MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 673/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 673         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 octombrie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

139. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în vederea desfăsurării operatiunilor petroliere

 

214. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 

550. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea Normei tehnice feroviare “Vehicule de cale ferată destinate transportului de călători. Usi exterioare si interioare actionate cu instalatii electrice, pneumatice si electropneumatice. Cerinte de proiectare”


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale

în vederea desfăsurării operatiunilor petroliere

 

Având în vedere art. 52 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, si art. 94 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 2 lit. e) si al art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în vederea desfăsurării operatiunilor petroliere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 234/2009 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în vederea desfăsurării operatiunilor petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 11 noiembrie 2009.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 15 septembrie 2010.

Nr. 139.

 

ANEXA

 

INSTRUCTIUNI TEHNICE

privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în vederea desfăsurării operatiunilor petroliere

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 52 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, pentru actele eliberate în exercitarea atributiilor sale, Agentia Natională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) percepe tarife, prevăzute în anexele nr. 1 si 4, si taxe, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 2. - Conform prevederilor art. 94 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările si completările ulterioare, tarifele si taxele se fundamentează, se aprobă si se încasează conform instructiunilor tehnice emise de conducătorul A.N.R.M.

Art. 3. - Actele eliberate în vederea desfăsurării operatiunilor petroliere, pentru care A.N.R.M. percepe tarife si taxe, sunt reprezentate prin acorduri, avize, aprobări, atestate, consultare si utilizare de date si informatii referitoare la resursele de petrol.

 

CAPITOLUL II

Fundamentarea tarifelor si taxelor

 

Art. 4. - În exercitarea atributiilor prevăzute de legislatia în vigoare, A.N.R.M. analizează, din punctul de vedere al conformitătii cu actele normative care reglementează activitatea extractivă, studiile de fezabilitate, documentatiile de evaluare a resurselor/rezervelor, precum si planurile si programele de explorare/exploatare, în vederea eliberării avizelor, acordurilor, aprobărilor si actelor de verificare, înregistrare si confirmare a resurselor/rezervelor de petrol.

Art. 5. - Tarifele si taxele se fundamentează pe baza costurilor aferente, directe si indirecte, cuprinzând cheltuieli cu salariile, contributii sociale aferente salariilor si cheltuieli materiale.

Art. 6. - În evaluarea numărului de ore necesar elaborării unui act sunt luate în considerare:

a) activitatea de secretariat si arhivă (înregistrare, repartizare, urmărire a procesului, corespondentă cu solicitantul si/sau cu alte entităti, după caz, căutarea în arhive si manipularea documentelor necesare pentru solutionarea solicitării eto);

b) activitatea de documentare;

c) solicitarea si analiza unor puncte de vedere;

d) solicitarea unor expertize independente, dacă este cazul. Plata expertizelor independente se face direct de titularul acordului petrolier către expertul atestat de A.N.R.M.;

e) solicitarea unor eventuale completări si precizări ale documentatiei;

f) eliberarea actului;

g) aprobarea actului eliberat de conducerea A.N.R.M.


Art. 7. - Tarifele pentru actele eliberate de A.N.R.M., prevăzute la lit. a, b si h din anexa nr. 1, vor fi încadrate, în functie de gradul de complexitate, conform criteriilor prezentate în anexele nr. 2 si 3.

Art. 8. - Pentru atestarea capacitătii tehnice a persoanelor fizice si juridice, criteriile de încadrare tarifară sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 9. - Taxele pentru consultarea si utilizarea unor date si informatii referitoare la resursele de petrol se calculează în functie de gradul de complexitate, volumul informatiilor, calitatea acestora, metodele de investigare si vechimea acestora.

Art. 10. - Taxele prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 5 vor fi încadrate în clase de complexitate conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 11. - Actualizarea tarifelor si taxelor se face în situatiile în care costurile directe si indirecte depăsesc cu mai mult de 20% costurile curente.

 

CAPITOLUL III

Încasarea tarifelor si taxelor

 

Art. 12. - Solicitarea eliberării actelor prevăzute în anexa nr. 1 se face printr-o scrisoare-comandă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 13. - Solicitarea accesului la consultarea datelor si utilizarea informatiilor prevăzute în anexa nr. 5 se face printr-o scrisoare-comandă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 14. - Emiterea facturii pentru tarifele si taxele percepute de A.N.R.M. se face de către Directia economico-financiară, resurse umane si administrativ.

