MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 931/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 931         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 decembrie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

116. - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice

 

118. - Ordonantă de urgentă pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantitătilor de apă grea si de octoxid de uraniu pentru unitătile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

 

121. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.755/1.000. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 

3.022. - Ordin al ministrului finantelor publice privind completarea Nomenclatorului activitătilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităti desfăsurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.875/2011

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

28. - Ordin pentru modificarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 18/2007

 


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice

 

Având în vedere angajamentul statului român privind vânzarea către salariati, membri ai consiliilor de administratie si pensionari cu ultimul loc de muncă la filialele Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si la Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., prin intermediul asociatiei salariatilor, a unui pachet de actiuni de cel mult 10% din capitalul social al filialelor Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. după privatizarea cu un investitor strategic, asumat prin Ordonanta Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004 si prin actele normative speciale, ulterioare, privind privatizarea filialelor Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A.,

având în vedere interesul public general care ar fi afectat dacă procedura de vânzare a actiunilor ar fi demarată în conditiile cadrului juridic existent, în vederea îndeplinirii obligatiei pe care statul si-a asumat-o către salariati, ca pe o promisiune de vânzare, în sensul că orice cetătean are dreptul să i se asigure un cadru normativ coerent si complet, prin fixarea unor coordonate legislative clare, pentru a-si putea valorifica drepturile conferite si garantate de lege,

luând în considerare faptul că adoptarea acestei ordonante de urgentă nu suportă amânare întrucât la data de 31 decembrie 2011 expiră dreptul persoanelor îndreptătite de a achizitiona actiuni la societătile comerciale E.ON Moldova Distributie - S.A. si E.ON Energie România - S.A., succesoarele legale ale Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica Moldova - S.A., existând astfel riscul major ca persoanele îndreptătite să formuleze cereri în fata instantelor de judecată competente pentru revendicarea dreptului lor si obligarea Guvernului României, a institutiilor statului si Electrica - S.A. la plata de daune ca urmare a neîndeplinirii obligatiei de a vinde actiuni detinute de Electrica - S.A. către persoanele îndreptătite,

tinând cont de situatia prezentată, datorită circumstantelor sale exceptionale, pentru a asigura un tratament egal persoanelor îndreptătite si a permite acestora să îsi exercite dreptul inclusiv la societătile comerciale E.ON Moldova Distributie - S.A. si E.ON Energie România - S.A., succesoare legale ale Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica Moldova - S.A., se impune adoptarea de solutii imediate, în vederea prelungirii termenului de 31 decembrie 2011 si evitării unei atingeri aduse interesului public,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă stabileste măsuri pentru derularea activitătilor necesare finalizării vânzării si cumpărării actiunilor destinate salariatilor, membrilor consiliilor de administratie si pensionarilor cu ultimul loc de muncă la filialele Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si la Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., prin intermediul asociatiilor salariatilor, a unui pachet de actiuni de cel mult 10% din capitalul social al filialelor Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., în baza Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos se definesc, după cum urmează:

1. actiunile de vânzare - un număr de actiuni nominative, ordinare, detinute de către Electrica - S.A., reprezentând până la 10% din capitalul social al entitătilor Electrica - S.A. sau echivalentul acestora în cazul unor reorganizări prin proceduri de fuziune ori divizare;

2. anunturi de vânzare - anunturi publicate de Electrica - S.A., pentru fiecare entitate Electrica - S.A., în două cotidiene nationale de largă circulatie si pe pagina de internet a Electrica - S.A.

Acestea vor fi date publicitătii, nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgentă. Termenele în care vor fi date publicitătii anunturile de vânzare pentru entitătile Electrica - S.A., calculate de la data intrării în vigoare a normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgentă, vor fi următoarele:


a) 45 de zile, pentru Societatea Comercială E.ON Moldova Distributie -S.A. si Societatea Comercială E.ON Energie România - S.A., precum si pentru societătile comerciale rezultate din reorganizarea acestora;

b) 120 de zile, pentru Societatea Comercială Enel Banat Distributie - S.A., Societatea Comercială Enel Dobrogea Distributie - S.A. si Societatea Comercială Enel Energie - S.A., precum si pentru societătile comerciale rezultate din reorganizarea acestora, si

c) 180 de zile, pentru Societatea Comercială Enel Distributie Muntenia - S.A. si Societatea Comercială Enel Energie Muntenia - S.A., precum si pentru societătile comerciale rezultate din reorganizarea acestora;

3. asociatie a salariatilor- asociatie constituită în conditiile prevederilor art. 16 si 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004, având scopul de a cumpăra actiuni de vânzare si având ca membri persoane îndreptătite;

4. contractul de privatizare - contractul de privatizare încheiat între Electrica - S.A., în calitate de vânzător, si investitorul strategic, în calitate de cumpărător, respectiv oricare dintre:

a) contractul de privatizare referitor la achizitionarea de actiuni emise de către Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica Moldova - S.A.;

b) contractul de privatizare privind privatizarea unei cote de 51% din capitalul social al Societătii de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica Banat - S.A.;

c) contractul de privatizare privind privatizarea unei cote de 51% din capitalul social al Societătii de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica Dobrogea - S.A.;

d) contractul de privatizare privind achizitionarea si subscrierea de actiuni la Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud - S.A.;

e) contractul de privatizare referitor la achizitionarea de actiuni emise de către Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica Oltenia - S.A.;

5. data de referintă pentru determinarea numărului de actiuni de vânzare - data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă;

6. data finalizării tranzactiei - data la care se realizează în mod cumulativ transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor de vânzare de la Electrica - S.A. la asociatia salariatilor si transferul dreptului de proprietate de la Asociatia salariatilor la persoanele îndreptătite;

7. Electrica - S.A. - Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A.;

8. foste filiale ale Electrica - S.A. - toate filialele detinute de Electrica - S.A. la data de 3 februarie 2004, data intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 31/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004;

9. foste filiale privatizate ale Electrica - S.A. - următoarele societăti comerciale: Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat” - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice

“Electrica Oltenia” - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud” - S.A.;

10. entitătile Electrica - S.A. - următoarele societăti comerciale: Societatea Comercială E.ON Moldova Distributie S.A., Societatea Comercială E.ON Energie România - S.A., Societatea Comercială Enel Banat Distributie - S.A., Societatea Comercială Enel Dobrogea Distributie - S.A., Societatea Comercială Enel Energie - S.A., Societatea Comercială Enel Distributie Muntenia - S.A., Societatea Comercială Enel Energie Muntenia - S.A., precum si orice alte societăti comerciale rezultate din reorganizarea acestora, inclusiv prin operatiuni de fuziune/divizare pe teritoriul national sau intragrup;

