MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 927/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 927         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 decembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.212. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006

 

1.238. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul National al Magistraturii

 

1.239. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mures în administrarea Ministerului Justitiei - Curtea de Apel Târgu Mures

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

54. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 221, art. 25 pct. A “cerinte financiare” pct. (v), art. 26 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (11), art. 39, 41, 42 si 44 din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007

 

55. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul national de transport

 

3.596. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind declararea livrărilor/ prestărilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

 


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. III din Legea nr. 106/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 2 martie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Contractul de ucenicie la locul de muncă trebuie să contină elementele obligatorii ale contractului individual de muncă prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, precum si clauzele prevăzute la art. 4 alin. (5) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, denumită în continuare lege.”

2. La articolul 2, alineatele (4) si (8) se abrogă.

3. După articolul 2 se introduc patru noi articole, articolele 21-24, cu următorul cuprins:

“Art. 21. - Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activitătii, să înmâneze ucenicului sau, după caz, părintelui ori reprezentantului legal un exemplar original din contractul de ucenicie la locul de muncă, semnat de către părti.

Art. 22. - (1) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată.

(2) Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 36 de luni si mai mică de 12 luni.

Art. 23. - (1) Persoana care a încheiat un contract de ucenicie la locul de muncă, denumită în continuare ucenic, nu poate desfăsura si activitate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Ucenicul sau, după caz, părintele ori reprezentantul legal declară pe propria răspundere că sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1), precum si faptul că ucenicul nu detine calificarea pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă, conform anexei nr. 1 la contractul de ucenicie la locul de muncă.

Art. 24. - (1) Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de muncă este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Contractul de ucenicie la locul de muncă poate contine o clauză prin care părtile convin ca la încetarea acestuia activitatea să poată continua prin încheierea unui contract individual de muncă pentru exercitarea ocupatiei în care ucenicul va fi calificat.”

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă sunt:

a) actul de identitate, în original si în copie;

b) certificatul de nastere, în original si în copie;

c) copii legalizate ale actelor de studii care atestă îndeplinirea conditiilor de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare conform prevederilor din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare;

d) certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;

e) acordul scris al părintilor sau, după caz, al reprezentantilor legali pentru persoanele care au vârsta de 15 ani.

(2) Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 5 alin. (3) din lege sunt:

a) pasaportul sau, după caz, actul de identitate, în original si în copie;

b) autorizatia de muncă, după caz;

c) copii legalizate ale actelor de studii, recunoscute si/sau echivalate, potrivit legii, care atestă îndeplinirea conditiilor de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare conform prevederilor din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare;

d) certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;

e) acordul scris al părintilor sau, după caz, al reprezentantilor legali pentru persoanele care au vârsta de 15 ani.

(3) Actele în original pentru care se păstrează copia se restituie titularului.

(4) Datele cu caracter personal ale ucenicilor sunt prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.”

5. Articolul 5 se abrogă.

6. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Femeile aflate în situatia prevăzută la art. 5 alin. (4) din lege au toate drepturile si obligatiile prevăzute de dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Ucenicilor care au vârsta cuprinsă între 15 si 18 ani le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de muncă.”

7. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabileste în functie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 1;

b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 2;


c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 3.”

8. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Perioada de probă la care poate fi supus ucenicul face parte integrantă din durata pentru care se încheie contractul de ucenicie la locul de muncă si nu poate depăsi 30 de zile lucrătoare.”

9. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Contractul de ucenicie la locul de muncă poate înceta pe durata sau la sfârsitul perioadei de probă, conform prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.

(2) în cazul în care contractul de ucenicie la locul de muncă încetează pe durata perioadei de probă, la sfârsitul acestei perioade sau după expirarea perioadei de probă, dar înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat, ucenicul beneficiază pentru perioada lucrată de toate drepturile si are toate obligatiile prevăzute de legislatia muncii, de contractul colectiv de muncă aplicabil, de regulamentul intern, precum si de contractul de ucenicie la locul de muncă.

(3) Pe acelasi loc de muncă nu pot fi angajati succesiv mai mult de 3 ucenici pe perioade de probă.”

10. Articolul 10 se abrogă.

11. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Pentru coordonarea activitătii ucenicului, angajatorul desemnează un coordonator de ucenicie.

(2) Atributiile, drepturile si obligatiile coordonatorului de ucenicie în raport cu activitatea de coordonare a activitătii ucenicului se stabilesc, în conditiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, prin act aditional la contractul individual de muncă al persoanei desemnate de angajator pentru a îndeplini functia de coordonator de ucenicie.

(3) Anterior modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectată în vederea desfăsurării activitătii de coordonare a uceniciei cu privire la clauzele pe care intentionează să le modifice.

(4) Coordonatorul de ucenicie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să detină calificarea pentru ocupatia/calificarea pentru care se organizează programul de ucenicie;

b) să aibă o experientă profesională în ultimii 10 ani de cel putin 5 ani în ocupatia pentru care este necesară calificarea pentru care se organizează programul de ucenicie la locul de muncă;

c) să nu aibă cazier judiciar;

d) să fie apt din punct de vedere fizic si psihic.

(5) Dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (4) se face prin depunerea de documente, în original sau în copie, după caz, care se păstrează în dosarul profesional.

(6) în îndeplinirea atributiilor ce îi revin, coordonatorul de ucenicie are în principal următoarele obligatii:

a) să elaboreze planul de activitate a ucenicului, prevăzut în anexa nr. 2 la contractul de ucenicie la locul de muncă;

b) să elaboreze programul de formare prin ucenicie, ca parte componentă a planului de activitate, în concordantă cu standardul ocupational sau cu standardul de pregătire profesională specific calificării;

c) să monitorizeze modul de implementare a planului de activitate a ucenicului prevăzut la lit. a);

d) să colaboreze pe toată perioada derulării contractului de ucenicie la locul de muncă cu furnizorii de formare profesională, în situatia în care pregătirea ucenicului se realizează prin intermediul acestora;

e) să elaboreze, lunar, raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului, prevăzut la anexa nr. 2, asumat de către angajator.

(7) în îndeplinirea atributiilor ce îi revin, coordonatorul de ucenicie are în principal următoarele drepturi:

a) să coordoneze si să controleze activitatea ucenicului;

b) să propună acordarea de stimulente sau sanctionarea ucenicului, în conditiile legii;

c) să propună modificarea planului de activitate a ucenicului;

d) să comunice în scris angajatorului orice aspect de natură să influenteze negativ activitatea ucenicului;

e) să beneficieze de stimulente financiare pentru activitatea prestată în calitate de coordonator de ucenicie, în conditiile legii;

f) să primească o copie a contractului de ucenicie.”

12. Articolele 12-14 se abrogă.

13. Articolul 15 se modificasi va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Angajatorul care organizează ucenicia la locul de muncă trebuie să asigure:

a) resursele materiale, umane si financiare necesare organizării si desfăsurării uceniciei la locul de muncă;

b) elaborarea unui plan de activitate a ucenicului pentru calificarea pentru care doreste să angajeze ucenici.”

14. Articolul 16 se modificasi va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Resursele materiale, umane si financiare prevăzute la art. 15 lit. a) reprezintă:

a) resursele materiale - spatiile si dotările necesare pentru dobândirea de către ucenic a tuturor competentelor prevăzute de programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;

b) resursele umane - personalul cu atributii în pregătirea teoretică si practică a ucenicului;

c) resursele financiare - resursele care să îi permită angajatorului plata salariului si a celorlalte drepturi ale ucenicului.”

15. Articolul 17 se modificasi va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Angajatorul care organizează ucenicia la locul de muncă are obligatia să depună, direct sau prin postă, cu confirmare de primire, anterior organizării uceniciei la locul de muncă, la agentia pentru prestatii sociale judeteană, respectiva municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială îsi are sediul, respectiv domiciliul, următoarele documente:

a) programul de formare prin ucenicie, ca parte componentă a planului de activitate, elaborat în concordantă cu standardul ocupational sau cu standardul de pregătire profesională specific calificării;

b) declaratia pe propria răspundere a angajatorului că acesta poate îndeplini toate conditiile pentru organizarea programului de ucenicie la locul de muncă, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3;

c) lista centrelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale autorizate, propusă pentru calificarea pentru care se organizează ucenicia ia locul de muncă.

