MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 720/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 720       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 octombrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

199. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru unii operatori economici

 

985. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru unii operatori economici

 

200. - Lege pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare

 

986. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.013. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 2.579 din 20 iunie 2008

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat,

sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru unii operatori economici

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 3 din 20 ianuarie 2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru unii operatori economici, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 9/2010 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 25 ianuarie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 22 octombrie 2010.

Nr. 199.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru unii operatori economici

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru unii operatori economici si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2010.

Nr. 985.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, cu modificările ulterioare, după litera g) se introduc două noi litere, literele g1) si g2), cu următorul cuprins:

,,g1) initiază, în conditiile legii, demersurile necesare încheierii de tratate la nivel guvernamental, în domeniul său de competentă;

g2) încheie tratate, în conditiile legii, la nivel departamental, în domeniul său de competentă;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

 

Bucuresti, 22 octombrie 2010.

Nr. 200.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2010.

Nr. 986.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Centrul de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile, denumit în continuare CIAS, este organism tehnic permanent specializat, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, care se organizează si functionează ca institutie publică finantată integral din venituri proprii, potrivit prevederilor legale si Regulamentului de organizare si functionare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Patrimoniul CIAS se constituie prin preluarea în administrare de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a bunurilor aflate în utilizarea Serviciului investigatii transport aerian din cadrul Directiei generale de control, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Structura organizatorică a CIAS se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, la propunerea consiliului de conducere, prevăzut la art. 3.

Art. 3. - (1) Conducerea CIAS este asigurată de către un consiliu de conducere compus din 5 persoane.

(2) Presedintele consiliului de conducere este directorul general al CIAS.

(3) Atributiile membrilor consiliului de conducere si ale directorului general se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a CIAS.

Art. 4. - Personalul de conducere din cadrul CIAS este numit de către consiliul de conducere la propunerea directorului general al CIAS.

Art. 5. - (1) Veniturile proprii ale CIAS se constituie după cum urmează:

a) din transferul sumei de 0,275 euro/pasager îmbarcat pe aeroporturile din România din tariful pentru supravegherea mentinerii obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor;

b) surse atrase;

c) donatii.

(2) în cazul catastrofelor aeriene, Guvernul alocă CIAS sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pentru investigatii tehnice ale evenimentului.

(3) Valoarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. a) si procedura de colectare si distribuire a acestuia se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. 6. - Salarizarea personalului CIAS se face potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 7. - CIAS poate desfăsura si alte activităti privind valorificarea unor produse din activităti proprii si conexe, chirii, prestatii editoriale, studii, proiecte, lucrări, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le are în administrare, pe bază de tarife stabilite în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 octombrie 2010.

Nr. 1.013.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Centrul de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile, denumit în continuare CIAS, înfiintat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Investigatii

si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, este organizat si functionează în conformitate cu legislatia natională aplicabilă si prezentul regulament.

Art. 2. - CIAS asigură la nivel national si international investigarea accidentelor si/sau incidentelor din aviatia civilă română care au avut loc pe teritoriul României sau în care au fost implicate aeronave înmatriculate în România ori apartin operatorilor înregistrati în România.

Art. 3. - (1) în realizarea scopului său, CIAS colaborează cu Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, precum si cu alte ministere, alte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, organisme private si, după caz, poate contracta, în conditiile legii, serviciile unor experti sau ale unor organisme române ori străine specializate.

(2) CIAS cooperează cu institutii similare din alte tări pe baza tratatelor internationale la care România este parte, a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate, precum si cu institutiile din cadrul Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică

 

Art. 4. - În cadrul CIAS functionează compartimente specializate, care sunt organizate si structurate în functie de următoarele criterii:

a) rolul si responsabilitătile CIAS prevăzute de lege;

b) volumul, complexitatea si specificul activitătilor de investigatie tehnică aflate într-un proces evolutiv continuu;

c) frecventa si amploarea situatiilor care necesită interventia CIAS;

d) caracterul operativ, tehnic si administrativ al activitătilor desfăsurate;

e) nivelul de pregătire necesar si nevoile de specializare/perfectionare ale personalului.

Art. 5. - Atributiile structurilor si compartimentelor specializate ale CIAS se stabilesc prin regulamentul intern, aprobat prin hotărâre a consiliului de conducere.

 

CAPITOLUL III

Atributiile CIAS

 

Art. 6. - În scopul îndeplinirii responsabilitătilor ce îi revin, prevăzute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, si în afară de atributiile prevăzute la art. 7 din acelasi act normativ, CIAS îndeplineste următoarele atributii:

a) asigură exercitarea activitătilor de investigatie tehnică la nivel national si international în domeniul aviatiei civile, în scopul cresterii si mentinerii sigurantei aeriene la un nivel ridicat;

b) asigură cresterea si mentinerea unui coeficient ridicat de sigurantă prin emiterea de recomandări pentru siguranta zborului;

c) urmăreste modul de implementare a recomandărilor de sigurantă a zborului;

d) transpune la nivel national reglementările europene si internationale privind investigatia tehnică a evenimentelor de aviatie civilă;

e) asigură organizarea si administrarea bazei de date statistice referitoare la evenimentele de aviatie de pe teritoriul României si participă la schimbul de date specifice cu organizatii internationale de aviatie civilă;

f) elaborează strategia de comunicare internă si externă privind activitătile specifice CIAS;

g) organizează si realizează comunicarea permanentă cu publicul;

h) utilizează instrumente si metodologii specifice comunicării prin internet în vederea facilitării schimbului de informatii;

i) asigură pentru domeniul său de competentă difuzarea si publicarea materialelor informative si a rapoartelor finale de investigatie tehnică;

j) desfăsoară orice alte activităti care contribuie la promovarea imaginii institutiei;

k) stabileste strategia de formare continuă în vederea perfectionării sau specializării personalului propriu si elaborează planul de măsuri pentru dezvoltarea carierei profesionale a acestuia;

l) stabileste cadrul tehnic si logistic pentru formarea continuă a personalului;

m) coordonează si controlează activitatea de instruire si perfectionare a personalului propriu;

n) cooperează cu institutii de formare profesională din tară si din străinătate în vederea cresterii calitătii actului de investigatie tehnică;

o) reprezintă Ministerul Transporturilor si Infrastructurii în relatia cu organismele interne si internationale similare si conexe pentru domeniul său de activitate;

p) asigură apărarea si reprezentarea intereselor proprii la instantele judecătoresti competente, potrivit legii;

q) reprezintă si, după caz, îsi apară interesele patrimoniale în relatiile cu tertii;

r) administrează fondurile pe care le are la dispozitie, precum si bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare si/sau în folosintă;

s) elaborează proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobării ministrului transportului si infrastructurii, si asigură exercitiul financiar-contabil al institutiei, în conditiile legii;

t) achizitionează sau închiriază, în conditiile legii, bunuri mobile ori imobile necesare desfăsurării activitătii proprii.

 

CAPITOLUL IV

Personalul CIAS

 

Art. 7. - (1) Personalul CIAS este constituit din:

a) inspectori CIAS, personal de specialitate angajat cu contract individual de muncă, în conditiile legii, care are calitatea de investigator accidente de aviatie;

b) personal angajat cu contract individual de muncă, în conditiile legii, pentru celelalte compartimente necesare desfăsurării activitătii institutiei.

