MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 617/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 617         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Miercuri, 1 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

811. - Hotărâre privind controlul statului portului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

216. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 410/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Mitea Mie Dumitru Haralambie, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

217. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Ciobotea Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

218. - Decizie privind numirea domnului Dan Popescu în functia publică de secretar general al Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.022/4.677. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind constituirea comisiei de analiză si validare a Metodologiei de autorizare si certificare a formării prin metoda e-learning

 

1.028. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea delimitării si descrierii regiunilor de provenientă pentru materialele de bază din care se obtin materiale forestiere de reproducere din categoriile „sursă identificată” si „selectionat”, pentru speciile de interes forestier din România

 

1.343. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

 

4.748. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „an de completare”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „mecanic auto” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iasi

 

4.749. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „real”, specializarea „matematică-informatică” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Eugen Nicoară” din Reghin

 

4.750. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „gimnazial” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Europeană Bucuresti

 

4.751. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sfântul Luca” din Tulcea

 

4.752. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Privată „Casa Sperantei” din Timisoara

 

4.753. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samariteanul” din Petrosani

 

4.754. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Pinocchib” din Sighisoara

 

4.755. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Evanghelică din Oradea

 

4.756. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Onesti

 

4.757. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Ocrotirea” din Cluj-Napoca

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind controlul statului portului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ARTICOLUL 1

Obiectiv

 

(1) Obiectivul prezentei hotărâri este de a sprijini reducerea drastică a numărului navelor care nu corespund standardelor si care navighează în apele nationale navigabile ale României, prin:

a) cresterea gradului de conformare cu legislatia Uniunii Europene si internatională relevantă privind siguranta maritimă, securitatea maritimă, protectia mediului marin si conditiile de viată si de muncă la bordul navelor, indiferent de pavilionul acestora;

b) stabilirea unor criterii comune pentru controlul navelor de către statul portului si armonizarea procedurilor de inspectie si retinere, pe baza cunostintelor si a experientei acumulate în cadrul Memorandumului de întelegere de ia Paris privind controlul statului portului;

c) punerea în aplicare în România a unui sistem de control al statului portului, parte a sistemului Uniunii Europene de inspectii, bazat pe inspectiile efectuate în cadrul Uniunii Europene si al regiunii Memorandumului de la Paris, care vizează inspectarea tuturor navelor cu o frecventă variabilă în functie de profilul de risc al acestora, navele care prezintă un risc mai ridicat făcând obiectul unor inspectii mai detaliate si efectuate cu o frecventă mai mare.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. autoritate competentă - Autoritatea Navală Română, autoritate centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în domeniul sigurantei navigatiei si al securitătii navelor, căreia i se deleagă competentele pentru activitatea de control al statului portului, denumită în continuare ANR;

2. baza de date privind inspectiile - sistemul de informatii care contribuie la punerea în aplicare a sistemului de control al statului portului în cadrul Uniunii Europene si care cuprinde datele legate de inspectiile efectuate în Uniunea Europeană si în regiunea Paris MOU;

3. cadrul si procedurile pentru sistemul de audit voluntar al statelor membre ale IMO - Rezolutia IMO A.974(24);

4. certificat de clasă - un document prin care se certifică conformitatea cu capitolul 11-1 partea A-1 Regula 3-1din SOLAS 74;

5. certificat statutar- un certificat emis de un stat de pavilion sau în numele unui stat de pavilion, în conformitate cu conventiile;

6. companie - proprietarul navei sau orice altă organizatie sau persoană, cum ar fi administratorul sau navlositorul navei nude (bare boat) care si-a asumat responsabilitatea fată de proprietar pentru operarea navei si care, odată cu asumarea acestei responsabilităti, a fost de acord să preia toate sarcinile si obligatiile impuse de Codul international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării („codul ISM”);

7. conventii- următoarele conventii, precum si protocoalele si modificările la acestea si codurile aferente cu caracter obligatoriu, în versiunea lor actualizată:

a) Conventia internatională asupra liniilor de încărcare, 1966 (LL66);

b) Conventia internatională pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, 1974 (SOLAS 74);

c) Conventia internatională pentru prevenirea poluării de către nave din 1973 si Protocolul de modificare din 1978 (MARPOL 73/78);

d) Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, 1978 (STCW 78/95);

e) Conventia referitoare la regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, 1972 (Colreg 72);

f) Conventia internatională asupra măsurării tonajului navelor, 1969 (ITC 69);

g) Conventia privind standardele minime la bordul navelor comerciale, 1976 (ILO nr. 147);

h) Conventia internatională privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC 92);

8. inspector PSC- un angajat al ANR, autorizat corespunzător de către aceasta să efectueze inspectii în cadrul controlului statului portului si care răspunde în fata ANR;

9. inspectie extinsă - o inspectie care include cel putin punctele enumerate în anexa nr. 7.

O inspectie extinsă poate include o inspectie mai detaliată atunci când există motive întemeiate, în conformitate cu art. 13 alin. (4);

10. inspectie initială - o vizită efectuată la bordul unei nave de un inspector PSC pentru a verifica respectarea conventiilor si reglementărilor aplicabile, care cuprinde cel putin verificările prevăzute la art. 13 alin. (2);

11. inspectie mai detaliată - o inspectie în timpul căreia nava, echipamentele si echipajul, în totalitate sau, după caz, în parte, sunt supuse, în circumstantele prevăzute la art. 13 alin. (4), unei verificări aprofundate care include constructia navei, echipamentele, echipajul, conditiile de muncă si viată ale acestuia si respectarea procedurilor operationale de la bord;

12. interfată navă/port - interactiunile care au loc atunci când o navă este direct si imediat afectată de actiuni care presupun circulatia persoanelor sau a mărfurilor ori furnizarea de servicii portuare către sau dinspre navă;

13. Paris MOU- Memorandumul de întelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 113/2008;

14. navă - orice navă maritimă căreia i se aplică una sau mai multe conventii si care nu arborează pavilion românesc;

15. navă într-o zonă de ancora] - o navă aflată într-un port sau într-o altă zonă aflată în jurisdictia unui port, dar nu în dană, care efectuează o interfată navă/port;

16. oprirea unei operatiuni - interdictia formală de a continua o operatiune, impusă unei nave din cauza deficientelor constatate care, individual sau cumulate, ar face riscantă continuarea operatiunii;

17. ordin de refuz al accesului - o decizie înaintată comandantului navei, companiei responsabile pentru navă si statului de pavilion, prin care li se notifică faptul că navei îi va fi refuzat accesul în toate porturile si zonele de ancoraj din Uniunea Europeană;

18. organizatie recunoscută - o societate de clasificare sau alt organism privat care exercită atributii în procesul de certificare a navei, în numele administratiei statului de pavilion;

19. plângere - orice informatie sau raport depus de orice persoană sau organizatie care are un interes legitim în ceea ce priveste siguranta navei, inclusiv în ceea ce priveste siguranta echipajului sau riscurile pentru sănătatea acestuia, conditiile de viată si de muncă la bordul navei, precum si prevenirea poluării;

20. regiune Paris MOU- zona geografică în care semnatarii Paris MOU efectuează inspectii în cadrul Paris MOU;

21. retinere - interdictia formală de a pleca din port impusă unei nave din cauza deficientelor constatate, care, individual sau cumulate, determină ca nava să nu fie considerată în bună stare de navigabilitate;

22. timp de noapte - perioada de timp cuprinsă în intervalul 22,00-06,00, ora oficială a României.

 

ARTICOLUL 3

Domeniu de aplicare

 

(1) Prezenta hotărâre se aplică tuturor navelor si echipajelor acestora care fac escală într-un port sau într-o zonă de ancoraj din România pentru a efectua o interfată navă/port. În cazul în care se efectuează o inspectie a unei nave aflate în apele nationale navigabile ale României, altele decât într-un port, aceasta va fi considerată o inspectie în sensul prezentei hotărâri. Niciuna dintre dispozitiile prezentului articol nu trebuie să afecteze drepturile de interventie ale României, care decurg din prevederile conventiilor relevante.

(2) În cazul navelor cu tonaj brut mai mic de 5001, trebuie să se aplice dispozitiile aplicabile din conventia relevantă si, în măsura în care o conventie nu se aplică, trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că aceste nave nu constituie un pericol evident pentru sigurantă, sănătate sau mediu. În aplicarea prezentului alineat, se va tine cont de anexa nr. 1 la Paris MOU.

(3) Când inspectează o navă care se află sub pavilionul unui stat care nu este parte la o conventie, ANR trebuie să se asigure că tratamentul acordat unei asemenea nave si echipajului acesteia nu este mai favorabil decât cel acordat unei nave care se află sub pavilionul unui stat care este parte la conventia în cauză.

(4) Sunt exceptate de la prevederile prezentei hotărâri navele de pescuit, navele militare, navele auxiliare, navele din lemn de constructie artizanală, navele guvernamentale folosite în scopuri necomerciale si navele de agrement care nu sunt angajate în scop comercial.

 

ARTICOLUL 4

Competentele de inspectie

 

(1) ANR are dreptul de a controla navele care arborează pavilionul altor state, în ceea ce priveste respectarea prevederilor acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

(2) ANR trebuie să mentină un număr corespunzător de angajati, în particular inspectori PSC calificati, cu atributii în inspectia navelor, astfel încât acestia să poată duce la îndeplinire sarcinile stabilite si să fie în permanentă disponibili pentru a putea fi efectuate inspectiile necesare, în conformitate cu prezenta hotărâre.

 

ARTICOLUL 5

Sistemul inspectiilor si obligatiile anuale de inspectie

 

(1) ANR trebuie să efectueze inspectii în conformitate cu sistemul de selectie descris la art. 12 si cu dispozitiile anexei nr. 1.

(2) În vederea îndeplinirii obligatiilor anuale de inspectie ale României, ANR trebuie:

a) să inspecteze toate navele de prioritate I, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a), care fac escală în porturile si zonele de ancoraj românesti; si

b) să efectueze anual un număr total de inspectii ale navelor de prioritate I si II, prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. a) si b), care corespunde cel putin cotei care îi revine României din numărul total de inspectii care trebuie să fie efectuate anual în cadrul Uniunii Europene si în regiunea Paris MOU. Cota de inspectii se bazează pe numărul de nave individuale care fac escală în porturile românesti, raportat la suma numărului de nave individuale care fac escală în porturile fiecărui stat din cadrul Uniunii Europene si al regiunii Paris MOU.

(3) În vederea calculării cotei din numărul total de inspectii care trebuie să fie efectuate anual în cadrul Uniunii Europene si al regiunii Paris MOU, prevăzute la alin. (2) lit. b), nu vor fi luate în calcul navele aflate în zona de ancoraj.

 

ARTICOLUL 6

Modalităti de respectare a obligatiilor de inspectie

 

Dacă nu sunt efectuate inspectiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a), se consideră că România îsi respectă obligatiile prevăzute în respectivul articol dacă inspectiile neefectuate nu depăsesc:

1. 5% din numărul total de nave de prioritate I cu profil de risc ridicat care fac escală în porturile si zonele de ancoraj românesti;

2. 10% din numărul total de nave de prioritate I, altele decât cele cu profil de risc ridicat, care fac escală în porturile si zonele de ancoraj românesti.

Fără a aduce atingere procentelor prevăzute la pct. 1 si 2, ANR trebuie să acorde prioritate la inspectie navelor care, în conformitate cu informatiile furnizate de baza de date privind inspectiile, nu fac escală în mod frecvent în porturi din Uniunea Europeană.

Fără a aduce atingere procentelor prevăzute la pct. 1 si 2, în ceea ce priveste navele de prioritate I care fac escală în zonele de ancoraj, ANR trebuie să acorde prioritate la inspectie navelor cu profil de risc ridicat care, în conformitate cu informatiile furnizate de baza de date privind inspectiile, nu fac escală în mod frecvent în porturi din Uniunea Europeană.


 

ARTICOLUL 7

Modalităti care permit o cotă echilibrată de inspectii în cadrul Uniunii Europene

 

(1) În ceea ce priveste situatia în care numărul total al escalelor navelor de prioritate I depăseste cota de inspectii mentionată la art. 5 alin. (2) lit. b), se consideră că România îsi respectă obligatiile în cazul în care este efectuat un număr de inspectii asupra navelor de prioritate I corespunzător cel putin cotei sale de inspectii si în cazul în care navele rămase neinspectate nu depăsesc 30% din numărul total de nave de prioritate I care fac escală în porturile si în zonele de ancoraj românesti.

(2) În ceea ce priveste situatia în care numărul total al escalelor navelor de prioritate I si II este mai mic decât cota sa de inspectii mentionată la art. 5 alin. (2) lit. b), se consideră că România îsi respectă obligatiile în cazul în care sunt efectuate inspectiile asupra navelor de prioritate I potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) si inspectii asupra a cel putin 85% din numărul total de nave de prioritate II care fac escală în porturile si în zonele de ancoraj românesti.

 

ARTICOLUL 8

Amânarea inspectiilor si circumstante exceptionale

 

(1) ANR poate decide să amâne inspectia unei nave de prioritate I în următoarele cazuri:

a) în cazul în care inspectia poate fi efectuată la următoarea escală a navei într-un alt port sau într-o altă zonă de ancoraj românească, cu conditia ca nava să nu facă escală între timp într-un alt port din Uniunea Europeană sau din regiunea Paris MOU si ca inspectia să nu fie amânată cu mai mult de 15 zile; sau

b) în cazul în care inspectia poate fi efectuată în termen de 15 zile într-un alt port de escală din Uniunea Europeană sau din regiunea Paris MOU, cu conditia ca statul în care este situat acest port de escală să fi acceptat în avans să efectueze inspectia.

(2) În cazul în care o inspectie este amânată în conformitate cu alin. (1) lit. a) sau b) si este înregistrată în baza de date privind inspectiile, aceasta nu este considerată drept inspectie neefectuată.

(3) În cazul în care o navă de prioritate I sub pavilion străin se află în situatia de a avea o inspectie amânată într-un stat membru, iar următorul port sau următoarea zonă de ancoraj de escală este în România, ANR, la solicitarea statului membru care a amânat inspectia, poate să accepte să inspecteze această navă dacă situatia permite, conform prevederilor prezentei hotărâri.

