MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 667/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 667         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 septembrie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

215. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate si a termenilor de referintă pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

217/2.353. - Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, si al ministrului finantelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finante publice locale

 

218. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea alocării unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat corespunzător anului 2010 - transa a III-a, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

219. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor, conform programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”

 

1.526. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitătii de atestare a institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor

 

1.733. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Normelor metodologice pentru desemnarea organismelor de certificare a echipamentelor pentru agrement


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate si a termenilor de referintă pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

Văzând Referatul Directiei generale politici agricole nr. 77.780/2010,

având în vedere prevederile art. 1 si 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 105 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, ale art. 66 si 67 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, precum si ale art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecoconditionării, a modulării si a sistemului integrat de gestionare si control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc modul de implementare, conditiile specifice, criteriile de eligibilitate si termenii de referintă pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 28 septembrie 2010.

Nr. 215.

 

ANEXĂ

 

Modul de implementare, conditiile specifice, criteriile de eligibilitate si termenii de referintă

pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine,

în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

Art. 1. - În cadrul plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic (PNDC), primele se acordă producătorilor agricoli definiti la art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, crescători de bovine.

Art. 2. - Pentru anul 2010, prima pe exploatatie se acordă producătorilor agricoli mentionati la art. 1 o singură dată pe an în functie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul national al exploatatiilor la data de:

1. 31 ianuarie 2008, care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) exploatatia să fie de minimum 3 capete de bovine;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni;

c) exploatatia există înregistrată în Registrul national al exploatatiilor la data solicitării primei;

d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat si/sau la bugetul local, la data solicitării primei;

2. 31 ianuarie 2009, pentru exploatatiile înfiintate în perioada 1 februarie 2008-31 ianuarie 2009, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) exploatatia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2009;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2009;

c) exploatatia există înregistrată în Registrul national al exploatatiilor la data solicitării primei;

d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat si/sau la bugetul local, la data solicitării primei;


3. 31 ianuarie 2010, pentru exploatatiile înfiintate în perioada 1 februarie 2009-31 ianuarie 2010, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) exploatatia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie2010;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2010;

c) exploatatia există înregistrată în Registrul national al exploatatiilor la data solicitării primei;

d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat si/sau la bugetul local, la data solicitării primei.

Art. 3. - Pot beneficia de prima pe exploatatie prevăzută la art. 2 si persoanele fizice care în cursul anului 2010 si-au schimbat forma juridică conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, si care figurează înregistrate în Registrul national al exploatatiilor la datele de referintă cu exploatatii de minimum 3 capete de bovine, cu vârsta acestora de minimum 6 luni.

Art. 4. - (1) Pentru a beneficia de prima prevăzută la art. 2, solicitantii trebuie să depună cererea de solicitare a primei pe exploatatie, aferentă fiecărei exploatatii detinute, la centrul local/judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, unde are înregistrată exploatatia, în perioada 1 octombrie-30 octombrie 2010, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însotită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;

b) copie de pe documentele care atestă provenienta animalelor pentru exploatatiile înfiintate în perioada 1 februarie 2008-31 ianuarie 2009/1 februarie2009-31 ianuarie 2010;

c) declaratie pe propria răspundere că animalele pentru care se solicită prima nu au fost eligibile la plată pentru primă în anul 2008 si/sau 2009 pentru situatiile prevăzute de art. 2 pct. 2 si 3, cu exceptia transferului integral al exploatatiei si al animalelor, asa cum este prevăzut la art. 105 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

d) declaratie pe propria răspundere cu numărul de bovine detinute la data depunerii cererii, în vederea reactualizării bazei de date la nivelul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

e) declaratie pe propria răspundere că nu au datorii restante la bugetul de stat si/sau la bugetul local, la data solicitării primei;

f) copii ale documentelor care atestă schimbarea formei de organizare conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, dacă este cazul.

(2) Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal în baza documentelor notariale.

Art. 5. - Persoanele desemnate pentru primirea solicitărilor din cadrul centrelor locale/judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti înregistrează cererile în Registrul de înregistrare a cererilor/Registrul electronic de înregistrare a cererilor de solicitare a primei pe exploatatia de bovine.

Art. 6. - (1) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură verifică administrativ, conform procedurii elaborate, în Baza natională de date a Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor:

a) existenta înregistrării, la datele de referintă prevăzute la art. 2, a exploatatiilor de bovine cu minimum 3 capete de bovine si vârsta de minimum 6 luni;

b) existenta înregistrării, la datele de referintă prevăzute la art. 2, a animalelor mentionate în lista cererii de solicitare a primei pe exploatatie în anul 2010;

c) existenta înregistrării exploatatiilor la data-limită de depunere a cererilor de solicitare a primei pe exploatatie în anul 2010.

(2) După finalizarea verificărilor administrative în Baza natională de date a Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor va fi întocmit un document care atestă controlul administrativ, care va fi atasat la dosar.

(3) Persoanele desemnate pentru verificarea cererilor din cadrul centrelor judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti verifică corectitudinea înscrisurilor din cererea de solicitare a primei si din documentele anexate acesteia, conform procedurii elaborate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

Art. 7. - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură întocmeste si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, până în data de 30 noiembrie 2010, situatia centralizatoare cu efectivele eligibile la plata primelor pentru anul 2010, în vederea stabilirii nivelului primei pe exploatatie în functie de efectivele de bovine eligibile la plată.

Art. 8. - (1) Centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti întocmesc si transmit Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură o situatie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, după aprobarea prin hotărâre a Guvernului a nivelului primei pe exploatatie în functie de efectivele de bovine eligibile la plată.

