MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 125/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 125         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 februarie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

74. - Hotărâre privind siguranta jucăriilor

 

106. - Hotărâre pentru aprobarea Ghidului carierei militare

 

107. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, municipiul Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora

 

108. - Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

 

111. - Hotărâre privind aprobarea scoaterii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Natională de Meteorologie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

124. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

186. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitătii ce se notifică si notificarea la Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind siguranta jucăriilor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislatiei Uniunii Europene care armonizează conditiile de comercializare a produselor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Obiectul

 

Prezenta hotărâre stabileste conditii privind siguranta jucăriilor si libera circulatie a acestora pe teritoriul României si al celorlalte state membre ale Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 2

Domeniul de aplicare

 

(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică produselor concepute sau destinate pentru joacă, în mod exclusiv sau nu, utilizării de către copiii cu o vârstă mai mică de 14 ani, denumite în continuare jucării.

(2) Produsele prevăzute în anexa nr. 1 nu sunt considerate jucării în întelesul prezentei hotărâri.

(3) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică următoarelor jucării:

a) echipamente pentru spatiile de joacă destinate uzului public;

b) masini automate de divertisment, care functionează cu monede sau nu, destinate uzului public;

c) vehicule de jucărie echipate cu motor cu combustie internă;

d) jucării cu motor cu aburi;

e) prastii si catapulte.

 

ARTICOLUL 3

Definitii

 

(1) Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) punere la dispozitie pe piată - furnizarea unei jucării pentru distributie, consum sau uz pe piata din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene în cursul unei activităti comerciale, contra cost sau gratuit;

b) introducere pe piată - punerea la dispozitie pentru prima dată a unei jucării pe piata din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

c) producător - orice persoană fizică sau juridică ce produce o jucărie ori pentru care se proiectează sau se produce o jucărie si care comercializează respectiva jucărie sub numele ori marca sa;

d) reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene si care a primit un mandat scris din partea unui producător de a actiona în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;

e) importator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori în alt stat membru al Uniunii Europene, care introduce pe piata din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene o jucărie dintr-o tară tertă;

f) distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lantul de distributie, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispozitie o jucărie pe piată;

g) operatori economici - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul si distribuitorul;

h) standard armonizat - standard adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare;

i) legislatie europeană de armonizare - orice legislatie a Uniunii Europene prin care se armonizează conditiile de comercializare a produselor;

j) acreditare - conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

k) evaluarea conformitătii - procesul prin care se demonstrează că au fost îndeplinite cerintele specificate pentru o jucărie;

l) organism de evaluare a conformitătii- un organism care efectuează activităti de evaluare a conformitătii, inclusiv etalonare, încercare, certificare si inspectie;

m) rechemare - orice măsură luată cu scopul de a returna o jucărie care a fost pusă deja la dispozitia utilizatorului final;

n) retragere - orice măsură luată cu scopul de a împiedica punerea la dispozitie pe piată a unei jucării în lantul de distributie;

o) supravegherea pietei- activitătile desfăsurate si măsurile luate de autoritătile publice pentru a se asigura că jucăriile sunt conforme cu cerintele aplicabile stabilite în legislatia europeană de armonizare si că nu pun în pericol sănătatea, siguranta sau alte aspecte referitoare la protectia intereselor publice;

p) marcaj CE - un marcaj prin care producătorul indică faptul că jucăria respectă cerintele aplicabile stabilite în legislatia europeană de armonizare care prevede aplicarea sa pe jucărie;

q) produs functional- produsul care are acelasi rol si este utilizat în acelasi mod ca un produs, aparat sau instalatie destinat/destinată adultilor si care poate fi un model redus la scară al unui astfel de produs, aparat sau al unei astfel de instalatii;

r) jucărie functională -jucăria care are acelasi rol si este utilizată în acelasi mod ca un produs, aparat sau instalatie destinat/destinată adultilor si care poate fi un model redus la scară al unui astfel de produs, aparat sau al unei astfel de instalatii;

s) jucărie acvatică -jucăria destinată utilizării în apă de adâncime mică, capabilă să suporte greutatea unui copil sau să sustină copilul în apă;


s) viteză proiectată - viteza posibilă de functionare normală, determinată prin proiectarea jucăriei;

t) jucărie de activitate - jucăria destinată uzului casnic, a cărei structură de sprijin rămâne fixă pe parcursul activitătii si care este destinată efectuării următoarelor activităti de către un copil: escaladare, sărire, legănare, alunecare, balansare, învârtire, mers târâs sau de-a busilea sau orice combinatie a acestora;

t) jucărie chimică - jucăria destinată manevrării manuale directe a substantelor si amestecurilor chimice si care trebuie folosită într-un mod corespunzător unei anumite grupe de vârstă si sub supravegherea adultilor;

u)yoc de masă olfactiv - jucăria al cărei scop este să ajute un copil să învete să recunoască diferite mirosuri sau arome;

v) trusă cosmetică - jucăria al cărei scop este să ajute copilul să învete să realizeze produse precum parfumuri, săpunuri, creme, sampoane, spume de baie, glossuri, rujuri, alte produse de machiat, pastă de dinti si balsamuri;

w) joc gustativ-jucăria al cărei scop este să permită copiilor să prepare dulciuri sau preparate culinare care implică utilizarea unor ingrediente alimentare precum substante care îndulcesc, lichide, pudre si arome;

x) vătămare - rănire fizică sau orice alt efect dăunător asupra sănătătii, inclusiv efectele pe termen lung asupra sănătătii;

y) pericol - o potentială sursă de vătămare;

z) risc - probabilitatea aparitiei unui pericol de vătămare si gradul de severitate a vătămării;

aa) destinat uzului de către... - un părinte sau un supraveghetor poate considera în mod rezonabil, în virtutea functiilor, dimensiunilor si caracteristicilor unei anumite jucării, că aceasta este destinată uzului copiilor din categoria de vârstă indicată.

(2) în sensul prezentei hotărâri, autoritatea competentă este Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si autoritatea pentru supravegherea pietei este Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile operatorilor economici

 

ARTICOLUL 4

Obligatiile producătorilor

 

(1) în momentul introducerii jucăriilor pe piată, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate si fabricate în conformitate cu cerintele esentiale de sigurantă prevăzute la art. 10 si în anexa nr. 2.

(2) Producătorii întocmesc documentatia tehnică solicitată potrivit prevederilor art. 21 si efectuează sau au efectuat procedura aplicabilă de evaluare a conformitătii potrivit prevederilor art. 19.

(3) în cazul în care s-a demonstrat conformitatea unei jucării cu cerintele aplicabile prin procedura prevăzută la alin. (2), producătorii întocmesc o declaratie CE de conformitate potrivit prevederilor art. 15 si aplică marcajul CE potrivit prevederilor art. 17 alin. (1).

(4) Producătorii păstrează documentatia tehnică si declaratia CE de conformitate pentru o perioadă de 10 ani după ce jucăria a fost introdusă pe piată.

(5) Producătorii trebuie să asigure existenta unor proceduri astfel încât productia de serie să rămână conformă.

(6) Modificările în proiectarea sau caracteristicile jucăriei si modificările standardelor armonizate la care se fac trimiteri pentru declararea conformitătii unei jucării trebuie avute în vedere în mod corespunzător.

(7) În cazul în care se justifică, în raport cu riscurile prezentate de o jucărie, pentru a proteja sănătatea si siguranta utilizatorilor, producătorii testează prin esantionare jucăriile comercializate, investigând si, dacă este cazul, păstrând un registru de reclamatii, de jucării neconforme si rechemări de jucării si informează distribuitorii privind orice astfel de monitorizări.

(8) Producătorii trebuie să se asigure de faptul că pe jucăriile lor sunt mentionate tipul, lotul sau numărul de serie ori al modelului sau alt element de identificare, ori, în cazul în care mărimea sau natura jucăriei nu permite acest lucru, producătorii trebuie să se asigure că informatia solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoteste jucăria.

(9) Producătorii trebuie să indice numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată si adresa la care pot fi contactati, pe jucărie sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoteste jucăria; adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător.

(10) Producătorii trebuie să se asigure că jucăria este însotită de instructiuni si informatii de sigurantă în limba română.

(11) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie pe care au introdus-o pe piată nu respectă legislatia europeană de armonizare relevantă iau imediat măsurile corective necesare pentru ca jucăria să fie adusă în conformitate ori ca aceasta să fie retrasă sau rechemată, dacă este cazul; dacă jucăria prezintă un risc, producătorii informează Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate si la orice măsură corectivă luată.

(12) Producătorii, la cererea motivată a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, furnizează acesteia toate informatiile si documentatia necesare pentru a demonstra conformitatea jucăriei, într-o limbă înteleasă de aceasta, si cooperează cu Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice actiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile introduse pe piată.

 

ARTICOLUL 5

Reprezentantii autorizati

 

(1) Un producător poate numi un reprezentant autorizat printr-un mandat scris.

(2) Obligatiile prevăzute la art. 4 alin. (1) si întocmirea documentatiei tehnice nu se includ în mandatul reprezentantului autorizat.

(3) Reprezentantul autorizat îndeplineste sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel putin următoarele:

a) să păstreze declaratia CE de conformitate si documentatia tehnică la dispozitia Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani după ce jucăria a fost introdusă pe piată;

b) la cererea motivată a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, să furnizeze acesteia toate informatiile si documentatia necesare pentru a demonstra conformitatea unei jucării;

c) să coopereze cu Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice actiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile pentru care detine mandat.


 

ARTICOLUL 6

Obligatiile importatorilor

 

(1) Importatorii trebuie să introducă pe piată numai jucării conforme.

(2) înainte de introducerea unei jucării pe piată, importatorii trebuie să se asigure că procedura adecvată de evaluare a conformitătii a fost îndeplinită de către producător.

(3) Importatorii trebuie să se asigure că producătorul a întocmit documentatia tehnică, că jucăria poartă marcajul de conformitate cerut si este însotită de documentele prevăzute si că producătorul a respectat cerintele prevăzute la art. 4 alin. (8) si (9).

(4) Atunci când un importator consideră sau are motive să creadă că o jucărie nu este conformă cu cerintele prevăzute la art. 10 si în anexa nr. 2, acesta nu trebuie să introducă jucăria pe piată până când aceasta nu este adusă în conformitate; în cazul în care jucăria prezintă un risc, importatorul trebuie să informeze producătorul si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

(5) Importatorii trebuie să indice numele lor, denumirea înregistrată sau marca lor înregistrată si adresa la care pot fi contactati, pe jucărie sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoteste jucăria.

(6) Importatorii trebuie să se asigure că jucăria este însotită de instructiuni si informatii de sigurantă în limba română.

(7) Importatorii trebuie să asigure faptul că, atât timp cât o jucărie se află în responsabilitatea lor, conditiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acesteia cu cerintele prevăzute la art. 10 si în anexa nr. 2.

(8) în cazul în care se consideră oportun în raport cu riscurile prezentate de o jucărie, pentru a proteja sănătatea si siguranta consumatorilor, importatorii trebuie să testeze prin esantionare jucăriile comercializate, să investigheze si, dacă este cazul, să păstreze un registru de reclamatii pentru jucăriile neconforme si rechemările de jucării si să informeze distribuitorii privind astfel de monitorizări.

(9) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie introdusă pe piată nu respectă legislatia europeană de armonizare relevantă iau imediat măsurile corective necesare pentru ca respectiva jucărie să fie adusă în conformitate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz; atunci când jucăria prezintă un risc, importatorii trebuie să informeze imediat Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate si la orice măsură corectivă luată.

(10) Importatorii trebuie să păstreze o copie a declaratiei CE de conformitate la dispozitia Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piată a jucăriei si să se asigure că documentatia tehnică poate fi pusă la dispozitia acesteia, la cerere.

(11) Importatorii, la cererea motivată a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, trebuie să furnizeze acesteia toate informatiile si documentatia necesare pentru a demonstra conformitatea jucăriei, într-o limbă înteleasă de aceasta; importatorii trebuie să coopereze cu Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice actiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile pe care le-au introdus pe piată.

 

ARTICOLUL 7

Obligatiile distribuitorilor

 

(1) Atunci când pun la dispozitie pe piată o jucărie, distribuitorii trebuie să actioneze cu responsabilitate în ceea ce priveste cerintele aplicabile.

(2) înainte de a pune la dispozitie pe piată o jucărie, distribuitorii trebuie să verifice dacă jucăria are aplicat marcajul de conformitate cerut, dacă aceasta este însotită de documentele necesare si de instructiuni si informatii privind siguranta, în limba română, si dacă producătorul si importatorul au respectat cerintele prevăzute la art. 4 alin. (8) si (9) si la art. 6 alin. (5).

(3) Atunci când un distribuitor consideră sau are motive să creadă că o jucărie nu este în conformitate cu cerintele prevăzute la art. 10 si în anexa nr. 2, acesta nu trebuie să pună ia dispozitie pe piată jucăria până când aceasta nu este adusă în conformitate. În cazul în care jucăria prezintă un risc, distribuitorul trebuie să informeze producătorul sau importatorul, precum si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

(4) Distribuitorii trebuie să asigure faptul că, atât timp cât o jucărie se află în responsabilitatea lor, conditiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acesteia cu cerintele prevăzute la art. 10 si în anexa nr. 2.

(5) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie pe care au pus-o la dispozitie pe piată nu respectă legislatia europeană de armonizare relevantă trebuie să se asigure că se iau imediat măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate jucăria, a o retrage sau a o rechema, după caz; atunci când jucăria prezintă un risc, distribuitorii trebuie să informeze imediat Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate si la orice măsură corectivă luată.

(6) Distribuitorii, la cererea motivată a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, trebuie să furnizeze acesteia toate informatiile si documentatia necesare pentru a demonstra conformitatea jucăriei; acestia trebuie să coopereze cu Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice actiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile pe care le-au pus la dispozitie pe piată.

 

ARTICOLUL 8

Situatiile în care obligatiile producătorilor se aplică importatorilor si distribuitorilor

 

Un importator sau un distribuitor, atunci când introduce pe piată o jucărie sub numele sau marca sa ori modifică o jucărie deja introdusă pe piată într-un mod care ar putea afecta respectarea de către aceasta a cerintelor aplicabile, este considerat producător în sensul prezentei hotărâri si îi revin obligatiile producătorului prevăzute la art. 4.

 

ARTICOLUL 9

Identificarea operatorilor economici

 

(1) Operatorii economici trebuie să pună la dispozitia Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cerere, datele de identificare ale:

a) oricărui operator economic care Ie-a furnizat o jucărie;

b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat o jucărie.

(2) Operatorii economici trebuie să poată prezenta informatiile prevăzute la alin. (1) pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piată a jucăriei, în cazul producătorului, si pentru o perioadă de 10 ani după ce Ie-a fost furnizată jucăria, în cazul altor operatori economici.

 

CAPITOLUL III

Conformitatea jucăriilor

 

ARTICOLUL 10

Cerinte esentiale de sigurantă

 

(1) Jucăriile pot fi introduse pe piată doar dacă respectă cerintele esentiale de sigurantă stabilite, respectiv cerintele generale de sigurantă prevăzute la alin. (2)-(4) si cerintele speciale de sigurantă prevăzute în anexa nr. 2.


(2) Jucăriile, inclusiv substantele chimice pe care le contin, nu trebuie să pună în pericol siguranta sau sănătatea utilizatorilor sau a părtilor terte atunci când sunt utilizate în conformitate cu destinatia lor sau atunci când sunt utilizate în mod previzibil, tinând seama de comportamentul copiilor.

(3) Abilitatea utilizatorilor si, dacă este cazul, a supraveghetorilor acestora trebuie luată în considerare, în special, în cazul jucăriilor care sunt destinate copiilor mai mici de 36 de luni sau altor grupe de vârstă specifice.

(4) Etichetele aplicate potrivit prevederilor art. 11 alin. (3)-(6), precum si instructiunile de utilizare care însotesc jucăriile trebuie să atragă atentia utilizatorilor sau supraveghetorilor acestora asupra pericolelor inerente si riscurilor de vătămare legate de utilizarea jucăriilor si asupra modului de a le evita.

(5) Jucăriile introduse pe piată trebuie să respecte cerintele esentiale de sigurantă de-a lungul perioadei previzibile si normale de utilizare.

 

ARTICOLUL 11

Avertismente

 

(1) în vederea asigurării unei utilizări în sigurantă, avertismentele făcute în temeiul art. 10 alin. (2)-(4) specifică limitele utilizării adecvate, în conformitate cu anexa nr. 5 partea A.

(2) Pentru categoriile de jucării enumerate în anexa nr. 5 partea B se folosesc avertismentele prevăzute în aceasta; avertismentele prevăzute la pct. 2-10 din anexa nr. 5 partea B se folosesc asa cum sunt formulate si niciunul dintre avertismentele specifice mentionate în această anexă nu trebuie să fie aplicat în cazul în care avertismentele nu corespund utilizării prevăzute pentru jucăriile respective, asa cum au fost stabilite tinând seama de functia, dimensiunea si caracteristicile acestora.

