MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 544/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 544         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 august 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 436 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 292 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 437 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 alin. 1 teza a doua din Codul de procedura civilă

 

Decizia nr. 577 din 5 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Decizia nr. 578 din 5 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 14 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

186. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate si a termenilor de referintă pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, precum si a anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

585. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

 

1.788. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2011

 

2.435. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului “Vasile Pârvan”

 

4.581. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea înfiintării Centrului National Universitar de Excelentă Târgu Mures pentru pregătirea elevelor/studentelor la disciplina sportivă volei

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

25. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2011

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 436

din 7 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 292 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 292 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Jad” - S.R.L. din Pitesti în Dosarul nr. 3.113/46/2006 al Tribunalului Arges -Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 24 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.113/46/2006, Tribunalul Arges - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 292 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost invocată de Societatea Comercială “Jad” - S.R.L. din Pitesti într-o cauză având ca obiect o obligatie de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât ele limitează părtilor posibilitatea ca în apel să se folosească si de alte probe decât cele invocate la prima instantă.

Prin faptul că legiuitorul limitează dreptul de a se folosi de probe noi, dar, în acelasi timp, conferă instantei dreptul de a încuviinta numai acele probe ce ar rezulta din dezbateri, se lasă loc arbitrariului, conferind părtii o nesigurantă nejustificată, în conditiile în care apelul are caracter devolutiv.

Tribunalul Arges - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl constituie prevederile art. 292 din Codul de procedură civilă. Examinând notele scrise ale autorului exceptiei, Curtea constată că, în realitate, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 292 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut: “Părtile nu se vor putea folosi înaintea instantei de apel de alte motive, mijloace de apărare si dovezi decât de cele invocate la prima instantă sau arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare. Instanta de apel poate încuviinta si administrarea probelor a căror necesitate rezultă din dezbateri.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 124 alin. (2) privind înfăptuirea justitiei din Constitutie, precum si prevederilor art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil si art. 14 privind interzicerea discriminării din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor legale criticate s-a pronuntat prin mai multe decizii si, răspunzând unor critici asemănătoare, a statuat constant că prevederile respective sunt în acord cu dispozitiile constitutionale.

Astfel, prin Decizia nr. 169 din 11 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 30 iulie 2002, Curtea a statuat că limitarea instituită de legiuitor, prin dispozitiile art. 292 alin. 1 din Codul de procedură civilă, cu privire la motivele, mijloacele de apărare si dovezile pe care părtile le pot utiliza înaintea instantei de apel, exclusiv la cele invocate la prima instantă sau arătate în motivarea apelului, nu contravine prevederilor art. 21 din Legea fundamentală, deoarece, ca orice alt drept, si accesul liber la justitie poate fi exercitat doar în anumite limite rezonabile, în asa fel încât prin valorificarea lui să nu se aducă atingere drepturilor altor titulari, în aceeasi măsură ocrotite prin lege. În absenta acestei limitări, s-ar oferi câmp liber arbitrariului si abuzului în exercitarea dreptului, dându-se posibilitatea reiterării, în scop exclusiv sicanatoriu, a unor cereri lipsite de relevantă pentru solutionarea cauzei, de natură să ducă la prelungirea nejustificată a duratei procesului. Că, într-adevăr, aceasta a fost finalitatea avută în vedere de legiuitor prin instituirea limitării mentionate, rezultă si din faptul că acelasi text dă posibilitatea instantei de apel să încuviinteze administrarea probelor a căror necesitate rezultă din dezbateri, prerogativă de natură a-i asigura deplinul control al derulării procesului si finalizării sale legale si temeinice, cu luarea în considerare si a imperativului celeritătii.


Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, inclusiv în privinta art. 124 alin. (2) din Constitutie.

În ceea ce priveste invocarea prevederilor art. 16 din Constitutie, Curtea constată că dispozitiile legale criticate se aplică, în aceeasi măsură, tuturor persoanelor prevăzute în ipoteza acestor norme, fără privilegii si fără discriminări.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 292 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Jad” - S.R.L. din Pitesti în Dosarul nr. 3.113/46/2006 al Tribunalului Arges - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta din data de 7 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA  Nr. 437

din 7 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

 

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Cristina Târcoveanu si Eugen Bogdan Târcoveanu, în Dosarul nr. 4.270/2/2010 ai Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si familie.

La apelul nominal se prezintă, pentru autorii exceptiei mandatarul Spirache Burlache, precum si doamna avocat Mihaela Mănuceanu, constatându-se lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului autorilor exceptiei, doamna avocat Mihaela Mănuceanu, care solicită admiterea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 28 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 4.270/2/2010, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 322 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost invocată de Cristina Târcoveanu si Eugen Bogdan Târcoveanu într-o cauză având ca obiect solutionarea unei cereri de revizuire.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile art. 322 alin. 1 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora hotărârile din recurs pot fi atacate cu revizuire doar atunci când evocă fondul, sunt neconstitutionale, întrucât motivele prevăzute pentru exercitarea căii de atac a revizuirii nu pot fi contestate pe altă cale procedurală. Prin faptul că hotărârile din recurs pot fi atacate pe calea revizuirii doar când evocă fondul, se realizează o încălcare a liberului acces la justitie. O astfel de îngrădire este nejustificată si constituie, în acelasi timp, si o discriminare.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si familie consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile reprezentantului autorilor exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 322 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă, care au următorul continut: “Revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotărâri dată de o instantă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri: [...]”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor criticate s-a pronuntat prin mai multe decizii si, răspunzând unor critici asemănătoare, a statuat constant că prevederile respective sunt în acord cu dispozitiile constitutionale.