(4) O inspectie care nu a fost efectuată la o navă de prioritate I din motive operationale nu este considerată drept inspectie neefectuată, dacă motivul neefectuării inspectiei este înregistrat în baza de date privind inspectiile si în cazul existentei următoarelor circumstante exceptionale:

a) în opinia ANR, efectuarea inspectiei ar constitui un risc pentru siguranta inspectorilor PSC, a navei, a echipajului acesteia, a portului sau a mediului marin; sau

b) escala navei are loc numai pe timp de noapte. Cu toate acestea, în situatia în care se va constata că o navă face escală în mod repetat numai pe timpul noptii, ANR va informa armatorul/operatorul navei, prin intermediul agentului local, că nava va fi inspectată în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri la următoarea sa escală, indiferent de programul de operare si relatia contractuală a acesteia.

(5) În cazul în care o inspectie nu este efectuată asupra unei nave la ancoraj, aceasta nu este considerată drept inspectie neefectuată, dacă:

a) nava este inspectată, în termen de 15 zile, într-un alt port sau într-o altă zonă de ancoraj din Uniunea Europeană ori din regiunea Paris MOU, în conformitate cu anexa nr. 1;

b) escala navei are loc numai pe timp de noapte sau durata acesteia este prea mică pentru a permite efectuarea corespunzătoare a inspectiei si motivul neefectuării inspectiei este consemnat în baza de date privind inspectiile;

c) efectuarea inspectiei ar constitui, în opinia ANR, un risc pentru siguranta inspectorilor PSC, a navei, a echipajului acesteia, a portului sau a mediului marin si motivul neefectuării inspectiei este consemnat în baza de date privind inspectiile.

 

ARTICOLUL 9

Notificarea sosirii navelor

 

(1) Operatorul, agentul sau comandantul unei nave eligibile pentru o inspectie extinsă, în conformitate cu art. 14, care se îndreaptă spre un port sau o zonă de ancoraj din România, trebuie să notifice ANR sosirea navei, în conformitate cu dispozitiile prevăzute în anexa nr. 3.

(2) ANR este autoritatea competentă atât pentru primirea notificării prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, cât si pentru cele prevăzute la art. 4 din Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare si informare privind traficul navelor maritime si de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 208 din 5 august 2002.

(3) Ori de câte ori este posibil, trebuie utilizate mijloacele electronice pentru orice fel de comunicare prevăzută în prezentul articol.

(4) Procedurile de notificare prevăzute în anexa nr. 3, precum si modelul de notificare trebuie să fie conforme dispozitiilor relevante din Directiva 2002/59/CE cu privire la notificările navelor.

                                   

ARTICOLUL 10

Profilul de risc al navei

 

(1) Fiecărei nave care face escală într-un port sau într-o zonă de ancoraj din România i se atribuie în baza de date privind inspectiile un profil de risc care determină nivelul de prioritate pentru inspectie al acesteia, intervalele de timp dintre inspectii si amploarea acestora.

(2) Profilul de risc al unei nave este determinat de o combinatie de parametri generici si istorici, după cum urmează:

a) parametrii generici au la bază tipul, vechimea si pavilionul navei, pe organizatiile recunoscute implicate si pe performanta companiei, în conformitate cu anexa nr. 1, partea 1.1, si cu anexa nr. 2.

b) parametrii istorici au la bază numărul de deficiente si retineri pe o perioadă dată, în conformitate cu anexa nr. 1, partea I.2, si cu anexa nr. 2.

 

ARTICOLUL 11

Frecventa inspectiilor

 

Navele care fac escală în porturile sau în zonele de ancoraj din România trebuie să facă obiectul unor inspectii periodice sau al unor inspectii suplimentare, după cum urmează:

a) navele trebuie să fie supuse unor inspectii periodice la intervale prestabilite, în functie de profilul lor de risc, în conformitate cu anexa nr. 1, partea I. Intervalul dintre inspectiile periodice ale navelor trebuie să crească pe măsură ce gradul de risc scade. Pentru navele cu risc ridicat, acest interval nu trebuie să depăsească 6 luni.


b) navele trebuie să fie supuse unor inspectii suplimentare, indiferent de perioada scursă de la ultima lor inspectie periodică, în următoarele conditii:

(i) ANR trebuie să inspecteze navele cărora li se aplică factorii prioritari enumerati în anexa nr. 1, partea a II-a, punctul 2A;

(ii) ANR poate inspecta navele cărora li se aplică factorii neprevăzuti enumerati în anexa nr. 1, partea a II-a, punctul 2B. Decizia de a efectua o astfel de inspectie suplimentară este lăsată la aprecierea profesională a ANR.

 

ARTICOLUL 12

Selectarea navelor pentru inspectie

 

(1) ANR trebuie să selecteze pentru inspectie navele, pe baza profilului lor de risc, conform descrierii din anexa nr. 1, partea I, iar în cazul existentei unor factori prioritari sau al aparitiei unor factori neprevăzuti, în conformitate cu anexa nr. 1, partea a II-a, punctele 2Asi 2B.

(2) Selectia navelor pentru inspectie se va face astfel:

a) trebuie să fie selectate navele care fac obiectul unei inspectii obligatorii, denumite nave de „prioritate I”, în conformitate cu sistemul de selectie descris în anexa nr. 1, partea a II-a, punctul 3A;

b) pot fi selectate navele care sunt eligibile pentru inspectii, denumite nave de „prioritate II”, în conformitate cu anexa nr. 1, partea a II-a, punctul 3B.

 

ARTICOLUL 13

Inspectia initială si inspectia mai detaliată

 

(1) ANR trebuie să se asigure că navele selectate pentru inspectie, în conformitate cu art. 12, fac obiectul unei inspectii initiale sau al unei inspectii mai detaliate.

(2) La fiecare inspectie initială a unei nave, ANR trebuie să se asigure că inspectorul PSC realizează cel putin următoarele operatii:

a) verifică certificatele si documentele enumerate în anexa nr. 4, care trebuie să se găsească la bord în conformitate cu legislatia maritimă a Uniunii Europene si cu conventiile privind siguranta si securitatea;

b) verifică, atunci când este cazul, dacă deficientele constatate la inspectiile anterioare, efectuate de un stat membru sau de un stat semnatar al Paris MOU, au fost remediate;

c) se asigură că starea generală a navei, inclusiv conditiile de igienă de la bord, din sala masinilor si din spatiile de locuit, sunt adecvate.

(3) În cazul în care, în urma unei inspectii initiale efectuate de un stat membru, deficientele care trebuie remediate în portul următor de escală au fost înregistrate în baza de date privind inspectiile, iar următorul port de escală este unul românesc, ANR poate decide să nu efectueze verificările prevăzute la alin. (2)lit. a) si c).

(4) Ori de câte ori, după inspectia prevăzută la alin. (2), există motive întemeiate pentru a crede că starea navei, a echipamentelor sale sau a echipajului nu îndeplineste în totalitate cerintele relevante ale uneia dintre conventii, trebuie să se efectueze o inspectie mai detaliată, inclusiv verificarea suplimentară a conformitătii cu cerintele operationale la bord.

(5) „Motive întemeiate” există atunci când inspectorul PSC descoperă probe care, în baza judecătii sale profesionale, justifică o inspectie mai detaliată a navei, a echipamentului sau a echipajului acesteia.

(6) Exemple de „motive întemeiate” sunt enumerate în anexa nr. 5.

 

ARTICOLUL 14

Inspectii extinse

 

(1) Următoarele categorii de nave sunt eligibile pentru o inspectie extinsă în conformitate cu anexa nr. 1, partea a II-a, punctele 3Asi 3B:

a) nave cu profil de risc ridicat;

b) nave de pasageri, nave pentru transportul produselor petroliere, nave pentru transportul gazelor sau al produselor chimice ori vrachiere, mai vechi de 12 ani;

c) nave cu profil de risc ridicat sau nave de pasageri, nave pentru transportul produselor petroliere, nave pentru transportul gazelor ori al produselor chimice sau vrachiere, mai vechi de 12 ani, pentru factori prioritari sau factori neprevăzuti;

d) nave supuse unei noi inspectii, ca urmare a unui ordin de refuz al accesului, potrivit prevederilor art. 16.

(2) Operatorul sau comandantul navei trebuie să se asigure că în programul de operare al navei este prevăzut suficient timp pentru a permite efectuarea unei inspectii extinse.

(3) Fără a aduce atingere măsurilor de control necesare din motive de securitate, nava trebuie să rămână în port până la definitivarea inspectiei.

(4) La primirea unei notificări prealabile din partea unei nave eligibile pentru inspectia extinsă periodică, ANR trebuie să informeze nava în situatia în care nu va fi efectuată o inspectie extinsă.

(5) Amploarea unei inspectii extinse, inclusiv elementele de risc care trebuie acoperite, sunt stabilite în anexa nr. 7.

 

ARTICOLUL 15

Linii directoare si proceduri privind siguranta si securitatea

 

(1) ANR trebuie să se asigure că inspectorii PSC urmează procedurile si liniile directoare prevăzute în anexa nr. 6.

(2) În ceea ce priveste verificările pe securitate, ANR trebuie să aplice procedurile relevante, stabilite în anexa nr. 6, tuturor navelor prevăzute la art. 3 alin. (1), (2) si (3) din Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securitătii navelor si a instalatiilor portuare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 129 din 29 aprilie 2004, care fac escală în porturile si zonele lor de ancoraj românesti, cu exceptia navelor românesti.

(3) Dispozitiile art. 14 cu privire la inspectiile extinse trebuie să se aplice si navelor de tip ro-ro ferry si navelor de pasageri de mare viteză, prevăzute la art. 2 lit. (a) si (b) din Directiva 1999/35/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind sistemul de expertize obligatorii pentru operarea în sigurantă a serviciilor regulate de feriboturi cu punte ruliu si ambarcatiuni rapide de pasageri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 138 din 1 iunie 1999.

(4) În cazul în care o navă străină a fost supusă unei inspectii de către ANR, ca stat gazdă, potrivit prevederilor art. 6 si 8 din Directiva 1999/35/CE, această inspectie specifică trebuie înregistrată în baza de date privind inspectiile ca o inspectie mai detaliată sau ca o inspectie extinsă, după caz, si trebuie luată în considerare potrivit prevederilor art. 10, 11 si 12 din prezenta hotărâre, precum si la calcularea îndeplinirii obligatiei de inspectie a României, în conditiile în care sunt acoperite toate elementele prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

(5) Fără a aduce atingere unei interdictii de operare a unei nave de tip ro-ro ferry sau a unei nave de pasageri de mare viteză, decisă în conformitate cu art. 10 din Directiva 1999/35/CE, dispozitiile prezentei hotărâri cu privire la remedierea deficientelor, la retinere, la refuzul accesului si la


măsurile luate ca urmare a inspectiilor, a retinerilor si a refuzului accesului se aplică după caz.

 

ARTICOLUL 16

Măsuri privind refuzul accesului pentru anumite nave

 

(1) ANR trebuie să se asigure că i se refuză accesul în porturile si zonele de ancoraj din România, cu exceptia situatiilor descrise la art. 21 alin. (6), oricărei nave care:

a) arborează pavilionul unui stat a cărui rată a retinerilor se clasifică în lista neagră adoptată în conformitate cu Paris MOU, pe baza informatiilor înregistrate în baza de date privind inspectiile, si astfel cum este publicată de către Comisia Europeană anual si a fost retinută sau a făcut obiectul unei interdictii de operare în temeiul Directivei 1999/35/CE de mai mult de două ori în cursul ultimelor 36 de luni într-un port ori zonă de ancoraj a unui stat membru sau a unui stat semnatar al Paris MOU; sau

b) arborează pavilionul unui stat a cărui rată a retinerilor se clasifică în lista gri adoptată în conformitate cu Paris MOU, pe baza informatiilor înregistrate în baza de date privind inspectiile, si astfel cum este publicată de către Comisia Europeană anual si a fost retinută sau a făcut obiectul unei interdictii de operare în temeiul Directivei 1999/35/CE de mai mult de două ori în cursul ultimelor 24 de luni într-un port ori zonă de ancoraj a unui stat membru sau a unui stat semnatar al Paris MOU.

(2) În situatia în care o navă a făcut obiectul celei de-a treia retineri într-un port sau zonă de ancoraj din România, în urma căreia ANR a emis un ordin de refuz al accesului, acesta devine aplicabil de îndată ce nava a părăsit acel port sau zonă de ancoraj.

(3) Ordinul de refuz al accesului va fi revocat numai după expirarea unei perioade de 3 luni de la data emiterii ordinului si atunci când sunt întrunite conditiile descrise la pct. 3-9 din anexa nr. 8.

(4) În cazul în care nava primeste un al doilea ordin de refuz al accesului, perioada este de 12 luni.

(5) Orice retinere ulterioară într-un port sau zonă de ancoraj din Uniunea Europeană conduce la refuzul accesului navei în orice port ori zonă de ancoraj din Uniunea Europeană.

(6) Al treilea ordin de refuz al accesului poate fi revocat după expirarea unei perioade de 24 de luni de la emiterea ordinului si numai în conditiile în care:

a) nava arborează pavilionul unui stat a cărui rată a retinerilor nu se clasifică în lista neagră sau în lista gri prevăzute la alin. (1);

b) certificatele statutare si de clasă ale navei au fost emise de o organizatie sau de organizatii recunoscute în temeiul dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele si standardele comune pentru organizatiile cu rol de inspectie si control al navelor (reformare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009;

c) nava este administrată de o companie cu performantă ridicată, conform anexei nr. 1, partea 1.1; si

d) sunt întrunite conditiile descrise la pct. 3-9 din anexa nr. 8.

(7) Oricărei nave care nu respectă criteriile prevăzute la alin. (6), după expirarea unei perioade de 24 de luni de la emiterea ordinului, i se refuză în mod permanent accesul în orice port sau zonă de ancoraj din Uniunea Europeană.

(8) Orice retinere ulterioară într-un port sau zonă de ancoraj în Uniunea Europeană a navei respective, după al treilea refuz al accesului, conduce la refuzul permanent al accesului în orice port si zonă de ancoraj din Uniunea Europeană.

(9) În sensul prezentului articol, ANR va respecta procedurile stabilite în anexa nr. 8.

 

ARTICOLUL 17

Raportul de inspectie

 

(1) La finalizarea unei inspectii, a unei inspectii mai detaliate sau a unei inspectii extinse, inspectorul PSC trebuie să întocmească un raport în conformitate cu anexa nr. 9.

(2) O copie a raportului de inspectie trebuie predat comandantului navei.

 

ARTICOLUL 18

Plângeri

 

(1) ANR trebuie să facă rapid o evaluare initială a fiecărei plângeri înaintate pentru a putea stabili dacă aceasta este justificată.

