MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 701/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 701         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 octombrie 2010

 

SUMAR

 

DECIZII

 

17. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 21-24 octombrie 2010

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.117 din 23 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (2) si art. 114 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

91. - Ordonantă de urgentă privind destinatia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României

 

926. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor sectoare de drum de interes judetean, trecute în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Judetean Cluj, precum si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor de interes national, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

233. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitătii de politici publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, nr. 283/2009

 

314. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu ofertă independentă

 

5.219. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine si la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHEREA ASIGURĂRILOR

 

799. - Decizie privind autorizarea functionării ca brokerde asigurare a Societătii Comerciale OXYGEN EXPRESS BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L.

 

800. - Decizie privind autorizarea functionării ca brokerde asigurare a Societătii Comerciale SAB BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 751/2010

 - Hotărârea Guvernului nr. 920/2010


 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 21-24 octombrie 2010

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 21-24 octombrie 2010, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Teodor Viorel Melescanu, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 18 octombrie 2010.

Nr. 17.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.117

din 23 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (2) si art. 114 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (2) si art. 114 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Dâvid Lajos în Dosarul nr. 838/119/2009 al Tribunalului Covasna - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 ca neîntemeiată, iar a celor ale art. 114 alin. (3) din aceeasi ordonantă de urgentă ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 20 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 838/119/2009, Tribunalul Covasna - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (2) si art. 114 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Dâvid Lajos într-o cauză având ca obiect solutionarea unei cereri de restituire a permisului de conducere.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile legale criticate instituie o altă cale de control a actelor administrative decât controlul pe calea contenciosului administrativ, dând posibilitatea organelor de politie să retină sau să anuleze permisul de conducere.

Tribunalul Covasna - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.


Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 111 alin. (2) si art. 114 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, si care au următorul cuprins:

- Art. 111 alin. (2): “(2) La retinerea permisului de conducere, în cazurile prevăzute la alin. (1), titularului acestuia i se eliberează o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulatie.”;

- Art. 114 alin. (3): “(3) Procedura anulării permisului de conducere se stabileste prin regulament.”

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 126 alin. (6) privind controlul judecătoresc al actelor administrative pe calea contenciosului administrativ.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:

I. Exceptia de neconstitutionalitate ce vizează dispozitiile art. 114 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 este inadmisibilă, textul legal criticat neavând legătură cu solutionarea exceptiei. Din actele dosarului se constată că, în cauză, nu s-a pus problema aplicării art. 114 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002. Or, o eventualitate juridică de aplicare a acestui text de lege nu se poate constitui într-un motiv care să determine o legătură intrinsecă între acesta si cauza în care a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate. Prin urmare, Curtea constată că textul nu are legătură cu cauza, contrar prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, astfel încât exceptia privind art. 114 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 apare ca fiind inadmisibilă.

II. În ceea ce priveste art. 111 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, Curtea constată că acest text de lege nu consacră o modalitate de control asupra unui act administrativ. Retinerea permisului de conducere, în acceptiunea dată de art. 97 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, este o măsură tehnico-administrativă dispusă de politistul rutier în cazurile expres prevăzute de actul normativ mentionat. În aceste conditii, eliberarea unei dovezi înlocuitoare cu sau fără drept de circulatie nu este decât un rezultat al retinerii permisului de conducere, în conditiile legii.

În consecintă, Curtea constată că retinerea permisului de conducere nu este o formă de control administrativ în sensul art. 126 alin. (6) din Constitutie.

În aceste conditii, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 111 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 apare ca fiind neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Dâvid Lajos în Dosarul nr. 838/119/2009 al Tribunalului Covasna - Sectia civilă.

2. Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind destinatia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României

 

Având în vedere necesitatea adoptării cadrului legal care să permită Societătii Comerciale “Fondul Proprietatea” - S.A. să devină operatională într-o perioada de timp cât mai scurtă,

luând în considerare că la acest moment problema capitalului social subscris si nevărsat al Societătii Comerciale “Fondul Proprietatea” - S.A. a fost solutionată prin anularea unui număr de 482.948.088 actiuni neplătite apartinând statului român, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, si pentru evitarea unor blocaje în activitatea Societătii Comerciale “Fondul Proprietatea” - S.A., generate de majorările succesive de capital social, determinate de vărsarea sumelor rezultate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, si sumelor rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, reglementate conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter si cooperare economică internatională în baza acordurilor comerciale si de plăti guvernamentale, republicată, totodată, listarea cât mai urgentă a fondului prezintă un interes public major fiind de natură a da eficientă procesului de despăgubire a fostilor proprietari si de a evita condamnările la Curtea Europeană a Drepturilor Omului ale statului român pe considerentul că despăgubirea efectivă a fostilor proprietari nu se poate realiza datorită faptului că fondul nu este listat, nefiind astfel operational. Prin urmare, pentru protejarea interesului public constând în urgentarea si eficientizarea procesului de despăgubire a fostilor proprietari, se impune emiterea de urgentă a prezentei ordonante de urgentă pentru a nu bloca procesul de listare prin modificarea periodică a valorii capitalului social subscris si vărsat al statului la societate,

tinând seama de actualul context economico-social care impune identificarea unor noi surse care pot constitui venit al bugetului de stat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Sumele rezultate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, prevăzute în Legea nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, si sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter si cooperare economică internatională în baza acordurilor comerciale si de plăti guvernamentale, republicată, se fac venit la bugetul de stat după retinerea următoarelor cheltuieli:

a) cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 0,0015 lei pentru un dolar SUA, ale căror credite nu au fost preluate la datoria publică în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligatiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 si preluarea de către stat si băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante;

b) comisioanele Societătii Comerciale “Banca Comercială Română” - S.A. sau ale altor societăti comerciale bancare desemnate pentru operatiunile bancare efectuate în vederea recuperării creantelor României si derulării operatiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter si cooperare economică internatională.

(2) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, ministrul finantelor publice va aproba, prin ordin, procedurile si modalitătile de încasare a sumelor recuperate si de retinere si gestionare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - Se fac venit la bugetul de stat si sumele rezultate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, prevăzute în Legea nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, si sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 59/1994, republicată, care au fost încasate dar nu au fost virate la Societatea Comercială “Fondul Proprietatea” - S.A. până la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) iii. a) si b) ale alin. (2) si alin. (3) al art. 9 din titlul VII “Regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare;

b) lit. a) a alin. (1) si lit. g) a alin. (4) ale art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 232/2003.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2010.

Nr. 91.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor sectoare de drum de interes judetean, trecute în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Judetean Cluj, precum si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor de interes national, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a sectoarelor de drum de interes judetean, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 111 din 21 aprilie 2010, din administrarea Consiliului Judetean Cluj, precum si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor de interes national, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2010.

Nr. 926.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor sectoare de drum de interes judetean, trecute din domeniul public al Consiliului Judetean Cluj în domeniul public al statului, care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si care se încadrează în categoria functională a drumurilor de interes national, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

Nr. crt.

Denumirea sectorului de drum care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum

Persoana juridică la care se transmite

sectorul de drum

Lungimea totală (km)

Indicativ nou

1.

DJ 103K, sector

km 0+000-km 9+435

Consiliul Judetean Cluj

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

L = 9,435

DN 1J

2.

DC 108C, sector

km 0+000-km 5+600

Consiliul Judetean Cluj

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

L = 5,600

DN 1J


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitătii de politici publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, nr. 283/2009

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Unitătii de politici publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, nr. 283/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 27 noiembrie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. -Activitatea Unitătii este coordonată de secretarul general.”

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Unitatea este organizată la nivel de directie în aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor, aflată în coordonarea secretarului general.”

3. Anexa nr. 2 la regulament “Diagrama de relatii a Unitătii de politici publice” se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. În anexa nr. 3 la regulament “Fisa postului”, la sectiunea A “Identificarea postului”, primul alineat al subpunctului 5.1 va avea următorul cuprins:

“- se subordonează nemijlocit secretarului general;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 15 octombrie 2010.

Nr. 233.

