MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 892/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 892         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 decembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

288. - Lege pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

966. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.210. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.784. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind decontarea facilitătilor acordate la transportul pe calea ferată beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

5.619. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical de farmacie”, “asistent medical generalist” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar “Dimitrie Cantemir” din municipiul Iasi

 

5.623. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “comert”, calificarea profesională “tehnician în activităti de comert” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Dimitrie Cantemir” din localitatea Babadag

 

5.625. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “constructii si instalatii publice”, calificările profesionale “maistru constructii civile, industriale si agricole”, “maistru instalator în constructii” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Industrial “Toma N. Socolescu” din municipiul Ploiesti

 

5.627. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “informatică”, calificarea profesională “tehnician echipamente periferice si birotică” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Henri Coandă” din municipiul Tulcea

 

5.629. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “transporturi”, calificarea profesională “tehnician transporturi auto interne si internationale” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi si Telecomunicatii “Ion I. O Brătianu” din municipiul Satu Mare

 

5.634. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “productie media”, calificarea profesională “tehnician operator procesare text/imagine” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Forestier Rucăr din localitatea Rucăr

 

5.637. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “minier, petrol si gaze”, calificarea profesională “maistru la extractia, transportul, tratarea si distributia gazelor” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Astra” din municipiul Pitesti

 

6.296. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.612/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit “Castelul Piratilor” din municipiul Pitesti

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 14 alineatul (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 17 noiembrie 2011, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârsite cu intentie, prevăzute de Codul penal, partea specială, titlurile I-III, art. 239, 264, 266-272, 279-281, 317-322, titlurile X si XI, de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificările si completările ulterioare, de Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, cu modificările si completările ulterioare, de Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, de Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate, cu modificările ulterioare, precum si de prezenta lege;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 288.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 966.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 si 633 bis din 27 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Vaslui”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) la litera B “Terenuri si clădiri” se abrogă pozitia nr. 69;

b) la litera B “Terenuri si clădiri”, după pozitia nr. 86 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 87, iar la litera C “Sisteme de alimentare cu apă” se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 10-11, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 49 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Oltenesti”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 245, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 37, din teren neproductiv 432/2 până în drum de exploatatie 316, lungime 1.400 m, lătime 2,14 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Oltenesti, potrivit hotărârilor consiliului local nr. 26 si 27/2011”;

- la pozitia nr. 246, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 32, de la limita cu comuna Cretesti până la intersectia cu canalul de secare 842, lungime 700 m, lătime 0,84 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Oltenesti, potrivit hotărârilor consiliului local nr. 26 si 27/2011”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 1.210.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Vaslui

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunurilor

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării

în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

B. Terenuri si clădiri

 

 

 

87

1.6.2.

Teren si constructii

“Centru de asistentă

medico-socială”,

comuna Codăesti

Suprafată teren aferent = 41.140,93 mp Constructii:

- nr. corpuri = 11

- suprafata construită = 2.450 mp

- suprafata utilă = 1.840,75 mp

- suprafata desfăsurată = 2.302,13 mp

Nr. nivele = P

Corp 1: Pavilion principal - suprafată construită = 684 mp; nr. de încăperi = 38; Structură: fundatii din piatră; acoperis învelitoare din tiglă; starea constructiei: B

Corp 2: Pavilion centru de permanentă - suprafată construită - 146 mp; nr. încăperi = 11; structură: fundatii din piatră; acoperis: învelitoare din tiglă; starea constructiei: B

Corp 3: Pavilion pediatrie - suprafată construită = 300 mp; nr. încăperi = 8; structură: fundatii din beton; acoperis: învelitoare din tablă; starea constructiei: B

Corp 4: Pavilion triaj - suprafată construită - 200 mp; nr. încăperi = 4; structură: fundatii din piatră; acoperis: învelitoare din tiglă; starea constructiei: B

Corp 5: Pavilion locuintă de serviciu - suprafată construită - 233 mp; nr. încăperi = 13; structură: fundatii din piatră; acoperis învelitoare din tiglă; starea constructiei: B

Corp 6: Pavilion bloc alimentar - suprafată construită - 140 mp; nr. încăperi = 11; structură: fundatii din piatră; acoperis: învelitoare din tiglă; starea constructiei: B

Corp 7: Pavilion spălătorie - suprafată construită - 194 mp; nr. încăperi = 5; structură: fundatii din beton; acoperis: învelitoare din azbest; starea constructiei: B