11. optiune de cumpărare - optiunea angajantă transmisă unei asociatii a salariatilor, exprimată începând din momentul publicării anunturilor de vânzare si până la expirarea termenului de exercitare a optiunii de cumpărare, de către o persoană îndreptătită, pentru cumpărarea actiunilor de vânzare la oricare dintre entitătile Electrica - S.A.;

12. pachet majoritar de actiuni- minimum 51% din capitalul social al unei societăti comerciale;

13. persoane îndreptătite - categoriile de persoane care au fost angajate ale fostelor filiale ale Electrica - S.A. sau ale Electrica - S.A. pentru o perioadă continuă de cel putin un an calendaristic, constituite în asociatii ale salariatilor în sensul pct. 3 din prezentul articol si care îndeplinesc una din următoarele conditii:

a) la data de 3 februarie 2004, data intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 31/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004, detineau calitatea de salariati, membri ai consiliilor de administratie sau pensionari cu ultimul loc de muncă, la oricare din fostele filiale ale Societătii Comerciale Electrica - S.A. sau la Societatea Comercială Electrica - S.A.;

b) la data de 18 decembrie 2004, data intrării în vigoare a Legii nr. 570/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - SA, precum si unele măsuri pentru reglementarea activitătilor societătilor comerciale din domeniul distributiei de energie electrică, detineau calitatea de salariati, membri ai consiliilor de administratie sau pensionari cu ultimul loc de muncă la oricare din societătile comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. sau “Electrica Banat” -S.A.;

c) la data de 27 iulie 2005, data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” - S.A. si “Electrica Oltenia” - S.A., aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cu modificările ulterioare, detineau calitatea de salariati, membri ai consiliilor de administratie sau pensionari cu ultimul loc de muncă la oricare din societătile comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” - S.A. sau “Electrica Oltenia” -S.A.;

d) la data de 7 iunie 2007, data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud” - S.A., cu modificările ulterioare, detineau calitatea de salariati, membri ai consiliului de administratie sau pensionari cu ultimul loc de muncă la societatea comercială filiala de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Muntenia Sud” -S.Â.;

14. pretul pe actiune - pretul pe actiune al fiecărei entităti Electrica - S.A. calculat pe baza pretului pe actiune ajustat, stabilit prin contractele de privatizare, după cum urmează:

a) pentru actiunile entitătilor Electrica - S.A. rezultate în urma operatiunii de divizare a fostelor filiale privatizate ale Electrica - S.A. pentru separarea activitătilor de distributie de cele de furnizare a energiei electrice, respectiv pentru actiunile Societătii Comerciale E.ON Moldova Distributie - S.A., Societătii Comerciale Enel Banat Distributie - S.A., Societătii Comerciale Enel Dobrogea Distributie - S.A., Societătii Comerciale Enel Distributie Muntenia - S.A. si Societătii Comerciale Enel Energie Muntenia - S.A. - pe baza pretului pe actiune ajustat astfel cum acesta este definit în contractul de privatizare;

b) pentru actiunile entitătilor Electrica - S.A. rezultate în urma unor operatiuni de fuziune/divizare pe teritoriul national sau intragrup, inclusiv pentru actiunile Societătii Comerciale E.ON Energie România - S.A., pe baza pretului pe actiune ajustat, astfel cum acesta este definit prin contractul de privatizare si a ratei/ratelor de schimb utilizate în cadrul conditiilor de alocare de actiuni din proiectul de fuziune/divizare respectiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4.481 din 26 august 2009, rectificare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4.601 din 2 septembrie 2009;

c) pentru actiunile Societătii Comerciale Enel Energie - S.A. - pretul mediu ponderat pe actiune, calculat utilizând preturile pe actiune ajustate cu care au fost vândute actiunile Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat” - S.A. si, respectiv, actiunile Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A, preturi care vor fi ponderate cu numărul de actiuni corespunzătoare celor două portiuni de activ net contabil desprinse din societătile comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice mentionate si care au contribuit la constituirea Societătii Comerciale Enel Energie - S.A.;

15. pretul pe actiune ajustat - pretul pentru o actiune rezultat din pretul de cumpărare/achizitie ajustat încasat de Electrica - S.A., raportat la actiunile Electrica - S.A. existente care s-au vândut/actiunile Electrica - S.A. de vânzare, conform mecanismelor prevăzute în fiecare contract de privatizare;

16. protocolul de finalizare a tranzactiei - documentul încheiat între Electrica - S.A. si asociatiile salariatilor, care se semnează la data finalizării tranzactiei si care prevede acordul Electrica - S.A. si al asociatiilor salariatilor cu privire la faptul că tranzactia a fost finalizată;

17. rata de alocare - rata la care actiunile de vânzare vor fi alocate persoanelor îndreptătite, stabilită ca fiind raportul între numărul maxim de actiuni de vânzare si numărul de optiuni de cumpărare exprimate pentru actiunile unei entităti Electrica - S.A. Fiecare persoană îndreptătită poate achizitiona cel mult numărul de actiuni astfel rezultat. În situatia în care nu rezultă un număr întreg de actiuni ce pot fi achizitionate, atunci se operează rotunjirea în minus a acestui număr;

18. termenul de cumpărare - termenul în care va fi finalizat întregul proces de vânzare a actiunilor de vânzare asupra cărora s-a exercitat optiunea de cumpărare de către persoanele îndreptătite si care expiră la:

a) data de 31 decembrie 2013, în cazul Societătii Comerciale E.ON Moldova Distributie - S.A. si al Societătii Comerciale

E.ON Energie România - S.A., precum si în cazul oricăror altor societăti comerciale rezultate din reorganizarea acestora;

b) data de 31 decembrie 2014, în cazul Societătii Comerciale Enel Banat Distributie - S.A., Societătii Comerciale Enel Dobrogea Distributie - SA, Societătii Comerciale Enel Energie - S.A., Societătii Comerciale Enel Distributie Muntenia - S.A. si Societătii Comerciale Enel Energie Muntenia - S.A., precum si în cazul oricăror altor societăti comerciale rezultate din reorganizarea acestora;

19. termenul de exercitare a optiunii de cumpărare - 90 de zile de la data publicării anunturilor de vânzare;

20. transa minimă - numărul de actiuni reprezentând minimum 2% din actiunile de vânzare ale unei entităti Electrica - S.A.;

21. tranzactie - contractul de vânzare-cumpărare a actiunilor de vânzare cu privire la care s-au exercitat optiuni de cumpărare si s-a determinat rata de alocare, încheiat între Electrica - S.A., în calitate de vânzător, si asociatia salariatilor, în calitate de cumpărător. Contractul de vânzare-cumpărare va cuprinde în mod obligatoriu o clauză contractuală ce va face referire la incidenta sanctiunii rezolutiunii tranzactiei cu privire la actiunile de vânzare achizitionate pentru care nu s-a plătit pretul integral către Electrica - S.A., precum si cu privire la actiunile de vânzare achizitionate pentru care asociatiile salariatilor nu au transferat dreptul de proprietate către persoanele îndreptătite care si-au exercitat optiunea de cumpărare si care au achitat integral pretul actiunilor de vânzare pentru care si-au exercitat această optiune.