 

ANEXA*)

(Anexa nr. 2 la regulament)

 

DIAGRAMA DE RELATII

a Unitătii de politici publice

 

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu ofertă independentă

 

În temeiul art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 74/2005, cu modificările ulterioare, având în vedere:

1. Liniile directoare OCDE privind detectarea participării la licitatii1 cu oferte trucate;

2. eforturile comune ale autoritătilor statului în vederea asigurării unei competitii reale în domeniul achizitiilor publice;

3. experienta altor state în ceea ce priveste prevenirea si combaterea participării la licitatii publice cu oferte trucate,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Fiecare ofertant/candidat la orice formă de licitatie, în sensul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, va prezenta o declaratie pe propria răspundere prin care se certifică faptul că participarea la respectiva procedură este făcută în concordantă cu regulile de concurentă.

Art. 2. - Declaratia “Certificat de participare la licitatie cu ofertă independentă” se va întocmi conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

 

Bucuresti, 12 octombrie 2010.

Nr. 314.


1 Licitatie = orice procedură de atribuire a unui contract de achizitie publică, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXĂ

 

CERTIFICAT

de participare la licitatie cu ofertă independentă

 

I. Subsemnatul/Subsemnatii, ........................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai ............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publică organizată de........................................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr.....................................din data de ..............................., certific/certificăm prin prezenta că informatiile continute sunt adevărate si complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele.........................................., următoarele:

1. am citit si am înteles continutul prezentului certificat;

2. consimt/consimtim descalificarea noastră de la procedura de achizitie publică în conditiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate si/sau incomplete în orice privintă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinta termenilor continuti de ofertă;

4. În sensul prezentului certificat, prin concurent se întelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publică sau ar putea oferta, întrunind conditiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută si formulată în mod independent fată de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, întelegeri sau aranjamente cu acestia;

6. oferta prezentată nu contine elemente care derivă din întelegeri între concurenti în ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intentia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu contine elemente care derivă din întelegeri între concurenti în ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntată de contractor.

III. Sub rezerva sanctiunilor prevăzute de legislatia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate si întrutotul conforme cu realitatea.

 

Ofertant,

....................................

 

Reprezentant/Reprezentanti legali

(semnături)

Data


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine si la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine, cu proba de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Lista examenelor cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă Metodologia de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examenele cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale cu proba de evaluare a competentelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2010.

Nr. 5.219.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIA

de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine cu proba de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat

 

Art. 1. - (1) în conformitate cu prevederile art. 26 alin (4) lit. C din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, elevii care promovează, pe parcursul învătământului preuniversitar, examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine, numite în cele ce urmează examene cu recunoastere internatională, au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) Recunoasterea si echivalarea prevăzute la alin. (1) se pot realiza pentru oricare dintre limbile străine care au fost studiate de candidati pe parcursul învătământului liceal.

(3) Recunoasterea si echivalarea prevăzute la alin. (1) se fac, la cerere, pe baza unei copii legalizate a certificatului/diplomei obtinute în urma promovării unui examen cu recunoastere internatională.

Art. 2. - (1) Se recunosc si se echivalează rezultatele obtinute la examenele mentionate în Lista examenelor cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Lista examenelor cu recunoastere internatională, mentionată la alin. (1), a fost stabilită după consultarea ambasadelor si/sau a serviciilor culturale ale acestora, urmărind respectarea următoarelor criterii:

a) examenul evaluează toate competentele de comunicare generală în limba modernă respectivă: receptarea textului


audiat, receptarea textului citit, producerea de mesaje orale, producerea de mesaje scrise si interactiunea orală;

b) examenul validează un nivel de competentă lingvistică egal sau superior nivelului B1, corespunzător Cadrului european comun de referintă pentru limbi.

Art. 3. - Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenele cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice se realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, constituită la nivelul unitătii de învătământ liceal.

Art. 4. - (1) Candidatii care solicită recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenele cu recunoastere internatională depun la secretariatul unitătii de învătământ în care functionează comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale o cerere scrisă, însotită de o copie legalizată a certificatului/diplomei mentionat/mentionate la art. 1 alin. (3).

(2) Depunerea documentelor mentionate la alin. (1) se face în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat pentru înscrierea candidatilor.

