MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 608/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 608         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 august 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.083 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

16. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

17. - Ordonantă privind controlul calitătii în securitatea aviatiei civile

 

19. - Ordonantă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1997privind Codul aerian civil

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

82. - Decizie privind revocarea domnului Nagy Iosif din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

83. - Decizie privind numirea domnului Abos Gabriel în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.104. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si pădurilor nr. 405/2010 privind constituirea si functionarea Comisiei de analiză tehnică la nivel central

 

2.441. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Procedurii de selectie a avocatilor din România sau din străinătate, specializati fn litigii internationale în legătură cu contractele finantate din fonduriexterne gestionate de către Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, în vederea încheierii si derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistentă si reprezentare juridică a Ministerului Finantelor Publice - Oficiul de Plăti si Contractare PHARE în fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor si în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum si în alte litigii izvorâte din contractele finantate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.003/2011


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.083

din 14 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor în Dosarul nr. 26.807/3/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 19 aprilie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 26.807/3/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de recurenta-pârâtă Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor într-o cauză având ca obiect o obligatie de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece termenul de 30 de zile în care trebuie executată hotărârea judecătorească curge de la rămânerea irevocabilă a acesteia. Or, în cazurile în care hotărârea instantei de recurs nu se comunică, pentru că din motive obiective partea în culpă nu se prezintă la proces, nu se poate respecta acest termen. Dacă în cazul apelului si al solutionării cauzei pe fond, hotărârile se comunică pentru a se putea exercita căile de atac, prin necomunicarea hotărârii instantei de recurs, părtile, dacă nu s-au putut prezenta la proces, se găsesc într-o situatie defavorabilă fată de părtile aflate în procedura de judecată pe fond si apel, putând astfel iesi din termenul legal de exercitare a contestatiei în anulare sau de revizuire a hotărârilor. Această situatie contravine art. 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care prevede interzicerea oricărei forme de discriminare, enumerând extensiv, iar nu limitativ, cele mai frecvente forme de discriminare.

De asemenea, arată că există o contradictie între art. 24 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 si art. 21 alin. (2) din aceeasi lege, care prevede că revizuirea unei hotărâri rămase definitive si irevocabile se introduce în 15 zile de la comunicare. Mentionează că nu au fost citati, încălcându-se astfel dreptul la apărare.

Coroborând aceste prevederi cu cele ale art. 148 din Constitutie, consideră că textul de lege criticat trebuie corijat în acelasi mod ca art. 25 alin. (3) din Legea nr. 554/20004, ce prevedea exercitarea căii de atac a recursului împotriva hotărârii instantei de executare în termen de 5 zile de la pronuntare, text rectificat conform exigentelor europene, în termen de 5 zile de la comunicare.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece, pe de-o parte, invocarea art. 31 din Constitutie în raport cu argumentele prezentate de autorul exceptiei nu este suficientă pentru a conchide incompatibilitatea textului de lege criticat cu această normă constitutională, iar, pe de altă parte, nu se poate retine încălcarea principiului egalitătii în fata legii prin modalitatea de reglementare a institutiei executării hotărârilor pronuntate de instantele de contencios administrativ.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, obligarea autoritătii publice pârâte de a încheia, înlocui sau a modifica actul administrativ nelegal, de a elibera un alt înscris sau de a efectua anumite operatiuni administrative reprezintă modalităti de recunoastere si realizare a dreptului reclamantului. Este de observat că, în sistemul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, recursul este reglementat ca o cale ordinară de atac, ce devoluează atât în fapt, cât si în drept; spre deosebire de procedura civilă, în materia contenciosului administrativ, recursul are invariabil un efect suspensiv de executare, încheind ciclul ordinar al judecătii cauzei.

Solutia aducerii la îndeplinire a obligatiilor stabilite prin hotărârea judecătorească - titlu executoriu, neconditionat de comunicarea de către instanta de recurs, din oficiu, a deciziei pronuntate în solutionarea căii de atac, este în concordantă cu art. 21 alin. (3) din Constitutie, fiind justificată atât prin calitatea pârâtului, o autoritate publică, cât si prin necesitatea recunoasterii si realizării dreptului persoanei fizice sau juridice vătămate printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, în urma finalizării ciclului ordinar al judecătii cauzei.

De asemenea, consideră că nu poate fi retinută încălcarea art. 31 alin. (2) din Constitutie, ce consacră dreptul persoanei la informatie, câtă vreme accesul la informatiile judiciare cuprinse în dosar, inclusiv la solutia dată în recurs de instanta de control judiciar, este neîngrădit pentru autoritatea publică parte dintr-un litigiu de contencios administrativ, ca de altfel pentru orice persoană fizică sau juridică parte într-o procedură judiciară.

Totodată, consideră că textul de lege criticat nu contine nicio prevedere de natură să aducă atingere principiilor constitutionale care guvernează înfăptuirea justitiei, prevăzute la art. 124 alin. (2) din Legea fundamentală, judecarea proceselor în materie fiind dată în competenta acelorasi instante, potrivit acelorasi reguli procedurale, părtile din aceste litigii având recunoscute aceleasi drepturi procesuale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, modificate prin art. I pct. 33 din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007.

În prezent, textul de lege criticat are următoarea redactare:

Art. 24 “Obligatia executării”

“(1) Dacă în urma admiterii actiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operatiuni administrative, executarea hotărârii definitive si irevocabile se face în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 31 alin. (2) conform cărora “Autoritătile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetătenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal” si ale art. 124 alin. (2) potrivit cărora “Justitia este unică, impartială si egală pentru toti”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că s-a mai pronuntat asupra prevederilor de lege ce formează obiectul prezentei exceptii de neconstitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii din Constitutie invocate si în prezenta cauză, prin Decizia nr. 920 din 23 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 18 august 2009.

Cu acel prilej, Curtea a statuat că procedura contenciosului administrativ are un caracter special, fiind derogatorie de la regulile procedural civile, si dă expresie prevederilor art. 52 din Legea fundamentală, oferind cadrul constitutional al protejării cetătenilor în fata eventualelor abuzuri ale autoritătilor publice, în acest context, legiuitorul a stabilit că executarea hotărârilor judecătoresti definitive si irevocabile prin care s-au instituit în sarcina autoritătilor publice anumite obligatii de “a face” trebuie să fie realizată într-un anumit termen, fie cel precizat în cuprinsul hotărârii, potrivit art. 18 alin. (6) din lege, fie, în lipsa acestuia, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a acesteia.

Curtea a mai constatat că textele de lege ce formează obiect al exceptiei nu aduc atingere nici principiului egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, nici dreptului la apărare, garantat la nivel constitutional. În acest sens, Curtea retine că autoritătile publice, deci si companiile nationale, asa cum este cazul de fată, pot fi întotdeauna reprezentate, în procesele în care sunt parte, fie de către un consilier juridic, care are obligatia de serviciu de a depune toate diligentele posibile pentru apărarea intereselor institutiei, fie de un avocat angajat în baza unui contract de asistentă juridică si reprezentare, fie chiar de un salariat al acestora, anume desemnat în baza unei procuri speciale de reprezentare în justitie. Asadar, prin intermediul unui astfel de reprezentant, autoritatea publică are posibilitatea plenară de a-si exercita toate prerogativele dreptului la apărare, în plus, nimic nu îl împiedică pe acesta să facă demersurile necesare pentru a afla solutia pronuntată de instantă în recurs, astfel încât autoritatea publică să poată duce la îndeplinire dispozitivul hotărârii, în respectul principiilor statului de drept, cărora li se subsumează si conformarea la imperativele cuprinse în hotărârile judecătoresti. Pentru considerente similare, nu poate fi retinută nici sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia conducătorului autoritătii publice i se nesocoteste dreptul la apărare, întrucât nu a avut calitate procesuală în litigiul dedus judecătii, interesele acestuia putând fi apărate cu succes de acelasi reprezentant, consilier juridic sau avocat. De altfel, amenzile cominatorii stabilite la art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 reprezintă o sanctiune procedurală pecuniară aplicată de instantă în scopul asigurării executării hotărârii. Legiuitorul a considerat necesar să instituie un astfel de mijloc de constrângere, pentru a conferi eficacitate însesi institutiei contenciosului administrativ, a cărei finalitate ar fi iluzorie în absenta unei sanctiuni pentru neexecutarea voluntară a hotărârilor judecătoresti pronuntate în această materie.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate din prezenta cauză privesc, în esentă, aceleasi aspecte si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor în Dosarul nr. 26.807/3/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

 


ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 5 decembrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) urmărirea comportării în exploatare si identificarea constructiilor din proprietate sau din administrare care fac obiectul prezentei ordonante;”.

