MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 290/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 290         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 aprilie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

53. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 

448. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

38. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protectie si autorizare a constructiilor în zona de coastă a Mării Negre

 

389. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calitătii apei de îmbăiere

 

405. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.392/2010. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea nefrologie

 

371. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare în domeniile culturii, educatiei, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India pentru anii 2011-2015, semnat la Bucuresti la 28 martie 2011

 

Program de cooperare în domeniile culturii, educatiei, tineretului si sportului între Guvernul României si Guvernul Republicii India pentru anii 2011-2015

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DEASIGURÂRI DE SĂNĂTATE

 

465. - Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenta medicală acordată în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătătii la care România este parte, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

“Cadrele militare prevăzute la art. 2 alin. 2 paragraful C lit. c) si alin. 21 paragraful B lit. c) au rangul de demnitari ai statului român în exercitarea functiilor prevăzute cu grad de general/similar, fără a beneficia de drepturi suplimentare conferite de această calitate.”

2. La articolul 8, după alineatul 1 se introduc două noi alineate, alineatele 2 si 3, cu următorul cuprins:

“Cadrele militare în activitate au obligatia să participe la misiuni în afara teritoriului statului român, în functie de cerintele Ministerului Apărării Nationale, pentru îndeplinirea obligatiilor asumate de România prin conventii si tratate internationale.

Poate face exceptie, la cerere, de la prevederile alin. 2 cadrul militar care întâmpină greutăti familiale deosebite si se încadrează în una dintre următoarele situatii:

a) formează o familie monoparentală;

b) este întretinător unic de familie, al copilului/fratelui/ părintelui;

c) unul sau ambii părinti sunt invalizi de gradul I sau II, indiferent de vârstă, si nu mai are alti frati sau surori majori, apti de muncă, ori mai are frati sau surori, dar acestia nu pot contribui la întretinerea părintilor deoarece sunt elevi sau studenti la institutiile militare de învătământ ori sunt invalizi de gradul I sau II ori acestia execută o pedeapsă privativă de libertate;

d) sotul este grav bolnav, încadrat în gradul I sau II de invaliditate;

e) ambii soti sau frati ar urma să participe la misiune în aceeasi perioadă si nu îsi exprimă acordul în acest sens;

f) în caz de calamităti naturale.”

3. La articolul 9, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) suportarea de către Ministerul Apărării Nationale a sumelor necesare pentru asigurarea asistentei juridice a cadrelor militare pentru fapte săvârsite de către acestea în exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale.”

4. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

“Art. 141. - În timp de pace, cadrele militare în activitate au dreptul la concedii fără plată, pe o durată de cel mult 4 ani, în următoarele situatii:

a) solicită să îsi urmeze sotia sau sotul trimis în străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe, de alte ministere, autorităti administrative autonome, organe ori alte institutii de specialitate ale administratiei publice centrale, pentru îndeplinirea unei misiuni permanente în străinătate la misiunile diplomatice, la oficiile consulare sau la alte reprezentante nationale, structuri si comandamente din cadrul organizatiilor internationale din care România face parte, pentru o perioadă mai mare de 6 luni;

b) au fost selectate pentru a ocupa posturi de expert cu statut de angajat temporar în structurile din cadrul organizatiilor internationale din care România face parte, în baza aprobării ministrului apărării nationale.

Pentru alte cazuri, temeinic motivate, cadrele militare în activitate au dreptul la concedii fără plată, pe durată determinată, de cel mult un an.

Concediile fără plată prevăzute la alin. 1 si 2 se aprobă de către ministrul apărării nationale sau de către comandantii stabiliti de acesta.

Ministrul apărării nationale poate prelungi durata concediilor fără plată prevăzute la alin. 1 si 2 cu cel mult un an.

În perioada concediului fără plată, acordat potrivit prevederilor alin. 1 sau 2, cadrele militare sunt suspendate din functie si nu beneficiază de niciun drept din partea Ministerului Apărării Nationale, cu exceptia celui privind folosirea locuintei de serviciu, în cazul când se dispune de aceasta.

Perioada concediului fără plată nu constituie vechime în serviciu pentru stabilirea pensiei, vechime în activitate pentru acordarea Semnului onorific în Serviciul Patriei si/sau pentru acordarea gradatiei următoare în conditiile legii.

În situatia prevăzută la alin. 1 lit. a) si alin. 2, la stabilirea stagiului în gradul pe care îl au cadrele militare se ia în calcul o perioadă egală cu 3 pătrimi din durata concediului fără plată.

În situatia prevăzută la alin. 1 lit. b), la stabilirea stagiului în gradul pe care îl au cadrele militare se ia în calcul întreaga durată a concediului fără plată.

La încetarea concediului fără plată, institutia are obligatia de a numi cadrul militar pe o functie vacantă sau să îl pună la dispozitie în vederea încadrării.”

5. La articolul 15, alineatul 2 va avea următorul cuprins: “Cadrele militare în activitate, femei si bărbati, au dreptul la

concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 7 ani, în conditiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.”

6. La articolul 19, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - La declararea stării de război sau a mobilizării, precum si în situatii deosebite stabilite de ministrul apărării nationale, concediile de odihnă, fără plată, de studii, vacantele si permisiile se suspendă, cadrele militare în activitate fiind obligate să se prezinte la unitătile militare de care apartin, în cel mai scurt timp posibil.”

7. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - La trecerea în rezervă sau direct în retragere, cadrelor militare care au cel putin 20 de ani de serviciu militar si s-au distins prin activitatea desfăsurată, precum si celor care au adus patriei servicii deosebite, chiar dacă nu au o vechime de 20 de ani de serviciu militar, li se poate acorda dreptul de a purta uniforma militară.

Criteriile de acordare si de retragere a acestui drept, precum si situatiile în care cadrele militare prevăzute la alin. 1 pot purta uniforma militară se stabilesc prin regulamente militare.”

8. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - Pentru abateri de la disciplina militară, neîndeplinirea îndatoririlor, încălcarea normelor de conduită militară, a regulilor de convietuire socială, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor li se pot aplica următoarele sanctiuni disciplinare: avertisment; mustrare scrisă; retrogradare în functie; amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 1-2 arii.”

9. La articolul 411, alineatele 6 si 7 vor avea următorul cuprins:

“În situatia în care înainte de expirarea duratei stabilite cadrele militare reziliază contractul potrivit art. 85 alin. 1 lit. h), acestea sunt obligate să anunte Ministerul Apărării Nationale cu cel putin 30 de zile înainte, iar în cazul primului contract cadrele militare sunt obligate si să restituie cheltuielile de întretinere si de instruire pe timpul scolarizării, proportional cu perioada de contract rămasă neexecutată.

Aceeasi obligatie de restituire a cheltuielilor de întretinere si de instruire pe timpul scolarizării revine cadrelor militare, dacă sunt trecute în rezervă de către Ministerul Apărării Nationale, potrivit art. 85 alin. 1 lit. i)-I), art. 87 si 88, înainte de expirarea primului contract.”

10. La articolul 411, după alineatul 9 se introduc două noi alineate, alineatele 10 si 11, cu următorul cuprins:

“Prin exceptie de la prevederile alin. 1, personalul navigant de aviatie încheie cu Ministerul Apărării Nationale contracte cu durata de 12 ani de la numirea lor în prima functie.

Normele de restituire a cheltuielilor de întretinere si de instruire pe timpul scolarizării prevăzute la alin. 6 si 7 vor fi aprobate prin ordin al ministrului apărării nationale.”

11. La articolul 42, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) ofiteri în activitate sau în rezervă, precum si maistri militari si subofiteri în rezervă, care au depăsit limita de vârstă în grad pentru clasa a lII-a în rezervă prevăzută la art. 86 alin. 4;”.

12. La articolul 52, după alineatul 1 se introduc două noi alineate, alineatele 2 si 3, cu următorul cuprins:

“În Ministerul Administratiei si Internelor, persoanelor prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. e), g) si h) li se acordă gradul de sublocotenent.

Prin exceptie de la prevederile alin. 2, gradele se pot acorda în functie de vechimea în specialitate corespunzătoare studiilor absolvite, raportat la atributiile din fisa postului.”

13. La articolul 53, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:

“Pe parcursul întregii cariere militare, cadrele militare în activitate pot beneficia de cel mult două înaintări în grad înainte de termen si/sau în mod exceptional, cu exceptia celor care execută misiuni speciale sau în afara teritoriului national.”

14. La articolul 54, alineatul 2 se abrogă.

15. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

“Art. 57. - Profilurile corespunzătoare studiilor universitare de licentă din institutiile civile de învătământ superior care dau dreptul ofiterilor absolventi ai acestor institutii să fie înaintati în gradele prevăzute la art. 56 alin. 1 paragrafele B si C se stabilesc în raport cu specialitătile militare ale ofiterilor sau cu functiile pe care le îndeplinesc, prin ordin al ministrului apărării nationale.”

16. Articolul 75 va avea următorul cuprins:

“Art. 75. - Cadrele militare se numesc în functii prevăzute în statele de organizare cu grade egale sau mai mari fată de cele pe care le au. Competentele de numire se stabilesc prin ordin al ministrului apărării nationale.”

17. La articolul 751, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 751. - Selectionarea cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale pentru numirea în functii prevăzute în statele de organizare cu grad superior celui pe care îl au se face de către comisiile de selectie constituite în acest scop, potrivit Ghidului carierei militare, iar în situatii care impun adoptarea de măsuri urgente, cadrele militare pot fi numite în functii similare celor detinute sau superioare acestora prin ordin al ministrului apărării nationale.”

18. După articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 771, cu următorul cuprins:

“Art. 771. - Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Nationale pot îndeplini, temporar, prin împuternicire, atributiile unei alte functii vacante sau al cărei titular lipseste o perioadă mai mare de o lună, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale, pentru o perioadă de până la 6 luni, interval care poate fi prelungit cu aprobarea ministrului apărării nationale până la cel mult un an.

Pe timpul exercitării atributiilor functiilor în care au fost împuternicite, cadrele militare au obligatiile si drepturile corespunzătoare functiilor respective.”

19. La articolul 78, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:

“Împuternicirea sau încetarea împuternicirii cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Nationale se efectuează conform competentelor stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale.”

20. La articolul 85 alineatul 1, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă;”.

21. La articolul 85 alineatul 1, după litera I) se introduc două noi litere, literele m) si n), cu următorul cuprins:

,,m) în cazul neavizării în vederea acordării autorizatiei de acces la informatii clasificate sau certificatului de securitate, la retragere ori în cazul în care aceste documente nu sunt revalidate, din motive imputabile cadrului militar în conditiile legii;

n) după punerea la dispozitie, potrivit legii, ca urmare a limitării nivelului de acces la informatii clasificate, atunci când nu se identifică o functie corespunzătoare gradului detinut cu o prevedere a nivelului de acces la informatii clasificate înscrisă în fisa postului, la nivelul acordat după limitare.”

22. La articolul 85, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Trecerea în rezervă sau direct în retragere se face din oficiu, în conditiile prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f), I), m) si n), la propunerea consiliilor de judecată, în conditiile prevăzute la alin. 1 lit. i) si j), iar în celelalte conditii, la propunerea comandantilor unitătilor din care fac parte, înaintată ierarhic.”

