MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 908/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 908         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 decembrie 201

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.511 din 15 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 si 71 din Codul penal

 

Decizia nr. 1.530 din 15 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. 1 si 4 din Codul familiei

 

Decizia nr. 1.575 din 7 decembrie 2011 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.214. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spatiul aerian national, precum si a conditiilor în care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/pe alte terenuri sau suprafete de apă decât aerodromurile certificate

 

1.235. - Hotărâre privind desfiintarea Spitalului de Ftiziologie Agigea si reorganizarea Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Constanta

 

1.236. - Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea lor în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru unele unităti din subordine

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

247. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru anul 2012

 

1.542. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii lir. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

 

3.031. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

29. - Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale  a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de extemalizare a activitătilor acestora si  pentru abrogarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 25/2010 privind raportarea situatiilor referitoare la expunerile din credite înregistrate fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit care au făcut obiectul prevederilor art. 112 alin. (5) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de extemalizare a activitătilor acestora

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

16. - Ordin pentru modificarea Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societătilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.511

din 15 noiembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 si 71 din Codul penal

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 64 si 71 din Codul penal, exceptie ridicată de Ciprian Bogdan Coman în Dosarul nr. 1.351/200/2009 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 11 D/2011.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, deoarece nu are legătură cu solutionarea cauzei, autorul acesteia fiind condamnat la o pedeapsă cu închisoarea, făcându-se aplicarea dispozitiilor art. 81 din Codul penal referitor la suspendarea conditionată a executării pedepsei.

În subsidiar, pune si concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia nr. 1.171 din 17 noiembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 1.351/200/2009, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 64 si 71 din Codul penal, exceptie ridicată de Ciprian Bogdan Coman în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unui recurs în materie penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile art. 3 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitor la obligatia statelor de a organiza la intervale rezonabile alegeri libere cu vot secret si de a asigura libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislativ, deoarece, în pofida Deciziei nr. 74 din 5 noiembrie 2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntată în cadrul unui recurs în interesul legii, prin care s-a stabilit că interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 din Codul penal nu se va face automat, ci motivat, a fost condamnat ope legis la pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autoritătile publice sau în functii elective publice si a dreptului de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritătii de stat.

Totodată, mai face trimitere si la Hotărârea din 1 iulie 2008 a Curtii Europene a Drepturilor Omului, pronuntată în Cauza Calmanovici împotriva României, prin care s-a statuat că a avut loc o încălcare a art. 3 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventie, întrucât partea nu a fost în măsură să voteze la alegerile parlamentare si prezidentiale din anul 2004 din cauza condamnării sale la pedeapsa cu închisoarea însotită de pedeapsa accesorie a interdictiei dreptului de vot.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie, fără a se pronunta in terminis pe fondul exceptiei, arată că, în afara motivelor expuse de autorul exceptiei, instantele românesti aplică deja hotărâri ale Curtii Europene a Drepturilor Omului prin care se constată că a fost încălcat art. 3 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventie si că România a fost condamnată prin Hotărârea pronuntată în Cauza Sabou si Pârcălab împotriva României, când celui dintâi i-au fost interzise drepturile părintesti ope legis cu titlu de pedeapsă accesorie.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 64 cu denumirea marginală Interzicerea unor drepturisi art. 71 cu denumirea marginală Continutul si modul de executare a pedepsei accesorii, ambele din Codul penal, care au următorul continut:

- Art. 64: “Pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi constă în interzicerea unuia sau unora din următoarele drepturi:

a) dreptul de a alege si de a fi ales în autoritătile publice sau în functii elective publice;

b) dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritătii de stat;

c) dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfăsura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârsirea infractiunii;

d) drepturile părintesti;

e) dreptul de a fi tutore sau curator.

Interzicerea drepturilor prevăzute la lit. b) nu se poate pronunta decât pe lângă interzicerea drepturilor prevăzute la lit. a), afară de cazul când legea dispune altfel.”;


- Art. 71: “Pedeapsa accesorie constă în interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64. Condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viată sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a)-c) din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă si până la terminarea executării pedepsei, până la gratierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescriptie a executării pedepsei.

Interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. d) si e) se aplică tinându-se seama de natura si gravitatea infractiunii săvârsite, de împrejurările cauzei, de persoana infractorului si de interesele copilului ori ale persoanei aflate sub tutelă sau curatelă.

Pe durata amânării sau a întreruperii executării pedepsei detentiunii pe viată sau a închisorii, condamnatul poate să îsi exercite drepturile părintesti si dreptul de a fi tutore sau curator, în afara de cazul în care aceste drepturi au fost anume interzise condamnatului prin hotărârea de condamnare.

Pe durata suspendării conditionate a executării pedepsei închisorii sau a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, se suspendă si executarea pedepselor accesorii.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile art. 3 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitor la obligatia statelor de a organiza la intervale rezonabile alegeri libere cu vot secret si de a asigura libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislativ.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei a fost judecat pentru săvârsirea infractiunii de furt calificat, prevăzută si pedepsită de art. 208 alin. 1 si art. 209 alin. 1 lit. g) din Codul penal, si a fost condamnat pe fond la pedeapsa de 3 ani de închisoare. În baza art. 81 si 82 din Codul penal s-a dispus suspendarea conditionată a executării pedepsei aplicate pe o durată de 5 ani, ce constituie termenul de încercare.

De asemenea, în temeiul art. 71 din Codul penal au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a doua si alin. 2 din Codul penal referitoare la dreptul de a fi ales în autoritătile publice sau în functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritătii de stat.

În apel, s-a desfiintat în parte sentinta privitoare la individualizarea pedepsei, sens în care pedeapsa de 3 ani a fost redusă la un an si 6 luni, cu aplicarea art. 81 si 82 din Codul penal, termenul de încercare fiind de 3 ani si 6 luni.

Totodată, au fost mentinute celelalte dispozitii ale sentintei pronuntate pe fond (deci si cele referitoare la aplicarea dispozitiilor art. 71 si art. 64 din Codul penal referitoare la pedeapsa accesorie).

Instanta de recurs a respins ca nefondat recursul.

Autorul exceptiei a invocat incidentul procedural în timp ce se afla în faza procesuală a recursului.

Tinând seama de cele de mai sus, Curtea constată următoarele:

Critica vizează aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a doua si alin. 2 din Codul penal referitoare la dreptul de a fi ales în autoritătile publice sau în functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritătii de stat. Or, potrivit art. 71 alin. 5 din Codul penal, pe durata suspendării conditionate a executării pedepsei se suspendă si executarea pedepsei accesorii. Prin urmare, critica vizează o pedeapsă care nu este operabilă, fiind suspendată, si numai în măsura în care inculpatul în cursul termenului de încercare va săvârsi din nou o infractiune va fi revocată si prezenta suspendare conditionată, devenind aplicabile dispozitiile referitoare la pedeapsa accesorie. Asadar, suspendarea conditionată a executării unei pedepse cu închisoare, prin efectele sale, se întinde si asupra pedepselor accesorii, care nu se mai execută. În cazul prevăzut de art. 81 din Codul penal, suspendarea conditionată a executării poartă atât asupra pedepsei principale, cât si asupra pedepselor accesorii, iar la expirarea termenului de încercare, dacă nu a intervenit niciuna dintre cauzele de revocare, condamnatul este reabilitat de drept, ceea ce înseamnă că toate decăderile, interdictiile si incapacitătile determinate de existenta condamnării încetează.

Altfel spus, desi autorului exceptiei i s-a aplicat o pedeapsă accesorie, aceasta nu este operabilă, fiind suspendată si, în concluzie, Curtea constată că nu are interes în invocarea exceptiei, nefiind vătămat în niciun fel, întrucât pe perioada termenului de încercare acesta poate fi ales în autoritătile publice ori în functii elective publice ori poate ocupa o functie ce implică exercitiul autoritătii de stat.

În concluzie, chiar dacă în cazul suspendării conditionate a executării pedepsei se impune interzicerea drepturilor prevăzută de art. 64 din Codul penal, ca o pedeapsă accesorie, aceasta devine aplicabilă numai în ipoteza revocării suspendării conditionate în temeiul dispozitiilor art. 83 din Codul penal, sens în care se poate aprecia că prezenta exceptie nu corespunde exigentelor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit căruia “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor [...] care au legătură cu solutionarea cauzei”.

Având în vedere cele de mai sus, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

De altfel, Curtea mai constată că, în sustinerea exceptiei, autorul a invocat jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiv Hotărârea din 1 iulie 2008, pronuntată în Cauza Calmanovici împotriva României, si Hotărârea din 28 septembrie 2004, pronuntată în Cauza Sabou si Pârcălab împotriva României.

Astfel, cu privire la prima cauză, Curtea constată că, între altele, s-a sustinut încălcarea dispozitiilor art. 3 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale prin aceea că în perioada 18 iunie 2004-27 septembrie 2005 reclamantului i-a fost interzis în mod automat dreptul de vot. La acea vreme, dispozitiile art. 71 coroborate cu art. 64 lit. a) din Codul penal impuneau ope legis dispunerea pedepsei accesorii.

Curtea de la Strasbourg a statuat că art. 3 din Protocolul nr. 1, care consfinteste capacitatea individului de a influenta compunerea corpului legislativ, nu exclude aplicarea unor restrictii ale drepturilor electorale unui individ care, de exemplu, a comis grave abuzuri în exercitarea functiilor publice sau al cărui comportament a amenintat să submineze statul de drept sau fundamentele democratiei. Cu toate acestea, nu trebuie să se recurgă cu usurintă la măsura extrem de severă pe care o constituie lipsirea de dreptul de vot; pe de altă parte, principiul proportionalitătii impune existenta unei legături perceptibile si suficiente între sanctiune si comportament, precum si fată de situatia persoanei afectate. Curtea a luat notă în acest sens de recomandarea Comisiei de la Venetia, conform căreia suprimarea drepturilor politice trebuie pronuntată de o instantă judecătorească într-o hotărâre specifică, întrucât o instantă independentă, care aplică o procedură cu respectarea contradictorialitătii, oferă o garantie solidă împotriva arbitrarului. Cu toate acestea, în spetă, Curtea de la Strasbourg a observat că judecătorii de la înalta Curte de Casatie si Justitie, în Decizia din 18 iunie 2004, au aplicat art. 71 care făcea trimitere la art. 64 din Codul penal, aplicare la care erau obligati prin lege, fără a aprecia în niciun mod scopul legitim urmărit si, mai ales, proportionalitatea interzicerii dreptului de vot al reclamantului cu scopul respectiv. Desi o astfel de interdictie nu trebuia exclusă încă de la început în cazul unei infractiuni comise în calitate de functionar public, Curtea nu a acceptat-o, având în vedere circumstantele spetei si, în special, prevederile dreptului intern, caracterul automat si nediferentiat al interdictiei si lipsa oricărei analize a proportionalitătii din partea instantelor interne datorită lipsei lor de competentă în acest domeniu (paragraful 153).

Pentru aceste considerente, instanta europeană a considerat că a avut loc o încălcare a art. 3 din Protocolul nr. 1.

Or, Curtea Constitutională constată că aceste neajunsuri au fost în prezent rezolvate prin Decizia nr. LXXIV (74) din 5 noiembrie 2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, care a avut în vedere că si cu privire la pedeapsa accesorie ce constă în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a)-c) din Codul penal trebuie să fie operabile dispozitiile art. 72 din acelasi cod referitoare la criteriile generale de individualizare a tuturor pedepselor.

În plus, problema referitoare la interzicerea dreptului de a alege, ce a constituit obiectul analizei Curtii Europene a Drepturilor Omului în Cauza Calmanovici împotriva României, nu are incidentă în cauza de fată, în care autorului exceptiei i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităti publice sau în functii elective publice si de a ocupa o functie ce implică exercitiul autoritătii de stat.

De asemenea, în ce priveste Hotărârea din 28 septembrie 2004, pronuntată în Cauza Sabou si Pârcălab împotriva Românei, Curtea constată că instanta europeană a dispus cu privire la neconcordanta dispozitiilor art. 71 si art. 64 din Codul penal cu principiile Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale în varianta existentă anterior modificării textelor prin Legea nr. 278/2006 (această din urmă lege a circumstantiat criteriile în care se poate dispune cu privire la pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor părintesti).

Prin urmare, nici această problemă nu are incidentă în cauza de fată în care nu s-a dispus o astfel de pedeapsă.

