MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 684/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 684         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 octombrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

22. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECRETE

 

939. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Colan

 

940. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Mare Cruce

 

941. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sanitarîn grad de Ofiter

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.105 din 21 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.297. - Ordin al ministrului sănătătii privind modul si conditiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, valorificare sau, după caz, de casare ori distrugere a materialelor consumabile de utilitate medicală, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale, a medicamentelor si aparaturii medicale intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

2.389. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgentă, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii si/sau executorii prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Rectificări la:

 - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 629/2010


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 20 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. VIII “Componenta Comisiei pentru muncă, familie si protectie socială”, domnul senator Basa Petru - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Rădulescu Cristian - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal. 2. La anexa nr. XVI “Componenta Comisiei pentru regulament”, domnul senator Mocanu Toader - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Igas Traian-Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 octombrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 4 octombrie 2010.

Nr. 22.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Colan

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru contributia personală la promovarea si dezvoltarea relatiilor de prietenie si colaborare dintre România si Republica Malta,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Colan Excelentei Sale, domnul dr. George Abela, presedintele Republicii Malta.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 7 octombrie 2010.

Nr. 939.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Mare Cruce

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru contributia personală la promovarea relatiilor de prietenie si colaborare dintre România si Republica Malta,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Mare Cruce doamnei Margaret Abela.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 7 octombrie 2010.

Nr. 940.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Ofiter

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, cu prilejul aniversării a 90 de ani de la înfiintare, pentru rezultatele remarcabile obtinute de-a lungul timpului în cercetarea stiintifică medico-aeronautică si spatială, pentru profesionalismul si abnegatia dovedite în asigurarea unui act medical de calitate,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Ofiter Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 7 octombrie 2010.

Nr. 941.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.105

din 21 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare, exceptie ridicată de Avocatul Poporului.

La apelul nominal se prezintă reprezentantul Avocatului Poporului, expertul Bianca Drăghici.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului autorului exceptiei, care sustine temeinicia exceptiei de neconstitutionalitate a ordonantei de urgentă, arătând că nu este motivată urgenta si situatia extraordinară care ar fi impus adoptarea unui asemenea act normativ. Astfel, o serie dintre dispozitiile ordonantei intră în vigoare la date ulterioare publicării în Monitorul Oficial al României, ceea ce infirmă urgenta reglementării. Pe de altă parte, Guvernul si-a încălcat competenta materială de reglementare consacrată de art. 115 alin. (6) din Constitutie, care prevede că ordonanta de urgentă nu poate afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului si nici drepturile si libertătile cetătenilor. De asemenea, ordonanta de urgentă aduce atingere si principiului autonomiei publice locale, prevăzut de art. 120- 122 din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că ordonanta de urgentă încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 115 alin. (6) si art. 120-122. Aplicarea actului normativ va genera un blocaj functional, care va produce efecte asupra bunei functionări a autoritătilor publice locale. Reglementarea ar trebui să asigure un standard minim de satisfacere a nevoilor cetătenilor, iar la stabilirea numărului de posturi din cadrul institutiilor publice locale trebuie să se tină seama de specificul zonei, nivelul de dezvoltare economică, cadrul geografic etc. Asa fiind, orice limitare a autonomiei publice locale nu poate fi operată decât printr-o reglementare de rang constitutional sau organic, nicidecum printr-o ordonantă de urgentă a Guvernului.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Cu Adresa nr. 7.189din 12 iulie 2010, Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată ca urmare a unei sesizări formulate de domnul Andrei loan Chiliman, în calitate de primar al sectorului 1 Bucuresti si de presedinte al Consiliului de Coordonare al Municipiului Bucuresti al Partidului National Liberal, precum si în numele parlamentarilor P.N.L. din Circumscriptia Electorală nr. 42 Bucuresti, respectiv George Crin Laurentiu Antonescu, Alina Stefania Gorghiu, Ludovic Orban, Radu Stroe, Daniel Stamate Budurescu si Cornel Pieptea.

Sesizarea a fost formulată în temeiul art. 146 lit. d) din Constitutie, al art. 13 lit. f) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului si al art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 9.826 din 12 iulie 2010 si constituie obiectul Dosarului nr. 2.322D/2010.

Motivele sesizării vizează următoarele aspecte de neconstitutionalitate:

1. Urgenta care a determinat adoptarea actului normativ criticat nu se poate justifica prin eficientizarea si îmbunătătirea actului managerial în conditiile reducerii numărului de posturi din administratia publică locală, stabilit în raport de grupele de populatie. Astfel, în pofida faptului că ordonanta de urgentă este motivată prin necesitatea eficientizării activitătii institutiilor publice locale, în realitate criteriul reducerii de personal în functie de numărul locuitorilor din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială aduce atingere bunei functionări a activitătii autoritătilor administratiei publice locale.

Din examinarea dispozitiilor ordonantei se poate observa abaterea de la exigenta constitutională privind urgenta, dar si de la regulile de tehnică legislativă privind intrarea în vigoare a ordonantelor de urgentă, astfel cum sunt acestea stabilite de art. 12 alin. (2) din Legea nr. 24/2000. Cu alte cuvinte, chiar amânarea intrării în vigoare a dispozitiilor ordonantei infirmă urgenta reglementării pe această cale, în acest caz.

Pe cale de consecintă, carentele în motivarea urgentei si a situatiei extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată duc, fără îndoială, la concluzia că adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010, astfel cum este prezentată în cuprinsul ordonantei de urgentă, nu poate fi primită din perspectiva exigentelor art. 115 alin. (4) din Constitutie.

2. Prin reglementările sale, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 afectează modul de functionare a activitătii autoritătilor administratiei publice locale: consiliile locale alese si primarii alesi, precum si consiliile judetene - toate institutii fundamentale ale statului, reglementate prin cap. V al titlului III din Constitutie. Astfel, noua reglementare impune în sarcina acestor autorităti o serie de măsuri, precum: modul de constituire a bugetului local, modul de realizare a unor operatiuni financiare în cadrul bugetului local, stabilirea numărului maxim de posturi în administratia publică locală, schimbări ale denumirilor cuprinse în certificatele de înregistrarea fiscală, modificarea unor prevederi referitoare la contraventiile aplicate în cazul nerespectării legii si altele.


Prin urmare, adoptarea prezentului act normativ constituie o imixtiune a Guvernului ca autoritate a administratiei publice centrale în activitatea autoritătilor administratiei publice locale, afectând regimul acestora, fără luarea în considerare si a altor criterii specifice bunei functionări a acesteia.