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru constructiile de interes si utilitate publică aflate în patrimoniul institutiilor publice, astfel cum sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si care apartin proprietătii publice/private a statului/unitătilor administrativ-teritoriale, ori, după caz, proprietătii private a acestor institutii, conducătorii institutiilor publice vor actiona, cu prioritate, pentru:

a) identificarea constructiilor din proprietate sau administrare realizate înainte de intrarea în vigoare a Normativului de proiectare antiseismică P100-78 si care sunt amplasate în localităti pentru care valoarea de vârf a acceleratiei terenului pentru proiectare la cutremur ag, potrivit hărtii de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, aprobat potrivit legii, este mai mare sau egală cu 0,16 g;

b) expertizarea tehnică obligatorie a constructiilor prevăzute la lit. a);

c) înstiintarea autoritătilor publice locale, precum si a comitetelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă cu privire la constructiile identificate conform lit. a), expertizate tehnic si încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică.

(12) Prevederile alin. (11) se aplică în mod corespunzător si de către ceilalti proprietari sau administratori ai constructiilor definite ca fiind de interes sau de utilitate publică în sensul prezentei ordonante.”

3. La articolul 2, alineatul (3) si partea dispozitivă a alineatului (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

(3) în sensul prezentei ordonante, sintagmele de mai jos au următoarele semnificatii:

a) spatii publice cu altă destinatie decât cea de locuintă - spatiile realizate în scopul desfăsurării de activităti care implică aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expozitii, de lectură, spatii pentru comert, structuri turistice de cazare si alimentatie publică si prestări de servicii, asistentă socială si medicală, administratie publică si altele asemenea, indiferent dacă aceste spatii sunt rezultatul conceptiei initiale a constructiei ori, după caz, al unor amenajări ulterioare;

b) constructii de interes si utilitate publică - constructii existente, care cuprind spatii în care se desfăsoară activităti în domenii de interes public general si/sau comunitar si social si care implică prezenta publicului temporar sau permanent în aria totală expusă.

(4) Pentru constructiile expertizate tehnic si încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, asociatiile de proprietari, persoanele juridice care au în administrare constructii, precum si conducătorii institutiilor publice si detinătorii cu orice titlu de constructii de interes si utilitate publică vor proceda, în realizarea obligatiilor care le revin conform legii civile si calitătii în constructii, la:”.

4. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Proprietarii/Administratorii constructiilor prevăzuti la alin. (1) răspund în conditiile legii, material, contraventional si civil, după caz, pentru nerealizarea măsurilor de interventie dispuse prin prezenta ordonantă.”

5. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Măsurile de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente se stabilesc si se realizează cu asigurarea si mentinerea, pe întreaga durată de existentă a acestora, a cerintelor esentiale de calitate impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor tehnice cuprinse în Codul de proiectare seismică P100-1 si în celelalte reglementări tehnice din domeniu.

(2) Măsurile de interventie se fundamentează în raportul de expertiză tehnică în functie de riscul seismic al constructiei existente, costul si durata estimate ale lucrărilor de interventie si durata estimată de exploatare ulterioară a constructiei reabilitate. Prin solutia tehnică de interventie, astfel cum rezultă din concluziile raportului de expertiză tehnică, se stabilesc, după caz:

a) proiectarea si executia lucrărilor de interventie în scopul cresterii nivelului de sigurantă la actiuni seismice a constructiei existente;

b) desfiintarea - ca solutie tehnică de interventie, realizabilă în conditiile legii - a constructiei existente, ca alternativă la solutia de interventie prevăzută la lit. a).

(3) Măsurile de interventie trebuie să asigure un echilibru al performantelor, costurilor si termenelor, în scopul realizării unei calităti care să satisfacă cerintele utilizatorilor si să respecte reglementările tehnice aplicabile, în vigoare la data contractării proiectării, respectiv la data contractării executiei lucrărilor de interventie.

(4) Solutia de interventie prevăzută la alin. (2) lit. a) cuprinde, după caz, proiectarea si executia lucrărilor de interventie pentru:

a) consolidarea sistemului structural sau a elementelor structurale în ansamblu;

b) repararea elementelor nestructurale;


c) demolarea partială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

d) introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

e) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al constructiei existente.

(5) Lucrările de interventie prevăzute la alin. (4) pot include, după caz, si alte categorii de lucrări, exclusiv în zonele de interventie, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/ înlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontări/montări, debransări/bransări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătătirea terenului de fundare, precum si alte lucrări strict necesare pentru asigurarea functionalitătii constructiei reabilitate.

(6) Solutia de interventie pentru constructiile nominalizate în Lista monumentelor istorice, pentru constructiile existente în zonele de protectie a monumentelor istorice, precum si pentru constructiile din zonele construite protejate, definite potrivit legii, va respecta avizul conform emis de către Ministerul Culturii si Patrimoniului National sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia, în conditiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.”

6. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitatea sa de autoritate de reglementare în domeniul constructiilor, va actiona, la solicitarea factorilor interesati, pentru:

a) avizarea din punct de vedere tehnic a solutiilor de interventie pentru constructiile încadrate, conform Codului de proiectare seismică P100-1, în clasa I de importantă, a căror functionalitate, în timpul cutremurului si imediat după cutremur, trebuie să fie asigurată integral;

b) avizarea din punct de vedere tehnic a solutiilor de interventie pentru constructiile existente cu destinatia de locuintă, încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, nominalizate în programele anuale de actiuni, aprobate prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii.”

7. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

“(11) în aplicarea prevederilor alin. (1), se organizează pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului Comisia Natională pentru Reducerea Riscului Seismic al Constructiilor, denumită în continuare Comisia Natională, organism tehnic de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ, de analiză si de avizare prealabilă.

(12) Comisia Natională este formată din experti tehnici si specialisti din domeniul constructiilor, instalatiilor pentru constructii si arhitecturii, desemnati dintre specialistii propusi de către institutii de învătământ superior si de cercetare-dezvoltare, asociatii profesionale si patronale reprezentative, autorităti ale administratiei publice cu responsabilităti în domeniu.

(13) Regulamentul de organizare si functionare, structura si componenta nominală a Comisiei Nationale se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.”

8. La articolul 4 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e) cu următorul cuprins:

,,e) notarea în partea a lII-a a cărtii funciare a imobilului a obligatiilor stabilite prin notificările/renotificările proprietarilor/ asociatiilor de proprietari, prevăzute la lit. c) si, respectiv, la alin. (3) lit. c) teza a doua, precum si, după caz, a deciziei de interventie aprobate prin dispozitie de primar, prevăzută la lit. d).”

9. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a), autoritătile administratiei publice locale pot hotărî, în conditiile legii, finantarea de la bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinatie, pentru expertizarea tehnică a locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice.”

10. La articolul 7, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Clădirile mentionate la alin. (1) prezintă pericol public în situatiile în care, după caz, întrunesc cel putin două dintre următoarele criterii:

a) cuprind spatii publice cu altă destinatie decât aceea de locuintă, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. a), având suprafata utilă totală de peste 50 m2, ocupate temporar/ permanent;

b) prezintă un regim de înăltime cu peste P+3 etaje si minimum 10 apartamente;

c) sunt amplasate în localităti pentru care valoarea de vârf a acceleratiei terenului pentru proiectare la cutremur ag, potrivit hărtii de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,16 g.

(3) Programele anuale se elaborează de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în baza propunerilor fundamentate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de consiliile judetene si avizate de comitetele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă si de Comisia Natională, si se aprobă, respectiv se actualizează ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinatie.”

11. La articolul (8), după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (I1), cu următorul cuprins:

“(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. e), autoritătile administratiei publice locale pot hotărî, în conditiile legii, finantarea de la bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinatie, pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. a), proprietatea persoanelor fizice, situate în clădirile incluse în programele anuale.”

12. La articolul 9, alineatul (1) formula introductivă si literele b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Proprietarii locuintelor si spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. a), persoane fizice, din clădirile incluse în programele anuale vor actiona potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) si vor beneficia de finantare din transferuri de la bugetul de stat si bugetul local pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare, în următoarele conditii:

b) notarea dreptului de creantă, în partea a lII-a a cărtii funciare a imobilelor incluse în programele anuale, în baza contractelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. h), cu mentionarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restituite de către fiecare proprietar, pentru executarea lucrărilor de consolidare, în conditiile prezentei ordonante;

c) restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat si bugetul local pentru executia lucrărilor de consolidare, în rate lunare egale fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data receptiei terminării lucrărilor de consolidare; în cazul întârzierii la plată a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în conditiile legii, pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare.”


13. La articolul 9, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Radierea notării dreptului de creantă prevăzut la alin. (1) lit. b) se face numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat si, după caz, de la bugetul local pentru executia lucrărilor de consolidare.

(4) Instituirea si radierea mentiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (4) lit. e) sunt scutite de plata taxei de timbru sau orice alte tarife.”

14. La articolul 11 alineatul (1), literele c) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) notarea dreptului de creantă în partea a lII-a a cărtii funciare a imobilelor incluse în programele anuale, în baza contractelor prevăzute la lit. h), cu mentionarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restituite de către fiecare proprietar, pentru executarea lucrărilor de interventie, în conditiile prezentei ordonante;

e) verificarea si decontarea documentatiei de proiectare, precum si a situatiilor de lucrări executate, conform solutiei de interventie din documentatia aprobată;”.

15. La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Contractul si procesul-verbal prevăzute la alin. (1) lit. h) si i) au valoare de înscris autentic si constituie titluri executorii. În temeiul acestora, în cartea funciară se va nota atât dreptul de creantă, cât si interdictia de înstrăinare a constructiei înainte de rambursarea integrală a ratelor neachitate în conditiile prevăzute la art. 12.”

16. La articolul 11, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Pentru imobilele care nu sunt înscrise în cartea funciară, notarea dreptului de creantă este conditionată de efectuarea operatiunilor de primă înscriere în evidentele de cadastru si publicitate imobiliară, în baza titlului de proprietate si a documentatiei cadastrale, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului si publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

17. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Sumele încasate din ratele lunare, precum si cele aferente ratelor rămase de achitat si actualizate la data înstrăinării se virează în contul de venituri al bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale, deschis la Trezoreria Statului, pentru finantarea în continuare a actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuintă.”

18. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Dreptul de creantă constituit în favoarea autoritătilor administratiei publice locale în conditiile art. 11 pentru locuintele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, dobândite în conditiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, incluse în programele anuale si la care se finantează, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea si executia lucrărilor de consolidare, se va nota în partea a lII-a a cărtilor funciare ale imobilelor odată cu dobândirea dreptului de proprietate.”

19. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Proprietarii beneficiază, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizatiei de construire pentru executia lucrărilor de interventie a constructiilor cu destinatia de locuintă din proprietate, precum si de taxa privind timbrul arhitecturii.”

20. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Autoritătile administratiei publice locale sunt scutite de orice taxe de timbru, tarife, comisioane sau cautiuni pentru cererile si actiunile adresate justitiei în temeiul prevederilor prezentei ordonante, pentru executarea lucrărilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente, precum si de tarifele pentru notarea dreptului de creantă în favoarea autoritătilor administratiei publice locale, inclusiv pentru radierea acestuia.”

21. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Asociatiile de proprietari din constructii cu destinatia de locuintă încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, cuprinse în programele anuale:

a) participă, prin reprezentant desemnat, la contractarea proiectării si, respectiv, a executării lucrărilor de interventie, în conditiile legii;

b) confirmă, prin reprezentant desemnat, însusirea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventie si a situatiilor de lucrări executate;

c) participă, prin reprezentant desemnat, la receptia la terminarea lucrărilor de interventie, precum si la receptia finală a acestora, care se organizează la 3 ani de la data semnării receptiei la terminarea lucrărilor.”

22. La articolul 24, alineatele (2)-(4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Săvârsirea contraventiilor prevăzute la alin. (1) se sanctionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor lit. a), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor lit. b), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor lit. d), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;

e) nerespectarea prevederilor lit. e), cu amendă de la 25.000 lei la 35.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor lit. f), cu amendă de la 35.000 lei la 50.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor lit. g), cu amendă de la 50.000 lei la 75.000 lei.

(3) Contraventiile se aplică, după caz, proprietarilor, administratorilor sau primarului general al municipiului Bucuresti, respectiv primarilor municipiilor, oraselor si comunelor.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele cu atributii de control ale primăriilor municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv ale Primăriei Municipiului Bucuresti, în cazul proprietarilor sau administratorilor, si de către prefect, în cazul primarului general al municipiului Bucuresti, respectiv al primarilor municipiilor, oraselor si comunelor.”

23. În cuprinsul ordonantei, următoarele sintagme se vor înlocui după cum urmează:

a) “Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor” cu “Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului”;

b) “Ministerul Economiei si Finantelor” cu “Ministerul Finantelor Publice”;

c) “Ministerul Internelor si Reformei Administrative” cu “Ministerul Administratiei si Internelor”;


d) “Inspectoratul de Stat în Constructii - ISC din subordinea Guvernului si în coordonarea Cancelariei Primului Ministru” cu “Inspectoratul de Stat în Constructii - ISC din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului”;

e) “comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de apărare împotriva dezastrelor” cu “comitetele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă”;

f) “clădire/clădiri de locuit” cu “constructie/constructii cu destinatia de locuintă”;

g) “lucrare/lucrări de consolidare” cu “lucrare/lucrări de interventie”.

Art. II. - Prevederile prezentei ordonante nu se aplică în cazul constructiilor cu destinatia de locuintă multietajate, încadrate în clasa 1 de risc seismic si care prezintă pericol public, pentru care, până la data publicării prezentei ordonante, au fost semnate contractele de executie a lucrărilor de interventie, cărora le sunt aplicabile prevederile actelor normative în vigoare la data initierii acestor proceduri.

