MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 559/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 559         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 august 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

665. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

 

666. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiter

 

672. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

673. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

700. - Hotărâre privind trecerea unei părti de imobil, aflată în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

743. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, pentru unele centre judetene aflate în subordinea acesteia, a unor imobile care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale

 

744. - Hotărâre privind darea în folosintă gratuită Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Timis - Politia Orasului Făget, a unei părti diritr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Justitiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

576. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea tarifelor la călătoria cu metroul

 

2.392. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “A”, a imobilului Corpul C4-chilii, din cadrul Ansamblului Mănăstirea Radu Vodă, din str. Radu Vodă nr. 24 A, sectorul 4, Bucuresti

 

2.393. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului Fosta uzină de apă din Str. Apeductului, f.n., municipiul Suceava, judetul Suceava

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

624. - Ordin privind punerea în aplicare a Instructiunilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 400/2010

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 1.021 din 22 februarie 2011

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război, având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de apreciere a devotamentului, curajului, spiritului de sacrificiu manifestate de personalul unitătii, precum si pentru rezultatele remarcabile obtinute pe timpul îndeplinirii misiunilor încredintate,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn de război, Drapelului de luptă al Batalionului 26 Infanterie “Neagoe Basarab”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 2 august 2011.

Nr. 665.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război, având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de apreciere a devotamentului, curajului, spiritului de sacrificiu manifestate de personalul unitătii, precum si pentru rezultatele remarcabile obtinute pe timpul îndeplinirii misiunilor încredintate,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiter, cu însemn de război, Drapelului de luptă al Batalionului 20 Infanterie “Dolj”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 2 august 2011.

Nr. 666.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasado

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Manuela Vulpe se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Argentina.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 2 august 2011.

Nr. 672.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

 

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Daniel Banu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Serbia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 2 august 2011.

Nr. 673.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei părti de imobil, aflată în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării,

Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv

National “Lia Manoliu”, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - SA, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) si (2) din Normele metodologice pentru derularea Programului “Săli de sport” prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unei părti de imobil, aflată în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea realizării obiectivului de investitie “Sală de sport multifunctională” - Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”, prin programul “Săli de sport”, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Art. 2. - (1) Partea din imobil prevăzută la art. 1 se preia în folosintă gratuită, potrivit legii, de către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., pe toată durata realizării investitiei “Sală de sport multifunctională” - Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”, în conditiile stabilite prin Normele metodologice pentru derularea Programului “Săli de sport” prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003.

(2) Darea în folosintă gratuită se realizează conditionat de efectuarea constructiei mentionate la art. 1.

(3) Darea în folosinta gratuită a Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. a suprafetei prevăzute la art. 1 încetează la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 ori la data la care suprafata respectivă va înceta să mai fie utilizată potrivit destinatiei prevăzute la alin. (2).

Art. 3. - Predarea-preluarea părtii de imobil prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret prin Complexul Sportiv National “Lia Manoliu” si Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - SA, în conditiile prevăzute la art. 4 din Normele metodologice pentru derularea Programului “Săli de sport” prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - SA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003.

Art. 4. - După efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor de către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - SA, terenul si obiectivul de investitii trec în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”, fiind predate pe bază de protocol, în conditiile prevăzute la art. 12 din Normele metodologice pentru derularea Programului “Săli de sport” prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - SA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003.

Art. 5. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului va verifica si controla periodic, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - SA, în conformitate cu destinatia acestora.

(2) în situatia în care în urma controlului se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinatia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.

Art. 6. - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National “Lia Manoliu” îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 700.


 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii de imobil aflate în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea

Natională pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”, care se transmite

din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Nr.

crt.

Nr. M.F.

Cod

de

clasificare

Persoana juridică în a cărei

administrare se află imobilul

Persoana juridică în a cărei

administrare trece imobilul

Locul unde este situat

imobilul

Caracteristicile tehnice ale

imobilului

1.

