MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 543/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 543         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 august 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 623 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (8) si art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local

 

Decizia nr. 628 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Decizia nr. 640 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

730. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare dintre Guvernul României si Oficiul Înaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, semnat la Geneva la 2 martie 2011

 

Acord-cadru de cooperare între Guvernul României si Oficiul Înaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

134. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 103/2011

 

157. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”

 

1.199. - Ordin al ministrului sănătătii privind introducerea si utilizarea clasificării RO DRG v.1

 

2.409. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului “Biserica ortodoxă «Sf. Arhangheli Mihail si Gavril»“ din satul/comuna Chilia Veche, judetul Tulcea

 

2.454. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a unor imobile din Piata Libertătii si Str. Republicii, municipiul Salonta, judetul Bihor

 

2.455. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “A”, a imobilului “Terminal pasageri - Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu”, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 40, sectorul 1, Bucuresti

 

2.456. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului “Cinema Doina (Terra)” din Str. Doamnei nr. 9, sectorul 3, Bucuresti


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 623

din 12 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (8) si art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simina Gagu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (8) si art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, exceptie ridicată de Eleonora Lupean în Dosarul nr. 4.208/306/2010 al Judecătoriei Sibiu - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 16 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 4.208/306/2010, Judecătoria Sibiu - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (8) si ale art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, exceptie ridicată de Eleonora Lupean într-un litigiu având ca obiect solutionarea unei plângeri formulate împotriva unei încheieri de carte funciară.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prin art. 15 raportat la art. 5 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 se prevede posibilitatea de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor din proprietatea privată în proprietatea publică, înainte de stabilirea despăgubirilor pentru lipsirea de proprietate. Potrivit prevederilor art. 5 alin. (8) din Legea 198/2004, despăgubirea poate fi stabilită unilateral de expropriator, fără acordul titularului dreptului real afectat. Chiar dacă legea prevede posibilitatea atacării în instantă a hotărârii expropriatorului de stabilire a despăgubirilor, această procedură judiciară trebuie finalizată înainte de transferul dreptului de proprietate, pentru a nu încălca art. 44 alin. (3) din Constitutie.

Judecătoria Sibiu - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (8) si art. 15 din Legea nr. 198/2004, în raport cu art. 44 din Constitutie este neîntemeiată, în conditiile în care textele de lege criticate reglementează transferul din proprietatea privată în proprietatea publică a statului, doar după o dreaptă si prealabilă despăgubire, în acord cu dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (3).

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 5 alin. (8) si art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 184/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 31 octombrie 2008, prevederi care au următorul cuprins:

- Art. 5 alin. (8): “În cazul în care titularul sau unul dintre titularii dreptului real, aflati în concurs, nu este de acord cu despăgubirea stabilită, suma reprezentând despăgubirea se consemnează pe numele titularului sau, după caz, al titularilor. Despăgubirea va fi eliberată în baza cererii formulate în acest sens, însotită de acte autentice sau de hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă de stabilire a cuantumului despăgubirii ori, după caz, de declaratia autentică de acceptare a cuantumului despăgubirii prevăzute în hotărârea de stabilire a despăgubirii.”;

- Art. 15: “Transferul imobilelor din proprietatea privată în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale si în administrarea expropriatorului operează de drept la data plătii despăgubirilor pentru expropriere sau, după caz, la data consemnării acestora, în conditiile prezentei legi.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (2), (3) si (6) privind garantarea dreptului de proprietate privată, conditiile exproprierii si stabilirea despăgubirilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, ulterior sesizării sale cu solutionarea acesteia, Legea nr. 198/2004 a fost abrogată expres prin art. 35 lit. c) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, care nu a mai păstrat aceeasi conceptie legislativă referitoare la transferul dreptului de proprietate în caz de expropriere. De asemenea, chiar dacă unele dintre dispozitiile noi cuprinse în actul normativ abrogator prezintă asemănări cu cele abrogate, Curtea nu se poate pronunta asupra constitutionalitătii acestora, întrucât aceasta ar echivala cu ridicarea, din oficiu, de către Curtea Constitutională a exceptiei de neconstitutionalitate cu privire la alte texte decât cele criticate de autorul exceptiei, ceea ce este contrar prevederilor art. 146 lit. d) din Constitutie si art. 29 alin. (1) si (2) din Legea nr. 47/1992, din care rezultă că exceptiile de

neconstitutionalitate pot fi ridicate numai în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial si numai de către părti, din oficiu, de instanta de judecată sau de arbitraj comercial, precum si de procuror, în cauzele în care participă. În acest sens, Curtea a statuat prin Decizia nr. 108 din 13 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 8 septembrie 2000.

