MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 718/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 718         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 octombrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

195. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în scoli

 

981. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în scoli

 

201. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării politienesti internationale

 

987. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării politienesti internationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.056. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judetul Suceava

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÂRILOR

 

830. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale “Euro Credit Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii

 

831. - Decizie privind sanctionarea cu retragerea aprobării acordate domnului Dalibor Hon, administrator - director executiv la Societatea Comercial㠓Euro Credit Broker de Asigurare” - S.R.L.


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în scoli

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în scoli, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2010, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) începând cu anul scolar 2009/2010 se acordă gratuit elevilor din clasele I-VIII care frecventează învătământul de stat si privat autorizat/acreditat, pentru o perioadă de maximum 100 de zile de scolarizare, fructe proaspete în limita valorii zilnice de 0,315 lei/elev.

(2) începând cu anul scolar 2010/2011, fructele proaspete distribuite elevilor, perioada si frecventa distributiei, precum si limita valorii zilnice/elev se stabilesc si se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia preturilor si tarifelor. Limita valorică cuprinde pretul integral de achizitie a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, după caz.

(3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se stabileste potrivit prevederilor legislatiei în domeniul achizitiilor publice.

(4) Caietele de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se vor elabora de către consiliile judetene si/sau locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, cu respectarea specificatiilor tehnice care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(5) Măsurile adiacente distributiei de fructe proaspete ale căror obiective sunt formarea si fixarea obiceiurilor alimentare sănătoase, bugetul aferent acestora, sursa de finantare, precum si modalitatea de implementare efectivă si de gestionare la nivelul administratiei publice se vor stabili anual prin hotărâre a Guvernului.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Fructele proaspete se vor distribui în pauza de dinaintea ultimei ore.

(2) Fondurile necesare finantării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli în anul 2010 se asigură din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru mierea de albine, aprobate prin anexele nr. 4 si 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare.”

4. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată către bugetele locale se repartizează pe unităti administrativ-teritoriale, prin hotărâre a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, cu asistenta tehnică de specialitate a inspectoratului scolar judetean, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. Repartizarea se face avându-se în vedere numărul de elevi beneficiari, comunicat de inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.”

5. La articolul 5, alineatele (1), (2) si (5) vor avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Consiliile judetene si/sau locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, sunt responsabile de organizarea procedurilor de achizitie publică, desemnarea câstigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii, monitorizarea si controlul distributiei fructelor proaspete.

(2) Fructele proaspete, transportul si distributia acestora la unitătile de învătământ se contractează de către consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, avându-se în vedere numărul de elevi beneficiari comunicat de inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

(5) Plata fructelor proaspete si a serviciilor contractate se efectuează la solicitarea furnizorilor de fructe si de servicii, pe baza documentelor de receptie calitativă si cantitativă, întocmite de unitătile de învătământ si aprobate de presedintii consiliilor judetene si de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv de primarii comunelor, oraselor si municipiilor, după caz.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Dreptul de a primi fructe proaspete si de a beneficia de măsurile prevăzute la art. 1 alin. (5) îl au numai elevii prezenti la cursuri.

(2) Consiliile locale si unitătile scolare răspund în mod direct de asigurarea conditiilor de primire, receptie si distributie a fructelor proaspete, precum si de confirmarea documentelor care stau la baza plătii acestora.

(3) Consiliile locale si primarii au obligatia să urmărească si să verifice buna desfăsurare a procesului de aprovizionare, iar unitătile scolare răspund de respectarea conditiilor de igienă privind distributia fructelor proaspete către elevi.”

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Finantarea sumelor aprobate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, care reprezintă sprijinul financiar pentru activitatea de distribuire gratuită a fructelor proaspete în scoli, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, finantare prevăzută la titlul VIII «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare», articolul 56.06 «Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)», reprezentând sprijin financiar din FEGA si din contributia publică natională totală. Contributia publică natională totală se compune din cofinantare publică de minimum 25% din valoarea sprijinului financiar acordat prin FEGA si taxa pe valoarea adăugată aferentă achizitiei fructelor proaspete si prestărilor de servicii.”

8. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, asigură comunicarea aferentă programului. Fondurile necesare implementării actiunilor de comunicare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, reprezentând sprijin financiar aferent FEGA. Actiunile de comunicare aferente programului se avizează de către Ministerul Sănătătii si de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.”

9. La articolul 9, alineatele (1), (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, se constituie ca solicitanti de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe proaspete în scoli. În acest sens, vor depune, înainte de începerea anului scolar, la centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, angajamente scrise conform cărora:

a) distribuie numai fructele proaspete stabilite conform art. 1 alin. (1) si (2) si numai elevilor prevăzuti la art. 1 alin. (1), cu nominalizarea scolilor;

b) returnează orice ajutor plătit nejustificat, pentru cantitătile în cauză, în cazul în care se constată că fructele proaspete nu au fost distribuite elevilor conform art. 1 alin. (1) si (2) sau că sprijinul financiar a fost plătit pentru alte produse decât cele stabilite conform art. 1 alin. (1) si (2);

c) în caz de fraudă sau neglijentă, plătesc către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură o sumă egală cu diferenta dintre suma plătită initial si cea la care au dreptul;

d) pun la dispozitia Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, la cererea acesteia, documente justificative legate de furnizarea fructelor proaspete în scoli;

e) se supun oricărui control dispus de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în special în ceea ce priveste verificarea înregistrărilor si inspectia fizică.

