MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 688/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 688         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 octombrie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

942. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

943. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.021 din 14 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7201 din Codul de procedură civilă, art. 7 din Codul comercial si art. 1294 din Codul civil

 

Decizia nr. 1.079 din 16 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 4 alin. (2) si art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

792. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea componentei, a atributiilor si a Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de atestare, disciplină si solutionare a contestatiilor privind auditul de sigurantă rutieră, precum si a Metodologiei de atestare a auditorilor de sigurantă rutieră

 

953. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării echipamentelor radio “izolator telefon mobil GDT007 bruiaj GSM Pocket R10, izolator telefon mobil GDT007 bruiaj GSM R50, izolator video GDT007 bruiaj cameră wireless mini R10, transceiver Kewood TK 1118, Kit GDT007 microcameră în nasture wireless 500 m, Kit GDT007 microcameră wireless Pix 100 m+receiver USB”, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială INVENT GADGET 007 - S.R.L.

 

1.491. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea unor acte normative

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

172. - Hotărâre privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari

 

173. - Hotărâre privind aprobarea Regulilor de organizare si desfăsurare a examenului de competentă profesională pentru atribuirea calitătii de auditor financiar

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

33. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la construirea primului avion cu reactie de către Henri Coandă


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului culturii si patrimoniului national, în semn de înaltă apreciere pentru contributia avută în domeniul istoriei ideilor, pentru talentul si originalitatea dovedite în cercetarea marilor teme ale culturii contemporane, contribuind pe această cale la animarea vietii intelectuale românesti si la promovarea libertătii de gândire si exprimare în acord cu principiile democratiei,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului Horia-Roman Patapievici, scriitor, presedinte al Institutului Cultural Român.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 8 octombrie 2010.

Nr. 942.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii si patrimoniului national,

în semn de înaltă apreciere pentru talentul de care au dat dovadă în întreaga lor carieră, pentru valoarea, originalitatea si unicitatea operei lor literare, contribuind pe această cale la animarea vietii intelectuale românesti si la promovarea culturii în rândul publicului larg,

Presedintele României decretează:

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria A “Literatura”:

1. doamnei Adriana Bittel, scriitoare;

2. doamnei Doina Constantinescu (Doina Cetea), scriitoare;

3. domnului Gabriel Chifu, scriitor;

4. domnului Cassian Măria Spiridon, scriitor;

5. domnului Ionel Mircea Vartic, critic literar.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Culturalîn grad de Ofiter, Categoria A “Literatura”:

1. domnului Adrian Alui Gheorghe, scriitor;

2. domnului Dumitru Chioaru, scriitor;

3. domnului Horia-Răzvan Gîrbea, scriitor;

4. domnului Nicolae Oprea, scriitor;

5. doamnei Irina Poantă (Irina Petras), scriitoare;

6. domnului Gheorghe Pop Silaghi (George Vulturescu), scriitor;

7. domnului Adrian Popescu-Roman, scriitor;

8. domnului Alexandru Vlad, scriitor.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria A “Literatura”:

1. doamnei Adriana Babeti, scriitoare;

2. domnului Leo Butnaru, scriitor;

3. domnului Vasile Dan, scriitor;

4. domnului Alexandru Dobrescu, scriitor;

5. domnului Ion Bogdan Lefter, scriitor;

6. domnului Mircea Oprită, scriitor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 8 octombrie 2010.

Nr. 943.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.021

din 14 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7201 din Codul de procedură civilă, art. 7 din Codul comercial si art. 1294 din Codul civil

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Cristina Toma - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7201 din Codul de procedură civilă, art. 7 din Codul comercial si art. 1294 din Codul civil, exceptie ridicată de PFA Sburlan Valerica Lavinia în Dosarul nr. 26.115/212/2008 al Judecătoriei Constanta - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind inadmisibilă, întrucât critica autorului priveste aspecte ce tin de aplicarea legii de către instanta de judecată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 26.115/212/2008, Judecătoria Constanta - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7201 din Codul de procedură civilă, art. 7 din Codul comercial si art. 1294 din Codul civil.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de PFA Sburlan Valerica Lavinia într-o cauză civilă ce are ca obiect o actiune în răspundere contractuală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia relevă aspecte ce tin de interpretarea si aplicarea legii de către instanta de judecată, fără a arăta în ce mod textele considerate a fi neconstitutionale încalcă prevederile din Constitutie invocate.

Judecătoria Constanta - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând în acest sens că dispozitiile de lege criticate nu încalcă prevederile din Constitutie invocate, ci constituie o garantie a acestora.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7201 din Codul de procedură civilă, art. 7 din Codul comercial si art. 1294 din Codul civil, având următorul continut:

- Art. 7201 din Codul de procedură civilă: “în procesele si cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul va încerca solutionarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte.

În scopul arătat la alin. 1, reclamantul va convoca partea adversă, comunicându-i în scris pretentiile sale si temeiul lor legal, precum si toate actele doveditoare pe care se sprijină acestea. Convocarea se va face prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire, prin telegramă, telex, fax sau orice alt mijloc de comunicare care asigură trimiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Convocarea se poate face si prin înmânarea înscrisurilor sub semnătură de primire.

Data convocării pentru conciliere nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate potrivit alin. 2.

Rezultatul concilierii se va consemna într-un înscris cu arătarea pretentiilor reciproce referitoare la obiectul litigiului si a punctului de vedere al fiecărei părti.

