MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 292/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 292         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 aprilie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

11. - Hotărâre privind procedura de lucru si mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor nationale

 

DECRETE

 

453. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

396. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “ICEM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

397. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

11/218. - Hotărâre privind aprobarea Tabloului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România si a Tabloului expertilor evaluatori de întreprinderi

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.196/C/2009

 - Ordinului ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1.331/2011


 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind procedura de lucru si mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor nationale

În temeiul art. 67 din Constitutia României, republicată, si al art. 85 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

- având în vedere faptul că o parte importantă a legislatiei aplicabile în România este adoptată de către institutiile Uniunii Europene si considerând că, datorită impactului direct asupra cetătenilor români al actelor legislative adoptate la nivel european, afacerile europene nu pot fi considerate altfel decât afaceri interne;

- luând notă de rolul sporit al parlamentelor nationale în cadrul procesului legislativ european, consfintit prin Tratatul de la Lisabona, în special în cadrul Protocolului nr. 1 (art. 3 si 10) si al Protocolului nr. 2 (art. 7) ale acestuia;

- considerând că parlamentele nationale au datoria de a folosi aceste noi prerogative pentru a veghea asupra respectării drepturilor cetătenilor si pentru a sprijini îndeplinirea prioritătilor nationale;

- subliniind că o interventie substantială în formularea politicilor Uniunii Europene se poate realiza numai în fazele premergătoare adoptării documentelor;

- având în vedere nevoia de a identifica din timp propunerile legislative prioritare pentru Camera Deputatilor, în scopul unei gestionări mai eficiente a fluxului de informatii si al unui control riguros al propunerilor legislative de importantă deosebită;

- având în vedere faptul că procesul de control parlamentar al proiectelor legislative europene trebuie să beneficieze de suportul tehnic al expertilor cu pregătire specifică din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor;

- constatând nevoia implicării unui număr cât mai mare de deputati în procesul de control parlamentar al legislatiei europene, în scopul obtinerii unei legitimităti sporite a avizelor formulate de Camera Deputatilor, dar si a angrenării deputatilor cu competente specifice în politicile sectoriale vizate de diferitele proiecte legislative europene;

- constient fiind de nevoia de a respecta un termen de 8 săptămâni de la primirea scrisorii de sesizare de la institutiile Uniunii Europene si până la transmiterea către acestea a avizului privind respectarea principiului subsidiaritătii si considerând că respectarea acestui termen nu poate fi realizată decât prin instituirea unui mecanism simplificat, cu termene-limită interne ferme;

- având în vedere importanta dialogului politic informai cu Comisia Europeană si recunoscând faptul că acest proces poate depăsi termenul de 8 săptămâni aferent procedurii de control al subsidiaritătii;

- subliniind nevoia unui dialog permanent si constructiv între comisiile permanente ale Camerei Deputatilor si Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor si recunoscând, în acelasi timp, expertiza specifică a acesteia;

- considerând că procedura de control parlamentar al propunerilor legislative europene nu poate avea un impact în absenta unei coordonări permanente cu celelalte camere legislative din Uniunea Europeană si subliniind rolul Reprezentantului permanent al Camerei Deputatilor pe lângă Parlamentul European în vederea facilitării acestei coordonări,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Examinarea parlamentară în domeniul afacerilor europene se realizează în 3 forme:

a) participarea la identificarea principalelor optiuni de politici si norme legislative europene cuprinse în initiativele legislative si consultative ale Uniunii Europene, selectate pentru examinare, în cadrul procesului de formare a pozitiei nationale exprimate de România în Consiliul Uniunii Europene, prin organizarea de dezbateri, audieri si schimb de informatii;

b) exercitarea prerogativelor prevăzute de Protocolul nr. 2 al Tratatului de la Lisabona privind mecanismul de alertă timpurie destinat controlului ex ante al subsidiaritătii de către parlamentele nationale;

c) participarea la dialogul politic, initiat în anul 2006, dintre Comisia Europeană si parlamentele nationale, intitulat “Initiativa Barroso”.