Art. 15. - Actele se eliberează numai după ce solicitantul face dovada achitării tarifului, respectiv a taxei corespunzătoare.

Art. 16. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiunile tehnice

 

LISTA

cuprinzând tarifele percepute de Agentia Natională pentru Resurse Minerale pentru actele eliberate în domeniul petrolier

 

Nr. crt.

Denumirea actului

Tariful (lei)

a.

Avize si aprobări*)

 

a.1

Clasa A. Acte de complexitate redusă

810,00

a.2

Clasa B. Acte de complexitate medie

1.220,00

a.3

Clasa C. Acte de complexitate ridicată

1.630,00

b.

Aviz pentru programul anual de dezvoltare a exploatării**)

 

b.1

Categoria A

810,00

b.2

Categoria B

1.220,00

b.3

Categoria C

1.630,00

b.4

Categoria D

2.035,00

c.

Aviz pentru modificarea programului anual de dezvoltare a exploatării

810,00

d.

Aprobarea programului anual de dezvoltare, reabilitare, modernizare a Sistemului national de transport al petrolului si terminalului petrolier

1.630,00

e.

Avizarea programului anual al activitătii de transport/avizarea pentru dezactivarea unor portiuni din:

- Sistemul national de transport al gazelor;

- Sistemul national de transport al titeiului;

- Terminalul petrolier

4.070,00

f.

Avizarea studiilor pentru consumuri tehnologice din instalatii proprii

4.070,00

g.

Avizarea consumurilor tehnologice lunare

2.035,00

h.

Documente de verificare si înregistrare eliberate ca urmare a analizei documentatiilor de evaluare a resurselor/rezervelor de petrol - emitere încheieri**)

 

h.1

Categoria A

3.260,00

h.2

Categoria B

4.070,00

h.3

Categoria C

5.290,00

h.4

Categoria D

6.920,00

i.

Acorduri petroliere

4.070,00

 

*) Conform încadrărilor din anexa nr. 2 la instructiunile tehnice. **) Conform încadrărilor din anexa nr. 3 la instructiunile tehnice.


 

ANEXA Nr. 2

la instructiunile tehnice

 

CRITERII

de încadrare*) în clasa A, B sau C a actelor eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale prevăzute la lit. a din anexa nr. 1 la instructiunile tehnice

 

Clasa A - Acte de complexitate redusă, categoria a.1

în această categorie se încadrează actele emise referitoare la obiective:

A.a) situate la adâncimi mai mici de 1.000 m;

A.b) propuse a fi explorate prin programe de complexitate redusă (o singură metodă);

A.c) în zonele cu geologie simplă, caracterizată prin:

- înclinări reduse ale straturilor;

- lipsa variatiilor de facies;

- formatiuni nederanjate tectonic. Actele de complexitate redusă sunt:

A.1. aviz pentru săparea sondelor până la adâncimea de 1.000 m;

A.2. aviz pentru prospectiuni geologice, geofizice sau geochimice (un singur perimetru sau o singură metodă de explorare);

A.3. aviz pentru prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor;

A.4. aviz pentru modificarea amplasamentului (peste 150 m fată de amplasamentul initial);

A.5. aviz pentru încadrarea sondelor la categoria explorare;

A.6. aviz pentru sistarea lucrărilor (foraj sau probe de productie);

A.7. aviz pentru modificarea obiectivului si adâncimii;

A.8. alte avize referitoare la operatiuni petroliere efectuate pentru obiectivele clasificate conform criteriilor stabilite la pct. A.a)- A.c).

 

Clasa B - Acte de complexitate medie, categoria a.2

în această categorie se încadrează actele emise referitoare la obiective:

B.a) situate pe treapta de adâncime cuprinsă între 1.000 m si 3.000 m;

B.b) propuse a fi explorate prin programe de complexitate medie (două sau mai multe metode de explorare);

B.c) în zonele cu geologie complicată, caracterizată prin:

- straturi larg cutate;

- formatiuni afectate de falii normale sau de decrosare;

- formatiuni care prezintă variatii laterale de facies. Actele de complexitate medie sunt:

B.1. aviz pentru săparea sondelor la adâncimi cuprinse între 1.000 m -3.000 m;