Înscrisul despre rezultatul concilierii ori, în cazul în care pârâtul nu a dat curs convocării prevăzute la alin. 2, dovada că de la data primirii acestei convocări au trecut 30 de zile se anexează la cererea de chemare în judecată.”;

- Art. 7 din Codul comercial: “Sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, având comertul ca o profesiune obisnuită, si societătile comerciale.”;

- Art. 1.294 din Codul civil: “Vinderea este o conventie prin care două părti se obligă între sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta a plăti celei dintâi pretul lui”.

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 44 alin. (2) teza întâi si (8) referitor la dreptul de proprietate privată, art. 45 privind libertatea economică, art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, art. 56 privind contributiile financiare, art. 57 referitor la exercitarea drepturilor si a libertătilor si art. 135 alin. (1) si (2) lit. a) privind economia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia relevă aspecte ce tin de interpretarea si aplicarea legii de către instanta de judecată, fără a arăta în ce mod textele considerate a fi neconstitutionale încalcă prevederile din Constitutie invocate. În numeroase rânduri, Curtea Constitutională a statuat că aplicarea si interpretarea legii de către instantele de judecată nu reprezintă o problemă de constitutionalitate, astfel încât exceptia este inadmisibilă. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, “Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate”, astfel încât, si sub acest aspect, exceptia de neconstitutionalitate apare ca fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7201 din Codul de procedură civilă, art. 7 din Codul comercial si art. 1294 din Codul civil, exceptie ridicată de PFASburlan Valerica Lavinia în Dosarul nr. 26.115/212/2008 al Judecătoriei Constanta - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.079

din 16 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 4 alin. (2) si art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 4 alin. (2) si art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie invocată de Societatea Comercial㠓Suki Group” - S.A. în Dosarul nr. 11.255/300/2009 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 19 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 11.255/300/2009, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 4 alin. (2) si art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie invocată de Societatea Comercial㠓Suki Group” - S.A.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textele de lege criticate încalcă liberul acces la justitie deoarece “permit instantei de judecată să solutioneze o cauză fără a-si exercita obligatia de aflare a adevărului, doar pe baza sustinerilor subiective ale creditoarei, fără ca debitoarea să poată administra probe în apărare, ducând la emiterea titlului executoriu în urma unui proces sumar”. În plus, aceste dispozitii încalcă prevederile constitutionale referitoare la accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, deoarece nu oferă debitorului posibilitatea să se folosească de toate mijloacele legale pentru a-si apăra interesele si pentru a duce la solutionarea în mod echitabil a cauzei deduse judecătii.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, “întrucât creantele certe, lichide si exigibile care fac obiectul Ordonantei Guvernului nr. 5/2001, prin aceste caractere, justifică reglementarea unei proceduri speciale de realizare, mai rapide, si cu o probatiune redusă la înscrisuri, care însă asigură în totalitate dreptul la apărare, la un proces echitabil, dreptul de proprietate, accesul la justitie si nu creează nicio discriminare, fiind vorba de situatii distincte, care permit solutii diferite”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1, art. 4 alin. (2) si art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, având următorul cuprins:

- Art. 1: “(1) Procedura somatiei de plată se desfăsoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege si care atestă drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestatii.

(2) Suma ce reprezintă obligatia prevăzută la alin. (1), precum si dobânzile, majorările sau penalitătile datorate potrivit legii se actualizează în raport cu rata inflatiei aplicabilă la data plătii efective.”;

- Art. 4 alin. (2): “În toate cazurile, pentru solutionarea cererii, judecătorul dispune citarea părtilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lămuriri, precum si pentru a stărui în efectuarea plătii sumei datorate de debitor ori pentru întelegerea părtilor asupra modalitătilor de plată.”;

- Art. 6 alin. (1): “Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în conditiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lămuririlor părtilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4. [...]”.

În opinia autorului exceptiei, prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil si ale art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat, prin numeroase decizii, cu privire la constitutionalitatea art. 1, art. 4 alin. (2) si a art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, prin raportare la aceleasi texte din Constitutie si cu o motivare asemănătoare celor din prezenta cauză. În acest sens sunt, de exemplu: Decizia nr. 244 din 20 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 26 aprilie 2007, Decizia nr. 251 din 15 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004, Decizia nr. 348 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 27 noiembrie 2003, sau Decizia nr. 173 din 6 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003, prin care, pentru considerentele acolo retinute, Curtea a respins exceptiile de neconstitutionalitate invocate. Tot astfel, prin Decizia nr. 1.148 din 4 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2008, respingând exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei Guvernului nr. 5/2001, în ansamblul său, precum si, în special, a dispozitiilor art. 1, ale art. 4 alin. (2), ale art. 6 alin. (1), (2) si (4), ale art. 8 alin. (1) si (2) si ale art. 10 din această ordonantă, Curtea a răspuns unor critici similare celor formulate în prezenta cauză.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată de Curte prin deciziile mentionate, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 4 alin. (2) si art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie invocată de Societatea Comercial㠓Suki Group” - S.A. în Dosarul nr. 11.255/300/2009 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea componentei, a atributiilor si a Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de atestare, disciplină si solutionare a contestatiilor privind auditul de sigurantă rutieră, precum si a Metodologiei de atestare a auditorilor de sigurantă rutieră

În temeiul prevederilor art. 6, art. 7 alin. (3) si art. 21 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutieră, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a comisiei de atestare, disciplină si solutionare a contestatiilor privind auditul de sigurantă rutieră, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de atestare a auditorilor de sigurantă rutieră, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Modelul atestatului de auditor de sigurantă rutieră este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 6 octombrie 2010.