De altfel, Guvernul a intervenit într-un domeniu pentru care nu avea competenta materială, încălcând dispozitiile art. 115 alin. (6) din Constitutie, sub un dublu aspect: actul normativ criticat afectează activitatea administratiei publice, institutie fundamentală a statului si, totodată, aduce atingere unor drepturi si libertăti fundamentale.

3. Natura juridică a consiliilor locale, judetene si a primarilor este aceea de autorităti ale administratiei publice locale, care au misiunea să realizeze autonomia locală în unitătile administrativ-teritoriale, adică să rezolve treburile publice din comune si orase. De aceea, puterea acestor organe derivă din puterea alegătorilor, nu din cea a statului.

Sub acest aspect, se observă că Guvernul, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010, impune autoritătilor administratiei publice locale un număr maxim de posturi si le obligă pe acestea să aprobe modificările organigramelor, precum si să reflecte aceste modificări în bugetele de venituri si cheltuieli. Or, impunerea unor asemenea obligatii încalcă art. 120 alin. (1)si art. 121 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora administratia publică din unitătile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul descentralizării si autonomiei locale si periclitează capacitatea administrativ-financiară a autoritătilor administratiei publice locale de a satisface interesele publice ale administratiei si de a rezolva treburile publice.

Sunt încălcate si dispozitiile art. 4 alin. (4) si art. 6 alin. (1) din Carta europeană a autonomiei locale, care prevăd dreptul si capacitatea efectivă a autoritătilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, în numele si în interesul colectivitătilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în conditiile legii.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, sesizarea a fost transmisă presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra sesizării de neconstitutionalitate.

Guvernul a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 13.248 din 9 septembrie 2010, punctul său de vedere, în care se arată că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată pentru următoarele motive:

Raportat la cauza de fată, situatia extraordinară este determinată de:

- dificultătile întâmpinate cu privire la plata salariilor personalului bugetar;

- influenta substantială asupra bugetului de stat pe anul 2010 pe care o are alocarea unor sume din bugetul de stat pentru plata salariilor personalului încadrat în aparatul autoritătilor locale;

- necesitatea mentinerii echilibrelor bugetare si, în mod implicit, respectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar.

Scopul actului normativ este acela de “adoptare a unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare si de întărire a disciplinei financiare, astfel încât să se reducă deficitele dintre veniturile si angajamentele legale de cheltuieli publice locale. Arieratele bugetare înregistrate la nivelul unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se reflectă în deficitul bugetului general consolidat, conducând la cresterea acestuia.”

În consecintă, se apreciază că, în anumite situatii extreme, precum în cea de fată, implicatiile financiare legate de plata salariilor angajatilor din autoritătile locale se pot constitui într-o situatie extraordinară în sensul art. 115 alin. (4) din Constitutie, deoarece asemenea măsuri sunt motivate, în mod fundamentat, de apărarea stabilitătii economice a statului român.

În ceea ce priveste criticile referitoare la încălcarea art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, Guvernul apreciază că dispozitiile ordonantei supuse controlului nu afectează regimul autoritătilor publice locale, deoarece consecintele punerii în aplicare a măsurilor adoptate nu sunt negative, ci, din contră, sunt pozitive, normativele de personal reglementate de acest act normativ având drept scop continuarea bugetarii autoritătilor locale de la bugetul de stat. În caz contrar, statul poate sista în orice moment alocarea de fonduri pentru autoritătile locale, agravând în acest fel situatia financiară si de personal a acestora.

Referitor la afectarea autonomiei locale, se apreciază că noile forme de reglementare a disciplinei fiscale în materie bugetară pentru autoritătile locale nu afectează principiul autonomiei locale, consacrat de art. 120 din Constitutie. Statul, prin organele sale reprezentative si decizionale, este dator a veghea la buna functionare a autoritătilor publice, atât centrale, cât si locale, iar finantarea autoritătilor locale din bugetul de stat nu poate fi sistată pentru salvgardarea interesului statal, prin sacrificarea celui local, actul normativ în discutie fiind adoptat tocmai pentru crearea unui echilibru în gestionarea resurselor financiare ale statului. Acest act dă posibilitatea autoritătilor locale de a primi sprijin financiar de la nivel central, în perioade de dificultate economică generalizată.

Presedintele Senatului si Presedintele Camerei Deputatilor nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând sesizarea de neconstitutionalitate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si celor ale art. 1, 10, 15 si 18 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările ulterioare, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul sesizării Curtii Constitutionale îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Dispozitiile din Constitutie considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 115 alin. (4) si (6), precum si cele ale art. 120-122.

Examinând obiectia de neconstitutionalitate, retinem următoarele:

I. Cu privire la criticile de neconstitutionalitate extrinsecă, prin raportare la prevederile art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală:

- Art. 115 alin. (4) prevede că Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora.

Referindu-se la jurisprudenta Curtii Constitutionale, exemplificată prin Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005, si Decizia nr. 1.008 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009, autorul obiectiei de neconstitutionalitate sustine că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 a fost adoptată cu încălcarea conditiilor prevăzute de art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală, situatia extraordinară si urgenta fiind doar proclamate si fără precizarea vreunui element cuantificabil.

Curtea, în jurisprudenta sa, a statuat, în mod constant, că situatiile extraordinare exprimă un grad mare de abatere de la obisnuit sau comun, aspect întărit si prin adăugarea sintagmei “a căror reglementare nu poate fi amânată” (Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005).

Curtea a mai arătat, prin Decizia nr. 1.008 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009, că pentru îndeplinirea cerintelor prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constitutie este necesară existenta unei stări de fapt obiective, cuantificabile, independente de vointa Guvernului, care pune în pericol un interes public. Cu privire ia criteriul obiectiv necesar pentru aprecierea situatiei extraordinare, Curtea a retinut, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 255 din 11 mai 2005, că “invocarea elementului de oportunitate, prin definitie de natură subiectivă, căruia i se conferă o eficientă contributivă determinantă a urgentei, ceea ce, implicit, îl converteste în situatie extraordinară, impune concluzia că aceasta nu are, în mod necesar si univoc, caracter obiectiv, ci poate da expresie si unor factori subiectivi, de oportunitate (...). Întrucât însă asemenea factori nu sunt cuantificabili, afirmarea existentei situatiei extraordinare, în temeiul lor sau prin convertirea lor într-o asemenea situatie, conferă acesteia un caracter arbitrar, de natură să creeze dificultăti insurmontabile în legitimarea delegării legislative. S-ar ajunge, astfel, ca un criteriu de constitutionalitate - situatia extraordinară -, a cărui respectare este prin definitie supusă controlului Curtii, să fie, practic, sustras unui atare control, ceea ce ar fi inadmisibil”. Totodată, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 421 din 9 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Curtea Constitutională a statuat că “urgenta reglementării nu echivalează cu existenta situatiei extraordinare, reglementarea operativă putându-se realiza si pe calea procedurii obisnuite de legiferare”.