În aceste conditii, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (8) si art. 15 din Legea nr. 198/2004 a rămas fără obiect, motiv pentru care urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. Ad) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (8) si art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, exceptie ridicată de Eleonora Lupean în Dosarul nr. 4.208/306/2010 al Judecătoriei Sibiu - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Gagu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 628

din 12 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Augustin Zegrean - președinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Mircea Stefan Constantinciu în Dosarul nr. 1.406/189/2010 al Judecătoriei Bârlad.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosar de către autorul exceptiei de neconstitutionalitate prin care acesta solicită acordarea unui termen de judecată, întrucât art. 1141 din Codul de procedură civilă prevede un termen de 15 zile pentru citarea părtilor la prima înfătisare, iar, având în vedere că în intervalul scurt dintre primirea citatiei si prima înfătisare s-au intercalat si sărbătorile de Pasti, nu a avut suficient timp pentru angajarea unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public arată că nu este de acord cu amânarea cauzei.

Curtea, deliberând, în temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992, coroborat cu art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, respinge cererea de acordare a unui nou termen de judecată si constată cauza în stare de judecată.


Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate, făcând referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 3 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 1.406/189/2010, Judecătoria Bârlad a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de petentul Mircea Stefan Constantinciu într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect solutionarea unei plângeri contraventionale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, în conditiile în care judecătoriile nu sunt instante de contencios administrativ specializate în sensul legii. Or, cu exceptiile prevăzute de Constitutie, toate actele administrative trebuie să fie supuse controlului instantei de contencios administrativ. Prin urmare, dispozitiile cuprinse în actele normative speciale care consacră dreptul instantelor de drept comun de a exercita controlul judecătoresc asupra actelor administrative încalcă flagrant dispozitiile constitutionale revizuite. Dacă anterior revizuirii Constitutiei se putea concluziona că nimic nu împiedica legiuitorul organic să stabilească faptul că anumite acte administrative nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ, la instantele de contencios administrativ, putând da în competenta instantelor de drept comun solutionarea plângerilor împotriva unor acte administrative, în conditiile noii reglementări cuprinse în art. 126 alin. (6) din Constitutia revizuită, se constată o consacrare expresă a faptului că unica formă de control judiciar al legalitătii actelor administrative este contenciosul administrativ, care este de competenta exclusivă a instantelor de contencios administrativ, ca instante specializate.

Mai mult, Legea nr. 180/2002 de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 este o lege ordinară si, în consecintă, nu poate stabili competenta instantelor judecătoresti în materie de contencios administrativ. De asemenea, art. 5 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 instituie un recurs paralel si face referire la “o altă procedură judiciară”, iar nu la o altă instantă de contencios administrativ, nelegitimând astfel judecătoria ca instantă de contencios administrativ.

Judecătoria Bârlad consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens deciziile Curtii Constitutionale nr. 813/2007, nr. 1.128/2007, nr. 81/2007, nr. 728/2008, nr. 664/2009 si nr. 661/2009.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, si ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.

Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001: “Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.”;

- Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 554/2004: “Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 52 alin. (1) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică si ale art. 126 privind instantele judecătoresti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, prin mai multe decizii, s-a pronuntat asupra constitutionalitătii prevederilor de lege criticate, raportate la dispozitiile constitutionale invocate. Astfel, prin Decizia nr. 1.556 din 7 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 26 ianuarie 2011, Curtea a statuat că prevederile de lege criticate instituie norme de procedură privind solutionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, si anume instanta competentă să solutioneze plângerea. Această modalitate de reglementare reprezintă însă optiunea legiuitorului, fiind în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constitutie privind competenta si procedura în fata instantelor judecătoresti. Prin reglementarea criticată, legiuitorul nu a înteles să limiteze controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice, ci să asigure un climat de ordine, indispensabil exercitării în conditii optime a acestor drepturi constitutionale.

În legătură cu pretinsa neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 fată de prevederile art. 52 din Legea fundamentală, prin Decizia nr. 81 din 8 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 7 martie 2007, Curtea a statuat că normele constitutionale invocate conferă persoanei vătămate într-un drept al său ori într-un interes legitim de o autoritate publică, printr-un act administrativ, dreptul de a se adresa instantei pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, însă în conditiile si în limitele stabilite prin lege organică. Or, în cauza de fată este criticată o ordonantă a Guvernului ce reglementează regimul juridic al contraventiilor, procedura aplicabilă fiind una specială, derogatorie de la normele dreptului comun, si nu procedura contenciosului administrativ. De altfel, domeniul contraventional, spre deosebire de contenciosul administrativ, nu se regăseste printre cele strict si limitativ prevăzute de art. 73 alin. (3) din Constitutie, în privinta cărora legiferarea are loc numai prin lege organică. Totodată, actul normativ atacat pune la dispozitia persoanei interesate suficiente mijloace procesuale prin care acesteia îi este garantat accesul liber si efectiv la justitie.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate din prezenta cauză privesc, în esentă, aceleasi aspecte si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Mircea Stefan Constantinciu în Dosarul nr. 1.406/189/2010 al Judecătoriei Bârlad.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 640

din 17 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de instantă din oficiu în Dosarul nr. 9.298/302/2008 al Judecătoriei Constanta - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece prevederile de lege criticate sunt contrare dispozitiilor art. 115 alin. (4) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 10 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 9.298/302/2008, Judecătoria Constanta - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

