MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 694/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 694         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 octombrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

185. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă si diminuării somajului în anul 2010

 

950. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă si diminuării somajului în anul 2010

 

186. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă

 

951. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă

 

191. - Lege privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

 

956. - Decret pentru promulgarea Legii privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

998. - Hotărâre privind donarea unor bunuri de uz didactic apartinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, către Ministerul Apărării al Republicii Moldova, pentru Institutul Militar al Fortelor Armate

 

1.002. - Hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unui imobil aflat în domeniul public al statului

 

1.004. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 - km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.239. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.630/2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă si diminuării somajului în anul 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13 din 23 februarie 2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă si diminuării somajului în anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 1 martie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2010.

Nr. 185.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă si diminuării somajului în anul 2010

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă si diminuării somajului în anul 2010 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 octombrie 2010.

Nr. 950.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 35 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 15 aprilie 2010, cu următoarea modificare:

- La articolul unic punctul 2, alineatul (11) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(11) Utilizatorii plajelor în scop turistic prevăzuti la alin. (1) încheie contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, pentru unul sau mai multe sezoane estivale, în conditiile legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2010.

Nr. 186.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate de plajă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 octombrie 2010.

Nr. 951.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2010.

Nr. 191.

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, care trec în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea

 

Locul unde sunt situate bunurile

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

Caracteristicile tehnice ale bunurilor

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Municipiul Tulcea, str. Lac Ciuperca, FN, în imediata vecinătate a Gării CFR Călători Tulcea

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Suprafată teren:

- 0,0150 ha Suprafată construită:

- 0,0018 ha Valoarea actualizată a imobilului: 356.077 lei

65007

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 octombrie 2010.

Nr. 956.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind donarea unor bunuri de uz didactic apartinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, către Ministerul Apărării al Republicii Moldova, pentru Institutul Militar al Fortelor Armate

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă donarea unor bunuri de uz didactic apartinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 671,69 lei, către Ministerul Apărării al Republicii Moldova, pentru Institutul Militar al Fortelor Armate.

(2) Bunurile cuprinse în anexă se scad din evidenta cantitativ-valorică a Ministerului Apărării Nationale.

Art. 2. - Cheltuielile necesare pentru ducerea la îndeplinire a activitătii de donare a bunurilor prevăzute în anexă se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale.

Art. 3. - Se autorizează Compania Natională “Romtehnica” - S.A. să îndeplinească formalitătile aferente livrării bunurilor, în numele si pentru Ministerul Apărării Nationale.

Art. 4. - Transportul, manipularea si paza bunurilor se efectuează cu mijloace si forte asigurate de Ministerul Apărării Nationale.

Art. 5. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între părti, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 998.

ANEXA

 

LISTA

bunurilor ce fac obiectul donatiei statului român către Institutul Militar al Fortelor Armate din Republica Moldova

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

Unitatea de măsură

Cantitatea

Valoarea

unitară

(lei)

Valoarea

totală

(lei)

Nivelul de clasificare

1

2

3

4

5

6

7

1.

Memorator pentru cunoasterea munitiilor de infanterie, aruncătoare, artilerie si reactive

buc.

10

6,44

64,40

Nesecret

2.

Manualul de cunoastere M.L.I. 84

buc.

5

6,44

32,20

Nesecret

3.

Constructia autovehiculelor militare cu roti

buc.

10

1,19

11,90

Nesecret

4.

Automobile. Cunoastere, întretinere si reparare. Manual pentru scoli profesionale - anii I, II si III. Meseria sofer mecanic auto

buc.

5

1,28

6,40

Nesecret

5.

Organizarea generală a blindatelor

buc.

5

1,19

5,95

Nesecret

6.

Suspensia si propulsia autovehiculelor rapide pe senile (constructie, teorie calcul)

buc.

5

1,19

5,95

Nesecret

7.

Mecanica autovehiculelor cu roti si cu senile

buc.

29

1,19

34,51

Nesecret

8.

Cinematica si dinamica motoarelor de tractiune

buc.

10

1,19

11,90

Nesecret

9.

Mentenanta autovehiculelor

buc.

2

1,19

2,38

Nesecret

10.