Art. III. - (1) Prezenta ordonantă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Măsurile prevăzute la art. 2 alin. (11) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se vor lua în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. IV. - Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 5 decembrie 2007, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. V. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonante, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului va actualiza Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 5 februarie 2002.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 august 2011.

Nr. 16.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ

privind controlul calitătii în securitatea aviatiei civile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă reglementează cadrul privind asigurarea conditiilor de exercitare în România a competentelor Comisiei Europene, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspectiilor Comisiei în domeniul securitătii aeronautice, coordonarea si monitorizarea aplicării standardelor de bază comune, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securitătii aviatiei civile si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002 si de Regulamentul (UE) nr. 185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securitătii aviatiei, precum si cadrul privind asigurarea efectuării activitătilor de monitorizare a conformitătii, derularea actiunilor de rectificare a deficientelor si certificarea personalului care execută controlul calitătii în securitatea aviatiei civile.

(2) în sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) Conventia de la Chicago - Conventia privind aviatia civilă internatională, semnată la Chicago la data de 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul de Stat nr. 194/1965;

b) anexa 17- anexa 17 la Conventia de la Chicago;

c) Regulamentul (CE) nr. 300/2008 - Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securitătii aviatiei civile si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002;

d) Regulamentul (UE) nr. 72/2010 - Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspectiilor Comisiei în domeniul securitătii aeronautice;

e) Regulamentul (UE) nr. 18/2010 - Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si


al Consiliului în ceea priveste specificatiile pentru programele nationale de control al calitătii în domeniul securitătii aviatiei civile;

f) Doc 30 - Declaratia politicilor Conferintei Europene a Aviatiei Civile în securitatea aviatiei civile - Doc 30, editia a 13-a, mai 2010;

g) OACI - Organizatia Aviatiei Civile Internationale; h) CEAC- Conferinta Europeană a Aviatiei Civile; i) Comisie - Comisia Europeană;

j) AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Art. 2. - (1) în cuprinsul prezentei ordonante sunt aplicabile definitiile termenilor si expresiilor prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 si pct. 1 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008.

(2) în sensul prezentei ordonante, auditorul de securitate a aviatiei civile prevăzut la lit. A.h) din anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare, este auditorul definit la pct. 1.1.3 dinanexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008, anexă adăugată Regulamentului (CE) nr. 300/2008 în conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 18/2010.

Art. 3. - (1) Autoritatea competentă responsabilă cu coordonarea si monitorizarea aplicării standardelor de bază comune stabilite de Regulamentul (CE) nr. 300/2008, precum si cu dezvoltarea, punerea în aplicare si mentinerea programului national de securitate a aviatiei civile este Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

(2) în calitate de autoritate competentă, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii are următoarele atributii:

a) asigură conditiile de exercitare în România, în securitatea aviatiei civile, a competentelor Comisiei cu privire la inspectiile Comisiei în domeniul securitătii aeronautice, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 72/2010, a competentelor OACI, potrivit standardelor stabilite de anexa 17, si a competentelor CEAC potrivit politicilor continute de Doc 30;

b) dispune si coordonează efectuarea analizei riscului, în vederea stabilirii măsurilor mai stricte decât standardele de bază comune, potrivit prevederilor art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, si informează corespunzător Comisia;

c) ca urmare a inspectiei Comisiei, auditului OACI sau CEAC, dispune măsuri de remediere pentru deficientele care nu pot fi remediate prompt si monitorizează ducerea la îndeplinire a planului de actiune pentru remedierea deficientelor, iar atunci când constată remedierea tuturor deficientelor, confirmă în scris Comisiei, OACI sau CEAC;

d) dispune măsurile recomandate de evaluatorii CEAC si monitorizează aplicarea acestora;

e) elaborează, aplică si mentine Programul national de securitate a aviatiei civile, Programul national de control al calitătii si Programul national de pregătire în securitatea aviatiei civile;

f) execută controlul calitătii în securitatea aviatiei civile si stabileste termenele de remediere a deficientelor identificate si de aplicare a măsurilor de protectie în cazul vulnerabilitătilor;

g) evaluează conformitatea Programului de securitate aeroportuară cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 si, în cazul în care constată neconformităti, dispune măsuri suplimentare;

h) evaluează conformitatea Programului de securitate al transportatorului aerian cu prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 si, în cazul în care constată neconformităti, dispune măsuri suplimentare;

i) evaluează conformitatea Programului de securitate al entitătilor care aplică standarde de securitate aeronautică cu prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 si, în cazul în care constată neconformităti, dispune măsuri suplimentare;

j) monitorizează pregătirea auditorilor de securitate a aviatiei civile si dispune desfăsurarea acesteia cu o frecventă care să asigure mentinerea competentelor existente si însusirea de competente noi care să tină cont de evolutiile în securitatea aviatiei civile;

k) elaborează planul anual de efectuare a activitătilor de monitorizare a conformitătii în securitatea aviatiei civile;

l) elaborează metodologia de efectuare a activitătilor de monitorizare a conformitătii si a expertizelor în securitatea aviatiei civile;

m) analizează si aprobă planul de actiune pentru remedierea deficientelor înaintat de operatorul aeroportuar, transportatorul aerian sau de entitatea care aplică standarde de securitate aeronautică, ca urmare a efectuării unei activităti de monitorizare a conformitătii;

n) autorizează agentii abilitati, expeditorii cunoscuti si furnizorii abilitati de provizii de bord;

o) autorizează centrele de pregătire în domeniul securitătii aviatiei civile;

p) certifică auditorii de securitate a aviatiei civile;

q) certifică instructorii de securitate a aviatiei civile si validatorii independenti;

r) constată încălcarea normelor si aplică sanctiunile privind nerespectarea cerintelor din domeniul securitătii aviatiei civile, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.869/2005 pentru aprobarea Programului national de asigurare a calitătii în domeniul securitătii aeronautice - PNAC-SECA, cu modificările si completările ulterioare.

(3) în calitate de autoritate competentă, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii poate asigura îndeplinirea atributiilor prevăzute la alin. (2) si prin delegare de competentă si desemnarea unui organism tehnic specializat, respectiv AACR.

Art. 4. - (1) Autoritatea competentă se asigură că inspectia Comisiei în România se derulează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 72/2010, auditul OACI în România se derulează în conformitate cu standardele stabilite de anexa 17, auditul CEAC si evaluarea vulnerabilitătilor pe aeroporturi din România, care pot afecta calitatea în securitatea aviatiei civile, se derulează în conformitate cu politicile continute de Doc 30.

(2) Autoritatea competentă desemnează auditorul national cu atributii de colectare a datelor si de completare a chestionarului preliminar de inspectie a Comisiei, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010, auditorul de securitate a aviatiei civile cu atributii de colectare a datelor si de completare a chestionarului preliminar de audit OACI sau CEAC ori a chestionarului preliminar de evaluare a vulnerabilitătilor.

(3) Autoritatea competentă desemnează dintre auditorii de securitate a aviatiei civile un coordonator pentru activitatea de inspectie a Comisiei, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010, precum si pentru auditul OACI sau CEAC, denumit în continuare coordonator national.

(4) Coordonatorul national însoteste inspectorii Comisiei, auditorii OACI sau CEAC pe durata exercitării de către acestia a atributiilor specifice activitătii de monitorizare a conformitătii pe care o efectuează.

(5) Autoritatea competentă desemnează dintre auditorii de securitate a aviatiei civile o persoană de contact pe durata desfăsurării în România a activitătii de evaluare a vulnerabilitătilor, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice.

(6) Persoana de contact desemnată în conformitate cu prevederile alin. (5) însoteste evaluatorii CEAC pe durata exercitării de către acestia a activitătii la fata locului în România.