(2) în cazul în care documentatia prevăzută la alin. (1) este incompletă sau prezintă unele nereguli, agentia pentru prestatii sociale judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti comunică angajatorului, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (1), printr-o notificare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, aspectele care nu sunt în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, acesta având dreptul si obligatia de a completa documentatia ori de a remedia neregulile constatate, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare.

(3) Agentia pentru prestatii sociale judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti are obligatia de a confirma, în scris, angajatorului îndeplinirea cerintelor prevăzute la alin. (1), printr-o comunicare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(4) Angajatorul are obligatia de a înstiinta institutiile prevăzute la alin. (1) cu privire la încheierea de contracte de ucenicie la locul de muncă în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor de ucenicie respective.”

16. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

“Art. 171. - Angajatorul care organizează ucenicia la locul de muncă are obligatia să comunice agentiei judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti în a cărei rază îsi are sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă pentru care urmează să organizeze programe de ucenicie la locul de muncă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care agentia pentru prestatii sociale judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, transmite angajatorului comunicarea prevăzută la art. 17 alin. (3).”

17. Articolele 18-31 se abrogă.

18. Articolul 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) Calificările pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele două conditii:

a) să fie prevăzute în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) să poată fi evaluate într-un centru autorizat de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale.

(2) Ocupatiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncă sunt cele cuprinse în Clasificarea ocupatiilor din România.”

19. Articolele 33-35 se abrogă.

20. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

“Art. 351 - Conditiile de acces pentru persoana care urmează să încheie un contract de ucenicie la locul de muncă sunt cele referitoare la nivelurile de calificare prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare.”

21. Articolul 36 se abrogă.

22. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:

“Art. 361. - (1) Cu cel putin 45 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului de ucenicie, angajatorul are obligatia de organiza evaluarea pregătirii teoretice si practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale.

(2) în sensul alin. (1), angajatorul are, în principal, următoarele obligatii:

a) să contacteze un centru autorizat de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale;

b) să asigure conditiile necesare pentru înscrierea ucenicului la procesul de evaluare si certificare a competentelor;

c) să asigure conditiile necesare pentru participarea ucenicului la procesul de evaluare si certificare a competentelor.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător si în situatia prevăzută la art. 13 alin. (3) din lege.”

23. Articolele 37-39 se abrogă.

24. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 391, cu următorul cuprins:

“Art. 391. - Costurile generate potrivit prevederilor art. 361 sunt suportate de angajator.”

25. Articolele 40-44 se abrogă.

26. La articolul 45, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege, angajatorul încheie cu agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncă, o conventie conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de sumele prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege.”

27. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Conventia prevăzută la alin. (1) se încheie de către agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 95 alin. (11) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, numai cu angajatorii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 17 alin. (1).”

28. La articolul 45, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în vederea încheierii conventiei prevăzute la alin. (1) angajatorii depun următoarele documente:

a) actul de identitate al ucenicului, în copie;

b) contractul de ucenicie la locul de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, în copie;

c) comunicarea prevăzută la art. 17 alin. (3), în copie.”

29. Articolul 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - (1) Conventia prevăzută la art. 45 se încheie pentru fiecare contract de ucenicie la locul de muncă pentru care angajatorul solicită sumele prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege.

(2) Sumele prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege se acordă de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncă, lunar.

(3) Sumele prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege se acordă angajatorului care face dovada implementării planului de activitate a ucenicului pe baza raportului de monitorizare prevăzut la art. 11 alin. (6) lit. e).

(4) Prin valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare, prevăzută la art. 15 alin. (1) din lege, se întelege valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare în luna în care se face plata.”

30. Articolul 47 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 47. - (1) Pentru verificarea si acordarea sumei cuvenite lunar conform art. 15 alin. (1) din lege, angajatorul depune, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, iar ia agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti următoarele documente:

a) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

b) fisa de evidentă zilnică a salariatilor si statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;

c) raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului prevăzut la art. 11 alin. (6) lit. e), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (1) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenită lunar conform art. 15 alin. (1) din lege nu se acordă.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), suma cuvenită potrivit art. 15 alin. (1) din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate si depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective.

(4) Perioada pentru care nu se acordă suma cuvenită potrivit art. 15 alin. (1) din lege din motivele prevăzute la alin. (2) face parte din perioada de acordare a acestei sume.

(5) Stabilirea si încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de suma cuvenită potrivit art. 15 alin. (1) din lege se fac în baza dispozitiilor emise de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti, în conditiile legii.

(6) Debitele provenite din acordarea sumelor prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege se recuperează potrivit prevederilor legale.”

31. Articolul 48 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 48. - (1) Suma cuvenită conform art. 15 alin. (1) din lege se deduce de către angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru somaj.

(2) în cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferenta se recuperează prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurărilor pentru somaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.”

32. Articolul 50 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - (1) în vederea îndeplinirii atributiilor de control prevăzute la art. 55 privind modul în care este organizată si se desfăsoară ucenicia la locul de muncă, în conformitate cu prevederile art. 21 din lege, agentiile judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti tin evidenta angajatorilor care organizează ucenicie la locul de muncă si îsi au sediul sau domiciliul în raza lor teritorială.

(2) în aplicarea alin. (1), agentiile judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti înfiintează si actualizează registrul angajatorilor de ucenici, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.

(3) Registrul angajatorilor de ucenici prevăzut la alin. (2) se publică si se actualizează lunar pe pagina de internet a agentiilor judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si pe pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.”

33. Articolul 51 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - Modul de aplicare a reglementărilor cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă este supus controlului Inspectiei Muncii, prin inspectorii de muncă, potrivit art. 20 din lege.”

34. Articolul 52 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 52. - (1) Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate angajatorilor de ucenici.

(2) Agentiile judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti pot solicita, în conditiile legii, inspectoratelor teritoriale de muncă, respectiv al municipiului Bucuresti informatii cu privire la sanctiunile contraventionale aplicate angajatorilor de ucenici.”

35. Articolul 54 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 54. - Inspectorii de muncă sunt competenti să constate săvârsirea contraventiilor prevăzute la art. 23 din lege si să aplice sanctiunile contraventionale prevăzute de legislatia în vigoare referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului individual de muncă.”

36. Articolul 55 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 55. - (1) Controlul asupra modului în care este organizată si se desfăsoară ucenicia la locul de muncă se realizează, în conformitate cu prevederile art. 21 din lege, de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin agentiile pentru prestatii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Activitatea de control urmăreste verificarea modului de implementare a planului de activitate a ucenicului si se realizează pe baza programului de control aprobat de conducerea institutiilor prevăzute la alin. (1), atât la sediul angajatorului, cât si în locul în care îsi desfăsoară activitatea ucenicul.”

37. Articolul 56 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 56. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.”

38. Anexele nr. 1-9 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 2 martie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 1.212.

 

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de muncă

 

CONTRACT DE UCENICIE LA LOCUL DE MUNCĂ

încheiat si înregistrat1 sub nr............/................

