MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 894/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 894         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 decembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

242. - Lege privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucuresti la 20 mai 2008

 

Acord multilateral între statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră

 

907. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucuresti la 20 mai 2008

 

284. - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

962. - Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

287. - Lege privind unele măsuri referitoare la organizarea activitătii de punere în executare a creantelor apartinând institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare

 

965. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la organizarea activitătii de punere în executare a creantelor apartinând institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.371/M.93/26.208/2.636/10.336/601/156/1.159 - Ordin al ministrului sănătătii, al ministrului apărării nationale, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 

2.865. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru constructii

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

1.030. - Decizie privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare a Societătii Comerciale “M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L.

 

1.043. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale EDEN PMB BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucuresti la 20 mai 2008

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat ia Bucuresti la 20 mai 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 242.

 

ACORD

multilateral între statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră*)


*) Traducere.

 

Părtile la acest acord,

recunoscând că nu toate părtile la prezentul acord sunt si părti la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră,

dorind să aplice în detaliu prevederile acestei conventii, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

În sensul prezentului acord,

1. “parte” înseamnă, dacă textul nu prevede altfel, parte contractantă la prezentul acord;

2. “parte de origine” înseamnă partea sau părtile contractante la prezentul acord sub jurisdictia căreia/cărora o activitate propusă se realizează;

3. “parte afectată” înseamnă partea sau părtile contractante la prezentul acord asupra căreia/cărora activitatea propusă poate avea un impact transfrontieră;

4. “părti interesate” înseamnă partea de origine si partea afectată care procedează la o evaluare a impactului asupra mediului în aplicarea prezentului acord;

5. “activitate propusă” înseamnă orice activitate sau modificare majoră adusă unei activităti care face obiectul unei decizii a autoritătii competente potrivit procedurilor nationale aplicabile;

6. “activitate propusă în comun” înseamnă o activitate propusă care se realizează sub jurisdictia mai multor părti;

7. “evaluarea impactului asupra mediului” înseamnă o procedură natională de evaluare a impactului probabil asupra mediului al activitătii propuse;

8. “impact” înseamnă orice efect produs asupra mediului de o activitate propusă, inclusiv asupra sănătătii si securitătii umane, asupra florei, faunei, solului, aerului, apei, climei, peisajului si monumentelor istorice sau asupra altor constructii ori interactiunea dintre acesti factori; termenul desemnează si efectele asupra patrimoniului cultural sau asupra conditiilor socioeconomice rezultate din modificarea factorilor mentionati;

9. “impact transfrontieră” înseamnă orice impact, nu neapărat de natură globală, produs intr-o zonă aflată sub jurisdictia unei părti, de o activitate propusă a cărei origine fizică se situează total sau partial în zona aflată sub jurisdictia altei părti;

10. “autoritate competentă” înseamnă autoritatea sau autoritătile nationale desemnate de către o parte ca responsabile cu îndeplinirea sarcinilor cuprinse în prezentul acord si/sau autoritatea sau autoritătile învestite de către o parte cu puteri decizionale privind o activitate propusă;

11. “punct de contact” înseamnă persoana responsabilă cu trimiterea si primirea notificărilor în aplicarea prezentului acord;

12. “public” înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice si, potrivit legislatiei sau practicii nationale, asociatiile, organizatiile sau grupurile acestora;

13. “conventie” înseamnă Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, încheiată la Espooîn 1991.


 

ARTICOLUL 2

 

1. Fiecare parte va desemna autoritatea competentă si punctul de contact proprii si va informa despre aceasta celelalte părti la prezentul acord si secretariatul conventiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acordului.

2. În termen de 30 de zile de la orice modificare ulterioară privind autoritatea competentă sau punctul de contact, fiecare parte va informa despre aceasta celelalte părti la prezentul acord si secretariatul conventiei.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile vor lua măsurile legale, administrative sau de altă natură necesare pentru aplicarea, între acestea, a prevederilor conventiei.

 

ARTICOLUL 4

 

Fiecare parte va lua măsurile legale, administrative sau de altă natură necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului acord în cazul activitătilor propuse incluse în anexa nr. I la conventie si care pot avea un impact transfrontieră negativ semnificativ.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Părtile vor adopta criteriile de identificare a impactului transfrontieră negativ semnificativ, pe baza criteriilor generale stabilite în anexa nr. III la conventie.

2. Părtile vor elabora ghiduri privind aplicarea prezentului acord pe baza, printre altele, a următoarelor elemente: încadrare, notificare, confirmarea participării, transmiterea informatiilor, elaborarea documentatiei de evaluare a impactului asupra mediului si distribuirea acesteia, participarea publicului, consultări între părti, decizia si transmiterea deciziei finale, analiză postproiect si traducere.

3. Criteriile adoptate în baza paragrafului 1 se vor utiliza în elaborarea ghidurilor prevăzute în paragraful 2.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Pentru o activitate propusă în comun fiecare parte sub jurisdictia căreia se are în vedere realizarea activitătii propuse va fi considerată atât parte de origine, cât si parte afectată. Aceste părti vor crea unul sau mai multe grupuri de lucru comune pentru a stabili actiuni detaliate privind comunicarea si consultările.