Art. 2. - Examinarea parlamentară urmăreste două obiective majore:

a) evaluarea fondului propunerilor legislative si a documentelor de consultare, inclusiv a pozitiilor Guvernului României fată de acestea;

b) respectarea principiilor subsidiaritătii si proportionalitătii propunerilor legislative eligibile pentru testul subsidiaritătii conform Protocolului nr. 2 al Tratatului de la Lisabona.

Art. 3. - Sunt supuse examinării parlamentare următoarele documente ale Uniunii Europene:

a) proiecte de acte legislative eligibile pentru testul subsidiaritătii conform Protocolului nr. 2 al Tratatului de la Lisabona în vederea stabilirii respectării sau încălcării principiului subsidiaritătii;

b) proiecte de acte legislative ale Comisiei Europene, Consiliului Uniunii Europene sau Parlamentului European si documentele de consultare ale Comisiei Europene, selectate de Camera Deputatilor în functie de relevanta lor politică, economică, socială, financiară sau juridică;

c) proiecte de acte legislative ale Uniunii Europene pentru care Guvernul României elaborează mandate generale.

Art. 4. - Examinarea parlamentară se finalizează prin elaborarea unuia sau mai multor documente ori acte ale Camerei Deputatilor, după cum urmează:

a) aviz motivat, în cazul identificării nerespectării principiului subsidiaritătii de către o propunere legislativă a Uniunii Europene;

b) opinie, în cazul examinării fondului propunerilor legislative si a documentelor de consultare, care exprimă punctul de vedere al Camerei Deputatilor;

c) raport de informare asupra documentelor examinate, la initiativa Comisiei pentru afaceri europene a Camerei


Deputatilor, pentru care aceasta desemnează un raportor sau un grup de raportori;

d) proces-verbal al dezbaterii sau audierii organizate de comisiile sesizate, în sedinte separate ori comune.

Art. 5. - (1) Directia de drept comunitar a Departamentului de studii parlamentare si drept comunitar din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor întocmeste lista cu toate proiectele de acte legislative, proiectele de acte legislative modificate si documentele de consultare primite de la institutiile Uniunii Europene, identificând următoarele:

a) proiectele de acte legislative eligibile pentru testul subsidiaritătii conform Protocolului nr. 2 al Tratatului de la Lisabona;

b) proiectele de acte legislative si documentele de consultare prioritare, selectate în functie de relevanta lor politică, economică, socială, financiară sau juridică;

c) proiectele de acte legislative pentru care Guvernul elaborează mandate generale;

d) comisiile propuse pentru sesizare în vederea examinării;

e) termenele pentru finalizarea examinării, tinând cont de cadrul de 8 săptămâni pentru testul subsidiaritătii si de calendarul estimat de dezbateri în Consiliul Uniunii Europene sau în Parlamentul European.

(2) Directia de drept comunitar transmite către Biroul permanent lista prevăzută la alin. (1).

 

CAPITOLUL I

Preselectarea proiectelor legislative europene si a documentelor de consultare din Programul de lucru anual al Comisiei Europene în vederea identificării actelor prioritare pentru examinare la Camera Deputatilor

 

Art. 6. - Programul de lucru anual al Comisiei Europene este transmis de Comisia Europeană către Camera Deputatilor.

Art. 7. - Directia de drept comunitar examinează lista propunerilor din Programul de lucru anual al Comisiei Europene si selectează o parte dintre ele, în urma evaluării relevantei lor politice, economice, sociale, financiare si juridice, pentru dezbatere, în termen de 15 zile de la primirea acestuia de către Camera Deputatilor.

Art. 8. - Lista cu propuneri pentru dezbatere împreună cu programul de lucru sunt transmise către Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor si către comisiile permanente.

Art. 9. - Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor si comisiile permanente examinează lista propunerilor legislative elaborată de Directia de drept comunitar.