 

A. Părtile contractante

1. Angajatorul (denumirea) ......................................., în calitate de persoană juridică/fizică autorizată/întreprindere familială/individuală ............................................, cu sediul/domiciliul în........................................, str.......................................... nr........., bl.........., sc.........., ap..........., judetul/sectorul .............................., înregistrată la registrul comertului/autoritătile administratiei publice locale din.................................................sub nr......................, codul fiscal.................................................., codul unic de înregistrare....................., telefon............................, reprezentată legal prin doamna/domnul..................................., în calitate de2............................................................., având obiectul de activitate principală ......................................................., cod CAEN...................................,

si

2. Doamna/Domnul.................................., în calitate de ucenic, domiciliat(ă)în localitatea.................................................., str.........................nr....., bl....., ap....., sectorul/judetul......................................., posesor/posesoare al/a Bl/CI/pasaport seria....... nr..............., eliberat(ă) de..........................la data de........................, CNP........................................................., autorizatie de muncă/permis de sedere în scop de muncă seria.......nr....................din data de......................................., reprezentat(ă) de3 .................................................................., în calitate de4 ........................................................, domiciliat(ă) în localitatea ......................................, str................................. nr........., bl.........., ap..........., sectorul/judetul ..............................., posesor/posesoare al/a Bl/CI/pasaport seria.......nr....................., eliberat(ă) de..........................la data de................................., CNP...........................................!...........................,

am încheiat prezentul contract de ucenicie la locul de muncă, în următoarele conditii asupra cărora am convenit.

B. Obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezintă formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă pentru obtinerea calificării de ........................................., codul din Nomenclatorul calificărilor5

C. Durata contractului

Prezentul contract de ucenicie la locul de muncă se încheie pe o perioadă determinată de............luni, cuprinsă între data de.....................................si data de..................................

D. Locul de muncă

D.1 Activitatea de ucenicie la locul de muncă, prevăzută în fisa postului, se desfăsoară la (sectia/atelierul/biroul/serviciul/compartimentul ..........................etc.)...............................................din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului (denumirea acestuia)....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

În lipsa unui loc de muncă fix, ucenicul va desfăsura activitatea astfel:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

D.2. Locul (locurile) de desfăsurare a activitătii de pregătire profesională

1. Locul (locurile) de desfăsurare a activitătii de pregătire teoretică:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Locul (locurile) de desfăsurare a activitătii de pregătire practică:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


1 Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, si se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judetean, respectiv al municipiului Bucuresti. Obligatia de încheiere a contractului de ucenicie la locul de muncă, în formă scrisă, revine angajatorului.

2 Se completează, după caz: reprezentant al persoanei juridice/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale/persoană fizică.

3 Se completează numele si prenumele reprezentantului ucenicului, dacă acesta nu a împlinit vârsta de 16 ani, care si-a dat acordul pentru încheierea contractului de ucenicie.

4 Se completează calitatea persoanei care si-a dat acordul, respectiv părinte sau reprezentant legal al ucenicului.

5 A se vedea Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările si completările ulterioare.


 

D.3. Coordonatorul de ucenicie

1. Numele si prenumele:.....................................................................................................................................................

2. Calificarea coordonatorului:.............................................................................................................................................

E. Felul muncii

1. Functia/Ocupatia...........................................................................................conform Clasificării ocupatiilor din România,

codul.......................................................................................

F Atributiile postului

(Atributiile postului sunt prevăzute în fisa postului, anexă la contractul de ucenicie la locul de muncă.)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

F.1. Criteriile de evaluare a activitătii ucenicului

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

G. Conditii de muncă

1. Activitatea se desfăsoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucrează în conditii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase (se completează după caz).

2. Activitatea prestată se desfăsoară în conditii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

H. Timpul de muncă6

H.1. Durata timpului de muncă

a) O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de.....ore/zi,........ore/săptămână.

b) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:.....................................................................................

(ore zi/ore noapte).

c) Programul de lucru se poate modifica în functie de prevederile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

d) Nu se efectuează ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de fortă majoră.

H.2. Durata programului de pregătire

H.2.1. Repartizarea programului7 de pregătire teoretică si practică a ucenicului

1. Durata zilnică a pregătirii practice..........ore................................................................

2. Durata zilnică a pregătirii teoretice...........ore....................................................................

3. Alte aspecte:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

I. Concedii

1.1. Concediul de odihnă

Durata concediului anual de odihnă este de...............zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă).

De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de................................................................................................

1.2. Alte concedii

......................................................................................................................................................

J. Salariul 8

1. Salariul de bază lunar brut:.................lei/lună.

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri.......................;

b) indemnizatii....................;

c) prestatii suplimentare în bani...................;

d) modalitatea prestatiilor suplimentare în natură....................;

e) alte adaosuri...............................

3. Orele suplimentare se prestează în conditiile legislatiei în vigoare.

4. Data/Datele la care se plăteste salariul este/sunt...............................................

K. Drepturi si obligatii ale părtilor privind securitatea si sănătatea în muncă

a) echipament individual de protectie......................................................................

b) echipament individual de lucru............................................................................

c) materiale igienico-sanitare..................................................................................


6 Programul normal de muncă pentru persoanele încadrate în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă este de maximum 8 ore pe zi, în regim de maximum 5 zile pe săptămână.

7 Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică si pregătirea practică sau numai pregătirea practică. Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă.

8 Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă, este cel putin egal cu salariul de bază minim brut pe tară, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.


 

d) alimentatie de protectie..........................................................................................................................................................;

e) alte drepturi si obligatii privind sănătatea si securitatea în muncă

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

1. Riscurile specifice locului de desfăsurare a activitătii practice si teoretice.......................................................................

......................................................................................................................................................

L. Alte clauze

a) Perioada de probă9 este de..............zile calendaristice.

b) Perioada de preaviz în cazul concedierii este de.................zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, sau contractului colectiv de muncă.

c) Perioada de preaviz în cazul demisiei este de........zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003, republicată/contractului colectiv de muncă aplicabil.

d) În cazul în care ucenicul urmează să îsi desfăsoare activitatea în străinătate, informatiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, se vor regăsi si în contractul de ucenicie la locul de muncă.

e) Alte clauze:.........................................................................................................................................................................

M. Drepturi si obligatii generale ale părtilor

1. Ucenicul are, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul de a se forma profesional în scopul obtinerii certificatului de competente profesionale, corespunzător tuturor competentelor profesionale specifice acelei ocupatii sau calificări, în conformitate cu standardul ocupational, respectiv standardul de pregătire profesională;

b) dreptul de a participa la procesul de evaluare si de a depune toate diligentele necesare în vederea obtinerii certificatului de calificare10;

c) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

d) dreptul la repaus zilnic si săptămânal;

e) dreptul la concediu de odihnă anual;

f) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

g) dreptul la securitate si sănătate în muncă;

h) dreptul de a se consulta cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentantii salariatilor în privinta respectării drepturilor si intereselor sale.

2. Ucenicul are, în principal, următoarele obligatii:

a) obligatia de a realiza norma de muncă, de a participa la programul de pregătire teoretică si practică sau, după caz, de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului;

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

c) obligatia de fidelitate fată de angajator în executarea atributiilor de serviciu;

d) obligatia de a respecta măsurile de securitate si sănătate a muncii în unitate si la locul de muncă;

e) obligatia de a respecta secretul de serviciu, dacă este cazul;

f) obligatia de a se forma profesional în scopul obtinerii certificatului de competente profesionale corespunzător tuturor competentelor profesionale specifice acelei ocupatii sau calificări, în conformitate cu standardul ocupational, respectiv standardul de pregătire profesională;

g) obligatia de a respecta indicatiile coordonatorului de ucenicie;

h) obligatia de a participa la procesul de evaluare si de a depune toate diligentele necesare în vederea obtinerii certificatului de calificare11.

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru ucenic, sub rezerva legalitătii lor;

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu si a celor de pregătire teoretică si practică;

c) să constate săvârsirea abaterilor disciplinare si să aplice sanctiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil si regulamentului intern;

d) să stabilească obiectivele de performantă individuală ale ucenicului si criteriile de evaluare.