Astfel, prin Decizia nr. 258 din 6 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 20 mai 2008, Curtea a retinut că revizuirea este o cale extraordinară de atac promovată în scopul îndreptării erorilor de fapt. Pentru acest motiv, ce tine de specificul căii de atac, textul de lege criticat se referă la hotărâri pronuntate în recurs prin care se evocă fondul.

Curtea nu a putut retine, asadar, critica privind încălcarea accesului liber la justitie, întrucât, asa cum a statuat Curtea în jurisprudenta sa, acesta nu presupune accesul la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac.

Totodată, nu a putut fi retinută nici încălcarea principiului egalitătii în drepturi, de vreme ce părtile se află în situatii juridice diferite determinate de modul în care a fost solutionat recursul.

În final, Curtea a retinut că interesul legat de stabilitatea hotărârilor judecătoresti definitive, precum si a raporturilor juridice la care se referă impune ca legea să stabilească riguros si limitativ cazurile si motivele pentru care se poate exercita calea de atac a revizuirii.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în această decizie îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Având în vedere că nu a avut loc vreo încălcare a drepturilor fundamentale invocate, Curtea mai retine că dispozitiile art. 53 din Constitutie nu sunt incidente în cauza de fată.

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Cristina Târcoveanu si Eugen Bogdan Târcoveanu în Dosarul nr. 4.270/2/2010 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta din data de 7 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 577

din 5 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Silvertrans” - S.R.L. din Târgu Mures în Dosarul nr. 888/1.371/2010 al Tribunalului Comercial Mures - Falimente si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.421D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea comercială nr. 1.241 din 7 aprilie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 888/1.371/2010, Tribunalul Comercial Mures - Falimente a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Silvertrans” - S.R.L. din Târgu Mures într-o cauză având ca obiect deschiderea procedurii insolventei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 33 alin. (2) din lege se fundamentează pe faptul că termenul de 10 zile în care debitorul poate formula contestatie la cererea de deschidere a procedurii insolventei este un termen extrem de scurt, care afectează “posibilitatea rezonabilă” a unei persoane de a-si prezenta punctul de vedere în fata tribunalului în conditii care să nu o dezavantajeze fată de celelalte părti ale procesului. Or, în cadrul procedurii insolventei, diferenta de tratament juridic dintre creditor si debitor apare cu evidentă, aducând atingere principiului egalitătii în drepturi, respectiv dreptului la un proces echitabil si dreptului la apărare al debitorului. Restrângerea suferită de aceste drepturi nu îndeplineste conditiile prevăzute de art. 53 din Constitutie, astfel că dispozitiile criticate contravin si acestor prevederi constitutionale.

Tribunalul Comercial Mures - Falimente apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, textul de lege criticat fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, texte de lege care au următorul continut: “În termen de 10 zile de la primirea copiei, debitorul trebuie fie să conteste, fie să recunoască existenta stării de insolventă. Dacă debitorul contestă starea de insolventă, iar contestatia sa este ulterior respinsă, el nu va mai avea dreptul să solicite reorganizarea judiciară.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 - egalitatea în drepturi, art. 21 - accesul liber la justitie, art. 24 - dreptul la apărare si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi si al unor libertăti. De asemenea, sunt invocate si prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, asupra dispozitiilor legale criticate, supuse unor critici similare si raportate la unele dintre prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei, instanta constitutională s-a mai pronuntat prin mai multe decizii, respingând criticile formulate.

Astfel, prin Decizia nr. 1.247 din 18 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 19 decembrie 2008, si prin Decizia nr. 59 din 14 ianuarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 23 martie 2010, Curtea a constatat că prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 au în vedere, de fapt, doar interzicerea debitorului de a mai solicita reorganizarea judiciară după ce anterior a contestat existenta stării de insolventă, iar contestatia i-a fost respinsă. Curtea a retinut că garantarea libertătii economice trebuie să aibă loc, în mod egal, pentru toti cei care desfăsoară o activitate economică, astfel încât garantarea drepturilor comerciantilor debitori nu poate aduce prejudicii drepturilor creditorilor. Prin urmare, limitarea exercitiului unor drepturi ale debitorilor care nu si-au exercitat voluntar obligatiile de plată apare ca justificată cu prilejul desfăsurării procedurii insolventei ce urmăreste tocmai acoperirea pasivului acestora prin satisfacerea creantelor creditorilor.

Restrângerea anumitor drepturi ale debitorului nu duce însă la disparitia totală a acelor drepturi. Astfel, debitorul are posibilitatea de a opta între acceptarea solutiei cu privire la deschiderea procedurii insolventei si propunerea unui plan de reorganizare sau contestarea solutiei de deschidere a procedurii insolventei, contestare care însă nu trebuie să tindă spre o simplă tergiversare a cauzei. În plus, chiar dacă va fi respinsă contestatia, un plan de reorganizare va putea fi propus de administratorul-judiciarsau de către creditori. Astfel, legea pune la dispozitie mai multe căi prin care debitorul îsi poate valorifica drepturile sale.