B.2. aviz pentru prospectiuni geologice, geofizice si geochimice (două sau mai multe perimetre si/sau două ori mai multe metode de explorare);

B.3. aviz pentru trecerea în conservare a sondelor;

B.4. aviz pentru trecerea în exploatare experimentală sau definitivă;

B.5. aviz pentru abandonarea sondelor;

B.6. aviz pentru prelungirea exploatării experimentale;

B.7. aviz pentru ridicarea abandonării/conservării;

B.8. aprobarea de asociere;

B.9. aprobarea transferului acordului de explorare-dezvoltare-exploatare;

B.10. alte avize referitoare la operatiuni petroliere efectuate pentru obiectivele clasificate conform criteriilor stabilite la pct. B.a) -B.c).

 

Clasa C - Acte de complexitate ridicată, categoria a.3

în această categorie se încadrează actele emise referitoare la obiective:

Ca) situate la adâncimi mai mari de 3.000 m;

C.b) propuse a fi explorate prin programe de complexitate ridicată (mai multe metode de explorare);

C.c) situate în zone cu geologie foarte complicată, caracterizată prin:

- straturi puternic tectonizate;

- afectate de falii cu caracter de încălecare;

- formatiuni care prezintă frecvente variatii de facies pe orizontală si verticală.

Actele de complexitate ridicată sunt:

C.1. aviz pentru programul de cercetare anual;

C.2. aviz pentru săparea sondelor la adâncimi mai mari de 3.000 m;

C.3. aviz pentru prospectiuni geologice, geofizice si geochimice (mai mult de două perimetre sau mai mult de două metode de explorare);

C.4. aviz pentru abandonarea sondelor;

C.5. aviz pentru trecerea în conservare;

C.6. aviz pentru trecerea în exploatare experimentală/ definitivă;

C.7. aviz pentru ridicarea abandonării/conservării;

C.8. aviz pentru prelungirea exploatării experimentale;

C.9. aviz pentru transformarea în sondă de injectie;

C.10. aprobarea transferului acordului de dezvoltare-exploatare, exploatare sau înmagazinare gaze naturale;

C.11. alte avize referitoare la operatiuni petroliere efectuate pentru obiectivele clasificate conform criteriilor stabilite la pct. Ca) -C.c).

 

*) Încadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum două dintre conditiile clasei respective.


 

ANEXA Nr. 3

la instructiunile tehnice

 

CRITERII

de încadrare*) în categoria de complexitate A, B, C sau D a actelor eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale prevăzute la lit. b si h din anexa nr. 1 la instructiunile tehnice

 

Categoria zăcământului

Criteriile de încadrare

A.

Zăcăminte comerciale (structuri) de mici dimensiuni, care au:

- 1-5 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

- 1-2 tipuri de substantă

- maximum 5 blocuri tectonice separate din punct de vedere hidrodinamic

- maximum 5 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie

- maximum 20 de sonde săpate pe structură

B.

Zăcăminte comerciale (structuri) de mici dimensiuni, care au:

- 1-5 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

- 1-2 tipuri de substantă

- maximum 5 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau două boltiri secundare în cadrul structurii

- 6-10 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie

- 21-100 de sonde săpate pe structură

C.

Zăcăminte comerciale (structuri) de dimensiuni medii, care au:

- 6-10 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

- mai mult de două tipuri de substantă

- 6-10 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau 3 boltiri secundare în cadrul structurii si/sau maximum două sectoare separate din punct de vedere structural-tectonic

- 11-15 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie

- 21-100 de sonde săpate pe structură

D.

Zăcăminte comerciale (structuri) de dimensiuni mari, care au:

- peste 10 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

- mai mult de două tipuri de substantă

- peste 10 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau mai mult de 3 boltiri secundare în cadrul structurii si/sau mai mult de două sectoare separate din punct de vedere structural-tectonic

- peste 15 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie

- peste 100 de sonde săpate pe structură

 

*) Încadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum 3 dintre conditiile categoriei respective.