23. La articolul 85, alineatul 5 va avea următorul cuprins: “Ofiterii în activitate care au împlinit limita de vârstă în grad

pentru clasa a lII-a în rezervă, prevăzută la art. 86 alin. 4, precum si cadrele militare care au fost clasate medical «inapt pentru serviciul militar cu scoatere din evidentă» se trec direct în retragere, prin aplicarea uneia dintre prevederile alin. 1, în raport cu motivele care determină schimbarea situatiei militare.”


24. La articolul 85, după alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul 6, cu următorul cuprins:

“Cadrele militare nu pot fi trecute în rezervă ca urmare a prezentării demisiei pe timpul executării misiunilor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare, precum si pe timpul executării altor misiuni în străinătate.”

25. Articolul 86 va avea următorul cuprins:

“Art. 86. - Limitele de vârstă în grad până la care cadrele militare pot fi mentinute în activitate sunt vârstele standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislatia asigurărilor sociale si pensiilor care reglementează sistemul public de pensii pentru institutiile din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.

Generalii si amiralii sunt mentinuti în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani sau sunt trecuti în rezervă, la cerere, în conditiile prevederilor legale în vigoare.

În raport cu nevoile de încadrare, cadrele militare, altele decât cele prevăzute la alin. 2, pot fi mentinute în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, cu aprobarea anuală a conducătorului institutiei.

Limitele de vârstă în grad până la care cadrele militare în rezervă pot fi mentinute în evidentă sunt de 55 de ani pentru clasa I, 60 de ani pentru clasa a II-a si 63 de ani pentru clasa a lII-a.”

26. La articolul 87, după alineatul 1 se introduc două noi alineate, alineatele 2 si 3, cu următorul cuprins:

“Cadrele militare în activitate condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia se trec în rezervă sau direct în retragere din oficiu.

Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Nationale condamnate pentru infractiuni săvârsite cu intentie la pedeapsa amenzii penale sau cu închisoare, cu suspendarea executării ori gratiate înainte de începerea executării pedepsei, pot fi trecute în rezervă sau direct în retragere ori pot fi mentinute în activitate, pe baza propunerilor înaintate ierarhic comandantilor/sefilor care au stabilite competente în acest sens, prin ordin al ministrului apărării nationale.”

27. Articolul 89 va avea următorul cuprins:

“Art. 89. - Hotărârea privind mentinerea în activitate a cadrelor militare trimise în judecată pentru săvârsirea de infractiuni se ia după solutionarea definitivă a cauzei.

Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Nationale se suspendă din functie pe perioada în care, fiind în stare de arest preventiv, sunt urmărite penal, trimise în judecată ori sunt judecate de către instantele judecătoresti. Pe perioada suspendării din functie, ofiterii, maistrii militari si subofiterii nu beneficiază de niciun drept din partea Ministerului Apărării Nationale.

Prin exceptie de la prevederile alin. 2, cadrele militare, pe perioada suspendării din functie, pot beneficia de dreptul prevăzut la art. 9 lit. e) si de dreptul de folosintă a locuintei de serviciu.

Cadrele militare în activitate din Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Protectie si Pază se pun la dispozitie când sunt trimise în judecată sau sunt judecate de către instantele judecătoresti în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atributiilor functiilor în care sunt încadrate.

În Ministerul Apărării Nationale, cadrele militare în activitate se pun la dispozitie când sunt trimise în judecată sau sunt judecate de către instantele judecătoresti în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atributiilor functiilor în care sunt încadrate, numai la propunerea consiliilor de judecată si a comandantilor de unităti.

Cadrele militare puse la dispozitie în conditiile prevăzute la alin. 4 si 5 îndeplinesc atributiile stabilite, în scris, de comandantii unitătilor din care fac parte si beneficiază de drepturile bănesti corespunzătoare gradului pe care îl au, la minimum, precum si de celelalte drepturi stabilite cadrelor militare în activitate conform dispozitiilor legale.

În cazul în care s-a dispus achitarea, precum si în cazul scoaterii de sub urmărire penală, al încetării urmăririi penale ori a procesului penal, cadrele militare care au fost suspendate din functie în conditiile alin. 2 si care s-au aflat la dispozitie în conditiile alin. 4 si 5 sunt repuse în drepturile avute la data suspendării din functie sau la data punerii la dispozitie, după caz, inclusiv în functia detinută anterior sau în una echivalentă, si vor primi toate drepturile ce li s-ar fi acordat în perioada cât s-au aflat suspendate, respectiv puse la dispozitie, potrivit normelor legale în vigoare la data reîncadrării în functie.

Cadrele militare condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate cu executarea acesteia care anterior au fost suspendate din functii se trec în rezervă începând cu data suspendării.

Cadrelor militare care au comis fapte pentru care s-a început urmărirea penală sau pentru care au fost trimise în judecată li se pot aplica sanctiuni disciplinare numai după solutionarea cauzei de către parchet ori de către instanta de judecată. În acest timp procedura disciplinară se suspendă.”

28. Articolele 92, 92”“, 93 si 931 se abrogă.

29. La articolul 94, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Pentru gradele de colonel, comandor si superioare acestora nu se stabilesc stagii în grad.”

30. Articolul 95 va avea următorul cuprins:

“Art. 95. - La calculul stagiului minim în grad nu se ia în considerare timpul în care cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Nationale au absentat de la program datorită incapacitătii temporare de muncă si concediilor prevăzute la art. 15, dacă absentele însumează 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi.”

31. La articolul 1081, alineatul 2 se abrogă.

32. La articolul 109, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Dispozitiile art. 2 alin. 21 paragraful A, paragraful B lit. a) si b), art. 5 alin. 2, art. 411, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 75i, art. 85 alin. 1 lit. e1) si art. 1081 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale.”

33. La articolul 109, după alineatul 4 se introduc nouă noi alineate, alineatele 5-13, cu următorul cuprins:

“Dispozitiile art. 27 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Serviciul de Protectie si Pază si Serviciul Român de Informatii.

