MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 633/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 633         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Miercuri, 8 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

19. - Hotărâre pentru alegerea unui vicepresedinte al Senatului

 

20. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

911. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

912. - Hotărâre pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spatiul aerian national, precum si a conditiilor în care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/pe alte terenuri sau suprafete de apă decât aerodromurile certificate

 

913. - Hotărâre privind trecerea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Lugoj si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, judetul Timis

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

220. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Tufă Radian Doru în functia publică de secretar general adjunct

 

221. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Dobre Gheorghe în functia publică de secretar general

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

819. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale GALANT LEASING - IFN S.A

 


HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru alegerea unui vicepresedinte al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) si (5) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 26 si 27 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se alege în functia de vicepresedinte al Senatului domnul senator Petru Filip, Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal, în locul doamnei Anca-Daniela Boagiu, care a demisionat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 19.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 20 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. II „Componenta Comisiei pentru buget, finante, activitate bancară si piată de capital", domnul senator Rasaliu Marian-lulian - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Ariton Ion - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

2. La anexa nr. III „Componenta Comisiei economice, industrii si servicii", domnul senator Berceanu Radu Mircea - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Rasaliu Marian-lulian - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

3. La anexa nr. XII „Componenta Comisiei pentru drepturile omului, culte si minorităti", domnul senator Ariton Ion - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Berceanu Radu Mircea - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 septembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 20.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Pozitiile M.F. nr. 62597, 120861, 145347 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta proprie si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 911.

 

ANEXĂ

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităti ale administratiei publice centrale)

13646233

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Sl TURISMULUI

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator tertiar de credite

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare- dezvoltare, care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public al statului

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

 

 

Cod de clasificare

 

 

Denumire

 

 

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosintă

 

 

Valoarea de inventar

(în lei)

 

 

Situatia juridică

Situatia juridică

actuală

Tipul bunului

 

 

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

62597

8.29.04

Clădire sediu

Spatiu ocupat: două etaje cu suprafată 1.361,6 m2

Ministerul Mediului si Pădurilor

Tara: România Municipiul Bucuresti, sectorul 4, Bd. Libertătii nr. 12

2003

9.417.550

H.G. nr. 734/2003

În administrare

 

Imobil

120861

8.29.04

Clădire

Tronson 1 (P+M+E1.2, 3) Clădire din beton armat S. totală = 2.406 m2

Ministerul Finantelor

Publice

Tara: România Municipiul Bucuresti, sectorul 5, str. Apolodor nr. 17

2001

5.543.940

H.G. nr. 119/1993 H.G. nr. 337/1996 H.G. nr. 520/2001

În administrare

 

Imobil

145347

8.29.04

Hală

Schele metalice; părti constructii; subansamble materiale

 

Tara: România Judetul Timis MRJ Timisoara str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5

2003

22.050

H.G. nr. 863/2003

În administrare

 

Imobil


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spatiul aerian national, precum si a conditiilor în care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/pe alte terenuri sau suprafete de apă decât aerodromurile certificate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileste procedura de autorizare a zborurilor în spatiul aerian national, precum si conditiile în care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/pe alte terenuri sau suprafete de apă decât aerodromurile certificate.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor persoanelor fizice si juridice care efectuează operatiuni aeriene cu aeronave civile sau de stat în spatiul aerian national, indiferent de cetătenia, respectiv nationalitatea acestor persoane si indiferent de categoriile de aeronave utilizate si de statul de înmatriculare/identificare al acestora.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) operator al aeronavei- persoană fizică sau juridică care efectuează operatiuni aeriene cu o aeronavă civilă ori de stat; în cazul operatiunilor aeriene civile operator al aeronavei este considerat persoana al cărei certificat, autorizatie si/sau licentă stau/stă la baza efectuării operatiunii respective sau în cazul în care, conform reglementărilor aplicabile, un astfel de document nu este necesar, pilotul comandant al aeronavei;

b) zone dens populate - zonele cu ansambluri de clădiri situate în localităti urbane sau rurale, precum si orice terenuri pe care se adună un număr mare de persoane în scop recreational ori pentru participarea la diverse manifestatii în aer liber;

c) fortă majoră - eveniment imprevizibil si inevitabil care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de executare a unui zbor în conditii de sigurantă;

d) spatiu aerian de clasa G - zonă delimitată de spatiu aerian în care nu sunt furnizate servicii de trafic aerian;

e) zbor VFR - un zbor efectuat în conformitate cu regulile zborului la vedere;

f) spatiu aerian segregat - un volum de spatiu aerian definit care în mod normal se află sub responsabilitatea unei autorităti de aviatie, care este temporar segregat prin acord comun, pentru folosire exclusivă pentru altă autoritate de aviatie si prin care, pe perioada respectivă, alt trafic nu este autorizat să tranziteze;

g) spatiu aerian restrictionat- un volum de spatiu aerian definit în interiorul căruia pot fi executate activităti periculoase pentru zbor în intervale de timp specificate - zonă periculoasă; sau spatiul aerian situat deasupra suprafetei terestre ori apelor teritoriale ale unui stat în interiorul căreia zborul aeronavelor este restrictionat în conformitate cu niste conditii specificate - zonă restrictionată; sau spatiul aerian situat deasupra suprafetei terestre ori apelor teritoriale ale unui stat în interiorul căreia zborul aeronavelor este interzis - zonă interzisă;

h) regiune de informare a zborurilor- FIR Bucuresti - zonă de spatiu aerian de dimensiuni definite în care România are obligatia furnizării serviciilor de informare a zborurilor si de alarmare.

(2) Termenii aeronavă de stat, spatiu aerian national, spatiu aerian rezervat si operatiuni aeriene civile au întelesul din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Zborul unei aeronave civile în spatiul aerian national, cu exceptia zborului VFR executat în întregime într-o zonă de spatiu aerian de clasa G, precum si zborul unei aeronave civile care traversează granita regiunii de informare a zborurilor - FIR Bucuresti se consideră autorizate dacă pentru zborul respectiv operatorul aeronavei a depus un plan de zbor, în conformitate cu reglementările aeronautice în vigoare, iar aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse tertilor.

(2) Zborul VFR al unei aeronave civile, executat în întregime într-o zonă de spatiu aerian de clasa G, se consideră autorizat dacă aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse tertilor, iar pentru zborul respectiv operatorul aeronavei a depus un plan de zbor în conformitate cu reglementările aeronautice în vigoare sau, la alegerea operatorului, a făcut o informare de trafic VFR la Ministerul Apărării Nationale, în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu exonerează operatorul aeronavei de obligatia detinerii, după caz, a autorizatiilor, certificatelor si/sau licentelor prevăzute de reglementările referitoare la desfăsurarea tipului respectiv de operatiune aeriană civilă în spatiul aerian national. Extrase din actele normative în vigoare referitoare la documentele sus-mentionate, corespunzătoare tuturor categoriilor de aeronave civile, respectiv fiecărui tip de operatiune aeriană, se publică prin grija Autoritătii Aeronautice Civile Române pe pagina de web proprie si în Publicatia de Informare Aeronautică a României (AIP - România).

(4) Orice aeronavă civilă care efectuează un zbor într-o portiune din spatiul aerian national unde furnizarea serviciilor de trafic aerian este obligatorie trebuie să aibă posibilitatea de a efectua comunicatii radio bilaterale si trebuie să fie echipată cu transponder care va functiona pe tot parcursul zborului respectiv, indiferent dacă o parte a acestuia se desfăsoară într-o zonă de spatiu aerian de clasă G. Cu autorizarea expresă a unei unităti de control al traficului aerian pentru zona proprie de responsabilitate, o aeronavă civilă poate efectua zborul în zona respectivă si fără a fi echipată cu transponder.

(5) Pe timp de pace, modalitatea de clasificare si de organizare a spatiului aerian national, inclusiv cea de stabilire a spatiilor aeriene segregate, restrictionate sau rezervate, se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului apărării nationale, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale reglementărilor internationale aplicabile.

