MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 231/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 231         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 aprilie 2011

 

SUMAR

 

DECIZII

 

6. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în ziua de 4 aprilie 2011

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

265. - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri speciale ca urmare a stării de criză/urgentă umanitară din Japonia

 

280. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

281. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

435. - Ordin pentru modificarea art. 11 din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 974/2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distantă în procesul decontării serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 


 

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în ziua de 4 aprilie 2011

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În ziua de 4 aprilie 2011, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator loan Chelaru, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 31 martie 2011.

Nr. 6.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor măsuri speciale ca urmare a stării de criză/urgentă umanitară din Japonia

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă efectuarea de către Ministerul Afacerilor Externe a cheltuielilor aferente activitătilor de transport aerian si asistentă consulară pentru repatrierea persoanelor afectate de situatia survenită în Japonia, după data de 11 martie 2011.

(2) Ministerul Afacerilor Externe organizează o cursă aeriană specială pe ruta Bucuresti-Tokyo - Bucuresti. Cheltuielile de transport aerian aferente costurilor de operare pe loc pasager pe tronsonul Tokyo - Bucuresti pentru fiecare dintre persoanele beneficiare de asistentă prevăzută la alin. (1) se recuperează de către Ministerul Afacerilor Externe conform legii.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe la capitolul “Autorităti publice si actiuni externe”, titlul “Bunuri si servicii” cu suma de 1.100 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru finantarea cheltuielilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Sumele rămase neutilizate se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 martie 2011.

Nr. 265.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 280.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

Str. Ion lonescu de la Brad nr. 10, sectorul 1, Bucuresti

Cod unic de înregistrare: R 1589932

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2011

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

770.502,92

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

751.002,92

 

 

a)

din productia vândută

3

719.787,98

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

9.687,00

 

 

 

 

rambursare c/val. servicii de navigatie aeriană cf. OUG 147/2007 - subventii

6

9.687,00

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale În vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

100,00

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

21.427,94

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

19.500,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

4.552,04

 

 

d)

alte venituri financiare

14

14.947,96

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

714.444,78

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

689.444,78

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

8.993,42

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

6.639,10

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

412.938,98

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

306.177,64

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

67.922,36

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

40.375,30

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

1.730,79

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

18.000,19

 

 

 

 

ch.  privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.122,67

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

38 838,98

 

 

 

 

d3.i).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

5.647,55

 

 

 

 

- tichete de cresă. cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

566,39

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 


 

 

 

 

d3.4) sume aferente pens.la limită vârstă/ anticipate/ anticipate partial/caz boală/ cf. L95/2008/relocărilor/plecărilor voluntare

33

28.244,12

 

 

 

 

d3,5) fond participare salariati la profitul anului anterior

332

4380,92

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch.  cu drepturile salariaie cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

515,00

 

 

g)

ch.  cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

46.969,41

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe, din care:

37

144.560,87

 

 

 

h1) contributie EUROCONTROL

371

33.029,89

 

 

 

h2) prestatii AACR: verif, zbor, suprav. spatiu aerian, informare spatiu aeronautic etc.

372

23.212,23

 

 

 

h3) cheltuieli reprezentant OACI cf. HG 1605/2008

373

 

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

68.828,00

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

600,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

128,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr, campanii de marketing. studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

600,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

25.000,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

25.000,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

56.058,14

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

8.520,84

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

47.537,30

 

1

 

Rezerve legale

55

2.802,91

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

44.734,39


 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

4.473,44

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

40.260.95

 

9

 

Proftul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

115,195,63

 

1

 

Surse proprii

65

115.195,63

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

115.195,63

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

115.195,63

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

2.802,91

 

1

 

Rezerve legale

77

2.802,91

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

770.502,92

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

714.444,78

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1.569

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

1.572

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

306.177,64

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

306.169,64

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

8,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

16.230.37

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

89

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

433,37

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

92

927,24

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

 

 

12

 

Creante restante

96

23.760,00

 

 

a)

preturi curente

97

23760.00

 

 

b)

preturi comparabile

98

23.760,00

 

Indicator fizic = număr total de zboruri


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli al operatorului economic prevăzut la art. 1 sunt maximale.

(2) Orice depăsire a acestora este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 281.

 

 


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

Compania Natională “Posta Română” - S.A.

