MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 649/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 649         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

927. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului

 

956. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

957. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

 

959. - Hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unor imobile

 

961. - Hotărâre privind schimbarea denumirii „Complexul Muzeal Bucovina" în „Muzeul Bucovinei"

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

737. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători

 

1.173. - Ordin al ministrului sănătătii privind constituirea si functionarea grupului de experti responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar si asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale institutiilor Uniunii Europene

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 59 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, precum si al art. 9 alin. (1)si (2), al art. 11 si al art. 47 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. a unor bunuri imobile, situate în comuna Ionesti, judetul Vâlcea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ionesti nr. 12 din 29 ianuarie 2010.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucuresti, 1 septembrie 2010.

Nr. 927.

 

ANEXA

DATE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile trecute în proprietatea publică a statului, care urmează a fi date în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

 

Nr. crt.

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Descrierea tehnică

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

1

2

3

4

5

6

7

 

Sectii interoperabile

 

 

 

 

 

1.

Trecere la nivel km 263+995, statia Ionesti

Trecere la nivel cu calea ferată

Judetul Vâlcea, Drăgăsani-Băbeni

Judetul Vâlcea, comuna Ionesti, Sectia L3 Râmnicu Vâlcea

2009

27.331,32

2.

Barieră mecanică centralizată km 263+995, statia Ionesti

Barieră mecanică la trecerea la nivel cu calea ferată

Judetul Vâlcea, Drăgăsani-Băbeni

Judetul Vâlcea, comuna Ionesti, Sectia CT 2 Pitesti

2009

21.313,68

 

TOTAL:

 

 

 

 

48.645,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru activitatea de control derulată atât la nivel teritorial, cât si la nivelul municipiului Bucuresti, prin corpul inspectorilor sociali din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, se utilizează un număr de 47 de autoturisme."

2. Anexa nr. 3 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

loan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 956.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)

PARCUL NORMAT

de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si institutiile din subordine

 

Nr. crt.

Denumirea institutiei

Tipul mijlocului de transport

Parcul normat

Consumul lunar de carburanti

- litri lună/ mijloc de transport -

1.

Administratia centrală a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- activitate de inspectie socială

autoturism

- cabinet ministru - 1

- cabinet secretar de stat - 2

- cabinet secretar general - 1

- parc comun - 5*)

- câte un autoturism la nivelul fiecărui judet si 6 autoturisme la nivelul municipiului Bucuresti

200

200

200

150

150

2.

Organismele intermediare regionale pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane"

autoturism

- câte două pentru fiecare organism

100

3.

Agentia Natională pentru Prestatii Sociale

autoturism

- aparat central - 3

- agentii teritoriale de prestatii sociale - 85 (câte două pentru fiecare agentie judeteană si 3 pentru cea a municipiului Bucuresti)

150

100


*) Din care două autoturisme achizitionate din fonduri comunitare de preaderare destinate activitătilor specifice Autoritătii de management pentru programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane".


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, contractul de concesiune modificându-se în mod corespunzător, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si a valorificării, după caz, a casării mijlocului fix prevăzut la art. 1, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si valorificarea sau, după caz, casarea mijlocului fix prevăzut la art. 1, Compania Natională „Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta îsi va actualiza în mod corespunzător datele de evidentă cantitativ-valorică, inclusiv inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 957.

 

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijlocului fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, care va trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul dobândirii în folosintă

Baza legală

în administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

33677

8.13.01

Canal deschis dalat pentru colectarea apelor de suprafată, mal stâng, km 9+550-21+500, CDMN

L = 10.700 m

 

Tara: România,

judetul Constanta

1984

303.326

Legea nr. 219/1998*) Hotărârea Guvernului nr. 519/1998, cu modificările si completările ulterioare

concesionat

 

imobil


*) Legea nr. 219/1998 a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea regimului juridic al unor imobile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1, 2 si 3 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Piatra-Neamt si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt.

Art. 2. - (1) După preluare, imobilele prevăzute la art. 1 se utilizează în scopul restituirii de teren către fostii proprietari si construirii de locuinte, respectiv construirea de locuinte prin programe derulate de Agentia Natională pentru Locuinte si punerea la dispozitia organismelor guvernamentale la solicitare, precum si pentru dezvoltarea unor servicii sociale în colaborare cu Mitropolia Moldovei.

(2) Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamt va transfera în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale un procent de 40% din numărul de locuinte, dar nu mai putin de 183 de unităti locative, împreună cu terenul aferent acestora, construite pe terenul imobilului prevăzut la nr. crt. 2 din anexă prin programe derulate de Agentia Natională pentru Locuinte, în maximum 3 ani de la realizarea transmiterii, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 3. - (1) Se aprobă transmiterea unei suprafete de teren dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 4 din anexă, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Piatra-Neamt si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt, în vederea reamplasării facilitătilor poligonului automatizat de tragere din fonduri proprii ale primăriei, conform cerintelor Ministerului Apărării Nationale, în termen de 24 de luni.

(2) Transmiterea obiectivului de investitii realizat, prevăzut la alin. (1), inclusiv a terenului aferent acestuia, din domeniul public al municipiului Piatra-Neamt si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale se face după efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor de investitii, pe baza unui protocol de predare-preluare încheiat între părtile interesate.

Art. 4. - (1) Se aprobă transmiterea unei suprafete de teren dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 5 din anexă, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Piatra-Neamt si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt, în vederea reamplasării poligonului redus de artilerie, din fonduri proprii ale primăriei, conform cerintelor Ministerului Apărării Nationale, în termen de 24 de luni.

(2) Transmiterea obiectivului de investitii realizat, prevăzut la alin. (1), inclusiv a terenului aferent acestuia, din domeniul public al municipiului Piatra-Neamt si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale se face după efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor de investitii, potrivit protocolului de predare-preluare încheiat între cele două institutii.

Art. 5. - Predarea imobilului prevăzut la nr. crt. 1 din anexă se va realiza după efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor obiectivelor de investitii prevăzute la art. 3 si 4.

Art. 6. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 6 din anexă, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Piatra-Neamt si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt, în vederea reabilitării acestuia din fonduri proprii ale primăriei, în termen de 24 de luni.

(2) Transmiterea imobilului prevăzut la alin. (1) din domeniul public al municipiului Piatra-Neamt si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale se face după efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor de investitii, pe baza unui protocol de predare-preluare încheiat între cele două institutii.

(3) Predarea imobilului prevăzut la nr. crt. 3 din anexă, cu terenul aferent, se va realiza după efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor prevăzute la alin. (1), pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între cele două institutii.

Art. 7. - în cazul în care nu se respectă destinatiile imobilelor prevăzute la art. 2 alin. (1), imobilele revin în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 8. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 959.


