MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 594/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 594         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 august 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

804. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 25 ianuarie 2011, la Bucuresti la 9 martie 2011 si la Galati la 11 martie 2011, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

814. - Hotărâre privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov, a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 

815. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe si al Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru finantarea unor cheltuieli privind înfiintarea unui serviciu de centru de răspuns cu apelare prin linie telefonică si postă electronică, prin care să fie oferite informatii si consiliere lucrătorilor români din Spania si celor care doresc informatii despre noile reglementări privind piata muncii din Spania

 

816. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

831. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti”, judetul Arad

 

835. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea stabilirii unor măsuri organizatorice pentru îndeplinirea de către România a obligatiei de raportare către Comisia Europeană, prevăzută la art. 17 alin. (1) din Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.860. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.616/2010

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

663. - Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale-formulare unice pe tară, fără regim special


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 25 ianuarie 2011, la Bucuresti la 9 martie 2011 si la Galati la 11 martie 2011, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002, aprobată prin Legea nr. 120/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 5 convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati, prin scrisoarea*) semnată la Luxemburg la 25 ianuarie 2011, la Bucuresti la 9 martie 2011 si la Galati la 11 martie 2011, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 187/2002, aprobată prin Legea nr. 120/2003, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 804.


*) Traducere.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală de trezorerie si datorie publică

Str. Apolodor 17, sectorul 5, Bucuresti

Tel:+ 4 021 319 97 52

Fax:+ 4 021 319 97 35

 

9 Martie 2011

Banca Europeană de Investitii

98-100, bd. Konrad Adenauer

L-2950 Luxemburg

Fax: +352 437704

 

În atentia:        domnului Cormac Murphy, sef serviciu

CC:                  doamnei Milena Messori, seful Biroului Bucuresti

 

Ref: Anularea angajamentului neutilizat aferent Contractului de finantare nr. 21.490, datat 8 martie 2002 Proiectul de protectie a malului pe Canalul Sulina

 

Stimate domn,

Vă confirmăm primirea si vă multumim pentru scrisoarea dumneavoastră datată 25 ianuarie 2011, prin care am fost informati cu privire la anularea sumei de 18.100.000 euro în conformitate cu art. 1.05 din Contractul de finantare încheiat între România, Banca Europeană de Investitii si Administratia Fluvială a Dunării de Jos, Galati.

 

Cu sinceritate,

Bogdan Alexandru Drăgoi

secretar de stat

(semnătură indescifrabilă)


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

R.A. Administratia Fluvială a Dunării de Jos Galati

Str. Portului nr. 32, România

Tel: +40236 460 812, 460 353, 460 016

Fax: 460 847

E-mail: secretariat@afdj.ro

Registrul comertului: J17/10031

C.U.I.: 1644670

Cod IBAN: R075BRDE180SV03879541800 BRD Galati

 

Nr. 6852/11.03.2011

Către:                          Banca Europeană de Investitii

În atentia: domnului    Jean-Marc Martin

CC: BEI - doamna      Karine Measson

 

Ministerul Finantelor Publice

Subiect:                       Proiectul de protectie a malului pe Canalul Sulina (2000-0540)

Ref:                             Contractul de finantare nr. 21.490, datat 8 martie 2002

 

Fax: + 352 43 79 67 290

 

Stimate domnule Martin,

Vă confirmăm, în mod oficial, primirea scrisorii dumneavoastră datată 27 ianuarie 2011, prin care se anulează partea neutilizată a împrumutului în valoare de 18.100.000 euro în contextul Contractului de finantare mentionat mai sus.