(2) În situatia în care plângerea este justificată, ANR trebuie să actioneze în mod corespunzător rezolvării situatiei garantând, în special, oricărei persoane direct vizate de respectiva plângere posibilitatea de a-si prezenta punctul de vedere.

(3) În situatia în care ANR consideră că plângerea este în mod evident nefondată, trebuie informat reclamantul cu privire la decizia sa si la motivele care au stat la baza acesteia.

(4) Identitatea persoanei care a depus plângerea nu trebuie dezvăluită comandantului sau proprietarului navei în cauză. Inspectorul PSC trebuie să asigure confidentialitatea în cursul oricăror discutii cu membrii echipajului.

(5) ANR trebuie să informeze administratia statului de pavilion cu privire la plângerile care nu sunt în mod evident nefondate si la măsurile luate în consecintă si, dacă este cazul, transmite o copie a acestor informatii Organizatiei Internationale a Muncii (ILO).

 

ARTICOLUL 19

Remedierea deficientelor si retinerea

 

(1) ANR trebuie să se asigure că toate deficientele confirmate sau descoperite în urma inspectiei sunt ori urmează să fie remediate în conformitate cu conventiile.

(2) În cazul deficientelor care prezintă un pericol clar pentru sigurantă, sănătate sau mediu, ANR trebuie să se asigure că nava este retinută ori că operatiunea în cursul căreia s-au descoperit deficientele este stopată. Ordinul de retinere sau stopare a unei operatiuni nu se anulează decât în momentul în care pericolul este îndepărtat sau până când ANR stabileste că nava, sub rezerva oricăror conditii necesare impuse de către aceasta, poate naviga ori că operatiunea se poate relua fără vreun risc pentru siguranta si sănătatea pasagerilor sau a echipajului, fără vreun risc pentru alte nave ori fără să prezinte o amenintare deosebită pentru mediul marin.

(3) În exercitarea judecătii profesionale privind decizia de retinere sau neretinere a unei nave, inspectorul PSC trebuie să aplice criteriile prevăzute în anexa nr. 10.

(4) Dacă inspectia arată că nava nu este echipată cu un sistem de înregistrare a parametrilor de navigatie în stare de functionare, în cazul în care utilizarea acestuia este obligatorie în conformitate cu Directiva 2002/59/CE, nava trebuie retinută.

(5) În cazul în care aceste deficiente nu pot fi remediate cu usurintă în portul de retinere, ANR poate permite navei în cauză fie să se îndrepte spre santierul adecvat de reparatii, cel mai apropiat de portul de retinere, pentru remedierea rapidă a deficientelor sau poate solicita ca deficientele să fie remediate în termen de maximum 30 de zile, în conformitate cu liniile directoare elaborate de Paris MOU. În acest sens trebuie aplicate procedurile prevăzute la art. 21.


(6) În situatii exceptionale, când starea generală a unei nave este în mod evident sub standard, ANR poate suspenda inspectia navei în cauză până când părtile responsabile iau măsurile necesare pentru a se asigura că aceasta îndeplineste cerintele relevante ale conventiilor.

(7) În cazul retinerii, ANR trebuie să informeze imediat, în scris si atasând raportul de inspectie, administratia statului de pavilion sau, dacă acest lucru nu este posibil, consulul ori, în absenta acestuia, cel mai apropiat reprezentant diplomatic al acelui stat, cu privire la toate circumstantele în urma cărora interventia s-a considerat necesară. În plus, când este cazul, trebuie notificati si inspectorii de clasă desemnati sau organizatiile recunoscute responsabile pentru eliberarea certificatelor de clasă ori a certificatelor statutare în conformitate cu conventiile.

(8) Prevederile prezentei hotărâri nu trebuie să aducă atingere cerintelor suplimentare din conventii cu privire la procedurile de notificare si raportare legate de controlul statului portului.

(9) Când se exercită controlul statului portului în temeiul prezentei hotărâri, trebuie să se depună toate eforturile pentru evitarea retinerii sau a întârzierii nejustificate a unei nave. În cazul în care o navă este retinută sau întârziată în mod nejustificat, proprietarul ori operatorul trebuie să fie îndreptătit să ceară compensatii pentru orice pierdere sau pagubă suferită, în orice situatie de retinere ori întârziere pretins nejustificată, sarcina probei trebuie să revină proprietarului sau operatorului navei în cauză.

(10) Pentru a evita congestionarea portului, ANR poate permite ca o navă retinută să fie mutată într-o altă parte a portului, în cazul în care acest lucru se poate face în conditii de sigurantă. Cu toate acestea, riscul de congestionare a portului nu trebuie considerat un criteriu atunci când se ia decizia de retinere sau de revocare a retinerii.

(11) Administratia portuară, în consultare cu ANR, va lua toate măsurile necesare pentru a facilita mentinerea navelor retinute în port.

(12) Administratia portuară trebuie să fie informată cât de curând posibil în cazul emiterii unui ordin de retinere.

 

ARTICOLUL 20

Dreptul la contestatie

 

(1) Proprietarul sau operatorul unei nave ori reprezentantul său în România are dreptul să conteste ordinul de retinere sau de refuz al accesului emis de către ANR. Contestatia nu determină suspendarea măsurii de retinere ori de refuz al accesului.

(2) ANR va stabili si va mentine proceduri corespunzătoare în acest scop, în conformitate cu legislatia natională.

(3) ANR trebuie să informeze în mod adecvat comandantul unei nave prevăzute la alin. (1) cu privire la dreptul la contestatie si la modalitătile practice de efectuare a acesteia.

(4) În situatia în care, ca rezultat al unei contestatii sau al unei cereri prezentate de proprietarul ori de operatorul unei nave sau de reprezentantul acestora, un ordin de retinere ori de refuz al accesului este revocat sau modificat, ANR trebuie:

a) să modifice imediat, în consecintă, baza de date privind inspectiile;

b) să se asigure că, în termen de 24 de ore de la emiterea deciziei respective, informatiile despre ordinul de retinere sau de refuz al accesului, publicate de către Comisia Europeană în baza datelor transmise de ANR, sunt rectificate corespunzător.

 

ARTICOLUL 21

Proceduri ulterioare inspectiilor si retinerilor

 

(1) În cazul în care deficientele prevăzute la art. 19 alin. (2) nu pot fi remediate în portul de inspectie, ANR poate autoriza, sub rezerva îndeplinirii conditiilor stabilite de autoritatea competentă din statul de pavilion si agreate de ANR, accesul navei fără întârzieri nejustificate la santierul de reparatii adecvat cel mai apropiat de portul de retinere, ales de comandantul navei si de autoritatea competentă din statul de pavilion, unde pot fi întreprinse actiunile ulterioare adecvate. Aceste conditii trebuie să asigure că nava poate naviga fără riscuri pentru siguranta si sănătatea pasagerilor sau a echipajului, fără riscuri pentru celelalte nave ori fără a constitui o amenintare deosebită pentru mediul marin.

(2) În situatia în care decizia de trimitere a unei nave într-un santier de reparatii este determinată de nerespectarea Rezolutiei IMO A.744(18) în ceea ce priveste fie documentatia navei, fie deficiente si defectiuni structurale ale navei, ANR poate solicita ca, înainte de a se permite plecarea navei, să fie efectuate măsurători ale grosimii tablei impuse de situatie, în portul de retinere.

(3) În circumstantele prevăzute la alin. (1), ANR trebuie să notifice autoritătii competente a statului în care se află santierul de reparatii, părtilor prevăzute la art. 19 alin. (7) si oricărei alte autorităti, după caz, toate conditiile stabilite pentru voiaj. În cazul în care ANR, ca autoritate implicată, este notificată de un stat membru asupra unei nave căreia i s-a permis să se îndrepte spre un santier din România, în anumite conditii de sigurantă, ANR trebuie să informeze autoritatea statului membru respectiv asupra măsurilor luate.

(4) ANR trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că li se refuză accesul în orice port sau zonă de ancoraj din România navelor mentionate la alin. (1) care navighează pe mare, în situatia în care:

a) acestea nu respectă conditiile stabilite de ANR;

b) refuză să respecte cerintele aplicabile ale conventiilor, neintrând în santierul de reparatii indicat.

Refuzul respectiv trebuie mentinut până când proprietarul sau operatorul aduce dovezi satisfăcătoare pentru ANR care să ateste că nava corespunde în totalitate tuturor cerintelor aplicabile ale conventiilor. În cazul în care ANR este notificată de către un stat membru asupra unei nave căreia, datorită faptului că nu a respectat conditiile stabilite de acesta sau nu s-a îndreptat către santierul indicat, i s-a emis ordin de refuz al accesului în orice port ori zonă de ancoraj din Uniunea Europeană, ANR trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că acelei nave i se interzice accesul în orice port sau zonă de ancoraj din România, până la o nouă notificare din partea acelui stat membru asupra faptului că ordinul de refuz al accesului a fost revocat.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (4) lit. a) sau dacă santierul indicat de un stat membru pentru reparatii se află în România, iar nava a refuzat să intre în acei santier, ANR trebuie să alerteze imediat autoritătile competente ale tuturor celorlalte state membre. Înainte de a solicita refuzul accesului în porturile din Uniunea Europeană, ANR poate solicita consultări cu administratia statului de pavilion al navei în cauză.

(6) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (4) si (5), accesul într-un anumit port sau zonă de ancoraj poate fi autorizat de către ANR în caz de fortă majoră, din motive prioritare de sigurantă sau pentru a reduce ori minimiza riscul de poluare sau pentru a remedia deficiente, cu conditia ca proprietarul, operatorul ori comandantul navei în cauză să fi luat măsuri adecvate care să satisfacă cerintele ANR pentru a asigura manevra de intrare în port în sigurantă.


 

ARTICOLUL 22

Profilul profesional al inspectorilor PSC

 

(1) Inspectiile trebuie efectuate numai de inspectorii PSC care îndeplinesc criteriile de calificare prevăzute în anexa nr. 11 si care sunt autorizati de ANR să efectueze inspectii ale controlului statului portului.

(2) În cazul în care ANR nu poate asigura expertiza profesională necesară, inspectorul PSC poate fi asistat de orice persoană cu expertiza necesară în materie.

(3) Inspectorii care efectuează controlul statului portului si persoanele care îi asistă nu trebuie să aibă interese comerciale nici în portul în care are loc inspectia, nici la navele inspectate, iar inspectorii PSC nu trebuie să fie angajati de organizatii neguvernamentale care emit certificate statutare si certificate de clasă sau care realizează controalele prealabile pentru emiterea certificatelor respective pentru nave ori să desfăsoare activităti în numele acestora.

(4) Fiecare inspector PSC trebuie să poarte asupra sa un document personal sub forma unui cârd de identitate, emis de ANR, în conformitate cu Directiva 96/40/CE a Comisiei din 25 iunie 1996 de instituire a unui model comun de carte de identitate pentru inspectorii care desfăsoară controlul statului portului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 196 din 7 august 1996.

Modelul si continutul cârdului de identitate sunt prevăzute în anexa nr. 14.

(5) ANR trebuie să se asigure că sunt verificate competentele inspectorilor PSC si conformitatea acestora cu criteriile minime descrise în anexa nr. 11, înainte de a-i autoriza să efectueze inspectii si după aceea, periodic, tinând seama de sistemul de instruire mentionat la alin. (7).

(6) ANR trebuie să se asigure că inspectorii PSC beneficiază de o instruire adecvată în raport cu modificările sistemului de control al statului portului, aplicat la nivelul Uniunii Europene, astfel cum prevede Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009 si amendamentele la conventii.

(7) Instruirea trebuie să se realizeze în conformitate cu sistemul Uniunii Europene armonizat de instruire si evaluare a competentelor inspectorilor PSC, elaborat de Comisia Europeană în cooperare cu statele membre ale Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 23

Rapoarte întocmite de piloti si autorităti portuare

 

(1) Pilotii angajati în manevra de acostare sau de plecare a navelor, în pilotarea navelor spre un port românesc ori a navelor în tranzit vor informa imediat ANR cu privire la deficiente aparente, observate în timpul îndeplinirii obligatiilor lor de serviciu, care pot prejudicia navigatia în sigurantă a navei sau care pot constitui o amenintare pentru mediul marin.

(2) În cazul în care autoritătile portuare, în cursul exercitării normale a atributiilor de serviciu, constată că o navă aflată într-un port românesc prezintă deficiente aparente care pot prejudicia siguranta navei sau pot constitui o amenintare pentru mediul marin trebuie să informeze imediat ANR.

(3) În conformitate cu alin. (1) si (2), ANR trebuie să se asigure că pilotii si autoritătile portuare raportează, în format electronic, ori de câte ori este posibil, cei putin următoarele informatii:

a) datele de identificare a navei: numele navei, numărul IMO, indicativul de apel si pavilionul;

b) informatii despre voiaj: ultimul port de escală si portul de destinatie;

c) descrierea deficientelor aparente găsite la bord.

(4) ANR trebuie să se asigure că sunt luate măsurile adecvate cu privire la deficientele aparente notificate de piloti si de autoritătile portuare si trebuie să înregistreze detaliile actiunilor întreprinse.

 

ARTICOLUL 24

Baza de date privind inspectiile

 

(1) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri, ANR va utiliza baza de date privind inspectiile, întretinută si actualizată de către Comisia Europeană. Inspectorii PSC introduc datele despre nave în baza de date a Comisiei Europene având functiile enumerate la anexa nr. 12.

(2) ANR trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că informatiile privind ora efectivă de sosire si ora efectivă de plecare a oricărei nave care face escală în porturile sau zonele de ancoraj românesti, împreună cu identificarea respectivului port sunt introduse în baza de date a inspectiilor, prin intermediul sistemelor Uniunii Europene de schimb de informatii maritime „SafeSeaNet”, mentionat la art. 3 lit. (s) din Directiva 2002/59/CE. Imediat după ce aceste informatii au fost transferate în baza de date, prin intermediul „SafeSeaNet”, ANR nu mai trebuie să furnizeze informatiile solicitate în conformitate cu pct. 1.2 si pct. 2, lit. a) si b) din anexa nr. 13 la prezenta hotărâre.

(3) ANR trebuie să se asigure că informatiile privind inspectiile efectuate în conformitate cu prezenta hotărâre sunt transferate în baza de date privind inspectiile, de îndată ce raportul de inspectie a fost finalizat sau retinerea a fost ridicată.

