MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 615/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 615         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 31 august 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 884 din 30 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6735, 6736, art. 6739 si art. 67311- 67313 din Codul de procedură civilă si ale art. 728 din Codul civil

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

844. - Hotărâre privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată si Programului PHARE 2006 Securitate nucleară

 

847. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor - Penitenciarul Aiud, în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia

 

863. - Hotărâre pentru modificarea pct. IX din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anuf scolar/universitar 2011-2012

 

864. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.80. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Normelor pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Nationale a posturilor permanente din structurile de reprezentare natională în străinătate, precum si a celor din structurile internationale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.88/2009

 

M.81. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru stabilirea conditiilor privind suportarea de către Ministerul Apărării Nationale a sumelor necesare pentru asigurarea asistentei juridice a cadrelor militare în activitate pentru fapte săvârsite de către acestea în exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu

 

566/M.75. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului apărării nationale privind limitele regiunii de control terminal Bucuresti


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 884

din 30 iunie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6735, 6736, art. 6739 si art. 67311-67313 din Codul de procedură civilă si ale art. 728 din Codul civil

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu – judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6735, 6736, art. 6739 si art. 67311-67313 din Codul de procedură civilă si ale art. 728 din Codul civil, exceptie ridicată de Adrian-Cristian Lazăr în Dosarul nr. 350/221/2009 al Judecătoriei Deva si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.631D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 15 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 350/221/2009, Judecătoria Deva a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6735, 6736, art. 6739 si art. 67311-67313 din Codul de procedură civilă si ale art. 728 din Codul civil, exceptie ridicată de Adrian-Cristian Lazăr într-o cauză civilă având ca obiect partaj judiciar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că din cauza reglementării criticate poate ajunge în situatia de a pierde dreptul de proprietate asupra apartamentului în care locuieste împreună cu copiii săi, “fără a primi în schimb nici măcar o sumă de bani, cu titlu de sultă”. De asemenea, apreciază că prin acordarea posibilitătii instantelor de a dispune atribuirea (chiar fără sultă) sau vânzarea la licitatie publică se anihilează dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi si ale art. 49 alin. (1) si (5). Asa fiind, arată că o astfel de măsură, dispusă în baza textelor de lege criticate, afectează grav interesul superior al copiilor săi, care ar rămâne practic fără locuintă, ceea ce ar afecta cresterea si educarea acestora.

Judecătoria Deva apreciază că prevederile legale criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate, deoarece instanta competentă cu judecarea litigiului poate aprecia, de la caz la caz, contributia fiecăreia dintre părti la dobândirea dreptului de proprietate asupra bunurilor si modalitatea de iesire din indiviziune, aspect ce nu reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate si nici nu este de natură a afecta securitatea circuitului civil. De asemenea, consideră că textele criticate nu contravin nici principiului constitutional al protectiei copiilor, întrucât instanta poate dispune o serie de măsuri, fie la solicitarea părtilor, fie chiar din oficiu, pentru a nu se încălca principiul interesului superior al copilului, beneficiind în acest sens de dispozitiile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate, stabilind procedura în urma căreia fiecare copărtas devine proprietar exclusiv al unei anumite părti concret determinate din ceea ce forma obiectul coproprietătii, sunt conforme cu normele constitutionale privind garantarea si ocrotirea proprietătii private. Totodată, apreciază că nu se aduce atingere nici principiului protectiei speciale a copilului, deoarece instanta decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea interesului superior al acestuia.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 6735, 6736, art. 6739 si art. 67311-67313 din Codul de procedură civilă si cele ale art. 728 din Codul civil, prevederi care au următorul continut:

- Art. 6735 din Codul de procedură civilă: “Dacă părtile nu se învoiesc, instanta va stabili bunurile supuse împărtelii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecăruia si creantele născute din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le au unii fată de altii. Dacă se împarte o mostenire, instanta va mai stabili datoriile transmise prin mostenire, datoriile si creantele comostenitorilor fată de defunct, precum si sarcinile mostenirii.


Instanta va face împărteala în natură. În temeiul celor stabilite potrivit alin. 1, ea procedează la formarea loturilor si la atribuirea lor. În cazul în care loturile nu sunt egale în valoare, ele se întregesc printr-o sumă de bani.”;

- Art. 6736 din Codul de procedură civilă: “Dacă pentru formarea loturilor sunt necesare operatii de măsurătoare, evaluare si altele asemenea, pentru care instanta nu are date suficiente, ea va da o încheiere prin care va stabili elementele arătate la art. 6735 alin. 1, întocmind în mod corespunzător minuta prevăzută de art. 258. Prin aceeasi încheiere instanta va dispune efectuarea unei expertize pentru formarea loturilor.

Raportul de expertiză va arăta evaluarea si criteriile avute în vedere la stabilirea acesteia, va indica dacă bunurile pot fi comod partajabile în natură si în ce mod anume, propunând loturile ce urmează a fi atribuite.”;

- Art. 6739 din Codul de procedură civilă: “La formarea si atribuirea loturilor, instanta va tine seama, după caz, si de acordul părtilor, mărimea cotei-părti ce se cuvine fiecăreia ori masa bunurilor de împărtit, natura bunurilor, domiciliul si ocupatia părtilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărteala, au făcut constructii, îmbunătătiri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea.”;

- Art. 67311 din Codul de procedură civilă: “În cazul în care niciunul dintre coproprietari nu cere atribuirea bunului ori, desi acesta a fost atribuit provizoriu, nu s-au depus, în termenul stabilit, sumele cuvenite celorlalti coproprietari, instanta, prin încheiere, va dispune vânzarea bunului, stabilind, totodată, dacă vânzarea se va face de către părti prin buna învoială, ori de către executorul judecătoresc.

Dacă s-a dispus ca vânzarea bunului să se facă de părti prin buna învoială, instanta va stabili si termenul în care aceasta va fi efectuată. Termenul nu poate fi mai mare de 6 luni. La împlinirea termenului, părtile vor prezenta instantei dovada vânzării.

În cazul în care vânzarea prin buna învoială nu se realizează în termenul prevăzut de alin. 2, instanta, prin încheiere, va dispune ca vânzarea să fie efectuată de executorul judecătoresc.

Încheierile prevăzute în prezentul articol pot fi atacate separat cu apel. Dacă nu au fost astfel atacate, aceste încheieri nu mai pot fi supuse apelului odată cu hotărârea asupra fondului procesului.”;

- Art. 67312 din Codul de procedură civilă: “După rămânerea irevocabilă a încheierii prin care s-a dispus vânzarea bunului de către executorul judecătoresc, acesta va proceda la efectuarea vânzării la licitatie publică.