Art. 4. - (1) În plus fată de cerintele mentionate la art. 3 alin. (1) si (2), următoarele categorii de zboruri ale aeronavelor civile pot fi efectuate în spatiul aerian national numai în conditiile obtinerii unei autorizări si, după caz, a unui aviz:

a) zborurile tehnice, care pot fi executate numai în conditiile autorizării de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau de către organismul căruia i s-a delegat competentă de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin reglementări specifice, în domeniul certificării tehnice ori al autorizării aeronavei respective;

b) zborurile internationale aferente operatiunilor de transport aerian public, cu aterizare pe sau decolare de pe teritoriul României, care pot fi executate numai în conditiile autorizării de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii direct ori prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, potrivit prevederilor anexei nr. 1 lit. B, respectiv C, în conditiile tratatelor internationale la care România este parte;

c) zborurile interne si internationale, cu sau fără decolare/aterizare de pe/pe teritoriul României, cu aeronave civile care transportă trupe, armament, munitii, explozivi, materiale radioactive si alte bunuri periculoase, care pot fi executate numai cu conditia autorizării de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Apărării Nationale;

d) zborurile în portiunile de spatiu aerian rezervat, segregat sau în zonele restrictionate, care pot fi executate numai în conditiile autorizării de către unitatea de trafic care efectuează controlul traficului aerian în spatiul ori zona respectiv/respectivă sau, în cazul unui zbor într-o zonă de spatiu aerian de clasă G, de către entitatea care a făcut rezervarea ori a solicitat utilizarea exclusivă, respectiv restrictionarea zonei respective de spatiu aerian;

e) zborurile deasupra municipiului Bucuresti la înăltimi mai mici de 3.000 de metri, care pot fi executate numai în conditiile obtinerii unei autorizatii de survol din partea Ministerului Apărării Nationale, cu exceptia zborurilor executate în limita zonei de control de aerodrom (CTR) Băneasa si a zborurilor de îndepărtare după decolare si de apropiere pentru aterizare pe aerodromurile certificate situate pe raza municipiului Bucuresti;

f) zborurile pentru activităti de determinări topogeodezice la o scară mai mare de 1: 20.000, fotografiere aeriană sau filmări aeriene care pot fi executate numai în conditiile obtinerii unui aviz din partea Ministerului Apărării Nationale.

(2) Procedura de acordare a autorizatiilor si, respectiv, a avizului prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) este mentionată în anexa nr. 1. Procedura de acordare a autorizatiei de survol si, respectiv, a avizului prevăzute la alin. (1) lit. e) si f) este mentionată în anexa nr. 2.

Art. 5. - (1) Zborurile cu aeronave de stat în spatiul aerian national se consideră autorizate dacă:

a) pentru aeronavele de stat românesti - a fost depus un plan de zbor sau s-a efectuat o planificare de zbor la Ministerul Apărării Nationale;

b) pentru aeronavele de stat străine - a fost obtinută o autorizare de survol din partea Ministerului Apărării Nationale si a fost depus un plan de zbor în cazul unei operări ca trafic aerian general (GAT);

c) pentru aeronavele militare de stat străine participante la aplicatii, exercitii sau antrenamente în spatiul aerian national, s-a efectuat o planificare de zbor la Ministerul Apărării Nationale.

(2) În plus fată de cerinta mentionată la alin. (1) lit. a) zborurile cu aeronave de stat românesti pentru activităti de filmare, fotografiere aeriană sau determinări topogeodezice pot fi executate numai în conditiile obtinerii unei autorizări de survol din partea Ministerului Apărării Nationale.

(3) Procedura de acordare a autorizărilor de survol de către Ministerul Apărării Nationale, prevăzute la alin. (1) lit. b) si la alin. (2), este mentionată în anexa nr. 2.

Art. 6. - Planificarea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) si c) se va efectua în conformitate cu dispozitiile specifice ale Ministerului Apărării Nationale/Statului Majorai Fortelor Aeriene.

Art. 7. - (1) Aeronavele civile care execută zboruri internationale spre/dinspre România sunt obligate să efectueze prima aterizare pe teritoriul României si ultima decolare de pe teritoriul României numai pe aerodromuri internationale sau deschise traficului international, certificate conform reglementărilor în vigoare si publicate în AIP - România, în vederea efectuării controlului pentru trecerea frontierei, precum si a inspectiei si controlului de sigurantă a zborurilor si de securitate aeronautică, conform prevederilor legale.

(2) Dacă, din cauze de fortă majoră, aterizarea si decolarea prevăzute la alin. (1) nu pot fi executate pe unul dintre aerodromurile internationale sau deschise traficului international, controlul pentru trecerea frontierei, precum si inspectia si controlul de sigurantă a zborurilor si de securitate aeronautică se efectuează la locul de aterizare ori decolare, conform prevederilor legale.

Art. 8. - (1) Aeronavele civile care efectuează zboruri interne sunt obligate să decoleze si să aterizeze numai de pe/pe aerodromuri civile certificate conform reglementărilor în vigoare emise de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, cu respectarea restrictiilor si limitărilor tehnice si operationale ale aeronavelor, stabilite potrivit reglementărilor aplicabile.

(2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română asigură publicarea listei aerodromurilor certificate si caracteristicile tehnico-operationale ale acestora în AIP - România si pe pagina web proprie.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), o aeronavă civilă cu masa maximă la decolare mai mică de 5.700 kg, care execută un zbor intern VFR pe timp de zi, încadrat în categoria operatiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviatie generală, poate ateriza pe si, respectiv, poate decola de pe un teren/o suprafată de apă, altul/alta decât un aerodrom civil certificat, în următoarele conditii cumulative:

a) terenul sau suprafata de apă este amplasat/ă în extravilanul unei localităti si s-a obtinut avizul primarului localitătii respective pentru desfăsurarea activitătilor de zbor pe terenul ori suprafata de apă respectiv/respectivă;

b) proprietarul sau, în cazul domeniului public, administratorul terenului ori al suprafetei de apă a aprobat utilizarea acestora de către aeronava în cauză;

c) dimensiunile si configuratia terenului sau ale suprafetei de apă permit desfăsurarea activitătii de zbor cu categoria respectivă de aeronavă, în conditii de sigurantă;

d) restrictiile privind activitatea de zbor pe respectivul teren/ respectiva suprafată de apă, stabilite de primar si de proprietarul sau, după caz, administratorul terenului/suprafetei de apă, precum si de către operatorii de aeronave care, potrivit prevederilor alin. (4), au obtinut anterior avizul si aprobarea prevăzute la lit. a) si b), sunt cunoscute si respectate de către operatorul aeronavei.

(4) Cererea pentru obtinerea avizului prevăzut la alin. (3) lit. a) se adresează primarului localitătii pe raza căreia se găseste terenul/suprafata de apă, de către operatorul aeronavei interesat în utilizarea respectivului teren sau a respectivei suprafete de apă, cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru începerea activitătii de zbor. Cererea va contine în mod obligatoriu datele de contact si de identificare ale operatorului aeronavei, date privind pozitionarea si dimensiunile terenului/suprafetei de apă ales/alese pentru operare, date despre aeronavă/aeronave, datele de identificare si de contact ale proprietarului sau, după caz, ale administratorului terenului/suprafetei de apă, aprobarea proprietarului ori, după caz, a administratorului pentru utilizarea terenului/suprafetei de apă, zilele si intervalul orar pentru care terenul/suprafata de apă va fi deschis/ă operării, restrictiile privind activitatea de zbor pe respectivul teren sau respectiva suprafată de apă.

(5) În cazul în care terenul prevăzut la alin. (3) este amplasat la mai putin de 500 de metri de obiective apartinând organelor de stat cu atributii în siguranta natională, la acordarea avizului prevăzut la alin. (3) lit. a), primarul are obligatia de a solicita acordul conducătorului obiectivului respectiv.