Cu privire la critica de neconstitutionalitate raportată la prevederile art. 21 din Constitutie, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 78 din 8 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2007, retinând că o atare critică este lipsită de temei, întrucât accesul liber la justitie, ca de altfel orice drept fundamental, consacrat ca atare de Constitutie, are caracter legitim numai în măsura în care este exercitat cu bună-credintă, în limite rezonabile, cu respectarea drepturilor si intereselor în egală măsură ocrotite ale celorlalte subiecte de drept. Stabilirea de către legiuitor a acestor limite nu aduce nicio îngrădire dreptului în sine, ci, dimpotrivă, creează premisele valorificării sale în concordantă cu exigentele generale proprii unui stat de drept.

În fine, prin Decizia nr. 142 din 25 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 15 martie 2010, Curtea a retinut, raportat la critica de neconstitutionalitate ce vizează termenul de 10 zile în care debitorul trebuie să conteste cererea creditorului de a cere deschiderea procedurii, că acesta este un termen de decădere scurt, stabilit de legiuitor în considerarea faptului că procedura insolventei trebuie să se desfăsoare cu celeritate. Mai mult, este o prevedere legală care atrage atentia părtilor asupra gradului de diligentă ridicat pe care trebuie să îl manifeste atunci când se pune problema începerii procedurii.

Considerentele si solutiile deciziilor mentionate sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Silvertrans”- S.R.L. din Târgu Mures în Dosarul nr. 888/1.371/2010 al Tribunalului Comercial Mures - Falimente.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 578

din 5 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 14 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 14 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Moses Drimer în Dosarul nr. 2.605/300/2009 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.432D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 19 aprilie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.605/300/2009, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 14 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Moses Drimer într-o cauză având ca obiect cererea privind anularea unui act.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că dispozitiile legale criticate stabilesc competenta materială si teritorială a judecătoriei în raza căreia defunctul a avut ultimul domiciliu în ceea ce priveste solutionarea cererilor privind mostenirea, cu încălcarea competentei speciale a instantei de contencios administrativ, care se deduce din împrejurarea că certificatul de mostenitor este un act administrativ, emis de un notar public, care are calitatea de organ de stat, potrivit art. 3 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitătii notariale.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Dispozitiile criticate reprezintă norme de procedură care stabilesc competenta instantelor judecătoresti, iar reglementarea lor, potrivit art. 126 din Constitutie, intră în competenta exclusivă a legiuitorului.


În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl reprezintă prevederile art. 1 si art. 14 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut:

- Art. 1: “Judecătoriile judecă:

1. În primă instantă, toate procesele si cererile, în afară de cele date prin lege în competenta altor instante;

11. În primă si ultimă instantă, procesele si cererile privind creante având ca obiect plata unei sume de bani de până la 2.000 lei inclusiv;

2. plângerile împotriva hotărârilor autoritătilor administratiei publice cu activitate jurisdictională si ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege;

3. În orice alte materii date prin lege în competenta lor.”;

- Art. 14: “în materie de mostenire, sunt de competenta instantei celui din urmă domiciliu al defunctului:

1. cererile privitoare la validitatea sau executarea dispozitiilor testamentare;

2. cererile privitoare la mostenire, precum si cele privitoare la pretentiile pe care mostenitorii le-ar avea unul împotriva altuia;

3. cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului împotriva vreunuia din mostenitori sau împotriva executorului testamentar.”

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 - Statul român, art. 11 - Dreptul international si dreptul intern, art. 20 - Tratatele internationale privind drepturile omului si în art. 125 - Statutul judecătorilor. De asemenea, sunt considerate a fi încălcate si prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea nu poate retine pretinsa neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 si art. 14 din Codul de procedură civilă, care reglementează competenta materială si teritorială a instantelor de judecată în materia succesiunilor, deoarece delimitarea competentei materiale între instante de grad diferit, precum si stabilirea competentei teritoriale a instantei celui din urmă domiciliu al defunctului nu aduc atingere dreptului la un proces echitabil sau egalitătii în fata legii. Aceasta, întrucât toti cetătenii aflati în situatii similare beneficiază de aceleasi etape ale procesului civil si pot uza de aceleasi mijloace probatorii si acte de procedură care le asigură egalitatea armelor, în sensul consacrat de art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Mai mult, aceste prevederi legale sunt conforme si cu dispozitiile art. 126 din Constitutie, care prevăd că justitia se înfăptuieste prin instantele judecătoresti stabilite de lege, iar competenta si procedura de judecată sunt stabilite numai prin lege.

Referitor la critica distinct formulată fată de prevederile art. 14 din Codul de procedură civilă, dezvoltată pe argumentul că certificatul de mostenitor ar fi un act administrativ fiscal si, în consecintă, instanta competentă ar fi cea de contencios-administrativ, nici aceasta nu poate fi retinută, întrucât dispozitiile legale si jurisprudenta, în unanimitate, califică certificatul de mostenitor ca fiind un act juridic civil, a cărui eventuală contestare ori verificare este de competenta instantei de drept comun, si anume instanta civilă, lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3,

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 14 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Moses Drimerîn Dosarul nr. 2.605/300/2009 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Mihaela Senia Costinescu


 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate si a termenilor de referintă pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, precum si a anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

Văzând Referatul Directiei generale politici în zootehnie si industrie alimentară nr. 95.688 din 28 iulie 2011,

luând în considerare Infograma cu nr. 7.188 din 22 iulie 2011, comunicată Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale de către Reprezentanta permanentă a României la Uniunea Europeană,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate si a termenilor de referintă pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 29 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Pentru a beneficia de prima prevăzută la art. 2, solicitantii trebuie să depună cererea de solicitare a primei pe exploatatie, aferentă fiecărei exploatatii detinute, la centrul local/judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza căruia se află înregistrată exploatatia, în perioada 15 iulie-31 august 2011, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însotită de următoarele documente:”.

