MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 620/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 620         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Joi, 2 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

896.- Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii Feroviare de Turism „S.F.T - CER." - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

24. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice - Revizia 1, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei hr. 39/2007

 

187.- Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spatii pentru comert

 

1.090/1.297/104. - Ordin al ministrului sănătătii, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

REPUBLICĂRI

 

Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii Feroviare de Turism „S.F.T - C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii Feroviare de Turism „S.F.T. - C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexă*).

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 896.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


ANEXĂ

MINISTERULTRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Feroviară de Turism „S.F.T - C.F.R." - S.A.

Municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 27, sectorul 1

Cod unic de înregistrare 16004513

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2010

Rectificat

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

9.570,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

9.564,00

 

 

a)

din productia vândută

3

6.844,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

2.720,00

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

6.00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

2,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

4,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

9.308,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

9.298,57

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

270,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

643,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

765,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

4.180,57

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

3.251,90

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

896,81

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

704,04

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

15,79

 

 

 

 

ch privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

169,09

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

7,89

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

31,86


 

 

 

 

d3.1).ch, sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

31,86

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2} tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

2.000,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

 

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.440,00

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din

42

4,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

25,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

9,43

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

8,24

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

1,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

262,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

42,00


V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

220,00

 

1

 

Rezerve legale

55

11,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

209,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

 

 

1

 

Surse proprii

65

 

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

 

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 


 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

9.570,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

9.308,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

159

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

159

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

3.251,90

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

3.241,90

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

10,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.699,11

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană){rd.81/84)

89

60.189,00

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile |lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

60.189,00

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 ={rd.16/rd.1)x1000

92

972,62

 

11

 

Plăti restante

93

9.300,00

 

 

a)

preturi curente

94

9.300,00

 

 

b)

preturi comparabile

95

9.300,00

 

12

 

Creante restante

96

1.008,00

 

 

a)

preturi curente

97

1.008,00

 

 

b)

preturi comparabile

98

1.008,00


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice - Revizia 1, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2007

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (8) si (9), art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si n) si ale art. 76 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice - Revizia 1, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 si 722 bis din 25 octombrie 2007, se completează după cum urmează:

1. După articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 691, cu următorul cuprins:

„Art. 691. - (1) Anual (anul t), autoritatea competentă verifică programul de investitii realizat în anul precedent (anul t-1), prin comparare cu programul de investitii aprobat, anterior, pentru anul respectiv.

(2) În cazul în care se constată că s-a realizat mai putin de 80% din numărul obiectivelor de investitii sau mai putin de 80% din valoarea totală a investitiilor asumate prin programul de investitii anual, autoritatea competentă corectează venitul reglementat stabilit pentru anul următor (anul t+1), prin diminuarea acestuia cu valoarea, în termeni nominali, a cheltuielilor introduse în calculatia tarifelor pentru anul precedent (anul t-1), aferent obiectivelor de investitii nerealizate. Valoarea corectiei se adună algebric la diferenta de venit rezultată în urma corectiilor efectuate conform art. 93 alin. (1).

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pentru ultimul an al unei perioade de reglementare."

2. După articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 731, cu următorul cuprins:

„Art. 731. - Valoarea ΔVI, calculată conform art. 73, rezultată în urma corectiei de investitii realizate la sfârsitul perioadei de reglementare, va fi diminuată cu suma valorilor ΔVI anual calculate în timpul perioadei de reglementare."

Art. II. - Operatorii principali de distributie a energiei electrice implicati, respectiv Societatea Comercială „Enel Distributie Banat" - S.A., Societatea Comercială „Enel Distributie Dobrogea" - S.A., Societatea Comercială „Enel Distributie Muntenia" - S.A., Societatea Comercială „CEZ Distributie" - S.A., Societatea Comercială „E.ON Moldova Distributie" - S.A., Societatea Comercială „FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord" - S.A., Societatea Comercială „FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord" - S.A. si Societatea Comercială „FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud" - S.A., duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 19 august 2010.

Nr. 24.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spatii pentru comert

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) si (2) si art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, cu modificările ulterioare, precum si cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Dispozitiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la spatii pentru comert, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L204 din 21 iulie 1998, cu modificările ulterioare.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 19 august 2010.

Nr. 187.

ANEXĂ

DISPOZITII GENERALE

privind apărarea împotriva incendiilor la spatii pentru comert

 

CAPITOLUL I

Scop si domeniu de aplicare

 

Art. 1. - (1) Prezentele dispozitii generale de apărare împotriva incendiilor la spatii pentru comert, denumite în continuare dispozitii generale, au ca scop prevenirea si reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea conditiilor pentru limitarea propagării si dezvoltării acestora, prin măsuri tehnice si organizatorice pentru protectia utilizatorilor, fortelor care actionează la interventie, bunurilor si mediului împotriva efectelor incendiilor.

(2) Dispozitiile generale se aplică spatiilor pentru comert pe întreaga perioadă de exploatare a acestora.

(3) Dispozitiile generale sunt obligatorii pe întreg teritoriul României, indiferent de forma de proprietate.

Art. 2. - (1) Prin spatiu pentru comert se întelege orice constructie sau amenajare destinată, prin proiectare si executie, activitătii de comert, inclusiv spatiile de depozitare si administrative aferente acestora.

(2) Spatiile pentru comert se clasifică din punctul de vedere al modului în care au fost construite în:

a) spatii pentru comert independente;

b) spatii pentru comert înglobate în alte constructii.

(3) Spatiile pentru comert se clasifică din punctul de vedere al complexitătii si diversitătii produselor comercializate în:

a) centre comerciale de tip mall, hipermarket si supermarket;

b) centre comerciale de tip show-room;

c) magazine.

Art. 3. - Prezentele dispozitii generale nu se aplică:

a) spatiilor în care se desfăsoară prestări de servicii, activităti de alimentatie publică si culturale/de divertisment;

b) sălilor de spectacole si cinematografelor care intră în categoria spatiilor prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a);

c) parcajelor subterane si supraterane aferente spatiilor pentru comert.

Art. 4. - Prezentele dispozitii generale se completează cu Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007, si cu reglementările tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor aplicabile exploatării constructiilor si instalatiilor în toate spatiile de comert.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea activitătii de apărare împotriva incendiilor

 

Art. 5. - Spatiile pentru comert sunt reprezentate, de regulă, de proprietar, care însă poate delega această responsabilitate persoanei care administrează spatiul pentru comert.


Art. 6. - (1) La nivelul operatorilor economici care desfăsoară activităti în spatii pentru comert, personalul cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor poate fi reprezentat, după caz, de către:

a) cadru tehnic cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor, numit exclusiv pentru această activitate, pentru clădiri cu suprafată desfăsurată mai mare de 2.500 m2;

b) personal desemnat din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgentă, care se încadrează în functie de criteriile de performantă privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgentă, aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor;

c) persoana/e care îndeplineste/îndeplinesc prin cumul atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

d) persoane fizice sau persoane juridice atestate pentru desfăsurarea activitătii de apărare împotriva incendiilor, conform legii, pe bază de contract;

e) administrator, pentru spatiile unde sunt mai putin de 10 angajati.

(2) Atributiile personalului prevăzut la alin. (1) lit. a)-d) pot fi îndeplinite de persoanele care fac dovada atestării pregătirii profesionale în domeniul apărării împotriva incendiilor, corespunzătoare atributiilor pe care urmează să le îndeplinească, sau persoanele din statele membre ale Uniunii Europene ori din statele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS) - părti ale întelegerii privind Zona Economică Europeană, care au obtinut recunoasterea calificării pentru exercitarea ocupatiilor respective.

Art. 7. - (1) Utilizatorii spatiilor pentru comert sunt:

a) personalul angajat;

b) personalul care desfăsoară activităti de prestări servicii/întretinere;

c) cumpărătorii.

(2) Prin cumpărător, în sensul prezentelor dispozitii generale, se întelege persoana care se află la un moment dat în spatiul pentru comert.

Art. 8. - În cazul spatiilor pentru comert înglobate în alte constructii, organizarea activitătii de apărare împotriva incendiilor reprezintă obligatia:

a) proprietarilor constructiilor, pentru spatiile comune;

b) locatarilor, pentru spatiile închiriate, dacă nu se prevede altfel prin contractul/conventia de închiriere sau prin alt act juridic similar încheiat între părti.

Art. 9. - În domeniul apărării împotriva incendiilor, proprietarul are următoarele obligatii principale:

a) solicită avizele si autorizatiile de securitate la incendiu necesare pentru desfăsurarea activitătii, conform legii;

b) asigură încadrarea personalului cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor, după caz;

c) permite desfăsurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene/al municipiului Bucuresti si de către personalul desemnat din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgentă prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b);

d) stabileste măsuri pentru remedierea deficientelor constatate;

e) asigură instruirea utilizatorilor prevăzuti la art. 7 alin. (1) lit. a) si b) privind regulile de apărare împotriva incendiilor, prin personalul cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

f) asigură echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentatiile tehnice, după caz, sau prevăzute de prezentele dispozitii generale;

g) asigură, potrivit prezentelor dispozitii generale, întocmirea instructiunilor de apărare împotriva incendiilor proprii unitătii si le aprobă;

h) stabileste atributiile privind apărarea împotriva incendiilor, ce revin întregului personal;

i) evaluează nivelul de apărare împotriva incendiilor si stabileste măsurile de optimizare a capacitătii de apărare împotriva incendiilor;

j) îndeplineste obligatiile privind asigurarea evacuării persoanelor si bunurilor, prevăzute la art. 94;

k) reglementează, după caz, raporturile privind apărarea împotriva incendiilor în relatiile generate de contracte/conventii.

Art. 10. - (1) Atributiile personalului prevăzut la art. 6 se detaliază astfel încât să permită, dacă este cazul, identificarea obligatiilor legale delegate de proprietar.

(2) Atributiile în domeniul apărării împotriva incendiilor care revin personalului prevăzut la art. 6 lit. a)-d) se stabilesc în fisele posturilor.

Art. 11. - Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor, emise de proprietar, sunt după cum urmează:

A. pentru spatiile pentru comert a căror suprafată desfăsurată este mai mare de 400 m2:

a) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor, după caz;

b) dispozitia privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitătilor privind apărarea împotriva incendiilor;

c) instructiuni de apărare împotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de muncă;

d) dispozitia privind reglementarea lucrului cu foc deschis si afumatului;

e) dispozitia privind organizarea instruirii personalului;

f) dispozitia de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgentă ori contractul/conventia cu un serviciu privat pentru situatii de urgentă, după caz;

g) regulile si măsurile de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice, după caz;

h) conventiile/contractele cuprinzând răspunderile ce revin părtilor pe linia apărării împotriva incendiilor, în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosintă asupra bunurilor imobile;

B. pentru spatiile pentru comert a căror suprafată desfăsurată este mai mică de 400 m2: actele prevăzute la pct. A lit. a), c), d), e) si g).

Art. 12. - Măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor în spatiile pentru comert se stabilesc în functie de următoarele:

a) identificarea si combaterea surselor specifice de aprindere;

b) categoriile de materiale si modul de gestionare a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde;

c) dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;

d) activitătile desfăsurate de utilizatorii care se pot afla simultan în astfel de spatii si constructii.

Art. 13. - (1) Interventia la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.