Executorul va fixa termenul de licitatie, care nu va putea depăsi 30 de zile pentru bunurile mobile si 60 zile pentru bunurile imobile, socotite de la data primirii încheierii, si va înstiinta coproprietarii despre data ori locul vânzării.

Pentru termenul de licitatie a bunurilor mobile, executorul va întocmi si va afisa publicatia de vânzare, cu cel putin 5 zile înainte de acel termen.

În cazul vânzării unui bun imobil, executorul va întocmi si afisa publicatia de vânzare cu cel putin 30 de zile înainte de termenul de licitatie.

Coproprietarii pot conveni ca vânzarea bunurilor să se facă la oricare pret oferit de participantii la licitatie.

Dispozitiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu dispozitiile capitolelor II, III si IV din Cartea a V-a privind vânzarea la licitatie a bunurilor mobile si imobile.”;

- Art. 67313 din Codul de procedură civilă: “La cererea uneia dintre părti, instanta poate proceda la împărteala bunurilor pentru care nu a dispus vânzarea potrivit art. 67311.”;

- Art. 728 din Codul civil: “Nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. Un coerede poate oricând cere împărteala succesiunii, chiar când ar exista conventii sau prohibitii contrarii.

Se poate face învoire pentru suspendarea diviziunii pe termen de cinci ani. După trecerea acestui timp, învoirea se poate reînnoi.”

În opinia autorului exceptiei, prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi privind dreptul de proprietate privată si ale art. 49 alin. (1) si (5) referitoare la protectia copiilor si a tinerilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile legale criticate au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, prilej cu care s-a constatat că acestea nu contravin dispozitiilor Legii fundamentale.

Astfel, asupra prevederilor art. 728 din Codul civil Curtea s-a pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 1.139 din 28 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 3 noiembrie 2010, sau prin Decizia nr. 641 din 28 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 28 iulie 2009, statuând că “este de principiu că proprietatea, în majoritatea cazurilor, este pură si simplă. Sunt situatii însă când proprietatea este afectată de modalităti si prezintă forme speciale. O astfel de modalitate a proprietătii o reprezintă proprietatea indiviză. Această situatie însă, uneori, nu este avantajoasă pentru proprietari si nici favorabilă pentru exploatarea economică a bunurilor, din cauza dificultătii de a se exercita toate atributele dreptului de proprietate. De aceea, pentru asigurarea unei bune circulatii a bunurilor si în interesul coproprietarilor, legea prevede ca indiviziunea să poată lua sfârsit oricând si în mod liber.

În consecintă, art. 728 din Codul civil dispune că «Nimeninu poate fi obligat a rămâne în indiviziune». Desi acest articol se referă, în principiu, la partajul succesoral, el contine o regulă ce se aplică la toate indiviziunile, oricare ar fi izvorul lor, astfel că orice proprietar poate cere iesirea din indiviziune prin partaj, fără ca ceilalti coproprietari să se poată opune, cu o singură exceptie, anume cea prevăzută de alineatul 2, si anume posibilitatea coproprietarilor de a conveni să rămână în indiviziune pe termen de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestei conventii la expirarea termenului”.

În acest context, Curtea a constatat că art. 728 din Codul civil contine suficiente mijloace de asigurare a respectării normelor constitutionale privind garantarea si ocrotirea proprietătii private, reprezentând totodată o aplicare a principiului potrivit căruia “Cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea”.

În ceea ce priveste prevederile art. 6735 din Codul de procedură civilă, prin Decizia nr. 1.282 din 8 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 10 noiembrie 2009, Curtea a constatat că acestea reglementează reguli procedurale privind împărteala judiciară, în acord cu dispozitiile constitutionale privind ocrotirea si garantarea în mod egal a proprietătii.

De asemenea, referitor la art. 6736 din Codul de procedură civilă, prin Decizia nr. 269 din 24 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003,


Curtea a retinut că textul de lege criticat prevede posibilitatea instantei judecătoresti de a apela la cunostintele unor experti în cadrul procedurii împărtelii judiciare si de a dispune prin încheiere efectuarea unei expertize atunci când pentru formarea loturilor sunt necesare operatii de măsurătoare sau evaluare. Sub acest aspect, părerile expertilor se limitează la evaluarea bunurilor, indicarea posibilitătii lor de partajare în natură si a modului în care acest lucru se poate realiza, precum si la propunerea loturilor ce urmează să fie atribuite, instanta fiind cea care, prin hotărâre, le stabileste si le atribuie. De altfel, potrivit dispozitiilor art. 67314 alin. 1, cuprinse în capitolul “Procedura împărtelii judiciare” din Codul de procedură civilă, asupra cererii de partaj instanta se va pronunta prin hotărâre, indiferent de modul cum a intervenit împărteala bunurilor, prin bună învoială sau nu, sau dacă în cauză s-a dispus efectuarea unei expertize. Luând cunostintă de propunerile expertului desemnat, bazate pe măsurători si calcule care implică cunostinte de specialitate, instanta si le poate însusi ca atare ori poate solicita lămuriri suplimentare, fie orale, citând expertul în fata instantei, fie în scris, dispunând să răspundă la obiectiile părtilor sau să efectueze un supliment de expertiză, ori poate dispune o nouă expertiză, la cererea părtilor sau din oficiu. Prin urmare, instanta judecătorească are la dispozitie posibilităti ample si variate de natură a-i permite să pronunte o hotărâre legală si temeinică.

Prin Decizia nr. 182 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 11 iunie 2003, Curtea a constatat că prevederile art. 6739 din Codul de procedură civilă nu contravin dispozitiilor constitutionale care se referă la protectia proprietătii private.

Întreaga procedură a împărtelii judiciare, reglementată de cap. VII1 al Codului de procedură civilă, are ca finalitate iesirea din starea de indiviziune, procedură în urma căreia fiecare copărtas devine proprietar exclusiv al unei anumite părti concret determinate din ceea ce forma obiectul coproprietătii. Textul criticat nu afectează nici cota-parte ideală din masa bunurilor ce formează proprietatea comună a părtilor si nici, cu atât mai mult, dreptul autorului exceptiei de a i se atribui, în urma împărtelii, un lot de bunuri corespunzător drepturilor sale. Prevederile art. 6739 din Codul de procedură civilă au ca scop, coroborate cu celelalte texte ale capitolului respectiv, să înlesnească, într-un mod cât mai echitabil, încetarea stării de indiviziune. Totodată, Curtea a retinut că acest text procedural a fost adoptat în conformitate cu dispozitiile art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”.