4. Angajatorul are, în principal, următoarele obligatii:

a) să plătească toate contributiile si impozitele aflate în sarcina sa, precum si să retină si să vireze contributiile si impozitele datorate de ucenic, în conditiile legii;

b) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de ucenic a solicitantului;

c) să asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale ucenicului;

d) să asigure pregătirea profesională a ucenicului;

e) să asigure măsurile privind securitatea si sănătatea în muncă, în conformitate cu art. 24 si 25 din cap. 5 al Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sănătatea în muncă;

f) să asigure ucenicului un coordonator de ucenicie;

g) să asigure verificarea periodică a locului de desfăsurare a activitătii ucenicului;

h) să asigure toate conditiile necesare astfel încât coordonatorul de ucenicie să îsi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveste formarea ucenicului;

i) să asigure ucenicului, în cazul în care raporturile de muncă ale coordonatorului de ucenicie se suspendă sau încetează, continuarea coordonării pregătirii profesionale de către un alt coordonator de ucenicie;

j) să nu îl utilizeze pe ucenic la prestarea unor munci care nu au legătură cu calificarea sau ocupatia pentru care se pregăteste;

k) să organizeze evaluarea pregătirii teoretice si practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale;

l) să suporte costurile evaluării si certificării formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă;

m) în cazul în care ucenicul nu a obtinut competentele profesionale specifice programului de formare prin ucenicie, să organizeze evaluarea acestuia în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei comisiei de evaluare, să suporte costurile acesteia si să prelungească în mod corespunzător contractul de ucenicie la locul de muncă cu 60 de zile;

n) să asigure resursele materiale, umane si financiare necesare organizării si desfăsurării uceniciei la locul de muncă;

o) să realizeze evaluarea activitătii profesionale a ucenicului;

p) să asigure elaborarea planului de activitate a ucenicului, care cuprinde programul de formare prin ucenicie.

N. Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract de ucenicie la locul de muncă se completează cu dispozitiile:

a) Legii nr. 53/2003, republicată;

b) contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, înregistrat sub nr......../......................la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judetului.........................../Municipiului Bucuresti/Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

c) Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată.

O. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării prezentului contract de ucenicie la locul de muncă impune încheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.

P. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract de ucenicie la locul de muncă sunt solutionate de instanta judecătorească competentă material si teritorial, potrivit legii.

R. Documentele contractului

R.1. Declaratie, prevăzută în anexa nr. 1

R.2. Planul de activitate, prevăzut în anexa nr. 2

R.3. Prezentele conditii de contractare

R.4. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract de ucenicie la locul de muncă se încheie în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, iar un exemplar se depune la inspectoratul teritorial de muncă.

 

Numele si prenumele ucenicului

Numele si prenumele reprezentantului angajatorului

Semnătura

Semnătura

Data

Data

Numele si prenumele reprezentantului legal

Semnătura

 

Data

 


9 Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăsi 30 de zile lucrătoare.

10 În urma evaluării si certificării competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale prevăzute de Ordinul ministrului educatiei si cercetării si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 4.543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările si completările ulterioare.

11 în urma evaluării si certificării competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale prevăzute de Ordinul ministrului educatiei si cercetării si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 4.543/468/2004, cu modificările si completările ulterioare

 

ANEXA Nr. 1

la Contractul de ucenicie la locul de muncă încheiat si înregistrat1 sub nr............/................

 

DECLARATIE

 

Date personale

Numele..........................................................................................................................................................................................

Prenumele.....................................................................................................................................................................................

Codul numeric personal (CNP):.....................................................................................................................................................

Data nasterii..................................................................................................................................................................................

Locul nasterii..................................................................................................................................................................................

Domiciliul........................................................................................................................................................................................

Cartea de identitate nr....................seria..................eliberată de...................................................................................................

Telefon/Fax..................................................................................................................................

E-mail..............................................................................................................................................................................................

Informatii referitoare la experienta în muncă

Data începerii contractului de muncă

Numele angajatorului si adresa

Denumirea ocupatiei

Codul conform Clasificării Ocupatiilor din România

Data încetării contractului de muncă

Motivul încetării contractului de muncă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte informatii relevante, inclusiv cele referitoare la activitatea desfăsurată conform Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor, cu modificările ulterioare:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Informatii referitoare la educatie si formare profesională

Scoala generală

Denumirea institutiei scolare......................................................

Data începerii.........

Diploma obtinută .... ..................................................., data absovirii..............................................................................................

Scoală profesională

Denumirea institutiei scolare..........................................................................................................................................................

Data începerii......... ..................................................., data absolvirii..............................................................................................

Diploma obtinută ....

Liceul

Denumirea institutie

scolare...........................................................................................................................................................

Data începerii.........

Diploma obtinută ....

..................................................., data absolvirii..............................................................................................

 

 

1 Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, si se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judetean, respectiv al municipiului Bucuresti. Obligatia de încheiere a contractului de ucenicie la locul de muncă, în formă scrisă, revine angajatorului.

 


Curs de formare profesională........................................................................................................................................................

Denumirea furnizorului de formare profesională...............................................................................................................

Data începerii................................................................, data absolvirii...........................................................................

Certificatul obtinut...............................................................................................................................................................

Alte informatii relevante referitoare la educatia si formarea profesională, inclusiv contracte de ucenicie în derulare si participarea la programe de voluntariat:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Informatii referitoare la starea de sănătate

Scurtă descriere a stării de sănătate în prezent:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Referinte de la cel putin două persoane

(Una dintre persoane trebuie să fie ultimul angajator sau, după caz, un profesor de la ultima scoală absolvită.)

Numele

Numele

Telefon

Telefon

E-mail

E-mail

 

 

STATUT

1. Salariat

2. Somer beneficiar de indemnizatie de somaj

3. Persoană în căutarea unui loc de muncă înregistrată la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti

4. Alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor, care nu au contract individual de muncă sau raport de serviciu

5. Persoane disponibilizate care beneficiază de plăti compensatorii acordate în baza contractului colectiv sau individual de muncă, suportate din fondul de salarii

6. Absolvent

7. Altă categorie

Cunoscând consecintele prezentei declaratii în raport cu dispozitiile Codului penal referitoare la infractiunile de fals, declar că datele din această declaratie sunt corecte si complete.

 

Semnătura ucenicului......................................................

Data...............................

 

ANEXA Nr. 2

la Contractul de ucenicie la locul de muncă încheiat si înregistrat sub nr............/................

 

PLANUL DE ACTIVITATE A UCENICULUI

 

Denumirea angajatorului:

Codul unic de înregistrare (CUI):

Forma de organizare:

Obiectul de activitate al angajatorului:

Activitatea principală (clasa CAEN):

Denumirea calificării:

Codul din nomenclatorul calificărilor1:

Nivelul calificării:

Ocupatia/Functia/Meseria:

Codul conform Clasificării ocupatiilor din România:

Conditii de acces2:

Denumirea standardului ocupational/standardului de pregătire profesională:

A. Planul de muncă

Fisa de stabilire a corelatiei dintre atributiile stabilite în fisa postului si unitătile de competentă stabilite în standardul ocupational

 

Denumirea unitătilor de competentă3

Elemente de competentă3

Criterii de realizare (preluate din standardul ocupational)

Atributii preluate din fisa postului corespunzătoare fiecărui element de competentă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Programul de formare prin ucenicie

B1. Planificarea calendaristică lunară

 

Luna

Denumirea activitătii

Locul (locurile) de desfăsurare

Durata activitătii

Rezultate anticipate în termeni de elemente de competente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2. Programa de pregătire*

Modulul...............................................

Durata (în ore de pregătire).....................

Total, din care:            - instruire practică..................;

- laborator...................

 

Nr. crt.

Competente specifice

Continut tematic

Metode/Forme de activitate

Mijloace de instruire, materiale de învătare

Criterii de performantă

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ase vedea Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările si completările ulterioare.

2 Conditiile de acces pentru persoanele care urmează să încheie un contract de ucenicie la locul de muncă sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare.

3 Preluate din standardul ocupational.

4 Activităti preluate din fisa postului; activitătile ce se vor repartiza ucenicului, inclusiv activitătile de formare profesională.


 

Disciplina............................

Durata (în ore de pregătire)

Obiective generale..............

 

Nr. crt.

Obiective de referintă

Continut tematic

Metode/Forme de activitate

Mijloace de instruire, materiale de învătare

Criterii de evaluare

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Dacă programa de pregătire este concepută modular, se preiau competentele specifice, iar dacă este concepută pe discipline, se vor prelua obiectivele de referintă.