2. Dacă părtile sunt de acord, art. 7-11 nu se mai aplică activitătii propuse în comun, în cazul părtilor respective.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Punctul de contact al părtii de origine va notifica neîntârziat punctul de contact al părtii afectate în momentul în care constată că o activitate propusă cade sub incidenta art. 4.

2. Punctul de contact al părtii de origine va notifica punctul de contact al părtii afectate în etapa de definire a domeniului evaluării sau mai devreme, dacă legislatia natională a părtii de origine privind evaluarea impactului asupra mediului cuprinde această etapă.

3. Punctul de contact al părtii afectate va răspunde punctului de contact al părtii de origine în termen de 30 de zile de la primirea notificării si va indica dacă partea afectată intentionează să participe la procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

4. Notificarea va contine informatiile prevăzute în anexă.

5. Dacă partea afectată indică lipsa intentiei de a participa la procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau dacă nu răspunde la timp, prevederile art. 9-14 nu se aplică.

 

ARTICOLUL 8

 

1. Partea de origine va comunica notificarea în limba engleză si va mentiona dacă doreste să primească răspunsul în limba engleză.

2. Partea afectată va răspunde notificării, va oferi informatii cu privire la mediul potential afectat si va transmite comentariile publicului si autoritătilor părtii afectate, în limba engleză, dacă partea de origine solicită astfel.

3. Partea afectată poate specifica dacă doreste ca documentatia privind evaluarea impactului asupra mediului si comunicările ulterioare să îi fie puse la dispozitie în limba engleză.

4. Titularul activitătii propuse va traduce în limba oficială mentionată de partea afectată documentatia următoare:

a) descrierea activitătii propuse si a scopului acesteia;

b) rezumatul cu caracter netehnic;

c) descrierea impactului potential transfrontieră asupra mediului al activitătii propuse si al alternativelor acesteia, precum si estimarea semnificatiei sale;

d) descrierea măsurilor de diminuare care să reducă la minimum impactul transfrontieră negativ asupra mediului.

 

ARTICOLUL 9

 

Părtile interesate pot stabili unul sau mai multe grupuri de lucru comune pentru comunicare ulterioară si schimb de informatii între părtile interesate.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Autoritatea competentă a părtii de origine se va consulta cu autoritatea competentă a părtii afectate prin grupurile de lucru comune, dacă acestea au fost stabilite, cu privire la distribuirea documentatiei privind evaluarea impactului asupra mediului către autoritătile si publicul părtii afectate, si:

a) asupra numărului de exemplare din documentatia privind evaluarea impactului asupra mediului necesare părtii afectate, precum si asupra anumitor aspecte, ca de exemplu locul si data ia care documentatia privind evaluarea impactului asupra mediului este pusă la dispozitia publicului părtii afectate;

b) asupra modului în care publicul părtii afectate va transmite comentarii fie direct autoritătii competente a părtii de origine, fie mai întâi autoritătii competente a părtii afectate care le va înainta, apoi integral autoritătii competente a părtii de origine.

2. Pentru a asigura alinierea acestui proces la termenele procedurii nationale privind evaluarea impactului asupra mediului ale părtii de origine, părtile interesate vor încerca să înainteze documentatia privind evaluarea impactului asupra mediului autoritătilor si publicului părtii afectate în paralel cu depunerea ei la autoritătile si publicul părtii de origine.

 

ARTICOLUL 11

 

Documentatia privind evaluarea impactului asupra mediului va contine cel putin informatiile descrise în anexa nr. II la conventie.

 

ARTICOLUL 12

 

Părtile se vor asigura că în decizia finală privind activitatea propusă se va mentiona modul în care s-au luat în considerare comentariile autoritătilor si publicului părtii afectate. Comentariile vor fi tratate în mod egal si indiferent de frontierele nationale.

 

ARTICOLUL 13

 

Dacă legislatia părtii de origine prevede posibilitatea ca autoritătile sau publicul părtii afectate să aibă acces la procedura administrativă sau judiciară pentru a contesta deciziile finale privind o activitate propusă, decizia finală va include informatii cu privire la această posibilitate.


 

ARTICOLUL 14

 

Autoritătile competente ale părtilor interesate pot conveni să efectueze o analiză sau monitorizare postproiect. Continutul specific al analizei postproiect se va stabili de comun acord de către părti si în conformitate cu legislatia natională a fiecăreia.

 

ARTICOLUL 15

 

Dacă o parte potential afectată doreste să fie notificată cu privire la o activitate propusă, partea afectată si partea de origine vor începe neîntârziat consultări pentru a stabili de comun acord dacă activitatea propusă se încadrează în prevederile art. 4.

 

ARTICOLUL 16

 

Părtile se vor reuni la solicitarea scrisă a uneia dintre părti, cu conditia ca această solicitare să fie sustinută de cel putin încă una dintre părti în interval de 90 de zile de la data comunicării ei.

 

ARTICOLUL 17

 

Anexa la prezentul acord face parte integrantă din acesta.

 

ARTICOLUL 18

 

1. Oricare dintre părti poate propune amendamente la prezentul acord. Amendamentele propuse se vor comunica în scris tuturor părtilor.

