MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 940/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 940         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 decembrie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

996. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

997. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

998. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

117. - Ordonantă de urgentă privind constituirea Infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului

 

1.290. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

204. - Ordin al ministrului afacerilor europene pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 912/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Litu Mihaela, judecător la Curtea de Apel Târgu Mures, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2011.

Nr. 996.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 879/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2012, domnul Delcea Mihai, judecător la Judecătoria Corabia, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2011.

Nr. 997.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 842/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Marchitan Carmen, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2011.

Nr. 998.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind constituirea Infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului

 

Având în vedere cerintele Comisiei Europene privind stimularea modernizării serviciilor publice în întreaga Europă, în special prin Agenda digitală pentru Europa si prin Planul european de actiune privind e-Guvernarea 2011-2015,

tinând seama că programul Solutii de interoperabilitate pentru administratiile publice europene pune si mai mult accentul pe relevanta interoperabilitătii si colaborării la aplicarea cu succes a legislatiei Uniunii Europene,

pe baza prevederilor acordului tărilor membre ca până în 2015 interoperabilitatea să încurajeze semnificativ furnizarea de servicii publice europene prin:

a) guvernantă si procese adecvate, în conformitate cu politicile si obiectivele Uniunii Europene;

b) crearea unui mediu securizat care să asigure protectia informatiilor publice si a datelor cu caracter personal;

c) crearea unui cadru de interoperabilitate care să asigure coordonarea si coerenta activitătilor de e-guvernare la nivel national si european,

tinând cont de necesitatea dezvoltării coerente a informatizării sectorului public al României pentru:

a) diminuarea, până la anulare, a caracterului insular al conceptiei solutiilor informationale si informatice;

b) eliminarea riscului aparitiei de bariere electronice arbitrare între sistemele informatice publice;

c) întărirea cooperării institutionale pentru a eficientiza serviciile societătii informationale, utilizând un mediu comun de operare;

d) crearea si utilizarea în comun a resurselor informationale, în corelatie cu resursele bugetare disponibile;

e) dezvoltarea coerentă a interoperabilitătii, completarea cadrului juridic specific, elaborarea cadrului de lucru pentru interoperabilitate, a acordurilor de standardizare si interoperabilitate specifice care să permită schimbul securizat de informatii convenit,

luând în considerare necesitatea reducerii accelerate a decalajului existent fată de nivelul atins de tările dezvoltate la nivel european si mondial, precum si nevoia de coordonare cu dezvoltarea retelelor de comunicatii electronice ale celorlalte state membre,

având în vedere procentul redus (circa 12%) al autoritătilor administratiei publice si al institutiilor statului, precum si al companiilor nationale, regiilor autonome si al societătilor comerciale aflate sub autoritatea entitătilor publice, care sunt conectate prin retelele de comunicatii aflate în administrarea entitătilor de stat cu atributii în domeniul comunicatiilor electronice,


având în vedere necesitatea demarării imediate a implementării proiectului “Infrastructura comună de comunicatii electronice a statului” si complexitatea tehnică a acestuia derivată din caracteristicile actuale ale retelelor de comunicatii si ale sistemelor informatice institutionale,

tinând cont că operationalizarea imediată a Infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului constituie un obiectiv prioritar si vizează crearea suportului tehnic si operational necesar pentru implementarea la nivel national a serviciilor de guvernare electronică, contribuind astfel la buna guvernare si cresterea calitătii vietii cetătenilor, interese publice majore ale României,

tinând cont de necesitatea implementării la termenele prevăzute a prevederilor Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 14 din 25 ianuarie 2011,

luând în considerare faptul că neadoptarea unei asemenea măsuri ar putea avea efect negativ asupra calitătii si costurilor cooperării institutionale, calendarului general al implementării cadrului de interoperabilitate si asupra coerentei activitătilor de e-guvernare,

luând în considerare că toate aceste aspecte sunt de interes public si reprezintă situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă constituirea Infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului, denumită în continuare Infrastructură comună.

Art. 2. - (1) Infrastructura comună reprezintă un obiectiv de interes public major al statului român, fiind destinată asigurării suportului tehnologic, eficient, securizat si rapid pentru conectarea beneficiarilor, asa cum sunt definiti în prezenta ordonantă de urgentă, la reteaua integrată de comunicatii electronice administrativă a statului si la reteaua de comunicatii administrativă a Uniunii Europene.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) infrastructurile ce asigură functionarea retelelor de comunicatii diplomatice ale statului român.