(3) Pentru examenul cu recunoastere internatională care conduce la obtinerea diplomei DELE (Diploma de Espahol como Lengua Extranjera), candidatul poate depune copia legalizată a diplomei DELE sau copia legalizată a certificatului eliberat de institutul Cervantes din Spania, prin care se notifică rezultatele obtinute la probe si care, la rubrica “Calificacion global” are înscris rezultatul “Apto”.

(4) în situatii exceptionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către institutia/organizatia care administrează examenul respectiv, candidatii pot depune, în perioada mentionată la alin. (2), o adeverintă eliberată de respectiva institutie/organizatie.

(5) în situatiile mentionate la alin. (3), candidatul care a solicitat recunoasterea si echivalarea rezultatelor examenului poate depune copia legalizată a certificatului/diplomei până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competentelor lingvistice în limbi străine - proba C, din cadrul sesiunii respective de bacalaureat.

Art. 5. - Pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenele cu recunoastere internatională, comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat următoarele etape:

a) verifică dacă limba pentru care se solicită echivalarea rezultatelor obtinute la un examen cu recunoastere internatională a fost studiată de candidat pe parcursul învătământului liceal;

b) verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoasterea si echivalarea rezultatelor este inclus în lista mentionată la art. 2 si dacă sunt îndeplinite conditiile minimale pentru recunoastere, mentionate în listă;

c) verifică dacă există copia legalizată a certificatului/diplomei, ca anexă a cererii scrise de recunoastere si echivalare depuse de candidat;

d) pentru certificatele pe care este mentionat un termen de valabilitate, verifică dacă data la care se finalizează proba de evaluare a competentei lingvistice - proba C din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat se încadrează în termenul de valabilitate precizat pe certificat/diplomă.

Art. 6. - (1) în cazul candidatilor pentru care au fost parcurse toate etapele mentionate la art. 5, comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale decide recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenul cu recunoastere internatională cu proba de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal - proba C, din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) În cazul candidatilor pentru care cel putin una din conditiile mentionate la art. 5 nu este îndeplinită, comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale decide respingerea cererii de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examenul cu recunoastere internatională cu proba de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal - proba C, din cadrul examenului de bacalaureat.

Art. 7. - (1) Procedura descrisă la art. 5 si rezultatele finale ale acesteia, stabilite conform art. 6, se consemnează într-un proces-verbal semnat de presedintele, secretarul si membrii comisiei de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale.

(2) Procesul-verbal cuprinde, sub formă de tabel, următoarele date: numele si prenumele candidatului, limba străină si denumirea examenului cu recunoastere internatională pentru care solicită recunoasterea si echivalarea, numărul si data de înregistrare a cererii de recunoastere si echivalare, confirmarea/infirmarea faptului că limba străină respectivă a fost studiată pe parcursul învătământului liceal (conform registrului matricol), confirmarea/infirmarea faptului că examenul se află pe lista mentionată la art. 2, existenta/inexistenta copiei legalizate a certificatului/diplomei care atestă promovarea examenului, încadrarea/neîncadrarea în termenul de valabilitate, precum si rezultatul final al procedurii - sub forma “se aprobă” sau “se respinge” cererea de recunoastere si echivalare. Pentru cererile respinse, se mentionează explicit conditia sau conditiile care nu au fost îndeplinite.

(3) Procesul-verbal mentionat la alin. (1) este elaborat în două exemplare originale.

(4) Un exemplar al procesului-verbal mentionat la alin. (1) este păstrat la dosarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, iar al doilea exemplar se transmite comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învătământ liceal si devine anexă a catalogului de examen.

(5) Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la un examen cu recunoastere internatională cu proba de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat se consemnează si în catalogul electronic.

(6) O copie a procesului-verbal, mentionat la alin. (1), se afisează la avizierul unitătii de învătământ în care functionează comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, cu cel putin 48 de ore înainte de începerea probei de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională - proba C din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat.

Art. 8. - (1) Candidatii cărora li se recunosc si li se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice nu mai sustin proba C din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) Pentru candidatii aflati în situatia precizată la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competentă lingvistică, prevăzut de metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat.

(3) Pentru candidatii aflati în situatia precizată la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se mentionează pe diploma de bacalaureat, în rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, textul: “examen................................................. (denumirea examenului), nivel......, recunoscut si echivalat cu proba C”.