Bd. Dacia nr. 140, parter, et. 3-11, sectorul 2, 0200065, Bucuresti

Cod fiscal: RO 427410

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2011

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011 PROIECT

0

1

2

3

4

I..

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.508.700

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.469.100

 

 

a)

din productia vândută, din care:

3

1.445.260

 

 

 

 

venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor si altor drepturi de asigurări sociale la domiciliul beneficiarilor

3 bis

472.500

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

9.850

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

 

 

d)

productia de imobilizări

8

0

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

13.990

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

39.600

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

 

 

c)

din dobânzi

13

11.100

 

 

d)

alte venituri financiare

14

28.500

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

1.506.360

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.476.009

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

72.807

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

10.500

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

7.289


 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

920.666

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

635.758

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

185.595

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

136.614

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

3.246

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

33.761

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

11.974

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

99.313

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

29.913

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si comcletările ulterioare

31

0

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

69.400

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

0

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări si contributii aferente

34

36.079

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti si contributii aferente

35

903

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

73.984

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

255.886

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

97.895

 

 

 

i1) contract de mandat Director General si contributii aferente

39

109

 

 

 

i1 bis) contracte de management/ mandat si contributii aferente

39 bis

0

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

200

 

 

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

0


 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

100

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

0

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

200

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

150

 

 

 

i7) ch.  cu impozite, taxe si alte vărsăminte asimilate

47 bis

79.321

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

30.351

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

4.126

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

26.225

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)

52

2.340

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

3.150

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

-810

 

1

 

Rezerve legale

55

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 si 59.

60

-810

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

0


 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

0

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

107.799

 

1

 

Surse proprii

65

107.799

 

2

 

Alocatii de la buget

66

0

 

3

 

Credite bancare

67

0

 

 

a)

- interne

68

0

 

 

b)

- externe

69

0

 

4

 

Alte surse

70

0

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

107.799

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

107.799

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

0

 

 

a)

interne

74

0

 

 

b)

externe

75

0

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

801.132

 

1

 

Rezerve legale

77

11.674

 

2

 

Rezerve statutare

78

0

 

3

 

Alte rezerve

79

789.458

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

*

 

1

 

Venituri totale

81

1.508.700

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.506.360

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

32.663

 

4

 

Nr. mediu de salariati total

84

34.269

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

635.758

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

635.750

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, cenzori)

87

8

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană)

88

1.546,0

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/ persoană) (rd.81/84)

89

44.025

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/ persoană) (rd.81/84 x ICP)

90

44.025

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/ persoana)

91

*

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale)x1000 = (rd.16/ rd.1)x1000

92

998,4

 

11

 

Plăti restante

93

*

 

 

a)

preturi curente

94

54.120

 

 

b)

preturi comparabile

95

54.120

 

12

 

Creante restante

96

*

 

 

a)

preturi curente

97

40.000

 

 

b)

preturi comparabile

98

40.000

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 11 din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 974/2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distantă în procesul decontării serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate

 

Având în vedere Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, Hotărârea Guvernului nr. 304/2011 privind modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, precum si Referatul de aprobare al Unitătii de implementare sisteme informatice nr. SI/515 din 29 martie 2011,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I.- Articolul 11 din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 974/2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distantă în procesul decontării serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 3 decembrie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Începând cu data de 1 iunie 2011, furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum si furnizorii de servicii de dializă aflati în relatie contractuală cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate au obligatia de a depune, prin mijloace electronice de transmitere la distantă, documentele justificative privind raportarea activitătii realizate în vederea decontării, formularele de raportare si fisierele de date necesare raportării în sistemul informatic unic integrat.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 31 martie 2011.

Nr. 435.


 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Partidul Social Democrat

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 3.584.858,89 lei

2. Suma totală a donatiilor confidentiale: 0 lei

3. Cuantumul total al veniturilor din alte surse: 269.381,29 lei

4. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2010 cotizatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii minime brute pe tară: 303.204,98 lei

 

Nr. crt.

