MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 935/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 935         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 decembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.206. - Hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Bursa de Peste” Tulcea

 

1.261. - Hotărâre privind stabilirea numărului autorizatiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2012

 

1.281. - Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “TB.R.C.M.” - S.A.

 

1.284. - Hotărâre privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în conditii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.031. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti- Ploiesti-Brasov

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

1.813. - Decizie privind modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Bursa de Peste” Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Bursa de Peste” Tulcea, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii mentionat la art. 1 se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul european pentru pescuit, prin Programul operational pentru pescuit 2007-2013, si de la bugetul de stat, prin bugetul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 1.206.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Bursa de Peste” Tulcea

 

Titular: Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

Beneficiar: Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura

Amplasament:

- Sediul central: judetul Tulcea, municipiul Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov FN

- puncte de colectare peste - anexe la Bursa de Peste:

- puncte de colectare fixe: Jurilovca, Sarichioi, Dunavătu de Jos, Somova (Parches), Chilia Veche

- puncte de colectare plutitoare: Tulcea, Mahmudia, Murighiol, Sfântu Gheorghe, Crisan, Caraorman, Sulina, Mila 23, Gorgova

Indicatorii tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA

 

mii lei

77.066*)

(în preturi la 22 iunie 2011; 1 euro = 4,2517 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii+montaj

 

mii lei

38.635

- Esalonarea investitiei (INV/C+M)

 

 

 

- Anul I

INV

mii lei

50.000

 

C+M

mii lei

22.300

- Anul II

INV

mii lei

27.066

 

C+M

mii lei

16.335

Capacităti:

 

 

Sediul central - clădirea Bursei de Peste Tulcea:

 

 

- suprafata construită desfăsurată

mp

2.473

- suprafata construită

mp

1.854

- suprafată totală teren

ha

0,9053

- regim de înăltime

 

P+E

Puncte de colectare fixe:

 

 

- suprafata construită desfăsurată

mp

370

- suprafata construită

mp

300

- suprafată totală teren (fiecare punct de colectare fix)

ha

0,10

- regim de înăltime

 

P+M (partial)

Durata de realizare a investitiei:

luni

18

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul european pentru pescuit, prin Programul operational pentru pescuit 2007-2013, si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea numărului autorizatiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2012

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileste un număr total de 5.500 de autorizatii de muncă ce vor fi eliberate în anul 2012 străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de detasare a unui angajator persoană juridică străină, defalcate pe tipuri de autorizatii de muncă, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Tipurile si numărul de autorizatii de muncă care pot fi acordate străinilor în anul 2012 sunt următoarele:

a) autorizatii de muncă pentru lucrători permanenti - 3.000;

b) autorizatii de muncă pentru lucrători detasati - 700;

c) autorizatii de muncă pentru lucrători înalt calificati - 1.000;

d) autorizatii de muncă pentru lucrători sezonieri - 100;

e) autorizatii de muncă nominale - 100;

f) autorizatii de muncă pentru lucrători stagiari - 200;

g) autorizatii de muncă pentru sportivi - 300;

h) autorizatii de muncă pentru lucrători transfrontalieri - 100.

Art. 2. - În situatia în care numărul cererilor pentru eliberarea de autorizatii de muncă este mai mare decât numărul stabilit la art. 1, acesta poate fi suplimentat prin hotărâre a Guvernului, în baza unui memoriu justificativ, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 1.261.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “TB.R.C.M.” - S.A.

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A., prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.281.


 

ANEXĂ

 

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITĂTII DE MUNCĂ “TB.R.C.M.” -S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2011

 

 

 

 

 

INDICATORI

Nr. Rd.

BVC rectificat 2011

0

 

1

 

2

3

4

I.

 

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

77.190

 

1

 

 

Venituri din exploatare, din care:

2

76.530

 

 

a)

 

din prestatii (cazare, masa, tratament, evenimente etc)

3

74.723

 

 

b)

 

din vânzarea mărfurilor

4

1.673

 

 

c)

 

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf.preved.legale in vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. preved. legale in vigoare

7

 

 

 

d)

 

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

 

alte venituri din exploatare

9

134

 

2

 

 

Venituri financiare - total, din care:

10

660

 

 

a)

 

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

 

din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

 

din dobânzi

13

657

 

 

d)

 

alte venituri financiare

14

3

 

3

 

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

72.155

 

1

 

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

72.155

 

 

a)

 

cheltuieli materiale

18

18.619

 

 

b)

 

alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

19

6.913

 

 

c)

 

cheltuieli privind mărfurile

20

1.287

 

 

d)

 

cheltuieli cu personalul, din care:

21

17.064

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

12.208

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia sociala si alte obligatii legale, din care:

23

3.365

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

2.511

 

 