2. În anexa nr. 1 “Cerere de solicitare a primei pe exploatatia de bovine pentru anul 2011”, la capitolul III, prima liniută a punctului 2 se abrogă.

Art. II. - În tot cuprinsul anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010, cu modificările si completările ulterioare, sintagma “31 august 2011” se înlocuieste cu sintagma “15 septembrie 2011”, iar sintagma “30 septembrie 2011” se înlocuieste cu sintagma “14 octombrie 2011”.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 29 iulie 2011.

Nr. 186.


 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

În temeiul art. 4 alin. (1) pct. 58 si al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 17 alin. (2) si art. 27 alin. (1) din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 25 iunie 2009, se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) Verificările se fac atât asupra declaratiilor continute în documentatia depusă la autoritate, cât si asupra concordantei dintre sistemele, procedurile si practicile afirmate si cele existente în realitate.

(4) Auditul pentru autorizare este realizat de autoritate sau de o tertă parte numită de aceasta, conform normelor europene pentru acest gen de activitate, prin parcurgerea procedurii de autorizare a centrului de date prevăzută în anexa nr. 3.”

2. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, al cărei continut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

 

Bucuresti, 9 mai 2011.

Nr. 585.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 489/2009)

PROCEDURA

de autorizare a centrului de date

 

Art. 1. - (1) Numirea auditorului se face în urma unui proces de calificare, pe baza criteriilor stabilite de către autoritate si în urma selectiei acestuia dintre candidatii calificati.

(2) în acest scop autoritatea va face public anuntul de selectie odată cu punerea la dispozitia oricărei părti interesate, contra cost, a conditiilor de calificare. Anuntul va cuprinde inclusiv data-limită de depunere a documentatiei de calificare.

Art. 2. - Orice persoană juridică care a intrat în posesia conditiilor de calificare prevăzute la art. 1 alin. (2) poate participa la procesul de calificare.

Art. 3. - Autoritatea verifică documentele de calificare din partea candidatilor si respectarea criteriilor stabilite.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data primirii cererii pentru începerea procedurii de autorizare, autoritatea întocmeste si comunică solicitantului autorizării centrului de date lista candidatilor calificati.

Art. 5. - Solicitantul autorizării centrului de date selectează dintre candidatii calificati auditorul care va fi numit de către autoritate pentru efectuarea auditului de autorizare.

Art. 6. - În urma selectiei efectuate de către solicitantul autorizării centrului de date, autoritatea emite decizia de numire a auditorului. Numirea auditorului se face prin ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale.

Art. 7. - Auditul se realizează pe cheltuiala solicitantului autorizării centrului de date.

Art. 8. - Pe perioada efectuării auditului, autoritatea poate solicita orice documente referitoare la activitatea solicitantului autorizării centrului de date si poate desemna personal propriu pentru a participa la procesul de audit.

Art. 9. - (1) Rezultatul auditului efectuat asupra activitătii furnizorului de servicii de certificare va fi prezentat sub forma unui raport de audit însotit de opinia de audit.

(2) Autoritatea îsi rezervă dreptul de a respinge cererea de autorizare în urma analizei raportului de audit, precum si în cazul unei opinii de audit exprimate cu rezerve.

(3) în cazul unor observatii referitoare la raportul de audit prezentat, autoritatea are obligatia comunicării acestora atât furnizorului de servicii de certificare, cât si auditorului, în termen de 5 zile de la prezentarea raportului.

Art. 10. - Pentru cazurile în care centrul de date este situat în afara tării, auditarea sistemului se face prin una din următoarele metode:

a) auditorul român va audita sistemele din străinătate;

b) auditorul român agreează auditarea sistemului din străinătate de către personal cu calificare similară din acea tară;

c) auditorul român îsi va baza atestatul pe documente/atestate emise în tara în care rulează sistemul si care au un grad de asigurare corespunzător.

Art. 11. - Întreaga documentatie legată de procedura de autorizare este întocmită în limba română.

 

 


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2011

 

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013;

- Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de selectare si finantare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2011, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală protectia persoanelor cu handicap, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

 

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 1.788.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

de selectare si finantare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2011

 

Art. 1. - Proiectele finantate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, denumit în continuare Autoritatea finantatoare, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu această destinatie vor respecta obiectivele Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 “Sanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2005.

Art. 2. - (1) Pot primi fonduri necesare finantării proiectelor organizatii neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale cu activitate în domeniul protectiei persoanelor cu handicap.

(2) Proiectele pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat cu alti furnizori de servicii sociale publici ori privati, acreditati în conditiile legii.

Art. 3. - Sunt finantate proiecte ce corespund următorului obiectiv specific stabilit de Autoritatea finantatoare: asigurarea serviciilor de sprijin familial, prin înfiintarea serviciilor sociale de tip centre de zi, centre de tip respiro/centre de criză, locuinte protejate, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap.

Art. 4. - (1) Finantarea nerambursabilă a proiectelor se face exclusiv pe baza selectiei publice de proiecte, organizată de către Autoritatea finantatoare.

(2) Etapele procedurii de selectie sunt:

a) publicarea anuntului de participare;

b) publicarea pe site-ul propriu, de către Autoritatea finantatoare (www.anph.ro), a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect;

c) depunerea propunerilor de proiecte la registratura Autoritătii finantatoare (sediul din Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, cod 010097, Bucuresti);

d) verificarea conformitătii administrative, a eligibilitătii si îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si financiară;

e) evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al ofertei tehnice si financiare;

f) efectuarea vizitelor de precontractare;

g) comunicarea rezultatelor;

h) încheierea contractelor de finantare nerambursabilă; i) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabilă.


