MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 933/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 933         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 decembrie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

122. - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru unii operatori economici

 

1.260. - Hotărâre privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011

 

1.278. - Hotărâre pentru denuntarea Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind tranzitul prin teritoriul Republicii Socialiste România al gazelor naturale din URSS către Turcia, Grecia si alte tări, încheiată la Moscova la 29 decembrie 1986, si a Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind extinderea capacitătilor conductelor de tranzit gaze pe teritoriul României pentru cresterea livrărilor de gaze naturale din Federatia Rusă în terte tări si în România, semnată la Moscova la 25 octombrie 1996

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

29. - Ordin privind modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit

 

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru unii operatori economici

 

Întrucât capacitatea utilă reală de stocare din centrale este ocupată în proportie de 70% la cărbune, respectiv 50% la păcură de stocurile rezervă de stat, astfel încât capacitătile proprii utile reale ale centralelor devin insuficiente asigurării unei functionări în bune conditii pe perioada de iarnă,

având în vedere faptul că pornirea instalatiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populatiei, precum si cresterea consumului prognozatde energie electrică pe perioada iernii vor determina cresterea consumurilor medii zilnice si lunare de cărbune si păcură, afectând astfel procesul de aprovizionare cu combustibili,

tinând cont de faptul că necesitatea asigurării consumului de energie electrică, precum si a agentului termic pentru populatie pentru perioada friguroasă constituie o situatie extraordinară si vizează interesul general si imediat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - rnn derogare ae ia prevederile art. cr din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de împrumut, până la data de 31 octombrie 2012, a cantitătilor de cărbune energetic si păcură prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, care vor fi acordate unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri sau în administrarea consiliilor judetene ori locale.

Art. 2. - (1) în cazul nerestituirii împrumutului prevăzut la art. 1, operatorii economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalităti de întârziere de 0,25% pe zi din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, după care Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la preturile pietei, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată luând nastere, prin derogare de la prevederile art. 1342 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, la încasarea partială sau totală a facturii.

(2) Până la dezdăunarea integrală a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, operatorii economici debitori vor suporta majorări de întârziere la plată la nivelul celor prevăzute de lege pentru creantele bugetare, precum si dobânda de referintă stabilită de Banca Natională a României, percepute pe toată perioada derulării împrumutului.

(3) Restituirea cantitătilor de păcură ce vor fi împrumutate se va face ca produs cu continut de sulf sub 1%, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Pentru cantitătile de combustibili ce vor fi împrumutate în baza prezentei ordonante de urgentă, potrivit art. 1, precum si, după caz, în situatia aplicării prevederilor art. 2 alin. (1), se va percepe dobânda de referintă stabilită de Banca Natională a României.

(2) Dobânda de referintă stabilită de Banca Natională a României va fi percepută la valoarea de piată a combustibililor la data încheierii contractului de împrumut si este scutită de taxa pe valoarea adăugată.

(3) Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va utiliza, pentru fiecare operator economic, rata medie a dobânzii stabilită de Banca Natională a României, ROBOR la un an, pentru creditele în lei acordate pe piata interbancară, valabilă cu o zi înaintea semnării contractului de împrumut, precum si în situatia aplicării prevederilor art. 2 alin. (1), valabilă ia data îndeplinirii termenului de restituire a cantitătii împrumutate.

Art. 4. - Împrumutul cantitătilor de cărbune energetic pentru Societatea Comercială Compania Locală de Termoficare Colterm - S.A. Timisoara, respectiv de păcură pentru Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Giurgiu - S.A. si Societatea Comercială Electrocentrale Oradea - S.A., prevăzute în anexă, se poate face până la data de 31 martie 2012, numai după restituirea cantitătilor de combustibil aprobate si împrumutate potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru unii operatori economici, precum si prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru unii operatori economici, aprobată prin Legea nr. 23/2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 122.


 

ANEXĂ

 

CANTITĂTILE DE COMBUSTIBILI

ce vor fi împrumutate din rezervele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

 

Nr. crt.

 

 

Operatorul economic

 

 

Cantitatea ce va fi împrumutată (tone)

Cărbune energetic

Păcură

1.

Societatea Comercială Termoelectrica - S.A.

-

10.000,000

2.

Societatea Comercială Electrocentrale Bucuresti - S.A.

-

50.000,000

3.

Societatea Comercială Electrocentrale Galati - S.A.