 

 

ch. privind contributia de asigurări pt.somaj

25

92

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

739


 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

24

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

1.490

 

 

 

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif si completările uterioare, din care:

29

157

 

 

 

 

- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de masă, cu modificările ulterioare

31

13

 

 

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 lit. c) Legea nr. 571 /2003 cu modificările si completările ulterioare

 

110

 

 

 

 

d3.2) tichete de masa

32

1.333

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanta

33

 

 

 

e)

 

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

 

ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotariri judecătoresti

35

 

 

 

 

 

ch. cu drepturile salariale cuvenite din litigii in curs

 

 

 

 

i)

 

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

6.130

 

 

h)

 

ch. cu prestatiile externe din care:

37

20.733

 

 

 

h1)

ch. cu prorata

 

6.648

 

 

 

h2)

alte ch. cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (impozite si taxe bugete locale, etc.)

 

1.174

 

 

i)

 

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.409

 

 

 

i1)

contract de mandat, din care

39

1.230

 

 

 

 

contract de mandat director general

 

89

 

 

 

 

contracte de mandat directori si directori adjuncti sucursale

 

1,141

 

 

 

i2)

ch. de protocol, din care:

40

36

 

 

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

41

 

 

 

 

i3)

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

42

93

 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

44

2

 

 

 

i4)

ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

19

 

 

 

i6)

ch. cu redeventa din concesionarea bunurilor publice

47

30


 

 

 

i7)

ch. cu redeventa miniera bunurilor publice

 

1

 

2

 

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

 

 

 

a)

 

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

 

alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

5.035

IV.

 

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.135

V.

 

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

3.900

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

 

2

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

56

 

 

 

3

 

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

57

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,56,57,58 si 59

60

3.900

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta

61

390

 

 

8

 

Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

1.950

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

15.992

 

 

1

 

Surse proprii

65

15.992

 

 

2

 

Finantare nerambursabila Fondul European de Dezvoltare Regionala

66

 

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

13.060

 

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului

72

13.060

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

 

a)

interne

74

 


 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

 

 

REZERVE, din care:

76

16.207

 

 

1

 

Rezerve legale

77

2.419

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

 

3

 

Alte rezerve

79

14.058

IX.

 

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

 

1

 

Venituri totale

81

77.190

 

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

72.155

 

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

918

 

 

4

 

Nr. mediu de salariati total

84

717

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

12.208

 

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

86

12.198

 

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

10

 

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

88

1.418

 

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.81/84 - in preturi curente)

89

107.657

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana)(rd.81/84 X ICP)

90

111.102

 

 

9

 

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/ venituri totale)x1000] =(rd.16/rd.1)x1000

92

935

 

 

11

 

Plati restante

93

4

 

 

 

a)

preturi curente

94

4

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

4

 

 

12

 

Creante restante

96

0

 

 

 

a)

preturi curente

97

11

 

 

 

b)

preturi comparabile

98

11


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în conditii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai locurilor de muncă în conditii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulteriore.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) locuri de muncă în conditii speciale - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional existenti pe durata timpului normal de muncă poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinte grave asupra securitătii si sănătătii în muncă a lucrătorilor;

b) persoanele încadrate în locuri de muncă în conditii speciale - lucrătorii care îsi desfăsoară activitatea pe parcursul timpului normal de muncă din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la lit. a);

c) reevaluarea locurilor de muncă în conditii speciale - procedura de verificare a factorilor de risc si a efectelor produse de acestia asupra stării de sănătate a lucrătorilor pentru locurile de muncă prevăzute la art. 1, încadrate în conditii speciale, în vederea mentinerii sau retragerii avizului de încadrare în conditii speciale;

d) expertiza tehnică de reevaluare a locurilor de muncă în conditii speciale - procesul de verificare a factorilor de risc existenti la locul de muncă comparativ cu conditiile existente la data încadrării în conditii speciale, conform prevederilor legale;

e) expertiza medicală de reevaluare a locurilor de muncă în conditii speciale - procesul de verificare a sănătătii lucrătorilor în relatie cu locurile de muncă în conditii speciale comparativ cu conditiile existente la data încadrării initiale a locurilor de muncă în conditii speciale, evidentiat de morbiditatea prin boli profesionale, boli legate de profesie.

Art. 3. - (1) Reevaluarea locurilor de muncă în conditii speciale se realizează în baza următoarelor criterii:

a) existenta activitătilor si a unitătilor pentru care se solicită reevaluarea, în anexele nr. 2 si 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare;

b) existenta locurilor de muncă pentru care au fost acordate avizele de încadrare în conditii speciale, la unitătile solicitante;

c) existenta, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a acelorasi factori de risc identificati initial pentru care a fost acordat avizul de încadrare în conditii speciale;

d) identificarea prezentei efectelor nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, pentru care a fost acordat avizul de încadrare în conditii speciale la locurile de muncă si pentru care se solicită reevaluarea.

