MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 645/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 645         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Joi, 16 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

932. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

 

949. - Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

950. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

951. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

952. - Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

953. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu, a unor terenuri aflate în domeniul public al statului

 

954. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Sânnicolau Român si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânnicolau Român, judetul Bihor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.104. - Ordin al ministrului apărării nationale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor si conditiilor privind angajarea si executarea, la cerere, prin unitătile Ministerului Apărării Nationale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice

 

627.- Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind completarea anexei la Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

626.- Decizie privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice ale serviciilor de acces la elemente de infrastructură

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

171.- Hotărâre privind aprobarea Regulilor de organizare si desfăsurare a testului de verificare a cunostintelor fn domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 267/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 27 martie 2006.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010, si ale Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare.

*

Prezentul act normativ transpune art. 1, 2 (partial), art. 3 alin. (1) lit. d) si alin. (3), art. 4 alin. (1), art. 5, 6 (partial), art. 7 alin. (1) si (2),art. 8, 13 (partial), 14 (partial), 21 (partial), 23 (partial), 48, 49 (partial), 50 (partial), 51, 52 (partial), 53, 54 si 56 (partial) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, si art. 28 alin. (1) si (2) din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pietei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 376 din 27 decembrie 2006 si anexa (partial) la Directiva 2006/100/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive din domeniul libertătii de circulatie a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei si a României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363/141 din 20 decembrie 2006.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2010.

Nr. 932.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările si completările ulterioare, privind procedura de recunoastere a titlurilor oficiale de calificare în vederea exercitării profesiei de arhitect pe teritoriul României, aspectele referitoare la exercitarea acestei profesii, precum si institutiile competente pentru eliberarea documentelor necesare obtinerii acestui drept.

(2) Prezentele norme se aplică arhitectilor cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, denumite în continuare state membre, care exercită profesia de arhitect în România în mod independent, dar si în calitate de salariat.

(3) Prevederile prezentelor norme se aplică si cetătenilor statelor membre care doresc să exercite profesia de arhitect pe teritoriul României si sunt titulari ai unui titlu oficial de calificare care a fost obtinut pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, denumit în continuare stat tert, dacă sunt îndeplinite conditiile minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificărilor profesionale, denumită în continuare directivă, si au o experientă certificată de cel putin 3 ani pe teritoriul unui stat membru în care a fost recunoscut titlul oficial de calificare.

Art. 2. - Autoritatea de stat în domeniul arhitecturii, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, are următoarele atributii:

a) asigură cadrul legislativ si metodologic privind exercitarea profesiei de arhitect;

b) protejează, promovează si sustine creatia arhitecturală si calitatea arhitecturală;

c) participă la organizarea învătământului de specialitate, a formării profesionale, precum si a cercetării, dezvoltării si inovării în domeniul arhitecturii.

Art. 3. - (1) Autoritatea competentă pentru recunoasterea titlurilor oficiale de calificare pentru profesia de arhitect, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 este Ordinul Arhitectilor din România.

(2) Recunoasterea titlurilor oficiale de calificare permite accesul în România la aceeasi profesie cu cea pentru care persoana solicitantă este calificată în statul membru de origine sau de provenientă, precum si exercitarea activitătilor profesionale pe teritoriul României în conditiile prevăzute de lege pentru cetătenii români detinători ai titlurilor oficiale de calificare în profesia de arhitect eliberate de autoritătile române competente.

Art. 4. - Arhitectii care îsi desfăsoară activitatea în România trebuie să respecte normele de conduită cu caracter profesional, legislativ si administrativ, care sunt direct legate de profesia de arhitect, precum definitia profesiei, utilizarea titlurilor si abaterile profesionale grave care au o legătură directă si specifică cu protectia si siguranta consumatorilor, precum si dispozitiile disciplinare aplicabile în România arhitectilor.

Art. 5. - În întelesul prezentelor norme, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) stat membru de origine sau de provenientă - statul membru al Uniunii Europene, statul apartinând Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiană din care provine arhitectul care doreste să îsi exercite profesia în România;

b) stat membru gazdă - statul membru al Uniunii Europene, statul apartinând Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiană, în care arhitectul cetătean român ori care provine din România doreste să îsi exercite profesia;

c) autoritate competentă - orice organism sau autoritate autorizat (ă) în mod expres în România, într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiană să elibereze ori să primească titluri de calificare sau alte documente ori informatii, precum si să primească cererile si să ia deciziile prevăzute de prezentele norme;

d) titlu oficial de calificare - diplomele, certificatele si alte documente de calificare de arhitect, care atestă formarea specifică în arhitectură prevăzută de directivă, eliberate de o autoritate a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat apartinând Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene, desemnată în temeiul actelor cu putere de lege si al actelor administrative ale respectivului stat si care certifică formarea profesională dobândită în principal pe teritoriul acestor state;

e) drept de semnătură - dreptul care implică asumarea de către arhitect a întregii responsabilităti profesionale pentru documentele/documentatiile tehnice pe care le coordonează, elaborează si semnează în conditiile legii; dreptul de semnătură se acordă de către Ordinul Arhitectilor din România, în conformitate cu legislatia în vigoare, si se atestă prin înregistrarea arhitectului beneficiar al dreptului în Tabloul National al Arhitectilor.

Art. 6. - (1) Dreptul de semnătură se exercită pe toate documentele/documentatiile tehnice de arhitectură elaborate constând în piese scrise si desenate, în toate fazele de proiectare prevăzute de lege, după cum urmează: studii de fezabilitate, documentatii pentru obtinerea avizelor de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism, documentatii tehnice pentru autorizarea construirii, proiecte tehnice, detalii de executie, teme de proiectare pentru subproiectantii de specialitate, dispozitii de santier, procese-verbale de receptie la terminarea lucrărilor, procesele-verbale de receptie finală, altele de această natură.

(2) Autoritătile administratiei publice centrale si locale au obligatia să verifice, în vederea emiterii autorizatiilor de construire/desfiintare, în conditiile legii, capacitatea exercitării dreptului de semnătură pe baza documentului prin care filiala teritorială a Ordinului Arhitectilor din România din care face parte arhitectul/conductorul arhitect confirmă dreptul de semnătură al acestuia si face dovada luării în evidentă a proiectului de arhitectură aferent documentatiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, documentatiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor de demolare, documentatiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor aferente organizării executării lucrărilor, după caz.

Art. 7. - (1) În sensul prezentelor norme, activitătile profesionale de arhitect sunt cele exercitate cu titlul profesional de arhitect.

(2) Cetătenii statelor membre autorizati să poarte titlul de arhitect în baza unui act normativ al statului membru respectiv, prin care autoritătile competente conferă acest titlu personalitătilor care s-au distins în mod deosebit prin realizări în domeniul arhitecturii, vor putea utiliza acest titlu în România.