 

Cu sinceritate, Florin Uzumtoma,

director general

(semnătură indescifrabilă)

(stampila oficială Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Administratia Fluvială a Dunării de Jos, Galati)

Radu Rus,

coordonator UIP

(semnătură indescifrabilă)

 

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTITII

Ministerul Finantelor Publice

Directia generală de trezorerie si datorie publică

Str. Apolodor 17, sectorul 5, Bucuresti

România

 

În atentia doamnei Boni Cucu, director general adjunct

 

BEI 000816 27 ianuarie 2011

Luxemburg, 25 ianuarie 2011

 

OPS A/SEE - 2/20000540/DQ

 

Subiect: Proiectul de protectie a malului pe Canalul Sulina

Contractul de finantare nr. 21.490, datat 8 martie 2002

 

Stimată doamnă Cucu,

Tinând cont de art. 1.05 (prevederi finale) din Contractul de finantare mentionat, încheiat între România, Banca Europeană de Investitii si Administratia Fluvială a Dunării de Jos Galati, vă confirmăm în mod oficial faptul că angajamentul neutilizat în valoare de 18.100.000 euro a fost anulat.

 

Cu sinceritate,

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTITII

C. Murphy (semnătură indescifrabilă)

J.-M. Martin (semnătură indescifrabilă)

 

CC/R.A. Administratia Fluvială a Dunării de Jos

domnului Florin Uzumtoma - director general

 

Bd. Konrad Adenauer 100, L-2950 Luxemburg, tel. + 352 43 791, fax + 352 43 77 04, e-mail: info@eib.org, www.eib.org


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov, a unui imobil aflat în domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) si art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicasi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 175 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov, a unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Brasov, Str. Turnului nr. 13, judetul Brasov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea asigurării unui spatiu de depozitare adecvat pentru Serviciul Judetean Brasov al Arhivelor Nationale.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 814.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si care se dă în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea imobilului

- lei -

Numărul de înregistrare în inventarul bunurilor din domeniul public

Municipiul Brasov,

Str. Turnului nr. 13,

judetul Brasov

Statul român - domeniul public

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov

Teren intravilan

Suprafată: 3.056 m2

Nr. cadastral: 118793, C.F. Brasov nr. 118793

Constructii industriale si edilitare:

Nr. cadastral: 118793-C1, Suprafată: 533 m2

Nr. cadastral: 118793-C2, Suprafată: 2320 m2

8.189.000

Ministerul Finantelor Publice urmează să atribuie numărul de înregistrare în inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe si al Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru finantarea unor cheltuieli privind înfiintarea unui serviciu de centru de răspuns cu apelare prin linie telefonică si postă electronică, prin care să fie oferite informatii si consiliere lucrătorilor români din Spania si celor care doresc informatii despre noile reglementări privind piata muncii din Spania

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe, destinată finantării unor cheltuieli pentru achizitionarea serviciilor de comunicatii necesare functionării centrului de răspuns, cu suma de 87 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, după cum urmează:

a) 65 mii lei pentru articolul 01 “Bunuri si servicii”, alineatul 08 “Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet”;

b) 22 mii lei pentru articolul 30 “Alte cheltuieli”, alineatul 30 “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale cu suma de 188 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, destinată finantării unor cheltuieli pentru furnizarea de echipamente si logistică necesare înfiintării unui serviciu de centru de răspuns cu apelare prin linie telefonică si postă electronică, prin care să se ofere informatii si consiliere lucrătorilor români din Spania si celor care doresc informatii despre noile reglementări privind piata muncii din Spania, la capitolul 61.01 “Ordine publică, apărare si sigurantă natională”, după cum urmează:

a) 81 mii lei pentru titlul 20 “Bunuri si servicii”, din care 54 mii lei pentru articolul 01 “Bunuri si servicii”, alineatul 08 “Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet”, si 27 mii lei pentru articolul 06 “Deplasări, detasări, transferări”, alineatul 02 “Deplasări în străinătate”;

b) 107 mii lei pentru titlul 71 “Active nefinanciare”, articolul 01 “Active fixe”, alineatul 02 “Masini, echipamente si mijloace de transport”.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetelor Ministerului Afacerilor Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

p. Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Ioan Balaure

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 815.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Măsurile de reorganizare stabilite prin prezenta hotărâre se realizează în termen de 30 de zile de data intrării în vigoare a acesteia, cu respectarea procedurilor si dispozitiilor legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 816.