(2) Mentinerea încadrării locurilor de muncă în conditii speciale se realizează în conditiile îndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul în care nivelurile de expunere la risc se încadrează în limitele prevăzute de legislatia din domeniul securitătii si sănătătii în muncă, criteriul de la alin. (1) lit. c) se consideră neîndeplinit.

(4) în cazul în care nu se constată efecte nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, ce ar putea avea legătură cu expunerea initială la factorii de risc pentru care a fost acordat avizul de încadrare în conditii speciale, criteriul de la alin. (1) lit. d) se consideră neîndeplinit.

Art. 4. - (1) Metodologia de reevaluare a locurilor de muncă în conditii speciale include următoarele etape, în ordinea cronologică indicată:

a) nominalizarea de către angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii si/sau lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie ori cu reprezentantii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securitătii si sănătătii în muncă care fac sau nu parte, potrivit legii, din Comitetul de Securitate si Sănătate în Muncă a locurilor de muncă pentru care se solicită reevaluarea;

b) efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), în vederea verificării factorilor de risc existenti la locul de muncă comparativ cu conditiile existente la data încadrării în conditii speciale conform prevederilor legale;

c) efectuarea expertizei medicale, la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), în vederea verificării sănătătii lucrătorilor în relatie cu locul de muncă încadrat în conditii speciale supus reevaluării.

(2) Procedura de reevaluare presupune parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) si depunerea documentelor prevăzute la art. 6.

Art. 5. - (1) în vederea reevaluării locurilor de muncă în conditii speciale, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înfiintează, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătăti, Comisia pentru reevaluarea locurilor de muncă în conditii speciale, denumită în continuare Comisie.

(2) Comisia este formată din:

a) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

b) un reprezentant al Ministerului Sănătătii;

c) 2 reprezentanti ai Inspectiei Muncii;

d) un reprezentant al Casei Nationale de Pensii Publice.

(3) Comisia se constituie în cadrul Inspectiei Muncii si functionează pe baza regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii.

(4) în situatia reevaluării locurilor de muncă în conditii speciale, cu specific nuclear, din Comisie va face parte si un reprezentant al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, desemnat prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare.


(5) Comisia stabileste, prin hotărâre, mentinerea sau respingerea avizului de încadrare în conditii speciale de muncă a locurilor de muncă si a unitătilor prevăzute în anexele nr. 2 si 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Modelul hotărârii prevăzute la alin. (5) se stabileste prin ordinul comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii prevăzut la alin. (1).

Art. 6. - Pentru reevaluarea locurilor de muncă în conditii speciale, angajatorul depune la secretariatul Comisiei următoarele documente:

a) cererea scrisă de reevaluare a locurilor de muncă în conditii speciale, semnată de persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), care va cuprinde: denumirea unitătii, adresa sediului social, codul unic de înregistrare din registrul comertului, numărul si data avizului initial, sectia, atelierul, locul de muncă, specificul activitătii pentru care se solicită reevaluarea, descris pe scurt, numărul de lucrători, pozitiile ocupate din anexele nr. 2 si 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare, date de contact;

b) rezultatul expertizei tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), prin care se confirmă existenta, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a factorilor de risc identificati initial pentru care a fost acordat avizul de încadrare în conditii speciale;

c) rezultatul expertizei medicale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), prin care se confirmă existenta, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a efectelor nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, pentru care a fost acordat avizul de încadrare în conditii speciale;

d) copia avizului de încadrare în conditii speciale.

Art. 7. - (1) în urma analizării solicitării de reevaluare a locurilor de muncă în conditii speciale, Comisia hotărăste mentinerea/respingerea avizului de încadrare a locurilor de muncă în conditii speciale.

(2) Hotărârea de mentinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în conditii speciale se emite în 3 exemplare, din care:

a) două exemplare se transmit angajatorului;

b) un exemplar rămâne în arhiva secretariatului Comisiei.

(3) Angajatorul are obligatia să depună la casa teritorială de pensii în raza căreia are sediul social, în termen de 10 zile de la comunicare, un exemplar al hotărârii de mentinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în conditii speciale, precum si, după caz, lista cuprinzând categoriile profesionale care beneficiază de locuri de muncă în conditii speciale.

Art. 8. - Angajatorii care, în urma reorganizării prin fuziune, asociere, divizare sau transformare, si-au schimbat sediul social si denumirea ori si-au schimbat numai sediul social sau numai denumirea, fapt atestat prin documente justificative, pot declansa procedura de reevaluare a locurilor de muncă în conditii speciale numai pentru locurile de muncă existente initial pentru care s-a primit avizul de încadrare în conditii speciale.