(3) Statul membru de origine sau de provenientă trebuie să ateste printr-un certificat că activitătile persoanelor prevăzute la alin. (2) se încadrează în domeniul arhitecturii.

 

CAPITOLUL II

Recunoasterea profesională a titlurilor oficiale de calificare eliberate de institutiile de învătământ superior de arhitectură

 

Art. 8. - (1) În scopul exercitării profesiei de arhitect pe teritoriul României, Ordinul Arhitectilor din România recunoaste titlurile oficiale de calificare care îndeplinesc conditiile minime de formare prevăzute de directivă, eliberate de autoritătile competente din statele membre, acordând acestor titluri oficiale de calificare acelasi efect juridic ca si titlurilor oficiale de calificare eliberate de autoritătile române competente.

(2) Titlurile oficiale de calificare mentionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.


(3) Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere drepturilor specifice, obtinute sau câstigate, prevăzute la art. 13-16.

Art. 9. - (1) Titlurile de calificare ca arhitect prevăzute în anexa nr. 1, care fac obiectul unei recunoasteri automate în temeiul art. 8, atestă o formare care a început cel mai devreme în decursul anului academic de referintă prevăzut în anexa mentionată.

(2) Datele avute în vedere la alin. (1) sunt:

a) 5 august 1987 - pentru Belgia, Olanda, Luxemburg, Germania, Franta, Italia, Danemarca, Irlanda, Marea Britanie, Grecia, Spania si Portugalia;

b) 1 ianuarie 1994 - pentru Norvegia si Islanda;

c) 1 ianuarie 1995 - pentru Austria, Finlanda si Suedia;

d) 1 mai 1995 - pentru Liechtenstein;

e) 1 iunie 2002 - pentru Elvetia;

f) 1 mai 2004 - pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia si Slovacia;

g) 1 ianuarie 2007 - pentru Bulgaria.

Art. 10. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului notifică, spre informare, Comisiei Europene dispozitiile legislative, regulamentare si administrative adoptate cu privire la eliberarea titlurilor oficiale de calificare care atestă calificarea în profesia de arhitect.

(2) Pe baza datelor furnizate de Ordinul Arhitectilor din România, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului notifică Comisiei Europene orice informatie necesară privind recunoasterea titlurilor oficiale de calificare care atestă calificarea în profesia de arhitect.

Art. 11. - (1) Titlurile oficiale de calificare în profesia de arhitect eliberate de statele terte persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (3) si recunoscute de autoritătile competente ale unuia dintre statele membre se asimilează titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 8, dacă această primă recunoastere s-a realizat cu respectarea conditiilor minime de formare profesională prevăzute de directivă, iar titularul are o experientă profesională certificată de cel putin 3 ani pe teritoriul statului membru respectiv.

(2) Titlurile oficiale de calificare obtinute în afara statelor membre si recunoscute în unul dintre aceste state sunt examinate de Ordinul Arhitectilor din România, conform legii.

(3) În situatiile prevăzute la alin. (2) se examinează si formarea complementară sau experienta profesională dobândită de către cei interesati într-un stat membru sau în afara granitelor acestora.

Art. 12. - Titlurile oficiale de calificare, diplomele de licentă si alte documente similare, eliberate de institutiile de învătământ superior de arhitectură din România, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 13. - (1) Ordinul Arhitectilor din România recunoaste titlurile de calificare ca arhitect cetătenilor statelor membre care au fost eliberate de fosta Cehoslovacie sau a căror formare a început, pentru Republica Cehă, înainte de 1 ianuarie 1993, dacă autoritătile competente ale Republicii Cehe atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca titlurile cehe în arhitectură în ceea ce priveste accesul la profesia de arhitect si exercitiul acesteia.

(2) Ordinul Arhitectilor din România recunoaste titlurile de calificare ca arhitect cetătenilor statelor membre care au fost eliberate de fosta Cehoslovacie sau a căror formare a început, pentru Slovacia, înainte de 1 ianuarie 1993, dacă autoritătile competente ale Slovaciei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovace în arhitectură în ceea ce priveste accesul la profesia de arhitect si exercitiul acesteia.

(3) Atestările prevăzute la alin. (1) si (2) trebuie să fie însotite de un certificat eliberat de aceleasi autorităti, care să demonstreze că respectivele persoane au exercitat în mod efectiv si legal activitatea de arhitect pe teritoriul lor pe o perioadă de cel putin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani anteriori eliberării certificatului.

Art. 14. - (1) Ordinul Arhitectilor din România recunoaste titlurile de calificare ca arhitect cetătenilor statelor membre care au fost eliberate de fosta Uniune Sovietică sau a căror formare a început:

a) pentru Estonia, înainte de 20 august 1991;

b) pentru Letonia, înainte de 21 august 1991;

c) pentru Lituania, înainte de 11 martie 1990.

(2) Ordinul Arhitectilor din România recunoaste titlurile de calificare ca arhitect conform prevederilor alin. (1) atunci când autoritătile unuia dintre cele 3 state membre mentionate la alin. (1) atestă că respectivele calificări au, pe teritoriul lor, acelasi efect pe plan juridic ca cele pe care ele însele le eliberează în ceea ce priveste accesul la profesia de arhitect si exercitiul acesteia.

(3) Atestările prevăzute la alin. (2) trebuie să fie însotite de un certificat eliberat de autoritătile statelor membre amintite, care să demonstreze că respectivele persoane au exercitat în mod efectiv si legal activitatea de arhitect pe teritoriul lor pe o perioadă de cel putin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani anteriori eliberării certificatului.

Art. 15. - (1) Ordinul Arhitectilor din România recunoaste titlurile de calificare ca arhitect cetătenilor statelor membre care au fost eliberate de fosta Iugoslavie sau a căror formare a început, pentru Slovenia, înainte de 25 iunie 1991, atunci când autoritătile competente ale statului membru mentionat anterior atestă că, pe teritoriul acestuia, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovene în arhitectură în ceea ce priveste accesul la profesia de arhitect si exercitiul acesteia.

(2) Atestarea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însotită de un certificat eliberat de autoritătile statului membru prevăzut la alin. (1), care să demonstreze că respectivele persoane au exercitat în mod efectiv si legal activitatea de arhitect pe teritoriul lor pe o perioadă de cel putin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani anteriori eliberării certificatului.

Art. 16. - (1) Ordinul Arhitectilor din România recunoaste titlurile de calificare ca arhitect prevăzute în anexa nr. 2, eliberate de statele membre care atestă o formare care a început cel târziu în decursul anului academic de referintă prevăzut în respectiva anexă, chiar dacă nu îndeplinesc cerintele minime prevăzute de directivă, dându-le acelasi efect pe teritoriul României ca si titlurilor de calificare de arhitect eliberate de autoritătile competente din România în ceea ce priveste accesul la activitătile profesionale de arhitect si exercitarea acestora.