Exploatarea autovehiculelor militare. Diagnoza tehnică si reglaje, volumul III

buc.

20

1,19

23,80

Nesecret

11.

Exploatarea autovehiculelor militare, volumul I

buc.

20

1,19

23,80

Nesecret

12.

Tehnologia reparatiei autovehiculelor, volumul 1

buc.

5

1,19

5,95

Nesecret

13.

Solutii moderne în constructia de automobile

buc.

3

1,19

3,57

Nesecret

14.

Educatia fizică generală si specifică studentilor din învătământul militar superior

buc.

2

1,19

2,38

Nesecret

15.

Transmisia autovehiculelor pe senile

buc.

1

46,72

46,72

Nesecret

16.

Bazele logisticii si asigurării tehnice a actiunilor militare

buc.

1

19,45

19,45

Nesecret

17.

Alpinism militar

buc.

10

0,93

9,30

Nesecret

18.

Karate-Do - autoapărarea

buc.

10

0,822

8,22

Nesecret

19.

Tratat de stiintă militară: volumul 3

buc.

5

20,00

100,00

Nesecret

20.

F.T/I.-2. Manualul pentru luptă al batalionului de infanterie

buc.

 

12,30

12,30

Nesecret

21.

Planificarea actiunilor militare: curs

buc.

 

0,72

0,72

Nesecret

22.

Teoria tragerilor artileriei terestre, volumul 2

buc.

 

0,01

0,01

Nesecret

23.

Sisteme C4I: curs. Securitatea informatiilor în sistemele C4I

buc.

 

2,81

2,81

Nesecret

24.

S.M.G./P.F.-7.1. Regulamentul educatiei fizice militare

buc.

 

1,07

1,07

Nesecret

25.

Instructiuni pentru cunoasterea, întrebuintarea si întretinerea pistolului-mitralieră 7,62 mm model 1963 (AKM)

buc.

2

2,11

4,22

Nesecret

26.

Instructiuni, principii si reguli de tragere cu armamentul de infanterie

buc.

4

2,11

8,44

Nesecret

27.

A-38 Cercetarea si transmisiunile la divizionul si bateria de artilerie

buc.

3

2,11

6,33

Nesecret

28.

Topogeodezie militară modernă, volumul I

buc.

14

2,11

27,44

Nesecret

29.

Topogeodezie militară modernă, volumul II

buc.

14

2,11

27,44

Nesecret

30.

Topografie militară

buc.

50

1,9

95

Nesecret

31.

Tratat de stiintă militară, volumul II

buc.

1

8,3

8,3

Nesecret

32.

Război si antirăzboi

buc.

1

0,85

0,85

Nesecret

 

1

2

3

4

5

6

7

33.

Manualul de cunoastere, păstrare si întretinere a aruncătorului de grenade portativ RPG-7 si a loviturii PG-7V

buc.

2

0,595

1,19

Nesecret

34.

Instructiuni pentru cunoasterea, întrebuintarea si întretinerea mitralierei 7,62 mm model 1966 cu afet usor

buc.

1

0,3375

0,3375

Nesecret

35.

Instructiuni pentru cunoasterea, întrebuintarea si întretinerea mitralierei 7,62 mm model 1966 de pe tanc

buc.

2

1,1

2,2

Nesecret

36.

Descrierea, mânuirea, întretinerea si păstrarea pustii-mitralieră (RPK) 7,62 mm model 1964

buc.

3

0,31

0,93

Nesecret

37.

Instructiuni pentru cunoasterea, întrebuintarea si întretinerea pistolului calibru 9 mm Makarov

buc.

2

0,325

0,65

Nesecret

38.

Manualul de cunoastere TAB-71 M

buc.

4

1,28

5,12

Nesecret

39.

Transportorul amfibiu blindat pe roti TAB-77. Manual descriptiv si de exploatare

buc.

4

1,08

4,32

Nesecret

40.

A-27, Cunoasterea si instructia la obuzierul calibru 152 mm, model 1981

buc.

10

0,6

6

Nesecret

41.

A-27, Regulamentul cunoasterii si serviciului la material, tunul antitanc calibru 100 mm, model 1977

buc.

5

0,42

2,1

Nesecret

42.