2. Părtile se vor întruni în conditiile art. 16 pentru discutarea amendamentelor propuse.

3. Art. 20-24 se aplică, mutatis mutandis, si amendamentelor aduse acordului, adoptate prin consensul părtilor.

 

ARTICOLUL 19

 

Prezentul acord este deschis spre semnare la Bucuresti în 20 si 21 mai 2008.

 

ARTICOLUL 20

 

Guvernul României va fi depozitarul prezentului acord.

 

ARTICOLUL 21

 

1. Prezentul acord va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării statelor semnatare.

2. Prezentul acord este deschis spre aderare din data de 22 mai 2008.

3. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare se vor depune cât mai curând posibil la depozitar. Depozitarul va informa părtile cu privire la data depunerii fiecărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

 

ARTICOLUL 22

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare în a treizecea zi de la data depozitării celui de-al treilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

2. Pentru fiecare stat care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la prezentul acord după depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, acest acord va intra în vigoare în a treizecea zi de la data depunerii de către statul respectiv a instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

 

ARTICOLUL 23

 

În orice moment după încheierea a 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord pentru o parte, acea parte se poate retrage din acord prin transmiterea unei notificări scrise depozitarului. O astfel de retragere va intra în vigoare în a nouăzecea zi de la data primirii sale de către depozitar. O astfel de retragere nu va afecta aplicarea art. 7-13 la o activitate propusă pentru care a fost deja comunicată o notificare în baza art. 7 paragraful 1, înainte de intrarea în vigoare a retragerii.

 

ARTICOLUL 24

 

Originalul prezentului acord, al cărui text în limba engleză reprezintă textul autentic, se depune la Guvernul României.

Drept care subsemnatii, având depline puteri, am semnat prezentul acord, întocmit la Bucuresti la 20 mai 2008.

 

ANEXA

 

Informatiile prevăzute la art. 7 paragraful 4

 

1. Informatii cu privire la activitatea propusă

a) informatii cu privire la natura activitătii propuse:

(i) tipul activitătii propuse;

(ii) dacă activitatea propusă este cuprinsă în anexa nr. I la conventie (da/nu);

(iii) domeniul activitătii propuse (de exemplu, activitatea principală si unele sau toate activitătile secundare pentru care este necesară evaluarea);

(iv) scara activitătii propuse (de exemplu, mărime, capacitate de productie etc);

(v) descrierea activitătii propuse (de exemplu, tehnologia utilizată);

(vi) descrierea scopului activitătii propuse;

(vii) justificarea activitătii propuse (de exemplu, baza socioeconomică, geografică);

(viii) informatii suplimentare si comentarii;

b) informatii cu privire la limitele spatiale si temporale ale activitătii propuse:

(i) localizarea;

(ii) descrierea amplasamentului (de exemplu, caracteristici fizico-geografice, socioeconomice);

(iii) justificarea amplasării activitătii propuse (de exemplu, baze socioeconomice, fizico-geografice);

(iv) termenele activitătii propuse (de exemplu, initierea si durata constructiei si functionării);

(v) hărti si alte documentatii grafice legate de informatiile cu privire la activitatea propusă;

(vi) informatii suplimentare si comentarii,

c) informatii privind impactul preconizat asupra mediului si măsurile de diminuare propuse:

(i) definirea domeniului evaluării (de exemplu, tinând cont de: efectele cumulative, evaluarea alternativelor, aspecte de dezvoltare durabilă, impactul activitătilor secundare etc);

(ii) impactul preconizat al activitătii propuse (de exemplu, tipuri, localizare, magnitudine);

(iii) intrări (de exemplu, teren, apă, materii prime, surse de putere etc);

(iv) iesiri (de exemplu, cantităti si tipuri de: emisii în atmosferă, evacuări în reteaua hidrografică, deseuri solide);

(v) impactul transfrontieră (de exemplu, tipuri, localizare, magnitudine);


(vi) măsuri de diminuare propuse (de exemplu, dacă se cunosc, măsurile în scopul prevenirii, eliminării, minimizării; compensării efectelor asupra mediului);

(vii) informatii suplimentare si comentarii;

d) rezumatul procesului de consultare propus si termenele acestuia, inclusiv descrierea sumară a procedurii referitoare la contestatii sau plângeri;

e) initiatorul sau titularul (detalii de contact):

(i) numele, adresa, numerele de telefon si fax;

f) documentatia si procedura de evaluare a impactului asupra mediului:

(i) dacă documentatia de evaluare a impactului asupra mediului (de exemplu, raportul evaluării impactului asupra mediului sau declaratia privind impactul asupra mediului) este cuprinsă în notificare (da/nu/partial);

(ii) dacă “nu” sau “partial”, descrierea documentatiei suplimentare ce trebuie înaintată si data (datele) aproximativă(e) la care această documentatie va fi disponibilă;

(iii) termene;

(iv) detalii de contact (partea de origine);

(v) autoritatea responsabilă cu coordonarea activitătilor legate de procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

(vi) numele, adresa, numerele de telefon si fax;

(vii) informatii suplimentare si comentarii.