Informatiile transferate în baza de date privind inspectiile trebuie să fie validate de către ANR în termen de 72 de ore, în vederea publicării.

 

ARTICOLUL 25

Schimbul de informatii si cooperarea

 

ANR trebuie să se asigure că autoritătile portuare, precum si operatorii economici îi pun la dispozitie următoarele tipuri de informatii aflate în posesia acestora:

a) informatii notificate potrivit prevederilor art. 9;

b) informatii privind navele care nu au notificat oricare dintre informatii în conformitate cu Directiva 2009/16/CE, cu Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor provenite din exploatarea navelor si a reziduurilor de marfă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 332 din 28 decembrie 2000, cu Directiva 2002/59/CE, precum si cu Regulamentul (CE) nr. 725/2004, după caz;

c) informatii privind navele care au navigat fără a se fi conformat dispozitiilor art. 7 sau 10 din Directiva 2000/59/CE;

d) informatii privind navele cărora li s-a refuzat intrarea într-un port sau care au fost expulzate din port pe motive de securitate;

e) informatii privind deficientele aparente în conformitate cu art. 23.

 

ARTICOLUL 26

Rambursarea cheltuielilor

 

(1) În cazul în care inspectiile prevăzute la art. 13 si 14 confirmă sau descoperă deficiente în legătură cu cerintele unei conventii, care impun retinerea unei nave, toate costurile legate de inspectii, în orice perioadă contabilă normală, trebuie să fie suportate de proprietarul navei, de operator sau de reprezentantul acestuia în România.

(2) Contravaloarea cheltuielilor legate de inspectiile efectuate de ANR, în conformitate cu dispozitiile art. 16 si art. 21 alin. (4), trebuie să fie suportate de proprietarul sau operatorul navei.

(3) În cazul retinerii unei nave, toate costurile legate de retinerea în port trebuie să fie suportate de proprietarul sau operatorul navei.

(4) Ridicarea retinerii navei nu se va face decât după acoperirea integrală a cheltuielilor sau a depunerii unei garantii suficiente pentru asigurarea rambursării costurilor.

 

ARTICOLUL 27

Date pentru monitorizarea aplicării

 

ANR trebuie să pună la dispozitia Comisiei Europene informatiile prevăzute în anexa nr. 13, la intervalele stabilite în aceasta.

 

ARTICOLUL 28

Sanctiuni

 

(1) Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) încălcarea standardelor internationale pentru siguranta si securitatea navelor, prevenirea poluării si asigurarea conditiilor de muncă si viată la bordul navelor maritime care arborează pavilion străin, constatată prin controlul statului portului (PSC), cu amendă de la 1.000 lei la 15.000 lei pentru deficiente cu codul de retinere 30 sau 19, înscrise în raportul de inspectie, în functie de numărul acestor deficiente;

b) omiterea transmiterii sau transmiterea cu întârziere de către comandant, operator sau agentul navei a informatiilor privind navele eligibile pentru inspectiile obligatorii extinse către ANR, după cum urmează:

(i) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, dacă informatiile privind sosirea navei într-un port de destinatie românesc nu sunt transmise sau sunt transmise cu mai putin de 72 de ore înainte de timpul estimat de sosire a navei, în situatia în care voiajul spre România durează mai mult de 72 de ore;

(ii) cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei, dacă informatiile privind sosirea navei într-un port de destinatie românesc nu sunt transmise sau sunt transmise după părăsirea portului sau a zonei de ancoraj anterioare, în situatia în care voiajul spre România durează mai putin de 72 de ore.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către inspectorul PSC care efectuează controlul.

(3) Acolo unde fapta contraventională nu prevede în mod expres persoana care se face vinovată de săvârsirea faptei si este trecut la modul generic unei nave sau la bordul navei, sanctiunea contraventională se aplică comandantului navei,

care este reprezentantul legal al proprietarului ori operatorului navei.

(4) Contraventiilor le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 29

Punere în aplicare si notificare

 

(1) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si ANR vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va comunica Comisiei Europene textele principalelor dispozitii de drept intern adoptate în domeniul reglementat de Directiva 2009/16/CE.

 

ARTICOLUL 30

Intrarea în vigoare

 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

 

ARTICOLUL 31

 

Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ARTICOLUL 32

Abrogare

 

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 256/2006 privind standardele internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluării si asigurarea conditiilor de muncă si viată la bordul navelor maritime care arborează pavilion străin (controlul statului portului), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 15 martie 2006;

b) art. 3 lit. p) si s) din Hotărârea Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la regimul transporturilor navale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 15 august 2007, cu modificările si completările ulterioare.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009, si Directiva 96/40/CE a Comisiei din 25 iunie 1996 de instituire a unui model comun de carte de identitate pentru inspectorii care desfăsoară controlul de stat în port, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 196 din 7 august 1996.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 811.

 

ANEXA Nr. 1

 

ELEMENTELE

sistemului Uniunii Europene de inspectie a statului portului

(la care face referire art. 5 din hotărâre)

 

Următoarele elemente sunt incluse în sistemul Uniunii Europene de inspectie a statului portului:

I. Profilul de risc al navei

Profilul de risc al unei nave se stabileste pe baza unei combinatii a următorilor parametri generici si istorici:

1. Parametri generici

a) Tipul navei

Se va considera că navele de pasageri, navele pentru transportul produselor petroliere, navele pentru transportul gazelor sau al produselor chimice si vrachierele prezintă un nivel de risc mai ridicat.

b) Vechimea navei

Se va considera că navele mai vechi de 12 ani prezintă un nivel de risc mai ridicat.

c) Performanta statului de pavilion

(i) Se va considera că navele care arborează pavilionul unui stat cu o rată de retineri în Uniunea Europeană si în regiunea Paris MOU mare prezintă un nivel de risc mai ridicat.

(ii) Se va considera că navele care arborează pavilionul unui stat cu o rată de retineri în Uniunea Europeană si în regiunea Paris MOU scăzută prezintă un nivel de risc mai scăzut.

(iii) Se va considera că navele care arborează pavilionul unui stat pentru care s-a încheiat un audit si, atunci când a fost cazul, s-a transmis un plan de actiuni corective, amândouă în conformitate cu cadrul si procedurile pentru sistemul de audit voluntar al statelor membre ale IMO, prezintă un nivel de risc mai scăzut. Imediat după adoptarea măsurilor prevăzute la art. 10 alin. (3) din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului, statul de pavilion al unei astfel de nave trebuie să demonstreze conformitatea cu Codul de punere în aplicare a instrumentelor obligatorii IMO.

d) Organizatii recunoscute

(i) Se va considera că navele care detin certificate emise de organizatii recunoscute cu un nivel scăzut sau foarte scăzut de performantă în ceea ce priveste ratele retinerilor în Uniunea Europeană ori în Paris MOU prezintă un nivel de risc mai ridicat.

(ii) Se va considera că navele care detin certificate emise de organizatii recunoscute cu un nivel înalt sau foarte înalt de performantă în ceea ce priveste ratele retinerilor în Uniunea Europeană ori în regiunea Paris MOU prezintă un nivel de risc mai scăzut.

(iii) Se va considera că navele care detin certificate emise de organizatii recunoscute în temeiul dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele si standardele comune pentru organizatiile cu rol de inspectie si control al navelor prezintă un nivel de risc mai scăzut.

e) Performanta companiei

(i) Se va considera că navele apartinând unei companii cu o performantă scăzută sau foarte scăzută determinată de deficientele si rata retinerilor navelor sale în Uniunea Europeană si în regiunea Paris MOU prezintă un nivel de risc mai ridicat,

(ii) Se va considera că navele apartinând unei companii cu o performantă ridicată, stabilită în raport cu deficientele si rata retinerilor navelor sale în Uniunea Europeană si în regiunea Paris MOU, prezintă un nivel de risc mai scăzut.

2. Parametri istorici

(i) Se va considera că navele care au avut mai mult de o retinere prezintă un risc mai ridicat,

(ii) Se consideră că navele care în timpul unei (unor) inspectii efectuate în perioada mentionată la anexa nr. 2 au prezentat mai putine deficiente decât numărul de deficiente prevăzut în anexa nr. 2 la hotărâre prezintă un nivel de risc mai scăzut,

(iii) Se va considera că navele care nu au fost retinute în perioada prevăzută în anexa nr. 2 prezintă un nivel de risc mai scăzut. Parametrii de risc se combină folosindu-se o ponderare care reflectă influenta relativă a fiecărui parametru asupra nivelului general de risc al navei pentru a determina următoarele profiluri de risc ale navelor:

- risc ridicat;

- risc normal;

- risc scăzut.

În determinarea acestor profiluri de risc se acordă o importantă crescută parametrilor privind tipul navei, performanta statului de pavilion, organizatiile recunoscute si performanta companiei.

II. Inspectia navelor

1. Inspectii periodice

Inspectiile periodice sunt efectuate la intervale prestabilite. Frecventa lor trebuie să fie determinată de profilul de risc al navelor. Intervalul dintre inspectiile periodice la navele care prezintă un profil de risc ridicat nu trebuie să fie mai mare de 6 luni. Intervalul dintre inspectiile periodice la navele care prezintă alte profiluri de risc va creste pe măsură ce riscul scade.

ANR trebuie să efectueze o inspectie periodică:

- oricărei nave cu un profil de risc ridicat care nu a fost supusă unei inspectii într-un port sau într-o zonă de ancoraj din Uniunea Europeană sau din regiunea Paris MOU în cursul ultimelor 6 luni. Navele care prezintă un nivel de risc ridicat devin eligibile pentru inspectii începând cu a cincea lună;

- oricărei nave cu un profil de risc normal care nu a fost supusă unei inspectii într-un port sau într-o zonă de ancoraj din Uniunea Europeană sau din regiunea Paris MOU în cursul ultimelor 12 luni. Navele care prezintă un nivel de risc normal devin eligibile pentru inspectie începând cu a zecea lună;

- oricărei nave cu un profil de risc scăzut care nu a fost supusă unei inspectii într-un port sau într-o zonă de ancoraj din Uniunea Europeană ori din regiunea Paris MOU în cursul ultimelor 36 de luni. Navele care prezintă un nivel de risc scăzut devin eligibile pentru inspectie începând cu a 24-a lună.

2. Inspectii suplimentare

Navele cărora li se aplică factorii prioritari sau neprevăzuti enumerati mai jos sunt supuse unei inspectii indiferent de perioada scursă de la ultima lor inspectie periodică. Cu toate acestea, necesitatea efectuării unei inspectii suplimentare pe


motivul factorilor neprevăzuti este lăsată la aprecierea profesională a inspectorului PSC.

2A. Factori prioritari

Navele cărora li se aplică factorii prioritari enumerati mai jos trebuie să facă obiectul unei inspectii, indiferent de perioada scursă de la ultima lor inspectie periodică:

- navele cărora li s-a suspendat sau retras clasa, din motive de sigurantă, de la ultima inspectie efectuată în Uniunea Europeană ori în regiunea Paris MOU;

- navele care au făcut obiectul unui raport sau al unei notificări din partea unui alt stat membru;

- navele care nu pot fi identificate în baza de date privind inspectiile;

- navele care:

- au fost implicate într-o coliziune, punere pe uscat sau esuare în timp ce navigau către port;

- au fost acuzate de o presupusă încălcare a dispozitiilor privind deversarea de substante sau efluenti dăunători; sau

- au efectuat manevre în mod necontrolat sau nesigur, fără a respecta măsurile de organizare a traficului adoptate de IMO sau practicile si procedurile pentru siguranta navigatiei.

2B. Factori neprevăzuti

Navele cărora li se aplică factorii neprevăzuti enumerati mai jos pot fi supuse unei inspectii, indiferent de perioada scursă de la ultima lor inspectie periodică. Decizia de a efectua o astfel de inspectie suplimentară este lăsată la aprecierea profesională a ANR:

- navele care nu au respectat versiunea aplicabilă a Recomandării IMO privind navigatia prin intrările în Marea Baltică;

- navele care detin certificate emise de către o organizatie recunoscută anterior, a cărei recunoastere a fost retrasă de la ultima inspectie efectuată în Uniunea Europeană sau în regiunea Paris MOU;

- navele care sunt raportate de piloti sau autorităti portuare ca prezentând deficiente aparente care pot compromite siguranta navigatiei sau pot constitui o amenintare la adresa mediului în conformitate cu art. 23 din hotărâre;

- navele care nu respectă cerintele relevante referitoare la notificări în conformitate cu art. 9 din hotărâre, cu Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor provenite din exploatarea navelor si a reziduurilor de încărcătură si cu Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare si informare privind traficul navelor maritime si de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului si, dacă este cazul, si cu Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securitătii navelor si a instalatiilor portuare;

- navele care au făcut obiectul unui raport sau al unei plângeri din partea comandantului, a unui membru al echipajului sau a oricărei persoane sau organism care are un interes legitim în operarea în sigurantă a navei, conditiile de viată si de muncă la bord sau prevenirea poluării, cu exceptia cazului în care ANR consideră raportul sau plângerea în mod evident nefondate;

- navele care au făcut obiectul unei retineri cu mai mult de 3 luni înainte;

- navele care au fost raportate cu deficiente neremediate, cu exceptia navelor în cazul cărora deficientele trebuiau remediate în termen de 14 zile de la plecare sau înaintea plecării;

- navele care au fost raportate cu probleme legate de marfa de la bord, în special în cazul mărfurilor nocive si periculoase;

- navele care au fost operate într-un mod care să prezinte un pericol pentru persoane, bunuri sau mediu;

- navele despre care există informatii, dintr-o sursă cunoscută de încredere, conform căreia parametrii săi de risc diferă de cei înregistrati, ducând astfel la îmbunătătirea nivelului lor de risc.

3. Sistemul de selectie

3A. Navele de prioritate I trebuie să fie inspectate după cum urmează:

a) Trebuie efectuată o inspectie extinsă:

- oricărei nave cu profilul de risc ridicat care nu a fost inspectată în ultimele 6 luni;

- oricărei nave de pasageri, nave pentru transportul produselor petroliere, nave pentru transportul gazelor sau produselor chimice ori vrachiere, mai veche de 12 ani, cu un profil de risc normal, care nu a fost inspectată în ultimele 12 luni.

b) Trebuie să se efectueze o inspectie initială sau, după caz, o inspectie mai detaliată oricărei nave, alta decât o navă de pasageri, navă pentru transportul produselor petroliere, navă pentru transportul gazelor sau produselor chimice ori vrachier, mai veche de 12 ani, cu un profil de risc normal, care nu a fost inspectată în ultimele 12 luni.

c) în cazul unui factor prioritar:

- trebuie să se efectueze o inspectie mai detaliată sau o inspectie extinsă, în functie de aprecierea profesională a inspectorului PSC, oricărei nave cu un profil de risc ridicat si oricărei nave de pasageri, nave pentru transportul produselor petroliere, nave pentru transportul gazelor ori produselor chimice sau vrachier, mai veche de 12 ani;

- trebuie să se efectueze o inspectie mai detaliată oricărei nave, alta decât o navă de pasageri, navă pentru transportul produselor petroliere, navă pentru transportul gazelor sau produselor chimice sau vrachier, mai veche de 12 ani.