34.202 -

partial

8.29.06

Ministerul Educatiei,

Cercetării, Tineretului si

Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”

Ministerul Educatiei,

Cercetării, Tineretului si

Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”, în folosinta gratuită a Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Bd. Basarabia

nr. 37-39, sectorul 2,

Bucuresti

Spatiu de sigurantă în

jurul turnului de

parasutism.

Suprafată totală 33.937 m2

2.

34.203 -

partial

8.29.06

Ministerul Educatiei,

Cercetării, Tineretului si

Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”

Ministerul Educatiei,

Cercetării, Tineretului si

Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”, în folosinta gratuită a Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Bd. Basarabia

nr. 37-39, sectorul 2,

Bucuresti

Drumuri si alei de acces

pentru sportivi si public

Suprafata 342 m2

3.

34.214 -

partial

8.29.06

Ministerul Educatiei,

Cercetării, Tineretului si

Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”

Ministerul Educatiei,

Cercetării, Tineretului si

Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”, în folosinta gratuită a Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Bd. Basarabia

nr. 37-39, sectorul 2,

Bucuresti

Drumuri si suprafete

betonate în suprafată de

2.231 m2 si spatii verzi în suprafată de 7.290 m2

4.

102.430 -

partial

8.29.06

Ministerul Educatiei,

Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”

Ministerul Educatiei,

Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”, în folosinta gratuită a Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Bd. Basarabia

nr. 37-39, sectorul 2, Bucuresti

Teren cu zgură în

suprafată de 690 m2

5.

102.437 -

partial

8.29.06

Ministerul Educatiei,

Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”

Ministerul Educatiei,

Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”, în folosinta gratuită a Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Bd. Basarabia

nr. 37-39, sectorul 2, Bucuresti

Spatii verzi 7.868 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului si darea în administrarea

Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, pentru unele centre

judetene aflate în subordinea acesteia, a unor imobile care au trecut în proprietatea publică a statului

prin hotărâri ale consiliilor locale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) si art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, pentru unele centre judetene aflate în subordinea acesteia, a unor imobile care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Bârna Tânczos,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 743.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor imobile care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale,

care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si care se dau în administrarea

Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură,

pentru unele centre judetene aflate în subordinea acesteia

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Locul unde

este situat

imobilul

care

se transmite

Hotărârea consiliului

local prin care imobilul a

trecut în proprietatea

publică a statului

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Vecinătăti

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

8.29.06

 

 

Orasul

Baia de Aries,

str. Piata Băii,

judetul Alba

Hotărârea Consiliului Local al Orasului Baia

de Aries nr. 20/11.03.2011

 

 

Consiliul Local al Orasului

Baia de Aries,

judetul Alba

C.U.I.

4561898

Ministerul Agriculturii

si Dezvoltării Rurale - Agentia

de Plăti si

Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Alba C.U.I. 20715107

2.519 m2 teren înscris în C.F.

70.332 Baia

de Aries

nr. cadastral

70.332

N - Str. Piata Băii S - Str. Minerilor

E - teren

domeniu public

V - domeniu

public parc

2.

8.29.06

Orasul

Măgurele,

str. Călugăreni

nr. 6,

judetul Ilfov

Hotărârea

Consiliului Local

al Orasului

Măgurele,

nr. 19/26.08.2008

Consiliul Local

al Orasului

Măgurele,

judetul Ilfov

C.U.I.