Nr. 792.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a comisiei de atestare, disciplină si solutionare a contestatiilor privind auditul de sigurantă rutieră

 

CAPITOLUL I

Reguli generale privind organizarea si functionarea comisiei de atestare, disciplină si solutionare a contestatiilor privind auditul de sigurantă rutieră

 

Art. 1. - Comisia de atestare, disciplină si solutionare a contestatiilor privind auditul de sigurantă rutieră, înfiintată prin Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutieră, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Comisia, îsi desfăsoară activitatea în subordinea secretarului de stat coordonator al domeniului de transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI).

Art. 2. - (1) Comisia are în componentă 9 membri, după cum urmează:

a) secretarul de stat coordonator al domeniului de transport rutier din cadrul MTI, în calitate de presedinte al Comisiei;

b) directorul general al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., în calitate de vicepresedinte al Comisiei;

c) un reprezentant al Directiei transport rutier - MTI;

d) 2 reprezentanti ai Directiei generale infrastructură rutieră si concesiuni - MTI;

e) 2 reprezentanti ai Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.;

f) 2 auditori de sigurantă rutieră.

(2) în cazul în care unul sau mai multi membri nu pot participa din motive întemeiate la sedintele Comisiei, acestia sunt înlocuiti de membri supleanti.

(3) Membrii si membrii supleanti prevăzuti la alin. (1) lit. c)-f) sunt numiti prin decizie de secretarul de stat coordonator al domeniului de transport rutier din cadrul MTI, la propunerea directorului general al Autoritătii Rutiere Române- A.R.R.

Art. 3. - Comisia se organizează si functionează potrivit prezentului regulament.

Art. 4. - (1) Comisia îndeplineste următoarele atributii:

a) examinarea si evaluarea candidatilor în vederea atestării ca auditori de sigurantă rutieră;

b) verificarea îndeplinirii conditiilor legale si atestarea calitătii de auditor de sigurantă rutieră, în conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 265/2008, cu modificările si completările ulterioare;

c) comunicarea către conducerea Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. a numelor si datelor de identificare ale persoanelor care au obtinut atestatul de auditor de sigurantă rutieră, în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor de sigurantă rutieră;

d) recunoasterea automată a documentului emis de autoritatea competentă din statul de origine, în cazul cetăteanului unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat apartinând Spatiului Economic European, care a dobândit calitatea de auditor de sigurantă rutieră în unul dintre aceste state, si în baza căruia cetăteanul exercită legal profesia;

e) dispunerea încetării calitătii de auditor, în conditiile legii;


f) analizarea si solutionarea, în conditiile legii, a contestatiilor privind raportul de audit de sigurantă rutieră;

g) analiza abaterilor auditorilor de sigurantă rutieră si înaintarea către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., după caz, a propunerilor de sanctionare a acestora;

h) înaintarea către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a propunerilor de îmbunătătire a procedurilor si metodologiilor de lucru în vederea cresterii calitătii activitătii auditorilor de sigurantă rutieră.

(2) Pentru exercitarea acestor atributii, Comisia emite decizii si rezolutii.

(3) Deciziile si rezolutiile care se supun la vot se adoptă cu majoritate simplă.

Art. 5. - Prima sedintă a Comisiei are loc în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 6. - Presedintele Comisiei îndeplineste următoarele atributii principale:

a) prezidează si conduce sedintele Comisiei;

b) convoacă, prin intermediul secretariatului Comisiei (denumit în continuare secretariat), sedintele acesteia;

c) stabileste sarcinile ce revin fiecărui membru;

d) în scopul realizării atributiilor Comisiei, dispune efectuarea anumitor activităti de către membrii specialisti din Comisie si stabileste programul pentru respectivele activităti;

e) reprezintă Comisia în relatiile cu persoanele fizice si juridice.

Art. 7. - Comisia se întruneste ori de câte ori este necesar, în sedinte ordinare, la convocarea presedintelui. Convocarea se va efectua prin secretariat si va fi însotită de ordinea de zi.

Art. 8. - (1) Membrii Comisiei îsi păstrează calitatea pe care o au în cadrul autoritătilor/institutiilor de la care provin, precum si toate drepturile ce decurg din această calitate.

(2) Membrii Comisiei care detin si calitatea de auditori de sigurantă rutieră nu pot desfăsura activităti de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere, audit de sigurantă rutieră si inspectie de sigurantă, în perioada pentru care sunt nominalizati ca membri în Comisie.

Art. 9. - (1) Membrii si/sau membrii supleanti participanti la activitătile Comisiei sunt remunerati cu o indemnizatie lunară în cuantum de 10% din salariul brut al directorului general al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

(2) Plata indemnizatiei lunare este conditionată de participarea la cel putin o activitate a Comisiei în luna de referintă, respectiv la cel putin o sedintă sau la cel putin o activitate de atestare profesională a auditorilor de sigurantă rutieră prevăzută la art. 3 alin. (3), (8) sau (9) din anexa nr. 2 ia ordin.