În raport cu obiectul criticii de neconstitutionalitate formulate, Curtea retine că, în nota de fundamentare a ordonantei de urgentă criticate, existenta unei situatii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată si urgenta acesteia sunt justificate de Guvern prin următoarele argumente:

- adoptarea ordonantei de urgentă criticate a fost determinată - potrivit motivării explicite pe care o contine - tocmai de necesitatea eficientizării activitătii institutiilor publice locale si a îmbunătătirii actului managerial în conditiile actualei crize, care, persistând, impune reducerea cheltuielilor bugetare, în general, si reducerea cheltuielilor bugetare locale, în special, având în vedere că - potrivit art. 64 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale - îndestularea cu resurse financiare a bugetelor locale se face cu fonduri ce se acordă (sub forma transferurilor si a cotelor defalcate) de la bugetul de stat, iar veniturile bugetului general consolidat au scăzut continuu în ultimii 2 ani;

- bugetele locale au încheiat anul 2009 cu plăti restante (datorii neachitate la termenul scadent) într-o valoare foarte mare, care, în primele luni ale anului 2010, nu numai că nu s-au diminuat, ci au crescut constant, fapt care poate conduce la o situatie de blocaj financiar la nivelul bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale. La rândul său, acesta va genera un blocaj financiar al operatorilor economici ce prestează servicii sau execută lucrări pentru autoritătile administratiei publice locale.

Prin adoptarea ordonantei criticate se urmăreste diminuarea arieratelor înregistrate de unitătile administrativ-teritoriale si îmbunătătirea situatiei economico-financiare a unitătilor administrativ-teritoriale, fapt care va permite finantarea unor noi proiecte de investitii. De asemenea, reglementarea va avea impact si asupra activitătii financiare a operatorilor economici care prestează servicii de interes public local;

- o altă perspectivă este aceea a imposibilitătii realizării indicatorilor macroeconomici conveniti cu Fondul Monetar International, Comisia Europeană si Banca Mondială si pot pune în pericol următoarele transe din acordul stand-by încheiat de România. Aceste organisme internationale au formulat opinii si recomandări referitoare la cresterea disciplinei financiare, a predictibilitătii si transparentei executiei bugetare la nivelul autoritătilor administratiei publice locale, la diminuarea arieratelor înregistrate ca urmare a managementului financiar imprudent si la reducerea cheltuielilor bugetare ale autoritătilor administratiei publice locale. În acest scop, este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare si de întărire a disciplinei financiare, astfel încât să se reducă plătile restante la nivelul unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

- în activitatea de monitorizare a datoriei publice locale, Ministerul Finantelor Publice a constatat existenta unor contracte, care constituie datorie publică locală, încheiate de unităti administrativ-teritoriale fără obtinerea avizului comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, fapte produse si din cauza încadrării acestora în categoria contraventiilor si nu ca infractiuni, asa cum este considerată folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete în vederea obtinerii avizului comisiei mentionate. Prin urmare, Guvernul a apreciat că este necesară o corelare legislativă care să corespundă noilor realităti;

- în sfârsit, s-au remarcat diferente foarte mari în privinta numărului de personal în colectivităti locale de dimensiuni similare, în conditiile în care atributiile conferite prin lege sunt identice. Cele mai mari efective de personal se regăsesc în autorităti publice (primării si consilii judetene), cultură (inclusiv întretinere spatii verzi), dezvoltare publică (administrarea domeniului public, locuinte, piete, iluminat public) si politia comunitară. Asa fiind, se consideră necesară stabilirea de normative de personal (număr maxim al posturilor) ce vor trebui implementate la nivelul administratiei publice locale. Acestea vor determina o rationalizare a cheltuielilor în scopul realizării unui echilibru cu veniturile realizate, pe de o parte, si asigurării resurselor financiare suplimentare pentru efectuarea de proiecte de investitii, pe de altă parte.

Având în vedere jurisprudenta sa cu privire la art. 115 alin. (4) din Constitutie, Curtea a analizat fiecare dintre aceste motive invocate de Guvern pentru a stabili dacă implicatiile financiare legate de modificările legislative adoptate, în situatia dată, se circumscriu situatiei extraordinare sau unor elemente de oportunitate.

Astfel, prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, Curtea a retinut că situatia de criză financiară mondială ar putea afecta, în lipsa unor măsuri adecvate, stabilitatea economică a tării si, implicit, securitatea natională. Aceasta este premisa de la care Curtea urmează să analizeze relevanta motivelor invocate de Guvern în adoptarea ordonantei de urgentă criticate.

Principalele motive pentru justificarea situatiei extraordinare le reprezintă cresterea arieratelor înregistrate de unitătile administrativ-teritoriale, necorelarea reglementărilor legislative în domeniul obtinerii avizului comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum si excedentul de personal în colectivitătile locale. Motivele invocate privite separat nu justifică existenta unei situatii extraordinare, de aceea Curtea va proceda la analizarea efectelor pe care aceste împrejurări le produc prin întrunirea lor cumulată, si anume, pe de o parte, situatia de blocaj financiar la nivelul bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale ce afectează negativ bugetul de stat, prin cresterea deficitului bugetar, si, pe de altă parte, imposibilitatea realizării indicatorilor macroeconomici conveniti cu Fondul


Monetar International, Comisia Europeană si Banca Mondială, situatie care poate pune în pericol următoarele transe din acordul stand-by încheiat de România. Or, dată fiind necesitatea adoptării unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare si de întărire a disciplinei financiare, astfel încât să se reducă deficitele dintre veniturile si angajamentele legale de cheltuieli publice locale si plecând de la premisa constatată de către Curte prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, Curtea Constitutională ajunge la concluzia că în cauza de fată există o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă si independentă de vointa Guvernului, care pune în pericol un interes public, respectiv stabilitatea economică a statului român.

De asemenea, Curtea constată că ordonanta de urgentă a fost adoptată în vederea atenuării efectelor unei stări de criză economică generalizată. O atare finalitate economică implică, în mod necesar si neechivoc, o reglementare juridică primară, rapidă, unitară si energică.

În consecintă, adoptarea măsurii criticate reclamă, în mod indubitabil, urgentă; or, reglementarea urgentă a situatiei rezultate în conditiile de criză economică nu putea fi făcută în mod rapid si rezonabil nici prin asumarea răspunderii Guvernului în fata Camerei Deputatilor si a Senatului asupra unui proiect de lege si nici prin adoptarea unui proiect de lege cu procedura de urgentă. În aceste conditii, pentru conservarea stabilitătii economice a statului, singurul instrument rămas la îndemâna Guvernului a fost adoptarea unei ordonante de urgentă (a se vedea si Decizia Curtii Constitutionale nr. 713 din 25 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 28 iunie 2010).