2. Puncte de contact

a) Puncte de contact pentru partea sau părtile posibil afectată/afectate:

(i) autoritatea responsabilă cu coordonarea activitătilor legate de evaluarea impactului asupra mediului;

(ii) numele, adresa, numerele de telefon si fax;

(iii) lista părtilor afectate cărora li s-au transmis notificări, b) Puncte de contact pentru partea de origine:

(i) autoritatea responsabilă cu coordonarea activitătilor legate de procedura de evaluare a impactului asupra mediului, cu denumirea, adresa, numerele de telefon si fax;

(ii) autoritatea responsabilă cu luarea deciziei, dacă este alta decât autoritatea responsabilă cu coordonarea activitătilor legate de procedura de evaluare a impactului asupra mediului, cu denumirea, adresa, numerele de telefon si fax.

3. Informatii cu privire la procesul de evaluare a impactului asupra mediului în partea de origine, aplicat în cazul activitătii propuse:

a) termene;

b) oportunitătile părtii sau părtilor afectate de a fi implicate în procesul de evaluare a impactului asupra mediului;

c) oportunitătile părtii sau părtilor afectate de a analiza si comenta pe marginea notificării si documentatiei privind evaluarea impactului asupra mediului;

d) natura si termenele la care vor fi formulate deciziile posibile;

e) procesul de aprobare a activitătii propuse;

f) informatii suplimentare si comentarii.

4. Informatii privind procesul de participare a publicului în partea de origine:

a) proceduri de participare a publicului;

b) începutul si durata preconizată a consultării publicului;

c) informatii suplimentare si comentarii.

5. Termenul de răspuns

 

Din partea Guvernului Republicii Albania,

................

 

Din partea Guvernului Republicii Bosnia si Hertegovina,

................

 

Din partea Guvernului Republicii Bulgaria,

domnul Georgiev Chavdar,

secretar de stat

 

Din partea Guvernului Republicii Croatia,

domnul Nikola Ruzinski,

secretar de stat,

Ministerul Mediului din Croatia

 

Din partea Guvernului Republicii Elene,

domnul Georgios Poukamissas,

ambasadorul Republicii Elene în România

 

Din partea Guvernului Republicii Muntenegru,

domnul Sinisa Stankovic,

secretar de stat

 

Din partea Guvernului României,

domnul Attila Korodi,

ministrul mediului

 

Din partea Guvernului Republicii Serbia,

domnul Dragin Sasa,

ministrul mediului din Serbia

 

Din partea Guvernului Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei,

domnul Dejan Panovski,

secretar de stat


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucuresti la 20 mai 2008

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucuresti la 20 mai 2008, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 907.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - În temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de a doua sesiuni ordinare a anului 2011, si până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2012, să emită ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finante publice si economie:

1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

2. modificarea si completarea unor acte normative din domeniul institutiilor de credit;

3. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislatiei Uniunii Europene care armonizează conditiile de comercializare a produselor;

4. modificarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea productiei de apă grea în vederea punerii în functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viată a unitătilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu modificările si completările ulterioare;

5. măsuri pentru derularea exercitării optiunii de vânzare de actiuni, în cadrul contractului de privatizare privind achizitionarea si subscrierea de actiuni la Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud” -S.A.;

6. modificarea si completarea legislatiei în domeniul privatizării societătilor comerciale;

7. modificarea si completarea Legii nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale “Automobile Craiova” - S.A.;

8. modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

II. Transporturi si infrastructură:

1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările si completările ulterioare;

2. implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport;

3. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale în operatiunile de transport feroviar si cu metroul, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2003, cu modificările ulterioare;

4. reglementarea unor aspecte legate de efectuarea de lucrări de modernizare si reabilitare la infrastructura feroviară publică;

5. asigurarea conditiilor de finantare a activitătilor legate de organizarea si desfăsurarea proceselor de privatizare derulate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

III. Educatie si cercetare:

1. modificarea si completarea Legii consortiilor universitare nr. 287/2004;

2. modificarea si completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

IV. Comunicatii:

- modificarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - În conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia României, republicată, ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2012. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 284.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 962.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri referitoare la organizarea activitătii de punere în executare a creantelor apartinând institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Executorii înregistrati în conditiile legii la Ministerul Justitiei până la data de 31 mai 2011, apartinând corpurilor proprii de executori organizate de institutiile de credit si alte entităti care apartin grupului acestora si care desfăsoară activităti financiare, de institutiile financiare nebancare sau de institutiile de credit cooperatiste, care desfăsoară activitate de executor în cadrul acestora, la data expirării termenului prevăzut la alin. (3), cu o vechime efectivă de cel putin 2 ani de la prima înregistrare în această activitate, vor fi numiti, la cerere, în functia de executor judecătoresc, dacă îndeplinesc conditiile generale prevăzute la art. 15 lit. a)-f) din Legea 188/2000 privind executorii judecătoresti, republicată.

(2) Executorii apartinând corpurilor proprii de executori organizate de institutiile de credit si alte entităti care apartin grupului acestora si care desfăsoară activităti financiare, de institutiile financiare nebancare sau de institutiile de credit cooperatiste, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1), dar au, la data expirării termenului prevăzut la alin. (3), o vechime mai mică de 2 ani în această activitate, dobândesc, la cerere, calitatea de executor judecătoresc stagiar.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) si, respectiv, alin. (2), însotită de actele doveditoare necesare, se depune la Ministerul Justitiei în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În cerere se va arăta circumscriptia judecătoriei în care se solicită numirea, potrivit dispozitiilor art. 2.