 

Observatii:

Se pot consemna de către formator, la sfârsitul fiecărei unităti de învătare, aspecte referitoare la atingerea obiectivelor/competentelor, implicarea ucenicului în procesul de formare, modul de utilizare a resurselor alocate etc.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

RAPORT DE MONITORIZARE

a planului de activitate a ucenicului

 

Luna....................anul...........

Numele ucenicului:

Nr. contract de ucenicie la locul de muncă:

Ocupatia/Functia/Meseria/Codul conform Clasificării ocupatiilor din România:

Denumirea calificării 1:

Situatia lunară a activitătii desfăsurate de ucenic

 

ACTIVITATEA DESFĂSURATĂ DE UCENIC, DIN CARE:

Muncă prestată în folosul angajatorului

Formare profesională, din care:

Data

Scurtă descriere a activitătii prestate2

Durata3

Continutul tematic pentru instruirea teoretică

Durata

Continutul tematic pentru instruire practică

Durata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatii:

(Se pot consemna aspecte referitoare la atingerea obiectivelor/competentelor, implicarea ucenicului în procesul de formare, modul de utilizarea resurselor alocate etc.)..............................................................................................................................

 

Numele coordonatorului de ucenicie.............................

Numele reprezentantului angajatorului........................

Semnătura

Data

Semnătura

Data


1 Denumirea calificării pentru care s-a încheiat contractul de ucenicie la locul de muncă.

2 Denumirea activitătii, preluată din fisa postului corespunzătoare fiecărui element de competentă, inclusiv formare profesională.

3 Durata în ore a activitătii depuse de ucenic în folosul angajatorului.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Numele si prenumele........................................................................................................................................

Codul numeric personal....................................................................................................................................

Actul de identitate................., seria...............nr....................................................................

Domiciliat în localitatea.................., str..............................nr...., bl......, sc......, et...., ap. ..., oficiul postal ........................ judetul/sectorul ......................................, telefon ........................................


În calitate de reprezentant al angajatorului1.................................................... înregistrat la registrul comertului/autoritătile administratiei publice locale din ........................... sub nr.................., codul fiscal ..................., codul unic de înregistrare ................................................., cu sediul în ..........................Judetul ..............................., adresa: ................................................................., telefon/fax .................................., e-mail .............................................................,

declar pe propria răspundere, cunoscând consecintele prezentei declaratii în raport cu dispozitiile Codului penal referitoare la infractiunile de fals, următoarele:

1. cunosc si respect prevederile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, si ale Hotărârii Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările si completările ulterioare;

2. dispun de resurse materiale, umane si financiare necesare organizării si desfăsurării uceniciei la locul de muncă si pot să asigur ucenicului/ucenicilor accesul la pregătire teoretică si practică, precum si toate conditiile necesare astfel încât coordonatorul de ucenicie să îsi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveste formarea ucenicului;

3. mă oblig să asigur pregătirea ucenicului în locuri de muncă care să îi permită să dobândească toate competentele prevăzute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregătire profesională;

4. nu voi utiliza ucenicul/ucenicii la prestarea altor activităti si/sau exercitarea altor atributii în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică si practică conform contractului de ucenicie la locul de muncă;

5. mă oblig să organizez evaluarea pregătirii teoretice si practice a ucenicului printr-un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale si să suport costurile evaluării si certificării formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă.

 

Data

Semnătura

1 Se va introduce denumirea angajatorului.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului...................../Municipiului Bucuresti

Nr.............din......................

 

NOTIFICARE

emisă la: ziua......luna......anul..........

 

.................................................................................................

(denumirea persoanei juridice/numele si prenumele persoanei fizice)

 

Sediul social/Domiciliul............................................................................................................................................................

Codul de identificare fiscală...................................................................................................................................................

Vă comunicăm că documentatia transmisă de dumneavoastră si înregistrată sub nr...........................................din data de...................................., prevăzută la art. 17 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările si completările ulterioare, ........................................................................................ (este incompletă si/sau prezintă unele nereguli), după cum urmează:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Vă rugăm să ne transmiteti documentatia completată în termenul prevăzut la art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Precizăm că nerespectarea completării documentatiei în termenul de mai sus atrage neaplicarea prevederilor art. 17 alin (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Director executiv,

............................

(LS)

 

Întocmită în.................exemplare, dintre care.................exemplare pentru Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului ............................./ Municipiului Bucuresti si........exemplare pentru...................................................................

 


 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului................................./Municipiului Bucuresti

Nr.............Data......................

 

COMUNICARE

emisă la: ziua......luna......anul..........

 

...................................................................................................

(denumirea persoanei juridice/numele si prenumele persoanei fizice)

 

Sediul social/Domiciliul............................................................................................................................................................

Codul de identificare fiscală....................................................................................................................................................

Vă comunicăm faptul că documentatia transmisă de dumneavoastră si înregistrată sub nr................................................... din data de ...................................., prevăzută la art. 17 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările si completările ulterioare, este completă.

Prezenta comunicare s-a transmis angajatorului, care poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru somaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru fiecare ucenic, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.

 

Director executiv,

................................

(LS)

 

Întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar pentru Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului .........................../Municipiului Bucuresti si un exemplar pentru................................................................................

 

ANEXA Nr. 6

Anexa nr. 6 la normele metodologice)

 

CONVENTIE

nr........./...................

 

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ................................../Municipiului Bucuresti, reprezentată prin dna/dl ......................................, având functia de........................., denumită în continuare agentia, si persoana juridică (fizică) ............................., cu sediul/adresa în .............................., judetul ............................, telefon ........................, cod fiscal (CUI) ..............................., cont IBAN .............................................., deschis la Banca..........................................., reprezentată prin dna/dl..............................., având functia de................................., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

1. Angajatorul se obligă:

a) să mentină raporturile de muncă ale persoanei pe perioada pentru care a fost încheiat contractul de ucenicie;

b) să restituie în totalitate agentiei sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru somaj pentru ucenic plus dobânda de referintă a Băncii Nationale a României în vigoare la data încetării contractului de ucenicie la locul de muncă, în cazul în care încetează contractul de ucenicie la locul de muncă al ucenicului prevăzut la lit. a) anterior datei expirării perioadei pentru care a fost încheiat acest contract, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată;

c) să organizeze evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobândite de ucenic ca urmare a executării contractului de ucenicie, conform dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 279/2005, republicată;

d) să restituie în totalitate agentiei, în situatia în care ucenicul nu obtine nici a doua oară certificatul de competente profesionale, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru somaj pentru ucenic plus dobânda de referintă a Băncii Nationale a României în vigoare la data la data primirii celei de-a doua decizii a comisiei de evaluare, eliberată potrivit legii,

e) să deducă, în conditiile legii, din suma reprezentând contributia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru somaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj, sumele cuvenite potrivit art. 15 din Legea nr. 279/2005, republicată;


f) să depună la agentie, pentru verificarea si acordarea sumei cuvenite lunar potrivit art. 15 din Legea nr. 279/2005, republicată, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută la titlul IX2 “Contributii sociale obligatorii” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, următoarele documente:

- tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- fisa de evidentă zilnică a salariatilor si statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;

- raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului prevăzut la art. 11 alin. (6) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările si completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice;

g) să depună declaratia privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută la titlul IX2 “Contributii sociale obligatorii” din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaratiei lunare;

h) să comunice agentiei orice modificare a conditiilor care au condus la încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumei prevăzute la art. 15 din Legea nr. 279/2005, republicată;

i) să comunice agentiei orice modificare a datelor sale de identificare si a contului detinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei si al datelor de contact.

2. Agentia se obligă:

a) să acorde suma cuvenită potrivit art. 15 din Legea nr. 279/2005, republicată, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contributia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru somaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj;

b) să plătească diferenta sumei conform prevederilor art. 48 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările si completările ulterioare, în situatia în care sumele cuvenite potrivit art. 15 din Legea nr. 279/2005, republicată, sunt mai mari.