În ceea ce priveste critica referitoare la abaterea de la regulile de tehnică legislativă privind intrarea în vigoare a ordonantelor de urgentă, astfel cum sunt acestea stabilite de art. 12 alin. (2) din Legea nr. 24/2000, apreciem că dispozitiile art. X din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 care prevăd momente ulterioare de intrare în vigoare pentru anumite dispozitii ale ordonantei nu infirmă caracterul urgent si extraordinar al situatiei reglementate.

Din contră, dispozitiile art. I pct. 1-8, 11, 13-15, 17-21, 25-40 si 43, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2011, fiind norme care modifică si completează Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, operează în materie financiar-fiscală, cu impact asupra responsabilitătilor autoritătilor administratiei publice locale si ale institutiilor publice implicate în domeniul finantelor publice locale. Or, apare pe deplin justificată, în această materie, instituirea, ca dată de intrare în vigoare a noii reglementări, începutul următorului an bugetar, tocmai în scopul respectării caracterului anual al normelor referitoare la buget, pe de o parte, precum si în vederea asigurării unui grad sporit de predictibilitate în ceea ce priveste structura bugetului pe anul următor.

În ceea ce priveste dispozitiile art. I pct. 41 si 42, care intră în vigoare în termen de 30 de zile, calculate de la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă, Curtea observă că acestea instituie un regim sanctionator mai sever cu privire la nerespectarea dispozitiilor legale privind datoria publică locală. De asemenea, dispozitiile art. IV, care intră în vigoare tot în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonantei, reglementează sanctiuni pentru nerespectarea unor prevederi din actualul act normativ, prevederi pentru aplicarea cărora legiuitorul a prevăzut o anumită procedură, care impune respectarea mai multor termene.

Ratiunea reglementării termenului de 30 de zile în aceste cazuri rezidă în acordarea posibilitătii persoanelor cărora li se adresează reglementarea de a lua cunostintă de noua normă în vederea ajustării conduitei conform exigentei legale prevăzute de aceasta. Intervalul instituit între data publicării actului normativ si data intrării sale în vigoare constituie aplicarea principiului vacatio legis-repausul legii si este menit să asigure caracterul previzibil si accesibil al viitoarei reglementări si să sporească încrederea cetătenilor în statul de drept.

Pentru toate aceste motive, Curtea constată că reglementarea criticată nu aduce atingere dispozitiilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, îndeplinind exigentele urgentei si ale situatiei extraordinare.

II. O altă critică formulată de autorul exceptiei constă în faptul că prin această ordonantă de urgentă se contravine art. 115 alin. (6) din Constitutie, care nu îngăduie să fie adoptate ordonante de urgentă prin care este afectat regimul institutiilor fundamentale ale statului.

Articolul 115 alin. (6) din Constitutie prevede că “Ordonantele de urgentă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică”. Potrivit Deciziei nr. 1.189 din 6 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 2008, din interpretarea textului constitutional se poate deduce că interdictia adoptării de ordonante de urgentă este totală si neconditionată atunci când mentionează că “nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitutionale” si că “nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică”. În celelalte domenii prevăzute de text, ordonantele de urgentă nu pot fi adoptate dacă “afectează”, dacă au consecinte negative, dar, în schimb, pot fi adoptate dacă, prin reglementările pe care le contin, au consecinte pozitive în domeniile în care intervin.

Asa fiind, pentru a constata aplicabilitatea dispozitiilor art. 115 alin. (6) din Constitutie în cauza dedusă judecătii, instanta constitutională este chemată să aprecieze dacă institutiile vizate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 reprezintă institutii fundamentale ale statului, pe de o parte, si dacă modificările operate prin noua reglementare afectează regimul acestor institutii.

În ceea ce priveste primul aspect, Curtea apreciază că natura autoritătilor administratiei publice locale (consiliile locale, primarii si consiliile judetene) de institutii fundamentale ale statului este deopotrivă subliniată de statutul constitutional al acestora, consacrat de art. 120-122 -Administratia publică locală, ca si de faptul că organizarea si functionarea sa, adică regimul său juridic, se reglementează, potrivit art. 73 alin. (3) lit. o) din Constitutie, prin lege organică.

Referitor la a doua conditie impusă de prevederile constitutionale, Curtea observă că, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, “(1) Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea administratiei publice locale”, stabilind, în art. 2 alin. (1) al aceluiasi act normativ, că “(1) Administratia publică în unitătile administrativ-teritoriale se organizează si functionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilitătii autoritătilor administratiei publice locale, legalitătii si al consultării cetătenilor în solutionarea problemelor locale de interes deosebit.”

Or, din analiza întregului continut al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010, Curtea nu retine că acest act normativ aduce vreo modificare Legii nr. 215/2001, neafectând în niciun sens, fie el pozitiv sau negativ, regimul autoritătilor publice locale, reprezentate de consilii locale, primari sau consilii judetene. Modificările operate se limitează la modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si la stabilirea unor măsuri financiare de natură a spori disciplina financiară, predictibilitatea si transparenta executiei bugetare la nivelul unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu impact direct asupra arieratelor înregistrate ca urmare a managementului financiar imprudent si a cheltuielilor bugetare la nivelul unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Prin urmare, Curtea constată că reglementarea criticată îndeplineste exigentele prevăzute de art. 115 alin. (6) din Constitutie referitoare la interdictia legiferării în domeniul regimului institutiilor fundamentale ale statului prin ordonantă de urgentă.

III. În fine, referitor la pretinsa încălcare a prevederilor art. 120-122 din Constitutie, precum si a dispozitiilor art. 4 pct. 4 si art. 6 pct. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, Curtea apreciază că, astfel cum reiese si din preambulul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010, la adoptarea actului au fost avute în vedere necesitatea eficientizării activitătii institutiilor publice locale si a îmbunătătirii actului managerial în conditiile reducerii cheltuielilor bugetare locale, precum si necesitatea adoptării unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare si de întărire a disciplinei financiare, astfel încât să se reducă deficitele dintre veniturile si angajamentele legale de cheltuieli publice locale.

Curtea constată că prevederile art. 120 din Constitutie consacră principiile de bază ale administratiei publice din unitătile administrativ-teritoriale, si anume descentralizarea, autonomia locală si deconcentrarea serviciilor publice, principii care se regăsesc atât în activitatea fiecărei autorităti comunale, orăsenesti sau judetene, cât si în raporturile dintre aceste autorităti. Principiul autonomiei locale se realizează prin activitatea consiliilor locale, a primarilor, a consiliilor judetene si a presedintilor acestora, alesi în conditiile legii, potrivit atributiilor si competentelor stabilite prin Legea administratiei publice locale nr. 215/2001.