(6) Eliberarea avizului poate fi refuzată numai în cazul nedepunerii de către operatorul aeronavei a tuturor informatiilor prevăzute la alin. (4) sau al neobtinerii de către primar a acordului prevăzut la alin. (5). Avizul primarului se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii prevăzute la alin. (4). În cazul în care în termenul de 3 zile nu este eliberat avizul sau, după caz, solicitantul acestuia nu este informat cu privire la respingerea solicitării de acordare a unui aviz si motivele acestei decizii, avizul se consideră acordat tacit, exceptând cazul în care nu a fost obtinut acordul prevăzut la alin. (5).

(7) Prin aviz, primarul are dreptul, în functie de interesele locuitorilor rezidenti în respectiva localitate, ca eventual să limiteze intervalul orar în care pe terenul sau pe suprafata de apă în cauză vor avea loc activităti de zbor si să restrictioneze directiile pe care aeronavele pot decola, respectiv ateriza, astfel încât să fie evitat zborul pe deasupra locuintelor.

(8) Un aviz acordat poate fi retras de către emitent în cazul în care se constată nerespectarea restrictiilor impuse potrivit prevederilor alin. (7) sau dacă, în urma măsurătorilor efectuate de către o persoană autorizată conform legislatiei aplicabile, se constată depăsirea nivelului de zgomot admis conform legii pentru zonele rezidentiale.

(9) Răspunderea pentru desfăsurarea activitătii de zbor pe terenurile sau suprafetele de apă prevăzute la alin. (3), cu respectarea reglementărilor aeronautice în vigoare privind siguranta zborului si securitatea aeronautică, precum si răspunderea în cazul producerii de daune ca urmare a activitătii de zbor desfăsurate pe astfel de terenuri ori suprafete de apă revin în totalitate operatorului aeronavei. Proprietarul sau, după caz, administratorul terenului ori al suprafetei de apă răspunde dacă a fost de acord ca operatorii aeronavelor să execute activităti de zbor fără îndeplinirea conditiilor mentionate la alin. (3)lit. a).

Art. 9. - (1) Pot ateriza pe si, respectiv, pot decola de pe alte terenuri sau suprafete de apă decât cele prevăzute la art. 8, cu respectarea procedurilor aplicabile în astfel de situatii:

a) aeronavele civile aflate în situatii de fortă majoră;

b) aeronavele civile nepropulsate de un organ motor, precum si aeronavele civile care le tractează în cursul zborurilor de recuperare;

c) aeronavele civile care execută zboruri din categoriile urgente medicale, interventii în zone calamitate si operatiuni de căutare-salvare;

d) elicopterele civile care efectuează operatiuni de supraveghere din aer de lucrări sau elemente de infrastructură, precum si de transport obiecte suspendate, în conditiile stabilite prin autorizarea specială emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, conform reglementărilor specifice aplicabile.

(2) Răspunderea pentru desfăsurarea activitătii de zbor pe terenurile sau suprafetele de apă prevăzute la alin. (1), cu respectarea reglementărilor aeronautice în vigoare privind siguranta zborului si securitatea aeronautică, precum si răspunderea în cazul încălcării dreptului de proprietate si al producerii de daune ca urmare a activitătii de zbor desfăsurate pe astfel de terenuri sau suprafete de apă revin în totalitate operatorului aeronavei.

Art. 10. - Autorizările si avizele prevăzute în prezenta hotărâre pot fi acordate, iar planificarea si informarea pot fi efectuate pentru fiecare zbor în parte, pentru o serie de zboruri sau pentru perioade determinate de timp.

Art. 11. - (1) Operatorul unei aeronave care intentionează să execute un zbor în spatiul aerian national, inclusiv în spatiul aerian de clasă G, este obligat ca înainte de începerea zborului să se informeze cu privire la cerintele, limitările si restrictiile aplicabile zborului respectiv, prevăzute în AIP - România, în circularele de informare aeronautică si în mesajele de înstiintare (NOTAM), si este direct răspunzător de respectarea acestora.

(2) Pentru a facilita informarea operatorilor aeronavelor, mesajele NOTAM, precum si sectiunile din documentele de informare aeronautică care contin deciziile de stabilire a zonelor de spatiu aerian rezervat sau segregat, precum si a zonelor interzise, restrictionate ori periculoase, împreună cu conditiile asociate acestora, se publică pe paginile web ale furnizorilor de servicii de informare aeronautică certificati. Lista unitătilor certificate să furnizeze servicii de informare aeronautică pe teritoriul României se publică pe pagina web a Autoritătii Aeronautice Civile Române.

(3) Operatorul aeronavei este obligat să respecte ruta/traiectul sau zona de zbor pentru care a depus plan de zbor, pentru care a primit autorizare ori aviz sau pentru care a făcut informarea conform prevederilor prezentei hotărâri, precum si conditionările, restrictiile ori limitările care i-au fost impuse la acordarea autorizării sau avizului respective/respectiv. Operatorul aeronavei care intentionează să efectueze un zbor într-o zonă restrictionată sau periculoasă ori în spatiul aerian rezervat sau segregat este obligat să se informeze atât înainte de începerea zborului, cât si în timpul acestuia cu privire la conditiile de acces în respectiva zonă ori în respectivul spatiu aerian si să le respecte.

(4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului operatorului aeronavei de a modifica planul de zbor depus, respectiv informarea transmisă, cu respectarea procedurilor si reglementărilor aplicabile.

(5) Prevederile prezentei hotărâri nu exonerează operatorul unei aeronave care a depus un plan de zbor, a obtinut o autorizare sau aviz ori care a efectuat o informare despre zborul pe care urmează să-l desfăsoare de obligatia de a respecta si de a îndeplini conditiile impuse prin alte reglementări legale în vigoare, aplicabile zborului respectiv. Zborurile în zona de frontieră se execută cu respectarea prevederilor specifice ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - (1) Deasupra zonelor dens populate sunt interzise:

a) efectuarea de către aeronavele civile a zborurilor la înăltimi mai mici de 300 de metri fată de cel mai înalt obstacol fix, cu exceptia celor care execută proceduri de aterizare/ decolare pe/de pe aerodromuri certificate;

b) efectuarea de zboruri de către aeronavele civile care nu detin certificat de navigabilitate, emis conform legislatiei si reglementărilor în vigoare;

c) efectuarea de către aeronavele civile a zborurilor de acrobatie sau a zborurilor tehnice.

(2) În afara zonelor dens populate, aeronavelor civile le sunt interzise zborurile la o înăltime mai mică de 150 de metri fată de sol, cu exceptia aeronavelor care execută proceduri de aterizare/decolare pe/de pe aerodromuri certificate sau terenuri/suprafete de apă stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (3), aeronavelor care execută zboruri de acrobatie, în conditiile autorizării de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, precum si aeronavelor care execută zboruri aferente operatiunilor aeriene prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d).

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a) si alin. (2) zborurile din categoriile urgente medicale, interventii în zone calamitate si operatiuni de căutare-salvare.

Art. 13. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) executarea unui zbor în spatiul aerian national cu o aeronavă civilă pentru care nu s-a încheiat un contract de asigurare pentru acoperirea răspunderii fată de terti si, după caz, fată de pasageri, bagaje sau marfă, în conditiile stabilite de legislatia natională în vigoare si de regulamentele comunitare aplicabile;

b) efectuarea unui zbor al unei aeronave civile în spatiul aerian national sau a unui zbor care traversează granita FIR Bucuresti fără depunerea unui plan de zbor, potrivit dispozitiilor art. 3 alin. (1);

c) efectuarea unui zbor VFR al unei aeronave civile, în întregime într-o zonă de spatiu aerian de clasă G, fără depunerea unui plan de zbor ori, după caz, fără informarea Ministerului Apărării Nationale, potrivit dispozitiilor art. 3 alin. (2);

d) efectuarea unui zbor într-o zonă de spatiu aerian unde furnizarea serviciilor de trafic aerian este obligatorie, cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. (4);

e) efectuarea unui zbor tehnic fără detinerea autorizării emise de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau de către organismul căruia i s-a delegat competentă în domeniul certificării tehnice ori al autorizării aeronavei respective, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a);