 

 


ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

 


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)

 

INSTITUTII

care functionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

A. În subordine:

1. Inspectia Muncii (3.105 posturi)

2. Organisme intermediare regionale pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (350 de posturi):

a) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est;

b) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est;

c) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia;

d) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia;

e) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest;

f) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest;

g) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru;

h) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucuresti-llfov.

3. Agentia Natională pentru Prestatii Sociale (1.163 de posturi)

B. În coordonare:

1. Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.PS. Bucuresti

2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.PM. “Alexandru Darabont” - Bucuresti

C. Sub autoritate:

1. Casa Natională de Pensii Publice

2. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)

 

PARCUL NORMAT

de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si institutiile din subordine

 

Nr. crt.

Denumirea institutiei

Tipul mijlocului de transport

Parcul normat

Consumul lunar de carburanti - litri lună/mijloc de transport -

1

Administratia Centrală a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- activitate de monitorizare a proiectelor finantate din împrumuturi acordate de Banca Mondială si de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

- activitate de monitorizare a programelor de interes national

- activitate de inspectie socială

- autoturism

- autoturism

- microbuz

- autoturism

- cabinet ministru - 1

- cabinet secretar de stat - 2

- cabinet secretar general - 1

- parc comun - 5*)

- parc comun - 2

- parc comun - 1

- câte un autoturism la nivelul fiecărui judet si 6 autoturisme la nivelul municipiului Bucuresti

200

200

200

150

200

200

150

2

Organismele intermediare regionale pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”

- autoturism

- câte două pentru fiecare organism

100

3

Agentia Natională pentru Prestatii Sociale

- autoturism

- aparat central - 3

- agentii teritoriale de prestatii sociale - 85 (câte două pentru fiecare agentie judeteană si 3 pentru cea a municipiului Bucuresti)

150

100


*) Dintre care două autoturisme achizitionate din fonduri comunitare de preaderare destinate activitătilor specifice Autoritătii de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti”, judetul Arad

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică “Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste CF Arad- Bucuresti”, judetul Arad, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti”, judetul Arad, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza municipiului Arad, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1, situate pe raza municipiului Arad, sunt în cuantum total de 121 mii lei si sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul “Alte transferuri”, pozitia “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri, la solicitarea expropriatorului, ordonator principal de credite, Ministerul Finantelor Publice aprobă deschiderea de credit bugetar în contul acestuia pentru suma reprezentând valoarea totală a despăgubirilor, în conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunostinta publică prin afisare la sediul consiliului local respectiv si prin afisare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 august 2011.

Nr. 831.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.


 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

imobilelor care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti”, judetul Arad

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-

teritorială

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

Tarlaua/Parcela

Categoria

de folosintă

Nr. carte funciară /Nr. titlu de proprietate

Suprafata de expropriat

(m2)

Valoarea despăgubirii aferente terenului

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Arad

Stănis Iuliana

223/1.1938/1/19

A

TP 2359/1995

57

148

 

 

 

 

 

 

2200

5.707

2.

Arad

Smoczer Măria

223/1.1938/1/20

A

320504

9622

24.961

3.

Arad

Ciudan Lita

223/1.1938/1/21

A

TP 2353/1995

485

1.258

4.

Arad

Sandici Persida; Sandici Gheorghe; Glogovicean Floare; Sandici Măria

223/1.1938/1/22

A

TP 2314/1995

444

1.152

5.

Arad

S.C. ADIOR FURNIRE - S.R.L.

223/1.1938/1/23

A

302169

4004

10.387

6.

Arad

Sandici Valeria

223/1.1938/1/24

A

319024

263

682

7.

Arad

Marseu Elena

224/2.1941/2/15

A

320981

6

16

8.

Arad

Marseu Elena

224/2.1941/2/14

A

320980

51

132

9.

Arad

S.C. ROMSTAR DIRECT - S.R.L.

224/2.1941/2/13

A

320969

73

189

10.

Arad

S.C. ROMSTAR DIRECT - S.R.L.