(3) Plata indemnizatiei va fi suportată din bugetul Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

Art. 10. - (1) în desfăsurarea activitătii Comisia este asistată de secretariat, care va fi asigurat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

(2) Secretariatul are următoarele atributii principale:

a) pregăteste si distribuie materialele necesare bunei desfăsurări a sedintelor Comisiei;

b) primeste si înregistrează orice documente destinate Comisiei;

c) oferă asistentă tehnică în vederea bunei desfăsurări a sedintelor Comisiei;

d) îndeplineste procedurile de citare a părtilor în cazul cercetărilor abaterilor disciplinare si solutionării contestatiilor la raportul de audit de sigurantă rutieră;

e) comunică membrilor Comisiei orice informatie sau document relevant pentru activitatea acestora;

f) redactează minuta sedintelor Comisiei, precum si deciziile si rezolutiile Comisiei, care vor fi semnate de către presedinte;

g) înregistrează, gestionează si arhivează corespondenta, documentele emise de Comisie, cele legate de activitatea Comisiei, minutele sedintelor, deciziile si rezolutiile Comisiei;

h) întocmeste si păstrează registrul unic de înregistrare a minutelor întocmite în urma sedintelor Comisiei si registrul unic de sanctiuni aplicate auditorilor de sigurantă rutieră.

(3) Secretariatul are activitate permanentă, membrii acestuia desfăsurându-si activitatea în plus fată de atributiile de bază, fără remunerare suplimentară.

 

CAPITOLUL II

Reguli de solutionare a contestatiilor privind raportul de audit de sigurantă rutieră si de analiză disciplinară a activitătii auditorilor

 

Art. 11. - Comisia solutionează contestatiile depuse potrivit art. 14 alin. (3) din Legea nr. 265/2008, cu modificările si completările ulterioare, si analizează disciplinar activitatea auditorilor de sigurantă rutieră din perspectiva respectării prevederilor legii si ale regulilor si metodologiilor de lucru, în baza sesizărilor depuse la secretariat.

Art. 12. - (1) Presedintele desemnează 2 membri în scopul întocmirii unui referat asupra contestatiei sau situatiei investigate.

(2) în vederea clarificării aspectelor contestate sau investigate, membrii desemnati să elaboreze referatul prevăzut la alin. (1) vor analiza toate materialele referitoare la cauză, putând solicita contestatarului, auditorului si/sau tertilor, al căror punct de vedere poate fi relevant pentru solutionarea contestatiei, să furnizeze în scris anumite precizări.

(3) Referatul trebuie finalizat si prezentat în plenul Comisiei în maximum 30 de zile de la data contestatiei sau sesizării. Pe baza referatului, la încheierea sedintei Comisia va adopta o decizie finală.

(4) în cazul contestatiilor la rapoartele de audit de sigurantă rutieră, un exemplar original al deciziei va fi anexat la raportul de audit de sigurantă rutieră contestat. Prevederile privind eliminarea riscurilor continute în decizia Comisiei au caracter obligatoriu pentru investitor.

(5) Termenul prevăzut la alin. (3) nu poate fi depăsit. În cazul în care precizările solicitate conform alin. (2) nu sunt primite în termen, Comisia va decide în lipsa acestora.

(6) în cazul în care aspecte din contestatie se admit, Comisia înaintează către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. propuneri de sanctionare a auditorilor de sigurantă rutieră si/sau, după caz, de îmbunătătire a procedurilor si metodologiilor de lucru în vederea cresterii calitătii activitătii auditorilor de sigurantă rutieră.

(7) Măsurile disciplinare pe care le poate propune Comisia sunt:

a) cele prevăzute de Legea nr. 265/2008, cu modificările si completările ulterioare, în cazurile prevăzute de aceasta; sau

b) restrictionarea până la 6 luni a nominalizării auditorului de sigurantă rutieră la prestarea activitătilor de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere, audit de sigurantă rutieră si inspectie de sigurantă, în cazul nerespectării procedurilor si metodologiilor de lucru stabilite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Art. 13. - Secretariatul comunică decizia Comisiei celor interesati în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse.


 

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

de atestare a auditorilor de sigurantă rutieră

 

Art. 1. - (1) în vederea atestării calitătii de auditor de sigurantă rutieră, candidatii trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutieră, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Documentele prevăzute la art. 2, împreună cu dosarele depuse de cursanti la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în vederea înscrierii la cursurile pentru formarea auditorilor de sigurantă rutieră, care contin copii ale documentelor doveditoare privind îndeplinirea de către candidati a conditiilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 265/2008, cu modificările si completările ulterioare, vor fi prezentate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. comisiei de atestare, disciplină si solutionare a contestatiilor privind auditul de sigurantă rutieră (Comisia) în vederea verificării acestora.

Art. 2. - În vederea participării la examen, cursantii trebuie să depună la sediul Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., cu cel putin 5 zile înainte de data stabilită pentru examen:

a) adeverinta de frecventare a cursurilor de formare a auditorilor de sigurantă rutieră, eliberată de institutia care a organizat cursurile; si

b) dovada plătii taxei pentru sustinerea examenului, în valoare de 400 lei.

Art. 3. - (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va stabili data si locul de desfăsurare a examenului de atestare a calitătii de auditor de sigurantă rutieră si le va afisa pe pagina electronică a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. cu cel putin 10 zile înainte de data stabilită.

(2) Tematica examenului va fi elaborată de Comisie si va fi afisată pe pagina electronică a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. cu cel putin 10 zile înainte de data stabilită pentru sustinerea examenului.