(2) Ordinul Arhitectilor din România recunoaste, în baza prevederilor alin. (1), certificatele autoritătilor competente ale Republicii Federale Germania care atestă echivalenta titlurilor de calificare eliberate de la 8 mai 1945 de către autoritătile competente ale Republicii Democrate Germania cu titlurile de calificare prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), Ordinul Arhitectilor din România recunoaste, acordându-le, în ceea ce priveste accesul la activitătile profesionale de arhitect si exercitarea acestora cu titlul profesional de arhitect, acelasi efect pe teritoriul României ca si titlurilor de calificare eliberate de autoritătile române competente, certificatele eliberate pentru cetătenii statelor membre de către statele membre care au pus în aplicare norme privind accesul la activitătile de arhitect si exercitarea acestor activităti la următoarele date:

a) la 1 ianuarie 1995, pentru Austria, Finlanda si Suedia;

b) la 1 mai 2004, pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia si Slovacia;

c) la 5 august 1987, pentru celelalte state membre.

(4) Certificatele prevăzute la alin. (3) atestă că titularul lor a fost autorizat, până cel târziu la data respectivă, să poarte titlul profesional de arhitect si că s-a consacrat efectiv, în cadrul normelor mentionate anterior, activitătilor în cauză pe o perioadă de cel putin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani dinainte de data eliberării certificatului.

Art. 17. - În sprijinul activitătii de recunoastere, Ordinul Arhitectilor din România trebuie să consulte Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în care titlurile oficiale de calificare si alte documente similare se reactualizează permanent.

 

CAPITOLUL III

Dobândirea dreptului de semnătură si recunoasterea dreptului de semnătură sau a altui drept echivalent pentru documentatii de arhitectură valabile pe teritoriul României

 

Art. 18. - Arhitectii cetăteni ai statelor membre, ale căror titluri oficiale de calificare atestă o calificare oficială de arhitect si sunt recunoscute conform legii, exercită profesia în România cu titlul profesional de „arhitect" corespunzător calificării profesionale însusite, utilizând, de asemenea, si abrevierea acestui titlu folosită în România.

Art. 19. - (1) Arhitectii cetăteni ai statelor membre, care îndeplinesc conditiile minime prevăzute în directivă, au dreptul să utilizeze titlul oficial de calificare profesională obtinut în statul membru de origine sau de provenientă, în limba acelui stat, si, după caz, abrevierea acestui titlu. Titlul oficial de calificare trebuie să fie însotit de numele si locul institutiei ori ale comisiei de examinare care a emis acest titlu.

(2) Dacă titlul oficial de calificare profesională obtinut în statul de origine sau de provenientă poate fi confundat în România cu un titlu care implică o pregătire complementară neînsusită de beneficiar, acesta va utiliza forma corespunzătoare a titlului, indicată de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, potrivit legii.

Art. 20. - În cazuri justificate, Ordinul Arhitectilor din România poate solicita autoritătilor competente dintr-un stat membru de origine sau de provenientă confirmarea autenticitătii titlurilor oficiale de calificare si a altor documente similare, eliberate în respectivul stat membru.

Art. 21. - (1) Dispozitiile prezentului articol se aplică numai în cazul în care prestatorul se deplasează în România în scopul exercitării profesiei de arhitect în mod temporar sau ocazional; caracterul temporar si ocazional al prestării de servicii în domeniul arhitecturii se evaluează de către Ordinul Arhitectilor din România, de la caz la caz, în special în functie de durata, frecventa, periodicitatea si continuitatea prestării.

(2) Fără a aduce atingere dispozitiilor legale speciale si prezentului articol, Ordinul Arhitectilor din România nu poate restrânge, din motive legate de calificările profesionale, libertatea de a presta servicii pe teritoriul României în cazul în care arhitectii sunt stabiliti în mod legal într-un stat membru în scopul exercitării profesiei de arhitect, denumit în continuare stat membru de stabilire.

(3) În cazul deplasării prestatorului în România în scopul exercitării profesiei de arhitect în mod temporar sau ocazional, acesta trebuie să respecte cerintele prevăzute la art. 4.

(4) Arhitectii cetăteni ai unui stat membru de origine sau de provenientă, care au dreptul de a exercita profesia de arhitect cu drept de semnătură ori cu un alt drept echivalent în unul dintre aceste state si care nu solicită stabilirea în România, ci doar dreptul de a presta temporar sau ocazional servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul României, beneficiază de drept de semnătură fără să fie înscrisi în Tabloul National al Arhitectilor si sunt înregistrati automat în Ordinul Arhitectilor din România pe durata prestării serviciilor respective.

(5) În cazul în care prestatorul se deplasează pentru prima dată în România dintr-un alt stat membru pentru a presta servicii în domeniul arhitecturii, Ordinul Arhitectilor din România poate solicita să fie informat în acest sens, în prealabil, printr-o declaratie scrisă care să cuprindă informatiile privind acoperirea asigurării sau alte mijloace de protectie personală ori colectivă privind răspunderea profesională; declaratia se reînnoieste o dată pe an în cazul în care prestatorul intentionează să furnizeze servicii în domeniul arhitecturii, temporar sau ocazional, în România, în decursul anului respectiv, ori în cazul unei modificări a situatiei sale fată de cea initială; prestatorul poate prezenta această declaratie prin orice mijloace.

(6) Pentru prima prestare de servicii în domeniul arhitecturii sau în cazul unei schimbări materiale privind situatia stabilită în documente, Ordinul Arhitectilor din România poate solicita ca declaratia să fie însotită de documentele prevăzute în Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 22. - (1) Arhitectii cetăteni ai unui stat membru de origine sau de provenientă, care au dreptul de a exercita profesia de arhitect pe teritoriul acestor state si care nu au drept de semnătură ori un alt drept echivalent, se adresează Ordinului Arhitectilor din România pentru a fi înscrisi într-un registru special.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul arhitectilor cetăteni ai unui stat membru de origine sau de provenientă care solicită stabilirea în România si au dobândit dreptul de a exercita profesia de arhitect pe teritoriul acestor state, fără să fi dobândit dreptul de semnătură ori un alt drept echivalent.

(3) Cetătenii unui stat membru de origine sau de provenientă care solicită stabilirea în România, nu detin drept de semnătură sau un alt drept echivalent si îndeplinesc conditiile minime de formare referitoare la detinerea titlului de arhitect prevăzute de directivă vor dobândi, la cerere, drept de semnătură în aceleasi conditii ca si cetătenii români, potrivit legii.