Corp 8: Centrală termică - suprafată construită - 221 mp; nr. încăperi = 6; structură: fundatii din beton; acoperis: învelitoare din tablă; starea constructiei: B

Corp 9: Garaj - suprafată construită - 76 mp; nr. încăperi = 2; structură: fundatii din beton; acoperis: învelitoare din tiglă; starea constructiei: B

Corp 10: Dispensar medical -suprafată construită - 136 mp; nr. încăperi = 5; Structură: fundatii din beton; acoperis: învelitoare din tablă; starea constructiei: B

Corp 11: Dispensar medical - suprafată construită - 120 mp; nr. încăperi = 6; structură: fundatii din beton; acoperis: învelitoare din tablă; starea constructiei: B

Adresa - satul Codăesti, comuna Codăesti Vecinătăti:

N - proprietate Corcotoi Mitică S - Holicov Costică, S.C. Proadecom - S.R.L., Ciubotaru Mina E - Pârâul Cutigna V - DJ 246

2008

740.022

Domeniul public al judetului Vaslui, potrivit Hotărârii Consiliului judetean

nr. 138/2011,

Protocol nr. 4.018 din 6 mai 2008


C. Sisteme de alimentare cu apă

10

1.8.1.

Foraje zona Negrilesti,

judetul Galati

Negrilesti, judetul Galati 25 foraje, H=80-170

1974

1.440.881,81

Domeniul public al judetului Vaslui, potrivit Hotărârii Consiliului judetean

nr. 137/2011,

Contract de concesiune nr.  9/487/2007

11

1.8.6.

Conductă aductiune Negrilesti-Bârlad

Comuna Tutova, comuna Grivita OLDn 600 - 40,2 km

1968

1.211.784,06

Domeniul public al judetului Vaslui, potrivit Hotărârii Consiliului judetean

nr. 137/2011,

Contract de concesiune nr.  9/487/2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind decontarea facilitătilor acordate la transportul pe calea ferată beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Având în vedere:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători;

- Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.816/2005, si pentru definirea trenurilor de călători în functie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători;

- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Facilitătile acordate la transportul pe calea ferată beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se vor deconta de către directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin cupoanele statistice ale biletelor de călătorie gratuită pe calea ferată, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a. Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2011.

Nr. 2.784.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical de farmacie”, “asistent medical generalist” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar “Dimitrie Cantemir” din municipiul Iasi

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical de farmacie”, “asistent medical generalist”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar “Dimitrie Cantemir”, cu sediul în municipiul Iasi, str. Aurel Vlaicu nr. 54, judetul Iasi, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic angajat conform prevederilor legii la calificările profesionale “asistent medical de farmacie” si “asistent medical generalist” se preiau la calificările profesionale “asistent medical de farmacie” si “asistent medical generalist” acreditate din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar “Dimitrie Cantemir” din municipiul Iasi.

Art. 3. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar “Dimitrie Cantemir” din municipiul Iasi este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Fundatia Academică Ecologică “Dimitrie Cantemir” din municipiul Iasi, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar “Dimitrie Cantemir” din municipiul Iasi, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.619.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “comert”, calificarea profesională “tehnician în activităti de comert” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Dimitrie Cantemir” din localitatea Babadag

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,


având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “comert”, calificarea profesională “tehnician în activităti de comert”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Dimitrie Cantemir”, cu sediul în localitatea Babadag, str. Aurel Vlaicu nr. 3, judetul Tulcea, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Dimitrie Cantemir” din localitatea Babadag este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Tulcea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Dimitrie Cantemir” din localitatea Babadag, Inspectoratul Scolar al Judetului Tulcea si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.623.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “constructii si instalatii publice”, calificările profesionale “maistru constructii civile, industriale si agricole”, “maistru instalator în constructii” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Industrial “Toma N. Socolescu” din municipiul Ploiesti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “constructii si instalatii publice”, calificările profesionale “maistru constructii civile, industriale si agricole”, “maistru instalator în constructii”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Industrial “Toma N. Socolescu”, cu sediul în municipiul Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 328, judetul Prahova, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Industrial “Toma N. Socolescu” din municipiul Ploiesti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Industrial “Toma N. Socolescu” din municipiul Ploiesti, Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.625.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “informatică”, calificarea profesională “tehnician echipamente periferice si birotică” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Henri Coandă” din municipiul Tulcea