 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

examenelor cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat

 

1. Limba engleză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/conditii minim(e) pentru recunoastere si echivalare

Institutia/organizatia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Preliminary English Test/ PETforSCHOOLS

PET

B1

Promovat

University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL Examinations/Cambridge ESOL) www.cambridgeesol.org/exams

2.

First Certificate in English/ FCE for SCHOOLS

FCE

B2

Promovat

3.

Certificate in Advanced English

CAE

C1

Promovat

4.

Certificate of Proficiency in English

CPE

C2

Promovat

5.

Business English Certificate

- Preliminary

- Vantage

- Higher

BEC

 

B1

B2

C1

 

Promovat

Promovat

Promovat

6.

International English Language Testing System

IELTS

Punctaj 0-9

4-4,5 puncte B1 5,0-6,0 puncte B2 6,5-7,0 puncte C1 7,5-9,0 puncte C2

British Council; Cambridge ESOL Examinations; IELTS Australia www.ielts.org

7.

Test of English as a Foreign Language -Internet-based Tests

TOEFL (iBT)

Reading: 0-30 Listening: 0-30 Speaking: 0-30 Writing: 0-30 Total: 0-120

57-86 puncte B1 86-109 puncte B2 110-120 puncte C1

Educational Testing Service (ETS) www.ets.org

8.

Test of English for International Communication

TOEIC

Listening: 0-495 Reading: 0^95 Speaking: 0-200 Writing: 0-200

Listening: minimum 275 Reading: minimum 275 Speaking: minimum 120 Writing: minimum 120

9.

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English Language Skills Assessment

LCCI ELSA

B1

B2

C1

Au fost evaluate toate cele 4 competente si a fost obtinut punctajul minim, după cum urmează:

Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte

Education Development International (EDI)

10.

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Junior English Test, Senior English Test

LCCI JETSET

- Level 4

- Level 5

- Level 6

B1

B2

C1

Au fost evaluate toate cele 4 competente si a fost obtinut punctajul minim, după cum urmează:

Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte

 

11.

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English for Business

LCCI

EfB - Level 1 EfB - Level 2 EfB - Level 3

B1

B2

C1

Au fost evaluate toate cele 4 competente si a fost obtinut punctajul minim, după cum urmează:

Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte

 

 

12.

TRINITY Integrated Skills in English

TRINITY ISE

ISE I B1

ISE II B2

ISE III C1

ISE IV C2

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

TRINITY College London

13.

Examenele ECL

ECL

Independent User- B1 Independent User - B2

Proficient User - C1

Promovat

Promovat

Promovat

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages

 

2. Limba franceză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/conditii minim(e) pentru recunoastere si echivalare

Institutia/organizatia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Diplome detudes en langue frangaise

DELF

B1

B2

Promovat

Promovat

Centre international detudes pedagogiques (CIEP) - Ministere de lEducation Nationale www.ciep.fr

2.

Diplome approfondi de langue frangaise

DALF

C1

C2

Promovat

Promovat

 

 

3.

Test de connaissance du frangais

TCF

A1 - C2

B1

 

 

4.

Test devaluation du frangais

TEF

A1 - C2

B1

Chambre de Commerce et dlndustrie de Paris (CCIP) www.fda.ccip.fr


3. Limba germană

 

Nr. ort

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/conditii minim(e) pentru recunoastere si echivalare

Institutia/organizatia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)

DSD

B2 -C1

B2

Stăndige Konferenz der Kultusminister der Lănder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK) www.kmk.org www.deutschessprachdiplom.de

2.

Das Osterreichische Sprachdiplom Deutsch

- Zertifikat Deutsch fur Jugendliche

- Zertifikat Deutsch

- Mittelstufe Deutsch

- Oberstufe Deutsch

- Wirtschaftssprache Deutsch

OSD

-/

- ZD

- MD

-/

- /

 

B1

B2

B2

C1

C2

 

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Bundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) www.osd.at www.bmukk.gv.at

3.

Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur Jugendliche

ZDj

B1

Promovat

Goethe-lnstitut www.goethe.de/pruefungen

4.

Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch

ZD

B1

Promovat

5.

Goethe-Zertifikat B2

-

B2

Promovat

6.

Zertifikat Deutsch fur den Beruf

ZDfB

B2

Promovat

7.

Goethe-Zertifikat C1: Zentrale Mittelstufenprufung

ZMP

C1

Promovat

8.

Prufung Wirtschaftsdeutsch International

PWD

C1

Promovat

9.

Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufen prufung

ZOP

C2

Promovat

10.

Kleines Deutsches Sprachdiplom

KDS

C2

Promovat

11.

Grol3>es Deutsches Sprachdiplom

GDS

C2+

Promovat

12.

Der Test Deutsch als Fremdsprache

TestDaF

B2 -C1

B2

TestDaF-Institut www.testdaf.de


4. Limba italiană

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/conditii minim(e) pentru recunoastere si echivalare

Institutia/organizatia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

- Livello Uno

- Livello Due

- Livello Tre

- Livello Quatro

CILS

 

B1

B2

C1

C2

 

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Universitâ per Stranieri di Siena www.unistrasi.it

2.

Certificazione della lingua italiana

CELI2

CELI3

CELI4

CELI5

B1

B2

C1

C2

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Universitâ per Stranieri di Perugia www.cvcl.it

 

5. Limba spaniolă

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/conditii minim(e) pentru recunoastere si echivalare

Institutia/organizatia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Diploma de Espanol como Lengua Extranjera

- Diploma de Espanol Nivel B1 (Inicial)

- Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio)

- Diploma de Espanol Nivel C1

- Diploma de Espanol Nivel C2 (Superior)

DELE

- B1

- B2

- C1

- C2

B1

B2

C1

C2

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Ministerio de Educacion - Instituto

Cervantes

http://diplomas.cervantes.es

 

6. Limba portugheză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/conditii minim(e) pentru recunoastere si echivalare

Institutia/organizatia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Diploma Elementar de Portugues Lîngua Estrangeira

DEPLE

B1

Promovat

Ministerio da Educagăo - Centra de Avaliagăo de Portugues Lîngua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple

2.

Diploma Intermedio de Portugues Lîngua Estrangeira

DIPLE

B2

Promovat

 

 

3.

Diploma Avangado de Portugues Lîngua Estrangeira

DAPLE

C1

Promovat

 

 

4.

Diploma Universitârio de Portugues Lîngua Estrangeira

DUPLE

C2

Promovat

 

 


ANEXA Nr. 3

 

METODOLOGIA

de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale cu proba de evaluare a competentelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) lit. D din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, elevii care promovează, pe parcursul învătământului preuniversitar, examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene.

Art. 2. - Se recunosc si se echivalează cu proba de evaluare a competentelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat - rezultatele obtinute la examenele ECDL, finalizate cu certificatul ECDL Start sau cu certificatul ECDL Complet.

Art. 3. - Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenele mentionate la art. 2 se realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, constituită la nivelul unitătii de învătământ liceal.

Art. 4. - (1) Candidatii care solicită recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenele cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale depun la secretariatul unitătii de învătământ în care functionează comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale o cerere scrisă, însotită de o copie legalizată a certificatului mentionat la art. 2.

(2) Depunerea documentelor mentionate la alin. (1) se face în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat pentru înscrierea candidatilor.

(3) în situatii exceptionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului de către institutia/organizatia care administrează examenul respectiv, candidatii care au solicitat recunoastere si echivalare pot depune, în perioada mentionată la alin. (2), o adeverintă eliberată de respectiva institutie/organizatie.

(4) în situatiile mentionate la alin. (3), candidatul care a solicitat recunoasterea si echivalarea rezultatelor examenului poate depune copia legalizată a certificatului până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competentelor digitale - proba D din cadrul sesiunii respective de bacalaureat.

Art. 5. - Pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenele mentionate la art. 2, comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat, următoarele etape:

a) verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoasterea si echivalarea rezultatelor se află printre cele mentionate la art. 2;

b) verifică dacă există copia legalizată a certificatului/diplomei, ca anexă a cererii scrise de recunoastere si echivalare depuse de candidat.