 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor pentru care se schimbă regimul juridic

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Judetul Neamt,

municipiul Piatra-Neamt,

str. Izvoare FN

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Piatra-Neamt, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt

- imobil 2373 - integral

- cod 8.29.09 -nr.M.F. 106.949

- valoarea de inventar 702.209 lei

- Suprafata construită = 1.037 m2

- Suprafata desfăsurată = 1.100 m2

- Suprafata totală a terenului (inclusiv constructiile) = 350.500 m2

2.

Judetul Neamt,

municipiul Piatra-Neamt,

str. Gen. N. Dăscălescu nr. 239

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Piatra-Neamt, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt

- imobil 560 - partial

- cod 8.29.09 -nr.M.F. 106.939

- valoarea de inventar 2.969,45 lei

- Suprafata totală a terenului = 26.000 m2

3.

Judetul Neamt,

municipiul Piatra-Neamt,

str. Gen. N. Dăscălescu nr. 239

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Piatra-Neamt, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt

- Pavilionul B3 - imobil 328

- partial

- cod8.29.09 -nr.M.F. 106.938

- valoarea de inventar 21,50 lei

- Suprafata construită = 280 m2

- Suprafata desfăsurată = 280 m2

- Suprafata totală a terenului (inclusiv constructiile) = 500 m2

4.

Judetul Neamt,

municipiul Piatra-Neamt - Văleni

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Piatra-Neamt, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt

- imobil 3156 -partial

- cod 8.29.09 -nr.M.F. 106.951

- Suprafata totală a terenului = 1.000 m2

5.

Judetul Neamt,

municipiul Piatra-Neamt,

str. Gen. N. Dăscălescu nr. 239

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Piatra-Neamt, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt

- imobil 560 - partial

- cod 8.29.09 -nr.M.F. 106.939

- Suprafata totală a terenului = 300 m2

6.

Judetul Neamt,

municipiul Piatra-Neamt,

str. Gen. N. Dăscălescu nr. 239

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Piatra-Neamt, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt

- Pavilionul B1 - imobil 328 - partial

- cod 8.29.09 -nr.M.F. 106.938

- valoarea de inventar 123,90 lei

- Suprafata construită = 822 m2

- Suprafata desfăsurată = 1.644 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii „Complexul Muzeal Bucovina" în „Muzeul Bucovinei"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 16 alin. (2) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă schimbarea denumirii „Complexul Muzeal Bucovina" în „Muzeul Bucovinei", cu sediul în municipiul Suceava, str. Stefan cel Mare nr. 33, judetul Suceava.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul culturii

si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 961.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători

 

În temeiul prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2002, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederileOrdinului ministrului transporturilor nr. 381/2008 pentru aprobarea instructiunilor de aplicare a prevederilor Tarifului intern de călători,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele de deservire generală din transportul feroviar public de călători, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu data de 20 septembrie 2010.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 792/2007 pentru aprobarea tarifelor în transportul feroviar public de călători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Bucuresti, 17 septembrie 2009.

Nr. 737.

 

ANEXĂ

TARIFE

de deservire generală din transportul feroviar public de călători

A1. TARIF TREN PERSOANE

 

Zona km

cls 1

cls 2

dif. clasă

50% cls l

50% cls 2

RON

RON

RON

RON

RON

1-10

3,10

2,80

0,30

1,55

1,40

11-20

4,40

3,10

1,30

2,20

1,55

21-30

6,70

3,70

3,00

3,35

1,85

31-40

7,70

4,40

3,30

3,85

2,20

41-50

10,20

5,80

4,40

5,10

2,90

51-60

10,50

6,20

4,30

5,25

3,10

61-70

12,40

7,60

4,80

6,20

3,80

71-80

13,90

9,00

4,90

6,95

4,50

81-90

15,80

10,00

5,80

7,90

5,00

91-100

17,10

10,50

6,60

8,55

5,25

101-120

20,20

12,40

7,80

10,10

6,20

121-140

23,10

14,60

8,50

11,55

7,30

141-160

26,00

16,50

9,50

13,00

8,25

161-180

29,40

19,10

10,30

14,70

9,55

181-200

32,70

20,20

12,50

16,35

10,10

201-250

37,60

23,20

14,40

18,80

11,60

251-300

42,30

26,40

15,90

21,15

13,20

301-350

45,90

29,40

16,50

22,95

14,70

351-400

49,80

31,30

18,50

24,90

15,65

401-500

59,90

37,90

22,00

29,95

18,95

501-600

68,70

43,70

25,00

34,35

21,85

601-700

77,40

49,80

27,60

38,70

24,90

701-800

83,20

52,90

30,30

41,60

26,45

801-900

89,30

57,10

32,20

44,65

28,55

901-1000

94,80

60,00

34,80

47,40

30,00

>1000 /l00km

12,60

7,70

4,90

6,30

3,85


A2. TARIF SUPLIMENT TREN ACCELERAT

 

Zona kilometrică

cls l

cls 2

50% cls l

50% cls 2

Zona

km.

RON

RON

RON

RON

I

1-30

5,50

3,50

2,75

1,75

II

31-60

5,90

4,50

2,95

2,25

III

61-90

10,70

7,60

5,35

3,80

IV

91-120

13,60

9,80

6,80

4,90

V

121-160

16,60

13,40

8,30

6,70

VI

161-200

22,90

14,00

11,45

7,00

VII

201-250

27,00

15,80

13,50

7,90

VIII

251-300

27,90

16,30

13,95

8,15

IX

301-400

28,80

17,60

14,40

8,80

X

401-500

31,30

20,10

15,65

10,05

XI

501-600

37,30

23,90

18,65

11,95

XII

> 600

41,30

27,90

20,65

13,95

 

A3. TARIF SUPLIMENT TREN RAPID

 

Zona kilometrică

cls l

cls 2

DIF ACC -RAPID

50% cls l

50% cls 2

cls l

cls 2

Zona

km.