(2) Conditiile specifice de ocupare a posturilor de inspector CIAS sunt următoarele:

a) pentru inspectorul CIAS operational:

- să detină diploma de absolvire specialitatea personal navigant pilot;

- să detină diploma de absolvire studii superioare;

- să detină o experientă de zbor de minimum 10 ani;

- să detină sau să fi detinut calitatea de comandant de echipaj si/sau pilot instructor;

b) pentru inspectorul CIAS inginer:

- să detină diplomă de absolvire a Facultătii de Inginerie Aerospatială sau echivalent;

- să detină o experientă în exploatare în domeniul aviatiei de minimum 10 ani;


c) pentru inspectorul CIAS decodificare si analiză date înregistratoare de zbor:

- să detină diploma de absolvire a Facultătii de Inginerie Aerospatială sau echivalent specialitatea Instalatii si echipamente de bord sau să detină diploma de absolvire a Facultătii de Electronică, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei cu minimum 8 ani experientă în domeniul aviatiei.

Art. 8. - Salarizarea personalului CIAS se stabileste potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 9. - (1) Personalul CIAS este supus prevederilor regulamentului intern si celorlalte prevederi legale în domeniu.

(2) Angajarea personalului pe functii de executie se face prin concurs.

(3) Personalul CIAS este angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

(4) Atributiile si responsabilitătile individuale ale personalului CIAS se stabilesc prin fisa postului, care se aprobă de către directorul general. Fisa postului este anexă la contractul individual de muncă si se semnează de salariat si de seful ierarhic al acestuia.

(5) Personalul CIAS nu se încadrează în categoria functionarilor publici.

Art. 10. - (1) Inspectorii CIAS sunt învestiti cu exercitiul autoritătii publice în exercitarea atributiilor ce le revin, beneficiind de protectie potrivit legii.

(2) Inspectorii CIAS sunt independenti în derularea activitătii de investigatie tehnică a evenimentelor de aviatie civilă fată de orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de sigurantă aeriană, administrator de infrastructură de transport aerian, fată de operatori aerieni si fată de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al CIAS.

(3) Inspectorii CIAS vor utiliza legitimatia si insigna cu sigla specifică CIAS numai pe timpul si în legătură cu exercitarea atributiilor de serviciu, în limitele si potrivit competentelor stabilite prin lege si prezentul regulament.

(4) Sigla, modelul legitimatiei si insigna de inspector CIAS se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(5) Inspectorii CIAS se pot constitui sau pot face parte din organizatii profesionale si sindicale, cu respectarea dispozitiilor legale.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere

 

Art. 11. - (1) Conducerea CIAS este asigurată de către un consiliu de conducere, compus din 5 persoane, al cărui presedinte este directorul general.

(2) Directorul general al CIAS este numit si revocat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(3) Directorul general al CIAS trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) experientă în functie de conducere în domeniul aviatiei civile de minimum 3 ani;

b) studii superioare de aviatie sau studii superioare cumulate cu detinerea unei licente de personal aeronautic pentru o perioadă de minimum 5 ani.

(4) Directorul CIAS este independent în luarea deciziilor cu privire la investigatia tehnică a evenimentelor de aviatie civilă fată de orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de sigurantă aeriană, administrator de infrastructură de transport aerian, operator aerian, precum si fată de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredintate si nu solicită si nu primeste instructiuni de la nicio autoritate, institutie sau entitate natională.

(5) Membrii consiliului de conducere se numesc si sunt revocati prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(6) Mandatul membrilor consiliului de conducere este de 4 ani si poate fi prelungit prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii din 4 în 4 ani.

(7) Directorul si membrii consiliului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să nu detină actiuni sau părti sociale, direct ori indirect, la administratorii de infrastructură de transport aerian, la autorităti de reglementare sau de sigurantă aeriană, la operatori aerieni si la orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al CIAS;

b) să nu facă parte din consiliul de administratie si/sau adunarea generală a actionarilor ale entitătilor prevăzute la lit. a);

c) să nu desfăsoare activităti remunerate pentru oricare dintre entitătile prevăzute la lit. a).

(8) Directorul si membrii consiliului de conducere care, în momentul numirii sau pe parcursul mandatului, se află în una dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (7) au la dispozitie un termen de cel mult 3 luni pentru iesirea din starea de incompatibilitate.

(9) Mandatul presedintelui si al membrilor consiliului de conducere încetează în următoarele situatii:

a) dacă nu este îndeplinită oricare dintre conditiile prevăzute la alin. (7);

b) în situatia imposibilitătii de a-si îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;

c) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

d) prin demisie;

e) prin deces;

f) la expirarea sa;

g) în caz de nerespectare a termenului de 3 luni pentru iesirea din starea de incompatibilitate prevăzut la alin. (8);

h) prin revocare de către ministrul transporturilor si infrastructurii pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament, ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, si ale Ordonantei Guvernului nr. 51/1999 privind investigatia tehnică a accidentelor si incidentelor din aviatia civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 794/2001.

(10) Ordinul de revocare din functie a membrilor consiliului de conducere poate fi atacat la instantele de contencios administrativ sau la instantele competente de drept comun, potrivit legii.

(11) Salarizarea directorului general, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc, în conditiile legii, prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.


Art. 12. - Consiliul de conducere îsi desfăsoară activitatea în sedinte ordinare, extraordinare si în conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare.

Art. 13. - (1) Consiliul de conducere îndeplineste, în conformitate cu legislatia în vigoare, următoarele atributii principale:

a) aprobă regulamentul propriu de organizare si functionare;

b) aprobă regulamentul intern al CIAS;

c) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii structura organizatorică a CIAS, precum si modificările la aceasta;

d) aprobă statul de functii;

e) aprobă strategia de dezvoltare si de modernizare a CIAS;

f) numeste si revocă personalul cu functii de conducere, la propunerea directorului general al CIAS;

g) aprobă colaborarea cu specialisti din tară si din străinătate si stabileste conditiile de încheiere a contractului cu acestia;

h) avizează bugetul de venituri si cheltuieli, în vederea supunerii spre aprobare potrivit legii;

i) avizează programele de investitii, stabileste sursele proprii de finantare, aprobă contractarea de credite bancare, precum si constituirea de alte sume pentru finantarea investitiilor si prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii investitiile ce urmează a se realiza de către CIAS;

j) aprobă modalitătile de finantare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau împrumuturi contractate ori garantate în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, pe care le poate derula în conditiile legii;

k) aprobă contractele încheiate de CIAS;

l) aprobă situatiile financiare periodice ale CIAS privind activitatea desfăsurată si stabileste măsuri pentru continuarea activitătii în conditii de echilibrare a bugetului;

m) analizează periodic derularea exercitiului bugetar si eficienta cheltuielilor;

n) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul CIAS;

o) aprobă închirierea de clădiri, spatii, terenuri si de alte bunuri aflate în proprietatea CIAS;

p) stabileste si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii închirierea bunurilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea CIAS, în conformitate cu reglementările în vigoare;

q) aprobă scoaterea din functiune si valorificarea, în conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul CIAS;

r) aprobă participarea CIAS ca partener în cadrul unor proiecte internationale, în cooperare cu institutii similare din alte tări, în special din Uniunea Europeană, ca parte a programului de integrare europeană;

s) aprobă propunerile de premiere anuale si trimestriale pentru persoanele din conducerea CIAS;

t) avizează raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivă a CIAS, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) Consiliul de conducere exercită orice atributii care îi revin din prevederile legale, din regulamentul de organizare si functionare si din dispozitiile Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 14. - (1) Consiliul de conducere se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Votul este deschis, egal si direct.