A-27, Manualul pentru cunoasterea aruncătorului calibru 120 mm, model 1982 si model 1942

buc.

10

0,32

3,2

Nesecret

43.

Regulamentul educatiei fizice militare

buc.

1

2,3

2,3

Nesecret

44.

Regulamentul educatiei fizice militare

buc.

5

0,31

1,55

Nesecret

45.

Conceptia educatiei fizice si sportului în Armata Română

buc.

10

0,15

1,5

Nesecret

46.

Conceptia educatiei fizice si sportului în Armata Română

buc.

 

0,31

0,31

Nesecret

47.

F.T.-2, Manualul pentru organizarea de stat major si operatii ale fortelor terestre

buc.

 

1,40

1,40

Nesecret

48.

F.T.-11, Instructiuni pentru tragerile cu armamentul de infanterie

buc.

 

1,40

1,40

Nesecret

49.

F.T./I.-2, Manualul pentru luptă al batalionului de infanterie

buc.

 

1,40

1,40

Nesecret

50.

F.T./I.-3, Manualul pentru luptă al companiei de infanterie

buc.

 

1,40

1,40

Nesecret

51.

FT./I.-4.1, Manualul pentru luptă al plutonului de infanterie

buc.

 

1,40

1,40

Nesecret

52.

F.T./I.-4.2, Manualul pentru luptă al plutonului antiblindate mixt

buc.

 

1,40

1,40

Nesecret

53.

FT./I.-5, Manualul pentru luptă al grupei de infanterie

buc.

 

1,40

1,40

Nesecret

54.

F.T./I-6.1, Manualul instructiei infanteristului

buc.

 

1,40

1,40

Nesecret

55.

FT./I-6.2, Manualul pentru cunoasterea si instructia la aruncătorul de grenade si a instalatiilor de lansare rachete antiblindate dirijate

buc.

 

1,40

1,40

Nesecret

56.

F.T./I-8, Manualul instructiei luptătorului

buc.

 

1,40

1,40

Nesecret

57.

FT./CBRN-3, Manualul pentru luptă al companiei din arma Apărare CBRN

buc.

 

1,40

1,40

Nesecret

58.

FT./CBRN-4, Manualul pentru luptă al plutonului din arma Apărare CBRN

buc.

 

1,40

1,40

Nesecret

59.

FT./CBRN-5, Manualul pentru luptă al grupei din arma Apărare CBRN

buc.

 

1,40

1,40

Nesecret

60.

F.T./T.-2, Manualul pentru luptă al batalionului de comunicatii si informatică la nivel divizie

buc.

 

1,40

1,40

Nesecret

61.

FT./T.-3, Manualul pentru luptă al companiei de comunicatii si informatică la nivel brigadă

buc.

 

1,40

1,40

Nesecret

62.

Regulamentul educatiei fizice militare, nr. S.M.G.P.F.-3.9/2007

buc.

 

1,40

1,40

Nesecret

63.

Conceptia privind educatia fizică în fortele terestre, nr. S.M.F.T. 15/2005

buc.

 

1,40

1,40

Nesecret

TOTAL GENERAL:

 

329

 

671,69

 

 

NOTĂ:

Manualele de la nr. crt. 47-63 vor fi asigurate în format electronic, pe suport CD/DVD.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea regimului juridic al unui imobil aflat în domeniul publicai statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.592/2009 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si din concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate “CFR” - S.A. În administrarea Consiliului Local Zlatna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 22 decembrie 2009, coloana nr. 1 “Nr. M.F.” si coloana nr. 2 “Denumirea bunului imobil” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr. M.F.

Denumirea bunului imobil

“147827 (partial)

Teren aferent Regionalei CFR Brasov - linii neinteroperabile/dezafectate”

 

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, aflat în administrarea Consiliului Local Zlatna, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.592/2009, din domeniul public al statului în domeniul public al orasului Zlatna, în scopul amenajării unui parc public.

(2) Suprafata de teren transmisă potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinatie.

(3) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate “CFR” - S.A., având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în domeniul public al orasului Zlatna si în administrarea Consiliului Local Zlatna, în conditiile legii. Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Compania Natională de Căi Ferate “CFR” - S.A. se va modifica în mod corespunzător, conform legislatiei în vigoare.