 

ANEXA Nr. 4

la instructiunile tehnice

 

LISTA

cuprinzând tarifele percepute de Agentia Natională pentru Resurse Minerale pentru eliberarea certificatelor de atestare a competentei tehnice în domeniul petrolier

 

Încadrarea

Activitătile atestate

Tariful (lei)

I

Atestarea persoanelor juridice:

 

I/1

- executia, conducerea/coordonarea si expertizarea lucrărilor legate de exploatarea resurselor minerale

2.160,00

I/2

- elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice, tehnice si tehnico-economice pentru operatiuni petroliere

1.710,00

I/3

- efectuarea lucrărilor de teren si de laborator

1.300,00

II

Atestarea persoanelor fizice:

 

II/1

- atestarea ca expert

860,00

II/2

- atestarea ca specialist

450,00


ANEXA Nr. 5

la instructiunile tehnice

 

LISTA

cuprinzând taxele pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resursele de petrol

 

Nr. crt.

Tipul de date

Unitatea de măsură

Taxa”) (lei)

1.

Documentatii geologice si geofizice*), pachete de date

buc.

 

1.A

Clasa A

 

10.000,00

1.B

Clasa B

 

15.000,00

1.C

Clasa C

 

20.000,00

2.

Coloane stratigrafice

km

200,00

3.

Sectiuni geologice si paralelizări ale diagrafiilor geofizice

km

100,00

4.

Hărti geologice

km2

150,00

5.

Hărti specifice (isobate, isopachite, rezerve, geofizice etc.)

km2

60,00

6.

Hărti cu amplasarea sondelor si localizarea profilelor seismice

km2

30,00

7.

Profile seismice

- onshore

- offshore

km km

 

100,00

60,00

8.

Diagrafii geofizice de sondă

- standard

- complexe

buc. buc.

 

800,00

1.500,00

9.

Buletine de analiză de laborator

parametru

5,00

10.

Carate, probe

kg

1.000,00

11.

Consultare date

oră/specialist

600,00

 

*) Încadrarea în clase de complexitate se face conform anexei nr. 3 la instructiunile tehnice.

**) Taxele mentionate corespund unor date si informatii mai noi de 10 ani. Pentru date cu o vechime mai mare de 10 ani taxele se reduc astfel:

a) 20%, pentru date si informatii cu o vechime de 10-20 de ani;

b) 30%, pentru date si informatii cu o vechime de 20-40 de ani;

c) 40%, pentru date si informatii cu o vechime mai mare de 40 de ani.

 

ANEXA Nr. 6

la instructiunile tehnice

 

CRITERII

de încadrare*) în clasa A, B sau C a documentatiilor geologice si geofizice prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 5 la instructiunile tehnice

 

Clasa A:

a) se referă la suprafete mai mici de 50 km2;

b) cuprinde date referitoare la zone cu geologie simplă, caracterizată prin înclinări reduse ale straturilor, lipsa variatiilor de facies, formatiuni în zonele cu geologie simplă, caracterizată prin înclinări reduse ale straturilor, lipsa variatiilor de facies si/sau formatiuni nederanjate tectonic;

c) cuprinde date si informatii înregistrate cu cel mult două metodologii diferite de explorare;

d) cuprinde date referitoare la cel mult 20 de sonde;

e) cuprinde date mai vechi de 20 de ani.

 

Clasa B:

a) se referă la suprafete cuprinse între 50 km2 si 200 km2;

b) cuprinde date referitoare la zone cu geologie complicată, caracterizată prin prezenta straturilor larg cutate, formatiuni

afectate de falii normale sau de decrosare si/sau formatiuni care prezintă variatii laterale de facies;

c) cuprinde date si informatii înregistrate cu 2-4 metodologii diferite de explorare;

d) cuprinde date referitoare la 21-100 de sonde;

e) cuprinde date cu vechime de 10-20 de ani.

 

Clasa C:

a) se referă la suprafete mai mari de 200 km2;

b) cuprinde date referitoare la zone cu geologie foarte complicată, caracterizată prin straturi puternic tectonizate, afectate de falii cu caracter de încălecare si/sau formatiuni care prezintă frecvente variatii de facies pe orizontală si verticală;

c) cuprinde date si informatii înregistrate prin mai mult de 4 metodologii diferite de explorare;

d) cuprinde date referitoare la mai mult de 100 de sonde;

e) cuprinde date cu vechime mai mică de 10 ani.

 

*) Încadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum 3 dintre conditiile clasei respective.


 

ANEXA Nr. 7

la instructiunile tehnice

 

SCRISOARE-COMANDĂ

- model -

 

Nr..../.........

Persoana juridică...............................................

Reprezentată prin...............................................

Adresa ................................................................