(3) Organismul privat care, în urma procedurii de achizitie prevăzute la art. 8 alin. (3), este desemnat câstigător se constituie ca solicitant de sprijin financiar pentru realizarea si distributia afiselor prevăzute la art. 8 alin. (2) si trebuie să depună la Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în termen de 15 zile lucrătoare, un angajament scris conform căruia va păstra înregistrări ale distribuirii către inspectoratele scolare judetene, respectiv către Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.

(4) Inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti se ocupă de distributia către unitătile scolare din subordine a afiselor prevăzute la art. 8 alin. (2).”

10. La articolul 10, alineatele (1)-(4) vor avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) în vederea acordării sprijinului financiar pentru furnizarea fructelor proaspete în scoli conform art. 1 alin. (1) si (2), solicitantii prevăzuti la art. 9 alin. (1) depun la centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură cereri de plată, la sfârsitul fiecărui semestru al anului scolar, conform structurii anului scolar aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează perioadei ce face obiectul respectivei cereri.

(2) Cererea de plată include informatii referitoare la:

a) cantitătile de fructe proaspete distribuite;

b) numele si adresele sau numerele unice de identificare ale scolilor cărora li s-au distribuit cantitătile de fructe proaspete prevăzute la lit. a);

c) numărul de elevi din fiecare scoală în care au fost distribuite fructele proaspete;

d) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care se stabileste în functie de numărul de elevi si limita valorii zilnice prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2) si care trebuie însotit de documente justificative.

(3) în vederea acordării sprijinului financiar pentru realizarea si distributia afiselor prevăzute la art. 8 alin. (2), solicitantul mentionat la art. 9 alin. (3) depune la sediul central al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură o cerere de plată până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează datei la care a finalizat distributia afiselor către inspectoratele scolare judetene, respectiv către Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.

(4) Cererea de plată include informatii referitoare la:

a) numărul de afise distribuite către inspectoratele scolare judetene, respectiv către Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti;

b) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care se stabileste pe baza pretului de achizitie pentru realizarea si distributia afiselor plătit furnizorului si a numărului de scoli în care au fost distribuite si care trebuie însotit de documente justificative.”

11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Sumele reprezentând sprijinul financiar pentru furnizarea fructelor proaspete în scoli, recuperate conform art. 4 de la Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură de solicitantii prevăzuti la art. 9 alin. (1), reprezintă venituri ale bugetului de stat.”


12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale este autoritatea natională responsabilă de notificarea anuală a strategiei de implementare a programului către Comisia Europeană si de asigurarea monitorizării anuale a programului, în parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Ministerul Sănătătii si Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în functie de competente si cu respectarea prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea institutiilor de învătământ cu fructe si legume, fructe si legume prelucrate si pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în scoli.

(2) Evaluarea programului, sursa de finantare si bugetul aferent se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în anii în care evaluarea trebuie realizată de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei.

(3) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură este responsabilă cu elaborarea ghidului solicitantului, a formularisticii de solicitare, înregistrare si centralizare a sprijinului financiar, cu procedurile de acordare a sprijinului financiar pentru furnizarea de fructe proaspete si pentru realizarea si distributia afiselor, cu procedurile de control în vederea aplicării acestei măsuri si cu aplicarea sanctiunilor conform art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei.

(4) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, prin centrele judetene, pune la dispozitia solicitantilor formularistica si documentatia necesare implementării corecte a programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli.

(5) Consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, au obligatia transmiterii tuturor datelor solicitate, referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli, către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Ministerul Sănătătii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 22 octombrie 2010.

Nr. 195.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în scoli

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în scoli si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2010.

Nr. 981.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării politienesti internationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării politienesti internationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.019 din 21 decembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele a), e), f) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) autoritate competentă - autoritate română sau străină cu atributii în prevenirea, descoperirea si cercetarea infractiunilor sau activitătilor infractionale ori care desfăsoară activităti specifice de cooperare si asistentă politienească internatională;

e) date si informatii operative - orice date, informatii, documente, evidente, activităti sau rapoarte, indiferent de suport, formă, mod de exprimare sau de punere în circulatie, detinute de către autoritătile competente ori de către orice persoană fizică sau juridică, în măsura în care acestea sunt accesibile autoritătilor competente fără luarea unor măsuri coercitive;

f) agenti - personalul desemnat din cadrul autoritătilor române competente si al autoritătilor străine similare din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv din statele membre Schengen, pentru efectuarea operatiunilor comune, respectiv pentru efectuarea activitătilor de urmărire transfrontalieră;

h) state membre Schengen - state care aplică prevederile acquis-ului Schengen în domeniul cooperării politienesti si judiciare în materie penală.”

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) în cadrul cooperării politienesti internationale, autoritătile române competente prelucrează datele si informatiile operative referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cu respectarea legislatiei române privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

(2) Autoritătile române competente care transmit date cu caracter personal trebuie să se asigure că acestea sunt adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul pentru care au fost solicitate si că datele cu caracter personal sunt exacte si, dacă este cazul, actualizate.

(3) Autoritătile române competente care în cadrul cooperării politienesti internationale prelucrează date cu caracter personal sunt obligate să aplice măsurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestora împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei retele, precum si împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.”

3. Titlul capitolului II se modifică si va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Atributiile Centrului de Cooperare Politienească Internatională”

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Pentru activitătile specifice de cooperare si asistentă politienească internatională prevăzute la art. 1 alin. (1) se desemnează ca autoritate centrală transmitătoare Centrul de Cooperare Politienească Internatională, denumit în continuare CCPI, structură din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, fără personalitate juridică.”

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - CCPI reuneste următoarele canale de cooperare politienească internatională: Interpol, Europol, Sistemul Informatic Schengen/SIRENE, legătura operatională cu Centrul SECI, precum si cu atasatii de afaceri interne si ofiterii de legătură, atât români acreditati în străinătate, cât si străini acreditati în România.”