4364500

Ministerul

Agriculturii

si Dezvoltării

Rurale - Agentia

de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Ilfov

C.U.I. 20664577

500 m2 teren înscris în C.F.

nr. 8.794,

nr. cadastral

2.765/2

-

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în folosintă gratuită Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul

de Politie al Judetului Timis - Politia Orasului Făget, a unei părti dintr-un imobil aflat

în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Justitiei

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în folosintă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Timis - Politia Orasului Făget, a unei părti dintr-un imobil, aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Justitiei, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Darea în folosintă gratuită se realizează conditionat de păstrarea locatiilor ocupate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Făget.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobil transmise potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 744.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii de imobil, aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Justitiei,

care se transmite în folosinta gratuită a Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul de Politie

al Judetului Timis - Politia Orasului Făget

 

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Ordonatorul/Administratorul

de la care se face

transmiterea în folosintă gratuită

a părtii de imobil

Ordonatorul la care

se face transmiterea

în folosintă gratuită

a părtii de imobil

Datele de identificare ale părtii bunului care se transmite în folosintă gratuită

Judecătoria Făget,

judetul Timis, orasul Făget,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 3

Nr. MF 25.757

Cod clasificatie: 8.29.09

Ministerul Justitiei CUI 4265841

Ministerul Administratiei si Internelor, pentru

Inspectoratul de Politie al Judetului Timis - Politia Orasului Făget

Suprafată desfăsurată: 399,26 m2,

din care:

Parter: 102,5 m2

Etaj: 296,76 m2

Suprafată teren disponibil curte: 60 m2


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor la călătoria cu metroul

În temeiul prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor pozitii din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, precum si pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul si de transport feroviar, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă tarifele la călătoria cu metroul, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu data de 6 august 2011.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 2 august 2011.

Nr. 576.

 

ANEXĂ

 

TARIFE la călătoria cu metroul

 

1. Cartela cu 2 călătorii

4 lei

2. Cartela cu 10 călătorii

10 lei

3. Abonament lunar cu 62 de călătorii

35 lei

4. Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

50 lei

5. Abonament săptămânal cu număr nelimitat de călătorii

15 lei

6. Abonament de o zi

6 lei

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “A”, a imobilului Corpul C4-chilii,

din cadrul Ansamblului Mănăstirea Radu Vodă, din str. Radu Vodă nr. 24 A, sectorul 4, Bucuresti

 

în conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) si alin. (3) si ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul Corpul C4-chilii, din cadrul Ansamblului Mănăstirea Radu Vodă, din str. Radu Vodă nr. 24 A, sectorul 4, Bucuresti, se clasează ca monument istoric, grupa valorică “A”, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-A-19498.04.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protectie a monumentului istoric Ansamblul Mănăstirea Radu Vodă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Mihaela-Ioana Kaitor, secretar general

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 2.392.

 

ANEXĂ

 

ZONA DE PROTECTIE

a monumentului istoric Ansamblul Mănăstirea Radu Vodă,

din str. Radu Vodă nr. 24 A, sectorul 4, Bucuresti

 

Coordonate puncte de contur

Nr. pct.

Coordonate Stereo 70

-

X

Y

1

557155.364

336538.905

2

557153.068

336547.222

3

557146.754

336569.527

4

557137.752

336601.118

5

557136.008

336604.787

6

557133.472

336607.268

7

557126.325

336611.113

8

557104.453

336622.658

9

557063.586

336644.316

10

557047.158

336653.059

11

557045.811

336653.099

12

557048.431

336647.933

13

557046.122

336636.734

14

557033.934

336613.184

15

557029.919

336606.820

16

557025.918

336601.840

17

557019.049

336596.188

18

557011.239

336588.886

19

557008.430

336576.471

20

557007.885

336544.828

21

557008.146

336542.945

22

557009.416

336538.536

23

557023.605

336515.878

24

557030.634

336496.504

25

557029.750

336457.716

26

557084.854

336471.567

27

557102.389

336480.043

28

557091.407

336487.609

29

557101.427

336498.138

30

557104.840

336499.590

31

557110.310

336504.290

32

557121.058

336513.702

33

557126.368

336518.213

34

557129.286

336520.817

35

557141.314

336529.236


MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului Fosta uzină

de apă din Str. Apeductului, f.n., municipiul Suceava, judetul Suceava

 

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) si alin. (3) si ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul Fosta uzină de apă din Str. Apeductului, f.n., municipiul Suceava, judetul Suceava, se clasează ca monument istoric, grupa valorică “B”, cod în Lista monumentelor istorice SV-II-m-B-21030.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protectie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Suceava pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Suceava va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Mihaela-Ioana Kaitor,

secretar general

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 2.393.