224/2.1941/2/12/1

A

320947

65

169

11.

Arad

Mihut Adrian-Florin

224/2.1941/2/12/2

A

321013

119

309

12.

Arad

Putin Racovita Emilia; Tomuta Veronica; Tomuta Elena; Tomuta Dumitru Silviu

224/2.1941/2/11

A

320977

188

488

13.

Arad

S.C AUTOSCHUNN ARAD

224/2.1941/2/2

A

302124

5

185

14.

Arad

S.C. ICIMARAD - S.A.

1.32/1/1

A

309331

1928

71.452

15.

Arad

Muresan Călin Sebastian; Muresan Laura Lucia

1.32/1/2

A

306224

14

36

16.

Arad

La dispozitia comisiei locale de aplicare a legilor proprietătii*)

NPR 1896/1

NPR

-

103

134

17.

Arad

Parohia Ortodoxă Micalaca Veche

230.1953/1

A

310613

51

132

18.

Arad

S.C. ROMCON CONECT - S.R.L.

230.1955/1/3

A

320996

25

65

19.

Arad

Muresan Călin Sebastian; Muresan Laura Lucia

230.1957/1/44/1

A

306283

41

106

20.

Arad

Muresan Călin Sebastian; Muresan Laura Lucia

230.1957/1/44/2

A

310690

366

949

21.

Arad

Muresan Sorin Sebastian; Muresan Laura Lucia

230.1955/2

A

300008

700

1816

 

 

 

 

 

TOTAL:

20.810

120.473


*) Detinător până la solutionarea cererilor, conform legislatiei în vigoare.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea stabilirii unor măsuri organizatorice pentru îndeplinirea de către România a obligatiei de raportare către Comisia Europeană, prevăzută la art. 17 alin. (1) din Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport

 

Având în vedere prevederile art. 17 din Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:

“71. comunică Comisiei Europene rapoartele prevăzute la art. 17 din Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport, pe baza rapoartelor elaborate de către fiecare dintre autoritătile si institutiile publice prevăzute în anexa nr. 5, în conformitate cu formularul de raportare si indicatiile de completare prevăzute în anexa nr. 6.”

2. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. După anexa nr. 4 se introduc două noi anexe, anexele nr. 5 si 6, având continutul prevăzut în anexele nr. 1 si 2.

Art. II. - (1) în vederea îndeplinirii obligatiei de raportare către Comisia Europeană, prevăzută la art. 17 alin. (1) din Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport, denumită în continuare Directiva STI, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Directia generală afaceri europene si relatii internationale, transmite Comisiei Europene până cel mai târziu la data de 27 august 2011 un raport centralizat privind activitătile si proiectele nationale cu privire la domeniile prioritare prevăzute ia art. 2 din Directiva STI si a căror sferă de aplicare este mentionată în anexa I la Directiva STI.

(2) Raportul centralizat se întocmeste de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Directia generală infrastructură, transport multimodal si participarea sectorului privat, cu respectarea orientărilor pentru raportare care vor fi adoptate de Comisia Europeană în baza art. 17 alin. (2) din Directiva STI, pe baza rapoartelor elaborate si transmise de către fiecare dintre autoritătile si institutiile publice prevăzute în anexa nr. 1, denumite în continuare autorităti responsabile.

Art. III. - Autoritătile responsabile vor duce la îndeplinire prevederile art. II alin. (2) până cel târziu la data de 23 august 2011.

Art. IV. - În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile utilizate în textul acesteia au semnificatiile prevăzute la art. 4 din Directiva STI.

Art. V - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Iulia Adriana Oana Badea,

secretar de stat

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

 

Bucuresti, 17 august 2011.

Nr. 835.

 

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)

 

LISTA

autoritătilor responsabile potrivit art. II alin. (2) din hotărâre

 

a) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

b) Ministerul Administratiei si Internelor

c) Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

d) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

e) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

f) Ministerul Mediului si Pădurilor

g) Ministerul Sănătătii h) Ministerul Apărării Nationale i) Serviciul de Telecomunicatii Speciale j) Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)

 

Formular de raportare si indicatii de completare

 

A.