3. Agentia îsi exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii conditiilor legale pentru încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevăzute la art. 15 din Legea nr. 279/2005, republicată;

b) respectării de către angajator a obligatiilor prevăzute de prezenta conventie.

4. În situatia constatării nerespectării conditiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei conventii, pe perioada derulării acesteia si pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 15 din Legea nr. 279/2005, republicată, precum si a nerespectării de către angajator a obligatiilor sale, agentia va aplica sanctiunile prevăzute de lege si va recupera debitele conform legii.

5. Angajatorul, prin prezenta conventie, declară pe propria răspundere, sub sanctiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declaratii, următoarele:

a) doamna/domnul.............................................., având CNP......................................, este încadrată/încadrat în muncă conform prevederilor legale, începând cu data de........................., cu Contractul de ucenicie la locul de muncă nr.............., încheiat în data de........................, cu perioada de probă care expiră la data de.........................., durata contractului fiind de la data de ............................la data de...........................;

b) anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă mentionat la lit. a), angajatorul nu a avut încheiat cu persoana mentionată la lit. a) un alt contract de ucenicie la locul de muncă.

Întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar pentru Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ............................./Municipiului Bucuresti si un exemplar pentru....................................................................

 

Data ................................

 

Agentia

Director executiv,

................................

(L.S.)

Angajatorul

Reprezentant legal,

................................

(L.S.)


ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 7 la normele metodologice)

 

Angajatorul............................

Sediul/Adresa.....................

Judetul................................

Contul/Banca......................

Codul fiscal (CUI)...............

Telefon/fax...............................

 

TABEL NOMINAL

cu ucenicii încadrati în muncă conform prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, pentru stabilirea sumelor cuvenite lunar angajatorului din bugetul asigurărilor pentru somaj

luna.............anul

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Conventia nr......./......

Numărul orelor efectiv lucrate

Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total sume cuvenite

 

NOTE

1. Coloana 1 se completează cu numele si prenumele ucenicului.

2. Coloana 2 se completează cu codul numeric personal al ucenicului.

3. Coloana 3 se completează cu numărul si data conventiei încheiate pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 279/2005, republicată.

4. Coloana 4 se completează cu numărul orelor efectiv lucrate de ucenic.

5. Coloana 5 se completează cu suma totală care se cuvine lunar pentru ucenic.

6. Coloana 6 se completează, după caz, cu data si motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă.

 

Angajatorul

Reprezentant legal,

................................

(LS)

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 8 la normele metodologice)

 

REGISTRUL ANGAJATORILOR DE UCENICI

Judetul............................

 

Nr. crt.

Denumirea angajatorului

Date de contact

Forma de organizare a angajatorului

C.U.I

Calificarea

Nivelul calificării

Codul din Nomenclatorul calificărilor

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

1 - Nr. crt.: numărul curent;

2 - Denumirea angajatorului: se va completa cu denumirea angajatorului;

3 - Date de contact: se va completa cu adresa, telefonul/faxul;

4 - Forma de organizare a angajatorului: se va completa, după caz, cu: SRL, SA, PFA etc.

5 - C.U.I.: codul unic de înregistrare al angajatorului;

6 - Calificarea: se va completa denumirea calificării conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului national al calificărilor din România;

7 - Nivelul calificării: se va completa nivelul calificării conform anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare;

8 - Codul din Nomenclatorul calificărilor: se va completa codul conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului national al calificărilor din România.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul National al Magistraturii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 867 alin. (1) si al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Datele de identificare a bunului imobil apartinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Justitiei - Institutul National al Magistraturii, înregistrat la pozitia M.F. 37666 din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. I din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul National al Magistraturii, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. I se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. IV. - Ministerul Justitiei si Consiliul Superior al Magistraturii îsi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, vor efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.238.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil apartinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Justitiei - Institutul National al Magistraturii, înregistrat la pozitia M.F. 37666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

Ministerul Justitiei

2. Ordonator secundar de credite

23126963

Institutul National al Magistraturii

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale subordonate ordonatorului principal de credit

 

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Tipul bunului

(mobil, imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

37666

8.29.08

Imobil

Cămin pentru cazarea

auditorilor de justitie

Regim de înăltime = P + 3E (clădire cu acoperis din beton, zidărie portantă cu sâmburi de beton armat, plansee din beton armat, centrală termică)

Sc = 2.064 mp

Sd = 2.844 mp S teren = 711 mp

N – clădire societate comercială

S – clădire locuinte

E – societate comercială

V – Colegiul tehnic “Edmond Nicolau”, Bucuresti

Bd. Dimitrie Pompei nr. 5,

sectorul 2, Bucuresti

1998

1.817.663,53

Hotărârea Guvernului

nr. 694/1998

În administrarea Ministerului

Justitiei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul National al Magistraturii

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Număr de înregistrare la M.F.P

Codul de clasificare

România,

bd. Dimitrie Pompei nr. 5,

sectorul 2, Bucuresti

Ministerul Justitiei

(cod fiscal 4265841)

Institutul National al Magistraturii

(cod fiscal 23126963)

Consiliul Superior al Magistraturii

(cod fiscal 16973795)

Institutul National al Magistraturii

(cod fiscal 23126963)

Regim de înăltime = P+3E (clădire cu acoperis din beton, zidărie portantă cu sâmburi de beton armat, plansee din beton armat, centrală termică)

Sc = 2.064 mp

Sd = 2.844 mp

S teren = 711 mp

37666

8.29.09

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mures în administrarea Ministerului Justitiei - Curtea de Apel Târgu Mures

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, al art, 867 alin. (1) si al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mures în administrarea Ministerului Justitiei - Curtea de Apel Târgu Mures.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Public si Ministerul Justitiei îsi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.239.

 

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mures în administrarea Ministerului Justitiei - Curtea de Apel Târgu Mures

 

Locul unde este situat imobilul care se dă în administrare

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Număr M.F.P

România, municipiul Târgu Mures, Str. Justitiei nr. 1

Ministerul Public (cod fiscal 4364748) - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mures (cod fiscal 4322530)

Ministerul Justitiei (cod fiscal 4265841) - Curtea de Apel Târgu Mures (cod fiscal 17688240)

Garaj auto (clădire din cărămidă acoperită cu tablă)

36841


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 221, art. 25 pct. A “cerinte financiare” pct. (v), art. 26 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (11), art. 39, 41, 42 si 44 din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. i) si n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 privind aprobarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Termenul de 1 ianuarie 2012 prevăzut pentru intrarea în vigoare a modificărilor aduse prevederilor art. 221, art. 25 pct. A “cerinte financiare” pct. (v), art. 26 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (11), art. 39, 41, 42 si 44 din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 si 71 bis din 30 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 aprilie 2012.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 22 decembrie 2011.

Nr. 54.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul national de transport

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. i) si n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 privind aprobarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Termenul de intrare în vigoare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul national de transport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 8 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 aprilie 2012. Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 22 decembrie 2011.

Nr. 55.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind declararea livrărilor/prestărilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 53 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Art. 2. - În vederea îndeplinirii obligatiei prevăzute la art. 1, se aprobă modelul si continutul formularului (394) “Declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national”, cod MFP 14.13.01.02/f, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - Formularul prevăzut la art. 2 se completează si se depune conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 2, iar conditiile ce trebuie respectate de către fisierul XML pentru depunerea electronică a declaratiilor sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Formularul prevăzut la art. 2 se gestionează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare ale formularului prevăzut la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 5.

Art. 6. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Perioada de raportare pentru formularul mentionat la art. 2 este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 1561 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Declaratia mentionată la art. 2 se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.

Art. 9. - Directia generală de informatii fiscale, Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală coordonare inspectie fiscală, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 10. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu operatiunile efectuate pe teritoriul national în luna ianuarie 2012.