-

15.500,000

4.

Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova - S.A.

300.000,000

4.500,000

5.

Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni - S.A.

150.000,000

2.000,000

6.

Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A.

-

1.000,000

7.

Societatea Comercială C.E.T. Arad - S.A.

100.000,000

-

8.

Societatea Comercială C.E.T. Hidrocarburi - S.A. Arad

-

3.000,000

9.

Societatea Comercială C.E.T. Bacău - S.A.

250.000,000

5.000,000

10.

Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Giurgiu - S.A.

-

5.000,000*)

11.

Societatea Comercială C.E.T. Govora - S.A.

250.000,000

5.000,000

12.

Societatea Comercială C.E.T. lasi - S.A.

-

7.024,194

13.

Societatea Comercială Electrocentrale Oradea - S.A.

30.000,000

6.500,000*)

14.

Societatea Comercială DALKIATermo Prahova - S.R.L.

-

14.000,000

15.

Societatea Comercială Compania Locală de Termoficare Colterm - S.A. Timisoara

100.000,000*)

3.000,000

16.

Societatea Comercială Modern Calor - S.A. Botosani

-

3.000,000

17.

Societatea Comercială ACVACALOR -S.A. Brad

-

2.500,000

 

TOTAL:

1.180.000,000

137.024,194


*) Cu conditia restituirii cantitătilor aprobate la împrumut prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru unii operatori economici, precum si prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru unii operatori economici, aprobată prin Legea nr. 23/2011.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 lit. r) din Legea dialogului social nr. 62/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Sectoarele de activitate, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. r) din Legea dialogului social nr. 62/2011, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - În cazul în care unele activităti, definite potrivit Clasificării activitătilor din economia natională (CAEN Rev. 2), aprobată prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 337/2007, se regăsesc în mai multe sectoare de activitate, angajatorii vor preciza explicit în mandatul special prevăzut la art. 136 alin. (2) din Legea nr. 62/2011 sectorul de activitate pentru care optează să participe la negociere.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 1.260.

 

ANEXĂ

 

Sectoare de activitate

 

Sectorul de activitate

Codul CAEN cu denumirea activitătii

1. Agricultura, acvacultura si pescuitul. Silvicultura si economia vânatului

 

 

 

 

 

 

01. Agricultură, vânătoare si servicii anexe

011. Cultivarea plantelor nepermanente

012. Cultivarea plantelor din culturi permanente

013. Cultivarea plantelor pentru înmultire

014. Cresterea animalelor

015. Activităti în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu cresterea animalelor)

016. Activităti auxiliare agriculturii si activităti după recoltare

017. Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului si activităti de servicii anexe vânătorii

02. Silvicultură si exploatare forestieră

021. Silvicultură si alte activităti forestiere

022. Exploatarea forestieră

023. Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

024. Activităti de servicii anexe silviculturii

03. Pescuitul si acvacultura

031. Pescuitul

032. Acvacultura

2. Industria extractivă

 

 

 

 

07. Extractia minereurilor metalifere

071. Extractia minereurilor feroase

072. Extractia minereurilor metalifere neferoase

08. Alte activităti extractive

081. Extractia pietrei, nisipului si argilei

089. Alte activităti extractive n.c.a.


Sectorul de activitate

Codul CAEN cu denumirea activitătii

 

09. Activităti de servicii anexe extractiei

099. Activităti de servicii anexe pentru extractia mineralelor

3. Energie, petrol si gaze si minerit energetic

 

05. Extractia cărbunelui superior si inferior

051. Extractia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

052. Extractia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

06. Extractia petrolului brut si a gazelor naturale

061. Extractia petrolului brut

062. Extractia gazelor naturale

091. Activităti de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

35. Productia si furnizarea de energie electrică si termică, gaze, apă caldă si aer conditionat

351. Productia, transportul si distributia energiei electrice

352. Productia gazelor; distributia combustibililor gazosi prin conducte

495. Transporturi prin conducte

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizatiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze si de către unităti care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate si în care se desfăsoară una dintre următoarele activităti:

353. Furnizarea de abur si aer conditionat

3314. Repararea echipamentelor electrice

4321. Lucrări de instalatii electrice

4618. Intermedieri în comertul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4222. Lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