Art. 23. - (1) Documentele necesare recunoasterii titlurilor oficiale de calificare în profesia de arhitect sunt:

a) dovada cetăteniei persoanei în cauză;

b) copie de pe atestatele de competentă profesională sau de pe titlul de calificare, care asigură accesul la profesia de arhitect si atestarea experientei profesionale a persoanei în cauză;

c) certificat emis de autoritatea competentă din statul de origine sau de provenientă, care să ateste faptul că solicitantul detine acele titluri oficiale de calificare sau alte documente doveditoare ale calificării profesionale care îndeplinesc criteriile legislatiei Uniunii Europene în domeniu;

d) dovadă privind caracterul onorabil sau dovada prin care se suspendă, se limitează ori se interzice exercitarea unei profesii în caz de eroare profesională gravă sau de infractiune;


e) documentele prevăzute la lit. d) sunt valabile 3 luni de la eliberarea acestora de autoritătile competente ale statului membru de origine sau de provenientă.

(2) În caz de îndoială justificată, Ordinul Arhitectilor din România poate solicita autoritătilor competente ale unui stat membru confirmarea autenticitătii titlurilor oficiale de calificare care atestă calificarea de arhitect eliberate în acel stat, precum si, după caz, confirmarea faptului că posesorul acestora îndeplineste conditiile minime de formare profesională prevăzute de legislatia natională.

(3) Titlurile oficiale de calificare eliberate de statele membre se recunosc pe teritoriul României dacă titlul oficial de calificare a fost eliberat de către autoritătile competente din unul dintre statele membre, iar formarea profesională de arhitect a fost dobândită în totalitate sau partial pe teritoriul unui alt stat membru.

(4) În caz de îndoială justificată, atunci când o autoritate competentă a unui stat membru a eliberat un titlu oficial de calificare, care include o formare efectuată în totalitate sau partial într-o institutie recunoscută dintr-un alt stat membru, în cazul în care România este stat membru gazdă, Ordinul Arhitectilor din România are dreptul să solicite organismului competent al statului membru de origine sau de provenientă în care a fost eliberat titlul oficial de calificare să verifice:

a) dacă formarea asigurată de institutia în cauză a fost certificată în mod oficial de institutia de învătământ din statul membru de origine sau de provenientă în care a fost eliberat titlul oficial de calificare;

b) dacă titlul oficial de calificare eliberat este acelasi cu cel care ar fi fost eliberat în cazul în care ciclul de formare s-ar fi derulat în întregime în statul membru de origine sau de provenientă în care a fost eliberat titlul oficial de calificare;

c) dacă titlul oficial de calificare eliberat conferă aceleasi drepturi de acces la profesie pe teritoriul statului membru de origine sau de provenientă în care a fost eliberat titlul oficial de calificare.

Art. 24. - (1) Atunci când Ordinul Arhitectilor din România are cunostintă de fapte grave si concrete care pot avea repercusiuni asupra începerii activitătii profesionale sau asupra exercitării profesiei de arhitect în România, săvârsite de arhitecti cetăteni ai statelor membre anterior stabilirii în România si în afara teritoriului său, acesta informează statul membru de origine ori de provenientă al celor în cauză.

(2) Ordinul Arhitectilor din România comunică statelor membre gazdă informatiile solicitate cu privire la sanctiunile disciplinare de natură profesională sau administrativă, precum si cu privire la sanctiunile penale interesând exercitiul profesiei de arhitect, aplicate cetătenilor statelor membre pe durata exercitării profesiei în România.

(3) Ordinul Arhitectilor din România analizează informatiile transmise de statele membre gazdă cu privire la faptele grave comise de arhitectii cetăteni români sau care provin din România anterior stabilirii în statul membru gazdă si în afara teritoriului său, fapte care pot avea repercusiuni asupra începerii activitătii profesionale ori asupra exercitării profesiei de arhitect în acel stat.

(4) Ordinul Arhitectilor din România decide asupra naturii si amplorii investigatiilor pe care le întreprinde în situatiile pentru care a fost sesizat si comunică statului membru gazdă, în termen de 3 luni de la primirea solicitării acestuia, consecintele care rezultă cu privire la certificatele si documentele pe care Ie-a emis în cazurile respective.

(5) Ordinul Arhitectilor din România asigură confidentialitatea informatiilor primite si transmise.

Art. 25. - (1) Ordinul Arhitectilor din România si autoritătile competente omoloage din statele membre de origine sau de provenientă colaborează îndeaproape si îsi acordă asistentă reciprocă pentru a facilita punerea în aplicare a prezentelor norme si a directivei. Autoritătile competente asigură confidentialitatea informatiilor pe care le schimbă, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Pentru fiecare prestare de servicii, Ordinul Arhitectilor din România poate solicita autoritătilor competente omoloage din statul membru de stabilire orice informatii pertinente cu privire la legalitatea conditiei de stabilire, buna conduită profesională a solicitantului sau existenta sanctiunilor disciplinare ori penale, cu aplicarea prevederilor art. 23.

Art. 26. - În cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse în vederea autorizării, Ordinul Arhitectilor din România va contacta autoritătile competente din statul membru în cauză si prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne - IMI, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010, si cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 27. - (1) Ordinul Arhitectilor din România examinează documentatia prezentată de solicitant pentru recunoasterea titlurilor oficiale de calificare obtinute într-un stat membru si pentru recunoasterea sau, în situatia prevăzută de art. 11 alin. (2) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru dobândirea dreptului de semnătură ori a altui drept echivalent si emite decizia motivată în termen de maximum 3 luni de la depunerea documentatiei complete.

(2) În situatia prevăzută la art. 23, solicitarea de reexaminare suspendă termenul legal de solutionare. Ordinul Arhitectilor din România va continua procedura prevăzută la alin. (1) după primirea răspunsului din partea statului membru consultat sau după expirarea termenului de 3 luni prevăzut de normele Uniunii Europene pentru formularea răspunsului de către statele membre consultate în aceste situatii.

(3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la instanta de contencios administrativ competentă.

Art. 28. - (1) În situatia în care titlurile oficiale de calificare în profesia de arhitect, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora, nu îndeplinesc cerintele prevăzute în prezentele norme pentru a fi recunoscute, Ordinul Arhitectilor din România va examina cunostintele de specialitate si competentele atestate de aceste titluri oficiale de calificare si alte documente similare, precum si experienta solicitantului, comparativ cu cerintele de calificare si cunostintele prevăzute de legea română.

(2) Dacă în urma examinării comparative se constată că abilitătile si cunostintele atestate de aceste titluri oficiale de calificare corespund numai partial cerintelor de calificare si cunostintelor prevăzute de legea română, Ordinul Arhitectilor din România poate solicita persoanei interesate să dovedească că îndeplineste toate aceste cerinte prin sustinerea măsurilor compensatorii, conform Legii nr. 200/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), solicitantul poate alege să urmeze un stagiu de adaptare de cel mult 3 ani sau să sustină o probă de aptitudini.