(3) Examenul în fata Comisiei este compus din două probe eliminatorii, astfel:

a) o probă scrisă formată dintr-un chestionar cu 100 de întrebări deschise;

b) un studiu de caz la care candidatii vor răspunde în scris si care va fi sustinut si oral.

(4) Subiectele si durata examenului se stabilesc de către Comisie.

(5) Sunt declarati admisi la examen candidatii care:

a) răspund corect la minimum 90 dintre întrebările cuprinse în chestionar;

b) realizează un punctaj de minimum 90% din punctajul maxim posibil la studiul de caz.

(6) Rezultatele examenului se comunică în aceeasi zi, prin afisare la locul desfăsurării examenului.

(7) Contestatiile adresate Comisiei se formulează si se depun în termen de maximum 3 zile lucrătoare la sediul Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

(8) Contestatiile vor fi solutionate în maximum două zile lucrătoare de la data expirării perioadei de depunere a contestatiilor de către o comisie alcătuită din 3 membri sau membri supleanti din Comisie, care nu au participat la prima examinare, numiti de secretarul de stat coordonator al domeniului de transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(9) Candidatii respinsi la examen vor putea sustine o reexaminare în fata Comisiei la data si locul indicate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., dar nu mai târziu de 20 de zile lucrătoare de la data examenului, în contul taxei de participare plătite cu ocazia primei examinări.

(10) Candidatii respinsi la reexaminare pot sustine un nou examen numai după ce frecventează un nou curs pentru formarea auditorilor de sigurantă rutieră.

Art. 4. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va elibera candidatilor admisi atestatul de auditor de sigurantă rutieră, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la ordin, după ce va fi făcută dovada plătii taxei pentru eliberarea atestatului, în valoare de 100 lei.

Art. 5. - Taxele încasate în conformitate cu art. 2 lit. b) si art. 4 se fac venit la bugetul Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

Art. 6. - În vederea înscrierii în Registrul auditorilor de sigurantă rutieră si eliberării atestatului de auditor de sigurantă rutieră, Comisia comunică Autoritătii Rutiere Române- A.R.R. tabelul cu numele si datele de identificare ale candidatilor admisi la examenul prevăzut la art. 3, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data desfăsurării acestuia.

Art. 7. - În situatiile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 265/2008, cu modificările si completările ulterioare, Comisia dispune încetarea calitătii de auditor de sigurantă rutieră si comunică situatia către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în vederea radierii numelui din Registrul auditorilor de sigurantă rutieră.


 

ANEXA Nr. 3*)

 

- Model -

 

- fat㠖


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.


 

- verso –

 

Mentiuni privitoare la cursurile de instruire periodică (iP) si perfectionare profesională (PP) la care a participat titularul:

 

Tip curs /

Perioada /

/

Furnizor

 

Tip curs /

Perioada /

Furnizor

 

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.

................/

/ ........................................

LS.


MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

privind retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării echipamentelor radio “izolator telefon mobil GDT007 bruiaj GSM Pocket R10, izolator telefon mobil GDT007 bruiaj GSM R50, izolator video GDT007 bruiaj cameră wireless mini R10, transceiver Kewood TK 1118, Kit GDT007 microcameră în nasture wireless 500 m, Kit GDT007 microcameră wireless Pix 100 m+receiver USB”, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială INVENT GADGET 007 - S.R.L.

 

Având în vedere încălcarea de către Societatea Comercială INVENT GADGET 007 - S.R.L. a prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b), alin. (2), respectiv ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, republicată,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), ale art. 38 alin. (1)si (3) lit. c), ale art. 39 lit. a) si ale art. 42 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, republicată, precum si ale art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se dispune retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării echipamentelor radio “izolator telefon mobil GDT007bruiaj GSM Pocket R10, izolator telefon mobil GDT007 bruiaj GSM R50, izolator video GDT007 bruiaj cameră wireless mini R10, transceiver Kewood TK 1118, Kit GDT007 microcameră în nasture wireless 500 m, Kit GDT007 microcameră wireless Pix 100 m+receiver USB”, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială INVENT GADGET 007 - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Boitei nr. 12, parter, sectorul 4, cod unic de înregistrare 22439997, înregistrată la registrul comertului cu nr. J40/17604/2007.

Art. 2. - În vederea aplicării dispozitiilor prezentului ordin, precum si a art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, republicată, se notifică Societătii Comerciale INVENT GADGET 007 -S.R.L.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

 

Bucuresti, 23 septembrie 2010.

Nr. 953.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea unor acte normative

În temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - În tot cuprinsul Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 105/2003 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor- NTLH - 040 si aprobarea componentelor nominale ale comisiei centrale si comisiilor teritoriale de avizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările si completările ulterioare, sintagma “secretarul de stat pentru ape” se modifică si se înlocuieste cu sintagma “directorul general al Autoritătii pentru Inundatii si Managementul Apelor”.

Art. II. - În tot cuprinsul Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 114/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importantă Asi B - NTLH-014 si a Procedurii de avizare a specialistilor pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importantă C si D - NTLH-015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 19 iunie 2002, sintagma “secretarul de stat pentru ape” se modifică si se înlocuieste cu sintagma “directorul general al Autoritătii pentru Inundatii si Managementul Apelor”.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Marin Anton,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 septembrie 2010.

Nr. 1.491.


ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) si art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din data de 25 august 2010, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Normele de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul admitere, pregătire continuă si stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 110/2008 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2008.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 172.

 

ANEXĂ

 

NORME

de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme sunt adoptate în baza Standardului international de educatie nr. 7 privind dezvoltarea profesională continuă, denumit în continuare IES 7, emis de Federatia Internatională a Contabililor (IFAC).

Art. 2. - Prezentele norme conduc la aplicarea conceptului de pregătire profesională continuă si se referă la activitătile de învătământ care dezvoltă si mentin capacitătile ce permit auditorilor financiari să lucreze cu competentă în cadrul profesiei lor.

Art. 3. - Prezentele norme preiau, dezvoltă si adaptează cerintele IES 7 privind implementarea si derularea Programului de pregătire profesională continuă.

Art. 4. - Obiectivul pregătirii profesionale continue este acela de a mentine competenta profesională a auditorilor financiari în vederea realizării activitătii de audit financiar conform cerintelor standardelor, normelor si regulilor din domeniu.

Art. 5. - Autoritatea competentă pentru calificările educationale, organizarea pregătirii profesionale continue, examinarea competentei profesionale, în conformitate cu standardele educationale emise de IFAC, este Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera.

 

CAPITOLUL II

Aria de cuprindere a pregătirii profesionale continue

 

Art. 6. - Camera trebuie să se asigure că auditorii financiari participă anual la programe adecvate de formare profesională continuă pentru a-si mentine cunostintele teoretice, competentele si valorile profesionale la un nivel suficient de înalt.

Art. 7. - Camera cere tuturor membrilor săi să îsi dezvolte si să îsi mentină competenta profesională relevantă pentru activitatea si responsabilitătile lor profesionale. Responsabilitatea pentru dezvoltarea si mentinerea competentei îi revine fiecărui auditor financiar.

Art. 8. - Cerintele de pregătire profesională continuă se aplică tuturor auditorilor financiari, activi si nonactivi.

 

CAPITOLUL III

Accesul la Programul de pregătire profesională continuă

 

Art. 9. - Camera are obligatia să promoveze programe de educatie permanentă pentru toti membrii săi, sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar.

Art. 10. - Cerintele de pregătire profesională continuă se realizează prin Programul de pregătire profesională continuă, aprobat de către Consiliul Camerei.

Art. 11. - Camera are obligatia sa faciliteze accesul membrilor săi la Programul de pregătire profesională continuă.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea Programului de pregătire profesională continuă

 

Art. 12. - În cadrul Programului de pregătire profesională continuă, auditorii financiari trebuie să efectueze anual 40 de ore de formare profesională, după cum urmează:

a) 20 de ore structurate;

b) 20 de ore nestructurate.

Art. 13. - Formarea profesională continuă structurată include:

a) participarea la cursurile anuale obligatorii, organizate de către Cameră; programa analitică si modul de organizare a acestor cursuri si seminare se stabilesc de către Cameră;

b) participarea la cursurile profesionale organizate de organismele profesionale din domeniu, pe plan national sau international, cu care Camera are protocoale de colaborare. Echivalarea se face pe baza următoarelor acte: atestat/adeverintă de participare si tematica cursului respectiv. Art. 14. - Formarea profesională continuă nestructurată include:

a) participarea sau sustinerea de cursuri în domeniu - se echivalează 10 ore/curs (dovedite prin adeverintă si anexarea tematicii);

b) participarea la seminare, congrese sau conferinte organizate de organismele profesionale din domeniu pe plan national ori international (organisme membre IFAC) - se echivalează câte 4 ore pentru fiecare manifestare de specialitate; echivalarea se face pe baza prezentei de la Cameră, respectiv a adeverintei de la organismul membru IFAC sau a altui document care atestă participarea efectivă la eveniment, cum ar fi invitatia, programul manifestării etc;

c) participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat în domeniu - se echivalează toate cele 20 de ore; echivalarea se face pe bază de adeverintă;

d) publicarea unei cărti în domeniu - se echivalează 20 de ore;

e) elaborarea si publicarea de materiale de specialitate (documentul să aibă minimum 3 pagini) - se echivalează 4 ore/material.

Art. 15. - Se poate echivala pregătirea profesională organizată de Cameră cu pregătirea profesională organizată de un alt organism profesional din domeniu, numai în baza unui protocol încheiat între Cameră si respectivul organism profesional.

 

CAPITOLUL V

Monitorizarea Programului de pregătire profesională continuă

 

Art. 16. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari din cadrul Camerei monitorizează dacă auditorii financiari îndeplinesc cerintele impuse de formarea profesională continuă anuală.

Art. 17. - Auditorii financiari sunt responsabili să îsi păstreze o evidentă, precum si documentele referitoare la formarea profesională prin care să demonstreze că si-au îndeplinit obligatiile cerute de către Cameră.

Art. 18. - Anual se vor depune la sediul Camerei, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, următoarele documente, care atestă îndeplinirea cerintelor de pregătire profesională continuă:

a) fisa individuală de pregătire profesională, conform formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme;

b) actele doveditoare ce se referă la formarea profesională nestructurată.

Art. 19. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari din cadrul Camerei are obligatia de a păstra propria evidentă privind respectarea cerintelor de formare profesională continuă de către fiecare auditor financiar. Termenul de păstrare este de 5 ani.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale si sanctiuni

 

Art. 20. -Viza anuală pentru exercitarea profesiei se acordă numai auditorilor financiari care fac dovada îndeplinirii cerintelor art. 12 si 15.