Art. 10. - Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor organizează dezbateri privind optiunile politice conturate în perioada de reflectie si consultare premergătoare adoptării de către Comisia Europeană a programului de lucru, cu participarea reprezentantilor comisiilor permanente. La dezbateri vor fi invitati reprezentanti ai Guvernului si pot fi invitati reprezentanti ai institutiilor Uniunii Europene, membri ai Parlamentului European alesi în România, reprezentanti ai administratiei locale, patronatelor, sindicatelor, asociatiilor profesionale, mediului academic si alti reprezentanti ai societătii civile.

Art. 11. - Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor centralizează punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor. În baza acestora, a listei de propuneri înaintate de

Directia de drept comunitar si a propunerilor înaintate de comisiile permanente, Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor elaborează o listă finală de propuneri de proiecte legislative si documente de consultare europene care vor fi supuse, cu prioritate, procedurii de control parlamentar.

Art. 12. - Lista finală este prezentată în cadrul Biroului permanent al Camerei Deputatilor, fiind supusă aprobării acestuia.

Art. 13. - Reprezentantul Camerei Deputatilor pe lângă Parlamentul European urmăreste procesul legislativ european, alertând structurile Camerei Deputatilor asupra adoptării, de către Comisia Europeană, a propunerilor legislative si a documentelor de consultare incluse în lista prioritară aprobată de către Biroul permanent al Camerei Deputatilor.

 

CAPITOLUL II

Examinarea propunerilor legislative ale Uniunii Europene în vederea verificării respectării principiilor subsidiaritătii si proportionalitătii

 

Art. 14. - Camera Deputatilor primeste scrisoarea de sesizare care initiază procedura de 8 săptămâni pentru evaluarea respectării de către propunerea legislativă a principiului subsidiaritătii*).

Art. 15. - Scrisoarea de sesizare este înregistrată la Directia de drept comunitar.

Art. 16. - Directia de drept comunitar notifică Biroul permanent, conform art. 5 alin. (2).

Art. 17. - Biroul permanent transmite propunerea legislativă comisiei sau comisiilor permanente propuse de către Directia de drept comunitar, precum si Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor, în termen de 7 zile calendaristice de la data primirii recomandărilor scrise de la Directia de drept comunitar. Biroul permanent poate decide transmiterea propunerii legislative către alte comisii permanente decât cele propuse de Directia de drept comunitar.

Art. 18. - Transmiterea documentelor se realizează simultan către toate comisiile permanente sesizate în fond, precum si către Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor.

Art. 19. - În cazul în care Biroul permanent nu se întruneste în termen de 7 zile de la primirea propunerilor scrise de la Directia de drept comunitar sau nu ia o decizie, în acest termen, privind transmiterea documentelor si propunerilor legislative europene, transmiterea se face de către presedintele Camerei Deputatilor, cu informarea ulterioară a Biroului permanent.

Art. 20. - Comisiile permanente sesizate urmăresc, în cadrul examinării, respectarea principiilor subsidiaritătii si proportionalitătii.

Art. 21. - Examinarea se finalizează astfel:

a) în cazul respectării principiului subsidiaritătii, comisia permanentă sesizată redactează un proces-verbal care contine elemente principale ale dezbaterii, votul exprimat, dacă este cazul, si constatarea respectării principiului subsidiaritătii. Procesele-verbale sunt transmise spre informare Biroului permanent al Camerei Deputatilor si Directiei de drept comunitar;

b) în cazul nerespectării principiului subsidiaritătii, comisia permanentă sesizată redactează un proiect de aviz motivat.

Art. 22. - În cazul constatării nerespectării principiului subsidiaritătii de către o propunere legislativă a Uniunii Europene, subiect al testului subsidiaritătii, comisia permanentă sesizată sau Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor avertizează imediat Directia de drept comunitar în vederea transmiterii informatiei către reprezentantul permanent al Camerei Deputatilor pe lângă Parlamentul European si comunicării acesteia parlamentelor nationale prin intermediul platformei IPEX, mentionându-se că avizul motivat se află în faza de proiect si nu reprezintă un punct de vedere oficial al Camerei Deputatilor.