În plus, ca urmare a modificărilor Codului penal, art. 71 alin. 2 din Codul penal prevede că pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor părintesti si a dreptului de a fi tutore sau curator nu se mai dispune ope legis si se aplică tinându-se seama de natura si gravitatea infractiunii, de împrejurările cauzei, de persoana si conduita infractorului si de interesele copilului ori ale persoanei aflate sub tutelă sau curatelă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 si 71 din Codul penal, exceptie ridicată de Ciprian Bogdan Coman în Dosarul nr. 1.351/200/2009 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 noiembrie 2011.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.530

din 15 noiembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. 1 si 4 din Codul familiei

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. 1 si 4 din Codul familiei, exceptie ridicată de Vasilica Mihalache în Dosarul nr. 9.723/300/2007al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.025D/2011.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 526 din 4 mai 2011, pronuntată în Dosarul nr. 9.723/300/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de


neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. 1 si 4 din Codul familiei, exceptie ridicată de Vasilica Mihalache într-un proces de divort fără copii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale deoarece, în ipoteza desfacerii căsătoriei la cererea unuia din soti fără a face dovada temeiniciei motivelor de divort, statul, prin autoritatea judecătorească, încalcă dreptul celuilalt sot de a-i fi respectată viata familială si căsnicia. În acest fel, statul nu îsi respectă obligatia de a sprijini dezvoltarea si consolidarea familiei.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie consideră că exceptia este admisibilă, întrucât textele de lege criticate au legătură cu solutionarea cauzei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie prevederile art. 1 alin. 1 si 4 din Codul familiei, republicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956.

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, Legea nr. 4/1953 privind Codul familiei a fost abrogată prin art. 230 lit. m) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.

Prevederile art. 1 alin. 1 si 4 din Codul familiei au fost preluate în parte de art. 258 alin. (1) si (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, având următoarea redactare: “Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimtită între soti, pe egalitatea acestora, precum si pe dreptul si îndatorirea părintilor de a asigura cresterea si educarea copiilor lor. [...]

Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice si sociale, încheierea căsătoriei, precum si dezvoltarea si consolidarea familiei.”

Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, a statuat că pot fi supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale căror efecte juridice continuă să se producă si după iesirea lor din vigoare.

Asadar, Curtea va supune controlului de constitutionalitate prevederile art. 1 alin. 1 si 4 din Codul familiei, republicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, având în vedere efectele acestora în cauza dedusă judecătii, cu următoarea redactare: “în România statul ocroteste căsătoria si familia; el sprijină, prin măsuri economice si sociale, dezvoltarea si consolidarea familiei. [...]

În relatiile dintre soti, precum si în exercitiul drepturilor fată de copii, bărbatul si femeia au drepturi egale.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, art. 26 alin. (1) referitor la obligatia autoritătilor publice de a respecta si ocroti viata intimă, familială si privată si art. 48 alin. (1) referitor la căsătoria liber consimtită între soti si egalitatea acestora. Este invocată, de asemenea, încălcarea art. 6 paragraful 1 si art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră dreptul la un proces echitabil si dreptul la respectarea vietii private si de familie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că art. 1 alin. 1 si 4 din Codul familiei contine dispozitii cu valoare de principiu, reglementând preocuparea statului de a ocroti căsătoria si familia si de a sprijini prin măsuri economice si sociale dezvoltarea si consolidarea acesteia. Institutia ocrotirii familiei este reglementată de altfel si în actele internationale, precum Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (art. 12) si Declaratia Universală a Drepturilor Omului si Carta socială europeană, revizuită (art. 16). Toate aceste reglementări dau expresie consolidării familiei, nu desfacerii ei, asa cum sustine autorul exceptiei.

Textele de lege criticate constituie de fapt o aplicare a dispozitiilor art. 48 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia căsătoria se întemeiază pe căsătoria liber consimtită între soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si îndatorirea părintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. 1 si 4 din Codul familiei, exceptie ridicată de Vasilica Mihalache în Dosarul nr. 9.723/399/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 noiembrie 2011.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Maria Bratu


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.575

din 7 decembrie 2011

referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996

 

Cu Adresa nr. 51/5.306 din 15 noiembrie 2011, Secretarul general al Camerei Deputatilor a trimis Curtii Constitutionale, în temeiul dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si al art. 15 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizarea referitoare la neconstitutionalitatea art. 19, art. 191 si art. 192 din Legea pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, formulată de 61 de deputati apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat si de 55 de deputati apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal.

La sesizare s-a anexat lista cuprinzând semnăturile celor 116 deputati, autori ai sesizării de neconstitutionalitate. Potrivit acestei liste, autorii sesizării de neconstitutionalitate sunt următorii: Cristian Mihai Adomnitei, Marin Almăjanu, Teodor Atanasiu, Vasile Berci, Dan Bordeianu, Octavian Bot, Viorel-Vasile Buda, Daniel-Stamate Budurescu, Cristian Buican, Mihăită Calimente, Mircea Vasile Cazan, Mariana Câmpeanu, Daniel Chitoiu, Tudor-Alexandru Chiuariu, Liviu-Bogdan Ciucă, Horia Cristian, Ciprian Minodor Dobre, Mihai- Aurel Dontu, Gheorghe Dragomir, George Ionut Dumitrică, Relu Fenechiu, Damian Florea, Gheorghe Gabor, Gratiela Leocadia Gavrilescu, Andrei Dominic Gerea, Alina-Stefania Gorghiu, Titi Holban, Pavel Horj, Mircea Irimescu, Nicolae Jolta, Mihai Lupu, Dan-Stefan Motreanu, Gheorghe-Eugen Nicolăescu, Ludovic Orban, Ionel Palăr, Viorel Palască, Cornel Pieptea, Gabriel Plăiasu, Cristina- Ancuta Pocora, Octavian-Marius Popa, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, Călin Potor, Ana Adriana Săftoiu, Nini Săpunaru, Adrian George Scutaru, Ionut-Marian Stroe, Radu Stroe, Gigel-Sorinel Stirbu, Gheorghe-Mirel Talos, Adriana Diana Tusa, Radu Bogdan Tîmpău, Ioan Tintean, Florin Turcanu, Horea-Dorin Uioreanu, Lucia-Ana Varga, Gheorghe Ana, Gheorghe Antochi, Nicolae Bănicioiu, Eugen Bejinariu, Vasile Bleotu, Matei Radu Brătianu, Doina Burcău, Ion Burnei, Ion Călin, Dumitru Chirită, Ioan Cindrea, Radu Eugeniu Coclici, Dorel Covaci, Ioan Damian, Mircea-Gheorghe Drăghici, Sonia-Maria Drăghici, Cristian-Sorin Dumitrescu, Ion Dumitru, Mircea Dusa, Filip Georgescu, Marian Ghiveciu, Vasile Ghiorghe Gliga, Horia Grama, Viorel Hrebenciuc, Florin lordache, Cornel Itu, Ciprian-Florin Luca, Antonella Marinescu, Vasile Mocanu, Carmen Ileana Moldovan, Rodica Nassar, Adrian Năstase, Marian Neacsu, Nicolae-Ciprian Nica, Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz, Laurentiu Nistor, Constantin Nită, luliu Nosa, Florin-Costin Pâslaru, Petre Petrescu, Victor-Viorel Ponta, Georgian Pop, Vasile Popeangă, Dan-Mircea Popescu, Neculai Rătoi, Cornel-Cristian Resmerită, Cristian Rizea, Ioan Sorin Roman, Lucretia Rosea, Victor Socaciu, Adrian Solomon, Anghel Stanciu, Sorin Constantin Stragea, Viorel Stefan, Florin-Cristian Tătaru, Angel Tîlvăr, Aurelia Vasile, Radu Costin Vasilică, Petru Gabriel Vlase, Mădălin-Stefan Voicu si Valeriu Stefan Zgonea.

La sesizare a fost anexată, în copie, Legea pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996.

Sesizarea a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 6.188 din 15 noiembrie 2011 si formează obiectul Dosarului nr. 1.329A/2011.

Prin această sesizare, autorii acesteia solicită Curtii să se pronunte asupra constitutionalitătii art. 19, art. 191 si art. 192 din Legea pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, apreciind că aceasta prezintă următoarele vicii de neconstitutionalitate extrinsecă:

Legea supusă controlului de constitutionalitate contravine prevederilor constitutionale ale art. 61 si art. 75, prin prisma procedurii legislative de adoptare a acesteia. Astfel, autorii obiectiei de neconstitutionalitate sustin că proiectul acestei legi a fost adoptat de Senat ca prima Cameră sesizată, forma adoptată fiind trimisă la Camera Deputatilor, cu rol de Cameră decizională. În cadrul acestei Camere, procedura de adoptare a fost viciată prin faptul că au fost puse în discutie o serie de amendamente la art. 18, art. 19 si art. 29 din Legea nr. 16/1996, care nu au fost analizate, în primă instantă, de Senat. Or, “legea trebuie să fie rezultanta manifestării de vointă concordantă a ambelor Camere ale Parlamentului.” Cu privire la acest aspect, autorii sesizării invocă considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 472 din 22 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 30 aprilie 2008, conform cărora modificările si completările pe care Camera decizională le aduce asupra proiectului de lege adoptat de prima Cameră sesizată trebuie să se raporteze la materia avută în vedere de initiator si la forma în care a fost reglementată de prima Cameră. Altfel, se ajunge la situatia ca o singură Cameră, si anume Camera decizională, să legifereze, ceea ce contravine principiului bicameralismului consacrat de art. 61 alin. (2) din Constitutie, precum si competentelor stabilite pentru cele două Camere, potrivit prevederilor constitutionale ale art. 75 alin. (1).

În legătură cu această situatie, autorii obiectiei de neconstitutionalitate consideră că, pentru amendamentele formulate, trebuia să se solicite avizul Consiliului Legislativ, în temeiul art. 79 alin. (1) din Constitutie si al art. 99 alin. (7) din Regulamentul Camerei Deputatilor, deoarece, initial, acestea nu au făcut obiectul avizului Consiliului Legislativ, prevederile constitutionale mentionate fiind astfel golite de continut. În acest sens invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 710 din 6 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2009.

Autorii sesizării arată că “declararea ca abuzive a preluărilor făcute în baza Decretului nr. 472/1971 poate deschide calea către orice revendicare a oricăror documente preluate în baza acestui decret, anulând functia normală a Arhivelor Nationale din orice stat civilizat, aducând prejudicii memoriei istorice a statului român si a cetătenilor săi”. În continuare, apreciază că “retrocedarea în natură a documentelor care au apartinut odată cultelor este o încălcare a drepturilor constitutionale. Nicăieri în lume nu se întâmplă acest lucru. În toate tările civilizate există arhive centralizate. Arhivele Nationale sunt o institutie a statului român, iar ele nu pot fi devalizate”.

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizarea a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a transmite punctele lor de vedere asupra sesizării de neconstitutionalitate.


Presedintele Senatului, prin Adresa nr. I 813 din 6 decembrie 2011, înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 6.673 din 6 decembrie 2011, a comunicat punctul său de vedere asupra sesizării de neconstitutionalitate, în care solicită respingerea acesteia, considerând că modificările si completările aduse Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 au fost adoptate cu respectarea prevederilor constitutionale ale art. 61 alin. (2), art. 75 si art. 79 alin. (1) si a jurisprudentei Curtii Constitutionale concretizate în deciziile nr. 472/2008, nr. 1.093/2008, nr. 710/2009, nr. 413/2010 si nr. 1.656/2010.

Presedintele Camerei Deputatilor a transmis punctul său de vedere cu Adresa nr. 51/5.449 din 22 noiembrie 2011, înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 6.370 din 22 noiembrie 2011, prin care apreciază că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece art. 19, art. 191 si art. 192 din Legea pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 si legea în integralitatea ei sunt conforme cu prevederile constitutionale ale art. 61 alin. (2) si art. 79 alin. (1).

În acest sens arată, în esentă, în ceea ce priveste înfrângerea art. 61 alin. (2) din Constitutie, că dezbaterea realizată în Camera decizională - Camera Deputatilor - s-a referit la continutul si forma initiativei legislative adoptate de Senat si s-a raportat la materia avută în vedere de initiator, “cu toate că în continut a fost realizată o anumită îmbunătătire a sa, după cum urmează: [...] art. 19 a fost modificat si completat fără ca acesta să cuprindă o altă materie sau o altă formă; după art. 19 au fost introduse art. 191 si art. 192 care cuprind reguli extrem de importante referitoare la revendicarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al României, reguli care nu existau în forma Senatului [...]”.

Referitor la încălcarea art. 79 alin. (1) din Constitutie, consideră că “avizul Consiliului Legislativ este facultativ [...], întrucât acesta este doar un organ consultativ, căruia Parlamentul îi poate solicita avize, fără să fie obligat să o facă”.