RON

RON

RON

RON

RON

RON

I

1-30

11,70

9,60

6,20

6,10

5,85

4,80

II

31-60

16,30

12,50

10,40

8,00

8,15

6,25

III

61-90

18,50

15,60

7,80

8,00

9,25

7,80

IV

91-120

23,20

17,90

9,60

8,10

11,60

8,95

V

121-160

28,00

21,30

11,40

7,90

14,00

10,65

VI

161-200

28,90

22,20

6,00

8,20

14,45

11,10

VII

201-250

34,70

26,20

7,70

10,40

17,35

13,10

VIII

251-300

48,50

33,40

20,60

17,10

24,25

16,70

IX

301-400

55,00

34,90

26,20

17,30

27,50

17,45

X

401-500

60,80

42,70

29,50

22,60

30,40

21,35

XI

501-600

61,70

46,90

24,40

23,00

30,85

23,45

XII

> 600

65,00

59,60

23,70

31,70

32,50

29,80

 

A4. TARIF TICHET DE REZERVARE

 

Zona kilometrică

Categorie tren

orice clasa

RON

Orice zonă

Personal, accelerat, rapid

2,80


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind constituirea si functionarea grupului de experti responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar si asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale institutiilor Uniunii Europene

 

Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 9.379 din data de 3 septembrie 2010 al Directiei de implementare si coordonare programe si relatii internationale,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 115/2008 privind instituirea sistemului national de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următorul înteles:

a) MS - Ministerul Sănătătii;

DICPRI- Directia de implementare si coordonare programe si relatii internationale;

MAE- Ministerul Afacerilor Externe;

DAE-Departamentul pentru Afaceri Europene;

RP RO- Reprezentanta Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană la Bruxelles;

SM - state membre;

INCDMI- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie;

INSP- Institutul National de Sănătate Publică;

ANMDM - Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale;

b) manda - pozitie de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru propunerile legislative ale Comisiei Europene sau pentru cele ale unui alt stat membru al Uniunii Europene în domeniile de competentă ale MS. Mandatul poate contine, după caz, si eventuale limite/marje/alternative care pot fi exprimate în procesul de negociere la reuniuni. În cazul în care implicatiile economice, sociale sau de mediu ale propunerilor legislative ale Comisiei Europene ori ale altor initiative comunitare au o importantă majoră sau privesc mai multe domenii sectoriale, pozitia de negociere va fi adoptată sub formă de mandat general. Pozitia MS pe o chestiune care necesită elaborarea unui mandat general va fi aprobată de ministru si va urma procedura de adoptare conform Hotărârii Guvernului nr. 115/2008 privind instituirea sistemului national de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene.

Proiectul de mandat contine următoarele elemente:

a) descrierea pe scurt a propunerii de act comunitar aflat în dezbatere;

b) impactul economic, social sau de mediu asupra României;

c) obiectivele României în raport cu propunerea de act comunitar;

d) limitele ce pot fi acceptate de România în negocierea propunerii respective;

e) eventuale pozitii de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene si ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia;

f) lista actelor normative din legislatia română care reglementează materia la care face referire propunerea de act comunitar, precum si o analiză a modificărilor ulterioare pe care le-ar determina adoptarea acelui act.

(Modelul explicativ se regăseste în anexa nr. I);

c) raport de deplasare - document elaborat în urma unei deplasări în interes de serviciu în vederea informării privind activitătile desfăsurate pe parcursul deplasării. (Modelul explicativ se regăseste în anexa nr. II);

d) dosar tematic - dosar pe un domeniu specific care cuprinde: mandatele României sustinute în cadrul grupurilor de lucru/reuniunilor la nivel comunitar, documentele comunitare care au stat la baza elaborării mandatului, materialele de lucru utilizate în cadrul reuniunilor si copii ale rapoartelor de deplasare, precum si eventualele pozitii ale altor SM transmise, în vederea continuării dezbaterilor;

e) propunere de nominalizare - referatul de la directia de specialitate/autoritatea competentă/institutia competentă, adresat DICPRI, prin care se propune participarea unuia sau mai multor experti la un grup de lucru/o reuniune la nivel comunitar, sau rezolutia directorului directiei de specialitate aplicată în scris pe agenda originală a reuniunii;

f) coordonatorul de dosar tematic - persoana desemnată care gestionează, monitorizează si transmite mandatul.

Art. 2. - Se constituie grupul de experti responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar si asigurarea reprezentării la întâlnirile de lucru ale institutiilor Uniunii Europene. Pe fiecare tematică se desemnează un grup de experti care colaborează între ei, studiază documentele primite si elaborează pozitia României. Unul sau mai multi experti din domeniul respectiv, conform nominalizării, va/vor asigura participarea la grupurile de lucru de la Consiliul Uniunii Europene, precum si în cadrul grupurilor de experti ale Comisiei Europene.

Art. 3. - Aprobarea participării la întâlnirile/grupurile de lucru comunitare se face prin ordin al ministrului. La fiecare participare la reuniuni, expertul va solicita de la MS o copie a ordinului de deplasare.

Art. 4. - Persoanele responsabile pentru coordonarea/ monitorizarea grupului de experti constituit prin prezentul ordin sunt următoarele:

- secretarul general;

- directorul general al DICPRI;

- consilierul ministrului responsabil pe problematica afacerilor europene;

- dr. Miriam Tăranu, consilier pentru afaceri europene din cadrul DICPRI, coordonator general al grupului de experti, reprezentantul MS în sistemul national al afacerilor europene.


Art. 5. - Grupul de experti prevăzuti la art. 2 îsi desfăsoară activitatea pe domenii, după cum urmează:

1. Epidemiologia si supravegherea bolilor transmisibile: Coordonator: dr. Adriana Pistol - Institutul National de

Sănătate Publică

- dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătătii

- dr. Daniela Pitigoi - Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals"

2. Supravegherea si controlul gripei epidemice si pandemice: Coordonator: dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătătii

- dr. Adriana Pistol - Institutul National de Sănătate Publică, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

- dr. Viorel Alexandrescu - INCDMI „Cantacuzino"

- dr. Emilia Lupulescu - INCDMI „Cantacuzino"

3. Bioetică:

Coordonator: prof. dr. Vasile Astărăstoaie - Universitatea de Medicină si Farmacie „Gr. T. Popa" lasi

- prof. dr. Klara Branzaniuc - Universitatea de Medicină si Farmacie Târgu Mures.

4. Combaterea cancerului:

Coordonator: dr. Daniela Coza - Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricută" Cluj-Napoca

- dr. Carmen Ungurean - Institutul National de Sănătate Publică

- conf. dr. Ritli Ladislau - Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu" Oradea

5. Supravegherea si controlul tuberculozei:

Coordonator: dr. Elmira Ibraim - Institutul de Pneumftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta"

- dr. Daniela Homorodean - Clinica de Pneumologie „Leon Daniello" Cluj-Napoca

- dr. Odette Nicolae - Institutul National de Sănătate Publică, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

6. Boli obstructive respiratorii:

Coordonator: dr. Diana Ionită - Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta"

- prof. dr. Miron Bogdan - Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" Bucuresti

7. Infectii nozocomiale, consum de antibiotice si antibiotico-rezistentă:

Coordonator: dr. Roxana Serban - Institutul National de Sănătate Publică

- conf. dr. Irina Codită - INCDMI „Cantacuzino"

- Szekely Edit - Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" Bucuresti

8. Prevenirea si controlul HIV/SIDA:

Coordonator: prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel - Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals"

- dr. Mariana Mărdărescu - Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals"

- dr. Laurentiu Zolotuscă - Ministerul Sănătătii

9. Promovarea sănătătii si educatia pentru sănătate:

Coordonator: dr. Carmen Domnariu - Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu

- dr. Alexandra Cucu - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Florentina Furtunescu - Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" Bucuresti

10. Tutun:

Coordonator: dr. Magdalena Ciobanu - Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta"

- chim. Gabriela Cilincă - Institutul National de Sănătate Publică

- prof. univ. dr. Florin Mihăltan - Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta"

11. Controlul consumului de alcool:

Coordonator: dr. Florentina Furtunescu - Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" Bucuresti

- dr. Adriana Cârlan - Ministerul Sănătătii

- Adriana Galan - Institutul National de Sănătate Publică

12. Prevenirea dependentei de droguri:

Coordonator: dr. Ileana Botezat - Centrul National de Sănătate Mintală si Luptă Antidrog

- Domnica Petrovai - Centrul National de Sănătate Mintală si Luptă Antidrog

- dr. Daniel Verman - Ministerul Sănătătii

13. Medicina muncii:

Coordonator: prof. dr. Eugenia Naghi - Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" Bucuresti

- dr. Liliana Râpas - Directia de Sănătate Publică Bucuresti

- dr. Adriana Todea - Institutul National de Sănătate Publică

14. Radiatii ionizante si neionizante:

Coordonator: dr. Măria Alexandra Cucu - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Lavinia Călugărescu - Institutul National de Sănătate Publică

- fiz. Violeta Calota - Institutul National de Sănătate Publică

15. Etichetare nutritională, mentiuni nutritionale si de sănătate:

Coordonator: dr. Camelia Pârvan - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Gabriela Gârban - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Nicoleta Florescu - Centrul Regional de Sănătate Publică lasi

16. Alimente cu destinatie nutritională specială:

Coordonator: dr. Mariana Vlad - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Daniela Nută - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Marta Petre - Ministerul Sănătătii

17. Aditivi, enzime, arome:

Coordonator: chim. Anca Telniceanu - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Aura Copciag - Directia de Sănătate Publică Arges

- dr. Horatiu Zapîrtan - Institutul National de Sănătate Publică

18. Organisme modificate genetic:

Coordonator: biolog Gabriela Bălan - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Anca Roncea - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Cristina Berteanu - Ministerul Sănătătii

19. Materiale în contact cu alimentul:

Coordonator: chim. Gabriela Cilincă - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Camelia Pârvan - Institutul National de Sănătate Publică

20. Apa minerală:

Coordonator: dr. Klara Jeszenszky - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Mihaela Armanu - Ministerul Sănătătii

- dr. Alina Popescu - Directia de Sănătate Publică Bucuresti

21. Alimente si ingrediente alimentare noi:

Coordonator: dr. Daniela Nută - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Nicoleta Florescu - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Gabriela Gârban - Institutul National de Sănătate Publică


22. Suplimente alimentare si alimente la care s-au adăugat vitamine, minerale si alte substante:

Coordonator: dr. Gabriela Gârban - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Nicoleta Florescu - Centrul Regional de Sănătate Publică lasi

- dr. Marta Petre - Ministerul Sănătătii

23. Alimente si ingrediente alimentare tratate cu radiatii ionizante:

Coordonator: dr. Cristina Câmpeanu - Institutul de Sănătate Publică lasi

- dr. Măria Alexandra Cucu - Institutul National de Sănătate Publică

24. Hematologie:

Coordonator: dr. Alina Mirella Dobrotă - Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta;

- dr. Corina Posea - Spitalul Universitar Bucuresti

- dr. Simona Pârvu - Ministerul Sănătătii

- dr. Aurel Marc Andrei Rosin - Institutul National de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucuresti

25. Tesuturi, celule, organe si transplant:

Coordonator: dr. Dan Luscalov - Agentia Natională de Transplant

- dr. Andrei Nica - Agentia Natională de Transplant

- dr. Victor Zota - Serviciul de Ambulantă Bucuresti - Ilfov

- dr. Simona Pârvu - Ministerul Sănătătii

26. a) Apa potabilă:

Coordonator: dr. Anca Tudor - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Adriana Cîrlan - Ministerul Sănătătii

- dr. Edit Vartic - Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj-Napoca

b) Apa de îmbăiere:

Coordonator: dr. Luiza Căruceru - Directia de Sănătate Publică Constanta

- dr. Anca Tudor - Institutul National de Sănătate Publică

- biolog Giorgiana Măria Ghigu - Directia de Sănătate Publică Tulcea

27. Deseuri medicale:

Coordonator: ing. Oana Curea - Institutul National de Sănătate Publică

- Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătătii

- dr. Laurentiu Zolotuscă - Ministerul Sănătătii

28. Biocide:

Coordonator: chim. pr. Mihaela Drăgusan - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Simona Pârvu - Ministerul Sănătătii

- chim. Irina Tănase - Institutul National de Sănătate Publică

29. Cosmetice:

Coordonator: dr. Simona Pârvu - Ministerul Sănătătii

- chim. Verginia Matei - Directia de Sănătate Publică Bucuresti

- chim. Irina Tănase - Institutul National de Sănătate Publică

30. Boli rare:

Coordonator: prof. dr. Ana Măria Vlădăreanu - Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti

- prof. dr. loan Victor Pop - Universitatea de Medicină si Farmacie „luliu Hatieganu" Cluj-Napoca

- conf. dr. Cristina Rusu - Universitatea de Medicină si Farmacie „Gr. T. Popa" lasi

31. Domeniul sănătătii mintale si al bolilor degenerative:

a) sănătate mintală:

Coordonator: prof. univ. dr. Pompilia Dehelean - Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babes" Timisoara

- dr. Ileana Botezat - Centrul National de Sănătate Mintală si Luptă Antidrog

- dr. Mihaela Luminita Staicu - Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" Bucuresti

b) boala Alzheimer:

Coordonator: prof. dr. Ovidiu Băjenaru - Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" Bucuresti

- dr. Bogdan Popescu - Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" Bucuresti

c) problematica populatiei vârstnice:

Coordonator: prof. dr. Dana Galieta Minca - Institutul National de Sănătate Publică

- conf. Gabriel Prada - Institutul National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan"

32. Domeniul prevenirii traumatismelor si accidentelor:

Coordonator: dr. Raed Arafat - Ministerul Sănătătii - dr. Cristian Boeriu - Serviciul Mobil de Urgentă, Reanimare si Descarcerare Târgu Mures

- conf. dr. Cătălin Cârstoiu - Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti

- dr. Adrian Borcea - Serviciul Mobil de Urgentă, Reanimare si Descarcerare Bihor

33. Domeniul reglementării timpului de lucru:

Coordonator: dr. Raed Arafat - Ministerul Sănătătii

- prof. dr. Klara Branzaniuc - Universitatea de Medicină si Farmacie Târgu Mures

- ec. Doina Tănase - Ministerul Sănătătii

34. Domeniul farmaceutic:

a) problematica medicamentelor de uz uman:

- dr. farm. Robert Ancuceanu - ANMDM

- dr. Simona Bădoi - ANMDM

- dr. Daniel Boda- ANMDM

- farm. pr. Nela Vîlceanu- ANMDM

b) produse biologice de uz uman:

- biolog pr. Anca Moraru - ANMDM

c) farmacovigilentă:

- farm. pr. Nela Vîlceanu - ANMDM

d) medicamente contrafăcute:

- jr. Robert Agafitei - ANMDM

- ing. Cringuta Brăescu - ANMDM

e) politica medicamentului, stabilirea preturilor la medicamente, rambursarea medicamentelor si eficienta relativă:

Coordonator: jr. Irina Gresaru - Ministerul Sănătătii

- dr. Bogdan Grigore - Ministerul Sănătătii

35. Domeniul dispozitivelor medicale:

Coordonator: ing. Ana Măria Tănase - Ministerul Sănătătii Supleant: ing. Margareta Mihalache - Ministerul Sănătătii

36. Domeniul recunoasterii calificărilor profesionale:

Coordonator: Adrian Gheorghe Cocos - Ministerul Sănătătii

- dr. Beatrice Nimereanu - Ministerul Sănătătii

- Mircea Timofte - Ministerul Sănătătii

- dr. Gergely Istvan - Universitatea de Medicină si Farmacie Târgu Mures

37. Programul de actiune comunitar si strategii în domeniul sănătătii publice:

Coordonator: prof. dr. Daniela Mincă - Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" Bucuresti

- prof. dr. Cristian Vlădescu - Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar

- conf. dr. Cristina Borzan - Universitatea de Medicină si Farmacie Cluj-Napoca

- dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătătii

38. Strategia de sănătate a Comisiei Europene:

Coordonator: prof. dr. Cristian Vlădescu - Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar

- dr. Călin Alexandru - Ministerul Sănătătii

- Măria Varga - Ministerul Sănătătii

39. a) Diabet:

Coordonator: dr. Ruxandra Dănciulescu - Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu" Bucuresti

- dr. Alina Nicolau - Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu" Bucuresti


b) Boli endocrine:

Coordonator: prof. dr. Mihai Coculescu - Institutul National de Endocrinologie „CI. Parhon" Bucuresti

- prof. dr. Radu Lichiardopol - Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" Bucuresti

40. a) Servicii de sănătate si îngrijiri medicale (asistenta medicală transfrontalieră):

Coordonator: dr. Anda Curta - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Cristina Berteanu - Ministerul Sănătătii

- Andreea Urdăreanu - Casa Natională de Asigurări de Sănătate

b) siguranta pacientului si informatii adresate pacientilor:

Coordonator: dr. Cristina Berteanu - Ministerul Sănătătii

- dr. Malenchi Viorel - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Anda Curta - Institutul National de Sănătate Publică

41. Comitetul de program din cadrul PCI (programe de cercetare):

Coordonator: Măria Varga - Ministerul Sănătătii

- prof. dr. Luminita Smaranda lancu - Universitatea de Medicină si Farmacie lasi

- prof. dr. Mihai Ionac - Universitatea de Medicină si Farmacie Timisoara

42. Domeniul sigurantei jucăriilor si problematica de tineret:

Coordonator: conf. dr. Aurelia Cordeanu - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Rodica Nicolescu - Institutul National de Sănătate Publică

43. Domeniul sigurantei rutiere (problematica sănătătii conducătorilor auto - oftalmologie, boli psihice, diabet):

Coordonator: dr. Ruxandra Dănciulescu - Institutul National de Endocrinologie „CI. Parhon" Bucuresti (diabet)

- prof. univ. dr. Pompilia Dehelean - Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babes" Timisoara (boli psihice)

- prof. dr. Monica Pop - Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti (oftalmologie)

44. Domeniul sănătătii reproducerii:

Coordonator: prof. dr. Gh. Peltecu - Spitalul Filantropia

- dr. Alin Stănescu - Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului

- Mihaela Bardos - Ministerul Sănătătii

- prof. dr. Szabo Bela - Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures

45. Indicatorii stării de sănătate:

Coordonator: Ioana Pertache - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Mona Chiriac - Institutul National de Sănătate Publică si Management Sanitar

- ing. Adriana Galan - Institutul National de Sănătate Publică

46. Strategia de informatizare în sănătate (eHealth):

Coordonator: Cristian Calomfirescu - Institutul National de Sănătate Publică si Management Sanitar

- ing. Alexandru Steriu - Ministerul Sănătătii

- Măria Varga - Ministerul Sănătătii

47. IHR - Regulamentul sanitar international:

Coordonator: dr. Florin Popovici - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. luliu Todea - Ministerul Sănătătii

- dr. Radu Cucuiu - Institutul National de Sănătate Publică

- chim. Irina Tănase - Institutul National de Sănătate Publică

48. Health Security Committee (HSC) - cele 3 sectiuni: sectiunea 1: Pregătire si răspuns la arme chimice, biologice

si radiologice:

Coordonator: dr. Raed Arafat - Ministerul Sănătătii, subsecretar de stat

- dr. Florin Popovici - Institutul National de Sănătate Publică

-         dr. Laurentiu Teodor Mihai - Ministerul Sănătătii sectiunea 2: Pregătire si răspuns general:

-         Coordonator: dr. Raed Arafat - Ministerul Sănătătii,

subsecretar de stat

- dr. Bogdan Oprita - SMURD Bucuresti

-         dr. Laurentiu Teodor Mihai - Ministerul Sănătătii sectiunea 3: Pregătire si răspuns în gripă:

-         Coordonator: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - secretar de stat, Ministerul Sănătătii

- dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătătii

49. Comunicare în domeniul sănătătii:

Coordonator: Oana Grigore, Ministerul Sănătătii Supleant: Eva Racz, Ministerul Sănătătii

- Mariana Negoită, Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar

50. Portalul de sănătate al Uniunii Europene Sănătate - UE:

Coordonator: Roxana Mădălina Rotocol, Ministerul Sănătătii

- dr. Miriam Tăranu, Ministerul Sănătătii

51. Dizabilităti:

Coordonator: prof. dr. Mihai Berteanu - Spitalul Universitar de Urgentă Elias

- conf. dr. Delia Cinteză - Institutul de Recuperare

- conf. dr. Ion Onac - Universitatea de Medicină si Farmacie Cluj-Napoca

- prof. dr. Gelu Onose - Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" Bucuresti

52. Medicina dentară si chirurgie buco-maxilo-facială:

Coordonator: prof. dr. Alexandru Bucur - Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" Bucuresti

- dr. Andrei Kozma - Ministerul Sănătătii

- prof. dr. Fornea Norina - Universitatea de Medicină si Farmacie lasi

- prof. dr. Teodor Trăistaru - Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" Bucuresti

