MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 241/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 241         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 aprilie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

43. - Lege pentru ratificarea Protocolului dintre România si Bosnia si Hertegovina, semnat la Sarajevo la 8 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001

 

Protocol între România si Bosnia si Hertegovina privind amendamentele la Acordul dintre România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001

 

413. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre România si Bosnia si Hertegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001

 

ACTE ALE SENATULUI

 

7. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în ziua de 6 aprilie 2011

 

24. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

310. - Hotărâre privind aprobarea Acordului dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) din România si Autoritatea deReglementare Nucleară (ARN) din Republica Argentina privind cooperarea tehnică si schimbul de informatii referitoare la problematica de reglementare nucleara, semnat la Viena la 17 septembrie 2009

 

Acord între Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) din România si Autoritateade Reglementare Nucleară (ARN)  din Republica Argentina privind cooperarea tehnică si schimbul de informatii referitoare la problematica de reglementare nucleara

 

311. - Hotărâre privind aprobarea întelegerii dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) din România si Institutul Superior pentru Cercetări si Protectia Mediului (ISPRA) din Republica Italiană privind cooperarea în problematica securitătii nucleare si radiologice, semnată la Viena la 14 septembrie 2009

 

Întelegere între Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) din România si Institutul Superior pentru Cercetări si Protectia Mediului (ISPRA) din Republica Italiană privind cooperarea în problematica securitătii nucleare si radiologice

 

315. - Hotărâre privind înfiintarea Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii

 

341. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava în domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

67/18.553. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piată numai a brichetelor care prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii si interzicerea introducerii pe piată a brichetelor fantezie

 

83. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind cofinantarea Centrului European al Consumatorilor România pe anul 2011

 


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului dintre România si Bosnia si Hertegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul dintre România si Bosnia si Hertegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001, ratificat prin Legea nr. 620/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 20 noiembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 4 aprilie 2011.

Nr. 43.

 

PROTOCOL

între România si Bosnia si Hertegovina privind amendamentele la Acordul dintre România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001

 

România si Bosnia si Hertegovina, denumite în continuare părtile contractante,

discutând intentiile României de a amenda Acordul dintre România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001 (denumit în continuare Acordul), în vederea respectării obligatiilor ce îi revin în calitate de stat membru al Uniunii Europene,

recunoscând că este necesar ca anumite amendamente să fie aduse acordului pentru a respecta aceste obligatii,

au convenit să încheie următorul protocol:

 

ARTICOLUL 1

 

Alineatul 3 al articolului 3 va fi înlocuit si va avea următorul cuprins:

“3. Prevederile alineatelor 1 si 2 ale acestui articol nu vor fi interpretate în sensul de a obliga o parte contractantă să extindă asupra investitorilor celeilalte părti contractante sau asupra investitiilor ori veniturilor acestor investitori avantajul oricărui tratament, preferintă sau privilegiu rezultat din:

a) orice uniune vamală, economică sau monetară, o piată comună ori zonă de comert liber sau organizatie economică regională ori întelegere internatională similară, existente sau viitoare, la care partea contractantă este ori poate deveni parte; sau

b) orice obligatie aplicabilă acelei părti contractante în virtutea apartenentei sale la uniunea vamală, economică si monetară sau piata comună, mentionate mai sus; sau

c) orice acord international de evitare a dublei impuneri sau alte acorduri internationale, pe bază de reciprocitate, referitoare la impozitare.”

 

ARTICOLUL 2

 

Alineatul 1 al articolului 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. Fără a aduce prejudicii măsurilor adoptate de Uniunea Europeană, fiecare parte contractantă va garanta investitorilor celeilalte părti contractante transferul liber al plătilor în legătură cu investitiile acestora. Transferul va include în special, dar nu exclusiv:

a) capitalul si fondurile suplimentare necesare pentru mentinerea si dezvoltarea investitiei;

b) veniturile realizate din investitie;

c) fondurile pentru rambursarea împrumuturilor legate de o investitie;

d) sumele rezultate din vânzarea totală sau partială ori din lichidarea unei investitii;

e) orice despăgubire sau altfel de plată la care se face referire în articolele 4 si 5 ale acestui acord;

f) sumele provenite din reglementarea unui diferend relativ la investitii la care se face referire în articolele 8 si 10 ale acestui acord;

g) câstigurile si altfel de remuneratii ale cetătenilor străini angajati în legătură cu investitia.”


 

ARTICOLUL 3

 

(1) Un nou alineat 2 se va introduce în cadrul articolului 9, având următorul cuprins:

“În cazul unor evolutii viitoare ale legislatiei Uniunii Europene, părtile se vor consulta în scopul de a conveni amendamentele necesare pentru a asigura conformitatea cu dreptul Uniunii Europene a prevederilor acordului.

Dacă un consens nu poate fi obtinut prin intermediul consultărilor, oricare dintre părtile contractante va avea dreptul de a denunta prezentul acord. Acordul va înceta să se aplice la 6 luni de la primirea notificării de denuntare.”

(2) Alineatul 2 devine alineatul 3.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Prezentul protocol aditional va face parte integrantă din acord si va fi supus procedurilor constitutionale cerute de legile nationale ale părtilor contractante.