Dispozitiile art. 85 alin. 1 lit. n) se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Serviciul Român de Informatii si Serviciul de Informatii Externe.


Dispozitiile art. 771 si art. 78 alin. 3 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Protectie si Pază si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

Dispozitiile art. 85 alin. 6 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul Român de Informatii si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

Dispozitiile art. 87 alin. 1 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul de Protectie si Pază.

Dispozitiile art. 87 alin. 2 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

Dispozitiile art. 87 alin. 3 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale, Serviciul Român de

Informatii, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

Dispozitiile art. 89 alin. 5 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale si Serviciul de Informatii Externe.

Dispozitiile art. 2 alin. 2, art. 55 alin. 1 si art. 56-59, 62, 80 si 81 nu se aplică ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor din Ministerul Apărării Nationale.”

Art. II. - Alineatul (2) al articolului II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 652/2001, se abrogă.

Art. III. - Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucuresti, 21 aprilie 2011.

 Nr. 53.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 aprilie 2011.

 Nr. 448.


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protectie si autorizare a constructiilor în zona de coastă a Mării Negre

 

Având în vedere numărul mare de constructii finalizate sau în curs de executie, amplasate în zona de coastă a Mării Negre, pe terenuri proprietate publică sau privată, realizate cu încălcarea prevederilor Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protectie si autorizare a constructiilor în zona de coastă a Mării Negre, cu modificările ulterioare,

luând în considerare că, datorită importantei economice a zonei de coastă a Mării Negre, întinselor sale habitate naturale protejate si zone umede de importantă internatională (Rezervatia Biosferei “Delta Dunării”, Lacul Techirghiol, care reprezintă două din cele 5 situri RAMSAR de pe teritoriul României, alte lacuri si lagune, plajele etc), precum si pozitiei geografice ca principal coridor de transport la frontiera estică a Europei, zona costierăimpune măsuri concertate de protectie si gestionare în vederea dezvoltării durabile,

întrucât până în prezent unele consilii locale ale unitătilor administrativ-teritoriale riverane Mării Negre nu au întocmit si/sau nu au reactualizat planurile urbanistice generale si planurile urbanistice zonale cu avizul obligatoriu, prealabil, al autoritătii administratiei publice centrale cu atributii în domeniul turismului, în conditiile legii,

tinând cont de faptul că, anual, sezonul estival începe la data de 1 mai si că în acest scop trebuie asigurate conditiile optime pentru desfăsurarea activitătilor de turism, precum si pentru asigurarea sănătătii si sigurantei turistilor,

luând în considerare că trebuie asigurat cadrul legislativ necesar stopării proliferării de constructii/lucrări de constructii realizate cu încălcarea prevederilor legale atât pe domeniul public si privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, cât si pe proprietatea privată a persoanelor juridice/fizice, fapt ce afectează grav zonele naturale protejate, zonele cu potential turistic, statiunile turistice, rezervatiile naturale si altele asemenea, mediul, siguranta si sănătatea populatiei în aceste zone,

tinând cont că neluarea măsurilor de stopare a activitătilor de construire necontrolată si de utilizare neadecvată a zonei de coasta a Mării Negre, inclusiv prin sanctionarea cu amendă adecvată a faptelor contraventionale în scopul descurajării practicilor de realizare de constructii si amenajări nelegale sau cu încălcarea prevederilor legale în această zonă, este de natură să aducă prejudicii conservării si reconstructiei ecologice a acesteia, precum si dezvoltării durabile a zonei de coastă a Mării Negre,

având în vedere că acestea reprezintă elemente ce vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protectie si autorizare a constructiilor în zona de coastă a Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 8 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Autorizatiile emise cu încălcarea dispozitiilor alin. (1) sunt nule de drept.”

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Constructiile si amenajările care fac obiectul clasificării plajelor cu destinatie turistică, conform actelor normative în vigoare, sunt exceptate de la prevederile prezentei legi, construirea lor autorizându-se conform legii.”

3. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Nerespectarea prevederilor art. 3 si 6 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.”

4. La articolul 8, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul de control si inspectie din cadrul Inspectoratului de Stat în Constructii, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.”

Art. II. - Autorizatiile emise pentru amenajările destinate activitătilor de agrement, cultural-sportive care au si scop de promovare a turismului de litoral, cu respectarea dispozitiilor legale, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă rămân valabile.

Art. III. - Constructiile aflate în orice stadiu de executie după intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în zona delimitată potrivit dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 597/2001, cu modificările si completările ulterioare, vor fi desfiintate potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgentă nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în constructii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2011.

Art. IV. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 aprilie 2011.

 Nr. 38.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calitătii apei de îmbăiere

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calitătii apei de îmbăiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 29 mai 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, literele d), j) si m) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) număr mare - un număr de utilizatori ai apei de îmbăiere considerat mare de către directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale, în baza istoricului local de folosintă, a infrastructurii si serviciilor asigurate si a altor măsuri luate pentru a încuraja scăldatul, inclusiv a măsurilor de promovare în scop turistic a zonei de îmbăiere;

j) set de date privind calitatea apei de îmbăiere - datele obtinute în conformitate cu prevederile cap. II;

m) public interesat - public afectat sau care ar putea fi afectat ori care este interesat de procedurile de evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.”

2. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Programul calendaristic de monitorizare se efectuează cu frecventa stabilită în anexa nr. 4.”

3. La articolul 27, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, în colaborare cu administratiile bazinale de apă, elaborează si actualizează profilul apelor de îmbăiere în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 - Profilul apelor de îmbăiere.”

4. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Profilurile apelor de îmbăiere se revizuiesc de către INSP, în colaborare cu ANAR, pe baza propunerilor înaintate de către directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 - Profilul apelor de îmbăiere.”