Art. 9. - Hotărârea emisă de Comisie poate fi contestată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - (1) Expertiza tehnică prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b) se efectuează de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii “Alexandru Darabont” sau Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră si Protectie Antiexplozivă - INSEMEX Petrosani, după caz, respectiv laboratoarele de igiena radiatiilor din cadrul directiilor de sănătate publică, autorizate de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, în baza unei metodologii proprii.

(2) Expertiza medicală prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) se efectuează de către directiile de sănătate publică - compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viată si de muncă, iar în situatia când acestea nu au medic de medicina muncii încadrat, de către centrele regionale de sănătate publică din Institutul National de Sănătate Publică la care sunt arondate directiile de sănătate publică, în baza unei metodologii proprii.

Art. 11. - Cheltuielile aferente procesului de reevaluare a încadrării locurilor de muncă în conditii speciale se suportă de către angajator.

Art. 12. - (1) Angajatorii împreună cu persoanele nominalizate la art. 4 alin. (1) lit. a) vor solicita reevaluarea locurilor de muncă până la data de 1 iulie 2012.

(2) Comisia are obligatia analizării dosarelor depuse de angajatori si emiterii hotărârii de mentinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în conditii speciale de muncă, până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2012.

Art. 13. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.284.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov

 

Pentru fluidizarea traficului si limitarea intensitătii acestuia, precum si pentru protectia unor sectoare de drumuri, în temeiul art. 12 Ut. j) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 lit. dd) din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2011, precum si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone se introduce restrictia temporară de circulatie, în perioada 1 ianuarie 2012- 31 decembrie 2012, în zilele de luni până vineri, între orele 6,00-22,00, pe următoarele sectoare din drumul national DN1(E60):

a) de la Bucuresti (DN 1, km 7+418, aflat la intersectia str. Ion lonescu de la Brad cu Bd. Aerogării) până la Bărcănesti (intersectia DN 1, km 53+650, cu DN 1A, km 70+550);

b) de la Ploiesti (intersectia DN 1, km 67+248, cu DN 1B) până la Brasov (intersectia DN 1 cu DN 1A).

(2) în sensul prezentului ordin, prin vehicul rutier, altul decât cel destinat exclusiv transportului de persoane, cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, se întelege orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel putin două axe, sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorcile tractate de acesta.

(3) Semnalizarea rutieră a restrictiei prevăzute la alin. (1), precum si semnalizarea rutieră de orientare a participantilor la trafic se realizează prin grija Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., denumită în continuare CNADNR - S.A.

(4) CNADNR - S.A. va aduce la cunostinta participantilor la trafic introducerea restrictiei prevăzute la alin. (1), precum si principalele rute de tranzit ocolitoare recomandate.

Art. 2. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, circulatia vehiculelor este permisă pe baza autorizatiei nominale de circulatie, eliberată pentru fiecare vehicul de CNADNR - S.A., conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru vehiculele prevăzute la alin. (1), autorizatia nominală de circulatie se eliberează doar pentru sectorul restrictionat pe care se află punctul de încărcare/descărcare, fiind interzisă tranzitarea celuilalt sector restrictionat.

(3) Autorizatia nominală de circulatie este valabilă numai în original, în perioada, pe traseul si în conditiile înscrise în aceasta. Autorizatia nominală de circulatie nu este transmisibilă.

(4) Autorizatia nominală de circulatie nu poate fi eliberată cu mai mult de 15 zile calendaristice înainte de prima zi de valabilitate.

Art. 3. - (1) Autorizatia nominală de circulatie se păstrează, în original, la bordul vehiculului si se prezintă la controlul organelor abilitate. În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau schimbării detinătorului vehiculului pentru care a fost eliberată, cu exceptia cazurilor de leasing, autorizatia nominală de circulatie se consideră nulă si nu se înlocuieste. În acest caz, detinătorul poate solicita eliberarea unei noi autorizatii, în conditiile prezentului ordin.

(2) Autorizatia nominală de circulatie îsi păstrează valabilitatea în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, pentru acelasi detinător, cu mentinerea celorlalte înscrisuri din autorizatia nominală de circulatie.