Astfel cum este definită autonomia publică locală prin legea specială în cuprinsul art. 3, aceasta constă în “dreptul si capacitatea efectivă a autoritătilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, în numele si în interesul colectivitătilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în conditiile legii”. Curtea Constitutională a statuat în jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia nr. 154 din 30 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 mai 2004, că principiul autonomiei locale “nu presupune totală independentă si competenta exclusivă a autoritătilor publice din unitătile administrativ-teritoriale, ci acestea sunt obligate să se supună reglementărilor legale general valabile pe întreg teritoriul tării si dispozitiilor legale adoptate pentru protejarea intereselor nationale”. De asemenea, prin Decizia nr. 136 din 3 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 647 din 16 octombrie 2001, Curtea a retinut că dispozitiile art. 120-122 din Constitutie “se referă la principiul autonomiei locale în cadrul organizării administratiei publice din unitătile administrativ-teritoriale, iar nu la existenta unei autonomii de decizie în afara cadrului legal, care este general obligatoriu”. Asa fiind, principiul autonomiei locale nu exclude obligatia autoritătilor administratiei publice locale de a respecta legile cu caracter general, aplicabile pe întreg teritoriul tării, recunoscând existenta unor interese locale specifice, distincte, dar care nu sunt în contradictie cu interesele nationale, în acest sens sunt dispozitiile art. 121 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora “Consiliile locale si primarii functionează, în conditiile legii, ca autorităti administrative autonome si rezolvă treburile publice din comune si din orase”, precum si prevederile constitutionale ale art. 137 alin. (1), referitoare la formarea, administrarea, întrebuintarea si controlul resurselor financiare ale autoritătilor administrativ-teritoriale si ale institutiilor publice, precum si prevederile art. 138 alin. (4) din Constitutie, care stabilesc că “Bugetele locale se elaborează, se aprobă si se execută în conditiile legii”.

De asemenea, în lumina Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997, “Principiul autonomiei locale trebuie să fie recunoscut în legislatia internă si, pe cât posibil, în Constitutie” (art. 2), iar “Prin autonomie locală se întelege dreptul si capacitatea efectivă ale autoritătilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu si în interesul populatiei locale, o parte importantă a treburilor publice” (art. 3 pct. 1). În considerarea acestui drept, art. 4 pct. 2 prevede că “Autoritătilor administratiei publice locale le este recunoscută, în cadrul legii, capacitatea deplină de a-si exercita initiativa în toate domeniile ce nu sunt excluse din cadrul competentelor lor sau care nu sunt atribuite unei alte autorităti”. Or, în cazul de fată, în considerarea ratiunii sociale majore pe care actul normativ se întemeiază, Curtea retine că reglementarea legală dedusă controlului de constitutionalitate a fost astfel concepută încât să ofere cadrul juridic necesar protejării intereselor nationale în activitatea economică si financiară, în concordantă cu exigenta prevăzută de art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutie.

Pe cale de consecintă, Curtea constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 respectă exigentele constitutionale consacrate de prevederile art. 120-122 referitoare la principiul autonomiei locale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare, exceptie ridicată de Avocatul Poporului.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modul si conditiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, valorificare sau, după caz, de casare ori distrugere a materialelor consumabile de utilitate medicală, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale, a medicamentelor si aparaturii medicale intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale economice si al Directiei politica medicamentului nr. Cs.A. 10.518/2010, având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste modul si conditiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, valorificare sau, după caz, de casare ori de distrugere a materialelor consumabile de utilitate medicală, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale, a medicamentelor si aparaturii medicale intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Art. 2. - Preluarea medicamentelor prevăzute la art. 1 se face de către directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si se distrug conform reglementărilor în vigoare.

Art. 3. - (1) Preluarea materialelor consumabile de utilitate medicală, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale si aparaturii medicale se face de către directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) în scopul preluării, transmiterii cu titlu gratuit, utilizării sau, după caz, casării ori distrugerii materialelor consumabile de utilitate medicală, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale si a aparaturii medicale prevăzute la art. 1, se înfiintează o comisie la nivelul directiilor de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care face preluarea.

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) va fi formată din 3 membri, având următoarea componentă: un medic epidemiolog, un economist si un consilier juridic din cadrul directiei de sănătate publică.

(4) Nominalizarea membrilor comisiei prevăzute la alin. (2), precum si a presedintelui acesteia se face de către directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 4. - (1) Comisia prevăzută la art. 3, după preluarea, trierea si evaluarea materialelor consumabile de utilitate medicală, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale si a aparaturii medicale, stabileste unitatea sanitară, medico-socială sau unitatea de asistentă socială beneficiară a acestora, către care produsele se transmit cu titlu gratuit.

(2) Unitătile beneficiare vor înregistra în contabilitate aceste bunuri în baza reglementărilor privind donatiile în natură.

Art. 5. - Produsele care în urma trierii nu corespund criteriilor stabilite de comisie vor fi supuse distrugerii conform prevederilor legale.

Art. 6. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile judetene de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si unitătile beneficiare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 6 octombrie 2010.

Nr. 1.297.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgentă, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii si/sau executorii prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

În temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 129 alin. (7), precum si ale art. 159 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de valorificare, în regim de urgentă, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii si/sau executorii prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă modelele si modul de difuzare, utilizare si de păstrare ale următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin:

1. Anunt privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării.

2. Proces-verbal privind desfăsurarea si rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării.

3. Proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării.

Art. 3. - Garda Financiară, Autoritatea Natională a Vămilor, Directia generală coordonare inspectie fiscală, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organele fiscale teritoriale subordonate acestora, Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Punctul 4 din anexa nr. 1 se aplică până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2010.

Nr. 2.389.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de valorificare, în regim de urgentă, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii si/sau executorii prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

1. Bunurile de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, precum si bunurile al căror termen de valabilitate expiră înainte de transformarea măsurilor asigurătorii în măsuri executorii vor fi valorificate, în regim de urgentă, potrivit art. 159 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

2. Valorificarea, în regim de urgentă, a bunurilor este organizată de o comisie de valorificare condusă de un presedinte.

3. Comisia de valorificare este constituită din 3 persoane desemnate prin decizie de către directorul executiv/directorul general al directiei generale a finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/Directiei generale de administrare a marilor contribuabili/Autoritătii Nationale a Vămilor, după caz.