În ceea ce priveste art. 67311 din Codul de procedură civilă, prin Decizia nr. 138 din 23 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 31 mai 2002, Curtea a apreciat că nu se poate retine că acest text de lege ar leza dreptul de proprietate al vreunuia dintre coproprietari, fiecare având drepturi egale asupra cotei ideale ce îi revine din bunul detinut în indiviziune. Astfel, prin această decizie Curtea a retinut că unul dintre principalele atribute ale dreptului de proprietate este dreptul de dispozitie; în virtutea acestui drept fiecare coproprietar poate hotărî în mod liber dacă doreste sau nu să rămână în indiviziune, iar ceilalti coproprietari nu se pot opune hotărârii celui care solicită încetarea stării de indiviziune.

Încetarea acestei stări se poate realiza prin mai multe modalităti, în principal: conform acordului de vointă al coindivizarilor sau pe baza unei hotărâri judecătoresti prin împărtirea în natură a bunului, când acesta permite divizarea; prin atribuirea bunului în natură unuia sau unora dintre coproprietari ori prin vânzarea bunului si împărtirea pretului obtinut, în cazul în care bunul este atribuit în natură unuia dintre coproprietari. Dacă nu s-ar prevedea obligatia acestuia de a achita celorlalti, într-un termen rezonabil, valoarea cotei ce le revine, în mod evident si direct ar fi lezat dreptul lor de proprietate.

Ratiunile care au stat la baza adoptării solutiei anterioare îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, astfel încât aceasta se impune a fi mentinută.

Pentru aceleasi argumente expuse mai sus, Curtea constată că nici prevederile art. 67312 si 67313 din Codul de procedură civilă nu contravin normelor constitutionale referitoare la ocrotirea si garantarea dreptului de proprietate privată. Cât priveste invocarea dispozitiilor constitutionale referitoare la protectia copiilor si a tinerilor, Curtea retine că acestea nu au incidentă în cauză.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6735, 6736 si art. 6739, art. 67311-67313 din Codul de procedură civilă si ale art. 728 din Codul civil, exceptie ridicată de Adrian-Cristian Lazărîn Dosarul nr. 350/221/2009 al Judecătoriei Deva.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 iunie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată si Programului PHARE 2006 Securitate nucleară

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suma de 4.200 mii lei pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată si Programului PHARE 2006 Securitate nucleară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru care Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare a avut calitatea de autoritate de implementare si beneficiar.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă integral din bugetul aprobat pe anul 2011 al Secretariatului General al Guvernului pentru Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare la titlul “Alte transferuri”, alineatul “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă”.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 include taxa pe valoarea adăugată si alte cheltuieli potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vajda Borbăla

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 august 2011.

Nr. 844.

 

ANEXĂ

 

PROIECTELE NECONTRACTATE

din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată si Programului PHARE 2006 Securitate nucleară, pentru care Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare a avut calitatea de autoritate de implementare si beneficiar

 

a) PHARE 2006/018-147.05.01 “îmbunătătirea capacitătii de autorizare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătii Nucleare (CNCAN) în contextul tehnicilor noi utilizate în aplicatiile medicale” - proiect de asistentă tehnică în valoare de 1.570 mii lei, destinat achizitiilor de servicii pentru elaborare de norme, reglementări, ghiduri, pentru instruirea personalului CNCAN si a utilizatorilor acceleratoarelor liniare (fizicieni medicali din spitale);

b) PHARE 2006/018-411.03.02 “întărirea capabilitătii tehnice a autoritătii de reglementare în domeniul nuclear din România (CNCAN) în dezvoltarea practicilor de radioprotectie” - proiect de asistentă tehnică în valoare de 2.630 mii lei, destinat achizitiilor de servicii pentru elaborarea de proceduri interne specifice privind evaluarea securitătii radiologice în scopul sprijinirii CNCAN în activitatea de radioprotectie, inclusiv în practicile de inspectie; achizitiilor de servicii pentru instruirea personalului în vederea îmbunătătirii capabilitătii personalului CNCAN care lucrează în domeniul radioprotectiei.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor- Penitenciarul Aiud, în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului României nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor-Penitenciarul Aiud, situată în Municipiul Aiud, Str. Morii nr. 7-9, judetul Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia.

(3) - După scoaterea din functiune si demolarea constructiei prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Aiud îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

Art. 2. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 august 2011.

Nr. 847.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Penitenciarului Aiud, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile imobilului care trece în domeniul privat al statului

Judetul Alba, municipiul Aiud, Str. Morii nr. 7-9

Penitenciarul Aiud

Nr. M.F. 155678 - Sală asteptare PC 1

Suprafata construită = 118,34 m2

Valoarea = 58.644 lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea pct. IX din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2011-2012

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La punctul IX din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2011-2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 29 aprilie 2011, subpunctele 1 si 2 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

1. Învătământ preuniversitar - număr total de locuri.

1.800

din care:

 

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

1.200

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

600

2. Învătământ superior:

 

2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licentă (anul I) - total,

3.5706)

din care:

 

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

1.740

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

1.830

2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total,

8606)7)

din care:

 

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

480

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

380

2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total,

1206)

din care:

 

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

50

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

70”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării,

tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 august 2011.

Nr. 863.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) repararea si/sau închiderea, după caz, a balcoanelor/logiilor blocurilor de locuinte, în conditiile respectării reglementărilor tehnice în vigoare privind asigurarea ventilării naturale a încăperilor;”.

2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Beneficiarul - asociatia de proprietari - este eligibil dacă nu înregistrează mai mult de două rate scadente si neachitate la plata facturilor la utilităti în ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluării conditiilor de acordare a creditului de către finantator.”

3. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Finantarea executiei lucrărilor de reabilitare termică se realizează, în conformitate cu prevederile art. 9 din ordonanta de urgentă, astfel:

a) din sursele beneficiarilor si/sau din alte surse, constituind contributia proprie a beneficiarilor si reprezentând minimum 10% din valoarea totală a cheltuielilor prevăzută în devizul general;

b) din credite bancare, în lei, cu garantie guvernamentală si cu dobândă subventionată, contractate de beneficiari si garantate în procent de 100% de FNGCIMM, în numele si în contul statului, reprezentând maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor prevăzută în devizul general.”

4. La articolul 12 alineatul (1), partea dispozitivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Prin exceptie de la prevederile art. 10 si 11, pentru beneficiarul - asociatie de proprietari - autoritatea administratiei publice locale, pe raza căreia este amplasat blocul

de locuinte, în conformitate cu prevederile art. 10 din ordonanta de urgentă si la solicitarea asociatiei de proprietari, poate hotărî finantarea în cuantum de maximum 30% din valoarea totală a cheltuielilor prevăzută în devizul general, pentru următoarele actiuni:”.

5. La articolul 28 alineatul (2), literele g) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,g) conventiile de fidejusiune încheiate de către membrii asociatiei de proprietari care au luat decizia în cadrul adunării generale, în cazul în care beneficiarul este o asociatie de proprietari;

h) dovada constituirii contributiei proprii de minimum 10% din valoarea totală a cheltuielilor prevăzută în devizul general;”.

6. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. g), nu încheie conventie de fidejusiune membrul/membrii asociatiilor de proprietari care finantează din venituri proprii cota-parte ce îi/le revine din valoarea totală a cheltuielilor prevăzută în devizul general.”

7. La articolul 41, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) în vederea încheierii conventiilor de fidejusiune, Ministerul Finantelor Publice mandatează directiile generale ale finantelor publice judetene/a municipiului Bucuresti să semneze aceste conventii în numele Ministerului Finantelor Publice.”

8. La anexa nr. 1 la norme, punctul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

“16. conventie de fidejusiune - conventie încheiată în cadrul institutiilor bancare, prin care proprietarul/coproprietarul unei locuinte dintr-o clădire tip bloc de locuinte/locuintă unifamilială se obligă fată de Ministerul Finantelor Publice să plătească el însusi obligatia pe care asociatia de proprietari/coproprietarul nu o îndeplineste la scadentă, proportional cu cota-parte indiviză pe care o detine din proprietatea comună, respectiv pentru valoarea partială/totală de executare a garantiei în cazul coproprietarilor clădirilor tip locuinte unifamiliale;”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 august 2011.

Nr. 864.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Nationale a posturilor permanente din structurile de reprezentare natională în străinătate,

precum si a celor din structurile internationale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.88/2009

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 74 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) si art. 8 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, precum si ale art. 30 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Nationale a posturilor permanente din structurile de reprezentare natională în străinătate, precum si a celor din structurile internationale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.88/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 26 august 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) evaluarea psihologică si examinarea medicală.”

2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Concursul/Examenul se organizează, de regulă, potrivit termenelor prevăzute la art. 5 alin. (1) si art. 10 alin. (2) sau cu cel putin 30 de zile înainte de data estimată a încadrării posturilor, în situatii deosebite precum întoarcerea din misiune înainte de încheierea acesteia din cauza unor motive obiective, lansarea cu întârziere a ofertei de către structurile/organizatiile internationale sau imposibilitatea participării la misiune, din motive obiective, a celor care au câstigat concursul/examenul.”

3. La articolul 5, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Posturile scoase la concurs/examen se aduc la cunostinta personalului de către structurile care tin evidenta acestora, potrivit art. 2, în ultima lună a trimestrului al ll-lea al anului precedent celui în care urmează să fie încadrate posturile, astfel:

a) prin publicare în Buletinul Informativ al Armatei;

b) prin publicare pe site-ul INTRANET al Ministerului Apărării Nationale, însotite de fisele posturilor;

c) prin transmitere, pe cale ierarhică, de către Directia management resurse umane structurilor centrale ale Ministerului Apărării Nationale si celor subordonate nemijlocit ministrului apărării nationale si de către Directia personal si mobilizare structurilor din compunerea si subordinea Statului Major General.

(3) Responsabilitatea informării întregului personal asupra ofertei de posturi si a fiselor acestora revine comandantilor/sefilor de la toate esaloanele si structurilor de resurse umane.”

4. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(4) Data de la care curg termenele de înaintare a rapoartelor si de finalizare a activitătilor specifice etapei de selectie si evaluare initială este data de întâi a lunii următoare celei în care posturile au fost aduse la cunostinta personalului, potrivit prevederilor alin. (1).

(5) Publicarea posturilor se realizează potrivit prevederilor alin. (1) de către structurile care tin evidenta acestora, în strictă conformitate cu prevederile statelor de organizare si ale fiselor posturilor.”

5. La articolul 6 alineatul (2), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) secretar: seful Serviciului coordonare activităti si resurse din cadrul Departamentului pentru politica de apărare si planificare sau înlocuitorul legal al acestuia.”

6. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Repartizarea posturilor pe comisii de selectie se realizează prin grija secretariatelor tehnice ale acestora, într-o sedintă de analiză si planificare, se avizează de către presedintele Comisiei de selectie nr. 2/PS si se aprobă de către presedintele Comisiei de selectie nr. 1/PS.

(2) Repartizarea posturilor, prevăzută la alin. (1), se comunică si Directiei management resurse umane de către secretariatul tehnic al Comisiei de selectie nr. 1/PS.”

7. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Etapa de selectie si evaluare initială a candidatilor cuprinde:

a) înscrierea candidatilor pe bază de raport personal, în care acestia nominalizează posturile pentru care solicită să participe la concurs, mentionând ordinea/prioritatea optiunilor;

b) centralizarea datelor si documentelor necesare analizei candidatilor, respectiv raportul personal, fisa cu principalele date de evaluare ale candidatilor pentru selectia organizată în vederea ocupării posturilor permanente în străinătate, întocmită de către structura de resurse umane potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, memoriul original/dosarul profesional al candidatului si înaintarea acestora, pe cale ierarhică, structurilor abilitate pentru desfăsurarea etapelor concursului/examenului, potrivit prezentelor norme;

c) analiza îndeplinirii de către candidatii propusi a cerintelor de personal prevăzute în fisele posturilor, respectiv gradul, categoria de forte ale armatei, arma/specialitatea militară, studiile mentionate ca obligatorii sau echivalate potrivit reglementărilor în vigoare, permisul de conducere;


d) sustinerea testelor pentru determinarea profilului lingvistic standardizat de către candidatii care îndeplinesc cerintele de personal din fisele posturilor;

e) sustinerea testului de specialitate de către candidatii care participă la concurs/examen pentru ocuparea posturilor din domeniul financiar.

(2) Pentru etapa de selectie si evaluare initială se stabilesc următoarele termene:

a) înscrierea candidatilor - 30 de zile de la data prevăzută la art. 5 alin. (4) sau termenul stabilit de către structurile care scot posturile la concurs, pentru situatiile deosebite prevăzute la art. 4 alin. (3);

b) înaintarea, la Directia management resurse umane, a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b) - 40 de zile de la data expirării termenului de înscriere;

c) sustinerea testelor lingvistice si de specialitate si comunicarea rezultatelor obtinute - până la data de 15 decembrie a anului precedent celui în care urmează să fie încadrate posturile;

d) analiza documentelor candidatilor si comunicarea rezultatelor evaluării initiale la secretariatele tehnice ale comisiilor de selectie - până la data de 20 ianuarie a anului în care se încadrează posturile.”

8. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Interviul se organizează pe posturi, de regulă în lunile februarie si/sau martie ale anului în care se încadrează posturile.

(2) Interviul se desfăsoară individual, în ordine alfabetică, cu fiecare dintre candidati, de regulă în limba engleză.”