Art. 4. - Prevederile art. 1 nu se aplică pentru:

a) vehiculele detinute de unitătile Ministerului Apărării Nationale;

b) vehiculele detinute de unitătile subordonate Ministerului Administratiei si Internelor;

c) vehiculele detinute de CNADNR - S.A. si de subunitătile acesteia;

d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulantă;

e) vehiculele detinute de serviciile de urgentă, asa cum sunt definite în Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările si completările ulterioare;

f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau pentru Parteneriatul pentru Pace, asa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a protocolului aditional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, cu modificările ulterioare;

g) vehiculele detinute de institutii ale statului cu atributii în securitatea si siguranta natională;

h) vehiculele care efectuează activitatea de deszăpezire, în baza contractelor încheiate cu CNADNR - S.A.;

i) deplasarea vehiculelor care participă la interventii în caz de fortă majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicatii si telecomunicatii, zone locuite si obiective de interes national;

j) transporturi funerare;

k) transportul de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare în cazul unor calamităti sau dezastre naturale;

l) vehiculele care efectuează transporturile prevăzute în anexa nr. 2, în conditiile stabilite prin prezentul ordin.

Art. 5. - Transporturile prevăzute în anexa nr. 2 se pot efectua doar pentru sectorul restrictionat pe care se afla punctul de încărcare/descărcare sau domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului, în cazul riveranilor, fiind interzisă tranzitarea celuilalt sector restrictionat.


Art. 6. - Transporturile prevăzute la lit. A-F din anexa nr. 2 se pot efectua dacă este îndeplinită una dintre următoarele conditii:

a) încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute si este justificată prin documente de însotire a mărfii, în cazul persoanelor juridice;

b) încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute si este justificată prin certificat de producător, în cazul persoanelor fizice;

c) conducătorul auto detine ordinul de interventie, semnat de conducătorul unitătii sau de persoana desemnată, dacă este cazul;

d) se realizează fără încărcătură, de la locul descărcării sau până la locul încărcării, în cazul în care acesta se află pe unul dintre sectoarele restrictionate, până la prima intersectie cu un drum national.

Art. 7. -Transporturile prevăzute la lit. G din anexa nr. 2 se pot efectua pe unul dintre sectoarele restrictionate numai dacă au punctul de origine/destinatie sau efectuează controlul vamal pe acel sector, făcând dovada astfel:

a) pentru circulatia fără încărcătură, pentru încărcare - în baza comenzii de transport în original sau vizată în original de operatorul de transport;

b) pentru circulatia fără încărcătură, după descărcare - cu C.M.R., în copie;

c) pentru circulatia cu încărcătură, pentru descărcare - în baza C.M.R., în original;

Art. 8. - (1) Transporturile prevăzute la lit. H din anexa nr. 2 se pot efectua de către riverani numai pe sectorul de drum restrictionat pe care acestia îsi au domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului.

(2) în sensul prezentului ordin, prin riveran se întelege orice persoană fizică sau juridică ce are domiciliul/sediul social ori punctul de lucru declarat la registrul comertului pe unul dintre sectoarele restrictionate prevăzute la art. 1 ori în localitătile la care singura cale de acces la un drum national este pe unul dintre sectoarele restrictionate prevăzute la art. 1.

(3) Dovada îndeplinirii conditiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a detinătorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comertului din care să reiasă sediul social ori punctul de lucru, în copie stampilată si semnată în original de către conducătorul unitătii, cu înscrisul “Conform cu originalul”, în cazul persoanelor juridice.

Art. 9. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctionează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Controlul respectării prevederilor prezentului ordin se face de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare ISCTR.

(3) în cazul constatării încălcării prevederilor prezentului ordin, odată cu aplicarea sanctiunii contraventionale, inspectorii ISCTR vor retine autorizatia nominală de circulatie pe DN 1, pe care o vor transmite CNADNR - S.A., în vederea anulării.

(4) în cazul în care, pentru vehiculul în cauză nu a fost emisă autorizatia nominală de circulatie pe DN 1, numărul de înmatriculare si denumirea contravenientului vor fi comunicate CNADNR -S.A.

(5) ISCTR va comunica lunar, pe bază de protocol încheiat cu CNADNR - SA, denumirea contravenientilor si a numerelor de înmatriculare apartinând vehiculelor pentru care s-a constatat încălcarea prevederilor prezentului ordin.

(6) CNADNR - S.A. nu va emite autorizatie nominală de circulatie pe DN 1 pentru vehiculele a căror autorizatie nominală a fost anulată sau pentru care s-a constatat încălcarea prevederilor prezentului ordin, pentru o perioadă de o lună de la data constatării faptei.

(7) Dacă în intervalul prevăzut la alin. (6) se constată o nouă abatere de la prevederile prezentului ordin, CNADNR - S.A. nu va emite autorizatie nominală de circulatie pe DN 1 pentru o perioadă de 3 luni de la data constatării faptei.

Art. 10. - Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.036/2010 privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN1 (E 60), sectorul Bucuresti-Ploiesti- Brasov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 30 decembrie 2010, se abrogă.