(2) În baza situatiilor centralizatoare cu sumele solicitate pentru plata primelor, transmise de către centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură întocmeste si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale situatia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 9. - În baza situatiilor centralizatoare cu sumele solicitate pentru plata primelor, transmise de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însotită de situatia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 10. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, care, în baza situatiilor centralizatoare primite de la centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, prevăzute la art. 8 alin. (1), virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor primelor, conform legislatiei în vigoare.

Art. 11. - Orice cerere de solicitare a plătilor nationale directe complementare poate fi retrasă în scris de către solicitant în orice moment, cu exceptia cazurilor în care Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură a notificat deja solicitantul asupra unor nereguli identificate în urma verificării administrative în Baza natională de date a Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 12. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta anexă.

 

ANEXA Nr. 1

la anexă

 

Model

 

AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA

          Operator de date cu caracter personal:

9

5

9

6

Centrul Judetean...............................................

Nr.................data............................

 

Cerere de solicitare a primei pe exploatatia de bovine pentru anul 2010

I. Date de identificare ale solicitantului/exploatatiei

A. Persoane fizice

 

Numele*)

Prenumele*)

 

 

CNP*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act de identitate BI/CI seria*)

 

 

nr.

 

 

 

 

 

 

Cod tară si nr. act identitate (altă cetătenie)*)

Cod exploatatie*)

R

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al ANSVSA

 

B. Persoane juridice si PFA/ÎI/ÎF*):

 

Denumirea exploatatiei/PFA/îl/ÎF*)

 

Cod unic de identificare (CUI)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele administratorului/reprezentantului legal*)

Prenumele administratorului/reprezentantului legal*)

 

 

CNP administrator/reprezentant legal*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod exploatatie*)

R

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al ANSVSA

Tip de organizare*)

 

 

 

 

Sediul exploatatiei ANSVSA*):

 

Judetul*)

Localitatea*)

 

 

Cod siruta*)

 

 

 

 

 

 

Satul*)/Str.

Nr.

Cod postal*)

 

 

 

 

 

 

Telefon*)

Fax

E-mail

 

Adresa de domiciliu/Adresa sediului social*):

 

Judetul*)

Localitatea*)

 

 

Cod siruta*)

 

 

 

 

 

 

Satul*)/Str.

Nr.

Bl.

Sc.

Ap.

Cod postal*)

 

 

 

 

 

 

Telefon*)

Fax

E-mail

 

Nr. total de bovine solicitat*):

|_|_|_|_|_| capete

 

II. Coordonate bancare*)

 

Banca*)

Filiala*)

 

 

 

 

Nr. cont IBAN*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Solicit*)

prima pe exploatatie pentru:

- un număr de............*) capete de bovine cu vârsta minimă de 6 luni, înscrise în RNE la data de 31 ianuarie 2008, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 2 pct. 1 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 215/2010;

- un număr de............*) capete de bovine cu vârsta minimă de 6 luni, înscrise în RNE la data de 31 ianuarie 2009, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 2 pct. 2 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 215/2010;

- un număr de............*) capete de bovine cu vârsta minimă de 6 luni, înscrise în RNE la data de 31 ianuarie 2010, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 2 pct. 3 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 215/2010, conform codurilorde identificare cuprinse în lista animalelor din tabelul alăturat.

III. Angajamente si declaratii

Subsemnatul,.................................................................., declar următoarele:

1. Am luat cunostintă de:

- Conditiile si modalitătile de acordare a plătilor nationale directe complementare, conform reglementărilor nationale si europene, pe care ma angajez să le respect:

a) efectivul din exploatatie să fie de minimum 3 capete bovine cu vârsta de peste 6 luni la data de...........;

b) efectivul de bovine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul national al exploatatiilor la data de.....................;

c) solicitantul să nu aibă datorii restante la bugetul de stat si/sau la bugetul local, la data solicitării primei;

d) animalele pentru care se solicită prima nu au fost eligibile la plată pentru primă în anul 2008 si/sau 2009 pentru situatiile prevăzute de art. 2 pct. 2 si 3, cu exceptia transferului integral al exploatatiei si al animalelor, asa cum este prevăzut la art. 105 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003.

- Nerespectarea conditiilor de eligibilitate pentru acordarea primei pe exploatatie, precum si înscrierea cu intentie în formular a informatiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sanctiuni conform prevederilor legale.

- Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură poate solicita solicitantului documente suplimentare în orice moment.

- în cazul aparitiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării sumelor sau actionării în justitie a solicitantului.

- Nu se acordă sprijin dacă se constată existenta unor conditii artificial create, de natură să ducă la obtinerea unor plăti necuvenite.

- Persoanele responsabile de la nivelul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură au dreptul de a verifica informatiile continute în formularul cererii de solicitare a platilor nationale directe complementare, documentul care atestă controlul administrativ, pfecum si alte documente aferente dosarului.

- Orice animal solicitat în cerere, care nu a fost găsit la controlul administrativ în Registrul national al exploatatiilor, nu poate fi eligibil la prima pe exploatatie.

2. Drept care mă angajez si declar următoarele:

- Mă angajez să păstrez si să furnizez toate documentele cerute de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

- Declar pe propria răspundere că datele înscrise în formularul cererii privind solicitarea primei pe exploatatie si în documentele anexate acesteia sunt reale, complete, corecte si valabile. În caz contrar, voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaratii.

- Declar pe propria răspundere că la data depunerii cererii detin în exploatatia cu codul RO...................................... un număr de..............capete bovine. În caz contrar, voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaratii.