(2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Părtile interesate îsi vor actualiza în mod corespunzător inventarul domeniului public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 1.002.

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului Local Zlatna, care se transmite în domeniul public al orasului Zlatna si în administrarea Consiliului Local Zlatna

 

Nr. M.F.

Denumirea bunului imobil

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

147827

(partial)

Teren aferent Regionalei CFR Brasov - linii neinteroperabile/dezafectate

Statul român, din administrarea Consiliului Local Zlatna

Orasul Zlatna, în administrarea Consiliului Local Zlatna

Suprafata terenului = 11.760 m2


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate “CFR” - S.A., care se transmite în domeniul public al orasului Zlatna si în administrarea Consiliului Local Zlatna

 

Nr. M.F.

Denumirea bunului imobil

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

147827

(partial)

Teren aferent Regionalei CFR Brasov - linii neinteroperabile/dezafectate

Statul român, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii CIF:13633330

- Compania Natională de Căi Ferate “CFR” - S.A.

CIF: 11054529

Orasul Zlatna, în administrarea Consiliului Local Zlatna

Suprafata terenului = 8.822 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 - km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Legea nr. 184/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 - km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 2. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele prevăzute la art. 1, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 - km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”, suma globală estimată de 5.760 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinatie potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare, la cap. 84.01 “Transporturi”, titlul “Alte transferuri”, pozitia “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

Art. 3. - Suma prevăzută la art. 2 se virează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 1.004.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.630/2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior

 

Luând în considerare Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.630/2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior, precum si propunerile de completări transmise de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 19 si 20 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, al art. 29 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, si al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de masterat,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.630/2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 23 august 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică si se completează după cum urmează:

a) La pozitia 4 “Universitatea din Bucuresti”, numerele curente 3, 6, 8, 11, 14 si 20 se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de credite

“3.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Strategii comunicationale interculturale - literare si lingvistice

ZI

120

[...Interdisciplinar (Limbă si literatură, Limbi moderne aplicate, Studii culturale)

Studii religioase - Texte si traditii

ZI

120

……………………………………………………..

6.

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Psihologie

Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor si serviciilor

ZI

120

……………………………………………………..

8.

Facultatea de Matematică si Informatică

Informatică

Baze de date

ID

120

……………………………………………………..

11.

Facultatea de Sociologie si Asistentă Socială

Sociologie

Studii de securitate

ID

120

……………………………………………………..

14.

Facultatea de Biologie

Biologie

Antropologie evolutionistă

ZI

120

Biologie sistemică

ZI

120

Fiziologie celulară si biofizica membranelor

ZI

120

……………………………………………………..


Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

20.

Departamentul de învătământ la

Distantă, Formare Continuă si Conversie Profesională - CREDIS

Geografie

Geomorfologie si cartografie cu elemente de cadastru

ID

120

Managementul resurselor si activitătilor turistice

ID

120

Stiinta mediului

Evaluarea integrată a stării mediului

ID

120”

 

b) La pozitia 5 “Universitatea de Medicină si Farmacie «Carol Davila» din Bucuresti”, după numărul curent 1 se introduce un nou număr curent, numărul curent 2, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Numărul

de credite

“2.

Facultatea de Medicină

Sănătate

Cercetări si interventii operationale în managementul serviciilor medico-sociale si al sănătătii

ZI

120

Managementul sănătătii publice si al serviciilor de sănătate

ZI

60”

 

c) La pozitia 10 “Universitatea Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti”, numărul curent 1 se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

.1.

Facultatea \de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Educatie fizică si activităti motrice de timp liber

ZI

120”

 

d) La pozitia 11 “Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti”, numărul curent 4 se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“4.

Departamentul de Relatii

Internationale si Integrare Europeană

Stiinte politice

[...]

Securitate si diplomatie (în limba engleză - Security and diplomacy)

ZI

120”

 

e) La pozitia 16 “Universitatea «Transilvania» din Brasov”, numărul curent 3, programul de studiu de master acreditat “Scriere creatoare si traducere literară” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“3.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Inovare culturală

ZI

120”

 

f) La pozitia 16 “Universitatea «Transilvania» din Brasov”, după numărul curent 17 se introduce un nou număr curent, numărul curent 18, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“18.

