MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 612/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 612         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 august 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 759 din 7 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) si art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii

 

Decizia nr. 843 din 23 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii

 

Decizia nr. 916 din 5 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 29 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

20. - Ordonantă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere

 

581. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.129. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru eticheta UE ecologică


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 759

din 7 iunie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) si art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader – judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, exceptie ridicată de Florian Budu în Dosarul nr. 1.839/2/2009 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.765D/2010.

La apelul nominal răspunde consilierul juridic Mihaela Jugaru pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, cu delegatia depusă în sedinta publică, lipsind autorul exceptiei de neconstitutionalitate, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 3.914D/2010, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) si art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008, ridicată de Aurel Dobre în Dosarul nr. 1.834/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde consilierul juridic Mihaela Jugaru pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, cu delegatia depusă în sedinta publică, lipsind autorul exceptiei de neconstitutionalitate, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Consilierul juridic al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii arată că este de acord cu conexarea.

Reprezentantul Ministerului Public sustine că nu se opune conexării cauzelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 3.914D/2010 la Dosarul nr. 3.765D/2010, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul consilierului juridic al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale, potrivit căreia Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii nu mai are atributii jurisdictionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 1 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 1.839/2/2009, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de recurentul-pârât Florian Budu într-o cauză având ca obiect solutionarea unei actiuni în constatarea calitătii de colaborator al Securitătii.

Prin încheierea din 10 februarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 1.834/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) si art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de pârâtul Aurel Dobre într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect solutionarea actiunii în constatare formulate de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece folosesc o exprimare generică, si anume aceea de “informatori, indiferent sub ce formă”, “fără a tine seama de posibilitatea exercitării unor violente care au influentat efectiv vointa celui obligat să dea informatii (art. 955 si art._956 din Codul civil)”.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal consideră că textele de lege criticate nu sunt de natură să încalce drepturile si libertătile fundamentale garantate constitutional, fiind suficient de clare, precise si lipsite de echivoc, pentru a permite judecătorului să evalueze pe baza probatoriului administrat situatia concretă dedusă judecătii într-o anumită cauză.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii procedează doar la o evaluare a temeiniciei unei eventuale actiuni, evaluează propriul material care ar putea sustine o astfel de actiune, tocmai pentru a lua o decizie înainte de a sesiza instanta pentru exercitarea actiunii cu a cărei legitimare procesuală activă a fost învestită.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2 lit. b) si art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 293/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008.

Dispozitiile de lege criticate au următorul continut:

- Art. 2 lit. b): “În întelesul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie: [...] b) colaborator al Securitătii - persoana care a furnizat informatii, indiferent sub ce formă, precum note si rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii Securitătii, prin care se denuntau activitătile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist si care au vizat îngrădirea drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului. Persoana care a furnizat informatii cuprinse în declaratii, procesele-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei si procesului, în stare de libertate, de retinere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată si condamnată, nu este considerată colaborator al Securitătii, potrivit prezentei definitii, iar actele si documentele care consemnau aceste informatii sunt considerate parte a propriului dosar. Persoanele care, la data colaborării cu Securitatea, nu împliniseră 16 ani, nu sunt avute în vedere de prezenta definitie, în măsura în care se coroborează cu alte probe. Colaborator al Securitătii este si persoana care a înlesnit culegerea de informatii de la alte persoane, prin punerea voluntară la dispozitia Securitătii a locuintei sau a altui spatiu pe care îl detinea, precum si cei care, având calitatea de rezidenti ai Securitătii, coordonau activitatea informatorilor;”;

- Art. 11: “(1) Actiunea în constatarea calitătii de lucrător al Securitătii sau de colaborator al acesteia se introduce la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, fiind scutită de taxa de timbru.

(2) Hotărârea Curtii de Apel Bucuresti poate fi atacată cu recurs, în conditiile legii.

(3) La dosarul cauzei se depun copii certificate de pe documentele aflate în arhiva Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, documentele originale putând fi consultate la arhiva Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii.”

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate consideră că prevederile criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în fata legii, ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 22 privind dreptul la viată si la integritate fizică si psihică, ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale art. 26 privind viata intimă, familială si privată si ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că s-a mai pronuntat în numeroase cazuri asupra prevederilor de lege criticate si a constatat că acestea nu contravin dispozitiilor constitutionale si conventionale invocate.

Astfel, prin Decizia nr. 899 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 26 august 2010, Curtea a constatat că, din analiza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008, si anume a art. 11 alin. (1)-(3), acestea permit instantei de contencios administrativ ca, în cadrul actiunii în constatare cu care a fost sesizată, să procedeze la cenzurarea “Notei de constatare” si să uzeze de toate mijloacele procedurale în cadrul procesului, pentru stabilirea adevărului. De altfel, o practică contrară ar încălca principiile generale de drept, în temeiul cărora instanta de judecată administrează dovezi care să ducă la dezlegarea pricinii si, în final, la înfăptuirea justitiei.

Asadar, într-o actiune în constatare a calitătii de colaborator, promovată de Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, pârâtul nu trebuie să îsi demonstreze propria nevinovătie, revenind instantei de judecată obligatia de a administra tot probatoriul pe baza căruia să pronunte solutia. Constatarea calitătii de colaborator al Securitătii trebuie să fie rezultatul unei analize minutioase din partea instantei asupra întregului material depus de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii si nu poate fi stabilită numai pe baza “relatărilor verbale consemnate de lucrătorii Securitătii”. În cadrul acestui proces pot fi demonstrate atât faptele pozitive, cât si faptele negative, acestea din urmă prin dovedirea faptelor pozitive contrare. Asadar, nu se poate sustine, asa cum face autorul exceptiei, că relatările verbale consemnate de lucrătorii Securitătii au o valoare probantă prestabilită si nici că instanta pronuntă o hotărâre exclusiv în baza acestora.