3B. În cazul în care ANR decide să inspecteze o navă de prioritate II, se vor aplica următoarele:

a) Trebuie să se efectueze o inspectie extinsă:

- oricărei nave cu profilul de risc ridicat care nu a fost inspectată în ultimele 5 luni;

- oricărei nave de pasageri, nave pentru transportul produselor petroliere, nave pentru transportul gazelor sau produselor chimice ori vrachier, mai veche de 12 ani, cu un profil de risc normal, care nu a fost inspectată în ultimele 10 luni; sau

- oricărei nave de pasageri, nave pentru transportul produselor petroliere, nave pentru transportul gazelor sau produselor chimice ori vrachier, mai veche de 12 ani, cu un profil de risc scăzut, care nu a fost inspectată în ultimele 24 de luni.

b) Trebuie să se efectueze o inspectie initială sau, după caz, o inspectie mai detaliată:

- oricărei nave, alta decât o navă de pasageri, navă pentru transportul produselor petroliere, navă pentru transportul gazelor sau produselor chimice ori vrachier, mai veche de 12 ani, cu un profil de risc normal, care nu a fost inspectată în ultimele 10 luni; sau

- oricărei nave, alta decât o navă de pasageri, navă pentru transportul produselor petroliere, navă pentru transportul gazelor sau produselor chimice ori vrachier, mai veche de 12 ani, cu un profil de risc scăzut, care nu a fost inspectată în ultimele 24 de luni.

c) în cazul unui factor neprevăzut:

- trebuie să se efectueze o inspectie mai detaliată sau o inspectie extinsă, în functie de aprecierea profesională a inspectorului PSC, oricărei nave cu un profil de risc ridicat sau oricărei nave de pasageri, nave pentru transportul produselor petroliere, nave pentru transportul gazelor sau produselor chimice ori vrachier, mai veche de 12 ani;

- se efectuează o inspectie mai detaliată oricărei nave, alta decât o navă de pasageri, navă pentru transportul produselor petroliere, navă pentru transportul gazelor sau produselor chimice ori vrachier, mai veche de 12 ani.


ANEXA Nr. 2

ALCĂTUIREA PROFILULUI DE RISC AL NAVEI

[la care face referire art. 10 alin. (2) din hotărâre]

 

 

 

 

Profil de risc

 

 

 

 

Nave cu profil de risc ridicat (NRR)

Nave cu profil de risc normal (NRN)

Nave cu profil de risc scăzut (NRS)

 

Parametri generici

Criterii

Pondere (în puncte)

Criterii

Criterii

1

Tipul navei

Navă pentru transportul produselor chimice, navă pentru transportul gazelor, navă pentru transportul produselor petroliere, vrachier, navă de pasageri

2

Navă care nu are nici profil de risc ridicat, nici profil de risc scăzut

Toate tipurile

2

Vechimea navei

Toate tipurile > 12 ani

1

Toate vârstele

3a

Pavilionul

Listele neagră, gri si albă

Neagră - risc foarte ridicat, risc ridicat Risc de la mediu la ridicat

2

Albă

 

 

 

Neagră - risc mediu

1

 

3b

 

Audit OMI

-

-

Da

4a

Organizatie recunoscută

Performantă

Ridicată

-

-

Ridicată

 

 

 

Medie

-

-

-

 

 

 

Scăzută

Scăzută

1

-

 

 

 

Foarte scăzută

Foarte scăzută

 

 

4b

 

Recunoscută UE

-

-

Da

5

Societate

Performantă

Ridicată

-

-

Ridicată

 

 

 

Medie

-

-

-

 

 

 

Scăzută

Scăzută

2

-

 

 

 

Foarte scăzută

Foarte scăzută

 

-

 

Parametri istorici

 

 

 

6

Numărul deficientelor înregistrate în cursul fiecărei inspectii în ultimele 36 de luni

Deficiente

Neeligibil

 

< 5 (si cel putin o inspectie efectuată în ultimele 36 de luni)

7

Numărul de retineri din ultimele 36 de luni

Retineri

> 2 retineri

1

Nicio retinere

 

NRR - Nave cu risc ridicat - sunt nave care îndeplinesc criteriile cu o valoare totală de 5 sau mai multe puncte.

NRS - Nave cu risc scăzut - sunt nave care îndeplinesc toate criteriile cerute de parametrii de risc scăzut.

NRN - Nave cu risc normal - sunt nave care nu sunt nici NRR, nici NRS.


 

ANEXA Nr. 3

NOTIFICARE

[la care face referire art. 9 alin. (1) din hotărâre]

 

Informatii care trebuie furnizate în conformitate cu art. 9 alin. (1):

Informatiile enumerate în continuare trebuie transmise ANR, cu cel putin 72 de ore înainte de timpul estimat de sosirea în port ori în zona de ancoraj sau înainte de părăsirea portului ori a zonei de ancoraj anterioare, în cazul în care călătoria între cele două porturi se estimează că durează mai putin de 3 zile:

a) datele de identificare ale navei (nume, indicativul de apel, numărul IMO sau numărul MMSI);

b) durata planificată pentru escală;

c) pentru tancuri:

(i) configuratia: corp simplu, corp simplu cu SBT, corp dublu;

(ii) starea tancurilor de marfă si a tancurilor de balast: plin, gol, inertat;

(iii) volumul si natura mărfii;

d) operatiunile planificate pentru portul sau zona de ancoraj de destinatie (încărcare, descărcare, altele);

e) inspectii obligatorii planificate pentru certificatele statutare si operatiuni de întretinere si reparatii importante care trebuie efectuate pe timpul stationării în portul de destinatie;

f) data ultimei inspectii extinse efectuate în regiunea Paris MOU.

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

certificatelor si documentelor

[la care face referire art. 13 alin. (2) din hotărâre]

 

1. Certificatul international de tonaj (1969).

2. Certificatul de sigurantă pentru nava de pasageri

- Certificatul de sigurantă a constructiei pentru nava de mărfuri

- Certificatul de sigurantă a echipamentului pentru nava de mărfuri

- Certificatul de sigurantă radio pentru nava de mărfuri

- Certificatul de scutire, inclusiv lista de mărfuri, acolo unde este cazul

- Certificatul de sigurantă pentru nava de mărfuri

3. Certificatul international de securitate al navei (ISSC)

4. Registrul sinoptic permanent

5. Certificatul international de conformitate pentru transportul gazelor lichefiate în vrac

- Certificatul de conformitate pentru transportul gazelor lichefiate în vrac

6. Certificatul international de conformitate pentru transportul substantelor chimice periculoase în vrac

- Certificatul de conformitate pentru transportul substantelor chimice periculoase în vrac

7. Certificatul international pentru prevenirea poluării cu hidrocarburi de la nave

8. Certificatul international pentru prevenirea poluării la transportul substantelor lichide nocive în vrac

9. Certificatul international asupra liniilor de încărcare (1966)

- Certificatul international de scutire asupra liniilor de încărcare

10. Jurnalul de înregistrare a hidrocarburilor, părtile I si II

11. Jurnalul de înregistrare a mărfii

12. Certificatul de echipaj minim de sigurantă

13. Certificate sau orice alte documente emise în conformitate cu dispozitiile STCW 78/95

14. Certificatele de sănătate (a se vedea Conventia ILO nr. 73 privind examinarea medicală a navigatorilor)

15. Tabelul privind organizarea muncii la bordul navei (Conventia ILO nr. 180 si STCW 78/95)

16. Evidenta orelor de lucru si de odihnă ale personalului navigant (Conventia ILO nr. 180)

17. Informatia de stabilitate.

18. Copia documentului de conformitate si certificatul de management al sigurantei, emis în conformitate cu Codul international de management pentru operarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (SOLAS 74, cap. IX)

19. Certificatele navei pentru corp si masini, emise de organizatia recunoscută în cauză (necesare doar în cazul în care nava îsi mentine clasa cu o organizatie recunoscută)

20. Documentul de conformitate cu cerintele speciale pentru navele care transportă mărfuri periculoase

21. Certificatul de sigurantă pentru navele de mare viteză si documentul de atestare pentru conducerea acestora

22. Lista specială sau manifestul mărfurilor periculoase ori planul de încărcare detaliat

23. Jurnalul de bord al navei privind evidenta testelor si a rolurilor, inclusiv rolurile de securitate, si jurnalul de înregistrare a inspectiilor si întretinerii mijloacelor de salvare a vietii si a mijloacelor de luptă contra incendiilor, precum si dispunerea acestora

24. Certificatul de sigurantă a navei cu destinatie specială

25. Certificatul de sigurantă pentru platformele de foraj mobile

26. Înregistrările privind sistemul de monitorizare si control al descărcărilor de hidrocarburi pentru ultimul voiaj efectuat în balast, pentru navele pentru transportul produselor petroliere

27. Planul rolurilor, planul de incendiu, iar pentru navele de pasageri, planul de vitalitate

28. Planul de urgentă de prevenire a poluării

29. Dosarele rapoartelor de inspectie (în cazul vrachierelorsi al navelor pentru transportul produselor petroliere)

30. Rapoartele inspectiilor anterioare efectuate în cadrul controlului statului portului

31. Informatia privind raportul maxim A/A pentru navele de pasageri de tip ro-ro

32. Documentul de autorizare pentru transportul cerealelor

33. Manualul pentru amararea mărfurilor

34. Planul de management al gunoiului si jurnalul de înregistrare a gunoiului

35. Sistemul de sprijinire în luarea deciziilor pentru comandant pentru navele de pasageri


36. Planul de cooperare privind căutarea si salvarea pentru navele de pasageri care navighează pe rute fixe

37. Lista limitărilor operationale pentru navele de pasageri

38. Informatia pentru vrachiere

39. Planul de încărcare/descărcare pentru vrachiere

40. Certificatul de asigurare sau altă garantie financiară de răspundere civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi (CLC 92)

41. Certificatele cerute în temeiul Directivei 2009/20/CE1

42. Certificate cerute în temeiul Regulamentului (CE) nr. 392/20092

43. Certificatul international de prevenire a poluării aerului

44. Certificatul international pentru prevenirea poluării cu ape uzate


1 Directiva 2009/20/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveste creantele maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009.

2 Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009.

 

ANEXA Nr. 5

 

EXEMPLE

de „motive întemeiate”

[la care face referire art. 13 alin. (6) din hotărâre]

 

A. Exemple de motive întemeiate pentru o inspectie mai detaliată

1. Navele identificate în anexa nr. 1, partea a II-a, sectiunile 2Asi2B.

2. Jurnalul de evidentă a hidrocarburilor nu a fost tinut corect.

3. Au fost constatate inadvertente în timpul verificării certificatelor si a altor documente.

4. Elemente care arată că membrii echipajului sunt în imposibilitatea de a respecta cerintele privind comunicarea la bord, stabilite la art. 18 din Directiva 2008/106/CE1.

5. Un certificat a fost obtinut în mod fraudulos sau posesorul unui certificat nu este persoana pentru care a fost emis initial acel certificat.

6. Nava are un comandant, ofiter sau marinar care detine un certificat emis de un stat care nu a ratificat Conventia STCW 78/95.

7. Dovezi că operarea mărfurilor, precum si alte operatiuni nu au fost efectuate în sigurantă sau în conformitate cu liniile directoare ale IMO, de exemplu, continutul de oxigen din tubulatura principală a instalatiei de gaz inert pentru tancurile de marfă depăseste nivelul maxim admis.

8. Imposibilitatea comandantului unei nave pentru transportul produselor petroliere de a arăta înregistrări privind sistemul de monitorizare si control al descărcărilor de hidrocarburi pentru ultimul voiaj efectuat în balast, pentru navele pentru transportul produselor petroliere.

9. Absenta unui plan actualizat al rolurilor echipajului sau situatia când membrii echipajului nu cunosc sarcinile ce le revin în caz de incendiu sau de abandon al navei.

10. Emiterea de semnale de pericol false si care nu au fost urmate de procedurile corespunzătoare de anulare.

11. Absenta unui echipament principal sau a unor dispuneri cerute de conventii.

12. Conditii excesiv de neigienice la bordul navei.

13. Evidente rezultate din impresia generală si observatiile inspectorului PSC despre existenta unei deteriorări sau a unor deficiente grave ale structurii corpului navei care pot pune în pericol integritatea structurală, etanseitatea la apă ori integritatea etanseitătii la intemperii a navei.

14. Informatii sau dovezi potrivit cărora comandantul sau echipajul nu este familiarizat cu procedurile operationale esentiale de la bord privind siguranta navei si prevenirea poluării ori că astfel de operatiuni nu au fost efectuate.

15. Absenta unui tabel privind organizarea muncii la bordul navei si a evidentei orelor de lucru si odihnă ale personalului navigant.

B. Exemple de motive întemeiate pentru controlul navelor pe aspecte de securitate

1. În cursul inspectiei initiale PSC, inspectorul PSC poate stabili motive întemeiate pentru măsuri suplimentare de control pe securitate, după cum urmează:

1.1. ISSC nu este valabil sau a expirat;

1.2. nava este la un nivel de securitate mai scăzut decât cel al portului;

1.3. exercitiile de securitate nu au fost efectuate;

1.4. evidenta ultimelor 10 activităti de interfată navă/port sau navă/navă este incompletă;

1.5. evidenta sau observatia că membrii de echipaj cu atributii specifice nu pot comunica eficient între ei;

1.6. evidenta sau observatia existentei de deficiente grave în măsurile de securitate;

1.7. informatii furnizate de terti, precum rapoarte sau plângeri privind informatiile referitoare la securitate;

1.8. nava detine un al doilea Certificat international interimar de securitate a navei (ISSC), emis consecutiv, iar, în opinia profesională a inspectorului PSC, unul dintre scopurile în care nava sau compania a solicitat un astfel de certificat este evitarea respectării în totalitate, după expirarea perioadei de valabilitate a primului certificat interimar, a dispozitiilor SOLAS 74 cap. XI-2 si ale Codului ISPS partea A. Codul ISPS partea A precizează situatiile în care se poate elibera un certificat interimar.