(4) Ministerul Justitiei are obligatia de a solutiona cererea în termen de maximum două luni de la înregistrarea acesteia.

(5) Executorii prevăzuti la alin. (1) si (2) sunt numiti în functia de executor judecătoresc sau, după caz, dobândesc calitatea de executor judecătoresc stagiar fără concurs sau examen de admitere în profesie si fără îndeplinirea conditiilor privind plata taxelor de admitere în profesie, prevăzute de reglementările aplicabile în materie. Dispozitiile privind examenul de definitivat si participarea la programe de formare profesională continuă, prevăzute de reglementările în materie, rămân aplicabile.

(6) Executorii numiti, potrivit prezentei legi, în functia de executor judecătoresc vor depune jurământul, în conditiile legii, în termen de 10 zile de la data numirii.

Art. 2. - (1) Executorii judecătoresti numiti în conditiile art. 1 alin. (1) pot înfiinta birouri, se pot asocia în cadrul unui birou existent sau al unei societăti civile profesionale din circumscriptia unei judecătorii din raza teritorială a curtii de apel unde si-au desfăsurat, în principal, activitatea ori din circumscriptia unei judecătorii din raza teritorială a curtii de apel unde se află sediul institutiei de credit sau al institutiei financiare nebancare ori al cooperativei de credit în cadrul căreia si-au desfăsurat activitatea.

(2) Executorii prevăzuti la art. 1 alin. (2) vor fi angajati, prin grija camerelor executorilor judecătoresti, stagiari în cadrul unui birou din circumscriptia unei judecătorii din raza teritorială a curtii de apel unde si-au desfăsurat, în principal, activitatea ori din circumscriptia unei judecătorii din raza teritorială a curtii de apel unde se află sediul institutiei de credit sau al institutiei financiare nebancare ori al cooperativei de credit în cadrul căreia si-au desfăsurat activitatea. Dispozitiile art. 21 din Legea nr. 188/2000, republicată, sunt aplicabile.

Art. 3. - De la data intrării în vigoare a prezentei legi, activitatea de punere în executare a titlurilor executorii apartinând institutiilor de credit, altor entităti care apartin grupului acestora si care desfăsoară activităti financiare, institutiilor financiare nebancare sau cooperativelor de credit se desfăsoară numai de către executorii judecătoresti competenti potrivit legii, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 5 alin. (1) si (2).

Art. 4. - Corpurile proprii de executori si executorii institutiilor de credit, ale altor entităti care apartin grupului acestora si care desfăsoară activităti financiare, institutiilor financiare nebancare sau cooperativelor de credit îsi încetează activitatea la data dobândirii calitătii de executor judecătoresc de către executorii prevăzuti la art. 1 alin. (1) si (2) sau la data expirării termenului prevăzut la art. 1 alin. (3) în cazul în care nu a fost introdusă cerere de numire în functie.

Art. 5. - (1) Executările silite privind titluri executorii apartinând institutiilor de credit, altor entităti care apartin grupului acestora si care desfăsoară activităti financiare, institutiilor financiare nebancare sau cooperativelor de credit, aflate în curs la data intrării în vigoare a dispozitiilor prezentei legi, pot fi continuate de executorul care a început urmărirea silită. Cu toate acestea, creditorul, institutie bancară sau institutie financiară nebancară, poate solicita continuarea executării acestor titluri executorii de către executorul judecătoresc competent potrivit legii.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data numirii în functia de executor judecătoresc, executorii prevăzuti la art. 1, la cererea creditorului, institutie de credit sau institutie financiară nebancară, pot începe noi executări silite în temeiul titlurilor executorii apartinând acestor institutii.

(3) în cazurile prevăzute la alin. (1) si (2), dosarele de executare aflate în curs de solutionare se predau de către institutiile de credit si de institutiile financiare nebancare executorilor judecătoresti competenti, potrivit legii, să continue executarea silită.

(4) Actele de executare îndeplinite de către executorii prevăzuti la art. 1 până la data numirii acestora în functia de executor judecătoresc, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data efectuării lor, rămân valabile.

Art. 6. - (1) Executorii numiti în conditiile art. 1 se supun dispozitiilor Legii nr. 188/2000, republicată, ale Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti din România, precum si ale oricăror alte reglementări aplicabile profesiei de executor judecătoresc.

(2) Vechimea în activitatea de executor în cadrul corpurilor proprii de executori ale institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare a executorilor numiti, în conditiile prezentei legi, în profesia de executor judecătoresc constituie vechime în această functie.

(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător si persoanelor numite, potrivit prevederilor prezentei legi, în profesia de executor judecătoresc stagiar.