f) efectuarea unui zbor cu o aeronavă civilă care transportă trupe, tehnică militară, materiale radioactive sau bunuri periculoase, fără autorizarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si/ori a avizului Ministerului Apărării Nationale, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), respectiv fără respectarea procedurii de notificare prevăzute la art. 19 alin. (6) din anexa nr. 1;

g) efectuarea unui zbor într-o zonă interzisă sau într-o portiune de spatiu aerian rezervat, segregat ori într-o zonă restrictionată fără detinerea unei autorizări din partea entitătii care a făcut rezervarea, respectiv a impus utilizarea exclusivă sau restrictionarea, ori al unitătii de trafic care efectuează controlul traficul aerian în spatiul sau zona respectivă, conform cerintei de la art. 4 alin. (1) lit. d);

h) efectuarea unui zbor deasupra municipiului Bucuresti la înăltimi mai mici de 3.000 de metri fără detinerea autorizatiei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e);

i) efectuarea unui zbor international spre/dinspre România cu încălcarea cerintei de la art. 7 alin. (1), cu exceptia cazurilor de fortă majoră;

j) amenajarea si/sau utilizarea de către operatorul aeronavei a unui teren ori a unei suprafete de apă, altul/alta decât un aerodrom certificat, cu încălcarea conditiilor si cerintelor prevăzute la art. 8 alin. (3), cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 9;

k) darea spre utilizare de către proprietar sau, după caz, administrator către un operator al aeronavei a unui teren ori a unei suprafete de apă, altul/alta decât un aerodrom certificat, care nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a);

l) efectuarea unui zbor aferent unei operatiuni de transport aerian public pe alte terenuri/suprafete de apă decât aerodromurile certificate;

m) aterizarea pe un teren sau o suprafată de apă, altul/alta decât cele prevăzute la art. 8 alin. (3), cu încălcarea conditiilor si cerintelor prevăzute la art. 9 alin. (1);

n) nerespectarea de către operatorul aeronavei a obligatiilor prevăzute la art. 11 alin. (3);

o) efectuarea unui zbor deasupra sau în afara unei zone dens populate, cu încălcarea interdictiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) si (2).

Art. 14. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 13 lit. a), e), f), h)-k) se sanctionează cu amendă de la 20.000 lei la 35.000 lei.

(2) Contraventiile prevăzute la art. 13 lit. b)-d), g), I)-o) se sanctionează cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei.

(3) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) si (2) se aplică operatorului aeronavei sau, în cazul neidentificării acestuia, persoanei pe numele căreia este emis certificatul de înmatriculare/identificare al aeronavei, cu exceptia sanctiunii pentru contraventia prevăzută la art. 13 lit. k) care se aplică proprietarului ori, după caz, administratorului terenului/suprafetei de apă.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac, cu respectarea dispozitiilor legale, de către:

a) personalul împuternicit în acest scop de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru toate contraventiile prevăzute la art. 13;

b) personalul împuternicit de primarul localitătii pe raza căreia s-a produs fapta contraventională, pentru contraventiile prevăzute la art. 13 lit. j), k) si m).

(5) Autoritatea Aeronautică Civilă Română si Aeroclubul României vor acorda sprijin primarilor pentru identificarea operatorilor sau detinătorilor aeronavelor civile în cazul constatării unor contraventii.

(6) Contraventiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - (1) Orice plan de zbor depus se închide în conformitate cu procedurile si reglementările aplicabile, în vigoare.

(2) În cazul în care, în urma nerespectării de către operatorul aeronavei a prevederilor prezentei hotărâri sau ale reglementărilor aeronautice în vigoare, au fost declansate operatiunile de căutare-salvare ori de politie aeriană, operatorul în cauză suportă costurile generate de derularea respectivelor operatiuni.

Art. 16. - (1) Controlul utilizării spatiului aerian national se efectuează de către Ministerul Apărării Nationale în conformitate cu prevederile Legii nr. 257/2001 privind modul de actiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spatiul aerian al României, republicată.

(2) În scopul exercitării atributiilor de control ale Ministerului Apărării Nationale, rezultate din Legea nr. 257/2001, republicată, planurile de zbor si autorizatiile prevăzute în prezenta hotărâre se transmit Ministerului Apărării Nationale de către unitătile de trafic aerian si, după caz, entitătile emitente.

(3) Primarii au obligatia informării Ministerului Apărării Nationale si a Autoritătii Aeronautice Civile Române cu privire la orice aviz acordat sau retras în baza prevederilor art. 8, în termen de 3 zile de la acordarea ori retragerea acestuia.

Art. 17. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare după 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia alin. (2) si (3), care intră în vigoare la data publicării.

(2) Până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Ministerul Apărării Nationale si furnizorii de servicii de informare aeronautică certificati vor duce la îndeplinire, după caz, cerintele de publicare a informatiilor prevăzute la art. 3 alin. (3) si art. 11 alin. (2), precum sila art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 22 si art. 23 alin. (2) din anexa nr. 1.

(3) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSAsi Ministerul Apărării Nationale vor stabili proceduri comune privind transmiterea datelor prevăzute la art. 16 alin. (2).

(4) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile si de stat în spatiul aerian national, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 16 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, si Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 793/1974 privind aprobarea Regimului de zbor în spatiul aerian al Republicii Socialiste România, publicată în Buletinul Oficial nr. 98 din 4 iulie 1974, cu modificările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 912.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de acordare a autorizatiilor si avizului prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din hotărâre si de informare a Ministerului Apărării Nationale conform art. 3 alin. (2) din hotărâre

 

A. Zboruri tehnice ale aeronavelor civile

Art. 1. - (1) Zborul tehnic cu o aeronavă civilă înmatriculată sau identificată în România poate fi efectuat în spatiul aerian national doar în conditiile în care pentru respectivul zbor a fost emisă o autorizatie de zbor de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, denumită în continuare A.A.C.R., sau de către organismul tehnic căruia i s-a delegat competentă de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, denumit în continuare MTI, prin reglementări specifice, în domeniul certificării tehnice ori autorizării aeronavei respective.

(2) Cererea pentru obtinerea autorizatiei de zbor se transmite la A.A.C.R. sau, după caz, organismului tehnic prevăzut la alin. (1) cu cel putin 24 de ore înainte de începerea zborului.

Art. 2. - În cazul zborurilor tehnice cu aeronave civile înmatriculate în alt stat, cererea pentru obtinerea autorizatiei de zbor se transmite la A.A.C.R. sau, după caz, organismului tehnic prevăzut la alin. (1) cu 24 de ore înainte de începerea zborului si va avea anexată autorizatia care să ateste navigabilitatea aeronavei, emisă de autoritatea competentă a statului de înmatriculare a aeronavei.

Art. 3. - Ministerul Apărării Nationale va fi informat, de către entitătile emitente, în regim de prioritate, cu privire la orice autorizatie de zbor acordată, conform prevederilor art. 1 si 2, pentru efectuarea zborurilor tehnice cu aeronave civile.

B. Zboruri internationale aferente operatiunilor de transport aerian public efectuate prin curse regulate, cu aterizare pe sau decolare de pe teritoriul României

Art. 4. - Autorizatia pentru executarea zborurilor internationale aferente operatiunilor de transport aerian public efectuate prin curse regulate, cu aterizare pe sau decolare de pe teritoriul României, se acordă de către MTI în urma constatării îndeplinirii de către operatorul aeronavelor respective a cerintelor continute în acordurile aeriene bilaterale ori multilaterale specifice încheiate de către statul român sau de către Uniunea Europeană si care sunt aplicabile României.

Art. 5. - (1) Cererea pentru obtinerea autorizatiei prevăzută la art. 4 se transmite la MTI la termenul prevăzut în acordul aerian în baza căruia operatorul aeronavei a fost desemnat să efectueze curse aeriene regulate spre/dinspre România si va contine toate informatiile mentionate în respectivul acord, inclusiv date privind programul de zbor si aeronavele care urmează să fie utilizate.

(2) Cererea va fi însotită de copii de pe certificatul de operator aerian detinut de operatorul respectiv, precum si de pe contractele de asigurare încheiate pentru aeronavele care urmează să fie utilizate.