Totodată, Curtea a arătat că aspectele legate de calificarea mijloacelor de probă sau de stabilirea sensului pe care îl au în cuprinsul legii anumiti termeni nu este o problemă de constitutionalitate, ci de legiferare, pe de o parte, si de interpretare si aplicare a legii de către instantele judecătoresti, pe de altă parte.

Prin Decizia nr. 530 din 9 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 24 iunie 2009, Curtea a retinut că, potrivit art. 126 alin. (1)si (2) din Constitutie, justitia se realizează prin instantele judecătoresti, a căror competentă este stabilită numai prin lege. Prin aceeasi decizie, Curtea a constatat că nu este întemeiată nici critica referitoare la pretinsa nerespectare a principiului egalitătii în drepturi, deoarece Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 nu instituie niciun privilegiu sau nicio discriminare pe criterii arbitrare, fiind aplicabil tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei. Curtea a mai retinut că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 urmăreste deconspirarea prin consemnarea publică a persoanelor care au participat la activitatea de politie politică comunistă, fără să promoveze răspunderea juridică si politică a acestora si fără să creeze premisele unei forme de răspundere morală si juridică colectivă, pentru simpla participare la activitatea serviciilor de informatii, în conditiile lipsei de vinovătie si a vreunei încălcări a drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Totodată, prin Decizia nr. 1.311 din 14 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 15 noiembrie 2010, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor criticate din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 ca neîntemeiată, retinând că, în conditiile în care actiunea în constatarea calitătii de lucrător al Securitătii este introdusă la o instantă de judecată, a cărei hotărâre poate fi atacată cu recurs, dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 nu sunt de natură a încălca dreptul la un proces echitabil si dreptul la apărare si nici celelalte drepturi si libertăti fundamentale invocate, părtile având, deopotrivă, posibilitatea de a uza de garantiile prevăzute de legea procesuală civilă pentru a-si sustine pozitia asupra problemelor de fapt si de drept. întrucât criticile de neconstitutionalitate din prezenta cauză privesc, în esentă, aceleasi aspecte si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În final, Curtea nu poate retine nici pretinsa încălcare a prevederilor art. 53 din Constitutie, deoarece, astfel cum s-a arătat mai sus, nu s-a constatat restrângerea exercitiului vreunui drept sau al vreunei libertăti fundamentale si, prin urmare, norma constitutională invocată nu are aplicabilitate în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) si art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, exceptie ridicată de Florian Budu în Dosarul nr. 1.839/2/2009 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal si de Aurel Dobre în Dosarul nr. 1.834/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 iunie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 843

din 23 iunie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, exceptie ridicată de Petru Butiurcă în Dosarul nr. 8.532/2/2008 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei de neconstitutionalitate, asistat de avocatul Paula lacob, cu împuternicire avocatială la dosar, precum si consilierul juridic Mihaela Jugaru pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, cu delegatia depusă în sedinta publică.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul apărătorului autorului exceptiei, care solicită admiterea

acesteia. În acest sens, arată că textul de lege criticat instituie o reglementare generică a notiunii de “colaborator al Securitătii”, ca fiind orice persoană care a dat orice informatie, sub orice formă, ceea ce contravine art. 15, art. 16 alin. (2) si art. 23 din Constitutie.

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate depune si concluzii scrise.

Consilierul juridic al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, în principal, si ca neîntemeiată în subsidiar, întrucât, pe de-o parte, exceptia de neconstitutionalitate nu poate viza o omisiune de reglementare, iar, pe de altă parte, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 899/2010, instanta de contencios constitutional a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a textului de lege criticat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 899/2010.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 1 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 8.532/2/2008, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a


prevederilor art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de recurentul-pârât Petru Butiurcă într-o cauză având ca obiect solutionarea unei actiuni în constatarea calitătii de colaborator al Securitătii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece folosesc o exprimare generică, si anume aceea de “informatori, indiferent sub ce formă”, “fără a tine seama de posibilitatea exercitării unor violente care au influentat efectiv vointa celui obligat să dea informatii” (art. 955 si art. 956 din Codul civil).

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal consideră că textul de lege criticat nu încalcă drepturile si libertătile fundamentale consacrate constitutional, fiind suficient de clar, precis si lipsit de echivoc în continut, pentru a permite judecătorului să evalueze, pe baza probatoriului administrat, situatia concretă dedusă judecătii într-o anumită cauză.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, astfel cum acestea au fost modificate prin pct. 3 al articolului unic din Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008.

Textul de lege criticat are următorul cuprins:

Art. 2 lit. b): “în întelesul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie: [...] b) colaborator al Securitătii - persoana care a furnizat informatii, indiferent sub ce formă, precum note si rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii Securitătii, prin care se denuntau activitătile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist si care au vizat îngrădirea drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului. Persoana care a furnizat informatii cuprinse în declaratii, procesele-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei si procesului, în stare de libertate, de retinere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată si condamnată, nu este considerată colaborator al Securitătii, potrivit prezentei definitii, iar actele si documentele care consemnau aceste informatii sunt considerate parte a propriului dosar. Persoanele care, la data colaborării cu Securitatea, nu împliniseră 16 ani, nu sunt avute în vedere de prezenta definitie, în măsura în care se coroborează cu alte probe. Colaborator al Securitătii este si persoana care a înlesnit culegerea de informatii de la alte persoane, prin punerea voluntară la dispozitia Securitătii a locuintei sau a altui spatiu pe care îl detinea, precum si cei care, având calitatea de rezidenti ai Securitătii, coordonau activitatea informatorilor;”.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în fata legii, ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, ale art. 22 privind dreptul la viată si la integritate fizică si psihică, ale art. 24 privind dreptul la apărare si ale art. 26 privind viata intimă, familială si privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că s-a mai pronuntat în numeroase cazuri asupra prevederilor de lege criticate si a constatat că acestea nu contravin dispozitiilor constitutionale si conventionale invocate.