Autoritatea responsabilă

 

B.

Domeniul prioritar

 

C.

Prezentare de ansamblu

 

D.

Informatii privind activităti si proiecte relevante

Activitatea/Proiectul nr. ...

Denumirea activitătii/proiectului

 

 

 

 

Structura care implementează activitatea/proiectul (denumirea si coordonatele de contact: adresa, numele persoanei de contact, functia, adresa de e-mail, numărul de telefon)

 

 

 

 

Participanti la activitate/în proiect, cu indicarea liderului (dacă este cazul)

 

 

 

 

Beneficiarul activitătii/proiectului

 

 

 

 

Descrierea sumară a activitătii/proiectului

 

 

 

 

Durata activitătii/proiectului, cu indicarea datei de începere a acesteia/acestuia

 

 

 

 

Obiectivele activitătii/proiectului

 

 

 

 

Etape de implementare (dacă este cazul)

 

 

 

 

Rezultate obtinute/urmărite

 

 

 

 

Resurse

 

 

 

 

Stadiu (cu indicarea unor cifre, dacă este posibil, pentru a se putea ulterior analiza progresul)

 

 

 

 

Observatii

 

 

Indicatii de completare a formularului de raportare:

A. Rubrica “Autoritatea responsabilă” se completează cu denumirea autoritătii/institutiei si coordonatele de contact ale acesteia.

B. Rubrica “Domeniul prioritar” se completează cu cele 4 domenii prioritare:

- “Domeniul prioritar I: Utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic si de călătorie”;

- “Domeniul prioritar II: Continuitatea serviciilor sistemelor de transport inteligente (STI) de management al traficului si al mărfurilor”;

- “Domeniul prioritar III: Aplicatiile STI pentru siguranta si securitatea rutieră”;

- “Domeniul prioritar IV: Asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport”.

Formularul de raportare se completează obligatoriu separat, pentru fiecare dintre cele 4 domenii prioritare, indiferent dacă există sau nu există activităti si proiecte aferente domeniului prioritar respectiv.

C. Rubrica “Prezentare de ansamblu” se completează astfel:

- o prezentare de ansamblu cu privire la activitătile si proiectele nationale aferente fiecărui domeniu prioritar;

- dacă se consideră relevant, prezentarea de ansamblu se extinde si la activităti si/sau proiecte de la nivel regional si/sau local, precum si la activităti ale sectorului privat (în cazul în care sunt disponibile si pot fi furnizate astfel de informatii);

- în cazul în care pentru unul sau mai multe dintre cele 4 domenii prioritare nu există activităti si/sau proiecte aferente care să fie raportate, rubrica “Prezentare de ansamblu” se completează obligatoriu cu mentiunea: “Nu există activităti si/sau proiecte relevante aferente acestui domeniu prioritar.”

D. Rubrica “Informatii privind activităti si proiecte relevante” se completează cu datele solicitate, după caz si dacă se consideră relevant, pentru fiecare activitate relevantă/proiect relevant.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.616/2010

 

În baza prevederilor art. 361 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul national de învătământ,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.616/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 si 760 bis din 15 noiembrie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 91, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 91. - (1) Comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic îsi desfăsoară activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului si este abilitată să ia decizii si în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situatiilor care pot să apară: completare de normă pe perioada determinată, detasare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate în învătământul preuniversitar din iulie 2010 si/sau iulie 2011 care au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci) sau în baza punctajului, detasare în interesul învătământului, schimb de posturi între suplinitori, pretransferare prin schimb de posturi prin consimtământ scris, cu exceptia transferării pentru restrângere de activitate, pretransferării, întregirilor de normă didactică si completărilor de normă pe perioadă nedeterminată, cu informarea si avizul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, precum si sedinte publice de repartizare, refacerea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare a restructurării retelei scolare, a transformării unor unităti de învătământ în unităti de alt nivel si a schimbării denumirii unitătilor de învătământ pe parcursul anului scolar.”