(7) Auditorul national desemnat în conformitate cu prevederile alin. (2), coordonatorul national desemnat în conformitate cu prevederile alin. (3) si persoana de contact desemnată în conformitate cu prevederile alin. (5) beneficiază de o indemnizatie stabilită în conformitate cu prevederile art. 8, pentru componentii echipei de audit.

(8) Autoritatea competentă asigură emiterea în timp util a documentelor de acces pe aeroport al inspectorilor Comisiei, potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010, si a autorizatiilor de introducere de către inspectorii Comisiei în zonele de securitate cu acces restrictionat si în părtile critice ale zonelor de securitate cu acces restrictionat a obiectelor utilizate la executarea testelor, inclusiv articole interzise, potrivit prevederilor art. 9 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010.

(9) Prevederile alin. (8) se aplică în mod corespunzător si auditorilor OACI sau CEAC, pe durata efectuării în România a auditului OACI sau CEAC, precum si evaluatorilor CEAC, pe durata efectuării în România a evaluării vulnerabilitătilor, cu exceptia prevederilor privind autorizatia de introducere a articolelor interzise.

(10) Autoritatea competentă întocmeste, tinând cont de datele pe care le detine si în baza datelor furnizate de operatorul aeroportuar, transportatorul aerian sau entitatea care aplică standarde de securitate aeronautică, supuse inspectiei Comisiei, planul de actiune pentru remedierea deficientelor si transmite, în termenul stabilit, potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) si (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010, răspunsul cerut de raportul de inspectie.

(11) Prevederile alin. (10) se aplică în mod corespunzător si în cazul planului de actiune pentru remedierea deficientelor constatate de auditorii OACI sau CEAC.

(12) Autoritatea competentă comunică după primirea raportului aspectele relevante care îi privesc pe operatorul aeroportuar, transportatorul aerian si entitatea care aplică standarde de securitate aeronautică, continute de raportul de inspectie a Comisiei ori de raportul de audit OACI sau CEAC, solicitând acestora datele corespunzătoare pentru întocmirea planului de actiune pentru remedierea deficientelor.

(13) În cazul raportului de evaluare a vulnerabilitătilor, autoritatea competentă dispune operatorului aeroportuar, transportatorului aerian si entitătii care aplică standarde de securitate aeronautică să aplice măsurile recomandate de evaluatorii CEAC si monitorizează aplicarea acestora.

Art. 5. - (1) Controlul calitătii în domeniul securitătii aviatiei civile se realizează prin activităti de monitorizare a conformitătii si expertize.

(2) Evaluarea conformitătii cu Regulamentul (CE) n r. 300/2008, cu normele de punere în aplicare a acestuia si cu Programul national de securitate a aviatiei civile se realizează în cadrul Programului de control al calitătii în domeniul securitătii aviatiei civile prin activitătile de monitorizare a conformitătii, respectiv audit de securitate, inspectie si test, potrivit prevederilor pct. 4.6. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008.

(3) Auditul de securitate, inspectia si testul se execută de echipe formate din auditori de securitate a aviatiei civile.

(4) în echipa de test pot fi cooptate si persoane care nu detin calitatea de auditor de securitate a aviatiei civile.

(5) Activitătile de monitorizare a conformitătii se efectuează în baza dispozitiei scrise a conducătorului structurii cu responsabilităti în domeniul securitătii aviatiei civile din cadrul autoritătii competente.

(6) Autoritatea competentă certifică auditorii de securitate a aviatiei civile, în baza criteriilor de calificare pentru auditori, prevăzute la pct. 15 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008, prin emiterea unui certificat de auditor de securitate a aviatiei civile, al cărui model se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(7) Persoanele certificate ca auditori de securitate a aviatiei civile sunt evidentiate în Tabelul auditorilor de securitate a aviatiei civile, care este făcut public si actualizat de autoritatea competentă, prin structura cu responsabilităti în domeniul securitătii aviatiei civile.

(8) După certificare, auditorilor de securitate a aviatiei civile le sunt interzise orice relatii contractuale sau pecuniare, directe sau indirecte, cu aeroporturile, operatorii sau entitătile care sunt supuse activitătilor de monitorizare efectuate de către acestia.

(9) Nerespectarea de către auditorii de securitate a aviatiei civile a prevederilor alin. (8) atrage suspendarea sau revocarea de către autoritatea competentă a certificatului prevăzut la alin. (6).

(10) Activitătile de monitorizare a conformitătii se efectuează de către personalul autoritătii competente care detine calificarea de auditor de securitate a aviatiei civile.

(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (10), în cazul stabilirii de către Comisie a unor cerinte suplimentare fată de cele actuale, autoritatea competentă poate utiliza personal calificat corespunzător din afara structurilor proprii.

Art. 6. - (1) Activitătile de monitorizare a conformitătii, prevăzute la art. 5 alin. (2) se efectuează în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) Frecventa auditului de securitate la aeroporturile civile din România, la transportatorii aerieni români si la agentii abilitati cargo si postali este de cel mult 2 ani, iar la alte entităti care aplică standarde de securitate aeronautică la cel mult 3 ani.

(3) Auditul de securitate prevăzut la alin. (2) se desfăsoară în baza planului anual de efectuare a activitătilor de monitorizare a conformitătii în securitatea aviatiei civile, aprobat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(4) Frecventa inspectiei si a testului este stabilită prin dispozitia conducătorului structurii cu responsabilităti în domeniul securitătii aviatiei civile din cadrul autoritătii competente.

(5) Auditul de securitate prevăzut la alin. (2) este efectuat de către o echipă de audit, desemnată prin dispozitia conducătorului structurii cu responsabilităti în domeniul securitătii aviatiei civile din cadrul autoritătii competente.

(6) Inspectia si testul prevăzute la alin. (4) sunt efectuate, după caz, de către o echipă de inspectie sau de către o echipă de test, desemnată prin dispozitia conducătorului structurii cu responsabilităti în domeniul securitătii aviatiei civile din cadrul autoritătii competente.

(7) Activitatea de monitorizare a conformitătii se finalizează cu un raport, semnat de toti membrii echipei, care trebuie să contină, în cazul în care sunt constatate deficiente, recomandări pentru remediere. În cazul în care semnatarii raportului de audit au puncte divergente, acestea se consemnează obligatoriu în raport, decizia finală apartinând sefului echipei.

(8) Activitatea de monitorizare a conformitătii se consideră finalizată odată cu predarea raportului de către echipele prevăzute la alin. (5) si (6) structurii cu responsabilităti în domeniul securitătii aviatiei civile din cadrul autoritătii competente, care îl transmite structurii supuse monitorizării.

(9) Structura supusă monitorizării înaintează autoritătii competente, în termen de maximum 15 zile de la primirea raportului, un plan de actiune pentru remedierea deficientelor si/sau de aplicare a recomandărilor, după caz.

(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), în cazul constatării unor deficiente grave, conducătorul structurii cu responsabilităti în domeniul securitătii aviatiei civile din cadrul autoritătii competente sau auditorul de securitate a aviatiei civile care îndeplineste rolul de sef al echipei de audit sau inspectie poate solicita structurii monitorizate, printr-o notificare scrisă, remedierea deficientelor în termene mai scurte de 15 zile sau imediat.

(11) Autoritatea competentă decide asupra planului de actiune pentru remedierea deficientelor prevăzut la alin. (9), decizie care devine obligatorie pentru emitentul acestuia.

(12) Autoritatea competentă monitorizează ducerea la îndeplinire a planului de actiune pentru remedierea deficientelor prevăzut la alin. (9).