Art. 3. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) infrastructura comună constituie infrastructura integrată de comunicatii electronice pentru schimbul de date si documente în format electronic în interiorul si între autoritătile si institutiile publice, precum si pentru companiile nationale, regiile autonome si societătile comerciale aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea acestora, al căror capital social este detinut integral ori majoritar de către autoritătile si institutiile publice, pentru schimbul de date între acestea si autoritătile si institutiile publice;

b) integratorul tehnic al infrastructurii comune este Serviciul de Telecomunicatii Speciale, organ central de specialitate al statului, conform prevederilor Legii nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare;

c) companiile specializate sunt operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat, respectiv: Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A., Societatea Comercială TELETRANS - S.A., Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si Societatea Comercială “Telecomunicatii CFR” - S.A.;

d) beneficiarii infrastructurii comune sunt autoritătile si institutiile publice, precum si companiile nationale, regiile autonome si societătile comerciale aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea acestora, al căror capital social este detinut integral ori majoritar de către autoritătile si institutiile publice, pentru schimbul de date între acestea si autoritătile si institutiile publice.

Lista beneficiarilor din categoria companiilor nationale, regiilor autonome si societătilor comerciale aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea acestora, al căror capital social este detinut integral ori majoritar de către autoritătile si institutiile publice, se va elabora de către Consiliul de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicatii a statului român si a centrelor de servicii informatice, denumit în continuare, Consiliul de coordonare interministerial, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

e) elementele de infrastructură reprezintă resursele infrastructurii de comunicatii disponibile si aflate în administrarea integratorului tehnic si/sau în concesiunea/proprietatea companiilor specializate, respectiv: fibre optice în cablurile de fibră optică si echipamente asociate, segmente de infrastructură de radiocomunicatii, spatii tehnice ori pe piloni si utilităti aferente;

f) elementele de infrastructură disponibile sunt acele resurse de infrastructură care, fiind integrate functional în infrastructura comună, nu influentează negativ misiunile critice ale entitătilor prevăzute la lit. b) si c) sau activitătile cu caracter economic ale companiilor specializate.

Art. 4. - Infrastructura comună se organizează în conformitate cu standardele, reglementările si recomandările nationale, europene si internationale din domeniul comunicatiilor electronice si tehnologiei informatiei.

Art. 5. - (1) Activitătile privind constituirea, functionarea si dezvoltarea infrastructurii comune sunt coordonate de către Consiliul de coordonare interministerial constituit în acest scop si care îndeplineste atributiile prevăzute prin Hotărârea Guvernului nr. 319/2011 privind înfiintarea Consiliului de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului român si a centrelor de servicii informatice.

(2) Activitatea Consiliului de coordonare interministerial se desfăsoară cu respectarea independentei decizionale a companiilor specializate în ceea ce priveste activitătile economice desfăsurate pe piată.

(3) Cheltuielile legate de dezvoltarea si modernizarea infrastructurii comune se realizează numai cu avizul Consiliului de coordonare interministerial.

(4) Consiliul de coordonare interministerial elaborează mecanismele de control aferente scopului prezentei ordonante de urgentă în conformitate cu atributiile si competentele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 319/2011.

(5) Consiliul de coordonare interministerial va aproba numai integrarea elementelor de infrastructură ale căror costuri de utilizare sunt egale sau mai mici cu cele oferite de piata publică de comunicatii.


Art. 6. - (1) Pentru realizarea infrastructurii comune se vor integra functional elementele de infrastructură prevăzute la art. 3 lit. e).

(2) Elementele de infrastructură prevăzute la art. 3 lit. e) si f) îsi mentin regimul de proprietate avut la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Elementele de infrastructură integrate vor fi utilizate de integratorul tehnic numai în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă si se stabilesc pe bază de protocoale între integratorul tehnic si companiile specializate.

Art. 7. - (1) în scopul utilizării infrastructurii comune, autoritătile si institutiile publice încheie protocoale cu integratorul tehnic.

(2) în scopul utilizării infrastructurii comune, companiile nationale, regiile autonome si societătile comerciale aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea autoritătilor si institutiilor publice pot încheia protocoale cu integratorul tehnic.

Art. 8. - Autoritătile si institutiile publice cu atributii în domeniul apărării, ordinii publice si securitătii nationale îsi pot constitui retele si infrastructuri de comunicatii electronice proprii, scop în care se pot utiliza si resurse de comunicatii din infrastructura comună, în baza unei solicitări adresate integratorului tehnic.

Art. 9. - (1) Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii comune se pot realiza prin includerea elementelor de infrastructură disponibile care rezultă prin implementarea programelor proprii de dezvoltare ale retelelor de comunicatii electronice aflate în competenta entitătilor juridice prevăzute la art. 3 lit. b) si c).