4. În cazul în care organul de control, respectiv Garda Financiară, Autoritatea Natională a Vămilor, Directia generală coordonare inspectie fiscală, precum si Activitatea de Inspectie Fiscală din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili/directiilor generale ale finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, a initiat măsurile asigurătorii, unul dintre membrii Comisiei de valorificare va fi un reprezentant al acestuia, respectiv cel care a avizat măsura.

5. Valorificarea bunurilor prevăzute la pct. 1 se face la pretul de achizitie cu ridicata practicat de către operatorii economici semnificativi care comercializează produse similare. În acest sens, Comisia de valorificare, pentru determinarea pretului minim de evaluare la care face cererea de ofertă, va calcula, de regulă, o medie aritmetică a cel putin 3 preturi obtinute de la operatorii economici semnificativi care comercializează produse similare.

6. În cazul în care bunurile care urmează a fi sechestrate sunt bunuri alimentare si/sau animale, acestea vor fi valorificate prin unitătile autorizate si/sau înregistrate de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveste domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor.

7. În cazul bunurilor si/sau al animalelor prevăzute la pct. 6, înainte de propunerea pentru valorificare, se va anunta directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor (DSVSA) competentă teritorial, pentru verificări tehnice si, ulterior vânzării, pentru stabilirea trasabilitătii produselor/animalelor, iar în cazul alimentelor, vânzarea se va face ulterior constatării conformitătii acestora, prin determinări analitice în laboratoare autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor.

8. Deplasarea de către cumpărător a bunurilor si/sau a animalelor prevăzute la pct. 6 către noua destinatie se va face cu respectarea conditiilor de transport sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu mijloace de transport autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor si/sau cu respectarea conditiilor de bunăstare a animalelor.

9. După sechestrarea bunurilor aflate în proprietatea debitorului, organul care a dispus această măsură va lăsa bunurile în custodia unei persoane care face dovada că este autorizată din punct de vedere sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor si care are capacitatea să asigure conditiile corespunzătoare de păstrare, conservare sau mentinere a bunurilor.

10. Persoanele care fac dovada că sunt autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor pot fi verificate si pe site-ul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, la adresawww.ansvsa.ro

11. Comisia de valorificare, după instituirea măsurilor asigurătorii, va efectua, de îndată, atât publicitatea valorificării, prin publicarea unui anunt pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cât si transmiterea unei cereri de ofertă operatorilor economici semnificativi care comercializează produse similare si care, de regulă, îsi desfăsoară activitatea în raza teritorială a organului fiscal.

12. Anuntul privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării cuprinde următoarele elemente:

a) denumirea organului fiscal care valorifică bunurile prevăzute la pct. 1;

b) data la care a fost emis;

c) numele si semnătura membrilor Comisiei de valorificare;

d) bunurile care se oferă spre vânzare si descrierea lor sumară;

e) pretul minim de evaluare al bunurilor potrivit pct. 5;

f) cantitatea si valoarea totală de pornire (evaluare);

g) data, ora si locul la care se va tine sedinta de deschidere a ofertelor;

h) invitatia către toti cei interesati în cumpărarea bunurilor de a depune la organul fiscal competent, în termenul de depunere a ofertelor si la locul fixat în acest scop, oferte de cumpărare, în plic închis, sub sanctiunea descalificării;

i) invitatia către toti cei interesati în cumpărarea bunurilor de a se prezenta, personal sau prin împuternicit, la data, ora si locul unde se va desfăsura sedinta de deschidere a ofertelor.

13. Comisia de valorificare, după instituirea măsurilor asigurătorii, va asigura publicitatea bunurilor ce urmează a fi valorificate, prin afisarea pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală a unei situatii centralizate a tuturor bunurilor perisabile sau supuse degradării, aprobată de presedintele Comisiei de valorificare, între ora 16,00 din ziua curentă si ora 12,00 din ziua următoare, care va cuprinde următoarele elemente: denumirea organului fiscal competent; descrierea sumară a bunurilor care se oferă spre vânzare; cantitate; pretul stabilit pentru fiecare categorie în parte, după caz, precum si data si ora la care va avea loc sedinta de deschidere a ofertelor.

14. Concomitent cu publicarea situatiei bunurilor perisabile sau supuse degradării va fi postat pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si anuntul privind valorificarea acestora.

15. Comisia de valorificare va stabili sedinta de deschidere a ofertelor a doua zi de la publicarea anuntului si a situatiei centralizate a tuturor bunurilor perisabile sau supuse degradării, la ora 14,00.

16. Termenul de depunere a ofertelor începe la data publicării anuntului privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si se termină cu două ore înainte de ora programată pentru sedinta de deschidere a ofertelor, respectiv ora 12,00.

17. Bunurile vor fi valorificate de către Comisia de valorificare, conform prezentei proceduri, în sistem angro, doar către persoanele juridice sau persoanele fizice care sunt legal autorizate să realizeze fapte de comert cu aceste categorii de bunuri.

18. Pentru participarea la procedura de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării, ofertantii vor depune la organul fiscal competent următoarele documente:

a) o prezentare sintetică a ofertantului, care va cuprinde datele de identificare si datele de contact, inclusiv un număr de fax si o adresă de e-mail pe care pot fi făcute comunicările;

b) dovada detinerii unei autorizatii de comercializare a categoriei de bunuri ce urmează a fi valorificate;

c) oferta financiară de cumpărare care contine suma oferită, care nu poate fi sub pretul minim de evaluare stabilit potrivit pct. 5;

d) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, dacă este cazul;

e) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

f) pentru persoanele juridice străine care desfăsoară activităti în România prin intermediul sediilor permanente, copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului sau copie de pe certificatul de înregistrare fiscală eliberat de organul fiscal, după caz;

g) pentru alte persoane juridice străine, cu exceptia celor de la lit. f), actul de înmatriculare tradus în limba română;

h) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

i) pentru persoanele fizice străine, copie de pe pasaport;

j) dovada plătii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancară.


19. Taxa de participare reprezintă 10% din pretul de pornire a licitatiei si se plăteste în lei la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.

20. În termen de 5 zile de la data întocmirii Procesului-verbal privind desfăsurarea si rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării, organul fiscal va restitui taxa de participare participantilor care au depus oferte de cumpărare si care nu au fost declarati cumpărători, iar în cazul cumpărării, taxa se retine în contul pretului. Taxa de participare nu se restituie ofertantilor care nu s-au prezentat la valorificare, celui care a refuzat încheierea Procesului-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum si cumpărătorului care nu a plătit pretul. Taxa de participare care nu se restituie se face venit la bugetul de stat. În situatia în care, pentru participarea la valorificare, ofertantii au constituit garantii, în conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancară, scrisoarea de garantie bancară se valorifică de organul fiscal competent în cazul în care ofertantul este declarat adjudecatar si/sau în conditiile anterior mentionate.