(2) Prezentul protocol aditional va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi vor comunica reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare si va rămâne în vigoare atât timp cât acordul rămâne în vigoare.

Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati în acest sens, au semnat prezentul protocol.

Semnat la Sarajevo la data de 18 iunie 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, bosniacă/croată/sârbă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru România,

Teodor Baconschi,

ministrul afacerilor externe

Pentru Bosnia si Hertegovina,

Mladen Zirojevic,

ministrul pentru comert exterior si relatii economice

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre România si Bosnia si Hertegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului dintre România si Bosnia si Hertegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2011.

Nr. 413.


 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în ziua de 6 aprilie 2011

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În ziua de 6 aprilie 2011, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Ioan Chelaru, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 7.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 si art. 66 alin. (4) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările si completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 7 martie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. V “Componenta Comisiei pentru politică externă”, domnul senator Badea Viorel-Riceard - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal se include în componenta comisiei în locul doamnei senator Plăcintă Sorina-Luminita - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

2. La anexa nr. VII “Componenta Comisiei pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională”, domnul senator Fodoreanu Sorin - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal se include în componenta comisiei în locul domnului senator Nistor Vasile - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal.

3. La anexa nr. XII “Componenta Comisiei pentru drepturile omului, culte si minorităti”, doamna senator Plăcintă Sorina-Luminita - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal se include în componenta comisiei în locul domnului senator Fodoreanu Sorin - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 aprilie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2011.

Nr. 24.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) din România si Autoritatea de Reglementare Nucleară (ARN) din Republica Argentina privind cooperarea tehnică si schimbul de informatii referitoare la problematica de reglementare nucleară, semnat la Viena la 17 septembrie 2009

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) din România si Autoritatea de Reglementare Nucleară (ARN) din Republica Argentina privind cooperarea tehnică si schimbul de informatii referitoare la problematica de reglementare nucleară, semnat la Viena la 17 septembrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Comisiei Nationale pentru

Controlul Activitătilor Nucleare,

Vajda Borbala Presedintele Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive,

Ion Năstăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 310.

 

ACORD

între Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) din România si Autoritatea de Reglementare Nucleară (ARN) din Republica Argentina privind cooperarea tehnică si schimbul de informatii referitoare la problematica de reglementare nucleară

 

Având în vedere că atât Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România (CNCAN) cu adresa în Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 14, sectorul 5, cod postal 050706, Bucuresti, cât si Autoritatea de Reglementare Nucleară (ARN) din Republica Argentina, cu adresa în Buenos Aires, Av. Del Libertador 8250 (1429), denumite în continuare părti, sunt agentiile responsabile pentru reglementarea activitătilor nucleare în aria lor de competentă,

considerând că este în interesul părtilor să stabilească un acord privind cooperarea tehnică si schimbul de informatii,

având în vedere prevederile Acordului privind cooperarea în domeniul folosirii pasnice a energiei atomice dintre Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM) si Guvernul Republicii Argentina, semnat la Bruxelles la 11 iunie 1996 si la 27 iunie 1997 si intrat în vigoare la 29 octombrie 1997,

luând în considerare faptul că România este stat membru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice si este parte la Tratatul EURATOM,

părtile au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

Obiectivul

 

Părtile se angajează să coopereze în conformitate cu termenii prezentului acord cu privire la problematica de interes reciproc referitoare la aspectele de reglementare nucleară cu privire la utilizarea energiei nucleare.

 

ARTICOLUL 2

Scopul

 

Cooperarea mentionată la art. 1 poate include următoarele domenii:

a) radioprotectie, inclusiv utilizarea surselor radioactive si a acceleratorilor;


b) aspecte de securitate nucleară;

c) aspecte de reglementare cu privire la amplasarea, constructia, punerea în functiune, operarea si dezafectarea instalatiilor nucleare;

d) proceduri privind emiterea licentelor si autorizatiilor pentru instalatiile nucleare si pentru personalul de operare;

e) reglementări, licente, standarde si criterii;

f) aspecte de reglementare cu privire la depozitarea intermediară, eliberarea, tratarea si depozitarea finală a deseurilor radioactive;

g) orice alte domenii convenite de părti.

 

ARTICOLUL 3

Formele de cooperare

 

Cooperarea convenită la art. 2 va fi efectuată prin:

a) asistentă reciprocă pentru instruirea personalului tehnic si stiintific;

b) schimb de lectori, experti si personal tehnic pentru cursuri si seminare;

c) stabilirea de grupuri comune pentru efectuarea de studii si proiecte specifice privind securitatea nucleară aferentă cercetării si dezvoltării tehnologice;

d) schimb de informatii si de documentatie cu privire la domeniile mentionate anterior, inclusiv schimb de rapoarte tehnice si de evaluări de securitate;

e) alte forme de cooperare convenite de părti.

În cazul în care părtile convin astfel, se vor stabili, după caz, întelegeri specifice care să acopere aspecte precum plătile, drepturile de proprietate intelectuală, răspunderea în caz de accident.