 

ANEXĂ

 

ZONA DE PROTECTIE

a monumentului istoric Fosta uzină de apă din Str. Apeductului,

f.n., municipiul Suceava, judetul Suceava

 

Coordonate puncte de contur

Nr. pct.

Coordonate Stereo 70

 

x (nord)

y (est)

1

684626.471

594811.755

2

684626.471

594816.241

3

684612.564

594822.418

4

684620.555

594839.165

5

684627.086

594851.324

6

684623.294

594853.503

7

684428.266

594864.135

8

684599.066

594876.855

9

684612.948

594895.805

10

684614.565

594898.421

11

684604.215

594906.779

12

684591.016

594916.977

13

684587.043

594920.631

14

684585.881

594921.502

15

684594.240

594932.662


Nr. pct.

Coordonate Stereo 70

 

x (nord)

y (est)

16

684625.168

594970.706

17

684629.624

594975.998

18

684682.591

594932.118

19

684683.325

594927.418

20

684702.397

594909.471

21

684712.642

594897.890

22

684736.749

594873.454

23

684741.883

594878.235

24

684759.611

594864.625

25

684765.450

594858.753

26

684747.221

594848.154

27

684726.993

594838.328

28

684722.164

594835.116

29

684697.662

594824.375

30

684672.514

594815.261

31

684658.390

594811.273

32

684639.597

594808.520

33

684626.420

594807.282

34

684626.420

594811.755

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Instructiunilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor date

în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările

si completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice,

puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 400/2010

 

În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), precum si ale art. 32 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptam lor in plenul Consiliului Concurentei, se pun în aplicare Instructiunile pentru modificarea si completarea Instructiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 400/2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Bogdan Marius Chiritoiu

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 624.


 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

pentru modificarea si completarea Instructiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32

din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, puse în aplicare

prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 400/2010

În temeiul art. 27 alin. (1) si al art. 32 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Consiliul Concurentei adoptă prezentele instructiuni.

 

Articol unic. - Instructiunile date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 400/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 20 august 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“2. Obligatia de plată

Sunt obligate la plata taxei de autorizare a concentrărilor economice, instituită potrivit prevederilor art. 32 din lege, persoana, întreprinderea sau întreprinderile care a/au înaintat Consiliului Concurentei notificarea, potrivit prevederilor Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 385/2010, si care a/au obtinut autorizarea potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) sau alin. (4) lit. b) ori c) din lege. În urma obtinerii autorizării, persoana, întreprinderea sau întreprinderile care a/au efectuat procedura notificării devine/devin persoană/întreprindere/ întreprinderi plătitoare a/ale taxei stabilite potrivit dispozitiilor prezentelor instructiuni.”

2. Punctul 3 se abrogă.

3. Punctul 4 se modifică si va avea următorul cuprins: “4. Cifra de afaceri

în sensul prezentelor instructiuni, cifra de afaceri reprezintă cifra de afaceri netă potrivit situatiei veniturilor si cheltuielilor din situatiile financiare sau raportările anuale, după caz, întocmite potrivit ordinelor ministrului finantelor publice. Potrivit prevederilor Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cifra de afaceri netă cuprinde sumele rezultate din vânzarea de produse si furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curentă a entitătii, după deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adăugată, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

În scopul stabilirii taxei de autorizare, din cifra de afaceri netă definită potrivit prevederilor prezentului punct se va deduce si valoarea contabilizată a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrărilor intracomunitare.