Art. II. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si inspectoratele scolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 12 august 2011.

Nr. 4.860.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale relatii contractuale nr. DGRC/64 din 9 august 2011;

- art. 139 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările si completările ulterioare,


în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 si 460 bis din 30 iunie 2011, se modifică după cum urmează:

 

1. În anexa 1-d, la tabelul de la punctul 4 “Desfăsurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical si acordate în cadrul pachetului de servicii medicale de bază”, la lit. B, subpunctul 7.1 va avea următorul cuprins:

 

Denumirea serviciului medical

Denumire imunizare

Număr imunizări

Nr puncte1

pe serviciu

medical

Număr

servicii

medicale

Nr. total de puncte

1

2

3

4

5

6 = 4x5

“7.1 Imunizări (consultatie, inclusiv inoculare5) conform programului national de imunizări:

X

X

 

 

 

a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinati în maternitate;

X

 

X

X

X

b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare;

X

 

X

X

X

c) antihepatită B;

X

 

X

X

X

d) antipoliomielitică;

X

 

X

X

X

e) împotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive;

X

 

X

X

X

f) împotriva rujeolei, rubeolei si parotiditei epidemice;

X

 

X

X

X

g) împotriva infectiei cu Haemophilus influenzae tip B.

X

 

X

X

X”

 

2. În anexa 1-d, la tabelul de la punctul 5 “Desfăsurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical si acordate în cadrul pachetului minimal de servicii medicale”, litera E.l. va avea următorul cuprins:

 

Denumirea serviciului medical

Denumire imunizare

Număr imunizări

Nr puncte1

pe serviciu

medical

Număr

servicii

medicale

Nr. total de puncte

1

2

3

4

5

6 = 4x5

“E.l. Imunizări (consultatie, inclusiv inoculare) conform programului national de imunizări:

X

X

 

 

 

a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinati în maternitate;

X

 

X

X

X

b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare;

X

 

X

X

X

c) antihepatită B;

X

 

X

X

X

d) antipoliomielitică;

X

 

X

X

X

e) împotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive;

X

 

X

X

X

f) împotriva rujeolei, rubeolei si parotiditei epidemice;

X

 

X

X

X

g) împotriva infectiei cu Haemophilus influenzae tip B.

X

 

X

X

X”

 

3. În anexa 1-d, la tabelul de la punctul 6 “Desfăsurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical si acordate în cadrul pachetului de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ”, litera E.l va avea următorul cuprins:

 

Denumirea serviciului medical

Denumire imunizare

Număr imunizări

Nr puncte1

pe serviciu medical

Număr servicii

medicale

Nr. total de puncte

1

2

3

4

5

6 = 4x5

“E.l. Imunizări (consultatie, inclusiv inoculare) conform programului national de imunizări:

X

X

 

 

 

a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinati în maternitate;

X

 

X

X

X

b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare;

X

 

X

X

X

c) antihepatită B;

X

 

X

X

X

d) antipoliomielitică;

X

 

X

X

X

e) împotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive;

X

 

X

X

X

f) împotriva rujeolei, rubeolei si parotiditei epidemice;

X

 

X

X

X

g) împotriva infectiei cu Haemophilus influenzae tip B

X

 

X

X

X”

 

4. În anexa 1-d, la tabelul de la punctul 8 “Desfăsurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical si acordate pacientilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European, beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv în baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii”, la litera B, subpunctul 7.1 va avea următorul cuprins:

 

Denumirea serviciului medical

Denumire imunizare

Număr imunizări

Nr puncte1 pe serviciu

medical

Număr servicii

medicale

Nr. total de puncte

1

2

3

4

5

6 = 4x5

“7.1 Imunizări (consultatie, inclusiv inoculare5) conform programului national de imunizări:

X

X

 

 

 

a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinati în maternitate

X

 

X

X

X

b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare;

X

 

X

X

X

c) antihepatită B;

X

 

X

X

X

d) antipoliomielitică;

X

 