Art. 5. - (1) Autoritatea finantatoare publică anuntul de participare la selectia publică de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central si pe site-ul propriu, www.anph.ro. În anuntul de participare este mentionată data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

(2) Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este de 30 de zile calendaristice de la data publicării anuntului de participare.

(3) Din motive temeinice, Autoritatea finantatoare are dreptul de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai putin de 15 zile, cu motivatia corespunzătoare cuprinsă în anuntul de participare.

Art. 6. - (1) Numărul de solicitanti la sesiunea de selectie publică de proiecte nu este limitat.

(2) Autoritatea finantatoare va repeta procedura de selectie de proiecte în cazul în care există un singur participant.

(3) în cazul în care, în urma repetării procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, Autoritatea finantatoare are dreptul de a atribui contractul de finantare nerambursabilă acestuia, în conditiile legii.

Art. 7. - (1) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect este aprobată prin ordin al conducătorului Autoritătii finantatoare si cuprinde, în principal, următoarele informatii:

a) informatii generale privind Autoritatea finantatoare;

b) cerintele minime de calificare solicitate de Autoritatea finantatoare si documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerintelor respective;

c) termenii de referintă;

d) instructiuni privind datele-limită care trebuie respectate si formalitătile care trebuie îndeplinite;

e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;

f) informatii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabilă;

g) modelul contractului de finantare nerambursabilă.

(2) Ulterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului de aprobare a prezentei metodologii, Autoritatea finantatoare publică pe site-ul www.anph.ro documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

Art. 8. - Autoritatea finantatoare are dreptul, prin corrigendum, să completeze documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect si este obligată să comunice prin postarea pe site-ul www.anph.ro orice astfel de completare, ultima fiind postată cu maximum 8 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

Art. 9. - Propunerea de proiect se depune la sediul Directiei generale protectia persoanelor cu handicap din cadrul Autoritătii finantatoare, din municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, până la data-limită prevăzută în anuntul de participare, cu respectarea cerintelor din documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

Art. 10. - (1) Componenta nominală a comisiei de evaluare a proiectelor, denumită în continuare comisie, se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

(2) Proiectele depuse sunt selectate de comisie în termen de 20 de zile calendaristice de la data deschiderii propunerilor de proiect.

(3) în cazuri temeinic motivate, Autoritatea finantatoare poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile.

(4) În cadrul procesului de selectare, comisia poate solicita clarificări de la solicitanti.

(5) Departajarea propunerilor de proiecte se realizează în baza punctajului obtinut conform criteriilor aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabilă, cuprinse în documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

(6) Comisia întocmeste si înaintează conducătorului Autoritătii finantatoare, spre aprobare, raportul în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabilă, precum si cuantumul finantării ce urmează a fi acordat fiecărui proiect, în limita fondurilor publice alocate în acest sens.

(7) Rezultatul selectiei propunerilor de proiecte se publică pe site si se comunică în scris solicitantilor, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului comisiei, cu precizarea motivelor respingerii.

(8) Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei se poate face în cel mult 7 zile calendaristice de la data publicării acestora, urmând ca Autoritatea finantatoare să le solutioneze în cel mult 5 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a contestatiilor.

(9) Solutionarea contestatiilor se realizează de o comisie de contestatii a cărei componentă nominală este aprobată prin ordin al conducătorului Autoritătii finantatoare.

(10) Pentru fondurile necontractate, Autoritatea finantatoare poate initia o nouă selectie publică de proiecte.

Art. 11. - (1) Contractele de finantare nerambursabilă se încheie între Autoritatea finantatoare, în calitate de finantator, si solicitant, în calitate de beneficiar, si se semnează numai după împlinirea termenului de asteptare de 11 zile calendaristice de la data transmiterii comunicării privind rezultatul selectiei propunerilor de proiecte.

(2) Modelul-cadru de contract de finantare nerambursabilă se constituie anexă la documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

(3) Contributia beneficiarului la realizarea proiectului este de minimum 10%, în bani, din valoarea finantării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finantatoare.

(4) Existenta unor surse de finantare, altele decât cele ale Autoritătii finantatoare si ale solicitantului, îl obligă pe solicitant la mentionarea explicită a acestora, a destinatiei fondurilor si a cuantumului resurselor atrase.

(5) Pentru aceeasi activitate, un solicitant nu poate contracta decât o singură finantare nerambursabilă de la Autoritatea finantatoare în decursul unui an fiscal.

Art. 12. - Autoritatea finantatoare are obligatia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, un anunt de atribuire a contractului sau a contractelor de finantare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii.

Art. 13. - (1) Finantarea nerambursabilă se efectuează în raport cu realizarea activitătilor proiectului si cheltuielilor aferente. Virarea sumelor prevăzute în contractul de finantare nerambursabilă se va face, la cererea beneficiarilor, pe măsură ce acestia înaintează rapoartele cu privire la activitătile desfăsurate, prevăzute în documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect, însotite de documentele justificative.

(2) Atunci când, pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul achizitionează din fonduri publice nerambursabile produse, lucrări sau servicii, procedura de achizitie este cea prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Plata finală de 10% se acordă după îndeplinirea de către beneficiarul finantării a tuturor obiectivelor prevăzute în proiect, prezentarea si validarea raportului final de activitate, prezentarea si validarea raportului financiar final, dovada folosirii contributiei angajate prin contractul de finantare nerambursabilă si finalizarea de către Autoritatea finantatoare a etapelor de monitorizare.