6. La articolul 6 alineatul (1) litera a), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

“31. informarea autoritătilor române si străine cu atributii în prevenirea si combaterea terorismului cu privire la acte de terorism sau fapte asimilate acestora, pentru luarea măsurilor operative ce se impun;”.

7. La articolul 6 alineatul (1), după litera e) se introduc cinci noi litere, literele f)-j), cu următorul cuprins:

,,f) primirea si transmiterea de date si informatii si coordonarea activitătilor referitoare la supravegherea si urmărirea transfrontalieră, în limitele prevăzute de lege;

g) asigurarea schimbului de informatii suplimentare potrivit prevederilor Manualului SIRENE, în legătură cu semnalările din Sistemul Informatic Schengen, si luarea măsurilor necesare din competentă ca urmare a localizării unei persoane, a unui bun sau obiect;

h) asigurarea schimbului de date si informatii în legătură cu semnalările Interpol si luarea măsurilor din competenta sa necesare cu privire la persoanele, bunurile sau obiectele din bazele de date ale Organizatiei Internationale de Politie Criminală - Interpol;

i) asigurarea accesului autoritătilor competente române la bazele de date ale Secretariatului General al Organizatiei Internationale de Politie Criminală - Interpol si intermedierea alimentării acestora de către autoritătile competente române;

j) primirea si transmiterea de date cu caracter personal si de informatii suplimentare cu privire la profilele genetice si datele dactiloscopice.”

8. După titlul capitolului VI se introduce titlul unei noi sectiuni, sectiunea 1, cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA

Schimbul de date si informatii operative”

9. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Autoritătile române competente primesc si transmit autoritătilor competente din statele membre ale Uniunii Europene date si informatii operative în conditiile stabilite în prezentul capitol.

(2) Datele si informatiile operative se transmit la cererea autoritătilor competente din statele membre ale Uniunii Europene, în aceleasi conditii în care se transmit între autoritătile române competente.

(3) în cazul în care autoritatea română solicitată nu poate avea acces la datele si informatiile solicitate decât în temeiul unei autorizatii din partea unei autorităti judiciare, autoritatea română solicită autorizarea autoritătii judiciare competente pentru a avea acces la informatiile solicitate si pentru a le transmite.

(4) Dacă datele sau informatiile solicitate ori obtinute de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau de la un stat tert sunt supuse principiului specialitătii, transmiterea acestora către autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene nu se poate face decât cu acordul statului membru sau al statului tert care Ie-a comunicat.”

10. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Transmiterea datelor si informatiilor operative, solicitate de autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene, referitoare la infractiunile prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare, dacă aceste date sau informatii operative sunt continute într-un sistem de evidentă automat accesibil direct autoritătilor române competente, se face în termen de:

a) 8 ore - în cazul cererilor urgente;

b) 3 zile - în cazul cererilor urgente, dacă transmiterea datelor sau a informatiilor operative solicitate în termen de 8 ore implică un efort disproportionat;

c) o săptămână - în cazul cererilor fără caracter de urgentă.

(2) în situatia în care cererile de date si informatii operative se referă la alte fapte decât infractiunile prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare, ori dacă aceste date sau informatii operative nu figurează într-un sistem de evidentă automat accesibil direct autoritătilor române competente, termenul de transmitere este de 14 zile.

(3) Dacă datele sau informatiile solicitate potrivit prevederilor alin. (1) sau (2) nu pot fi transmise cu respectarea acestor termene, autoritatea competentă solicitantă va fi informată prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Transmiterea cererii de asistentă se face prin orice mijloace în măsură să producă un document scris si în conditii care să permită autoritătilor destinatare să le stabilească autenticitatea.”

11. După articolul 23 se introduc sase noi articole, articolele 231-236, cu următorul cuprins:

“Art. 231. - (1) Datele si informatiile operative pot fi solicitate autoritătilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, în cazul în care există motive de fapt pentru care s-ar considera că acestea pot detine datele sau informatiile solicitate.

(2) Solicitarea se face prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 si cuprinde motivele de fapt prevăzute la alin. (1), scopul pentru care datele si informatiile operative sunt solicitate, precum si indicarea legăturii dintre scop si persoana care face obiectul acestor date si informatii operative.

(3) Autoritatea română competentă solicită doar acele date si informatii operative care îi sunt necesare si nu stabileste termene mai scurte decât cele care corespund scopului solicitării.

Art. 232. - (1) Datele si informatiile operative primite de la autoritătile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene nu pot fi utilizate decât pentru scopurile în care au fost solicitate ori pentru prevenirea sau îndepărtarea unui pericol grav si iminent la adresa ordinii si sigurantei publice.

(2) Datele si informatiile operative primite potrivit prevederilor art. 231 pot fi prelucrate în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate initial numai cu acordul prealabil al autoritătii solicitate.

Art. 233. - (1) Autoritătile române competente, în calitate de autorităti solicitate, pot impune autoritătilor competente solicitante conditii referitoare la:

a) modalitatea de utilizare a datelor si informatiilor operative transmise;

b) comunicarea rezultatelor investigatiilor, actelor premergătoare sau a actelor de urmărire penală care au determinat schimbul de date si informatii operative.

(2) Autoritătile române competente sunt obligate să respecte conditiile impuse de către autoritătile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în legătură cu datele si informatiile operative transmise de către acestea.

(3) Se poate face exceptie de la dispozitiile alin. (2) numai după consultarea autoritătii competente solicitate si cu luarea în considerare a punctului de vedere al acesteia.