Astfel, prin Decizia nr. 899 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 26 august 2010, Curtea a constatat că, din analiza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008, si anume a art. 11 alin. (1)-(3), acestea permit instantei de contencios administrativ ca, în cadrul actiunii în constatare cu care a fost sesizată, să procedeze la cenzurarea “Notei de constatare” si să uzeze de toate mijloacele procedurale în cadrul procesului, pentru stabilirea adevărului. De altfel, o practică contrară ar încălca principiile generale de drept, în temeiul cărora instanta de judecată administrează dovezi care să ducă la dezlegarea pricinii si, în final, la înfăptuirea justitiei.

Asadar, într-o actiune în constatare a calitătii de colaborator, promovată de Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, pârâtul nu trebuie să îsi demonstreze propria nevinovătie, revenind instantei de judecată obligatia de a administra tot probatoriul pe baza căruia să pronunte solutia. Constatarea calitătii de colaborator al Securitătii trebuie să fie rezultatul unei analize minutioase din partea instantei asupra întregului material depus de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii si nu poate fi stabilită numai pe baza “relatărilor verbale consemnate de lucrătorii Securitătii”. În cadrul acestui proces pot fi demonstrate atât faptele pozitive, cât si faptele negative, acestea din urmă prin dovedirea faptelor pozitive contrare. Asadar, nu se poate sustine, asa cum face autorul exceptiei, că relatările verbale consemnate de lucrătorii Securitătii au o valoare probantă prestabilită si nici că instanta pronuntă o hotărâre exclusiv în baza acestora.

Totodată, Curtea a arătat că aspectele legate de calificarea mijloacelor de probă sau de stabilirea sensului pe care îl au în cuprinsul legii anumiti termeni nu este o problemă de constitutionalitate, ci de legiferare, pe de o parte, si de interpretare si aplicare a legii de către instantele judecătoresti, pe de altă parte.

Prin Decizia nr. 530 din 9 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 24 iunie 2009, Curtea a retinut că, potrivit art. 126 alin. (1)si (2) din Constitutie, justitia se realizează prin instantele judecătoresti, a căror competentă este stabilită numai prin lege. Prin aceeasi decizie, Curtea a constatat că nu este întemeiată nici critica referitoare la pretinsa nerespectare a principiului egalitătii în drepturi, deoarece Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 nu instituie niciun privilegiu sau nicio discriminare pe criterii arbitrare, fiind aplicabilă tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei. Curtea a mai retinut că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 urmăreste deconspirarea prin consemnarea publică a persoanelor care au participat la activitatea de politie politică comunistă, fără să promoveze răspunderea juridică si politică a acestora si fără să creeze premisele unei forme de răspundere morală si juridică colectivă, pentru simpla participare la activitatea serviciilor de informatii, în conditiile lipsei de vinovătie si a vreunei încălcări a drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Totodată, prin Decizia nr. 1.311 din 14 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 15 noiembrie 2010, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor criticate din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 ca neîntemeiată, retinând că, în conditiile în care actiunea în constatarea calitătii de lucrător al Securitătii este introdusă la o instantă de judecată, a cărei hotărâre poate fi atacată cu recurs, dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 nu sunt de natură a încălca dreptul la un proces echitabil si dreptul la apărare si nici celelalte drepturi si libertăti fundamentale invocate, părtile având, deopotrivă, posibilitatea de a uza de garantiile prevăzute de legea procesuală civilă pentru a-si sustine pozitia asupra problemelor de fapt si de drept.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate din prezenta cauză privesc, în esentă, aceleasi aspecte si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, exceptie ridicată de Petru Butiurcă în Dosarul nr. 8.532/2/2008 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 iunie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 916

din 5 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 29 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 29 alin. (1)si art. 31 alin. (1)si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, exceptie ridicată de Ion Turcu în Dosarul nr. 11.953/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde personal autorul exceptiei de neconstitutionalitate, precum si consilierul juridic Mihaela Jugaru pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, cu delegatia depusă în sedinta publică.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul autorului exceptiei, care solicită admiterea acesteia. În acest sens arată, pe de-o parte, că nu a desfăsurat activităti de sprijinire a regimului totalitarist comunist, iar pe de altă parte, că CNSAS ar trebui să aibă doar activităti de cercetare si documentare. Consideră că dispozitiile de lege criticate sunt discriminatorii si contravin astfel prevederilor art. 4 alin. (2) din Constitutie, precum si celor ale art. 7 si 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, invocă Hotărârea din 15 iunie 1992, pronuntată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Ludi contra Elvetiei, prin care s-a constatat că, dacă ascultarea convorbirilor telefonice era necesară pentru prevenirea săvârsirii unor infractiuni, atunci aceasta nu contravine dispozitiilor art. 8 din Conventie.

Consilierul juridic al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât din nota de constatare întocmită


de CNSAS rezultă că activitătile desfăsurate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate au avut în vedere manifestarea în scopul sprijinirii regimului comunist.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 899/2010. Cu privire la celelalte aspecte invocate de către autorul exceptiei de neconstitutionalitate, consideră că acestea intră în competenta de solutionare a instantelor judecătoresti.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 8 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 11.953/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 29 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de pârâtul Ion Turcu într-o cauză având ca obiect solutionarea unei actiuni în constatarea calitătii de colaborator al Securitătii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate au un caracter restrictiv si discriminatoriu, statuând o culpabilizare în masă a unor categorii sociale. Consideră că prin aceste prevederi se încearcă culpabilizarea numai a fostilor lucrători de securitate, desi din structurile mentionate în lege făceau parte si alte categorii sociale, ca judecători, procurori, grăniceri etc. Totodată, art. 2 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 “produce o discriminare nejustificată fată de persoane nevinovate, care sunt obligate în contextul acestui text de prigoană politică să suporte nevinovate consecinta unor fapte pe care le-au făcut în contextul unor dispozitii recunoscute ca legale în cadrul national si international la acea dată, cât si în prezent, în timp ce mai multe fapte mai grave si cu consecinte mai dăunătoare pentru cei la care se referă nu au nicio răspundere morală, sau chiar de altă natură”.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2 lit. a), art. 29 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, astfel cum acestea au fost modificate prin pct. 3 al articolului unic din Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008.

Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 2 lit. a): “în întelesul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie: a) lucrător al Securitătii - orice persoană care, având calitatea de ofiter sau de subofiter al Securitătii sau al Militiei cu atributii pe linie de Securitate, inclusiv ofiter acoperit, în perioada 1945- 1989, a desfăsurat activităti prin care a suprimat sau a îngrădit drepturi si libertăti fundamentale ale omului;”;

- Art. 29 alin. (1): “Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii organizează si desfăsoară activităti formativ-educative privind functionarea si implicarea structurilor represive în mentinerea regimului totalitar comunist, precum si pentru conservarea si cinstirea memoriei victimelor acestuia, prin organizarea de conferinte, expozitii si programe educative în scoli, publicarea de studii stiintifice, documente, realizarea de filme documentare.”;

- Art. 31 alin. (1) si (4): “(1) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii continuă să preia în gestiune toate documentele privitoare la exercitarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, precum acte, dosare, registre, înregistrări foto, video, audio si informatice, baze de date, inclusiv dosarele de cadre ale ofiterilor si subofiterilor de Securitate si ale ofiterilor acoperiti, identificati cu activitate prin care au fost suprimate sau îngrădite drepturi si libertăti fundamentale ale omului, în scopul sustinerii puterii totalitare comuniste, potrivit prezentei ordonante de urgentă. [...]

(4) Până la preluarea dosarelor de cadre solicitate în cazul lucrătorilor Securitătii, identificati că au desfăsurat activităti prin care au fost suprimate sau îngrădite drepturi si libertăti fundamentale ale omului, în scopul sustinerii puterii totalitare comuniste, la cererea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, institutiile detinătoare ale acestora pun la dispozitie, în termen de 15 zile, datele de identitate, inclusiv numele conspirative, precum si functiile acestora.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 4 alin. (2) privind egalitatea între cetăteni, ale art. 16 privind egalitatea în fata legii, ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 30 alin. (6) privind libertatea de exprimare, precum si prevederilor art. 7, 8 si 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în cauza de fată, autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că textele de lege criticate produc o “discriminare nejustificată fată de persoane nevinovate”, care au actionat în temeiul unor dispozitii legale recunoscute, la acea dată, atât în plan intern, cât si international.

Or, Curtea constată că, în realitate, autorul exceptiei de neconstitutionalitate critică modul în care instantele judecătoresti ar putea interpreta si aplica textele de lege atacate, ceea ce nu reprezintă o problemă de constitutionalitate, ci intră în competenta instantei judecătoresti chemate să solutioneze litigiul în cadrul căreia s-a invocat exceptia de neconstitutionalitate.

De altfel, prin Decizia nr. 899 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 26 august 2010, Curtea a constatat că, din analiza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008, si anume a art. 11 alin. (1)-(3), acestea permit instantei de contencios administrativ ca, în cadrul actiunii în constatare cu care a fost sesizată, să procedeze la cenzurarea “Notei de constatare” si să uzeze de toate mijloacele procedurale în cadrul procesului, pentru stabilirea adevărului. De altfel, o practică contrară ar încălca principiile generale de drept, în temeiul cărora instanta de judecată administrează dovezi care să ducă la dezlegarea pricinii si, în final, la înfăptuirea justitiei.

Asadar, într-o actiune în constatare a calitătii de colaborator, promovată de Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, pârâtul nu trebuie să îsi demonstreze propria nevinovătie, revenind instantei de judecată obligatia de a administra tot probatoriul pe baza căruia să pronunte solutia. Constatarea calitătii de colaborator al Securitătii trebuie să fie rezultatul unei analize minutioase din partea instantei asupra întregului material depus de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii si nu poate fi stabilită numai pe baza “relatărilor verbale consemnate de lucrătorii Securitătii”. În cadrul acestui proces pot fi demonstrate atât faptele pozitive, cât si faptele negative, acestea din urmă prin dovedirea faptelor pozitive contrare. Asadar, nu se poate sustine, asa cum face autorul exceptiei, că relatările verbale consemnate de lucrătorii Securitătii au o valoare probantă prestabilită si nici că instanta pronuntă o hotărâre exclusiv în baza acestora.

Totodată, Curtea a arătat că aspectele legate de calificarea mijloacelor de probă sau de stabilirea sensului pe care îl au în cuprinsul legii anumiti termeni nu este o problemă de constitutionalitate, ci de legiferare, pe de o parte, si de interpretare si aplicare a legii de către instantele judecătoresti, pe de altă parte.

În concluzie, având în vedere modul în care a fost formulată exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă si urmează a fi respinsă ca atare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 29 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, exceptie ridicată de Ion Turcu în Dosarul nr. 11.953/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. 1.11 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 14 mai 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 677/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Nivelul stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, care se constituie până la sfârsitul anului 2011, structura sortimentală si defalcarea acestora pe persoane juridice sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Finantarea stocurilor minime prevăzute la alin. (1) se realizează în limita sumei de 40.000 mii lei din activitatea de interventii operative si reîntregirea stocurilor diminuate, activitate finantată integral din veniturile proprii ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, si în limita sumei de 12.000 mii lei în completare de la bugetul de stat, pentru constituirea de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale a 30% din nivelul total al stocurilor de realizat la 31 decembrie 2011 si în proportie de 70% din sursele proprii ale persoanelor juridice prevăzute în anexă.