9. La articolul 14, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Tematica si bibliografia specifică domeniului de referintă al postului pentru care se organizează interviul se stabilesc de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Nationale si se comunică secretariatelor comisiilor de selectie, în termen de 45 de zile de la data prevăzută la art. 5 alin. (4) sau la termenele solicitate de secretariatele tehnice ale comisiilor de selectie.”

10. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Structurile prevăzute la art. 18 alin. (2) si (3) informează candidatii despre tematica si bibliografia specifice domeniului de referintă al postului, în termen de 10 zile de la data prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. b).”

11. La articolul 18 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) informează structurile pentru care are competente de selectie despre data si locul desfăsurării interviului, tematica, bibliografia si tinuta pentru interviu;”.

12. La articolul 18 alineatul (3), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) informează candidatii din Statul Major General si structurile subordonate acestuia, declarati admisi în urma desfăsurării procesului de selectie, prin structurile din care provin, despre data si locul desfăsurării interviului, tematica, bibliografia si tinuta pentru interviu;”.

13. La articolul 26 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) secretar: reprezentantul structurii care asigură secretariatul comisiei de selectie la care a fost depusă contestatia.”

14. La articolul 27, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Personalul care se înapoiază de la post poate candida din nou pentru ocuparea unui post permanent în străinătate, precum si în structurile prevăzute la art. 1 alin. (11), numai dacă încadrarea acestuia are loc după o perioadă de timp cel putin egală cu durata mandatului anterior, cu exceptia persoanelor care candidează pentru încadrarea posturilor NON-QUOTA, a căror candidatură se aprobă de către ministrul apărării nationale.”

15. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) în vederea lărgirii bazei de selectie si asigurării personalului pentru încadrarea posturilor sunt admisi la interviu:

a) pentru posturile de reprezentare natională, candidatii cu nivel de competentă lingvistică la cele 4 deprinderi inferior cu o treaptă fată de nivelul specificat în fisa postului ce urmează a fi încadrat, dar nu mai mic de nivelul 2;

b) pentru posturile permanente din structurile internationale la care România este parte, prevăzute cu nivelul 4 de competentă lingvistică, candidatii cu nivel de competentă lingvistică la cele 4 deprinderi inferior cu o treaptă;

c) pentru posturile permanente din structurile internationale la care România este parte, prevăzute cu nivelul 3 de competentă lingvistică, candidatii cu nivel de competentă lingvistică inferior cu o treaptă, respectiv nivelul 2, la oricare două deprinderi;

d) pentru posturile permanente din structurile internationale la care România este parte, prevăzute cu nivelul 4 de competentă lingvistică la 1-3 deprinderi si cu nivelul 3 la cealaltă/celelalte deprindere/deprinderi, candidatii cu nivel 3 de competentă lingvistică la toate cele 4 deprinderi.

(2) Pentru încadrarea posturilor permanente din comandamentele structurilor de operatii speciale sunt admisi la interviu numai candidatii care îndeplinesc în totalitate cerintele lingvistice specificate în fisele posturilor respective.

(3) în situatia în care se constată, la nivelul structurilor NATO, că personalul nominalizat pentru încadrarea unor posturi din aceste structuri nu detine cunostintele lingvistice corespunzătoare pentru îndeplinirea atributiilor si se impune o pregătire lingvistică suplimentară, personalul în cauză va suporta cheltuielile aferente pregătirii.”

16. Anexele nr. 2 si 3 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin:

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 22 august 2011.

Nr. M.80.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la norme)

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

Unitatea Militară..............

Nr............din...............

SECRET DE SERVICIU

- după completare -

Exemplarul nr. ...

Dosar nr...........

 

FISA

cu principalele date de evaluare ale candidatilor pentru selectia organizată în vederea ocupării posturilor permanente în străinătate

 

- model –

 

Candidat

(gradul, arma/specialitatea militară, numele, prenumele tatălui si prenumele)

Functia în care este încadrat

 

Data numirii în functie

 

Postul pentru care candidează

 

Vechimea în grad

(data ultimei înaintări în grad)

Vârsta standard de pensionare

(vârsta standard în ani si luni)

(anul si luna împlinirii)

Data si locul nasterii

(data nasterii, localitatea, judetul)

Cod numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stare civilă

 

Limbi străine

engleză

(nivelul PLS, data obtinerii)

 

 

(nivelul PLS, data obtinerii)

 

 

(nivelul PLS, data obtinerii)

Studii

 

Permis de conducere

(categoriile detinute si anul obtinerii acestora)

Calificativele în aprecierile de serviciu pe ultimii 3 ani

 

 

 

EXPERIENTA PROFESIONALA

Dimensiuni evaluate

Detalii

EXPERIENTĂ PROFESIONALĂ NATIONALA

(functii corespunzătoare domeniului de referintă al postului, structuri, perioade)

 

 

EXPERIENTĂ PROFESIONALĂ INTERNATIONALA

(misiuni în afara teritoriului national, structuri, perioade)

 

 

 

Seful structurii de resurse umane,

.........................................................

(data, semnătura)

Candidat

.........................................................

(data, semnătura)

 

NOTĂ:

Se înscriu functiile corespunzătoare domeniului de referintă al postului scos la concurs, respectiv misiunile îndeplinite în afara teritoriului national, în ultimii 10 ani de activitate, până la data întocmirii fisei cu principalele date de evaluare.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la norme)

 

EVALUAREA INITIALĂ

pe baza experientei profesionale corespunzătoare domeniului postului

 

Criteriul de evaluare

Durata

Punctajul acordat

1. Experienta profesională corespunzătoare domeniului de referintă al postului

Sub 1 an

2 puncte

 

Intre 1 si 3 ani

+ 1,5 puncte pentru fiecare an

 

Peste 3 ani

+ 6 puncte

2. Experientă în misiuni în teatrele de operatii

Mai mică sau egală cu 6 luni

0,5 puncte

 

Intre 6 luni si 1 an

1 punct

 

Peste 1 an

2 puncte

 

NOTE:

1. La primul criteriu, fractiunile peste 6 luni se rotunjesc la 1 an, iar cele sub 6 luni nu se iau în considerare.

2. La al doilea criteriu se punctează exclusiv experienta dobândită prin participarea în ultimii 10 ani de activitate, la misiunile si operatiile în afara teritoriului statului român prevăzute de legislatia în vigoare în perioada desfăsurării acestora, cu exceptia exercitiilor comune si a misiunilor ceremoniale.