În sustinerea punctului său de vedere, presedintele Camerei Deputatilor invocă deciziile Curtii Constitutionale nr. 472/2008, nr. 1.029/2008, nr. 710/2009 si tir. 1.656/2010.

Guvernul, în punctul său de vedere comunicat cu Adresa nr. 5/6.613/E.B. si înregistrat la Curtea Constitutională sub nr. 6.554 din 30 noiembrie 2011, consideră că sesizarea este neîntemeiată.

Astfel, referitor la înfrângerea art. 61 alin. (2) din Constitutie, consideră că “respectarea procedurilor parlamentare constitutionale incumbă exclusiv Camerelor Parlamentului, doar acestea se pot pronunta asupra realitătii si motivării celor expuse de autorii criticii de neconstitutionalitate, Guvernul nefiind în măsură să facă aprecieri în acest sens”.

În ceea ce priveste încălcarea art. 79 alin. (1) din Constitutie, Guvernul apreciază că această critică excedează controlului Curtii Constitutionale, deoarece textul constitutional nu prevede obligativitatea solicitării avizului Consiliului Legislativ si pentru amendamente, această atributie rezultând doar din Regulamentul Camerei Deputatilor.

În temeiul art. 76 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională a solicitat directorului general al Arhivelor Nationale opinia asupra sesizării de neconstitutionalitate, care, prin Adresa nr. 18.809 din 29 noiembrie 2011, înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 6.535 din 29 noiembrie 2011, arată, în esentă, că “Arhivele Nationale nu sustin modificările si completările aduse Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 prin art. 19, art. 191 si art. 192”, deoarece astfel s-ar putea deschide calea către orice revendicare a oricăror documente, “anulând functia normală a Arhivelor Nationale” si “aducând prejudicii memoriei istorice a statului român si cetătenilor săi”.

CURTEA,

examinând obiectia de neconstitutionalitate, punctele de vedere ale presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar de directorul general al Arhivelor Nationale, dispozitiile legii criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si ale art. 1, 10, 15, 16 si 18 din Legea nr. 47/1992 pentru organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, să solutioneze sesizarea de neconstitutionalitate formulată de cei 116 deputati.

Desi autorii criticii sesizează Curtea Constitutională cu neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 19, art. 191 si art. 192 din Legea pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, din motivarea acesteia rezultă că obiectia de neconstitutionalitate se referă la Legea pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, în ansamblul său, astfel că instanta constitutională urmează să se pronunte asupra constitutionalitătii acestei legi în raport cu criticile de neconstitutionalitate extrinsecă formulate.

În opinia autorilor sesizării, dispozitiile legii criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 61, art. 75 si art. 79 alin. (1), al căror cuprins este următorul:

- Art. 61: “(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tării.

(2) Parlamentul este alcătuit din Camera Deputatilor si Senat”;

- Art. 75: “(1) Se supun spre dezbatere si adoptare Camerei Deputatilor, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi si propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internationale si a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri, precum si proiectele legilor organice prevăzute la articolul 31 alineatul (5), articolul 40 alineatul (3), articolul 55 alineatul (2), articolul 58 alineatul (3), articolul 73 alineatul (3) literele e), k), I), n), o), articolul 79 alineatul (2), articolul 102 alineatul (3), articolul 105 alineatul (2), articolul 117 alineatul (3), articolul 118 alineatele (2) si (3), articolul 120 alineatul (2), articolul 126 alineatele (4) si (5) si articolul 142 alineatul (5). Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii si adoptării, ca primă Cameră sesizată, Senatului.

(2) Prima Cameră sesizată se pronuntă în termen de 45 de zile. Pentru coduri si alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. În cazul depăsirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate.

(3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv.

(4) în cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care, potrivit alineatului (1), intră în competenta sa decizională, prevederea este definitiv adoptată dacă si cea de-a doua Cameră este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la prima Cameră sesizată, care va decide definitiv în procedură de urgentă.

(5) Dispozitiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător si în cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competenta decizională apartine primei Camere.”;

- Art. 79 alin. (1): “Consiliul Legislativ este organul consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării si coordonării întregii legislatii. El tine evidenta oficială a legislatiei României.”


Procedând la analizarea sustinerilor autorilor prezentei sesizări, Curtea retine că, prin continutul său normativ, legea supusă controlului de constitutionalitate se încadrează în categoria legilor ordinare, având ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, care a fost adoptată în regimul legii organice.

Examinând critica referitoare la nerespectarea procedurii de adoptare a legii înainte de promulgare, Curtea constată că aceasta este întemeiată.

Astfel, din analiza comparată a documentelor privind initierea si desfăsurarea procesului legislativ în cauză, respectiv a propunerii legislative depuse de initiatori, a formei adoptate de Senat, ca primă Cameră sesizată, si a celei adoptate de Camera Deputatilor, cu rol de Cameră decizională, Curtea retine că sunt diferente majore de continut juridic între forma finală a legii si forma proiectului de lege, modificările si completările adoptate de Camera Deputatilor dând o configuratie deosebită, semnificativ diferită fată de cea a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Asa cum a statuat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 710 din 6 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2009, “Potrivit art. 61 din Constitutie, Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării, iar structura sa este bicamerală, fiind alcătuit din Camera Deputatilor si Senat. Principiul bicameralismului, astfel consacrat, se reflectă însă nu numai în dualismul institutional în cadrul Parlamentului, ci si în cel functional, deoarece art. 75 din Legea fundamentală stabileste competente de legiferare potrivit cărora fiecare dintre cele două Camere are, în cazurile expres definite, fie calitatea de primă Cameră sesizată, fie de Cameră decizională. Totodată, tinând seama de indivizibilitatea Parlamentului ca organ reprezentativ suprem al poporului român si de unicitatea sa ca autoritate legiuitoare a tării, Constitutia nu permite adoptarea unei legi de către o singură Cameră, fără ca proiectul de lege să fi fost dezbătut si de cealaltă Cameră. Art. 75 din Legea fundamentală a introdus, după revizuirea si republicarea acesteia în octombrie 2003, solutia obligativitătii sesizării, în anumite materii, ca primă Cameră, de reflectie, a Senatului sau, după caz, a Camerei Deputatilor si, pe cale de consecintă, reglementarea rolului de Cameră decizională, pentru anumite materii, a Senatului si, pentru alte materii, a Camerei Deputatilor, tocmai pentru a nu exclude o Cameră sau alta din mecanismul legiferării.

Totodată, alin. (4) si (5) ale art. 75 din Constitutie prevăd modul de rezolvare a posibilelor «conflicte de competentă» între prima Cameră sesizată si Camera decizională, dar nu există un text în Constitutie care să permită Camerei decizionale să se îndepărteze de la «limitele sesizării» date de solutia adoptată de către prima Cameră sesizată.”

Asa cum s-a arătat deja, diferentele de continut juridic dintre forma proiectului de lege adoptat de Senat, ca primă Cameră sesizată, si a legii adoptate de Camera Deputatilor, în calitate de Cameră decizională, sunt de natură să încalce principiul bicameralismului, în sensul că forma finală a legii, în redactarea adoptată de Camera decizională, se îndepărtează în mod substantial de forma adoptată de Camera de reflectie, ceea ce echivalează practic cu excluderea acesteia din urmă de la procesul de legiferare. Or, legea trebuie să fie rezultanta manifestării de vointă concordante a ambelor Camere ale Parlamentului.

În jurisprudenta sa în materie, de pildă Decizia nr. 472 din 22 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 30 aprilie 2008, Curtea Constitutională, luând în considerare normele si principiile fundamentale mai sus mentionate, a statuat că “Dezbaterea parlamentară a unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative nu poate face abstractie de evaluarea acesteia în plenul celor două Camere ale Parlamentului nostru bicameral”. Totodată, este adevărat, asa cum a retinut Curtea prin Decizia nr. 1.093 din 15 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 20 octombrie 2008, că, în dezbaterea unei initiative legislative, Camerele au un drept propriu de decizie asupra acesteia, dar principiul bicameralismului nu poate fi respectat decât atât timp cât ambele Camere ale Parlamentului au dezbătut si s-au exprimat cu privire la acelasi continut si la aceeasi formă ale initiativei legislative.

Curtea constată că legea, în redactarea pe care a adoptat-o Camera Deputatilor, se îndepărtează în mod substantial atât de textul propunerii legislative, cât si de obiectivele urmărite de această propunere.

Legea criticată nu a fost deci adoptată în virtutea prerogativelor constitutionale ale Parlamentului conferite de art. 61 alin. (1), încălcându-se astfel si principiul suprematiei Constitutiei prevăzut de prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (5).

În fine, Curtea retine că art. 79 din Constitutie, reglementând institutia Consiliului Legislativ, prevede la alin. (1) că acesta “avizează proiectele de acte normative”. Totodată, potrivit art. 99 alin. (7) din Regulamentul Camerei Deputatilor, “Presedintele comisiei sesizate în fond poate solicita punctul de vedere al Consiliului Legislativ cu privire la unele amendamente, punct de vedere care va fi trimis în termenul stabilit de comisie”.

Curtea observă asadar că avizul dat de Consiliul Legislativ se referea la propunerea legislativă si că proiectul de lege adoptat de Camera Deputatilor a căpătat o formă deosebită de cea avizată initial de Consiliul Legislativ. În această situatie, era de apreciat dacă nu ar fi fost cazul ca pentru amendamentele formulate să se fi solicitat punctul de vedere al Consiliului Legislativ, având suportul constitutional în art. 79 alin. (1) din Constitutie si cel regulamentar în art. 99 alin. (7) din Regulamentul Camerei Deputatilor. În acest sens a statuat Curtea cu ocazia pronuntării Deciziei nr. 710 din 6 mai 2009.

În aceste conditii, exigentele prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), art. 61 si art. 75, precum si ale considerentelor deciziilor Curtii Constitutionale nr. 472 din 22 aprilie 2008 si nr. 710 din 6 mai 2009, invocate în sustinerea criticii de neconstitutionalitate extrinsecă, nu au fost îndeplinite, deoarece este vorba de o lege care depăseste cadrul proiectului de lege depus la Senat. Astfel, adoptarea ei de către Camera Deputatilor s-a făcut, pe de o parte, fără a se supune dezbaterii si adoptării de către prima Cameră sesizată a noilor texte si solutii adoptate de Camera decizională, iar, pe de altă parte, cu înfrângerea principiilor constitutionale în virtutea cărora o lege nu poate fi adoptată de către o singură Cameră, aceasta fiind opera întregului Parlament.

Pentru considerentele expuse, sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 este întemeiată.


în temeiul art. 146 lit. a) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 11 alin. (1) lit. A.a), al art. 15 alin. (1) si al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că Legea pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 este neconstitutională.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică Presedintelui României, presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si primului-ministru si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc la data de 7 decembrie 2011 si la aceasta au participat: Augustin Zegrean, presedinte, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Lăzăroiu, Mircea Stefan Minea, Iulia Antoanella Motoc, Ion Predescu, Puskás Valentin Zoltán si Tudorel Toader, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spatiul aerian national,  precum si a conditiilor în care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/pe alte terenuri sau suprafete de apă decât aerodromurile certificate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spatiul aerian national, precum si a conditiilor în care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/pe alte terenuri sau suprafete de apă decât aerodromurile certificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 8 septembrie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) spatiu aerian de clasa G - zonă delimitată de spatiu aerian în care nu sunt furnizate servicii de control al traficului aerian;”.

2. La articolul 5 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) pentru aeronavele de stat străine aflate în custodia operatorilor economici din România pentru reparatii, modernizări, modificări, precum si pentru aeronavele nou-fabricate destinate a deveni aeronave de stat - s-a efectuat o planificare de zbor la Ministerul Apărării Nationale sau s-a depus un plan de zbor în cazul operării ca trafic aerian general, de către operatorul aeronavelor.”

3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Zborurile prevăzute la alin. (1) lit. d) se efectuează sub responsabilitatea operatorilor economici în a căror custodie se află aeronavele de stat străine respective sau, după caz, a fabricantului, care poartă si răspunderea pentru daunele produse tertilor în timpul zborurilor, în conditiile legii civile.”

4. La articolul 8 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) în cazul în care terenul este situat în perimetrul unei zone de control de aerodrom sau al unei zone restrictionate, dacă operatorul aeronavei a convenit/încheiat cu unitatea de trafic aerian corespunzătoare, înainte de începerea activitătii de zbor pe respectivul teren, o procedură pentru coordonarea activitătilor de zbor.”