(3) Producătorul trebuie să aplice avertismentele într-un mod vizibil, usor lizibil, usor de înteles si corect pe jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe ambalaj si, dacă este cazul, în instructiunile de utilizare care însotesc jucăria.

(4) Jucăriile de dimensiuni mici vândute fără ambalaj trebuie să aibă aplicate avertismentele corespunzătoare.

(5) Avertismentele sunt precedate de cuvintele: “Avertisment” sau “Avertismente”, după caz.

(6) Avertismentele care determină decizia de a cumpăra jucăria, cum ar fi cele care specifică vârsta minimă si maximă a utilizatorului si celelalte avertismente aplicabile prevăzute în anexa nr. 5, trebuie să fie indicate pe ambalajul de comercializare sau trebuie să fie vizibile în mod clar pentru utilizator înainte de cumpărare, inclusiv atunci când cumpărarea se face prin mijloace electronice.

(7) Avertismentele si instructiunile de sigurantă trebuie să fie scrise în limba română, potrivit prevederilor art. 4 alin. (10).

 

ARTICOLUL 12

Libera circulatie

 

Punerea la dispozitie pe piată pe teritoriul României a jucăriilor care respectă prevederile prezentei hotărâri nu poate fi împiedicată.

 

ARTICOLUL 13

Prezumtia de conformitate

 

(1) Se consideră că jucăriile respectă cerintele esentiale de sigurantă prevăzute la art. 10 si în anexa nr. 2, atunci când sunt conforme cu prevederile standardelor române si/sau standardelor nationale ale celorlalte statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde armonizate, ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau cu părti ale acestora.

(2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde armonizate din domeniul sigurantei jucăriilor se aprobă si se actualizează prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

 

ARTICOLUL 14

Obiectia formală în raport cu un standard armonizat

 

În cazul în care se consideră că un standard prevăzut la art. 13 alin. (1) nu îndeplineste în întregime cerintele pe care le acoperă si care sunt prevăzute la art. 10 si în anexa nr. 2, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri informează Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană, instituit conform art. 5 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, prezentând motivele.

 

ARTICOLUL 15

Declaratia CE de conformitate

 

(1) Declaratia CE de conformitate stipulează faptul că îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 10 si în anexa nr. 2 a fost demonstrată.

(2) Declaratia CE de conformitate contine cel putin elementele prevăzute în anexa nr. 3 si în modulele relevante cuprinse în anexele nr. 6-7 si se actualizează în permanentă. Declaratia CE de conformitate se întocmeste după modelul prevăzut în anexa nr. 3. Declaratia CE de conformitate pentru jucăriile destinate a fi puse la dispozitie pe piată în România se redactează sau se traduce, după caz, în limba română.

(3) Prin întocmirea declaratiei CE de conformitate, producătorul îsi asumă responsabilitatea pentru conformitatea jucăriei.

 

ARTICOLUL 16

Principii generale ale marcajului CE

 

(1) Jucăriile puse la dispozitie pe piată trebuie să poarte marcajul CE.

(2) Marcajul CE trebuie să respecte principiile generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(3) Jucăriile care au marcajul CE se presupun a fi conforme cu prevederile prezentei hotărâri.

(4) Jucăriile care nu au marcajul CE sau care nu respectă într-un alt mod dispozitiile prezentei hotărâri pot fi prezentate si utilizate la târguri sau expozitii, cu conditia să fie însotite de un anunt care să indice clar faptul că jucăriile nu respectă prezenta hotărâre si că acestea nu vor fi puse la dispozitie pe piată înainte de îndeplinirea cerintelor de conformitate.

 

ARTICOLUL 17

Cerinte pentru aplicarea marcajului CE

 

(1) Marcajul CE trebuie aplicat în mod vizibil, lizibil si de nesters fie pe jucărie, pe o etichetă atasată sau aplicată, fie pe ambalaj.

(2) în cazul jucăriilor de dimensiuni mici si a jucăriilor compuse din părti mici, marcajul CE poate fi aplicat pe o etichetă sau pe un prospect însotitor. Dacă acest lucru nu este posibil din motive tehnice, în cazul jucăriilor vândute prin standuri de expunere, si cu conditia ca standul de expunere să fi fost folosit initial ca ambalaj pentru jucării, marcajul CE este aplicat la vedere sau pe standul de expunere.


(3) În cazul în care marcajul CE nu este vizibil din exteriorul ambalajului, dacă acesta există, marcajul CE trebuie aplicat cel putin pe ambalaj.

(4) Marcajul CE trebuie aplicat înainte ca jucăria să fie introdusă pe piată. Acesta poate fi însotit de o pictogramă sau orice alt însemn care indică un risc special sau utilizare specială.

 

CAPITOLUL IV

Evaluarea conformitătii

 

ARTICOLUL 18

Evaluări privind siguranta

 

Producătorii trebuie să efectueze, înainte de a pune la dispozitie pe piată jucăria, o analiză a pericolelor de natură chimică, fizică, mecanică, electrică, inflamabilitate, igienă si radioactivitate pe care jucăria le poate prezenta si o evaluare a expunerii potentiale la acestea.

 

ARTICOLUL 19

Procedurile de evaluare a conformitătii aplicabile

 

(1) înainte de a introduce o jucărie pe piată, producătorii trebuie să utilizeze procedurile de evaluare a conformitătii prevăzute la alin. (2) si (3) pentru a demonstra faptul că jucăriile respectă cerintele prevăzute la art. 10 si în anexa nr. 2.

(2) Dacă producătorul a aplicat standardele prevăzute la art. 13 alin. (1), care acoperă toate cerintele de sigurantă relevante pentru jucărie, producătorul trebuie să folosească procedura de control intern al productiei prevăzută în anexa nr. 6.

(3) Jucăria este supusă examinării CE de tip prevăzută la art. 20, combinată cu procedura conformitătii de tip prevăzută în modulul C din anexa nr. 8, în următoarele cazuri:

a) atunci când standardele armonizate, ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si care acoperă toate cerintele de sigurantă relevante pentru jucărie, nu există;

b) atunci când standardele armonizate prevăzute la lit. (a) există si au fost adoptate ca standarde române si/sau standarde nationale ale celorlalte state membre, dar producătorul nu Ie-a aplicat sau Ie-a aplicat doar partial;

c) atunci când unul sau mai multe dintre standardele armonizate prevăzute la lit. (a), care au fost adoptate ca standarde române si/sau standarde nationale ale celorlalte state membre, au fost publicate cu o restrictie;

d) atunci când producătorul consideră că natura, proiectarea, constructia sau scopul jucăriei necesită o verificare de către o tertă parte.

 

ARTICOLUL 20

Examinarea CE de tip

 

Examinarea CE de tip se realizează cu respectarea procedurii următoare:

a) prezentarea unei cereri pentru examinarea CE de tip, desfăsurarea examinării si emiterea certificatului de examinare CE de tip se desfăsoară în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa nr. 7, respectiv combinarea tipului de productie cu tipul de proiect;

b) cererea pentru examinarea CE de tip include o descriere a jucăriei si o indicatie a locului de productie, inclusiv adresa;

c) în cazul în care un organism de evaluare a conformitătii notificat potrivit prevederilor art. 22, denumit în continuare organism notificat, efectuează examinarea CE de tip, acesta evaluează, dacă este necesar, împreună cu producătorul, analiza efectuată de către producător în conformitate cu art. 18 a pericolelor pe care jucăria le poate prezenta;

d) certificatul de examinare CE de tip include o trimitere la prezenta hotărâre, o imagine colorată si o descriere clară a jucăriei, inclusiv dimensiunile acesteia, si o listă a încercărilor efectuate, făcând referire la raportul de încercare relevant;

e) certificatul de examinare CE de tip trebuie revizuit ori de câte ori este necesar, în special în cazul unei modificări a procesului de productie, a materiilor prime sau a componentelor jucăriei si, în orice caz, la fiecare 5 ani;

f) certificatul de examinare CE de tip trebuie retras dacă jucăria nu îndeplineste cerintele esentiale de sigurantă prevăzute la art. 10 si în anexa nr. 2;

g) se interzice organismelor notificate să elibereze certificatul de examinare CE de tip pentru jucăriile cărora li s-a refuzat sau retras certificatul de examinare CE de tip de către un alt organism notificat;

h) documentatia tehnică si corespondenta referitoare la procedurile de examinare CE de tip se întocmesc, după caz, în limba română sau în limba oficială a statului membru în care este stabilit organismul notificat ori într-o limbă acceptată de acesta.

 

ARTICOLUL 21

Documentatia tehnică

 

(1) Documentatia tehnică mentionată la art. 4 alin. (2) contine toate datele si detaliile relevante referitoare la mijloacele utilizate de producător pentru a garanta faptul că jucăriile respectă cerintele prevăzute la art. 10 si în anexa nr. 2 si, în special, contine documentele enumerate în anexa nr. 4.

(2) Documentatia tehnică se întocmeste în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, sub rezerva dispozitiilor prevăzute la art. 20 lit. h).

(3) La solicitarea motivată a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, producătorul trebuie să furnizeze o traducere a părtilor relevante din documentatia tehnică, în limba română. Atunci când Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor solicită unui producător documentatia tehnică sau traducerea unei părti a acesteia, poate stabili un termen de 30 de zile pentru a răspunde cererii, dacă existenta unui risc serios si imediat nu justifică stabilirea unui termen mai scurt.

(4) în cazul în care producătorul nu respectă obligatiile prevăzute la alin. (1)-(3), Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor îi poate solicita acestuia să efectueze o încercare la un organism notificat, pe cheltuiala proprie, într-un termen determinat, în vederea verificării conformitătii cu standardele prevăzute la art. 13 alin. (1) si cerintele esentiale de sigurantă.

 

CAPITOLUL V

Notificarea organismelor de evaluare a conformitătii

 

ARTICOLUL 22

Notificarea

 

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri notifică Comisiei si celorlalte state membre organismele desemnate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformitătii ca părti terte în temeiul art. 20.

 

ARTICOLUL 23

Autoritatea de notificare

 

(1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea si îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea si notificarea organismelor de evaluare a conformitătii în sensul prezentei hotărâri si pentru monitorizarea organismelor notificate, inclusiv în ceea ce priveste respectarea prevederilor art. 29.


(2) Evaluarea si monitorizarea prevăzute la alin. (1) se realizează de către organismul national de acreditare, în întelesul si conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008, recunoscut potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitătii.

 

ARTICOLUL 24

Cerinte privind autoritatea de notificare

 

(1) Autoritatea de notificare functionează astfel încât să evite aparitia conflictelor de interese cu un organism de evaluare a conformitătii si să garanteze obiectivitatea si impartialitatea activitătilor sale.

(2) În cadrul autoritătii de notificare, decizia cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformitătii este luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.

(3) Autoritatea de notificare nu oferă si nu prestează niciuna dintre activitătile pe care le prestează organismele de evaluare a conformitătii, nici servicii de consultantă în conditii comerciale sau concurentiale.

(4) Autoritatea de notificare garantează confidentialitatea informatiilor obtinute.

(5) Autoritatea de notificare detine personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.

 

ARTICOLUL 25

Obligatia de informare cu privire la autoritătile de notificare

 

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri informează Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, în legătură cu procedurile lui de evaluare si notificare a organismelor de evaluare a conformitătii si de monitorizare a organismelor notificate, precum si în legătură cu orice modificări aduse acestora.

 

ARTICOLUL 26

Cerinte cu privire la organismele notificate

 

(1) Organismul de evaluare a conformitătii notificat în temeiul prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute la alin. (2)-(17).

(2) Organismele de evaluare a conformitătii sunt înfiintate în baza legislatiei nationale si au personalitate juridică.

(3) Organismul de evaluare a conformitătii reprezintă un organism de tertă parte, independent de organizatia sau de entitătile implicate în procesul de proiectare, fabricare, furnizare, asamblare, utilizare sau întretinere a jucăriei pe care o evaluează. Organismul de evaluare a conformitătii care apartine unei asociatii de întreprinderi sau unei federatii profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întretinerea jucăriilor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism de evaluare a conformitătii, cu conditia să se demonstreze că este independent si că nu există conflicte de interese.

(4) Organismul de evaluare a conformitătii, personalul din conducerea generală a acestuia si personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformitătii nu pot fi proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau operatorul de întretinere a jucăriilor pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre acele părti. Acest lucru nu împiedică utilizarea în scopuri personale a jucăriilor evaluate care sunt necesare pentru operatiunile organismului de evaluare a conformitătii.

(5) Organismul de evaluare a conformitătii, personalul din conducerea generală a acestuia si personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformitătii nu pot fi direct implicati în proiectarea sau fabricarea, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întretinerea jucăriilor respective si nu reprezintă părtile angajate în acele activităti. Acestia nu se implică în activităti care le-ar putea afecta impartialitatea sau integritatea în ceea ce priveste activitătile de evaluare a conformitătii pentru care sunt notificati. Aceste dispozitii se aplică în special serviciilor de consultantă.

(6) Organismele de evaluare a conformitătii se asigură că activitătile filialelor sau ale subcontractantilor lor nu afectează confidentialitatea, obiectivitatea sau impartialitatea activitătilor lor de evaluare a conformitătii.

(7) Organismele de evaluare a conformitătii si personalul acestora îndeplinesc activitătile de evaluare a conformitătii la cel mai înalt grad de integritate profesională si de competentă tehnică necesară în domeniul respectiv si sunt liberi de orice presiuni si stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenta aprecierea sau rezultatele activitătilor lor de evaluare a conformitătii, în special în ceea ce priveste persoanele sau grupurile de persoane interesate de rezultatele activitătilor în cauză.

(8) Organismele de evaluare a conformitătii trebuie să fie capabile să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformitătii atribuite lor potrivit dispozitiilor art. 20 si în legătură cu care au fost notificate, indiferent dacă sarcinile respective sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformitătii sau în numele si sub responsabilitatea acestuia.

(9) De fiecare dată si pentru fiecare procedură de evaluare a conformitătii si pentru fiecare tip sau categorie de jucărie pentru care este notificat, un organism de evaluare a conformitătii trebuie să aibă la dispozitie:

a) personalul necesar având cunostinte tehnice si experientă suficientă si adecvată pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformitătii;

b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformitătii, asigurându-se transparenta si posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Organismul trebuie să dispună de politici si proceduri adecvate, care fac o distinctie între sarcinile îndeplinite ca organism notificat si orice alte activităti;

c) procedurile necesare pentru a-si desfăsura activitătile tinând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate si structura acesteia, de gradul de complexitate al tehnologiei utilizate pentru producerea jucăriei respective, precum si de caracterul de serie sau de masă al procesului de productie.

(10) Organismul de evaluare a conformitătii trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice si administrative legate de activitătile de evaluare a conformitătii si să aibă acces la toate echipamentele sau facilitătile necesare.

(11) Personalul responsabil de îndeplinirea activitătilor de evaluare a conformitătii trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă o pregătire tehnică si profesională solidă care să acopere toate activitătile de evaluare a conformitătii din domeniul de aplicare relevant pentru care organismul de evaluare a conformitătii a fost notificat;

b) să detină cunostinte satisfăcătoare ale cerintelor evaluărilor pe care le efectuează si autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;

c) să aibă cunostinte si întelegerea corespunzătoare a cerintelor esentiale, a standardelor armonizate aplicabile si a dispozitiilor relevante din legislatia europeană de armonizare relevantă si a regulamentelor de punere în aplicare a acesteia;

d) să aibă aptitudinea necesară pentru a întocmi certificate, evidente si rapoarte care să demonstreze că au fost realizate evaluări.


(12) Trebuie asigurată impartialitatea organismelor de evaluare a conformitătii, a conducerii generale si a personalului de evaluare al acestora.

(13) Remuneratia conducerii generale si a personalului de evaluare al unui organism de evaluare a conformitătii nu trebuie să depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele evaluărilor respective.

(14) Organismele de evaluare a conformitătii încheie o asigurare de răspundere civilă, cu exceptia cazului în care această răspundere este asigurată de stat prin legislatia aplicabilă.

(15) Personalul unui organism de evaluare a conformitătii trebuie să păstreze secretul profesional referitor la toate informatiile obtinute în îndeplinirea sarcinilor sale, potrivit prevederilor art. 20, mai putin fată de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. Drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate.

(16) Organismele de evaluare a conformitătii trebuie să participe la activitătile de standardizare relevante si la activitătile grupului de coordonare a organismelor notificate înfiintat în temeiul art. 37 sau să se asigure că personalul lor de evaluare este informat cu privire la aceste activităti si trebuie să pună în aplicare ca orientare generală deciziile si documentele administrative produse ca rezultat al activitătii grupului respectiv.

(17) Organismele de evaluare a conformitătii trebuie să fie acreditate de către organismul national de acreditare prevăzut la art. 23 alin. (2).