(4) La cererea autoritătilor competente solicitate, autoritătile competente române le furnizează acestora informatii cu privire la utilizarea si prelucrarea ulterioară a datelor si informatiilor operative transmise, în situatia prevăzută la alin. (3).

Art. 234. - (1) Autoritătile române competente pot refuza transmiterea de date si informatii operative:

a) dacă există motive pentru a presupune că furnizarea:

(i) ar aduce atingere securitătii nationale;

(ii) ar periclita buna desfăsurare a unei investigatii politienesti sau a procesului penal;

(iii) ar pune în pericol viata ori integritatea fizică a unei persoane;

(iv) ar implica un efort disproportionat sau ar fi fără relevantă în raport cu scopurile pentru care au fost solicitate datele si informatiile operative;

b) dacă pedeapsa prevăzută de legea penală română pentru infractiunea la care se face referire în cerere este închisoarea de până ia un an.

(2) Autoritătile române competente refuză comunicarea de date si informatii operative dacă autoritatea judiciară competentă nu a autorizat accesul la informatiile solicitate si nici transmiterea acestora în situatia în care sunt incidente dispozitiile art. 22 alin. (3).

Art. 235. - (1) Fără a aduce atingere dispozitiilor art. 22 alin. (3) si art. 234, autoritătile române competente transmit date si informatii operative autoritătilor competente din statele membre ale Uniunii Europene, fără a fi necesară o cerere prealabilă, atunci când, pe baza unor motive de fapt, se consideră că acestea ar putea contribui la descoperirea, prevenirea si cercetarea infractiunilor prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Comunicarea datelor si informatiilor operative potrivit dispozitiilor alin. (1) se limitează la ceea ce se consideră a fi relevant si necesar pentru a se atinge scopul transmiterii.

Art. 236. - Prezenta sectiune se aplică si în relatia cu Regatul Norvegiei, Republica Islanda si Confederatia Elvetiană.”

12. După articolul 236 se introduc două noi sectiuni, sectiunea a 2-a, continând articolele 237-2312, si sectiunea a 3-a, continând articolele 2313 si 2314, cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 2-a

Alte forme de cooperare

Art. 237. - (1) Autoritătile române competente, în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgentă si în limitele competentelor lor, acordă asistentă politienească autoritătilor competente din statele membre ale Uniunii Europene, în scopul prevenirii si combaterii criminalitătii, cu exceptia cazurilor în care pentru aceasta trebuie formulată o cerere de asistentă judiciară internatională în materie penală.

(2) Asistenta potrivit alin. (1) se va acorda, în special:

a) pentru exercitarea eficientă a controalelor la frontiera de stat si pentru supravegherea acesteia;

b) în cazul unor evenimente majore cu dimensiune transfrontalieră;

c) în cazul unor reuniuni de masă, dezastre si accidente grave;

d) în cadrul unor operatiuni comune.

Art. 238. - (1) în zonele de frontieră, cooperarea politienească va fi reglementată prin tratate încheiate între autoritătile române competente si autoritătile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene vecine.

(2) în caz de urgentă, schimbul de date si informatii operative în zona de frontieră poate fi efectuat prin intermediulstructurilor de contact de la frontiera comună cu statele membre ale Uniunii Europene.


Art. 239. - (1) În vederea prevenirii infractiunilor si a mentinerii ordinii si sigurantei publice în cursul evenimentelor majore care au o dimensiune transfrontalieră, autoritătile române competente transmit, potrivit legii, atât la cerere, cât si din proprie initiativă:

a) date cu caracter personal referitoare la persoane despre care se presupune, pe baza antecedentelor penale sau a altor împrejurări, că intentionează să comită infractiuni cu ocazia evenimentelor sau că acestea prezintă un pericol pentru ordinea si siguranta publică;

b) orice alte date si informatii operative necesare realizării scopului prevăzut în prezentul alineat.

(2) Datele cu caracter personal primite de autoritătile române competente din partea autoritătilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene în conditiile prezentului articol vor fi:

a) prelucrate numai în scopul si pentru evenimentele concrete pentru care au fost fu mizate;

b) sterse de îndată ce obiectivele prevăzute la alin. (1) au fost sau nu mai pot fi atinse, dar nu mai târziu de un an de la primirea acestora.

Art. 2310. - Autoritătile române competente, în conditiile legii si potrivit competentelor ce le revin, oferă asistentă autoritătilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, în cazul unor reuniuni de masă, dezastre, accidente grave ori al altor evenimente majore, în scopul prevenirii infractiunilor si mentinerii ordinii si sigurantei publice, astfel:

a) prin notificarea promptă a unor asemenea situatii cu impact transfrontalier, precum si prin schimbul oricăror informatii relevante;

b) prin adoptarea si coordonarea, pe teritoriul României, a măsurilor de politie necesare în situatiile cu impact transfrontalier;

c) prin trimiterea, pe cât posibil, de agenti, specialisti si consilieri si punerea la dispozitie de echipament, la cererea statului membru al Uniunii Europene pe al cărui teritoriu a apărut situatia respectivă.^

Art. 2311. - (1) în vederea intensificării cooperării politienesti, în cursul mentinerii ordinii si sigurantei publice si al prevenirii infractiunilor, autoritătile competente române si autoritătile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pot desfăsura operatiuni comune pe teritoriul statului român.