(2) Pentru efectuarea operatiunilor prevăzute în cazul interventiei la locul de muncă, nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum si în afara programului de lucru, în zilele de repaus si sărbători legale.

(3) Prin loc de muncă se întelege locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile unitătii, inclusiv orice alt loc


din aria unitătii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăsurării activitătii profesionale.

(4) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi clădiri îsi desfăsoară activitatea mai multi operatori economici sau mai multe persoane fizice autorizate, locul de muncă se delimitează conform contractului, conventiei sau actului juridic similar încheiat între părti.

Art. 14. - Planurile de protectie împotriva incendiilor la spatiile pentru comert sunt:

a) planul de evacuare a persoanelor;

b) planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;

c) planul de interventie.

Art. 15. - (1) Planurile de evacuare se întocmesc si se afisează în conformitate cu prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.

(2) În cazul spatiilor pentru comert înglobate în alte constructii, planurile de evacuare sunt extrase din planul de evacuare al obiectivului.

(3) Afisarea planului de evacuare pentru spatiile comerciale înglobate în alte constructii reprezintă obligatia persoanei care administrează spatiul respectiv.

Art. 16. - Planurile de depozitare si evacuare se întocmesc si se afisează conform Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.

Art. 17. - (1) Planurile de interventie se întocmesc în conformitate cu prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.

(2) Întocmirea planurilor de interventie pentru constructiile în care sunt înglobate spatii comerciale reprezintă obligatia proprietarului constructiei, ca integrator al tuturor măsurilor de apărare împotriva incendiilor la nivelul obiectivului.

(3) Modelul structurii-cadru a planului de interventie este prevăzut în anexa nr. 3 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.

Art. 18. - Planurile de protectie împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în functie de conditiile reale.

Art. 19. - (1) Personalul prevăzut la art. 6, care îsi desfăsoară activitatea în spatiile pentru comert a căror suprafată desfăsurată este mai mare de 400 m2, are următoarele obligatii principale:

a) îndrumă si controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul operatorului economic unde a fost desemnat;

b) participă la controlul pe linia apărării împotriva incendiilor desfăsurat de inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgentă judetene/al municipiului Bucuresti;

c) identifică pericolele de incendiu care pot să apară la nivelul acestor tipuri de unităti;

d) informează proprietarul asupra deficientelor pe linia apărării împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului si face propuneri de înlăturare a deficientelor constatate;

e) instruieste, în limita competentelor detinute, personalul angajat si personalul care desfăsoară activităti de prestări servicii/întretinere;

f) participă, în limita atributiilor conferite, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;

g) asigură întocmirea, completarea si reactualizarea planurilor de protectie împotriva incendiilor si verifică periodic nivelul de cunoastere a acestora de către personal;

h) informează operativ, după caz, proprietarul sau persoana care administrează spatiul respectiv privind problemele apărute pe linia apărării împotriva incendiilor, modul de solutionare a acestora si urmăreste îndeplinirea măsurilor stabilite în acest scop;

i) participă, cu aprobarea proprietarului sau persoanei care administrează spatiul respectiv, după caz, la actiuni pe tema apărării împotriva incendiilor - cursuri, instructaje, analize, organizate de către inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene/al municipiului Bucuresti sau de către alte entităti abilitate prin lege, si propune organizarea unor astfel de actiuni;

j) asigură tematica si desfăsurarea activitătii de instruire periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor a personalului propriu si informează, după caz, proprietarul sau persoana care administrează spatiul respectiv asupra neregulilor constatate;

k) participă la evaluarea anuală a nivelului de apărare împotriva incendiilor, efectuat, după caz, de proprietarul sau persoana care administrează spatiul respectiv, si propune alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice noi de apărare împotriva incendiilor si pentru mentinerea functionalitătii celor existente;

l) verifică mentinerea mijloacelor de marcare si semnalizare în stare de functionare si amplasarea acestora conform modului stabilit;

m) asigură întretinerea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor si a mijloacelor de semnalizare, conform prescriptiilor tehnice.

(2) Personalul prevăzut la art. 6, care îsi desfăsoară activitatea în spatiile pentru comert a căror suprafată desfăsurată este mai mică de 400 m2, îndeplineste obligatiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), g), h), j), l) si m).

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. g) si alin. (2), dacă prin alte acte normative nu se stabileste altfel, în cazul magazinelor cu o singură încăpere nu se întocmesc planurile de evacuare a persoanelor.

Art. 20. - Personalul angajat are următoarele atributii principale:

a) să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispozitii generale si măsurile si regulile specifice stabilite de operatorul economic;

b) să respecte instructiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea operatorului economic;

c) să participe, conform atributiilor stabilite, la evacuarea personalului în conditii de sigurantă;

d) să intervină, conform instructiunilor specifice, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare.

Art. 21. - Personalul care desfăsoară activităti de prestări de servicii/întretinere are următoarele obligatii:

a) să respecte, după caz, instructiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor;

b) să intervină, conform instructiunilor specifice, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare;

c) să nu aducă în stare de neutilizare instalatiile de protectie împotriva incendiilor si mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;

d) să nu aducă în stare de neutilizare mijloacele de semnalizare destinate apărării împotriva incendiilor.


Art. 22. - Cumpărătorul are următoarele obligatii principale:

a) să respecte, după caz, instructiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor, aduse la cunostintă sub orice formă de către proprietar;

b) să nu aducă în stare de neutilizare instalatiile de protectie împotriva incendiilor si mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;

c) să nu aducă în stare de neutilizare mijloacele de semnalizare destinate apărării împotriva incendiilor;

d) să respecte toate mesajele transmise în caz de incendiu.

Art. 23. - (1) La întocmirea instructiunilor de apărare împotriva incendiilor la spatiile pentru comert se tine seama, în principal, de:

a) specificul activitătilor care se desfăsoară în spatiile respective;

b) categoria de utilizatori care trebuie să le cunoască si să le aplice;

c) includerea regulilor de prevenire a incendiilor si enumerarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor din dotarea sau echiparea constructiilor;

d) modalitătile practice de evacuare a utilizatorilor;

e) dotarea cu mijloace de interventie adecvate pentru stingerea incendiului, necesare personalului de interventie propriu si extern.

(2) Instructiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de către personalul prevăzut la art. 6 si se păstrează de către acesta, după aprobarea de către proprietar.

(3) Extrase din instructiunile de apărare împotriva incendiilor, cuprinzând prevederile specifice, se afisează la fiecare loc de muncă, prin grija personalului prevăzut la art. 6.

(4) Extrase din instructiunile de apărare împotriva incendiilor pentru cumpărători se afisează în locuri vizibile, prin grija personalului prevăzut la art. 6.

Art. 24. - Controlul intern de prevenire a incendiilor la nivelul spatiilor pentru comert, executat de personalul prevăzut la art. 6, se finalizează prin documente scrise, în care se consemnează cel putin:

a) spatiile pentru comert sau instalatiile care au fost supuse controlului;

b) constatările rezultate din teren;

c) propuneri de măsuri si actiuni de înlăturare a deficientelor si de îmbunătătire a activitătii.

Art. 25. - Prin amplasare si functionare, spatiile comerciale înglobate în alte constructii nu trebuie să afecteze securitatea la incendiu a constructiei

 

CAPITOLUL III

Reguli si măsuri de apărare împotriva incendiilor

 

SECTIUNEA 1

Reguli generale de apărare împotriva incendiilor

 

Art. 26. - Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea spatiilor pentru comert privesc:

a) controlul/supravegherea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, pe timpul desfăsurării si după încheierea activitătilor;

b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu;

c) mentinerea conditiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor în sigurantă si pentru securitatea echipelor de interventie în cazul izbucnirii unui incendiu;

d) întretinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Art. 27. - În cadrul spatiilor pentru comert trebuie să fie asigurate marcarea si semnalizarea:

a) căilor de acces, evacuare si interventie;

b) locurilor pentru fumat, în conditiile legii;

c) mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Art. 28. - (1) În spatiile pentru comert fumatul este interzis, cu exceptia locurilor special amenajate, în conditiile legii.

(2) Acest lucru se marchează la intrarea/intrările în clădire, prin afisarea, în conformitate cu prevederile standardelor specifice, a simbolisticii si a sintagmei „FUMATUL INTERZIS".

Art. 29. - (1) Usile, căile de acces si locurile de depozitare utilizate de serviciul de interventie pentru desfăsurarea activitătilor de salvare si stingere a incendiilor trebuie să fie accesibile în orice anotimp si în orice conditii.

(2) Orice utilizator aflat în spatiul pentru comert trebuie să aibă acces liber si nerestrictionat la căile de evacuare în caz de incendiu.

Art. 30. - (1) Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului căilor de acces prin depozitarea de mărfuri sau ambalaje.

(2) Este obligatorie verificarea zilnică a căilor de evacuare, pentru mentinerea acestora în stare de practicabilitate.

Art. 31. - Pe întregul traseu de evacuare din spatiile pentru comert se interzic următoarele:

a) montarea de oglinzi, perdele, praguri sau alte elemente care pot crea confuzie în perceperea traseului de evacuare;

b) amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale pe holuri, în casele de scări, sub rampele scărilor;

c) amenajarea unor locuri de muncă sau activităti pe căile de evacuare, inclusiv cele cu caracter de amenajare temporară, cum ar fi: expozitie/prezentare a unor produse promotionale, care reduc gabaritul acestora si care nu sunt prevăzute în proiect;

d) amplasarea de decoratiuni realizate din materiale combustibile.

Art. 32. - (1) Căile de evacuare a spatiilor pentru comert nu trebuie să conducă spre spatii din care evacuarea nu se poate continua.

(2) Se interzice blocarea în pozitie deschisă a usilor caselor de scări, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoînchidere cu rol de a opri pătrunderea fumului si gazelor fierbinti pe căile de evacuare.

(3) Pe timpul desfăsurării activitătii în spatiile pentru comert se interzice încuierea usilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor.

(4) Se interzice mascarea indicatoarelor si a panourilor de marcare a căilor de evacuare, a corpurilor de iluminat de sigurantă pentru evacuare, butoanelor de semnalizare, detectoarelor, capetelor sprinkler, stingătoarelor de incendiu cu decoratiuni, postere, afise sau bannere publicitare si alte materiale similare sau prin depozitarea diferitelor materiale.

Art. 33. - (1) Indiferent de sezon, căile de acces si interventie se întretin pentru a fi practicabile, curate si libere de orice obstacole, materiale, utilaje, ambalaje, zăpadă, care ar putea împiedica interventia operativă pentru stingerea incendiilor.

(2) Mentinerea în stare de practicabilitate a căilor de evacuare si interventie reprezintă obligatia proprietarului constructiei în care sunt înglobate spatiile pentru comert.

Art. 34. - Căile de evacuare trebuie să permită evacuarea în sigurantă a persoanelor cu dizabilităti motorii.

Art. 35. - (1) Verificarea iluminatului de sigurantă, întretinerea si mentinerea acestuia în stare de functionare, în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, se asigură de către personalul prevăzut la art. 6.

(2) Executarea compartimentărilor interioare temporare în cadrul spatiilor pentru comert nu trebuie să afecteze iluminatul de sigurantă. În situatia executării unor astfel de compartimentări este obligatorie dispunerea, suplimentar, de corpuri de iluminat pentru iluminatul de sigurantă.

Art. 36. - (1) Orice deficientă constatată la sistemul de alarmare în caz de incendiu cu mesaj preînregistrat, dacă acesta există, se remediază imediat.