53. Domeniul tehnologiei informatiei si siguranta comunicatiilor în domeniul sanitar:

Coordonator: Gheorghe Sârb - Ministerul Sănătătii

- Adela Neagoe - Ministerul Sănătătii

- Cristiana Dumitrescu - Ministerul Sănătătii

- Adrian Sotângă - Ministerul Sănătătii Reprezentarea României în Comitetul Securitătii Sănătătii

(HSC Plenann:

- dr. Raed Arafat - Ministerul Sănătătii, subsecretar de stat

- dr. Florin Popovici - Institutul National de Sănătate Publică

Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru sănătate publică*):

- dr. Cristian Anton Irimie - Ministerul Sănătătii, secretar de stat

- prof. dr. Cristian Vladescu - Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar

Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru nutritie si activitate fizică*):

- dr. Mihaela Armanu - Ministerul Sănătătii

- dr. Camelia Pârvan - Institutul National de Sănătate Publică Bucuresti


*) Nominalizările de la acest punct se pot modifica prin dispozitie a ministrului sănătătii, în functie de persoanele care conduc institutiile care fac obiectul acestui punct.


 

Reprezentarea României în Comitetul pentru Decizia 2119/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 septembrie 1998 de creare a unei retele de supraveghere epidemioloqică si control al bolilor transmisibile în comunitate*):

- prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Ministerul Sănătătii, secretar de stat;

- dr. Adriana Pistol - Institutul National de Sănătate Publică

Reprezentarea României la ECDC (Centrul European de Control al Bolilor):

a) Consiliul de administrare:

- titular: conf. dr. Alexandru Rafila - Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" Bucuresti

- supleant: dr. Adriana Pistol - Institutul National de Sănătate Publică

b) Forum consultativ:

- titular: dr. Florin Popovici - Institutul National de Sănătate Publică

- supleant: dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătătii

c) Organisme competente*):

- d) Ministerul Sănătătii:

- titular: dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătătii

- supleant: dr. Mihaela Armanu - Ministerul Sănătătii

- c2) Institutul National de Sănătate Publică

- titular: dr. Adriana Pistol - Institutul National de Sănătate Publică

- supleant: dr. Florin Popovici, Institutul National de Sănătate Publică

- c3) Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals":

- titular: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals"

- supleant: dr. Mariana Mărdărescu - Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals"

- c4) Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta":

- titular: dr. Elmira Ibraim - Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta"

- supleant: dr. Ileana Paula Stoicescu - Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta"

- c5) INCDMI „Cantacuzino":

- titular: dr. Gabriel Ionescu - INCDMI „Cantacuzino"

- supleant: dr. Viorel Alexandrescu - INCDMI „Cantacuzino"

d) Punct focal national pentru supraveghere epidemiologică:

- titular: dr. Adriana Pistol - Institutul National de Sănătate Publică, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

- supleant: dr. Odette Nicolae - Institutul National de Sănătate Publică

e) Punct focal national pentru microbiologie:

- titular: dr. Gabriel Ionescu - INCDMI „Cantacuzino"

- supleant: prof. dr. Olga Dorobat - Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" Bucuresti

f) Punct focal national pentru rezistenta la antimicrobiene:

- titular: conf. dr. Irina Codită - INCDMI „Cantacuzino";

- supleant: dr. Gabriel Popescu - Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals"

g) Punct focal national pentru comunicare de risc:

- dr. Adriana Pistol - pentru boli transmisibile, Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Anda Baicus - pentru microbiologie, INCDMI „Cantacuzino"

- dr. Mariana Mărdărescu - pentru HIV, Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals"

- dr. Amalia Canton - pentru situatii de urgentă de sănătate publică, Ministerul Sănătătii

- dr. Andra Neamtu - pentru riscuri de mediu, Institutul National de Sănătate Publică

h) Membru în comitetul editorial Eurosurveillance:

- dr. Daniela Pitigoi - Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals"

- dr. Gratiana Chicin - Institutul National de Sănătate Publică

Art. 6. - Expertii prevăzuti la art. 5 au următoarele atributii:

a) pe domeniul lor de expertiză, elaborează mandatul referitor la documentele aflate în dezbatere la nivelul institutiilor europene. Expertul (grupul de experti) este responsabil de corectitudinea, calitatea si validitatea pozitiei exprimate în mandat, responsabilitate avizată de către conducerea directiei de specialitate;

b) elaborează raportul de deplasare prevăzut în anexa nr. II, în termen de două zile de la întoarcerea în tară, în cazul în care au reprezentat România la reuniunile structurilor de lucru ale institutiilor europene sau la alte tipuri de reuniuni;

c) participă în cadrul grupurilor de lucru si reuniunilor de la nivel comunitar în domeniul lor de expertiză, conform nominalizării făcute de către directia de specialitate din cadrul MS;

d) monitorizează evolutiile legislative la nivel comunitar în domeniul lor de expertiză si pozitiile celorlalte SM fată de temele dezbătute în domeniu;

e) întocmesc dosarul tematic si îl actualizează ori de câte ori este cazul;

f) informează directia de specialitate si DICPRI din cadrul MS privind orice eveniment în legătură cu activitătile desfăsurate la nivel comunitar în domeniul lor de expertiză;

g) comunică celorlalti experti în domeniu materialele, rapoartele si informatiile obtinute în urma participării la grupuri de lucru sau reuniuni la nivel comunitar, în vederea asigurării unei reprezentativităti institutionale si a unei viziuni tehnice coerente în domeniu;

h) solicită/primesc consiliere de la comisiile consultative de specialitate ale MS, precum si de la consilierii pentru afaceri europene din cadrul DICPRI;

i) răspund de pozitia adoptată referitor la problematica solicitată;

j) au obligatia de a efectua, acolo unde este cazul, demersurile legale necesare în vederea rambursării, de către institutiile europene la ale căror grupuri de lucru au participat a sumelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport;

k) au obligatia de a transmite adresa lor de e-mail oficială la DICPRI, precum si să îsi verifice zilnic corespondenta electronică;

l) au obligatia de a face demersurile necesare pentru a pune în aplicare deciziile adoptate în cadrul grupurilor de lucru la care au participat;

m) au obligatia de a transmite, la solicitarea DICPRI, note de informare cu privire la stadiul negocierilor pe dosarul de expertiză.

Art. 7. -în cazul deplasării în vederea participării la un grup de lucru sau reuniune la nivel comunitar, procedura de lucru este următoarea:

1. directia de specialitate sau institutia competentă va nominaliza, prin referat, participarea persoanelor la grupurile de lucru, conform acestui ordin, după o prealabilă discutie cu expertul propus pentru participare, pe care îl va transmite la DICPRI, care va demara formalitătile de deplasare (referat de aprobare si ordin de deplasare);


*) Nominalizările de la acest punct se pot modifica prin dispozitia ministrului sănătătii, în functie de persoanele care conduc institutiile care fac obiectul acestui punct.