2899. Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

6110. Activităti de telecomunicatii prin retele cu cablu

7022. Activităti de consultantă pentru afaceri si management

473. Comert cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate

4. Industria alimentară, a băuturilor si tutunului

 

 

10. Industria alimentară

101. Productia, prelucrarea si conservarea cărnii si a produselor din carne

102. Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

103. Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

104. Fabricarea uleiurilor si a grăsimilor vegetale si animale

105. Fabricarea produselor lactate

106. Fabricarea produselor de morărit, a amidonului si produselor din amidon

107. Fabricarea produselor de brutărie si a produselor făinoase

108. Fabricarea altor produse alimentare

109. Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

11. Fabricarea băuturilor

110. Fabricarea băuturilor

12. Fabricarea produselor din tutun

120. Fabricarea produselor din tutun

5. Industria textilă, produse textile, îmbrăcăminte. Pielărie si încăltăminte

 

 

13. Fabricarea produselor textile

131. Pregătirea fibrelor si filarea fibrelor textile

132. Productia de tesături

133. Finisarea materialelor textile

139. Fabricarea altor articole textile

14. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

141. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu exceptia articolelor din blană

142. Fabricarea articolelor din blană

143. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau crosetare

15. Tăbăcirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinărie harnasamentelor si încăltămintei; prepararea si vopsirea blănurilor,

151. Tăbăcirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinărie si a articolelor de harnasament; prepararea si vopsirea blănurilor

152. Fabricarea încăltămintei


Sectorul de activitate

Codul CAEN cu denumirea activitătii

6. Exploatarea si prelucrarea primară a lemnului. Fabricarea hârtiei si a produselor din hârtie

 

 

16. Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si plută, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale împletite

161. Tăierea si rindeluirea lemnului

162. Fabricarea produselor din lemn, plută, paie si din alte materiale vegetale

17. Fabricarea hârtiei si a produselor din hârtie

171. Fabricarea celulozei, hârtiei si cartonului

172. Fabricarea articolelor din hârtie si carton

7. Industria chimică si petrochimică si activităti conexe

 

 

19. Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului

191. Fabricarea produselor de cocserie

192. Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

20. Fabricarea substantelor si a produselor chimice

201. Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăsămintelor si produselor azotoase;

fabricarea materialelor plastice si a cauciucului sintetic, în forme primare

202. Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

203. Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

204. Fabricarea săpunurilor, detergentilor si a produselor de întretinere, cosmetice si de parfumerie

205. Fabricarea altor produse chimice

206. Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale

21. Fabricarea produselor farmaceutice de bază si a preparatelor farmaceutice

211. Fabricarea produselor farmaceutice de bază

212. Fabricarea preparatelor farmaceutice

22. Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice

221. Fabricarea articolelor din cauciuc

222. Fabricarea articolelor din material plastic

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizatiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze si de către unităti care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate si în care se desfăsoară una dintre următoarele activităti:

473. Comert cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate

8. Industria sticlei si a ceramicii fine. Industria materialelor de constructii - fabricarea altor produse din minerale nemetalice

 

 

23. Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

231. Fabricarea sticlei si a articolelor din sticlă

232. Fabricarea de produse refractare

233. Fabricarea materialelor de constructii din argilă

234. Fabricarea altor articole din ceramică si portelan

235. Fabricarea cimentului, varului si ipsosului

236. Fabricarea articolelor din beton, ciment si ipsos

237. Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei

239. Fabricarea produselor abrazive si a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

9. Industria metalurgică

 

 

24. Industria metalurgică

241. Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

242. Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel

243. Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a otelului

244. Productia metalelor pretioase si a altor metale neferoase

245. Turnarea metalelor


Sectorul de activitate

Codul CAEN cu denumirea activitătii

10. Industria constructiilor de masini si constructii metalice

 

 

25. Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii

251. Fabricarea de constructii metalice

252. Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; productia de radiatoare si cazane pentru încălzire centrală

253. Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru încălzire centrală)

255. Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

256. Tratarea si acoperirea metalelor; operatiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

257. Productia de unelte si articole de fierărie

259. Fabricarea altor produse prelucrate din metal

28. Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.