Cod unic de înregistrare.....................................

Nr. de înregistrare la registrul comertului..........................

Nr. de telefon, fax sau adresa de e-mail...........................

 

Către

Agentia Natională pentru Resurse Minerale

 

În baza prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

vă transmitem anexat documentatia.......................................*), în vederea emiterii.................................**), pentru operatiuni petroliere în perimetrul....................................***).

În termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita tariful perceput, prin ordin de plată sau în numerar.

Prezenta scrisoare-comandă tine loc de comandă fermă.

 

Reprezentant autorizat al operatorului economic,

…………………………………………………………………..

 

Încadrarea documentatiei****)

Documentatia a fost evaluată în cadrul.................................*****^ se încadrează la pozitia............ din anexa nr. 1 la Instructiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în vederea desfăsurării operatiunilor petroliere, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010, si se tarifează cu suma de......................lei.

 

Data

………………………………..

Director,

………………………………..

 

*) Titlul documentatiei.

**) Conform denumirii actelor precizate în anexele nr. 1 si 2 la instructiunile tehnice.

***) Denumirea perimetrului conform titulaturii din acordul de concesiune.

****) Se completează de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

*****) Titulatura directiei generale sau a inspectoratelor teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în ale căror atributii intră emiterea actului solicitat.


 

ANEXA Nr. 8

la instructiunile tehnice

 

SCRISOARE-COMANDĂ

- model -

 

Persoana juridică...............................................

Reprezentată prin...............................................

Adresa ................................................................

Cod unic de înregistrare.....................................

Cont...................................................................

Banca .................................................................

Nr. de înregistrare la registrul comertului..........................

Nr. de telefon, fax sau adresa de e-mail...........................

 

Către

Agentia Natională pentru Resurse Minerale

 

În baza prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, în vederea efectuării operatiunilor petroliere în perimetrul ..........................., vă rugăm să ne puneti la dispozitie următoarele date/informatii:

1...........................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................

3...........................................................................................................................................

În termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita taxa percepută, prin ordin de plată sau în numerar.

Prezenta scrisoare-comandă tine loc de comandă fermă.

 

Reprezentant autorizat al operatorului economic,

…………………………………………………………………..

 

Încadrarea datelor/informatiilor solicitate conform anexei nr. 5 la instructiunile tehnice*)

Datele/Informatiile solicitate se încadrează la pozitia/pozitiile..................................din anexa nr. 5

la Instructiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în vederea desfăsurării operatiunilor petroliere, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010, si se taxează cu suma de............................lei.

 

Data

………………………………..

Director,

………………………………..

 

*) Se completează de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.


 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 

În baza prevederilor Referatului de aprobare al Directiei generale politici agricole nr. 74.414 din 23 septembrie 2010,

în conformitate cu prevederile art. 28 pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru anul 2010, operatorii - persoane fizice, a căror activitate este înregistrată la directiile pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti si care îsi schimbă forma de organizare potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, în scopul accesării ajutorului specific acordat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, pot să solicite reînregistrarea activitătii, prin depunerea unei noi fise de înregistrare, însotită de certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului/ certificatul de înregistrare fiscală, după caz, în copie, până la data de 25 octombrie 2010.”

2. Anexele nr. 1-8 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-8.

Art. II. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 24 septembrie 2010.

Nr. 214.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 219/2007)

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA................................

 

FISA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Anul..............

 

Aprobat

Director,

…………………………………………………………………..

(numele si prenumele/semnătura)

Avizat

Responsabil agricultură ecologică,

…………………………………………………………………..

(numele si prenumele/semnătura)

 

Nr..........din..............

 

1. Producător

Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/întreprinderea individuală/întreprinderea familială............................................., cu sediul în localitatea........................Judetul.................., înscrisă la registrul comertului sub nr........................, CUI....................., reprezentată de......................................................., CNP.........................., telefon..................,fax............., e-mail................, sau

Persoana fizică................................., domiciliată în localitatea....................Judetul..................., str.......................nr......., BI/CI seria.........nr................., CNP.............................., telefon........................,fax......................., e-mail.........................................

Locatia fermei/unitătii administrate.........................................................................................................................................

 

2. Angajament

Solicit înregistrarea si mă angajez să respect dispozitiile nationale si comunitare privind metoda de productie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea si etichetarea produselor ecologice. Aceste dispozitii sunt:

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitătii organismelor de control;

- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.