3. Nota finală se stabileste prin însumarea punctelor obtinute la cele două criterii.


 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru stabilirea conditiilor privind suportarea de către Ministerul Apărării Nationale a sumelor necesare pentru asigurarea asistentei juridice a cadrelor militare în activitate pentru fapte săvârsite de către acestea în exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu

 

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 9 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste conditiile în care Ministerul Apărării Nationale suportă sumele necesare asigurării asistentei juridice a cadrelor militare în activitate pentru fapte săvârsite de către acestea în exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile persoanelor încadrate în Ministerul Apărării Nationale care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt cadre militare în activitate;

b) au făcut/fac obiectul unei proceduri judiciare cu privire la fapte săvârsite de acestea în exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, denumită în continuare procedură judiciară;

c) împotriva lor, în cadrul procedurii judiciare, au fost/sunt efectuate acte premergătoare sau au avut/au calitatea de învinuit, inculpat, pârât ori chemat în garantie, respectiv calitătile corespunzătoare acestora din căile de atac, potrivit Codului de procedură penală si/sau a Codului de procedură civilă;

d) au beneficiat/beneficiază, în legătură cu procedura judiciară, de asistentă juridică asigurată, potrivit legii, de un avocat;

e) au achitat, potrivit legii, un onorariu pentru asistenta juridică prevăzută la lit. d);

f) se obligă să restituie, în conditiile prevederilor art. 12, sumele suportate de Ministerul Apărării Nationale pentru asigurarea asistentei juridice în cadrul procedurii judiciare, în cazul în care solicitarea suportării sumelor respective se face până la finalizarea procedurii judiciare;

g) nu se află în una din situatiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a)-e), respectiv la art. 12 alin. (1) lit. f), mai putin atunci când sunt întrunite conditiile pentru aplicarea art. 12 alin. (3), în cazul în care suportarea sumelor de către Ministerul Apărării Nationale pentru asigurarea asistentei juridice în cadrul procedurii judiciare se solicită după finalizarea acesteia.

Art. 3. - În sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) avocat - persoana care îsi exercită profesia, în conditiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Statutului profesiei de avocat;

b) cadre militare în activitate îndreptătite - persoanele încadrate în Ministerul Apărării Nationale care îndeplinesc cumulativ criteriile prevăzute la art. 2 lit. a)- f) sau art. 2 lit. a)- e) si g), după caz;

c) Comisia - comisia constituită pentru analizarea rapoartelor scrise întemeiate pe dispozitiile art. 9 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, a cărei componentă este prevăzută la art. 6 sau 7, după caz;

d) fapte săvârsite în exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu - actiunea sau inactiunea săvârsită de cadrul militar în exercitarea atributiilor prevăzute de fisa postului si/sau de actele normative aplicabile în domeniul său de activitate;

e) membrii familiei cadrului militar în activitate - sotul, copiii si/sau părintii acestuia, care au capacitate deplină de exercitiu;

f) onorariu - suma plătită de cadrul militar în activitate, în conditiile Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Statutului profesiei de avocat, pentru asigurarea de către avocat a asistentei juridice privind procedura judiciară;

g) sumele suportate de Ministerul Apărării Nationale pentru asigurarea asistentei juridice în cadrul procedurii judiciare - totalitatea sumelor plătite de persoanele prevăzute la art. 2 cu titlu de onorariu pentru serviciile avocatiale prestate în cadrul unei proceduri judiciare, până la finalizarea acesteia potrivit Codului de procedură penală si/sau a Codului de procedură civilă, fără a depăsi cuantumul stabilit la art. 11 alin. (2);

h) unitate militară - unitatea militară în care este încadrat cadrul militar în activitate îndreptătit.

Art. 4. - (1) Cadrele militare în activitate îndreptătite solicită, prin raport scris comandantului/sefului unitătii militare suportarea de către Ministerul Apărării Nationale a sumelor necesare asigurării asistentei juridice în cadrul procedurii judiciare.

(2) Cadrele militare în activitate îndreptătite numite în functia de comandant/sef al unitătii militare solicită suportarea de către Ministerul Apărării Nationale a sumelor necesare asigurării asistentei juridice în cadrul procedurii judiciare, prin raport scris adresat comandantului/sefului esalonului ierarhic imediat superior sau ministrului apărării nationale, în cazul persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (1).

(3) în situatia în care cadrul militar în activitate îndreptătit este arestat preventiv, raportul scris poate fi întocmit în numele si pe seama acestuia de unul dintre membrii familiei cadrului militar în activitate sau de reprezentantul său.


(4) Solicitarea prevăzută la alin. (1)-(3) poate fi formulată oricând în cursul procedurii judiciare sau în termen de un an si 6 luni de la finalizarea acesteia, dar nu mai târziu de data trecerii în rezervă sau în retragere, după caz.

Art. 5. - (1) Raportul scris prin care se solicită suportarea de către Ministerul Apărării Nationale a sumelor necesare asigurării asistentei juridice în cadrul procedurii judiciare se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unitătii militare, în cazul prevăzut la art. 4 alin. (1), al esalonului ierarhic imediat superior, în cazul prevăzut la art. 4 alin. (2) sau al Secretariatului general, în cazul persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Raportul scris prevăzut la alin. (1) contine:

a) o scurtă descriere a faptelor pentru care s-a demarat/finalizat procedura judiciară;

b) acordul expres al cadrului militar în activitate îndreptătit sau al persoanei care a întocmit raportul, potrivit prevederilor art. 4 alin. (3), cu privire la obligatia cadrului militar în activitate îndreptătit de a semna angajamentul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, precum si de a autentifica respectivul angajament la un notar public, în cazul în care solicitarea suportării sumelor de către Ministerul Apărării Nationale pentru asigurarea asistentei juridice în cadrul procedurii judiciare se face până la finalizarea acesteia.

(3) Raportul scris prevăzut la alin. (1) este însotit de:

a) copia legitimatiei militare a cadrului militar în activitate îndreptătit sau un înscris emis de structura de resurse umane care să ateste calitatea de cadru militar în activitate si, după caz, copia actului de identitate al persoanei care a întocmit raportul, potrivit prevederilor art. 4 alin. (3);

b) documentul care atestă arestarea preventivă a cadrului militar în activitate îndreptătit, când este cazul;

c) documentul care face dovada că titularul raportului are/a avut una dintre calitătile prevăzute la art. 2 lit. c);

d) orice acte doveditoare pe care cadrul militar în activitate îndreptătit le detine cu privire la faptele pentru care s-a demarat/finalizat procedura judiciară;

e) documente justificative emise de avocat, în care se mentionează detaliat serviciile avocatiale care se prestează în cadrul procedurii judiciare, precum si sumele plătite cu titlu de onorariu de cadrul militar în activitate îndreptătit;

f) documentele justificative prevăzute la art. 12 alin. (3), atunci când este cazul, în situatia în care solicitarea suportării sumelor de către Ministerul Apărării Nationale pentru asigurarea asistentei juridice în cadrul procedurii judiciare se face după finalizarea acesteia.