Exceptia a fost ridicată din oficiu de Judecătoria Constanta - Sectia civilă cu prilejul solutionării unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate contravin art. 115 alin. (4) din Constitutie, întrucât esalonarea plătii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a ordonantei de urgentă având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul justitiei nu a fost determinată de necesitatea unei situatii extraordinare a cărei reglementare nu putea fi amânată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.


Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009.

Curtea constată că, ulterior sesizării sale, dispozitiile de lege criticate au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 20 mai 2010. Păstrând solutia legislativă criticată, modificările aduse art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 au prorogat termenele initiale de executare a plătii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială.

În prezent, textul de lege criticat are următoarea redactare:

- Art. 1 alin. (1): “Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:

a) în anul 2012 se plăteste 34% din valoarea titlului executoriu;

b) în anul 2013 se plăteste 33% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2014 se plăteste 33% din valoarea titlului executoriu.”

Judecătoria Constanta - Sectia civilă consideră că acest text de lege contravine dispozitiilor art. 115 alin. (4) din Constitutie referitor la situatiile în care Guvernul este îndreptătit să emită ordonante de urgentă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul de lege criticat, în redactarea sa actuală, a mai constituit obiect al controlului de constitutionalitate în raport cu aceleasi critici si aceleasi dispozitii ale Legii fundamentale. Astfel, prin Decizia nr. 712 din 25 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 22 iunie 2010, Curtea retinea că “Adoptarea actului normativ supus controlului de constitutionalitate a fost determinată de circumstantele exceptionale care au impus instituirea unor măsuri prin care să fie limitată temporar exercitarea drepturilor decurgând din hotărârile judecătoresti irevocabile pronuntate în materia respectivă, fără ca prin aceasta să se aducă atingere însesi substantei a acestor drepturi”.

În aceste conditii, Curtea a statuat că “Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 are în vedere rezolvarea unei situatii extraordinare, prin reglementarea unor măsuri cu caracter temporar si derogatorii de la dreptul comun în materia executării hotărârilor judecătoresti. Măsurile instituite urmăresc un scop legitim - asigurarea stabilitătii economice a tării - si păstrează un raport rezonabil de proportionalitate între mijloacele folosite si obiectivul avut în vedere - executarea esalonată a hotărârilor judecătoresti în cauză. Totodată, măsurile reglementate au un caracter pozitiv, în sensul că Guvernul recunoaste obligatia de plată a autoritătii statale si se obligă la plata esalonată a titlurilor executorii, modalitate de executare impusă de situatia de exceptie pe care o reprezintă, pe de o parte, proportia deosebit de semnificativă a creantelor astfel acumulate împotriva statului, si, pe de altă parte, stabilitatea economică a statului român în actualul context de criză economică natională si internatională”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziei amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de Judecătoria Constanta - Sectia civilă din oficiu în Dosarul nr. 9.298/302/2008.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare dintre Guvernul României si Oficiul înaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, semnat la Geneva la 2 martie 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul-cadru de cooperare dintre Guvernul României si Oficiul înaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, semnat la Geneva la 2 martie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 730.

 

ACORD-CADRU

de cooperare între Guvernul României si Oficiul înaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati

 

Preambul

 

Întrucât mandatul Oficiului înaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati este de a proteja si de a asista refugiatii, precum si alte persoane a căror situatie se încadrează în acest mandat în întreaga lume si de a căuta solutii durabile pentru situatia lor,

întrucât România are interesul de a promova si de a contribui la furnizarea de protectie si asistentă, precum si solutii durabile pentru persoanele care au nevoie de protectie internatională si alte persoane a căror situatie se încadrează în mandatul Oficiului înaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati,

întrucât România si Oficiul înaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati recunosc importanta cooperării comune pentru urmărirea acestui obiectiv, prin stabilirea unor mecanisme care vor contribui la realizarea lui, fiind de acord, în acest context, cu respectarea principiilor bunelor practici privind actiunile umanitare,

recunoscând implicarea si contributia semnificativă a României la eforturile din domeniul protectiei internationale, prin Primul Centru de tranzit de urgentă de la Timisoara,

recunoscând faptul că operatiunile Oficiului înaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati sunt finantate prin contributii voluntare de la, printre altele, state membre ale Organizatiei Natiunilor Unite,