Judetul

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea

Data

1

ARAD

Maduta Flavius

română

1710224020025

7.450,00

03.04.2010; 23.05.2010; 15.08.2010

2

ARGES

Burnei Ion

română

1500904034990

6.700,00

14.01.2010; 25.02.2010; 18.03.2010; 19.04.2010; 19.05.2010;30.06.2010; 12.07.2010;09.09.2010

3

 

Bucura Oprescu Simona

română

2800402030015

8.500,00

25.02.2010; 19.05.2010; 30.06.2010; 12.07.2010; 15.09.2010

4

 

Drăghici Mircea

română

1660408151770

17.000,00

15.02.2010;03.03.2010; 19.05.2010; 30.06.2010; 12.07.2010; 17.09.2010; 01.10.2010;30.11.2010; 03.12.2010

5

 

Georgescu Filip

română

1461114034971

8.500,00

18.01.2010; 15.02.2010; 18.03.2010; 19.04.2010; 31.05.2010;30.06.2010; 02.07.2010; 17.09.2010

6

 

Georgescu Mircea

română

1420906034977

16.600,00

19.04.2010:08.07.2010; 16.09.2010:29.10.2010; 30.11.2010:10.12.2010

7

 

Proca Marcel

română

1510831034966

17.100,00

01.03.2010; 29.04.2010; 31.05.2010; 25.06.2010; 26.07.2010; 14.09.2010; 11.10.2010; 25.11.2010; 22.12.2010

8

 

Tămagă Constantin

română

1481121034983

15.000,00

15.02.2010; 17.05.2010; 30.06.2010; 15.09.2010; 23.10.2010;12.11.2010; 03.12.2010

9

 

Vasilică Radu

română

1760602035039

13.800,00

11.01.2010; 15.02.2010; 31.03.2010; 17.05.2010; 30.06.2010; 21.07.2010; 17.09.2010; 29.10.2010; 24.11.2010;06.12.2010

10

BRASOV

Nita Constantin

română

1551127080067

10.100,00

15.01;19.02; 20.04; 20.07; 26.08; 14.10.2010

11

BRĂILA

Gheorghe Bunea Stancu

română

1541224090037

8.000,00

02.12.2010

12

 

Simionescu Aurel Gabriel

română

1551209090054

7.000,00

02.12.2010

13

 

Chirita George Fanel

română

1710301090100

7.000,00

02.07:01.09.2010

14

 

Dumitru Aurel

română

1560819093409

6.500,00

02.07; 01.09.2010

15

 

Negoita Daniel

română

1630404090049

6.872,00

12.03.2010; 29.04.2010; 11.05.2010; 12.07.2010; 12.08.2010; 12.10.2010; 10.11.2010; 12.11.2010; 07.12.2010; 07.12.2010

16

CĂLĂRASI

Stefan Ion

română

1381025100347

7.260,00

04.02.2010;09.03.2010; 04.04.2010; 19.06.2010; 30.07.2010;01.09.2010

17

CLUJ

Lapusan Remus

română

1551010400528

7.520,00

3.02.2010; 14.05.2010; 23.07.2010;26.11.2010

18

CN

Mircea Pascu

română

1490217400281

12.550,00

18.01.2010; 19.02.2010 05.03.2010; 15.03.2010 21.04.2010; 27.05.2010 25.06.2010;23.07.2010 19.08.2010

19

 

Aristide Roibu

română

1500625400260

7.100,00

24.03.2010;28.09.2010; 25.10.2010;08.11.2010; 09.11.2010

20

 

Ursache Mircea

română

1540607400233

8.000,00

15.04.2010;31.05.2010; 14.09.2010; 20.09.2010; 09.11.2010; 22.11.2010; 26.11.2010

21

GORJ

Calinoiu Ion

română

1541128182772

6.920,00

11.05.2010

22

TIMIS

Milutinovici Emilia

română

2580702354760

6.508,00

10.03.2010;05.04.2010; 07.05.2010

23

 

Bojin Titu

română

1530518354829

7.300,00

09.02.2010; 23.05.2010

24

 

Grindeanu Sorin Mihai

română

1731205110654

7.500,00

04.05.2010; 15.07.2010; 20.08.2010; 24.10.2010

25

 

Matei Viorel

română

1490809353958

9.300,00

04.02.2010; 22.04.2010; 15.05.2010; 18.06.2010; 08.09.2010

26

BUCURESTI, SECTORUL 1

Arnautu loan

română

1560906400326

32.500,00

19.01.2010; 29.01.2010

27

 

Finder Livia

română

2480515400473

7.524,98

05.03.2010;05.03.2010; 11.09.2010; 20.12.2010

28

 

Stan Mariana

română

2770923443019

13.000,00

25.01.2010:23.02.2010

29

 

Stan Tasel Silvica

română

1730214100018

8.000,00

11.02.2010; 23.02.2010

30

 

Vasile Adrian

română

1650608400193

6.100,00

23.02.2010:16.03.2010; 20.08.2010

 

TOTAL:

 

 

 

303.204,98

 

 

5. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2010 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară: 261.004,96 lei

 

Nr. crt.