Documentele schimbate în cadrul prezentului acord vor fi redactate, în general, în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Cheltuielile si costurile

 

Pentru schimbul de vizite, cheltuielile de transport si cazare vor fi suportate de către partea trimitătoare, cu exceptia cazului în care nu s-a stabilit altfel de către părti. Pentru instruirile si vizitele pe termen lung, termenii si conditiile pot fi convenite de la caz la caz. Totusi, în cazul în care oricare parte ar efectua lucrări la solicitarea celeilalte părti, toate cheltuielile (inclusiv costurile pentru consultanti) vor fi suportate de partea beneficiară.

 

ARTICOLUL 5

Schimbul si utilizarea informatiilor

 

Fiecare parte poate utiliza si disemina liber orice informatii schimbate în conformitate cu prevederile prezentului acord, cu exceptia cazurilor în care partea care furnizează astfel de informatii a făcut cunoscute în avans restrictiile si rezervele cu privire la utilizarea si difuzarea acestora, care vor face obiectul unei întelegeri separate.

Părtile se angajează să respecte necesitatea de a proteja confidentialitatea informatiilor primite în cadrul prezentului acord.

Fiecare parte care utilizează vreo informatie care îi este furnizată în cadrul prezentului acord îsi va asuma toate riscurile apărute prin utilizarea informatiei si nu va tine cealaltă parte răspunzătoare pentru vreo daună astfel apărută.

 

ARTICOLUL 6

Administrarea

 

Fiecare parte va desemna un coordonator pentru implementarea si administrarea prezentului acord. Fiecare parte, după intrarea în vigoare a prezentului acord, va notifica celeilalte părti numele persoanei desemnate drept coordonator.

Cu exceptia cazurilor în care se indică altfel de către cealaltă parte, toate solicitările si informatiile furnizate în cadrul prezentului acord vor fi directionate către cealaltă parte prin intermediul coordonatorului. Întrunirile dintre părti vorfi aranjate de către coordonatori.

 

ARTICOLUL 7

Rezolvarea diferendelor

 

Orice diferend apărut între părti cu privire la interpretarea sau implementarea prezentului acord va fi rezolvat pe cale amiabilă prin consultări reciproce sau prin negociere între părti.

 

ARTICOLUL 8

Amendamente

 

Prezentul acord poate fi amendat prin consimtământul reciproc, în scris, iar amendamentul va fi semnat de către părti si va intra în vigoare în acelasi mod ca prezentul acord.

 

ARTICOLUL 9

Obligatii externe

 

Prezentul acord nu afectează obligatiile rezultate din aderarea României la Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM) si nu prejudiciază drepturile si obligatiile rezultate din instrumentele juridice în vigoare între EURATOM si Republica Argentina.

 

ARTICOLUL 10

Prevederi finale

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări la care părtile îsi comunică faptul că toate procedurile interne necesare pentru intrarea sa în vigoare au fost îndeplinite si va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, cu exceptia cazului în care este extins pentru o perioada aditională prin notificarea scrisă a părtilor.

Prezentul acord poate fi denuntat de către oricare dintre părti în orice moment prin notificarea în scris cu cel putin 3 (trei) luni înainte de data la care se intentionează să înceteze valabilitatea.

Semnat la Viena la 17 septembrie 2009, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, spaniolă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) din România,

Vajda Borbala,

presedinte

Pentru Autoritatea de Reglementare Nucleară (ARN) din Republica Argentina,

Râul Oscar Racana,

presedintele Consiliului directorilor

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea întelegerii dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCÂN) din România si Institutul Superior pentru Cercetări si Protectia Mediului (ISPRA) din Republica Italiană privind cooperarea în problematica securitătii nucleare si radiologice, semnată la Viena la 14 septembrie 2009

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă întelegerea dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCÂN) din România si Institutul Superior pentru Cercetări si Protectia Mediului (ISPRA) din Republica Italiană privind cooperarea în problematica securitătii nucleare si radiologice, semnată la Viena la 14 septembrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vajda Borbala

Presedintele Agentiei Nucleare

si pentru Deseuri Radioactive,

Ion Năstăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 311.

ÎNTELEGERE

între Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) din România si Institutul Superior pentru Cercetări si Protectia Mediului (ISPRA) din Republica Italiană privind cooperarea în problematica securitătii nucleare si radiologice

 

Având în vedere că atât Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) din România, cât si Institutul Superior pentru Cercetări si Protectia Mediului (ISPRA) din Republica Italiană, denumite în continuare părti, sunt autoritătile competente pentru reglementarea activitătilor nucleare în aria lor de competentă,

luând în considerare că România si Republica Italiană sunt state membre ale Uniunii Europene,

având un interes reciproc în schimbul informatiilor tehnice referitoare la reglementarea impactului instalatiilor si securitătii nucleare asupra mediului,

părtile au convenit următoarele:

 

SECTIUNEA I

Scopul întelegerii

 

În măsura în care acest lucru le este permis în conformitate cu legile, cu reglementările si orientările politice ale tărilor acestora, părtile convin să stabilească o cooperare în domeniile reglementării si controlului activitătilor care au legătură cu securitatea nucleară si radiologică, cum sunt operarea reactorilor, utilizarea surselor de radiatii ionizante în medicină si industrie, managementul combustibilului uzat si a deseurilor radioactive, dezafectarea, pregătirea în caz de urgentă si impactul asupra mediului a instalatiilor nucleare stabilite de comun acord.