 

2. atunci când nu există o nominalizare din partea directiei de specialitate transmisă la DICPRI în termen de 24 ore de la primirea convocării la grupul de lucru sau atunci când expertul desemnat nu corespunde (are sarcini anterioare neîndeplinite sau gresit realizate în raport cu obligatiile ce îi revin prin prezentul ordin), DICPRI poate, în anumite cazuri, să desemneze 1-2 experti din cadrul domeniului de specialitate prevăzut în acest ordin, pentru participarea la grupurile de lucru;

3. mandatul elaborat de către expert/experti va fi înaintat directiei de specialitate spre avizare:

a) în cazul unui aviz favorabil, directia de specialitate înaintează mandatul cu cel putin 48 de ore înaintea reuniunii (pe suport hârtie si în format electronic) către DICPRI în vederea avizării, împreună cu documentele pe baza căruia a fost elaborat în format electronic;

b) DICPRI transmite mandatul spre avizare către DAE si MAE;

c) în cazul unui aviz negativ, expertul va reface mandatul conform observatiilor. Mandatul elaborat de către expert este transmis către DICPRI atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, la adresa miriam@ms.ro;

4. expertul sustine pozitia României în cadrul reuniunilor la care participă în baza mandatului aprobat;

5. În cazul în care în timpul dezbaterilor apar amendamente de ultim moment, acestea având drept consecintă depăsirea limitelor de actiune ale mandatului elaborat, expertul sau reprezentantul MS prezent la reuniune va actiona, după caz, astfel:

a) dacă amendamentele propuse nu aduc atingere limitelor mandatului aprobat, atunci expertul sustine pozitia din mandat si se abtine privind noile amendamente, urmând ca în termen de 48 de ore de la încheierea reuniunii, în urma consultărilor din tară, să transmită pozitia pe amendamentele respective, în scris;

b) dacă amendamentele propuse vin în contradictie, în totalitate sau în parte, cu continutul mandatului ori aduc modificări substantiale, expertul se va abtine, urmând ca în termenul si în conditiile prevăzute la lit. a) să elaboreze o nouă pozitie. Această nouă pozitie va fi exprimată printr-un nou mandat care urmează aceeasi procedură de avizare si aprobare;

6. la întoarcerea în tară, expertul redactează si transmite către directia de specialitate si DICPRI, în termen de maximum două zile lucrătoare, raportul de deplasare, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic. Totodată transmite raportul de deplasare, spre informare, în format electronic^ si celorlalti membri ai grupului de lucru din domeniul respectiv. În raportul de deplasare, expertul va descrie demersurile efectuate în vederea clarificării si transmiterii pozitiei României pentru situatiile de abtinere descrise la pct. 5;

7. concluziile si propunerile expertilor mentionate în raportul de deplasare vor fi analizate de către directia de specialitate si, după caz, vor fi aduse la cunostinta ministrului sănătătii, urmând a fi corelate în continuare cu politica MS în domeniu;

8. după elaborarea raportului de deplasare, expertul va transmite directiei de specialitate din cadrul MS si coordonatorului de domeniu, în format electronic, copii de pe documentele anexate raportului de deplasare în vederea completării dosarului tematic. Totodată, fiecare expert îsi întocmeste, în vederea unei evidente coerente domeniului pe care îl gestionează, propriul său dosar tematic, pe care îl va actualiza continuu;

9. În cazul în care, din motive obiective, expertul nu poate participa la un grup de lucru sau problematica discutată este complexă, cuprinzând mai multe domenii, DICPRI poate

propune participarea unui consilier pentru afaceri europene din cadrul DICPRI, care va sustine mandatul elaborat de către expertii din domeniu, procedura fiind aceeasi. Totodată, consilierii pentru afaceri europene din cadrul DICPRI pot însoti expertii la reuniunile grupurilor de lucru în vederea colaborării si asigurării ducerii la îndeplinire a angajamentelor asumate de către acestia. Reprezentarea MS la reuniunile la nivel înalt (high level group) sau la conferinte comunitare care impun participarea la nivel înalt se va face pe baza nominalizării ministrului sănătătii.

Art. 8. - DICPRI are următoarele obligatii:

1. coordonează grupul de experti stabilit prin prezentul ordin si asigură respectarea prevederilor acestuia;

2. monitorizează procesul de elaborare a pozitiei României în diversele grupuri de lucru la nivel comunitar;

3. consiliază directiile de specialitate din MS în procesul elaborării mandatelor, rapoartelor pentru negocierea unor domenii/aspecte conform cerintelor comunitare;

4. monitorizează reprezentarea României la reuniunile organizate de către institutiile europene si sprijină directiile de specialitate pentru ducerea la îndeplinire a angajamentelor asumate de către MS, ca stat membru al Uniunii Europene;

5. transmite expertilor grupului de lucru, în format electronic sau, după caz, pe hârtie, documentele necesare elaborării mandatelor, în cazul în care acestea nu sunt direct transmise de institutiile comunitare sau de RP RO;

6. transmite expertilor invitatia de participare pentru întocmirea referatului de nominalizare;

7. avizează mandatele expertilor ulterior avizării de către conducerea directiei de specialitate din MS;

8. transmite mandatele spre avizare către DAE si MAE;

9. actualizează permanent baza de date privind participarea expertilor MS la întâlnirile de lucru comunitare;

10. Întocmeste dosarul de deplasare pentru întâlnirile de nivel înalt (cu participarea ministrului sănătătii sau a delegatului);

11. Întocmeste documentatia de deplasare (ordin, referat de aprobare) în baza referatului de nominalizare al directiei de specialitate - institutiei responsabile;

12. DICPRI poate, în anumite cazuri, să desemneze 1 - 2 experti din cadrul domeniului de specialitate prevăzut în acest ordin, pentru participarea la grupurile de lucru în cazul absentei unei nominalizări din partea directiei de specialitate transmise la DICPRI în termen de 24 ore de la primirea convocării la grupul de lucru sau pe motive de incompatibilitate ale expertului.

Art. 9. - Directiile din cadrul MS si alte institutii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. - Neîndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 6 si 7 constituie o încălcare a îndatoririlor de serviciu si atrage răspunderea expertului si a tuturor persoanelor responsabile, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, precum si nedesemnarea acestuia pentru participarea la alte grupuri de lucru.

Art. 11. - Anexele nr. I si II fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 381/2009 privind constituirea si functionarea grupului de experti responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar si asigurarea reprezentării la întâlnirile de lucru ale institutiilor Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 16 aprilie 2009.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 3 septembrie 2010.

Nr. 1.173.