5. La articolul 36 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) Consultarea potentialilor utilizatori ai apelor de îmbăiere se efectuează de către Ministerul Sănătătii si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, înaintea luării deciziilor privind apele de îmbăiere, prin afisarea informatiilor pe pagina web a institutiilor mentionate si organizarea de dezbateri publice, conferinte, seminare, cu participarea si consultarea publicului.

(3) Modalitătile de consultare si implicare a publicului în luarea deciziilor privind apele de îmbăiere sunt prevăzute în Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 1.044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor si publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor.”

6. Articolul 41 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - Informatiile prevăzute la art. 38 si 39 sunt difuzate de îndată ce sunt disponibile si sunt utilizate începând cu anul 2012.”_

7. În cuprinsul textului, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

a) “Ministerul Sănătătii Publice” se înlocuieste cu “Ministerul Sănătătii”;

b) “Institutul de Sănătate Publică Bucuresti” se înlocuieste cu “Institutul National de Sănătate Publică”, iar “ISPB” se înlocuieste cu “INSP”;

c) “autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti” se înlocuieste cu “directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti”;

d) “Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile” se înlocuieste cu “autoritatea publică centrală din domeniul apelor”;

e) “directiile bazinale” se înlocuieste cu “administratiile bazinale de apă”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 13 aprilie 2011.

 Nr. 389.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) Orice depăsire a nivelului cheltuielilor prevăzut la alin. (1) este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Nicolae Ivăncescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 aprilie 2011.

 Nr. 405.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCURESTI “METROREX” - S.A.

Sediul: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti

Cod unic de înregistrare: 13863739

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

actualizat pe anul 2011

 

 

 

-mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011 Actualizat

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI SI SURSE FINANCIARE

1

580.193.24

I.A.

 

VENITURI TOTALE

2

580.193.24

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

3

579.593,24

 

 

a)

din productia vândută

4

161.719,24

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (6a-6a1)

6

349.000,00

 

 

 

 

- subventii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:

6a

349.000,00

 

 

 

 

- subventii pentru mentenanta mat.rulant (prestati realizate în anul 2009 ce se plătesc în anul 2010, cf.  H.G nr. 1278/2010 si O.G. nr. 18/2010) - contract ALSTOM

6a1

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

68.874,00

 

 

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% ptr. elevi si studenti, a gratuitătilor ptr revolutionari si veterani de război)

9a

8.500,00

 

 

 

 

-alte venituri din exploatare (venituri din subventii pentru investitii)

9b

60.374,00

 

 

 

 

- venituri din alte surse

9c

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

600,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

600,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 I.B.

 

SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:

16

 

 

 

 

 

- alocatii de la buget pentru rambursări credite externe APEX

17

 

 

 

 

 

- alocatii de la buget pentru plăti dobânzi si comisioane credit externe APEX

18

 

 

 

 

 

- alocatii de la buget pentru rambursări credite externe ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM

19

 

 

 

 

 

- alocatii de la buget pentru plăti dobânzi si comisioane

 

 

 

 

 

 

credite externe ptr.repar. REM cf.contract ALSTOM

20

 

 II.

 

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE, din care:

21

580.193,24

II.A.

 

CHELTUIELI TOTALE

22

580.193,24

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

23

579.493,24

 

 

a)

cheltuieli materiale

24

12.820,71

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

25

52.000,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

26

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

27

279.116,82

 

 

 

d1

ch. cu salariile

28

195.565.92

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

29

71 899,97

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

30

57.422,16

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

31

978,23

 

 

 

 

ch privind contributia ia asigurări sociale de sănătate

32

10.173,60

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

33

3.325,98

 

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

34

11.650.93

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

35

2.873,21

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

36

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

37

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masa

38

8.777,72

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

39

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

40

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

41

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

42

73.996,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe, din care:

43

161.476.72

 

 

 

- chelt. cu mentenanta mat. rulant (contract ALSTOM)

43a

123.217.66

 

 

l)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

44

82,99

 

 

 

i1) contract de mandat

45

80,29

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

46

2.70

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

47

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

48

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările si completările ulterioare

49

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

50

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

51

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

52

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

53

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

54

700,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

55

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

56

700,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

57

 

 II. B.

 

UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:

58

 

 

 

 

- rambursări credite externe APEX

59

 

 

 

 

- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe APEX

60

 

 

 

 

- rambursări credite externe ptr.repar.REM cf.oontract ALSTOM

61

 

 

 

 

- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe ptr.repar.

 

 

 

 

 

REM cf.contract ALSTOM

62

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

63

 

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

64

 

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

66

 

 

1

 

Rezerve legale

67

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

68

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

69

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte ecofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

70

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

71

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.67,68.69,70 si 71.

72

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

73

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

74

 


 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

75

 

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

76

421.409,00

 

1

 

Surse proprii

77

13.622,00

 

2

 

Alocati de la buget

78

407.787.00

 

 

 

 

- Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

79

77.787,00

 

 

 

 

- Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă

80

330.000,00

 

3

 

Credite bancare

81

 

 

 

a)

- interne

82

 

 

 

b)

- externe

83

 

 

4

 

Alte surse

84

 

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care

85

421.409.00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitilor în curs la finele anului

86

421.409,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

87

 

 

 

a)

interne

88

 

 

 

b)

externe

89

 

VIII.

 

SURSE PENTRU ALOCATII, PLATI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLĂTI DOBÂNZI SI COMISIOANE PENTRU INVESTITII.din care:

90

318,00

 

 

 

 

- pentru rambursare credite externe

91

266,00

 

 

 

 

- pentru plăti dobânzi si comisioane credite externe

92

52.00

IX.

 

UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCATII PLĂTI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLĂTI DOBÂNZI SI COMISIOANE, PENTRU INVESTITII, din care:

93

318,00

 

 

 

 

- pentru rambursare credite externe

94

266,00

 

 

 

 

- pentru plati dobânzi si comisioane credite externe

95

52.00

X.