 

ARTICOLUL 1

 

Cooperarea stabilită în cadrul prezentei întelegeri, în conformitate cu legislatia statelor părtilor si cu legislatia Uniunii Europene, include în special schimbul de informatii cuprivire la:

a) legislatie si reglementări în domeniile securitătii nucleare si radiologice;

b) rapoarte specifice privind securitatea nucleară si radiologică, sursele de radiatii ionizante utilizate în medicină si industrie, gestionarea combustibilului uzat si a deseurilor radioactive, dezafectare, pregătirea în caz de urgentă si efectele asupra mediului, redactate de către sau pentru una dintre părti ca bază pentru deciziile si politicile referitoare la reglementarea ori controlul instalatiilor nucleare;

c) rapoarte tehnice si documente care privesc evaluările de securitate;

d) documente referitoare la actiunile semnificative de licentiere si la deciziile privind securitatea si protectia mediului care influentează instalatiile nucleare;

e) proceduri de evaluare si inspectie a instalatiilor nucleare;

f) elemente esentiale cu privire la cooperarea internatională în domeniul securitătii nucleare si radiologice;

g) proceduri de reglementare si metodologii de evaluare referitoare la securitatea nucleară si radiologică, sursele de radiatii ionizante, managementul combustibilului uzat si a deseurilor radioactive, dezafectarea, pregătirea în caz de urgentă si evaluarea impactului instalatiilor nucleare asupra mediului;


h) notificare rapidă a evenimentelor importante, precum incidentele grave de operare si deciziile guvernamentale privind oprirea reactorilor, care sunt fn interesul direct al părtilor;

i) documente privind planificarea în caz de urgenta;

j) proceduri de acordare a licentelor operatorilor de instalatii nucleare.

 

ARTICOLUL 2

 

a) Cooperarea dintre părti, convenită în baza art. 1, poate fi implementată prin:

- asistenta reciprocă în legătură cu instruirea personalului tehnic;

- schimbul de lectori, experti si personal tehnic pentru cursuri si seminare;

- stabilirea unor grupuri de lucru comune pentru realizarea de studii specifice si proiecte în domeniul securitătii nucleare;

- schimbul de informatii care au legătură cu domeniile prevăzute mai sus;

- participarea personalului tehnic al unei părti la programe de cursuri postuniversitare, organizate de institutii/organisme specializate, precum universităti, organizatii tehnice-suport, din tara celeilalte părti;

- alte forme de cooperare convenite de către părti.

b) în cazul în care ambele părti convin astfel, vor fi stabilite întelegeri specifice de la caz la caz, care vor acoperi aspecte precum plătile si drepturile de proprietate intelectuală.

c) Documentele schimbate în baza prezentei întelegeri vor fi redactate, în general, în limba engleză.

 

ARTICOLUL 3

 

Fiecare parte poate facilita initierea programelor de colaborare între institutiile/organismele specializate din propria tară, precum universităti,organizatii tehnice-suport, si cealaltă parte.

 

ARTICOLUL 4

 

a) Cheltuielile de transport, diurnă si cazare pentru schimbul de vizite vor fi suportate de către partea care transmite.

b) Pentru instruiri si vizite pe termen lung, termenii si conditiile pot fi convenite de la caz la caz.

c) Pentru participarea candidatilor unei părti la programele de învătământ superior sustinute de institutii/organisme specializate din tara celeilalte părti, precumuniversităti, organizatii tehnice-suport, cheltuielile aferente pot fi suportate prin intermediul burselor acordate de către acele institutii/ organisme care desfăsoară programele mentionate.

d) în situatia în care oricare dintre părti ar executa o lucrare la solicitarea celeilalte, toate cheltuielile (inclusiv cheltuielile consultantilor) vor fi suportate de către partea beneficiară a lucrării.

e) Cheltuielile pentru publicatii, de imprimare si pentru studii comandate vor fi suportate de către partea solicitantă.

f) Cazurile privind orice tip de cheltuială care poate apărea în implementarea prezentei întelegeri, altele decât cele prevăzute la lit. a)-e), vor fi convenite în cadrul unor întelegeri specifice.