(2) în situatia în care infrastructura comună nu dispune de resurse proprii suficiente pentru conectarea beneficiarilor, integratorul tehnic va închiria resurse sau va încheia contracte de achizitie publică de servicii de comunicatii, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Integratorul tehnic cooperează permanent cu companiile specializate care detin elementele de infrastructură integrate în infrastructura comună, în vederea asigurării administrării, mentenantei si a bunei operări a acesteia.

(4) Integratorul tehnic suportă din bugetul propriu costurile necesare companiilor specializate pentru mentinerea în functiune a elementelor de infrastructură care sunt integrate functional în infrastructura comună.

(5) Cheltuielile prevăzute la alin. (4) vor fi calculate de companiile specializate în conformitate cu prevederile legale în vigoare si sunt supuse controlului autoritătilor abilitate.

(6) Integrarea elementelor de infrastructură se va face numai în conditiile în care costurile prevăzute la alin. (4) sunt la acelasi nivel sau mai mici decât cele suportate de companiile specializate pentru elemente de infrastructură care nu sunt puse la dispozitia infrastructurii comune.

Art. 10. - (1) Infrastructură comună în ansamblu si/sau elementele componente ale acesteia nu pot fi utilizate în scop comercial.

(2) Serviciile de comunicatii electronice asigurate de infrastructura comună nu au caracter comercial.

Art. 11. - Infrastructura comună îndeplineste următoarele cerinte principale:

a) asigură un mediu tehnologic modern, sigur si flexibil care să dispună de capabilităti tehnice necesare interconectării retelelor de date ale beneficiarilor;

b) asigură conditiile tehnico-functionale pentru realizarea interoperabilitătii cu retelele de comunicatii dezvoltate la nivelul beneficiarilor si cu reteaua de comunicatii administrativă a Uniunii Europene.

Art. 12. - Modalitătile de colaborare dintre integratorul tehnic si companiile specializate privind infrastructura comună se stabilesc pe bază de protocoale.

Art. 13. - Autoritătile publice având calitatea de concendent negociază, în conditiile legii, contractele de concesiune care privesc bunuri ce cuprind elemente de infrastructură, în scopul realizării prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 14. - În termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul va aproba prin hotărâre înfiintarea retelei “Intranetul statului”, pe suportul de comunicatii asigurat de infrastructura comună.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 117.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul devenituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale “Romtehnica” - SA, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Nationale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A. se aprobă de către Ministerul Apărării Nationale.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A. reprezintă limită maximă, care nu poate fi depăsită decât prin rectificarea bugetului, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale, Compania Natională “Romtehnica” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia prevăzută la alin. (1) se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.290.

 

 


ANEXĂ

 

AUTORITATEAADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

Operatorul economic: Compania Natională “Romtehnica” - S.A.

Sediul/Adresa: Bucuresti, bd. Timisoara nr. 5C, sectorul 6, 061301

Cod unic de înregistrare: R0472771

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr.rd.

BVC RECTIFICAT 2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

85.790

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

8.905

 

 

a)

din productia vândută

3

7.900

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

5

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

1.000

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

76.885

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

135

 

 

d)

alte venituri financiare

14

76.750

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

83.464

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

8.854

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

205

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

200

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

5

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

6.032

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

4.439

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială sialte obligatii legale, din care:

23

1.339

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

987

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

22

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

249

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

80

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

254

 

 

 

 

d4.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

89

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

165

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 


 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

350

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

1.900

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

162

 

 

 

i1) contract de mandat

39

81

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

46

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cumodificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

9

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivii Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

26

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

74.610

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

110

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

74.500

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

2.326

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

372

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: *)

54

1.954

 

1

 

Rezerve legale

55

116

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

1.837

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 


 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

919

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare- fond de risc si promovare

63

918

118

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

1.000

 

1

 

Surse proprii

65

1.000

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

1.000

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

1.000

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

118

 

1

 

Rezerve legale

77

118

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

85.790

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

83.464

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

89

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

85

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

4.439

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

4.430

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

9

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

4.343

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

 

 

 

 

Productivitatea muncii din activitatea de exploatare (lei/pe rsoană)(rd.2/84)

 

104.765

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

 

 

 

 

Productivitatea muncii din activitatea de exploatare (lei/persoană)(rd.2/84X ICP)

 

104.765

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

973

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

5.400

 

 

b)

preturi comparabile

95

5.400

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

6.650

 

 

b)

preturi comparabile

98

6.650


*) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor OUG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare, fără reflectarea provizionului constituit potrivit normelor contabile.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

 

Având în vedere prevederile art. 111 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor europene emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică proiectelor depuse începând cu data de 1 ianuarie 2012.