5. În anexa nr. 1, la articolul 12, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Dreptul de a executa zboruri încadrate în categoria operatiuni de transport aerian public efectuate prin curse neregulate, spre/dinspre România, este în mod normal acordat operatorilor aeronavelor din cele două tări interesate, respectiv tara de origine si de destinatie a traficului. Cu exceptia aeronavelor având masa maximă la decolare mai mică de 5.700 kg sau a celor cu mai putin de 10 locuri pentru pasageri, operatorii din state terte pot primi autorizatia să efectueze astfel de zboruri în măsura în care autoritatea aeronautică a respectivului stat tert confirmă acordarea, pe bază de reciprocitate, de drepturi de trafic similare pentru operatorii aerieni români si pentru cei din statele membre ale Uniunii Europene, stabiliti în România în conformitate cu prevederile Tratatului de înfiintare a Uniunii Europene.”

6. În anexa nr. 1, la articolul 19, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Zborurile interne si internationale cu aeronave civile care transportă trupe sau bunuri constând în armament, munitii, explozivi, materiale radioactive si alte produse încadrate, conform reglementărilor în vigoare, ca bunuri periculoase, executate cu sau fără decolare/aterizare de pe/pe teritoriul României, pot fi efectuate numai după obtinerea unei autorizatii din partea MTI. Aceste categorii de zboruri necesită si obtinerea unui aviz din partea Ministerului Apărării Nationale, conform legislatiei în vigoare.”

7. În anexa nr. 1, la articolul 19, alineatul (6), literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) depunerea, înainte de începerea sezonului de operare pentru care se solicită autorizatie si aviz, a următoarelor documente, în limba engleză sau română: copie de pe certificatul de operator aerian si de pe specificatiile de operare anexate acestuia, copie de pe certificatul emis de autoritatea competentă a statului de provenientă care să ateste dreptul operatorului de a transporta bunuri periculoase;

b) notificarea către A.A.C.R., cu 3 ore înainte de decolare, a detaliilor cu privire la bunurile periculoase care urmează să fie transportate: clasa, codul ONU, denumirea oficială a produsului, instructiunile de împachetare aplicate, tipul coletului, greutatea unui colet, numărul coletelor; notificarea completă se transmite imediat de către A.A.C.R. Ministerului Apărării Nationale/Sectia survol, relatii si reglementări aeronautice, Regiei Autonome «Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSAsi aeroportului de destinatie, în cazul în care acesta se află pe teritoriul României, împreună cu informatii cu privire la tipul aeronavei si numărul de zbor.”

8. În anexa nr. 1, la articolul 19, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:

“(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (2)-(4), zborurile din categoria urgente medicale, precum si zborurile interne si internationale ale operatorilor aerieni detinători ai unei licente valide emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, efectuate cu aeronave civile care transportă bunuri periculoase permise în conditii normale la transportul aerian si încadrate, conform Doc 9284 al Organizatiei pentru Aviatia Civilă Internatională, în clasele 2, 3 - mai putin explozibili desensibilizati în lichide, coduri ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 si 3379 -, 4, 5, 6 - mai putin substante infectioase diviziunea 6.2, categoria A, coduri ONU 2814, 2900 -, 8 sau 9, se consideră autorizate dacă pentru fiecare zbor operatorul aerian a notificat A.A.C.R., înainte de executarea zborului, programul de zbor, tipul/înmatricularea aeronavei utilizate, precum si detalii cu privire la bunurile periculoase care urmează să fie transportate: clasa, codul ONU, denumirea oficială a produsului, cantitatea; aeronava va avea la bord o copie a certificatului emis de autoritatea competentă a statului de provenientă a operatorului aerian, care să ateste dreptul si capacitatea acestuia de a transporta bunuri periculoase.

(8) Notificarea completă prevăzută la alin. (7) se transmite imediat de către A.A.C.R. Ministerului Apărării Nationale/Sectia survol, relatii si reglementări aeronautice, Regiei Autonome «Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSAsi aeroportului de destinatie, în cazul în care acesta se află pe teritoriul României, împreună cu informatii cu privire la tipul aeronavei si numărul de zbor.

(9) în cazul zborurilor cu aterizare pe sau decolare de pe teritoriul României efectuate cu aeronave civile care transportă trupe, armament, munitii, explozivi, materiale radioactive si alte bunuri periculoase nu se aplică prevederile procedurii prevăzute la lit. C.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Gheorghe Dobre,

secretar general

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 1.214.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea Spitalului de Ftiziologie Agigea si reorganizarea Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Constanta

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiintarea Spitalului de Ftiziologie Agigea, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică cu sediul în localitatea Agigea, Str. Sanatoriului nr. 1, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judetean Constanta.

(2) Desfiintarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Constanta, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Constanta, bd. Tomis nr. 145, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judetean Constanta.

Art. 2. - Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Constanta, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului unitătii administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătătii, în conditiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta.

(2) Personalul tehnic-economic-administrativ si de întretinere care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta, cu încadrarea în normativul de personal sau, după caz, se redistribuie la alte unităti sanitare.

Art. 4. - Patrimoniul Spitalului de Ftiziologie Agigea, stabilit pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie întocmite pe fiecare sursă de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - La data expirării termenului prevăzut la art. 2, la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările si completările ulterioare, la rubrica “Judetul Constanta” numărul curent 127 se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.235.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea lor în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru unele unităti din subordine

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea lor în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru unele unităti din subordine, conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.236.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si se dau în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru unele unităti din subordine

 

Administratorul bunului imobil

(denumirea si CUI)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul dobândirii/ al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Codul de clasificatie si nr. MFP

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie - Centrul Judetean Brasov - 20716277

Sediul administrativ

Teren curti-constructii - 2.074 m*

Suprafata construită - 553 ffiV CF 107396

N si E - proprietăti - Societatea Comercială RAMOSS -S.R.L; S - bloc nefamilisti; V - str. Ecaterina Teodoroiu

Municipiul Brasov,

str. Ecaterina Teodoroiu nr. 38A,

judetul Brasov

2011

3.822.486

Imobil; 8.29.08*)

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie - Directia pentru agricultură Brasov - 4384052

Sediul administrativ

Teren curti-constructii - 896 m2;

Suprafata construită - 244 m2;

CF 107396

N si E - proprietăti - Societatea Comercială RAMOSS -S.R.L; S - bloc nefamilisti; V - str. Ecaterina Teodoroiu

Mun. Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 38A, judetul Brasov

2011

1.669.652

Imobil; 8.29.08*)


*) Numărul MFP va fi acordat de Ministerul Finantelor Publice după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru anul 2012

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si ale art. 5.9 si 7.2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru anul 2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 163/2010 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru anul 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2010.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 15 decembrie 2011.

Nr. 247.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT-CADRU

pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

nr...........din anul.........luna...........ziua............

 

CAPITOLUL I

Părtile contractante

 

Între..................................., cu sediul în ..........................., judetul.................., cod postal................., telefon....................., fax................., telex................, C.U.I...................., înscrisă în registrul comertului la nr.................., cod SIRUES................, cod IBAN................., deschis la............., capital social subscris si vărsat ..........., reprezentată legal prin director general ......................si prin director economic......................., denumită expeditor, pe de o parte,

si

........................, cu sediul în..................Judetul................., cod postal ......................, telefon .............., fax......................, telex..............., C.U.I..............., înscrisă în registrul comertului la nr.................., cod SIRUES................, cod IBAN................., deschis la ..............., capital social subscris si vărsat........., reprezentată legal prin director general...................si director economic..................., denumită transportator, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul contract.

 

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

 

Art. 1. - (1) Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, după caz, de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de părti, respectându-se normele prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid pot fi, după caz, proprietatea expeditorului sau a unei terte persoane. În toate situatiile expeditorul actionează si răspunde în nume propriu în ceea ce priveste proprietatea produsului transportat.

(3) Termenii utilizati în prezentul contract sunt definiti în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Durata contractului

 

Art. 2. - Contractul se încheie pe o perioadă de............, convenită de părti.

 

CAPITOLUL IV

Programe de transport

 

Art. 3. - (1) Programul cantitătilor anuale si lunare de titei, gazolină, condensat si etan lichid ce vor fi transportate va avea la bază solicitarea depusă de expeditor si acceptată de transportator în conformitate cu anexele nr. 3 si 3.1.

(2) în cazul în care cantitătile prevăzute în anexa nr. 3 se modifică, transportatorul va accepta, în limita capacitătii disponibile pe destinatia respectivă si cu stabilirea termenului de transport, prestarea serviciilor de transport pentru cantitătile solicitate suplimentar de expeditor. Neacceptarea transportului de cantităti suplimentare va putea fi justificată numai de lipsa capacitătii de transport disponibile si va trebui să fie făcută în scris în termen de ...... zile de la primirea solicitării de la expeditor.

(3) Diminuarea cantitătilor lunare prevăzute în anexele nr. 3 si 3.1 se va face prin act aditional, la solicitarea expeditorului, comunicată cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii al cărei program se diminuează. Diminuarea va avea ca obiect o cantitate maximă reprezentând 5% din programul initial lunar stabilit la încheierea contractului.


(4) În cazul reviziilor programate, expeditorul poate solicita anularea programului de transport pentru o perioadă de maximum 45 de zile calendaristice pe an.

Art. 4. - (1) Expeditorul transmite cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lunii un program cuprinzând estimarea predării produselor pe destinatii.

(2) Expeditorul confirmă transportatorului, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii, programul lunar de predare a produselor pe destinatii. În lipsa acestuia sau în cazul nerespectării lui, transportatorul se obligă să reia transportul în cel mult 24 de ore de la primirea solicitării de transport.

Art. 5. - (1) Limitele maxime anuale admise drept consumuri tehnologice normate pentru activitătile de primire, depozitare, transport si predare sunt în conformitate cu legislatia în vigoare, respectiv cu Ordinul ministrului economiei si comertului si al ministrului finantelor publice nr. 615/1.654/2004 privind metodologia de aprobare a coeficientilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activitătilor de depozitare, manipulare, distributie si transport al uleiurilor minerale si produselor petroliere tipice si atipice din activitătile specifice industriei petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 18 noiembrie 2004, prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar de către transportator prin balanta (miscarea) produselor.

Art. 6. - (1) în functie de conditiile de operare a dotărilor transportatorului si ca urmare a solicitării în scris a expeditorului, transportatorul poate fi de acord cu modificarea punctului de primire si/sau predare a sortimentelor si a cantitătilor de titei, gazolină si condensat si etanului lichid ce urmează să fie transportate.

(2) în eventualitatea unui refuz al transportatorului, acesta va transmite expeditorului o justificare în termen de........zile de la data primirii cererii din partea expeditorului.

(3) Transportatorul este în drept să calculeze costuri suplimentare pentru:

a) transportul unor cantităti de titei, gazolină si condensat de la alte locatii si/sau către alte destinatii decât cele prevăzute în programul anual de transport pe calea ferată, conform anexei nr. 3.1;

b) transportul unor cantităti de titei, gazolină si condensat suplimentare fată de cele prevăzute în programul anual de transport pe calea ferată, conform anexei nr. 3.1.

(4) Costurile suplimentare apărute ca urmare a modificărilor mentionate la alin. (3) si care constau în diferenta dintre costurile de operare si tariful prestatiei prevăzut la art. 9 alin. (1) vor fi transmise de transportator pe baza documentelor justificative si a calculatiilor prezentate expeditorului si facturate de transportator în baza acceptului expeditorului în termen de........ zile de la transmitere. Expeditorul va achita factura în termen de .........zile de la primirea ei, confirmată de documentul postal de remitere.

 

CAPITOLUL V

Stocul de operare

 

Art. 7. - (1) în scopul realizării transportului, expeditorul are obligatia de a pune la dispozitia transportatorului cantitătile de titei necesare constituirii stocului de operare. Stocul de operare se va determina de părti în functie de capacitatea disponibilă de transport si fluxul tehnologic disponibil pentru destinatia solicitată convenită de părti de comun acord.

(2) Transportatorul va putea contribui la constituirea stocului de operare cu propriul titei în măsura în care nivelul stocurilor sale depăseste cantitatea necesară pentru asigurarea securitătii tehnologice a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului.

Art. 8. - (1) Expeditorul si transportatorul îsi vor reconstitui stocurile fizice de titei, gazolină, condensat si etan lichid, proprietatea lor, astfel cum erau constituite la începutul contractului, atât cantitativ, cât si calitativ.