281. Fabricarea de masini si utilaje de utilizare generală

282. Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generală

283. Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultură si exploatări forestiere

284. Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului si a masinilor-unelte

289. Fabricarea altor masini si utilaje cu destinatie specifică

29. Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor

291. Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

292. Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

293. Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

30. Fabricarea altor mijloace de transport

301. Constructia de nave si bărci

302. Fabricarea materialului rulant

303. Fabricarea de aeronave si nave spatiale

309. Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizatiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze si de către unităti care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate si în care se desfăsoară una dintre următoarele activităti:

33. Repararea, întretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor

331. Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor

332. Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

11. Industria echipamentelor electrice, electronice si mecanică fină. Alte activităti industriale

 

 

26. Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice

261. Fabricarea componentelor electronice

262. Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

263. Fabricarea echipamentelor de comunicatii

264. Fabricarea produselor electronice de larg consum

265. Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control si navigatie; productia de ceasuri

266. Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

267. Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice

268. Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati înregistrărilor

27. Fabricarea echipamentelor electrice

271. Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitătii

272. Fabricarea de acumulatori si baterii

273. Fabricarea de fire si cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea

274. Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

275. Fabricarea de echipamente casnice

279. Fabricarea altor echipamente electrice

254. Fabricarea armamentului si munitiei

304. Fabricarea vehiculelor militare de luptă

325. Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizatiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze si de către unităti care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate si în care se desfăsoară una dintre următoarele activităti:


Sectorul de activitate

Codul CAEN cu denumirea activitătii

 

95. Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodăresc

951. Repararea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii

952. Reparatii de articole personale si de uz gospodăresc

12. Industria mobilei. Alte activităti industriale

 

 

31. Fabricarea de mobilă 310. Fabricarea de mobilă

32. Alte activităti industriale n.c.a.

321. Fabricarea bijuteriilor, imitatiilor de bijuterii si articolelor similare

322. Fabricarea instrumentelor muzicale

323. Fabricarea articolelor pentru sport

324. Fabricarea jocurilor si jucăriilor 329. Alte activităti industriale

13. Servicii comunitare si utilităti publice. Gestionarea deseurilor, activităti de decontaminare si de protectie a mediului

 

 

353. Furnizarea de abur si aer conditionat

36. Captarea, tratarea si distributia apei

360. Captarea, tratarea si distributia apei

37. Colectarea si epurarea apelor uzate

370. Colectarea si epurarea apelor uzate

38. Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activităti de recuperare a materialelor reciclabile

381. Colectarea deseurilor

3811. Colectarea deseurilor nepericuloase

3812. Colectarea deseurilor periculoase

382. Tratarea si eliminarea deseurilor

3821. Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822. Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

383. Recuperarea materialelor

3831. Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832. Recuperarea materialelor reciclabile sortate

39. Activităti si servicii de decontaminare

390. Activităti si servicii de decontaminare

4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de călători

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizatiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze si de către unităti care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate si în care se desfăsoară una dintre următoarele activităti:

4932 Transporturi cu taxiuri

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

14. Constructii civile si industriale

 

 

41. Constructii de clădiri

411. Dezvoltare (promovare) imobiliară

412. Lucrări de constructii a clădirilor rezidentiale si nerezidentiale

42. Lucrări de geniu civil

421. Lucrări de constructii a drumurilor si a căilor ferate

422. Lucrări de constructii a proiectelor utilitare 429. Lucrări de constructii a altor proiecte ingineresti

43. Lucrări speciale de constructii

431. Lucrări de demolare si de pregătire a terenului

432. Lucrări de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrări de instalatii pentru constructii

433. Lucrări de finisare

439. Alte lucrări speciale de constructii


Sectorul de activitate

Codul CAEN cu denumirea activitătii

15. Comert

 

 

45. Comert cu ridicata si cu amănuntul, întretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor

451. Comert cu autovehicule

452. Întretinerea si repararea autovehiculelor

453. Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule

454. Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; întretinerea si repararea motocicletelor

46. Comert cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete

461. Activităti de intermediere în comertul cu ridicata

462. Comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii

463. Cornert cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor si al tutunului

464. Cornert cu ridicata al bunurilor de consum

465. Cornert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii

466. Cornert cu ridicata al altor masini, echipamente si furnituri

467. Cornert cu ridicata specializat al altor produse

469. Cornert cu ridicata nespecializat

47. Comert cu amănuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor

471. Comert cu amănuntul în magazine nespecializate

472. Comert cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si al produselor din tutun, în magazine specializate

473. Comert cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate

474. Comert cu amănuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii în magazine specializate

475. Comert cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate

476. Comert cu amănuntul de bunuri culturale si recreative, în magazine specializate

477. Comert cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate

478. Comert cu amănuntul efectuat prin standuri, chioscuri si piete

479. Comert cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioscuri si piete

16. Transporturi terestre si servicii conexe

 