 

SECTIUNEA a II-a

Administrarea întelegerii

 

ARTICOLUL 5

 

a) Fiecare parte va desemna, printr-o comunicare scrisă, un administrator care să coordoneze participarea sa în cadrul întregului schimb de informatii. Administratorii vor fi destinatarii tuturor documentelor transmise în cadrul schimbului de informatii, incluzând copii ale tuturor scrisorilor, în situatia în care nu se convine altfel. Conform conditiilor schimbului de informatii, administratorii vor fi responsabili pentru dezvoltarea scopului schimbului de informatii, incluzând acordul cu privire la stabilirea instalatiilor nucleare care fac obiectul schimbului de informatii si la documentele si standardele specifice care vor fi schimbate. Unul sau mai multi coordonatori tehnici pot fi desemnati, printr-o comunicare scrisă, ca persoane de contact directe în sectoarele de activitate specifice. Acesti coordonatori tehnici se vor asigura că ambii administratori primesc copii ale tuturor comunicărilor transmise.

b) Schimbul de informatii în cadrul prezentei întelegeri va fi realizat prin scrisori, rapoarte si alte documente, precum si prin vizite si întâlniri stabilite în avans, de la caz la caz. Data, locul si agenda unor astfel de întâlniri vor fi convenite în avans. Vizitele care au loc în cadrul prezentei întelegeri, incluzând programul acestora, vor avea aprobarea prealabilă a celor 2 administratori.

c) Solicitarea sau utilizarea oricăror informatii schimbate sau furnizate între părti în cadrul prezentei întelegeri va fi responsabilitatea părtii care le primeste, iar partea care le transmite nu este răspunzătoare pentru orice utilizare sau solicitare a informatiei schimbate ori furnizate în alt scop decât în care a fost transmisă.

d) Recunoscând că anumite informatii de tipul celor acoperite de prezenta întelegere nu sunt disponibile în cadrul autoritătilor care sunt părtila prezenta întelegere, dar sunt disponibile din partea altor autorităti ale guvernelor părtilor, fiecare parte îi va acorda celeilalte părti tot sprijinul posibil, prin organizarea vizitelor si directionarea solicitărilor privind asemenea informatii către autoritătile abilitate ale guvernului implicat. Cele mai sus mentionate nu vor constitui un angajament al altor autorităti de a furniza asemenea informatii sau de a primi asemenea vizitatori.

e) Nimic din ceea ce este inclus în prezenta întelegere nu obligă niciuna dintre părti să întreprindă vreo actiune care să contravină legilor, reglementărilor si directivelor politice existente în tara sa. În situatia în care se produce un conflict între prevederile prezentei întelegeri si legile, reglementările si directivele politice respective, părtile se vor consulta înainte de întreprinderea oricărei actiuni. Nicio informatie din domeniul nuclear privind tehnologiile sensibile din punctul de vedere al proliferării nu va fi schimbată în cadrul prezentei întelegeri.

f) Cooperarea în baza prezentei întelegeri se va realiza în conformitate cu legile si reglementările statelor respectivelor părti. Orice dispute sau întrebări între părti cu privire la interpretarea ori aplicarea prezentei întelegeri vor fi solutionate prin acordul reciproc al părtilor.

g) Dacă nu se convine altfel, toate costurile care rezultă din cooperarea în cadrul prezentei întelegeri vor fi responsabilitatea părtii care le generează. Capacitatea părtilor de a-si îndeplini obligatiile este supusă alocării fondurilor de către autoritatea guvernamentală competentă, precum si legilor si reglementărilor aplicabile părtilor.

 

SECTIUNEA a III-a

Schimbul si utilizarea informatiilor

 

ARTICOLUL 6

 

a) Generalităti

Părtile sustin cea mai largă diseminare posibilă a informatiilor furnizate sau schimbate în conformitate cu prezenta întelegere, obiect atât al necesitătii de a proteja informatiile proprietare, cât si al altor informatii restrictionate care ar putea fi schimbate asa cum se arată mai jos.

b) Definitii

în scopul prezentei întelegeri:

Termenul “informatie” se referă la date privind reglementările în domeniul energiei nucleare, privind securitatea nucleară si radiologică, managementul deseurilor radioactive, pregătirea în caz de urgentă, date stiintifice si tehnice, precum si la orice alte cunostinte care se intentionează a fi furnizate sauschimbate în cadrul prezentei întelegeri.

Informatiile care fac obiectul schimbului dintre părti vor fi subdivizate în grupurile descrise mai jos.

Informatii libere:

Termenul de “informatii libere” înseamnă informatii care nu sunt marcate de către partea care le transmite si care pot fi liber diseminate de către partea care le primeste.

Informatii proprietare:

Termenul de “informatie proprietară” înseamnă informatii elaborate de către sau pentru una dintre părti si care contin secrete comerciale ale organizatiei ori companiei care le furnizează.


Informatiile de această natură vor trebui identificate de către partea care le transmite si vor trebui să fie marcate în mod clar ca “informatii proprietare”. Transmiterea si diseminarea acestor informatii vor trebui autorizate de către organizatia sau compania care le detine.

Informatii restrictionate:

Termenul de “informatii restrictionate” înseamnă informatii, altele decât “informatiile proprietare”, care sunt protejate împotriva divulgării publice în conformitate cu legile si reglementările statului părtii care furnizează informatiile si care au fost transmise si primite în regim de confidentialitate. Informatiile de această natură vor fi identificate de către partea care le transmite si vor trebui să fie marcate în mod clar ca “informatii restrictionate”.

Partea care primeste se va abtine de la divulgarea informatiilor de această natură fără autorizarea părtii care Ie-a furnizat.

Ca autorităti din statele membre ale Uniunii Europene, părtile se vor asigura că informatiile schimbate în cadrul prezentei întelegeri vor fi gestionate în conformitate cu Decizia Comisiei 2001/844/CE, Euratom, din 29 noiembrie 2001 de modificare a regulamentului său de procedură, cu modificările ulterioare.