(2) înainte de începerea unei operatiuni comune specifice pe teritoriul statului român, autoritătile competente române si autoritătile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene stabilesc de comun acord:

a) autoritătile competente participante;

b) scopul specific al operatiunii comune;

c) zona geografică a statului român în care se desfăsoară operatiunea comună;

d) perioada în care se derulează operatiunea comună;

e) asistenta specifică ce urmează să fie furnizată statului român de către statul membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveste trimiterea de agenti, elementele materiale si financiare;

f) agentii care participă la operatiunea comună;

g) conducătorul echipei comune;

h) atributiile pe care le pot exercita agentii autoritătilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul statului român în timpul operatiunii comune;

i) armamentul, munitia si echipamentele specifice pe care agentii autoritătilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene le pot utiliza în timpul operatiunii comune;

j) modalitătile logistice privind transportul, cazarea si securitatea;

k) modul de alocare a costurilor operatiunii comune;

l) orice alte elemente necesare.

Art. 2312. - (1) Operatiunile comune pe teritoriul statului român se desfăsoară în cadrul unor echipe comune, potrivit următoarelor reguli generale:

a) conducătorul echipei comune este un reprezentant al autoritătii române competente;

b) actiunile echipei comune se desfăsoară conform legii române;

c) membrii echipei comune îsi execută sarcinile sub responsabilitatea persoanei prevăzute la lit. a);

d) agentii autoritătilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene îsi exercită atributiile doar sub îndrumarea si, de regulă, în prezenta reprezentantilor autoritătii române competente.

(2) Atributiile pe care le pot exercita agentii autoritătilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul statului român, în timpul operatiunii comune, se stabilesc potrivit prevederilor art. 2311 alin. (2), în limita competentei conferite de legislatia română agentilor corespondenti ai autoritătii române competente.

(3) Agentii autoritătilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pot, conform legislatiei lor nationale si în limitele competentelor lor, să furnizeze echipei comune datele si informatiile operative care sunt la dispozitia statului ai cărui reprezentanti sunt.

(4) Datele si informatiile operative obtinute de agentii autoritătilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în cadrul sau în legătură cu participarea la o operatiune comună pot fi utilizate:

a) în scopul specific operatiunii comune;

b) pentru a descoperi, a cerceta sau a urmări alte infractiuni, cu consimtământul autoritătii competente a statului pe teritoriul căruia au fost obtinute informatiile;

c) pentru prevenirea unui pericol la adresa vietii ori integritătii fizice a unei persoane sau la adresa ordinii si sigurantei publice, cu respectarea dispozitiilor lit. b);

d) în alte scopuri, cu conditia ca acest lucru să fie convenit de către statele care au format echipa comună.

 

SECTIUNEA a 3-a

Reguli privind portul uniformei si folosirea armamentului de către agentii străini. Statutul juridic si răspunderea agentilor străini

 

Art. 2313. - (1) Cu ocazia operatiunilor comune desfăsurate pe teritoriul statului român, agentii autoritătilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pot purta uniforma natională. De asemenea, acestia pot purta, cu acordul autoritătii competente române, armamentul, munitia si echipamentele care le sunt permise, în conformitate cu legislatia lor natională.

(2) în timpul operatiunilor comune, utilizarea armamentului pe teritoriul statului român de către agentii autoritătilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene este interzisă, cu exceptia cazului de legitimă apărare.

(3) în situatia în care, în cadrul unei operatiuni comune, agentii autoritătilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene folosesc vehicule pe teritoriul statului român, acestia se supun regulilor de circulatie pe drumurile publice prevăzute de legislatia română si beneficiază, în conditiile legii, de regim de circulatie prioritară.

Art. 2314. - (1) Pe timpul operatiunilor comune, agentii autoritătilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sunt asimilati persoanelor care au aceeasi calitate în statul român în privinta infractiunilor comise împotriva lor sau de către ei.

(2) Agentilor autoritătilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene le sunt aplicabile normele din legislatia muncii a statului care i-a detasat, inclusiv cele referitoare la normele de disciplină.

(3) în ceea ce priveste răspunderea agentilor autoritătilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pe timpul desfăsurării operatiunilor comune, se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 18710 din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare.”


13. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, cu exceptia cap. V care intră în vigoare de la data aplicării în totalitate de către România a dispozitiilor acquis-ului Schengen, în temeiul Deciziei Consiliului Uniunii Europene emise în acest sens.”

14. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 28, cu următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Anexele nr. 1 si 2 pot fi modificate si/sau completate prin hotărâre a Guvernului, potrivit modificărilor si completărilor aduse legislatiei Uniunii Europene în domeniu.”

15. Mentiunea de transpunere a normelor de drept european se modifică si va avea următorul cuprins:

“Prezenta ordonantă de urgentă asigură crearea conditiilor necesare aplicării directe a art. 7, 39, 41, 46 si 47 din Conventia, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, transpune în legislatia natională Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informatii si date operative între autoritătile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 386 din 29 decembrie 2006, creează cadrul juridic necesar aplicării art. 5, 10, 13, 14 si 17-23 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului si a criminalitătii transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 6 august 2008, a art. 17 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului si a criminalitătii transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 6 august 2008.”

16. După mentiunea de transpunere a normelor de drept european se introduc anexele nr. 1 si 2, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta lege.

17. În tot cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2006, sintagmele “date si informatii operative de interes politienesc” si “date si informatii de interes operativ” se înlocuiesc cu sintagma “date si informatii operative”.

Art. II. - În tot cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma “Centrul de Cooperare Politienească Internatională din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor” se înlocuieste cu sintagma “Centrul de Cooperare Politienească Internatională din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române”.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării politienesti internationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.019 din 21 decembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 22 octombrie 2010.