Art. 11.- Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.031.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

de eliberare a autorizatiei nominale de circulatie

 

1. Eliberarea autorizatiilor nominale de circulatie se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.

2. Cererea pentru eliberarea autorizatiei nominale de circulatie se completează integral de către solicitant, acesta purtând întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informatiilor furnizate privind:

a) datele de identificare ale solicitantului;

b) numărul de înmatriculare al vehiculului;

c) originea si destinatia transportului, cu specificarea punctului situat pe sectorul restrictionat, în care transportul îsi are originea/destinatia;

d) masele si dimensiunile reale ale vehiculului, cu specificarea numărului si emitentului Autorizatiei Speciale de Transport (AST), în cazul transporturilor cu depăsiri;

e) perioada de valabilitate solicitată;

f) numărul contractului, comenzii de transport etc, în baza căruia/căreia se face transportul si denumirea beneficiarului;

g) solicitantul poate furniza si alte informatii relevante privind necesitatea circulatiei pe sectoarele restrictionate.

3. Modelul cererii privind eliberarea AST pentru drumurile de interes national se afisează pe site-ul Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. (CNADNR - S.A.).

4. Analiza solicitărilor:

4.1. analiza solicitărilor de eliberare a autorizatiilor nominale de circulatie se realizează de către o comisie formată din reprezentanti ai CNADNR - S.A.;

4.2. comisia se întruneste săptămânal.

5. Concluziile comisiei privind analiza documentatiei pentru eliberarea autorizatiilor nominale de circulatie se consemnează într-un proces-verbal.


6. Conditii pentru acordarea autorizatiilor nominale de circulatie:

6.1. punctul de origine sau de destinatie al transportului se află situat pe traseul restrictionat;

6.2. nu există trasee alternative pentru acces la punctul de origine sau de destinatie al transportului;

6.3. sectorul de drum pentru care se autorizează transportul trebuie să fie cât mai scurt, prin folosirea în principal a traseelor alternative;

6.4. În cazul transporturilor desfăsurate cu depăsirea maselor si/sau a dimensiunilor maxime admise în circulatie pe drumurile publice, caracteristicile tehnice si geometrice ale traseelor alternative nu conferă posibilitatea efectuării transportului pe aceste trasee;

6.5. autorizatia nominală de circulatie se eliberează pe următoarele perioade:

- în cazul în care în momentul solicitării, pentru vehiculul respectiv nu există rovinietă valabilă, sau valabilitatea este mai mică decât perioada solicitată, eliberarea se face pentru perioada solicitată, dar nu mai mult de 3 luni, sau data de 31 decembrie 2012;

- în cazul în care solicitantul detine rovinietă a cărei valabilitate depăseste 3 luni de la data solicitării, autorizatia de circulatie pe DN 1 se eliberează pentru perioada solicitată, dar nu mai mult de durata de valabilitate a rovinietei, sau data de 31 decembrie 2012;

- termenul de valabilitate decurge, cel mai devreme, din ziua următoare zilei eliberării;

6.6. comisia va verifica existenta si termenul de valabilitate al rovinietei, utilizând baza de date a Sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei;

6.7. comisia îsi rezervă dreptul de a nu elibera autorizatii nominale de circulatie persoanelor fizice sau juridice care:

- nu au furnizat toate datele solicitate;

- nu au respectat cele declarate referitoare la efectuarea transporturilor cu depăsirea maselor si/sau a dimensiunilor maxime admise în circulatie pe drumurile publice;

- nu au respectat conditiile impuse la autorizare;

- au încălcat prevederile ordinului.

7. Autorizarea efectuării transportului:

7.1. În cazul avizării documentatiei, autorizatia de circulatie se completează si se semnează conform competentelor;

7.2. În cazul în care nu se avizează efectuarea transportului, documentatia nu se restituie solicitantului.

8. CNADNR - S.A. va tine evidenta tuturor autorizatiilor nominale de circulatie eliberate.

9. Lista autorizatiilor nominale de circulatie eliberate este publică si se afisează pe site-ul CNADNR - S.A.

10. În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau schimbării detinătorului vehiculului pentru care a fost eliberată, cu exceptia cazurilor de leasing, detinătorul are obligatia de a anunta CNADNR - S.A., în vederea anulării acesteia. Eliberarea unei noi autorizatii nominale de circulatie se va face conform metodologiei de mai sus. În acest caz poate solicita eliberarea unei noi autorizatii, conform prezentei metodologii.

11. Documentatiile se arhivează o perioadă de un an la sediul CNADNR- S.A.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

transporturilor care nu se supun restrictiei de circulatie, conform art. 4 din ordin

 

A. Transporturi de animale vii si de produse perisabile de origine animală si vegetală:

I. Animale vii din toate speciile:

1. bovine;

2. porcine;

3. ovine;

4. cabaline, măgari;

5. iepuri;

6. vânat;

7. animale de menajerie;

8. păsări, inclusiv pui de o zi;

9. păsări exotice;

10. colonii de albine;

11. broaste, melci vii;

12. faună acvatică;

13. animale de companie (câini, pisici, maimute etc);

II. Carne si preparate din carne:

1. carne, indiferent de specie, inclusiv vânat, refrigerată si congelată;

2. preparate din carne, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână.