(3) Consiliul de conducere este asistat de un secretar, numit dintre angajatii CIAS de către presedintele consiliului de conducere.

Art. 15. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie remunerată în conditiile legii.

Art. 16. - (1) Directorul general al CIAS îndeplineste, în conformitate cu legislatia în vigoare, următoarele atributii principale:

a) conduce activitatea CIAS, având calitatea de ordonator tertiar de credite în conditiile prevăzute de lege;

b) organizează, coordonează si îndrumă activitatea CIAS, exercitând toate prerogativele stabilite de lege;

c) avizează strategia activitătii de investigatie tehnică, precum si toate procedurile operationale, instructiunile si ghidurile specifice activitătii CIAS;

d) emite decizii de investigatie pentru realizarea activitătilor de investigatie tehnică;

e) aprobă componenta si repartizarea echipelor de inspectori CIAS care realizează investigatii tehnice;

f) coordonează elaborarea proiectelor si programelor internationale în domeniul CIAS;

g) aprobă planul anual de audit intern;

h) angajează si concediază personalul CIAS, potrivit prevederilor legale în materie;

i) aprobă promovarea si sanctionarea personalului CIAS, cu respectarea prevederilor legale;

j) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea si revocarea personalului de conducere din cadrul CIAS;

k) coordonează activitatea de evaluare a performantelor profesionale ale personalului CIAS la sfârsitul fiecărui an de activitate;

l) aprobă si coordonează implementarea planului anual de formare profesională si perfectionare a personalului propriu;

m) aprobă deplasarea în tară si în străinătate a personalului CIAS pentru participare la sesiuni, seminare, conferinte, scolarizare, expozitii din domeniul specific de activitate, precum si pentru organizarea si sustinerea de cursuri;

n) elaborează propuneri de îmbunătătire a cadrului legislativ din domeniul CIAS si le înaintează Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pentru promovare, precum si altor autorităti ale administratiei publice centrale spre informare;

o) reprezintă CIAS în raporturile cu autoritătile administratiei publice, cu alte persoane juridice si fizice publice sau private, cu organismele internationale în domeniu, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere si ale celor conferite de legislatia în vigoare;

p) reprezintă CIAS în relatiile cu mass-media si cu societatea civilă;


q) reprezintă CIAS în relatiile cu tertii si semnează actele ce îl angajează fată de acestia;

r) exercită orice atributii care îi revin din regulamentul de organizare si functionare, din hotărârile consiliului de conducere, precum si din prevederile legale.

(2) Pentru exercitarea atributiilor ce îi revin, directorul general emite decizii obligatorii pentru personalul CIAS.

(3) Pentru îndeplinirea functiilor specifice ale CIAS, directorul general emite decizii de investigatie tehnică, metodologii si instructiuni.

(4) Atributiile directorului general pot fi delegate, prin decizia acestuia, persoanelor cu functie de conducere din compartimentele de specialitate ale CIAS.

 

CAPITOLUL VI

Procedurile privind activitatea de investigatie tehnică

 

Art. 17. - (1) Activitatea de investigatie tehnică se desfăsoară potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, si ale Ordonantei Guvernului nr. 51/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 794/2001.

(2) în activitatea CIAS, precum si la redactarea unei notificări privind producerea unui eveniment de aviatie si a rapoartelor de investigatie tehnică preliminare si finale, se utilizează limba română si, în functie de situatie, limba engleză.

Art. 18. - (1) Activitatea de investigatie tehnică se desfăsoară numai în baza unei dispozitii de investigatie tehnică scrisă, aprobată de directorul general, al cărei model se aprobă prin dispozitie a acestuia.

(2) în situatia în care CIAS efectuează investigatia tehnică a unui eveniment de aviatie civilă, presedintele comisiei de investigatie tehnică va fi numit doar din rândul inspectorilor CIAS.

(3) Pentru realizarea investigatiei tehnice stabilite prin ordin de investigatie, inspectorii CIAS actionează în comisii de minimum două persoane. În cadrul acestor comisii de investigatie tehnică pot fi cooptati specialisti din cadrul altor institutii.

(4) Pentru îndeplinirea obiectivelor, CIAS poate încheia contracte cu parteneri, colaboratori externi din tară si din străinătate specialisti în domeniu, în calitate de experti, remunerati în conditiile legii.

(5) Pe tot parcursul desfăsurării activitătii de investigatie tehnică, inspectorii CIAS trebuie să aibă asupra lor legitimatia de serviciu, precum si copia deciziei de investigatie tehnică, prevăzută la art. 16. alin. (3).

(6) Inspectorii CIAS desfăsoară activitatea de investigatie tehnică, după caz, pe tot teritoriul tării si/sau în străinătate, în conditiile legii.

Art. 19. - Metodologia si procedurile interne de investigatie tehnică detaliate în functie de specificul evenimentelor de aviatie civilă, precum si instructiunile si ghidurile metodologice se aprobă prin decizie a directorului general CIAS.

 

CAPITOLUL VII

Bugetul de venituri si cheltuieli

 

Art. 20. - (1) CIAS întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se avizează de consiliul de conducere al CIAS si se aprobă în conditiile legii.

(3) CIAS propune consiliului de conducere modalitătile de finantare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau împrumuturi contractate sau garantate în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, în lei si în valută, rambursabile din veniturile proprii prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii.

Art. 21. - Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al CIAS rămân la dispozitia acestuia si se folosesc în anul următor cu aceeasi destinatie, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 22. - CIAS poate realiza si poate dispune de venituri si de cheltuieli în lei si în valută, în conditiile prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 23. - (1) Finantarea cheltuielilor necesare functionării CIAS, precum si a celor generate de investigatia tehnică a accidentelor si incidentelor de aviatie civilă se asigură din venituri proprii.

(2) Sursele proprii CIAS se constituie potrivit legii.

(3) în cazul catastrofelor aeriene Guvernul alocă CIAS sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prin bugetul Ministerului Transportului si Infrastructurii, pentru investigatii tehnice ale evenimentului.

Art. 24. - (1) Patrimoniul CIAS se constituie prin preluarea în administrare de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a bunurilor aflate în utilizarea Serviciului investigatii transport aerian din cadrul Directiei generale de control, la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrare CIAS în conditiile legii.

(3) Patrimoniul ce urmează a fi preluat de CIAS este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(4) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(5) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii se diminuează cu valoarea bunurilor preluate de CIAS.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 25. - CIAS poate să încheie contracte sau conventii cu alte organisme similare si cu operatori economici din tară si din străinătate, în vederea colaborării si cooperării pe plan national sau international în domeniul său de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 26. - Pentru îndeplinirea atributiilor specifice de serviciu, CIAS foloseste mijloace de transport, aparatură tehnică adecvată si alte mijloace de lucru necesare, în conditiile legii.