(2) în cazul în care reconstituirea cantitativă si calitativă a stocului fizic total al produselor nu este posibilă, la sfârsitul anului, până la data de.........., pe bază de inventariere, se va face regularizarea valorică la pretul produselor de la data inventarierii. Termenul de decontare a facturii de regularizare este de .......... zile de la data primirii facturii, confirmată de documentul postal de remitere. În cazul neachitării în termen de 30 de zile de la scadentă a sumelor datorate, partea în culpă se obligă să plătească penalităti de întârziere egale cu nivelul majorării de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare stabilite conform reglementărilor în vigoare la acea dată, calculate asupra valorii neachitate, începând cu prima zi de la scadentă.

 

CAPITOLUL VI

Tariful si modul de plată

 

Art. 9. - (1) Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport al cantitătilor prevăzute în anexele nr. 3 si 3.1 sunt cele stabilite de autoritatea competentă, în conditiile legii. Facturarea acestor servicii se va face de către transportator decadal/săptămânal pentru cantitătile de produse efectiv predate la destinatie, certificate de procesele-verbale de predare-primire.

(2) Valoarea consumurilor tehnologice si TVA nu sunt cuprinse în tarifele de transport al produselor.

(3) Termenul de decontare care devine si termen de scadentă este de......zile de la data primirii facturii de către expeditor, confirmată de documentul postal.

(4) Plata facturilor se va face de expeditor la Ploiesti, cod IBAN.........., deschis la Banca....................

(5) Garantarea plătii prestatiilor de transport va fi stipulată în contractul de transport ce se va încheia între expeditor si transportator. Forma de constituire a garantiilor va fi negociată de părtile contractante.

(6) Refuzul total sau partial al expeditorului de a plăti o factură emisă de transportator se va aduce la cunostinta acestuia în termen de.......zile lucrătoare de la data primirii ei.

În caz contrar, facturile emise sunt considerate acceptate în totalitate de expeditor.

(7) Plătile se consideră efectuate în momentul decontării contului expeditorului.

(8) Transportatorul are obligatia de a notifica expeditorului tarifele ajustate, cu mentiunea că acestea se aplică de la data stabilită de autoritatea de reglementare în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

 

CAPITOLUL VII

Penalităti si despăgubiri

 

Art. 10. - (1) Transportatorul este îndreptătit ca începând cu prima zi de la scadentă, în conformitate cu art. 9 alin. (3), să pretindă penalităti egale cu nivelul majorării de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor în vigoare la acea dată, calculate asupra valorii neachitate începând cu prima zi de la scadentă. Transportatorul va notifica lunar expeditorului penalitătile datorate si va emite factura în termen de 10 zile de la notificare. Penalitătile vor fi plătite în termen de 5 zile de la primirea facturii.

(2) în cazul neîndeplinirii la scadentă a oricărei obligatii de plată certe, lichide si exigibile rezultate din executarea prezentului contract, transportatorul va notifica expeditorului că în termen de 5 zile se va proceda la oprirea pompării până la încasarea integrală a valorii facturilor, iar eventualele consecinte ce rezultă din această întrerupere îl privesc în exclusivitate pe expeditor.

(3) Transportatorul va relua prestarea serviciului de transport în termen de maximum 24 de ore de la data la care expeditorul face dovada achitării integrale a valorii facturilor a căror neplată a generat întreruperea pompării.

Art. 11. - În cazul în care expeditorul predă la transport o cantitate care reprezintă mai putin de 90% din programul de transport trimestrial, expeditorul datorează transportatorului, cu titlu de daune-interese, o sumă în cuantum de......euro pentru fiecare tonă nepredată rezultând din diferenta dintre cantitatea reprezentând 90% din programul de transport trimestrial si cantitatea efectiv predată. Transportatorul va emite factura în ultima zi a trimestrului respectiv, la cursul euro/leu din ziua emiterii facturii, expeditorul fiind obligat să o achite în termen de .........zile de la primirea ei.

 

CAPITOLUL VIII

Obligatiile si drepturile expeditorului si transportatorului Obligatiile si drepturile expeditorului

 

Art. 12. - (1) Expeditorul se obligă să predea titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid în conditiile de calitate prevăzute în anexa nr. 1.

(2) în situatii deosebite (timp nefavorabil, avarii la instalatiile de tratare, lipsa dezemulsionantilor), se vor putea admite derogări de la conditiile de calitate prevăzute în anexele la normele cuprinse în anexa nr. 1, la cererea scrisă a expeditorului, cu plata de către acesta a costurilor suplimentare generate astfel.

(3) Costurile suplimentare vor fi stabilite de transportator pe bază de documente justificative si vor fi facturate expeditorului. Termenul de scadentă a facturii este de........zile.

Art. 13. - (1) Expeditorul se obligă să asigure stocul de operare necesar transportului de la punctele de primire la punctele de predare a cantitătilor prevăzute în anexa nr. 3, în cazul în care transportatorul nu detine stocuri de operare pe relatia respectivă, conform art. 7, sau stocul de operare respectiv este proprietatea unui tert. Cantitătile aferente stocurilor de operare respective vor fi acceptate de expeditor pe baza fundamentărilor justificative ale transportatorului.

(2) La cuplarea tronsoanelor noi de conducte realizate de transportator prin programele proprii de reparatii capitale si modernizare, expeditorii detinători ai stocului de operare vor completa stocul cu cantitătile de produse fundamentate de transportator în vederea reluării pompării.

Art. 14. - (1) în cazul unor avarii pe conductele de gazolină si etan lichid, expeditorul se obligă să asigure stocarea gazolinei si etanului lichid conform anexei nr. 5.

(2) în cazul unor avarii pe conductele de titei, expeditorul se obligă să asigure stocarea titeiului în rezervoarele de receptie pentru.......ore.

Art. 15. - În situatia în care se recuperează titeiul rezultat în urma avariilor, expeditorul se obligă să primească titeiul transportat de transportator cu mijloace auto la punctele de primire, dacă este cazul. La predarea titeiului se va încheia un proces-verbal în care se va mentiona cantitatea si calitatea titeiului primit. În cazul în care este necesară reconditionarea titeiului, costurile aferente acestei operatiuni se vor recupera de la transportator pe bază de documente justificative.

Art. 16. - (1) Expeditorul se obligă să asigure efectuarea analizelor de laborator si emiterea rapoartelor de încercare cu privire la calitatea produselor, având ca referintă standardele prevăzute în anexele la prezentul contract, în prezenta părtilor interesate.

(2) Expeditorii care detin laboratoare proprii au obligatia să le doteze în mod corespunzător.

Art. 17. - Expeditorul se obligă să notifice transportatorului, în cazul opririlor programate, cu 30 de zile lucrătoare înainte, situatiile în care rafinăriile si rampele de descărcare sunt oprite, în caz contrar, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli care sunt cauzate în totalitate din vina sa.

Art. 18. - (1) Expeditorul are obligatia să asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevăzute de către firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Tabelele de calibrare a rezervoarelor utilizate vor fi lizibile si vor fi puse la dispozitia transportatorului. Rezervoarele trebuie să întrunească conditiile de functionare privind depunerile de slam, functionarea serpentinelor de încălzire cu abur (după caz) si a conductei de scurgere a apei tehnologice, să asigure posibilitatea de sigilare a ventilelor de pe conductele tehnologice, precum si de sigilare si esantionare a probelor, să fie dotate si întretinute conform normelor în vigoare privind tehnica securitătii, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului. Standardele relevante în acest sens sunt cele prevăzute în anexele la prezentul contract.

(2) Expeditorul are obligatia ca pentru incintele lui să propună si să încheie contracte sau conventii privind dotarea, utilizarea instalatiilor si respectarea normelor în vigoare privind tehnica securitătii, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului.

Art. 19. - (1) Expeditorul este obligat să primească cu prioritate la descărcare titeiul si gazolina expediate de transportator prin rampele sale de încărcare, în cantitătile stabilite prin programul de transport.

(2) Dacă din vina expeditorului apar stationări ale navetelor de titei, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli suplimentare determinate de aceste stationări. Cheltuielile suplimentare vor fi transmise de transportator, pe baza documentelor justificative si a calculatiilor prezentate expeditorului. Expeditorul va transmite acceptul cheltuielilor suplimentare în termen de.....zile lucrătoare de la comunicare; în caz contrar transportatorul va considera acceptate cheltuielile solicitate.

(3) Facturarea de către transportator a cheltuielilor suplimentare se va face în......zile de la expirarea termenului prevăzut în alin. (2), termenul de scadentă a facturii fiind de...... zile de la primirea facturii.

Art. 20. - Expeditorul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate, în conditiile si la termenele stabilite în cap. VI si VII.

Art. 21. - Expeditorul are dreptul să conteste balanta de transport a produselor în maximum ......zile lucrătoare de la primirea acesteia. Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut presupune că balanta a fost acceptată.

Art. 22. - Expeditorul este obligat să prezinte la transportul titeiului de import numai titei liber la pompare. În acest scop, la punctul de primire, expeditorul sau persoana desemnată să predea titeiul va prezenta documentul “înstiintare scrisă” ori “Telefonogramă de propunere de predare”, care va cuprinde: proprietarul titeiului, numărul rezervorului, cantitatea liberă la pompare, punctul de destinatie.

Art. 23. - Expeditorul si transportatorul vor încheia conventii de încărcare-descărcare, în conformitate cu fluxul proceselor tehnologice în rampele proprii de încărcare-descărcare.

Art. 24. - Expeditorul este obligat să transmită transportatorului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.

Art. 25. - Expeditorul garantează pe propria răspundere că titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid nu fac obiectul unui litigiu si că sunt libere de orice sarcini. În caz contrar, expeditorul este obligat să înstiinteze transportatorul, acesta nefiind obligat să accepte transportul produsului care este obiect de litigiu.

Art. 26. - (1) Expeditorul are obligatia ca până pe data de .......... octombrie a fiecărui an să prezinte transportatorului cantitătile estimative ale produselor care vor fi transportate anul următor.

(2) La solicitarea scrisă a transportatorului, expeditorul se obligă să receptioneze în termen de ........ore titeiul adus la destinatie de către transportator, dacă titeiul îndeplineste conditiile de receptie stipulate în contract, sub sanctiunea plătii unor penalităti în cuantum de.......% din valoarea serviciului de transport al cantitătii respective, pentru fiecare oră de întârziere.

Obligatiile si drepturile transportatorului

Art. 27. - (1) Transportatorul se obligă să transporte prin conductă cantitătile de produse prevăzute în anexa nr. 3 si să le predea la destinatie în cel mult.....zile lucrătoare de la primirea acestora.

(2) în cazul în care transportatorul nu predă la destinatie produsele în cel mult ......... zile de la primirea acestora, expeditorul este în drept să solicite daune-interese egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor în vigoare la acea dată, calculate asupra valorii prestatiilor de transport neefectuate în termenul prevăzut. Acestea vor fi transmise de expeditor pe baza documentelor justificative si a calculatiilor prezentate transportatorului. Facturarea acestora de către expeditor, în baza acceptului transportatorului, se face în termen de........zile de la transmitere. Transportatorul va achita factura în termen de ....... zile de la primirea ei, confirmată de documentul postal de remitere.

(3) Pentru cazul în care titeiul si gazolina sunt transportate pe calea ferată sau combinat pe conducte si calea ferată, părtile contractante vor conveni programe de transport si termene compatibile cu normele de transport pe calea ferată.

Art. 28. - (1) Transportatorul se obligă să primească, să transporte si să predea cantitătile zilnice de titei, gazolină, condensat si etan lichid conform programului stabilit cu expeditorul.

(2) Transportatorul răspunde de cantitatea si calitatea (conform anexei nr. 1) titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid din momentul primirii de la expeditor si până în momentul predării la destinatie, influentate de consumul tehnologic.

(3) Transportatorul se obligă să asigure cazane de cale ferată goale în rampele de încărcare si să optimizeze încărcarea si transportul produselor astfel încât să se asigure cazane de cale ferată pline în rampele de descărcare ale expeditorului, la nivelul capacitătii acestora de descărcare, conform conventiilor de încărcare-descărcare.

Art. 29. - Transportatorul se obligă să actioneze în mod corespunzător pentru remedierea eventualelor avarii.

Art. 30. - Transportatorul este obligat să transmită expeditorului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.

Art. 31. - (1) Transportatorul are obligatia să asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevăzute de către firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Rezervoarele trebuie să întrunească conditiile de functionare privind depunerile de slam, functionarea serpentinelor de încălzire cu abur (după caz) si a conductei de scurgere a apei tehnologice, să asigure posibilitatea de sigilare a ventilelor de pe conductele tehnologice, precum si de sigilare si de esantionare a probelor, să fie dotate si întretinute conform normelor în vigoare privind tehnica securitătii, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului. Standardele relevante în acest sens sunt cele prevăzute în anexele la prezentul contract.