 

LISTA

animalelor pentru care se solicită prima pe exploatatie*)

 

Nr. crt.

Numărul de identificare (până la 12 caractere alfanumerice) *)

Rasa

Data nasterii (ziua/luna/anul) *)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total capete solicitate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Câmpurile notate cu “*)” sunt obligatoriu de completat.

 

Semnătura titularului cererii/reprezentantului, administratorului desemnat/împuternicitului:

În caz de împuternicire, numele si prenumele împuternicitului, în clar:

Stampila

Data:

...................................../ 2010

Centrul judetean/local al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură:

Controlul vizual a fost făcut si cererea poate fi verificată administrativ.

Numele si prenumele functionarului Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură care generează cererea si realizează controlul vizual:

Numele:..............................................

 

Prenumele:..........................................

 

Semnătura Data....................

 


ANEXA Nr. 2

la anexă

Model

 

AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA

          Operator de date cu caracter personal:

9

5

9

6

Centrul Judetean...............................................

Nr.................data............................

 

Situatie centralizatoare privind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru exploatatiile de bovine, conform art. 2 din anexa “Modul de implementare, conditiile specifice, criteriile de eligibilitate si termenii de referintă pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu”

 

Nr. crt.

Denumirea beneficiarilor

Codul exploatatiei

Numărul de animale eligibile (capete bovine)

Valoarea unitară a primei (lei/cap)

Valoarea primei acordate (lei)

0

1

2

3

4

5 (col.3xcol.4)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

Data .......................

Directorul centrului judetean,

...............................................

 

Verificat

Sef serviciu,

...............................................

 

ANEXA Nr. 3

 la anexă

 

AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA

         Operator de date cu caracter personal:

9

5

9

6

 

Situatie centralizatoare privind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru efectivele de bovine, conform art. 2 din anexa “Modul de implementare, conditiile specifice, criteriile de eligibilitate si termenii de referintă pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu”

 

Nr. crt.

Judetul

Numărul de beneficiari

Numărul de animale eligibile (capete bovine)

Valoarea unitară a primei (lei/cap)

Valoarea primei acordate (lei)

0

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

Director general,

...............................................

Data ....................................

...............................................

 

ANEXA Nr. 4

la anexă

 

- Model -

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

Situatie centralizatoare privind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru efectivele de bovine, conform art. 2 din anexa “Modul de implementare, conditiile specifice, criteriile de eligibilitate si termenii de referintă pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu”

 

Nr. crt.

Judetul

Numărul de beneficiari

Numărul de animale eligibile (capete)

Valoarea unitară a primei (lei/cap)

Valoarea primei acordate (lei)

0

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

Data...................

Aprobat

Ordonator principal de credite,

...............................................


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 217 din 24 septembrie 2010

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.353 din 23 septembrie 2010

 

ORDIN

pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, si al ministrului finantelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finante publice locale

 

Având în vedere prevederile art. 3 si 4 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2007 privind functionarea si atributiile Comitetului pentru finantele publice locale,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - La articolul 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, si al ministrului finantelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finante publice locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, cu modificările ulterioare, litera b) a alineatului (1) se modifică după cum urmează:

,,b) Gheorghe Emacu - secretar de stat, reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;”.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu

 

MINISTERUL ADMNISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea alocării unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat corespunzător anului 2010 - transa a III-a, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat corespunzător anului 2010 - transa a III-a, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru furnizorii de energie termică destinată populatiei.

Art. 3. - Calculul cuantumurilor sumelor se face în baza ordinelor si deciziilor privind tarifele si preturile locale de referintă emise de autoritătile de reglementare competente, respectiv Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

Art. 4. - Alocarea sumelor se va face cu respectarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, si al ministrului finantelor publice nr. 252/2.917/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice în sistem centralizat pentru populatie, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 24 septembrie 2010.

Nr. 218.

 

ANEXĂ

 

SUME

alocate pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat corespunzător anului 2010 - transa a III-a, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

 

Judetul

 

Localitatea

 

Cantitate energie termică furnizată populatiei în semestrul I 2010

Cantitate anuală de energie termică estimată a fi furnizată populatiei conform A.N.R.S.C.

Compensare combustibil 2010

(conform A.N.R.S.C.)

Repartizare sume

septembrie 2010

(Gcal)

(Gcal)

lei/Gcal

lei

lei

1.

Arad

1 - Chisineu Cris

520

1.000

79.84

79.840

5.000

2.

Arges

2 - Pitosti

173.052

250.900

100.14

25.125.126

3.500.000

 

 

3 - Bascov

2.456

3.978

83.98

334.072

15.000

 

 

4 - Mărăcineni

944

1.700

69.77

118.609

3.000

3.

Sacau

5 - Bacău

84.171

165.530

64.96

10.752 829

1 500.000

 

 

6 - Onesti

20.313

53.000

74.20

3.932.600

800.000

4.

Botosani

7 - Botosani

48.725

81.680

79.23

6.471.506

1 500.000

5.

Bihor

8 - Sîn martin

3.900

6.210

37.76

234.490

5.000

6.

Brasov

9 - Brasov

86.308

200.365

67.33

13.490.575

2.000.000

 

 

10 - Făgâras

14.770

31.500

82.47

2.597.805

600.000

7.

Brăila

11 - Brăila

72.493

138.720

94.60

13.122.912

3.000.000

8.

Buzău

12 - Buzău

82.667

1 47.550

109.00

16.082 950

3.000.000

 

 

13 - Rîmnicu Sărat

2.660

3.900

98.98

386.022

15.000

9.

Călărasi

14 - Oltenita

18.198

28.371

88.84

2.520.480

400.000

10.