Responsabilitatea pentru folosirea informatiilor schimbate între părti în cadrul prezentei întelegeri revine părtii care le primeste.

 

SECTIUNEA a IV-a

Prevederi finale

 

ARTICOLUL 7

 

Orice dispută care poate apărea cu privire la interpretarea sau implementarea prevederilor prezentei întelegeri va fi solutionată prin consimtământul reciproc al ambelor părti.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezenta întelegere poate fi amendată, în orice moment, prin consimtământul reciproc scris al părtilor. Orice amendament va intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 9.

 

ARTICOLUL 9

 

a) Prezenta întelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări oficiale prin care părtile se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne proprii cu privire la intrarea în vigoare a prezentei întelegeri.

b) Prezenta întelegere va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 (cinci) ani. Acest termen poate fi prelungit în mod automat pe perioade succesive de câte 2 (doi) ani, dacă niciuna dintre părti nu notifică celeilalte părti, cu 6 (sase) luni înainte de expirarea termenului, despre intentia sa de a termina prezenta întelegere.

c) Oricare parte poate termina prezenta întelegere prin transmiterea unei notificări scrise către cealaltă parte cu 6 (sase) luni înainte de data la care se intentionează terminarea.

c) Retragerea din sau terminarea prezentei întelegeri nu va afecta desfăsurarea normală a actiunilor în curs de efectuare, acestea rămânând în vigoare până la finalizarea lor, în afara cazului în care părtile decid altfel.

Semnata la Viena la 14 septembrie 2009, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, italiana si engleza, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) din România,

Vajda Borbala,

presedinte

Pentru Institutul Superior pentru Cercetări si Protectia Mediului (ISPRA) din Republica Italiană,

Roberto Mezzanotte,

directorul Departamentului de Risc Nuclear, Tehnologic si Industrial

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare acomunicatiilor, aprobată cumodificări si completăriprin Legea hr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Comisia Interdepartamentală de Radiocomunicatii, denumită în continuare Comisie, organism consultativ fără personalitate juridică, ce are ca principal scop asistarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANCOM, în activitatea de administrare a spectrului de frecvente radio si de coordonare la nivel national a gestionării spectrului de frecvente radio, în vederea asigurării unei utilizării rationale si eficiente a acestuia.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din:

a) 3 reprezentanti ai ANCOM, dintre care unul va fi desemnat presedinte al Comisiei;

b) un reprezentant al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu rol de observator, fără drept de vot;

c) urî reprezentant al Ministerului Apărării Nationale;

d) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;

e) un reprezentant al Serviciului Român de Informatii;

f) un reprezentant al Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

g) un reprezentant al Serviciului de Protectie si Pază; h) un reprezentant al Serviciului de Informatii Externe.

(2) Institutiile prevăzute la alin. (1) îsi vor desemna reprezentantii si câte un supleant pentru fiecare dintre acestia, cu exceptia presedintei ui. Membrii supleanti pot participa la toate sedintele Comisiei.

(3) Prin decizie, presedintele ANCOM numeste:

a) presedintele Comisiei, dintre persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a);

b) membrii Comisiei, inclusiv membrii supleanti, pe baza propunerilor institutiilor prevăzute la alin. (1);

c) componenta Secretariatului Comisiei asigurat de ANCOM.

(4) Regulamentul de organizare si functionare al Secretariatului Comisiei se aprobă prin decizie a presedintelui ANCOM în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Comisia poate solicita institutiilor reprezentate, după caz, să solicite anumitor structuri de specialitate, care functionează în subordinea sau în coordonarea acestora, efectuarea unor analize, verificări ori experimentări cu privire la orice probleme si subiecte de specialitate, precum si întocmirea documentelor deinformare aferente, tinând seama de atributiile specifice ale acestor structuri.


(6) în functie de problemele care sunt examinate, la sedintele Comisiei pot fi invitati pentru consultări, cu acordul presedintelui Comisiei, si specialisti ai altor institutii reprezentanti ai furnizorilor de retele si/sau de servicii de comunicatii electronice ori reprezentantiai utilizatorilor.

Art. 3. - (1) Comisia are ca atributii principale analiza si emiterea avizelor consultative în următoarele situatii:

a) elaborarea, modificarea sau actualizarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio (TNABF) în ceea ce priveste benzile cu utilizare guvernamentală [G si G(A), conform TNABF] si benzile de utilizare în  partaj guvernamentală/neguvernamentală [G/NG, G(A)/NG, G/G(A)/NG, conform TNABF];

b) aplicarea în România a deciziilor si recomandărilor Conferintei Europene de Postă si Telecomunicatii (CEPT), a recomandărilor Uniunii Internationale de Telecomunicatii (UIT), a directivelor si deciziilor adoptate de organismele Uniunii Europene si a prevederilor acordurilor internationale la care România este parte în domeniul utilizării spectrului de frecvente radio (Acordul comun civil-militar al NATO privind frecventele radio - NJFA, Regulamentul radiocomunicatiilor al UIT, acordurile privind coordonarea internatională a utilizării frecventelor încheiate cu administratii de comunicatii ale altor tări), care privesc benzile de frecvente cu utilizare G, G(A), G/NG, G(A)/NG si G/G(A)/NG, conform TNÂBF;