(2) Transportatorul are obligatia ca pentru incintele lui să propună si să încheie contracte sau conventii privind dotarea, utilizarea instalatiilor si respectarea normelor în vigoare privind tehnica securitătii, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului.

(3) Transportatorul are obligatia, dacă detine laboratoare proprii, să le doteze în mod corespunzător.

Art. 32. - (1) în termen de ...... zile lucrătoare de la încheierea lunii, precum si la încetarea contractului din orice motiv, transportatorul va întocmi si prezenta expeditorului balanta (miscarea) produselor transportate, conform anexelor nr. 7.1 si 7.2, având la bază procesele-verbale de predare-primire. Procesele-verbale de predare-primire se întocmesc si se semnează de expeditor si transportator pe baza bonurilor provizorii si a rapoartelor de încercare.

(2) în cazul în care expeditorul contestă în mod justificat balanta, transportatorul va întocmi si va prezenta expeditorului balanta refăcută în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea contestatiei.

Art. 33. - Transportatorul se obligă să anunte cu minimum 30 de zile calendaristice înainte reviziile si reparatiile programate pentru echipamentele si instalatiile de transport.

Art. 34. - Transportatorul va analiza toate solicitările de transport primite si va decide înainte de data de 30 noiembrie a fiecărui an, conform conditiilor si procedurilor stabilite, dacă aprobă cererile primite. Decizia incluzând optiunile selectate în mod corect si nediscriminatoriu, cu motivarea acestora, se va notifica în scris fiecărui solicitant.

Art. 35. - Transportatorul nu este obligat să presteze servicii de transport al produselor atunci când:

a) nu există capacitate disponibilă în conductele Sistemului national de transport, în raport cu programul de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid si cu rutele solicitate. În cazul în care nu există suficientă capacitate disponibilă pentru a transporta întreaga cantitate solicitată, transportatorul va informa expeditorul, iar acesta va putea să îsi modifice cererea în mod corespunzător;

b) există considerente de ordin tehnic, operational sau de sigurantă care ar putea afecta exploatarea Sistemului national de transport al produselor prin conducte;

c) calitatea produselor solicitate să fie transportate nu respectă:

- specificatiile de calitate ale transporturilor de produse contractate;

- specificatiile de pompabilitate corespunzătoare pentru conductele Sistemului national de transport;

- calitatea transporturilor de produse solicitate, cărora li s-a acordat un nivel mai înalt de prioritate în cadrul cererii;

d) capacitatea disponibilă este necesară în vederea îndeplinirii unor obligatii pentru prestarea unor servicii publice de către transportator conform legislatiei în vigoare;

e) expeditorul nu si-a îndeplinit obligatiile financiare fată de transportator cu privire la serviciile de transport al produselor prestate anterior si nu prezintă garantii sau sigurantă cu privire ia obligatiile de plată viitoare;

f) expeditorul sau entitatea împuternicită de acesta nu a prezentat documentul “înstiintare scrisă” sau “Telefonogramă de propunere de predare”;

g) expeditorul nu asigură capacităti de descărcare la nivelul programelor stabilite pentru cantitătile transportate pe calea ferată.

Art. 36. - Transportatorul are dreptul să sisteze toate operatiunile privind prestarea serviciilor de transport în conditiile mentionate la art. 10 alin. (2).

 

CAPITOLUL IX

Răspunderea contractuală

 

Art. 37. - Dacă din vina dovedită a expeditorului se ajunge la deteriorarea conductelor sau a instalatiilor sistemului de transport, transportatorul nu poate fi răspunzător fată de expeditor pentru nicio întârziere, deteriorare ori pierdere a produselor pe timpul transportului.

Art. 38. - (1) Expeditorul are obligatia să despăgubească transportatorul pentru orice pierdere sau cheltuială dovedită de transportator, care este din vina sa ori s-a produs ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract.

(2) Transportatorul are obligatia să despăgubească expeditorul pentru orice pierdere sau cheltuială dovedită de expeditor, care este din vina sa ori s-a produs ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract.

Art. 39. - După semnarea cumulativă a documentelor de receptie a produselor (bon provizoriu si raport de încercare la punctul de primire), răspunderea cantitativă si calitativă trece în sarcina transportatorului până la predarea lor la destinatie pe baza documentelor de receptie (bon provizoriu si raport de încercare), moment în care răspunderea cantitativă si calitativă trece în sarcina expeditorului.

Art. 40. - Transportatorul răspunde de integritatea produselor transportate. Orice eveniment care conduce la pierderi apărute pe parcursul executării prestatiei de către acesta, dacă nu este în culpa expeditorului, se impută transportatorului.

 

CAPITOLUL X

Reclamatii

 

Art. 41. - Părtile vor transmite în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la receptia titeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid reclamatiile în legătură cu calitatea acestora. Confirmarea reclamatiei se va face prin analizarea probelor-martor sigilate si păstrate. Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut presupune însusirea de către părti a rezultatelor de la receptia produsului.

 

CAPITOLUL XI

Clauze speciale

 

Art. 42. - Prezentul contract este sub incidenta legii române.

Art. 43. - Părtile contractante se obligă să respecte confidentialitatea prezentului contract.

Art. 44. - Arhivarea documentelor pe baza cărora se întocmeste balanta (miscarea) de transport al produselor se face

de ambele părti, conform normelor specifice de păstrare a documentelor.

Art. 45. - Niciuna dintre prevederile prezentului contract nu va fi destinată stabilirii unei relatii de subordonare între părti, fiecare parte fiind în întregime responsabilă pentru obligatiile care îi incumbă conform contractului.

Art. 46. - Receptiile se vor face în intervalul orar 8,00- 16,00 al zilei. Situatiile exceptionale vor fi anuntate transportatorului prin fax.

Art. 47. - Părtile contractante se vor informa reciproc, în formă scrisă, cu cel putin ........ zile înaintea luării măsurilor tehnice, organizatorice si de restructurare cu impact asupra activitătii de transport, pentru a se pune de acord asupra activitătilor curente si viitoare.

Art. 48. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părtilor contractante conform dispozitiilor legale.

Art. 49. - Litigiile apărute în cursul derulării acestui contract se rezolvă pe cale amiabilă, iar în caz contrar vor fi supuse spre solutionare instantelor de drept comun competente, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă.

Art. 50. - Orice modificare a conditiilor prezentului contract se va face prin act aditional însusit de ambele părti.

Art. 51. - Forta majoră apără de răspundere partea care o invocă si se comunică celeilalte părti contractante în termen de 5 zile, iar în următoarele 15 zile trebuie transmise documentele care să ateste evenimentele respective, astfel cum au fost convenite de părti.

Forta majoră exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate pe toată perioada în care aceasta actionează. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuvin părtilor până la aparitia acesteia.

Art. 52. - Denuntarea unilaterală a contractului se poate face de către partea interesată cu un termen de preaviz de 60 de zile fată de data la care aceasta devine operatională.

Art. 53. - Anexele nr. 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7.1 si 7.2 fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract a fost încheiat la data de........, în două exemplare, cu anexe, câte unul pentru fiecare parte contractantă, si intră în vigoare la data de.............

 

Expeditor

Director general,

……………………………………………..

Director economic,

……………………………………………..

Oficiul juridic,

……………………………………………..

Transportator

Director general,

……………………………………………..

Director economic,

……………………………………………..

Oficiul juridic,

……………………………………………..

 

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

 

NORME

privind calitatea, receptia si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

 

Calitatea

1. Expeditorul va prezenta la semnarea contractului fisele de calitate ale produselor ce urmează să fie transportate (anexele A1- A4, care fac parte integrantă din prezentele norme).

2. Expeditorul va prezenta la semnarea contractului fisele de securitate ale produselor ce urmează să fie transportate, conform legislatiei în vigoare.

3. Transportatorul va preda la destinatie produsele primite de la expeditor în parametrii de calitate cu care acestea au fost preluate, tinându-se cont de eventualele amestecuri cu stocul de operare existent în conducte, de stocul din rezervoarele de primire din rafinării, de abaterile admise ale determinărilor calitative, precum si de modificările acelor parametri de calitate ce pot apărea independent de actiunea transportatorului.


4. În cazul în care pe aceeasi conductă se transportă mai multe sortimente de titei, la destinatie se va preda sortimentul de titei cel mai apropiat de cel preluat pentru pompare.

Conditii de pompabilitate

a) Pentru titeiul din import

1. Expeditorul va preda transportatorului pentru pompare titei care la receptie trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

- temperatura de congelare = cu 7°C mai mică decât temperatura minimă a solului, măsurată pe traseul conductei;

- viscozitatea la temperatura minimă a solului:

cst. maxim =

2. Temperatura solului măsurată pe traseul conductei va fi comunicată zilnic de transportator expeditorului pentru ca acesta să pregătească titeiul conform conditiilor precizate la pct. 1.

3. Conditia de omogenitate:

- pentru receptia rezervoarelor cu titei omogen (diferenta de densitate între probele de nivel superior, mijloc si aspiratie se încadrează în limitele de +/- 5 kg/m3), se constituie proba compusă din cele 3 probe individuale prin amestecare proportională, determinându-se caracteristicile titeiului;

- pentru receptia rezervoarelor cu titei neomogen (diferenta de densitate între probele de nivel superior, mijloc si aspiratie nu se încadrează în limitele de +/- 5 kg/m3), se recoltează probe punctuale de la nivelele intermediare sau echidistante, astfel încât să fie prinse toate straturile. Din probele punctuale se constituie proba compusă, la care se determină caracteristicile titeiului. De asemenea, se determină densitatea si pentru probele intermediare;

- se verifică continutul de apă la proba de aspiratie care trebuie să fie de maximum 1% (conditia de receptie a titeiului).

b) Pentru titeiul din tară

Pentru asigurarea pompării pe conductă a titeiurilor parafinoase acestea trebuie să îndeplinească conditia de pompabilitate privind punctul de congelare (minimum 7°C sub temperatura solului măsurată pe traseul conductei).

Receptia si predarea

a) Pentru transport pe conductă

1. Primirea produselor din productia internă de la punctele de primire se va face numai pe timpul zilei, prin receptie la intervalele prevăzute în anexa B, care face parte integrantă din prezentele norme, întocmită de expeditor de comun acord cu transportatorul.

2. Primirea titeiului din import în punctul de primire Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. se face la solicitarea acesteia, de regulă pe timpul zilei, pe bază de “înstiintare scrisă” sau “Telefonogramă de propunere la predare”, care trebuie să cuprindă următoarele: proprietarul titeiului, numărul rezervorului, cantitate liberă la pompare, punctul de destinatie al transportului.

3. Înainte de umplerea rezervorului în vederea receptiei se izolează conducta de legătură dintre părti, prin închiderea si sigilarea ventilelor. Violarea sigiliilor atrage răspunderea legală pentru partea vinovată.

4. Receptia calitativă si cantitativă a produselor se efectuează în rezervoarele si laboratoarele expeditorului sau transportatorului cu respectarea standardelor de referintă, prevăzute în anexele CI-C4, care fac parte integrantă din prezentele norme.

5. În cazul în care transportatorul/expeditorul va pune în functiune sisteme automate de măsură a livrărilor de titei (skid-uri de măsură) părtile vor agrea si vor întocmi proceduri de lucru si măsurare în conformitate cu standardele românesti si/sau internationale în care se va specifica modul de determinare a cantitătii de titei, gazolină, condensat si etan lichid livrate/primite.

6. Transportatorul împreună cu expeditorul vor întocmi: raportul de încercare, bonul provizoriu, procesul-verbal de predare-primire, în două exemplare semnate de cele două părti, conform anexelor D1-D5, care fac parte integrantă din prezentele norme.

7. Predarea către terti a titeiului si gazolinei se face de către transportator numai la comunicarea scrisă a expeditorului si cu acordul părtilor. Transportatorul va transmite procesul-verbal de predare-primire expeditorului pentru facturare.

8. În vederea receptiei se vor esantiona probe de către transportator în prezenta expeditorului.

9. Din rezervoarele receptionate se va păstra la transportator sau expeditor, după caz, câte o probă-martor de un litru, sigilată de ambele părti, timp de 30 de zile de la receptie, pentru analiză în caz de reclamatie. În caz de litigiu, analiza se efectuează la un laborator stabilit de comun acord de ambele părti contractante. În situatia în care prin analiza probei-martor reclamatia se dovedeste întemeiată, partea în culpă suportă consecintele. Recipientele pentru probe vor fi asigurate de cei care păstrează probele.