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “informatică”, calificarea profesională “tehnician echipamente periferice si birotică”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Henri Coandă”, cu sediul în municipiul Tulcea, Str. Tineretului nr. 2, judetul Tulcea, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Henri Coandă” din municipiul Tulcea este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Tulcea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Henri Coandă” din municipiul Tulcea, Inspectoratul Scolar al Judetului Tulcea si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.627.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “transporturi”, calificarea profesională “tehnician transporturi auto interne si internationale” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi si Telecomunicatii “Ion I. C. Brătianu” din municipiul Satu Mare

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “transporturi”, calificarea profesională “tehnician transporturi auto interne si internationale”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi/frecventă redusă” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi si Telecomunicatii “Ion I. C. Brătianu”, cu sediul în municipiul Satu Mare, bd. Vasile Lucaciu nr. 1, judetul Satu Mare, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi si Telecomunicatii “Ion I. C. Brătianu” din municipiul Satu Mare este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Satu Mare, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi si Telecomunicatii “Ion I. C. Brătianu” din municipiul Satu Mare, Inspectoratul Scolar al Judetului Satu Mare si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.629.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “productie media”, calificarea profesională “tehnician operator procesare text/imagine” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Forestier Rucăr din localitatea Rucăr

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,


luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “productie media”, calificarea profesională “tehnician operator procesare text/imagine”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Forestier Rucăr, cu sediul în localitatea Rucăr, Str. Brasovului nr. 92, judetul Arges, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Forestier Rucăr din localitatea Rucăr este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Arges, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Forestier Rucăr din localitatea Rucăr, Inspectoratul Scolar al Judetului Arges si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.634.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “minier, petrol si gaze”, calificarea profesională “maistru la extractia, transportul, tratarea si distributia gazelor” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Astra” din municipiul Pitesti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin:

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “minier, petrol si gaze”, calificarea profesională “maistru la extractia, transportul, tratarea si distributia gazelor”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Astra”, cu sediul în municipiul Pitesti, str. Nicolae Dobrin nr. 3, judetul Arges, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Astra” din municipiul Pitesti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Arges, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Astra” din municipiul Pitesti, Inspectoratul Scolar al Judetului Arges si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.637.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.612/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit “Castelul Piratilor” din municipiul Pitesti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.612/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit “Castelul Piratilor” din municipiul Pitesti,

tinând cont de solicitarea Societătii Comerciale “Castelul Piratilor” - S.R.L. din municipiul Pitesti, înregistrată la ARACIP cu nr. 5.006 din 12 octombrie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.612/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit “Castelul Piratilor” din municipiul Pitesti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 14 decembrie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit «Castelul Piratilor», cu sediul în municipiul Pitesti, str. Petre Ispirescu nr. 5, judetul Arges, pentru nivelul de învătământ «prescolar», limba de predare «română», program «normal/prelungit».”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit «Castelul Piratilor» din municipiul Pitesti este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Arges, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2011.

Nr. 6.296.


 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

DECIZIA Nr. 18

din 17 octombrie 2011

 

Dosar nr. 16/2011

 

Rodica Aida Popa -vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele completului

Lavinia Curelea - presedintele Sectiei I civile

Corina Michaela Jîjîie - presedintele delegat al Sectiei penale

Gabriela Victoria Bîrsan - presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal

Adrian Bordea - presedintele Sectiei a II-a civilă

Elena Cârcei - judecător la Sectia a II-a civilă

Mariana Cârstocea - judecător la Sectia a II-a civilă

Carmen Trănica Teau - judecător la Sectia a II-a civilă

Veronica Carmen Popescu - judecător la Sectia a II-a civilă

Minodora Condoiu - judecător la Sectia a II-a civilă

Maura Olaru - judecător la Sectia a II-a civilă

Viorica Trestianu - judecător la Sectia a II-a civilă

Elena Daniela Marta - judecător la Sectia a II-a civilă

Roxana Popa - judecător la Sectia a II-a civilă - judecător raportor

Nela Petrisor - judecător la Sectia a II-a civilă

Aurelia Motea - judecător la Sectia a II-a civilă

Adriana Chioseaua - judecător la Sectia a II-a civilă

Mărioara Isailă - judecător la Sectia a II-a civilă

Veronica Rădulescu - judecător la Sectia a II-a civilă

Alina Iuliana Tuca - judecător la Sectia I civilă

Dragu Cretu - judecător la Sectia I civilă

Elena Cantăr - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Ionel Barbă - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Stefan Pistol - judecător la Sectia penală

Niculina Alexandru - judecător la Sectia penală

 

Completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 19/2011 este legal constituit conform dispozitiilor art. 3306 alin. 1 din Codul de procedură civilă, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010, si ale art. 272 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

Sedinta completului este prezidată de doamna judecător Rodica Aida Popa, vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna procuror-sef adjunct Antonia Eleonora Constantin.