 

ANEXĂ*)

la regulament

 

Patrimoniul Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile

 

 

GESTIUNE Q4 CAM 78

 

 

 

 

cod_mat

denumire

um

cantitate

pret

valoare

6022519

ÎNCĂRCĂTOR AUTO MINI USB PENTRU TELEFON HTC DIAMON

BUC

2

93,74

187,48

6022521

SUPORT AUTO CU VENTUZA JUST MOBILE

BUC

2

109

218

6020436

TELEFON ALCATEL 2110

BUC

1

52,09

52,09

6020440

STINGATORTIP P3

BUC

2

65,45

130,9

6020457

BIROU 402-03

BUC

1

71,15

71,15

6020458

BIROU 403-03

BUC

2

82,22

164,44

6020459

COLTAR 401-03

BUC

1

79,85

79,85

6020461

CUIER C24 NEGRU

BUC

1

41,11

41,11

6020463

MASINA CALCUL LOGOS 82

BUC

2

10,68

21,36

6020465

POLITA CULISANTA 520-01

BUC

1

23,72

23,72

6020548

COMODA CALCULATOR 301-01

BUC

1

78,27

78,27

6020561

STAMPILA SECRET SERVICIU

BUC

1

7,9

7,9

6020565

SCAUN VIZITATOR 5012 C11

BUC

3

79,85

239,55

6020591

LEGISLATIA ROMÂNIEI 1/2000

BUC

1

15

15

6020601

COMODA 3 SERTARE 407-07

BUC

3

96,45

289,35

6020928

COLECTIE HG.

BUC

7

3

21

6020980

REPERT.LEGISLATIVAL ROMANIEI-EVID.OFIC-31 DEC.20

BUC

1

40

40

6021390

DISTRUGĂTOR HÂRTIE -TURISM

BUC

1

789

789

6021552

SCAUN VICTORIA GRI - TURISM

BUC

1

118,41

118,41

6022549

TRUSA INDIVIDUALA DE PRIM AJUTOR

BUC

3

71,4

214,2

6022550

LANTERNA 20 LEDURI ALBE, 4 LEDURI ROSII, 4LEDURI

BUC

3

368,9

1106,7

6030132

COSTUM IZOTERM CULOARE BLEUMARIN

BUC

3

468,86

1406,58

6030133

SAC DE DORMIT-CULOARE BLEUMARIN

BUC

3

316,54

949,62

6030134

CASCA DE PROTECTIE ANTISOCCULOARE GALBENA

BUC

3

19,04

57,12

6030135

COSTUM PROTECTIE TIVEX

BUC

3

35.7

107,1

6030136

MANUSI PROTECTIE ANTICHIMICE-PETROLIERE CULOARE RO

PERECHI

3

8,33

24,99

6030137

MASCA PROTECTIE

BUC

3

107,1

321,3

6030138

MASCA DE GAZE CU FILTRU

BUC

3

416,5

1249,5

6030139

OCHELARI DE PROTECTIE ANTIPARTICULE-FIXLUX

BUC

3

17,85

53,55

6030140

CĂCIULA TIPCAGULA

BUC

3

29,75

89,25

6030141

SALTEA DE DORMIT IZOPREM

BUC

3

33,32

99,96

6030142

SAPCA CU CATARAMA MODEL 1265

BUC

3

23,8

71,4

6030143

VESTA INSCRIPTIONATA Dl TA

BUC

3

32,13

96,39

6030144

COSTUM ÎMPOTRIVA INTEMPERIILOR

BUC

3

536,69

1610,07

6030145

BOCANCI PIELE-CULOARE NEAGRA

BUC

3

216,58

649,74

6030146

CENTURA CORDURA CULOARE NEAGRA

BUC

3

40,46

121,38

6030147

PATENT MULTIFUNCTIONAL SURGE CU TEACA DE PIELE

BUC

3

297,5

892,5

6030148

RUCSAC ONE DAY CULOARE NEAGRA

BUC

3

178,5

535,5

6030149

LANTERNA FRONTALA PETZEL-MODEL MYO XP

BUC

3

267,75

803,25

6030150

MANUSI PILOTI NOMEX-CULOARE OLIVE CU GRI

PERECHI

3

64,26

192,78

6030151

COMBINEZON VARA PILOTI-NOMEX-CULOARE BLEUMARIN

BUC

3

690,2

2070,6

 

 

 

GESTIUNE H4 CAM 125

 

 

 

 

cod_mat

denumire

um

cantitate

pret

valoare

6020436

TELEFON ALCATEL 2110

BUC

2

52,09

104,18

6020458

BIROU 403-03

BUC

3

82,22

246,66

6020464

MICROINFORMATICA 302-01

BUC

1

91,71

91,71

6020466

SCAUN STOFA 560 C11

BUC

2

32,41

64,82

6020601

COMODA 3 SERTARE 407-07

BUC

2

96,45

192,9

6020603

FOTOLIU 5012 C31

BUC

1

79,85

79,85

6020804

CUIER POM NEGRU

BUC

1

98,18

98,18

6021280

DULAP METALIC

BUC

3

744,82

2234,46

6022268

DVD RW/CD RW EXTERN-MODEL FUJITSU SIEMENS FREECOM

BUC

1

1399,84

1399,84

6022460

CAMERA FOTO DIGITALA-OLYMPUS SP-5102

BUC

1

1456

1456

6022461

BINOCLU OLYMPUS 8-16X40 DPS1

BUC

2

359,36

718,72

6022462

PDA-GPSMYOC510

BUC

1

1475,24

1475,24

6022481

M-XD 1GB HIGH SPEED PICTURE CÂRD

BUC

1

223,15

223,15

6022482

SD2GB CÂRD MEMORIE PT.PDA

BUC

1

209,91

209,91

6022517

TELEFON MOBIL HTC DIAMOND

BUC

2

1791,98

3583,96

6022519

ÎNCĂRCĂTOR AUTO MINI USB PENTRU TELEFON HTC DIAMON

BUC

2

93,74

187,48

6022521

SUPORT AUTO CU VENTUZA JUST MOBILE

BUC

2

109

218

6022549

TRUSA INDIVIDUALA DE PRIM AJUTOR

BUC

4

71,4

285,6

6022550

LANTERNA 20 LEDURI ALBE, 4 LEDURI ROSII, 4LEDURI

BUC

4

368,9

1475,6

6030093

USB FLASH DRIVE

BUC

2

97,83

195,66

6030095

ÎNCĂRCĂTOR GP NI MH ULTRA RAPID

BUC

1

116,03

116,03

6030099

REPORTOFON OLIMPUS

BUC

1

910,8

910,8

6030132

COSTUM IZOTERM CULOARE BLEUMARIN

BUC

4

468,86

1875,44

6030133

SAC DE DORMIT-CULOARE BLEUMARIN

BUC

4

316,54

1266,16

6030134

CASCA DE PROTECTIE ANTISOC CULOARE GALBENA

BUC

4

19,04

76,16

6030135

COSTUM PROTECTIE TIVEX

BUC

4

35,7

142,8

6030136

MANUSI PROTECTIE ANTICHIMICE-PETROLIERE CULOARE RO

PERECHI

4

8,33

33,32

6030137

MASCA PROTECTIE

BUC

4

107,1

428,4

6030138

MASCA DE GAZE CU FILTRU

BUC

4

416,5

1666

6030139

OCHELARI DE PROTECTIE ANTIPARTICULE-FIXLUX

BUC

4

17,85

71,4

6030140

CĂCIULA TIP CAGULA

BUC

4

29,75

119

6030141

SALTEA DE DORMIT IZOPREM

BUC

4

33,32

133,28

6030142

SAPCA CU CATARAMA MODEL 1265

BUC

4

23,8

95,2

6030143

VESTA INSCRIPTIONATA Dl TA

BUC

4

32,13

128,52

6030144

COSTUM ÎMPOTRIVA INTEMPERIILOR

BUC

4

536,69

2146,76

6030145

BOCANCI PIELE-CULOARE NEAGRA

BUC

4

216,58

866,32

6030146

CENTURA CORDURA CULOARE NEAGRA

BUC

4

40,46

161,84

6030147

PATENT MULTIFUNCTIONAL SURGE CU TEACA DE PIELE

BUC

4

297,5

1190

6030143

RUCSAC ONE DAY CULOARE NEAGRA

BUC

4

178,5

714

6030149

LANTERNA FRONTALA PETZEL-MODEL MYOXP

BUC

4

267,75

1071

6030150

MANUSI PILOTI NOMEX-CULOARE OLIVE CU GRI

PERECHI

4

64,26

257,04

6030151

COMBINEZON VARA PILOTI-NOMEX-CULOARE BLEUMARIN

BUC

4

690,2

2760,8

 