(3) Finantarea preschimbării sortimentale a stocurilor minime de sigurantă constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale se poate realiza si din activitatea de interventii operative si reîntregirea stocurilor diminuate, activitate finantată integral din veniturile proprii ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.

(4) Cheltuielile pentru mentinerea stocurilor minime constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat si

Probleme Speciale, aflate în custodie la persoanele juridice prevăzute în anexă, revin în sarcina acestora.”

2. Anexa se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 august 2011.

Nr. 20.

 

ANEXA

(Anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2002)

 

STRUCTURA SORTIMENTALA

a stocurilor minime si defalcarea acestora pe persoane juridice si Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale în anul 2011

 

 

 

U.M.: mii tone

Nr. crt.

Societatea comercială

Produsul stocat

Cantitatea

(mii tone)

 

 

0

1

2

3

1.

Societatea Comercială “OMV Petrom” - S.A. Bucuresti

Motorină

42,29

 

 

JetA1

13,03

2.

Societatea Comercială “Rompetrol Rafinare” - S.A. Constanta

Motorină

23,86

 

 

Jet A1

7,15

3.

Societatea Comercială “Petrotel - Lukoil” - S.A. Ploiesti

Benzină

24,92

 

 

Motorină

58,97

4.

Societatea Comercială “OSCAR Down Stream” - S.A. Bucuresti

Motorină

47,60

5.

Societatea Comercială “MOL România Petroleum Products” - S.R.L. Cluj-Napoca

Benzină

6,60

 

 

Motorină

19,36

6.

Societatea Comercială “D.G. Petrol” - S.R.L. Bucuresti

Motorină

7,98

7.

Societatea Comercială “Rompetrol Downstream”

Motorină

8,04

8.

Societatea Comercială “Unicom Holding” - S.A. Bucuresti

Motorină

5,00

 

Total

Benzină

31,52

 

 

Motorină

213,10

 

 

Jet A1

20,18

9.

Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Jet A1

13,00

 

TOTAL GENERAL:

Benzină

31,52

 

 

Motorină

213,10

 

 

Jet A1

33,18

 

Benzina si motorina corespund specificatiilor tehnice prevăzute în anexele nr. 3 si 5 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei, cu modificările si completările ulterioare.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 si 690 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 3 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chisineu-Cris”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitiile nr. 26, 43-47, 51 si 52;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “drum judetean - DJ 792 km 3-7 Nădab”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “55 km”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “17 km”;

c) după pozitia nr. 56 se introduc 84 de noi pozitii, pozitiile nr. 57-140, potrivit anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 7 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Nădlac”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitiile nr. 23, 43, 45-52, 56-61, 63 si 64;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 2 “Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: “Străzi în intravilan. Străzi asfaltate, străzi pietruite”, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “12,8 km, din care: str. N. Bălcescu 703 m; str. Dr. M. Luther 2.382 m si 54,9 km”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “351.904,19 si 1.124.844,53”;

- la pozitia nr. 2, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “1.476.748,72 lei”;

- la pozitia nr. 6, coloana 2 “Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: “Sistemele de alimentare cu apă cu terenurile aferente”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “1.673.298,42 lei”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “6 foraje 2.400 mp; 1 foraj, CF 8723 Nădlac, nr. top. 12345-12350/24, Cartier Nou nr. 32-33, suprafata 1.205 mp”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “172.562,93 lei”;

- la pozitia nr. 8, coloana 2 “Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: “Statia de captare, tratare, pompare apă potabilă”, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Cartier Nou f.n., nr. top. 12345- 12350/1/5,6,7,8,9, suprafata construită 849 mp, suprafată teren 5.876 mp”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “203.560,99 lei”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “suprafata totală 217 mp (inclusă în 849 mp de la poz. 8)”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “33.092,95 lei”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “CF 8717 Nădlac; nr. top. 12345- 12350/32/3, suprafată teren 452 mp, cap. 500 mc, Cartier Nou”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “74.966,80 lei”;

- la pozitia nr. 11, coloana 2 “Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: “Conducte de aductiune si distributie până la limita proprietătii consumatorilor, contoare apă, bransamente apă”, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “47.000 m”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “pentru conducte de aductiune si distributie până la limita proprietătii consumatorilor de 745.398,89 lei, pentru contoare apă va fi de 54.223,58 lei si pentru bransamente apă va fi de 389.492,28 lei”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “5 km”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “42.310,85 lei”;

- la pozitia nr. 13, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “11.950 lei”;

- la pozitia nr. 14, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “2.700 lei”;

- la pozitia nr. 15, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “155.240,43 lei”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “57 racorduri”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “1.873,03 lei”;

- la pozitia nr. 18, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “15.222,35 lei”;

- la pozitia nr. 19, coloana 2 “Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: “Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenul aferent: retele de transport si distributie a energiei termice, contoare încălzire, contoare apă caldă”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “494.115,44 lei”;

- la pozitia nr. 20, se elimină valoarea de inventar;

- la pozitia nr. 21, coloana 2 “Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: “Centrală termică si mijloace fixe aferente centralei termice”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “33.139,98 lei”;

- la pozitia nr. 22, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “24.519,02 lei”;

- la pozitia nr. 24, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “CF 9978 nedefinitivă, nr. top. 106 neproductiv 549, nr. cadastral 213, 33.200 mp”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “9.246 lei”;

- la pozitia nr. 25, coloana 2 “Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: “Piata agroalimentară”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “5,59 lei pentru clădire, 2.637,85 lei pentru copertine”;

- la pozitia nr. 26, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Str. N. Bălcescu F.N., CF nr. 3949 Nădlac, nr. top. 12314/1, 18.509 mp”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “16.206,26 lei”;

- la pozitia nr. 27, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “12,13 ha”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “3.551.688 lei”;