 

491. Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

492. Transporturi de marfă pe calea ferată

493. Alte transporturi terestre de călători

494. Transporturi rutiere de mărfuri si servicii de mutare

5221. Activităti anexe pentru transporturi terestre

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizatiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze si de către unităti care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate si în care se desfăsoară una dintre următoarele activităti:

52. Depozitare si activităti auxiliare pentru transport

521. Depozitări

5224. Manipulări

5229. Alte activităti anexe transporturilor

17. Transporturi pe apă si servicii conexe. Transporturi aeriene si servicii conexe

 

 

50. Transporturi pe apă

501. Transporturi maritime si costiere de pasageri

502. Transporturi maritime si costiere de marfă

503. Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare

504. Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

51. Transporturi aeriene

511. Transporturi aeriene de pasageri

512. Transporturi aeriene de marfă si transporturi spatiale

5222. Activităti anexe pentru transporturi pe apă

5223. Activităti anexe pentru transporturi aeriene


Sectorul de activitate

Codul CAEN cu denumirea activitătii

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizatiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze si de către unităti care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate si în care se desfăsoară una dintre următoarele activităti:

52. Depozitare si activităti auxiliare pentru transport

521. Depozitări

5224. Manipulări

5229. Alte activităti anexe transporturilor

18. Postasi curierat

 

 

531. Activităti postale desfăsurate sub obligativitatea serviciului universal

532. Alte activităti postale si de curier

19. Turism, hoteluri si restaurante

 

 

55. Hoteluri si alte facilităti de cazare

551. Hoteluri si alte facilităti de cazare similare

552. Facilităti de cazare pentru vacante si perioade de scurtă durată

553. Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

559. Alte servicii de cazare

56. Restaurante si alte activităti de servicii de alimentatie

561. Restaurante

562. Activităti de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie

563. Baruri si alte activităti de servire a băuturilor

79. Activităti ale agentiilor turistice si ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistentă turistică

791. Activităti ale agentiilor turistice si ale tur-operatorilor

799. Alte servicii de rezervare si asistentă turistică

20. Cultură si mass-media

 

 

5811. Activităti de editare a cărtilor

5812. Activităti de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5819. Alte activităti de editare

59. Activităti de productie cinematografică, video si de programe de televiziune; înregistrări audio si activităti de editare muzicală

591. Activităti de productie cinematografică, video si de programe de televiziune

592. Activităti de realizare a înregistrărilor audio si activităti de editare muzicală

743. Activităti de traducere scrisă si orală (interpreti)

90. Activităti de creatie si interpretare artistică

900. Activităti de creatie si interpretare artistică

91. Activităti ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activităti culturale

910. Activităti ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activităti culturale

18. Tipărirea si reproducerea pe suporti a înregistrărilor

181. Tipărire si activităti de servicii conexe tipăririi

182. Reproducerea înregistrărilor

58. Activităti de editare

5813. Activităti de editare a ziarelor

5814. Activităti de editare a revistelor si periodicelor

60. Activităti de difuzare si transmitere de programe

601. Activităti de difuzare a programelor de radio

602. Activităti de difuzare a programelor de televiziune

6391. Activităti ale agentiilor de stiri

73. Publicitate si activităti de studiere a pietei

731. Publicitate

732. Activităti de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizatiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze si de către unităti care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate si în care se desfăsoară una dintre următoarele activităti:

932. Alte activităti recreative si distractive

741. Activităti de design specializat

742. Activităti fotografice


Sectorul de activitate

Codul CAEN cu denumirea activitătii

21. Tehnologia informatiei si telecomunicatii

 

 

582. Activităti de editare a produselor software

61. Telecomunicatii

611. Activităti de telecomunicatii prin retele cu cablu

612. Activităti de telecomunicatii prin retele fără cablu

613. Activităti de telecomunicatii prin satelit

619. Alte activităti de telecomunicatii

62. Activităti de servicii în tehnologia informatiei

620. Activităti de servicii în tehnologia informatiei

63. Activităti de servicii informatice

631. Activităti ale portalului web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe

6399. Alte activităti de servicii informationale n.c.a.

22. Activităti financiare, bancare si de asigurări

 

 