Art. 7. - (1) Raportul prevăzut la art. 6 alin. (7), întocmit de echipa care efectuează activitatea de monitorizare a conformitătii, apartine autoritătii competente.

(2) Structura cu responsabilităti în domeniul securitătii aviatiei civile din cadrul autoritătii competente trebuie să pună raportul prevăzut la alin. (1) sau părtile corespunzătoare ale acestuia, pe baza principiului “nevoii de a cunoaste”, la dispozitia structurii supuse monitorizării, altor structuri despre care aceasta consideră că au un interes legitim, persoanelor cu atributii si responsabilităti în securitatea aviatiei civile din cadrul autoritătii competente, precum si structurilor Uniunii Europene fată de care România are obligatii specifice conform regulamentelor Uniunii Europene.

(3) Planul de actiune pentru remedierea deficientelor prevăzut la art. 6 alin. (9) apartine emitentului.

(4) Emitentul trebuie să pună planul de actiune prevăzut la art. 6 alin. (9) sau părtile corespunzătoare ale acestuia pe baza principiului “nevoii de a cunoaste”, la dispozitia autoritătii competente, persoanelor cu atributii si responsabilităti în securitatea aviatiei civile din cadrul structurii monitorizate emitente si din cadrul autoritătii competente, precum si structurilor Uniunii Europene fată de care România are obligatii specifice conform regulamentelor Uniunii Europene.

Art. 8. - Pentru efectuarea activitătilor de monitorizare a conformitătii, membrii echipei de audit, membrii echipei de inspectie si membrii echipei de test beneficiază de o indemnizatie al cărei cuantum se stabileste de autoritatea competentă, prin ordin al conducătorului acesteia.

Art. 9. - (1) Expertizele prevăzute la pct. 9 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 se efectuează de echipe desemnate de conducătorul structurii cu responsabilităti în domeniul securitătii aviatiei civile din cadrul autoritătii competente si care sunt formate din auditori de securitate a aviatiei civile si personal apartinând altor autorităti publice, putând fi cooptati în echipele de expertiză si consultanti tehnici din cadrul entitătilor care au responsabilităti în domeniul securitătii aviatiei civile.

(2) Expertizele se efectuează în scopul identificării vulnerabilitătilor în raport cu amenintările interne si cu securitatea zonelor publice ale aeroportului.

(3) în cazul identificării de vulnerabilităti, autoritatea competentă dispune măsuri de protectie proportionale cu nivelul riscului.

(4) Expertiza se finalizează cu un raport, semnat de toti membrii echipei, care trebuie să contină, în cazul în care sunt identificate vulnerabilităti, măsuri de protectie proportionale cu nivelul riscului. Dacă semnatarii raportului de expertiză au puncte divergente, acestea se consemnează obligatoriu în raport, decizia finală apartinând sefului echipei.

(5) Pentru efectuarea unei expertize, membrii echipei de expertiză beneficiază de indemnizatia prevăzută la art. 8.

Art. 10. - (1) Verificările la fata locului efectuate pentru desemnarea agentilor abilitati, expeditorilor cunoscuti, furnizorilor abilitati de provizii de bord sau furnizorilor abilitati de provizii de aeroport, verificările la fata locului efectuate pentru autorizarea sau agrearea centrelor de pregătire în domeniul securitătii aviatiei civile si verificările la fata locului efectuate pentru stabilirea conformitătii cu specificatiile definite a echipamentelor folosite pentru controlul de securitate, controlul accesului si pentru aplicarea altor măsuri de securitate sunt asimilate inspectiilor.

(2) Membrii echipelor care efectuează verificările la fata locului prevăzute la alin. (1) beneficiază de indemnizatia prevăzută la art. 8.

Art. 11. - (1) Plata indemnizatiilor prevăzute la art. 4 alin. (7), art. 8, art. 9 alin. (5) si art. 10 alin. (2) se suportă de către autoritatea competentă din venituri proprii, care se constituie din alocarea sumei de 0,15 euro/pasager din tariful de securitate perceput pe aeroporturile din România, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Indemnizatiile vor fi plătite după maximum 30 de zile de la predarea raportului structurii cu responsabilităti în domeniul securitătii aviatiei civile din cadrul autoritătii competente pentru membrii echipelor care efectuează activitătile de monitorizare a conformitătii sau expertiza, respectiv de la încheierea activitătii, pentru persoanele prevăzute la art. 4 alin. (7).

(3) Cuantumul sumei alocate din tariful de securitate prevăzut la alin. (1) poate fi modificat anual, prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(4) Administratiile aeroporturilor din România includ suma prevăzută la alin. (1) în tariful de securitate aprobat de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si o virează lunar, după colectare, în contul autoritătii competente, conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. 12. - Autoritatea competentă informează Comisia atunci când identifică cele mai bune practici, în conformitate cu prevederile pct. 17.1. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008.

Art. 13. - Autoritatea competentă transmite anual Comisiei, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010, datele a cel putin unul si cel mult 5 auditori de securitate a aviatiei civile, care pot fi solicitati să participe la inspectiile Comisiei.

Art. 14. - Autoritatea competentă transmite anual Comisiei, potrivit prevederilor pct. 18.1. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008, un raport cu privire la măsurile luate pentru a-si îndeplini obligatiile care îi revin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 300/2008, precum si la situatia din domeniul securitătii aviatiei civile pe aerodromurile situate pe teritoriul României.

Art. 15. - Faptele si sanctiunile contraventionale aplicabile ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei ordonante se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 16. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante, art. 1-9 din Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate în domeniul aviatiei civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2009, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 august 2011.

Nr. 17.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul ordonantei, sintagma “licentă de transport aerian” se înlocuieste cu sintagma “licentă de operare”.

2. La articolul 3, punctul 3.30 se abrogă.

3. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii asigură, direct sau prin delegare de competentă si desemnarea unor organisme tehnice specializate - institutii publice sau operatori economici care functionează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii -, elaborarea si punerea în aplicare a reglementărilor specifice, supervizarea sigurantei zborului, certificarea agentilor aeronautici civili, a personalului aeronautic civil si a tehnicii aeronautice, avizarea lucrărilor efectuate în zonele supuse servitutilor de aeronautică civilă, inspectia de sigurantă a zborului, investigarea tehnică a incidentelor si accidentelor în domeniul aviatiei civile, elaborarea, punerea în aplicare si supravegherea respectării reglementărilor în domeniul securitătii aeronautice.”

4. La articolul 50, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - (1) Transportatorii aerieni români pot efectua transporturi aeriene publice pe rute interne sau internationale, prin curse regulate sau neregulate, numai în conditiile detinerii unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate si a unei licente de operare, eliberată de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 august 2011.

Nr. 19.


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind revocarea domnului Nagy losif din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

Având în vedere cererea de demisie a domnului Nagy losif, aprobată de ministrul mediului si pădurilor, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/E.B./20 din 29 august 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (1)si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nagy losif se revocă din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 august 2011.

Nr. 82.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Abos Gabriel în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

Având în vedere adresa Ministerului Mediului si Pădurilor înregistrată sub nr. 5/E.B./20 din 29 august 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (1)si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Abos Gabriel se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 august 2011.