- la pozitia nr. 29, coloana 2 “Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: “Strand cu 3 bazine”, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “CF 2201 Nădlac, nr. top. 13691/134/1/1/3/1, 15.012 mp, CF 9350 Nădlac nr. top. 13691/134/1/1/3/2/1, 3.453 mp”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “1.032,83 lei”;

- la pozitia nr. 30, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “2,002 lei”;

- la pozitia nr. 31, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Str. Victoriei, suprafată teren 3.160 mp”;

- la pozitia nr. 32, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “str. G. Enescu, suprafată teren 885 mp”;

- la pozitia nr. 34, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Parcul pădurice, suprafată teren 1.574 mp”;

- la pozitia nr. 35, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Parcul pădurice, suprafată teren 16.721 mp”;

- la pozitia nr. 36, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Parcul pădurice, suprafată teren 2.250 mp”;

- la pozitia nr. 37, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “17.286 lei”;

- la pozitia nr. 38, la coloana 3 “Elemente de identificare” se adaugă: “(inclusă în 5.158 mp, piata agroalimentară)”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “2,5 lei”;

- la pozitia nr. 39, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “2.531,25 lei”;

- la pozitia nr. 40, coloana 2 “Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: “Sediu primărie si casa de cultură”, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Str. 1 Decembrie nr. 24, lot 1, nr. cadastral 1177, suprafată 1.973 mp, CF 2201”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “1.148.520 lei”;

- la pozitia nr. 41, coloana 2 “Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: “Remiza PSI, ateliere, magazii”, iar coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “str. G. Enescu nr. 72/a, lot 2, nr. cadastral 1178, suprafată 2.787 mp, CF 2201”;

- la pozitia nr. 42, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Str. 1 Decembrie nr. 22, teren aferent 1.433 mp, d.c. suprafată construită 246 mp, CF 2201 Nădlac, nr. top. 86/2, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “474.483 lei”;

- la pozitia nr. 44, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “4.703,30 lei”;

- la pozitia nr. 53, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Teren aferent 2.491 mp, nr. cadastral 1275”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “231,60 lei”;

- la pozitia nr. 54, la coloana 3 “Elemente de identificare” se adaugă: “(inclusă în 2.491 mp Scoala Viile Vechi)”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “617,91 lei”;

- la pozitia nr. 55, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Str. 1 Decembrie nr. 32, teren aferent 3.100 mp, d.c: suprafată construită 363 mp, CF 2201 Nădlac, nr. top. 559, CF 10175 Nădlac nedefinitivă, nr. cadastral 704, CF 10176 Nădlac nedefinitivă, nr. cadastral 701”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “1.306,48 lei”;

c) după pozitia nr. 64 se introduc 6 noi pozitii, pozitiile nr. 65-70, potrivit anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 10 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Almas”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitiile nr. 19, 23-25, 28, 30, 36, 38, 39 si 41;

b) după pozitia nr. 41 se introduc 40 de noi pozitii, pozitiile nr. 42-81, potrivit anexei nr. 3.

4. La anexa nr. 18 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bocsig”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 43 se introduc 62 de noi pozitii, pozitiile nr. 44-105, potrivit anexei nr. 4.

5. La anexa nr. 21 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cărând”:

a) se abrogă pozitiile nr. 26-29;

b) după pozitia nr. 29 se introduc 12 noi pozitii, pozitiile nr. 30-41, potrivit anexei nr. 5.

6. La anexa nr. 24 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Conop”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “km 12 + 300-22 + 800 Nadăs - Conop - Chelmac, L= 10,500 km, l = 10(5) m, Se = 52.500 mp, St = 10.500 mp”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “km 3 + 000-14 + 000 Chelmac - Balotint, L = 11,00 km, I = 10(5) m, Se = 55.000 mp, St = 110.000 mp”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “17 km”;

b) după pozitia nr. 41 se introduc 9 noi pozitii, pozitiile nr. 42-50, potrivit anexei nr. 6.


7. La anexa nr. 30 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Fântânele”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitiile nr. 7-12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 30, 32-35, 40^4;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “161.786”;

- la pozitia nr. 2, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “4.570”;

- la pozitia nr. 3, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “120.500”;

- la pozitia nr. 4, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “120.000”;

- la pozitia nr. 5, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “113.340”;

- la pozitia nr. 6, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “13.000”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “11.000 mp străzi + drumuri comunale 872”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “55.000 mp străzi, domeniul public”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “92.568”;

- la pozitia nr. 19, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Străzi domeniul public 44.150 mp”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “4.439”;

- la pozitia nr. 21, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “25.920”;

- la pozitia nr. 23, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “11.040”;

- la pozitia nr. 28, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “1.000”;

- la pozitia nr. 36, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “500”;

- la pozitia nr. 37, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “170”;

- la pozitia nr. 38, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “160”;

- la pozitia nr. 39, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “1.000”;

c) după pozitia nr. 44 se introduc 21 de noi pozitii, pozitiile nr. 45-65, potrivit anexei nr. 7.

8. La anexa nr. 34 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hălmagiu”, după pozitia nr. 74 se introduc 17 noi pozitii, pozitiile nr. 75-91, potrivit anexei nr. 8.

9. La anexa nr. 47 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Petris”, după pozitia nr. 37 se introduc 17 noi pozitii, pozitiile nr. 38-54, potrivit anexei nr. 9.