c) încheierea de acorduri internationale privind gestionarea si utilizarea spectrului radio care privesc benzile de frecvente cu utilizare G, G(A), G/NG, G(A)/NG si G/G(A)/NG, conform TNABF;

d) solutionarea solicitărilor de alocări/asignări de frecvente în benzile de frecvente care, conform TNABF, au utilizare fn partaj G/NG, G(A)/NG, G/G(A)/NG, atât din partea utilizatorilor civili, cât si din partea celor guvernamentali, în scopul gestionării eficiente a spectrului radio si asigurării compatibilitătii radioelectrice dintre statiile/retelele de radiocomunicatii care functionează în conditiilelegii;

e) solutionarea solicitărilor de asignări de frecvente cu caracter temporar, cu ocazia evenimentelor oficiale desfăsurate în România, în benzile de frecvente cu utilizare G, G(A), G/NG, G(A)/NG si G/G(A)/NG, conformTNABF, transmise de către membrii Comisiei, numai în cazul în care este necesară utilizarea unor benzi de frecvente radio pe care acestia nu le gestionează în mod exclusiv;

f) solutionarea solicitărilor de asignări de frecvente cu caracter temporar ocazional din partea utilizatorilor guvernamentali, în benzi de frecvente cu utilizare neguvernamentală (NG), conform TNABF;

g) tratarea cererilor de coordonare internatională a utilizării frecventelor formulate de administratiile de comunicatii din tările vecine României, în vederea asignării de frecvente de către acestea în zonele de frontieră, în benzile de frecvente cu utilizare G, G(A), G/NG, G(A)/NG si G/G(A)/NG, conform TNABF;

h) propuneri de reglementări tehnice specifice în domeniul gestionării spectrului de frecvente radio aplicabile benzilor de frecvente cu utilizare G/NG, G(Â)/NG si G/G(A)/NG, conform TNABF;

i) eliberarea unor benzi de frecvente destinate retelelor si serviciilor de comunicatii electronice paneuropene si trecerea acestor benzi spre utilizare neguvernamentală;

j) modificări ale statutului de utilizare, în TNABF, al unor benzi/subbenzi de frecvente radio.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), numai pentru situatiile prevăzute la lit. d), e) si f) nu este necesar avizul Comisiei, tratarea acestor solicitări fiind posibilă si prin consultarea membrilor Comisiei direct implicati în utilizarea frecventelor/benzilor de frecvente în discutie. În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. e) si f), solicitările sunt tratate cu prioritate si în regim de urgenta.

(3) Comisia poate formula recomandări cu privire la:

a) principiile politicii de utilizare ratională si eficientă a spectrului frecventelor radio, precum si atribuirile de perspectivă ale benzilor de frecvente radio;

b) definirea pozitiei României în cadrul organismelor internationale în ceea ce priveste gestionarea spectrului de frecvente radio în benzi de frecvente cu utilizare G, G(A), G/NG, G(A)/NG si G/G(A)/NG, conform TNABF;

c) stabilirea pozitiei României la conferintele mondiale de radiocomunicatii în ceea ce priveste modificarea atribuirilor, alocărilor, planurilor de frecvente si ale procedurilor de coordonare internatională a utilizării frecventelor, care vizează gestionarea spectrului de frecvente radio în benzi de frecvente cu utilizare G, G(A), G/NG, G(A)/NG si G/G(A)/NG, conform TNABF

(4) Comisia analizează orice alte solicitări ce îi sunt adresate cu referire la domeniul administrării si gestionării spectrului de frecvente radio.

Art. 4. - (1) Comisia se întruneste, de regulă, cel putin o dată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea oricărui membru al său.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în vederea realizării obiectivelor sale, precum si pentru respectarea termenelor prevăzute de lege ori a obligatiilor asumate, Comisia poate lucra si în regim de corespondentă pentru cazurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), e), f) si g).

(3) Planificarea si organizarea sedintelor sunt asigurate de ANCOM.

Art. 5. - (1) Rezultatul dezbaterilor din cadrul Comisiei se consemnează în avize si/sau în recomandări, după caz.

(2) Avizele Comisiei se emit cu acordul unanim ai membrilor săi.

(3) în situatiile care privesc apărarea, ordinea publică si securitatea natională, în cazul în care nu se realizează unanimitatea în cadrul a două sedinte succesive ale Comisiei, presedintele Comisiei va aduce întreaga situatie la cunostinta primului-ministru, care va decide.

(4) Decizia primului-ministru va fi comunicată presedintelui ANCOM.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.015/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 18 octombrie 2001, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Cătălin Marinescu

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George Cristian Maior

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

p. Directorul Serviciului de Protectie si Pază

Gabriel Cretu

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 315.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport

si Tineret Suceava în domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava în domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin.