Cifra de afaceri luată în calcul este cifra realizată pe teritoriul României, în exercitiul financiar precedent autorizării concentrării economice. Prin exercitiu financiar se întelege exercitiul care corespunde anului calendaristic 1 ianuarie- 31 decembrie.

4.1. Cifra de afaceri în cazurile de fuziune în cazul realizării unei concentrări economice prin fuziune, cifra de afaceri luată în considerare la stabilirea taxei de autorizare va fi cea rezultată din cumularea cifrelor de afaceri ale întreprinderilor care fuzionează.

4.2. Cifra de afaceri în cazurile de dobândire a controlului Când operatiunea de concentrare economică se realizează prin dobândirea controlului, cifra de afaceri luată în considerare va fi cifra de afaceri a întreprinderii-tintă (întreprinderea asupra căreia se dobândeste controlul).

În cazul concentrării economice realizate prin dobândirea controlului în comun asupra unei întreprinderi sau activităti preexistente, cifra de afaceri va fi cifra de afaceri a întreprinderii sau activitătii preexistente.

În cazul concentrării economice realizate prin dobândirea controlului în comun asupra unei întreprinderi nou-create, cifra de afaceri va fi rezultatul cumulării cifrelor de afaceri ale întreprinderilor care preiau controlul asupra societătii în comun nou-create.

Dacă persoana/întreprinderea/întreprinderile care dobândeste/ dobândesc controlul asupra întreprinderii nou-create este/sunt formal titularul drepturilor, dar actionează ca un «vehicul», cifra de afaceri luată în considerare la stabilirea taxei de autorizare va fi cifra de afaceri a întreprinderii/persoanei care, în fapt, dispune de puterea de a controla întreprinderea nou-creată.

În cazul în care în operatiunile de concentrare economică realizate prin dobândirea controlului asupra unei întreprinderi nou-create este/sunt implicată/implicate o persoană fizică/persoane fizice, cifra de afaceri luată în considerare va fi cifra de afaceri a tuturor întreprinderilor controlate direct sau indirect pe teritoriul României de către aceasta/acestea.

În cazul dobândirii controlului prin cumpărare de elemente de activ, cifra de afaceri corespunzătoare activelor cumpărate va fi cifra de afaceri generată de respectivele active.

În cazul tranzactiilor care implică externalizarea serviciilor prin transferul unei activităti comerciale (indiferent de modul de organizare a acesteia), cifra de afaceri se calculează pe baza cifrei de afaceri interne anterioare, generată de activitatea comercială în cauză.”

4. Punctele 5 si 6 se abrogă.

5. Punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“7. Declararea cifrei de afaceri

Cifra de afaceri necesară pentru calcularea taxei de autorizare va fi comunicată odată cu formularul de notificare a concentrării economice si, în orice caz, cel mai târziu în termen de 3 zile de la comunicarea datei efective a notificării concentrării economice.

Nota de prezentare a cifrei de afaceri va cuprinde atât cifra de afaceri totală, la care se va aplica taxa, cât si cifrele de afaceri care au compus-o, cu mentionarea întreprinderilor de la care provin. Nota va fi prezentată în original si va purta semnăturile autorizate.

Atunci când la data întocmirii notei nu sunt disponibile situatiile financiare sau raportările, după caz, pentru anul calendaristic precedent autorizării, persoana, întreprinderea sau întreprinderile care a/au notificat va/vor transmite Consiliului Concurentei calculul cifrei de afaceri pe baza situatiilor financiare/raportărilor provizorii.

În termenul fixat prin decizia Consiliului Concurentei, persoana, întreprinderea sau întreprinderile care a/au notificat va/vor înainta Consiliului Concurentei o copie certificată a situatiilor financiare/raportărilor definitive, aferente anului calendaristic anterior autorizării, împreună cu o notă care să cuprindă cifrele de afaceri calculate pe baza acestora.”

6. După punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:

“71. Valoarea taxei de autorizare

Valoarea taxei de autorizare este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentele instructiuni.”