10. Predarea etanului lichid la destinatie se face prin contorul transportatorului. Pentru eliminarea neconcordantelor, prin grija părtilor vor fi verificate cele 3 aparate (al expeditorului, al transportatorului si al destinatarului).

11. Expeditorul împreună cu transportatorul vor verifica calitatea etanului lichid care trebuie să corespundă fisei de calitate eliberate de expeditor la predare către transportator. Eventualele neconcordante vor fi rezolvate de comun acord.

b) Pentru transport pe calea ferată

1. Receptia cantitativă a titeiului si gazolinei ce se transportă pe calea ferată se poate face astfel:

- la rezervoare, înainte si după transvazare în/din vagoane, respectându-se instructiunile în vigoare prevăzute în anexele C1 si C2;

- la cazane, prin cântărirea vagoanelor-cisternă la plin si la gol pe cântare pod-basculă, aprobate metrologic, în prezenta expeditorului si transportatorului, întocmindu-se fisa de cântar în care se consemnează: numerele cazanelor, cantitatea brută determinată prin cântărire si tara înscrisă pe tăblita fiecărui vagon-cisternă.

2. Receptia calitativă a titeiului si gazolinei se face de către expeditor, în prezenta transportatorului, prin esantionarea probelor manual sau prin sistemul automat, cu întocmirea raportului de încercare.

Pe baza raportului de încercare si a fisei de cântar se întocmeste procesul-verbal de predare-primire a titeiului sau gazolinei, pentru un lot (navetă) de cazane, care se semnează de către expeditor si transportator.

Procesul-verbal de predare-primire a titeiului sau gazolinei va contine următoarele date:

- cantitatea brută, determinată prin diferenta la cântărire între gol si plin;

- cantitatea totală de impurităti (apă, sedimente, sare) determinată pe baza raportului de încercare;

- cantitatea netă rezultată ca diferentă între cantitatea brută determinată prin cântărire si cantitatea totală de impurităti.

Când nu există posibilitatea de transvazare într-un rezervor sau cântărire pe pod-basculă, se determină volumul de titei prin calibrare. Standardul de referintă privind stabilirea cantitătii de titei este SR 1165/2004.

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..


ANEXA A1

la norme

 

UNITATEA................................

Fisa de calitate a titeiulu

 

Sortimentul

Continutul maxim în apă + impurităti mecanice

(%m/m)

% m/m

cloruri

Congelare păcură

A1 Vest

1

max.

0,06

sub -15°C

A3 Vest

1

max.

0,06

sub -15°C

A3 Rest

1

max.

0,06

sub -15°C

A3 Sel.

1

max.

0,06

sub -30°C

A3 Nesel

1

max.

0,06

sub -15°C

A3 Videle

1

max.

0,06

sub -30°C

A3 Ind.

1

max.

0,06

sub -30°C

A3 Suplac

1

max.

0,06

sub -30°C

B (Olt, Rest)

1

max.

0,06

între-15 si 18°C

C (Mold, Rest)

1

max.

0,06

peste+ 18°C

Csel

1

max.

0,06

peste + 18°C

C Rest leb.

1

max.

0,06

peste + 18°C

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..

 

ANEXA A2

la norme

 

 

UNITATEA................................

 

Fisa de calitate a gazolinei

 

Caracteristica

Valoarea admisă

Standardele de referintă privind metoda de încercare*)

Densitate

max. 0,650

 

Continut de apă

max. 50 ppm

 

Presiune de vapori la 37,8°C

max. 15 bar

 

Temperatură finală de distilare

max. 215°C

 

Compozitie, continut Ci-C3

max. 30% v/v

 

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..

 

*) Conform standardelor în vigoare acceptate de părti, aplicabile atât la primirea produsului, cât si la predarea acestuia.

 

ANEXA A3

la norme

 

UNITATEA................................

Fisa de calitate a etanului lichid

 

Componenti

Limita

% m/m

C1

max.

3

C2

min.

32

C3

max.

43

IC4

max.

13,5

IC4

min.

12,5

C5+

max.

1

CO2

max.

3

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..


ANEXA A4

la norme

 

UNITATEA................................

Fisa de calitate a condensatului

 

Caracteristica

Valoarea admisă

Standardele de referintă privind metoda de încercare*)

Densitate la 15°C

0,720-0,750 g/cm3

 

Continut impurităti:

 

 

- apă

 

 

- mecanice+apă

max. 1% m/m

 

Cloruri

max. 0,06% m/m

 

Distilare

la 100°Cmax. 21% v/v 200°C max. 80% v/v

 

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..

 

*) Conform standardelor în vigoare acceptate de părti, aplicabile atât la primirea produsului, cât si la predarea acestuia.

 

ANEXA B

la norme

 

UNITATEA................................

Puncte de predare-primire a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid si periodicitatea predării

 

Nr. crt.

Locatia

Punctul de predare

Produsul

Estimat

t/zi

Perioada de receptie

0

1

2

3

4

5

 

 

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..

 

 

ANEXA C

 la norme

 

UNITATEA................................

 

Lista ce cuprinde operatiile care se efectuează la receptia titeiului din tară

 

Nr. crt.

Operatiunea

Standardele de referintă privind metoda de încercare*)

1.

Măsurarea stocului, temperaturii titeiului din rezervor si calculul cantitătii

 

2.

Esantionarea probelor

 

3.

Determinarea densitătii

 

4.

Determinarea continutului de apă

 

5.

Determinarea continutului de cloruri

 

6.

Determinarea punctului de congelare

 

7.

Determinarea viscozitătii cinematice

 

8.

Determinarea continutului de sediment

 

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..


*) Conform standardelor în vigoare acceptate de părti, aplicabile atât la primirea produsului, cât si la predarea acestuia.

 


ANEXA C2

la norme

 

UNITATEA................................

 

Lista ce cuprinde operatiile care se efectuează la receptia gazolinei

 

Nr .

Operatiunea

Standardele de referintă privind metoda de încercare*)

1.

Determinarea densitătii

 

2.

Determinarea presiunii de vapori la 37,8°C

 

3.

Determinarea umiditătii

 

4.

Compozitie, continut C1-C3

 

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..


*) Conform standardelor în vigoare acceptate de părti, aplicabile atât la primirea produsului, cât si la predarea acestuia.

 

ANEXA C3

la norme

 

UNITATEA................................

 

Lista ce cuprinde operatiile care se efectuează la receptia condensatului

 

Nr. crt.

Operatiunea

Standardele de referintă privind metoda de încercare*)

1.

Măsurarea stocului, temperaturii titeiului din rezervor si calculul cantitătii

 

2.

Esantionarea probelor

 

3.

Determinarea densitătii

 

4.

Determinarea continutului de apă

 

5.

Determinarea continutului de cloruri

 

6.

Determinarea punctului de congelare

 

7.

Determinarea viscozitătii cinematice

 

8.

Determinarea continutului de sediment

 

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..


*) Conform standardelor în vigoare acceptate de părti, aplicabile atât la primirea produsului, cât si la predarea acestuia.

 

ANEXA C4

la norme

 

UNITATEA................................

 

Lista ce cuprinde operatiile care se efectuează la receptia titeiului din import

 

Nr. crt.

Operatiunea

Standardele de referintă privind metoda de încercare*)

1.

Măsurarea stocului, temperaturii titeiului din rezervor si calculul cantitătii nete

 

2.

Esantionarea probelor

 

3.

Determinarea densitătii

 

4.

Determinarea continutului de apă prin metoda distilării

 

5.

Determinarea continutului de cloruri

 

6.

Determinarea punctului de congelare

 

7.

Determinarea viscozitătii cinematice

 

8.

Determinarea sedimentului prin extractie

 

9.

Determinarea continutului de sulf

 

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..


*) Conform standardelor în vigoare acceptate de părti, aplicabile atât la primirea produsului, cât si la predarea acestuia.

 

ANEXA D1

la norme

- Model de raport de încercare a titeiului din import -

UNITATEA................................

Raport de încercare

nr.............data..........

Titei probă..................din rezervor nr......................

Predat de.............................................................

 

Caracteristici

U.M.

Valoarea admisă

Valoarea determinată

Metoda de încercare

Temperatură titei în laborator

°C

 

 

 

Densitate titei la temperatura din laborator

g/cm3

 

 

 

Densitate la 15°C în vid

g/cm3

 

 

 

Densitate la 15°C în aer

g/cm3

 

 

 

Viscozitate la temperatura solului

Cst.

 

 

 

Continut de sulf

% m/m

 

 

 

Temperatura de congelare

°C

 

 

 

Continut de impurităti

Apă

% m/m

 

 

 

 

Sediment

% m/m

 

 

 

 

Cloruri

% m/m

 

 

 

 

Total impurităti

% m/m

 

 

 

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..

 

- Model de raport de încercare a titeiului din tară -

UNITATEA................................

Raport de încercare

nr.............data..........

Titei probă..................din rezervor nr.......................

Predat de.....................................

 

Caracteristici

U.M.

Valoarea admisă

Valoarea determinată

Metoda de încercare

Temperatură titei în laborator

°C

 

 

 

Densitate titei la temperatura din laborator

g/cm3

 

 

 

Densitate la 15°C în vid

g/cm3

 

 

 

Densitate la 15°C în aer

g/cm3

 

 

 

Continut de impurităti

Apă

% m/m

 

 

 

 

Sediment

% m/m

 

 

 

 

Cloruri

% m/m

 

 

 

 

Total impurităti

% m/m

 

 

 

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..

 

ANEXA D2

la norme

- Model de raport de încercare a gazolinei –

UNITATEA................................

Raport de încercare

nr.............data..........

Gazolină probă................................din rezervor (tanc) nr.

Predat de....................................

 

Caracteristici

U.M.

Valoarea admisă

Valoarea determinată

Metoda de încercare

Densitate

g/cm3

 

 

 

Presiune de vapori la................

bar

 

 

 

Temperatură finală distilare

°C

 

 

 

Compozitie

% v/v

 

 

 

Continut de apă

ppm

 

 

 

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..

 

ANEXA D3

la norme

 

 

CONPET

 

Depozitul …………………………….

Bon provizoriu nr. ……………………

 

Pentru rezervorul nr. ……………………….

 

Rezervor plin

Predător …………………

Primitor …………………

Data …………

Ora …………

 

Nr. crt.

Caracteristici

U.M.

Valoarea determinată

1

înăltime stoc

cm

 

2

Temperatură rezervor

°C

 

3

Factor corectie volum

 

 

 

Am predat

Am primit

 

Rezervor stoc “la gol”

Predător.........................

Primitor..........................

Data.....................

Ora......................

 

Nr. crt.

Caracteristici

U.M.

Valoarea determinată

1

înăltime stoc

cm

 

2

Temperatură rezervor

°C

 

3

Factor corectie volum

 

 

 

Am predat

Am primit


ANEXA D4

la norme

 

CONPET

Proces-verbal predare gazolină nr.......

din data..............................

Expeditor............................

 

Tanc sau rezervor

Calibrare

L. cm

Datele receptiei

Stoc

Măsură

Cantităti

Cm

Densitatea

Temperatura °C

Litri

Kg

Kg receptie

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

Predător,

……………………………………………..

Primitor,

……………………………………………..

 

 

ANEXA D5

la norme

 

CONPET

Depozit...................

PROCES-VERBAL

de predare-primire a titeiului

nr............data...........

Expeditor ...............................................

 

Rezervor nr.

Măsură

rezervor

(cm)

Temperatură

rezervor

(°C)

Nr. raportului

de încercare

Densitatea

la 15° Caer

(g/cm3)

Impurităti

totale

(% m/m)

Volum total

calibrare

(litri)

Deplasare capac (litri)

Volum

total corectat

(litri)

Factor de

corectie volum

(tab. 54A)

Volum brut (litri)

Cantitate brută (kg)

Cantitate

impurităti

(kg)

Cantitate netă

(kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8

 

7x10

9x10

5x11

12x6 / 100

12-13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatii....................................

Conform B.P nr............................

NOTE:

Rubricile 8 si 9 sunt valabile în cazul rezervoarelor cu capac plutitor Pentru rezervoarele cu capac plutitor 11 = 9x10

 

Predător,

……………………………………………..

Primitor,

……………………………………………..

Vizat

Inspector,

……………………………………………..