 

ARTICOLUL 27

Prezumtia de conformitate

 

În cazul în care un organism de evaluare a conformitătii demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele române si/sau nationale ale unui stat membru care adoptă standarde armonizate sau în părti ale acestora, ale căror referinte au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că organismul de evaluare a conformitătii se conformează cerintelor prevăzute la art. 26 alin. (2)-(16), în măsura în care acele standarde aplicabile acoperă aceste cerinte.

 

ARTICOLUL 28

Obiectia formală cu privire la standardele armonizate

 

În cazul în care există o obiectie formală cu privire la standardele prevăzute la art. 27, se aplică prevederile art. 14.

 

ARTICOLUL 29

Filiale ale organismelor notificate si subcontractarea de către organismele notificate

 

(1) în cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformitătii sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplineste cerintele prevăzute la art. 26 alin. (2)-(16) si informează Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în acest sens.

(2) Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanti sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.

(3) Activitătile pot fi subcontractate sau îndeplinite de o filială doar cu acordul clientului.

(4) Organismele notificate păstrează la dispozitia Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei si privind activitătile îndeplinite de acestia în temeiul art. 20.

 

ARTICOLUL 30

Cererea de notificare

 

(1) în scopul notificării, în temeiul prezentei hotărâri, organismul de evaluare a conformitătii trebuie să depună o cerere de notificare la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(2) Cererea mentionată la alin. (1) trebuie însotită de o descriere a activitătilor de evaluare a conformitătii, a modulului sau modulelor de evaluare a conformitătii si a jucăriei sau jucăriilor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum si de certificatul de acreditare, eliberat de organismul national de acreditare prevăzut la art. 23 alin. (2), care atestă că organismul de evaluare a conformitătii îndeplineste cerintele prevăzute la art. 26 alin. (2)-(16).

 

ARTICOLUL 31

Procedura de notificare

 

(1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri notifică numai organismele de evaluare a conformitătii care îndeplinesc cerintele prevăzute la art. 26.

(2) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri desemnează prin ordin al ministrului organismele de evaluare a conformitătii ce se notifică. Aceste ordine se actualizează ori de câte ori este necesar.

(3) Desemnarea prevăzută la alin. (2) se realizează în baza procedurii stabilite la art. 4 alin. (5) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislatiei Uniunii Europene care armonizează conditiile de comercializare a produselor.

(4) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri notifică Comisia si celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat si gestionat de aceasta.

(5) Notificarea include informatii complete privind activitătile de evaluare a conformitătii, modulul sau modulele de evaluare a conformitătii si jucăria sau jucăriile în cauză, precum si atestarea competentei necesare.

(6) Organismul notificat potrivit alin. (4) este considerat organism notificat în sensul prezentei hotărâri si poate îndeplini activitătile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiectii din partea Comisiei sau a celorlalte state membre, transmise în termen de două săptămâni de la notificare.

(7) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri informează Comisia si celelalte state membre cu privire la orice modificări relevante ulterioare aduse notificării.

 

ARTICOLUL 32

Modificări ale notificărilor

 

(1) în cazul în care Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai îndeplineste cerintele prevăzute la art. 26 alin. (2)-(16) sau că acesta nu îsi îndeplineste obligatiile, va restrictiona, suspenda sau retrage notificarea, după caz, în functie de gravitatea încălcării cerintelor sau a neîndeplinirii obligatiilor. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri informează imediat Comisia si statele membre în consecintă.

(2) în caz de restrictionare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat si-a încetat activitatea acesta predă dosarele unui alt organism notificat în vederea prelucrării sau le pune la dispozitia Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cererea acestora.

 


ARTICOLUL 33

Contestarea competentei organismelor notificate

 

(1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri prezintă Comisiei, la cerere, toate informatiile care au stat la baza notificării sau la mentinerea competentei organismului respectiv.

(2) în cazul în care Comisia constată că un organism notificat nu îndeplineste sau nu mai îndeplineste cerintele pentru a fi notificat, informează Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri care trebuie să adopte măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, în functie de necesitate.

 

ARTICOLUL 34

Obligatii operationale pentru organismele notificate

 

(1) Organismele notificate realizează evaluări ale conformitătii potrivit procedurii de evaluare a conformitătii prevăzute la art. 20.

(2) Evaluarea conformitătii se realizează în mod proportional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformitătii îsi desfăsoară activitatea tinând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate si structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei folosite în cazul jucăriei respective, precum si de caracterul de serie sau de masă al procesului de productie.

Procedând astfel, organismele în cauză respectă totusi gradul de precizie si nivelul de protectie necesare pentru conformitatea jucăriei cu prevederile prezentei hotărâri.

(3) în cazul în care un organism notificat constată că producătorul nu îndeplineste cerintele prevăzute la art. 10 si în anexa nr. 2 sau standardele prevăzute la art. 13 alin. (1) sau specificatiile tehnice corespunzătoare, acesta solicită producătorului respectiv să adopte măsurile corective corespunzătoare si nu emite certificatul de examinare CE de tip prevăzut la art. 20.

(4) în cazul în care, pe parcursul monitorizării conformitătii, ulterior emiterii unui certificat de examinare CE de tip, un organism notificat constată că o jucărie nu mai este conformă, acesta solicită producătorului să adopte măsurile corective corespunzătoare si suspendă sau retrage certificatul de examinare CE de tip, dacă este necesar.

(5) în cazul în care nu sunt adoptate măsuri corective sau acestea nu au efectul cerut, organismul notificat restrictionează, suspendă sau retrage certificatul de examinare CE de tip, după caz.

 

ARTICOLUL 35

Obligatia de informare care revine organismelor notificate

 

(1) Organismele notificate informează Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în legătură cu:

a) orice refuz, restrictionare, suspendare sau retragere a unui certificat de examinare CE de tip;

b) toate circumstantele care afectează domeniul de aplicare si conditiile notificării;

c) orice cerere de informare cu privire la activitătile de evaluare a conformitătii, primită de la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor;

d) la cerere, activitătile de evaluare a conformitătii realizate în limita domeniului de aplicare a notificării si în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activităti transfrontaliere si de subcontractare.

(2) Organismele notificate furnizează celorlalte organisme notificate care îndeplinesc activităti similare de evaluare a conformitătii care se referă la aceleasi jucării informatii relevante privind aspecte legate de rezultate negative si, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluării conformitătii.

 

Schimbul de experientă

 

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri participă la schimbul de experientă între autoritătile nationale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea, organizat de către Comisie.

 

ARTICOLUL 37

Coordonarea organismelor notificate

 

Organismele notificate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri participă la activitatea grupului sau grupurilor sectorial/sectoriale ale organismelor notificate la nivel european în mod direct sau prin reprezentanti desemnati.

 

CAPITOLUL VI

Obligatii si competente ale autoritătilor române

 

ARTICOLUL 38

Principiul precautiei

 

În situatia în care Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor adoptă măsuri cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri în special a celor prevăzute la art. 39, ia în considerare în mod corespunzător si principiul precautiei, astfel cum este definit prin Comunicarea Comisiei nr. 1 din 2 februarie 2000 privind principiul precautiei.

 

ARTICOLUL 39

Obligatia generală de organizare a supravegherii pietei

 

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor organizează si efectuează supravegherea jucăriilor introduse pe piată, în conformitate cu prevederile aplicabile prevăzute la art.15-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 si cu art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2010, precum si cu respectarea prevederilor art. 40 din prezenta hotărâre.

 

ARTICOLUL 40

Instructiuni pentru organismul notificat

 

(1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor poate solicita unui organism notificat să îi furnizeze informatii cu privire la orice certificat de examinare CE de tip pe care organismul respectiv l-a emis sau l-a retras ori cu privire la orice refuz de a emite un astfel de certificat, inclusiv rapoartele de încercări si documentatia tehnică.

(2) în cazul în care Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor constată că o jucărie nu îndeplineste cerintele esentiale de sigurantă prevăzute la art. 10 si în anexa nr. 2, aceasta solicită organismului notificat, dacă este cazul, retragerea certificatului de examinare CE de tip pentru jucăria respectivă.

(3) în functie de necesităti si în special în cazurile prevăzute la art. 20 lit. e) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor cere organismului notificat revizuirea certificatului de examinare CE de tip.

 

ARTICOLUL 41

Procedura aplicabilă jucăriilor care prezintă un risc la nivel national

 

(1) în cazul în care Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a luat măsuri în conformitate cu art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care are motive suficiente să considere că o jucărie care face obiectul prezentei hotărâri prezintă un risc pentru sănătatea sau sigurantă persoanelor, realizează o evaluare cu privire la jucăria în cauză, conform tuturor cerintelor stabilite în prezenta hotărâre. Operatorii economici respectivi trebuie să coopereze cu Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor atunci când este cazul.

(2) Dacă în cursul acestei evaluări Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor constată că jucăria nu respectă cerintele prevăzute în prezenta hotărâre, solicită fără întârziere operatorului economic în cauză să întreprindă actiunea corectivă adecvată pentru a aduce jucăria în conformitate, să retragă jucăria de pe piată sau să o recheme într-un termen rezonabil, proportional cu natura riscului implicat.

(3) Prevederile alin. (2) se completează cu cele ale art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(4) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor informează organismul notificat respectiv.

(5) în cazul în care Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor consideră că neconformitatea nu este limitată la teritoriul României informează Comisia si celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării si la măsurile solicitate să fie întreprinse de operatorul economic.

(6) Operatorul economic în cauză trebuie să ia măsurile corective adecvate pentru jucăriile pe care Ie-a pus la dispozitie pe piată.

(7) în cazul în care operatorul economic în cauză nu întreprinde actiunile corective adecvate în termenul mentionat la alin. (2), Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor ia măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrictiona punerea la dispozitie a jucăriei pe piata natională, a retrage jucăria de pe piată sau a o rechema. Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor informează Comisia si celelalte state membre, fără întârziere, cu privire la respectivele măsuri.

(8) Informatiile mentionate la alin. (7) includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare identificării jucăriei neconforme, originea acesteia, natura neconformitătii invocate si riscul implicat, tipul si durata măsurilor nationale adoptate, precum si argumentele prezentate de operatorul economic în cauză.

(9) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor indică, în special, dacă neconformitatea este cauzată de:

a) neîndeplinirea de către jucărie a cerintelor referitoare la sănătatea sau siguranta persoanelor; sau

b) deficientele existente în standardele prevăzute la art. 13 alin. (1), care conferă o prezumtie de conformitate.

(10) Atunci când autoritatea competentă de supraveghere a pietei din alt stat membru initiază procedura, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor informează fără întârziere Comisia si celelalte state membre cu privire la orice măsuri adoptate si informatii suplimentare detinute cu privire la neconformitatea jucăriei respective si, în caz de dezacord fată de măsura notificată de acel stat membru, îsi prezintă obiectiile.

(11) în cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informatiilor mentionate la alin. (7), nu s-au formulat obiectii din partea unui stat membru sau a Comisiei cu privire la o măsură provizorie luată de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, măsura respectivă este considerată justificată.

(12) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor trebuie să ia măsurile restrictive adecvate în legătură cu jucăria în cauză, cum ar fi retragerea fără întârziere a acesteia de pe piată.

 

ARTICOLUL 42

Procedura europeană de salvgardare

 

(1) La finalizarea procedurii prevăzute la art. 41 alin. (6) si (7), în cazul în care măsura natională este considerată justificată, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că jucăria neconformă este retrasă de pe piată si informează Comisia în consecintă.

(2) în cazul în care măsura natională este considerată nejustificată, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor o retrage.

 

ARTICOLUL 43

Schimbul de informatii - Sistemul comunitar de schimb rapid de informatii

 

În cazul în care o măsură mentionată la art. 41 alin. (7) reprezintă un tip de măsură pentru care, în temeiul art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, se solicită notificarea prin intermediul Sistemului comunitar de schimb rapid de informatii, nu se impune efectuarea unei notificări separate în temeiul art. 41 alin. (7) din prezenta hotărâre dacă sunt îndeplinite următoarelor conditii:

a) notificarea prin intermediul Sistemului comunitar de schimb rapid de informatii specifică faptul că notificarea măsurii este solicitată si de către prezenta hotărâre;

b) documentele justificative mentionate la art. 41 alin. (8) si (9) sunt anexate la notificarea Sistemului comunitar de schimb rapid de informatii.

 

ARTICOLUL 44

Neconformitatea formală

 

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 41, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor solicită operatorului economic în cauză să pună capăt neconformitătii respective atunci când constată oricare dintre următoarele:

a) marcajul CE a fost aplicat cu încălcarea prevederilor art. 16 sau ale art. 17;

b) marcajul CE de conformitate nu a fost aplicat;

c) declaratia CE de conformitate nu a fost întocmită;

d) declaratia CE de conformitate nu a fost întocmită corect;

e) documentatia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă.

(2) în cazul în care neconformitatea mentionată la alin. (1) se mentine, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor adoptă măsurile adecvate pentru a restrictiona sau a interzice punerea la dispozitie pe piată a jucăriei sau pentru a se asigura că aceasta este rechemată sau retrasă de pe piată.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii administrative speciale

 

ARTICOLUL 45

Raportarea

 

(1) Până la 20 iulie 2014 si, ulterior, la fiecare 5 ani, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri transmite Comisiei un raport privind aplicarea prezentei hotărâri.

(2) Raportul respectiv contine o evaluare a situatiei cu privire la siguranta jucăriilor si la eficacitatea prezentei hotărâri, precum si o prezentare a activitătilor de supraveghere a pietei efectuate de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.


 

ARTICOLUL 46

Transparentă si confidentialitate

 

În cazul în care Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor adoptă măsuri în temeiul prezentei hotărâri, se aplică cerintele de transparentă si confidentialitate prevăzute la art. 14 din Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată.

 

ARTICOLUL 47

Motivatia măsurilor

 

(1) Orice măsură adoptată în temeiul prezentei hotărâri în vederea interzicerii sau a restrictionării introducerii pe piată a unei jucării sau a retragerii de pe piată sau rechemării acesteia precizează motivele exacte care stau la baza măsurii respective.

(2) Astfel de măsuri sunt notificate fără întârziere părtii vizate, iar contestatiile formulate împotriva măsurilor aplicate de reprezentantii Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor în procesele-verbale încheiate sunt solutionate de instantele competente potrivit legii.

 

ARTICOLUL 48

Sanctiuni

 

(1) încălcarea dispozitiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea patrimonială, civilă, disciplinară, contraventională sau penală, după caz, a celor vinovati, în conditiile legii.

(2) Constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 4-7, cu amendă de la 4.000 lei la 7.500 lei si, după caz, retragerea de pe piată si/sau rechemarea de la consumatori sau interzicerea introducerii pe piată si/sau a punerii la dispozitie pe piată a jucăriilor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 10 si 11, cu amendă de la 6.500 lei la 10.000 lei si, după caz, retragerea de pe piată si/sau rechemarea de la consumatori sau interzicerea introducerii pe piată si/sau a punerii la dispozitie pe piată a jucăriilor neconforme;

c) nerespectarea prevederilor art. 15-17, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei si, după caz, retragerea de pe piată si/sau rechemarea de la consumatori sau interzicerea introducerii pe piată si/sau a punerii la dispozitie pe piată a jucăriilor neconforme;

d) nerespectarea prevederilor art. 9, cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei si interzicerea introducerii pe piată si/sau a punerii la dispozitie pe piată a jucăriilor neconforme, până la furnizarea datelor de identificare solicitate.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de către reprezentantii Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(4) Contraventiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri notifică Comisiei fără întârziere orice modificare ulterioară a alin. (2).

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ARTICOLUL 49

 

Prevederile Legii nr. 245/2004, republicată, se aplică în cazul jucăriilor în conformitate cu art. 1 alin. (2) din acesta.

 

ARTICOLUL 50

 

(1) Este permisă punerea la dispozitie pe piată a jucăriilor care sunt conforme cu Hotărârea Guvernului nr. 396/2003 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de jucării, cu modificările si completările ulterioare, si care au fost introduse pe piată înainte de data de 20 iulie 2011.

(2) în plus fată de dispozitiile prevăzute la alin. (1), este permisă punerea la dispozitie pe piată a jucăriilor care sunt conforme cu toate prevederile prezentei hotărâri, cu exceptia celor prevăzute la pct. III din anexa nr. 2, cu conditia ca aceste jucării să îndeplinească cerintele prevăzute la subpct. 3 al pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 396/2003, cu modificările si completările ulterioare, si dacă au fost introduse pe piată înainte de data de 20 iulie 2013.

 

ARTICOLUL 51

 

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ARTICOLUL 52

 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 20 iulie 2011.

 

ARTICOLUL 53

 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 396/2003 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de jucării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 16 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă, cu exceptia alin. (1) al art. 2 si a subpct. 3 al pct. II din anexa nr. 2, care se abrogă la data de 20 iulie 2013.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranta jucăriilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 30 iunie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2011.

Nr. 74.