2. În cazul în care există motive întemeiate, precum cele descrise anterior, inspectorul PSC trebuie să informeze imediat autoritatea competentă pe securitate (cu exceptia cazului în care inspectorul PSC este si un ofiter de securitate pe deplin autorizat). Autoritatea competentă pe securitate decide ce alte măsuri de control sunt necesare, tinând seama de nivelul de securitate în conformitate cu Regula 9, cap. XI din SOLAS 74.

3. Motivele întemeiate, altele decât cele mentionate anterior, tin de competenta ofiterului de securitate pe deplin autorizat.


1 Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind nivelul minim de formare a navigatorilor (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 323 din 3 decembrie 2008.


 

ANEXA Nr. 6

 

PROCEDURI

pentru controlul navelor

[la care face referire art. 15 alin. (1) din hotărâre]

 

Anexa I „Proceduri privind controlul statului portului” a Paris MOU si instructiunile următoare din Paris MOU, în versiunea lor actualizată:

- Instructiunea 33/2000/02: Controlul operational al feriboturilor si al navelor de pasageri;

- Instructiunea 35/2002/02: Linii directoare pentru inspectorii PSC privind hărtile electronice;

- Instructiunea 36/2003/08: Ghid de inspectie privind conditiile de muncă si viată;

- Instructiunea 37/2004/02: Linii directoare în conformitate cu Conventia STCW 78/95, amendată;

- Instructiunea 37/2004/05: Linii directoare privind inspectarea orelor de lucru/de odihnă;

- Instructiunea 37/2004/10: Linii directoare pentru inspectorii care efectuează controlul statului portului pe aspecte de securitate;

- Instructiunea 38/2005/02: Linii directoare pentru inspectorii care efectuează controlul statului portului privind sistemul de înregistrare a parametrilor de navigatie (VDR);

- Instructiunea 38/2005/05: Linii directoare privind MARPOL 73/78 anexa I;

- Instructiunea 38/2005/07: Linii directoare privind inspectia CAS a navelor cu corp simplu pentru transportul produselor petroliere;

- Instructiunea 39/2006/01: Linii directoare pentru inspectorii care efectuează controlul statului portului conform codului ISM;

- Instructiunea 39/2006/02: Linii directoare pentru inspectorii care efectuează controlul statului portului privind cerinte GMDSS;

- Instructiunea 39/2006/03: Optimizarea listei de control pentru refuz si notificare;

- Instructiunea 39/2006/10: Ghidul pentru inspectorii care efectuează controlul statului portului privind examinarea tancurilor de balast si simularea defectării sursei principale de energie (testul penei de curent);

- Instructiunea 39/2006/11: Ghidul pentru verificarea structurii vrachierelor;

- Instructiunea 39/2006/12: Codul de bună practică pentru inspectorii care efectuează controlul statului portului;

- Instructiunea 40/2007/04: Criterii de evaluare a răspunderii organizatiilor recunoscute (R/O);

- Instructiunea 40/2007/09: Liniile directoare pentru inspectiile efectuate în cadrul controlului statului portului în vederea conformării cu anexa VI la MARPOL 73/78.

 

ANEXA Nr. 7

 

INSPECTII EXTINSE ALE NAVELOR

(la care face referire art. 14 din hotărâre)

 

O inspectie extinsă are în vedere în special conditia generală a următoarelor elemente de risc:

- documente;

- starea structurii;

- integritatea etanseitătii la intemperii;

- sisteme de urgentă;

- comunicatii radio;

- operatiuni legate de marfă;

- siguranta împotriva incendiilor;

- alarme;

- conditii de viată si de muncă;

- echipamente de navigatie;

- mijloace de salvare;

- mărfuri periculoase;

- mecanismul de propulsie si mecanismele auxiliare;

- prevenirea poluării.

În plus, în functie de fezabilitatea lor practică sau orice constrângeri în legătură cu siguranta persoanelor, a navei sau a portului, inspectia extinsă include verificarea unor aspecte specifice privind elementele de risc în functie de tipul de navă inspectat, în conformitate cu art. 14 alin. (4) din hotărâre.

 

ANEXA Nr. 8

 

DISPOZITII

privind refuzul accesului în porturile si zonele de ancoraj din Uniunea Europeană

(la care face referire art. 16 din hotărâre)

 

1. În cazul în care sunt întrunite conditiile prevăzute la art. 16 alin. (1), iar nava este retinută într-un port românesc pentru a treia oară, ANR trebuie să îl informeze în scris pe comandantul navei despre emiterea ordinului de refuz al accesului, care se va aplica imediat ce nava va părăsi acel port. Ordinul de refuz al accesului devine aplicabil de îndată ce nava a părăsit portul după remedierea deficientelor care au condus la retinere.

2. ANR trebuie să trimită o copie a ordinului de refuz al accesului administratiei statului de pavilion, organizatiei recunoscute aferente, celorlalte state membre si celorlalti semnatari ai Paris MOU, Comisiei Europene si secretariatului Paris MOU. De asemenea, ANR trebuie să actualizeze fără întârziere baza de date privind inspectiile cu informatii privind refuzul accesului.

3. Pentru ca ordinul de refuz al accesului să fie revocat, proprietarul sau operatorul trebuie să adreseze o cerere formală către ANR. Această cerere trebuie să fie însotită de un document emis de administratia statului de pavilion în urma unei vizite la bord a unui inspector autorizat în mod corespunzător de aceasta, care să ateste că nava se conformează în totalitate dispozitiilor aplicabile ale conventiilor. Administratia statului de pavilion furnizează ANR dovezi ale vizitei la bordul navei.

Dacă ordinul de refuz al accesului a fost emis de către o altă autoritatea competentă a unui stat membru, documentele mentionate trebuie înaintate către acea autoritate competentă.

4. Cererea de revocare a ordinului de refuz al accesului trebuie, de asemenea, să fie însotită, după caz, de un document al societătii de clasificare care are nava în clasă, emis în urma unei vizite la bord a unui inspector al societătii de clasificare, care să ateste că nava se conformează standardelor de clasă impuse de societatea respectivă. Societatea de clasificare trebuie să furnizeze ANR dovezi ale vizitei la bordul navei.

5. Ordinul de refuz al accesului poate fi revocat numai după expirarea perioadei mentionate la art. 16 si în urma unei noi inspectii a navei, într-un port agreat.

În cazul în care portul agreat cu ANR se află pe teritoriul unui stat membru, ANR poate solicita autoritătii competente a statului respectiv să autorizeze nava să intre în portul agreat pentru a efectua noua inspectie.

În cazul în care portul agreat se află pe teritoriul României, ANR poate, la cererea autoritătii competente care a emis ordinul de refuz al accesului, să autorizeze nava să intre în portul agreat pentru a efectua noua inspectie.

În astfel de cazuri, în port nu se desfăsoară nicio operatiune legată de marfă până în momentul în care ordinul de refuz al accesului este revocat.

6. În cazul în care retinerea care a dus la emiterea ordinului de refuz al accesului a inclus deficiente ale structurii navei, ANR poate solicita ca anumite spatii, inclusiv cele pentru mărfuri si tancurile, să fie disponibile în vederea examinării în cursul noii inspectii.

7. Noua inspectie este efectuată de ANR sau de autoritatea competentă a portului de destinatie, cu acordul ANR.

ANR poate solicita un preaviz pentru noua inspectie de maximum 14 zile.

Pentru această nouă inspectie trebuie să fie furnizate ANR sau autoritătii competente a portului de destinatie, după caz, dovezi satisfăcătoare cu privire la faptul că nava respectă pe deplin cerintele aplicabile ale conventiilor.

ANR poate accepta să efectueze noua inspectie într-un port românesc ca port de destinatie, atunci când este făcută o astfel de solicitare de autoritatea competentă a unui alt stat membru.

8. Noua inspectie constă într-o inspectie extinsă, care trebuie să acopere cel putin aspectele relevante prevăzute în anexa nr. 7.

9. Toate costurile determinate de inspectia extinsă vor fi suportate de proprietar sau de operator.

10. În cazul în care rezultatul inspectiei extinse este satisfăcător pentru ANR în conformitate cu anexa nr. 7, ordinul de refuz al accesului trebuie să fie revocat, iar compania căreia îi apartine nava trebuie informată în scris asupra deciziei luate.

11. De asemenea, ANR trebuie să notifice în scris decizia luată administratiei statului de pavilion, societătii de clasificare implicate, celorlalte state membre, celorlalti semnatari ai Paris MOU, Comisiei Europene si secretariatului Paris MOU. De asemenea, ANR trebuie să actualizeze fără întârziere baza de date privind inspectiile cu informatii privind revocarea ordinului de refuz al accesului.

12. Informatiile cu privire la navele cărora li s-a refuzat accesul în porturile românesti trebuie puse la dispozitie în baza de date privind inspectiile, pentru a putea fi publicate în conformitate cu dispozitiile art. 26 si ale anexei nr. 13 din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului.

 

ANEXA Nr. 9

 

RAPORTUL DE INSPECTIE

(la care face referire art. 17 din hotărâre )

 

Raportul de inspectie trebuie să contină cel putin următoarele elemente:

I. Generalităti

1. Autoritatea competentă care a întocmit raportul

2. Data si locul inspectiei

3. Numele navei inspectate

4. Pavilionul

5. Tipul navei (astfel cum este indicat în Certificatul de management al sigurantei)

6. Numărul IMO

7. Indicativul de apel

8. Tonajul brut (GT)

9. Tonajul deadweight (unde este cazul)

10. Anul de constructie, determinat pe baza datei indicate în certificatele de sigurantă ale navei

11. Societatea de clasificare sau societătile de clasificare, precum si oricare alte organizatii, acolo unde este relevant, care a/au emis navei certificatele de clasă, dacă acestea există

12. Organizatia recunoscută sau organizatiile recunoscute si/sau orice altă parte care a/au emis navei certificate în conformitate cu conventiile aplicabile, în numele statului de pavilion

13. Denumirea si adresa companiei navei sau a operatorului

14. În cazul navelor care transportă mărfuri solide sau lichide în vrac, numele si adresa navlositorului responsabil pentru navlosirea navei, precum si tipul de navlosire

15. Data finală a întocmirii raportului de inspectie

16. Indicarea faptului că informatiile detaliate în legătură cu inspectia sau retinerea pot face obiectul publicării.

II. Informatii privind inspectia

1. Certificatele emise în conformitate cu conventiile relevante, autoritatea sau organizatia care a emis aceste certificate, inclusiv data eliberării si a expirării

2. Părtile sau elementele navei care au fost inspectate (în cazul unei inspectii mai detaliate sau al unei inspectii extinse)

3. Portul si data ultimei inspectii intermediare, anuale sau de reînnoire a certificatului si denumirea organizatiei care a efectuat inspectia

4. Tipul inspectiei (inspectie, inspectie mai detaliată, inspectie extinsă)

5. Natura deficientelor

6. Măsuri întreprinse.

III. Informatii suplimentare în cazul retinerii

1. Data emiterii ordinului de retinere

2. Data revocării ordinului de retinere

3. Natura deficientelor care au condus la emiterea ordinului de retinere (trimiteri la conventii, dacă este relevant)

4. Indicarea, după caz, dacă organizatia recunoscută sau oricare alt organism privat care a efectuat inspectia în vederea emiterii certificatelor răspunde de deficientele care, fiecare în parte sau în combinatie, au determinat retinerea.

5. Măsurile întreprinse.


 

ANEXA Nr. 10

 

CRITERII
pentru retinerea unei nave

[la care face referire art. 19 alin. (3) din hotărâre]

 

Înainte de a decide dacă deficientele constatate în timpul inspectiei justifică retinerea navei în cauză, inspectorul PSC trebuie să aplice criteriile mentionate în continuare, la sectiunile 1 si a 2-a.

Sectiunea a 3-a include exemple de deficiente care pot autoriza ele singure retinerea navei implicate [a se vedea art. 19 alin. (4)].

Nu se va emite ordin de retinere în cazul în care motivul retinerii se datorează unei avarii accidentale suferite în timpul voiajului navei spre un port, cu conditia:

a) acordării unei atentii deosebite respectării cerintelor cuprinse în Regula 1/11(c) din SOLAS 74 privind notificarea administratiei statului de pavilion, a inspectorului desemnat al organizatiei recunoscute sau a organizatiei recunoscute răspunzătoare de eliberarea certificatului în cauză;

b) înaintării către ANR a detaliilor privind împrejurările producerii accidentului si avariile suferite, precum si a informatiilor privind notificarea obligatorie a administratiei statului de pavilion, înainte de intrarea într-un port, de către comandantul sau proprietarul navei;

c) întreprinderii de către nava respectivă a unor actiuni de remediere care să satisfacă cerintele ANR; si

d) că ANR s-a asigurat, după ce a fost notificată cu privire la încheierea actiunilor de remediere, că deficientele care puneau în pericol siguranta, sănătatea sau mediul au fost remediate.

 

SECTIUNEA 1

Criterii principale

 

Inspectorul PSC trebuie să aplice următoarele criterii pentru a stabili dacă o navă ar trebui sau nu să fie retinută:

1. Criteriul timpului:

Navele care nu sunt sigure pentru a iesi în mare trebuie retinute la prima inspectie, fără a tine seama de timpul cât vor sta în port.

2. Criteriul verificării:

Nava este retinută dacă deficientele sale prezintă un motiv destul de serios pentru ca inspectorul PSC să revină la navă pentru a se convinge că acestea au fost remediate înainte de plecarea navei.

Necesitatea ca inspectorul PSC să se reîntoarcă pe navă este impusă de gravitatea deficientelor. Cu toate acestea, nu toate cazurile impun o asemenea obligatie. Prin aceasta se întelege că ANR trebuie să verifice într-un fel sau altul, de preferintă printr-o vizită suplimentară, dacă deficientele au fost remediate înaintea plecării.

 

SECTIUNEA a 2-a

Aplicarea criteriilor principale

 

Atunci când decide dacă deficientele constatate la o navă sunt destul de grave pentru a retine nava, inspectorul PSC trebuie să evalueze dacă:

1. nava detine documentele relevante si valide;

2. nava are echipajul prevăzut în Certificatul de echipaj minim de sigurantă.