(2) Verificarea functionalitătii sistemului de alarmare mentionat la alin. (1) la spatiile pentru comert se face zilnic de către personalul prevăzut la art. 6.

Art. 37. - (1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice si instructiunilor producătorilor.

(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) cu defectiuni, improvizatii sau fără protectia corespunzătoare fată de materialele sau substantele combustibile din spatiul în care sunt utilizate este interzisă.

(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instructiunilor de functionare, verificare si întretinere, precum si a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.

Art. 38. - (1) În spatiile pentru comert pot fi păstrate pentru curătenie, igienizare, deparazitare, dezinsectie, în bidoane ermetic închise si în locuri special amenajate, lichide inflamabile în cantitate totală de maximum 25 I.

(2) Curătarea pardoselii, parchetului, dusumelelor, mochetelor etc. cu benzină, neofalină sau alte lichide inflamabile este interzisă.

Art. 39. - (1) Mentinerea în stare de functionare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie.

(2) Utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pământ a electricitătii statice, conform instructiunilor specifice si reglementărilor tehnice, este obligatorie.

Art. 40. - (1) Produsele si materialele combustibile se amplasează la distantă de sigurantă fată de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

(2) Se interzic folosirea sobelor si a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizatii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.

(3) Verificarea, repararea, izolarea termică si curătarea periodică a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

Art. 41. - (1) Pe timpul depozitării, manipulării si expunerii produselor sau substantelor combustibile, se tine seama de proprietătile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă ori să nu se propage incendiul.

(2) Produsele si substantele combustibile se manipulează si se depozitează în ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de incendiu si stabilirii procedeelor si substantelor de stingere sau de neutralizare adecvate.

(3) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.

(4) La elaborarea planurilor de interventie se tine seama de compatibilitatea produselor sau substantelor combustibile cu substantele de stingere.

Art. 42. - (1) Deseurile se îndepărtează prin metode si mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea programului de lucru, si se depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor, stabilite de persoana care administrează spatiul, potrivit prevederilor legislatiei specifice în vigoare.

(2) Deseurile si ambalajele combustibile care se reutilizează se depozitează, cu asigurarea distantelor de sigurantă fată de clădiri, în functie de natura si de proprietătile fizico-chimice ale acestora.

(3) Deseurile si ambalajele combustibile care nu se reutilizează se înlătură si se distrug conform reglementărilor specifice.

(4) Se interzice fumatul în spatiile de colectare a ambalajelor si deseurilor combustibile.

Art. 43. - Materialele si substantele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează conform instructiunilor producătorului, luându-se măsuri de control si prevenire a fenomenului de autoaprindere.

Art. 44. - Toate instalatiile/conductele prin care circulă substante lichide sau gaze se marchează prin culori specifice de identificare a naturii substantei, respectiv a pericolului pe care îl reprezintă aceasta, prevăzute de normele tehnice specifice.

Art. 45. - (1) Lucrările de termoprotectie/ignifugare se execută numai de către personal autorizat, conform normelor tehnice specifice.

(2) Calitatea lucrărilor executate se certifică prin documente emise conform reglementărilor în vigoare.

(3) Lucrările de termoprotectie/ignifugare aplicate pe elementele de constructie si/sau pe structurile din alcătuirea constructiilor protejate/tratate se execută cu periodicitatea impusă de reglementările tehnice specifice si instructiunile producătorului.

Art. 46. - Elementele de limitare a propagării incendiului, de izolare termică si de etansare la fum si la gaze fierbinti din alcătuirea constructiilor si a instalatiilor se mentin permanent în bună stare, pentru a-si îndeplini rolul stabilit.

Art. 47. - În spatiile pentru comert, cantitătile de materiale si de substante combustibile utilizate nu trebuie să conducă la depăsirea densitătii sarcinii termice stabilite prin reglementări tehnice sau prin documentatiile tehnice de proiectare.

Art. 48. - Lucrările de verificare, reparare si întretinere a dispozitivelor, echipamentelor, instalatiilor si sistemelor destinate apărării împotriva incendiilor se execută numai de personal autorizat.

Art. 49. - (1) În perioadele caniculare sau secetoase si în cele premergătoare sezonului rece, persoana care administrează spatiul asigură, prin personalul cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor, elaborarea si punerea în aplicare a unor programe speciale de măsuri specifice de prevenire a incendiilor.

(2) Măsurile specifice în perioadele caniculare sau secetoase cuprind, în principal, următoarele:

a) identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate în care creste riscul de incendiu în conditiile caracteristice temperaturilor ridicate si lipsei de precipitatii;

b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;

c) asigurarea protejării fată de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;

d) asigurarea si verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.

(3) Măsurile specifice înainte de începerea sezonului rece cuprind, în principal, următoarele:

a) controlul instalatiilor, al sistemelor de încălzire existente si al componentelor acestora (surse de căldură, conducte, corpuri


si elemente de încălzire, sobe, cosuri si canale de fum etc), înlăturându-se defectiunile constatate si asigurându-se functionarea la parametrii normali;

b) protejarea contra înghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apă;

c) asigurarea uneltelor si accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare si de interventie.

Art. 50. - Persoana care administrează spatiul, prin persoanele responsabile cu activitatea de apărare împotriva incendiilor, are obligatia de a asigura mentinerea permanentă în stare de functionare a hidrantilor exteriori de incendiu, a accesibilitătii către acestia, precum si protectia împotriva lovirii de către autovehicule.

Art. 51. - La terminarea programului de lucru, în spatiile pentru comert în care încălzirea se face cu sobe, cu sau fără acumulare de căldură, se întrerupe functionarea acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a

Spatii de expunere si comercializare a produselor

 

Art. 52. - (1) Materialele pentru standurile de expozitie si vânzare din spatiile accesibile cumpărătorilor se confectionează din produse cu clasa de reactie la foc minim B, s1, d1.

(2) Decoratiunile din materiale combustibile se amplasează la distante de sigurantă fată de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

Art. 53. - Pentru evacuarea persoanelor din spatiile de expunere si comercializare a produselor, în caz de incendiu, se asigură următoarele măsuri principale:

a) amplasarea raioanelor cu produse pentru copii sau a produselor care prezintă pericol de incendiu în locuri usor evacuabile (parter, etajul 1);

b) organizarea si instruirea personalului cu activitate în zona de comercializare a produselor cu privire la evacuarea utilizatorilor, în conditii de securitate, fără generarea fenomenului de panică;

c) marcarea si mentinerea practicabilă a căilor de evacuare;

d) asigurarea bunei functionări a iluminatului de sigurantă pentru evacuare;

e) asigurarea functionării ascensoarelor de pompieri.

Art. 54. - Instalatiile electrice necesare pentru functionarea firmelor, vitrinelor si reclamelor luminoase din spatiile de expunere a produselor se verifică periodic.

Art. 55. - Î n cazul utilizării panourilor, afiselor si benzilor publicitare temporare în spatiile de expunere a produselor se respectă, în principal, următoarele:

a) amplasarea trebuie să se realizeze astfel încât acestea să nu mascheze indicatoarele si panourile de securitate la incendiu sau să îngreuneze accesul către mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;

b) se interzice ca inscriptiile sau semnele utilizate în panourile sau afisele publicitare să aibă o culoare ori formă care ar permite confuzia cu indicatoarele si panourile de securitate la incendiu;

c) materialele utilizate la confectionarea panourilor trebuie să fie din produse cu clasa de reactie la foc minim B, d1 si sO.

Art. 56. - (1) Standurile temporare pentru promotiile de vânzare a unor produse se amplasează în locurile special destinate prin proiect.

(2) Se interzice amplasarea standurilor prevăzute la alin. (1) pe căile de evacuare.

(3) Se interzice amplasarea standurilor dacă acestea blochează sau îngreunează accesul către mijloacele tehnice de primă interventie.

Art. 57. - (1) Se interzice utilizarea sau efectuarea de demonstratii privind functionarea aparatelor care folosesc combustibil lichid, solid sau gazos.

(2) Se interzice functionarea motoarelor termice în spatiile accesibile publicului.

Art. 58. - În spatiile accesibile utilizatorilor se interzice efectuarea de demonstratii sau promovarea comercială a unor produse care produc fum, utilizează lichide/gaze combustibile si/sau inflamabile.

Art. 59. - În spatiile destinate verificării functionării produselor comercializate se asigură următoarele măsuri:

a) se verifică functionarea produselor comercializate numai de către personalul special instruit pentru această activitate;

b) se interzice aglomerarea spatiilor pentru probe cu alte mărfuri care nu sunt destinate a fi verificate.

Art. 60. - În locurile în care se execută verificarea functionării produselor comercializate, la terminarea programului, se opreste alimentarea cu energie electrică a aparaturii a cărei functionare nu mai este necesară.

 

SECTIUNEA a 3-a

Spatii de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor

 

Art. 61. - În spatiile pentru comert se pot comercializa produse pirotehnice/artificii, în conditiile legii.

Art. 62. - Spatiile de depozitare trebuie să fie independente fată de constructia în care se comercializează produse pirotehnice/artificii.

Art. 63. - Se interzice păstrarea sau depozitarea produselor pirotehnice/artificiilor în alte ambalaje decât în cele originale care asigură nivelul de securitate corespunzător.

Art. 64. - La depozitarea si comercializarea produselor pirotehnice/artificiilor este obligatorie respectarea reglementărilor specifice si instructiunile producătorului.

Art. 65. - Se interzice depozitarea sau păstrarea materialelor usor inflamabile în depozitele si spatiile de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor.

Art. 66. - Produsele pirotehnice/artificiile ambalate se amplasează si se depozitează astfel încât:

a) să poată fi evacuate usor în caz de incendiu;

b) să se afle la distante de sigurantă fată de sursele de căldură si de conductorii electrici.

Art. 67. - Pe timpul programului, prezenta permanentă a personalului care deserveste spatiul de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor este obligatorie.

Art. 68. - Instruirea personalului de deservire a spatiului de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor, în ceea ce priveste măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor si exploziilor, este obligatorie.

Art. 69. - La terminarea programului, în spatiul de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor se iau măsuri suplimentare pentru asigurarea sigurantei spatiului si pentru eliminarea eventualelor surse cu potential de aprindere a materialelor din spatiul respectiv.

 

SECTIUNEA a 4-a

Farmacii si spatii de depozitare a produselor farmaceutice

 

Art. 70. - Pentru farmacii si spatiile de depozitare a produselor farmaceutice, suplimentar fată de regulile si măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite în prezentele dispozitii generale, se respectă si următoarele:

a) păstrarea si depozitarea produselor farmaceutice se face în functie de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare, comportarea la foc si proprietătile fizico-chimice, fără a depăsi sarcina termică prevăzută de proiectant;

b) produsele farmaceutice care în combinatie cu altele prezintă pericol de incendiu se depozitează astfel încât să nu fie asigurat contactul între ele nici chiar accidental;

c) etichetarea si marcarea recipientelor în care se păstrează substante farmaceutice se realizează conform prevederilor legale în vigoare;

d) depozitarea produselor farmaceutice se face cu respectarea distantelor normate fată de instalatiile electrice, de încălzire, surse de foc/căldură etc;

e) depozitarea substantelor sau produselor farmaceutice se face în ambalajele indicate de producător;

f) dispunerea produselor farmaceutice în spatiile de depozitare se face potrivit planului de depozitare, acolo unde este cazul;

g) păstrarea si depozitarea altor materiale în spatiile de depozitare a produselor farmaceutice sunt interzise.