Art. 2. - (1) Consiliul Local al Orasului Frasin are obligatia de a mentine destinatia imobilelor preluate potrivit art. 1 pentru desfăsurarea activitătilor de turism pentru tineret si pentru organizarea de tabere scolare.

(2) Consiliul Local al Orasului Frasin are obligatia de a întretine si de a moderniza imobilele preluate si de a respecta standardele de calitate privind organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice.

(3) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului va verifica si va controla periodic, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local al Orasului Frasin în conformitate cu destinatia acestora.

(4) în situatia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinatia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.

Art. 3. - (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Orasului Frasin va proceda, în conditiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate.

(3) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situatiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare.

(4) în termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea orasului Frasin si a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Orasului Frasin, în conditiile legii.

Art. 4. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului va efectua modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării,

tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 30 martie 2011.

Nr. 341.


 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava în domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin Centrul de agrement Bucsoaia

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Locul unde este situat imobilul

Valoarea de inventar

(în lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1

2

3

4

5

6

7

34.742

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

2.395.776

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru  Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Bloc garsoniere Moldova - cărămidă/A1.12

Cad C12 top 601, CF30787

34.743

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

14.781.110

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Clădire internat Bucovina - cărămidă/ A 1.15

Cad C15 top 601, CF 30787

34.744

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

15.250

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru  port

si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Bloc magazie - lemn/A1.23,A1.24, A1.25, CF 30787

34.745

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

4.516.515

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Cantină nouă - cărămidă/A 1.18, CadC 18 top 601,

CF 30787

34.746

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

656

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru  port si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Beci -piatră/A 1.21, Cad C21, top 601,. CF 30787


1

2

3

4

5

6

7

34.747

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

1.087

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Centrală termică - beton/A 1.19 Cad C19, top 601, CF 30787

34.748

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

125

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Chiosc alimentar - cărămidă/A 1.2 Cad C2, top 601, CF 30787

34.749

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

0

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru  port si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Cabină statie amplificare - cărămidă/A 1.27, A 1.7

Cad C26, Cad C 27, top 604, CF 30787

34.750

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

0

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Cabină control retea electrică - cărămidă/ A 1.17 Cad C 17, top 601, CF 30787

34.751

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

299

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Centrală termică - cărămidă/A 1.11 Cad C11, top 601, CF 30787

34.752

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

2.583

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Dispensar - beton/A1.14, Cad C14, top 601, CF 30787

34.753

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

26

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru  Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al  Orasului Frasin

Grajd -piatră/A 1.20, Cad C20, top 601, CF 30787


1

2

3

4

5

6

7

34.754

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

128

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Gheretă punct control - cărămidă/A 1.1 Cad C1

top 601, CF 30787

34.755

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

18.851

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru  Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Pavilion administrativ - cărămidă/A 1.16, Cad C16,

top 601, CF 30787

34.756

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

0

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Sopron fân - lemn/A 1.28, Cad C28, Top 605, CF 30787

34.757

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

2.259.713

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru  Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Spălătorie - cărămidă/  A 1.11 Cad C11, top 601, CF 30787

34.758

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

19.504.743

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Sală de gimnastică - beton/A1.3 Cad C3, top 601, CF 30787

34.759

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

13.253

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Sală de mese si bucătărie - lemn/A 1.22 Cad C22,

top 601, CF 30787

34.760

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

4.025

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Teatru de vară - lemn/A 1.13 Cad C13,

top 601, CF 30787

34.761

8.29.06

Satul Bucsoaia,

orasul Frasin,

judetul Suceava

137.416

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava

domeniul public al orasului Frasin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Frasin

Căsute lemn 28 bucăti/A1.4,A1.5,A1.6,

A1.7,Â1.9,A1.10,top601, CF 30787

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 67 din 23 martie 2011

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA AUTORITATEA NATIONALA A VĂMILOR

Nr. 18.553 din 29 martie 2011

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piată numai a brichetelor care prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii si interzicerea introducerii pe piată a brichetelor fantezie

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată, si ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

în conformitate cu Decizia Comisiei 2011/176/UE din 21 martie 2011 de prelungire a valabilitătii Deciziei 2006/502/CE de obligare a statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că nu se pot introduce pe piată decât brichete cu caracteristici de sigurantă pentru copii si să interzică introducerea pe piată a brichetelor fantezie, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 76 din 21 martie 2011,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piată numai a brichetelor care prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii si interzicerea punerii pe piată a brichetelor fantezie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 29 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Prezentul ordin este aplicabil până la data de 11 mai 2012.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 11 mai 2011.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Viorel Comănită


AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind cofinantarea Centrului European al Consumatorilor România pe anul 2011

 

În baza prevederilor art. 391 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă suma de 130.000 lei, reprezentând 51,59% din cofinantarea Centrului European al Consumatorilor România, din cadrul Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor din România, pe anul 2011.

Art. 2. - Resursele financiare necesare cofinantării Centrului European al Consumatorilor România sunt asigurate prin finantare de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, capitolul “Autorităti publice si actiuni externe”, titlul X “Alte cheltuieli”, articolul 59.11 “Asociatii si fundatii”.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucuresti, 5 aprilie 2011.

Nr. 83.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.