În timpul inspectiei, inspectorul PSC trebuie, în continuare, să stabilească dacă nava si/sau echipajul sunt apte:

3. să navigheze în conditii de sigurantă pe durata voiajului programat;

4. să manevreze si să transporte marfa în deplină sigurantă si să monitorizeze starea acesteia pe durata voiajului programat;

5. să asigure operarea instalatiilor în sala masini în deplină sigurantă pe durata voiajului programat;

6. să mentină functionarea adecvată a instalatiei de propulsie si de guvernare pe durata voiajului programat;

7. să actioneze în mod eficient în lupta contra unui incendiu, dacă este cazul, localizat în orice parte a navei, pe durata voiajului programat;

8. să abandoneze nava rapid si în sigurantă si să efectueze salvarea, dacă este cazul, pe durata voiajului programat;

9. să actioneze pentru prevenirea poluării mediului pe durata voiajului programat;

10. să mentină stabilitatea adecvată pe durata voiajului programat;

11. să mentină etanseitatea la apă adecvată pe durata voiajului programat;

12. să comunice în situatii de pericol, dacă este necesar, pe durata voiajului programat;

13. să ofere conditii de sigurantă si sănătate la bord pe durata voiajului programat;

14. să furnizeze un volum maxim de informatii în caz de accident.

În cazul în care răspunsul la oricare dintre aceste evaluări este negativ, tinând seama de toate deficientele constatate, trebuie să se ia serios în considerare retinerea navei. O combinatie a unor deficiente mai putin grave poate, de asemenea, să conducă la retinerea navei.

 

SECTIUNEA a 3-a

 

Pentru a asista inspectorul PSC la folosirea acestor indicatii, este introdusă în continuare o listă a deficientelor, grupate conform conventiilor si/sau codurilor relevante, considerate suficient de grave încât să impună retinerea navei în cauză. Această listă nu are caracter exhaustiv.

3.1. Elemente comune

Absenta unor certificate si documente valabile cerute de instrumentele relevante. Cu toate acestea, navele care navighează sub pavilionul unui stat care nu este parte la o conventie relevantă sau care nu a pus în aplicare un alt instrument relevant nu au dreptul să detină certificatele prevăzute de conventia respectivă ori de un alt instrument relevant. Prin urmare, absenta certificatelor solicitate nu constituie în sine un motiv pentru retinerea acestor nave; cu toate acestea inspectorul PSC trebuie să se asigure că nava corespunde în mod substantial cerintelor conventiei înainte de plecarea din port, fără a aplica navei un tratament mai favorabil decât cel aplicat unei nave care arborează pavilionul unui stat care este parte la conventia relevantă.

3.2. Elemente prevăzute de Conventia SOLAS 74

1. functionarea defectuoasă a sistemului de propulsie sau a altui mecanism esential, precum si a instalatiilor electrice;

2. curătenie insuficientă în sala masinilor, cantitate excesivă de amestecuri apă/ulei în santine, izolatia tubulaturilor, inclusiv a tubulaturilor de evacuare din sala masinilor, contaminate cu


hidrocarburi, functionarea necorespunzătoare a sistemului pompelor de santină;

3. defectiuni ale generatorului de avarie, ale instalatiei de iluminat de avarie, ale bateriilor sau întrerupătoarelor de avarie;

4. functionarea necorespunzătoare a instalatiei principale de guvernare si a guvernării de avarie;

5. absenta, capacitatea insuficientă sau deteriorarea gravă a echipamentelor individuale de salvare, a bărcilor de salvare si a dispozitivelor de lansare a acestora;

6. absenta, ne conformitate a sau deteriorarea gravă a sistemului de detectare a incendiilor, a alarmelor de incendiu, a echipamentului de luptă contra incendiilor, a instalatiei fixe de stingere a incendiilor, a supapelor de ventilare, a obturatoarelor de incendiu, a dispozitivelor rapide de închidere, în măsura în care acestea nu corespund standardelor de utilizare în scopurile pentru care au fost create;

7. absenta, deteriorarea substantială sau defectiunea sistemului de protectie împotriva incendiilor pe punte, în zona de operare a mărfii, pe navele-tanc;

8. absenta, ne conformitate a sau deteriorarea gravă a luminilor, a formelor de semnalizare optice sau a instalatiei de semnalizare sonoră;

9. absenta sau defectiuni în functionarea adecvată a echipamentului radio pentru situatii de pericol si comunicatii de sigurantă;

10. absenta sau defectiuni în functionarea adecvată a echipamentului de navigatie, tinând seama de dispozitiile din Regula V/16.2 din Conventia SOLAS 74;

11. absenta hărtilor corectate de navigatie si/sau a altor publicatii nautice relevante, necesare pentru călătoria planificată, tinând seama de faptul că un sistem de informare si afisare a hărtilor electronice (ECDIS), de tip aprobat, care utilizează informatii oficiale, poate fi folosit ca înlocuitor al hărtilor;

12. absenta sistemului de ventilatie antiscânteie pentru camera pompelor de marfă;

13. o deficientă gravă în ceea ce priveste cerintele operationale, astfel cum sunt descrise în sectiunea 5.5 din anexa 1 la Paris MOU;

14. numărul, componenta sau certificarea echipajului nu corespunde documentului de echipaj minim de sigurantă;

15. neefectuarea programului de inspectii intensificate în conformitate cu dispozitiile Regulii 2 a cap. XI din SOLAS 74.

3.3. Elemente prevăzute de Codul IBC

1. transportul unei substante care nu este mentionată în Certificatul de conformitate sau lipsa informatiilor despre marfă;

2. lipsa sau avarierea dispozitivelor de sigurantă de înaltă presiune;

3. instalatiile electrice fără sigurante intrinseci sau care nu corespund cerintelor codului;

4. surse de aprindere în locuri periculoase;

5. nerespectarea cerintelor speciale;

6. depăsirea cantitătii de marfă maxime admise pentru fiecare tanc;

7. protectia insuficientă la căldură pentru produsele sensibile.

3.4. Elemente prevăzute de Codul IGC

1. transportul unei substante care nu este mentionată în Certificatul de conformitate sau lipsa informatiilor despre marfă;

2. lipsa dispozitivelor de închidere pentru spatiile de locuit sau de lucru;

3. peretii transversali neetansi la gaze;

4. defectarea închizătoarelor de aer;

5. lipsa sau defectarea valvulelor cu închidere rapidă;

6. lipsa sau defectarea valvulelor de sigurantă;

7. instalatiile electrice fără sigurante intrinseci sau care nu corespund cerintelor codului;

8. ventilatoarele din zona mărfii nefunctionale;

9. alarmele de presiune pentru tancurile de marfă nefunctionale;

10. echipamentul de detectie a gazelor si/sau a gazelor toxice defect;

11. transportul substantelor care trebuie inhibate fără un certificat valabil pentru inhibitor.

3.5. Elemente prevăzute de Conventia LL 66

1. zone semnificative avariate, corodate sau cu pete de rugină pe filele de tablă sau pe zonele de întărire ale puntii si corpului navei, care afectează starea de navigabilitate ori rezistenta la sarcinile încărcate local, exceptând cazul în care s-au efectuat reparatii temporare necesare pentru un voiaj spre un port în care vor fi realizate reparatii definitive;

2. un caz identificat de stabilitate insuficientă;

3. lipsa unor informatii suficiente si credibile, într-o formă aprobată, care, prin mijloace rapide si simple, să permită comandantului să încarce si să balasteze nava astfel încât să se mentină limitele de sigurantă ale stabilitătii în toate momentele si în orice conditii pe timpul voiajului si să se evite orice suprasolicitare inacceptabilă a structurii navei;

4. absenta, deteriorarea sau defectarea dispozitivelor de închidere, a dispozitivelor de închidere a capacelor de magazie si a usilor etanse la apă;

5. Încărcarea peste limita maximă admisă;

6. absenta scărilor de pescaj sau imposibilitatea citirii marcajelor de pescaj.

3.6. Elemente prevăzute în anexa I la MARPOL 73/78

1. absenta, deteriorarea sau defectarea gravă a echipamentelor de filtrare a amestecurilor de apă/hidrocarburi, a sistemului de control si monitorizare a deversării de hidrocarburi sau a sistemului de alarmă de 15 ppm;

2. capacitate insuficientă de stocare în tancul de reziduuri lichide sau solide pentru voiajul intentionat;

3. absenta jurnalului de înregistrare a hidrocarburilor;

4. existenta unui baipas pentru deversare montat, neautorizat;

5. lipsa dosarului cu rapoartele de inspectie sau ne conformitate a acestuia cu Regula 13G(3)(b) din MARPOL 73/78.

3.7. Elemente prevăzute în anexa II la MARPOL 73/78

1. absenta Manualului P&A;

2. Încărcătura nu este clasificată;

3. absenta registrului de marfă;

4. transportul substantelor similare hidrocarburilor fără a respecta cerintele sau fără a avea un certificat modificat corespunzător;

5. existenta unui baipas pentru deversare montat, neautorizat.

3.8. Elementele prevăzute în anexa V la MARPOL 73/78

1. absenta unui plan de management al gunoiului;

2. absenta jurnalului de înregistrare a gunoiului;

3. personalul navei nu cunoaste cerintele privind eliminarea/descărcarea prevăzute de planul de management al gunoiului.

3.9. Elemente prevăzute de STCW 78/95 si Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind nivelul minim de formare a navigatorilor (reformare)

1. navigatorii nu pot prezenta un certificat, un certificat corespunzător sau o dispensă valabilă ori nu pot dovedi existenta unei cereri de atestare înaintate administratiei statului de pavilion;


2. dovezi privind obtinerea în mod fraudulos a unui certificat sau posesorul unui certificat nu este persoana pentru care a fost emis initial acel certificat;

3. nu sunt respectate dispozitiile administratiei statului de pavilion cu privire la echipajul minim de sigurantă;

4. nu sunt respectate cerintele administratiei statului de pavilion pentru acea navă privind organizarea serviciului de cart ia punte si la masină;

5. absenta din serviciul de cart a unei persoane calificate să opereze echipamentele vitale pentru siguranta navigatiei, a radiocomunicatiilorsau pentru prevenirea poluării marine;

6. personalul navigant desemnat cu atributii în siguranta navei si prevenirea poluării nu poate face dovada pregătirii profesionale;

7. imposibilitatea de a asigura, la primul serviciu de cart la începutul unui voiaj si pentru următoarele carturi, persoane suficient de odihnite si apte pentru serviciu.

3.10. Elemente prevăzute de Conventiile ILO

1. hrană insuficientă pentru voiaj până în următorul port;

2. apă potabilă insuficientă pentru voiaj până în următorul port;

3. conditii excesiv de neigienice la bordul navei;

4. lipsa încălzirii în spatiile de locuit pe o navă care operează în zone unde temperaturile pot fi extrem de scăzute;

5. ventilatie insuficientă în spatiile de locuit ale unei nave;

6. gunoi în cantităti excesive, blocaje din cauza mărfii sau echipamentului ori alte elemente care fac nesigure căile de acces si spatiile de locuit;

7. dovezi clare că personalul de cart si alt personal de serviciu, în timpul primului serviciu de cart sau în timpul următoarelor carturi, este afectat de oboseală.

3.11. Elemente care nu determină retinerea navei, dar care, de exemplu, impun suspendarea operatiunilor legate de marfă

- functionarea (sau întretinerea) defectuoasă a instalatiei de gaz inert, a instalatiei sau a dispozitivelor de încărcare se consideră a fi motive serioase pentru oprirea operatiunii de încărcare.

 

ANEXA Nr. 11

 

CRITERII MINIME PENTRU INSPECTORII PSC

[la care face referire art. 22 alin. (1) si (5) din hotărâre]

 

1. Inspectorii PSC trebuie să posede cunostintele teoretice si experienta adecvate în ceea ce priveste navele si operarea acestora. Acestia trebuie să detină competente în ceea ce priveste aplicarea cerintelor conventiilor si a procedurilor relevante în materie de control al statului portului. Aceste cunostinte si competente de aplicare a cerintelor internationale si ale Uniunii Europene trebuie să fie dobândite prin intermediul unor programe de instruire documentate.

2. Inspectorii PSC trebuie, cel putin:

a) să detină calificări corespunzătoare dobândite în cadrul unei institutii din domeniul maritim sau nautic si experientă adecvată pe mare în calitate de ofiter pe navă care detine ori a detinut un certificat de competentă conform Regulii M/2 sau Ml/2 din STCW 78/95, valabil fără limitări cu privire la zona de operare, puterea de propulsie sau tonaj; sau

b) să fi trecut un examen recunoscut de ANR pentru arhitect naval, inginer mecanic sau inginer în domeniul maritim si să aibă o experientă de cel putin 5 ani în functia respectivă; sau

c) să detină o diplomă universitară de profil sau echivalentă, precum si instruire si calificare ca inspector pentru siguranta navelor.

3. Inspectorul PSC trebuie:

- să aibă o experientă de minimum un an ca inspector al statului de pavilion privind inspectia si certificarea navelor în conformitate cu conventiile sau să fi fost implicat în monitorizarea activitătilor organizatiilor recunoscute cărora le-au fost delegate aceste sarcini statutare; sau

- să fi dobândit un nivel de competentă similar, urmând minimum un an de instruire pe teren constând în participarea la inspectii în cadrul controlului realizat de statul portului sub îndrumarea inspectorilor PSC experimentati.

4. Inspectorii PSC mentionati la pct. 2 lit. (a) trebuie aibă o experientă pe mare mai mare de 5 ani, inclusiv perioadele de serviciu pe mare ca ofiteri maritimi punte sau, respectiv, ca ofiteri mecanici ori ca inspectori ai statului de pavilion sau ca inspectori asistenti în cadrul controlului statului portului. Această experientă trebuie să includă o perioadă de minimum 2 ani pe mare în calitate de ofiter punte sau mecanic.

5. Inspectorii PSC trebuie să aibă capacitatea de a comunica oral sau în scris cu personalul navigant în limba vorbită cel mai frecvent pe mare.

6. Inspectorii PSC care nu îndeplinesc criteriile mentionate anterior sunt, de asemenea, acceptati în cazul în care sunt angajati de ANR la data adoptării Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului.