Art. 3. - (1) Pachetul total de actiuni reprezentând până la 10% din capitalul social al fiecăreia din entitătile Electrica - S.A. este determinat având în vedere capitalul social al acesteia înregistrat la data de referintă pentru calculul numărului de actiuni de vânzare.

(2) în scopul calculării pretului pe actiune pentru actiunile entitătilor Electrica - S.A., Electrica - S.A. poate angaja, după caz, serviciile unor firme specializate, în conditiile legii.

(3) Determinarea pretului pe actiune potrivit dispozitiilor art. 2 pct. 14 lit. a) si c), precum si orice alte conditii privind modalitatea de calcul a pretului pe actiune în cazul prevăzut la art. 2 pct. 14 lit. b) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 4. - Electrica - S.A. va publica câte un anunt de vânzare pentru fiecare din entitătile Electrica - S.A., anunt care va contine, printre altele, numărul maxim de actiuni de vânzare, calculat la data de referintă pentru determinarea numărului de actiuni de vânzare, pretul pe actiune, termenul de exercitare a optiunii de cumpărare pentru fiecare persoană îndreptătită si data până la care asociatia salariatilor poate solicita Electrica - S.A. Încheierea tranzactiei.

Art. 5. - (1) Sub sanctiunea decăderii, orice persoană îndreptătită îsi poate exercita optiunea de cumpărare, prin transmiterea, cu confirmare de primire, a unei adrese scrise, către asociatia salariatilor a cărei membră este, înainte de expirarea termenului de exercitare a optiunii de cumpărare.

(2) Adresa prevăzută la alin. (1) va cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare a persoanei îndreptătite, calitatea persoanei îndreptătite în cadrul fostei filiale a Societătii Comerciale Electrica - S.A. sau în cadrul Societătii Comerciale Electrica - S.A., respectiv salariat, membru al consiliului de administratie, pensionar, îndeplinirea conditiilor cuprinse la art. 2 pct. 13, exprimarea explicită a optiunii de cumpărare si denumirea entitătii Electrica - S.A. cu privire la care a fost exercitată optiunea de cumpărare.

(3) Numai o persoană îndreptătită poate exercita optiunea de cumpărare, nu orice membru al asociatiei salariatilor.

(4) Orice persoană îndreptătită poate exercita optiunea de cumpărare cu privire la actiunile de vânzare ale oricărei entităti Electrica - S.A., nu numai ale acelei foste filiale a Electrica - S.A. În cadrul căreia a detinut calitatea de salariat, membru al consiliului de administratie sau pensionar cu ultimul loc de muncă la acea societate.

Art. 6. - Sub sanctiunea decăderii, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de exercitare a optiunii de cumpărare, asociatiile salariatilor vor comunica Electrica - S.A. numărul persoanelor îndreptătite, listele cu acestea si, respectiv, optiunile de cumpărare exercitate de către acestea, inclusiv intentia de încheiere a tranzactiei.

Art. 7. - În termen de 30 de zile de la comunicarea datelor prevăzute la art. 6, Electrica - S.A. va calcula si va transmite către asociatiile salariatilor rata de alocare pentru fiecare dintre entitătile Electrica - S.A.

Art. 8. - Sub sanctiunea decăderii, în termen de 40 de zile de la comunicarea de către Electrica - S.A. a ratei de alocare pentru fiecare din entitătile Electrica - S.A., asociatiile salariatilor vor comunica Electrica - S.A. numărul persoanelor îndreptătite care si-au exercitat optiunea de cumpărare, listele finale cu persoanele îndreptătite care si-au exercitat optiunea de cumpărare si numărul de actiuni ce revine fiecărei persoane îndreptătite, pe baza ratei de alocare, împreună cu solicitarea de încheiere a tranzactiei.

Art. 9. - (1) într-o perioadă de 90 de zile începând cu data semnării contractului de vânzare-cumpărare a actiunilor de vânzare de către Electrica - S.A., în calitate de vânzător, si asociatia salariatilor, în calitate de cumpărător, asociatia salariatilor are obligatia să asigure derularea următoarelor activităti:

a) semnarea contractelor de vânzare-cumpărare a actiunilor de vânzare între asociatia salariatilor si persoanele îndreptătite care si-au exercitat optiunea de cumpărare;

b) încasarea în contul asociatiei salariatilor a sumelor reprezentând plata de către persoanele îndreptătite a actiunilor de vânzare pentru care acestea si-au exercitat optiunea de cumpărare;

c) plata sumelor încasate de la persoanele îndreptătite care si-au exercitat optiunea de cumpărare pentru actiunile de vânzare, din contul asociatiei salariatilor în contul Electrica - S.A.;

d) transferul, de la Electrica - S.A. la asociatia salariatilor si simultan de la asociatia salariatilor la persoanele îndreptătite care si-au exercitat optiunea de cumpărare si care au achitat integral pretul actiunilor de vânzare pentru care si-au exercitat această optiune, al dreptului de proprietate asupra actiunilor de vânzare plătite integral către Electrica - S.A. si semnarea protocolului de finalizare a tranzactiei între Electrica - S.A. si asociatia salariatilor.

(2) Asociatia salariatilor are obligatia să asigure transferul, către persoanele îndreptătite care si-au exercitat optiunea de cumpărare, al actiunilor de vânzare pentru care acestea au achitat integral pretul, sub sanctiunea rezolutiunii tranzactiei cu privire la actiunile de vânzare netransferate către acele persoane îndreptătite.

(3) Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor se realizează prin declaratia făcută în registrul actionarilor, conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Răspunderea cu privire la corectitudinea verificării îndeplinirii calitătii de persoană îndreptătită, a respectării ratei de alocare, precum si cu privire la conformitatea cu dispozitiile legale în vigoare a fiecărei optiuni de cumpărare, inclusiv a derulării procedurii de transfer către persoanele îndreptătite a dreptului de proprietate asupra actiunilor de vânzare cuvenite persoanelor îndreptătite, revine conducerii fiecărei asociatii a salariatilor.

(5) Actiunile de vânzare pentru care transferul dreptului de proprietate nu s-a făcut către persoanele îndreptătite în termenele stabilite prin prezentul act normativ si nu mai târziu de expirarea termenului de cumpărare, rămân în proprietatea Electrica - S.A.

(6) Asociatiile salariatilor sunt direct răspunzătoare fată de persoanele îndreptătite pentru nerealizarea, din culpa asociatiilor salariatilor, a transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor de vânzare cuvenite persoanelor îndreptătite în cadrul termenului prevăzut la alin. (1) de mai sus.