Art. 6. - (1) În cazul în care operatorul aeronavei provine dintr-un stat care nu a încheiat un acord aerian cu România, cererea pentru acordarea autorizatiei se transmite la MTI cu cel putin 60 de zile înainte de data prevăzută pentru începerea operării.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va cuprinde cel putin următoarele informatii si documente: certificatul de operator aerian si anexele la acesta, tipul aeronavelor si însemnele de înmatriculare ale acestora, certificatele acustice ale aeronavelor, copia certificatului de asigurare pentru aeronavă, pasageri, bagaje si terti, programul de operare.

Art. 7. - Prin exceptie de la prevederile art. 4, 5 si 6, zborurile internationale aferente operatiunilor de transport aerian public efectuate prin curse regulate, cu aterizare pe sau decolare de pe teritoriul României, efectuate de operatori ai aeronavelor detinători ai unei licente valide emisă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, se consideră autorizate dacă pentru zborurile respective operatorul aeronavei a notificat la MTI programul de zbor, modificările ulterioare la acesta, precum si tipul si înmatricularea aeronavelor care vor fi utilizate.

Art. 8. - Înainte de solicitarea autorizatiei sau, după caz, notificarea programului de zbor, operatorul aeronavei are obligatia de a informa aerodromurile implicate si de a obtine confirmarea serviciilor de handling solicitate. În cazul aeroporturilor coordonate se va solicita acordarea sloturilor de decolare/aterizare.

Art. 9. - Autorizatiile acordate, incluzând si notificările prevăzute la art. 7, vor fi comunicate de către MTI aerodromurilor implicate situate pe teritoriul României, A.A.C.R. si Regiei Autonome „Administratia Română a Serviciilor de trafic Aerian" - ROMATSA.

Art. 10. - După obtinerea autorizării din partea MTI, operatorul aeronavei va depune planul de zbor în formatul, continutul si conditiile prevăzute de standardele internationale aplicabile.

Art. 11. - (1) Orice modificare survenită în graficul de operare a curselor regulate după obtinerea autorizatiei, respectiv introducerea unor zboruri aditionale, schimbarea justificată a tipului de avion, schimbarea rutei sau timpilor de zbor, anularea unor zboruri, va fi notificată de operatorul aeronavei la A.A.C.R. cu cel putin două zile înainte de data prevăzută pentru introducerea modificării.

(2) Autorizatia pentru modificarea graficului de operare a curselor regulate va fi considerată ca fiind acordată dacă nu se primeste niciun răspuns din partea A.A.C.R. cu 24 de ore înainte de ora prevăzută pentru începerea zborului. Orice modificare autorizată va fi comunicată MTI, aeroporturilor implicate si Regiei Autonome „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, de către A.A.C.R.

C. Zboruri internationale aferente operatiunilor de transport aerian public efectuate prin curse neregulate, cu aterizare pe sau decolare de pe teritoriul României

Art. 12. - (1) Autorizatia pentru executarea zborurilor internationale aferente operatiunilor de transport aerian public efectuate prin curse neregulate, cu aterizare pe sau decolare de pe teritoriul României, se acordă în numele MTI de către A.A.C.R., cu respectarea prevederilor tratatelor internationale specifice la care România este parte ori a celor încheiate de către Uniunea Europeană si care sunt aplicabile României.

(2) Dreptul de a executa zboruri încadrate în categoria operatiuni de transport aerian public efectuate prin curse neregulate, spre/dinspre România, este în mod normal acordat operatorilor aeronavelor din cele două tări interesate, respectiv tara de origine si de destinatie a traficului. Operatorii din state terte pot primi autorizatia să efectueze astfel de zboruri în măsura în care autoritatea aeronautică a respectivului stat tert confirmă acordarea, pe bază de reciprocitate, de drepturi de trafic similare pentru operatorii aerieni români si pentru cei din statele membre ale Uniunii Europene, stabiliti în România,

Art. 13. - (1) În cazul în care tratatele internationale specifice mentionate la art. 12 alin. (1) nu prevăd altfel, cererea pentru obtinerea autorizatiei se transmite la A.A.C.R., după cum urmează:

a) în cazul unei serii de cel mult 3 zboruri într-un interval de 14 de zile, cu cel putin două zile lucrătoare înainte de data primului zbor;

b) în cazul seriilor de 4 sau mai multe zboruri într-un interval de 14 de zile, cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de data primului zbor.

(2) Formularul-tip al cererii prevăzute la alin. (1) este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul zborurilor din categoria urgente medicale, operatiuni de căutare-salvare sau interventii în zone calamitate, cererea pentru obtinerea aprobării de zbor se poate transmite cu cel putin 30 de minute înainte de decolarea aeronavei.

Art. 14. - Prin exceptie de la prevederile art. 12 si 13, zborurile internationale aferente operatiunilor de transport aerian public efectuate prin curse neregulate, cu aterizare pe sau decolare de pe teritoriul României, efectuate de operatori ai aeronavelor detinători ai unei licente valide emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008, se consideră autorizate dacă pentru zborurile respective operatorul aeronavei a notificat la A.A.C.R. programul de zbor, modificările ulterioare la acesta, precum si tipul si înmatricularea aeronavelor care vor fi utilizate.

Art. 15. - Înainte de solicitarea autorizatiei sau, după caz, notificarea programului de zbor, operatorul aeronavei are obligatia de a informa aerodromurile implicate si de a obtine confirmarea serviciilor de handling solicitate. În cazul aeroporturilor coordonate se va solicita acordarea sloturilor de decolare/aterizare.

Art. 16. - Autorizatiile acordate, incluzând si notificările prevăzute la art. 14, vor fi comunicate de A.A.C.R. către aerodromurile implicate situate pe teritoriul României, precum si Regiei Autonome „Administratia Română a Serviciilor de trafic Aerian" - ROMATSA.

Art. 17. - După obtinerea autorizatiei, operatorul aeronavei va depune planul de zbor în formatul, continutul si conditiile prevăzute de standardele internationale aplicabile.

Art. 18. - (1) Orice modificare survenită în graficul de operare a zborurilor după obtinerea autorizatiei, respectiv după notificare, cum ar fi introducerea unor zboruri aditionale, schimbarea justificată a tipului de avion, schimbarea rutei sau timpilor de zbor, anularea unor zboruri, va fi notificată la A.A.C.R. de către operatorul aeronavei, cu cel putin două zile înainte de data prevăzută pentru introducerea modificării.

(2) Aprobarea pentru modificarea graficului de operare a zborurilor va fi considerată ca fiind acordată dacă nu se primeste niciun răspuns din partea A.A.C.R. cu 24 de ore înainte de ora prevăzută pentru începerea zborului. Orice aprobare acordată se comunică de către A.A.C.R. aeroporturilor implicate si Regiei Autonome „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA.

D. Zboruri interne si internationale, cu sau fără decolare/aterizare de pe/pe teritoriul României, cu aeronave civile care transportă trupe, armament, munitii, explozivi, materiale radioactive si alte bunuri periculoase.

Art. 19. - (1) Zborurile interne si internationale cu aeronave civile care transportă trupe, armament, munitii, explozivi, materiale radioactive si alte bunuri periculoase, executate cu sau fără decolare/aterizare de pe/pe teritoriul României, pot fi executate numai după obtinerea unei autorizatii din partea MTI. Aceste categorii de zboruri necesită si obtinerea unui aviz din partea Ministerului Apărării Nationale.

(2) Cererea pentru obtinerea autorizatiei si a avizului prevăzute la alin. (1) se transmite la A.A.C.R. cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de data zborului si va trebui să contină toate informatiile si documentele specificate în formularul-tip prevăzut în anexă.

(3) Autorizatia si avizul pot fi emise pentru un zbor sau pentru o serie de zboruri.

(4) În cazul transportului bunurilor periculoase, cererea va contine si informatii referitoare la natura încărcăturii, conform editiei curente a documentului Doc 9284 al Organizatiei pentru Aviatia Civilă Internatională. De asemenea, în cazul operatorilor aerieni străini va fi transmisă si o copie a certificatului emis de autoritatea competentă a statului de provenientă care să ateste dreptul operatorului de a transporta bunuri periculoase.