Nr. 83.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si pădurilor nr. 405/2010 privind constituirea si functionarea Comisiei de analiză tehnică la nivel central

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 162.701/DM din 21 iulie 2011 al Directiei controlul poluării si evaluare impact,

luând în considerare prevederile art. 3, 4, 5 si 6 din Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context

 

transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 405/2010 privind constituirea si functionarea Comisiei de analiză tehnică la nivel central, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (1) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) CAT se compune din reprezentanti ai autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si pădurilor din cadrul directiilor si compartimentelor de specialitate si ai autoritătilor publice centrale pentru dezvoltare regională si turism, sănătate, agricultură si dezvoltare rurală, transporturi si infrastructură, economie, comert si mediu de afaceri, cultură si patrimoniu national, finante, administratie si interne, protectie civilă si gestionarea situatiilor de urgentă si, după caz, ai autoritătii publice centrale care asigură realizarea politicii externe a statului român.

(4) în functie de specificul proiectului sau activitătii care se supune procedurilor de reglementare, în componenta CAT presedintele decide participarea altor reprezentanti ai autoritătilor publice de reglementare sau control/institutii publice/foruri nationale de stiintă si cultură/institute de cercetare, proiectare sau consultantă precum: Agentia Natională pentru Resurse Minerale, Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, Garda Natională de Mediu, Administratia Natională «Apele Române», Agentia Nucleară pentru Deseuri Radioactive, Academia Română, Institutul de Economie Natională, Sucursala de Inginerie Tehnologică pentru Obiective Nucleare (CITON) etc.”

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) CAT se întruneste în cadrul următoarelor proceduri de reglementare aflate în competenta de solutionare a autoritătii publice centrale pentru protectia mediului:

a) procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele publice si private supuse evaluării impactului asupra mediului si desfăsurată la nivel national, precum si procedura de evaluare a impactului în context transfrontieră, în cazul în care România este stat posibil afectat de către proiectele initiate de statele vecine;

b) procedura de autorizare a activitătilor cu impact semnificativ asupra mediului.”

3. La articolul 4 alineatul (2), după litera g) se introduc trei noi litere, literele h), i) si j), cu următorul cuprins:

,,h) participă la procesul de analiză a documentatiei de evaluare a impactului asupra mediului transmisă statului român, respectiv autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, de statul în care a fost initiat proiectul si formulează puncte de vedere în scris, cu privire la această documentatie;

i) participă la analizarea completărilor sau, după caz, a răspunsurilor privind documentatia de evaluare a impactului asupra mediului, primite de la statul în care a fost initiat proiectul;

j) propune, pe baza punctelor de vedere exprimate de membrii CAT, precum si a opiniilor justificate ale publicului, pozitia fată de proiectul care a făcut obiectul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră.”

4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) CAT se întruneste în situatiile prevăzute de legislatia de mediu în vigoare privind procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, inclusiv în cadrul procedurii de evaluare a impactului în context transfrontieră, în situatia în care România este stat posibil afectat de către proiectele initiate de statele vecine, precum si în cadrul procedurii de emitere a autorizatiei de mediu sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea presedintelui.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 18 august 2011.

Nr. 2.104.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Procedurii de selectie a avocatilor din România sau din străinătate, specializati în litigii internationale în legătură cu contractele finantate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, în vederea încheierii si derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistentă si reprezentare juridică a Ministerului Finantelor Publice - Oficiul de Plăti si Contractare PHARE în fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor si în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum si în alte litigii izvorâte din contractele finantate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.003/2011

 

Având în vedere Decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr. 3.282/C8/2761, 2.775, 2.905 din data de 4 august 2011, emisă în conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit prevederilor art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de selectie a avocatilor din România sau din străinătate, specializati în litigii internationale în legătură cu contractele finantate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, în vederea încheierii si derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistentă si reprezentare juridică a Ministerului Finantelor Publice - Oficiul de Plăti si Contractare PHARE în fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor si în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum si în alte litigii izvorâte din contractele finantate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.003/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 26 mai 2011, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) în urma aplicării prezentei proceduri vor fi selectati în vederea încheierii acordului-cadru de asistentă si reprezentare toti avocatii care au primit un punctaj final mai mare de 70 de puncte.

(2) Contractele subsecvente de asistentă si reprezentare juridică se vor încheia prin reluarea competitiei cu toti avocatii selectati în acordul-cadru.

(3) Procedura de negociere în vederea atribuirii contractelor subsecvente cu avocatii selectati în acordul-cadru este reglementată în anexa D.”

2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Acordul-cadru de asistentă si reprezentare juridică produce efecte fată de Ministerul Finantelor Publice - Oficiul de Plăti si Contractare PHARE doar din punct de vedere al acceptării ofertei/ofertelor avocatului/avocatilor, acestia din urmă fiind obligati să respecte toate elementele/conditiile care guvernează contractele subsecvente atribuite în perioada de valabilitate a acordului-cadru.

(2) Societătile de avocati sunt îndreptătite la solicitarea de plăti Ministerului Finantelor Publice - Oficiul de Plăti si Contractare PHARE doar în baza contractului subsecvent de asistentă si reprezentare juridică, atribuite în conditiile prevăzute de art. 5 alin. (2), si doar ulterior emiterii mandatului de reprezentare.”

3. La anexa B la procedură “Caiet de sarcini” capitolul 2 “Calificarea ofertantilor” punctul 2.1 litera a), subpunctul a.1) va avea următorul cuprins:

,,a.1) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 si 181 (formularul din anexa nr. 3 «Declaratie privind eligibilitatea») din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Se vor prezenta în original sau copie cu mentiunea «conform cu originalul» următoarele documente sau echivalentul acestora pentru avocatii ofertanti străini:

- certificat de atestare fiscală, eliberat de organul de administrare fiscală competent privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent. Certificatul trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor;

- certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor;

- cazier judiciar pentru avocatul/avocatii propus/propusi în ofertă;

- cazier fiscal pentru avocatul/avocatii propus/propusi în ofertă.”

4. La anexa B la procedură capitolul 2 punctul 2.1 litera b) subpunctul b.1), a patra si a cincea liniută vor avea următorul cuprins:

“- documente doveditoare care să ateste faptul că avocatul/avocatii detine/detin asigurare profesională valabilă;

- pentru persoanele juridice/fizice străine este necesară prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o formă de înregistrare si, după caz, de atestare ori apartenentă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care avocatul/avocatii este/sunt stabilit/stabiliti, precum si îndeplinirea conditiei stipulate la art. 13 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare.”


5. La anexa B la procedură capitolul 2 punctul 2.1 litera d), nota va avea următorul cuprins:

NOTĂ:

Echipa propusă va contine cel putin un avocat cu atributii de a acorda consultantă si un avocat cu atributii de coordonare, în acceptiunea caietului de sarcini.”

6. La anexa B la procedură capitolul 2 punctul 2.1, litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) Fiecare avocat ofertant să fi prestat servicii de asistentă si reprezentare juridică în cel putin 3 contracte de achizitii publice de lucrări si/sau contracte de servicii de supervizare lucrări, a căror atribuire s-a efectuat potrivit cadrului de reglementare prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, si de celelalte acte normative subsecvente în materia achizitiilor publice din România si/sau potrivit procedurilor legale ale Uniunii Europene.

NOTĂ:

Informatiile privind experienta anterioară solicitată mai sus se pot regăsi si în CV-urile membrilor echipei propuse. Totodată, în demonstrarea experientei anterioare solicitate mai sus, se vor anexa documente-suport cum ar fi: copii după contracte, recomandări.”

7. La anexa B la procedură capitolul 2 punctul 2.1, litera f) va avea următorul cuprins:

,,f) Cunostinte de nivel postuniversitar în materia dreptului comertului international sau experientă în prestarea de servicii de asistentă si reprezentare juridică în cel putin un contract comercial international.