Art. 10. - (1) Asociatiile salariatilor vor putea solicita, în termenul prevăzut la art. 8, încheierea mai multor tranzactii, a câte minimum 20% din actiunile de vânzare, cu privire la cel mult 5 transe minime, dar nu mai târziu de expirarea termenului de cumpărare.

(2) Dacă la expirarea termenului de cumpărare, o asociatie a salariatilor nu a solicitat transferul tuturor actiunilor de vânzare la care persoanele îndreptătite aveau dreptul, conform ratei de alocare, si nu a achitat integral pretul acestora către Electrica - S.A., atunci actiunile netransferate rămân în proprietatea Electrica - S.A., fără a putea fi redistribuite către o altă asociatie a salariatilor.

Art. 11. - Asociatiile salariatilor sunt responsabile pentru aplicarea prevederilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si de normele de aplicare a acesteia, inclusiv pentru transferul dreptului de proprietate către persoanele îndreptătite care si-au exercitat optiunea de cumpărare asupra actiunilor de vânzare, în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 12. - Persoanele îndreptătite care au dobândit dreptul de proprietate asupra actiunilor de vânzare potrivit prezentei ordonante de urgentă pot beneficia de dividende în conditiile legii, pentru perioada de la care au fost înscrise ca actionari în registrul actionarilor fiecărei entităti Electrica - S.A.

Art. 13. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se completează cu dispozitiile Ordonantei de urgentă nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. - Ordonanta Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Vânzarea de către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a pachetului de actiuni către salariatii, membrii consiliului de administratie si pensionarii de la societătile comerciale prevăzute la alin. (1) se va efectua prin intermediul asociatiei salariatilor, constituită conform legii, prin derogare de la prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare.”

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Vânzarea de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. a pachetului de actiuni către salariatii, membrii consiliului de administratie si pensionarii de la societătile comerciale prevăzute la alin. (2) se va efectua prin intermediul uneia sau mai multor asociatii ale salariatilor, constituite conform prevederilor art. 16 si 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

3. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, să stabilească procedurile, termenele si conditiile pentru vânzarea directă a pachetului de actiuni prevăzut de lege către salariatii, membrii consiliului de administratie si pensionarii cu ultimul loc de muncă la societătile comerciale prevăzute la art. 1 alin. (1).

(2) Se autorizează Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, si Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. să stabilească procedurile, termenele si conditiile pentru vânzarea pachetului de actiuni prevăzut de lege către salariatii, membrii consiliului de administratie si pensionarii cu ultimul loc de muncă la societătile comerciale prevăzute la art. 1 alin. (2), prin intermediul uneia sau mai multor asociatii ale salariatilor.”

Art. 15. - În termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor elabora si supune spre aprobarea Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia, sub formă de hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 116.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantitătilor de apă grea si de octoxid de uraniu pentru unitătile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

 

Având în vedere:

- imposibilitatea opririi temporare a instalatiilor de producere a apei grele, din cauza vehiculării unor cantităti foarte mari de hidrogen sulfurat, acesta fiind un gaz letal si puternic coroziv;

- faptul că beneficiarul apei grele, Societatea Natională “Nuclearelectrica”, împreună cu MT CANADA, au solicitat pentru unitătile 3 si 4 parametri de calitate deosebiti cu mult peste proiectul initial de la unitatea 1, ridicarea concentratiei de deuteriu de la 99,78% la peste 99,85% si scăderea conductivitătii de la 15 us/cm la 2 us/cm, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare fiind singurul producător din lume capabil să producă apă grea de această calitate superioară;

- conditiile actuale ale economiei, în care întărirea disciplinei economico-financiare si eliminarea tuturor disfunctionalitătilor si blocajelor reprezintă interes national major;

- resursele financiare alocate prin legile anuale ale bugetului de stat pentru finantarea integrală a cantitătii de apă grea necesară pentru punerea în functiune a unitătilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă;

- că dată fiind situatia economică din acest an, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare a întâmpinat dificultăti financiare, din lipsă de finantare a productiei de apă grea, fapt ce a determinat consumul stocurilor de sigurantă si pune în pericol posibilitatea mentinerii în activitate a productiei fără afectarea mediului ambiant si a celui social din judetul Mehedinti;


- faptul că în instalatiile Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare - Sucursala ROMAG PROD se vehiculează 500 tone de hidrogen sulfurat, gaz toxic, letal si exploziv ce trebuie ars, în caz de sistare a productiei de apă grea rezultând o cantitate însemnată de S02, care produce ploi acide cu influente negative asupra mediului si sănătătii populatiei din zonă;

- faptul că oprirea în sigurantă a instalatiilor din Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala ROMAG PROD se realizează într-o perioadă de 250 de zile, iar cheltuielile necesare pentru oprire sunt de 233,0 milioane lei, sume care ar trebui alocate de la bugetul de stat, existând riscul sistării productiei de apă grea, efectele negative asupra mediului datorate opririi instalatiilor, implicatiile socioeconomice si strategice la nivel local si national în absenta altei alternative constituie o situatie extraordinară care vizează interesul general si imediat.

Potrivit prevederilor art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutia României, republicată, cu privire la protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară, aceste elemente constituind situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1, - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viată a unitătilor 1 si 2 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, finantarea necesarului de apă grea si octoxid de uraniu va fi asigurată de Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A., din venituri proprii.

(2) Asigurarea cantitătilor necesare de apă grea prevăzute la alin. (1) se va putea face de la rezerva de stat, cu plată, din stocul existent si constituit cu această destinatie.

Art. 2. - (1) Pentru punerea în functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe timpul exploatării unitătilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, Ministerul Administratiei si Internelor, prin Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, acumulează cantităti de apă grea si de octoxid de uraniu ca stocuri rezervă de stat.

(2) Cantitătile de produse prevăzute la alin. (1) ce se constituie rezerve de stat se stabilesc anual prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, finantarea fiind asigurată de la bugetul de stat.

(3) Cantitătile de apă grea si de octoxid de uraniu, constituite ca stocuri rezervă de stat se păstrează la operatorii economici specializati, pe bază de contract de depozit custodie fără plată de chirii.

Art. 3. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Legea privind rezervele de stat nr. 82/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, din cantitătile constituite ca stocuri rezervă de stat în conditiile prezentei ordonante de urgentă, pentru punerea în functiune a unitătilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, se scot din rezervele de stat, cu caracter definitiv, fără plată, cu aprobarea Guvernului.

(2) Cantitătile scoase conform alin. (1) se utilizează de către statul român, prin Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, ca aport în natură la capitalul social aferent societătii ce pune în functiune si exploatează unitătile 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea productiei de apă grea în vederea punerii în functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viată a unitătilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 octombrie 2006, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 69/1993 privind modul de constituire si finantare a stocului de uraniu în concentrat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 31 martie 1993;

c) Hotărârea Guvernului nr. 872/1998 privind cheltuielile pentru protectia, depozitarea, conservarea si gestionarea stocului de concentrat de uraniu aflat în administrarea Companiei Nationale a Uraniului - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 9 decembrie 1998.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Administratia Natională a Rezervelor de Stat

si Probleme Speciale,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2011.