 

REZERVE, din care:

96

 

 

1

 

Rezerve legale

97

 

 

2

 

Rezerve statutare

98

 

 

3

 

Alte rezerve

99

 

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

100

 

 

1

 

Venituri totale

101

580.193,24

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

102

580.193,24

 

3

 

Nr. prognozatde personal la finele anului

103

4.435

 

4

 

Nr.mediu de salariat total

104

4.315

 

5

 

Fond de salarii, din care:

105

195.565,92

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

106

195.538,28

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

107

27,64

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

108

3.776,33

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

109

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

110

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană) - prestatii desfăsurate în cadrul activitătii de exploatarea metroului (nr. tren km conventionali)/nr. mediu de personal

111

1.002,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale )x1000

112

1.000,00

 

11

 

Plăti restante

113

156.700,00

 

 

a)

preturi curente

114

156.700.00

 

 

b)

preturi comparabile

115

156.700,00

 

12

 

Creante restante

116

20.000,00

 

 

a)

preturi curente

117

20.000,00

 

 

b)

preturi comparabile

118

20.000.00

 

indicator fizic = nr. de tren km conventionali


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea nefrologie

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A. 9.120 din 27 august 2010,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A “Regulament de organizare si functionare al Comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii” la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă ghidurile de practică medicală pentru specialitatea nefrologie, prevăzute în anexele nr. 1-8, după cum urmează:

a) Ghid de practică medicală pentru anemia secundară bolii cronice de rinichi - anexa nr. 1;

b) Ghid de practică medicală pentru indicatii de tratament al anemiei secundare bolii cronice de rinichi - anexa nr. 2;

c) Ghid de bună practică medicală pentru evaluare si interventie nutritională în boala cronică de rinichi - anexa nr. 3;

d) Recomandări de abordare a bolnavilor cu anomalii ale metabolismului mineral si osos asociate bolii cronice de rinichi - anexa nr. 4;

e) Ghid de practică medicală în hiperparatiroidismul secundar bolii cronice de rinichi - anexa nr. 5;

f) Ghid de practică medicală pentru boala cronică de rinichi - anexa nr. 6;

g) Ghid de practică medicală pentru tratament în boala cronică de rinichi - anexa nr. 7;

h) Ghid de practică medicală pentru reabilitare si interventie psihologică la pacientul cu boală cronică renală - anexa nr. 8.

Art. 2. - Anexele vor putea fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătătii, la adresa www.ms.ro, rubrica “Ghiduri clinice”.

Art. 3. - Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii, unitătile sanitare publice si private, precum si personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitătile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2010.

Nr. 1.392.


*) Anexele nr. 1-8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Programului de cooperare în domeniile culturii, educatiei, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India pentru anii 2011-2015, semnat la Bucuresti la 28 martie 2011

 

În baza art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale,

în temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Programul de cooperare în domeniile culturii, educatiei, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India pentru anii 2011-2015, semnat la Bucuresti la 28 martie 2011.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 13 aprilie 2011.

 Nr. 371.

 


 

PROGRAM

de cooperare în domeniile culturii, educatiei, tineretului si sportului între Guvernul României si Guvernul Republicii India pentru anii 2011-2015

 

Guvernul României si Guvernul Republicii India, denumite în continuare părti,

din dorinta de a dezvolta relatiile bilaterale si în conformitate cu prevederile Acordului privind relatiile culturale dintre Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Republicii India, semnat la New Delhi la 30 aprilie 1957,

au convenit asupra următorului Program de cooperare în domeniile culturii, educatiei, tineretului si sportului pentru anii 2011-2015, denumit în continuare Program:

 

CAPITOLUL I

Artă si cultură

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Părtile vor face schimb de expozitii de artizanat si vor organiza demonstratii cu 4-5 (patru-cinci) mestesugari.

(2) Detaliile si conditiile financiare vor fi stabilite de către autoritătile competente ale celor două părti.

 

ARTICOLUL 2

 

Pe parcursul prezentului program, fiecare parte va organiza câte un turneu al unui grup artistic de dans, muzică si folclor, format din cel mult 10 (zece) membri, pentru o perioadă de o săptămână.

 

ARTICOLUL 3

 

Fiecare parte va organiza stagii de documentare în domeniul artelor si al producerii de bunuri culturale, pentru câte o persoană, pentru perioade de până la 2 (două) săptămâni.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile vor face demersuri în vederea prezentării, o dată pe an, de spectacole de teatru reprezentative apartinând unor autori români si indieni, precum si pentru un schimb de vizite a 2 (doi) universitari pentru două săptămâni.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Partea română va traduce si va publica în limba română o antologie de poezie indiană, iar partea indiană va traduce si va publica în limba hindi o colectie similară de poezie contemporană românească.

(2) Părtile vor încuraja schimbul de 2-3 (doi-trei) scriitori/critici, pe durata valabilitătii prezentului program.

(3) Părtile vor promova organizarea în comun de activităti culturale: conferinte, simpozioane, ateliere de lucru, seminare, întâlniri pe teme culturale, expozitii de cărti etc, în măsura disponibilitătilor financiare.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile vor face schimb de materiale informative în domeniul artelor vizuale si arhitecturii contemporane.

 

ARTICOLUL 7

 

Muzeul Indira Gandhi Rashtriya Manav Sanghrahalaya (IGRMS) va trimite în România o expozitie itinerantă, casete audio-video referitoare la triburile nomade din India, pe o perioadă de aproximativ 3 săptămâni, însotită de un oficial al muzeului care să sustină prelegeri asupra fenomenului migratiei în India. IGRMS va trimite unui muzeu românesc un set de exponate fotografice având ca temă indienii nomazi.