64. Intermedieri financiare, cu exceptia activitătilor de asigurări si ale fondurilor de pensii

641. Intermediere monetară

642. Activităti ale holdingurilor

643. Fonduri mutuale si alte entităti financiare similare

649. Alte activităti de intermedieri financiare, exclusiv activităti de asigurări si fonduri de pensii

65. Activităti de asigurări, reasigurări si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurări sociale)

651. Activităti de asigurări

652. Activităti de reasigurare

653. Activităti ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurări sociale)

66. Activităti auxiliare pentru intermedieri financiare, activităti de asigurare si fonduri de pensii

661. Activităti auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitătilor de asigurări si fonduri de pensii

662. Activităti auxiliare de asigurări si fonduri de pensii

663. Activităti de administrare a fondurilor

23. Servicii de asistentă, consultantă, suport. Alte activităti de servicii

 

 

69. Activităti juridice si de contabilitate

691. Activităti juridice

692. Activităti de contabilitate si audit financiar; consultantă în domeniul fiscal

70. Activităti ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităti de management si de consultantă în management

701. Activităti ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

702. Activităti de consultantă în management

71. Activităti de arhitectură si inginerie; activităti de testări si analiză tehnică

711. Activităti de arhitectură, inginerie si servicii de consultantă tehnică legate de acestea

712. Activităti de testări si analize tehnice

74. Alte activităti profesionale, stiintifice si tehnice

741. Activităti de design specializat

742. Activităti fotografice

749. Alte activităti profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

68. Tranzactii imobiliare

681. Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii

682. Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

683. Activităti imobiliare pe bază de comision sau contract

77. Activităti de închiriere si leasing

771. Activităti de închiriere si leasing cu autovehicule

772. Activităti de închiriere si leasing cu bunuri personale si gospodăresti

773. Activităti de închiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile

774. Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)


Sectorul de activitate

Codul CAEN cu denumirea activitătii

 

78. Activităti de servicii privind forta de muncă

781. Activităti ale agentiilor de plasare a fortei de muncă

782. Activităti de contractare, pe baze temporare, a personalului

783. Servicii de furnizare si management al fortei de muncă

80. Activităti de investigatii si protectie

801. Activităti de protectie si gardă

802. Activităti de servicii privind sistemele de securizare

803. Activităti de investigatii

81. Activităti de peisagistică si servicii pentru clădiri

811. Activităti de servicii-suport combinate

812. Activităti de curătenie

813. Activităti de întretinere peisagistică

82. Activităti de secretariat, servicii-suport si alte activităti de servicii prestate în principal întreprinderilor

821. Activităti de secretariat si servicii-suport

822. Activităti ale centrelor de intermediere telefonică (caii center)

823. Activităti de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor

829. Activităti de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.

33. Repararea, întretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor

331. Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor

332. Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

95. Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodăresc

951. Repararea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii

952. Reparatii de articole personale si de uz gospodăresc

96. Alte activităti de servicii

960. Alte activităti de servicii

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizatiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze si de către unităti care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate si în care se desfăsoară una dintre următoarele activităti:

73. Publicitate si activităti de studiere a pietei

731. Publicitate

732. Activităti de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

743. Activităti de traducere scrisă si orală (interpreti)

24. Administratie publică. Activităti ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

 

 

84. Administrare publică si apărare; asigurări sociale din sistemul public

841. Administratie publică generală, economică si socială

842. Activităti de servicii pentru societate

843. Activităti de protectie socială obligatorie

99. Activităti ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

990. Activităti ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

25. Învătământ preuniversitar

 

 

85. Învătământ

851. Învătământ prescolar

852. Învătământ primar

853. Învătământ secundar

855. Alte forme de învătământ

856. Activităti de servicii-suport pentru învătământ


Sectorul de activitate

Codul CAEN cu denumirea activitătii

26. Învătământ superior si cercetare

 

 

854. Învătământ superior

856. Activităti de servicii suport pentru învătământ

72. Cercetare-dezvoltare

721. Cercetare-dezvoltare în stiinte naturale si inginerie

722. Cercetare-dezvoltare în stiinte sociale si umaniste

27. Sănătate. Activităti sanitar-veterinare

 

 