întrucât Guvernul României, prin Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de coordonator national al politicii de cooperare internatională pentru dezvoltare, a decis să mărească volumul si previzibilitatea contributiilor sale umanitare,

având în vedere interesul lor pentru sprijinirea ajutorului umanitar în lume si avantajele reciproce care ar rezulta din intensificarea cooperării,

Guvernul României (denumit în continuare Guvernul) si Oficiul înaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati (denumit în continuare UNHCR) convin după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Scopul acordului

 

Scopul prezentului acord este de a consolida si de a stabili cadrul unui parteneriat de lungă durată între Guvern si UNHCR, în domeniile ajutorului umanitar si protectiei si asistentei acordate refugiatilor.

 

ARTICOLUL 2

Cooperarea institutională

 

2.1. Guvernul si UNHCR sunt de acord să se reunească anual, la nivel înalt, pentru a analiza punerea în aplicare a prezentului acord, pentru a schimba opinii privind strategiile celor două institutii si activitătile lor din domeniile ajutorului umanitar si protectiei si asistentei acordate refugiatilor, precum si pentru a examina modalităti de consolidare a cooperării lor.

2.2. Guvernul si UNHCR se vor consulta în continuare cu privire la analiza mecanismelor de întărire a cooperării institutionale, eventual cu privire la utilizarea de personal calificat în cadrul operatiunilor UNHCR. Detaliile acestei colaborări vor face obiectul unei anexe la prezentul acord-cadru.

2.3. Consultările dintre reprezentantele diplomatice românesti si reprezentantele UNHCR pot fi organizate pe teren, după caz.

2.4. Reuniunile ad-hoc pot fi convocate fie de către Guvern, fie de către UNHCR, în functie de necesitatea de a revizui subiectele de interes comun.

2.5. Prevederile prezentului acord nu afectează drepturile, obligatiile si responsabilitătile ce rezidă din alte acorduri internationale semnate de Guvern si UNHCR.

 

ARTICOLUL 3

Finantarea activitătilor UNHCR

 

3.1. Sub rezerva aprobării parlamentare si a disponibilitătii fondurilor, o contributie fără destinatie specificată va fi alocată pentru UNHCR, anual, după intrarea în vigoare a prezentului acord. Fondurile vor fi transferate din bugetul de asistentă oficială pentru dezvoltare al Ministerului român al Afacerilor Externe (denumit în continuare MAE RO), în primul trimestru al fiecărui an care intră sub incidenta prezentului acord.

3.2. În plus fată de această contributie, MAE RO va notifica UNHCR, în cursul primului trimestru din fiecare an, cu privire la operatiunile pe care doreste să le sprijine si pentru care UNHCR poate înainta propuneri de finantare.

3.3. UNHCR va asigura realizarea, într-un mod corespunzător, a administrării si controlului intern ale programului si resurselor de proiect. Fondurile alocate rămase nefolosite vor putea fi utilizate de către UNHCR pentru operatiuni aflate în derulare, revizuite sau noi, după aprobarea, în scris, din partea MAE RO. În cazul în care realocarea nu este posibilă, fondurile alocate nefolosite vor fi returnate MAE RO.

3.4. Utilizarea contributiilor MAE RO se va realiza în conformitate cu normele financiare aplicabile UNHCR, incluzând Reglementările financiare si Regulile Organizatiei Natiunilor Unite si Normele financiare pentru fondurile voluntare administrate de Înaltul Comisariat pentru Refugiati (denumite în continuare Normele financiare UNHCR).

3.5. În conformitate cu procedurile si normele sale, UNHCR va recunoaste contributiile în natură ale Guvernului la operatiunile UNHCR. Cele două institutii vor agrea în comun modalitătile relevante de cuantificare într-o anexă la prezentul acord, care va forma o parte integrantă a acestuia.

 

ARTICOLUL 4

Vizibilitate

 


4.1. UNHCR se angajează să asigure o vizibilitate adecvată a contributiei MAE RO la programele sale, în concordantă cu procedurile interne si normele proprii.

4.2. În cazul elaborării de rapoarte, studii sau alte informatii, contributiile din partea Guvernului vor fi indicate, după caz.

 

ARTICOLUL 5

Monitorizarea

 

UNHCR va permite reprezentatilor MAE RO participarea la misiunile donatorilor organizate anual de către UNHCR si vizitarea locatiilor programului finantat de către Guvern.

Costurile participării reprezentantilor MAE RO la aceste vizite vor fi acoperite de către Guvern.