(4) Decizia autoritătilor competente române privind recunoasterea titlurilor oficiale de calificare sau examinarea comparativă, în conformitate cu alin. (1) si (2), se aduce la cunostinta solicitantului într-un termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către acesta.

(5) Evaluarea prevăzută la alin. (2) se realizează de către o comisie formată din arhitecti cu drept de semnătură, numită de Consiliul National al Ordinului Arhitectilor din România.

Art. 29. - (1) Ordinul Arhitectilor din România confirmă primirea dosarului persoanei solicitante în termen de o lună de la data înregistrării acestuia si o informează, dacă este cazul, cu privire la lipsa oricărui document.

(2) Cererea unui arhitect cetătean al unui stat membru cu privire la accesul în România la activitătile în domeniul arhitecturii se solutionează de Ordinul Arhitectilor din România în termen de 3 luni de la data depunerii dosarului care cuprinde documentele prevăzute la art. 23, în formă completă.

(3) Decizia Ordinului Arhitectilor din România de respingere a solicitării de recunoastere în scop profesional a titlurilor oficiale de calificare care atestă calificarea de arhitect va cuprinde motivele întemeiate care au dus la respingere.

(4) Deciziile Ordinului Arhitectilor din România cu privire la recunoasterea calificărilor prevăzute de prezentele norme pot fi contestate la instantele judecătoresti de contencios administrativ potrivit legii.

Art. 30. - Cererea de recunoastere a titlurilor oficiale de calificare prevăzută la art. 29 este respinsă numai motivat si numai cu indicarea termenului de 30 de zile în care această decizie poate fi contestată si a instantei de contencios administrativ competente. În cazul în care solicitantul nu primeste răspuns în termenul prevăzut la art. 29, acesta se poate adresa instantei judecătoresti de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Art. 31. - Procedurile si formalitătile de autorizare prevăzute de prezenta hotărâre pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului articol se aplică în termen de 60 de zile de la operationalizarea punctului de contact unic electronic.

Art. 32. - (1) Având în vedere faptul că exercitarea profesiei de arhitect constituie un ansamblu de activităti complexe de interes general ce contribuie la protejarea si dezvoltarea mediului si a patrimoniului natural si construit, la îmbunătătirea conditiilor de viată în localitătile urbane si rurale, cetătenii statelor membre de origine sau de provenientă, precum si cetătenii statelor terte trebuie să detină cunostintele lingvistice minime necesare exercitării profesiei de arhitect în România, precum si să facă dovada cunoasterii legislatiei române necesare exercitării dreptului de semnătură în România.

(2) Cunostintele prevăzute la alin. (1) nu intră în procedura de recunoastere.

Art. 33. - (1) Documentele prevăzute la art. 11 alin. (4) lit. a) si c) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si documentele prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d) si art. 24 produc efecte în România dacă sunt prezentate autoritătilor abilitate în termen de 3 luni de la data eliberării lor.

(2) Certificatul privind dobândirea experientei profesionale practice prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se eliberează de către arhitectul cu drept de semnătură sub îndrumarea căruia s-a desfăsurat stagiul.

Art. 34. - Ordinul Arhitectilor din România transmite autoritătii de stat în domeniul arhitecturii anual, până la 31 martie, următoarele informatii statistice aferente anului precedent:

a) numărul arhitectilor cetăteni români care au primit drept de semnătură;

b) numărul arhitectilor din statele membre care au primit drept de semnătură, cu exceptia celor prevăzuti la lit. a);

c) numărul arhitectilor români care au solicitat drept de semnătură;

d) numărul arhitectilor din statele membre care au solicitat drept de semnătură, cu exceptia celor prevăzuti la lit. c);

e) numărul cererilor de obtinere a dreptului de semnătură respinse;

f) motivele respingerii cererilor de obtinere a dreptului de semnătură;

g) numărul contestatiilor pentru respingerea cererii de obtinere a dreptului de semnătură;

h) rezultatele solutionării contestatiilor prevăzute la lit. g);

i) orice alte informatii referitoare la exercitarea profesiei de arhitect, solicitate în mod expres pentru fundamentarea politicilor si strategiilor în domeniu.

 

CAPITOLUL IV

Exercitarea profesiei de arhitect de către cetătenii români în afara teritoriului României

 

Art. 35. - Ordinul Arhitectilor din România eliberează arhitectilor cetăteni români sau cetăteni ai statelor membre, titulari ai unor titluri oficiale de calificare eliberate si recunoscute de autoritătile competente ale statului român, care doresc să exercite profesia de arhitect în afara teritoriului României, orice tip de document din domeniul său de competentă necesar recunoasterii profesionale, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 36. - Prevederile prezentelor norme se aplică si cetătenilor români care se află în una dintre situatiile reglementate de acestea, precum si cetătenilor statelor terte care beneficiază de aceleasi drepturi ca si cetătenii români, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 37. - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului comunică celorlalte state membre si Comisiei Europene orice modificări intervenite în ceea ce priveste titlurile oficiale de calificare în domeniul arhitecturii eliberate pe teritoriul României.

Art. 38. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.

 


ANEXA Nr. 1 si 2

la norme*)

 

Titluri de calificare ca arhitect, recunoscute în temeiul art. 8 din norme

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

Diplomele sau alte documente similare eliberate de institutiile de învătământ superior din România

 

I. Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu" din Bucuresti

a) 1953-1966 - Institutul de Arhitectură „Ion Mincu" din Bucuresti: arhitect;

b) 1967-1974 - Institutul de Arhitectură „Ion Mincu" din Bucuresti: diplomă de arhitect, specialitatea Arhitectură;

c) 1975-1977 - Institutul de Arhitectură „Ion Mincu" din Bucuresti, Facultatea de Arhitectură: diplomă de arhitect, specializarea Arhitectură;

d) 1978-1991 - Institutul de Arhitectură „Ion Mincu" din Bucuresti, Facultatea de Arhitectură si Sistematizare: diplomă de arhitect, specializarea Arhitectură si Sistematizare;

e) 1992-1993 - Institutul de Arhitectură „Ion Mincu" din Bucuresti, Facultatea de Arhitectură si Urbanism: diplomă de arhitect, specializarea Arhitectură si Urbanism;

f) 1994-1997 - Institutul de Arhitectură „Ion Mincu" din Bucuresti, Facultatea de Arhitectură si Urbanism: diplomă de licentă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;

g) 1998-1999 - Institutul de Arhitectură „Ion Mincu" din Bucuresti, Facultatea de Arhitectură: diplomă de licentă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;

h) din anul 2000 până în prezent: Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu" din Bucuresti, Facultatea de Arhitectură: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură.

II. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

a) 1990-1992 - Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;

b) 1993-1994 - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;

c) 1994-1997 - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii: diplomă de licentă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;

d) 1998-1999 - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură si Urbanism: diplomă de licentă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;

e) din anul 2000 până în prezent - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură si Urbanism: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură.

III. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iasi

a) 1993 - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iasi, Facultatea de Constructii si Arhitectură: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;

b) 1994-1999 - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iasi, Facultatea de Constructii si Arhitectură: diplomă de licentă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;

c) 2000-2003 - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iasi, Facultatea de Constructii si Arhitectură: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;

d)din 2004 - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iasi, Facultatea de Arhitectură: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură.

IV. Universitatea Politehnica din Timisoara

a) 1993-1995 - Universitatea Tehnică din Timisoara, Facultatea de Constructii: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură si urbanism, specializarea Arhitectură generală;

b) 1995-1998 - Universitatea Politehnica din Timisoara, Facultatea de Constructii: diplomă de licentă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;

c) 1998-1999 - Universitatea Politehnica din Timisoara, Facultatea de Constructii si Arhitectură: diplomă de licentă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;

d) din anul 2000 până în prezent - Universitatea Politehnica din Timisoara, Facultatea de Constructii si Arhitectură: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură.

V. Universitatea din Oradea

a) 2002 - Universitatea din Oradea, Facultatea de Protectia Mediului, diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;

b) din anul 2003 până în prezent - Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură si Constructii: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură.

VI. Universitatea Spiru Haret Bucuresti

a) din anul 2002 până în prezent - Universitatea Spiru Haret Bucuresti, Facultatea de Arhitectură: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valoarea de inventar a imobilelor apartinând domeniului public al statului, înregistrate la pozitiile M.F.P. nr. 34290, nr. 61991 (partial), nr. 61992 si nr. 107426 din anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării, în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 949.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, a căror valoare de inventar se majorează ca urmare a reevaluării

 

Nr. de inventar M.F.P.

Denumirea

Adresa

Valoarea de inventar (lei) actualizată

Baza legală a majorării valorii de inventar

Situatia juridică

Tip bun

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriere/dat cu titlu gratuit

34290

Clădire

Municipiul Târgoviste,

bd. I.C. Brătianu nr. 27,

judetul Dâmbovita

2.862.682,11

Proces-verbal nr. 15.386/28.12.2009 cu privire la reevaluarea activelor fixe, terenuri si constructii

În administrarea ANCPI

În folosinta gratuită aOCPI Dâmbovita

Imobil

61991

(partial)

Imobil

Municipiul Sibiu,

str. Calea Dumbrăvii nr. 34,

judetul Sibiu

138.817

Raport de evaluare a proprietătii imobiliare nr. 7.108/11.08.2009

În administrarea ANCPI

În folosinta gratuită aOCPI Sibiu

Imobil

61992

Teren

Municipiul Sibiu,

str. Calea Dumbrăvii nr. 34,

judetul Sibiu

1.225.483

Raport de evaluare a proprietătii imobiliare nr. 7.109/11.08.2009

În administrarea ANCPI

În folosinta gratuită aOCPI Sibiu

Imobil

107426

Magazie+ garaj

Municipiul Sibiu,

str. Vasile Pârvan nr. 6,

judetul Sibiu

128.644

Raport de evaluare a proprietătii imobiliare nr. 7.107/11.08.2009.

În administrarea ANCPI

În folosinta gratuită aOCPI Sibiu

Imobil


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) si al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valoarea de inventar a imobilelor apartinând domeniului public al statului, înregistrate la pozitiile M.F.P. nr. 115082 si 152341 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării, în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 950.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Institutia Prefectului Judetului Dolj, a căror valoare de inventar se majorează ca urmare a reevaluării

 

Nr. de inventar

M.F.P. si codul de clasificare

Denumirea si adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Situatia juridică

Tipul bunului

 

 

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/concesiune

115082

Teren, municipiul Craiova, Str. Unirii nr. 19

373.176,89

n.c. 33/30.12.2009

Administrare

Imobil

152341

Teren si clădire, municipiul Craiova, str. Amaradia nr. 93-95

8.628.804,05

n.c. 33/30.12.2009

Administrare

Imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) si al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valoarea de inventar a imobilelor apartinând domeniului public al statului, înregistrate la pozitiile M.F.P. nr. 112.297 si 112.303 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării, în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 951.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Institutia Prefectului Judetului Galati, a căror valoare de inventar se majorează ca urmare a reevaluării

 

Nr. de inventar M.F.P. si codul de clasificare

Denumirea si adresa

 

 

Valoarea de inventar actualizată

 

 

Situatia juridică

Tipul bunului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/ concesiune

112.297

Corp A- Palat Administrativ Galati - Str. Domnească nr. 56

7.662.282,30

Proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 8.440/13.11.2008

Nota contabilă nr. 22/31.12.2006

Nota contabilă nr. 21/13.12.2008

Administrare

Imobil

112.303

Corp B - Bloc Cristal Galati, str. Al. I. Cuza nr. 47

1.993.473,74

Nota contabilă nr. 21/13.12.2008

Administrare

Imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilelor apartinând domeniului public al statului, înregistrate la pozitiile M.F.P. nr. 37.878 si nr. 101.298 în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2005 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 952.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, a căror valoare de inventar se modifică

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Anul dobândirii/dării în folosintă

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Tipul bunului

37.878

8.29.10

42-07

Municipiul Slatina,

Str. Cazărmii nr. 40, judetul Olt

1974

14.541.369,86

imobil

101.298

8.29.10

45-284

Municipiul Slatina,

Str. Cazărmii nr. 40, judetul Olt

1974

1.667.429,42

imobil


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu, a unor terenuri aflate în domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu, a unor terenuri situate în comunele Săbăreni, Herăsti, Bucsani si Cosoba, judetul Giurgiu, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute din domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale în domeniul public al statului prin hotărâri ale consiliilor locale, în vederea construirii unor sedii de politie.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si de cadastru si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 953.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor aflate în domeniul public al statului care se dau în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu

 

Locul unde este situat terenul

Actul prin care s-a făcut trecerea

terenului în domeniul public al statului

Persoana juridică

de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice

Numărul de înregistrare

în inventarul domeniului

public

Comuna Săbăreni, satul Săbăreni, judetul Giurgiu

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Săbăreni nr. 9/2008

Din administrarea Consiliului Local al Comunei Săbăreni, judetul Giurgiu

Statul român, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu

Suprafata terenului = 1.000,00 m2 C.F. nr. 2.949/N nr. cadastral 5740

Ministerul Finantelor Publice urmează să atribuie număr de inventar pentru acest teren.