Nr. 201.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2006)

 

Formular care trebuie utilizat de către statul român în caz de transmitere/amânare/refuz de informatii

 

Prezentul formular trebuie utilizat pentru:

a) a transmite datele si/sau informatiile operative solicitate;

b) a informa autoritatea solicitantă cu privire la imposibilitatea de a respecta termenul normal;

c) a informa autoritatea solicitantă cu privire la necesitatea de a prezenta cererea unei autorităti judiciare spre autorizare;

d) a informa autoritatea solicitantă cu privire la refuzul de a transmite informatiile respective.

Prezentul formular poate fi utilizat de mai multe ori în cursul procedurii (de exemplu, în cazul în care cererea trebuie mai întâi să fie înaintată unei autorităti judiciare si în cazul în care se dovedeste ulterior că trebuie refuzată executarea cererii).

 

Autoritatea solicitată (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail, stat membru)

 

Coordonatele agentului responsabil (facultativ)

 

Numărul de referintă al prezentului răspuns

 

Data si numărul de referintă ale răspunsului anterior

 

 

 


În răspuns către următoarea autoritate solicitantă

 

Data si ora cererii

 

Numărul de referintă al cererii

 

Termen normal în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informatii si date operative între autoritătile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene

Infractiunea intră sub incidenta art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare si procedurile de predare între statele membre

si

datele sau informatiile operative solicitate figurează într-o bază de date la care autoritatea de aplicare a legii poate avea acces direct în statul membru solicitat.

Se solicită tratament de urgentă

->  8 ore

Nu se solicită tratament de urgentă

->o săptămână

Alte cazuri

->  14 zile

Informatii transmise în temeiul Deciziei-cadru 2006/960/JAI : datele si informatiile operative furnizate

 

1. Utilizarea datelor sau informatiilor operative furnizate

 nu este autorizată decât în scopurile pentru care acestea au fost comunicate sau pentru a preveni un pericol imediat si grav pentru siguranta publică

 este, de asemenea, autorizată pentru alte scopuri, sub rezerva următoarelor conditii (facultativ):

 

2. Fiabilitatea sursei

 fiabilă

 fiabilă în general

 deloc fiabilă

 nu poate fi evaluată

 

3. Fiabilitatea datelor sau informatiilor operative

 sigure

 atestate de sursă

 informatii indirecte-confirmate

 informatii indirecte-neconfirmate

 

4. Rezultatele investigatiilor politienesti sau ale procesului penal care au condus la schimbul de date si informatii operative trebuie comunicate autoritătii care a transmis aceste date sau informatii operative

 nu

 da

 

5. În caz de schimb spontan, motivele fac să se considere că datele sau informatiile operative ar putea contribui la depistarea si la prevenirea infractiunilor mentionate la art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI sau la o cercetare a acestora:

 

 

 

ÎNTÂRZIERE - Nu este posibil să se răspundă în termenul aplicabil în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI

Datele sau informatiile operative nu pot fi comunicate în termenul indicat, din următoarele motive:

Este posibil ca acestea să poată fi transmise în termen de:

 

 o zi

 două zile

 3 zile

 .... săptămâni

 o lună

 S-a solicitat autorizarea unei autorităti judiciare.

Durata prevăzută pentru procedura de acordare/refuz a/al autorizării este de.... săptămâni.

 

 


REFUZ - Datele sau informatiile operative:

 nu ar putea fi comunicate si solicitate la nivel national sau

 nu pot fi comunicate din unul sau mai multe dintre următoarele motive:

A. Motive legate de controlul judiciar care împiedică transmiterea sau necesită recurgerea la asistentă judiciară reciprocă

 Autoritatea judiciară competentă nu a autorizat accesul la datele sau informatiile operative si nici schimbul acestora.

 Datele sau informatiile operative solicitate au fost obtinute anterior prin intermediul unor măsuri coercitive si transmiterea acestora nu este permisă în temeiul legislatiei nationale.

 Datele sau informatiile operative nu sunt detinute:

- de către autoritătile de aplicare a legii sau

- de către autoritătile publice ori entitătile private într-un mod care permite autoritătilor de aplicare a legii să aibă acces la acestea fără a lua măsuri coercitive.

B. Comunicarea informatiilor sau a datelor operative solicitate ar aduce atingere intereselor nationale esentiale în materie de securitate ale statului membru solicitat ori ar dăuna bunei desfăsurări a unei investigatii politienesti sau a procesului penal ori sigurantei persoanelor sau datele ori informatiile operative solicitate ar fi în mod clar disproportionate sau fără relevantă în raport cu scopurile pentru care au fost solicitate.

C. În cazul în care se marchează caseta A sau B, se vor furniza, dacă se consideră necesar, alte informatii sau se va indica motivul refuzului (facultativ):

D. Autoritatea solicitată decide să refuze executarea pentru că cererea priveste, în temeiul legislatiei statului membru solicitat, următoarea infractiune (a se preciza natura si calificarea juridică a infractiunii) care se pedepseste cu închisoarea până la un an.

E. Datele sau informatiile operative solicitate nu sunt disponibile.

F. Datele sau informatiile operative solicitate au fost obtinute de la un alt stat membru ori de la o tară tertă si sunt supuse principiului specialitătii, iar statul membru sau tara tertă în cauză nu si-a dat acordul pentru comunicarea acestora.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2006)

 

Formular de solicitare de date si informatii operative care urmează a fi utilizate de către statul român în calitate de stat membru solicitant

 

Prezentul formular se utilizează la solicitarea de date si informatii operative.