ARTICOLUL 6

Raportarea

 

Raportarea cu privire la utilizarea tuturor fondurilor din partea Guvernului va fi realizată prin sistemul de raportare standard al UNHCR.

 

ARTICOLUL 7

Auditarea

 

7.1. UNHCR va raporta cu privire la utilizarea tuturor contributiilor primite de la MAE RO în cadrul sesiunii anuale a Comitetului executiv prin documentatia prezentată Comitetului executiv.

7.2. Tranzactiile financiare ce fac referire la acest acord vor fi supuse exclusiv auditului intern si extern în conformitate cu Normele financiare UNHCR.

 

ARTICOLUL 8

Privilegii si imunităti

 

Nicio referire din cele continute în prezentul acord nu poate fi considerată o renuntare, explicită sau implicită, la vreunul din privilegiile si la niciuna din imunitătile UNHCR ori ale Organizatiei Natiunilor Unite, asa cum sunt prevăzute acestea în Conventia Natiunilor Unite privind privilegiile si imunitătile, adoptată de către Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 februarie 1946.

 

ARTICOLUL 9

Evaluarea punerii în aplicare a acordului

 

O evaluare a cooperării si a rezultatelor obtinute în temeiul prezentului acord va fi efectuată în al treilea an de punere în aplicare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 10

Solutionarea litigiilor

 

Orice litigiu, controversă sau reclamatie între UNHCR si Guvern, ce decurge din ori se referă la prezentul acord va fi solutionat(ă) pe cale amiabilă prin negocieri sau prin orice alte mijloace nonjudiciare, inclusiv prin arbitraj, în forma convenită de către Guvern si UNHCR.

 

ARTICOLUL 11

Amendamente

 

Acest acord poate fi modificat, dacă este necesar, cu acordul scris al Guvernului si al UNHCR. Modificările la prezentul acord vor intra în vigoare în conformitate cu dispozitiile paragrafului 1 alart. 12.

 

ARTICOLUL 12

Valabilitatea

 

12.1. Prezentul acord va intra în vigoare la data notificării prin care Guvernul va informa, prin intermediul MAE RO, despre îndeplinirea procedurilor legale interne cu privire la intrarea în vigoare.

12.2. Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 3 ani, cu o prelungire automată pentru un nou termen de aceeasi durată. Guvernul sau UNHCR poate denunta prezentul acord printr-o notificare scrisă. În acest caz, denuntarea acordului va intra în vigoare la 60 de zile de la data notificării.

 

Semnat la Geneva, la 2 martie 2011, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si engleză. În cazul unor diferente de interpretare, va prevala versiunea în limba engleză a textului.

 

Pentru si în numele Guvernului României,

Doru Costea,

secretar de stat pentru afaceri globale

Pentru si în numele Oficiului Înaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati,

António Guterres,

Înaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 103/2011

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării Întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale părtii a III-a, cap. I, art. 15 alin. (5) si art. 16 pct. B lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului Întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 103/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 si 396 bis din 6 iunie 2011 se modifică după cum urmează:

1. La punctul 3 subpunctul 3.1, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) au cel putin 1 an fiscal de activitate si codul CAEN pentru care solicită finantare este principal sau secundar. Codul secundar este autorizat de cel putin 6 luni, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare;”.

2. La punctul 7 subpunctul 7.2, partea introductivă si litera a) vor avea următorul cuprins:

“7.2. Evaluarea documentelor depuse se va face în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii acestora astfel:

a) din punct de vedere administrativ si al eligibilitătii, de către UPSEC din cadrul OTIMMC, în termen de 10 zile lucrătoare;”.

3. La anexa nr. 11 la procedură, sectiunea A, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul operatorul economic (termen de valabilitate - 30 de zile calendaristice de la data eliberării), în care să se mentioneze în mod obligatoriu următoarele informatii: datele de identificare a societătii, codul unic de înregistrare, actionarii, asociatii, reprezentantii legali, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare autorizate, sediul social, punctele de lucru si alte sedii secundare, filiale, sucursale, subunităti ale societătii, sedii si/sau activităti autorizate conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, pentru codul CAEN pe care accesează programul, situatia societătii (dacă este în stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolventă, faliment, executare silită, închidere operatională sau suspendare temporară a activitătii), data ultimei mentiuni, istoric pe obiectul de activitate, în original, pentru codul CAEN secundar pe care se accesează programul, cu precizarea datei când a fost autorizată această activitate, emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul operatorul economic (dacă nu există sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunităti ale societătii, să se specifice acest lucru în certificatul constatator).”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 134.