 

ANEXA Nr. 1

LISTA

produselor care nu sunt considerate în mod special jucării

 

1. Obiecte decorative pentru festivităti si ceremonii

2. Produse destinate colectionarilor, cu conditia ca produsele respective sau ambalajul acestora să indice în mod clar si lizibil că sunt destinate colectionarilor în vârstă de cel putin 14 ani. Exemple din această categorie sunt următoarele:

a) modele detaliate si fidele la scară redusă;

b) truse de asamblare a modelelor detaliate si fidele la scară redusă;

c) păpusi folclorice si decorative si alte articole similare;

d) copii istorice de jucării;

e) reproduceri ale armelor de foc reale.

3. Echipament sportiv, inclusiv patine cu rotile, patine cu role în linie si skateboarduri destinate copiilor cu o greutate de peste 20 kg

4. Biciclete cu o înăltime maximă a seii mai mare de 435 mm, măsurată ca distantă verticală de la sol la suprafata superioară a seii, cu saua în pozitie orizontală si reglată la punctul de insertie minim

5. Scutere si alte mijloace de transport sportive sau care sunt destinate utilizării pentru deplasarea pe sosele sau drumuri publice

6. Vehicule cu motor electric care sunt destinate utilizării pentru deplasarea pe soselele sau drumurile publice ori pe trotuarul de pe marginea acestora

7. Echipament acvatic destinat utilizării în apă adâncă si dispozitive destinate învătării înotului de către copii, precum scaune plutitoare pentru înot si accesorii de facilitare a înotului

8. Puzzle-uri care contin peste 500 de piese

9. Pusti si pistoale cu gaz comprimat, cu exceptia pustilor si a pistoalelor cu apă, precum si arcuri cu săgeti cu o lungime mai mare de 120 cm

10. Artificii, inclusiv capse de percutie care nu sunt concepute în mod special pentru jucării

11. Produse si jocuri care utilizează proiectile cu vârf ascutit, precum seturile de săgeti tip darts cu vârf metalic

12. Produse educative functionale, cum ar fi cuptoare electrice, fiare de călcat sau alte produse functionale alimentate la o tensiune nominală mai mare de 24 de volti, vândute exclusiv în scopuri didactice si utilizate sub supravegherea adultilor

13. Produse destinate să fie utilizate în scoli în scopuri educative si în alte contexte pedagogice sub supravegherea unui instructor adult, cum ar fi echipamentele stiintifice

14. Echipamente electronice, cum ar fi calculatoarele personale si consolele de jocuri, care sunt utilizate pentru accesarea programelor informatice interactive si perifericelor asociate acestora, cu exceptia cazului în care echipamentele electronice sau perifericele asociate sunt special concepute pentru copii si destinate acestora si au valoare ludică în sine, cum ar fi calculatoarele personale, tastaturile, manetele sau volanele special concepute

15. Programe informatice interactive, destinate activitătilor recreative si de divertisment, cum ar fi jocurile pe calculator si suporturile lor de stocare, cum ar fi CD-urile

16. Suzete pentru copii

17. Corpuri de iluminat atrăgătoare pentru copii

18. Transformatoare electrice pentru jucării

19. Accesorii de modă pentru copii, care nu sunt destinate utilizării pentru joacă

 

ANEXA Nr. 2

 

CERINTE SPECIALE DE SIGURANTĂ

 

I. Proprietăti fizice si mecanice

1. Jucăriile si părtile acestora, precum si elementele de fixare, în cazul jucăriilor montate, trebuie să aibă rezistenta mecanică si, dacă este cazul, stabilitatea necesară pentru a rezista solicitărilor la care sunt supuse în timpul utilizării, fără a se distruge sau a se deforma cu riscul de a provoca răniri fizice.

2. Muchiile, proeminentele, snururile, cablurile si elementele de fixare accesibile ale jucăriilor trebuie să fie concepute si fabricate astfel încât pericolul de rănire fizică la contactul cu acestea să fie redus pe cât posibil la minimum.

3. Jucăriile trebuie proiectate si fabricate astfel încât să nu prezinte vreun risc sau doar riscuri minime inerente utilizării acestora, riscuri care ar putea fi cauzate de miscarea părtilor componente ale acestora.

4. a) Jucăriile si părtile lor componente nu trebuie să prezinte pericol de strangulare.

b) Jucăriile si părtile componente ale acestora nu trebuie să prezinte pericolul de asfixiere prin întreruperea fluxului de aer ca urmare a obstructiei externe a căilor respiratorii ale gurii si ale nasului.

c) Jucăriile si părtile componente ale acestora trebuie să aibă dimensiuni care să nu prezinte niciun pericol de asfixiere prin întreruperea fluxului de aer ca urmare a obstructiei căilor respiratorii din cauza unor obiecte blocate în cavitatea bucală sau faringe ori la intrarea căilor respiratorii inferioare.

d) Jucăriile destinate în mod evident copiilor mai mici de 36 de luni, părtile lor componente si orice parte detasabilă a acestora trebuie să aibă dimensiunile în asa fel încât să nu poată fi înghitite sau inhalate. Acest lucru se aplică si altor jucării destinate a fi introduse în cavitatea bucală, precum si părtilor componente ale acestora si părtilor detasabile.

e) Ambalajele în care jucăriile sunt introduse în vederea vânzării cu amănuntul nu trebuie să prezinte pericol de strangulare sau de asfixiere prin obstructia externă a căilor respiratorii ale gurii si ale nasului.

f) Jucăriile continute în produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar trebuie să aibă propriul lor ambalaj. Acest ambalaj, asa cum se prezintă, trebuie să aibă dimensiunile astfel încât să împiedice înghitirea si/sau inhalarea acestuia.

g) Ambalajul jucăriilor, mentionat la lit. e) si f), care este sferic, de forma unui ou sau elipsoidal, si orice parte detasabilă a acestuia sau a unui ambalaj cilindric cu capete rotunjite trebuie să aibă dimensiuni care să împiedice obstructia căilor respiratorii prin întepenirea lui în cavitatea bucală sau faringe ori prin oprirea lui la intrarea în căile respiratorii inferioare.

h) Jucăriile care fac corp comun cu un produs alimentar si în cazul cărora, pentru a avea acces direct la jucărie, este necesară consumarea produsului alimentar sunt interzise.


Părtile jucăriilor atasate în mod direct la un produs alimentar trebuie să îndeplinească cerintele stabilite la lit. c) si d).

5. Jucăriile acvatice trebuie să fie proiectate si fabricate astfel încât să se reducă, pe cât posibil, atunci când sunt folosite conform instructiunilor de utilizare, pericolul de a-si pierde starea de plutire si sprijinul acordat copilului.

6. Jucăriile în care se poate pătrunde si care constituie astfel un spatiu închis pentru ocupanti trebuie să aibă o iesire pe care utilizatorul să o poată deschide cu usurintă actionând din interior spre exterior.

7. Jucăriile care conferă mobilitate utilizatorilor trebuie să fie dotate, pe cât posibil, cu un dispozitiv de frânare adecvat tipului de jucărie si în raport cu energia cinetică generată de aceasta. Dispozitivul de frânare trebuie să fie usor de actionat de către utilizator si fără a produce căderi sau răniri fizice pentru utilizatori sau terti.

Viteza maximă prin constructie a jucăriilor electrice prevăzute cu loc pe care copiii se pot aseza trebuie să fie limitată, astfel încât să reducă la minimum riscul de răniri fizice.

8. Forma, compozitia proiectilelor si energia cinetică pe care o pot genera în momentul lansării lor cu o jucărie concepută în acest scop trebuie să fie concepute astfel încât să nu existe pericolul de rănire a utilizatorului jucăriei sau a tertilor, tinându-se seama de natura jucăriei.

9. Jucăriile trebuie să fie fabricate astfel încât să garanteze că:

a) temperatura maximă si minimă a oricărei suprafete accesibile nu provoacă pericolul unor vătămări corporale ia atingere;

b) lichidele si gazul continute în jucărie nu ating temperaturi sau presiuni care, dacă acestea se scurg din jucărie din alte motive decât cele esentiale functionării corespunzătoare a jucăriei, pot provoca arsuri, opăriri sau alte vătămări corporale.

10. Jucăriile create să emită un sunet trebuie să fie concepute si fabricate, în ceea ce priveste valorile maxime ale zgomotului tip impuls si ale zgomotului continuu, astfel încât sunetul pe care îl emit să nu afecteze auzul copiilor.

11. Jucăriile de activităti sunt fabricate astfel încât să reducă, pe cât posibil, pericolul de strivire sau de prindere a părtilor corpului sau de prindere a hainelor, precum si pericolul de cădere, impact si înec. În special, orice suprafată a acestor jucării la care au acces si pe care se pot juca unul sau mai multi copii este concepută pentru a le putea suporta greutatea.

II. Inflamabilitatea

1. Jucăriile nu trebuie să constituie un material inflamabil periculos pentru mediul înconjurător al copilului. În acest scop, ele trebuie să fie realizate din materiale care să îndeplinească cel putin una dintre următoarele conditii:

a) să nu ardă sub actiunea directă a unei flăcări, scântei sau a unei alte surse potentiale de foc;

b) să nu fie usor inflamabile (flacăra să se stingă imediat ce dispare cauza focului);

c) dacă se aprind, trebuie să ardă încet si să prezinte o viteză mică de propagare a flăcării;

d) să fie astfel concepute, încât oricare ar fi compozitia chimică a jucăriilor, să întârzie mecanic procesul de ardere.

Astfel de materiale inflamabile nu trebuie să prezinte pericolul ca focul să se propage la celelalte materiale folosite în jucărie.

2. Jucăriile care, din ratiuni indispensabile functionării lor, contin substante sau amestecuri care îndeplinesc criteriile de clasificare prevăzute la pct. 1 din apendicele B, în special materiale si echipamente pentru experimente chimice, asamblare de machete, mulaje plastice sau ceramice, emailare, fotografiere sau alte activităti similare, nu trebuie să contină ca atare substante sau amestecuri care să poată deveni inflamabile în urma pierderii componentilor volatili neinflamabili.

3. Jucăriile, cu exceptia capselor cu percutie, nu trebuie să fie explozibile sau să contină elemente ori substante susceptibile să explodeze în caz de utilizare, în conformitate cu art. 10 alin. (2) din hotărâre.

4. Jucăriile si în special jocurile si jucăriile tip truse chimice nu trebuie să contină ca atare substante sau amestecuri care:

a) amestecate pot exploda prin reactie chimică sau prin încălzire;

b) amestecate cu substante oxidante pot exploda; sau

c) contin componente volatile inflamabile în aer care sunt capabile să formeze amestecuri de vapori/aer inflamabile sau explozibile.

III. Proprietăti chimice

1. Jucăriile sunt proiectate si fabricate astfel încât să nu existe riscul unor efecte nocive asupra sănătătii umane, cauzate de expunerea la substante chimice sau preparate care intră în compozitia jucăriilor ori pe care acestea le contin, atunci când utilizarea acestor jucării este în conformitate cu art. 10 alin. (2) din hotărâre.

Jucăriile respectă legislatia europeană relevantă referitoare la anumite categorii de produse sau restrictiile referitoare la anumite substante si amestecuri.

2. Jucăriile care constituie în sine substante sau amestecuri trebuie să respecte, de asemenea, legislatia natională care transpune Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase, Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea preparatelor periculoase si Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, după caz, referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea anumitor substante si amestecuri periculoase.

3. Fără a aduce atingere restrictiilor mentionate la pct. 1 al doilea paragraf, substantele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere din categoriile 1A, 1B sau 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 nu se utilizează în jucării, în componente ale jucăriilor sau în părti ale acestora distincte microstructural.

4. Prin derogare de la pct. 3, substantele sau amestecurile clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere din categoriile prevăzute la pct. 3 din apendicele B pot fi utilizate în jucării, în componente ale jucăriilor sau în părti distincte microstructural ale acestora dacă sunt îndeplinite una sau mai multe dintre următoarele conditii:

a) aceste substante si amestecuri sunt în concentratii individuale egale cu sau mai mici decât concentratiile relevante stabilite în legislatia europeană la care face referire pct. 2 din apendicele B privind clasificarea amestecurilor care contin aceste substante;

b) aceste substante si amestecuri sunt inaccesibile în orice formă copiilor, inclusiv prin inhalare, atunci când jucăria este utilizată în conformitate cu art. 10 alin. (2) din hotărâre; sau

c) s-a adoptat o decizie în conformitate cu art. 46 alin. (3) din Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranta jucăriilor cu privire la autorizarea substantei sau a amestecului, precum si a utilizării acestora, iar substanta sau amestecul, precum si utilizarea lor autorizată au fost incluse în apendicele A.

5. Prin derogare de la pct. 3, substantele sau amestecurile clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere din categoriile prevăzute la pct. 4 din apendicele B


pot fi utilizate în jucării, în componente ale jucăriilor sau în părti microstructurale distincte ale jucăriilor dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) aceste substante si amestecuri sunt în concentratii individuale egale cu sau mai mici decât concentratiile relevante stabilite în actele comunitare juridice la care face referire pct. 2 din apendicele B privind clasificarea amestecurilor care contin aceste substante; sau

b) aceste substante si amestecuri sunt inaccesibile în orice formă copiilor, inclusiv prin inhalare, atunci când jucăria este utilizată în conformitate cu art. 10 alin. (2) din hotărâre;

c) s-a adoptat o decizie în conformitate cu art. 46 alin. (3) din Directiva 2009/48/CE cu privire la autorizarea substantei sau a amestecului, precum si a utilizării acestora, iar substanta sau amestecul, precum si utilizările permise ale acestora au fost incluse în apendicele A.

6. Pct. 3, 4 si 5 nu se aplică în cazul nichelului din otelul inoxidabil.

7. Pct. 3, 4 si 5 nu se aplică materialelor care respectă valorile-limită specifice stabilite în apendicele C sau până când se stabilesc astfel de dispozitii, dar nu mai târziu de 20 iulie 2017, precum si materialelor care respectasi la care fac referire prevederile privind materialele care vin în contact cu alimentele din Regulamentul (CE) nr. 1.935/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele si obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare si de abrogare a directivelor 80/590/CEE si 89/109/CEE si măsurile specifice aferente privind materialele speciale.

8. Fără a aduce atingere punerii în aplicare a pct. 3 si 4, se interzice utilizarea nitrosaminelor si a substantelor nitrozabile în jucăriile destinate uzului de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării destinate a fi introduse în cavitatea bucală, dacă migrarea substantelor este egală cu sau mai mare de 0,05 mg/kg pentru nitrosamine si 1 mg/kg pentru substantele nitrozabile.

9. Comisia Europeană evaluează în mod sistematic si periodic prezenta substantelor sau a materialelor periculoase în jucării.

Aceste evaluări tin seama de rapoartele organismelor de supraveghere a pietei si de preocupările exprimate de statele membre si de părtile interesate.

10. Produsele cosmetice de jucărie, cum ar fi cosmeticele pentru păpusi, respectă cerintele privind compozitia si etichetarea prevăzute în legislatia natională care transpune Directiva Consiliului 76/768/CEE din27 iulie 1976 privind apropierea legislatiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice.

11. Jucăriile nu trebuie să contină următoarele substante de parfumare potential alergene:

 

Nr. crt.

Denumirea substantei de parfumare alergene

Numărul CAS

(1)

Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)

97676-35-2

(2)

Alil-tioizocianat

57-06-7

(3)

Cianură de benzii

140-29-4

(4)

4-ter.-butilfenol

98-54-4

(5)

Ulei de pelin

8006-99-3

(6)

Alcool cyclamen

4756-19-8

(7)

Maleatde dietil

141-05-9

(8)

Dihidrocumarină

119-84-6

(9)

2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă

6248-20-0

(10)

3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogeraniol)

40607-48-5

(11)

4,6-dimetil-8-ter.-butilcumarină

17874-34-9

(12)

Citraconat de dimetil

617-54-9

(13)

7,11 -dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă

26651-96-7

(14)

6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă

141-10-6

(15)

Difenilamină

122-39-4

(16)

Acrilat de etil

140-88-5

(17)

Frunza de smochin, proaspătă si preparate din ea

68916-52-9

(18)

trans-2-heptenal

18829-55-5

(19)

trans-2-hexenal dietil acetal

67746-30-9

(20)

trans-2-hexenal dimetil acetal

18318-83-7

(21)

Alcool hidroabietilic

13393-93-6

(22)

4-etoxifenol

622-62-8

(23)

6-izopropil-2-decahidronaftalenol

34131-99-2

(24)

7-metoxicumarină

531-59-9

(25)

4-metoxifenol

150-76-5

(26)

4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-onă

943-88-4

(27)

1-(p-metoxifenil)-1-penten-3-onă

104-27-8

(28)

Trans-2-butenoat de metil

623-43-8

(29)

6-metilcumarină

92-48-8

(30)

7-metilcumarină

2445-83-2

(31)

5-metil-2,3-hexandionă

13706-86-0

(32)

Ulei de rădăcină de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9


Nr. crt.