Nr. 118.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea unor acte normative

 

Luând în considerare actualul context international, principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare vor fi subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice, de reducere a inflatiei si de atingere a unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice.

Pentru păstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele măsuri menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită respectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul României, inclusiv prin limitarea cheltuielilor cu indexarea semestrială a tichetului de masă si a tichetului de cresă.

Tinând cont de faptul că activitătile Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului au aplicabilitate la nivelul întregului teritoriu, iar cadrul normativ actual nu înregistrează prevederi specifice necesare adoptării unor programe de dezvoltare si de promovare a turismului, este necesară crearea unui cadru specific pentru adoptarea unor programe multianuale de marketing si promovare turistică, precum si a unor programe multianuale destinate dezvoltării destinatiilor, formelor si produselor turistice, aprobate la nivel national, pe baza cărora se pot stabili ulterior limitele în care se vor derula activitătile proiectelor finantate în cadrul axei prioritare “Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” a Programului operational regional 2007-2013.

Tinând seama de faptul că neadoptarea unei măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea raportării activitătilor derulate în proiectele finantate în cadrul axei prioritare “Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” a Programului operational regional 2007-2013 la activităti specifice aprobate si derulate în conformitate cu legislatia natională, fapt care ar diminua posibilitatea de a considera cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finantate din fonduri comunitare ca fiind eligibile si de a le rambursa beneficiarilor români, cu impact asupra gradului de utilizare a fondurilor postaderare,

având în vedere faptul că neadoptarea programului multianual de marketing si promovare turistică, precum si a programului multianual care prevede dezvoltarea destinatiilor, formelor si produselor turistice ar duce la imposibilitatea continuării si finalizării investitiilor în infrastructura turistică deja demarate, referitoare la dezvoltarea domeniului schiabil, la dezvoltarea statiunilor turistice, la îndeplinirea obligatiilor referitoare la organizarea competitiei în cadrul Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - editia de iarnă 2013,

întrucât neadoptarea de măsuri imediate prin ordonantă de urgentă ar mentine situatia de fapt ce constă în absenta cadrului legislativ national necesar continuării si finalizării investitiilor în domeniul turismului, cadru legislativ la care se poate realiza raportarea în implementarea programelor cu finantare europeană, realizarea temeiului specific necesar adoptării unor programe de marketing si promovare turistică, precum si a unor programe destinate dezvoltării destinatiilor, formelor si produselor turistice este imperios necesară.

Pe baza solicitărilor primite din partea unitătilor administrativ-teritoriale ca urmare a numărului mare de cereri de locuinte pentru închiriere, s-a considerat oportună dezvoltarea fondului de locuinte apartinând domeniului public al statului.

Tinând seama de numărul mare de solicitări din partea tinerilor pentru obtinerea unei locuinte si având în vedere că sumele alocate în vederea derulării în continuare a programului sunt insuficiente, se impune reglementarea în regim de urgentă a unor măsuri care să accelereze si să dezvolte constructia de locuinte, având în vedere si faptul că prin adoptarea prezentului act normativ se vor realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza internatională actuală le are asupra domeniului locuirii în România, iar neadoptarea în regim de urgentă a acestor măsuri imediate ar avea consecinte negative în ceea ce priveste dezvoltarea constructiei de locuinte, în contextul economic actual.

Având în vedere Decizia nr. 1.470 din 8 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3201 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2011, si Decizia nr. 1.483 din 8 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3201 alin. 1 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2011, prin care Curtea Constitutională a declarat neconstitutionale prevederile art. 3201 din Codul de procedură penală, care reglementează judecata în cazul recunoasterii vinovătiei, text introdus prin art. XVIII pct. 43 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor,

tinând cont de necesitatea limitării de îndată a efectului juridic imediat al deciziilor mai sus mentionate, si anume suspendarea de drept a dispozitiilor art. 3201 din Codul de procedură penală,

tinând seama de necesitatea evitării unei perioade de vid legislativ si creării unei practici judecătoresti neunitare,

având în vedere că odată cu deciziile Curtii Constitutionale, în lipsa unei interventii legislative, se poate crea o practică judecătorească neunitară, deoarece instantele nu mai au temei de respingere a cererii de recunoastere a vinovătiei, putând pronunta solutii diferite,

aceste aspecte putând conduce atât la cresterea duratei de solutionare, cât si la sporirea costurilor de solutionare a cauzelor penale, până la momentul la care se va promova, si, respectiv, solutiona un recurs în interesul legii, ca o consecintă directă a creării practicii neunitare,

este necesară interventia legislativă, justificată dintr-o perspectivă multiplă: punerea în acord a dispozitiilor art. 3201 din Codul de procedură penală cu deciziile Curtii Constitutionale, evitarea creării unui vid legislativ, a cresterii duratei de solutionare, precum si a costurilor implicate de practica neunitară în materia procesuală penală.

Având în vedere necesitatea stabilirii unor prevederi suplimentare în vederea optimizării fluxurilor financiare din cadrul programelor operationale finantate din instrumente structurale si asigurarea capacitătii de absorbtie a acestor fonduri,


luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 31 iulie 2006,

tinând seama de necesitatea asigurării unui ritm constant de plăti si rambursări pentru implementarea Proiectului “Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics” (prima infrastructură paneuropeană de cercetare din România), al cărui beneficiar este Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” - IFIN-HH, aflat în coordonarea Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifică,

tinând cont de obligatia restituirii către Comisia Europeană a sumelor reprezentând cheltuieli finantate din fonduri ex-ISPA în cadrul unor proiecte transferate, cu acordul Comisiei Europene, pentru a fi finantate din instrumente structurale în cadrul Programului operational sectorial “Transport” si Programului operational sectorial “Mediu”,

având în vedere necesitatea recuperării cheltuielilor efectuate din fonduri alocate de la bugetul de stat, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările si completările ulterioare, în cazul proiectelor transferate, cu acordul Comisiei Europene, pentru a fi finantate din instrumente structurale în cadrul Programului operational sectorial “Mediu”,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public si constituie o situatie de urgentă si extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Modificarea si completarea unor acte normative

 

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Valoarea nominală a unui tichet de masă, prevăzută la alin. (1), poate fi indexată semestrial cu indicele preturilor de consum, înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul National de Statistică.”

Art. II. - Alineatul (2) al articolului 7 din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de cresă, prevăzută la alin. (1), poate fi indexată semestrial cu indicele inflatiei comunicat de Institutul National de Statistică.”

Art. III. - Articolul 22 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului elaborează Strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu si lung, Programul multianual de marketing si promovare turistică si Programul multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice.