 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort” si înfiintarea Unitătii de management al proiectului, republicată, ale cap. IV din Regulamentul pentru implementarea programului “Termoficare 2006-2015 - căldură si confort”, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 471/2008, ale Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

luând în considerare aprobarea solicitărilor de finantare de către Comisia interministerială de coordonare a programului “Termoficare 2006 - 2015 căldură si confort”, conform Procesului-verbal nr. 9, încheiat la data de 28 iunie 2011,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 3. - Cuantumul sumelor alocate de la bugetul de stat este stabilit în baza solicitărilor de finantare, a proiectelor depuse, precum si a valorii contributiei proprii a autoritătilor administratiei publice locale beneficiare.

Art. 4. - Utilizarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort” si înfiintarea Unitătii de management al proiectului, republicată, si ale Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului “Termoficare 2006-2015 - căldură si confort”.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 29 iulie 2011.

Nr. 157.

 

ANEXA

 

Sume alocate pentru lucrări de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea obiectivului de investitii

Cofinantare buget de stat - lei -

0

1

2

3

4

1.

Arad

1-Arad

Modernizarea retelelor termice etapa a II-a, lotul I + II + III

2.850.000

2.

Arges

2-Pitesti

Reabilitarea SACET din municipiul Pitesti prin transformarea punctelor termice în centrale termice

700.000

3.

Bacău

3-Bacău

1. Racordarea la SACET a S.C. Aerostar Bacău

2. Dezvoltarea pietei de energie termică - racordarea la SACET a institutiilor publice din municipiul Bacău, 39 de obiective - blocuri ANL, str. Letea nr. 46, sc. A+B, si str. Letea nr. 50, sc. A+B

3. Reabilitarea retelelor termice secundare din municipiul Bacău - PT 6, PT 10, PT 61, PT 95, PT 96, PT 154

2.450.000

4.

Botosani

A-Botosani

1. Reabilitarea retelei de transport al agentului termic primar din municipiul Botosani obiect I - 5, I - 6, II - 6, II - 7, II - 8, II - 9

2. Reabilitarea si modernizarea punctelor termice si retelelor termice secundare în ansamblurile de locuinte Bucovina, Eminescu 2, Grivita 6, Teilor 1, Grivita 5, Castel, Săvenilor, Pacea 2, Octav Băncilă 3, Pacea 3

3.750.000

5.

Brasov

5-Brasov

Interconexiune retea de transport apă fierbinte zona nord Brasov

1.600.000

6.

Brăila

6-Brăila

Eficientizarea sistemului centralizat de productie si distributie a energiei termice

700.000

7.

Buzău

7-Buzău

1. Reabilitarea PT si a retelelor termice aferente (PT12, PTB11);

2. Eficientizarea productiei de energie termică în cogenerare în CT 3 interconectat cu CT 1 Micro XIV si distribuirea agentului termic din CT 1 - pentru încălzire si a.c.c. la Spitalul Judetean de Urgentă Buzău

3. Cresterea eficientei energetice prin montarea de convertizoare de frecventă la electropompele de circulatie încălzire din CT 1, 2, 4, 5 si PT5,6,7, 10, 11,13, 33 Buzău

700.000

8.

Caras-Severin

8-Resita

Reabilitarea sistemului de termoficare - minipuncte termice zona PT 18, PT 22, PT 29 în municipiul Resita

1.500.000

9.

Cluj

9-Cluj-Napoca

Modernizarea/Automatizarea centralelor termice. Înlocuirea cazanelor în centralele termice - CT 2,6,10,11,12,15 Mănăstur, 3 Grigorescu, 11 Gheorghieni, Abator, 7 Zorilor

1.000.000

10.

Dolj

10-Craiova

Modernizarea punctelor termice urbane din municipiul Craiova - 43 PT prin înlocuirea tuturor utilajelor, echipamentelor si instalatiilor existente în punctele termice, automatizare si dispecerizare (etapa a III-a)

800.000

11.

Galati

11-Galati

1. Reabilitarea si modernizarea punctelor termice pentru 10 PT

2. Reabilitarea si modernizarea retelelor termice (încălzire, apă caldă de consum, recirculatie) din municipiul Galati

1.400.000

12.

Giurgiu

12-Municipiul Giurgiu

1. Modernizarea sistemului de alimentare cu căldură si apă caldă menajeră în punctele termice PT 71, PT 73 - retele de distributie agent termic

2. Modernizarea sistemului de alimentare cu căldură si apă caldă menajeră în punctul termic PT 88 (substatii si retele de distributie a agentului termic)

500.000

 

 

13-Judetul Giurgiu

Reabilitarea si modernizarea retelelor de transport al agentului termic primar în municipiul Giurgiu

500.000

13.

Gorj

14-Motru

Modernizarea sursei de energie termică din cadrul U.A.TA.A. Motru

1.900.000

14.