 

ANEXA Nr. I

 

 

Aprobat*

Ministru,

 

Avizat

Directia de implementare si coordonare programe si relatii internationale

Director

 

Avizat

Director general/Director al directiei de specialitate

 

MANDAT

 

Participant: (sau componenta delegatiei, în cazul în care participă mai multe persoane la aceeasi reuniune)

Grup de lucru/Domeniu:

Data: (sau perioada)

Locatia:

(Mandatul se transmite, în timp util - 48 de ore, spre avizare la Directia de implementare si coordonare programe si relatii internationale (DICPRl) - Ministerul Sănătătii, care va solicita, când este necesar, în cazul mandatelor generale, aprobarea ministrului sănătătii - avizul la Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE) si la Ministerul Afacerilor Externe (MAE); în cazul în care mandatul întocmit primeste aviz nefavorabil, expertul nu poate participa si nu poate exprima nicio pozitie la reuniunea respectivă.)

1. Justificarea actiunii:

a) (Prezentarea în rezumat a principalelor puncte-cheie legate de documentele în discutie conform agendei de lucru, concret si coerent, specificând si stadiul discutiilor sau negocierilor ce au avut loc la reuniuni anterioare);

b) (Se scrie un scurt istoric al propunerii de act normativ, precizându-se si stadiul dezbaterilor);

c) (Importanta pentru România - inclusiv implicatiile pentru producători, implicatii sociale, economice, financiare sau de ordin legislativ, dacă este cazul; dacă nu este cazul, se mentionează acest aspect).

2. Pozitia României:

(Se mentionează scurt si concis pozitia României referitoare la temele în discutie - conform documentelor prezentate. Acest lucru presupune ca expertul să cunoască documentele si să elaboreze pozitia României conform atributiilor precizate în ordin.)

- (Totodată se mentionează obiectivele de atins, tactici de negociere, eventuale opozitii din partea unor state membre, precum si posibile „întelegehVconventii cu reprezentanti ai altor state membre.)

- (Se vor mentiona si eventualele limite/marje/alternative care pot fi exprimate în procesul de negociere; uneori este nevoie de colaborarea cu alte institutii implicate sau chiar patronate.)

3. Autoritătile nationale implicate în proiectul de implementare:

 

Tipul obligatiei

DA/NU

Autoritatea care va duce la îndeplinire obligatia

Comunicare

DA

 

Raportare

DA

 

Informare

DA

 

Alt tip

 

 

 

 

 

 

Controlul aplicării prevederilor proiectului:

 

Reglementarea controlului aplicării

DA/NU

Autoritatea/Autoritătile care va/vor duce la îndeplinire obligatia

Proiectul contine prevederi ce reglementează controlul aplicării ?

DA

Prevederi privind data intrării în vigoare a diferitelor prevederi propuse de directivă

 

Lista actelor normative din legislatia română care reglementează materia la care face referire propunerea de act comunitar, inclusiv analiza modificărilor pe care le-ar determina adoptarea actului comunitar 4. Persoana/Persoanele de contact din tară:

(care sunt direct implicate în elaborarea pozitiei tehnice a României - în cazul unor amendamente de ultim moment) Telefon/e-mail:

(Note de prezentare:

- mandatul trebuie scris clar si concis, cu diacritice, fără greseli gramaticale;

- mandatul reprezintă pozitia României la reuniunea respectivă. Participantul sustine acest mandat, avizat si aprobat în prealabil, nu alte păreri personale;

- mandatul este semnat si datat de către expert, care răspunde de afirmatiile efectuate;

- mandatul se transmite, pe hârtie si în format electronic (la adresa miriam@ms.ro) la DICPRI împreună cu documentele pe baza cărora a fost elaborat, cu 48 de ore înainte de reuniune, astfel încât, în cazul unui aviz nefavorabil, expertul să poată reface documentul; mentionăm că mandatul este avizat si de către DAE si MAE).

 

Data.................................

Întocmit

.....................................

(numele si functia expertului)

Semnătura (pe mandatul trimis pe hârtie)


* Numai în cazul mandatelor generale


 

ANEXA Nr. II

 

Avizat

Numele directiei de specialitate

Director general/Director al directiei de specialitate

 

RAPORT DE DEPLASARE

 

Participant: (sau componenta delegatiei, în cazul în care participă mai multe persoane la aceeasi reuniune)

Grup de lucru/Domeniu:

Data/Perioada:

Locatia:

1. Justificarea actiunii:

- (Prezentarea în rezumat a principalelor puncte-cheie legate de documentele în discutie conform agendei de lucru, concret si coerent, specificând si stadiul discutiilor sau negocierilor ce au avut loc si eventualitatea reluării discutiilor la următoarele grupuri de lucru);

- (Concluziile reuniunii - se anuntă si verbal superiorul ierarhic, precum si alte directii implicate, în cazul unor subiecte de importantă deosebită.)

2. Pozitia României si pozitia celorlalte state membre:

- a) [Se mentionează scurt si concis pozitia României (fără notele justificative) referitoare la temele în discutie, precum si pozitiile celorlalte state membre, pozitii ce au importantă majoră în luarea deciziilor viitoare.];

- b) (Totodată se mentionează obiectivele de atins atât pentru România, cât si pentru alte state membre, în cazul în care se specifică în cadrul dezbaterilor eventuale opozitii din partea unor state membre, precum si propunerea unor posibile „întelegeri" cu reprezentantii altor state membre în cursul unor dezbateri viitoare.)

3. Pozitia României luată în cadrul reuniunii în cazul în care au apărut amendamente de ultim moment (documente noi) si dacă a/au fost contactată/contactate persoana/persoanele de contact din tară:

(care sunt direct implicate în elaborarea pozitiei tehnice a României - inclusiv motivarea acestei actiuni).

4. Concluzii/Propuneri:

(capitol foarte important ce determină initiative ulterioare ale directiei de specialitate/institutiei în vederea elaborării unor acte normative nationale necesare)

(Note de prezentare:

- raportul trebuie scris clar si concis, cu diacritice, fără greseli gramaticale;

- raportul reprezintă o descriere detaliată a tuturor dezbaterilor care fac ca oricine îl citeste să înteleagă discutiile ca si când ar fi participat la reuniunea respectivă;

- raportul este semnat si datat de către participant/participanti, care răspunde/răspund de afirmatiile efectuate, si este predat directiei de specialitate (împreună cu agenda reuniunii) în vederea introducerii acestuia în dosarul tematic, precum si secretarului de stat coordonator în vederea unor eventuale rezolutii suplimentare;

- raportul de deplasare se transmite, pe hârtie si în format electronic (la adresa miriam@ms.ro) la Directia de implementare si coordonare programe si relatii internationale în maximum două zile de la întoarcerea în tară, si totodată numai în format electronic celorlalti experti din domeniu.

 

Data.................................

Întocmit

.....................................

(numele si functia expertului)

Semnătura (pe mandatul trimis pe hârtie)

 Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.