 

ARTICOLUL 8

 

IGRMS va găzdui o expozitie similară referitoare la romii din România si din estul Europei, însotită de un curator si de un cercetător rom, care va sustine conferinte privind cultura romă. IGRMS este, de asemenea, interesat să obtină obiecte de artă ale romilor din România, în vederea creării unei colectii pentru o galerie de cultură romă, la IGRMS Bhopal.

 

ARTICOLUL 9

 

Părtile vor face schimb de vizite de 2-3 (doi-trei) experti în domeniul arhitecturii, conservării arheologice si al patrimoniului mobil, precum si al istoriei artei, pentru perioade ce nu vor depăsi 3 (trei) săptămâni fiecare, în functie de fondurile alocate.

 

ARTICOLUL 10

 

Părtile se vor invita reciproc la festivalurile internationale de film, organizate pe teritoriul statelor lor.

 

ARTICOLUL 11

 

Părtile vor organiza săptămâni ale filmului în unul sau mai multe centre, cu 2-3 (două-trei) filme participante, însotite de un coordonator oficial ai organizatiilor cinematografice respective, pentru perioade de 7 (sapte) zile.

 

ARTICOLUL 12

 

Părtile vor organiza o retrospectivă de filme în celălalt stat, cu o delegatie de 2 membri, o singură dată pe perioada valabilitătii prezentului program.

 

CAPITOLUL II

Educatie

 

ARTICOLUL 13

 

Părtile vor încuraja schimbul de cărti, periodice si materiale audiovizuale, în vederea cunoasterii reciproce a culturilor si a sistemelor lor educationale.

 

ARTICOLUL 14

 

Părtile vor încuraja informarea reciprocă, prin intermediul ministerelor de resort, în legătură cu evenimentele organizate în domeniul educatiei.

 

ARTICOLUL 15

 

Părtile vor face schimb de manuale si materiale audiovizuale în domeniul educatiei scolare.

 

ARTICOLUL 16

 

Părtile sunt de acord să organizeze în comun expozitii, seminare si programe comune de cercetare în domeniul educatiei.

 

ARTICOLUL 17

 

Părtile sunt de acord să organizeze programe de perfectionare pentru profesori si specialisti în domeniul educatiei.

 

ARTICOLUL 18

 

Părtile vor populariza si vor promova studiul limbilor si culturilor lor în celălalt stat.

 

ARTICOLUL 19

 

(1) Părtile vor încuraja schimbul de lectori de limba si literatura română si limba si literatura hindi, precum si de alte limbi indiene, conform întelegerii dintre părti, si vor colabora în pregătirea cărtilor si materialelor audiovizuale destinate învătării limbilor română si hindi.


(2) Partea indiană va sprijini lectoratul de limba română într-o universitate indiană, precum si stabilirea unui lectorat de limbă română în alte universităti indiene, în functie de solicitări specifice.

 

ARTICOLUL 20

 

Părtile vor promova schimbul de profesori universitari în domeniul predării limbilor română si sanscrită si al studierii unor aspecte specifice din aceste domenii, precum si schimbul de profesori universitari în alte domenii de interes, la solicitarea fiecăreia dintre părti.

 

ARTICOLUL 21

 

Părtile îsi propun să promoveze si să dezvolte contactele bilaterale si schimburile în domeniile învătământului superior, stiintei si cercetării între universitătile si institutiile din domeniul învătământului superior.

 

ARTICOLUL 22

 

Părtile vor face schimb, pe perioada de valabilitate a prezentului program, de două cadre didactice universitare, pentru o perioadă de până la 10 (zece) zile.

 

ARTICOLUL 23

 

Părtile sunt de acord să organizeze, alternativ în România si în India, seminare sau simpozioane comune pe teme de interes reciproc.

 

ARTICOLUL 24

 

Părtile vor încuraja studiul si cunoasterea sistemului de învătământ superior, cu toate componentele sale, din statul celeilalte părti.

 

ARTICOLUL 25

 

Părtile vor face schimb de informatii si documentatie în vederea facilitării recunoasterii echivalării diplomelor, certificatelor si altor titluri academice de către agentiile competente, în conformitate cu reglementările si legislatia în vigoare în fiecare stat.

 

ARTICOLUL 26

 

(1) Părtile vor acorda, anual, în regim de reciprocitate, un număr de 2 (două) burse pentru studii de licentă si 3 (trei) burse pentru studii de masterat si/sau doctorat, în conformitate cu legislatia în vigoare din fiecare stat. Domeniile de studiu vor fi stabilite prin consultări bilaterale si vor fi comunicate pe căi diplomatice.

(2) Persoanele beneficiare ale burselor care nu cunosc limba statului primitor pot fi înscrise la cursuri pregătitoare de limbă cu durata de un an.

 

ARTICOLUL 27

 

Părtile vor acorda, în fiecare an, în regim de reciprocitate, un număr de 2 (două) burse în vederea participării la cursurile de vară de limbă, cultură si civilizatie, organizate de cele două state. Durata acestor cursuri de vară este de 3-4 (trei-patru) săptămâni.

 

ARTICOLUL 28

 

Pentru bursele prevăzute la art. 26 si 27, dosarele candidatilor vor fi transmise institutiilor/organizatiilor respective, pe căi diplomatice, astfel: până la 30 aprilie, pentru studii universitare si postuniversitare, si până la 15 aprilie, pentru cursurile de vară.

 

CAPITOLUL III

Tineret si sport

 

ARTICOLUL 29

 

Părtile vor analiza posibilitatea schimbului de experientă în domeniul tineretului si a schimbului de delegatii de tineret. Ele îsi vor facilita participarea la evenimente internationale de tineret organizate în cele două state.

 

ARTICOLUL 30

 

Părtile îsi vor împărtăsi experienta în domeniul sporturilor si vor analiza posibilitătile existente pentru schimburi de echipe/antrenori din diferite discipline. Detaliile vor fi stabilite prin consultări.