La sedinta de judecată participă prim-magistratul-asistent delegat al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, doamna Aneta Ionescu, desemnată în conformitate cu dispozitiile art. 273 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, privind aplicarea dispozitiilor art. 324 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Reprezentantului procurorului general, doamna procuror-sef adjunct Antonia Eleonora Constantin, a sustinut recursul în interesul legii si a solicitat să se constate că despăgubirile acordate societătilor comerciale de institutiile publice implicate în procesul de privatizare pentru prejudiciul suferit ca urmare a retrocedării unor imobile trebuie să reprezinte, din patrimoniul prezent, aceeasi proportie pe care activul o avea în patrimoniul societătii ale cărei actiuni au fost cumpărate prin contractul de privatizare la momentul cumpărării, prin aplicarea aceleiasi proportii dintre procentul actiunilor vândute din întregul capital social la valoarea pretului încasat si plătit.

Presedintele completului, doamna judecător Rodica Aida Popa, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecată a rămas în pronuntare asupra recursului în interesul legii.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

1. Problema de drept care a generat practica neunitară

Prin sesizarea cu recurs în interesul legii, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a învederat existenta unei divergente jurisprudentiale determinate de aplicarea dispozitiilor art. 324 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, raportat la art. 30 alin. (3) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la criteriile de stabilire a cuantumului despăgubirilor acordate societătilor comerciale de institutiile publice implicate în procesul de privatizare, ca urmare a retrocedării unor imobile fostilor proprietari.

2. Examenul jurisprudential

În urma verificărilor jurisprudentei la nivelul întregii tări, s-a constatat că în solutionarea cauzelor având ca obiect actiuni întemeiate pe dispozitiile art. 324 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, raportat la art. 30 alin. (3) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, practica judiciară este neunitară.

3. Solutiile pronuntate de instantele judecătoresti

3.1. Unele instante de judecată, învestite cu cereri având ca obiect acordarea de despăgubiri, drept consecintă a iesirii din patrimoniul societătilor comerciale a imobilelor restituite fostilor proprietari, au dispus obligarea institutiilor publice implicate la plata unor despăgubiri reprezentând valoarea de circulatie a imobilului retrocedat.

În sustinerea acestei solutii s-a retinut incidenta prevederilor art. 324 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si a prevederilor art. 30 alin. (3) din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare. În lipsa unor criterii legale speciale de determinare a prejudiciului, s-a apreciat că se aplică principiul general de drept al reparării integrale a prejudiciului, care trebuie să acopere atât paguba efectiv suferită (damnum emergens), cât si beneficiul nerealizat (lucrum cesans). Astfel, cuantumul despăgubirilor a fost stabilit în raport cu valoarea pagubei la momentul pronuntării hotărârii, întrucât numai astfel se realizează echivalenta între valoarea iesită din patrimoniul societătii, prin restituirea imobilelor către fostii proprietari, si valoarea ce trebuie adusă în loc, prin despăgubirea plătită de institutia implicată în procesul de privatizare. Instantele care au stabilit această modalitate de acordare a despăgubirilor au apreciat că numai valoarea de circulatie a bunului imobil poate să asigure o justă reparatie si o reală protectie a drepturilor societătii comerciale, în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia Europeană a Drepturilor Omului.

3.2. Alte instante au apreciat că obligatia de reparare a prejudiciului suferit de societatea comercială din al cărei patrimoniu a fost retrocedat imobilul se limitează la valoarea de inventar actualizată, în raport cu indicele de inflatie la momentul predării efective a bunului sau cu coeficientul de reevaluare a constructiilor si terenurilor.