Cluj

15 - Cluj Napoca

188.250

346.750

96.28

33.385.090

3.500.000

11.

Constanta

16 - Constanta

352.624

615.000

71.21

43.794.150

2.500.000

 

 

17 - Medgidia

17.731

30.000

85.23

2 556 900

450.000

 

 

18 - Eforie

1.490

2.150

136.02

292.443

10.000

 

 

19 - Mangalia

36 440

50.000

160.34

7.617.000

703 330

 

 

20 - Năvodari

32.937

49.000

59.27

2 904 230

400.000

12

Dâmbovita

21 - Târgoviste

27.734

52.000

97.21

5.054.920

1.500.000

13.

Dolj

22 - Craiova

281.188

423.000

33.80

14.297.400

2.033 300

14.

Galati

23 - Galati

279.259

455.611

66.15

30.138.668

2.500.000

15

Giurgiu

24 - Giurgiu

51.136

84.000

86.57

7271 880

1.200.000

 

 

25 - Bolintin Vale

1.720

3.415

81.47

278.220

4.000

16.

Harghita

26 - Cristuru Secuiesc

1 931

4.000

61.62

246.080

25.000

 

 

27 - Gheorgheni

16.984

26.500

61.30

1 76 333

500.000

 

 

28 - Miercurea Ciuc

41.482

70.000

101.29

7.090.300

1.600.000

 

 

29 - Odorheiu Secuiesc

11.690

22.000

93.53

2.057.660

600.000

17.

Hunedoara

30 - Deva

35.926

80.000

37.04

2.963.200

400.000

 

 

31 - Vulcan

6.351

18.000

27.86

501 480

10.000

 

 

32 - Petrosani

9.952

21.000

27.86

585.060

20.000

 

 

33 - Lupeni

11.099

21.500

29.10

625 650

20.000

18

Ialomita

34 - Fetesti

702

1.480

152.60

222 796

10.000

19.

lasi

35 - Iasi

207.068

370.410

80.52

29.825.413

6.000.000

 

 

36 - Pascani

22.563

35.000

90.65

3.172.750

600.000

20.

Maramures

37 - Baia Mare

4.107

5.000

80.16

400.800

10.000

21.

Mehedinti

38 - Dr. Turnu Severin

121.258

209.000

1? 10

2.528.900

433 330

22.

Mures

39 - Târgu Mures

91.247

194.809

101.49

19.771.165

2.500.000

23.

Neamt

40 - Piatra Neamt

36.383

90.000

103.32

9.298.800

5.000.000

24

Olt

41 - Caracal

16.734

43.000

91.26

3.924.180

900.000

25.

Prahova

42 - Ploicsti

269.245

389.686

57.01

22.215.999

3.500.000

 

 

43 - Mizil

2.191

7.200

101.17

728.424

90.000

26.

Sălaj

44 - Zalău

2.217

3.826

94.16

360.256

20.000

27

Sibiu

45 - Sibiu

5.369

11.420

23.13

264.145

10.000

28

Suceava

46 - Suceava

113.840

210.000

64.06

13.452.600

3.500.000

 

 

47 - Rădăuti

27.397

67.640

68.01

4.600.196

1.000.000

 

 

46 - Siret

3.123

5.500

82.30

462.650

50.000

29.

Teleorman

49 - Turnu Măgurele

13.963

35.000

78.57

2 749 950

600.000

 

 

50 - Alexandria

33.189

92.980

93.04

8.650.859

2.500.000

 

 

51 - Rosiorii de Vede

9.078

19.000

84.51

1.605.690

200.000

30

Timis

52 - Timisoara

421.339

724.336

70.38

50.978.768

7.003.000

 

 

53 - Sânnicolau Mare

4.333

7.400

78.37

579 938

10.000

31.

Tulcea

54 - Tulcea

70.855

111.826

80.10

8.957.263

1.200.000

32.

Vâlcea

55 - Horezu

734

2.200

150.14

330.308

30.000

 

 

56 - Băile Olanesti

754

1.500

196.42

294.630

25.000

33.

Vaslui

57 - Bărlad

1.073

1.710

80.25

137,228

5.000

 

 

58 - Husi

3.109

6.450

84.19

543.026

20.000

 

 

59 - \/aslui

5.311

15.000

113.66

1.704.900

300.000

34

Vrancea

60 - Focsani

80.336

134.853

84.29

11.366.759

3.500.000

35.

Bucuresti

61 - Bucuresti

2.509.275

4.182.566

76.83

321.346.546

25.204.000

TOTAL

6.073.914

10.469.102

 

779.036.385

98.666.000

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor, conform programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort” si înfiintarea Unitătii de management al proiectului, republicată, ale cap. IV din Regulamentul pentru implementarea programului “Termoficare 2006-2015 - căldură si confort”, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 471/2008, ale Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare aprobarea solicitărilor de finantare de către Comisia interministerială de coordonare a programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”, conform Procesului-verbal nr. 8, încheiat la data de 15 septembrie 2010,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor, conform programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 3. - Cuantumul sumelor alocate de la bugetul de stat este stabilit în baza solicitărilor de finantare, a proiectelor depuse, precum si a valorii contributiei proprii a autoritătilor administratiei publice locale beneficiare.

Art. 4. - Utilizarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort” si înfiintarea Unitătii de management al proiectului, republicată, si ale Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului “Termoficare 2006-2015 - căldură si confort”.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 24 septembrie 2010.

Nr. 219.

 

ANEXĂ

 

SUME

alocate pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor, conform programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”

 

- lei -

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea obiectivului de investitii

Cofinantare buget de stat

1.