Art. 21. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează conform dispozitiilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 22. - Prezentele norme se aplică începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

la norme

 

FISA INDIVIDUALĂ DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

 

Subsemnatul(a),......................................................................., posesor al carnetului nr. ................., emis de către Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, declar pe propria răspundere că am îndeplinit cerintele de pregătire profesională continuă pentru anul..............., astfel:

I. Pregătire profesională continuă structurată (20 de ore):

 participarea la cursurile anuale obligatorii, organizate de către Cameră în perioada...................................................., prin societatea...............................................................................................................;

 participarea la cursurile profesionale organizate de.........................................., cu care Camera are încheiat protocol de colaborare. Anexez atestatul/adeverinta de participare si tematica cursului respectiv.

II. Pregătire profesională continuă nestructurată (20 de ore):

 participarea sau sustinerea de cursuri în domeniu - se echivalează 10 ore/curs. Anexez atestatul/adeverinta de participare si tematica cursului respectiv;

 participarea la seminare, congrese sau conferinte organizate de organismele profesionale din domeniu pe plan national sau international (organisme membre IFAC) - se echivalează câte 4 ore pentru fiecare manifestare de specialitate. Anexez atestatul sau ......................................................................... (alt document care atestă participarea efectivă la eveniment, cum ar fi invitatie, program etc);

 participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat în domeniu - se echivalează toate cele 20 de ore. Anexez adeverinta de participare;

 publicarea unei cărti în domeniu [numele cărtii ......................................., autor(i) ..........................................., editură....................., an de aparitie................., ISBN...............] - se echivalează 20 de ore;

 elaborarea si publicarea de materiale de specialitate (documentul să aibă minimum 3 pagini) - se echivalează 4 ore/material de minimum 3 pagini. Anexez o listă cu materialele publicate si publicatia în care au apărut.

 

Data

............................................................

Semnătura

............................................................

 

Acest formular se va completa anual si se va depune până la data de 31 decembrie a fiecărui an.


 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulilor de organizare si desfăsurare a examenului de competentă profesională pentru atribuirea calitătii de auditor financiar

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) si art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din data de 25 august 2010, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulile de organizare si desfăsurare a examenului de competentă profesională pentru atribuirea calitătii de auditor financiar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul admitere, pregătire continuă si stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar.

Art. 4. - La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 113/2008 pentru aprobarea Regulilor de organizare si desfăsurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, se abrogă.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 173.

 

ANEXĂ

 

REGULI

de organizare si desfăsurare a examenului de competentă profesională pentru atribuirea calitătii de auditor financiar

 

Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare, examenul de competentă profesională pentru atribuirea calitătii de auditor financiar se organizează de către Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, prin Departamentul admitere, pregătire continuă si stagiari.

Art. 2. - Pentru atribuirea calitătii de auditor financiar, Camera va organiza examenul de competentă profesională pentru stagiarii în activitatea de audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stagiu si si-au îndeplinit toate obligatiile fată de aceasta.

Art. 3. - (1) La examen se pot înscrie următoarele categorii de persoane:

- stagiarii care au finalizat perioada de stagiu si si-au îndeplinit toate obligatiile fată de Cameră;

- stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen si se află în termenul legal pentru sustinere examenului.

(2) în vederea înscrierii la examen, candidatii vor depune, personal sau prin delegat, la sediul Camerei din municipiul Bucuresti, Str. Sirenelor nr. 67-69, următoarele acte:

a) pentru stagiarii care se înscriu prima dată la examenul de competentă profesională pentru atribuirea calitătii de auditor financiar:

- caietul de stagiu completat si raportul îndrumătorului de stagiu pentru ultimul an de stagiu;

- cerere-model - se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro;

- declaratia îndrumătorului de stagiu prin care se atestă capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen - se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro. În cazul în care stagiarul a avut mai mult de un îndrumător pe perioada stagiului, trebuie depuse declaratii ale tuturor îndrumătorilor de stagiu;

- copie de pe documentul care atestă achitarea taxei de înscriere;

- copie de pe buletinul/cartea de identitate;

- 4 fotografii tip buletin;

b) pentru stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen si se află în termenul legal pentru sustinere examenului:

- cerere-model - se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro;

- copie de pe documentul care atestă achitarea taxei de înscriere;

- copie de pe buletinul/cartea de identitate;

- 4 fotografii tip buletin;

c) pentru stagiarii care au mai depus dosar pentru participarea la examen, dar din diferite motive personale nu s-au putut prezenta si s-au retras, dar se află în termenul legal pentru sustinere examenului:

- cerere-model - se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro;


- declaratia îndrumătorului de stagiu prin care se atestă capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen - se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro. În cazul în care stagiarul a avut mai mult de un îndrumător pe perioada stagiului, trebuie depuse declaratii ale tuturor îndrumătorilor de stagiu;

- copie de pe documentul care atestă achitarea taxei de înscriere;

- copie de pe buletinul/cartea de identitate;

- 4 fotografii tip buletin.

(3) Departamentul admitere, pregătire continuă si stagiari va elibera în momentul înscrierii legitimatia de participare la examen.

Art. 4. - Camera va publica pe site data si perioada în care vor avea loc înscrierile, locul si data în care va avea loc examenul, centrele de examinare, precum si alte informatii suplimentare.