7. La punctul 8, paragraful 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Sumele reprezentând taxa de autorizare se virează de către persoana, întreprinderea sau întreprinderile plătitoare în contul deschis la Trezoreria Statului, în termenul prevăzut în decizia Consiliului Concurentei.”

8. După punctul 8 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele instructiuni.

 

ANEXĂ

la instructiuni

(Anexă la instructiuni)

 

Valoarea taxei de autorizare

 

Valoarea taxei de autorizare (euro)

Intervale valorice ale cifrei de afaceri (euro)

10.000

4.000.000-15.000.000

12.500

15.000.001-25.000.000

15.000

25.000.001-50.000.000

17.500

50.000.001-75.000.000

20.000

75.000.001 - 150.000.000

22.500

150.000.001 -250.000.000

25.000

mai mult de 250.000.000

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIA

Nr. 1.021

din 22 februarie 2011

 

Gabriela Victoria Bîrsan - presedintele sectiei

Ionel Barbă - judecător

Dana Iarina Vartires - judecător

Bogdan Georgescu - magistrat-asistent-sef

 

S-a luat în examinare recursul declarat de Rotărescu Ioan împotriva Sentintei civile nr. 178/F/CAdin 23 iunie 2010 a Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile: recurentul-reclamant Rotărescu Ioan si intimatul-pârât Guvernul României.

Procedură completă.

Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că recursul a fost declarat si motivat cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu referire la art. 303 alin. 1 din Codul de procedură civilă, cererea de recurs este scutită de plata taxelor judiciare de timbru conform dispozitiilor art. 15 lit. e) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, iar recurentul-reclamant a solicitat judecarea cauzei în lipsă, astfel cum permit dispozitiile art. 242 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Curtea, constatând cauza în stare de judecată, o retine spre solutionare.

ÎNALTA CURTE,

asupra recursului de fată, din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin actiunea înregistrată pe rolul Curtii de Apel Alba lulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal, reclamantul Rotărescu Ioan a chemat în judecată pe pârâtul Guvernul României, solicitând instantei ca prin hotărârea ce o va pronunta să dispună:

- anularea art. 2 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007;

- anularea Actului administrativ nr. 15A/9.796 din 25 ianuarie 2010 emis de pârât ca răspuns la plângerea prealabilă formulată în temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 554/2004;

- obligarea pârâtului la plata diferentei neacordate de 50% din pretul biletelor de călătorie;

- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea actiunii, reclamantul a sustinut că dispozitiile art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 intră în contradictie cu dispozitiile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (art. 22 alin. (3) a fost renumerotat ca art. 24 alin. (3) în forma republicată a legii în 2008), care acordă 6 călătorii gratuite pe an persoanelor cu handicap. Totodată, reclamantul sustine că dispozitiile contestate contravin si dispozitiilor art. 16 din Constitutia României, republicată, care prevede că nimeni nu este mai presus de lege.

Reclamantul a formulat actiunea manifestându-si nemultumirea fată de împrejurarea că nu i-au fost acordate facilitătile prevăzute de lege pentru persoanele cu handicap, deoarece trebuia să beneficieze de transport interurban gratuit, iar nu de o reducere de 50% la pretul biletelor de călătorie.

Reclamantul a solicitat instantei să constate si tardivitatea intrării în vigoare a dispozitiilor art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007, raportat la prescriptia de 3 ani reglementată de Decretul-lege nr. 167/1958, în raport cu momentul intrării în vigoare a Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern si a Legii nr. 30/2004 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.

Prin actiune, reclamantul a invocat si exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007, ale Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, modificată prin Legea nr. 30/2004, sustinând că acestea contravin dispozitiilor art. 16, 47 si 50 din Constitutia României, republicată.

În drept, reclamantul a invocat dispozitiile art. 8 si 9 din Legea nr. 554/2004, ale art. 52 din Constitutia României, republicată, si ale art. 998 din Codul civil.