III. Lapte si produse lactate:

1. lapte lichid;

2. produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frisca, smântână si altele);

3. brânzeturi;

4. unt, margarina;

5. Înghetată.

IV. Ouă si produse din ouă:

1. ouă de consum;

2. ouă pentru incubatie;

3. produse din ouă (melanj, maioneză).

V. Peste si produse din peste:

1. peste refrigerat si congelat;

2. icre de peste;

3. ouă embrionate de peste;

4. preparate din peste, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână;

5. fructe de mare în stare proaspătă.

VI. Pulpe de broască, raci, melci, midii, stridii, scoici si altele în stare proaspătă

VII. Subproduse de abator pentru industria farmaceutică

VIII. Pâine si produse de panificatie proaspete

IX. Produse biologice si medicamente de uz veterinar

X. Material seminal

XI. Produse vegetale perisabile:

1. fructe si legume proaspete;

2. material săditor destinat plantării (răsaduri, puieti de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butasi si altele asemenea);

3. flori tăiate;

4. plante ornamentale în ghivece.

B. Transporturi postale

C. Transporturi pentru distribuirea de carburanti

D. Transporturi de mărfuri sub temperatură controlată

E. Transporturi cu vehicule destinate prin constructie tractării vehiculelor avariate

F. Transporturi cu vehicule specializate destinate prin constructie salubrizării

G. Transporturile de mărfuri în trafic international, efectuate de operatorii de transport români si/sau străini, cu puncte de descărcare/încărcare pe sectorul restrictionat

H. Transporturile efectuate cu vehicule detinute de către riverani în proprietate sau în baza unui contract de leasing


 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

În temeiul art. 19 alin. (1)si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor*), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 62 alin. (1) si (4) si art. 621 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 10 alin. (2) pct. 12, art. 11 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.166 din 22 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) tarife - sumele datorate cu titlu de tarif de utilizare spectru si care sunt încasate anual sau trimestrial, după caz;”.

2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Tarifele sunt stabilite în euro si se plătesc în lei la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Natională a României în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent.”

3. La articolul 4 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) tarifele prevăzute la cap. I-V, la cap. VI pct. 1 si 3, la cap. VII si la cap. VIII pct. 1 si 2 din anexă, care se încasează trimestrial, cu exceptia cazurilor în care sunt aplicabile prevederile alin. (11)-(13);”.

4. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se abrogă.

5. La articolul 4, alineatul (11) va avea următorul cuprins:

“(11) în situatia în care valoarea totală a tarifului de utilizare a spectrului datorat nu depăseste cuantumul de 200 euro la data de 1 martie a unui an sau în ultima zi lucrătoare a trimestrului emiterii licentei, în cazul în care aceasta a fost eliberată ulterior datei de 1 martie, tariful se va încasa anual. Pentru raportarea la pragul mentionat, valoarea de referintă este tariful ce ar fi perceput în baza licentei respective pentru un an întreg.”

6. La articolul 4, alineatul (12) va avea următorul cuprins:

“(12) în situatia prevăzută la alin. (1), în cazul serviciilor de radiocomunicatii mobil maritim (inclusiv pe căile de navigatie interioară) si mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, fix prin satelit, mobil terestru prin satelit, radiodeterminare, fix (toate retelele, cu exceptia celor de tip MMDS), precum si în cazul oricăror altor servicii de comunicatii prin satelit, raportarea la pragul mentionat se face pentru suma totală a tarifelor datorate în baza tuturor licentelor pe care un titular le detine în cadrul aceluiasi serviciu de radiocomunicatii. În situatia în care una sau mai multe licente sunt acordate unui titular ulterior datei de 1 martie, pentru prima oară în cadrul unuia dintre serviciile de radiocomunicatii mentionate, data la care se stabileste raportarea la pragul de 200 euro pentru respectivul serviciu de radiocomunicatii este ultima zi lucrătoare a trimestrului în care s-a emis prima dintre licente.”

7. La articolul 4, alineatele (15) si (16) se abrogă.

8. La articolul 4, alineatul (21) se abrogă.

9. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Deciziile se emit în luna decembrie a fiecărui an în cazul tarifelor care se încasează anual, respectiv în ultima lună a trimestrului, în cazul tarifelor care se încasează trimestrial.”