Facultatea de Medicină

Sănătate

Managementul infectiilor nosocomiale

ZI

120

Managementul strategiilor preventive si politici sanitare

ZI

120

Managementul si strategiile îngrijirilor paliative

ZI

120”


g) La pozitia 17 “Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca”, numerele curente 1 si 3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“1.

Facultatea de Agricultură

Ingineria produselor alimentare

Sisteme de procesare si controlul calitătii produselor alimentare [...]

ZI/ID

120

……………………………………………………..

3.

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Zootehnie [...]

Managementul cresterii animalelor si acvacultura [...]

ZI

120”

 

h) La pozitia 21 “Universitatea «Ovidius» din Constanta”, numerele curente 9 si 12 se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Nu Numărul de

credite

“9.

Facultatea de Litere

Limbi moderne aplicate

Traductologie, terminologie, comunicare (engleză, franceză, italiană, germană, turcă)

ZI

120

……………………………………………………..

12.

Facultatea de Constructii

Inginerie civilă [...]

Ingineria structurilor de constructii

ZI

90”

 

i) La pozitia 23 “Universitatea din Craiova”, numărul curent 5 se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“5.

Facultatea de Chimie

Stiinta mediului

Calitatea mediului

ZI

120”

 

j) La pozitia 25 “Universitatea «Dunărea de Jos» din Galati”, numărul curent 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

.1.

Facultatea de Arhitectură Navală

Arhitectură navală

Arhitectură navală (în limba engleză)

ZI

120”

 

k) La pozitia 26 “ Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din lasi”, numerele curente 5 si 8 se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“5.

Facultatea de Mecanică

[...] Ingineria autovehiculelor

Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere

ZI

120

Siguranta si performantele circulatiei rutiere

ZI

120

……………………………………………………..

8.

Facultatea de Inginerie Chimică si Protectia Mediului

Ingineria mediului

[...] Managementul mediului si energie durabilă (în limba engleză)

ZI

120”


l) La pozitia 27 “Universitatea «Al. I. Cuza» din lasi”, numărul curent 5 se modifică si se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“5.

Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice

Stiinte politice

Studii de dezvoltare internatională (în limba engleză)

ZI

120”

 

m) La pozitia 32 “Universitatea din Pitesti”, numerele curente 4, 8 si 9 se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“4.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Limbi moderne si comunicare internatională (limba franceză-limba engleză-limba română)

ZI

120

……………………………………………………..

8.

Facultatea de Stiinte Socioumane

Stiinte ale comunicării

Comunicare organizatională

ZI

120

9.

Facultatea de Stiinte

Interdisciplinar (Biologie, Horticultura, Ecologie si protectia mediului)

Aplicatii ale biotehnologiilor în horticultura si protectia mediului

ZI

120

Protectia plantelor

ZI

120”

 

n) La pozitia 35 “Universitatea «Lucian Blaga» din Sibiu”, numărul curent 2 se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“2.

Facultatea de Litere si Arte

Limbă si literatură

Limba franceză pentru obiective didactice

ZI

120

Limba si literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză)

ZI

120”

 

o) La pozitia 36 “Universitatea «Stefan cel Mare» din Suceava”, numărul curent 8 se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“8.

Facultatea de Inginerie Electrică si

Stiinta Calculatoarelor

Inginerie electrică

Tehnici avansate în masini si actionări electrice

ZI

120

Inginerie energetică

Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice

ZI

120”

 

p) La pozitia 37”Universitatea «Valahia» din Târgoviste”, numărul curent 6 se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“6.

Facultatea de Stiinte si Arte

Matematică

Matematică didactică

ZI

120”


q) La pozitia 38 “Universitatea «Constantin Brâncusi» din Târgu Jiu”, după numărul curent 4 se introduce un nou număr curent, numărul curent 5, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“5.

Facultatea de Litere si Stiinte Sociale

Stiinte administrative

Administrarea si conducerea unitătilor de învătământ

ZI

120”

 

r) La pozitia 45 “Universitatea de Medicină si Farmacie «Victor Babes» din Timisoara”, numărul curent 1 se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“1.