 

3. Alegerea organismului de inspectie si certificare aprobat

Numele organismului de inspectie si certificare:.................................................

Codul organismului:............................................................................................

 

4. Productia vegetală (Se va completa cu datele din formularul cuprins în anexa nr. 2 la ordin “Registrul parcelar”) Suprafata agricolă totală exploatată................................................, din care:

- suprafata totală în agricultura conventională:...............................;

- suprafata totală în agricultura ecologică......................................., din care:

- suprafata certificată.............................;

- suprafata în conversie........................................, din care:

- conversie anul 1 ..................................;

- conversie anul 2..................................;

- conversie anul 3..................................

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

 

Data

…………………………………………………………………..

Semnătura

…………………………………………………………………..


5. Productia animalieră

Numele producătorului................................................................................................................

 

Specia/Categoria

Rasa

Efective (capete)

Modul de productie

Ecologic

În conversie

Conventional

Bovine

Vaci de lapte

 

 

 

 

 

Juninci rasă de lapte

 

 

 

 

 

Vaci gestante

 

 

 

 

 

Juninci gestante

 

 

 

 

 

Masculi peste 2 ani

 

 

 

 

 

Tineret mascul între un an si 2 ani

 

 

 

 

 

Tineret mascul între 6 luni si un an

 

 

 

 

 

Tineret bovin sub 6 luni

 

 

 

 

 

Bubaline

Bivolite de lapte

 

 

 

 

 

Alte categorii

 

 

 

 

 

Ovine

 

 

 

 

 

Oi mame

 

 

 

 

 

Mioare

 

 

 

 

 

Berbeci

 

 

 

 

 

Alte categorii

 

 

 

 

 

Caprine

Capre de lapte

 

 

 

 

 

Tapi de reproductie

 

 

 

 

 

Alte categorii

 

 

 

 

 

Porcine

Scroafe de reproductie

 

 

 

 

 

Vieri de reproductie

 

 

 

 

 

Purcei sugari

 

 

 

 

 

Alte categorii

 

 

 

 

 

Păsări

Găini ouătoare

 

 

 

 

 

Pui de carne (broiler)

 

 

 

 

 

Palmipede (rate si gâste)

 

 

 

 

 

Curci

 

 

 

 

 

Bibilici

 

 

 

 

 

Alte categorii

 

 

 

 

 

Ecvine

Cabaline adulte (masculi si femele)

 

 

 

 

 

Apicultură

Număr de familii de albine

 

 

 

 

 

Acvacultura

 

 

 

 

 

 

Helicicultură

 

 

 

 

 

 

Alte categorii

 

 

 

 

 

 

 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

 

Data

…………………………………………………………………..

Semnătura

…………………………………………………………………..

 


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 219/2007)

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA...................................

 

REGISTRUL PARCELAR Anul.........................

Informatii aferente hărtilor

Suprafata cadastrală

a parcelei

(ha/m2)

Suprafata agricolă

exploatată*)

(ha/m2)

Suprafata în agricultura

conventională

(ha/mZ)

Cultura

Suprafata în agricultura ecologică

Localitate/

Comună/

Oras

Cod Sirsup

Nr. bloc fizic

Nr. parcelă agricolă

Suprafata

totală

(ha/mZ)

din care:

Conversie anul I

(ha/mZ)

Conversie anul II (ha/mZ)

Conversie anul III (ha/mZ)

Certificată ecologic (ha/mZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

 

Data

…………………………………………………………………..

Semnătura

…………………………………………………………………..

 

*) În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicati suprafata exploatată.


 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 219/2007)

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA................................

 

FISA DE ÎNREGISTRARE

a procesatorilor în agricultura ecologică

Anul..............

(operatii de conditionare si/sau procesare a produselor agricole)

 

Aprobat

Director,

…………………………………………………………………..

(numele si prenumele/semnătura)

Avizat

Responsabil agricultură ecologică,

…………………………………………………………………..

(numele si prenumele/semnătura)

 

Nr................din...................

 

1. Procesator

Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/întreprinderea individuală/întreprinderea familială............................................., cu sediul în localitatea........................Judetul................., înscrisă la registrul comertului sub nr........................, CUI....................., reprezentată de................................................, CNP..........................., telefon..................,fax............., e-mail........................, sau

Persoana fizică............................, domiciliată în localitatea..........................Judetul..................., str.......................nr......., BI/CI seria.........nr................., CNP..........................., telefon........................,fax..........................., e-mail........................................