Judetul

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Suma

Data

Felul donatiei

1

BUZĂU

Boscodeala Constantin

română

1611221100021

16.000,00

28.05.2010:04.06.2010; 12.07.2010:07.09.2010; 22.09.2010:19.10.2010; 26.10.2010:24.11.2010; 21.12.2010

bani

2

CN

Badescu Adrian

română

 

30.195,90

12.11.2010

bani

3

 

Puscasu Gianina

română

 

34.509,06

23.11.2010

bani

4

CĂLĂRASI

Oana Niculescu Mizil

română

2750811410010

10.000,00

23.09.2010

bani

5

GIURGIU

Popescu Gheorghe

română

1560925400498

34.000,00

11.11.2010

bani

6

TIMIS

David Dana Diana

română

2730604354740

10.000,00

23.12.2010

bani

7

BUCURESTI, SECTORUL 1

Nita Ion

română

1690202214609

20.000,00

04.03.2010

bani

8

 

Cucos Constantin Mărio

română

1680108410015

35.200,00

30.03.2010

bani

9

 

Arnautu Daniel

română

1800901410081

35.900,00

30.03.2010

bani

10

 

Arnautu loan

română

1560906400326

35.200,00

30.03.2010

bani

 

TOTAL:

 

 

 

261.004,96

 

 

 

6. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2010 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară: 128.500,00

 

Nr. crt.

Judetul

Denumirea

Adresa

Nationalitatea

CUI

Suma

Data

Felul donatiei

1

ARAD

S.C. RO ALTO GRADIMENTO -SRL

Str. Circumvalatiunii nr. 1, Timisoara

română

RO 8288619

10.000,00

23.03.2010

bani

2

CN

FUNDATIA ARIS

Str. Lamariei nr. 93- 95, Bucuresti

română

14167182

18.500,00

11.02.2010; 20.02.2010

bani

3

CONSTANTA

S.C. Agro Gheordunescu - SRL Mereni

Mereni

română

R015359470

10.000,00

25.05.2010

bani

4

 

Unigrains Trading - SRL

Constanta, str. Hatman Arbore nr. 13B

română

RO15145310

10.000,00

25.05.2010

bani

5

 

Argenta - SRL

Năvodari, bd. Năvodari nr. 295, judetul Constanta

română

RO3959705

40.000,00

02.07.2010

bani

6

 

Romconstruct Invest - SRL

Năvodari, Str. Dobrogei nr. 2, judetul Constanta

română

RO14218626

20.000,00

06.07.2010

bani

7

CĂLĂRASI

S.C.AQUA-SRL

Călărasi

română

R/1929023

20.000,00

09.11.2010; 04.12.2010

bani

 

TOTAL:

 

 

 

 

128.500,00

 

 

 

Alianta Politică PSD + PC

1. Suma totală a donatiilor confidentiale: 0 lei

2. Cuantumul total al veniturilor din alte surse: 0 lei

3. Cuantumul total al donatorilor persoane juridice: 48.100 lei

4. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2010 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază minime pe tară: 48.100,00 lei

 

Judetul

Denumirea

Nationalitatea

CUI

Suma

Data

Felul donatiei

CN+PC

SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 17

română

R0398284

48.100,00

13.04.2010

bani


Asociatia Partida Romilor “Pro-Europa”

1. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul fiscal 2010 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP

Cetătenia

Felul donatiei

Valoarea

Data donatiei

1

Pepenel Valentin

1740805511671

Română

Bani

6.300

2010

2

Ivan Gheorghe

1471013400112

Română

Bani

12.574

2010

TOTAL:

 

 

 

 

18.874

 

 

2. Suma totală a donatiilor primite: 45.912.

3. Nu s-au înregistrat în anul 2010 situatii în care persoane juridice să fi făcut donatii a căror valoare însumată să depăsească 10 salarii minime brute pe tară.

4. Nu s-au înregistrat în anul 2010 donatii confidentiale.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.