10. La articolul 5, alineatul (11) va avea următorul cuprins:

“(11) În cazul expirării perioadei de valabilitate sau ca urmare a renuntării titularului de licentă la dreptul de utilizare a frecventelor radio pe parcursul anului, respectiv al trimestrului, deciziile se emit până la sfârsitul lunii următoare celei în care s-a constatat expirarea perioadei de valabilitate, respectiv încetarea dreptului de utilizare a frecventelor radio.”

11. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul încetării drepturilor de utilizare a frecventelor radio ori al întreruperii temporare a activitătii, deciziile se emit până la sfârsitul lunii următoare celei în care a încetat dreptul de utilizare a frecventelor radio ori a fost emisă decizia de revocare a licentei, respectiv a comunicării acesteia, după caz,”

12. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) în situatia prevăzută la art. 122 alin. (1), decizia privind identificarea tarifului datorat de către cedent se emite până la sfârsitul lunii imediat următoare celei în care a fost acordată licenta în favoarea cesionarului.”

13. La articolul 5, alineatele (31) si (32) se abrogă.

14. La articolul 5, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

(4) în cazul licentelor prevăzute la art. 14 si al licentelor cărora li se aplică tarifele prevăzute la cap. IX din anexă, deciziile vor fi emise în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii licentei.”

15. La articolul 6, alineatele (2) si (3) se abrogă.

16. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Pentru anul, respectiv trimestrul emiterii documentului de alocare/asignare, valoarea tarifului datorat este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexa la prezenta decizie, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor rămase până la sfârsitul anului, respectiv al trimestrului, luna emiterii documentului de alocare/asignare fiind inclusă în acest număr.

(2) Pentru anul, respectiv trimestrul expirării termenului de valabilitate a licentei, valoarea tarifului datorat în baza documentelor de alocare/asignare este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexa la prezenta decizie, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, respectiv trimestrului si până la data expirării licentei, luna expirării fiind inclusă în acest număr.”

17. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Modificarea conditiilor tehnice din documentele de alocare/asignare determină stabilirea sumelor datorate cu titlu de tarif atât în raport cu prevederile documentelor initiale, cât si cu cele modificate, cu exceptia situatiilor în care modificările efectuate nu sunt de natură a afecta cuantumul tarifului de utilizare spectru.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1), tariful încasat anual este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor scurse de la începutul anului până în luna în care au fost emise documentele de alocare/asignare modificate, luna emiterii acestor documente fiind inclusă în acest număr, cumulată cu valoarea tarifului prevăzut în anexă multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor rămase până la sfârsitul anului, luna emiterii documentelor de alocare/asignare modificate nefiind inclusă în acest număr. În cazul modificării documentelor de alocare/asignare de mai multe ori pe parcursul unui an, prevederile prezentului alineat se aplică în mod corespunzător.

(3) în situatia prevăzută la alin. (1), în cazul tarifelor încasate trimestrial, cuantumul tarifului datorat, în baza prevederilor documentelor de alocare/asignare modificate, se stabileste începând cu prima lună a trimestrului imediat următor celui în care au fost emise documentele respective.”

18. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Pentru neplata la termen a tarifelor se datorează dobânzi si penalităti de întârziere, calculate în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Dacă, în termenul prevăzut de lege, titularul nu achită în totalitate tarifele, dobânzile si penalitătile de întârziere datorate, ANCOM dispune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, suspendarea sau revocarea licentei, după caz.”

19. Articolul 122 va avea următorul cuprins:

“Art. 122. - (1) în situatia în care se solicită cesiunea licentei, cuantumul tarifului datorat de către titularul cedent este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, respectiv trimestrului în care are loc cesiunea si până la data emiterii licentei modificate în favoarea cesionarului, luna emiterii fiind inclusă în acest număr.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1), cuantumul tarifului datorat de către noul titular al licentei este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor rămase până la sfârsitul anului, respectiv trimestrului în care are loc cesiunea, luna emiterii licentei modificate în favoarea cesionarului nefiind inclusă în acest număr.”

20. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) în situatia în care titularul renuntă la documente de alocare/asignare, în conformitate cu prevederile Deciziei presedintelui IGCTI nr. 658/2005, înainte de data expirării perioadei de valabilitatea a acestora, precum si în situatia revocării licentei din alte motive decât cel mentionat anterior, în conditiile legii, tariful este datorat pentru perioada cuprinsă între începutul anului, respectiv trimestrului si luna încetării drepturilor si obligatiilor.

(2) în situatiile prevăzute la alin. (1), pentru anul, respectiv trimestrul în care a survenit una dintre acestea, cuantumul tarifului datorat este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor scurse în perioada cuprinsă între începutul anului, respectiv trimestrului si luna încetării drepturilor si obligatiilor, luna încetării fiind inclusă în acest număr.”

Art. II. - Prezenta decizie intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

Art. III. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2011.

Nr. 1.813.


*) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.