21. Documentatia va fi depusă în plic sigilat, toate paginile fiind numerotate, semnate si/sau stampilate, după caz. Pe plic se vor înscrie obligatoriu numele/denumirea si adresa/sediul social ale ofertantului.

22. Organul fiscal competent, la înregistrarea ofertelor, va mentiona data si ora primirii.

23. Oferta va fi descalificată în următoarele situatii:

a) când nu cuprinde datele de contact ale ofertantului, iar acesta nu este prezent sau nu are un împuternicit în sală la sedinta de deschidere a ofertelor;

b) când are un pret mai mic decât pretul minim de evaluare stabilit potrivit pct. 5;

c) când nu contine, pentru persoanele juridice române, copia de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

d) când nu contine, pentru persoanele juridice străine care desfăsoară activităti în România prin intermediul sediilor permanente, copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului sau copie de pe certificatul de înregistrare fiscală eliberat de organul fiscal, după caz;

e) când nu contine, pentru alte persoane juridice străine, cu exceptia celor de la pct. 18 lit. f), actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) când nu contine, pentru persoanele fizice române, copia de pe actul de identitate;

g) când nu contine, pentru persoanele fizice străine, copia de pe pasaport;

h) când a fost depusă după termenul de depunere a ofertelor indicat în anuntul prevăzut la pct. 12;

i) când a fost depusă la altă adresă decât cea indicată în anuntul prevăzut la pct. 12;

j) când nu contine dovada detinerii unei autorizatii de comercializare a categoriei de bunuri ce urmează a fi valorificate;

k) când nu contine dovada plătii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancară prevăzută la pct. 18 lit. j).

24. Despre data, ora si locul sedintei de deschidere a ofertelor va fi înstiintat si debitorul. Acesta poate participa la sedinta de deschidere a ofertelor.

25. Sedinta de deschidere a ofertelor se tine la data, ora si locul stabilite de Comisia de valorificare, astfel cum sunt acestea mentionate în Anuntul privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării.

26. În data, la ora si în locul stabilite de Comisia de valorificare în vederea deschiderii ofertelor, comisia va proceda la inventarierea si la deschiderea ofertelor depuse. Ofertantii pot participa la procedura de deschidere a ofertelor.

27. După deschiderea ofertelor, Comisia de valorificare verifică si analizează documentele de participare, stabilind care dintre ofertele depuse se încadrează în vreuna dintre situatiile reglementate de dispozitiile pct. 23.

28. În cazul în care va fi depusă o singură ofertă calificată, aceasta va fi declarată câstigătoare dacă pretul oferit de ofertant este cel putin egal cu pretul minim de evaluare stabilit potrivit pct. 5.

29. În cazul în care există mai multe oferte calificate, este declarată câstigătoare oferta cu valoarea cea mai mare.

30. În cazul în care există mai multe oferte calificate si 2 sau mai multi ofertanti au ofertele financiare cu valoarea cea mai mare, care sunt egale, se va efectua o licitatie deschisă, pe loc, între acesti ofertanti, Comisia de valorificare stabilind un pas de licitare cuprins între 1-5% din valoarea bunurilor.

31. Comisia de valorificare va oferi spre vânzare bunurile, prin 3 strigări succesive, în care se pot face supralicitări, conform pasului de licitare stabilit.

32. Bunurile vor fi oferite celui care, după 3 strigări succesive, oferă pretul cel mai mare.

33. La finalizarea procedurii, se întocmeste un proces-verbal, semnat de către toti participantii, privind desfăsurarea si rezultatul procedurii, care va cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 43 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si următoarele elemente: numele si prenumele sau denumirea cumpărătorului, precum si domiciliul fiscal al acestuia, indicarea bunului valorificat, a pretului la care bunul a fost valorificat si a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul; toti cei care au depus oferte si sumele oferite, precum si, dacă este cazul, mentionarea situatiilor în care valorificarea nu s-a realizat.

34. După finalizarea procedurii, Comisia de valorificare va emite Procesul-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării, care constituie titlu de proprietate. În cazul în care cumpărătorul nu face plata, în contul indicat de organul fiscal competent, în termen de 5 zile de la data semnării Procesului-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării, acesta va putea fi executat silit pentru plata sumei datorate în temeiul titlului executoriu emis de organul de executare competent pe baza Procesului-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării.

35. În cazul în care nu există nicio ofertă depusă ori ofertele depuse se încadrează în una dintre situatiile prevăzute la pct. 23, prevederile art. 161 si 167 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

36. Pe măsura primirii ofertelor, organul fiscal competent va constitui/actualiza baza de date cu privire la potentialii ofertanti ce cuprinde informatii referitoare la datele de identificare ale acestora, obiectul de activitate si categoriile de produse pentru care si-au manifestat interesul.

37. Această bază de date va fi utilizată de către organele fiscale competente în transmiterea, pe viitor, a unor eventuale cereri de ofertă potentialilor cumpărători.


 

ANEXA Nr. 2

 

SIGLA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală1).................................................................................

Str. .......................................... nr. .............., localitatea .............................

Nr. .................. din .............................

ANUNT

privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării

Anul...............luna.....................ziua.........

 

- model -

În temeiul art. 159 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de............luna............................anul ........., ora......., în localitatea........................................, str............................. nr.........., se vor vinde următoarele bunuri perisabile sau supuse degradării, proprietate a debitorului2) .........................................................................., cu domiciliul fiscal în localitatea ................................................, str..................................... nr............, bl.........., sc......., et......., ap......., cod de identificare fiscală3)...........................

 

Denumirea bunurilor perisabile sau supuse degradării,

descriere sumară

Cantitatea

Valoarea, exclusiv TVA, este de lei

Pretul minim al bunurilor, exclusiv TVA, este de lei

Cota TVA/neimpozabil*)

1............................

2............................

3.............................

4............................

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este....../neimpozabilă în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înstiinteze despre aceasta organul de control/de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesati în cumpărarea bunurilor sunt invitati să prezinte până la termenul de depunere a ofertelor, respectiv data .........., ora............, oferte financiare de cumpărare; prezentarea sintetică a ofertantului, care va cuprinde: datele de identificare si datele de contact, inclusiv un număr de fax si o adresă de e-mail pe care pot fi făcute comunicările; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pasaport, urmând să se prezinte la data si orele stabilite pentru sedinta de deschidere a ofertelor si pentru vânzare la locul fixat în acest scop.

Sedinta de deschidere a ofertelor se va tine la data de.........., ora.............., locul..............................

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostintă, în conformitate cu prevederile art. 172 si 173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informatii suplimentare, vă puteti adresa la sediul nostru sau la telefon nr..............................