X

X

X

e) împotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive;

X

 

X

X

X

f) împotriva rujeolei, rubeolei si parotiditei epidemice;

X

 

X

X

X

g) împotriva infectiei cu Haemophilus influenzae tip B

X

 

X

X

X”

 

5. În anexa 3-a, tabelul 1.2 “Raport de activitate pentru serviciile spitalicesti furnizate în regim de spitalizare continuă finantate pe baza grupelor de diagnostice al spitalului........trimestrul/trimestrele.....anul....” va avea următorul cuprins:

“1.2 Raport de activitate pentru serviciile spitalicesti furnizate în regim de spitalizare continuă finantate pe baza grupelor de diagnostice al spitalului......... trimestrul/trimestrele..............anul........

 

Sectia

 

 

Nr. de cazuri externate si raportate la SNSPMPDSB

 

 

Nr. de cazuri externate raportate si validate de SNSPMPDSB:

ICM realizat

 

 

Coeficientul

cazurilor extreme - K

 

 

Nr. de cazuri externate, fără cazurile reinternate si transferate

Nr. de cazuri externate, reinternate si transferate, care au primit avizul comisiei de analiză*

Nr. de cazuri externate, reinternate si transferate, fără avizul comisiei de analiză**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SPITAL

 

 

 

 

 

 


Formularele se transmit de la Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti (SNSPMPDSB) către spital si casele de asigurări de sănătate.

* Conform art. 9 alin. (3) si (4) din anexa nr. 17 la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările si completările ulterioare.

** Numărul de cazuri care au fost raportate lunar, numărul de cazuri care nu au mai fost raportate, numărul de cazuri care au fost raportate de spital, dar care, ca urmare a raportării trimestriale de către alte spitale a unor cazuri care nu au mai fost raportate, se constată că acestea reprezintă cazuri externate reinternate sau transferate.”


 

6. În anexa 3-b, tabelul 1.3 “Desfăsurător pentru decontarea serviciilor medicale spitalicesti furnizate în regim de spitalizare continuă, finantate pe baza grupelor de diagnostice, pe trimestrul/trimestrele .... anul......” va avea următorul cuprins:

“1.3 Desfăsurător pentru decontarea serviciilor medicale spitalicesti furnizate în regim de spitalizare continuă, finantate pe baza grupelor de diagnostice, pe trimestrul/trimestrele........anul.................

 

Nr. de cazuri externate raportate si validate1:

ICM realizat.2

 

 

Nr. de cazuri ponderate validate:

Tarif pe caz ponderat3

 

 

Coeficientul cazurilor extreme -

K4

 

 

Suma contractată

 

 

Suma realizată*

 

 

Nr. de cazuri externate, fără cazuri reinternate si transferate

Nr. de cazuri externate,

reinternate si transferate,

care au primit avizul

comisiei de analiză

Nr. de cazuri externate, reinternate si transferate, fără avizul comisiei de analiză

Nr. de cazuri externate, fără cazuri reinternate si transferate

Nr. de cazuri externate, reinternate si transferate,

care au primit avizul

comisiei de analiză

Nr. de cazuri externate, reinternate si transferate, fără avizul comisiei de analiză

1

2

3

4

5 = 1x4

6 = 2x4

7 = 3x4

8

9

10

11 = (5x8x9) +

(6x8x9) + (7x8x50%x9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Conform raportului 1.2 din anexa 3-a la ordin; numărul de cazuri nu poate depăsi un număr maxim de cazuri calculat la capacitatea maximă de functionare a spitalului, raportată la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 17 la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările si completările ulterioare; datele din coloanele 2 si 3 sunt în conformitate cu art. 9 alin. (3), respectiv alin. (4) din anexa nr. 17 la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările si completările ulterioare.

2 Conform raportului 1.2 din anexa 3-a la ordin, dar nu mai mare decât cel stabilit conform anexei nr. 17 a) la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările si completările ulterioare.