Denumirea substantei de parfumare alergene

Numărul CAS

(33)

7-Etoxi-4-metilcumarina

87-05-8

(34)

Hexahidrocumarina

700-82-3

(35)

Balsam de Peru, brut [exudatul de Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch]

8007-00-9

(36)

2-pentiliden-ciclohexanona

25677-40-1

(37)

3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona

1117-41-5

(38)

Ulei de verbină (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Ambra de mosc (4-ter.-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen)

83-66-9

(40)

4-fenil-3-buten-2-ona

122-57-6

(41)

Amil cinamal

122-40-7

(42)

Alcool amilcinamilic

101-85-9

(43)

Alcool benzilic

100-51-6

(44)

Salicilat de benzii

118-58-1

(45)

Alcool cinamilic

104-54-1

(46)

Cinamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Cumarină

91-64-5

(49)

Eugenol

97-53-0

(50)

Geraniol

106-24-1

(51)

Hidroxi-citronelal

107-75-5

(52)

Hidroximetil-penticiclohexan carboxaldehida

31906-04-4

(53)

Izoeugenol

97-54-1

(54)

Extract din muschiul stejarului

90028-68-5

(55)

Extract din muschiul arborilor

90028-67-4

 

Cu toate acestea, prezenta urmelor acestor substante de parfumare este permisă, cu conditia ca această prezentă să fie tehnic inevitabilă, în conformitate cu bunele practici de fabricatie, si să nu depăsească 100 mg/kg.

În plus, denumirile următoarelor substante de parfumare alergene se enumera pe jucărie, pe o etichetă aplicată, pe ambalaj sau într-un prospect care însoteste jucăria, dacă sunt adăugate unei jucării, ca atare, în concentratii care depăsesc 100 mg/kg în jucărie sau părti componente ale acesteia:

 

Nr. crt.

Denumirea substantei de parfumare alergene

Numărul CAS

(1)

Alcool anisic

105-13-5

(2)

Benzii benzoat

120-51-4

(3)

Cinamat de benzii

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexil cinamaldehida

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

Metil heptin carbonat

111-12-6

(11)

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona

127-51-5

 

12. Utilizarea substantelor de parfumare mentionate la nr. crt. 41 în 55 din prima listă de la pct. 11 si a substantelor de parfumare mentionate la nr. crt. 1-11 din a doua listă de la pct. 11 este permisă în jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice si jocurile gustative, cu conditia ca:

(i) substantele de parfumare respective să fie clar indicate pe ambalaj, iar pe ambalaj să figureze avertismentul prevăzut la pct. 10 din anexa nr. 5 partea B;

(ii) dacă este cazul, produsele rezultate realizate de copil conform instructiunilor să respecte cerintele din Directiva 76/768/CEE; si

(iii) dacă este cazul, substantele de parfumare să fie conforme cu legislatia relevantă referitoare la produsele alimentare.

Este interzisă utilizarea jocurilor de masă olfactive, a truselor cosmetice si a jocurilor gustative de către copiii mai mici de 36 de luni. Aceste jocuri trebuie să respecte prevederile din anexa nr. 5 partea B punctul 1.


13. Fără a aduce atingere punctelor 3, 4 si 5, nu trebuie depăsite următoarele limite de migrare ale jucăriilor sau ale părtilor componente ale jucăriilor:

 

Element

mg/kg în materialul uscat, friabil, pudră sau pliabil al jucăriei

mg/kg

în materialul lichid sau lipicios al jucăriei

mg/kg

material răzuit al jucăriei

Aluminiu

5.625

1.406

70.000

Antimoniu

45

11,3

560

Arsenic

3,8

0,9

47

Bariu

4 500

1.125

56.000

Bor

1 200

300

15.000

Cadmiu

1,9

0,5

23

Crom (III)

37,5

9,4

460

Crom (VI)

0,02

0,005

0,2

Cupru

622,5

156

7.700

Plumb

13,5

3,4

160

Mangan

1.200

300

15.000

Mercur

7,5

1,9

94

Nichel

75

18,8

930

Seleniu

37,5

9,4

460

Strontiu

4.500

1.125

56.000

Staniu

15.000

3.750

180.000

Staniu organic

0,9

0,2

12

Zinc

3.750

938

46.000

 

Aceste valori-limită nu se aplică jucăriilor sau părtilor componente ale jucăriilor care, datorită accesibilitătii, functiei, volumului sau masei exclud în mod clar orice risc cauzat prin aspiratie, lingere, înghitire sau contact prelungit cu pielea, atunci când sunt utilizate în conditiile definite la art. 10 alin. (2) din hotărâre.

IV. Proprietăti electrice

1. Jucăriile si părtile lor accesibile nu trebuie să fie alimentate la o sursă de energie a cărei tensiune nominală depăseste 24 de volti curent continuu sau curent alternativ echivalent.

Tensiunile interne nu trebuie să depăsească 24 de volti curent continuu sau curent alternativ echivalent, cu exceptia cazului în care se garantează că tensiunea si combinatia actuală generată nu comportă niciun risc de soc electric vătămător, chiar si când jucăria este distrusă.

2. Piesele jucăriilor care sunt conectate la sau care pot veni în contact cu o sursă de electricitate capabilă să provoace socuri electrice, precum si cablurile sau alte fire conductoare prin care trece electricitatea către aceste piese trebuie să fie bine izolate si protejate din punct de vedere mecanic, astfel încât să se prevină pericolul unor asemenea socuri.

3. Jucăriile electrice trebuie proiectate si fabricate astfel încât să garanteze că temperaturile maxime atinse de toate suprafetele direct accesibile nu produc arsuri la atingerea lor.

4. În conditii de defectiuni previzibile, jucăriile trebuie să asigure protectie împotriva riscurilor electrice, generate de o sursă de energie electrică.

5. Jucăriile electrice trebuie să asigure o protectie adecvată împotriva riscurilor de incendiu.

6. Jucăriile electrice trebuie să fie proiectate si fabricate astfel încât câmpurile electrice, magnetice si electromagnetice, precum si alte radiatii generate de echipament să fie limitate în măsura necesară pentru functionarea jucăriei si trebuie să functioneze la un nivel de sigurantă, în conformitate cu tehnologia general recunoscută, tinând seama de măsurile europene specifice.

7. Jucăriile dotate cu un sistem de comandă electronic trebuie să fie proiectate si fabricate astfel încât să functioneze în deplină sigurantă, chiar si în cazul în care sistemul electronic nu functionează corect din cauza unei defectiuni a sistemului în sine sau cauzată de un factor extern.

8. Jucăriile trebuie proiectate si fabricate astfel încât să nu prezinte niciun pericol pentru sănătate sau de vătămare a ochilor sau a pielii prin lasere, diode emitătoare de lumină (LED-uri) sau orice alt tip de iradiere.

9. Transformatorul electric al unei jucării nu face parte integrantă din jucărie.

V Igiena

1. Jucăriile trebuie proiectate si fabricate astfel încât să respecte cerintele de igienă si de curătenie pentru a se evita orice pericol de infectare, îmbolnăvire sau contaminare.

2. O jucărie destinată utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni trebuie să fie proiectată si fabricată astfel încât să poată fi curătată. O jucărie textilă trebuie, în acest scop, să fie lavabilă, cu exceptia cazului în care contine un mecanism care ar putea fi deteriorat dacă se spală prin scufundare în apă. Jucăria trebuie să continue să îndeplinească cerintele de sigurantă si după ce a fost curătată în conformitate cu prezentul punct si cu instructiunile fabricantului.

VI. Radioactivitate

Jucăriile trebuie să respecte toate măsurile relevante adoptate în temeiul cap. 3 al titlului II din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene a Energiei Atomice.

Apendicele A

Lista substantelor carcinogene, mutagene si toxice pentru reproducere si utilizările permise ale acestora în conformitate cu pct. 4, 5 si 6 din partea III

 

Substanta

Clasificarea

Utilizarea permisă

Nichel

CMR2

în oteluri inoxidabile


Apendicele B

Clasificarea substantelor si a amestecurilor

Ca urmare a termenului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 există modalităti echivalente de referire la o anumită clasificare, care ar trebui utilizate în momente diferite.

1. Criterii pentru clasificarea substantelor si amestecurilor în sensul pct. 2 din partea II

A. Criterii care se aplică cu începere de la 20 iulie 2011 până la 31 mai 2015

Substante

Substanta îndeplineste criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008:

(a) clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 si 2.7, 2.8 tipurile Asi B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 si 2, 2.14 categoriile 1 si 2, 2.15 tipurile A-F;

(b) clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efectele adverse asupra functiei sexuale si fertilitătii sau asupra dezvoltării, 3.8 alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 si 3.10;

(c) clasa de pericol 4.1;

(d) clasa de pericol 5.1. Amestecuri

Amestecul este periculos, în întelesul Directivei 67/548/CEE.

B. Criterii care se aplică de la 1 iunie 2015:

Substanta sau amestecul îndeplineste criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008:

(a) clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 si 2.7, 2.8 tipurile Asi B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 si 2, 2.14 categoriile 1 si 2, 2.15 tipurile A-F;

(b) clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efectele adverse asupra functiei sexuale si fertilitătii sau asupra dezvoltării, 3.8 alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 si 3.10;

(c) clasa de pericol 4.1;

(d) clasa de pericol 5.1.

2. Legislatia europeană care reglementează utilizarea anumitor substante în sensul pct. 4 lit. (a) si al pct. 5 lit. (a) din partea III

Cu începere de la 20 iulie 2011 până la 31 mai 2015, concentratiile relevante pentru clasificarea amestecurilor care contin substantele sunt cele stabilite în conformitate cu Directiva 1999/45/CE.

Cu începere de la 1 iunie 2015, concentratiile relevante pentru clasificarea amestecurilor care contin substantele sunt cele stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.

3. Categorii de substante si amestecuri clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în sensul pct. 4 din partea III

Substante

Pct. 4 din partea III se referă la substante clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1Asi 1B, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.

Amestecuri

Cu începere de la 20 iulie 2011 si până la 31 mai 2015, dispozitiile din anexa II partea III pct. 4 se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1 si 2, în conformitate cu Directiva 1999/45/CE si Directiva 67/548/CEE, după caz.

Cu începere de la 1 iunie 2015, pct. 4 din partea III se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1Asi 1B, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.

4. Categorii de substante si amestecuri clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în sensul pct. 5 din partea III

Substante

Pct. 5 din partea III se referă la substante clasificate ca făcând parte din categoria CMR 2, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.

Amestecuri

Cu începere de la 20 iulie 2011 si până la 31 mai 2015, pct. 5 din partea III se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 3, în conformitate Directiva 1999/45/CE si Directiva 67/548/CEE, după caz.

Cu începere de la 1 iunie 2015, pct. 5 din partea III se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 2, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.

5. Categorii de substante si amestecuri clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în sensul art. 46 alin. (3) din Directiva 2009/48/CE

Substante

Art. 46 alin. (3) din Directiva 2009/48/CE se referă la substante clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1A, 1B si 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.

Amestecuri

Cu începere de la 20 iulie 2011 până la 31 mai 2015, art. 46 alineatul (3) din Directiva 2009/48/CE se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1, 2 si 3 în conformitate cu Directiva 1999/45/CE si Directiva 67/548/CEE, după caz.

Cu începere de la 1 iunie 2015, art. 46 alin. (3) din Directiva 2009/48/CE se referă la amestecuri clasificate ca făcând parte din categoriile CMR 1A, 1B si 2, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.

 

ANEXA Nr. 3

DECLARATIA “CE” DE CONFORMITATE

 

1. Nr. ... [număr unic de identificare a jucăriei (jucăriilor)]

2. Denumirea si adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat: ...................

3. Prezenta declaratie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului:.........

4. Obiectul declaratiei (identificare a jucăriei permitând trasabilitatea). Include o imagine colorată suficient de clară pentru a permite identificarea jucăriei.

5. Obiectul declaratiei descris la pct. 4 este în conformitate cu legislatia europeană de armonizare relevantă

6. Se declară trimiterile la standardele de armonizare relevante folosite sau trimiterile la specificatiile în legătură cu care se declară conformitatea:................

7. Acolo unde este cazul organismul notificat ................................................... (denumire, număr) a efectuat ..................................................... (descrierea interventiei) si a emis certificatul: .........................................................................................................................................................................

8. Informatii suplimentare: ...................................................................................................................................................

Semnat pentru si în numele:.....................

............................................

(locul si data emiterii)

............................................

(numele, functia) (semnătura)

 


ANEXA Nr. 4

DOCUMENTATIA TEHNICĂ

 

Documentatia tehnică prevăzută la art. 21 din hotărâre include, în special, în măsura în care sunt relevante pentru evaluare:

a) o descriere detaliată a proiectării si fabricatiei, inclusiv o listă a componentelor si materialelor utilizate la fabricarea jucăriei, precum si fisa tehnică de securitate privind substantele chimice folosite, care urmează a fi obtinută de la furnizorii de produse chimice;

b) evaluări de sigurantă efectuate în conformitate cu art. 18 din hotărâre;

c) o descriere a procedurii de evaluare a conformitătii utilizată;

d) o copie a declaratiei CE de conformitate;

e) adresa locurilor de fabricare si depozitare;

f) copii ale documentelor pe care producătorul Ie-a transmis unui organism notificat, în cazul în care acesta este implicat;

g) rapoarte ale testelor si descrierea mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea productiei cu standardele armonizate, dacă producătorul a urmat procedura de control intern al productiei prevăzută la art. 19 alin. (2) din hotărâre;

h) o copie a certificatului de examinare CE de tip, o descriere a mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea productiei cu tipul de produs descris în certificatul de examinare CE de tip si copii ale documentelor pe care producătorul Ie-a transmis organismului notificat, dacă producătorul a supus jucăria examinării CE de tip si a urmat procedura conformitătii de tip prevăzută la art. 19 alin. (3) din hotărâre.

 

ANEXA Nr. 5

 

AVERTISMENTE

 

PARTEA A

Avertismente generale

 

Restrictiile privind utilizatorul prevăzute la art. 11 alin. (1) din hotărâre includ cel putin vârsta minimă sau maximă a utilizatorului si, dacă este cazul, aptitudinea utilizatorilor jucăriei, greutatea minimă sau maximă a utilizatorilor si necesitatea de a se asigura că jucăria este utilizată numai sub supravegherea unui adult.

 

PARTEA B

Avertismente specifice si indicatii privind precautii de utilizare pentru anumite categorii de jucării

 

1. Jucării care nu sunt destinate copiilor mai mici de 36 de luni

Jucăriile care pot fi periculoase pentru copiii mai mici de 36 de luni sunt însotite de un avertisment, de exemplu:

“Contraindicat copiilor mai mici de 36 de luni” sau “Contraindicat copiilor mai mici de 3 ani” sau de un avertisment cu următoarea reprezentare grafică:

 

Aceste avertismente sunt însotite de o scurtă indicatie asupra pericolelor specifice care determină această precautie, care poate figura în instructiunile de utilizare.

Prezentul punct nu se aplică jucăriilor care, prin functiile, dimensiunile, caracteristicile sau proprietătile lor ori prin alte elemente concrete, sunt în mod evident nepotrivite pentru copiii mai mici de 36 de luni.

2. Jucării de activitate

Jucăriile de activitate sunt însotite de următorul avertisment:

“Numai pentru uz casnic”.

Jucăriile de activitate montate pe o traversă, precum si alte jucării de activitate, acolo unde este cazul, sunt însotite de instructiuni de utilizare care atrag atentia asupra necesitătii verificării si întretinerii periodice a părtilor principale (elemente de sustinere, fixare, ancorare etc.) si precizează că, dacă aceste verificări nu sunt efectuate, jucăria poate cauza cădere sau răsturnare.

De asemenea, acest tip de jucării trebuie să fie însotit de instructiuni referitoare la modul corect de asamblare, indicându-se acele părti care pot prezenta pericole dacă sunt incorect asamblate. Sunt furnizate informatii specifice cu privire la suprafata adecvată de amplasare a jucăriei.

3. Jucării functionale

Jucăriile functionale sunt însotite de următorul avertisment: “A se folosi sub directa supraveghere a unei persoane adulte.”

În plus, acest tip de jucării trebuie să fie însotit de instructiuni de utilizare, care să cuprindă măsurile de precautie pe care trebuie să le ia utilizatorul si care să precizeze avertismentul că dacă aceste precautii nu sunt respectate, utilizatorul se expune pericolelor - a fi specificate - pentru aparatul sau produsul pe care jucăria îl reprezintă ca model la scară redusă sau ca imitatie. Trebuie, de asemenea, indicat că jucăria nu se lasă la îndemâna copiilor sub o anumită vârstă, care urmează a fi specificată de către producător.