10. La anexa nr. 50 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Săvârsin”:

a) se abrogă pozitiile nr. 5, 9, 14, 17-21, 28, 32, 33, 39, 42, 48, 51, 59, 62, 69, 73, 79, 83 si 84;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 10, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Săvârsin, CF 1530 Săvârsin, top. 246/a/7”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Săvârsin, CF 163 Săvârsin, top. 221, suprafată construită 495 mp, suprafată teren 5.691 mp”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “CF 1315 Săvârsin, top. 1025/b.2.7.a/2.2.2, top. 1025/b.2.7.a/2.2.3”;

- la pozitia nr. 49, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “CF 293 Hălălis, top. 1-2, suprafată construită 94 mp, suprafată teren 245 mp, în urma dezmembrării magazinului sătesc care a trecut în proprietatea Cooperativei de consum Săvârsin”;

- la pozitia nr. 52, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Pârnesti, suprafată construită 143 mp, suprafată teren 500 mp, în urma dezmembrării magazinului sătesc care a trecut în proprietatea Cooperativei de consum Săvârsin”;

c) după pozitia nr. 87 se introduc 42 de noi pozitii, pozitiile nr. 88-129, potrivit anexei nr. 10.

11. La anexa nr. 55 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Sântana”:

a) se abrogă pozitiile nr. 28, 29, 31, 51, 62, 79, 81-83 si 86;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Drumuri modernizate piatră Sântana 65.553,10 mp, carosabil străzi asfalt Sântana 12.391 mp, drumuri modernizate Caporal Alexa 6.003 mp, drumuri din pământ Caporal Alexa 12.582 mp”, coloana 4 “Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosintă” va avea următorul cuprins: “2008”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “3.705,09”;

- la pozitia nr. 3, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “îmbrăcăminte asfaltică 25.247 mp, îmbrăcăminte asfaltică Str. Muncii 0,80 km, îmbrăcăminte cu piatră 74.092,05 mp, îmbrăcăminte din pământ 677.192 mp, străzi nemodernizate 441.650 mp”, coloana 4 “Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosintă” va avea următorul cuprins: “2008”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “53.977,36”;

- la pozitia nr. 22, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “3.059 bucăti”, coloana 4 “Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosintă” va avea următorul cuprins: “2008”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “1302,22193 mii lei”;

- la pozitia nr. 35, coloana 4 “Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosintă” va avea următorul cuprins: “2008”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “380,71”;

- la pozitia nr. 48, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “87,90”;

- la pozitia nr. 49, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “28,80”;

- la pozitia nr. 52, coloana 4 “Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosintă” va avea următorul cuprins: “2008”, iar coloana 4 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “100,00254 mii lei”;


c) după pozitia nr. 91 se introduc 10 noi pozitii, pozitiile nr. 92-101, potrivit anexei nr. 11.

12. La anexa nr. 60 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sicula” după pozitia nr. 33 se introduc 59 de noi pozitii, pozitiile nr. 34-92, potrivit anexei nr. 12.

13. La anexa nr. 61 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Silindia”:

a) se abrogă pozitia nr. 11;

b) la pozitia nr. 25, coloana 3 “Elemente de identificare” se modifică si va avea următorul cuprins “Suprafata de 5.651.000 mp”.

14. La anexa nr. 62 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Simand”, după pozitia nr. 18 se introduc 86 de noi pozitii, pozitiile nr. 19-104, potrivit anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.

15. La anexa nr. 63 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Siria”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitiile nr. 2 si 26;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2.”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “1.854,72”;

- la pozitia nr. 3, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “2.330,527”;

- la pozitia nr. 4, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “134,8”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Siria, str. Regiment 85 Infanterie nr. 184, suprafata construită 634 mp, teren aferent 3.526 mp, CF nr. 10347 Siria, nr. cadastral 1662”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “818,511”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Siria, str. Regiment 85 Infanterie nr. 184, Se 86 mp, aflată în curtea Primăriei Siria, teren aferent - 3.526 mp, CF nr. 10347 Siria, nr. cadastral 1662”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “9,36”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Siria, str. Regiment 85 Infanterie nr. 184, Se 170 mp, aflată în curtea Primăriei Siria, teren aferent - 3.526 mp, CF nr. 10347 Siria, nr. cadastral 1662”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “26,738”;

- la pozitia nr. 11, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Siria, str. Regiment 85 Infanterie nr. 184, Se 30 mp, aflată în curtea Primăriei Siria, teren aferent - 3.526 mp, CF nr. 10347 Siria, nr. cadastral 1662”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “4,32”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Siria, str. Regiment 85 Infanterie nr. 184, Se 28 mp, aflată în curtea Primăriei Siria, teren aferent - 3.526 mp, CF nr. 10347 Siria, nr. cadastral 1662”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “4,32”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Siria, str. Regiment 85 Infanterie nr. 184, Se 88 mp, aflată în curtea Primăriei Siria, teren aferent - 3.526 mp, CF nr. 10347 Siria, nr. cadastral 1662”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “9,295”;

- la pozitia nr. 14, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Siria, str. Regiment 85 Infanterie nr. 184, Se 83 mp, aflată în curtea Primăriei Siria, teren aferent - 3.526 mp, CF nr. 10347 Siria, nr. cadastral 1662”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “70,565”;

- la pozitia nr. 15, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “420,542”;

- la pozitia nr. 19, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “139,15”;

- la pozitia nr. 20, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “207,795”;

- la pozitia nr. 21, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “249,821”;

- la pozitia nr. 22, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “151,294”;

- la pozitia nr. 23, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “356,202”;

- la pozitia nr. 24, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “3358,477”;

- la pozitia nr. 25, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Siria nr. 91, Se 395 mp, teren aferent 6.469 mp, CF nr. 11044 Siria, nr. cadastral 2333”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “276,991”;

- la pozitia nr. 28, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Siria, str. Regiment 85 Infanterie FN, teren aferent 200 mp”, iar coloana 4 “Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosintă” va avea următorul cuprins: “S-a dat în folosintă în anul 2005”;

- la pozitia nr. 30, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “7,324”;

- la pozitia nr. 31, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “216”;

- la pozitia nr. 32, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Situată la iesirea din Siria spre Arad, în intravilanul comunei - trup izolat, teren aferent 14.000 mp, CF nr. 9784 Siria, nr. top. 2522/b/1/b/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/12”, iar coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “45,349”;

- la pozitia nr. 35, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “70,906”;

- la pozitia nr. 36, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “29,471”;

- la pozitia nr. 37, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “86,436”;

- la pozitia nr. 42, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “69,999”;

- la pozitia nr. 43, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “392,9”;

- la pozitia nr. 44, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “57,120”;

- la pozitia nr. 46, coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “76,734”;

c) după pozitia nr. 58 se introduc 5 noi pozitii, pozitiile nr. 59-63, potrivit anexei nr. 14.