(5) În cazul transportului de materiale radioactive, operatorul aeronavei va transmite la A.A.C.R. si o copie de pe autorizatia emisă de Comisia Natională pentru Controlul Activitătii Nucleare.

(6) În conditiile alin. (2) si prin exceptie de la prevederile alin. (3), operatorilor care transportă, prin curse aeriene regulate cargo sau de pasageri, numai bunuri periculoase permise în conditii normale la transportul aerian si încadrate, conform Doc 9284 al Organizatiei pentru Aviatia Civilă Internatională, în clasele 2, 3 (mai putin explozibili desensibilizati în lichide, coduri ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 si 3379),4, 5, 6 (mai putin substante infectioase Diviziunea 6.2, categoria A, coduri ONU 2814, 2900), 8 sau 9, li se pot emite, la cerere, autorizatii, respectiv avize generale, valabile pentru perioade limitate de timp/sezoane de operare, cu respectarea de către operatorul aeronavei a următoarelor cerinte:

a) depunerea, înainte de începerea sezonului de operare pentru care se solicită autorizatie si aviz, a următoarelor documente, în limba engleză sau română: copie de pe certificatul de operator aerian si de pe specificatiile de operare anexate acestuia, copie de pe certificatul emis de autoritatea competentă a statului de provenientă care să ateste dreptul operatorului de a transporta bunuri periculoase, copie de pe cap. 9 din Manualul de operatiuni - partea A, copie de pe programul de pregătire pentru bunuri periculoase din Manualul de operatiuni - partea D ori alt document echivalent referitor la pregătire, aprobat de autoritatea aeronautică a statului de provenientă a operatorului aerian;

b) notificarea către A.A.C.R. cu 12 ore înainte de decolare a detaliilor cu privire la bunurile periculoase care urmează să fie transportate: clasa, codul ONU, denumirea oficială a produsului, instructiunile de împachetare aplicate, tipul coletului, greutatea unui colet, numărul coletelor; notificarea completă se transmite imediat de către A.A.C.R. Ministerului Apărării Nationale/Sectia survol, relatii si reglementări aeronautice, Regiei Autonome „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSAsi aeroportului de destinatie, în cazul în care acesta se află pe teritoriul României, împreună cu informatii cu privire la tipul aeronavei si numărul de zbor.

E. Zborurile în portiunile de spatiu aerian rezervat, segregat sau în zonele restrictionate

Art. 20. - (1) Zborurile prevăzute la lit. E, executate în spatiul aerian national, cu exceptia spatiului de clasă G, pot fi efectuate numai în conditiile solicitării si obtinerii unei autorizatii din partea entitătii care efectuează controlul traficului aerian în zonele respective.

(2) Pentru efectuarea unui zbor într-o portiune de spatiu aerian rezervat/segregat sau într-o zonă restrictionată, situate în spatiul aerian de clasă G, operatorul aeronavei va solicita o autorizare din partea entitătii care a făcut rezervarea zonei respective ori a impus utilizarea exclusivă sau restrictionarea portiunii respective de spatiu aerian.

(3) Spatiile aeriene rezervate sau restrictionate pentru perioade mai mari de 90 de zile se publică, prin grija unitătilor certificate să furnizeze servicii de informare aeronautică pe teritoriul României, în Publicatia de Informare Aeronautică AIP - România, iar cele cu durată de peste 6 luni, si în hărtile aeronautice.

Art. 21. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 20 alin. (3), datele de contact ale entitătilor prevăzute la art. 20 alin. (2), împreună cu dimensiunile zonelor si perioadele de timp pentru care este valabilă rezervarea sau restrictionarea, se aduc la cunostinta operatorilor prin mesajele NOTAM si se publică pe paginile web ale furnizorilor de servicii de informare aeronautică certificati.

(2) Cererea pentru solicitarea autorizatiei prevăzută la art. 20 se transmite entitătii care a făcut rezervarea sau a solicitat utilizarea exclusivă ori restrictionarea zonei respective de spatiu aerian sau celei care efectuează controlul traficului aerian în zonele respective, cu cel putin 60 de minute înainte de ora prevăzută pentru decolare. În lipsa primirii unei autorizatii exprese, zborul în zona respectivă nu poate avea loc.

F. Zboruri VFR efectuate în întregime în zone de spatiu aerian de clasă G

Art. 22. - Zborurile VFR efectuate cu aeronave civile, executate în întregime într-o zonă de spatiu aerian de clasă G, se consideră autorizate dacă pentru acestea operatorul aeronavei a depus un plan de zbor la o unitate de trafic aerian civilă sau a efectuat o informare de trafic VFR la Ministerul Apărării Nationale. Lista unitătilor certificate pentru furnizarea serviciilor de trafic aerian se publică pe pagina web a A.A.C.R.

Art. 23. - (1) Informarea prevăzută la art. 22 poate fi efectuată de operatorul aeronavei direct sau prin reprezentanti autorizati, pentru un zbor, o serie de zboruri ori pentru perioade determinate de timp, si va contine:

a) tipul aeronavei (numărul si tipul aeronavelor în cazul zborului în formatie);

b) înmatricularea/identificarea aeronavei;

c) operatorul aeronavei/numele pilotului comandant;

d) traiectul sau zona de zbor;

e) nivelul sau înăltimea de zbor;

f) ora estimată pentru decolare si aterizare (ora primei decolări si a ultimei aterizări pentru zborul în formatie).

(2) Informarea se transmite Centrului de Operatii Aeriene din cadrul Ministerului Apărării Nationale, cu cel putin 30 de minute înainte de ora prevăzută pentru decolare sau începerea activitătii de zbor, prin unul dintre următoarele canale de comunicatii:

a) telefon;

b) fax;

c) e-mail;

d) internet;

e) radio, la unitătile de trafic aerian militare.

Numerele de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa paginii web si frecventele radio prevăzute mai sus se publică în publicatiile de informare aeronautică civile si militare prin grija Ministerului Apărării Nationale.

(3) Modificările la informarea efectuată se comunică imediat, de la sol sau din aer.

(4) Pentru zborurile din categoriile urgente medicale, interventii în zone calamitate si operatiuni de căutare-salvare se admite comunicarea informării imediat după decolare (în maximum 5 minute).


ANEXA

la Procedura de acordare a autorizatiilor si avizului prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din hotărâre si de informare a Ministerului Apărării Nationale conform art. 3 alin. (2) din hotărâre

 

FORMULARUL-TIP

al cererii pentru acordarea autorizatiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) si d) din hotărâre

 

- APPLICATION FORM -

 

1. Numele, adresa, nationalitatea operatorului aerian si numărul de telefon/fax

(Name, address, nationality of the air operator and telephone/fax number)

...............................................................................................................................

2. Indicativul OACI de 3 litere al operatorului aerian

(ICAO three letter designator of the air operator)

...............................................................................................................................

3. Indicativul radio

(Radio caii sign)

...............................................................................................................................

4. Tipul, însemnele de înmatriculare ale aeronavei/aeronavelor

(Type and registration marks of the aircraft)

...............................................................................................................................

5. Informatii cu privire la certificatul acustic

(Information regarding Noise Certificate)

...............................................................................................................................

6. Capacitatea aeronavelor (pasageri si/sau cargo)

(Passenger and/or cargo capacity of the aircraft)

...............................................................................................................................

7. Punctul de intrare/iesire FIR LRBB si ora (UTC), ruta de urmat pe teritoriul României

(Entry/Exit points FIR LRBB and UTC time, route to be followed over the Romanian territory)

8. Aeroportul de origine si/sau ultimul aeroport de plecare înainte de intrarea în spatiul aerian al României si ora de decolare (UTC)

(Airport of origin and/or last airport of departure before entering the Romanian air space and UTC time of departure)

...............................................................................................................................

9. Aeroportul din România si ora de sosire/plecare (UTC)

(Airport in România and UTC time of arrival/departure)

...............................................................................................................................