7. Atunci când inspectiile mentionate la art. 15 alin. (1) si (2) sunt efectuate de inspectorii PSC, inspectorii respectivi trebuie să aibă calificarea adecvată, inclusiv suficientă experientă teoretică si practică în securitatea maritimă. În mod obisnuit, aceasta trebuie să includă:

a) o bună întelegere a securitătii maritime si a modului în care aceasta se aplică în cadrul operatiunilor care fac obiectul examinării;

b) cunostinte practice adecvate privind tehnicile si tehnologiile de securitate;

c) cunostinte privind principiile, procedurile si tehnicile de inspectie;

d) cunostinte practice privind operatiunile care fac obiectul examinării.


 

ANEXA Nr. 12

 

FUNCTIILE

bazei de date privind inspectiile

[la care face referire art. 24 alin. (1) din hotărâre]

 

1. Baza de date privind inspectiile trebuie să contină cel putin următoarele functii:

- să înregistreze datele statelor membre si ale tuturor semnatarilor Paris MOU privind inspectiile;

- să furnizeze date cu privire la profilul de risc al navelor si despre navele care trebuie să fie inspectate;

- să calculeze obligatiile de inspectie ale fiecărui stat membru;

- să furnizeze listele albă, gri si neagră ale statelor de pavilion mentionate la art. 16 alin. (1) din hotărâre;

- să furnizeze date cu privire la performanta companiilor;

- să identifice aspectele din elementele de risc care trebuie verificate la fiecare inspectie.

2. Baza de date privind inspectiile trebuie să poată fi adaptată evolutiilor ulterioare si conectată la alte baze de date ale Uniunii Europene privind siguranta maritimă, inclusiv la „SafeSeaNet”, care va furniza informatii cu privire la timpul exact al escalelor navelor în porturile statelor membre si, dacă este cazul, la sistemele nationale de informare corespunzătoare.

3. Trebuie să se prevadă un hyperlink de la baza de date privind inspectiile către sistemul informational Equasis.

Inspectorii PSC consultă bazele de date privind inspectia navelor, publice si private, accesibile prin Equasis.

 

ANEXA Nr. 13

 

INFORMATII

furnizate în contextul monitorizării punerii în aplicare

(la care face referire art. 27 din hotărâre)

 

1. Autoritatea Navală Română -ANR trebuie să furnizeze anual Comisiei Europene următoarele informatii cu privire la anul precedent, cel mai târziu până la 1 aprilie.

1.1. Numărul de inspectori PSC care actionează în numele lor în cadrul controlului statului portului Aceste informatii trebuie transmise Comisiei Europene folosindu-se următorul model de tabel2:

 

Portul/zona

Numărul de inspectori

PSC cu normă întreagă

(A)

Numărul de inspectori

PSC cu normă redusă

(B)

Conversia (B)

în normă întreagă

(C)

Total (A+C)

Portul X/zona X

 

 

 

 

Portul Y/zona Y

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

1.2. Numărul total de nave individuale care au intrat în porturile românesti

Cifra reprezintă numărul de nave care fac obiectul prezentei hotărâri si care au intrat în porturile luate în calcul o singură dată.

2. ANR trebuie să furnizeze Comisiei Europene următoarele date:

a) la fiecare 6 luni o listă cu escalele în port ale navelor individuale, altele decât cele angajate în servicii regulate de transport pasageri si mărfuri, care au intrat în porturile românesti sau care au notificat ANR sosirea lor într-o zonă de ancoraj, listă care să contină pentru fiecare miscare a navei numărul său IMO, data sosirii acesteia si portul. Lista va fi transmisă în formatul unui program de calcul tabelar care să permită extragerea si prelucrarea automată a informatiilor sus-mentionate. Lista trebuie furnizată în termen de 4 luni de la expirarea perioadei la care se referă informatiile; si

b) liste separate cu serviciile regulate de transport pasageri si cu serviciile regulate de transport mărfuri, mentionate la lit. a), în termen de 6 luni de la aplicarea prezentei hotărâri si ulterior ori de câte ori se produc modificări la nivelul acestor servicii. Lista contine, pentru fiecare navă, numărul său IMO, numele său si ruta parcursă. Lista trebuie furnizată în formatul unui program de calcul tabelar care să permită extragerea si prelucrarea automată a informatiilor sus-mentionate.


1 Atunci când inspectiile efectuate în contextul controlului statului portului reprezintă doar o parte din munca inspectorilor PSC, numărul total de inspectori PSC trebuie convertit la un număr echivalent de inspectori PSC cu normă întreagă.

Atunci când acelasi inspector PSC lucrează în mai multe porturi sau zone geografice, echivalentul de normă redusă aplicabil trebuie să fie luat în considerare în fiecare port.

2 Aceste informatii trebuie să fie furnizate la nivel national pentru fiecare port românesc avut în vedere. În sensul prezentei anexe, prin port se întelege un port individual sau zona geografică acoperită de un inspector PSC sau o echipă de inspectori PSC, cuprinzând mai multe porturi individuale, după caz.


 

ANEXA Nr. 14*)

 

MODELUL SI CONTINUTUL

cardului de identitate

(la care face referire art. 22 din hotărâre)

 


*) Anexa nr. 14 este reprodusă în facsimil.

 

DECIZII ALE P RIMULUI - MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 410/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Mitea Ilie Dumitru Haralambie, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, înregistrată sub nr. 20/8.901/D.N.A. din 3 mai 2010, precum si prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. -Articolul unic din Decizia primului-ministru nr. 410/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Mitea Ilie Dumitru Haralambie, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 31 martie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

Articol unic. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mitea Ilie Dumitru Haralambie, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Sibiu, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau reprezentantul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 30 august 2010.

Nr. 216.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Ciobotea Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, înregistrată sub nr. 20/8.080/D.N.A. din 14 mai 2010,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ciobotea Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Dolj, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau de reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 30 august 2010.

Nr. 217.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Dan Popescu în functia publică de secretar general al Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive

 

Având în vedere Adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 467.285 din 3 martie 2010, precum si propunerea presedintelui Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive, înregistrată sub nr. 20/5.241/D.N.A. din 15 aprilie 2010,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive, precum si al art. 12 lit. b), art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite Drezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Popescu se numeste în functia publică de secretar general al Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 30 august 2010.

Nr. 218.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Sl PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.022 din 13 august 2010

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI

Nr. 4.677 din 18 august 2010

 

ORDIN

privind constituirea comisiei de analiză si validare a Metodologiei de autorizare si certificare a formării prin metoda e-learning

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare;

- dispozitiile art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 21 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2010, cu modificările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă constituirea comisiei de analiză si validare a Metodologiei de autorizare si certificare a formării prin metoda e-learning, realizată de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor (CNFPA) în cadrul proiectului FSE „Noi competente sociale pentru delegatii sindicali - LIDERO (ID 33627; beneficiar - Confederatia Natională Sindicală «Cartel Alfa»)”.

Art. 2. - Componenta comisiei este următoarea:

- Liliana Preoteasa - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, presedinte;

- Aurora Nichifor - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, membru;

- Felicia Zarojanu - Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, membru;

- Sorin Anghelută - Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, membru.

Art. 3. - Comisia îsi desfăsoară activitatea potrivit unui program si într-o locatie convenite de membrii acesteia.

Art. 4. - Lucrările comisiei se vor finaliza cu un raport care va sta la baza aprobării metodologiei de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului

Mihai Constantin Seitan

Daniel Petru Funeriu

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea delimitării si descrierii regiunilor de provenientă pentru materialele de bază din care se obtin materiale forestiere de reproducere din categoriile „sursă identificată” si „selectionat”, pentru speciile de interes forestier din România

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 190.201/DAdin 10 martie 2010 si Avizul Comisiei tehnico-economice de avizare pentru silvicultură nr. 388 din 21 decembrie 2006,

în temeiul art. 30 lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 161/2004, cu completările ulterioare, si al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă regiunile de provenientă pentru materialele de bază, din România, din care se obtin materiale forestiere de reproducere, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă delimitarea regiunilor de provenientă pentru materialele de bază din care se obtin materiale forestiere de reproducere din categoriile „sursă identificată” si „selectionat”, pentru speciile de interes forestier din România, conform anexelor nr. 2-30.

Art. 2. - Se aprobă descrierea regiunilor de provenientă pentru materialele de bază din care se obtin materiale forestiere de reproducere din categoriile „sursă identificată” si „selectionat”, conform anexelor nr. 31 si 32.

Art. 3. - Anexele nr. 1-32*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 610/2005 pentru aprobarea delimitării si descrierii regiunilor de provenientă pentru materialele de bază din care se obtin materiale forestiere de reproducere din categoriile „sursă identificată” si „selectionat”, pentru speciile de interes forestier din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 si 849 bis din 20 septembrie 2005, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 1.028.


*) Anexele nr. 1-32 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 189.805 din 6 august 2010 al Directiei politici si strategii în silvicultură,

în temeiul prevederilor art. 123 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 pentru organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Cu data prezentului ordin se aprobă pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în valoare de 74 lei.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 715/2008 pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 4 decembrie 2008, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării acestuia.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 24 august 2010.

Nr. 1.343.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „an de completare”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „mecanic auto”

din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iasi

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 8 iulie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada iulie 2009-iulie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ „an de completare”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „mecanic auto”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, cu sediul în municipiul Iasi, str. Sărărie nr. 189, judetul Iasi, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iasi este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iasi, Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 24 august 2010.

Nr. 4.748.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „real”, specializarea „matematică-informatică” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Eugen Nicoară” din Reghin

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,


luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 8 iulie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009-iulie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „real”, specializarea „matematică-informatică”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi/seral/frecventă redusă” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Eugen Nicoară”, cu sediul în municipiul Reghin, Str. Republicii nr. 12, judetul Mures, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic angajat conform prevederilor legii la specializarea „matematică-informatică” se preia la specializarea „matematică-informatică” acreditată din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Eugen Nicoară” din Reghin.

Art. 3. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Eugen Nicoară” din Reghin este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Mures, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Fundatia „Laurentia” din Reghin, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic „Eugen Nicoară” din Reghin, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Mures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 24 august 2010.

Nr. 4.749.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „gimnazial” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Europeană Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 8 iulie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009-iulie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acorda acreditarea pentru nivelul de învătământ „gimnazial”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Europeană Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Băiculesti nr. 33, sectorul 1, începând cu anul scolar 2010- 2011.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic angajat conform prevederilor legii la nivelul de învătământ „gimnazial” se preia la nivelul de învătământ „gimnazial” acreditat din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Europeană Bucuresti.

Art. 3. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Europeană Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. -Asociatia „Scoala Europeană Bucuresti”, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Europeană Bucuresti, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 24 august 2010.

Nr. 4.750.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sfântul Luca” din Tulcea

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 8 iulie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009- iulie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acorda acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sfântul Luca”, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Nicolae Bălcescu nr. 33, judetul Tulcea, pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist”, „asistent medical de farmacie”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sfântul Luca” din Tulcea, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sfântul Luca” din Tulcea dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sfântul Luca” din Tulcea revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Sfântul Luca” din Tulcea.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sfântul Luca” din Tulcea este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Tulcea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia „O voce a sperantei” din Tulcea, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Sfântul Luca” din Tulcea, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Tulcea vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 24 august 2010.

Nr. 4.751.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Privată „Casa Sperantei” din Timisoara

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată

cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si

functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,


luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 8 iulie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009-iulie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Privată „Casa Sperantei”, cu sediul în municipiul Timisoara, str. Fratii Buzesti nr. 14, judetul Timis, pentru nivelul de învătământ „primar”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Privată „Casa Sperantei” din Timisoara, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Privată „Casa Sperantei” din Timisoara dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Privată „Casa Sperantei” din Timisoara revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Privată „Casa Sperantei” din Timisoara.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Privată „Casa Sperantei” din Timisoara este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Timis, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia „Casa Sperantei” din Timisoara, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Privată „Casa Sperantei” din Timisoara, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Timis vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 24 august 2010.

Nr. 4.752.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samariteanul” din Petrosani

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 8 iulie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009-iulie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samariteanul”, cu sediul în municipiul Petrosani, Str. 9 Mai nr. 1A, judetul Hunedoara, pentru nivelul de învătământ „prescolar”, limba de predare „română”, program „normal”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samariteanul” din Petrosani, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samariteanul” din Petrosani dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samariteanul” din Petrosani revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Samariteanul” din Petrosani.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samariteanul” din Petrosani este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia Crestină de Caritate „Samariteanul” din Arad, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Samariteanul” din Petrosani, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 24 august 2010.

Nr. 4.753.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Pinocchio” din Sighisoara

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 8 iulie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009-iulie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Pinocchio”, cu sediul în municipiul Sighisoara, Str. Crinului nr. 2, judetul Mures, pentru nivelul de învătământ „prescolar”, limba de predare „română”, program „normal”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Pinocchio” din Sighisoara, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Pinocchio” din Sighisoara dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Pinocchio” din Sighisoara revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Pinocchio” din Sighisoara.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Pinocchio” din Sighisoara este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Mures, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială „Adria Serv” - S.R.L. din Sighisoara, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Pinocchio” din Sighisoara, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Mures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 24 august 2010.

Nr. 4.754.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Evanghelică din Oradea

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 8 iulie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009-iulie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Evanghelică, cu sediul în municipiul Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 26, judetul Bihor, pentru nivelul de învătământ „prescolar”, limba de predare „maghiară”, program „normal”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Evanghelică din Oradea, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Evanghelică din Oradea dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita Evanghelică din Oradea revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita Evanghelică din Oradea.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Evanghelică din Oradea este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Biserica Evanghelică Lutherană din Oradea, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita Evanghelică din Oradea, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 24 august 2010.

Nr. 4.755.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Onesti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,


luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 8 iulie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009-iulie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila”, cu sediul în municipiul Onesti, Str. Culturii nr. 1, judetul Bacău, pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Onesti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Onesti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Onesti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Onesti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Onesti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Bacău, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Organizatia „Societatea Doamnelor” din Onesti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Onesti, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Bacău vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 24 august 2010.

Nr. 4.756.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Ocrotirea” din Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 8 iulie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009-iulie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Ocrotirea”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, piata Avram Iancu nr. 7/3, judetul Cluj, pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Ocrotirea” din Cluj-Napoca, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Ocrotirea” din Cluj-Napoca dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.


(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Ocrotirea” din Cluj-Napoca revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală „Ocrotirea” din Cluj-Napoca.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Ocrotirea” din Cluj-Napoca este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia Umanitară si Social-Culturală „Ocrotirea” din Cluj-Napoca, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală „Ocrotirea” din Cluj-Napoca, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 24 august 2010.

Nr. 4.757.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.