Art. 7. - Continuarea activitătii de către executorii prevăzuti la art. 1 în alte modalităti decât cele stabilite prin prezenta lege constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, art. 418 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si art. 72 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 21 aprilie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 287.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la organizarea activitătii de punere în executare a creantelor apartinând institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri referitoare la organizarea activitătii de punere în executare a creantelor apartinând institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 965.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.371 din 22 septembrie 2011

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 26.208 din 19 octombrie 2011

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

Nr. 10.336 din 3 octombrie 2011

 

SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE

Nr. 156 din 6 octombrie 2011

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

Nr. M.93din 11 noiembrie 2011

 

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr. 2.636 din 14 decembrie 2011

 

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Nr. 601 din 13 octombrie 2011

 

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZĂ

Nr. 1.159 din 12 octombrie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 51 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 458/2001, si ale art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare, al art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, ministrul apărării nationale, ministrul administratiei si internelor, ministrul justitiei, directorul Serviciului Român de Informatii, directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, directorul Serviciului de Informatii Externe si directorul Serviciului de Protectie si Pază emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale se vor derula în conformitate cu prevederile Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George Cristian Maior

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Mihai-Răzvan Ungureanu

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale

Marcel Opris

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Lucian-Silvan Pahontu

 

ANEXA

 

NORME PROPRII

de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în retelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

(2) Prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispozitiile Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011- 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Furnizorii de servicii medicale din retelele sanitare apartinând sistemului apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti sunt cei prevăzuti la art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 458/2001.

Art. 3. - Atributiile ce revin, potrivit normelor legale în vigoare, directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti în domeniul asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt exercitate de către directiile medicale sau structurile similare organizate conform titlului I “Sănătatea publică” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitară proprie.

Art. 4. - (1) în vederea încheierii contractului, furnizorii de servicii medicale din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor prezenta documentele prevăzute în contractul-cadru si în anexele la modelele de contract pe tipuri de asistentă adoptate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011- 2012, cu modificările si completările ulterioare. Certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale îi este asimilat actul de înfiintare a furnizorilor de servicii medicale.

(2) La încheierea contractului de furnizare de medicamente, furnizorii din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor prezenta documentele prevăzute în cap. III din contractul-cadru referitor la acordarea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si în anexa nr. 1 la anexa nr. 31 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia certificatului de înmatriculare în registrul comertului.

(3) Prin act de înfiintare a furnizorului se întelege inclusiv ordinele legale de înfiintare emise de ministerele si institutiile din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

Art. 5. - (1) Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor si decontării serviciilor medicale si medicamentelor si care contin informatii clasificate potrivit legii, datorită specificului institutiei respective, se certifică prin semnătura reprezentantilor legali ai furnizorilor, care vor răspunde de exactitatea si realitatea datelor transmise si/sau raportate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă spre verificare de către reprezentantii legali ai furnizorilor, la sediul acestora, numai persoanelor nominalizate, potrivit specialitătilor si competentelor, de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, agreate de institutiile cu legi specifice de organizare si functionare din a căror structură fac parte respectivii furnizori. Fac exceptie de la activitatea de agreare persoanele din cadrul compartimentului de control al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, pe timpul misiunii.

(3) Persoanele cu drept de control apartinând Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, prevăzute la alin. (2), vor avea acces la informatiile clasificate potrivit legii, în conditiile si cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

(4) Aceste documente sunt acte justificative care sustin plătile efectuate, se arhivează si se păstrează la sediul furnizorului pe toată durata prevăzută de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Asiguratii care plătesc contributia pentru asigurările sociale de sănătate, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde acestia sunt luati în evidentă, precum si cei din categoriile de persoane prevăzute la art. 213 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, care solicită servicii medicale furnizate în sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, vor face dovada calitătii lor potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Până la data la care Sistemul informatic unic integrat va deveni operational la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, evidenta asiguratilor care, potrivit legii, au regim de confidentialitate, precum si a persoanelor private de libertate se tine numeric. Dovada calitătii de asigurat pentru aceste categorii de persoane se face pe baza adeverintelor eliberate de către institutiile care le au în evidentă.

(3) Pentru categoriile de asigurati care execută o pedeapsă privativă de libertate (arestati, retinuti si condamnati), în scopul evitării dublei plăti, institutiile în evidenta cărora se află acestia vor informa casele judetene de asigurări de sănătate si a municipiului Bucuresti, în raza cărora îsi aveau domiciliul, precum si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii despre starea de fapt a acestora.


 

CAPITOLUL II

Asistenta medicală primară

 

SECTIUNEA 1

Modalităti de contractare

 

Art. 7. - Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii, contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară se încheie între spitalul militar, spitalul penitenciar sau alte unităti sanitare care coordonează activitătile medicale din aceste cabinete si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, conform reglementărilor specifice.

Art. 8. - Pentru cabinetele medicale aflate în structura centrelor medicale judetene si ale municipiului Bucuresti, contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară se încheie de reprezentantul legal al centrului medical si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 9. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic si tratament sau a altor unităti sanitare similare se încheie de reprezentantul legal al acestora si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 10. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura spitalelor din retelele sanitare apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se încheie de reprezentantul legal al acestor spitale si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 11. - Numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie care îsi desfăsoară activitatea în cabinetele medicale ce functionează în structura sau în coordonarea unor unităti sanitare apartinând ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie se stabileste de către directiile medicale ori structurile similare din ministerele si institutiile din sistemul national de apărare, în functie de organizarea, functionarea si necesarul de servicii medicale.