Art. 5. - (1) Examenul de competentă profesională va consta în sustinerea de probe scrise, conform prevederilor regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Subiectele pentru examenul de competentă profesională pentru atribuirea calitătii de auditor financiar sunt stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, aprobată de către Consiliul Camerei.

Art. 6. - Camera va publica tematica si bibliografia cu cel putin 60 de zile înainte de data sustinerii examenului de competentă profesională.

Art. 7. - (1) Intrarea în sală a candidatilor se va face cu o jumătate de oră înainte de ora de începere a examenului, pe baza legitimatiei de acces si a cărtii de identitate/buletinului de identitate.

(2) Odată cu începerea examenului se interzice intrarea oricărui candidat în sala de examen.

(3) Fiecare candidat va primi:

a) pentru proba scrisă - un exemplar cu întrebările si foi de răspuns, care vor fi numerotate de candidati si verificate de către supraveghetori;

b) pentru proba-grilă - un exemplar al testului-grilă si o foaie de răspuns-tip;

c) pentru proba practică - informatiile si cerintele pentru proba practică si foi de răspuns, care vor fi numerotate de candidati si verificate de către supraveghetori.

(4) Candidatii vor completa în coltul din dreapta sus numele, prenumele, localitatea de domiciliu si numărul de pe legitimatia de acces.

(5) Candidatii nu au voie în sala de examen cu niciun alt material în afară de pix sau stilou.

(6) Fiecare probă de examen va dura 5 ore.

(7) La iesirea din sală candidatii vor preda toate materialele primite, vor semna pentru predarea lucrării de examen, după care coltul lucrării se va îndoi, se va sigila si se va stampila cu stampila de examen a Camerei.

(8) Persoanele depistate că încearcă să fraudeze examenul de competentă profesională pentru atribuirea calitătii de auditor financiar vor fi eliminate din examen si pierd calitatea de stagiar în activitatea de audit financiar. Totodată, persoanelor respective li se interzice admiterea la o nouă perioadă de stagiu pentru o perioadă de 3 ani de la constatarea fraudei.

Art. 8. - (1) Verificarea probelor de examen se va face de către o comisie de verificare, aprobată de către Consiliul Camerei.

(2) Punctajul de promovare a fiecărei probe este minimum 6. Pentru promovarea examenului, media celor 3 probe trebuie să fie minimum 7.

(3) Pe baza punctajelor obtinute, evidentiate în listele aferente, comisia de verificare va întocmi procesul-verbal de stabilire a rezultatelor examenului de competentă profesională pentru atribuirea calitătii de auditor financiar.

(4) Rezultatele examenului de competentă profesională se vor publica pe site-ul Camerei.

(5) Rezultatul afisat de comisia de verificare se poate contesta o singură dată, în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la afisare. Contestatiile se depun la sediul Camerei.

(6) Solutionarea contestatiilor va fi făcută de o comisie formată din alte persoane decât cele din comisia de verificare. Comisia va reexamina testele si va publica rezultatele pe site în termen de 7 zile lucrătoare de la depunerea contestatiilor. Nu se mai iau în considerare alte contestatii decât cele primite în termenul de 48 de ore de la afisarea rezultatelor.

(7) în situatia în care un candidat nu promovează examenul, la următoarea sesiune i se vor recunoaste probele la care a obtinut minimum 6. Candidatii care au obtinut minimum 6 la una, două sau la toate cele 3 probe, dar nu au promovat examenul, vor avea posibilitatea să aleagă probele care să le fie considerate ca fiind promovate, ultima notă obtinută fiind nota finală.

Art. 9. - (1) Camera poate acorda derogări de la testul de cunostinte teoretice inclus în examenul de competentă profesională numai în baza unui protocol încheiat între Cameră si institutiile de învătământ. În acest sens, Camera stabileste norme proprii, avizate de organismul de supraveghere publică, pentru stabilirea conditiilor în care pot fi acordate derogări de la testul de cunostinte teoretice inclus în examinări, precum si criteriile care stau la baza încheierii protocoalelor privind acordarea de exceptii.

(2) Nu sunt acceptate exceptii de la testul de aplicare a cunostintelor în practică.

Art. 10. - Taxa de înscriere la examenul de competentă profesională nu se rambursează.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la construirea primului avion cu reactie de către Henri Coandă

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 11 octombrie 2010, o monedă din argint dedicată aniversării a 100 de ani de la construirea primului avion cu reactie de către Henri Coandă.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

 

Valoare nominală

10 lei

Metal

argint

Titlu

999%o

Formă

rotundă

Diametru

37 mm

Greutate

31,103g

Calitate

proof

Margine

zimtată

 

Aversul monedei prezintă, în prim-plan, stema României, anul de emisiune “2010”, valoarea nominală a monedei “10 LEI”, oblic, inscriptia “ROMÂNIA” si reprezentarea aeroplanului cu reactie construit de Henri Coandă, iar în plan secund conturul aparatului de zbor văzut de deasupra.

Reversul monedei prezintă, în partea stângă, inscriptiile: “PRIMUL AVION CU REACTIE”, “100 ANI” si “1910”, iar în dreapta portretul lui Henri Coandă si numele acestuia “HENRI COANDÔ.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ si certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint din emisiunea numismatic㠓Aniversarea a 100 de ani de la construirea primului avion cu reactie de către Henri Coand㔠au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2010.

Nr. 33.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.