4. Jucării chimice

Fără a aduce atingere aplicării dispozitiilor mentionate de legislatia europeană aplicabilă cu privire la clasificarea, ambalarea si etichetarea anumitor substante si amestecuri, instructiunile de utilizare pentru jucăriile care contin prin natura lor aceste substante sau amestecuri periculoase trebuie să aibă înscris un avertisment asupra pericolelor pe care le reprezintă substantele sau amestecurile din jucării si indicatii asupra precautiilor ce trebuie luate de utilizator pentru a evita pericolele asociate acestora, care trebuie mentionate concis în functie de tipul de jucărie. Trebuie, de asemenea, ca instructiunile să cuprindă informatii referitoare la primul ajutor care trebuie acordat în eventualitatea unor accidente grave rezultate din utilizarea acestui tip de jucărie.

Trebuie precizat totodată faptul că aceste jucării nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor sub o anumită vârstă, care urmează a fi specificată de către producător.

În afară de indicatiile mentionate la primul paragraf, jucăriile chimice poartă pe ambalaj următorul avertisment:

“Nerecomandat copiilor mai mici de* ani. A se utiliza sub supravegherea unei persoane adulte.”


* Vârsta urmează a fi specificată de către producător.


 

În special sunt considerate jucării chimice următoarele: trusele pentru experimente chimice, seturile pentru cuprindere în plastic, ateliere miniaturale de ceramică, emailare sau fotografie si jucăriile similare care provoacă o reactie chimică sau o modificare similară a substantei în cursul utilizării.

5. Patine, patine cu rotile, patine cu role în linie, skateboarduri, trotinete si biciclete de jucărie pentru copii

În cazul în care sunt oferite spre vânzare ca jucării, acestea sunt însotite de următorul avertisment: “Ase utiliza cu echipament de protectie. A nu se utiliza în trafic.” în plus, instructiunile de utilizare trebuie să contină mentiuni asupra faptului că jucăria trebuie să fie folosită cu prudentă pentru că aceasta necesită îndemânare în utilizare în vederea evitării accidentării prin cădere sau coliziune a utilizatorului sau tertilor. De asemenea, trebuie să existe recomandări referitoare la echipamentul de protectie necesar (cască, mănusi, genunchiere, cotiere etc).

6. Jucării acvatice

Jucăriile acvatice trebuie să fie însotite de următorul avertisment: “Ase utiliza numai în apa în care copilul poate sta în picioare si sub supravegherea unui adult.”

7. Jucării prezente în produsele alimentare

Jucăriile prezente în produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar trebuie însotite de următorul avertisment: “Contine o jucărie. Se recomandă supravegherea unui adult.”

8. Imitatiile de măsti si căsti de protectie

Imitatiile de măsti si căsti de protectie trebuie însotite de următorul avertisment: “Această jucărie nu oferă protectie.”

9. Jucăriile destinate suspendării deasupra unui leagăn, a unui pătut sau a unui cărucior cu ajutorul sforilor, corzilor, elasticelor sau al curelelor

Jucăriile destinate suspendării deasupra unui leagăn, a unui pătut sau a unui cărucior cu ajutorul sforilor, corzilor, elasticelor sau al curelelor trebuie să poarte următorul avertisment pe ambalaj, care, de asemenea, este aplicat în mod permanent pe jucărie: “Pentru a evita orice risc de rănire prin strangulare, îndepărtati această jucărie de îndată ce copilul începe să încerce să se ridice în mâini si genunchi în pozitie de-a busilea.”

10. Ambalajul substantelor de parfumare în jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice si jocurile gustative

Ambalajul substantelor de parfumare din jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice si jocurile gustative care contin substantele de parfumare prevăzute la nr. crt. 41-55 din lista din anexa nr. 2 partea a III-a pct. 11, precum si ambalajul substantelor de parfumare prevăzute la nr. crt. 1-11 din cea de-a doua listă prevăzută la partea a III-a pct. 11 din aceeasi anexă, trebuie să contină următorul avertisment:

“Contine substante de parfumare care pot provoca alergii.”

 

ANEXA Nr. 6

 

Modulul A

CONTROLUL INTERN AL PRODUCTIEI

 

1. Controlul intern al productiei este procedura de evaluare a conformitătii prin care producătorul îndeplineste obligatiile prevăzute la pct. 2, 3 si 4 si asigură si declară pe propria răspundere că jucăriile în cauză satisfac cerintele prevăzute în hotărâre.

2. Documentatia tehnică

Producătorul întocmeste documentatia tehnică. Documentatia tehnică permite evaluarea jucăriei din punctul de vedere al conformitătii cu cerintele relevante si include o analiză adecvată si o evaluare a riscului (riscurilor).

Documentatia tehnică specifică cerintele aplicabile si acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluarea, proiectarea, fabricarea si exploatarea jucăriei. Documentatia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel putin următoarele elemente:

- o descriere generală a jucăriei;

- proiectul de conceptie si desenele de fabricatie si schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc;

- descrieri si explicatii necesare pentru întelegerea acelor desene si scheme si a functionării jucăriei;

- o listă a standardelor prevăzute la art. 13 alin. (1) din hotărâre si/sau a altor specificatii tehnice relevante ale căror referinte au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau partial, si descrierile solutiilor adoptate pentru a satisface cerintele esentiale ale prezentei hotărâri, în cazul în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, în situatia unor standarde armonizate aplicate partial, documentatia tehnică mentionează acele părti care au fost aplicate;

- rezultatele calculelor de proiectare făcute, ale examinărilor efectuate etc; si

- rapoarte de încercări.

3. Fabricatia

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricatie si monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produselor fabricate cu documentatia tehnică mentionată la pct. 2 si cu cerintele prevăzute în hotărâre.

4. Marcajul de conformitate si declaratia de conformitate

4.1. Producătorul aplică marcajul de conformitate pe fiecare jucărie care satisface cerintele acesteia.

4.2. Producătorul întocmeste o declaratie de conformitate scrisă pentru un model al jucăriei si o păstrează împreună cu documentatia tehnică la dispozitia Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piată a jucăriei. Declaratia de conformitate identifică jucăria pentru care a fost întocmită.

O copie a declaratiei de conformitate este pusă la dispozitia Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cerere.

5. Reprezentantul autorizat

Obligatiile producătorului cuprinse la pct. 3 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său si pe răspunderea sa, cu conditia ca acestea să fie mentionate în mandat.

 

ANEXA Nr. 7

 

Modulul B

EXAMINAREA CE DE TIP

 

1. Examinarea CE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformitătii prin care un organism notificat examinează desenul tehnic al unei jucării si verifică si atestă dacă desenul tehnic al jucăriei corespunde cerintelor prevăzute în hotărâre.

2. Examinarea CE de tip poate fi realizată prin una dintre metodele prezentate mai jos:

- examinarea unui model de jucărie complet, reprezentativ pentru productia luată în considerare (tip de productie);

- evaluarea caracterului adecvat al desenului tehnic al jucăriei prin examinarea documentatiei tehnice si a dovezilor suplimentare mentionate la pct. 3, plus examinarea modelelor, reprezentative pentru productia luată în considerare, a uneia sau mai multor părti esentiale ale jucăriei (combinatie de tip de productie si tip de proiect);

- evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al jucăriei prin examinarea documentatiei tehnice si a documentatiei suplimentare prevăzute la pct. 3, fără examinarea unui model.

3. Producătorul depune o cerere pentru examinare CE de tip la un singur organism notificat ales de acesta.

Cererea include:

- denumirea si adresa producătorului si, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează numele si adresa acestuia;

- o declaratie scrisă potrivit căreia aceeasi cerere nu a fost depusă si la un alt organism notificat;

- documentatia tehnică. Documentatia tehnică permite evaluarea jucăriei din punctul de vedere al conformitătii cu cerintele aplicabile din hotărâre si include o analiză adecvată si o evaluare a riscului (riscurilor). Documentatia tehnică specifică cerintele aplicabile si acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea si exploatarea jucăriei. Documentatia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel putin următoarele elemente:

- o descriere generală a jucăriei;

- proiectul de conceptie si desenele de fabricatie si schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc;

- descrieri si explicatii necesare pentru întelegerea acelor desene si scheme si a functionării jucăriei;

- o listă a standardelor prevăzute la art. 13 alin. (1) din hotărâre si/sau a altor specificatii tehnice relevante ale căror referinte au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau partial, si descrierile solutiilor adoptate pentru a satisface cerintele esentiale prevăzute în hotărâre, în cazul în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, în situatia unor standarde armonizate aplicate partial, documentatia tehnică mentionează acele părti care au fost aplicate;

- rezultatele calculelor de proiectare făcute, ale examinărilor efectuate etc;

- rapoarte de încercări;

- modelele reprezentative pentru productia preconizată. Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercări;

- dovezi suplimentare privind caracterul adecvat al solutiei desenului tehnic. Aceste dovezi suplimentare mentionează orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele relevante armonizate si/sau specificatiile tehnice nu au fost aplicate în întregime. Dovezile suplimentare includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate în numele său ori pe răspunderea sa de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercări.

4. Organismul notificat:

- pentru produs:

4.1. examinează documentatia tehnică si dovezile suplimentare pentru a evalua caracterul adecvat al desenului tehnic al jucăriei;

- pentru model/modele:

4.2. verifică dacă modelul/modelele a/au fost fabricat/fabricate în conformitate cu documentatia tehnică si identifică elementele care au fost proiectate în conformitate cu cerintele aplicabile din standardele relevante armonizate si/sau din specificatiile tehnice, precum si elementele care au fost proiectate fără a aplica cerintele relevante ale acestor standarde;

4.3. efectuează examinările si încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice solutiile din standardele armonizate si/sau din specificatiile tehnice relevante, dacă acestea au fost aplicate corect;

4.4. efectuează examinările si încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate solutiile din standardele armonizate si/sau din specificatiile tehnice relevante, dacă solutiile adoptate de către producător satisfac cerintele esentiale corespunzătoare din hotărâre;

4.5. stabileste de comun acord cu producătorul locul unde vor fi efectuate examinările si încercările.

5. Organismul notificat întocmeste un raport de evaluare care evidentiază activitătile întreprinse, conform pct. 4, precum si rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligatiilor sale fată de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, organismul notificat transmite acestuia continutul acestui raport, în întregime sau partial, numai cu acordul producătorului.

6. În cazul în care tipul satisface cerintele prevăzute în hotărâre, organismul notificat emite pentru producător un certificat de examinare CE de tip. Certificatul contine denumirea si adresa producătorului, concluziile examinării, conditiile (dacă există) pentru valabilitatea certificatului si datele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Certificatul poate avea atasată una sau mai multe anexe.

Certificatul si anexele acestuia contin toate informatiile relevante care permit evaluarea conformitătii cu tipul examinat a jucăriilor fabricate si care permit controlul în utilizare.

În cazul în care tipul examinat nu satisface cerintele aplicabile prevăzute în hotărâre, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare CE de tip si informează solicitantul în consecintă, precizând în detaliu motivele refuzului.

7. Organismul notificat se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale tehnologiei general recunoscute care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerintele aplicabile din hotărâre si stabileste dacă aceste modificări necesită investigatii aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecintă producătorul.

Producătorul informează organismul notificat care detine documentatia tehnică referitoare la certificatul de examinare CE de tip în legătură cu toate modificările tipului aprobat care ar putea afecta conformitatea jucăriei cu cerintele esentiale din hotărâre sau conditiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară, sub forma unui supliment la certificatul original de examinare CE de tip.

8. Fiecare organism notificat informează Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în legătură cu certificatele de examinare CE de tip si/sau cu orice suplimente la acestea pe care Ie-a emis sau retras si, în mod periodic sau la cerere, pune la dispozitia acestuia lista certificatelor si/sau a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restrictionate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare CE de tip si/sau orice suplimente la acestea pe care Ie-a refuzat, retras, suspendat sau restrictionat în alt mod si, pe baza unei cereri, în legătură cu certificatele si/sau suplimentele la acestea pe care Ie-a emis.

Comisia Europeană, statele membre si alte organisme notificate, pe baza unei cereri, pot obtine o copie a certificatelor de examinare CE de tip si/sau a suplimentelor acestora. Pe baza unei cereri, Comisia Europeană si statele membre pot obtine o copie a documentatiei tehnice si a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare CE de tip, al anexelor si suplimentelor la acesta, precum si dosarul tehnic incluzând documentatia depusă de producător, până la expirarea valabilitătii certificatului.

9. Producătorul păstrează la dispozitia Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor un exemplar al certificatului de examinare CE de tip, al anexelor si suplimentelor la acesta, împreună cu documentatia tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piată a jucăriei.

10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea mentionată la pct. 3 si poate îndeplini obligatiile mentionate la pct. 7 si 9, cu conditia ca acestea să fie mentionate în mandat.

 

ANEXA Nr. 8

 

Modulul C

CONFORMITATEA CU TIPUL

bazată pe controlul intern al productiei

 

1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al productiei este acea parte din procedura de evaluare a conformitătii prin care producătorul îndeplineste obligatiile prevăzute la pct. 2 si 3 si garantează si declară că jucăriile în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip si satisfac cerintele prevăzute în hotărâre.

2. Fabricatia

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricatie si monitorizarea acestuia să asigure conformitatea jucăriilor fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare CE de tip si cu cerintele prevăzute în hotărâre.

3. Marcajul de conformitate si declaratia de conformitate

3.1. Producătorul aplică marcajul de conformitate pe fiecare jucărie care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip si care satisface cerintele prevăzute în hotărâre.

3.2. Producătorul întocmeste o declaratie de conformitate scrisă pentru un model de jucărie si o păstrează la dispozitia Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piată a jucăriei. Declaratia de conformitate identifică modelul jucăriei pentru care a fost întocmită.

O copie a declaratiei de conformitate este pusă la dispozitia Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cerere.

4. Reprezentantul autorizat

Obligatiile producătorului cuprinse la pct. 3 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său si pe răspunderea sa, cu conditia ca acestea să fie mentionate în mandat.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Ghidului carierei militare

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru cadrele militare din Ministerul Apărării Nationale se aprobă Ghidul carierei militare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 582/2001 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 10 iulie 2001.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 9 februarie 2011.

Nr. 106.

 

ANEXĂ

GHIDUL CARIEREI MILITARE

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ghidul carierei militare stabileste modalităti si reguli de parcurs în cariera profesională pentru cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Nationale.

(2) Cariera cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Nationale reprezintă succesiunea de functii ocupate de către ofiteri, maistri militari si subofiteri, raportate la cunostintele generale si de specialitate, abilitătile cognitive, competentele generale si de specialitate dobândite de la intrarea în sistemul militar si până la trecerea în rezervă sau în retragere/încetarea raporturilor de serviciu.

Art. 2. - Prin cadre militare în activitate se întelege cetătenii români, cu domiciliul stabil în România, cărora li s-a acordat gradul de ofiter sau maistru militar ori subofiter, în conditiile legii.

Art. 3. - (1) în baza profilului pregătirii profesionale, cadrele militare în activitate sunt confirmate în arme sau servicii si specialităti militare si sunt considerate în serviciul militar activ ca militari profesionisti.

(2) Cadrele militare în activitate îsi mentin arma sau serviciul si specialitatea militară în care sunt confirmate initial sau dobândite ca urmare a trecerii dintr-o armă sau serviciu si specialitate militară în alta, pe întreaga perioadă a carierei militare, indiferent de domeniul în care activează.

(3) Confirmarea sau trecerea cadrelor militare în activitate dintr-o armă sau serviciu si specialitate militară în alta se face în raport cu nevoile Ministerului Apărării Nationale, după obtinerea pregătirii profesionale corespunzătoare, în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Încadrarea/Numirea/Promovarea cadrelor militare în activitate se face în functii prevăzute în statele de organizare ale structurilor Ministerului Apărării Nationale, tinându-se seama de armele sau serviciile si specialitătile militare în care sunt confirmate, de nevoile institutiei militare, optiunile individuale, competenta profesională si conduita morală a acestora.

(2) Functiile militare prevăzute în statele de organizare ale structurilor Ministerului Apărării Nationale prevăzute la alin. (1) se definesc/proiectează în conformitate cu legislatia specifică în raport cu volumul, complexitatea si importanta activitătii desfăsurate de cadrele militare în activitate, care sunt detaliate în fisa postului.

(3) Functiile militare din statele de organizare ale structurilor Ministerului Apărării Nationale sunt prevăzute cu codul de identificare, cu sau fără specialitate militară, cu gradul militar, cu elemente de definire a nivelului de salarizare/coeficientul de ierarhizare si cu nivelul studiilor/tipul cursului de carieră.

(4) Functiile militare din statele de organizare ale structurilor militare care nu sunt prevăzute cu specialitate militară sunt acele functii specifice ale căror cerinte, stabilite prin fisa postului, impun să fie ocupate de către cadrele militare care dispun de o gamă variată de abilităti, de expertiză în anumite domenii speciale de activitate si care nu necesită exclusiv o anumită specialitate militară.


Art. 5. - (1) În scopul asigurării transparentei si sanselor egale de promovare si evolutie în carieră, al realizării cadrului unitar de selectie si al valorificării performantelor si potentialului cadrelor militare în activitate, care să permită intrarea în competitie a tuturor candidatilor si ierarhizarea acestora, indiferent de unitatea militară unde îsi desfăsoară activitatea, în Ministerul Apărării Nationale se organizează si functionează comisii de selectie.