GESTIUNE Q5CAM78A

 

 

 

 

6020461

CUIER C24 NEGRU

BUC

1

41,11

41,11

6020549

DULAP MIC 412-03

BUC

1

89,33

89,33

6020603

FOTOLIU 5012 C31

BUC

6

79,85

479,1

6022301

TRODAT 4924 (00019)

BUC

1

76

76

6022378

STEMA RO 25X20

BUC

1

351,05

351,05

6022383

STINGATORTIP P6

BUC

1

82,11

82,11

6022409

MEMORY FLASH USB

BUC

1

358,48

358,48

6022517

TELEFON MOBIL HTC DIAMOND

BUC

1

1791,98

1791,98

6022519

ÎNCĂRCĂTOR AUTO MINI USB PENTRU TELEFON HTC DIAMON

BUC

1

93,74

93,74

6022521

SUPORT AUTO CU VENTUZA JUST MOBILE

BUC

1

109

*09


 

GESTIUNE Q5 CAM78B

 

 

 

 

cod_mat

denumire

um

cantitate

pret

valoare

6020436

TELEFON ALCATEL 2110

BUC

2

52,09

104,18

6020458

BIROU 403-03

BUC

4

82,22

328,88

6020460

COMODA 3 SERTARE 407-03

BUC

1

96,45

96,45

6020461

CUIER C24 NEGRU

BUC

1

41,11

41,11

6020601

COMODA 3 SERTARE 407-07

BUC

3

96,45

289,35

6021280

DULAP METALIC

BUC

2

744,82

1489,64

6021431

FOTOLIU PIELE SPĂTAR MIJLOCIU-TURISM

BUC

1

659,56

659,56

6022383

STINGATORTIPP6

BUC

1

82,11

82,11

6022517

TELEFON MOBIL HTC DIAMOND

BUC

2

1791,98

3583,96

6022519

ÎNCĂRCĂTOR AUTO MINI USB PENTRU TELEFON HTC DIAMON

BUC

2

93,74

187,48

6022521

SUPORT AUTO CU VENTUZA JUST MOBILE

BUC

2

109

218

6030093

USB FLASH DRIVE

BUC

1

97,83

97,83

 

CAMERA 125

 

 

 

 

 

denumire

nr_inventar

U/M

cantitate

pret

valoare

WORKSTATION PIV-FUJITSU SIEMENS SCENI

30698

BUC

1

5525

5525

IMPRIMANTA LASER KYOCERA FS 6020N A3

30790

BUC

1

4954

4954

SCANNER COLOR HP 8200

30799

BUC

1

2144

2144

COPIATOR TOSHIBA E STUDIO 160(314620)

62281

BUC

1

7461

7461

FAX CANON B160

62298

BUC

1

927

927

HAS-120HG-ECHP AER CONDITIONAT 301-427

20091

BUC

1

3777

3777

WORKSTATION PIV CU CD-CDRW,FUJITSU

212107

BUC

1

5672,95

5672,95

WORKSTATION PIV CU CD-CDRW,FUJITSU

212109

BUC

1

5672,95

5672,95

CALC. FUJITSU SIEMENS CELSIUS W340

212284

BUC

1

5831

5831

IMPRIMA4 ALB-NEGRU KYOCERA FS 1030D

212438

BUC

1

2344,3

2344,3

Dulap inalt 414-03

60563

BUC

1

718

636

Dulap inalt 414-03

60564

BUC

1

718

636

Dulap inalt 414-03

60565

BUC

1

718

636

Scaun 696 BC11

60572

BUC

1

533

480

Scaun 696 BC11

60573

BUC

1

533

480

Scaun 696 BC11

60575

BUC

1

533

480

Dulap metalic A10

60578

BUC

1

1511

1171

Dulap metalic A10

60579

BUC

1

1511

1171

Masa discutii 120-03

60582

BUC

1

678

605

Jaluzele

61842

BUC

1

476

476

Jaluzele

61843

BUC

1

476

476

CAMERA 78

 

 

 

 

 

FAX CANON B 160

62311

BUC

1

927

927

HAS-120HG-ECHP AER CONDITIONAT 400-308

20092

BUC

1

3777

3777

CALC. FUJITSU SIEMENS CELSIUS W340

212285

BUC

1

5831

5831

NOTEBOOK ACER ELSACO

212466

BUC

1

4956,03

4406

PC CPQ DESKPRO UNIT CENTRALA

30212

BUC

1

5320

5320

MONITOR 17 CPQ V 720 99-2

30287

BUC

1

1493

1493

Dulap mediu 413-03

60561

BUC

1

478

426

Scaun 696 BC11

60566

BUC

1

533

480

Dulap inalt 414-03

60583

BUC

1

738

656

Dulap inalt 414-03

60584

BUC

1

738

656

Jaluzele

61836

BUC

1

476

476

Jaluzele

61837

BUC

1

476

476

Aparat secret. ALCATEL 5101

62046

BUC

1

1157

1157

Frigider ARCTIC 240 1401

92001

BUC

1

1

1


CAMERA 78A

 

 

 

 

 

CALCULATOR NEC-PC PENTIUM IV 18230007

30537

BUC

1

5403

5403

HAS-120HG-ECHP AER CONDITIONAT 365-360

20093

BUC

1

3777

3777

WORKSTATION PIVCU CD-CDRWRUJITSU

212108

BUC

1

5672,95

5672,95

CALC. FUJITSU SIEMENS CELSIUS W340

212283

BUC

1

5831

5831

Birou profil 3116-10

60548

BUC

1

851

754

Coltar profil 3090-10

60549

BUC

1

598

531

Birou profil 3098-10

60550

BUC

1

549

487

Comoda 3 sert. 3205-10

60551

BUC

1

817

728

Retur înalt 3102-10

60552

BUC

1

503

451

Dulap mediu 3206-10

60553

BUC

1

987

875

Vitrina 3112-10

60554

BUC

1

829

733

Dulap inalt 3213-10

60555

BUC

1

1579

1407

Dulap mic 3214-10

60556

BUC

1

789

707

Scaun 696 BC11

60576

BUC

1

533

480

Scaun 1111 RENO negru

60577

BUC

1

1193

1066

Masa discutii 120-03

60581

BUC

1

678

605

Jaluzele

61834

BUC

1

476

476

Jaluzele

61835

BUC

1

476

476

Aparat secret. ALCATEL 5101

62045

BUC

1

1157

1157

CAMERA 78B

 