I. Informatii administrative

 

Autoritatea solicitantă (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail, stat membru)

 

Coordonatele agentului responsabil (facultativ)

 

Către următorul stat membru

 

Data si ora prezentei cereri

 

Numărul de referintă al prezentei cereri

 

 

Cereri anterioare

 Prezenta cerere este prima cu privire la această cauză

 Prezenta cerere urmează altor cereri anterioare cu privire la aceeasi cauză

Cerere anterioară (cereri anterioare)

Răspuns(uri)

 

Data

Număr de referintă

(pentru statul membru solicitat)

Data

Număr de referintă

(pentru statul membru solicitant)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 


În cazul în care prezenta cerere se adresează mai multor autorităti din statul membru solicitat, a se preciza fiecare dintre canalele utilizate

 Ofiter de legătură UNE/Europol

 spre informare

 spre executie

 BCN Interpol

 spre informare

 spre executie

 SIRENE

 spre informare

 spre executie

 Ofiter de legătură

 spre informare

 spre executie

 Altele (a se preciza)

 spre informare

 spre executie

În cazul în care aceeasi cerere se adresează altor state membre, a se preciza aceste state membre, precum si canalele utilizate (facultativ)

 

II. Termene

 

NOTĂ:

termenele în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informatii si date operative între autoritătile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene

 

A. Infractiunea intră sub incidenta art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare si procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene si datele sau informatiile operative solicitate figurează într-un sistem de evidentă automat accesibil direct autoritătii de aplicare a legii:

- cererea este urgentă - termen: 8 ore, cu posibilitatea de amânare

- cererea nu este urgentă - termen: o săptămână

B. Alte cazuri: termen 14 zile

 

 SE SOLICITĂ un tratament de urgentă

 

 NU SE SOLICITĂ un tratament de urgentă

 

Motive pentru tratamentul de urgentă (de exemplu, persoanele bănuite se află în stare de arest preventiv, cauza trebuie adusă în fata instantei înaintea unei date stabilite):

 

Datele sau informatiile operative solicitate

 

Tipul de infractiune sau de activitate infractională (activităti infractionale) care face obiectul cercetării

Descrierea circumstantelor comiterii infractiunii (infractiunilor), inclusiv timpul, locul si gradul de participare la infractiune (infractiuni) a persoanei care face obiectul cererii de date sau informatii operative:

 

Natura infractiunii (infractiunilor)

Aplicarea art. 4 alin. (1) si (3) din Decizia-cadru 2006/960/JAI

 A.1. Infractiunea se pedepseste cu închisoarea si maximul pedepsei este de cel putin 3 ani, în statul membru solicitant

si

A.2. Infractiunea este una (sau mai multe) dintre următoarele:

 Participarea la un grup criminal organizat

 Terorism

 Trafic de persoane

 Exploatarea sexuală a copiilor si pornografie infantilă

 Trafic ilicit de substante stupefiante si substante psihotrope

 Spălarea produselor infractiunii

 Contrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro

 Fapte ilicite legate de criminalitatea informatică

 Fapte ilicite privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de animale si vegetale pe cale de disparitie

 Facilitarea intrării si sederii ilegale


 Trafic ilicit de arme, munitii si substante explozive

 Omor si vătămare corporală gravă

 Coruptie

 Trafic ilicit de organe si tesuturi umane

 Frauda, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Comunitătilor Europene, în sensul Conventiei din 26 iulie 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitătilor Europene

 Lipsirea de libertate în mod ilegal, răpire si luare de ostatici

 Jaf organizat sau armat

 Rasism si xenofobie

 Trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităti si opere de artă

 Trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive

 înselăciune

 Trafic de vehicule furate

 Deturnare de fonduri

 Viol

 Contrafacere si piraterie de bunuri

 Incendiere cu intentie

 Falsificare de acte oficiale si uz de acte oficiale falsificate

 Crime aflate în jurisdictia Curtii Penale Internationale

 Falsificarea de mijloace de plată

 Sechestrare ilegală de aeronave sau de nave

 Trafic ilicit de substante hormonale si alti factori de crestere

 Sabotaj

-> Infractiunea intră prin urmare sub incidenta art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI - art. 4 alin. (1) (cereri urgente) si alin. (3) (cereri care nu sunt urgente) din Decizia-cadru 2006/960/JAI sunt prin urmare aplicabile în ceea ce priveste termenele de răspuns la prezenta cerere.

Sau

 B. Infractiunea (infractiunile) nu se încadrează la lit. A.

În acest caz, descrierea infractiunii (infractiunilor):

Scopul pentru care se solicită datele sau informatiile operative

Legătura dintre scopul pentru care se solicită datele sau informatiile operative si persoana care face obiectul acestor date sau informatii operative

Identitatea/Identităti (în măsura în care se cunoaste) a/ale persoanei/persoanelor care face/fac obiectul principal al investigatiei politienesti sau al procesului penal, care justifică cererea de date sau informatii operative

Motive pentru a se considera că datele sau informatiile operative se află pe teritoriul statului membru solicitat

Restrictii privind utilizarea informatiilor care figurează în prezenta cerere în alte scopuri decât cele pentru care aceste informatii au fost furnizate, precum si pentru prevenirea unui pericol imediat si grav pentru siguranta publică

 Utilizarea este permisă.

 Utilizarea este permisă, dar fără mentiunea furnizorului informatiilor.

 Utilizarea nu este permisă fără autorizatia furnizorului informatiilor.

 Utilizarea nu este permisă.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării politienesti internationale

 

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării politienesti internationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2010.

Nr. 987.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judetul Suceava

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 cu suma de 2.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Suceava, judetul Suceava, pentru executia lucrărilor de consolidare a podului rutier peste râul Suceava de pe drumul national DN 29.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 octombrie 2010.

Nr. 1.056.