(2) Comisiile de selectie sunt grupuri de lucru temporar constituite, având competenta de a analiza, ierarhiza si selectiona cadrele militare în activitate eligibile, în conditiile prevăzute de prezentul ghid si de alte acte normative specifice, aprobate prin ordine ale ministrului apărării nationale, pentru:

a) promovarea în functie si/sau înaintarea în grad;

b) trecerea maistrilor militari/subofiterilor în activitate în corpul ofiterilor în activitate.

(3) în situatii care impun adoptarea de măsuri urgente, cadrele militare pot fi numite în functii similare celor detinute sau superioare acestora prin ordin al ministrului apărării nationale.

(4) în vederea participării cadrelor militare în activitate la concurs/examen pentru încadrarea în posturi care sunt prevăzute, conform reglementărilor specifice, să fie ocupate în astfel de conditii, comisiile de selectie au competente de analiză si avizare a celor care îndeplinesc criteriile minime obligatorii cumulative stabilite prin lege, prin prezentul ghid si prin alte acte normative specifice aprobate prin ordine ale ministrului apărării nationale.

(5) Hotărârile comisiilor de selectie privind selectionarea cadrelor militare pentru promovarea în functii si înaintarea în grad sunt definitive si se pun în aplicare de către comandantii/sefii structurilor militare care au competente în acest sens, stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 6. - (1) Pentru înaintarea în grad si pentru trecerea maistrilor militari/subofiterilor în activitate în corpul ofiterilor în activitate, cadrele militare în activitate trebuie să îndeplinească, cumulativ, conditiile prevăzute de lege, de prezentul ghid si de actele normative specifice aprobate prin ordine ale ministrului apărării nationale.

(2) Cadrele militare în activitate urmează cursurile de carieră corespunzătoare gradelor militare în care vor fi înaintate, în perioada stagiului în gradele detinute.

(3) Tipurile de studii/cursuri de carieră ce pot fi frecventate de către cadrele militare în activitate se stabilesc în strictă concordantă cu atributiile functiei si se aprobă de către ministrul apărării nationale, la propunerea Directiei management resurse umane.

(4) Echivalarea/Asimilarea cursurilor, stagiilor si a studiilor absolvite în tară sau în străinătate, similare celor prevăzute la alin. (3), se efectuează de Directia management resurse umane.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4), pentru cadrele militare din Directia generală de informatii a apărării si structurile subordonate, tipurile de studii/cursuri de carieră se stabilesc si se echivalează de această directie generală.

Art. 7. - (1) Cadrele militare în activitate care au îndeplinit aceeasi functie pe perioada stagiului minim în grad si nu au fost înaintate în grad la expirarea stagiului minim pot fi mentinute în functii sau numite în alte functii care nu implică promovarea, în raport cu posibilitătile de încadrare ale institutiei militare si optiunile individuale, fără să fie evaluate de către comisiile de selectie, prin ordin al comandantilor/sefilor structurilor militare care sunt investiti cu astfel de competente stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cadrele militare care îndeplinesc functii unicat stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 8. - Componenta nominală a comisiilor de selectie, organizare si functionare a sistemului de selectie si ierarhizare

în vederea evolutiei în carieră a cadrelor militare se stabilesc prin ordin al ministrului apărării nationale.

 

CAPITOLUL II

Cariera ofiterilor în activitate

 

Art. 9. - (1) Ofiterii în activitate obtin specialitatea militară din cadrul unei arme sau serviciu prin ordin de confirmare în armă/specialitate militară al comandantilor/sefilor care au stabilite competente în acest sens, după absolvirea formelor de pregătire specifice desfăsurate într-o institutie militară sau civilă de învătământ, prevăzute de lege si de actele normative specifice aprobate prin ordin al ministrului apărării nationale.

(2) Ofiterii în activitate, pe perioada carierei militare, exercită functii cu atributii de executie, de comandă/conducere sau specifice unor domenii speciale de activitate în structurile Ministerului Apărării Nationale.

Art. 10. - Ofiterii în activitate cu gradul de sublocotenent/aspirant, pe toată durata stagiului în grad, sunt numiti în functii în raport cu nevoile de încadrare ale Ministerului Apărării Nationale, optiunile individuale, cunostintele, aptitudinile, competenta si motivatiile profesionale si personale, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 11. - Sublocotenentii/Aspirantii în activitate care îndeplinesc stagiul minim în grad, detin sau urmează să fie promovati în functii corespunzătoare gradului de cel putin locotenent si au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege sunt înaintati în gradul următor fără să fie analizati de către comisiile de selectie.

Art. 12. - Locotenentii în activitate care îndeplinesc conditiile legale de stagiu minim în grad, experientă profesională dobândită prin functiile exercitate, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege si sunt absolventi ai cursului avansat/similar, pentru gradul de căpitan, pot fi promovati în functii si/sau înaintati în gradul de căpitan, pe baza hotărârii comisiilor de selectie.

Art. 13. - Căpitanii în activitate care îndeplinesc conditiile legale de stagiu minim în grad, experientă profesională dobândită prin functiile exercitate, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege si sunt absolventi ai cursului de stat major/similar, pentru gradul de maior/locotenent-comandor, pot fi promovati în functii si/sau înaintati în gradul de maior/locotenent-comandor, pe baza hotărârii comisiilor de selectie.

Art. 14. - Maiorii/Locotenentii-comandori în activitate pot fi promovati în functii care nu necesită exclusiv specializare interarme/masterat de conducere interarme si/sau înaintati în gradul de locotenent-colonel/căpitan-comandor, pe baza hotărârii comisiilor de selectie, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii legale:

a) au stagiul minim în grad îndeplinit;

b) au experientă profesională dobândită prin functiile exercitate;

c) au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege;

d) sunt absolventi cu diplomă de studii universitare de masterat similare ciclului II Bologna sau ai studiilor universitare de licentă cu durata de cel putin 4 ani, cu diplomă de licentă, obtinută până la absolvirea primei promotii de studii universitare de licentă similare ciclului I Bologna;

e) sunt absolventi ai cursului postuniversitar de perfectionare a pregătirii/similar pentru locotenenti-colonei/căpitani-comandori.

Art. 15. - (1) Căpitanii în activitate, în ultimii 2 ani de stagiu minim în grad, maiorii/locotenentii-comandori, precum si locotenentii-colonei/căpitanii-comandori, aflati în primul an de stagiu în grad, care au abilitătile necesare, potential de dezvoltare profesională si sunt recomandati prin aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani de către comandantii/sefii directi pot urma studii/cursuri interarme/masteratde conducere interarme, iar după absolvire pot fi promovati în functii corespunzătoare.

(2) Căpitanii, maiorii/locotenentii-comandori si locotenentii-colonei/căpitanii-comandori în activitate, prevăzuti la alin. (1), trebuie să fie absolventi ai studiilor militare universitare de masterat similare ciclului II Bologna sau ai studiilor militare universitare cu diplomă de licentă cu durata de cel putin 4 ani, obtinută până la absolvirea primei promotii de studii universitare de licentă similare ciclului I Bologna.

(3) Maiorii/Locotenentii-comandori si locotenentii-colonei/căpitanii-comandori în activitate care au absolvit studii/cursuri interarme/masterat de conducere interarme sunt exceptati de la obligativitatea absolvirii cursului postuniversitar de perfectionare a pregătirii/similar.

Art. 16. - Locotenentii-colonei/căpitanii-comandori în activitate care îndeplinesc conditiile legale de stagiu minim în grad, experientă profesională dobândită prin functiile exercitate, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege si au absolvit cursul postuniversitar de perfectionare a pregătirii/similar pentru colonei/comandori pot fi promovati/numiti în functii si/sau înaintati în gradul de colonel/comandor, pe baza hotărârii comisiilor de selectie.

Art. 17. - Coloneii/Comandorii în activitate care se remarcă prin modul de îndeplinire a atributiilor, au perspective de promovare si sunt recomandati prin aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani de către comandanti/sefi pot frecventa cursul postuniversitar de perfectionare în conducere strategică organizat de Universitatea Natională de Apărare “Carol I” sau Colegiul National de Apărare ori alte cursuri similare pentru gradul de general de brigadă - cu o stea/similar corespunzător nivelului de studii/cursului de carieră al functiei prevăzută în statul de organizare si în fisa postului, în care urmează să fie promovati.

Art. 18. - Coloneii/Comandorii în activitate care se disting prin pregătire si competentă profesională, îndeplinesc conditiile legale de stagiu minim în grad, au fost evaluati potrivit nivelului lingvistic prevăzut în fisele posturilor la una dintre limbile engleză sau franceză, conform STANAG-6001, au obtinut calificativul de cel putin “foarte bun” prin aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani de activitate si au absolvit cursul postuniversitar de perfectionare în conducere strategică organizat de Universitatea Natională de Apărare “Carol I” sau Colegiul National de Apărare ori un curs similar pentru gradul de general de brigadă - cu o stea/similar, prevăzut la art. 17, pot fi promovati în functii prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similare si/sau să li se acorde gradul de general de brigadă - cu o stea/similar, potrivit competentelor stabilite de lege, pe baza hotărârii comisiilor de selectie.

Art. 19. - Generalii de brigadă - cu o stea/similarii, generalii-maiori - cu două stele/similarii si generalii-locotenenti - cu trei stele/similarii în activitate care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu din perioadele de stagiu în aceste grade cu calificative de cel putin “foarte bun”, au dobândit un înalt nivel de expertiză si au potential de dezvoltare profesională pot fi promovati în functii si/sau înaintati în grad, potrivit competentelor stabilite de lege, pe baza hotărârii comisiei de selectie.

Art. 20. - Coloneii/Comandorii în activitate, generalii de brigadă - cu o stea/similarii, generalii-maiori - cu două stele/similarii si generalii-locotenenti - cu trei stele/similarii în activitate care detin sau urmează să fie promovati în functii de conducere ale căror cerinte impun studii de nivel înalt în domeniul securitătii nationale si internationale pot urma astfel de programe de pregătire în cadrul Colegiului National de Apărare.

 

CAPITOLUL III

Cariera maistrilor militari/subofiterilor în activitate

 

Art. 21. - Maistrii militari/Subofiterii în activitate sunt confirmati în specialitatea militară din cadrul unei arme sau serviciu prin absolvirea formelor de pregătire într-o institutie militară sau civilă de învătământ, prevăzute de reglementările în vigoare, si se numesc în functii specifice în raport cu nevoile Ministerului Apărării Nationale, optiunile individuale, motivatiile profesionale si personale.

Art. 22. - Maistrii militari clasa a V-a/Sergentii în activitate care îndeplinesc conditiile legale de stagiu minim în grad, detin sau urmează să fie promovati în functii corespunzătoare gradului de cel putin maistru militar clasa a IV-a/sergent major si au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege sunt înaintati în gradul următor, fără să fie analizati de comisiile de selectie.

Art. 23. - Maistrii militari clasa a IV-a/Sergentii majori în activitate care îndeplinesc conditiile legale de stagiu minim în grad, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege si sunt absolventi ai cursului de plutonier/similar pot fi promovati în functii si/sau sunt înaintati în gradul următor, pe baza hotărârii comisiilor de selectie.

Art. 24. - Maistrii militari clasa a III-a/Plutonierii în activitate care îndeplinesc conditiile legale de stagiu minim în grad, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege si sunt absolventi ai cursului de plutonier major/similar pot fi promovati în functii si/sau înaintati în gradul următor, pe baza hotărârii comisiilor de selectie.

Art. 25. - Maistrii militari clasa a II-a/Plutonierii majori în activitate care îndeplinesc conditiile legale de stagiu minim în grad, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege si sunt absolventi ai cursului de plutonier adjutant/similar pot fi promovati în functii si/sau sunt înaintati în gradul următor, pe baza hotărârii comisiilor de selectie.

Art. 26. - Maistrii militari clasa I/Plutonierii adjutanti în activitate care se disting prin pregătire si competentă profesională, dispun de înaltă calificare, îndeplinesc conditiile legale de stagiu minim în grad si au fost evaluati prin aprecierile de serviciu în perioadele de stagiu în aceste grade cu calificative de cel putin “foarte bun” sunt promovati în functii si/sau sunt înaintati în gradul de maistru militar principal/plutonier adjutant principal, pe baza hotărârii comisiilor de selectie.

 

CAPITOLUL IV

Reguli de trecere a maistrilor militari/subofiterilor în activitate în corpul ofiterilor în activitate

 

Art. 27. - Maistrii militari/Subofiterii în activitate care se disting prin competentă si pregătire profesională, au absolvit studii universitare similare ciclului I Bologna sau studii universitare de licentă cu durata de cel putin 4 ani si au fost evaluati prin aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani de activitate cu calificativul “foarte bun” pot trece în corpul ofiterilor în activitate în functie de nevoile Ministerului Apărării Nationale, în conditiile prevăzute de lege, precum si de alte acte normative specifice aprobate prin ordine ale ministrului apărării nationale, prin frecventarea cursului de formare a ofiterilor în activitate.

Art. 28. - Maistrii militari/Subofiterii în activitate prevăzuti la art. 27 pot frecventa prin concurs cursul de formare a ofiterilor în activitate, organizat în acest scop, pe baza hotărârii comisiilor de selectie, în limita numărului de locuri aprobate prin planul de scolarizare de către ministrul apărării nationale.


 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 29. - (1) Studiile/Cursurile de carieră planificate si care se află în derulare vor fi frecventate de către cadrele militare în activitate si sunt echivalente celor specificate de prezentul ghid.

(2) Cadrele militare care au absolvit studiile/cursurile de carieră necesare promovării/numirii în functii si/sau înaintării în gradul următor, în baza prevederilor anterioare, vor fi exceptate de la frecventarea studiilor/cursurilor de carieră prevăzute de prezentul ghid.

Art. 30. - Ofiterii în activitate, absolventi ai studiilor universitare de licentă similare ciclului I Bologna, pot frecventa studiile universitare de masterat similare ciclului II Bologna, în acord cu reglementările existente pe plan national si cu cele aprobate prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 31. - (1) Cadrele militare în activitate pot participa la cursuri de perfectionare, specializare si stagii de practică, altele decât cursurile de carieră, care asigură îmbunătătirea pregătirii în raport cu nevoile de performantă profesională, cu îndeplinirea atributiilor functionale, si vizează dobândirea unor noi capacităti si abilităti impuse de numirea/încadrarea în anumite functii specifice ce solicită competente ce se dobândesc prin aceste studii.

(2) Cadrele militare pot urma studii universitare de doctorat, conform reglementărilor specifice acestui tip de pregătire, pe toată durata carierei militare, iar detinerea acestui titlu stiintific constituie un avantaj în procesul de evaluare în cadrul comisiilor de selectie, pentru promovarea în functii si/sau înaintarea în grad, numai dacă este obtinut în domeniul de activitate al functiei.

Art. 32. - Numirea/Încadrarea/Promovarea cadrelor militare în activitate în anumite functii prevăzute cu specialităti care impun să fie ocupate în conformitate cu reglementările specifice, aplicabile pe plan national, se face în baza acestor reglementări, complementar celor precizate de prezentul ghid.

Art. 33. - Numirea/Încadrarea/Promovarea cadrelor militare în activitate în functiile militare pe statul-anexă “M” la Ministerul Apărării Nationale asimilate cu functiile civile pentru structurile de specialitate ale institutiilor publice, autoritătilor administratiei publice si ale operatorilor economici se face în conformitate cu prevederile legii, ale prezentului ghid si ale celorlalte acte normative specifice aplicabile cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Nationale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, municipiul Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, municipiul Bucuresti, parte a imobilului identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea constructiilor, Consiliul Local al Sectorului 2, municipiul Bucuresti, va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si va opera modificările în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 februarie 2011.

Nr. 107.


 

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, municipiul Bucuresti, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării constructiilor aferente

 

Nr. M.F.P.

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

155321

(partial)

Municipiul Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4, sectorul 2

Consiliul Local al Sectorului 2, municipiul Bucuresti

Imobil, nr. M.F.P. = 155321 - partial

- suprafata construită = 6.248 m2

- suprafata desfăsurată = 8.483,6 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru anul 2011, plafonul total al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală este de 200 milioane lei.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 9 februarie 2011.

Nr. 108.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Natională de Meteorologie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor – Administratia Natională de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptătite, în conditiile legii.


Art. 2. - După scoaterea din patrimoniu a mijloacelor fixe aferente imobilelor prevăzute la art. 1, Administratia Natională de Meteorologie îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 februarie 2011.

Nr. 111.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Natională de Meteorologie, scoase din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptătite, în conditiile legii

 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit de

Ministerul Finantelor Publice

(Nr. MFP)

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa bunului

Valoarea de inventar

(lei)

1.

62801 (partial)

8.05.01

Teren statie meteo Târgu Jiu

Suprafată - 3.662 m2

Municipiul Târgu Jiu, str. Meteor nr. 23, judetul Gorj

1

2.