Art. 14. - (1) Monitorizarea implementării proiectelor si verificarea rapoartelor financiare referitoare la fondurile alocate pentru fiecare proiect din cadrul finantării nerambursabile în domeniul protectiei persoanelor cu handicap se asigură de către Autoritatea finantatoare, în conformitate cu metodologia de monitorizare aprobată prin ordin al conducătorului autoritătii finantatoare.

(2) Metodologia de monitorizare include atributiile responsabililor cu monitorizarea proiectelor finantate în domeniul protectiei persoanelor cu handicap si circuitul documentelor în activitatea de monitorizare, precum si procedura de decontare a cheltuielilor eligibile.

Art. 15. - (1) Finantarea acordată pentru derularea proiectelor se suspendă sau se sistează, după caz, în situatia în care Autoritatea finantatoare constată că fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în contractele de finantare încheiate.

(2) Autoritatea finantatoare poate cere, în conditiile în care clauzele contractuale nu au fost respectate de către beneficiar, restituirea, partială sau integrală, a finantării.

(3) Pe baza documentelor justificative, Autoritatea finantatoare va deconta sumele cheltuite de beneficiar pentru implementarea proiectului, cu respectarea legislatiei în vigoare în domeniul bugetar.

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului “Vasile Pârvan”

 

În baza Hotărârii Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor nr. 1.767/DPC din 31 mai 2011,

în conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul:

- dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare;

- prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul “Vasile Pârvan” din Bârlad, judetul Vaslui.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 2.435.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

 

ORDIN

privind aprobarea înfiintării Centrului National Universitar de Excelentă Târgu Mures pentru pregătirea elevelor/studentelor la disciplina sportivă volei

 

Având în vedere Referatul Directiei generale învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor nr. 14.580 din 16 mai 2011,

în conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011,

în baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă înfiintarea Centrului National Universitar de Excelentă Târgu Mures, unitate sportivă fără personalitate juridică, pentru pregătirea elevelor/studentelor la disciplina sportivă volei, în cadrul Clubului Sportiv Universitar Târgu Mures.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Centrului National Universitar de Excelentă Târgu Mures pentru pregătirea elevelor/studentelor la disciplina sportivă volei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


Art. 3. - Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor, Directia generală economic, finante, resurse umane si conducerea Clubului Sportiv Universitar Târgu Mures duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

 

Bucuresti, 13 iulie 2011.

Nr. 4.581.

 

ANEXĂ

 

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Centrului National Universitar de Excelentă Târgu Mures pentru pregătirea elevelor/studentelor la disciplina sportivă volei

 

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Centrul National Universitar de Excelentă Târgu Mures, denumit în continuare C.N.U.E. Târgu Mures, este o unitate sportivă fără personalitate juridică, specializată în pregătirea si perfectionarea sportivelor în voleiul feminin de performantă.

(2) C.N.U.E. Târgu Mures îsi desfăsoară activitatea în cadrul Clubului Sportiv Universitar Târgu Mures, denumit în continuare C.S.U. Târgu Mures.

Art. 2. - (1) Scopul C.N.U.E. Târgu Mures este acela de a asigura continuitatea pregătirii sportive pentru elevele cu aptitudini deosebite pentru voleiul de înaltă performantă, în timpul liceului si după absolvirea acestuia, în cadrul unui centru de excelentă universitar, cu posibilitatea continuării studiilor în învătământul superior la universitătile din Târgu Mures.

(2) Obiectul de activitate al C.N.U.E. Târgu Mures este de a selectiona, pregăti si perfectiona tinere jucătoare cu calităti deosebite pentru voleiul de înaltă performantă, în vederea participării la competitiile oficiale si a promovării lor în loturile nationale si olimpice de volei ale României. În paralel, în cadrul C.N.U.E. Târgu Mures se urmăreste pregătirea scolară si universitară, prin asigurarea unui climat educativ corespunzător.

Art. 3. - Activitatea financiar-contabilă se va derula prin C.S.U. Târgu Mures, aflat în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

 

 

CAPITOLUL II

Organizarea, functionarea si finantarea C.N.U.E. Târgu Mures

 

Art. 4. - Statul de functii si structura organizatorică ale C.N.U.E. Târgu Mures sunt cuprinse în statul de functii si structura organizatorică ale C.S.U. Târgu Mures, care se aprobă anual de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 5. - Statul de functii al C.S.U. Târgu Mures pentru C.N.U.E. Târgu Mures va fi prevăzut cu 4 posturi de antrenori, dintre care un post va avea competente de antrenor coordonator.

Art. 6. - Universitatea de Medicină si Farmacie Târgu Mures, denumită în continuare U.M.F. Târgu Mures, prin protocolul încheiat cu C.S.U. Târgu Mures, asigură asistenta medicală de specialitate, medic si kinetoterapeut, pe toată durata de functionare a C.N.U.E. Târgu Mures.

Art. 7. - (1) Conducerea activitătii C.N.U.E. Târgu Mures este asigurată Consiliul de administratie al C.S.U. Târgu Mures si de directorul C.S.U. Târgu Mures.

(2) Consiliul de administratie aprobă strategia si regulamentul intern ale C.N.U.E. Târgu Mures, ratifică programele si planurile de pregătire sportivă.

(3) Consiliul de administratie aprobă bugetul anual al C.N.U.E. Târgu Mures, în limita bugetului alocat C.S.U. Târgu Mures.