Art. 23. - Comisia permanentă sesizată transmite proiectul de aviz motivat sau procesul-verbal către Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor cel mai târziu în a 40-a zi de la primirea scrisorii de sesizare din partea institutiilor Uniunii Europene.

Art. 24. - Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor dezbate si redactează, după caz, următoarele documente:

a) proiectul final de aviz motivat, integrând punctele de vedere exprimate de comisiile permanente, în cazul constatării nerespectării principiului subsidiaritătii;

b) o notă de informare la care se atasează procesele-verbale de la comisiile permanente si procesul-verbal al dezbaterii de la Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor, în cazul constatării respectării principiului subsidiaritătii.

Art. 25. - Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor transmite proiectul final de aviz motivat sau nota de informare către Biroul permanent al Camerei Deputatilor cel mai târziu în a 47-a zi de la primirea scrisorii de sesizare de la institutiile Uniunii Europene. Proiectul final de aviz motivat sau nota de informare se transmite Directiei de drept comunitar pentru înregistrare.

Art. 26. - În cazul proiectului de aviz motivat pentru încălcarea principiului subsidiaritătii, Biroul permanent:

a) poate propune includerea pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor, în vederea dezbaterii si aprobării, a proiectului final de aviz motivat. Plenul Camerei Deputatilor votează asupra proiectului final de aviz motivat în prima sa sedintă de la includerea acestuia pe ordinea de zi, dar nu mai târziu de 56 de zile calendaristice de la primirea scrisorii de sesizare de la institutiile Uniunii Europene. Avizul motivat se consideră adoptat cu votul majoritătii deputatilor prezenti. Hotărârea Camerei Deputatilor de aprobare a avizului motivat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Presedintele Camerei Deputatilor semnează avizul motivat si dispune transmiterea acestuia către institutiile Uniunii Europene si către Guvernul României;

b) decide transmiterea avizului motivat, în forma redactată de Comisia pentru afaceri europene, către Guvernul României si institutiile Uniunii Europene. Presedintele Camerei Deputatilor semnează avizul motivat si dispune transmiterea acestuia către institutiile Uniunii Europene si către Guvernul României.

Art. 27. - (1) Avizul motivat privind încălcarea principiului subsidiaritătii se transmite imediat, de către Directia de drept comunitar, reprezentantului permanent al Camerei Deputatilor la Parlamentul European si se încarcă pe platforma IPEX.

(2) în cazul respectării principiului subsidiaritătii, Directia de drept comunitar comunică prin intermediul platformei IPEX încheierea procesului de examinare si conformarea privind respectarea principiului subsidiaritătii.

Art. 28. - În cazul în care în timpul examinării respectării principiului subsidiaritătii se degajă observatii sau recomandări privind continutul propunerii legislative, Camera Deputatilor poate decide exprimarea unei opinii după o procedură identică cu cea prevăzută în cap. III.


*) Conform Tratatului de la Lisabona (TL), Camera Deputatilor a Parlamentului României primeste următoarele categorii de documente:

- din partea Comisiei Europene: documente de consultare (conform Protocolului nr. 1 al TL), proiecte de acte legislative si proiecte de modificări de acte legislative;

- din partea Parlamentului European: proiecte de acte legislative initiate de acesta, proiecte de modificări ale actelor legislative;

- din partea Consiliului Uniunii Europene: proiecte de acte legislative initiate de un grup de state membre, de Curtea de Justitie, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană de Investitii, precum si modificări ale acestor proiecte.

 

CAPITOLUL III

Examinarea parlamentară a proiectelor de acte legislative si a documentelor de consultare ale Comisiei Europene privind fondul propunerilor

 

Art. 29. - Camera Deputatilor primeste proiectele de acte legislative ale Comisiei Europene, Parlamentului European si ale Consiliului Uniunii Europene, rezolutiile legislative ale Parlamentului European si pozitiile Consiliului Uniunii Europene, documentele de consultare ale Comisiei Europene.