Locatia fermei/unitătii administrate........................................................................................................................................

 

2. Angajament

Solicit înregistrarea si mă angajez să respect dispozitiile nationale si comunitare privind metoda de productie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea si etichetarea produselor ecologice. Aceste dispozitii sunt:

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitătii organismelor de control;

- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.

 

3. Alegerea organismului de inspectie si certificare aprobat

Numele organismului de inspectie si certificare ales:......................................................

Codul organismului:.........................................................................................................

 

4. Specificarea locurilor de procesare si/sau de conditionare si/sau de depozitare si natura operatiilor si a produselor, prin precizarea locului de procesare.

Numele procesatorului:..................................................................................

 

Produs finit*)

Loc de procesare

Cantitate estimată în anul...........

Natura operatiilor**)

(kg sau litri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

 

Data

…………………………………………………………………..

Semnătura

…………………………………………………………………..

 

*) Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu: pâine, brânză de oaie, făină de grâu). **) Operatii privind:

- conditionarea fără procesare (se va nota cu CFP);

- procesare cu conditionare (se va nota cu PCC);

- procesare fără conditionare (se va nota cu PFC).


 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 219/2007)

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA................................

 

FISĂ DE ÎNREGISTRARE

a importatorilor de produse ecologice (importate din terte tări în UE)

Anul....................

 

Aprobat

Director,

…………………………………………………………………..

(numele si prenumele/semnătura)

Avizat

Responsabil agricultură ecologică,

…………………………………………………………………..

(numele si prenumele/semnătura)

 

Nr...........din...................

 

1. Importator..................................................................................

Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/întreprinderea individuală/întreprinderea familială......................................, cu sediul în localitatea...................................., judetul..............., înscrisă la registrul comertului sub nr.........., CUI....................., reprezentată de.........................................., cod numeric personal (CNP)...............................................

Locatia fermei/unitătii administrate..............................................................

 

2. Angajament

Solicit înregistrarea si mă angajez să respect dispozitiile nationale si comunitare privind metoda de productie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea si etichetarea produselor ecologice. Aceste dispozitii sunt:

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitătii organismelor de control;

- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice;

- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 51/56/2010 pentru aprobarea regulilor nationale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din tări terte.

 

3. Alegerea organismului de inspectie si certificare aprobat

Numele organismului de inspectie si certificare ales:.............................................

Codul organismului:..................................................................................

 

4. Localizarea tării de origine a produselor importate si natura produselor, cu precizarea locurilor de depozitare.

Numele importatorului:..................................................................................

 

Produsul

Codul produsului 1

Tara de origine

Locurile de depozitare (tara si orasul)

Volumul importat în: (kg/litri/buc.)

Uniunea Europeană

Tări terte

Anul anterior 2

Anul în curs 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

 

Data

…………………………………………………………………..

Semnătura

…………………………………………………………………..

 

1 Codul corespunzător produsului importat din lista cuprinsă în anexa nr. 5.

2 Productia importată în anul anterior.

3 Productia importată în anul în curs (estimare).

 


ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 219/2007)

 

LISTA PRODUSELOR SI CODUL DE IDENTIFICARE

 

Produse

Tipul de productie

Codul produsului

Produse neprocesate provenite din productia vegetală

Cereale si plante industriale (de exemplu: oleaginoase, leguminoase proteice, plante furajere etc.)

01

 

Legume

02

 

Fructe si plante destinate preparării băuturilor

03

 

Plante aromatice, medicinale si derivate

04

 

Citrice

05

 

Ciuperci

06

Produse neprocesate provenite din productia animalieră

Miere

07

 

Ouă

08

 

Carne de măcelărie

09

 

Pasări de curte

10

 

Alte produse neprocesate provenite din cresterea animalelor

11

Produse procesate pe bază de carne (mezeluri, conserve)

12

Produse din lapte

13

Produse pe bază de legume si fructe

Produse pe bază de cartofi

14

 

Sucuri de fructe si legume

15

 

Fructe uscate

16

 

Alte preparate si conserve pe bază de fructe, inclusiv 04 si 05

17

 

Preparate si conserve pe bază de legume, inclusiv 04 si 05

18

Produse pe bază de uleiuri

Ulei brut si sroturi

19

 

Ulei rafinat si produse asociate

20

Produse din acvacultura

21

Făinuri, cereale procesate si produse care contin amidon

Produse obtinute din seminte (orez, făină, gris, fulgi de cereale)

22

 

Produse care contin amidon (ulei de porumb si tapioca etc.)