Art. 3. - Autoritătile de management vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 204.

 

ANEXA

 

INSTRUCTIUNI

de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

 

Art. 1. - La depunerea cererii de finantare, solicitantul finantării din instrumente structurale depune la autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, ca anexă, o declaratie pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finantare, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) La depunerea cererii de rambursare, în conformitate cu art. 111 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, beneficiarii de finantare din instrumente structurale au obligatia depunerii unei declaratii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare, conform anexei nr. 2, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(2) Certificarea declaratiei de către organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală constă în emiterea unui certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 3. - Autoritatea de management asigură includerea anexelor nr. 1 si 2 în ghidurile solicitantului pentru cererile de proiecte active, după data de 1 ianuarie 2012.

Art. 4. - Autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, verifică dacă declaratia prevăzută la art. 2 alin. (1) este certificată conform art. 2 alin. (2), în contextul verificărilor prevăzute la art. 17 pct. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările si completările ulterioare, în contextul verificărilor realizate.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

 

 


ANEXA Nr. 1

la instructiuni

 

DECLARATIE

privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finantare din instrumente structurale

 

A. Datele de identificare a persoanei juridice

 

 

 

 

Codul de identificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea

 

 

Domiciliul fiscal

 

Judetul

 

Localitatea

 

Strada

 

 

 

Ap.

 

Codul postal

 

Sectorul

 

Telefon

 

 

 

Fax

 

E-mail

 

 

 

 

B. Datele de identificare a proiectului

 

 

 

 

Titlul proiectului

 

 

 

 

Numele programului operational

 

 

 

 

Axa prioritară

 

 

 

 

 

Domeniul major de interventie

 

 

 

 

 

Data depunerii proiectului

 

 

 

 

 

C....................................................................................................... (numele si statutul juridic ale beneficiarului), solicitant de finantare pentru proiectul mentionat mai sus, la.......................................................................................... (numele autoritătii de management/organismului intermediar), în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

cu modificările si completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:

a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;

b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.

D....................................................................................................... (numele si statutul juridic ale beneficiarului), solicitant de finantare pentru proiectul mentionat mai sus, la........................................................................................ (numele autoritătii de management/organismului intermediar)., în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achizitiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă.

 

 

Nr. crt.

Achizitia

Scopul achizitiei/Activitatea prevăzută în cadrul proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Atentie! Se va completa cu aceleasi informatii corespunzătoare din cererea de finantare.

 

Numele si prenumele*:

 

Semnătura si stampila

 

 

 

 

 

 

Functia:

 

 

 

 


* Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.

 

 


ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

DECLARATIE

privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finantat din instrumente structurale

 

Ii. A. Datele de identificare a persoanei juridice

 

 

 

 

 

Codul de identificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea

 

 

Domiciliul fiscal

 

Judetul

 

Localitatea

 

Strada

 

 

 

Ap.

 

Codul postal

 

Sectorul

 

Telefon

 

 

 

Fax

 

E-mail

 

 

 

 

B. Datele de identificare a proiectului

 

 

 

 

Titlul proiectului

 

 

 

 

 

Numele programului operational

 

 

 

 

 

 

Axa prioritară

 

 

 

 

 

Domeniul major de interventie

 

 

 

 

 

Data depunerii proiectului

 

 

 

 

 

Cod SMIS proiect

 

 

 

 

 

 

C........................................................................................................ (numele si statutul juridic ale beneficiarului), solicitant de finantare pentru proiectul mentionat mai sus, la............................................................................................ (numele autoritătii de management/organismului intermediar), în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:

a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;

b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.

D....................................................................................................... (numele si statutul juridic ale beneficiarului), solicitant de finantare pentru proiectul mentionat mai sus, la......................................................................................... (numele autoritătii de management/organismului intermediar), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achizitiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă.

 

Nr. crt.

Nr. si data facturii

Denumirea furnizorului/prestatorului

Codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului

Valoarea facturii

Din care valoare TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele*:

 

Semnătura si stampila

 

 

 

 

 

 

Functia:

 

 

 

 


* Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.


 

IIii. E. Certificată de organul fiscal, în baza Certificatului nr................din data de.........................

 

Numele si prenumele*:

 

Semnătura si stampila

 

 

 

 

 

 

Functia:

 

 

 

 


** Se va completa de către reprezentantul legal al organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

i Se va completa de către solicitant.

ii Se va completa de către reprezentantii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală/directiei generale a finantelor publice.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.