Facultatea de Medicină

Sănătate

Laseri în medicina dentară (în limba engleză)

ZI

120”

 

s) După pozitia 51 “Academia Fortelor Terestre «Nicolae Bălcescu» din Sibiu” se introduc două noi pozitii, pozitiile 52 si 53, cu următorul cuprins:

 

“52. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

1.

Facultatea de Constructii

Inginerie civilă

Inginerie structurală

ZI

120

 

53. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ SI FARMACIE «IULIU HATIEGANU» DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

1.

Facultatea de Farmacie

Sănătate

Toxicologia medicamentului si a mediului

ZI

60”

 

2. Anexa nr. 2 se modifică si se completează după cum urmează:

 

a) La pozitia 1 “Universitatea Crestină «Dimitrie Cantemir» din Bucuresti”, numărul curent 7 se completează si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“7.

Facultatea de Stiinte Economice din Cluj-Napoca

Finante

Management financiar bancar

ZI

120”

 

b) La pozitia 1 “Universitatea Crestină «Dimitrie Cantemir» din Bucuresti”, după numărul curent 9 se introduce un nou număr curent, numărul curent 10, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“10.

Facultatea de Stiinte Politice

Stiinte politice

Relatii politice internationale

ZI

120”

 

c) La pozitia 2 “ Universitatea «Titu Maiorescu» din Bucuresti”, numărul curent 1 se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“1.

Facultatea de Drept

Drept

Drept civil si drept procesual civil aprofundat

ZI

60”


d) La pozitia 4 “Universitatea Româno- Americană din Bucuresti”, numerele curente 3 si 4 se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“3.

Facultatea de Management - Marketing

Management [...]

Managementul informatiilor

ZI

120

4.

Facultatea de Relatii Comerciale si

Financiar-Bancare Interne si Internationale

Finante

Politici si practici fiscale

ZI

120”

 

e) La pozitia 7”Universitatea «Spiru Haret» din Bucuresti”, după numărul curent 13 se introduc două noi numere curente, numerele curente 14 si 15, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“14.

Facultatea de Marketing si Afaceri

Economice Internationale

Marketing

Marketing, comunicare si relatii publice în afaceri

ZI

120

15.

Facultatea de Sociologie - Psihologie

Psihologie

Psihologie judiciară si victimologie

ZI

120

Sociologie

Management organizational si al resurselor umane

ZI

120”

 

f) La pozitia 8 “Universitatea Ecologică din Bucuresti”, numerele curente 1,4 si 5 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul de

credite

“1.

Facultatea de Drept si Stiinte

Drept

Stiinte penale si criminalistică

ZI

90

Conducere si organizare judiciară

ZI

90

Drept social român si european

ZI

90

Dreptul informatiilor si al securitătii private

ZI

90

Drept intern si international al mediului

ZI

90

Dreptul afacerilor

ZI

90

Drept international si drept comunitar

ZI

90

……………………………………………………..

4.

 

 

 

Facultatea de Stiinte Economice

Finante

 

 

 

Management financiar

ZI

120

 

 

 

Finantarea protectiei sociale

ZI

120

Managementul financiar al mediului

ZI

120

5.

 

 

Facultatea de Ecologie si Protectia

Mediului

 

 

Stiinta mediului

 

 

Gestionarea efectelor schimbărilor climatice

ZI

120

Managementul resurselor naturale

ZI

120”


g) La pozitia 8 “Universitatea Ecologică din Bucuresti”, numărul curent 8 se abrogă.

h) La pozitia 20 “Universitatea «Emanuel» din Oradea”, numărul curent 1 se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

“1.

Facultatea de Teologie

Teologie

Artă muzicală

ZI

120”

 

i) La pozitia 20 “Universitatea «Emanuel» din Oradea”, după numărul curent 1 se introduce un nou număr curent, numărul curent 2, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de

învătământ

Numărul

de credite

“2.

Facultatea de Management

Management

Management antreprenorial

ZI

120”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală învătământ superior si institutiile de învătământ superior mentionate în prezentul ordin vor pune în aplicare prevederile acestuia.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2010.

Nr. 5.239.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.