 

SECTIUNEA a 5-a

Spatii de depozitare

 

Art. 71. - La depozitarea materialelor se tine seama de proprietătile fizico-chimice ale acestora - gradul de periculozitate, sensibilitatea la căldură, la fum sau la umezeală, reactia fată de alte materiale, posibilitatea de aprindere, precum si de substantele care pot fi utilizate la stingerea incendiilor etc.

Art. 72. - Produsele, materialele si ambalajele depozitate în interiorul spatiilor de depozitare sau pe suprafetele de teren aferente se amplasează pe stive, grupe sau sectoare, astfel încât să se asigure spatiile de sigurantă si acces între stivele de mărfuri, căile de acces pentru folosirea masinilor si utilajelor de interventie în caz de incendiu etc.

Art. 73. - Culoarele de acces între stivele de mărfuri din interiorul încăperilor de depozitare se delimitează si marchează.

Art. 74. - (1) Stivele de mărfuri sau rafturile pentru depozitarea mărfurilor se dispun astfel încât spatiile de sigurantă sau acces să corespundă cu pozitia pe verticală a corpurilor de iluminat.

(2) În zonele în care măsurile prevăzute la alin. (1) sunt imposibil de realizat, se păstrează un spatiu de sigurantă de cel putin 0,50 m de la limita superioară a stivelor de mărfuri si până la nivelul corpurilor de iluminat.

Art. 75. - Atât în interiorul spatiilor de depozitare, cât si pe suprafetele de teren folosite pentru depozitarea mărfurilor si ambalajelor se păstrează în permanentă ordine si curătenie.

Art. 76. - Se interzice folosirea în spatiile de depozitare a resourilorsi radiatoarelor electrice, precum si a lămpilor electrice defecte sau neasigurate cu protectie adecvată.

Art. 77. - Este interzis a se păstra în spatiile de depozitare obiecte străine de inventarul depozitului.

Art. 78. - Personalul spatiilor de depozitare asigură supravegherea, conform instructiunilor furnizorului, a materialelor periculoase.

Art. 79. - Pe toată suprafata spatiului de depozitare se interzic aprinderea si utilizarea focului de orice natură, precum si fumatul.

Art. 80. - Lucrările cu foc deschis se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc si numai cu indicarea persoanelor răspunzătoare de măsurile ce trebuie luate pentru apărarea împotriva incendiilor.

Art. 81. - În spatiile de livrare si receptie a mărfurilor/produselor, precum si în apropierea acestora se asigură următoarele măsuri principale:

a) se interzice utilizarea focului deschis;

b) se interzice fumatul;

c) se interzice păstrarea unor cantităti de materiale mai mari decât capacitatea maximă admisă, care pot îngreuna evacuarea personalului din spatiul respectiv;

d) se interzice blocarea gurilor de evacuare a sistemului de ventilare, acolo unde acesta este prevăzut, cu diverse mărfuri, produse sau alte materiale;

e) se îndepărtează imediat toate deseurile sau alte materiale combustibile care nu au legătură cu activitatea care se desfăsoară în spatiul respectiv.

 

SECTIUNEA a 6-a

Spatii destinate exclusiv instalatiilor frigorifice

 

Art. 82. - Instalatiile frigorifice se amplasează în încăperi aerisite, în care se interzice accesul cu surse de foc deschis.

Art. 83. - Se interzice functionarea instalatiei electrice fără a se asigura etanseitatea tablourilor electrice, în cazul în care acestea se află în interiorul sau imediata vecinătate a sălii masinilor.

Art. 84. - Se interzic depozitarea si păstrarea în spatiul destinat instalatiilor frigorifice a materialelor sau lichidelor care nu au legătură cu activitatea desfăsurată în acesta.

Art. 85. - Se evită scurgerea uleiului pe pardoselile acestor spatii, iar în caz de nevoie, acesta se îndepărtează utilizându-se detergenti.

Art. 86. - (1) Exploatarea instalatiilor frigorifice se face numai de personal calificat.

(2) Verificarea, controlul si repararea instalatiilor frigorifice se fac numai de personal autorizat.

 

SECTIUNEA a 7-a

Spatii cu destinatii administrative

 

Art. 87. - În spatiile cu destinatii administrative activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări de persoane si supraîncărcare cu mobilier si echipamente specifice care să îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de incendiu.

Art. 88. - (1) Se interzice depozitarea materialelor si lichidelor combustibile în poduri, subsoluri, pe culoare, în casele scărilor si pe alte căi de evacuare a acestora, care să împiedice evacuarea sau să mărească pericolul de incendiu.

(2) Se interzice amenajarea de boxe în casele scărilor, sub rampele scărilor sau în podurile clădirilor.

Art. 89. - Se interzic fumatul si utilizarea focului deschis, precum si utilizarea mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă în spatiile în care se desfăsoară activităti administrative, în podurile, arhivele si magaziile acestora si în alte locuri cu risc de incendiu din constructiile în care acestea sunt amplasate.

Art. 90. - Pe timpul exploatării spatiilor în care se desfăsoară activităti administrative trebuie luate măsuri pentru înlăturarea si/sau reducerea la minim a pericolului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a cantitătilor de materiale combustibile si eliminarea eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora.

Art. 91. - La terminarea programului de lucru se deconectează aparatele/sistemele de încălzire/ventilatie/ climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial si se opreste alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor si a altor aparate cu alimentare electrică care nu necesită functionare permanentă.


 

SECTIUNEA a 8-a

Spatii cu destinatii auxiliare si conexe

 

Art. 92. - (1) În spatiile destinate centralelor termice, instalatiilor sanitare, centralelor de ventilare si climatizare, instalatiilor electrice si instalatiilor de gaze se interzic depozitarea materialelor si amplasarea de mobilier sau alte obiecte similare.

(2) În spatiile prevăzute la alin. (1) se respectă si prevederile reglementărilor tehnice specifice.

Art. 93. - Pe timpul exploatării instalatiilor aferente constructiilor si instalatiilor utilitare se respectă instructiunile si regulile de utilizare a echipamentului/masinii, stabilite de proiectanti si de producători, precum si măsurile de apărare împotriva incendiilor prevăzute în reglementările tehnice specifice în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Evacuarea în caz de incendiu

 

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

 

Art. 94. - Proprietarul spatiilor pentru comert are următoarele obligatii privind evacuarea în caz de incendiu:

a) stabileste modalitătile si procedurile de evacuare a persoanelor si bunurilor, adaptate la categoria spatiului comercial;

b) stabileste atributii privind evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singure;

c) asigură instruirea personalului propriu privind atributiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu;

d) asigură mijloacele necesare evacuării în caz de incendiu;

e) stabileste prioritătile în desfăsurarea operatiunilor de evacuare în functie de personalul propriu avut la dispozitie;

f) stabileste ordinea de salvare a bunurilor si materialelor.

Art. 95. - Personalul cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzut la art. 6, are următoarele atributii privind evacuarea în caz de incendiu:

a) realizează instruirea personalului propriu privind atributiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu;

b) conduce si coordonează actiunile cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu;

c) asigură amenajarea, dacă este nevoie, a locurilor de evacuare pentru persoane si bunuri.

Art. 96. - Personalul angajat are următoarele atributii privind asigurarea evacuării în caz de incendiu:

a) participă la instruirea privind atributiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu;

b) îndeplineste actiunile ce îi revin cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu;

c) se subordonează, pe timpul actiunilor de evacuare, personalului cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzut la art. 6.

Art. 97. - Alarmarea în caz de incendiu a utilizatorilor se realizează cu mijloace adecvate fiecărui obiectiv si dinainte stabilite, astfel încât să nu producă panică în rândul acestora.

Art. 98. - (1) În situatia alarmării în caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj preînregistrat, acesta trebuie să fie codificat sau discret pentru a nu induce panică în rândul persoanelor care se află în spatiile pentru comert.

(2) Este obligatoriu ca mesajul preînregistrat să fie cunoscut de către întreg personalul din spatiul pentru comert.

Art. 99. - Personalul angajat trebuie să cunoască mijloacele de alarmare, alertare, evacuare, precum si modul de actionare în caz de incendiu.

Art. 100. - Pentru evacuarea în sigurantă în caz de incendiu se iau măsuri de instruire temeinică a personalului angajat privind:

a) modalitătile practice de asigurare a evacuării utilizatorilor ori, după caz, a salvării persoanelor care nu se pot evacua singure;

b) modalitătile practice de asigurare a salvării obiectelor din cadrul obiectivului în cazul producerii unui incendiu, cu precizarea personalului nominalizat pentru salvarea, paza obiectelor evacuate, locurile de adăpostire si, după caz, a mijloacelor tehnice alocate.

Art. 101. - Personalul angajat trebuie să fie capabil în orice moment să respecte instructiunile specifice în vederea punerii în aplicare a procedurii de evacuare a utilizatorilor.

Art. 102. - Evacuarea utilizatorilor se face:

a) în mod organizat, sub supravegherea personalului desemnat;

b) prin locurile dinainte stabilite, în baza planurilor de evacuare.

Art. 103. - Personalul angajat care îsi desfăsoară activitatea la casele de marcat trebuie să indice utilizatorilor căile de evacuare.

Art. 104. - Pe timpul exercitiilor de evacuare se urmăreste inclusiv nivelul de respectare a regulilor privind comportamentul personalului: evitarea panicii, a busculadelor si coordonarea actiunilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Planificarea si executarea exercitiilor de evacuare în caz de incendiu

 

Art. 105. - Scopul principal al planificării si executării exercitiilor de alarmare/evacuare îl reprezintă cunoasterea de către personalul angajat a modului de actiune în caz de incendiu.

Art. 106. - Exercitiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se planifică si se execută o dată la 6 luni cu personalul propriu, în functie de formele de evacuare, si se pot organiza pentru întreaga constructie sau pe segmente închiriate din aceasta.

Art. 107. - (1) Executarea exercitiilor de evacuare reprezintă obligatia persoanei care administrează spatiul.

(2) Pentru constructiile în care sunt înglobate spatii comerciale, planificarea si organizarea exercitiilor de evacuare reprezintă obligatia proprietarului constructiei.

Art. 108. - Executarea exercitiilor de alarmare/evacuare în caz de incendiu se planifică si organizează în baza planurilor de evacuare.

Art. 109. - Planificarea si executarea exercitiilor de alarmare/evacuare sunt coordonate de personalul cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor si sunt conduse de persoana care administrează spatiul.

Art. 110. - Fiecare exercitiu se finalizează cu analiza nivelului de cunoastere a obligatiilor ce revin personalului angajat, pe fiecare loc de muncă.

Art. 111. - (1) Ipotezele, obiectivele, scopurile exercitiilor de alarmare/evacuare si, respectiv, obligatiile pe timpul desfăsurării exercitiului se prelucrează cu personalul angajat.

(2) Pentru fiecare ipoteză, personalul angajat va fi verificat privind cunoasterea modului de actiune.


Art. 112. - (1) La finalizarea exercitiilor de alarmare/evacuare, persoana care administrează spatiul, împreună cu personalul prevăzut la art. 6, analizează modul de desfăsurare a acestora.

(2) Analiza efectuată este utilizată în reactualizarea planurilor de pregătire în domeniul situatiilor de urgentă a salariatilor, precum si în reactualizarea planurilor de interventie, după caz.