Art. 11. - Pentru operatiunile efectuate pe teritoriul national până la data de 31 decembrie 2011 inclusiv rămân aplicabile prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 702/2007 privind declararea livrărilor/prestărilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 4 iunie 2007.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 februarie 2012.

Art. 13. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 702/2007 privind declararea livrărilor/prestărilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 4 iunie 2007.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 19 decembrie 2011.

Nr. 3.596.

 

 


ANEXA Nr. 1*)

 

Declaratie informativă

privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national

 

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de depunere si completare a formularului (394) “Declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national”, cod MFP 14.13.01.02/f

 

1. Declaratia se completează si se depune de către:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, si care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile în România, conform art. 126 alin. (1), si taxabile cu cota prevăzută de lege. Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabilă pentru care, conform titlului VI al Codului fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, si pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

Declaratia trebuie să contină toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă mentiunea “taxare inversă” si pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare;

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.

Declaratia trebuie să contină toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă mentiunea “taxare inversă” si pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.

2. Declaratia se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.) si numai dacă în această perioadă au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul obligatiei de declarare.

3. În cazul în care, după depunerea declaratiei, persoana impozabilă constată existenta unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una ori mai multe facturi sunt emise în cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzactiei după data depunerii declaratiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaratie corect completată, care înlocuieste declaratia informativă depusă initial.

4. Declaratia se depune în format electronic sub forma unui fisier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care are atasat fisierul XML descris în anexa nr. 3.

a) Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distantă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaratiei, plătitorul trebuie să detină un certificat calificat, eliberat în conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

b) Declaratia se poate depune si în format electronic, pe suport electronic, însotit de anexa nr. 1, în format hârtie (doar prima pagină), semnat si stampilat, conform legii. Declaratia în format electronic, însotită de formularul listat, semnat si stampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin postă cu confirmare de primire.

5. Declaratia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistentă.

Programele de asistentă sunt puse la dispozitia contribuabililor gratuit de unitătile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro


 

Completarea declaratiei

 

SECTIUNEA 1

 

Cartusul referitor la tipul plătitorului si perioada de raportare se completează cu:

a) la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 1561 din Codul fiscal, respectiv L- lunar, T - trimestrial, S - semestrial, A - anual;

b) anul la care se referă declaratia; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2012);

c) luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).

A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA

1. Denumire/nume si prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).

3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/împuternicitului

1. Denumire/nume, prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.

2. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.

3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.

C. Rezumat declaratie

Acest cartus contine:

1. Numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA incluse în declaratie, indiferent de numărul operatiunilor;

2. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate si valoarea totală a TVA aferentă acestora;

3. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizitiilor de bunuri si servicii efectuate si valoarea totală a TVA aferentă acestora;

4. Valoarea totală a bazei impozabile/Valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă:

4.1 Separat se va completa într-un cartus valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de cereale si plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă (sumă ce este cuprinsă în valoarea totală completată la pct. 4).

5. Valoarea totală a bazei impozabile/Valoarea TVA aferentă achizitiilor de bunuri si servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă:

5.1 Separat se va completa într-un cartus valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferentă achizitiilor de cereale si plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă (sumă ce este cuprinsă în valoarea totală completată la pct. 5).

 

SECTIUNEA a 2-a

 

Se completează cu valoarea cumulată înscrisă în facturile emise/primite, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, ale partenerilor de tranzactii.

Exceptie fac valorile totale înscrise în facturile aferente tranzactiilor pentru care se aplică taxarea inversă, care se completează pe acelasi formular, separat fată de celelalte operatiuni, pentru fiecare partener.

A. Lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul national

1. Coloana “Denumire/Nume si prenume beneficiar” -se înscriu denumirea/numele si prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA către care a(u) fost emisă(e) factura/facturile sau denumirea/numele si prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care beneficiarul livrării de bunuri/prestării de servicii nu este stabilit în România si si-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

2. Coloana “Codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului” - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului livrării de bunuri/prestării de servicii sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care beneficiarul livrării de bunuri/prestării de servicii nu este stabilit în România si si-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

3. Coloana “Baza impozabilă totală” - se înscrie baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

4. Coloana “Taxa pe valoarea adăugată totală” - se înscrie suma totală a taxei colectate, inclusiv taxa aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

B. Lista achizitiilor de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul national

1.Coloana “Denumire/Nume si prenume

furnizor/prestator” - se înscriu denumirea/numele si prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA care a emis factura/facturile sau denumirea/numele si prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România si si-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

2. Coloana “Codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/prestatorului” - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/prestatorului sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România si si-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

3. Coloana “Baza impozabilă totală” - se înscrie baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor achizitiilor de bunuri si servicii, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

4. Coloana “Taxa pe valoarea adăugată totală” - se înscrie suma totală a taxei, inclusiv taxa aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

C. Lista operatiunilor efectuate pe teritoriul national (detaliere la operatiuni cu taxare inversă pentru cereale si plante tehnice)

1. Coloana “Nr. curent” - se înscrie o singură dată numărul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar care a efectuat operatiuni cu cereale si plante tehnice.

2. Coloana “Tip V/C” se înscrie tipul operatiuni efectuate si anume:

- V - pentru livrările de cereale si plante tehnice;

- C - pentru achizitiile de cereale si plante tehnice.

3. Coloana “Codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului” - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România si si-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.


4. Coloana “Denumire/Nume si prenume furnizor/beneficiar”- se înscriu denumirea/numele si prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA care a emis/primit factura/facturile sau denumirea/numele si prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România si si-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

5. Coloana “Cod si denumire NC produs” - se înscriu livrările/achizitiile de cereale si plante tehnice, care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară si statistică si Tariful vamal comun, potrivit art. 160, alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

6. Coloana “Baza impozabilă” - se înscrie baza de impozitare, exclusiv TVA, aferentă livrărilor/achizitiilor pentru care se aplica taxarea inversă, din care se detaliază baza de impozitare pentru cereale si plante tehnice, pentru fiecare cod si denumire NC produs, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

7. Coloana “Taxa pe valoarea adăugată” - se înscrie suma TVA aferentă livrărilor/achizitiilor pentru care se aplica taxarea inversă, din care se detaliază baza de impozitare pentru cereale si plante tehnice, pentru fiecare cod si denumire NC produs, inclusiv TVA aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

 

ANEXA Nr. 3

 

CONDITIILE

ce trebuie respectate de către fisierul XML pentru depunerea electronică a formularului (394) “Declaratie informativă privind livrările, prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national, cod MFP 14.13.01.02/f

 

Nr. crt.

Elemente/Atribute

Denumirea câmpului

Tipul si lungimea câmpului

 

<declaratie394>

 

 

1

luna

Perioada de raportare - Luna

N(2)

2

an

Perioada de raportare - An

N(4)

3

tip_D394

Tip D394 (lunar/trimestrial/semestrial/anual)

C(1)

4

nume_declar

Nume declarant

C(75)

5

prenume_declar

Prenume declarant

C(75)

6

functie_declar

Functie declarant

C(50)

 

<identificare>

1 aparitie

 

7

cui

Cod de înregistrare în scopuri de tva

N(10)

8

den

Denumire sau Nume si Prenume

C(200)

9

adresa

Adresă domiciliu fiscal

C(1000)

10

telefon

Telefon domiciliu fiscal

C(15)

11

fax

Fax domiciliu fiscal

C(15)

12

mail

E-mail domiciliu fiscal

C(200)

13

totalPlata_A

Suma de control

N(15)

 

</identificare>

 

 

 

<idReprezentant>

0-1 aparitii

 

14

cifR

Cod de identificare fiscală reprezentant

N(13)

15

denR

Denumire sau Nume si Prenume reprezentant

C(200)

16

adresaR

Adresă reprezentant

C(1000)

17

telefonR

Telefon reprezentant

C(15)

18

faxR

Fax reprezentant

C(15)

19

mailR

E-mail reprezentant

C(200)

 

</idReprezentant>

 

 

 

<rezumat>

1 aparitie

 