NOTĂ:

Cunostintele în materia dreptului comertului international se demonstrează prin prezentarea oricărui document de cel putin nivelul unei diplome postuniversitare, iar în cazul experientei în cel putin un contract comercial international, prin prezentarea unor documente-suport cum ar fi: copii după contracte, recomandări.”

8. La anexa B la procedură capitolul 2 punctul 2.1, litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) Cunostinte de limbă engleză

NOTĂ:

Avocatii vor depune certificate de atestare lingvistică pentru fiecare membru al echipei propuse sau declaratii pe propria răspundere care să ateste cunostinte avansate de limba engleză. Pentru vorbitorii nativi de limba engleză se va depune copia actului de identitate ce atestă calitatea de cetătean al unei tări unde limba oficială de comunicare este limba engleză.”

9. La anexa B la procedură capitolul 3 “Criterii de selectie”, literele a), c) si d) vor avea următorul cuprins:

,,a) numărul de avocati definitivi care vor face parte din echipă, cu o vechime de minimum 10 ani de la data emiterii actului de numire în calitatea de avocat, pentru avocatii cu atributii de a acorda consultantă si cei cu atributii de coordonare propusi, si cu o vechime de minimum 5 ani de la data emiterii actului de numire în calitatea de avocat, pentru ceilalti avocati;

c) numărul avocatilor din echipă care au participat la proceduri ale Comisiei de Adjudecare a Disputelor sau la alte proceduri de mediere/conciliere comercială;

d) numărul avocatilor din echipă care au participat la proceduri de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană sau la alte proceduri de mediere/conciliere desfăsurate în fata unei alte entităti internationale donatoare de fonduri nerambursabile;”.

10. La anexa B la procedură capitolul 7 “Punctajul” punctul 7.1 “Punctajul ofertei tehnice”, literele a), c), d) si e) vor avea următorul cuprins:

,,a) numărul de avocati definitivi care vor face parte din echipă, cu o vechime de minimum 10 ani de la data emiterii actului de numire în calitatea de avocat, pentru avocatii cu atributii de a acorda consultantă si cei cu atributii de coordonare propusi, si cu o vechime de minimum 5 ani de la data emiterii actului de numire în calitatea de avocat, pentru ceilalti avocati - câte un punct pentru fiecare membru al echipei de avocati care îndeplineste criteriul de minimum 10 ani de la data emiterii actului de numire în calitatea de avocat si 0,5 puncte pentru cei cu o vechime de minimum 5 ani de la data emiterii actului de numire în calitatea de avocat, dar nu mai mult de 10 puncte în total pentru cele două tipuri de vechime;

c) numărul avocatilor din echipă care au prestat servicii de asistentă si reprezentare în proceduri ale Comisiei de Adjudecare a Disputelor sau la alte proceduri de mediere/conciliere comercială - câte două puncte pentru fiecare membru al echipei de avocati care îndeplineste criteriul, dar nu mai mult de 10 puncte;

d) numărul avocatilor din echipă care au prestat servicii de asistentă si reprezentare în proceduri de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană sau la alte proceduri de mediere/conciliere desfăsurate în fata unei alte entităti internationale donatoare de fonduri nerambursabile - câte două puncte pentru fiecare membru al echipei de avocati care îndeplineste criteriul, dar nu mai mult de 10 puncte;

e) numărul avocatilor din echipă care au experientă în litigii comerciale internationale cu o valoare mai mare de 1.000.000 euro si aflate în legătură cu contracte finantate în cadrul programelor de preaderare ISPAsi PHARE, precum si în alte programe cu finantare externă, în fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert - câte 10 puncte pentru fiecare membru al echipei de avocati care îndeplineste criteriul, dar nu mai mult de 40 de puncte.”

11. La anexa B la procedură capitolul 7, punctul 7.3 “Punctajul final” va avea următorul cuprins:

“7.3. Punctajul final

Punctajul final se obtine prin însumarea punctajului tehnic obtinut cu punctajul ofertei financiare.”

12. La anexa B la procedură, capitolul 9 “Atribuirea acordului-cadru de asistentă si reprezentare” va avea următorul cuprins:

“9. Atribuirea acordului-cadru de asistentă si reprezentare

9.1. Ministerul Finantelor Publice - Oficiul de Plăti si Contractare PHARE are obligatia de a încheia acordul-cadru de asistentă si reprezentare cu toti ofertantii ale căror oferte au întrunit un punctaj final mai mare de 70 de puncte în urma individualizării acestuia conform pct. 7.3.

9.2. Ministerul Finantelor Publice - Oficiul de Plăti si Contractare PHARE va comunica în scris, în cel mult 10 zile, tuturor ofertantilor rezultatul aplicării procedurii «Selectie de oferte». Calculul celor 10 zile se va efectua de la data aprobării raportului de atribuire de către ordonatorul principal de credite, în urma remiterii acestuia de către comisia de selectie a ofertelor.

9.3. În acordul-cadru de asistentă si reprezentare încheiat cu ofertantii selectati se va mentiona onorariul.”

13. La anexa B la procedură capitolul 10 “Acordarea mandatelor de reprezentare”, punctul 10.2 va următorul cuprins:

“10.2. În mandatul de reprezentare Ministerul Finantelor Publice - Oficiul de Plăti si Contractare PHARE va identifica, în toate cazurile, 2 avocati, unul cu atributii de a acorda consultantă, respectiv unul cu atributii de coordonare, care vor presta serviciile juridice alături de echipa de suport din cadrul DGJ, pentru fiecare litigiu. Ministerul Finantelor Publice - Oficiul de Plăti si Contractare PHARE are dreptul de a decide numărul de avocati propusi în oferta tehnică ce vor participa în fiecare litigiu.”

14. La anexa C la procedură “Acord-cadru de asistentă si reprezentare” capitolul 10 “Verificări”, punctul 10.1 va avea următorul cuprins:

“10.1. Achizitorul are dreptul de a verifica, în conformitate cu conditiile specificate în prezentul acord-cadru, în contractele subsecvente si în mandatele de reprezentare, modul de prestare a serviciilor. Verificarea se efectuează la sediul achizitorului sau al prestatorului si include analiza documentară si faptică a oricăror aspecte aferente derulării prezentului acord-cadru si a contractelor subsecvente.”

15. La anexa C la procedură capitolul 11 “Penalităti si daune-interese”, punctul 11.1 va avea următorul cuprins:

“11.1. În situatia în care prestatorul refuză să îsi îndeplinească obligatiile asumate prin prezentul acord-cadru, achizitorul are dreptul de a-i solicita de îndată repararea prejudiciului efectiv cauzat până la acoperirea integrală a acestuia.”

16. La anexa D2 la procedura de negociere în vederea atribuirii contractelor subsecvente “Instructiuni de ofertare pentru negociere” capitolul 5 “Deschiderea si evaluarea ofertelor” punctul 5.1, al patrulea paragraf va avea următorul cuprins:

“Cu această ocazie se va verifica continutul ofertelor preliminare, din punct de vedere al conformitătii continutului acestora cu cerintele din documentele transmise candidatilor, consemnându-se rezultatul în procesul-verbal al comisiei de negociere. În cursul rundelor de negocieri se vor evidentia pentru fiecare candidat inclusiv aspectele de natură tehnică ce nu întrunesc cerintele minime din cadrul documentatiei de negociere în vederea îmbunătătirii acestora.”

17. În tot cuprinsul ordinului, sintagmele “avocat consultant” si “avocat coordonator” se înlocuiesc cu sintagmele “avocat cu atributii de a acorda consultantă”, respectiv “avocat cu atributii de coordonare”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 22 august 2011.

Nr. 2.441.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.