Botosani

1. Botosani

1. Reabilitare retea transport agent primar din municipiul Botosani

2. Reabilitarea si modernizarea punctelor termice si a retelelor secundare în ansamblul de locuinte Pacea 2, Bucovina, Grivita 6, Grivita 5, Eminescu 2, Teilor 1

4.924.000

2.

Brăila

2. Brăila

Eficientizarea sistemului de productie si distributie a energiei termice din municipiul Brăila

860.000

3.

Buzău

3. Buzău

1. Dezvoltarea utilitătilor municipale - sisteme de încălzire - lucrări suplimentare (extensii)

2. Reabilitare PTsi retele termice aferente (PT12, PTB11)

3. Eficientizarea producerii de energie termică în cogenerare în CT3 interconectat cu CT1 Micro XIV si distribuirea agentului termic din CT1 pentru încălzire si a.c.c. la Spitalul Judetean de Urgentă Buzău

5.100.000

 

 

4. Nehoiu

Reabilitarea retelelor termice cartier piată, oras Nehoiu

269.000

4.

Cluj

5. Cluj-Napoca

Modernizarea/Automatizarea centralelor termice - înlocuirea cazanelor în centralele termice

3.121.000

5.

Dolj

6. Craiova

Modernizarea punctelor termice urbane din municipiul Craiova - 43 PT prin înlocuirea tuturor utilajelor, echipamentelor si instalatiilor existente în punctele termice, automatizare si dispecerizare

580.000

6.

Galati

7. Galati

1. Reabilitarea si modernizarea punctelor termice

2. Reabilitarea si modernizarea retelelor termice etapa III - 8 puncte termice

3.631.000

7.

Giurgiu

8. Giurgiu

Modernizarea sistemului de alimentare cu căldură si apă caldă a unui număr de două puncte termice din municipiul Giurgiu (PT 71 si PT 73)

700.000

8.

Gorj

9. Motru

Modernizarea sursei de energie din cadrul S.C. UATAA Motru

3.000.000

9.

Harghita

10. Miercurea-Ciuc

Reabilitarea întregului sistem de alimentare cu energie termică în municipiul Miercurea-Ciuc

2.000.000

 

 

 

 

11. Odorheiu Secuiesc

Modernizarea centralelor termice si schimbarea retelei termice prin folosirea punctelor termice de scară sau de bloc în cartierele Beclean 1 si Beclean II

1.650.000

10.

Hunedoara

12. Brad

Modernizarea Punctului termic nr. 5 si a retelelor aferente - Str. Privighetorilor din municipiul Brad, judetul Hunedoara

960.000

11.

lasi

13. Iasi

Reabilitarea si modernizarea retelelor de termoficare din municipiul lasi

1.266.000

12.

Mures

14. Târgu Mures

1. Recuperarea si utilizarea biogazului generat în depozitul de deseuri al municipiului Târgu Mures

2. Modernizarea alimentării cu energie termică pentru încălzirea si prepararea apei calde de consum din zona 7 Noiembrie a municipiului Târgu Mures

3. Modernizarea productiei si distributiei de energie termică în ansamblul de locuinte Dâmbul Pietros

4. Alimentarea cu energie termică pentru încălzire si prepararea apei calde de consum în cartierul Tudor Vladimirescu din municipiul Târgu Mures, etapa I, CT 3,4, 5, 6 si 7

4.000.000

13.

Neamt

15. Piatra-Neamt

1. Modernizarea retelelor termice din municipiul Piatra-Neamt, etapa I

2. Modernizarea retelelor termice din municipiul Piatra-Neamt, etapa II

3.285.000

14.

Suceava

16. Suceava

Reabilitarea sistemului de transport si distributie energie termică în municipiul Suceava

8.000.000

 

 

 

 

17. Câmpulung Moldovenesc

Reabilitarea sistemului de alimentare cu căldură din municipiul Câmpulung Moldovenesc

822.000

 

 

 

 

18. Gura Humorului

Reabilitarea sistemului de alimentare cu căldură din orasul Gura Humorului

1.200.000

15.

Teleorman

19. Alexandria

1. Modernizarea retelei agent termic primar de la CT zonă la PT-uri în municipiul Alexandria

2. Modernizare PT 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 19, 20 în municipiul Alexandria

551.000

16.

Tulcea

20. Macin

Modernizare CT nr. 5 - orasul Macin, judetul Tulcea

600.000

17.

Vaslui

21. Vaslui

1. Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu căldură a municipiului Vaslui, obiect - CT Confectii

2. Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu căldură a municipiului Vaslui, obiect - Implementarea unor unităti de cogenerare în sistemul de alimentare cu căldură a municipiului Vaslui - zona 13 decembrie II

567.000

18.

Vrancea

22. Panciu

1. Retele termice de la C.T.T. la blocuri în orasul Panciu

2. Extinderea si bransarea institutiilor publice la reteaua de gaze naturale a orasului Panciu, pentru furnizarea agentului termic

2.213.000

 

 

 

 

23. Odobesti

Modernizarea sistemului de producere a energiei termice în orasul Odobesti, judetul Vrancea - racordarea centralelor termice containerizate la reteaua de gaze naturale

2.213.000

 

 

 

 

24. Focsani

1. Modernizarea si reabilitarea retelei de distributie a energiei termice din municipiul Focsani

2. Modernizarea punctelor termice din municipiul Focsani

2.500.000

TOTAL:

54.012.000


MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitătii de atestare a institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor

 

Văzând Referatul nr. 123.191/AAdin 14 septembrie 2010, întocmit de Directia amenajarea bazinelor hidrografice, având în vedere prevederile art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 pct. IV subpct. 29 si 30 din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si

Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitătii de atestare a institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 5 noiembrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Autoritatea pentru Inundatii si Managementul Apelor din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor prin Directia amenajarea bazinelor hidrografice si Administratia Natională «Apele Române» vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

2. În anexă, articolele 4-6 vor avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Comisia de atestare se organizează si functionează în cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor. (2) Componenta Comisiei de atestare este următoarea:

a) directorul general al Autoritătii pentru Inundatii si Managementul Apelor din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor;

b) directorul Directiei amenajarea bazinelor hidrografice din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor;

c) directorul Directiei managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor;

d) directorul general al Administratiei Nationale «Apele Române»;

e) seful Inspectiei Teritoriale a Apelor din cadrul Administratiei Nationale «Apele Române»;

f) cadre didactice universitare de specialitate - 2 membri. (3) Componenta nominală a Comisiei de atestare se aprobă prin ordin al ministrului mediului si pădurilor.

Art. 5 - Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare este asigurat de 2 consilieri desemnati de directorul Directiei amenajarea bazinelor hidrografice.

Art. 6. - (1) Presedintele Comisiei de atestare este directorul general al Autoritătii pentru Inundatii si Managementul Apelor din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor.

(2) Vicepresedintele Comisiei de atestare este directorul Directiei amenajarea bazinelor hidrografice din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor.”

3. Anexa nr. 5 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. În tot cuprinsul ordinului, sintagma “Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile” se înlocuieste cu sintagma “Ministerul Mediului si Pădurilor”, iar sintagma “Inspectia de Stat a Apelor” se înlocuieste cu sintagma “Autoritatea pentru Inundatii si Managementul Apelor”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2010.

Nr. 1.526.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la regulament)

 

ROMÂNIA

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

COMISIA DE ATESTARE

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitătii de atestare a institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor, emite prezentul

CERTIFICAT DE ATESTARE Nr..........

pentru

Institutia publică/privată..............................., înregistrată la Oficiul Registrului Comertului al Judetului................................... cu nr. J/.........../.........., având C.U.I. ............................., cu sediul în judetul/localitatea/str./nr......................................., care îndeplineste conditiile prevăzute în Regulamentul privind organizarea activitătii de atestare a institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.671/2007, si are competenta tehnică si profesională de a efectua lucrări în următoarele domenii:..................................

Prezentul certificat a fost emis la data de............, având valabilitate de 2 ani, până la data de............................

Acesta poate fi retras în conditiile prevăzute la art. 18 si 19 din regulament.

 

Presedintele Comisiei de atestare,

………………………………………………

(numele si prenumele)

………………………………………………

(semnătura DG indescifrabil)

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru desemnarea organismelor de certificare a echipamentelor pentru agrement

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piată si de exploatare a echipamentelor pentru agrement,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru desemnarea organismelor de certificare a echipamentelor pentru agrement, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 septembrie 2010.

Nr. 1.733.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

pentru desemnarea organismelor de certificare a echipamentelor pentru agrement

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc procedura pentru desemnarea organismelor de certificare care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor pentru agrement, denumite în continuare organisme, si criteriile avute în vedere pentru desemnarea acestor organisme.

Art. 2. - Poate fi organism desemnat în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piată si de exploatare a echipamentelor pentru agrement orice persoană juridică română care dovedeste că respectă criteriile stabilite în anexa nr. 1 si are competenta de a realiza sarcini specifice de evaluare stabilite în această hotărâre.

CAPITOLUL II

Desemnarea organismelor

 

SECTIUNEA 1

Solicitarea desemnării

 

Art. 3. - (1) Organismul ce doreste a realiza sarcini de evaluare în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 435/2010 solicită Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA) să fie evaluat si desemnat.

(2) Evaluarea si desemnarea organismului se fac numai pentru sarcini specifice si pentru echipamentele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 435/2010.

(3) Solicitarea se realizează prin completarea si transmiterea către MECMA a unei cereri de evaluare în vederea desemnării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, însotită de următoarele documente, după caz:

a) certificatul de înregistrare la camera de comert si industrie teritorială sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) scurtă prezentare a activitătii organismului, din care să rezulte experienta si abilitătile acestuia în domeniul în care se solicită a fi desemnat si/sau în domenii înrudite cu acest domeniu;

c) certificatul de acreditare în legătură cu obiectul desemnării, în copie;

d) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege;

e) documente ce cuprind măsuri de asigurare a independentei din punct de vedere organizatoric si decizional fată de părtile interesate în evaluare;

f) documente ce cuprind măsuri de asigurare a independentei financiare fată de părtile interesate în evaluare;

g) scurtă descriere a tipurilor de echipamente pentru agrement pentru care organismul solicită a efectua evaluarea conformitătii;

h) procedurile si instructiunile aplicate de organism pentru evaluarea echipamentelor pentru agrement;

i) lista personalului implicat în evaluarea echipamentelor pentru agrement, cu mentionarea calificărilor profesionale si a competentelor în evaluare;

j) lista echipamentelor utilizate în scopul evaluării conformitătii (detinute în proprietate de organism si/sau închiriate);

k) lista standardelor de referintă pentru proiectarea si executia echipamentelor pentru agrement;

l) lista specificatiilor tehnice de referintă, altele decât standardele, aplicabile la proiectarea si executia echipamentelor;

m) descrierea procesului de evaluare si selectare a subcontractantilor care realizează activităti în legătură cu sarcinile pentru care se solicită desemnarea;

n) modelul contractului de subcontractare a activitătilor, dacă este cazul.