Comuna Herăsti, satul Herăsti, judetul Giurgiu

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Herăsti nr. 10/2008

Din administrarea Consiliului Local al Comunei Herăsti, judetul Giurgiu

Statul român, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu

Suprafata terenului = 1.000,00 m2 C.F. nr. 334/N nr. cadastral 1.116

Ministerul Finantelor Publice urmează să atribuie număr de inventar pentru acest teren.

Comuna Bucsani, satul Bucsani, judetul Giurgiu

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bucsani nr. 14/2007

Din administrarea Consiliului Local al Comunei Bucsani, judetul Giurgiu

Statul român, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu

Suprafata terenului = 1.000,00 m2 C.F. nr. 464/N nr. cadastral 788

Ministerul Finantelor Publice urmează să atribuie număr de inventar pentru acest teren.

Comuna Cosoba, satul Cosoba, judetul Giurgiu

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cosoba nr. 8/2008

Din administrarea Consiliului Local al Comunei Cosoba, judetul Giurgiu

Statul român, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu

Suprafata terenului = 451,00 m2

C.F. nr. 517/N nr. cadastral 5552

Ministerul Finantelor Publice urmează să atribuie număr de inventar pentru acest teren.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Sânnicolau Român si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânnicolau Român, judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat în comuna Sânnicolau Român, judetul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor, în domeniul public al comunei Sânnicolau Român si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânnicolau Român, judetul Bihor, în vederea amenajării unui azil de bătrâni, a unei grădinite, a unui centru social si a unor locuinte de serviciu.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 954.

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Sânnicolau Român si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânnicolau Român, judetul Bihor

 

Denumirea si locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Imobil 49-193, localitatea Sânnicolau Român, comuna Sânnicolau Român, judetul Bihor

Statul român si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor

Comuna Sânnicolau Român si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânnicolau Român

Imobil compus din două constructii:

Suprafata construită = 290 m2,

din care:

C1 = 132m2 C2=158m2

Suprafata terenului = 6.116 m2

Nr. cadastral: 184

Nr. C.F: 50.238

Valoarea de inventar = 62.712,02 lei


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor si conditiilor privind angajarea si executarea, la cerere, prin unitătile Ministerului Apărării Nationale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului apărării nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor si conditiilor privind angajarea si executarea, la cerere, prin unitătile Ministerului Apărării Nationale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 1 septembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prestările de servicii în alte domenii de activitate decât cele prevăzute în anexa nr. 1 se pot executa de unitătile militare, potrivit specificului acestora, numai cu aprobarea prealabilă a sefului Statului Major General."

2. La articolul 4, alineatul (3) se abrogă.

3. La articolul 9, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Comandantul unitătii militare care nu are structură financiar-contabilă solicită de la unitatea militară care are în responsabilitate asigurarea financiară a respectivei unităti desemnarea unui/unor reprezentant/reprezentanti în comisia de negociere."

4. La articolul 10, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care există 2 sau mai multi solicitanti pentru acelasi serviciu, criteriile care se au în vedere la negociere sunt legate de oferta cea mai avantajoasă prezentată de beneficiarul prestărilor de servicii si, unde este cazul, de conditiile privind hrănirea, echiparea, cazarea, transportul, asistenta medicală pentru personalul participant si de protectia mediului, securitatea si sănătatea în muncă pe care acesta le oferă."

5. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Încheierea contractului de prestări de servicii se face după finalizarea negocierii tarifului pentru prestarea de servicii si aprobarea procesului-verbal respectiv de către persoanele prevăzute la art. 4."

6. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea contractului de prestări de servicii, exclusiv ziua semnării si inclusiv ziua plătii, beneficiarul care are calitatea de persoană fizică sau persoană juridică de drept privat este obligat să achite în avans 50% din contravaloarea acestuia.

(2) În cazul în care beneficiarul are calitatea de persoană juridică de drept public, plătile în avans se execută în conformitate cu prevederile legale care reglementează actiunile si categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile si limitele pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice.

(3) În cazul în care beneficiarul are calitatea de angajat al unei structuri din compunerea sau subordinea Ministerului Apărării Nationale, acesta achită contravaloarea prestării de servicii stabilite prin contract după efectuarea acesteia, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la finalizarea acesteia."

7. La anexa nr. 1, după pozitia 122 se introduc patru noi pozitii, pozitiile 123-126, cu următorul cuprins:

„123. Servicii de control al calitătii

124. Servicii de asigurare a calitătii

125. Servicii de reparare si de întretinere a materialelor de securitate si apărare

126. Servicii de testare si evaluare de arme de foc si munitie".

8. La anexa nr. 2, punctele 4-6 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„4. Tariful stabilit initial pentru prestare....................................

5. Tarifele oferite pe parcursul negocierii.................................

6. Prestarea a fost stabilită la tariful de............................lei."

9. La anexa nr. 3, punctele V si VIII se modifică si vor avea următorul cuprins:

„V. Tariful prestării de servicii

Art. x. - Tariful prestării de servicii este în valoare de.......lei.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. x. - Forta majoră reprezintă un eveniment mai presus de controlul părtilor, care nu se datorează greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibilă executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaiele, revolutiile, incendiile, inundatiile sau orice alte catastrofe naturale, precum si restrictiile apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enuntiativă.

Art. x. - Forta majoră absolvă părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta actionează.

Art. x. - Forta majoră apără de răspundere partea care o invocă si o dovedeste în conditiile legii. Forta majoră se va notifica si se va dovedi în termen de 5 zile de la aparitia ei, cu documente oficiale, emise de autoritătile competente.

Art. x. - Îndeplinirea contractului se suspendă în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

Art. x. - În termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea contractului, beneficiarul va achita ... % - procentul se stabileste potrivit art. 15 alin. (1) sau alin. (2), după caz - din contravaloarea prestatiei, ca avans pentru derularea în bune conditiuni a acesteia. Plata se va face prin depunerea sumei în contul sau la casieria prestatorului."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 9 septembrie 2010.

Nr. M.104

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 6 mai 2009, se completează după cum urmează:

1. La capitolul 1 „Avize, receptii si furnizare date" grupa de servicii 1.1 „Avize si receptii", după codul 1.1.3 se introduce un nou cod, codul 1.1.4, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Grupe de servicii

Codul serviciului

Denumirea serviciului

Termen

(zile lucrătoare)

Termen în regim de

urgentă

(zile lucrătoare)

„1.

Avize, receptii si furnizare date

 

 

 

1.1.

Avize si receptii

1.1.4.

Receptia documentelor cartografice de uz public, care nu implică măsurători

12

5"

 

2. La capitolul 2 „Servicii de cadastru si publicitate imobiliară" grupa de servicii 2.7 „Consultare/informare", după codul 2.7.7 se introduc două noi coduri, codurile 2.7.8 si 2.7.9, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Grupe de servicii

Codul serviciului

Denumirea serviciului

Termen

(zile lucrătoare)

Termen în regim de

urgentă

(zile lucrătoare)

„2.7.