 

CAPITOLUL V

Echiparea si dotarea cu mijloace de protectie împotriva incendiilor

 

Art. 113. - Echiparea si dotarea constructiilor cu instalatii de protectie împotriva incendiilor si alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor specifici, precum si dimensionarea si amplasarea acestora se asigură conform prevederilor din proiectul tehnic al constructiei.

Art. 114. - Exploatarea si mentinerea în stare de functionare a instalatiilor de protectie împotriva incendiilor si a altor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor se realizează în conformitate cu reglementările tehnice specifice.

Art. 115. - Persoana care administrează spatiul trebuie să asigure existenta unui registru de control al instalatiilor de protectie împotriva incendiilor.

Art. 116. - (1) Proprietarul spatiului pentru comert sau persoana care administrează spatiul desemnată de proprietar, în conditiile legii, este responsabil/responsabilă pentru echiparea, dotarea, inspectarea, întretinerea si repararea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în spatiile de folosintă comune.

(2) Locatarii au obligatiile mentionate la alin. (1), pentru spatiile închiriate în spatiile pentru comert, dacă prin contractul de închiriere nu se prevede altfel.

Art. 117. - În spatiile pentru comert se utilizează numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate sau agrementate în conformitate cu exigentele reglementărilor în domeniu.

Art. 118. - Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor utilizate de personalul angajat si/sau de fortele de interventie se amplasează cu respectarea următoarelor cerinte:

a) locurile de amplasare trebuie să fie vizibile, usor accesibile, de exemplu: căi de evacuare, coridoare, holuri, în zonele iesirilor si alte asemenea spatii si la distante optime fată de focarele cele mai probabile;

b) înăltimea de montare si greutatea acestora trebuie să fie pe măsura capacitătilor fizice ale persoanelor care le utilizează;

c) trebuie să fie bine fixate si să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

Art. 119. - Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se indică prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.

Art. 120. - Dotarea minimă cu stingătoare de incendiu a categoriilor de spatii pentru constructii se asigură conform proiectului tehnic.

Art. 121. - (1) Pentru stingătoarele portative, documentele de referintă sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune si SR EN 3 (cu toate părtile sale) sau reglementări echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia sau ale statelor AELS parte la acordul privind Spatiul Economic European.

(2) Referitor la performantele de stingere, acestea trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) stingătoarele cu CO2 sunt cel putin de capacitate/încărcătură de minimum 2,5 kg;

b) stingătoarele cu pulbere sunt cel putin de capacitate/încărcătură de minimum 6 kg;

c) stingătoarele cu apă pulverizată/spumă sunt cel putin de capacitate/încărcătură de minimum 6 litri.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică stingătoarelor cu performante de stingere echivalente care sunt fabricate si/sau comercializate legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau Turcia ori fabricate legal într-un stat AELS parte la acordul privind Spatiul Economic European, în conformitate cu specificatiile normative în vigoare în aceste tări.

Art. 122. - În spatiile pentru comert care au suprafata sub 200 m2 se asigură dotarea cu cel putin două stingătoare de incendiu.

Art. 123. - Dotarea cu stingătoare de incendiu pentru spatiile pentru comert înglobate în alte constructii se realizează de către proprietarul constructiei respective, tinându-se seama, în principal, de prevederile art. 124-126.

Art. 124. - Se recomandă respectarea următoarelor valori ale distantelor si înăltimii de montare a stingătoarelor în perimetrul suprafetei protejate:

a) maximum 15 m, respectiv 20 m fată de cele mai importante focare de incendiu din clasele B si A;

b) maximum 1,4 m înăltime fată de pardoseală.

Art. 125. - Controlul stării de functionare a instalatiilor de protectie împotriva incendiilor si a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se execută, conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice si în instructiunile tehnice elaborate de producători/furnizori, de către persoanele fizice si juridice atestate conform legii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 126. - Dispozitiile generale se aplică cumulativ pentru fiecare caz - constructie, instalatii, amenajări si alte spatii aferente constructiilor -, indiferent de capitolul la care sunt prevăzute, tinându-se seama de cazul cel mai defavorabil si avându-se în vedere si prevederile celorlalte acte normative specifice domeniului de apărare împotriva incendiilor, care nu sunt cuprinse în prezentele dispozitii.

Art. 127. - Proprietarii spatiilor pentru comert pot stabili, în raport cu specificul acestora, si alte reguli si măsuri privind apărarea împotriva incendiilor.

Art. 128. - (1) În spatiile pentru comert este obligatorie organizarea, în conditiile legii, a activitătii de control intern al respectării normelor de apărare împotriva incendiilor.

(2) Controlul intern privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor poate fi executat de proprietarul constructiei, de conducătorii locurilor de muncă si de personalul prevăzut la art. 6 alin. (2), după caz.

Art. 129. - Rezultatele controlului desfăsurat de către inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene/al municipiului Bucuresti si de personalul cu atributii de control în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt mentionate în procesele-verbale de control, se consemnează în registrul de control si se analizează de persoanele care administrează spatiul si personalul cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.090 din 3 august 2010

MINISTERUL MEDIULUI Sl PĂDURILOR

Nr. 1.297 din 20 august 2010

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 104 din 5 august 2010

 

ORDIN

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii, ministrul mediului si pădurilor si presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. După articolul 14 se introduce următorul paragraf: „Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2009/85/CE a Comisiei din 29 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru a include cumatetralilul ca substantă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009, ale Directivei 2009/86/CE a Comisiei din 29 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste includerea fenpropimorfului ca substantă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009, ale Directivei 2009/89/CE a Comisiei din 30 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului în vederea includerii azotului ca substantă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 199 din 31 iulie 2009, ale Directivei 2009/91/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste includerea tetraboratului disodic ca substantă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L201 din 1 august 2009, ale Directivei 2009/94/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste includerea acidului boric ca substantă activă în anexa I la directiva, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009, ale Directivei 2009/95/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului în vederea includerii fosfurii de aluminiu care eliberează fosfină ca substantă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009, ale Directivei 2009/96/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste includerea octaboratului de disodiu tetrahidrat ca substantă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L201 din 1 august 2009, ale Directivei 2009/98/CE a Comisiei din 4 august 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste includerea oxidului boric ca substantă activă în anexa I la directiva, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 203 din 5 august 2009, ale Directivei 2009/150/CE a Comisiei din 27 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului în vederea includerii flocumafenului ca substantă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 313 din 28 noiembrie 2009, ale Directivei 2009/151/CE a Comisiei din 27 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea tolilfluanidului ca substantă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L313 din 28 noiembrie 2009, ale Directivei 2010/5/UE a Comisiei din 8 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului în vederea includerii acroleinei ca substantă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 36 din 9 februarie 2010."

2. La anexa nr. I „Lista substantelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenta produselor biocide", după pozitia nr. 19 se introduc 11 noi pozitii, pozitiile nr. 20-25 si 27-31, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Prevederile de la pozitia nr. 30 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. l!321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 septembrie 2010.

(2) Prevederile de la pozitiile nr. 21 si 28 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 iulie 2011.

(3) Prevederile de la pozitiile nr. 20, 22, 23, 24, 25 si 27 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 septembrie 2011.

(4) Prevederile de la pozitiile nr. 29 si 31 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Raed Arafat

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Csutak-Nagy Laszlo


ANEXA

 

LISTA

pentru completarea anexei nr. I la normele metodologice „Lista substantelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenta produselor biocide"

 

Pozitia

Denumirea comună

Denumirea lUPAC/

Numere de identificare

Puritatea minimă a substantei active din produsul biocid,

în forma în care

acesta este plasat

pe piată

Data includerii

Termen-limită

pentru punere

în conformitate cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE

[cu exceptia

produselor care contin mai mult decât o substantă  activă, pentru care termenul-

limită de punere

în conformitate cu art. 16 (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la  substantele active ale respectivelor

produse]

Data

la care expiră

includerea

Tip

de

produs

Dispozitii specifice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

Fosfură de aluminiu care eliberează fosfină

Fosfură de aluminiu

Nr. CE: 244-088-0

Nr. CAS: 20859-73-8

830 g/kg

1.09.2011

31.08.2013

31.08.2021

14

În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populatie care pot fi expuse la produs si utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar, în momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile si se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun conditii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. În mod special, produsele nu pot fi autorizate pentru o utilizare în interior, cu exceptia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerintele prevăzute la art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar, prin recurgerea la măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

1. Produsele sunt vândute numai către profesionisti care au beneficiat de o instruire specifică si sunt utilizate numai de către acestia din urmă.

2. Avându-se în vedere riscurile identificate pentru operatori, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, utilizarea unui echipament individual de protectie corespunzător, folosirea de aplicatoare si prezentarea produsului într-o formă concepută pentru a reduce expunerea operatorului la un nivel acceptabil.

3. Avându-se în vedere riscurile identificate pentru speciile de animale terestre nevizate, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, absenta tratamentului pentru zonele în care sunt prezente mamifere de vizuină, altele decât speciile-tintă.


21

Fenpropimorf

(+/-)-cis-4-[3-(p-tert-

butil fenil)-2-metil

propil]-2,6-

dimetilmorfolină/

Fenpropimorf

Nr. CE: 266-719-9

Nr. CAS: 67564-91-4

930 g/kg

1.07.2011

30.06 2013

30.06.2021

8

în momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populatie care pot fi expuse la produs si utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar, în momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile si se asigură ulterior de faptul că se iau măsuri adecvate sau se impun conditii specifice pentru a reduce riscurile identificate.

Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.

Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

1. În temeiul presupunerilor făcute în cadrul evaluării riscurilor, produsele autorizate pentru utilizare industrială trebuie să fie folosite cu echipament individual de protectie adecvat, cu exceptia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2. Avându-se în vedere riscurile identificate pentru sol si compartimentele mediului acvatic, trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru a proteja aceste compartimente. În special, etichetele sau fisele tehnice ale produselor autorizate pentru utilizare industrială trebuie să indice faptul că cheresteaua proaspăt tratată va fi depozitată după tratare, în loc acoperit si/sau pe suport dur impermeabil, pentru a preveni pierderile directe pe sol sau în apă, iar eventualele pierderi vor fi colectate pentru reutilizare sau eliminare.

22

Acid boric

Acid boric

Nr. CE: 233-139-2

Nr. CAS: 10043-35-3

990 g/kg

1.09.2011

31.08.2013

31.08.2021

8

În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populatie care pot fi expuse la produs si utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar.

În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile si se asigură ulterior că se iau măsuri

adecvate sau se impun conditii specifice pentru a reduce riscurile identificate.

Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la

niveluri acceptabile.

Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

1. Produsele autorizate pentru utilizări industriale si profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protectie adecvat, cu exceptia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii profesionali si/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2. Tinându-se cont de riscurile identificate pentru sol si pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizează pentru tratarea in situ a lemnului în exterior si pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu exceptia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. În special, etichetele si/sau fisele cu date de securitate ale produselor pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit si/sau pe o suprafată dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, si că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

23

Oxid boric

Trioxid de dibor

Nr. CE: 215-125-8

Nr. CAS: 1303-86-2

975 g/kg

1.09.2011

31.08.2013

31.08.2021

8

În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populatie care pot fi expuse la produs si utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar, în momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile si se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun conditii specifice pentru a reduce riscurile identificate.

Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.

Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

1. Produsele autorizate pentru utilizări industriale si profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protectie adecvat, cu exceptia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii profesionali si/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2. Tinându-se cont de riscurile identificate pentru sol si pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizează pentru tratarea in situ a lemnului în exterior si pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu exceptia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. În special, etichetele si/sau fisele cu date de securitate ale produselor pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit si/sau pe o suprafată dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, si că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

24

Tetraborat de disodiu

Tetraborat de disodiu

Nr. CE: 215-540-4

Nr. CAS: (anhidru):

1330-43-4;

Nr. CAS:

(pentahidrat):

12267-73-1;

Nr. CAS: (decahidrat):

1303-96-4

990 g/kg

1.09.2011

31.08.2013

31.08.2021

8

în momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populatie care pot fi expuse la produs si utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile si se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun conditii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

1. Produsele autorizate pentru utilizări industriale si profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protectie adecvat, cu exceptia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii profesionali si/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2. Tinând cont de riscurile identificate pentru sol si pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizează pentru tratarea in situ a lemnului în exterior si pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu exceptia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. În special, etichetele si/sau fisele cu date de securitate ale produselor pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit si/sau pe o suprafată dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, si că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

25

Octaborat de disodiu tetrahidrat

Octaborat de disodiu

tetrahidrat

Nr. CE: 234-541-0

Nr. CAS: 12280-03-4

975 g/kg

1.09.2011

31.08.2013

31.08.2021

8

În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populatie care pot fi expuse la produs si utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar, în momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile si se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun conditii specifice pentru a reduce riscurile identificate.

Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.

Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

1. Produsele autorizate pentru utilizări industriale si profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protectie adecvat, cu exceptia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii profesionali si/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2. Tinându-se cont de riscurile identificate pentru sol si pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizează pentru tratarea in situ a lemnului în exterior si pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu exceptia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. În special, etichetele si/sau fisele cu date de securitate ale produselor pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit si/sau pe o suprafată dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, si că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

27

Azot

Azot

Nr. CE: 231-783-9

Nr. CAS: 7727-37-9

999 g/kg

1.09.2011

31.08.2013

31.08.2021

18

În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populatie care pot fi expuse la produs si utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile si se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun conditii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

1. Produsele sunt vândute numai către profesionisti care au beneficiat de o instruire specifică si sunt utilizatenumai de către acestia din urmă.

2. Pentru reducerea la minimum a riscurilor, este necesar să se stabilească practici de lucru sigure si metode de lucru sigure, inclusiv punerea la dispozitie a echipamentului individual de protectie, dacă este necesar.

28

Cumatetralil

Cumatetralil

Nr. CE: 227-424-0

Nr. CAS: 5836-29-3

980 g/kg

1.07.2011

30.06.2013

31.08.2021

14

Având în vedere riscurile identificate pentru animalele nevizate, substanta activă este supusă unei evaluări comparative a riscurilor, în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE, înainte de reînnoirea includerii sale în această anexă. Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

1. Concentratia nominală a substantei active în produse, în afară de pulberile de prăfuit, nu trebuie să depăsească 375 mg/kg si se autorizează numai produsele gata de utilizare.

2. Produsele trebuie să contină un agent aversiv si, atunci când este cazul, un colorant.

3. Expunerea primară si secundară a oamenilor, a animalelor nevizate si a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare si aplicarea tuturor măsurilor adecvate si disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, utilizarea doar în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii pachetului si stabilirea obligatiilor de a folosi statii de intoxicare rezistente la deschidere si securizate.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

29

Tolilfluanid

Diclor-N-

[(dimetilamino)sulfonil] fluor-N-(p-tolil) metansulfen amidă

Nr. CE: 211-986-9

Nr. CAS: 731-27-1

960 g/kg

1.10.2011

30.09.2013

30.09.2021

8

Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea in situ a lemnului în exterior sau pentru lemn care va fi expus intemperiilor. Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

1. Avându-se în vedere ipotezele făcute în cadrul evaluării riscurilor, produsele autorizate pentru utilizare industrială sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protectie adecvat, cu exceptia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru utilizatorii industriali sau profesionali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2. Avându-se în vedere riscurile identificate pentru sol si compartimentele mediului acvatic, trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru a proteja aceste compartimente. În special etichetele si/sau fisele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială trebuie să indice faptul că cheresteaua proaspăt tratată va fi depozitată, după tratare, în loc acoperit si/sau pe suport dur impermeabil, pentru a preveni pierderile directe pe sol sau în apă, iar eventualele pierderi vor fi colectate pentru reutilizare sau eliminare.

30

Acroleină

Aldehidă acrilică

Nr. CE: 203-453-4

Nr. CAS: 107-02-8

913 g/kg

1.09.2010

Nu se aplică.

31.08.2020

12

În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populatie care pot fi expuse la produs si utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii Europene. În momentul acordării unei autorizări pentru un produs, autoritatea competentă evaluează riscurile si se asigură ulterior de faptul că au fost luate măsurile necesare sau că sunt respectate conditiile specifice impuse pentru a limita riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

1. Apele reziduale care contin acroleină trebuie monitorizate înainte de deversare, cu exceptia cazului în care se poate demonstra că riscurile pentru mediu pot fi reduse prin alte mijloace. În cazurile în care este necesar din punctul de vedere al riscurilor pentru mediul marin, apele reziduale trebuie fie păstrate în cisterne sau rezervoare, fie tratate corespunzător înainte de deversare.

2. Produsele autorizate pentru uz industrial si/sau profesional trebuie utilizate cu un echipament individual de protectie adecvat, trebuind să se stabilească proceduri operationale sigure, cu exceptia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru utilizatorii industriali si/sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

31

Flocumafen

4-hidroxi-3-[(1RS,3RS;1RS,3RS) 1,2,3,4-tetrahidro-3-[4-(4-trifluoro metilbenziloxi) fenil]-1-naftil] cumarină

Nr. CE: 421-960-0

Nr. CAS: 90035-08-8

955 g/kg

1.10.2011

30.09.2013

30.09.2016

14

Deoarece caracteristicile substantei active conferă acesteia caracter potential persistent, capacitate de bioacumulare sau toxicitate ori caracter foarte persistent sau capacitate semnificativă de bioacumulare, substanta activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE, înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă. Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

1. Concentratia nominală a substantei active în produse nu trebuie să depăsească 50 mg/kg si se autorizează numai produsele gata de utilizare.

2. Produsele trebuie să contină un agent aversiv si, atunci când este cazul, un colorant.

3. Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit.

4. Expunerea primară si secundară a oamenilor, a animalelor nevizate si a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare si aplicarea tuturor măsurilor adecvate si disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, utilizarea doar în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii pachetului si stabilirea obligatiilor de a folosi statii de intoxicare rezistente la deschidere si securizate.


REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1.000/2006

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici*)

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 


*) Republicată în temeiul art. V din Hotărârea Guvernului nr. 620/2010 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a activitătii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 3 august 2010, dându-se textelor o nouă numerotare

Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 15 august 2006 si ulterior a mai fost modificată si completată prin:

- Hotărârea Guvernului nr. 31/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2008;

- Hotărârea Guvernului nr. 280/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 20 martie 2009;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar international si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 805 din 25 noiembrie 2009, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie 2010;

- Hotărârea Guvernului nr. 51/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010.

 

Art. 1. - (1) Agentia Natională a Functionarilor Publici se organizează si functionează în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică.

(2) În subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se organizează si functionează ca institutii publice cu personalitate juridică centre regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, denumite în continuare centre regionale.

(3) Sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este în municipiul Bucuresti, str. Eforie nr. 5, sectorul 5.

 

CAPITOLUL II

Atributiile Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

Art. 2. - (1) Agentia Natională a Functionarilor Publici, denumită în continuare Agentia, asigură aplicarea strategiilor si a Programului de guvernare în domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici, precum si în domeniul formării profesionale a personalului din administratia publică.

(2) Agentia îndeplineste atributii în următoarele domenii:

a) reglementarea functiei publice;

b) managementul functiei publice si al functionarilor publici;

c) perfectionarea profesională a functionarilor publici;

d) formare profesională în administratia publică;

e) gestionarea de programe în domeniul functiei publice;

f) monitorizarea si controlul activitătilor referitoare la functia publică si la functionarii publici;

g) reprezentare.

(3) Agentia îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

(4) În exercitarea atributiilor sale Agentia colaborează direct cu compartimentele specializate în managementul resurselor umane din structura autoritătilor si institutiilor publice.

Art. 3. - În domeniul reglementării functiei publice Agentia îndeplineste următoarele atributii principale:

a) elaborează proiecte de acte normative privind functia publică si functionarii publici, pe care le supune spre aprobare Guvernului prin Ministerul Administratiei si Internelor;

b) elaborează norme metodologice, proceduri si instructiuni cu caracter normativ privind functia publică si functionarii publici;

c) analizează si avizează proiectele de acte normative care contin prevederi referitoare la functia publică si la functionarii publici, elaborate de alte autorităti sau institutii publice;

d) elaborează reglementări comune autoritătilor si institutiilor publice privind functiile publice, evaluarea, gradarea si

clasificarea posturilor, cu consultarea asociatiilor profesionale si a organizatiilor sindicale reprezentative ale functionarilor publici;

e) elaborează proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici, precum si alte reglementări privind salarizarea functionarilor publici;

f) elaborează normele de organizare, utilizare si prelucrare a informatiilor cuprinse în baza de date referitoare la functiile publice si functionarii publici;

g) coordonează si sprijină procesul de adaptare a statutelor aprobate prin legi speciale la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

h) elaborează proiectele de acte normative pentru armonizarea legislatiei din domeniul functiei publice cu reglementările Uniunii Europene si alte acte cu caracter international pe care România Ie-a ratificat;

i) urmăreste ca proiectele de acte normative elaborate de ministere si de alte autorităti sau institutii publice, care contin prevederi referitoare la functiile publice si la functionarii publici, să fie în concordantă cu reglementările interne si europene existente în acest domeniu.

Art. 4. - (1) În domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici, Agentia îndeplineste următoarele atributii principale:

a) elaborează principiile, politicile si strategiile privind managementul functiei publice si al functionarilor publici, pe care le prezintă ministrului administratiei si internelor pentru a fi însusite si supuse spre aprobare Guvernului;

b) urmăreste modul de aplicare a strategiilor, politicilor si programelor referitoare la functia publică si functionarii publici;

c) elaborează studii, analize si prognoze privind structura si dinamica corpului functionarilor publici;

d) organizează si gestionează concursurile pentru ocuparea functiilor publice vacante, în conditiile legii;

e) realizează recrutarea si promovarea pentru functiile publice pentru care organizează concurs, în conditiile legii;

f) avizează sau, după caz, verifică conditiile stabilite pentru organizarea si desfăsurarea concursurilor de către alte autorităti si institutii publice;

g) monitorizează derularea procedurilor de recrutare si promovare a functionarilor publici, în conditiile legii;

h) dispune amânarea sau suspendarea organizării si desfăsurării concursurilor, dacă constată că nu sunt îndeplinite conditiile legale în domeniu;

i) avizează sau solicită modificarea raporturilor de serviciu, dacă mobilitatea functionarilor publici se dispune în interes public, în conditiile legii;

j) asigură secretariatul tehnic pentru Comisia de disciplină pentru înaltii functionari publici, Comisia de evaluare a înaltilor functionari publici si pentru Comisia de recrutare a înaltilor functionari publici;

k) acordă aviz, în conditiile legii, pentru stabilirea de către autorităti si institutii publice a functiilor publice;

l) urmăreste situatia functiilor publice si monitorizează ocuparea acestora;

m) gestionează corpul de rezervă al functionarilor publici si asigură redistribuirea functionarilor publici, în conditiile legii;

n) elaborează, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, planul de ocupare a functiilor publice pentru autoritătile si institutiile publice din administratia publică centrală, în conditiile legii; formulează observatii în cazul în care constată neregularităti în elaborarea planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritătile si institutiile din administratia publică locală;

o) stabileste criteriile generale de performantă profesională pe baza cărora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici;

p) acordă sprijin si îndrumare metodologică autoritătilor administratiei publice, în scopul aplicării uniforme si corecte a legislatiei din domeniul functiei publice si al functionarilor publici;

q) coordonează metodologic si acordă sprijin de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale;

r) sprijină autoritătile administratiei publice centrale si locale si le acordă asistentă tehnică de specialitate pentru elaborarea si aprobarea unor norme specifice în acest domeniu.