Data afisării................................

 

 

Comisia de valorificare

Numele si prenumele...................................

Semnătura...................................................

L.S.

 

1) Se va completa denumirea organului fiscal emitent din cadrul Ministerului Finantelor Publice -Agentia Natională de Administrare Fiscală sau al unitătilor sale teritoriale.

2) Se vor mentiona numele si prenumele sau denumirea debitorului.

3) Se va mentiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.


 

1. Denumire: Anunt privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării

2. Format: A4/t1

3. Se utilizează: în baza art. 159 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

4. Se întocmeste: în două exemplare de organul fiscal.

5. Circulă: un exemplar la comisia de valorificare.

6. Se afisează pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

7. Se arhivează: un exemplar la dosarul fiscal.

 

SIGLA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală1).................................................................................

Str. .......................................... nr. .............., localitatea .............................

Nr. .................. din .............................

PROCES-VERBAL

privind desfăsurarea si rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării

 

- model -

 

Încheiat astăzi ................................... luna ...................................... anul ......., ora ........, în localitatea ............................, str. ................................ nr. ......, în temeiul art. 159 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Pentru stingerea creantelor fiscale restante/estimate, fată de debitorul 2) .................................................................................. din localitatea .........................................., str. .......................................... nr. ....., cod de identificare fiscală 3) ....................................., în sumă de............................... lei, s-a procedat la valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării sechestrate prin

 

Procesul-verbal de sechestru nr..................din......................., întocmit de.................................................

Valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării a fost adusă la cunostinta publică prin publicarea la data de......................a anuntului de vânzare, care a fost afisat pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

În baza art. 159 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea, în regim de urgentă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, după cum urmează:

Organul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite (se vor mentiona toti cei care au participat la vânzare si sumele oferite de fiecare participant).............................................................................................................................................................

Descrierea sumară a bunurilor perisabile sau supuse degradării.........................................................

Pretul minim al bunurilor perisabile sau supuse degradării..............................(exclusiv TVA)

Licitatia a început de la pretul de (lei)4).......................(exclusiv TVA).

Bunurile perisabile sau supuse degradării au fost vândute5)..................la pretul de (lei)....................................., pentru care s-a calculat TVA în valoare de.......................................(lei).

Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de......sau, după caz, a cotei reduse de.....asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Cumpărătorul va plăti pretul, în numerar sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data cumpărării, la unitatea Trezoreriei Statului...................................................în contul........................

Cu privire la vânzare, s-au făcut următoarele obiectii:

................................................................................................................................................................................................

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostintă, în conformitate cu prevederile art. 172 si 173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal privind desfăsurarea si rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării s-a încheiat în.................exemplare.

 

Comisia de valorificare

Numele, prenumele si semnătura

L.S.

...................................

...................................

...................................

Participanti

Numele, prenumele si semnătura

L.S.

...................................

...................................

 

1) Se va completa denumirea organului fiscal emitent din cadrul Ministerului Finantelor Publice -Agentia Natională de Administrare Fiscală sau al unitătilor sale teritoriale.

2) Numele si prenumele/denumirea si domiciliul fiscal ale debitorului.

3) Se va mentiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

4) Cel mai mare pret din ofertele scrise.

5) Numele si prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, precum si contul bancar ale cumpărătorului, după caz.


 

1. Denumire: Proces-verbal privind desfăsurarea si rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării

2. Format: A4/t2

3. Se utilizează: în baza art. 159 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

4. Se întocmeste: în 3 exemplare de organul fiscal.

5. Circulă:         un exemplar la cumpărător (sau reprezentantul său legal);

un exemplar la debitor.

6. Se arhivează: un exemplar la dosarul fiscal.

SIGLA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală1)....................................................

Str.................nr..............., localitatea.................

Nr..................din................................

 

PROCES-VERBAL

privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării

 

- model -

 

Încheiat astăzi.........................luna.....................anul......., ora............., în temeiul art. 159 alin. (4) si al art. 161 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare Conform Procesului-verbal privind desfăsurarea si rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării nr...................din data de..........., emis de..................................................., s-au valorificat bunurile perisabile sau supuse degradării2)............................................

 

Debitor:...............................................................

...........................................................................

Cumpărător:....................................................................................................................

(nume, prenume/denumire, forma juridică)

(nume, prenume/denumire, forma juridică) cod de identificare fiscală3).............

 

Cod de identificare fiscală3)............

Str..............................................nr........, localitatea.............................................., judetul.................................................

Str........................................nr............., localitatea.............................................., judetul.............................................

 

Vânzarea s-a făcut la pretul de....................(lei), pentru care s-a calculat TVA în sumă de.......................................(lei).

Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, bunurile perisabile sau supuse degradării sechestrate se vor valorifica cu TVA calculată prin aplicarea cotei standard de .... sau, după caz, a cotei reduse de .... asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Cumpărătorul va efectua plata pretului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, în termen de 5 zile de la data încheierii Procesului-verbal privind desfăsurarea si rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării, după cum urmează:

-........................... lei, reprezentând pretul de vânzare, exclusiv TVAaferentă, în contul nr. ...........................................;

-........................... lei, reprezentând TVAaferentă, în contul nr. .......................................................................................

În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prezentul proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării constituie titlu de proprietate.

Procesul-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării constituie documentul pe baza căruia se emite titlul executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteste pretul de vânzare.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostintă, în conformitate cu prevederile art. 172 si 173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

1) Se va completa denumirea organului fiscal emitent din cadrul Ministerului Finantelor Publice -Agentia Natională de Administrare Fiscală sau al unitătilor sale teritoriale.

2) Descrierea sumară a bunurilor perisabile sau supuse degradării.

3) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

 


Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în......exemplare.

 

Conducătorul unitătii fiscale

Numele si prenumele....................

Semnătura..................

L.S.

 

Cumpărătorul

(sau reprezentantul său legal)

Numele, prenumele si semnătura

L.S.

............................................................

 

Reprezentantul unitătii fiscale

Numele...................

Prenumele.................

Semnătura...............

 

1. Denumire: Proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării

2. Format: A4/t2

3. Se utilizează: în baza art. 159 alin. (4) si al art. 161 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

4. Se întocmeste: în 3 exemplare de organul fiscal.

5. Circulă:         un exemplar la cumpărător;

un exemplar la debitor.

6. Se arhivează: un exemplar la dosarul fiscal.

 

RECTIFICĂRI

 

În Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 24 septembrie 2010, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 2 alin. (1) lit. f), în loc de: “... art. 73 din Legea audiovizualului nr. 54/2002...” se va citi: “... art. 73 din Legea audiovizualului nr. 504/2002...”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.