 

 

 

 

P.C. FUJITSU SCENIC

30351

BUC

1

5647

5647

HAS-120HG-ECHP AER CONDITIONAT 347-324

20095

BUC

1

3777

3777

WORKSTATION PIV CU CD-CDRW,FUJITSU

212176

BUC

1

5672,95

5672,95

Dulap inalt 414-03

60560

BUC

1

718

636

Scaun 696 BC11

60567

BUC

1

533

480

Scaun 696 B C11

60571

BUC

1

533

480

Fotoliu stofa 3001 C11

61360

BUC

1

599

532

Jaluzele

61840

BUC

1

476

476

Jaluzele

61841

BUC

1

476

476

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

 

- SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL -

DECIZIA

Nr. 2.579 din 20 iunie 2008

 

Dosar nr. 1.620/2/2007

Presedinte: LilianaVisan - judecător

Rozalia Ana Lazăr - judecător

Eugenia Marin - judecător

Corina Vîlcea - magistrat-asistent

 

S-a luat în examinare recursul declarat de Sindicatul Liber “Româniafilm” împotriva Sentintei nr. 2.363 din 3 octombrie 2007 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VlII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal s-au prezentat recurentul-reclamant Sindicatul Liber “Româniafilm”, prin consilier juridic Rodica Măntescu, si intimatul-intervenient Ministerul Culturii si Cultelor,

prin consilier juridic Vasile Amelia, si au lipsit intimatul-pârât Guvernul României, intimatii-intervenienti Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Confederatia Natională Sindicală “Cartel Alfa”.

Din partea Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie s-a prezentat procuror Daniela Tudose.

Procedură completă.

S-a prezentat referatul cauzei, după care, nemaifiind alte cereri de formulat, Curtea a constatat cauza în stare de judecată si a acordat cuvântul pentru dezbateri.

Recurentul a solicitat admiterea recursului, modificarea sentintei atacate si anularea Hotărârii Guvernului nr. 1.792/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si


Exploatare a Filmelor “Româniafilm” în domeniul public al unor orase, municipii si/sau judete si în administrarea consiliilor locale sau, după caz, judetene ale acestora si a Hotărârii Guvernului nr. 1.874/2006 pentru aprobarea Strategiei privind vânzarea sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, precum si a terenurilor aferente acestora, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-Film”.

În motivare, recurentul a arătat că pentru judecarea primului capăt de cerere, respectiv anularea Hotărârii Guvernului nr. 1.792/2006, Curtea de Apel Bucuresti nu era competentă teritorial, întrucât prin acest act administrativ s-a dispus transmiterea a 18 cinematografe din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” în domeniul public al unor orase, municipii sau judete si în administrarea consiliilor locale sau, după caz, judetene ale acestora.

Recurentul a mai sustinut faptul că, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicasi regimul juridic al acesteia, si hotărârea de trecere a bunurilor poate fi atacată, în conditiile legii, la instanta de contencios administrativ competentă în a cărei rază teritorială se află bunul. Acest text de lege contine o nouă imperativă de strictă aplicare derogatorie de la dreptul comun, respectiv Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, fapt pentru care exceptia de necompetentă teritorială are un caracter absolut.

Pe cale de consecintă, întrucât niciunul dintre imobilele transmise din domeniul public în domeniul privat nu se află în raza teritorială a Curtii de Apel Bucuresti, rezultă că această instantă nu era competentă să judece cauza privind anularea Hotărârii Guvernului nr. 1.792/2006, exceptie pe care Curtea de Apel Bucuresti a respins-o în mod neîntemeiat.

La solicitarea înaltei Curti, intimatul-intervenient Ministerul Culturii si Cultelor arată că nu se impunea obtinerea avizului consultativ al Consiliului Economic si Social, asa cum prevăd dispozitiile art. 5 lit. b) din Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, arătând totodată că nu au fost constatate prejudicii materiale fată de recurent.

Având cuvântul pe fond, Ministerul Culturii si Cultelor a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea sentintei atacate ca temeinică si legală.

Reprezentanta Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie a solicitat admiterea recursului, casarea sentintei atacate si anularea Hotărârii Guvernului nr. 1.792/2006 si a Hotărârii Guvernului nr. 1.874/2006.

Aceasta a arătat că cele două acte administrative contestate în cauză au avut la bază o documentatie incompletă, întrucât nu a existat avizul Consiliului Economic si Social. În plus, aceasta a precizat că din cuprinsul acestor acte administrative lipsesc datele de identificare ale imobilelor; de asemenea, notele de fundamentare ale celor două hotărâri sunt lipsite de continut si de orice elemente economice care ar putea să determine valoarea patrimonială a acestora.

CURTEA,

asupra recursului de fată, din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin actiunea înregistrată la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ si fiscal la data de 2 martie 2007, reclamantul Sindicatul Liber “Româniafilm” a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, anularea Hotărârii Guvernului nr. 1.792/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.014 din 20 decembrie 2006, si a Hotărârii Guvernului nr. 1.874/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 9 ianuarie 2007, precum si suspendarea executării acestora.

În motivarea în fapt a actiunii, reclamantul a arătat că actele administrative contestate au fost adoptate cu încălcarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, întrucât a reglementat procedura de vânzare către alte persoane decât utilizatorii actuali, fără a respecta dispozitiile art. 7 pct. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, referitor la colaborarea si consultarea sindicatelor si patronatului de către Ministerul Culturii si Cultelor. În plus, reclamantul a mentionat că hotărârile în discutie au fost emise fără avizul ministrilor de resort.

În drept, reclamantul a invocat prevederile art. 1 si 8 din Legea nr. 554/2004.

Pârâtul Guvernul României a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantului, cu motivarea că actele administrative atacate au fost emise cu respectarea dispozitiilor legale. De asemenea, pârâtul a cerut respingerea cererii de suspendare a executării celor două acte, întrucât în spetă nu sunt îndeplinite conditiile impuse de art. 14 din Legea nr. 554/2004.

Confederatia Natională Sindicală “Cartel Alfa” a formulat cerere de interventie accesorie în interesul reclamantului, prin care a solicitat admiterea actiunii si anularea actelor administrative.

Ministerul Internelor si Reformei Administrative, precum si Ministerul Culturii si Cultelor au formulat cereri de interventie în interesul pârâtului, în care au arătat că au calitatea de coautori la cele două hotărâri ale Guvernului analizate în cauză.

Curtea de apel, prin încheierea de sedintă de la termenul din 20 iunie 2007, nu a încuviintat în principiu cererea de interventie în interesul reclamantului formulată de Confederatia Natională Sindicală “Cartel Alfa”; pe de altă parte, instanta a admis în principiu cererile de interventie în interesul pârâtului formulate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative si de Ministerul Culturii si Cultelor, pentru considerentele expuse în cuprinsul încheierii.

Reclamantul a depus la dosar cerere completatoare la actiunea introductivă de instantă (filele 43-47), în care a mentionat că cele două acte administrative au fost emise cu încălcarea dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 109/1997, modificată si completată prin Legea nr. 492/2001 si prin Legea nr. 58/2003, întrucât nu au avut la bază si avizul consultativ care trebuia dat de către acest organ consultativ al Parlamentului.