10. Aeroportul de destinatie si/sau primul aeroport de aterizare după iesirea din spatiul aerian al României si ora de aterizare (UTC)

(Airport of destination and/or first airport of arrival after leaving the Romanian air space and UTC time of arrival)

...............................................................................................................................

11. Data si/sau perioada de operare si ziua de operare

(Date and/or period and day of operation)

...............................................................................................................................

12. Date cu privire la tipul (categoria) zborului/zborurilor sau scopul zborurilor

(Information regarding type/category of intended flights or purpose of flights)

...............................................................................................................................

13. Numărul de pasageri si/sau natura si cantitatea încărcăturii (tur/retur)

(Number of passengers and/or nature and amount of cargo to be taken on or put down)

...............................................................................................................................

14. Tehnică militară, armament si/sau alte materiale militare, aparatură fotografică si/sau senzori de înregistrare la bord

(Arms, ammunition and any other military supplies, taking photos, making films equipment or electromagnetic recorders on board)

...............................................................................................................................

15. Locul de îmbarcare/debarcare si/sau încărcare/descărcare a pasagerilor si/sau încărcăturii

(Place of embarkation/disembarkation of passengers and/or cargo, as the case may be)

...............................................................................................................................

16. Numele si adresa afretatorului si copie de pe contractul chartersau alt document similar (comanda charter, AWB etc), copie de pe contractul de închiriere, dacă aeronava/aeronavele este/sunt închiriată/închiriate

(Name, address and business of charterer, copy of charter contract signed by the airline and the charterer or of a similar document, such as charter order, AWB, etc, copy of aircraft lease agreement, if applicable)

17. Numele si adresa agentiei de turism sau ale tour-operatorului din România

(Name and address of the Romanian travel agent or of the Romanian tour operator)

...............................................................................................................................

18. Numele si adresa expeditorului si beneficiarului încărcăturii

(Name and address of the consignor and consignee of the cargo)

...............................................................................................................................

19. Certificate de asigurare pentru pasageri si bunuri, precum si pentru daune cauzate tertilor

(Certificate showing passenger and baggage accident insurance and third-party legal liability insurance)


ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

de solicitare si de acordare de către Ministerul Apărării Nationale a autorizărilor de survol/avizelor pentru efectuarea zborurilor cu aeronave civile sau de stat în spatiul aerian national

 

I. Procedura generală

Art. 1. - Ministerul Apărării Nationale, denumit în continuare M.Ap.N., prin Sectia Survol, relatii si reglementări aeronautice, acordă autorizarea de survol pentru efectuarea următoarelor tipuri de activităti aeronautice în spatiul aerian national:

a) survolul municipiului Bucuresti sub înăltimea de 3.000 m de către aeronave de stat sau civile, cu exceptia zborurilor executate în limita zonei de control de aerodrom (CTR) Băneasa si a zborurilor de îndepărtare după decolare si de apropiere pentru aterizare pe aerodromurile certificate situate pe raza municipiului Bucuresti;

b) survolul teritoriului României de către aeronave de stat străine, cu sau fără aterizare pe aeroporturi din România, si care transportă trupe, armament, munitii, explozivi, materiale radioactive si alte materiale periculoase;

c) survolul teritoriului României de către aeronave de stat străine, cu sau fără aterizare pe aeroporturi din România si fără transport de trupe, armament, munitii, explozivi, materiale radioactive si alte bunuri periculoase;

d) zboruri pentru activităti de determinări topogeodezice la o scară mai mare de 1: 20.000, fotografiere aeriană sau filmări aeriene, executate cu aeronave de stat;

e) zboruri executate cu aeronave de stat străine si civile străine, care aterizează/decolează pe/de pe aerodromuri militare.

Art. 2. - M.Ap.N., prin Sectia survol, relatii si reglementări aeronautice, acordă avizul prealabil pentru efectuarea următoarelor tipuri de activităti aeronautice în spatiul aerian national:

a) zboruri interne si internationale, cu sau fără decolare/aterizare de pe/pe teritoriul României, cu aeronave civile care transportă trupe, armament, munitii, explozivi, materiale radioactive si alte bunuri periculoase;

b) zboruri pentru activităti de determinări topogeodezice la o scară mai mare de 1: 20.000, fotografiere aeriană sau filmări aeriene, executate cu aeronave civile.

Art. 3. - M.Ap.N., prin Sectia survol, relatii si reglementări aeronautice, obtine autorizări de survol ale altor state pentru aeronavele de stat românesti care execută misiuni internationale.

Art. 4. - (1) Cererile pentru acordarea autorizării de survol prevăzută la art. 1 se formulează în următoarele termene:

a) 7 zile lucrătoare înainte de data estimată de decolare, pentru survolul municipiului Bucuresti sub înăltimea de 3.000 m, de către aeronavele de stat sau civile, care nu execută misiuni de urgentă;

b) 10 zile lucrătoare înainte de data estimată de decolare, pentru survolul teritoriului României de către aeronave de stat străine, cu sau fără aterizare pe aeroporturi din România, si care transportă trupe, armament, munitii, explozivi, materiale radioactive si alte bunuri periculoase;

c) 3 zile lucrătoare înainte de data estimată de decolare, pentru survolul teritoriului României de către aeronave de stat străine, fără aterizare pe aeroporturi din România si fără transport de trupe, armament, munitii, explozivi, materiale radioactive si alte bunuri periculoase;

d) 5 zile lucrătoare înainte de data estimată de decolare, pentru survolul teritoriului României de către aeronave de stat străine, cu aterizare pe aeroporturi din România si fără transport de trupe, armament, munitii, explozivi, materiale radioactive si alte bunuri periculoase; la acest termen de adresare, pentru aeronavele de stat străine si civile străine, se adaugă două zile lucrătoare pentru solicitările de acces pe platformele de parcare militare ale bazelor aeriene;

e) 10 zile lucrătoare înainte de data estimată de decolare, pentru zboruri de determinări topogeodezice la o scară mai mare de 1:20.000, fotografiere aeriană sau filmări aeriene, executate cu aeronave de stat; cererea va fi însotită de avizele prevăzute de actele normative în vigoare;

f) 2 ore înainte de ora de decolare, pentru survolul teritoriului României de către aeronave de stat străine, care execută misiuni din categoria urgente medicale, interventii în zone calamitate sau operatiuni de căutare-salvare.

(2) Cererile pentru obtinerea avizului prevăzut la art. 2 lit. a) se adresează prin A.A.C.R. la termenul prevăzut la art. 19 alin. (2) din anexa nr. 1, iar cele pentru obtinerea avizului prevăzut la art. 2 lit. b) direct la M.Ap.N./Sectia survol, relatii si reglementări aeronautice, cu 10 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru efectuarea zborului; cererile pentru obtinerea avizului M.Ap.N. vor fi însotite de avizele prevăzute de actele normative în vigoare, inclusiv de autorizatia specială emisă de Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (O.R.N.I.S.S.).

(3) Cererile de obtinere a autorizărilor de survol pentru aeronave de stat românesti care urmează să execute zboruri internationale se înaintează către M.Ap.N. - Sectia survol, relatii si reglementări aeronautice - în termenele stabilite de fiecare stat survolat. M.Ap.N. Înaintează solicitările de survol pe cale diplomatică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

II. Exceptii de la procedura generală

Art. 5. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1 lit. a), survolul municipiului Bucuresti sub înăltimea de 3.000 m de către aeronavele civile sau de stat, care execută misiuni din categoria urgente medicale, cu aterizare pe platformele de aterizare ale institutiilor medicale, se poate executa, după depunerea planului de zbor, numai în baza informării, cu cel putin 15 minute înainte de decolare, a M.Ap.N. - Sectia survol, relatii si reglementări aeronautice, cu privire la tipul de aeronavă, indicativul radio, traiectul de zbor, ora estimată de aterizare si locul aterizării; această exceptie este valabilă numai pentru operatorii aerieni civili autorizati să execute serviciul de ambulantă aeriană si pentru aeronavele de stat desemnate să execute misiuni din categoria urgente medicale.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 1 lit. a), zborurile executate în limita zonei de aerodrom (CTR) Băneasa, precum si pe rutele de apropiere în vederea aterizării sau de îndepărtare după decolare de pe aerodromurile certificate situate pe raza municipiului Bucuresti nu necesită autorizarea/avizul M.Ap. N. si se execută în conditiile stipulate în Publicatia de informare aeronautică a României (AIP - România), în circularele de informare aeronautică si în mesajele NOTAM.