Art. 30. - Directia de drept comunitar înregistrează toate documentele primite de la institutiile Uniunii Europene.

Art. 31. - Directia de drept comunitar notifică Biroul permanent conform art. 5 alin. (2).

Art. 32. - (1) Biroul permanent sesizează comisiile permanente si Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor în vederea examinării fondului proiectelor de acte legislative si a documentelor de consultare prioritare selectate de Directia de drept comunitar. Biroul permanent poate decide sesizarea si a altor comisii permanente decât cele propuse de Directia de drept comunitar.

(2) Biroul permanent stabileste, pe baza propunerii Directiei de drept comunitar, termenele pentru finalizarea si redactarea proiectelor de opinii.

Art. 33. - Transmiterea documentelor se realizează simultan, către toate comisiile sesizate pe fond, precum si către Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor.

Art. 34. - Comisiile permanente sesizate si Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor pot decide să examineze si alte propuneri legislative si documente de consultare decât cele aflate în lista de documente prioritare semnalate de Directia de drept comunitar. Când o comisie decide examinarea unei alte propuneri în afara listei cu documente prioritare, aceasta notifică Biroului permanent si informează Directia de drept comunitar în vederea înregistrării.

Art. 35. - Fiecare comisie permanentă, precum si Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor îsi organizează procesul de examinare si audieri tinând cont de termenele fixate, în functie de modificările survenite în calendarul estimat de adoptare în cadrul institutiilor Uniunii Europene, după consultarea cu Departamentul pentru afaceri europene din cadrul Guvernului si cu reprezentantul permanent al Camerei Deputatilor pe lângă Parlamentul European, comisiile sesizate pot solicita Biroului permanent schimbarea termenelor initiale pentru finalizarea proiectului de opinie.

Art. 36. - Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor solicită Departamentului pentru afaceri europene din cadrul Guvernului si/sau Ministerului Afacerilor Externe pozitia initială a Guvernului privind proiectul de act legislativ sau document de consultare. Informatiile puse la dispozitie de către Departamentul pentru afaceri europene si/sau Ministerul Afacerilor Externe sunt transmise imediat comisiilor permanente sesizate.

Art. 37. - În timpul procesului de examinare, comisiile permanente sesizate si Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor pot solicita Departamentului pentru afaceri europene, ministerelor de linie sau agentiilor guvernamentale informatiile pe care le consideră relevante pentru examinare.

Art. 38. - Comisiile permanente sesizate redactează un proiect de opinie privind fondul documentului examinat si îl transmit Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor într-un timp util pentru a permite acesteia să redacteze proiectul final de opinie, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înainte de termenul fixat, împreună cu procesele-verbale ale dezbaterilor si audierilor si/sau cu raportul pe baza căruia s-a adoptat proiectul de opinie.

Art. 39. - Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor redactează proiectul final de opinie, integrând punctele de vedere ale comisiilor permanente sesizate, pe care îl transmite Biroului permanent, la termenul fixat.

Art. 40. - Biroul permanent poate decide supunerea proiectului final de opinie aprobării plenului Camerei Deputatilor sau transmiterea directă a opiniei, în forma redactată de Comisia pentru afaceri europene, către institutiile Uniunii Europene si către Guvernul României. În cazul supunerii votului plenului Camerei Deputatilor, proiectul final de opinie se consideră adoptat cu votul majoritătii deputatilor prezenti. Hotărârea Camerei Deputatilor de aprobare a opiniei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Presedintele Camerei Deputatilor semnează opinia si dispune transmiterea acesteia către institutiile Uniunii Europene si către Guvernul României.

Art. 41. - Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor si comisiile permanente sesizate urmăresc în continuare evolutia procesului de negociere în cadrul institutiilor Uniunii Europene si documentele succesive care pot fi adoptate în cursul acestui proces (proiecte de acte legislative modificate, rezolutii legislative ale Parlamentului European, pozitii ale Consiliului).