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale “Euro Credit Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 31 august 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.244 din 26 august 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercial㠓Euro Credit Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în str. Andrei Saguna nr. 3, bl. U5, ap. 11, municipiul Timisoara, judetul Timis, J35/1126/21.03.2008, CUI 23565985/21.03.2008, RBK-494/23.07.2008, reprezentată legal prin domnul Dalibor Hon, administrator - director executiv,

a constatat următoarele:

1. Societatea Comercial㠓Euro Credit Broker de Asigurare” - S.R.L., reprezentată legal prin domnul Dalibor Hon, administrator - director executiv, nu îsi desfăsoară activitatea la adresa sediului social.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Au fost desfăsurate activităti care excedează obiectului unic definit la art. 2 lit. C pct. 57 si 62 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 lit. d) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Situatiile financiare aferente anilor 2008 si 2009, precum si raportările aferente trimestrelor IV 2008 si I 2009 au fost transmise cu întârziere.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) si (4) din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, si ale art. 3 pct. I si III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Raportările aferente trimestrelor III 2008 si II 2010 nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 pct. III din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006 si ale art. 3 pct. III din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Raportările aferente trimestrului I 2010 au fost transmise doar în format electronic.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 alin. (3) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. Raportările privind taxa de functionare aferente lunilor iulie-noiembrie 2008, trimestrelor II 2009, I si II 2010 nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 pct. IV lit. a) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006 si ale art. 3 pct. III lit. e) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

7. Începând cu data de 7 mai 2009 si până la data efectuării controlului, nu a fost încheiat contractul de asigurare de răspundere civilă profesională.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 lit. c) si art. 7 lit. b) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

8. Domnul Dalibor Hon, administrator - director executiv la Societatea Comercial㠓Euro Credit Broker de Asigurare” - S.R.L., a fost sanctionat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu retragerea aprobării în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.


Astfel, Societatea Comercial㠓Euro Credit Broker de Asigurare” - S.R.L. nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 2 lit. h) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu interzicerea temporară a activitătii Societatea Comercial㠓Euro Credit Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în str. Andrei Saguna nr. 3, bl. U5, ap. 11, municipiul Timisoara, judetul fimis, J35/1126/21.03.2008, CUI 23565985/21.03.2008, RBK-494/23.07.2008, până la data transmiterii următoarelor:

- documentatia completă în vederea aprobării unui nou administrator - director executiv, conform prevederilor legale în vigoare;

- copia contractelor de intermediere încheiate cu societătile de asigurare;

- situatia la zi a comisioanelor datorate colaboratorilor asistenti persoane fizice, precum si copia contractelor încheiate cu acestia;

- situatia la zi a primelor de asigurare intermediate si a sumelor datorate societătilor de asigurare;

- documentatia completă privind produsul “Eurobonita”;

- situatia la zi a cererilor si/sau a contractelor de asigurare intermediate de societate, defalcată pe societăti de asigurare si pe tipuri de asigurare (asigurări generale, asigurări de viată);

- raportările financiare pentru trimestrul II 2010;

- raportările privind taxa de functionare pentru lunile iulie- noiembrie 2008, trimestrul II 2009, trimestrele I si II 2010;

- balantele analitice aferente perioadei 1 iulie 2008 - 30 iunie 2010.

Art. 2. - Societatea Comercial㠓Euro Credit Broker de Asigurare” - S.R.L. va notifica clientii cu privire la interzicerea temporară a exercitării activitătii, precum si cu privire la plata primelor de asigurare aferente contractelor de asigurare în derulare direct la societătile de asigurare.

Art. 3. - Reluarea activitătii se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercial㠓Euro Credit Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 octombrie 2010.

Nr. 830.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu retragerea aprobării acordate domnului Dalibor Hon, administrator - director executiv la Societatea Comercial㠓Euro Credit Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 31 august 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.244 din 26 august 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercial㠓Euro Credit Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în str. Andrei Saguna nr. 3, bl. U5, ap. 11, municipiul Timisoara, judetul Timis, J35/1126/21.03.2008, CUI 23565985/21.03.2008, RBK-494/23.07.2008, reprezentată legal prin domnul Dalibor Hon, administrator - director executiv,

a constatat următoarele:

1. Societatea Comercial㠓Euro Credit Broker de Asigurare” - S.R.L., reprezentată legal prin domnul Dalibor Hon, administrator - director executiv, nu îsi desfăsoară activitatea la adresa sediului social.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Au fost desfăsurate activităti care excedează obiectului unic definit la art. 2 lit. C pct. 57 si 62 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 lit. d) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Situatiile financiare aferente anilor 2008 si 2009, precum si raportările aferente trimestrelor IV 2008 si I 2009 au fost transmise cu întârziere.


Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, art. 3 alin. (2) si 4) din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, si ale art. 3 pct. I si III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Raportările aferente trimestrelor III 2008 si II 2010 nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 pct. III din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006 si ale art. 3 pct. III din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Raportările aferente trimestrului I 2010 au fost transmise doar în format electronic.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 alin. (3) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. Raportările privind taxa de functionare aferente lunilor iulie-noiembrie 2008, trimestrelor II 2009, I si II 2010 nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 pct. IV lit. a) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006 si ale art. 3 pct. III lit. e)din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

7. Începând cu data de 7 mai 2009 si până la data efectuării controlului, nu a fost încheiat contractul de asigurare de răspundere civilă profesională.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 lit. c) si art. 7 lit. b) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu retragerea aprobării acordate domnului Dalibor Hon, administrator - director executiv la Societatea Comercial㠓Euro Credit Broker de Asigurare” - S.R.L., cetătean ceh, născut la data de 21 aprilie 1976, cu domiciliul în Tisek 75, localitatea Novy Jicin, Cehia.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii domnul Dalibor Hon poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 octombrie 2010.

Nr. 831.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.