 

CAPITOLUL IV

Prevederi generale si financiare

 

ARTICOLUL 31

 

Părtile nu exclud posibilitatea realizării de alte programe în domeniile mentionate, în baza unor propuneri suplimentare.

 

ARTICOLUL 32

 

Părtile vor evalua anual modul de realizare a diverselor actiuni cuprinse în prezentul program si vor face schimb de note în acest sens, prin ambasadele statelor lor.

 

ARTICOLUL 33

 

(1) Schimbul de delegatii în domeniul cultural se va face numai pe bază de invitatie lansată de partea primitoare, în functie de disponibilitătile logistice si financiare, de program, de perioadă.

(2) Partea trimitătoare va comunica părtii primitoare, cu 3 (trei) luni în avans, pe căi diplomatice, următoarele informatii:

- numele persoanei care efectuează vizita;

- CV-ul;

- limbile străine cunoscute.

(3) Partea trimitătoare va informa partea primitoare asupra datei sosirii si a mijloacelor de transport, cu cel putin 15 (cincisprezece) zile înaintea sosirii delegatiei.

 

ARTICOLUL 34

 

Fiecare parte va acoperi cheltuielile de transport intern, masă si cazare pentru cetătenii celuilalt stat a căror deplasare este inclusă în actiunile care fac obiectul prezentului program.

 

ARTICOLUL 35

 

Cu exceptia cazurilor în care se convine altfel de către institutiile implicate, costurile legate de schimbul de expozitii vor fi acoperite după cum urmează:

1. partea trimitătoare va suporta cheltuielile de transport al expozitiei până la prima localitate din statul părtii primitoare unde va fi amplasată si de transfer înapoi în propriul stat. Prima si ultima localitate a vernisajelor expozitiilor în India vor fi unul dintre următoarele 3 orase: New Delhi, Mumbai, Calcutta;

2. partea primitoare va acoperi costurile ocazionate de instalarea expozitiilor, securitatea lor, publicitate/promovare, închirierea sălilor, procedurile vamale;

3. partea trimitătoare va suporta toate cheltuielile de asigurare a expozitiei, cât timp aceasta nu se află pe teritoriul statului său;

4. conditiile si termenii care detaliază schimbul de expozitii vor fi stabilite prin schimb de scrisori între agentiile implicate, sub forma unui acord;

5. expozitia poate fi însotită de un expert/curator. Cheltuielile ocazionate de transportul si sederea acestuia pe teritoriul statului părtii primitoare vor fi suportate astfel:

a) partea trimitătoare va suporta costurile transportului international dus- Întors;


b) partea primitoare va asigura persoanelor acceptate în vizită, în cadrul prezentului program, masă, cazare si transport pe teritoriul statului său, asistentă medicală gratuită în caz de urgente medico-chirurgicale si boli cu potential endemo-epidemic, în conformitate cu legislatia internă în vigoare.

 

ARTICOLUL 36

 

Cu exceptia cazurilor în care institutiile implicate decid altfel, costurile schimburilor artistice vor fi suportate după cum urmează:

1. partea trimitătoare va acoperi costul transportului dus- Întors al echipamentului de scenă si al filmelor;

2. partea primitoare va suporta costurile organizării spectacolelor si reprezentatiilor, inclusiv costul transportului local al echipamentului de scenă si al filmelor;

3. cheltuielile de transport si de sedere ale artistilor vor fi suportate în conformitate cu dispozitiile art. 35.

 

ARTICOLUL 37

 

Toate costurile ocazionate de schimbul de publicatii, reviste si alte materiale prevăzute în prezentul program vor fi suportate de către institutiile trimitătoare.

 

ARTICOLUL 38

 

Bursa pentru cursuri de vară de limba, literatura si civilizatia română include programul si materialele de studiu, programul cultural, cazarea, masa si asistenta medicală gratuită în caz de

urgente medico-chirurgicale si boli cu potential endemo-epidemic, în conformitate cu legislatia internă în vigoare.

 

ARTICOLUL 39

 

Cheltuielile referitoare la sustinerea lectoratelor de limba si literatura română, respectiv de limba si literatura hindi se realizează după cum urmează:

a) partea trimitătoare suportă costul transportului international, până la locul de destinatie si retur;

b) partea primitoare suportă cheltuielile cu salarizarea lectorului, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu gradul didactic, precum si cheltuielile de întretinere, exclusiv cheltuielile pentru telefon, si acordă lectorului, în conformitate cu legislatia internă în vigoare, asistentă medicală gratuită în caz de urgente medico-chirurgicale si boli cu potential endemo-epidemic.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 40

 

Prezentul program va intra în vigoare la data semnării si va fi valabil până la data de 31 decembrie 2015.

 

ARTICOLUL 41

 

Prezentul program poate fi modificat prin acordul părtilor, pe căi diplomatice.

Semnat la Bucuresti la 28 martie 2011, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, hindi si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferente de interpretare va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Dom Costea,

secretar de stat pentru afaceri globale, Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Guvernul Republicii India,

Jawhar Sircar,

secretar pentru cultură în Guvernul Republicii India

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SÂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenta medicală acordată în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătătii la care România este parte, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei juridic, contencios si acorduri internationale nr. JA 2.846 din 6 aprilie 2011;

- art. 236 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenta medicală acordată în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătătii la care România este parte, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 5 august 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Rambursarea prevăzută la alin. (4) se realizează în termen de maximum 90 de zile de la finalizarea procedurii de verificare si avizare de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate.”

2. La articolul 8, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

“(7) Rambursarea prevăzută la alin. (3) se realizează în termen de maximum 90 de zile de la finalizarea procedurii de verificare si avizare de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 19 aprilie 2011.

 Nr. 465.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.