Pârâtul Guvernul României a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii, arătând că dispozitiile contestate din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 nu sunt în contradictie cu dispozitiile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, deoarece reprezintă o metodologie de punere în aplicare a prevederilor unei legi speciale. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate invocată de reclamant, pârâtul a solicitat respingerea acesteia ca inadmisibilă în ceea ce priveste dispozitiile contestate din cuprinsul normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007, iar în ceea ce priveste dispozitiile din legile vizate, ca neîntemeiată, pentru neîndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, deoarece nu există legătură de cauzalitate între obiectul cauzei si prevederile contestate de reclamant.

Prin Sentinta civiiă nr. 178/F/CA/2010 din 23 iunie 2010, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal a hotărât următoarele:

- a respins cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate invocată de reclamant;

- a respins actiunea formulată de reclamantul Rotărescu Ioan.

În ceea ce priveste cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate invocată de reclamant, instanta de fond a retinut, în esentă, următoarele:

Reclamantul a invocat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, modificate prin Legea nr. 30/2004, sustinând că dispozitiile respective contravin prevederilor art. 16 “Egalitatea în drepturi”, art. 47 “Nivelul de trai” si ale art. 50 “Protectia persoanelor cu handicap” din Constitutia României, republicată.

Curtea de apel a retinut că cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor respective este inadmisibilă în raport cu dispozitiile art. 29 alin. (I) si (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât a fost formulată în temeiul art. 9 din Legea nr. 554/2004, care se referă numai la vătămarea adusă prin ordonante sau dispozitii din ordonante, iar nu la legi sau dispozitiile cuprinse în legi.

În ceea ce priveste cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007, instanta a retinut că este inadmisibilă deoarece, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, exceptia poate fi invocată numai cu privire la legi sau ordonante ori cu privire la dispozitii cuprinse în legi sau ordonante, astfel că hotărârile Guvernului nu pot face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate.

În ceea ce priveste fondul cauzei, instanta a retinut, în esentă, următoarele:

Potrivit art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007:

“Art. 2. - Persoanele cu handicap grav si accentuat care beneficiază de facilităti pentru transportul interurban pe calea ferată, auto sau fluvial, atât în baza Legii nr. 448/2006, cât si potrivit altor prevederi legale, nu pot cumula aceste facilităti.”

Potrivit art. 22 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (art. 22 alin. (3) a fost renumerotat ca art. 24 alin. (3) în forma republicată a legii în 2008):

“Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus- Întors pe an calendaristic.”

Instanta a apreciat că dispozitiile citate din cuprinsul normelor metodologice nu sunt în contradictie cu dispozitiile legii a căror aplicare o reglementează, deoarece însăsi textul legii arată prin articolul sus-mentionat că facilitătile de care beneficiază persoanele cu handicap privind călătoriile sunt la alegere, iar prin norme se explicitează această prevedere, în sensul că facilitătile nu pot fi cumulate.

În acest context, Curtea de apel a retinut că normele metodologice respectă exigentele Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, deoarece nu intră în contradictie cu aceasta si nici nu adaugă la lege, ci doar asigură punerea în aplicare a dispozitiilor legale, nefiind în contradictie nici cu dispozitiile art. 16 din Constitutie, republicată.

În consecintă, instanta de fond a apreciat că nu sunt îndeplinite cerintele prevăzute de art. 1, 8 si 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Cu privire la tardivitatea intrării în vigoare a dispozitiilor art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007, invocată de către reclamant, Curtea de apel a retinut că dispozitiile Decretului-lege nr. 167/1958 privind prescriptia extinctivă sunt inaplicabile în cauză, deoarece reglementează institutia prescriptiei dreptului la actiune, fiind inaplicabile în privinta intrării în vigoare a actelor cu caracter normativ.