Consultare/ informare

2.7.8.

Eliberare duplicat

21

 

2.7.9.

Schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice/Emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnătură

9

3"

 

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 627.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice ale serviciilor de acces la elemente de infrastructură

 

În temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (2) pct. 21, precum si ale art. 11 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, precum si ale art. 32 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se identifică piata relevantă din sectorul comunicatiilor electronice a serviciilor de acces la elemente de infrastructură, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, ale cărei caracteristici pot justifica impunerea unor obligatii specifice în sarcina furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată.

Art. 2. - Pe piata identificată în conformitate cu dispozitiile art. 1, Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii realizează periodic analize de piată, în scopul determinării situatiei concurentiale si al impunerii, mentinerii, modificării sau retragerii obligatiilor specifice prevăzute în cap. II din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 10 septembrie 2010.

Nr. 626.

 

ANEXĂ

 

Piata relevantă din sectorul comunicatiilor electronice a serviciilor de acces la elemente de infrastructură

 

a) Piata relevantă a produsului

Piata serviciilor de acces la elemente de infrastructură

Piata cuprinde serviciile de acces, total sau partajat, la bucla sau subbucla locală din cupru la nivelul repartitoarelor principale sau al repartitoarelor intermediare, inclusiv la bucla locală la nivelul cabinetelor stradale ori al clădirilor până la care este instalată fibră optică, atunci când segmentul terminal este constituit din fire metalice de cupru sau cablu UTP/FTP, precum si la bucla locală din fibră optică, inclusiv serviciile de acces la bucla sau subbucla locală furnizate pentru propria activitate.

Piata identificată este o piată de gros, pe care pot fi impuse obligatii ex ante în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României


 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulilor de organizare si desfăsurare a testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) si art. 10 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulile de organizare si desfăsurare a testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 171.

ANEXĂ

REGULI

de organizare si desfăsurare a testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar

 

ARTICOLUL 1

 

Potrivit prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu se organizează de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, prin Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari (DAPCS).

 

ARTICOLUL 2

Înscrierea la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

 

(1) Pentru înscriere la test, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

- sunt licentiate ale unei facultăti cu profil economic; si

- au o vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum 4 ani.

(2) În vederea înscrierii la test, candidatii vor depune în perioada în care vor avea loc înscrierile, la sediul Camerei din Bucuresti, Str. Sirenelor nr. 67-69, următoarele acte:

- cerere-model (conform anexei care face parte integrantă din prezentele reguli);

- copie a documentului de achitare a taxei de înscriere;

- copie legalizată a diplomei de licentă;

- copie a cărtii de muncă si adeverintă, acolo unde este cazul, care să ateste experienta în domeniul financiar-contabil;

- copie a actului de identitate;

- cazier juridic în perioada de valabilitate;

- două fotografii tip buletin.

(3) DAPCS va elibera în momentul înscrierii legitimatia de participare la examen.

 

ARTICOLUL 3

Data de organizare a testului si centrele de examinare

 

Camera va publica pe site-ul propriu data si perioada în care vor avea loc înscrierile, tematica de examen, precum si locul si data în care va avea loc testul, centrele de examinare si alte informatii suplimentare.

 

ARTICOLUL 4

Desfăsurarea testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

 

(1) a) Testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu va avea două sectiuni:

- sectiunea de test-grilă: vor exista 3 variante de răspuns din care o singură variantă de răspuns va fi corectă;

- sectiunea scrisă.

b) Timpul alocat completării testului este de 3 ore.

(2) Intrarea în sală a candidatilor se va face cu o jumătate de oră înainte de ora de începere a examenului, pe baza legitimatiei de acces si a cărtii de identitate/buletinului de identitate.

(3) Odată cu începerea examenului se interzice intrarea oricărui candidat în sala de examen.

(4) Lucrările candidatilor sunt secrete. Pentru asigurarea caracterului secret, numele, prenumele si numărul de legitimatie ale fiecărui candidat se vor înscrie în coltul negru al lucrării, care se va sigila la predarea acesteia.

(5) Candidatii nu au voie în sala de examen cu niciun material în afara pixului sau a stiloului.


(6) La iesirea din sală candidatii vor preda toate materialele primite si vor semna pentru predarea lucrării de examen.

 

ARTICOLUL 5

Rezultatele testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

 

(1) Verificarea probelor testului se va face de către o comisie de verificare, aprobată de către Consiliul Camerei.

(2) Punctajul de promovare trebuie să fie minimum 7.

(3) Pe baza punctajelor obtinute, evidentiate în listele aferente, comisia de verificare va întocmi procesul-verbal de comunicare a rezultatelor testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu.

(4) Rezultatele testului se vor publica pe site-ul Camerei.

(5) Rezultatul afisat de comisia de verificare se poate contesta o singură dată, în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la afisare. Contestatiile se depun la sediul Camerei.

(6) Solutionarea contestatiilor va fi făcută de o comisie formată din alte persoane decât cele din comisia de verificare. Comisia va reexamina testele ale căror rezultate au fost contestate si va publica rezultatele pe site în termen de 7 zile lucrătoare de la depunerea contestatiilor.

(7) Candidatii care au realizat minimum 7 puncte sunt declarati admisi. Candidatii declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu vor urma procedurile de înscriere stabilite prin Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar.

 

ARTICOLUL 6

Taxa de înscriere la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

 

Taxa de înscriere la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu nu se rambursează în cazul neprezentării.

 

ARTICOLUL 7

 

La data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 109/2008 privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 21 februarie 2008, se abrogă.

 

ANEXA

la reguli

 

CERERE

de înscriere la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

- model -

 

Subsemnatul/Subsemnata,........................................................................................, născut/născută la data de............................., în comuna (orasul)........................................................, cu domiciliul în localitatea..................................................., str.................................................nr.........., bl......., sc......, et......., ap........, judetul/sectorul ............................................, legitimat/legitimată cu buletin/carte de identitate/pasaport seria.........nr......................, eliberat de.........................la data de.........................., cod numeric personal...................................., telefon: domiciliu.........................., serviciu:........................, mobil:..........................., e-mail:....................................................., solicit înscrierea la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu.

Anexez:

- copie legalizată a diplomei de licentă;

- copie a cărtii de muncă;

- adeverintă care atestă experienta în domeniul financiar-contabil;

- copie a actului care atestă detinerea calitătii de expert contabil;

- copie a actului de identitate;

- cazier juridic în perioada de valabilitate;

- două fotografii tip buletin;

- copie a documentului de achitare a taxei de înscriere.

 

(data)

.................................

(semnătura)

.................................

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.