(4) În situatia în care solicitarea se formulează de către un organism care si-a dovedit, prin acreditare, competenta de a certifica conformitatea echipamentelor pentru agrement si este posesor al unui certificat de acreditare valabil în acest sens, documentele ce trebuie să însotească cererea de evaluare în vederea desemnării sunt cele prevăzute la alin. (3) lit. a)-d).

(5) În situatia în care solicitarea se formulează de către un organism care nu este acreditat pentru a certifica conformitatea echipamentelor pentru agrement, documentele ce trebuie să însotească cererea de evaluare în vederea desemnării sunt cele prevăzute la alin. (3) lit. a), b) si d)-n).

(6) În cazul în care este necesar, MECMA poate solicita si alte informatii si poate întreprinde orice alte măsuri pentru luarea deciziei privind desemnarea.

 

SECTIUNEA a 2-a

Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea si retragerea desemnării

 

Art. 4. - MECMA evaluează solicitarea prevăzută la art. 3 prin verificarea respectării criteriilor stabilite în anexa nr. 1.

Art. 5. - (1) MECMA desemnează, prin ordin al ministrului, numai organisme care au dovedit conformitatea cu criteriile stabilite în anexa nr. 1 si stabileste sarcinile pe care acestea au demonstrat că sunt capabile si competente să le realizeze.

(2) Organismele acreditate pentru certificarea conformitătii echipamentelor pentru agrement se consideră că respectă criteriile stabilite în anexa nr. 1.

(3) În cazuri motivate, desemnarea poate fi acordată pentru o perioadă limitată; în situatia acordării desemnării pe termen limitat, MECMA va decide ulterior în ceea ce priveste prelungirea, limitarea sau retragerea desemnării.

(4) Ordinul ministrului prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - (1) MECMA poate să suspende, să limiteze sau să retragă desemnarea unui organism în cazul nerespectării criteriilor care au stat la baza desemnării sau în situatia în care organismul solicită acest lucru.

(2) Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea ori retragerea desemnării trebuie înaintată autoritătii competente cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii.

(3) În situatia retragerii desemnării, organismul trebuie să asigure predarea în mod corespunzător a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate ori în curs de realizare, din perioada în care a fost desemnat, cu acceptul clientului, către MECMA.

(4) Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării determină actualizarea ordinului ministrului prevăzut la art. 5 alin. (1).

(5) Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării unui organism nu afectează certificatele de conformitate emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea ori retragerea desemnării, până când se poate dovedi ca acestea trebuie retrase.

Art. 7. - Decizia privind retragerea desemnării se poate contesta de către organism la instanta judecătorească competentă, în conformitate cu legislatia în vigoare.


 

SECTIUNEA a 3-a

Supravegherea organismelor desemnate

 

Art. 8. - (1) Organismele desemnate trebuie să îndeplinească în mod permanent criteriile si conditiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea lor.

(2) Organismele desemnate trebuie să facă cunoscute MECMA orice modificare ce se intentionează a fi adusă, după caz, documentelor prevăzute la art. 3 alin. (3), precum si orice altă măsură ce se doreste a fi implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu desemnarea, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele desemnate vor comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării.

(3) În situatia în care modificările privesc documentele prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a), organismul desemnat va transmite MECMA si copia de pe documentul actualizat.

(4) Organismele acreditate desemnate vor transmite MECMA raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificărilor prevăzute la alin. (2) asupra acreditării.

Art. 9. - (1) Supravegherea organismelor desemnate se realizează de către MECMA ori, în cazul în care organismele desemnate sunt acreditate, de către organismul national de acreditare, în conformitate cu procedura de supraveghere a acestuia.

(2) În cazul în care organismele desemnate sunt acreditate, acestea au obligatia ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii evaluării de supraveghere, să informeze MECMA cu privire la:

a) rezultatul acestei evaluări, prin transmiterea raportului complet încheiat de echipa de evaluare a organismului national de acreditare;

b) orice decizie luată de organismul national de acreditare care determină limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării ori reînnoirea acesteia.

(3) În cazul în care organismele desemnate nu sunt acreditate, supravegherea acestora se realizează de către MECMA conform programelor de supraveghere anuală, convenite cu organismele desemnate. Tematica programelor de supraveghere se stabileste de către MECMA.

Art. 10. - (1) În cazul existentei oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza desemnării, la solicitarea MECMA, organismul desemnat va transmite MECMA toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Când este cazul, se va realiza de către MECMA sau se va dispune organismului national de acreditare realizarea unei evaluări de supraveghere neplanificată a organismului desemnat în cauză. Totodată, MECMA poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiului.

(2) Atunci când supravegherea prevăzută la alin. (1) s-a realizat de către organismul national de acreditare, acesta va transmite MECMA raportul si concluziile referitoare la evaluarea de supraveghere neplanificată, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea acesteia.

Art. 11. - (1) În situatia în care în cadrul procesului de supraveghere se constată neconformităti în legătură cu îndeplinirea cerintelor prezentelor norme metodologice, organismul desemnat are obligatia de a stabili un program pentru eliminarea neconformitătilor, care se supune avizării MECMA.

(2) În functie de natura neconformitătilor, MECMA poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea organismului să fie limitată ori suspendată.

Art. 12. - Organismul desemnat trebuie să permită neconditionat reprezentantilor MECMA accesul la documente si participarea la activitătile care privesc evaluările ce se realizează de către acesta în legătură cu obiectul desemnării si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 13. - Organismul desemnat va transmite cu operativitate MECMA informatiile privind deciziile sale de neacordare a certificării si de retragere a certificatelor de conformitate.