Art. 6. - (1) În cazul candidatilor pentru care sunt îndeplinite toate conditiile mentionate la art. 5, comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale decide recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenul mentionat la art. 2 cu proba de evaluare a competentelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) în cazul candidatilor pentru care nu este îndeplinită cel putin una dintre conditiile mentionate la art. 5, comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale decide respingerea cererii de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examenul mentionat la art. 2 cu proba de evaluare a competentelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat.

Art. 7. - (1) Procedura descrisă la art. 5 si rezultatele finale ale acesteia, stabilite conform art. 6, se consemnează într-un proces-verbal, semnat de presedintele, secretarul si membrii comisiei.

(2) Procesul-verbal cuprinde, sub formă de tabel, următoarele date: numele si prenumele candidatului, denumirea examenului cu recunoastere europeană pentru care candidatul solicită recunoasterea si echivalarea, numărul si data de înregistrare a cererii de recunoastere si echivalare, confirmarea/infirmarea faptului că examenul se află printre cele mentionate la art. 2, existenta/inexistenta copiei legalizate după certificatul ECDL si tipul acestuia - Start sau Complet, precum si rezultatul final al procedurii -sub forma “se aprobă” sau “se respinge” cererea de recunoastere si echivalare. Pentru cererile respinse se mentionează explicit conditia sau conditiile care nu au fost îndeplinite.

(3) Procesul-verbal mentionat la alin. (1) este elaborat în două exemplare originale.

(4) Un exemplar al procesului-verbal mentionat la alin. (1) este păstrat la dosarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, iar al doilea exemplar se transmite comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învătământ liceal si devine anexă a catalogului de examen.

(5) Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la unul dintre examenele mentionate la art. 2 cu proba de evaluare a competentei digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat - se consemnează si în catalogul electronic.

(6) O copie a procesului-verbal mentionat la alin. (1) se afisează la avizierul unitătii de învătământ în care functionează comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, cu cel putin 48 de ore înainte de începerea probei de evaluare a competentelor digitale - proba D din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat.

Art. 8. - (1) Candidatii cărora li se recunosc si li se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obtinute la examenele cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale nu mai sustin proba de evaluare a competentelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) Pentru candidatii aflati în situatia precizată la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competentă digitală, prevăzut de metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat.

(3) Pentru candidatii aflati în situatia precizată la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se înscrie pe diploma de bacalaureat, în rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competentelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat, textul: “examen.............................. (denumirea examenului) . recunoscut si echivalat cu proba D”.

(4) Pentru candidatii aflati în situatia precizată la alin. (1) se mentionează pe diploma de bacalaureat si nivelul de competentă digitală, după cum urmează:

a) “utilizator de nivel mediu”, pentru candidatii care au obtinut certificatul ECDL Start;

b) “utilizator experimentat”, pentru candidatii care au obtinut certificatul ECDL Complet.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale OXYGEN EXPRESS BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 28 septembrie 2010, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale OXYGEN EXPRESS BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială OXYGEN EXPRESS BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Pitesti, Bd. Libertătii nr. 29A, et. 2, judetul Arges, nr. de ordine în registrul comertului J03/842/01.09.2010, cod unic de înregistrare 27339115/01.09.2010, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2010.

Nr. 799.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale SAB BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 28 septembrie 2010, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale SAB BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială SAB BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. C-tin Aricescu nr. 27, bl. 21, sc. 5, et. 1, ap. 62, sectorul 1, nr. de ordine în registrul comertului J40/1902/23.02.2010, cod unic de înregistrare 26558125/2010, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2010.

Nr. 800.


 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, precum si stabilirea numărului de posturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la pozitia 6 din anexa “Lista oficiilor de studii pedologice si agrochimice”, în loc de: “16. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Bucuresti” se va citi: “16. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Giurgiu”.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 920/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru producătorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, în vederea colectării cadavrelor de animale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 4 octombrie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 2 lit. c), în loc de: ,,c) microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii (IMM) - întreprinderile care au sub 250 de angajati si realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detin active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate;” se va citi: ,,c) microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii (IMM) - potrivit anexei nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună, întreprinderi care au sub 250 de angajati si realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detin active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate;”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.