S-a apreciat că nu se pot acorda despăgubiri la nivelul valorii contabile stabilite la data vânzării pachetului de actiuni, ca urmare a faptului că societătile comerciale sunt obligate, prin lege, să procedeze la anumite intervale de timp la actualizarea valorii contabile a imobilelor din patrimoniu, conform coeficientilor adoptati de legiuitor. În urma acestei evaluări, bunurile primesc o nouă valoare contabilă, înscrisă în evidentele financiare ale societătii, valoare care se impune a fi avută în vedere la stabilirea cuantumului despăgubirilor.

3.3. Într-o a treia interpretare jurisprudentială s-a considerat că prejudiciul societătilor comerciale, creat prin restituirea imobilului fostilor proprietari, nu poate echivala cu valoarea de circulatie a imobilului, deoarece despăgubirea trebuie să reprezinte, din patrimoniul prezent, aceeasi proportie pe care valoarea activului respectiv o avea în patrimoniul societătii ale cărei actiuni au fost cumpărate prin contractul de privatizare la momentul cumpărării, prin aplicarea aceleiasi proportii dintre procentul actiunilor vândute din întregul capital social la valoarea pretului încasat si plătit.

S-a apreciat că, chiar dacă obiectul contractului de vânzare-cumpărare îl constituie pachetul de actiuni reprezentând o fractie a capitalului social în expresie juridică, acestui capital, evidentiat în bilant la pasiv, îi corespund la activ bunuri ale societătii, asa încât echilibrul dintre acesta si pretul încasat trebuie mentinut si ulterior încheierii actului de înstrăinare, pentru eventualele pierderi prevăzute de legiuitor ulterior privatizării si a căror obligatie de acoperire a fost instituită în sarcina vânzătorului, respectiv a institutiei publice implicate. În acest context, s-a statuat că ratiunea obligării institutiei implicate în procesul de privatizare la o despăgubire care să reprezinte echivalentul bănesc al prejudiciului cauzat prin retrocedarea imobilelor fostilor proprietari este aceea de mentinere a capitalului social la nivelul avut la momentul privatizării, consemnat în dosarul de privatizare, conform principiului fixitătii capitalului social, al corespondentei lui cu bunurile înscrise în bilant la activ.

S-a retinut totodată că în stabilirea judiciară a echivalentului bănesc al prejudiciului se aplică principiile instituite prin art. 1084-1086 din Codul civil, în sensul că prejudiciul trebuie să cuprindă pierderea efectiv suferită si câstigul nerealizat, repararea privind numai prejudiciul previzibil la momentul încheierii contractului, respectiv prejudiciul direct, în legătură cauzală cu faptul ce l-a generat. S-a concluzionat că după determinarea prejudiciului, ca proportie reprezentată de valoarea bunului restituit în valoarea capitalului social, la care se aplică procentul de capital vândut, rezultatul se va raporta, prin regula de trei simplă, la pretul încasat, prin adăugarea la valoarea astfel obtinută a câstigului nerealizat, constând în lipsa de folosintă de la momentul notificării restituirii imobilului si până la data nerealizării acordului de plată, dacă se constată culpa comună a părtilor.

4. Opinia procurorului general

Exprimându-si punctul de vedere, procurorul general a apreciat ca fiind corectă orientarea jurisprudentială în conformitate cu care, prin aplicarea regulilor de drept comun, instituite prin art. 1084-1086 din Codul civil, coroborate cu dispozitiile speciale din cuprinsul art. 14 alin. (9) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, prejudiciul suferit de cumpărătorul pachetului de actiuni în cadrul procesului de privatizare nu poate fi stabilit decât ca proportia reprezentată de valoarea bunului restituit în valoarea capitalului social, la care se va aplica procentul de capital vândut, rezultatul urmând a se raporta la pretul încasat.

5. Raportul asupra recursului în interesul legii

Raportul întocmit în cauză, conform art. 3306 alin. 6 din Codul de procedură civilă, a concluzionat ca fiind corectă una dintre solutiile identificate de examenul jurisprudential, respectiv aceea că despăgubirile acordate societătilor comerciale de institutiile publice implicate în procesul de privatizare, ca urmare a retrocedării unor imobile, se raportează la valoarea contabilă a imobilului, astfel cum aceasta este reflectată în bilant la momentul iesirii efective a bunului din patrimoniul societătii, valoare ce trebuie actualizată cu indicele de inflatie de la momentul plătii despăgubirii.