Harghita

15-Miercurea-Ciuc

Reabilitarea întregului sistem de alimentare cu energie termică în municipiul Miercurea-Ciuc

2.000.000

 

 

 

 

16-Odorheiu Secuiesc

1. Modernizarea centralelor termice, schimbarea retelei termice prin folosirea punctelor termice de scară sau de bloc în cartierul Beclean I

2. Modernizarea centralelor termice, schimbarea retelei termice prin folosirea punctelor termice de scară sau de bloc în cartierul Beclean II

1.300.000

15.

Hunedoara

17-Brad

Modernizarea punctelor termice PT 1, PT 5, PT 9 si a retelelor termice aferente, în municipiul Brad, judetul Hunedoara - obiectivul nr. II - modernizarea PT 9 si a retelelor termice aferente

800.000

16.

Iasi

18-Iasi

Reabilitarea si modernizarea retelelor de termoficare din municipiul Iasi

260.000

17.

Suceava

19-Suceava

Modernizarea sistemului de transport si distributie a energiei termice - 40 PT si a retelelor termice aferente din municipiul Suceava

500.000

18.

Teleorman

20- Alexandria

Modernizarea punctelor termice PT 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 19, 20 în municipiul Alexandria

300.000

19.

Timis

21-Timisoara

1. Retehnologizarea CT de cartier prin instalarea unei unităti de cogenerare cu motoare termice CT Buzias

2. Retehnologizarea CT de cartier prin instalarea unei unităti de cogenerare cu motoare termice CT Dunărea

800.000

20.

Tulcea

22-Tulcea

1. Reabilitarea retelelor termice secundare etapa a Vl-a, municipiul Tulcea

2. Reabilitarea retelei de termoficare agent termic primar între penitenciarul Tulcea si cartier E - 3 municipiul Tulcea

3. Reabilitarea sistemului de încălzire si apă caldă de consum prin montarea de module termice etapa a VIII-a municipiul Tulcea

4. Reabilitarea retelei de termoficare agent primar între statia de repompare si cartier Vest - municipiul Tulcea

4.000.000

 

 

23-Macin

Locuinte pentru tineri Str. Brăilei - 20 de apartamente (etapa I) si 40 de apartamente (etapa II) oras Macin, judetul Tulcea, centrala termică si retele termice exterioare

200.000

21.

Vâlcea

24-Municipiul Râmnicu Vâlcea

Reabilitare retele termice 1.PT1 bloc C5, A3, A4, A5

2. PT38blocN1,P1,P2, N3, N5

3. PT13blocCozia, G, H,J

474.000

 

 

25-Judetul Vâlcea

Modernizarea instalatiei de desprăfuire electrică de la cazanul nr. 7 din CET Govora în vederea cresterii performantelor de desprăfuire la max. 50 mg/Nm3 la iesirea din electrofiltre

1.300.000

 

 

26-Horezu

înlocuirea cazanelor alimentate cu CLU cu cazan pe biomasă de 2 Mwt pentru eficientizarea sistemului de încălzire a orasului Horezu

1.150.000

22.

Vrancea

27-Focsani

1. Modernizarea si reabilitarea retelei de distributie a energiei termice din municipiul Focsani

2. Modernizarea punctelor termice din municipiul Focsani schimbătoare în plăci PT 40

700.000

 

 

28-Odobesti

Modernizarea sistemului de producere a energiei termice în orasul Odobesti, judetul Vrancea, racordarea centralelor containerizate la reteaua de gaze naturale

300.000

 

 

29-Panciu

Retele termice de la CTT la blocuri în orasul Panciu

2.000.000

TOTAL:

36.434.000

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind introducerea si utilizarea clasificării RO DRG v.1

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A 8.987/2011,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă introducerea în practică a clasificării RO DRG v.1, la nivelul tuturor unitătilor sanitare cu paturi, în vederea utilizării pentru clasificarea si codificarea morbiditătii spitalizate.

Art. 2. - (1) Clasificarea RO DRG v.1 urmează a fi utilizată în raportările transmise de unitătile sanitare cu paturi către Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, precum si pentru analiza acestora, începând cu datele aferente cazurilor externate în luna iulie 2011.

(2) Datele aferente raportării pentru luna iulie 2011 se transmit până pe data de 5 august 2011 si vor fi grupate conform clasificării RO DRG v.1 de către Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.

Art. 3. - Actualizările clasificării RO DRG v.1 vor fi afisate pe website-ul Scolii Nationale de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.

Art. 4. - Directiile implicate din Ministerul Sănătătii, Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, Centrul National de Statistică si Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului National de Sănătate Publică, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si unitătile sanitare cu paturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.027/2010 privind introducerea si utilizarea clasificării RO.vi. DRG publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 21 iulie 2010, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 26 iulie 2011.