(2) Strategia si programele prevăzute la alin. (1) se finantează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

Art. IV. - Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) promovarea si dezvoltarea la nivel sectorial si national a unor programe privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, constructia de locuinte sociale si de necesitate, constructia si/sau reabilitarea locuintelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităti naturale, constructia de locuinte cu chirie prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrări publice, în conditiile legii, constructia altor locuinte proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si interventii la constructii existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale si sursele de finantare ale acestora se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului;”.

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) administrarea si exploatarea locuintelor realizate în cadrul programului privind constructia de locuinte cu chirie prin atragerea capitalului privat; exploatarea acestor locuinte poate fi realizată de către A.N.L. si prin operatori economici, inclusiv potrivit contractelor de concesiune de lucrări publice, încheiate în conditiile legii; contractele de concesiune de lucrări publice pot cuprinde si clauze privind colectarea chiriilor, gestionarea bunurilor materiale si a fondurilor bănesti, efectuarea formalitătilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea locuintelor, precum si alte clauze necesare exploatării locuintelor astfel realizate.”

3. La articolul 2, alineatele (3) si (7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Promovarea si derularea investitiilor în cadrul programului privind constructia de locuinte cu chirie prin atragerea capitalului privat, prevăzut la alin. (1) lit. c), inclusiv administrarea, exploatarea, criteriile de repartizare, precum si repartizarea acestor locuinte se prevăd în actul normativ de aprobare a programului.

(7) A.N.L. colaborează cu autoritătile administratiei publice locale pentru identificarea unor terenuri si/sau constructii aflate


în diverse stadii de executie ori finalizare si neexploatate, care pot fi incluse în programele prevăzute la alin. (1) lit. c), cu obligatia acestora de a realiza, pe cheltuială proprie, evaluarea terenurilor si/sau a constructiilor nefinalizate aflate în diverse stadii de executie.”

4. La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

“(71) Pentru constructiile nefinalizate aflate în diverse stadii de executie, prevăzute la alin. (7), este obligatorie efectuarea de către autoritătile administratiei publice locale, pe cheltuială proprie, a unei expertize tehnice si energetice, după caz, de către experti tehnici si auditori energetici autorizati conform legii.”

5. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Terenurile destinate construirii de locuinte prin A.N.L. pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale se preiau de A.N.L. În folosintă gratuită, în conditiile legii, pe perioada realizării investitiilor, iar terenurile destinate constructiei de locuinte cu chirie prin atragerea capitalului privat se preiau de A.N.L. În folosintă gratuită pe toată durata de existentă a constructiei.”

6. La articolul 7, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(6) A.N.L. va stabili anual programe de investitii publice în constructia de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, constructia de locuinte sociale si de necesitate, constructia si/sau reabilitarea locuintelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităti naturale, constructia de locuinte cu chirie prin atragerea capitalului privat, constructia altor locuinte proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si interventii la constructii existente, pe baza proiectelor de investitii aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în colaborare cu organele administratiei publice locale si centrale interesate, pe terenurile destinate amplasării acestor locuinte potrivit legii.”

7. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Sumele încasate din chirii conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, se vor distribui astfel: 50% din cuantum se constituie venit la bugetul de stat, 30% din cuantum revine investitorului privat si 20% din cuantum revine A.N.L.”

8. La articolul 8, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Locuintele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite si destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialisti din învătământ sau sănătate, realizate în conditiile prezentei legi, fac obiectul proprietătii private a statului. Locuintele pentru tineri destinate închirierii sunt administrate, în conformitate cu prevederile legale în materie aflate în vigoare, de autoritătile administratiei publice locale ale unitătilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, iar cele destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialisti din învătământ sau sănătate sunt administrate de autoritătile administratiei publice centrale din domeniul învătământului, respectiv din domeniul sănătătii ori sunt în administrarea unor unităti aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităti, potrivit legii. Locuintele realizate în cadrul programului privind constructia de locuinte cu chirie prin atragerea capitalului privat fac obiectul proprietătii publice a statului. Pentru celelalte locuinte care se realizează prin programele de investitii prevăzute la art. 7 alin. (6) regimul juridic si modul de repartizare sunt prevăzute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

9. La articolul 8 alineatul (4), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) prin recalcularea chiriei, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani. Chiria va acoperi cheltuielile de administrare, întretinere si reparatii, impozitele pe clădiri si pe teren, precum si recuperarea investitiei, în functie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum si un profit supus negocierii între părti.”

Art. V. - Alineatele 4 si 8 ale art. 3201 din Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Instanta de judecată solutionează latura penală atunci când din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că fapta există, constituie infractiune si a fost săvârsită de inculpat.

Instanta respinge cererea atunci când constată că probele administrate în cursul urmăririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili că fapta există, constituie infractiune si a fost săvârsită de inculpat. În acest caz instanta continuă judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun.”

Art. VI. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finantare, autoritatea de management notifică beneficiarul privind plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.

(2) Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente aditionale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi întrerupt de maximum două ori pentru perioade de până la 5 zile lucrătoare.

(3) Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la alin. (2), atrage respingerea, partială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.”

2. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) În bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12 si a prevederilor legislatiei nationale si comunitare privind ajutorul de stat, sumele necesare finantării valorii totale a


Proiectului paneuropean de cercetare «Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)», al cărui beneficiar este Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară «Horia Hulubei» - IFIN-HH.”

3. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 71 si 72, cu următorul cuprins:

“Art. 71. - Prin exceptie de la prevederile art. 7, pentru proiectele ex-ISPA transferate integral sau partial în cadrul Programului operational sectorial «Transport» si Programului operational sectorial «Mediu», recuperarea cheltuielilor efectuate din fonduri ex-ISPA se realizează cu sume din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte, prin Autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plată, după autorizarea cheltuielilor de către autoritătile de management, conform prevederilor legale comunitare si nationale.

Art. 72. - Prin exceptie de la prevederile art. 7, pentru componentele proiectului ex-ISPA 2005/RO/16/P/PE/002 - Reabilitarea si îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă si canalizare în orasele Deva si Hunedoara, transferate în cadrul Programului operational sectorial «Mediu», recuperarea cheltuielilor efectuate din fonduri alocate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările si completările ulterioare, se realizează cu sume din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarului acestui proiect, prin Autoritatea de management, după autorizarea cheltuielilor de către aceasta, conform prevederilor legale comunitare si nationale.”

4. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Procentul, termenele si conditiile de acordare si recuperare a prefinantării se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

5. În tot cuprinsul ordonantei de urgentă, sintagma “prevăzuti la art. 5 alin. (1)-(3)” se înlocuieste cu sintagma “prevăzuti la art. 5 alin. (1)-(3) si (31)”-

Art. VII. - (1) Până la data de 29 februarie 2012, Guvernul va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă.