20

nrCui

NUMĂR TOTAL AL PERSOANELOR ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA INCLUSE ÎN DECLARATIE

N(10)


21

bazaL

VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE

N(15)

22

tvaL

VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE

N(15)

23

bazaA

VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ ACHIZITIILOR DE BUNURI SI SERVICII EFECTUATE

N(15)

24

tvaA

VALOARE TOTALĂ ATVAAFERENTĂ ACHIZITIILOR DE BUNURI SI SERVICII EFECTUATE

N(15)

25

bazaV

VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ

N(15)

26

tvaV

VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ

N(15)

27

bazaVc

VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE (V) pentru cereale si plante tehnice

N(15)

28

tvaVc

VALOARE TOTALĂ A TVA (V) pentru cereale si plante tehnice

N(15)

29

bazaC

VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ ACHIZITIILOR DE BUNURI SI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ

N(15)

30

tvaC

VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ ACHIZITIILOR DE BUNURI SI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ

N(15)

31

bazaCc

VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE (C) pentru cereale si plante tehnice

N(15)

32

tvaCc

VALOARE TOTALĂ ATVA(C) pentru cereale si plante tehnice

N(15)

 

</rezumat>

 

 

 

<op1>

1-n aparitii

 

33

tip

Tip operatiune

C(1)

34

cuiP

Cod de înregistrare în scopuri de TVA beneficiar/furnizor/prestator

N(10)

35

denP

Denumire beneficiar/furnizor/prestator

C (200)

36

baza

Bază impozabilă

N(15)

37

tva

TVA

N(15)

 

<op11>

0-n aparitii

 

38

codPR

Cod produs

C(8)

39

bazaPR

Bază impozabilă

IM (15)

40

tvaPR

TVA

N(15)

 

</op11>

 

 

 

</op1>

 

 

 

</declaratie394>

 

 

 

OBSERVATII

Se va pune gratuit la dispozitia contribuabililor schema XSD a fisierului XML.


Nomenclatura combinată pentru cereale si plante tehnice

 

Nr. crt.

Cod NC

Denumirea

1

10011000

Grâu dur

2

10019010

Alac (Triticum spelta), destinat însământării

3

10019091

Grâu comun destinat însământării

4

10019099

Alt alac (Triticum spelta) si grâu comun, nedestinate însământării

5

10020000

Secară

6

100300

Orz

7

1005

Porumb

8

120100

Boabe de soia, chiar sfărâmate

9

1205

Seminte de rapită sau de rapită sălbatică, chiar sfărâmate

10

120600

Seminte de floarea-soarelui, chiar sfărâmate

11

121291

Sfeclă de zahăr

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURA

de gestiune a formularului (394) “Declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national”, cod MFP 14.13.01.02/f

 

1. Declaratia se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.

2. Prelucrarea declaratiei informative

2.1. Prelucrarea declaratiilor informative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispozitie de Directia generală de tehnologia informatiei, până la data de 15 a lunii următoare termenului de depunere a declaratiei.

2.2. După prelucrare, declaratia informativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

2.3. În cazul în care, după depunerea declaratiei, persoana impozabilă constată existenta unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzactiei după data depunerii declaratiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaratie, corect completată, care înlocuieste declaratia informativă depusă initial.

2.4. Declaratia prevăzută la pct. 2.3 se prelucrează la momentul primirii de la persoana impozabilă.

3. Verificarea declaratiei informative

3.1. După primirea declaratiei, organul fiscal va verifica îndeplinirea obligatiei de depunere a declaratiei, prin corelarea informatiilor referitoare la persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA si au declarat în decontul de TVA numai operatiuni efectuate pe teritoriul national, cu informatiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declaratii informative.

3.2. Pentru persoanele impozabile care nu au depus declaratiile informative conform pct. 3.1 se emit de către organul fiscal notificări.

3.3. Notificările prevăzute la pct. 3.2 se emit până cel târziu la data de 15 a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA.

3.4. Verificarea faptului că este o declaratie corectă reprezintă un proces ulterior depunerii, care se desfăsoară pe serverele centrale. După depunerea prin internet sau la ghiseu a formularului (394) “Declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national”, cod MEF 14.13.01.02/f, denumită în continuare declaratia (394), starea acesteia se poate verifica accesând portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

3.5. În cazul în care pe pagina de vizualizare a stării declaratiei se afisează un mesaj cu erorile pe care le contine documentul depus, contribuabilul trebuie ca, în termen de 3 zile lucrătoare, să corecteze toate erorile comunicate si să reia procesul de depunere a declaratiei (394).

4. Gestionarea declaratiei informative

4.1. Informatiile din declaratiile informative depuse la termenele legale de depunere, precum si cele depuse conform pct. 2.3 se introduc într-o bază de date.

4.2. Directia generală de tehnologia informatiei va încrucisa informatiile declarate în “Lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul national” cu cele declarate în “Lista achizitiilor de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul national” de către toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA, în vederea corelării informatiilor declarate pe codurile de înregistrare în scopuri de TVA ale furnizorului (emitent al facturii) si beneficiarului (cel către care a fost emisă factura). Această corelare a informatiilor se va efectua:

- initial, la primirea informatiilor din declaratiile informative depuse la termenele legale de depunere;

- lunar, în vederea includerii informatiilor din declaratiile depuse conform pct. 2.3.

4.3. În cazul identificării de neconcordante, acestea pot fi de 3 tipuri:

- baza impozabilă si TVA aferentă, declarate de un contribuabil în lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate, diferă de baza impozabilă si TVA aferentă, declarate de contribuabilul beneficiar al livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii si invers;


- un contribuabil declarat în una dintre cele două liste ca fiind furnizor/beneficiar al livrării de bunuri/prestării de servicii nu declară nicio livrare/prestare/achizitie de bunuri/servicii de la un alt contribuabil;

- un cod de înregistrare în scopuri de TVA înscris în una dintre cele două liste ca apartinând furnizorului/beneficiarului livrării de bunuri/prestării de servicii este invalid sau nealocat.

4.4. Neconcordantele identificate vor fi evidentiate într-un raport care va cuprinde:

- codurile de înregistrare în scopuri de TVA si datele de identificare ale persoanelor impozabile în cazul cărora s-au constatat neconcordante;

- neconcordantele identificate, pe fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA separat sau pe grupuri de coduri de înregistrare în scopuri de TVA (furnizor/prestator- beneficiar).

4.5. Informatiile din baza de date vor fi puse la dispozitia Directiei generale coordonare inspectie fiscală, respectiv directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, Directiei generale de informatii fiscale, precum si la dispozitia Comisariatului General al Gărzii Financiare, respectiv structurilor sale teritoriale.

4.6. Informatiile din declaratiile informative vor fi păstrate în baza de date pe o perioadă de 5 ani fiscali din anul depunerii declaratiei. După trecerea perioadei de 5 ani, informatiile vor fi arhivate si, la cerere, vor fi puse la dispozitia structurilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală mentionate la pct. 4.5.

 

ANEXA Nr. 5

 

CARACTERISTICI

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare ale formularului

 

Denumirea formularului: “Declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national”

Cod: 14.13.01.02/f

Format: A4/t1 Caracteristici de tipărire:

- pe o singură fată;

- se utilizează echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului de asistentă asigurat, gratuit, de către unitătile fiscale teritoriale sau descărcat de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: declararea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii si a achizitiilor de bunuri si servicii pentru care este obligatorie emiterea unei facturi, efectuate pe teritoriul national de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Se întocmeste de: persoana înregistrată în scopuri de TVA sau de către reprezentantul său fiscal în două exemplare.

Circulă:

- în format electronic la organul fiscal competent;

- formularul în format hârtie, în două exemplare listate, semnate si stampilate conform legii: un exemplar la contribuabil si un exemplar la organul fiscal competent.

Se arhivează:

- la organul fiscal: formatul electronic, în arhiva de documente electronice, iar formularul “Declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national” însotitor, listat, semnat si stampilat conform legii, la dosarul fiscal al contribuabilului.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.