Art. 42. - În cazul unor evolutii sau amendamente semnificative, Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor si comisiile permanente sesizate în primă instantă pot decide continuarea examinării. Comisia care decide redeschiderea examinării înstiintează imediat celelalte comisii sesizate initial, notifică Biroului permanent si informează Directia de drept comunitar în vederea înregistrării.

Art. 43. - Pentru proiectul de opinie redactat conform art. 42 se utilizează procedura de adoptare si transmitere descrisă la art. 36-40.

Art. 44. - Până la modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor Camerei Deputatilor, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, atributiile Departamentului de studii parlamentare si drept comunitar, Departamentului legislativ si ale Departamentului secretariatului tehnic vor fi stabilite prin ordin al secretarului general al Camerei Deputatilor.

Art. 45. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputatilor privind procedura de lucru si mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor nationale, îsi încetează aplicabilitatea.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 19 aprilie 2011, cu respectarea dispozitiilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

 

Bucuresti, 19 aprilie 2011.

 Nr. 11.

 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. Asi ale art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de recunostintă si apreciere pentru contributia avută la consolidarea democratiei românesti si a statului de drept, pentru întreaga sa carieră didactică si de cercetare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Cavaler profesorului Alexandru Liviu Mera.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 aprilie 2011.

 Nr. 453.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “ICEM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “ICEM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limită maximă si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială “ICEM” - S.A. poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 aprilie 2011.

 Nr. 396.

 

 


ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială “ICEM” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

2.636

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

2.610

 

 

a)

din productia vândută

3

2.600

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

10

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

26

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

1

 

 

d)

alte venituri financiare

14

25

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

2.636

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

2.630

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

40

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

131

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

1.994

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

1.551

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

443

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

323

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

8

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

81

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

31

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

0

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

0

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d.3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

100

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

134

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

231

 

 

 

i1) contract de mandat

39

70

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

150

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

11


 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

6

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

1

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

5

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

100

 

1

 

Surse proprii

65

100

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

100

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

100

 

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

100

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

2.636

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

2.636

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

69

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

69

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

1.551

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

1.547

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

4

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.868

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)

89

38

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

38

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

1.000

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

225

 

 

b)

preturi comparabile

95

225

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

458

 

 

b)

preturi comparabile

98

458

 

Nota :

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limită maximă si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 aprilie 2011.

 Nr. 397.

 

 


ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

COMPANIA NATIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI “MINVEST” - S.A. DEVA

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

13.439

 

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

13.339

 

 

a) din productia vânduta

3

5.339

 

 

b) din vânzarea mărfurilor

4

0

 

 

c) din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, d.c:

5

 

 

 

- subventii, cf. preved. legale în vigoare

6

 

 

 

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

 

 

 

d) productia de imobilizări

8

0

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

8.000

 

 

e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2) venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2.

Venituri financiare, din care:

10

100

 

 

a) din imobilizări financiare

11

 

 

 

b) din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) din dobânzi

13

100

 

 

d) alte venituri financiare

14

0

 

3.

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 48 + rd.51)

16

13.419

 

1.

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

13.337

 

 

a) cheltuieli materiale

18

2.140

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

19

710

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

0

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

3.200

 

 

d1) cheltuieli cu salariile

22

2.546

 

 

d2) cheltuieli cu asigurările si protectia sociala si alte obligatii legale, din care:

23

654

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

484

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pt. somaj

25

23

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

148

 

 

- cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

 

 

 

d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

0

 

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art.21 al.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet. ulterioare, din care:

29

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

d3.2.) tichete de masa

32

 

 

 

d3.3.) tichete de vacanta

33

 

 

 

d3.4.) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

0

 

 

e) cheltuieli cu plătile brute compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

1.600

 

 

h) cheltuieli cu prestatiile externe

37

4.168

 

 

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.519

 

 

i1) contract de mandat

39

80,29

 

 

i2) cheltuieli de protocol, din care:

40

7

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

i3) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

42

7

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

i4) cheltuieli cu sponzorizarea

45

 

 

 

i5) cheltuieli cu taxa pt.activitatea de expoatare a resurselor minerale

46

36

 

 

i6) cheltuieli cu redeventa din concesionarea bunurilor

47

476

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

2.