Împotriva Sentintei civile nr. 178/F/CAdin 23 iunie 2010 a Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia contencios administrativ si fiscal, reclamantul Rotărescu loan a declarat recurs.

În motivarea recursului, reclamantul a criticat solutia primei instante, invocând prevederile art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, arătând, în esentă, că dispozitiile art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 sunt în contradictie cu cele ale art. 22 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, în sensul că norma atacată din actul administrativ normativ interzice cumulul facilitătilor acordate persoanelor cu handicap, cu toate că textul legal amintit din Legea nr. 448/2006 nu contine o astfel de prevedere.

Recursul este fondat.

Prin actiunea în contencios administrativ reclamantul Rotărescu loan, în contradictoriu cu Guvernul României, a contestat prevederile art. 2 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007.

Potrivit reclamantului, dispozitia că nu pot fi cumulate facilitătile de care beneficiază persoanele cu handicap în baza Legii nr. 448/2006, precum si în baza altor prevederi legale contravine dispozitiilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, întrucât acestea din urmă nu contin o astfel de restrictionare.

În art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 se prevede că “Persoanele cu handicap grav si accentuat care beneficiază de facilităti pentru transportul interurban pe calea ferată, auto sau fluvial, atât în baza Legii nr, 448/2006, cât si potrivit altor prevederi legale, nu pot cumula aceste facilităti”.

În art. 22 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, în prezent renumerotat ca art. 24 alin. (3) în forma republicată a legii, cu care, conform reclamantului, art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 se află în conflict, se prevede că: “Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus- Întors pe an calendaristic,”

Din analiza comparativă a celor două texte, instanta de control judiciar constată că prin art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 s-a stipulat contrar prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, în sensul că facilitătile pentru transportul interurban pe calea ferată, auto sau fluvial, acordate persoanelor cu handicap grav si accentuat, în temeiul legii mai sus amintite, nu pot fi cumulate.

După cum se poate lesne observa, în continutul art. 24 alin. (3) din lege nu există limitarea despre care se face vorbire în textul contestat al normelor metodologice. Practic, prin art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 se limitează câmpul de aplicare al art. 24 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, ceea ce este inadmisibil, întrucât se tinde la modificarea unui act normativ cu fortă juridică superioară, respectiv a celui în aplicarea căruia a fost emisă hotărârea Guvernului.

În aceste conditii, interpretarea instantei de fond că art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 doar explicitează prevederile legii nu poate fi primită.

De asemenea, nu poate fi primită nici apărarea formulată de pârâtul Guvernul României, în întâmpinarea depusă la fond, întemeiată pe prevederile art. 24 alin. (8) din Legea nr. 448/2006, republicată. Textul legal invocat de pârât precizează într-adevăr că “Modalitatea de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1)-(6) se stabileste prin hotărâre a Guvernului”, dar nu poate fi interpretat în sensul că o normă metodologică poate modifica un text legal în aplicarea căreia a fost emisă, pentru că o astfel de interpretare ar fi în conflict cu principiul ierarhiei actelor normative.

Fată de cele ce preced, Înalta Curte, constatând că recursul formulat de reclamantul Rotărescu loan este fondat, îl va admite, potrivit art. 312 alin. 1 raportat la art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, si, în consecintă, va modifica sentinta atacată în sensul că, în fond, va admite actiunea formulată de reclamant si va anula art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursul declarat de Rotărescu loan împotriva Sentintei civile nr. 178/F/CAdin 23 iunie 2010 a Curtii de Apel Alba lulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Modifică sentinta atacată în sensul că, în fond, admite actiunea formulată de reclamantul Rotărescu Ioan.

Dispune anularea art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007.

Irevocabilă.

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 22 februarie 2011.

 

Presedinte,

Judecător,

Judecător,

G. V. Bîrsan

I. Barbă

Magistrat-asistent-sef, B. Georgescu

D. I. Vartires

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.