Art. 6. - (1) Comandantul/seful unitătii militare numeste, prin ordin de zi pe unitate, o comisie de analiză a rapoartelor scrise întemeiate pe dispozitiile art. 9 lit. e) din Legea nr. 80/1995, cu modificările si completările ulterioare, precum si o persoană care asigură secretariatul Comisiei.

(2) Comisia este formată din 3 persoane, astfel:

a) presedinte - un loctiitor al comandantului/sefului unitătii militare;

b) membru - o persoană din cadrul structurii financiar-contabile a unitătii militare;

c) membru - o persoană din cadrul structurii de resurse umane a unitătii militare.

(3) în situatia în care unitatea militară nu are în organigrama proprie structură financiar-contabilă si/sau de resurse umane, persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b) si/sau c) se numesc din cadrul unitătilor militare în finantarea si/sau în asigurarea cărora se află aceasta, în urma desemnării acestora de comandantul/seful unitătilor militare respective.

(4) Comisia se întruneste ori de câte ori este necesar pentru solutionarea în termen a solicitărilor primite.

(5) în situatia în care, din motive obiective, persoanele care fac parte din Comisie nu sunt în măsură să participe la întrunirea acesteia, comandantul/seful unitătii militare numeste pentru cazul respectiv, prin ordin de zi pe unitate, cu respectarea prevederilor alin. (2) si (3), altă/alte persoană/persoane care să facă parte din comisie.

Art. 7. - (1) Rapoartele scrise întemeiate pe dispozitiile art. 9 lit. e) din Legea nr. 80/1995, cu modificările si completările ulterioare, depuse de sefii structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării nationale se analizează de o comisie formată din 3 persoane, astfel:

a) presedinte - secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publică si cresterea calitătii vietii personalului;

b) membru - seful Directiei financiar-contabile;

c) membru - seful Directiei management resurse umane.

(2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) se asigură de Secretariatul general.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1) se întruneste ori de câte ori este necesar pentru solutionarea în termen a solicitărilor primite.

(4) în situatia în care, din motive obiective, persoanele care fac parte din comisie nu sunt în măsură să participe la întrunirea acesteia, analiza rapoartelor scrise depuse se face de o comisie formată din loctiitorii acestora sau din persoanele împuternicite să exercite atributiile functiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 8. - În termen de 5 zile de la înregistrarea raportului scris conform art. 5, comandantul/seful unitătii militare sau secretarul general, după caz, pune la dispozitia comisiei competente documentele primite, împreună cu actele care permit acesteia să stabilească dacă faptele pentru care s-a demarat/finalizat procedura judiciară au fost săvârsite în exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu.

Art. 9. - (1) Comisia analizează documentele transmise potrivit art. 8, precum si orice alte acte cerute si primite în completare.

(2) Pentru analiza solicitării, comisia poate cere lămuriri scrise sau verbale, precum si documente suplimentare.

(3) Comisia face propuneri cu majoritatea membrilor săi. Membrul comisiei care are o altă părere redactează si semnează opinia separată, cu prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.

(4) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor transmise potrivit art. 8 si a informatiilor suplimentare solicitate, după caz, comisia prezintă comandantului/sefului unitătii militare la care este înregistrat raportul scris sau ministrului apărării nationale, în cazul persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (1), rezultatul analizei efectuate si propunerile, consemnate într-un proces-verbal, motivat în fapt si în drept, pentru a hotărî:

a) aprobarea raportului scris al cadrului militar în activitate îndreptătit; sau

b) respingerea raportului scris al cadrului militar în activitate care nu îndeplineste criteriile prevăzute la art. 2 si comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.

(5) Procesul-verbal prevăzut la alin. (4) se avizează, în prealabil, de către consilierul juridic care asigură asistenta juridică a unitătii militare la nivelul căreia este numită comisia sau de către Directia pentru relatia cu Parlamentul si asistentă juridică, în cazul celui prezentat ministrului apărării nationale.

(6) Procesul-verbal prevăzut la alin. (4), împreună cu documentele care au stat la baza întocmirii acestuia si cu angajamentul în formă autentică al cadrului militar în activitate îndreptătit, după caz, se păstrează într-un dosar separat, la compartimentul documente clasificate al unitătii militare.

Art. 10. - (1) Aprobarea raportului cadrului militar în activitate îndreptătit se comunică în scris acestuia de comandantul/seful unitătii militare la care este înregistrat raportul scris sau de secretarul general, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la luarea hotărârii.

(2) în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării de către unitatea militară a aprobării raportului depus până la data finalizării procedurii judiciare, cadrul militar în activitate îndreptătit sau persoana prevăzută la art. 4 alin. (3) înregistrează la compartimentul documente clasificate al unitătii militare un angajament al cadrului militar în activitate îndreptătit, în formă autentică, al cărui model de continut este prevăzut în anexă.

(3) Comunicarea în scris a răspunsului referitor la respingerea raportului depus de cadrul militar în activitate care nu îndeplineste criteriile prevăzute la art. 2 se face în 5 zile lucrătoare de la luarea hotărârii.

Art. 11. - (1) Alocarea cadrelor militare în activitate îndreptătite la plata sumelor necesare asigurării asistentei juridice în cadrul procedurii judiciare se face prin ordinul de zi pe unitate.

(2) Ministerul Apărării Nationale suportă sumele necesare asigurării asistentei juridice în cadrul procedurii judiciare în cuantumul stabilit de documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. e), dar nu mai mult de 3 ori câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul în care se face solicitarea, în limita fondurilor alocate cu această destinatie în bugetul Ministerului Apărării Nationale.

(3) Termenul maxim pentru emiterea ordinului de zi pe unitate de alocare la plată a sumelor necesare asigurării asistentei juridice în cadrul procedurii judiciare este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la compartimentul documente clasificate al unitătii militare a angajamentului prevăzut la art. 10 alin. (2) sau de la comunicarea realizată potrivit art. 10 alin. (1), în cazul raportului scris depus după data finalizării procedurii judiciare.

(4) Plata sumelor necesare asigurării asistentei juridice în cadrul procedurii judiciare se face de către unitatea militară la care beneficiarul este alocat la drepturi, pe baza statelor de plată întocmite în acest scop.