Art. 12. - (1) Listele ce cuprind persoanele aflate în evidenta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, pe baza cărora se încheie contractele de furnizare de servicii medicale în asistentă medicală primară, se întocmesc cu respectarea specificului ministerelor si al institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

(2) Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii se vor întocmi liste nominale cu elevi si studenti militari, care se certifică de către comandantul unitătii si de către reprezentantul legal al unitătii sanitare în coordonarea căreia se află cabinetul medical.

(3) Medicii din cabinetele medicale de unitate/infirmerii pot înscrie pe listele nominale cadre militare în activitate, functionari publici cu statut special, personal civil, membrii de familie ai acestora, pensionari militari si membrii de familie ai acestora, care au optat pentru medicii de familie respectivi, precum si alte categorii de persoane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Medicul din cabinetul medical de unitate/infirmerie are obligatia să anunte în scris, în termen de 15 zile, casei de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti sau a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, după caz, în a cărei evidentă se află asiguratul includerea acestuia pe lista sa.

Art. 13. - Listele nominale cuprinzând persoanele înscrise pe listele medicilor de familie, precum si formularele de raportare vor fi întocmite conform modelelor comunicate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, atât pe hârtie, cât si pe suport magnetic, si vor fi semnate si parafate de medic sau de seful sectiei medicale, precum si de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modalităti de plată

 

Art. 14. - (1) Contributia la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele private de libertate se virează lunar de către ordonatorul de credite, iar declaratia pentru contributia la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, împreună cu fotocopiile documentelor de plată si extrasul de cont bancar vizat de trezorerie vor fi transmise Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

(2) Pentru cabinetele medicale în care se acordă asistentă medicală persoanelor private de libertate, decontarea activitătii de asistentă medicală primară se face pe baza raportării, conform metodologiei stabilite de comun acord de ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 15. - Plata furnizorilor de servicii medicale pentru asistenta medicală acordată persoanelor private de libertate se efectuează pe baza raportărilor, după următoarele formule, adaptate formularelor de raportare stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate:

 

Total număr de persoane private de libertate în fiecare zi a lunii

= Număr mediu de persoane private de libertate din luna respectivă

Număr de zile calendaristice ale lunii respective

 

Număr mediu de persoane private de libertate pe lună x 7,2

= Număr de puncte neajustate pe lună pentru grupa de vârstă 4-59 ani

12

 

Număr mediu de persoane private de libertate pe lună x 11,2

= Număr de puncte neajustate pe lună pentru grupa de vârstă 60 de ani si peste

12

 

Numărul initial de persoane private de libertate se va stipula în contract si va fi cel existent la data de 1 iulie 2011.

Prin persoane private de libertate se întelege retinuti si arestati preventiv si persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate.

Art. 16. - Pentru perioada de absentă motivată a medicului care acordă asistentă medicală primară, ministerele si institutiile în a căror subordine se află acesta organizează preluarea activitătii medicale de către un alt medic cu licentă de înlocuire si comunică aceasta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti. Se consideră absentă motivată următoarele situatii: concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, concedii pentru cresterea copilului, permisii pentru cadrele militare în activitate, citatii de la organele judecătoresti sau de la alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenta la institutiile respective si misiunile ordonate.

Art. 17. - Directiile medicale sau alte structuri similare acestora din cadrul ministerelor si institutiilor din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor pune la dispozitia Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti liste cuprinzând medicii cu licentă de înlocuire fără obligatii contractuale, cum este si cazul medicilor militari pensionari sau disponibilizati, care pot prelua activitatea în conditiile legii.

Art. 18. - (1) Pentru perioadele de absentă motivată sub 30 de zile a medicului care acordă asistentă medicală primară din institutiile si ministerele cu retele sanitare proprii se organizează preluarea activitătii medicale de către un alt medic prin ordin de zi pe unitate sau prin dispozitie a comandantului institutiei.

(2) Obligatiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat de reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

(3) în desfăsurarea activitătii, medicul înlocuitor va păstra evidentele primare în registrul de consultatii al medicului înlocuit si va folosi parafa proprie.

(4) Raportarea activitătii medicale se va face conform evidentelor primare din registrul de consultatii de către medicul înlocuit.

Art. 19. - Schimbarea medicilor de familie din cabinetele medicale de unitate/infirmerii din centrele medicale judetene si ale municipiului Bucuresti si cele aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic si tratament, respectiv a spitalelor din retelele sanitare apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se face, în conditiile legii, numai cu informarea reprezentantului legal al furnizorului si al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 20. - (1) Lista cuprinzând cabinetele medicale si conditiile specifice sistemului în care se acordă asistentă medicală primară la care se aplică majorări se stabileste anual de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti în cadrul retelelor sanitare proprii, împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, cu referate justificative bine întemeiate si în limita fondului aprobat (cabinete aresturi, cabinete penitenciare, zone izolate etc.)

(2) Criteriile de stabilire a cabinetelor medicale la care se pot aplica majorări vor fi înaintate de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti spre avizare Ministerului Sănătătii.