În raport cu dispozitiile art. 13 din Legea nr. 554/2004, pârâtul a prezentat documentatia care a fost avută în vedere la emiterea celor două hotărâri.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ si fiscal, prin Sentinta nr. 2.363 din 3 octombrie 2007, a respins actiunea ca neîntemeiată.


Pentru a hotărî astfel, instanta a retinut, în esentă, următoarele:

Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006 nu a fost emisă cu încălcarea dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 213/1998, întrucât în anexa la aceasta sunt mentionate datele de identificare ale imobilelor care se transmit în domeniul public al oraselor, municipiilor si/sau judetelor si în administrarea consiliilor locale ori, după caz, judetene ale acestora.

De asemenea, pentru emiterea Hotărârii Guvernului nr. 1.792/2006 nu era necesar avizul din partea Consiliului Economic si Social. În plus, întrucât transmiterea imobilelor respective s-a făcut cu obligatia de a se păstra destinatia acestora, precum si cu preluarea personalului aferent, nu se poate aprecia că ar exista o vătămare a persoanelor care desfăsoară activitate în acest domeniu.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.874/2006 a fost elaborată strategia de privatizare a sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, precum si a terenurilor aferente, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea RADEF “Româniafilm”, în temeiul si cu respectarea dispozitiilor art. 67 alin. (1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările ulterioare.

Prima instantă a apreciat că nu poate retine sustinerea reclamantului cu privire la nerespectarea termenului prevăzut la art. 67 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005, întrucât aceste dispozitii legale au fost abrogate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2006 (art. I pct. 6).

De asemenea, instanta de fond a considerat că nu pot fi primite nici afirmatiile reclamantului în sensul că Hotărârea Guvernului nr. 1.874/2006 este nelegală, întrucât a reglementat si alte modalităti de privatizare decât vânzarea către utilizatori.

În opinia instantei, pentru punerea în aplicare a dispozitiilor art. 67 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, a fost elaborată strategia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.874/2006, care reglementează atât vânzarea imobilelor către utilizatorii actuali, cât si vânzarea sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, precum si a terenurilor aferente, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea RADEF “Româniafilm”.

Prima instantă a arătat că, potrivit notei de fundamentare si obiectivelor stabilite - în conformitate cu dispozitiile art. 771 lit. d) din Legea nr. 328/2006 - a fost stabilită o strategie privind vânzarea acestor imobile, cu scopul de a sustine dezvoltarea si exploatarea filmelor, în principal a celor românesti sau realizate cu participare românească.

Strategia aprobată prin hotărârea atacată prevede ca primă etapă vânzarea activelor aflate în administrarea regiei către utilizatorii actuali, prin negociere directă cu acestia, în situatia în care au efectuat investitii în activele respective. În cea de a doua etapă se stabileste si posibilitatea vânzării activelor către alte persoane, Ministerul Culturii si Cultelor urmând a monitoriza clauzele privind garantarea realizării investitiilor, a păstrării numărului de salariati, asigurarea protectiei sociale si păstrarea obiectivului de activitate.

Instanta de fond a retinut că aceste prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.874/2006 anterior descrise sunt legale, întrucât conditiile impuse prin contractele respective nu sunt de natură să producă vreo vătămare a intereselor reprezentate de reclamant.

In plus, instanta a concluzionat în sensul că la elaborarea Hotărârii Guvernului nr. 1.874/2006 au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, deoarece initiatorul acesteia, respectiv Ministerul Culturii si Cultelor, a făcut publică strategia adoptată prin afisarea acesteia pe site-ul institutiei. De asemenea, nici în cazul acestei hotărâri nu era necesar avizul consultativ al Consiliului Economic si Social, întrucât nu se încadrează în domeniile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 109/1997.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal, a declarat recurs reclamantul, care a solicitat modificarea acesteia, în sensul admiterii actiunii si anulării Hotărârii Guvernului nr. 1.792/2006 si a Hotărârii Guvernului nr. 1.874/2006.

Recurentul-reclamant si-a întemeiat recursul pe prevederile art. 3041 coroborate cu ale art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, arătând că hotărârea atacată a fost pronuntată cu încălcarea si cu aplicarea gresită a legii.

În dezvoltarea motivelor de recurs s-a arătat de către recurent că instanta de fond în mod gresit a ajuns la concluzia că au fost respectate prevederile art. 8 din Legea nr. 213/1998 la momentul adoptării Hotărârii Guvernului nr. 1.792/2006 si că nu era necesar un aviz din partea Consiliului Economic si Social, câtă vreme această hotărâre priveste cultura si relatiile de muncă.

Recurentul-reclamant a precizat că a fost vătămat într-un drept recunoscut de lege, întrucât organizatia sindicală la care este afiliat - Confederatia Natională Sindicală “Cartel Alfa” - nu a fost consultată la elaborarea Hotărârii Guvernului nr. 1.792/2006.

Pe de altă parte, recurentul-reclamant a mentionat că prima instantă nu si-a motivat concluzia la care a ajuns, potrivit căreia nici pentru emiterea Hotărârii Guvernului nr. 1.874/2006 nu era necesar avizul consultativ al Consiliului Economic si Social.

În plus, recurentul-reclamant a arătat că instanta de fond a solutionat gresit si exceptia de necompetentă teritorială, în raport cu prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 213/1998.

În cauză au fost formulate întâmpinări de către intimatii Guvernul României, Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Ministerul Culturii si Cultelor, care au solicitat respingerea recursului ca nefondat (filele 22-26; 33-37 din dosar).

Examinând cauza în raport cu motivele de recurs invocate si cu prevederile art. 3041 din Codul de procedură civilă, tinând seama de toate argumentele părtilor si de dispozitiile legale aplicabile, înalta Curte apreciază că recursul este fondat, pentru considerentele si în limitele care vor fi expuse în continuare.

Potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 109/1997, asa cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 58/2003, Consiliul Economic si Social este consultat obligatoriu de către initiatorii proiectelor de acte normative si ai proiectelor de programe si strategii nematerializate în proiecte de acte normative, din domeniul său de competentă. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative si la proiectele de programe si strategii.

În temeiul art. 5 din actul normativ anterior indicat, Consiliul Economic si Social analizează situatia economică si socială a tării si face propuneri Guvernului si Parlamentului, în conditiile prevăzute de lege, privind: a) restructurarea si dezvoltarea economiei nationale; b) privatizarea, functionarea si cresterea competitivitătii agentilor economici; c) relatiile de muncă si


politica salarială; d) protectia socială si ocrotirea sănătătii; e) învătământul, cercetarea si cultura; f) politicile monetare, financiare, fiscale si de venituri.

În baza art. 7 alin. (1) din aceeasi lege, initiatorii proiectelor de acte normative si de programe si strategii nationale sau sectoriale, care privesc domeniile prevăzute la art. 5, au obligatia de a solicita pentru acestea avizul consultativ al Consiliului Economic si Social. Conform alin. (2) al articolului în discutie, avizul va însoti în mod obligatoriu proiectul de act normativ, de program sau de strategie până la adoptare.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006 s-a dispus transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” în domeniul public al unor orase, municipii si/sau judete si în administrarea consiliilor locale sau, după caz, judetene ale acestora.

Cinematografele sunt institutii de cultură, ceea ce înseamnă că, în temeiul art. 5 lit. e) din Legea nr. 109/1997, asa cum a fost modificată prin Legea nr. 58/2003, Guvernului îi revenea obligatia de a solicita avizul consultativ al Consiliului Economic si Social.