Art. 8. - Pregătirea sportivelor selectionate în C.N.U.E. Târgu Mures este asigurată de un colectiv tehnic format dintr-un antrenor coordonator si 3 antrenori.

Art. 9. - Colectivul tehnic coordonează si răspunde de întregul proces de instruire sportivă si de educatie.

Art. 10. - Colectivul tehnic al C.N.U.E. Târgu Mures, în colaborare cu antrenorii federali si antrenorii echipelor nationale de volei, va constitui un cabinet metodic în cadrul căruia se vor elabora norme, criterii de selectie, strategii, planuri, metode si mijloace de pregătire si perfectionare, care vor fi aplicate în cadrul C.N.U.E. Târgu Mures, aprobate de Consiliul de administratie al C.S.U. Târgu Mures.

Art. 11. - Conceptia metodică de pregătire sportivă a C.N.U.E. Târgu Mures se va încadra în conceptia metodică si strategia Federatiei Române de Volei pentru voleiul feminin - junioare si senioare.

Art. 12. - Activitatea sportiva de performantă în C.N.U.E. Târgu Mures se va desfăsura pe două grupe de vârstă:

a) grupa de junioare (14 sportive de 16-18 ani), care va participa la competitiile nationale si internationale oficiale sub denumirea de C.S.U. - C.N.U.E. Târgu Mures;

b) grupa de senioare (14 sportive de 19-24 ani), care va participa la competitiile nationale si internationale oficiale sub denumirea de C.S.U. - C.N.U.E. “MEDICINA” Târgu Mures.

Art. 13. - C.S.U. Târgu Mures va putea avea o echipă reprezentativă de volei feminin, distinctă de grupa de senioare a C.N.U.E. Târgu Mures, care va participa la competitii oficiale,


în raport cu performantele sportive realizate, respectiv Divizia Natională A1 sau Divizia Natională A2.

Art. 14. - Sportivele C.N.U.E. Târgu Mures vor fi selectionate de către colectivul tehnic în urma actiunilor de selectie organizate în acest scop si a competitiilor nationale si locale de volei.

Art. 15. - Sportivele selectionate pentru C.N.U.E. Târgu Mures care provin de la alte cluburi din tară vor fi transferate pe perioade determinate, pe linie sportivă, la C.S.U. - C.N.U.E. Târgu Mures de la cluburile unde sunt legitimate, conform legislatiei în vigoare.

Art. 16. - (1) Transferul sportiv se realizează pe baza unui contract si a unui acord, încheiate între C.S.U. - C.N.U.E. Târgu Mures si Federatia Română de Volei si, respectiv, părintii sau reprezentantii legali ai sportivelor, avizat de Consiliul de administratie al C.S.U. Târgu Mures.

(2) Federatia Română de Volei, prin Comisia Centrală de Competitii, va elibera carnete speciale de legitimare pentru sportivele C.S.U. - C.N.U.E. Târgu Mures, în care vor fi mentionate cluburile de provenientă a acestora.

(3) Contractul si acordul sportivelor legitimate la C.S.U. - C.N.U.E. Târgu Mures vor fi semnate de presedintele Consiliului de administratie al C.S.U. Târgu Mures si, respectiv, de părintii sau tutorii legali ai acestora, iar sportivele le vor contrasemna, după împlinirea vârstei de 16 ani.

(4) Contractele vor cuprinde drepturile si obligatiile părtilor semnatare. Aceste contracte vor fi transmise, în copie, Federatiei Române de Volei.

Art. 17. - (1) Scolarizarea elevelor si a studentelor se asigură prin transfer scolar (după caz, din învătământul preuniversitar sau universitar) la unităti de învătământ din municipiul Târgu Mures, în acelasi profil sau la unul apropiat celui de la unitatea de învătământ de la care provin acestea, cu acordarea unor facilităti conform legii: reduceri de frecventă, sesiuni prelungite de examinare, care să le permită sportivelor C.N.U.E. Târgu Mures realizarea unui volum optim de pregătire sportivă si participarea la competitiile nationale si internationale oficiale.

(2) Sportivele C.N.U.E. Târgu Mures pot beneficia de facilităti legate de frecventa la cursuri, sesiuni deschise si alte facilităti, conform legislatiei în vigoare.

(3) Sportivele C.N.U.E. Târgu Mures pot beneficia de facilităti de admitere la institutiile de învătământ superior, în raport cu prevederile legale în vigoare.

Art. 18. - Sportivele si colectivul tehnic pot beneficia, pe tot parcursul activitătii din C.N.U.E. Târgu Mures, de toate drepturile stipulate în normativele financiare legale în vigoare.

Art. 19. - (1) Consiliul de administratie al C.S.U. Târgu Mures poate rezilia unilateral contractele sportivelor selectionate în C.N.U.E. Târgu Mures, care nu mai corespund cerintelor voleiului de performantă sau comit abateri disciplinare prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al C.S.U. Târgu Mures si al C.N.U.E. Târgu Mures, situatie în care sportivele se vor întoarce neconditionat la unitătile scolare de provenientă.

(2) Sportivele cu abateri disciplinare vor suporta si sanctiunile prevăzute în Regulamentul disciplinar al Federatiei Române de Volei si în regulamentul de organizare si functionare al unitătilor de învătământ preuniversitar sau, după caz, de institutiile de învătământ superior.

(3) Locurile rămase disponibile prin plecarea unor sportive vor fi completate cu alte sportive selectionate.