6. Înalta Curte

Pentru întelegerea problemei de drept ce face obiectul recursului în interesul legii, trebuie prezentată mai întâi evolutia legislativă. Primul act normativ care a prevăzut plata unor despăgubiri este Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare. În acest act normativ se regăseste dispozitia legală supusă interpretării, respectiv art. 324 alin. (1) potrivit căruia “institutiile publice implicate asigură repararea prejudiciilor cauzate societătilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare prin restituirea către fostii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat”.

Art. 324 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogat expres prin art. 56 din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare. Noul act normativ a introdus o nouă modalitate de plată a despăgubirilor prin art. 29, potrivit căruia “institutia publică implicată asigură cumpărătorilor cu care a încheiat contracte de vânzare-cumpărare de actiuni repararea prejudiciilor cauzate acestora prin executarea unor hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile care obligă la restituirea în natură către fostii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat”, precum si un plafon maxim al acestor despăgubiri, ele neputând depăsi 50% din pretul efectiv plătit de cumpărătorul actiunilor. Totodată, art. 30 alin. (3) din lege a statuat că prevederile art. 324 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, rămân aplicabile pentru contractele de vânzare-cumpărare de actiuni încheiate anterior intrării în vigoare a legii.

Din analiza acestor texte legale rezultă că legiuitorul a prevăzut, succesiv, două modalităti diferite de plată a despăgubirilor: cea initială, din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, care stabilea plata despăgubirilor către societatea comercială privatizată, si cea ulterioară, din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, care stabileste plata despăgubirilor către cumpărătorul actiunilor din cadrul procesului de privatizare.

Diferenta este importantă din perspectiva problemei de drept ce face obiectul recursului în interesul legii: astfel, prima reglementare nu contine norme de limitare a cuantumului despăgubirilor ce pot fi achitate societătii comerciale prejudiciate, în timp ce a doua reglementare, raportându-se la cumpărătorul actiunilor, limitează cuantumul maxim al despăgubirilor ce pot fi achitate la 50% din pretul efectiv plătit pe actiuni.

Prin prevederea expresă în cadrul Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, a faptului că textul art. 324 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, rămâne aplicabil contractelor încheiate anterior intrării în vigoare a legii, s-a creat o situatie de ultraactivitate a legii, respectiv de exceptie ce trebuie analizată ca atare, fără raportare la prevederile ulterioare. În consecintă, pentru contractele de vânzare-cumpărare de actiuni încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, fiind aplicabile dispozitiile art. 324 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, nu există norme de limitare a despăgubirilor, aceste limitări intervenind doar pentru contractele de vânzare-cumpărare de actiuni încheiate sub imperiul Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

În concluzie, din analiza textelor legale prezentate se desprind două idei principale:

- în primul rând, titularul actiunii în despăgubire întemeiate pe dispozitiile art. 324 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, pentru prejudiciile suferite ca urmare a retrocedării unor imobile către fostii proprietari este întotdeauna societatea comercială privatizată;

- în al doilea rând, prin mentinerea în aplicare a dispozitiilor art. 324 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, pentru contractele încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, despăgubirile ce pot fi acordate societătilor comerciale nu sunt limitate, neputându-se face raportare la prevederile legale ce stabilesc cuantumul maxim la nivelul de 50% din pretul efectiv plătit de cumpărătorul actiunilor.

Din această perspectivă, argumentele prezentate în recursul în interesul legii declarat de procurorul general nu au relevantă în analiza problemei de drept vizând întinderea despăgubirilor cuvenite societătilor comerciale în actiunile întemeiate pe dispozitiile art. 324 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, în conditiile în care aceste argumente se bazează pe modalitatea de plată a despăgubirilor reglementată de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Constatăm însă că există o practică judiciară divergentă la nivelul instantelor de judecată cu privire la modalitatea de stabilire a despăgubirilor cuvenite societătilor comerciale prejudiciate ca urmare a retrocedării unor imobile către fostii proprietari.

Se constată ca fiind corectă jurisprudenta în materie potrivit căreia obligatia de reparare a prejudiciului suferit de societatea comercială din al cărei patrimoniu a fost retrocedat imobilul se limitează la valoarea de inventar (valoarea contabilă), actualizată în raport cu indicele de inflatie.