Art. 12. - (1) în cazul în care suportarea de Ministerul Apărării Nationale a sumelor necesare pentru asigurarea asistentei juridice în cadrul procedurii judiciare se solicită până la finalizarea procedurii judiciare, sumele plătite se restituie de beneficiar numai în următoarele situatii:

a) cadrul militar în activitate este condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă, pronuntată potrivit prevederilor Codului de procedură penală;

b) când, pentru cazul prevăzut de art. 10 lit. b1) din Codul de procedură penală, se dispune neînceperea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală a cadrului militar în activitate prin ordonantă a procurorului care nu este desfiintată prin hotărâre judecătorească ori se pronuntă achitarea acestuia prin hotărâre judecătorească definitivă;

c) când, prin hotărâre judecătorească definitivă, se pronuntă încetarea procesului penal pentru cazul prevăzut de art. 10 lit. i) din Codul de procedură penală;

d) cadrul militar în activitate cade în pretentii prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, pronuntată potrivit prevederilor Codului de procedură civilă;

e) cadrul militar în activitate încheie, potrivit legii, un contract de tranzactie, un acord de mediere, recunoaste pretentiile civile ori se află în una din situatiile prevăzute la art. 161 din Codul de procedură penală, după caz;

f) onorariul se acordă cadrului militar în activitate cu titlu de cheltuieli de judecată prin hotărâre judecătorească definitivă, pronuntată potrivit prevederilor Codului de procedură penală, sau prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, pronuntată potrivit prevederilor Codului de procedură penală, iar sumele sunt recuperate de la partea/părtile obligată/obligate la plata cheltuielilor de judecată în termen de un an de la data rămânerii definitive, respectiv irevocabile, a hotărârii judecătoresti, după caz.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1), sumele suportate de Ministerul Apărării Nationale pentru asigurarea asistentei juridice în cadrul procedurii judiciare se restituie de beneficiar în termen de cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti pronuntate potrivit prevederilor Codului de procedură penală sau de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoresti pronuntate potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, respectiv de la data recuperării sumelor, în situatia prevăzută la alin. (1) lit. f).

(3) Obligatia de restituire prevăzută la alin. (1) lit. f) încetează la expirarea termenului de un an, pe baza documentelor justificative din care rezultă initierea demersurilor legale în vederea recuperării sumelor suportate de Ministerul Apărării Nationale pentru asigurarea asistentei juridice în cadrul procedurii judiciare la cel târziu 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti pronuntate potrivit prevederilor Codului de procedură penală sau de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoresti pronuntate potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, precum si imposibilitatea recuperării acestora.

Art. 13. - Prevederile prezentului ordin se aplică si cadrelor militare în activitate îndreptătite care se află în cursul unei proceduri judiciare, pentru sumele plătite cu titlu de onorariu de acestia după data intrării în vigoare a Legii nr. 53/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 22 august 2011.

Nr. M.81.


 

ANEXĂ

 

ANGAJAMENT

 

- model -

 

Subsemnatul,................................................................................................................ (gradul, numele si prenumele), prin prezentul angajament mă oblig:

a) să solicit organelor judiciare acordarea cu titlu de cheltuieli de judecată a onorariului plătit pentru asigurarea asistentei juridice în cauza privind............., precum si să exercit toate căile procedurale prevăzute de lege în acest scop;

b) să pun la dispozitia unitătii militare în care sunt încadrat solutia pronuntată de procuror în cadrul procedurii judiciare în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare, respectiv certificatul de grefă cu privire la hotărârea instantei de judecată în termen de 5 zile lucrătoare de la pronuntarea acesteia în cadrul procedurii judiciare;

c) să restitui suma de........................lei, suportată de Ministerul Apărării Nationale pentru asigurarea asistentei juridice în cauza privind ................................................................................................., în termen de cel mult 3 luni de la:

1. data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti, pronuntată potrivit prevederilor Codului de procedură penală, prin care am fost condamnat;

2. data rămânerii definitive a solutiei prin care a fost dispusă, după caz, neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau achitarea mea, pentru cazul prevăzut de art. 10 lit. b1) din Codul de procedură penală;

3. data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti prin care se pronuntă încetarea procesului penal pentru cazul prevăzut de art. 10 lit. i) din Codul de procedură penală;

4. data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoresti, pronuntată potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, prin care am căzut în pretentii;

5. data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoresti, pronuntată potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, respectiv data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti, pronuntată potrivit prevederilor Codului de procedură penală, prin care se ia act de încheierea contractului de tranzactie, a acordului de mediere sau de recunoasterea pretentiilor civile, după caz;

6. data recuperării onorariului, în cazul în care acesta mi-a fost acordat cu titlu de cheltuieli de judecată prin hotărâre judecătorească definitivă sau hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, după caz, iar sumele sunt recuperate de la partea/părtile obligată/obligate la plata cheltuielilor de judecată în termen de un an de la data rămânerii definitive, respectiv irevocabile a hotărârii judecătoresti, după caz.

Prezentul angajament constituie titlu executoriu, conform prevederilor Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare.

 

Data........................................................

..............................................

(gradul, numele si prenumele)

Semnătura...............

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 566 din 27 iulie 2011

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

Nr. M.75 din 16 august 2011

 

ORDIN

privind limitele regiunii de control terminal Bucuresti

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

pentru aplicarea prevederilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spatiul aerian national, precum si a conditiilor în care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/pe alte terenuri sau suprafete de apă decât aerodromurile certificate,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii si ministrul apărării nationale emit următorul ordin:

Art. 1. - Limitele regiunii de control terminal Bucuresti sunt următoarele:

a) limitele orizontale sunt delimitate de punctele determinate prin coordonate geografice N44°04 477E025°15 11” - N44°3737/

E025°08 58” - N45°04 347E025°11 30” - N45°04 347 E026°27 15” - N44°53 237E026°58 01” - N44°20 007 E027°00 00” - N44°00 007E025°40 00” - N44°04 477 E025°15 11”;


b) limita verticală superioară este stabilită la nivelul de zbor (FL)175;

c) limita verticală inferioară este stabilită la 4500 ft QNH în zona de nord, care este delimitată de punctele determinate prin coordonate geografice N44°55 057E025°10 36” - N45°04 347 E025M1 30” - N45°04 347E026°27 15” - N45°01 227 E026°36 08” - N44°48 007E025°58 00” - N44°55 057 E025°1036”;

d) limita verticală inferioară este stabilită la 2000 ft QNH în zona de sud, care este delimitată de punctele determinate prin coordonate geografice N44°55 057E025°10 36” - N44o3737”/E025o0858” - N44o04477E025o1511” - N44°00 00”/ E025°40 00” - N44°20 007E027°00 00” - N44°53 237 E026°58 01” - N45°01 227E026°36 08” - N44°48 007 E025°58 00” - N44°55 057E025°10 36”.

Art. 2. - Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” asigură publicarea în Publicatia de Informare Aeronautică - AIP România a informatiilor prevăzute la art. 1, în conformitate cu reglementările aplicabile în vigoare.

Art. 3. - Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” si Regia Autonomă “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA vor lua măsurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul apărării nationale

Gabriel Oprea

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.