(3) Prin exceptie de la prevederile art. 1 lit. c), se consideră autorizare de survol acceptarea de către M.Ap.N. a planului de zbor depus pentru aeronavele militare ale statelor semnatare ale unor acorduri încheiate în acest sens cu statul român.

III. Dispozitii finale

Art. 6. - (1) Operatorii aeronavelor sau intermediarii acestora vor înainta către M.Ap.N. - Sectia survol, relatii si reglementări aeronautice, concomitent cu cererea de autorizare/avizare, copiile avizelor necesare executării misiunii sau, după caz, copiile documentelor aprobatorii de executare a activitătilor respective.

(2) Cererile pentru acordarea autorizării de survol/avizului, adresate M.Ap.N. - Sectia survol, relatii si reglementări aeronautice de către operatorii aeronavelor, direct sau prin intermediar, implică, în ambele cazuri, răspunderea cu privire la corectitudinea informatiilor cuprinse în cereri.

(3) Operatorii aeronavelor de stat vor întocmi cererile pentru obtinerea autorizării de survol în conformitate cu formularul-tip prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură. În cazul zborurilor cu aeronave de stat străine, cererile se vor transmite pe canal diplomatic.

(4) Orice modificare survenită în graficul de operare a zborurilor aeronavelor de stat străine care nu execută misiuni de urgentă, după obtinerea aprobării, respectiv introducerea unor zboruri aditionale, schimbarea justificată a tipului de avion, schimbarea rutei sau timpilor de zbor, anularea unor zboruri, va fi notificată la M.Ap. N. - Sectia survol, relatii si reglementări aeronautice cu cel putin 48 de ore înainte de data de operare.

Art. 7. - Sectia survol, relatii si reglementări aeronautice din M.Ap. N. va transmite solicitantilor autorizarea acordată si va informa institutiile cu atributii în organizarea, conducerea si controlul activitătilor aeronautice în spatiul aerian al României.

Art. 8. - În cazul zborurilor cu aeronave de stat străine, solicitările de scutire de la plata tarifelor de navigatie terminală si aeroportuare, în conditiile legii, se adresează Sectiei survol, relatii si reglementări aeronautice din cadrul M.Ap. N. care va întreprinde demersurile necesare în acest sens.

Art. 9. - Activitatea de procesare si de emitere a autorizărilor de survol se asimilează activitătilor aeronautice de prestare de servicii de trafic aerian, cu toate obligatiile si drepturile ce decurg din aceasta.

ANEXĂ

la Procedura de solicitare si de acordare de către Ministerul Apărării Nationale a autorizărilor de survol/avizelor pentru efectuarea zborurilor cu aeronave civile sau de stat în spatiul aerian national

 

FORMULARUL-TIP

al cererii pentru acordarea autorizării de survol de către Ministerul Apărării Nationale

 

Cerere pentru aprobare diplomatică de zbor

-REQUEST FOR DIPLOMATIC CLEARANCE-

 

1. Tara (Country):................................................................

2. Nationalitatea aeronavei (Nationality of aircraft):...........................

3. Operatorul aerian (Air Operator):....................................

4. Nr. si tipul aeronavei (Number and Type of the aircraft):.....................................

5. Nr. Înmatriculare (Registration Number):.............................................................

6. Indicativ radio (Callsign):................................................

7. Echipaj: nume comandant, nr. si grade (Crew: captain, number and ranks):...................

8. Data zborului (Date of Flight): .........................................

9. Aeroport de decolare, data si ora UTC (Origin Airfield, date and time UTC):...............................................................................

10. Punctul de intrare în România, data si ora UTC (Entry Point into Romanian Airspace, date and time UTC):..............................

11. Ruta de zbor în România (Flight Route into Romanian Airspace): ..............................................................................

12. Aeroport de aterizare/decolare în/din România, datasi ora UTC (Landing/Departure Airfield in/from România, date and time UTC):..............................................................................................................

13. Punctul de iesire din România, data si ora UTC (Exit Point from Romanian Airspace, date and time UTC):

14. Aeroport de destinatie, data si ora UTC (Destination Airfield, date and time UTC):......................................................

15. Scopul zborului (Purpose of Flight):...............................................................................................................................

16. Pasageri VIP: nivelul de reprezentare (VIP pax.: officials level):...................................................................................

17. Pasageri: număr, tip (militari, civili) (Pax: number, type (troops, civilians):.....................................................................

18. Cargo: natura încărcăturii, cantitatea (cargo: type, amount):.........................................................................................

19. Organizatorul (Freighter):...............................................................................................................................................

20. Beneficiarul (Beneficiary):...............................................................................................................................................

21. Armament, munitie, materiale periculoase si echipament foto/video la bord (Fixed armaments, ammo, dangerous goods and air photo/video equipment on board):..............................................................................................................................

22. Solicitări (Facilities Requested):

a) alimentare (Refuel):...........................................................................................;

b) pază aeronavă (Aircraft Guards):......................................................................;

c) scutiri de taxe (Free Charges):..........................................................................;

d) parcare în baza militară (Parking on Military Air Base):....................................;

e) alte solicitări (other requests):............................................................................

23. Semnătura si stampila

(Signature and stamp)

....................................

Data solicitării

(Date of application)

....................................


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul publicai municipiului Lugoj si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, judetul Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unei părti dintr-un imobil, constituită din constructii si teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Lugoj si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, judetul Timis.

Art. 2. - (1) După preluare, partea de imobil prevăzută la art. 1 se utilizează în scopul sistematizării zonei, respectiv construirea, în maximum 3 ani de la preluarea acesteia, de locuinte si functiuni complementare spatiilor de locuit, prin programe derulate de Agentia Natională pentru Locuinte, potrivit legislatiei în vigoare.

(2) Consiliul Local al Municipiului Lugoj va asigura transferarea către Ministerul Apărării Nationale a 55 de locuinte si a terenului aferent acestora, conform legii, din care 30 de locuinte în pavilionul A, constructie existentă, după reabilitarea si transformarea acestuia, si 25 de locuinte realizate potrivit prevederilor alin. (1).

(3) În cazul în care nu se respectă obligatiile prevăzute la alin. (1) si (2), partea de imobil mentionată la art. 1 revine în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea părtii din imobil transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 913.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii de imobil care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Lugoj si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, judetul Timis

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Judetul Timis,

municipiul Lugoj,

Str. Timisorii nr. 124

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Lugoj,

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj

- imobil 1252 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103522

- Suprafata construită = 1.711 m2

- Suprafata desfăsurată = 5.092 m2

- Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 53.000 m2


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Tufă Radian Doru în functia publică de secretar general adjunct

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Tufă Radian Doru i se aplică mobilitatea din functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în functia publică de secretar general adjunct în cadrul aceluiasi minister.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 220.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Dobre Gheorghe în functia publică de secretar general

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Dobre Gheorghe i se aplică mobilitatea din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 221.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale GALANT LEASING - IFN S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale GALANT LEASING - IFN S.A., formulată, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, prin scrisoarea înregistrată la Banca Natională a României sub nr. 18.321 din 28 iulie 2010, precum si respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 7 alin. (2) din Legea nr. 93/2009,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale GALANT LEASING - IFN S.A., cu sediul în municipiul Satu Mare, Drum Cărei nr. 74/A, judetul Satu Mare, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J30/613/2002, cod unic de înregistrare 15040747, înscrisă în Registrul general al institutiilor financiare nebancare la sectiunea h) „Leasing financiar" sub nr. RG-PJR-31-080065.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 26 august 2010.

Nr. 819.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.