86. Activităti referitoare la sănătatea umană

861. Activităti de asistentă spitalicească

862. Activităti de asistentă medicală ambulatorie si stomatologică

869. Alte activităti referitoare la sănătatea umană

871. Activităti ale centrelor de îngrijire medicală

872. Activităti ale centrelor de recuperare psihică si de dezintoxicare, exclusiv spitale

75. Activităti veterinare

750. Activităti veterinare

28. Asistentă socială

 

 

87. Servicii combinate de îngrijire medicală si asistentă socială, cu cazare

873. Activităti ale căminelor de bătrâni si ale căminelor pentru persoane aflate în

incapacitatea de a se îngriji singure

879. Alte activităti de asistentă socială, cu cazare n.c.a.

88. Activităti de asistentă socială, fără cazare

881. Activităti de asistentă socială, fără cazare, pentru bătrâni si pentru persoane aflate

în incapacitate de a se îngriji singure

889. Alte activităti de asistentă socială, fără cazare

29. Activităti sportive, jocuri de noroc si pariuri. Alte activităti asociative

 

 

92. Activităti de jocuri de noroc si pariuri

920. Activităti de jocuri de noroc si pariuri

93. Activităti sportive, recreative si distractive

931. Activităti sportive

932. Alte activităti recreative si distractive

94. Activităti asociative diverse

941. Activităti ale organizatiilor economice, patronale si profesionale

942. Activităti ale sindicatelor salariatilor

949. Alte activităti asociative

97. Activităti ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

970. Activităti ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

98. Activităti ale gospodăriilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu

981. Activităti ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

982. Activităti ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru denuntarea Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind tranzitul prin teritoriul Republicii Socialiste România al gazelor naturale din URSS către Turcia, Grecia si alte tări, încheiată la Moscova la 29 decembrie 1986, si a Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind extinderea capacitătilor conductelor de tranzit gaze pe teritoriul României pentru cresterea livrărilor de gaze naturale din Federatia Rusă în terte tări si în România, semnată la Moscova la 25 octombrie 1996

 

Având în vedere art. 351 alin. 2 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 34 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă denuntarea Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind tranzitul prin teritoriul Republicii Socialiste România al gazelor naturale din URSS către Turcia, Grecia si alte tări, încheiată la Moscova la 29 decembrie 1986, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 25 din 24 februarie 1987.

Art. 2. - Se aprobă denuntarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind extinderea capacitătilor conductelor de tranzit gaze pe teritoriul României pentru cresterea livrărilor de gaze naturale din Federatia Rusă în terte tări si în România, semnată la Moscova la 25 octombrie 1996, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.369/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 11 decembrie 1996, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, data la care conventiile prevăzute la art. 1 si 2 îsi încetează valabilitatea, în conformitate cu prevederile acestora.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.278.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 din Ordinul Băncii Nationale a României nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiară de către institutiile de credit, ca bază a contabilitătii si pentru întocmirea de situatii financiare anuale individuale, începând cu exercitiul financiar al anului 2012,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul Băncii Nationale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 si 890 bis din 30 decembrie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

“(2) Situatia prevăzută la alin. (1) se depune de către institutiile de credit, persoane juridice române, la Banca Natională a României - Directia supraveghere, împreună cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2011, întocmite în conformitate cu Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 130 de zile calendaristice de la încheierea exercitiului financiar al anului 2011, precum si la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar al anului 2011.

(3) Situatia mentionată la alin. (1) se depune de către sucursalele din România ale institutiilor cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene si de cele care îndeplinesc conditiile prevăzute la pct. 243 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008, cu modificările si completările ulterioare, împreună cu informatiile suplimentare privind activitatea proprie, prevăzute la pct. 241 din respectivele reglementări, la autoritătile si în termenele prevăzute la alin. (2). În alte cazuri decât cel prevăzut la pct. 243 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitiilor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008, cu modificările si completările ulterioare, sucursalele din România ale institutiilor de credit cu sediul într-un stat nemembru al Uniunii Europene vor depune situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie, însotite de situatia mentionată la alin. (1).

(4) în cazul în care ultima zi a termenelor de depunere prevăzute la alin. (2) este o zi nelucrătoare, situatiile respective se vor depune cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.”

2. Anexa nr. 1 “Reglementări contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit” se modifică si se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2012.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2011.