3 Conform anexei nr. 17 a) la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările si completările ulterioare.

4 Conform raportului 1.2 din anexa 3-a la ordin.

* Se decontează suma realizată cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) pct. 2 din anexa nr. 17 la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările si completările ulterioare; regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate si raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale până la această dată, urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor.”

 

7. În anexa 3-e, tabelul 1.2 “Raport de activitate pentru serviciile spitalicesti furnizate în regim de spitalizare continuă finantate pe bază de tarif mediu pe caz rezolvat al spitalului................trimestrul/trimestrele.....anul ....”va avea următorul cuprins:

“1.2 Raport de activitate pentru serviciile spitalicesti furnizate în regim de spitalizare continuă finantate pe bază de tarif mediu pe caz rezolvat al spitalului........trimestrul/trimestrele..............Anul...................

 

Sectia/Compartimentul*

 

 

Nr. de cazuri externate raportate la SNSPMPDSB

 

 

Nr. de cazuri externate raportate si validate de SNSPMPDSB:

Nr. de cazuri externate, fără cazuri reinternate si transferate

Nr. de cazuri externate, reinternate si transferate, care au primit avizul comisiei de analiză**

Nr. de cazuri externate, reinternate si transferate, fără avizul comisiei de analiză***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SPITAL:

 

 

 

 


* Compartimente de acuti prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului, aprobată/avizată prin ordin al ministrului sănătătii, din spitale de cronici si de recuperare.

Formularele se transmit de la Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti (SNSPMPDSB) către spital si casele de asigurări de sănătate.

** Conform art. 9 alin. (3) si (4) din anexa nr. 17 la Ordinul nr. 864/538//2011, cu modificările si completările ulterioare.

*** Numărul de cazuri care au fost raportate lunar, numărul de cazuri care nu au mai fost raportate, numărul de cazuri care au fost raportate de spital, dar care ca urmare a raportării trimestriale de către alte spitale a unor cazuri care nu au mai fost raportate, se constată că acestea reprezintă cazuri externate reinternate sau transferate.”


 

8. În anexa 3-f, tabelul 1.3 “Desfăsurător pentru decontarea serviciilor medicale spitalicesti acordate pentru afectiuni acute în spitale, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 17 a) la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru servicii medicale spitalicesti acordate în sectiile si compartimentele de acuti din spitalele de cronici si de recuperare, pentru trimestrul/trimestrele..........anul................” va avea următorul cuprins:

“1.3 Desfăsurător pentru decontarea serviciilor medicale spitalicesti acordate pentru afectiuni acute în spitale, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 17 a) la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru servicii medicale spitalicesti acordate în sectiile si compartimentele de acuti din spitalele de cronici si de recuperare, pentru trimestrul/trimestrele..........anul...............

 

Sectia/Compar­timentul*

 

 

Nr. de cazuri externate contractate

 

 

Nr. de cazuri externate raportate si validate1:

Tarif mediu pe caz rezolvat, contractat

 

 

Suma contractată

 

 

Suma realizată**

 

 

Nr. de cazuri externate, fără cazuri reinternate si transferate

Nr. de cazuri externate, reinternate si transferate, care au primit avizul comisiei de analiză

Nr. cazuri externate, reinternate si transferate, fără avizul comisiei de analiză

1

2

3

4

5

6

7 = 2x6

8 = (3 x 6) + (4x6) + (5 x 6 x 50%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SPITAL:

 

 

 

 

 

 

 


* Compartimente de acuti prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului, aprobată/avizată prin ordin al ministrului sănătătii, din spitale de cronici si recuperare.

** Se decontează suma realizată cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) pct. 2 din anexa nr. 17 la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările si completările ulterioare; regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 decembrie a anului în curs, pentru serviciile medicale realizate si raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale până la aceasta dată, urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor.

1 Conform raportului 1.2 din anexa nr. 3-e la ordin; datele din coloanele 4 si 5 sunt raportate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3), respectiv alin. (4) din anexa nr. 17 la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările si completările ulterioare.”

 

Art. II. - Casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 663.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.