114952

8.05.21

Clădire statie meteo Tebea

Clădire P – constructie piatră

Comuna Baia de Cris, satul Tebea, judetul Hunedoara

29.864

3.

114954 (partial)

8.05.01

Teren statie meteo Tebea

Suprafată - 1.305 m2

Comuna Baia de Cris, satul Tebea, judetul Hunedoara

1

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 alin. (1) si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.990/2011 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Pesteana-Jiu, judetul Gorj, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Resmin” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.991/2011 privind explorarea resurselor de argilă comună si nisip si pietris din perimetrul Runcurelu 2, judetul Gorj, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Resmin” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 11 februarie 2011.

Nr. 124.

 


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitătii ce se notifică si notificarea la Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislatiei Uniunii Europene care armonizează conditiile de comercializare a produselor,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitătii ce se notifică si notificarea la Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 378/2003 privind unele măsuri referitoare la recunoasterea si desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii recipientelor simple sub presiune si a organismelor care aprobă proceduri de sudare si personal sudor pentru componente supuse la presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 5 august 2003;

b) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 542/2004 privind unele măsuri pentru aprobarea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de tertă parte pentru efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 8 septembrie 2004;

c) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 393/2005 privind unele măsuri pentru recunoasterea în vederea desemnării inspectoratelor utilizatorilor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune, conform prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 8 august 2005;

d) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 872/2004 privind unele măsuri pentru recunoasterea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformitătii si efectuarea inspectiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si pentru exercitarea functiei de supraveghere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 10 ianuarie 2005, cu completările ulterioare;

e) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 1.593/2007 pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 4 aprilie 2007;

f) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 613/2006 privind aprobarea unor măsuri privind recunoasterea si desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii cazanelor noi de apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 15 septembrie 2006;

g) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 368/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări si a organismelor de certificare care realizează evaluarea conformitătii jucăriilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 27 iunie 2003;

h) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 35/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor si/sau laboratoarelor ce pot întocmi rapoarte de încercări, care atestă conformitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune cu cerintele esentiale de securitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 2 februarie 2004;

i) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 140/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoasterea si desemnarea organismelor competente care realizează evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 18 septembrie 2003;

j) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 40/2003 privind unele măsuri pentru recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 august 2003;

k) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 688/2004 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoasterea în vederea aprobării sau notificării, după caz, a organismelor care realizează evaluarea conformitătii instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 12 octombrie 2004;

l) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 322/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii ascensoarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 11 iunie 2003, cu modificările ulterioare;

m) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 616/2006 pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea/notificarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii mijloacelor de măsurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 25 octombrie 2006;


n) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 29/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 4 august 2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 2 februarie 2011.

Nr. 186.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitătii ce se notifică si notificarea la Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate

 

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta procedură stabileste cerintele privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitătii ce se notifică si notificarea la Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate de către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, denumit în continuare MECMA.

Art. 2. - (1) MECMA desemnează si notifică numai organisme de evaluare a conformitătii care realizează sarcini specifice de evaluare a conformitătii prevăzute în legislatia Uniunii Europene de armonizare si/sau în actele de punere în aplicare a acesteia, denumită în continuare legislatie relevantă, aflată în domeniul său de competentă.

(2) MECMA desemnează numai organisme de evaluare a conformitătii pentru care respectarea cerintelor/criteriilor aplicabile organismelor notificate este atestată, prin acreditare, de către organismul national de acreditare, în întelesul si conform Regulamentului nr. 765/2008 al Parlamentului european si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului CEE nr. 339/93.

(3) MECMA notifică Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene organismele de evaluare a conformitătii pe care le desemnează prin ordin al ministrului, folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat si gestionat de către Comisia Europeană.

Solicitarea desemnării

Art. 3. - (1) în scopul desemnării, în temeiul prevederilor din legislatia relevantă, organismul de evaluare a conformitătii, denumit în continuare organism, trebuie să adreseze o solicitare MECMA.

(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin transmiterea către MECMA a cererii de desemnare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) scurtă prezentare a activitătii organismului, din care să rezulte experienta si abilitătile acestuia în domeniul în care se solicită a fi desemnat si/sau în domenii înrudite cu acest domeniu, inclusiv organigrama organismului;

c) certificatul de acreditare în legătură cu obiectul desemnării, emis de către organismul national de acreditare, în copie;

d) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege;

e) o descriere a activitătilor de evaluare a conformitătii, a modulului sau modulelor de evaluare a conformitătii aplicabile produsului sau produselor pentru a căror evaluare a conformitătii organismul solicită desemnarea;

f) contractul/contractele de subcontractare, încheiat/încheiate pentru subcontractarea unor activităti în legătură cu sarcinile pentru care solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul;

g) o declaratie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitia autoritătii competente, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa.

Evaluarea solicitării, acordarea, restrictionarea, suspendarea si retragerea desemnării

Art. 4. - (1) MECMA analizează solicitarea de desemnare înaintată potrivit prevederilor art. 3 alin. (2), prin verificarea îndeplinirii de către organismul solicitant a cerintelor si conditiilor ce îi sunt aplicabile, conform prevederilor din legislatia relevantă, precum si ale prezentului ordin.

(2) în perioada de analizare a solicitării, precum si în perioada de monitorizare, organismul trebuie să pună la dispozitia MECMA toate informatiile, datele si documentele cerute în legătură cu solicitarea de desemnare sau cu activitatea ca organism desemnat.

Art. 5. - (1) MECMA desemnează prin ordin al ministrului organismul solicitant, în situatia în care conformitatea cu cerintele stabilite în legislatia relevantă aplicabilă este dovedită de către acesta.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se emite potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislatiei Uniunii Europene care armonizează conditiile de comercializare a produselor.

(3) Organismul desemnat emite certificate numai după ce MECMA i-a confirmat notificarea si i-a transmis numărul de identificare ca organism notificat, alocat de către Comisia Europeană.

Art. 6. - (1) MECMA poate să restrictioneze, să suspende sau să retragă desemnarea unui organism în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza desemnării sau în situatia în care organismul solicită acest lucru.

(2) Solicitarea organismului privind restrictionarea, suspendarea ori retragerea desemnării trebuie înaintată cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii.

(3) în situatia retragerii desemnării, organismul trebuie să asigure predarea documentelor si a înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat către un alt organism desemnat din domeniu si să informeze MECMA în legătură cu aceasta sau să le pună la dispozitia MECMA si a autoritătii de supraveghere a pietei responsabile, la cererea acestora.

(4) Restrictionarea, suspendarea sau retragerea desemnării se face prin ordin al ministrului; MECMA trebuie să informeze statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeană în legătură cu acest act, respectând procedura aplicabilă a Uniunii Europene.

(5) Restrictionarea, suspendarea sau retragerea desemnării si, implicit, a notificării unui organism nu afectează rapoartele de încercări sau certificatele de conformitate emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia respectivă.

Art. 7. - Decizia privind retragerea desemnării, respectiv a notificării se poate contesta de către organism la instanta judecătorească competentă, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Monitorizarea organismelor desemnate

Art. 8. - Organismul desemnat trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea.

Art. 9. - (1) Monitorizarea organismelor desemnate se realizează de organismul national de acreditare, potrivit procedurilor acestuia.

(2) Organismul desemnat informează MECMA cu privire la rezultatul evaluărilor realizate de către organismul national de acreditare, prin transmiterea raportului complet privind evaluarea, încheiat de echipa de evaluare a organismului national de acreditare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentului.

(3) Orice modificare pe care organismul desemnat intentionează să o aducă documentelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) si c)-f), precum si orice altă măsură pe care doreste să o implementeze si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu desemnarea trebuie aduse la cunostinta MECMA cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismul desemnat va comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării.

(4) Ca urmare a modificărilor prevăzute la alin. (3), organismul desemnat transmite MECMA raportul întocmit de organismul national de acreditare referitor la impactul asupra acreditării.

(5) în situatia în care modificările privesc documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), organismul desemnat va transmite MECMA inclusiv documentul actualizat, în copie.

(6) Organismele desemnate au obligatia să informeze MECMA cu privire la restrângerea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării sau reînnoirea acesteia, după caz.

Art. 10. - (1) în caz de existentă a oricărei suspiciuni privind nerespectarea cerintelor care au stat la baza desemnării, organismul desemnat va transmite, la solicitarea MECMA, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Când este cazul, la solicitarea MECMA, organismul national de acreditare va realiza o evaluare neplanificată a organismului desemnat în cauză. Totodată, MECMA poate întreprinde orice alte măsuri necesare pentru clarificarea situatiei.

(2) Organismul national de acreditare va transmite MECMA raportul si concluziile privind evaluarea neplanificată prevăzută la alin. (1), în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.

Art. 11. - (1) în situatia în care în cadrul procesului de evaluare se constată neconformităti în legătură cu îndeplinirea cerintelor prezentei proceduri, organismul national de acreditare si organismul în cauză stabilesc măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor, care se supun avizării MECMA.

(2) MECMA, în functie de natura neconformitătilor, poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea organismului, în domeniul în care este desemnat, să fie restrictionată ori suspendată.

Art. 12. - Organismul trebuie să permită neconditionat reprezentantilor MECMA accesul la documente si participarea la activitătile care privesc încercările si evaluările ce se realizează de către acesta în legătură cu obiectul desemnării si monitorizării, conform prevederilor prezentei proceduri.

Art. 13. - (1) Organismul desemnat va transmite MECMA copii ale rapoartelor de încercare si/sau ale certificatelor de conformitate emise, refuzate sau retrase, în situatia în care legislatia relevantă prevede o astfel de cerintă referitoare la informarea MECMA.

(2) în cazul retragerii certificatelor se vor transmite si motivele care au stat la baza acestei retrageri.

Art. 14. - Organismul desemnat va transmite MECMA, în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile întreprinse în anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine informatii privind:

a) activitătile de evaluare a conformitătii realizate în limita domeniului notificării si în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activităti transfrontaliere si subcontractare;

b) orice refuz, restrictie, suspendare sau retragere a certificatelor, însotite de motivarea acestora;

c) apelurile si reclamatiile primite, inclusiv informatii privind modul de rezolvare a acestora;

d) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor; măsurile proprii întreprinse si/sau pe care le propune pentru îmbunătătirea activitătii;

e) activitătile subcontractate, subcontractantii; măsurile întreprinse si/sau pe care le propune pentru îmbunătătirea acestor activităti;

f) cererile de informare cu privire la activitătile de evaluare a conformitătii desfăsurate primite de la autoritătile de supraveghere a pietei;

g) participarea la activitatea de standardizare din domeniul în care a fost desemnat;

h) participarea la activitatea grupurilor organismelor notificate, organizate la nivelul Comisiei Europene.

Dispozitii finale

Art. 15. - (1) Pentru analizarea solicitării, acordarea, restrictionarea, suspendarea sau retragerea desemnării organismelor, MECMA constituie comisii de desemnare care îsi desfăsoară activitatea în baza prevederilor prezentei proceduri si ale regulamentului de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Componenta comisiilor de desemnare prevăzute la alin. (1) se aprobă de către secretarul general al MECMA.

(3) Comisia de desemnare verifică documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) si ia decizia de acceptare sau de respingere a solicitării de desemnare ori, după caz, de restrictionare, suspendare sau retragere a desemnării; rezultatul motivat al deciziei se comunică organismului care a solicitat desemnarea.

(4) Unul sau mai multi membri ai comisiei de desemnare participă, în cadrul echipelor de evaluare ale organismului national de acreditare, la evaluarea si monitorizarea organismelor, în calitate de observatori.

Art. 16. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 


ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Organismul.......................

(denumirea completă, adresa, telefon/fax, e-mail, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comertului)

Nr......./data..........1)

CERERE DE DESEMNARE

- model –

 

Organismul2) ................., având sediul în3) .............., reprezentat prin director/presedinte4) .............., în aplicarea prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislatiei Uniunii Europene care armonizează conditiile de comercializare a produselor si ale5)........., solicită Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri să fie desemnat în vederea notificării, în scopul de a realiza evaluarea conformitătii pentru grupa de produse6) .......................prin7)................................

Anexăm prezentei cereri următoarele documente8):..............................................

 

Directorul/Presedintele9) organismului,

........................................................................................

 

 


1) Numărul/Data de înregistrare la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

2) Denumirea completă a organismului.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Articolul, numărul si denumirea completă ale legislatiei relevante în baza prevederilor căreia se realizează evaluarea.

6) Denumirea si codul produselor sau grupelor de produse ce fac obiectul evaluării, asociate activitătilor CAEN.

7) Denumirea încercărilor sau procedurii de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

8) Documentele necesare conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitătii ce se notifică si notificarea la Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 186/2011.

9) Numele, prenumele, semnătura reprezentantului organismului si stampila organismului.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comisiei de desemnare a organismelor de evaluare a conformitătii

 

1.1. Comisia de desemnare este formată din 3-5 membri, dintre care unul are functia de presedinte. Din Comisia de desemnare, în mod obligatoriu, face parte administratorul de directivă, stabilit conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si comertului pentru aprobarea unor măsuri privind structurile pentru gestionarea reglementărilor tehnice aferente domeniilor reglementate prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată.

1.2. Secretariatul Comisiei de desemnare este asigurat de către unul dintre membri.

2. Comisia de desemnare se reuneste ori de câte ori este necesar, la solicitarea presedintelui, si ia decizii în prezenta majoritătii membrilor, dintre care unul este presedintele.

3. Principalele atributii ale Comisiei de desemnare sunt:

a) analizează solicitările privind desemnarea;

b) solicită organismului pentru evaluarea conformitătii sau organismului national de acreditare informatii, date, documente suplimentare considerate necesare pentru luarea deciziei privind acordarea/neacordarea, restrictionarea, suspendarea sau retragerea desemnării;

c) hotărăste desemnarea organismului pentru evaluarea conformitătii sau respingerea solicitării, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii; în cazul de la lit. b), termenul se prelungeste cu numărul de zile aferent primirii informatiilor solicitate;

d) elaborează si propune ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri ordinul pentru desemnarea organismului în vederea notificării;

e) solicită organismului desemnat programul de supraveghere stabilit de acesta împreună cu organismul national de acreditare;

f) propune ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri aprobarea deciziilor sale privind suspendarea, restrictionarea sau retragerea desemnării organismului si ia măsurile ce se impun în ceea ce priveste notificarea;

g) asigură preluarea sau, după caz, transferarea către un alt organism desemnat a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările în curs de realizare sau realizate de către organismul căruia i s-a retras desemnarea;

h) solicită, în situatia existentei oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza desemnării, informatii pentru clarificarea situatiei apărute si, dacă este cazul, dispune realizarea unei evaluări neplanificate;

i) participă, dacă este cazul, în baza dispozitiei presedintelui Comisiei de desemnare, la actiunile de evaluare efectuate de către organismul national de acreditare la organismul desemnat;

j) avizează programul întocmit de organismul desemnat si organismul national de acreditare pentru eliminarea neconformitătilor constatate în cadrul procesului de evaluare;

k) primeste si analizează rapoartele anuale întocmite de către organismul desemnat si face propuneri pentru îmbunătătirea activitătii acestora.

4.1. Conducerea Comisiei de desemnare este asigurată de către directorul general/directorul directiei de specialitate cu atributii în domeniul pentru care se solicită desemnarea, în calitate de presedinte.


4.2. Presedintele Comisiei de desemnare are în principal următoarele atributii:

a) asigură conducerea Comisiei de desemnare;

b) solicită întrunirea Comisiei de desemnare ori de câte ori este necesar;

c) semnează, în numele Comisiei de desemnare/directiei generale/directiei, ordinul privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitătii ce se notifică, hotărârile si orice alte documente ale acesteia;

d) dispune privind participarea membrilor Comisiei de desemnare la actiunile de evaluare a organismelor desemnate.

4.3. În situatia în care presedintele numit conform prevederilor prezentului ordin nu poate asigura, din motive obiective, prezenta la reuniunea Comisiei de desemnare, el trebuie să delege realizarea atributiilor sale, în totalitate sau în parte, unui alt membru al Comisiei de desemnare, în baza aprobării secretarului general al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

5. Secretarul Comisiei de desemnare are următoarele atributii principale;

a) asigură gestionarea cererilor si documentelor în legătură cu desemnarea;

b) informează membrii Comisiei de desemnare cu privire la cererile si documentele depuse de către organismele care solicită să fie desemnate, precum si în legătură cu orice informatie transmisă Comisiei de desemnare privind organismele desemnate;

c) întocmeste procesele-verbale în cadrul reuniunilor Comisiei de desemnare;

d) întocmeste proiectele de ordin, hotărâri sau alte documente ale Comisiei de desemnare;

e) înaintează presedintelui Comisiei de desemnare proiectele de documente prevăzute la lit. d) în vederea semnării de către acesta conform prevederilor pct. 4.2. lit. c).


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.