(2) Conditiile în care Agentia poate delega autoritătilor sau institutiilor publice competenta de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 5. - În domeniul perfectionării pregătirii profesionale a functionarilor publici, Agentia are următoarele atributii principale:

a) stabileste domeniile prioritare pentru perfectionarea pregătirii profesionale a functionarilor publici;

b) avizează strategiile sectoriale privind formarea continuă a functionarilor publici;

c) stabileste tematica specifică programelor de formare specializată în administratia publică si de perfectionare pentru functionari publici;

d) centralizează planurile de perfectionare profesională a functionarilor publici, întocmite de autoritătile si institutiile publice, precum si fondurile prevăzute în bugetul anual al acestora pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesională a functionarilor publici, organizate la initiativa ori în interesul autoritătii sau institutiei publice;

e) sprijină autoritătile administratiei publice pentru derularea unor programe de perfectionare a pregătirii profesionale a personalului în domeniul functiei publice si al functionarilor publici, participând la programe de pregătire profesională în vederea aplicării corecte si unitare a legislatiei privind functia publică si functionarii publici;

f) colaborează cu centrele regionale pentru derularea programelor de formare si perfectionare a personalului din administratia publică;

g) sprijină institutiile care organizează programe de perfectionare a pregătirii profesionale a functionarilor publici cu personal de predare. _

Art. 6. - (1) În domeniul formării profesionale în administratia publică, Agentia are următoarele atributii principale:

a) asigură formarea continuă pentru înaltii functionari publici, functionarii publici de conducere, tinerii functionari publici, care pot deveni manageri publici, tinerii absolventi de învătământ superior, viitori manageri publici, functionari publici de executie din administratia publică centrală;

b) elaborează, în colaborare cu institutiile publice si cu alte organizatii cu obiect de activitate în domeniu, strategia de formare continuă a functionarilor publici; monitorizează si evaluează implementarea acesteia;

c) coordonează metodologic centrele regionale;

d) asigură comunicarea si colaborarea institutională cu celelalte institutii care organizează programe de formare continuă;

e) organizează programul de formare specializată în administratia publică, cu durata de 2 ani, destinat absolventilor de învătământ superior de lungă durată, cu diplomă de licentă, în vârstă de până la 30 de ani, în vederea accesului lor rapid la functia publică, în conditiile legii;

f) organizează programe de formare specializată pentru înaltii functionari publici;

g) organizează programul de formare specializată, cu durata de un an, destinat tinerilor functionari publici sub 33 de ani si cu cel mult 7 ani de experientă;

h) organizează programe de formare specializată, cu durata de un an, destinate functionarilor publici de conducere;

i) organizează programe de perfectionare de până la 90 de zile, destinate înaltilor functionari publici, functionarilor publici de conducere si de executie din administratia publică centrală;

j) organizează seminare si conferinte pe teme de interes major pentru administratia publică centrală si locală.

(2) Atestarea absolvirii programelor de formare specializată si a programelor de perfectionare organizate de Agentie se face prin certificate, semnate de presedintele Agentiei.

Art. 7. - În domeniul gestiunii de programe, Agentia are următoarele atributii principale:

a) fundamentează, elaborează si prezintă spre aprobare ministrului administratiei si internelor programe pentru dezvoltarea managementului functiei publice si al functionarilor publici;

b) gestionează programele privind functia publică si functionarii publici, urmăreste îndeplinirea acestora si prezintă periodic ministrului administratiei si internelor rapoarte privind modul de derulare a acestora;

c) elaborează si administrează baza de date cuprinzând evidenta natională a functiilor publice si a functionarilor publici, precum si a functiilor publice vacante.

Art. 8. - În domeniul monitorizării si controlului activitătii referitoare la functia publică si la functionarii publici, Agentia are următoarele atributii principale:

a) monitorizează si controlează aplicarea legislatiei privind functia publică si functionarii publici, precum si respectarea principiilor care stau la baza exercitării functiei publice;

b) monitorizează modul în care sunt asigurate si respectate de către autoritătile si institutiile publice conditiile de muncă pentru functionarii publici; în acest scop conlucrează cu organizatiile sindicale si cu asociatiile profesionale ale functionarilor publici;

c) controlează modul de respectare de către conducătorii autoritătilor si institutiilor publice a drepturilor legale cuvenite functionarilor publici, precum si aplicarea măsurilor privind respectarea egalitătii de sanse si tratament în domeniul relatiilor de serviciu;

d) coordonează metodologic, monitorizează, verifică si controlează aplicarea si respectarea prevederilor legale privind normele de conduită a functionarilor publici, organizarea si functionarea comisiilor paritare si a comisiilor de disciplină, organizarea si desfăsurarea concursurilor, organizarea perioadei de stagiu, evaluarea performantelor profesionale ale functionarilor publici;

e) sesizează instanta de contencios administrativ, în conditiile legii;

f) constată contraventii si aplică sanctiuni, în conditiile legii;

g) întocmeste rapoarte anuale cu privire la managementul functiilor publice si al functionarilor publici, la gradul de ocupare


a posturilor, precum si cu privire la respectarea legislatiei specifice, pe care le prezintă Guvernului, prin ministrul administratiei si internelor, pentru a fi înaintate pentru dezbatere si aprobare Parlamentului.

Art. 9. - În domeniul reprezentării, Agentia are următoarele atributii principale:

a) reprezintă autoritătile administratiei publice centrale si locale în raporturile cu persoanele juridice si fizice, române si străine, în domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici;

b) colaborează cu ministerele si cu alte autorităti publice în îndeplinirea atributiilor ce îi revin;

c) colaborează cu institutii si organisme similare din tară si din străinătate în domeniul său de activitate;

d) conlucrează cu organizatiile asociative ale functionarilor publici, din tară si din străinătate, precum si cu organizatiile neguvernamentale cu atributii în domeniul său de activitate;

e) participă la negocierile dintre organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici si Ministerul Administratiei si Internelor;

f) negociază, cu acordul ministrului administratiei si internelor, încheierea unor acorduri si proiecte de colaborare internatională în domeniul functiei publice, al functionarilor publici si al managementului resurselor umane; prezintă acordurile convenite ministrului administratiei si internelor pentru a fi aprobate de acesta sau, după caz, însusite si supuse spre aprobare Guvernului.

Art. 10. - (1) În exercitarea atributiilor sale Agentia colaborează cu ministerele, cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, precum si cu alte persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine.

(2) Autoritătile si institutiile publice sunt obligate să comunice Agentiei, la termenele stabilite, informatiile solicitate referitoare la functiile publice si la functionarii publici, în conditiile legii.

(3) Agentia va comunica persoanelor interesate informatii de interes public referitoare la functiile publice si la functionarii publici, în conditiile legii.

(4) Agentia poate edita buletine informative si alte publicatii de specialitate.

Art. 11. - (1) Orice modificare apărută în evidenta functiilor publice din cadrul autoritătii sau institutiei publice se comunică Agentiei în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data producerii ei.

(2) În prima lună a fiecărui an autoritătile si institutiile publice vor transmite Agentiei modificările intervenite în situatia functionarilor publici, precum si situatia privind salarizarea functionarilor publici.

(3) Informatiile privind functiile publice si functionarii publici vor fi transmise pe suport magnetic, în formatul standard stabilit de Agentie.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

Art. 12. - (1) Agentia este condusă de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat.

(2) Presedintele si vicepresedintele sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei si internelor.

(3) Presedintele Agentiei conduce aparatul propriu al Agentiei, stabilit prin prezenta hotărâre, numeste si eliberează din functie personalul acesteia, în conditiile legii.

(4) Presedintele Agentiei este ordonator secundar de credite.

(5) Presedintele reprezintă Agentia în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte

autorităti si institutii publice centrale si locale, cu persoane juridice si fizice române sau străine, precum si în justitie.

(6) În exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine cu caracter normativ si individual.

(7) Vicepresedintele îndeplineste atributiile si sarcinile care îi sunt delegate de presedinte prin ordin.

(8) În cazul lipsei presedintelui, precum si în cazul în care presedintele se află în imposibilitate de a-si exercita functia, calitatea de ordonator secundar de credite, precum si celelalte atributii care revin presedintelui se exercită în numele presedintelui, de către vicepresedintele Agentiei.

Art. 13. - (1) Agentia are un secretar general, care face parte din categoria înaltilor functionari publici si este numit în conditiile legii.

(2) Atributiile secretarului general se stabilesc, în conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 14. - (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Agentiei este de 171, exclusiv demnitarii. Numărul maxim de posturi aprobat include si posturile aferente cabinetului presedintelui.

(2) Personalul Agentiei este format din functionari publici si personal contractual. Salarizarea personalului Agentiei se face în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

(3) Structura organizatorică a Agentiei este prevăzută în anexa nr. 1.

(4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al presedintelui Agentiei, având în vedere nevoile institutionale si structura de personal, se pot înfiinta, după caz, servicii, birouri si/sau alte compartimente, în conditiile legii.

(5) În cadrul Agentiei, prin ordin al presedintelui, se înfiintează Unitatea de implementare a proiectelor, în conditiile legii.

Art. 15. - (1) Atributiile compartimentelor, atributiile si responsabilitătile personalului, precum si circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei, precum si prin fisa postului.

(2) Statul de functii al Agentiei se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea presedintelui Agentiei, în limita numărului de posturi aprobat.

Art. 16. - Stabilirea numărului de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 17. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Veniturile obtinute din taxele si tarifele de participare la programele de formare profesională se fac venit la bugetul de stat.

(3) În scopul realizării rolului si atributiilor ce îi revin, Agentia poate beneficia de consultantă si asistentă din străinătate, precum si de programe de formare si perfectionare a pregătirii functionarilor publici, în limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din tară sau din străinătate, potrivit legii.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea, functionarea si atributiile centrelor regionale

 

Art. 18. - (1) Centrele regionale sunt organizate si functionează cu sediul în municipiile Bucuresti, Craiova, Călărasi, Iasi, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanta si Timisoara.

(2) Arondarea judetelor si a municipiului Bucuresti la centrele regionale este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Numărul maxim de posturi pentru centrele regionale este de 40.