(2) La data intrării în vigoare a hotărârii guvernului mentionate la alin. (1) se abrogă prevederile art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. VIII. - Cu privire la art. IV, contractele de constructii de locuinte prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrări, vor putea fi semnate numai după obtinerea unei opinii a EUROSTAT prin care se precizează că cheltuielile partenerului privat nu afectează deficitul bugetar.

Art. IX. - Cu privire la art. IV, sub sanctiunea nulitătii absolute, nu pot fi semnate sau derulate contracte de concesiune de lucrări în cazul în care autoritatea publică îsi asumă riscuri care conduc la clasificarea proiectului în cheltuieli publice, potrivit normelor legale în vigoare.

Art. X. - Cu privire la art. IV, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea guvernului nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. XI. - Cu privire la art. V, în cauzele aflate în curs de judecată în care cercetarea judecătorească în primă instantă începuse anterior intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor, dispozitiile art. 3201 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător la primul termen cu procedură completă imediat următor intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 22 decembrie 2011.

Nr. 121.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.755 din 27 decembrie 2011

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.000 din 27 decembrie 2011

 

ORDIN

privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. R.L. 4.461/2011 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătătii si nr. DG 4.206 din 27 decembrie 2011 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, având în vedere prevederile:

- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, cu modificările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 si 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La sectiunea A “Programe nationale de sănătate de evaluare, profilactice si cu scop curativ, finantate din bugetul Ministerului Sănătătii”, capitolul II “Bugetul alocat programelor nationale de sănătate aprobate pentru anul 2011” va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Bugetul alocat programelor nationale de sănătate aprobate pentru anul 2011

 

 

 

 

 

mii lei

Denumirea programului

Bugetul de stat

Venituri proprii

Bugetul total

Din care transfer CNAS

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Programele nationale privind bolile transmisibile

76.857,00

76.857,00

51.216,00

51.119,00

128.073,00

127.976,00

97,00

0,00

II. Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viată si muncă

0,00

0,00

4.858,00

4.858,00

4.858,00

4.858,00

0,00

0,00

III. Programul national de hematologie si securitate transfuzională

32.655,00

32.655,00

63.615,00

63.615,00

96.270,00

96.270,00

0,00

0,00

IV. Programele nationale privind bolile netransmisibile

564.817,83

554.967,24

726.179,17

680.739,76

1.290.997,00

1.235.707,00

1.065.432,00

1.010.142,00

V. Programul national de evaluare si promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate

0,00

0,00

7.726,00

7.726,00

7.726,00

7.726,00

0,00

0,00

VI. Programul national de sănătate a femeii si copilului

31.847,00

31.847,00

9.965,00

9.965,00

41.812,00

41.812,00

0,00

0,00

VII. Programul national de tratament în străinătate

31.850,00

31.850,00

0,00

0,00

31.850,00

31.850,00

0,00

0,00

VIII. Programul national pentru

compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor

58.972,17

68.822,17

61.027,83

61.027,83

120.000,00

129.850,00

120.000,00

129.850,00

MS actiuni centralizate

 

 

447

447

447

447

 

 

Credite retinute în programele nationale de sănătate

 

0,59

 

45.536,41

0,00

45.537,00

 

45.537,00

TOTAL

Programe nationale de sănătate

796.999.00

769.999.00

925.034,00

925.034,00

1.722.033,00

1.722.033,00

1.185.529,00

1.185.529,00”


2. La sectiunea B “Programe nationale de sănătate de evaluare, profilactice si cu scop curativ, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”, capitolul VII “Bugetul alocat programelor nationale de sănătate aprobate pentru anul 2011” va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL VII

Bugetul alocat programelor nationale de sănătate aprobate pentru anul 2011

 

 

 

 

- mii lei -

Denumirea programelor nationale de sănătate

Credite de angajament aprobate în anul

2011

Total credite bugetare aprobate în anul

2011, din care:

Din transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

1

2

3

4

I. Programe nationale de sănătate cu scop curativ, din care:

3.553.664,00

2.627.264,00

1.185.529,00

1. Programul national de boli transmisibile, din care:

248.996,00

213.040,91

97,00

1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, si tratamentul postexpunere

235.080,00

201.429,00

 

1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

13.916,00

11.611,91

97,00

2. Programul national de boli cardiovasculare*)

 

37.268,07

37.268,07

3. Programul national de oncologie

1.259.628,31

824.988,83

336.963,00

3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice, din care:

1.249.628,31

814.988,83

326.963,00

- medicamente eliberate în anul 2010

309.132,31

 

 

3.2. Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET - CT

10.000,00

10.000,00

10.000,00

4. Program national de tratament al surditătii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive)

5.560,00

5.269,35

5.269,35

5. Program national de diabet zaharat, din care:

923.590,03

480.241,58

432.205,58

- medicamente eliberate în anul 2010

188.909,15

 

 

- materiale sanitare eliberate în anul 2010

28.224,88

 

 

6. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare

170.055,25

179.544,00

179.544,00

- medicamente eliberate în anul 2010

361,25

 

 

7. Programul national de diagnostic si tratament al sepsisului sever*)

 

8.136,00

8.136,00

8. Programul national de boli endocrine

4.833,00

3.950,73

 

9. Programul national de ortopedie

32.871,37

31.127,90

 

10. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

75.092,41

66.046,00

66.046,00

- medicamente eliberate în anul 2010

9.046,41

 

 

11. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

656.303,00

656.303,00

 

12. Programul national de terapie intensivă a insuficientei hepatice

1.347,63

1.347,63

 

Sume retinute în total programe nationale de sănătate cu scop curativ

45.537,00

 

 

Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor**)

129.850,00

120.000,00

120.000,00


*) Creditele bugetare alocate Programului national de boli cardiovasculare, în sumă de 37.268,07 mii lei, si cele alocate Programului national de diagnostic si tratament al sepsisului sever, în sumă de 8.136 mii lei, se utilizează pentru stingerea obligatiilor de plată înregistrate la 31 decembrie 2010.

**) în fondurile aferente Programului national privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate, aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, sunt cuprinse si:

- suma de 120.000 mii lei aferentă Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor, care se regăseste la paragraful «Medicamente cu si fără contributie personală» în cadrul creditelor bugetare;

- suma de 129.850 mii lei aferentă Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor, care se regăseste la paragraful «Medicamente cu si fără contributie personală» în cadrul creditelor de angajament.”

 

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum si institutiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

p. Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Dorin lonescu

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea Nomenclatorului activitătilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităti desfăsurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.875/2011

 

Având în vedere prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - În Nomenclatorul activitătilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităti desfăsurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.875/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 871 din 9 decembrie 2011, după pozitia 119 se introduce o nouă pozitie, pozitia 1191, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea activitătilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit

Codul si denumirea activitătilor din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN Rev 2

“1191

Servicii executate în domeniul informaticii, altele decât cele care generează drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor

- 6202: Activităti de consultantă în tehnologia informatiei

- 6203: Activităti de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul”

 

Art. II. - Pentru activitatea care generează venituri comerciale din executarea unor servicii în domeniul informaticii, venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.