16. La anexa nr. 69 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vărădia de Mures”:

a) se abrogă pozitiile nr. 7, 22, 53 si 54;


b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “0+000-12+000 Stejar-Lupesti L = 12 km, Se = 60.000mp, St = 120.000 mp”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Se = 644 mp, S teren = 2.223 mp, nr. top. 151-152/1”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Se = 914 mp, nr. top. 296/1/2/1/1/1/a/1/2”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Nr. top. 48/b, S teren = 1.980 mp”;

- la pozitia nr. 11, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Nr. top. 1792/1, S teren = 3.348 mp”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Nr. top. 187/1, S teren = 505 mp”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Nr. top. 126/a”;

- la pozitia nr. 14, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Nr. top. 25-26, Se = 250 mp, S teren = 1.400 mp”;

- la pozitia nr. 15, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Nr. top. 296/1/2/1/1/1/a/1/1, S teren = 2.824 mp”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Nr. top. 48/a/2, Se = 239 mp, S teren = 1.500 mp”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Nr. top. 53-54, S teren = 2.900 mp”;

- la pozitia nr. 18, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Nr. top. 187/3, S teren = 602 mp”;

- la pozitia nr. 19, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Nr. top. = 799/a/4/b, Se = 155 mp, S teren = 416 mp”;

- la pozitia nr. 20, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Nr. top. 1792/1”;

- la pozitia nr. 21, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Nr. top. 296/1/2/1/1/1/a/1/1”;

- la pozitia nr. 23, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Nr. top. 131”;

- la pozitia nr. 24, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Nr. top. 1792/1”;

- la pozitia nr. 25, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Nr. top. 151-152/2/11, Se = 43mp”;

- la pozitia nr. 26, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Nr. top. 151-152/2/IV, Se = 44 mp”;

- la pozitia nr. 27, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “11,14 km, 44.560 mp”;

- la pozitia nr. 28, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “2,80 km, 10.400 mp”;

- la pozitia nr. 29, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “6,85 km, 27.400 mp”;

- la pozitia nr. 30, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “11,90 km, 47.600 mp”;

- la pozitia nr. 31, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “3,58 km, 14.320 mp”;

- la pozitia nr. 32, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “3,90 km, 15.600 mp”;

- la pozitia nr. 34, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “14 buc”;

- la pozitia nr. 35, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “1 buc”;

- la pozitia nr. 37, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “3 buc”;

- la pozitia nr. 40, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “10 buc”;

- la pozitia nr. 41, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “1 buc, 6 m lungime”;

- la pozitia nr. 44, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “1 buc”;

- la pozitia nr. 45, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “-31,51 mc/zi; - 1,5 km, D = 150 mm, tub PVC”;

- la pozitia nr. 46, coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “1,5 km”;

c) după pozitia nr. 54 se introduc 9 noi pozitii, pozitiile nr. 55-63, potrivit anexei nr. 15.

17. La anexa nr. 75 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Zerind”, după pozitia nr. 28 se introduc 33 de noi pozitii, pozitiile nr. 29-61, potrivit anexei nr. 16.

18. După anexa nr. 76 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 77 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Frumuseni”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 17.

Art. II. - Anexele nr. 1-17*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 581.


*) Anexele nr. 1-17 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru eticheta UE ecologică

În temeiul art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 661/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel national a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică si al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă componenta nominală a Comisiei pentru eticheta UE ecologică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului nr. 1.358/2009 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei nationale pentru acordarea etichetei ecologice îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 24 august 2011.

Nr. 2.129.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei pentru eticheta UE ecologică

 

1.

Dorina Mocanu, director Directia Controlul poluării si evaluare impact Ministerul Mediului si Pădurilor

Presedinte

2.

Maria-Daniela Toma, consilier superior Directia Controlul poluării si evaluare impact Ministerul Mediului si Pădurilor

Membru

3.

Andra Ioana Milcu, consilier debutant Directia Schimbări climatice si dezvoltare durabilă Ministerul Mediului si Pădurilor

Membru

4.

Adrian Netedu, sef serviciu Autorizare Directia Control, verificare si monitorizare turistică Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Membru

5.

Anca Alexandrescu, consilier Directia generală planificare si dezvoltare economică Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Membru

6.

Floarea Sabie, comisar superior Directia de control si supraveghere piată Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

Membru

7.

Măria Nica, sef serviciu Directia Controlul poluării si reglementări Agentia Natională pentru Protectia Mediului

Membru

8.

Răzvan Costin Rosu, comisar principal Directia generală controlul poluării Comisariatul General al Gărzii Nationale de Mediu

Membru

9.

Simona Predoiu, director executiv Asociatia Industriei Vopselelor din România – AIVR

Membru

10.

Chiriac Constantin, director general executiv Patronatul Industriei de Celuloză si Hârtie - ROMPAP

Membru

11.

Sorin Mierlea, presedinte Asociatia Natională pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din România

Membru

12.

Dragos Riti, membru Consiliul Român pentru Clădiri Verzi

Membru

13.

luliana Dumitrescu, cercetător stiintific Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielărie

Membru

14.

Mihaela Manolache, director calitate Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM

Membru

15.

Dom Marian Tudorache, cercetător stiintific Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism

Membru

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.