(4) Regulamentul-cadru de organizare si functionare a centrelor regionale, structura organizatorică, precum si numărul de posturi alocat fiecărui centru regional se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei.


Art. 19. - (1) Centrele regionale se organizează la nivel de directie si sunt conduse de către un director, angajat prin concurs organizat în conditiile legii.

(2) Coordonarea metodologică si controlul ierarhic asupra activitătii centrelor regionale se exercită de către Agentie.

(3) Angajarea, modificarea, suspendarea si încetarea raporturilor de muncă ale directorilor centrelor regionale se fac în conditiile legii.

(4) Atributiile si responsabilitătile directorilor centrelor regionale se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.

(5) Directorii centrelor regionale sunt ordonatori tertiari de credite.

(6) În exercitarea atributiilor, directorul centrului regional emite dispozitii.

(7) Directorul centrului regional poate delega, prin dispozitie si în conditiile legii, atributii personalului din subordine.

(8) Personalul centrelor regionale este alcătuit din personal contractual. Salarizarea personalului centrelor regionale se face în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

(9) Angajarea, modificarea, suspendarea si încetarea raporturilor de muncă ale personalului centrului regional se fac în conditiile legii.

Art. 20. - (1) Centrele regionale organizează programe de perfectionare de până la 90 de zile pentru următoarele categorii de personal:

a) pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu al institutiilor prefectului, precum si din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei centrale de specialitate din unitătile administrativ-teritoriale, cu exceptia celor care se încadrează în categoria înaltilor functionari publici;

b) pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu ai consiliilor locale si judetene, precum si din serviciile publice locale subordonate consiliilor locale sau consiliilor judetene ori aflate sub autoritatea acestora;

c) pentru secretarii municipiilor, secretarii sectoarelor municipiului Bucuresti, secretarii oraselor si comunelor, pentru alesii locali, precum si pentru alte categorii de persoane interesate, în domeniul administratiei publice.

(2) Atestarea absolvirii programelor de perfectionare organizate de centrele regionale se face prin certificate, semnate de directorul centrului regional respectiv.

(3) Centrele regionale pot organiza seminare si conferinte pe teme de interes major pentru administratia publică locală.

(4) Centrele regionale pot desfăsura si următoarele activităti:

a) elaborarea de studii, proiecte si publicatii în domeniul administratiei publice locale;

b) dezvoltarea de relatii de colaborare cu alte institutii din domeniul administratiei publice locale, din tară si străinătate.

(5) Centrele regionale au obligatia de a transmite semestrial Agentiei rapoarte privind activitătile desfăsurate.

(6) Centrele regionale îndeplinesc si alte atributii stabilite prin acte normative.

Art. 21. - (1) Pe lângă directorul centrului regional se organizează si functionează un consiliu consultativ, compus din:

a) directorul centrului regional;

b) un reprezentant al Agentiei;

c) prefectul judetului în care îsi are sediul centrul regional, respectiv prefectul municipiului Bucuresti;

d) primarul municipiului resedintă de judet în care îsi are sediul centrul regional, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti;

e) presedintii consiliilor judetene din judetele arondate la centrul regional respectiv;

f) 1 sau 2 reprezentanti din mediul universitar.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) pot participa prin reprezentant, cu precizarea limitelor mandatului acordat.

(3) Atributiile principale ale consiliului consultativ sunt următoarele:

a) analizează nevoile de instruire stabilite de autoritătile si institutiile publice din judetele arondate;

b) formulează propuneri privind domeniile prioritare ale programelor de formare profesională, pe care le comunică Agentiei;

c) analizează solicitările autoritătilor si institutiilor publice privind organizarea programelor de formare profesională cu tematici specifice si decide asupra oportunitătii organizării acestor programe;

d) analizează propunerile privind protocoalele de colaborare sau parteneriate cu persoane juridice de drept public sau de drept privat în domeniul de activitate al centrului regional respectiv, din tară sau din străinătate, si identifică modalitătile optime de finantare si implementare a acestora;

e) propune organizarea de conferinte si seminare si identifică modalităti de finantare a acestora.

(4) Consiliul consultativ se întruneste pe baza convocării directorului centrului regional, de regulă, trimestrial.

(5) Componenta nominală a consiliului consultativ, precum si Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea consiliului consultativ al centrelor regionale se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 22. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale centrelor regionale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Agentiei.

(2) Veniturile obtinute din taxele si tarifele de participare la programele de formare profesională se fac venit la bugetul de stat.

(3) Centrele regionale pot beneficia de consultantă si asistentă tehnică prin programe/proiecte cu finantare externă.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 23. - Agentia se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia*).

Art. 24. - Modelul certificatelor prevăzute la art. 6 alin. (2) si art. 20 alin. (2) se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 25. - Autoritătile administratiei publice locale din municipiile resedintă de judet în care functionează centrele regionale vor asigura, în conditiile legii, spatiile necesare pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătilor acestora.

Art. 26. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 624/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 11 iunie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare.

Art. 27. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 


NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. I-IV si art. VI din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2009 si ale art. III si IV din Hotărârea Guvernului nr. 620/2010, care nu sunt încorporate în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 si care se aplică, în continuare, ca dispozitii proprii ale acestora:

- Art. I-IV si art. VI din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2009:

*) Prezenta hotărâre a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 15 august 2006.

 


„Art. I. - Agentia Natională a Functionarilor Publici se reorganizează prin următoarele modalităti:

a) desfiintarea prin comasare prin absorbtie a Institutului National de Administratie si preluarea activitătii de către o directie nouă care se înfiintează în cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;

b) desfiintarea centrelor regionale de formare continuă pentru administratia publică locală si preluarea activitătii de către institutii nou-înfiintate în subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;

c) reducerea de posturi.

Art. II. - (1) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, personalul Institutului National de Administratie se preia în cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în limita posturilor aprobate pentru aceasta. Personalul centrelor regionale de formare continuă pentru administratia publică locală se preia în cadrul centrelor regionale înfiintate în conditiile Legii nr. 329/2009 si ale prezentei hotărâri, în limita posturilor aprobate pentru fiecare centru regional.

(2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobate în conditiile prevăzute la alin. (1) pe noile functii se face cu alocarea resurselor potrivit nevoilor institutionale, cu respectarea pregătirii profesionale si a competentelor personalului prin raportare la atributiile compartimentelor.

(3) Încadrarea personalului în conditiile prevăzute la alin. (2), precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de functii.

(4) În cazul în care personalul din cadrul institutiilor publice prevăzute la alin. (1) nu se încadrează în numărul de posturi aprobat, conform prevederilor legale în vigoare, acestuia îi încetează raportul de muncă sau, după caz, raportul de serviciu, încetarea raporturilor de muncă sau, după caz, a raporturilor de serviciu se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia socială, în conditiile prevăzute la art. 6 alin. (5) si, dacă este cazul, alin. (6) din Legea nr. 329/2009, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - (1) Agentia Natională a Functionarilor Publici preia patrimoniul institutiilor publice ce se desfiintează, prevăzute la art. I, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, care cuprinde mentiunile prevăzute la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009.

(2) Un exemplar al protocolului de predare-preluare încheiat la nivelul fiecărui centru regional se comunică Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(3) Agentia Natională a Functionarilor Publici transmite Ministerului Administratiei si Internelor protocoalele de predare-preluare prevăzute la alin. (1).

Art. III1*). - (1) Agentia Natională a Functionarilor Publici predă patrimoniul preluat în conditiile art. III de la centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, desfiintate potrivit art. I lit. b), institutiilor similare nou-înfiintate în subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în conditiile prezentei hotărâri.

(2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) se predă pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între Agentia Natională a Functionarilor Publici si fiecare centru regional de formare continuă pentru administratia publică locală, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Patrimoniul predat în conditiile alin. (1) si (2), cât si structurile de personal se gestionează de către fiecare centru regional de formare continuă pentru administratia publică locală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Agentia Natională a Functionarilor Publici transmite un exemplar al protocoalelor prevăzute la alin. (2) si Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. IV. - (1) Programele de formare profesională organizate de Institutul National de Administratie, aflate în derulare sau programate să se desfăsoare până la data de 31 decembrie 2009, se preiau de Agentia Natională a Functionarilor Publici si se finalizează, respectiv se desfăsoară în conditiile aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Programele/proiectele derulate de Institutul National de Administratie se preiau de Agentia Natională a Functionarilor Publici si se derulează în continuare de aceasta până la finalizarea lor, în conditiile si termenii stabiliti până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Programele de formare profesională destinate personalului din administratia publică, precum si altor categorii de personal, organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală si aflate în derulare, se preiau de centrele regionale înfiintate ca institutii publice în subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si se desfăsoară până la finalizarea acestora în conditiile aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Programele/proiectele finantate si destinate personalului din administratia publică, precum si altor categorii de personal, gestionate de centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală si aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se preiau de centrele regionale înfiintate ca institutii publice în subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si se desfăsoară în continuare până la data finalizării lor.

..............................................................

Art. VI. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 19 iulie 2004.";

- Art. III si IV din Hotărârea Guvernului nr. 620/2010:

„Art. III. - Încetarea raporturilor de serviciu/muncă determinată de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se face în termenele si cu procedura reglementate de dispozitiile legale în vigoare aplicabile fiecărei categorii de personal.

 

Art. IV. - Aplicarea procedurilor legale privind restructurarea si reorganizarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se realizează în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislatia în vigoare."


*) Art. III1 a fost introdus prin articolul unic din Hotărârea Guvernului nr. 507/2010 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.


 

ANEXA Nr. 1*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

 

ARONDAREA

judetelor si a municipiului Bucuresti la centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală

 

I. Centrul regional de formare continuă pentru administratia publică locală Bucuresti

1. Municipiul Bucuresti

2. Judetul Ilfov

3. Judetul Prahova

4. Judetul Arges

5. Judetul Dâmbovita

6. Judetul Teleorman

II. Centrul regional de formare continuă pentru administratia publică locală Călărasi

1. Judetul Călărasi

2. Judetul Giurgiu

3. Judetul Ialomita

4. Judetul Buzău

III. Centrul regional de formare continuă pentru administratia publică locală Cluj-Napoca

1. Judetul Cluj

2. Judetul Maramures

3. Judetul Satu Mare

4. Judetul Sălaj

5. Judetul Bistrita-Năsăud

6. Judetul Bihor

IV. Centrul regional de formare continuă pentru administratia publică locală Constanta

1. Judetul Constanta

2. Judetul Tulcea

3. Judetul Brăila

4. Judetul Vrancea

5. Judetul Galati

V. Centrul regional de formare continuă pentru administratia publică locală Craiova

1. Judetul Dolj

2. Judetul Olt

3. Judetul Gorj

4. Judetul Vâlcea

5. Judetul Mehedinti

VI. Centrul regional de formare continuă pentru administratia publică locală Iasi

1. Judetul Iasi

2. Judetul Suceava

3. Judetul Botosani

4. Judetul Neamt

5. Judetul Bacău

6. Judetul Vaslui

VII. Centrul regional de formare continuă pentru administratia publică locală Sibiu

1. Judetul Sibiu

2. Judetul Brasov

3. Judetul Mures

4. Judetul Covasna

5. Judetul Harghita

6. Judetul Alba

VIII. Centrul regional de formare continuă pentru administratia publică locală Timisoara

1. Judetul Timis

2. Judetul Arad

3. Judetul Caras-Severin

4. Judetul Hunedoara


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.