 

CAPITOLUL III

Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Art. 21. - Asistenta cu medicamente în tratamentul ambulatoriu se asigură de farmaciile autorizate si evaluate conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv de farmaciile care functionează în structura unitătilor sanitare din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

Art. 22. - Decontarea contravalorii medicamentelor eliberate de farmaciile din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se efectuează în termen de până la 180 de zile calendaristice de la data validării facturii de către farmacie la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti. Decontarea contravalorii medicamentelor care se eliberează pacientilor inclusi în programele nationale de sănătate cu scop curativ se face în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data validării facturilor de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 23. - Modalitatea de decontare a părtii necompensate de care beneficiază asiguratii în baza unor legi speciale se stabileste prin ordin al ministrilor si conducătorilor institutiilor din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

Art. 24. - Documentele necesare decontării medicamentelor sunt cele prevăzute în normele metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Modalităti de contractare în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice, de medicină dentară si de recuperare-reabilitare a sănătătii

 

Art. 25. - Sumele care urmează a fi contractate cu furnizorii de analize medicale de laborator, respectiv cu furnizorii de investigatii paraclinice de radiologie-imagistică medicală din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor fi stabilite în functie de executia si numărul de servicii medicale efectuate în anul precedent.

 

CAPITOLUL V

Obligatiile unitătilor sanitare cu paturi

 

Art. 26. - Unitătile sanitare cu paturi din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti au obligatia să transmită Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente, cheltuielile efectuate în luna precedentă, cu respectarea legislatiei privind organizarea si functionarea ministerelor si institutiilor din sistemul national de apărare, conform machetei prevăzute în anexa nr. 19 Ala Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 27. - Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti încheie contracte cu spitalele din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti pentru sectiile care au personal medical de specialitate încadrat sau îsi desfăsoară activitatea în temeiul unor conventii/contracte de colaborare/contracte de prestare de servicii în conditiile respectării prevederilor legale.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 28. - Medicii din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti care sunt mutati în interes de serviciu în alte unităti sanitare similare celei în care si-au desfăsurat activitatea pot continua relatiile contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti prin încheierea unui nou contract, în conditiile legii.

Art. 29. - Crearea bazei de date la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti pentru functionarea sistemului informatic se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind informatiile clasificate, printr-un protocol care se semnează între Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si ministerele si institutiile din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru constructii

 

În conformitate cu prevederile art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 32 alin. (1) lit. b) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista organismelor notificate în domeniul produselor pentru constructii, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Competentele pentru care organismele prevăzute la alin. (1)sunt notificate în domeniul produselor pentru constructii sunt prevăzute în anexele nr. 1-20 la listă, care fac parte integrantă din aceasta.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 911/2010 privind aprobarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 si nr. 163 bis din 15 martie 2010, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2011.

Nr. 2.865.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare a Societătii Comerciale “M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 22 noiembrie 2011, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială “M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 17, judetul Sibiu, înmatriculată în registrul comertului cu numărul de ordine J32/485/2001, cod unic de înregistrare 14141956, si înscrisă în Registrul brokerilorde asigurare cu numărul RBK - 459 din 29 ianuarie 2008, reprezentată legal de domnul Mihu Calin Marian, în calitate de administrator, persoană semnificativă aprobată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, a constatat următoarele:

Prin Cererea înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 32.483 din 17 noiembrie 2011, Societatea Comercială “M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. a solicitat suspendarea activitătii societătii.

Societatea Comercială “M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. a solicitat rezilierea contractelor de intermediere încheiate cu societătile de asigurare si/sau de reasigurare.

Nu are încheiate contracte cu asistenti în brokeraj persoane fizice si juridice.

Brokerul de asigurare nu figurează cu sume restante în contul taxei de functionare datorate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Societatea Comercială “M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. nu are litigii înregistrate pe rolul instantelor de judecată.

Fată de motivele arătate, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 22 noiembrie 2011, suspendarea activitătii Societătii Comerciale “M.C.M Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I,

drept care decide:

Art. 1. - Se suspendă, la cerere, pentru o perioadă de 3 ani, activitatea de broker de asigurare desfăsurată de Societatea Comercială “M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 17, judetul Sibiu, înmatriculată în registrul comertului cu numărul de ordine J32/485/2001, cod unic de înregistrare 14141956, si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK - 459 din 29 ianuarie 2008, reprezentată legal de domnul Mihu Calin Marian, în calitate de administrator, persoană semnificativă aprobată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 5 lit. g) si art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 din Norma privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, pusă în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de suspendare a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1 societătii comerciale prevăzute la art. 1 i se interzic desfăsurarea activitătii de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistentă înainte si pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, precum si desfăsurarea oricăror altor operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Societatea Comercială “M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - (1) Cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea Comercială “M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. este obligată să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fie reluarea activitătii de asigurare, fie încetarea activitătii de broker de asigurare.

(2) Reluarea activitătii Societătii Comerciale “M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 1.030.


 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale EDEN PMB BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 29 noiembrie 2011, prin cares-a aprobat cererea Societătii Comerciale EDEN PMB BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială EDEN PMB BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Suceava, Str. SIătioarei nr. 1 (camera 103), et. 1, ap. 2, judetul Suceava, nr. de ordine în registrul comertului J33/887/28.o9.2011, cod unic de înregistrare 29160174/29.09.2011, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2011.

Nr. 1.043.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.