De mentionat că încadrarea Hotărârii Guvernului nr. 1.792/2006 în domeniul prevăzut la art. 5 lit. e) din legea mai sus mentionată rezultă si din definitia dată cinematografiei, în art. 3 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005: “...industrie culturală, de importantă natională, care creează plusvaloare prin exploatarea si răspândirea diversitătii culturale, are drept scop realizarea, distribuirea si exploatarea filmelor cinematografice si include totalitatea activitătilor si persoanelor care activează în acest domeniu;”.

În plus, art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006 priveste relatiile de muncă, domeniu pentru care, de asemenea, este obligatoriu avizul consultativ al Consiliului Economic si Social.

Existenta avizului consultativ este o conditie procedurală anterioară emiterii unui act administrativ a cărei neîndeplinire atrage nulitatea actului. Avizul consultativ se caracterizează prin aceea că autoritatea publică, pentru care legea prevede competenta de a emite un act administrativ, este obligată să solicite avizul, dar are libertatea de a aprecia dacă se conformează sau nu continutului acestuia.

Pe de altă parte, întrucât Hotărârea Guvernului nr. 1.874/2006 reglementează cadrul juridic, modalitătile, criteriile si procedurile de vânzare care se aplică sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, precum si terenurilor aferente acestora, priveste, la rândul său, unul dintre domeniile prevăzute la art. 5 lit. e) din Legea nr. 109/1997, modificată, si anume, cultura, situatie în care avizul consultativ al Consiliului Economic si Social era, desigur, obligatoriu. Mai mult, deoarece acest act administrativ implică si transferul salariatilor actuali - astfel cum se prevede la art. 20, această hotărâre se referă si la relatiile de muncă, domeniu pentru care, de asemenea, era nevoie de avizul anterior indicat, conform art. 5 lit. b) din legea în discutie.

Pe cale de consecintă, lipsa avizului consultativ atrage nelegalitatea celor două acte administrative contestate în cauză.

În altă ordine de idei, trebuie amintite si dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, potrivit cărora autoritatea emitentă a unui proiect de act administrativ cu caracter normativ are obligatia să publice un anunt referitor la acest proiect pe site-ul propriu, să îl facă accesibil publicului prin afisare la sediul propriu sau prin mass-media, să transmită proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus cereri pentru primirea unor astfel de informatii, să le primească propunerile, sugestiile sau opiniile, să organizeze întâlniri în care să dezbată public proiectul de act normativ.

În speta dedusă judecătii, intimatul Guvernul României nu a făcut dovada îndeplinirii cerintelor impuse de textul legal anterior enuntat.

Înalta Curte constată, de asemenea, că sunt întemeiate criticile formulate de recurent, în sensul încălcării dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ, întrucât acesta este o organizatie sindicală si se încadrează în categoria persoanelor vătămate, definite la art. 2 alin. (1) lit. a) teza finală din aceeasi lege - organisme sociale care invocă vătămarea prin actul administrativ atacat a unui interes legitim public, care vizează ordinea de drept. Rolul unei organizatii sindicale nu poate fi limitat la initierea conflictelor de interese sau la ocrotirea intereselor de natură salarială ale membrilor săi.

Pe acest aspect, putem retine că, în fapt, este vorba de o concretizare în Legea nr. 554/2004 a garantiei realizării principiului consacrat de art. 102 alin. (2) din Constitutie. Desi această regulă este prevăzută expres numai pentru Guvern, se poate afirma, din coroborarea alin. (1) cu alin. (2) al acestui articol, că ea reprezintă un principiu general al administratiei publice.

Într-adevăr, art. 102 alin. (2) din Constitutie stabileste că, în îndeplinirea atributiilor sale, Guvernul cooperează cu organismele sociale interesate, dar în alin. (1) se arată că Guvernul “exercită conducerea generală a administratiei publice”. Rezultă, prin urmare, că ceea ce este impus expres prin Constitutie pentru Guvern, ca “sef al executivului”, se impune, asadar, si pentru celelalte organe ale administratiei publice, în discutie fiind, printre altele, principiul transparentei.

În consecintă, fată de împrejurarea că lipsa avizului consultativ al Consiliului Economic si Social atrage nulitatea celor două acte administrative supuse controlului instantei de contencios administrativ, înalta Curte apreciază că nu se mai impune si cercetarea celorlalte critici de nelegalitate invocate de recurentul-reclamant cu privire la acestea.

Pe de altă parte, instanta de control judiciar apreciază că nu este fondată critica recurentului privind gresita solutionare de către instanta de fond a exceptiei de necompetentă teritorială.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 10 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ, reclamantul se poate adresa instantei de la sediul său sau celei de la sediul pârâtului. Dacă reclamantul a optat pentru instanta de la sediul pârâtului, nu mai poate invoca exceptia de necompetentă materială.

În speta de fată, recurentul-reclamant a depus cererea de chemare în judecată la Curtea de Apel Bucuresti, în conditiile în care ambele părti îsi au sediul în Bucuresti. În raport cu optiunea exprimată, recurentul-reclamant nu mai poate invoca exceptia de necompetentă teritorială.

Înalta Curte apreciază că este fondată cererea de interventie formulată în cauză de Confederatia Natională Sindicală “Cartel Alfa”, întrucât interventia accesorie are un scop limitat, cuprinzând numai apărări în favoarea reclamantului.

Intervenienta face parte din confederatiile sindicale reprezentative la nivel national care, potrivit art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 109/1997, modificată, au dreptul de a desemna o parte dintre membrii Consiliului Economic si Social, iar prin interventia accesorie se tinde ca solutia să fie favorabilă părtii pentru care a intervenit, în sensul împrejurărilor expuse în contextul analizei recursului reclamantului.

Prin urmare, pentru considerentele anterior expuse, în temeiul art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, raportat la art. 312 alin. 1-3 din Codul de procedură civilă, înalta Curte va admite recursul, va modifica în tot sentinta atacată, în sensul că va admite actiunea astfel cum a fost completată si cererea de interventie formulată de Confederatia Natională Sindicală “Cartel Alfa” în interesul reclamantului.

În temeiul art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. a) teza finală, art. 8 si art. 18 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ, va anula Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.014 din 20 decembrie 2006, si Hotărârea Guvernului nr. 1.874/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 9 ianuarie 2007, urmând a respinge, în consecintă, cererile de interventie în interesul pârâtului Guvernul României formulate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, precum si de Ministerul Culturii si Cultelor.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursul declarat de Sindicatul Liber “Româniafilm” împotriva Sentintei nr. 2.363 din 3 octombrie 2007 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VlII-a contencios administrativ si fiscal.

Modifică în tot sentinta atacată, în sensul că admite actiunea completată a reclamantului Sindicatul Liber “Româniafilm” si anulează Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006 si Hotărârea Guvernului nr. 1.874/2006.

Admite cererea de interventie formulată de Confederatia Natională Sindicală “Cartel Alfa” în interesul reclamantului.

Respinge cererile de interventie în interesul pârâtului Guvernul României, formulate de Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Culturii si Cultelor.

Irevocabilă.

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 20 iunie 2008.

 

Judecător,

Liliana Visan

Judecător,

Rozalia Ana Lazăr

Judecător,

Eugenia Marin

Magistrat-asistent.

Corina Vîlcea

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.