ANEXA Nr. 2

la contractul-cadru

 

DEFINITII

 

Act aditional - actul scris, încheiat intre părtile contractante, prin care se aduc modificări sau completări contractului

An calendaristic - perioada de 12 luni începând cu 1 ianuarie si încheindu-se la 31 decembrie

An contractual- perioada de 12 luni calculată de la data intrării în vigoare a contractului

Balantă - documentul care reflectă evolutia cantitătilor de titei primite, pompate si predate pe o perioadă determinată

Bon provizoriu - documentul primar de primire si predare a titeiului care atestă parametrii initiali (înăltimea lichidului, temperatura, densitatea, impuritătile mecanice si continutul de sare), ce vor fi folositi ulterior pentru determinarea masei nete (kg)

Raport de încercare - certificatul de calitate care atestă proprietătile fizico-chimice ale titeiului care va fi transportat

Contract - actul juridic încheiat între expeditor si transportator pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

Condensat - amestec de hidrocarburi lichide, constituite din produse cu tensiune joasă de vapori, care trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiti parametri de presiune si temperatură

Consum tehnologic normat - cota procentuală din cantitatea primită, admisă de părtile contractante ca pierdere pe timpul transportului

Consum tehnologic efectiv - cantitatea de produs determinată la inventarierea stocului, tinându-se seama de cantitătile primite, cantitătile predate si stocul initial de titei

Densitate - masa pe unitate de volum la 15 °C sau la 20 °C, exprimată în g/cm3

Durata contractului - perioada pentru care se încheie contractul

Expeditor- persoana care, în nume propriu si pe seama sa sau în numele si pe seama unui tert, încheie contractul de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

Etan - o hidrocarbură obtinută prin separarea gazelor de sondă, care trebuie transportată sub formă lichidă de la punctul de primire la punctul de predare la anumiti parametri de presiune si debit

Fortă majoră - evenimentul independent de vointa părtilor, imprevizibil si insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care determină disparitia bunurilor sau împiedică părtile să îsi execute obligatiile asumate

Gazolină - fractiune petrolieră lichidă, sub presiune, cuprinzând hidrocarburi C1 ÷ C15 rezultată din degazolinarea gazelor prin diferite procedee

Notificare - orice comunicare având legătura cu contractul, făcută în scris celeilalte părti si transmisă prin fax sau scrisoare recomandată. Data notificării este data confirmării de primire a faxului sau data depunerii la postă a scrisorii recomandate

Părti contractante - expeditorul si transportatorul

Proces-verbal de predare-primire - documentul care atestă calitatea si cantitatea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid predate, respectiv primite

Produse - titei, gazolină, condensat si etan lichid

Program de transport - programul cu cantitătile contractate de expeditor în vederea transportului

Punct de primire - locul nominalizat de expeditor în care transportatorul primeste cantitativ si calitativ titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid

Punct de predare - locul nominalizat de expeditor în care transportatorul predă cantitativ si calitativ titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid

Rafinării oprite - rafinării aflate în stare de nefunctionare, determinată de reviziile si opririle prevăzute să aibă loc la instalatiile de prelucrare si la rampele de descărcare

Sistem national de transport - ansamblul actual de conducte si statii de pompare, precum si instalatiile, echipamentele si dotările aferente, care asigură transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid între punctele de primire si punctele de predare

Stoc de operare - cantitatea de produs corespunzătoare volumului interior al conductei (zestrea conductei) si stocului mort din rezervoare care au caracter de permanentă si nu fac obiectul transportului. Rolul stocului de operare este acela de a asigura siguranta tehnologică a Sistemului national de transport si participă ca element accesoriu la activitatea de transport, fără de care activitatea de transport nu se poate efectua.

Stoc mort din rezervor - cantitatea de produs corespunzătoare nivelului din rezervor la care nu mai poate fi pompat produsul

Stoc fizic - cantitatea de titei, gazolină, condensat si etan lichid existentă în conducte, rezervoare sau cazane de cale ferată, aflată în proprietatea expeditorului si/ori a transportatorului

SIam - deseu periculos de natură organică si anorganică care se separă de titei si se depune în rezervor în urma procesului de depozitare

Tert - persoană în numele si pe seama căreia, în baza împuternicirii primite, expeditorul exercită drepturile si îndeplineste obligatiile potrivit clauzelor contractuale

Transport- activitatea de primire, conditionare, pompare si predare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

Transportator - concesionar al Sistemului national de transport - persoană juridică română care efectuează primirea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid la rafinărie

Titei - amestec de hidrocarburi lichide, care se poate încadra în sortimentele parafinos, semiparafinos si asfaltos, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare la anumiti parametri de presiune si temperatură

Titei liber la pompare - titei degrevat de orice sarcini, inclusiv cele fiscale

Trimestru - perioadă de 3 luni consecutive a anului calendaristic, începând cu 1 ianuarie

Zestrea conductei - cantitatea de fluid, în conditiile de presiune si temperatură de operare, corespunzător volumului interior al tevii, fără de care nu se poate efectua transportul pe conductă. Rolul zestrei conductei este acela de a asigura siguranta tehnologică a Sistemului national de transport si de a participa ca element accesoriu la activitatea de transport, fără de care activitatea de transport nu se poate efectua.

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..

 


ANEXA Nr. 3

la contractul-cadru

 

UNITATEA................................

PROGRAM DE TRANSPORT

pentru anul...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tone -

Nr. crt.

Punctul

de primire

Sorti­mentul

Punctul

de predare

Total an

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..

 

ANEXA Nr. 3.1

la contractul-cadru

 

UNITATEA................................

PROGRAM DE TRANSPORT AL TITEIULUI SI GAZOLINEI CU CAZANE

pentru anul...................

 

Sucursala

Schela

Rampa de încărcare

Calitatea

Anul (tone)

Media (tone/zi)

Destinatia

 

 

 

 

 

 

 

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..

 

ANEXA Nr. 4

la contractul-cadru

 

UNITATEA................................

LIMITELE MAXIME ANUALE

admise drept consumuri tehnologice normate pentru activitătile de primire, depozitare, transport si predare a titeiului, gazolinei si condensatului

 

- titei din tară                =...............%

- titei marin                   =...............%

- titei din import            =...............%

- gazolină                      =...............%

- condensat                  =...............%

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..

 

ANEXA Nr. 5

la contractul-cadru

 

UNITATEA................................

SITUATIA

privind spatiul de depozitare a gazolinei si a etanului lichid în caz de avarii

 

Nr. crt.

Produsul

Punctul de depozitare

Capacitatea (t)

 

 

 

 

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..


ANEXA Nr. 6

la contractul-cadru

 

UNITATEA................................

LISTA

cuprinzând documentele si termenele de transmitere

 

Nr. crt.

Denumirea documentului

Termenul de transmitere

Întocmit de

1.

Predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

a doua zi a decadei

transportator

2.

Program de predare a produselor destinate prelucrării

10 zile lucrătoare înainte de începerea lunii

expeditor

3.

Graficul lunar al transportului titeiului si gazolinei cu cazane de cale ferată

cel mai târziu pe data de 5 pentru luna următoare

expeditor

4

Graficul anual al transportului titeiului si gazolinei cu cazane de cale ferată

cel mai târziu pe data de 15 noiembrie pentru anul următor

expeditor

5

Balanta de transport al titeiului si gazolinei cu cazane de cale ferată, lunară si cumulat an

a opta zi lucrătoare a lunii următoare

transportator

6.

Raport de sinteză privind activitatea de transport al titeiului pe conductă si cale ferată

zilnic (telefon/fax)

transportator

7.

Balanta de transport al produselor, lunară si la schimbarea pretului produselor si cumulat an

a opta zi lucrătoare a lunii următoare

transportator

8.

Graficul de încărcare si sosire la destinatie a navetelor de cale ferată

săptămânal

transportator

 

Expeditor,

……………………………………………..

Transportator,

……………………………………………..


ANEXA Nr. 7.1

la contractul-cadru

 

BALANTA (MISCAREA)

titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

 

Nr. crt.

Locatia

A1

Vest

A3

Vest

A3

Rest

A3

Sel

A3

Nesel

A3

Videle

A3

Indep.

A3

Suplac

B

Olt

B

Rest

C

Sel

C

Mold

C

Rest Leb.

C

Rest

Total

Condensat

Gazolină

Etan lichid

 

Stoc 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primiri + stoc 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfer 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total intrări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total livrări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierderi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfer gazolină

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfer 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total iesiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoc 2 Conpet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoc 2 terti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportator,


……………………………………………..

 

ANEXA Nr. 7.2

la contractul-cadru

 

BALANTA (MISCAREA)

titeiului transportat pe reteaua de conducte pentru titeiul din import

 

 

Luna [kg]

Cumulat an [kg]

Stoc initial

 

 

Primit de la Societatea Comercială OIL TERMINAL -S.A.

 

 

Primit + stoc

 

 

Transfer

 

 

Total intrări

 

 

Livrat la Rafinăria.........................

 

 

Consum tehnologic efectiv

 

 

Total iesiri

 

 

Stoc final

 

 

 

Transportator,

……………………………………………..

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei politica medicamentului nr. R.L. 2.678 din 11 noiembrie 2011, având în vedere:

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 si 609 bis din 30 august 2011, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Se aprobă Lista denumirilor comerciale si a preturilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinsi în cadrul programelor nationale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI) cuprinse în sectiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2.”

2. La anexa nr. 1, articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Pentru medicamentele prevăzute la art. 1 alin. (1) care se eliberează prin farmaciile cu circuit închis, preturile de decontare nu pot depăsi preturile cu ridicata corespunzătoare preturilor de decontare prevăzute la art. 1 alin. (1), la care se adaugă TVA.”

3. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. Anexa nr. 3 se înlocuieste cu anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2011.

Nr. 1.542.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind desemnarea Societătii Comerciale SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 101 din 30 noiembrie 2011 al Comisiei de recunoastere si desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) si art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile art. 5 alin. (4) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) al Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Societătii Comerciale SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia tehnică în constructii va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informatii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, scopul folosirii, sistemul de atestare a conformitătii si functia organismului, precum si specificatiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost acreditat de Asociatia de Acreditare din România - RENAR si evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 8 decembrie 2011.

Nr. 3.031.

 

ANEXA

 

Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L.

Adresa: Str. Vasile Pârvan nr.14, sectorul 1, Bucuresti

Tel.: + 40 (21) 313.63.35, fax: + 40 (21) 313.23.80

E-mail: office@srac.ro, website: http://www.srac.ro

Număr de identificare alocat de Comisia Europeană: 2003

Competenta organismului a fost evaluată folosind ca referential standardul: SR EN ISO/CEI 17021: 2007.

Valabilitatea notificării se acordă până la 11 septembrie 2012.

Functiile îndeplinite de organism:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse si utilizările preconizate

Sistemul de atestare a conformitătii

Specificatiile tehnice armonizate

Functia organismului

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (1/4):

. Sectiuni/profile cu diferite forme (T, L, H, U, Z, I, canale, coltare, cu goluri, tuburi) obtinute prin laminare la cald, formare la rece sau prin orice alt procedeu, produse plate (placă, foaie, bandă), bare, piese turnate si piese forjate, realizate din diferite materiale metalice, neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire (pentru utilizare în structuri metalice sau în structuri compozite din metal si beton)

Sistem 2+

EN 1090-1:2009

EN 1090-1:2009/AC:2010

CPF

98/601/CE

Produse pentru constructia drumurilor (1/2):

. Bitumuri (pentru utilizări în constructia drumurilor si în tratarea suprafetei drumurilor)

Sistem 2+

EN 14023:2010

CPF

98/601/CE

Produse pentru constructia drumurilor (1/2):

. Produse si seturi pentru hidroizolarea platformelor de pod (utilizate pentru platforme de pod)

Sistem 2+

EN 14695:2010

CPF

 

CPF - functia de certificare control productie în fabrică.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora si pentru abrogarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 25/2010 privind raportarea situatiilor referitoare la expunerile din credite înregistrate fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit care au făcut obiectul prevederilor art. 112 alin. (5) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora

 

Având în vedere prevederile art. 101 si 104 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 23 septembrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 112, alineatul (5) se abrogă.

2. Articolul 1121 se abrogă.

3. La anexă, la punctul 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) prin exceptie de la prevederile lit. b), activele care fac obiectul Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare sunt tratate la valoarea determinată potrivit art. 3 alin. (1) si art. 2 alin. (11) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările si completările ulterioare;”.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Ordinul Băncii Nationale a României nr. 25/2010 privind raportarea situatiilor referitoare la expunerile din credite înregistrate fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit, care au făcut obiectul prevederilor art. 112 alin. (5) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 22 decembrie 2010.

Art. III. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2011.

Nr. 29.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societătilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 13 decembrie 2011, prin cares-a aprobat modificarea Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societătilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008,

în temeiul art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societătilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2008, se modifică după cum urmează: - Articolul 16 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

Art. III. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti,16 decembrie 2011.

Nr. 16.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.