Cheltuieli financiare, din care:

48

82

 

 

a) cheltuieli privind dobânzile

49

80

 

 

 

b) alte cheltuieli financiare

50

2

 

3.

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

20

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

0

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

20

 

1.

Rezerve legale

55

0

 

2.

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

20

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

58

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6.

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59

60

 

 

7.

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta

61

 

 

8.

Minimum 90% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

63

 

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

 

 

1.

Surse proprii

65

 

 

2.

Alocatii de la buget

66

 

 

3.

Credite bancare

67

 

 

 

a) interne

68

 

 

 

b) externe

69

 

 

4.

Alte surse

70

 

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

 

 

1.

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului

72

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a) interne

74

 

 

 

b) externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1.

Rezerve legale

77

 

 

2.

Rezerve statutare

78

 

 

3.

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1.

Venituri totale

81

13.439

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

13.419

 

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

83

136

 

4.

Număr mediu de salariati total in activitate

84

136

 

4a

Număr mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 / somaj tehnic

84a

 

 

5.

Fond de salarii, din care:

85

2.546

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

86

2.546

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

87

0

 

6.

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.560

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente (mii lei/persoana) (rd.81/rd.84)

89

99

 

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi comparabile (mii lei/persoana)

90

99

 

9.

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000)]=(rd.16/rd.1 )x1000

92

998,5

 

11

Plati restante

93

 

 

 

a) preturi curente

94

60.851

 

 

b) preturi comparabile

95

60.851

 

12

Creante restante

96

 

 

 

a) preturi curente

97

8.720

 

 

b) preturi comparabile

98

8.720

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

CONSILIUL SUPERIOR

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Tabloului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România si a Tabloului expertilor evaluatori de întreprinderi

În temeiul:

- art. 6 lit. c), art. 20 lit. c) si e) si art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată;

- pct. 3, 18, 25, 93 si 147 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, republicat,

Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, cuprinzând expertii contabili si contabilii autorizati (anexa nr. 1), precum si expertii evaluatori de întreprinderi (anexa nr. 2).

Art. 2. - Se aprobă Lista membrilor inactivi ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, fără drept de exercitare a profesiei (anexa nr. 3).

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Organele alese si executive vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentei hotărâri.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

Marin Toma

 

Bucuresti, 1 aprilie 2011.

 Nr. 11/218.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 22 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 225, în loc de: “225. Sasco Olga, fiica lui Anatolie si Raisa (fiica lui Polerca Pantelimon, născut la 20.07.1914 în localitatea Cornesti, judetul Ungheni, si Elena), născută la data de 31 mai 1980 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 70, ap. 20. (17.317/2003)” se va citi: “225. Ciocan Olga, fiica lui Anatolie si Raisa (fiica lui Polerca Pantelimon, născut la 20.07.1914 în localitatea Cornesti, judetul Ungheni, si Elena), născută la data de 31 mai 1980 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 70, ap. 20. (17.317/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.196/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 18 august 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 70, în loc de: “70. Cobîleanu Oxana, fiica lui Valerii si Uliana (fiica lui Goloman Stefan, născut la 29.07.1926 în localitatea Suruceni, raionul Ialoveni), născută la data de 2 decembrie 1980 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Molodova, localitatea Chisinău, str. Aron Pumnul nr. 171. (4.277/2008)” se va citi: “70. Cobîlean Oxana, fiica lui Valerii si Uliana (fiica lui Goloman Stefan, născut la 29.07.1926 în localitatea Suruceni, raionul Ialoveni), născută la data de 2 decembrie 1980 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Aron Pumnul nr. 171. (4.277/2008)”.

 

În cuprinsul Ordinului ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1.331/2011 pentru desemnarea Societătii Comerciale AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 19 aprilie 2011, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la semnătură, în loc de: “secretar de stat” se va citi: “secretar general”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.