Art. III. - Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea            la îndeplinire a prezentului ordin, vor stabili nivelul normelor de venit si vor asigura publicarea acestora anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2011.

Nr. 3.022.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 18/2007

 

Având în vedere prevederile art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 18/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 si 15 bis din 9 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu exercitiul financiar al anului 2012.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 28.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI

ale modelelor situatiilor financiare periodice si ale normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare

 

I. 1. În cuprinsul textului, referirile la “Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008, cu modificările si completările ulterioare” se vor citi ca referiri la “Reglementările contabile conforme cu directivele europene”.

2. În cuprinsul textului, referirile la “valori imobilizate” se vor citi ca referiri la “active imobilizate”, referirile la “devize” se vor citi ca referiri la “valută”, referirile la “pierderi din creante nerecuperabile” se vor citi ca referiri la “pierderi din creante”, referirile la “venituri din provizioane si recuperări de creante amortizate” se vor citi ca referiri la “venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane si recuperări de creante”, referirile la “actionari sau asociati” se vor citi ca referiri la “actionari”, referirile la “cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile” se vor citi ca referiri la “cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane si pierderi din creante”, iar referirile la “pasiv” se vor citi ca referiri la “datorii si capitaluri proprii”, dacă din context nu reiese altfel.

II. Capitolul III “Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora” se modifică după cum urmează:

1. La cerintele de prezentare pentru modelul situatiei periodice “1. Situatia patrimoniului - mod. 5000”, în cadrul paragrafului “CONTINUT - Linii”, pozitia “pentru extrabilantiere” (liniuta a 3-a) se modifică si va avea următorul cuprins:

- pentru extrabilantiere:

- angajamente de creditare;

- garantii financiare;

- angajamente privind titlurile;

- operatiuni de schimb la vedere;

- conturi de ajustare valută în afara bilantului;

- instrumente derivate;

- garantii reale;

- alte angajamente;

- angajamente îndoielnice;

- alte conturi în afara bilantului.”

2. Modelul*) situatiei financiare periodice “Situatia patrimoniului - mod. 5000” se modifică si va avea următorul cuprins:


*) Modelul situatiei financiare periodice este reprodus în facsimil.

 

 


SITUATIA PATRIMONIULUI

 


 

4. Cerintele de prezentare pentru modelul situatiei periodice “Indicatori de activitate - mod. 5090”, pentru paragraful referitor la “Soldul creditelor afectate de restante”, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Cuprinde întreaga valoare a principalului creditelor/contractelor de leasing financiar (atât a părtii curente înscrise la pozitiile 102-150 si 350 din formularul mod 5000 «Situatia patrimoniului», cât si a părtii restante înscrise la pozitiile 185 si 360 din formularul mod 5000 «Situatia patrimoniului»), în conditiile în care se înregistrează restante la plată, fie de principal, fie de dobândă.

Acest indicator va cuprinde valorile la nivel de contract de credit/leasing financiar (care înregistrează restante la plată, fie de principal, fie de dobândă) si nu la nivel de client, principiul contaminării nefiind aplicat.

Restantele decurgând din dobânzi, penalităti de natura dobânzilor, TVA si servicii diverse rezultate din derularea contractelor de credit/leasing financiar nu afectează indicatorul «Soldul creditelor afectate de restante».”

III. 1. Titlul capitolului IV se modifică si va avea următorul cuprins:

“Concordantele între planul de conturi si situatiile financiare periodice”

2. Concordantele între planul de conturi si situatiile financiare periodice, respectiv cele referitoare la “1. Situatia patrimoniului - mod. 5000” si “4. Contul de profit si pierdere - mod. 5080”, prevăzute la capitolul IV, se modifică după cum urmează:

 

Situatia patrimoniului - mod. 5000

 

Cod pozitie

Plan de conturi

0

1

300

401 + 402 + 407 + 411 + 412 + 413 + 415 + 417 + 421 + 431 + 432 + 433 + 434 + 44111 + 4412 + 4419 + 442-461 + 471+481+482 -491 -492 -493 -499

340

431 + 432 + 433 + 434 + 44111 + 4412 + 4419 + 442 -461 -4921 -4922 -4923

600

3012 + 3027 + 3036 + 311 (solduri creditoare) + 313 + 319 (solduri creditoare) + 325 + 326 + 341 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 3531(sold creditor) + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 356 + 3572 + 358 + 3723 (solduri creditoare) + 3729 (solduri creditoare) + 373 (solduri creditoare) + 376 + 377 + 3791 (solduri creditoare) + 3792 + 3799 (solduri creditoare) + 418 + 44112

625

3251 + 3261

675

3792

676

3723 (solduri creditoare) + 3729 (solduri creditoare) + 373 (solduri creditoare) + 376 + 377 + 3791 (solduri creditoare) + 3799 (solduri creditoare) + 44112

800

501 + 502 -503 + 511 + 512 + 513 + 516 + 519 + 531 + 532 + 55 + 537 ± 581 ± 591 - 592

950

961

951

9611

952

9612

953

9613

954

9619

960

962

961

9621

962

9622

963

9623

964

9629

966

971

967

972

968

981

971

991

972

992


Contul de profit si pierdere - mod. 5080

 

Cod pozitie

Plan de conturi

0

1

273

766

298

7659

299

767

747

6659

 

IV. La capitolul V “Controlul situatiilor financiare periodice”, situatia mod. 5000 “Situatia patrimoniului” si situatia mod. 5080 “Contul de profit si pierdere” se modifică si se completează după cum urmează:

1. Unele pozitii de la punctul 1.2 din controlul vertical al situatiei mod. 5000 “Situatia patrimoniului” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Fila 02

600 = 605 + 610 + 615 + 620 + 625 + 635 + 640 + 645 + 650 + 655 + 660 + 665 + 670 +

675 + 676 + 680

800 = 805 + 810 + 815 + 820 + 825 + 835 + 840 + 845 + 855 + 860 + 865 + 870 + 875

 

Fila 03

Corelatia 970 = 973 + 976 + 979 se abrogă.

Se introduc două noi corelatii, care vor avea următorul cuprins:

950 = 951 + 952 + 953 + 954

960 = 961 + 962 + 963 + 964”.

2. Unele pozitii de la punctul 4.1 din cadrul corelatiei în cadrul situatiei mod. 5080 “Contul de profit si pierdere” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Fila 01

3) 270 = 273 + 275 + 280 + 285 + 290 + 299

290 = 291 + 292 + 293 + 294 + 295 + 296 + 297 + 298

 

Fila 02

6) 740 = 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.