Nr. 1.199.


 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului “Biserica ortodoxă «Sf. Arhangheli Mihail si Gavril»“ din satul/comuna Chilia Veche, judetul Tulcea

 

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. b) si alin. (3) si art. 33 alin. (1) lit. d)din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul “Biserica ortodoxă «Sf. Arhangheli Mihail si Gavril»“ din satul/comuna Chilia Veche, judetul Tulcea, se clasează ca monument istoric, grupa valorică “B”, cod în Lista monumentelor istorice TL-ll-m-B-21029.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protectie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Tulcea pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Tulcea va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 23 iunie 2011.

Nr. 2.409.

 

ANEXA

 

Zona de protectie a monumentului istoric “Biserica ortodoxă «Sf. Arhangheli Mihail si Gavril»“ din satul/comuna Chilia Veche, judetul Tulcea

 

Coordonate puncte de contur

Nr. pct.

Coordonate Stereo 70

-

X

Y

01

835847,877

444786,297

02

835468,177

444703,406

03

835497,718

444695,469

04

835495,073

444654,464

05

835420,999

444654,905

06

835423,204

444666,369

07

835377,790

444674,746

08

835371,617

444661,960

09

835361,035

444665,487

10

835365,444

444677,392

11

835310,330

444699,437

12

835292,253

444711,342

13

835280,348

444689,296

14

835236,257

444718,397

15

835256,098

444749,701

16

835260,066

444774,393

17

835253,012

444797,761

18

835280,348

444829,066

19

835309,889

444807,020

20

835333,699

444837,884

21

835365,003

444808,343

22

835394,104

444798,202

23

835391,017

444792,470

24

835425,408

444784,534

25

835427,172

444794,234

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a unor imobile din Piata Libertătii si Str. Republicii, municipiul Salonta, judetul Bihor

 

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) si alin. (3) si art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se clasează în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, imobilele din Piata Libertătii si Str. Republicii, municipiul Salonta, judetul Bihor, nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Bihor pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Bihor va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.622/2010 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa “B”, a imobilului “Ansamblu Piata Libertătii”, din municipiul Salonta, judetul Bihor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 6 decembrie 2010.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Mihaela-loana Kaitor,

secretar general

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 2.454.


 

ANEXA

 

Imobilele monumente istorice din Piata Libertătii si Str. Republicii, municipiul Salonta, judetul Bihor

 

1. Ansamblul Piata Libertătii, cod BH-II-a-B-21018, cu următoarele componente:

- Primăria Municipiului Salonta, Str. Republicii nr. 1, cod BH-ll-m-B-21018.01;

- Biserica Reformată, Piata Libertătii nr. 1, cod BH-ll-m-B-21018.02;

- biblioteca orăsenească/Palatul Arany Janos, Piata Libertătii nr. 4, cod BH-ll-m-B-21018.03;

- Casa RothArmin, Piata Libertătii nr. 8, cod BH-ll-m-B-21018.04;

- Hotel Central, Piata Libertătii nr. 17, cod BH-ll-m-B-21018.05.

2. Biserica romano-catolică “Regele Sf. Stefan”, Str. Republicii nr. 10, cod BH-ll-m-B-21025

3. Policlinică/fost imobil de raport, Str. Republicii nr. 12, cod BH-ll-m-21026

4. Liceul Teoretic, Str. Republicii nr. 90, cod BH-ll-m-B-21027

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “A”, a imobilului “Terminal pasageri - Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu”, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 40, sectorul 1, Bucuresti

 

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) si alin. (3) si art. 33 alin. (1) lit. d)din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul “Terminal pasageri - Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu”, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 40, sectorul 1, Bucuresti, se clasează ca monument istoric, grupa valorică “A”, cod în Lista monumentelor istorice B-ll-m- A-21012.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protectie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 2.455.

 

ANEXA

 

Zona de protectie a monumentului istoric “Terminal pasageri – Aeroportul International Bucuresti Băneasa “Aurel Vlaicu”, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 40, sectorul 1, Bucuresti

 

Coordonate puncte de contur

 

Nr. pct.

Coordonate Stereo 70

-

X

Y

1

586013.940

333648.800

2

586011.999

333639.050

3

586967.952

333418.096

4

586301.870

333417.480


MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului “Cinema Doina (Terra)” din Str. Doamnei nr. 9, sectorul 3, Bucuresti

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) si alin. (3) teza I, si art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul “Cinema Doina (Terra)” din Str. Doamnei nr. 9, sectorul 3, Bucuresti, având regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod B-ll-m-B-18589, se declasează partial. Se mentine regimul de monument istoric pentru fatada principală dinspre Strada Doamnei.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 1 iulie 2011.

Nr. 2.456.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.