Art. 20. - (1) La încheierea activitătii în cadrul C.S.U. - C.N.U.E. Târgu Mures, sportivele se vor putea transfera la un alt club sportiv, numai în conditiile prevăzute în contractul încheiat între părti si în conformitate cu regulamentul de transferări al Federatiei Române de Volei, cu acordul Federatiei Române de Volei. Sumele rezultate din transfer vor fi distribuite în cuantum de 50% clubului de provenientă care Ie-a promovat la C.N.U.E. Târgu Mures si, respectiv, 50% C.S.U. - C.N.U.E. Târgu Mures.

(2) Pe perioada activitătii în C.S.U. - C.N.U.E. Târgu Mures, sportivele pot fi transferate la cluburi din străinătate, numai în prima ligă a tării respective, cu garantarea, prin contractul încheiat cu clubul respectiv, a participării obligatorii si neconditionate a sportivelor respective la convocările Federatiei Române de Volei pentru loturile nationale si olimpice ale României. După încheierea activitătii la C.N.U.E. Târgu Mures, sportivele ies de sub incidenta acestei prevederi.

Art. 21. - C.N.U.E. Târgu Mures beneficiază de acces la spatiul de cazare si la cantina aflate în patrimoniul U.M.F Târgu Mures, în baza unui protocol încheiat în acest sens între U.M.F. Târgu Mures si C.S.U. Târgu Mures.

Art. 22. - C.N.U.E. Târgu Mures beneficiază de acces la bazele sportive din unitătile de învătământ din judetul Mures, în baza unui protocol încheiat în acest sens între C.S.U. Târgu Mures si unitătile de învătământ respective.

Art. 23. - Transferul pe linie scolară al sportivelor eleve selectionate în C.N.U.E. Târgu Mures, precum si detasarea antrenorilor la C.N.U.E. Târgu Mures din unitătile de învătământ din judetul Mures sau din tară se fac prin intermediul Inspectoratul Scolar Judetean Mures.

Art. 24. - Federatia Română de Volei asigură următoarele:

a) cheltuielile necesare participării la programe si competitii la nivel de loturi nationale ale României;

b) un set complet de echipament de reprezentare pentru sportive si colectivul tehnic nominalizate la loturile nationale;

c) sustinătoare de efort si medicamentatia pentru sportivele nominalizate la loturile nationale, pe perioada convocării;

d) o contributie lunară la indemnizatia de efort pentru sportivele nominalizate la loturile nationale, pe perioada convocării, conform legii.

Art. 25. - Gestiunea bunurilor patrimoniale si a fondurilor C.N.U.E. Târgu Mures se face de către C.S.U. Târgu Mures, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 26. - Destinatia fondurilor primite de C.N.U.E. Târgu Mures se va realiza în urma aprobării Consiliului de administratie al C.S.U. Târgu Mures, în conditiile legii.


Art. 27. - Efectuarea operatiunilor financiar-contabile referitoare la fondurile si bunurile alocate C.N.U.E. Târgu Mures se face de către compartimentul de specialitate al C.S.U. Târgu Mures.

Art. 28. - Organele administratiei publice locale pot sprijini activitatea C.N.U.E. Târgu Mures; acestea vor primi rapoarte semestriale legate de gestionarea fondurilor alocate C.N.U.E. Târgu Mures.

Art. 29. - C.N.U.E. Târgu Mures poate atrage resurse financiare proprii de la sponsori, institutii nonguvernamentale, pentru realizarea de proiecte în relatie cu activitatea acestuia, independent sau în parteneriat cu alte institutii cointeresate.

Art. 30. - Auditarea activitătii C.N.U.E. Târgu Mures se va realiza conform legii.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 31. - (1) C.N.U.E. Târgu Mures îsi începe activitatea la data intrării în vigoare a ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului cu privire la înfiintarea acestuia si va functiona pe termen nelimitat.

(2) Regulamentul intern al C.N.U.E. Târgu Mures va respecta prevederile prezentului regulament si actele normative în vigoare cu incidentă în activitatea sa.

(3) Regulamentul intern al C.N.U.E. Târgu Mures va fi elaborat si supus spre aprobare Consiliului de administratie al C.S.U. Târgu Mures în termen de 30 de zile de la data începerii activitătii C.N.U.E. Târgu Mures.

Art. 32. - (1) încetarea activitătii C.N.U.E. Târgu Mures poate surveni ca urmare a:

a) deteriorării conditiilor de asigurare financiară si materială a acestuia;

b) ineficientei procesului de instruire si educatie;

c) gestionării necorespunzătoare sau frauduloase a mijloacelor materiale ori financiare alocate.

(2) încetarea activitătii se face la propunerea Consiliului de administratie al C.S.U. Târgu Mures sau la propunerea compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 33. - (1) Proiectul de buget si raportul anual al activitătii C.N.U.E. Târgu Mures se aprobă de Consiliul de administratie al C.S.U. Târgu Mures si se prezintă spre avizare compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(2) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului exercită supravegherea si controlul activitătii C.N.U.E. Târgu Mures; fiecare institutie parteneră poate exercita supravegherea si controlul în sfera ei de competentă, conform legii; Consiliul de administratie al C.S.U. Târgu Mures asigură coordonarea si controlul curent al activitătii C.N.U.E. Târgu Mures.

Art. 34. - Orice modificare a prezentului regulament se face prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARA

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale

a României valabil în luna august 2011

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seamă de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Pentru luna august 2011, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 6,25% pe an.

 

p. presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

 

Bucuresti, 1 august 2011.

Nr. 25.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.