Art. 14. - Organismul desemnat va transmite MECMA, în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile desfăsurate în anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase care sunt în legătură cu sarcinile ce îi revin acestuia;

b) reclamatiile înregistrate împotriva deciziilor sale, inclusiv informatii privind modul de rezolvare a acestora;

c) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor; măsurile proprii întreprinse si/sau pe care le propune pentru îmbunătătirea activitătii;

d) activitătile subcontractate, subcontractantii; măsurile întreprinse si/sau pe care le propune pentru îmbunătătirea acestor activităti;

e) participarea la activitătile de standardizare din domeniul în care a fost desemnat.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 15. - (1) Pentru evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea si retragerea desemnării organismelor, la nivelul MECMA se constituie o comisie care îsi desfăsoară activitatea în baza prevederilor prezentelor norme metodologice si ale propriului regulament de organizare si functionare.

(2) Componenta comisiei, precum si regulamentul de organizare si functionare ale acesteia se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

(3) Comisia verifică documentele prevăzute la art. 3 alin. (3) si ia decizia de acceptare sau de respingere a solicitării de desemnare ori, după caz, de limitare, suspendare sau retragere a desemnării; rezultatul motivat al deciziei se consemnează într-un registru unic gestionat de comisie.

Art. 16. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

 

CRITERII

pentru desemnarea organismelor de certificare a echipamentelor pentru agrement

 

1. Organismul de certificare desemnat, denumit în continuare organism, trebuie să fie persoană juridică română.

2. Organismul trebuie să demonstreze independenta organizatorică si financiară fată de persoanele interesate în evaluare.

3. Organismul trebuie să demonstreze competenta tehnică si integritatea personalului.

4. Organismul, directorul acestuia si personalul responsabil pentru efectuarea încercărilor si evaluărilor trebuie să fie altii decât proiectantul, constructorul, furnizorul, beneficiarul sau


producătorul de echipamente pentru agrement ori montatorul acestora si nu trebuie să fie reprezentanti autorizati ai unuia dintre acestia.

Organismul, directorul acestuia si personalul responsabil pentru efectuarea încercărilor nu pot să se implice direct ori indirect în proiectarea, constructia, comercializarea sau întretinerea echipamentelor pentru agrement ori în montarea acestora. Acest fapt nu exclude posibilitatea schimburilor de informatii tehnice între producătorul echipamentelor pentru agrement sau montatorul acestora si organismul de certificare desemnat.

5. Organismul si personalul acestuia trebuie să efectueze încercările si evaluarea cu un înalt grad de integritate profesională si competentă tehnică si trebuie să fie independenti de orice presiuni si stimulente, îndeosebi financiare, în special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane care sunt interesate de rezultatul evaluării si care ar putea să influenteze deciziile ori rezultatul evaluării.

6. Organismul trebuie să aibă la dispozitie personalul necesar si să dispună de dotările necesare care să îi permită îndeplinirea în bune conditii a sarcinilor administrative si tehnice legate de evaluare sau de supraveghere; de asemenea, trebuie să aibă acces la echipamentele necesare pentru a efectua încercări. În acest sens, organismul trebuie să detină un laborator adecvat pentru realizarea încercărilor sau să subcontracteze efectuarea încercărilor către alte laboratoare.

Atunci când organismul subcontractează anumite activităti specializate, trebuie să realizeze o evaluare a subcontractantilor, pentru a se asigura că sunt respectate conditiile si cerintele aplicabile activitătii ce se subcontractează. Responsabilitatea pentru rezultatele încercărilor subcontractate revine organismului.

7. Personalul organismului responsabil pentru evaluare trebuie să dovedească:

a) o bună pregătire tehnică si profesională;

b) cunostinte privind cerintele aplicabile echipamentelor pentru agrement supuse încercărilor si experientă pentru realizarea unor astfel de încercări;

c) capacitatea de a întocmi certificate si rapoarte pentru înregistrarea rezultatelor si formularea concluziilor în legătură cu evaluarea.

8. Organismul trebuie să garanteze impartialitatea personalului implicat în evaluare. Remunerarea personalului nu trebuie să fie dependentă de numărul încercărilor/evaluărilor efectuate sau de rezultatele acestora.

9. Organismul trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă pentru încercările efectuate, în conformitate cu legislatia natională în domeniu, dacă răspunderea civilă nu este asumată de către stat.

10. Personalul organismului este obligat să păstreze secretul profesional cu privire la informatiile dobândite în exercitarea sarcinilor sale ce decurg din respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice sau a altor reglementări, cu exceptia situatiei în care informatiile sunt solicitate de autoritătile competente ale statului.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Modelul cererii de evaluare a organismului în vederea desemnării

Către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

CERERE

de evaluare a organismului în vederea desemnării

Nr............./...........

 

Persoana juridică................................................................................................................................ (denumirea), înregistrată la registrul comertului cu nr............................, cu sediul în........................................................, str. ........................................ nr. ........ Judetul/sectorul ........................., telefon/fax ....................................., reprezentată legal prin director/manager...................................................................................................... (numele si prenumele), solicit, prin dl/dna..................................................................................., identificat/identificată prin act de identitate ........... seria ......... nr. ..........................., eliberat de ....................................................... la data de .............................., cod numeric personal ..................., în calitate de reprezentant delegat al persoanei juridice sus-mentionate, evaluarea în vederea desemnării, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piată si de exploatare a echipamentelor pentru agrement.

Mentionez că toate informatiile furnizate sunt corecte.

 

Data...................

Semnătura si stampila

(nume, prenume, functie)

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.