Se retine necesitatea unei corespondente în modalitatea de evaluare a patrimoniului societătii comerciale, atât la momentul privatizării, cât si la momentul iesirii unui imobil din patrimoniu. Astfel, la momentul vânzării actiunilor, în cadrul dosarului de prezentare, patrimoniul societătii comerciale este evaluat conform normelor de evaluare în vigoare, valoarea acestui patrimoniu fiind reflectată în valoarea actiunilor ce urmează a fi vândute, respectiv în capitalul social al societătii comerciale ce urmează a fi privatizată.

Ca regulă generală, capitalul social cuprinde aporturile în numerar si în natură ale asociatilor care participă la constituirea societătii. În bilantul societătii, capitalul social este evidentiat la pasiv, ca o obligatie a societătii fată de asociati. În schimb, bunurile efective, care constituie aporturile asociatilor, figurează în bilantul societătii, deoarece, intrând în patrimoniul societătii, ele apartin acesteia.

Capitalul social nominal este fix pe toată durata societătii, în sensul că valoarea activului patrimoniului societătii trebuie să fie cel putin la nivelul capitalului social, legiuitorul prevăzând obligatia reîntregirii sau reducerii acestuia (art. 207 si art. 212 si urm. din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare).

Deosebit de aceste modalităti de reducere si majorare a capitalului social, legiuitorul a mai prevăzut o modalitate specifică de majorare a capitalului social, si anume prin reevaluarea activelor societătii. Astfel, legislatia promovată după anul 1990 a avut în vedere efectuarea unor reevaluări ale activelor din patrimoniul întreprinderilor, reevaluarea contabilă a fost făcută la decizia autoritătii - Ministerul Finantelor Publice, fiind o activitate administrativă prin care se urmărea reactualizarea valorilor contabile ale imobilizărilor corporale (mijloace fixe) înregistrate la costuri istorice la valorile actuale influentate de procesul inflationist. Activitatea de reevaluare contabilă a fost un proces obligatoriu în urma publicării Hotărârii Guvernului nr. 945/1990 privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitătilor economice de stat, Hotărârii Guvernului nr. 26/1992 privind reevaluarea unor active si pasive ca urmare a unificării cursurilor de schimb ale leului si regimului de preturi si tarife în aceste conditii, cu completările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizărilor corporale si modificarea capitalului social, cu modificările si completările ulterioare, respectiv un proces aflat la îndemâna societătilor comerciale, astfel cum a fost reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/1998 privind reevaluarea clădirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 95/1999, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale si Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.

Conform dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2003, reevaluarea imobilizărilor corporale se efectuează în vederea determinării valorii juste a acestora, tinându-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă.

De asemenea, Hotărârea Guvernului nr. 500/1994, cu modificările si completările ulterioare, stabileste obligativitatea reevaluării imobilizărilor corporale si înregistrarea diferentelor în capitalul social al regiilor autonome sau al societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat.

Deci societătile comerciale, ulterior procesului de privatizare prin vânzarea pachetului de actiuni (indiferent dacă a avut loc o vânzare totală sau partială a pachetului de actiuni detinut de stat), au fost obligate la reevaluarea continuă a activelor sale patrimoniale, noile valori fiind reflectate la nivelul bilantului la capitolul active.

În consecintă, apreciem, pe o linie de consecventă în evaluarea patrimoniului societătilor comerciale privatizate, că societatea comercială prejudiciată prin restituirea unor imobile către fostii proprietari trebuie despăgubită cu valoarea cu care aceste imobile figurau în bilantul societătii, în conditiile în care, respectând dezideratul fixitătii capitalului social, în locul imobilului retrocedat trebuie înscrisă valoarea acestuia rezultată în urma procesului obligatoriu de reevaluare.

Această valoare acoperă însă doar paguba efectiv suferită (damnum emergens). În baza principiului reparării integrale a prejudiciului, la valoarea imobilului evidentiată în bilant trebuie adăugată rata inflatiei, calculată prin raportare la momentul plătii despăgubirii (aceasta acoperind si beneficiul nerealizat - lucruum cesans).