Nr. 29.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI

ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 27/2010

 

1. Punctul 171 se modifică si va avea următorul cuprins:

“171. Imobilizările corporale si necorporale, precum si stocurile achizitionate în valută, capitalul social subscris în valută, capitalul de dotare vărsat în valută si celelalte elemente de capitaluri proprii, precum si cheltuielile si veniturile aferente operatiunilor în valută se contabilizează în moneda natională prin intermediul contului «Contravaloarea pozitiei de schimb».”

2. Punctul 202 cuprinzând “Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit” se modifică si se completează după cum urmează:

a) în cadrul Clasei 5 “Capitaluri proprii, asimilate si provizioane”, grupa 58 “Rezultatul reportat”, la contul sintetic de gradul II - 5817 “Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca bază a contabilitătii”, se introduc trei conturi sintetice bifunctionale de gradul III, după cum urmează:

“- 58171 «Rezultatul reportat din provizioane specifice» - 58172 «Rezultatul reportat provenit din alte ajustări, mai putin ajustarea la inflatie»

- 58173 «Rezultatul reportat provenit din aplicarea IAS29».”;

b) în cadrul Clasei 9 “Operatiuni în afara bilantului”, grupa 99 “Alte conturi în afara bilantului”, se introduce contul sintetic de pasiv de gradul I - 995 “Filtre prudentiale”.

3. Punctul 204 cuprinzând “Continutul conturilor prevăzute de Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit” se modifică si se completează după cum urmează:

a) în cadrul Clasei 5 “Capitaluri proprii, asimilate si provizioane”, grupa 58 “Rezultatul reportat”, continutul contului sintetic de gradul II - 5813 “Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29” se modifică si va avea următorul cuprins:

“5813 - ajustări aferente primului an de aplicare a IAS 29, care au fost înregistrate în baza Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001.”;

b) în cadrul Clasei 5 “Capitaluri proprii, asimilate si provizioane”, grupa 58 “Rezultatul reportat”, la contul sintetic de gradul II - 5817 “Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca bază a contabilitătii”, se introduc conturile sintetice bifunctionale de gradul III - 58171 “Rezultatul reportat din provizioane specifice”, 58172 “Rezultatul reportat provenit din alte ajustări, mai putin ajustarea la inflatie” si 58173 “Rezultatul reportat provenit din aplicarea IAS 29”, cu următorul continut:

“58171 - rezultatul reportat provenit din ajustările cerute de implementarea IFRS ca bază a contabilitătii reprezentând diferentele nete dintre valoarea provizioanelor specifice, aferente fiecărui element pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare, si ajustările pentru depreciere evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit prevederilor IFRS, aferente fiecărui element pentru care au fost constituite provizioane specifice;

58172 - rezultatul reportat provenit din alte ajustări cerute de implementarea IFRS ca bază a contabilitătii, mai putin ajustarea la inflatie, evidentiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări, cum sunt: ajustări aferente provizioanelor/ajustărilor pentru depreciere, altele decât cele înregistrate în contul 58171; ajustări determinate de trecerea la aplicarea metodei dobânzii efective; repunerea în conturi bilantiere a creantelor evidentiate în afara bilantului care îndeplinesc criteriile de recunoastere ca active; ajustări provenite din retratarea fondului comercial, a cheltuielilor de constituire si alte ajustări;

58173 - rezultatul reportat provenit din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 ca urmare a implementării IFRS ca bază a contabilitătii, evidentiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.”;

c) în cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane si recuperări de creante”, contul sintetic de gradul I - 767 “Venituri din recuperări de creante” îsi modifică continutul si va avea următorul cuprins:

“767 - venituri reprezentând recuperări din creante derecunoscute.”;

d) în cadrul Clasei 9 “Operatiuni în afara bilantului”, grupa 99 “Alte conturi în afara bilantului”, se introduce contul sintetic de pasiv de gradul I - 995 “Filtre prudentiale”, cu următorul continut:

“995 - filtre prudentiale reprezentând diferentele pozitive dintre ajustările prudentiale de valoare/pierderile asteptate determinate pe baza metodologiilor aplicabile începând cu exercitiul financiar al anului 2012 si ajustările pentru depreciere determinate potrivit IFRS, corespunzătoare activelor financiare care intră sub incidenta respectivelor metodologii”.

4. Referirile din cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 27/2010, la contul sintetic de gradul I - 611 “Cheltuieli cu beneficiile pe termen scurt ale angajatilor” se vor citi ca referiri la contul sintetic de gradul I - 611 “Cheltuieli cu beneficiile angajatilor”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.