Nu pot fi retinute valorile stabilite prin solutiile care au statuat în sensul plătii unor despăgubiri la valoarea de circulatie a imobilului retrocedat, pentru următoarele considerente: asa cum s-a arătat deja, capitalul social este fix, el corespunzând valorii aporturilor în numerar si în natură aduse de asociati, cu mentiunea că aporturile în natură, în lipsa unei stipulatii contrare, intră în patrimoniul societătii (în situatia societătilor comerciale privatizate, foste unităti de stat, nici nu există aporturi în natură ale asociatilor la constituirea lor, patrimoniul acestora fiind format din bunurile date în administrare sau în folosintă în perioada anterioară anului 1990). În măsura în care despăgubirile ar fi achitate la nivelul valorii de piată a activului retrocedat, societatea nu ar putea înscrie în capitalul său social decât valoarea de înlocuire a imobilului, respectiv valoarea sa contabilă, pentru a mentine în acest fel capitalul social. Pentru suma ce excedează acestei valori contabile societatea ar trebui să declanseze procedura de majorare a capitalului social, cu consecinta legală a emiterii de noi actiuni. Or, scopul legiuitorului în reglementarea posibilitătii de plată a despăgubirilor nu a fost acela de determinare a majorării capitalului social, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ci acela de a păstra neschimbată valoarea capitalului social, astfel cum aceasta este reflectată în activele societătii.

De asemenea, nu pot fi retinute considerentele exprimate în recursul în interesul legii, acestea raportându-se la cumpărătorul actiunilor în cadrul procesului de privatizare, în conditiile în care textul legal ce a determinat problema de drept reglementează posibilitatea acordării despăgubirilor către societatea comercială privatizată, iar nu către cumpărătorul actiunilor (situatie reglementată de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, aplicabilă doar contractelor încheiate după intrarea în vigoare a legii).

Stabilirea despăgubirilor ce pot fi acordate societătilor comerciale prejudiciate prin retrocedarea unor imobile la nivelul valorii contabile răspunde si dezideratului de respectare a acceptiunii notiunii de “bun”, reglementat de art. 1 din Protocolul nr. 1 ia Conventia Europeană a Drepturilor Omului. Astfel, instanta europeană a arătat că, în situatiile ce presupun indemnizarea unor categorii largi de persoane prin măsuri legislative ce pot avea consecinte economice importante asupra ansamblului unui stat, autoritătile nationale trebuie să dispună de o mare putere discretionară nu numai în a alege măsurile de natură a garanta drepturile patrimoniale sau a reglementa raporturile de proprietate, ci si în a dispune de timpul necesar pentru aplicarea unor asemenea măsuri; alegerea acestora poate presupune diminuarea indemnizării pentru privarea de proprietate sau restituirea de bunuri de o valoare inferioară celei a bunului de care a fost privat un proprietar. Acest principiu, în acceptiunea instantei europene, este aplicabil cu deosebire în situatiile în care dreptul la indemnizare nu decurge dintr-o privare de proprietate impusă unei persoane de statul în cauză, ci este concepută spre a atenua efectele unei privări sau pierderi de proprietate ce nu este imputabilă acestui stat; ceea ce pretinde art. 1 din Protocolul nr. 1 este ca nivelul indemnizării acordate să fie în raport rezonabil cu valoarea bunului în discutie1).

De asemenea, într-o altă decizie, având a analiza disproportia sustinută de petenti între indemnizatie si valoarea bunului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a retinut că trebuia definită de la început o formulă comună de indemnizare, că sectorul public suportă atât povara oricărui declin, cât si profitul unei eventuale cresteri, că orice dezvoltare a societătilor se explică si prin factori exteriori, că trebuie să se tină cont de evolutia previzibilă si că orice modificare a metodei alese ar fi subminat securitatea juridică si asteptările publicului, putând fi dezavantajoasă pentru fostii proprietari si permitând distorsiuni ale valorilor2).


Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 3307 cu referire la art. 329 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 202/2010,

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Stabileste că, în aplicarea dispozitiilor art. 324 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, modificată si completată prin Legea nr. 99/1999, despăgubirile acordate societătilor comerciale de institutiile publice implicate în procesul de privatizare, ca urmare a retrocedării unor imobile, se raportează la valoarea contabilă a imobilului, astfel cum aceasta este reflectată în bilant la momentul iesirii efective a bunului din patrimoniul societătii, valoare ce trebuie actualizată cu indicele de inflatie de la momentul plătii despăgubirii.

Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 17 octombrie 2011.

 

VICEPRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

RODICA AIDA POPA

Prim-magistrat-asistent delegat,

Aneta Ionescu

 


1) CEDH, 22 iunie 2004, Broniowski c/Pologne.

2) Cazul Lithgow si altii contra Regatului Unit, Hotărârea din 8 iulie 1986.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.