23

Furaje pentru animale

24

Alte produse alimentare

Pâine si produse de patiserie proaspete (inclusiv pâine congelată)

25

 

Pesmeti, biscuiti si produse de patiserie conservate

26

 

Zaharuri

27

 

Ciocolată si dulceată

28

 

Paste alimentare

29

 

Cafea

30

 

Ceai

31

 

Cacao

32

 

Infuzii de plante

33

 

Ierburi aromatice, condimente etc.

34

 

Produse pentru copii si dietetice

35

Băuturi (cu exceptia sucului de fructe)

36

Uleiuri esentiale

37

Altele

38


ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 219/2007)

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA................................

 

FISĂ DE ÎNREGISTRARE

a exportatorilor de produse ecologice

Anul..............

Aprobat

Director,

…………………………………………………………………..

(numele si prenumele/semnătura)

Avizat

Responsabil agricultură ecologică,

…………………………………………………………………..

(numele si prenumele/semnătura)

 

Nr...........din...................

 

1. Exportator

Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/întreprinderea individuală/întreprinderea familială............................................., cu sediul în localitatea.................................Judetul............................str.................................nr............, tel............................., fax........................., e-mail ............................, înscrisă la registrul comertului cu nr.................., CUI .................................., reprezentată de............................., BI/CI seria.......nr..............., CNP.........................................

Locatia fermei/unitătii administrate...................................................................

 

2. Angajament

Solicit înregistrarea si mă angajez să respect dispozitiile nationale si comunitare privind metoda de productie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea si etichetarea produselor ecologice. Aceste dispozitii sunt:

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitătii organismelor de control;

- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.

 

3. Alegerea organismului de inspectie si certificare aprobat

Numele organismului de inspectie si certificare ales:.............................................

Codul organismului:...................................................................

 

4. Localizarea unitătii de origine a produselor exportate si natura produselor, cu precizarea destinatiei exportului

Numele exportatorului:................................................................

 

Produsul

Volumul exportat estimat (kg/litri/buc.)

Unitatea de unde se face exportul

Tara de destinatie a exportului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

 

Data

…………………………………………………………………..

Semnătura

…………………………………………………………………..


ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 219/2007)

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA................................

 

FISĂ DE ÎNREGISTRARE

a comerciantilor de produse ecologice

(inclusiv comertul intracomunitar)

Anul..............

 

Aprobat

Director,

…………………………………………………………………..

(numele si prenumele/semnătura)

Avizat

Responsabil agricultură ecologică,

…………………………………………………………………..

(numele si prenumele/semnătura)

 

Nr...........din...................

 

1. Comerciant

Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/întreprinderea individuală/întreprinderea familială...................................., cu sediul în localitatea.................................Judetul.............................., str........................................nr............., tel.............................., fax........................., e-mail ............................, înscrisă la registrul comertului cu nr..................., CUI ................................., reprezentată de............................., BI/CI seria.......nr................, CNP.........................................

Locatia fermei/unitătii administrate...............................................................................

 

2. Angajament

Solicit înregistrarea si mă angajez să respect dispozitiile nationale si comunitare privind metoda de productie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea si etichetarea produselor ecologice. Aceste dispozitii sunt:

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitătii organismelor de control;

- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al presedintelui Autoritătii pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.

 

3. Alegerea organismului de inspectie si certificare aprobat

Numele organismului de inspectie si certificare ales:.............................................

Codul organismului:....................................................................................

Numele comerciantului:..............................................................................................

 

Produsul

Volumul estimat comercializat

(kg/buc.)

Numele producatorului si tara de provenienta a produsului

Locurile de depozitare

Destinatia produselor

(consumator/ unităti de comercializare/ unităti procesare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

 

Data

…………………………………………………………………..

Semnătura

…………………………………………………………………..

 


ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 219/2007)

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA................................

 

Aprobat

Director,

…………………………………………………………………..

(numele si prenumele/semnătura)

Avizat

Responsabil agricultură ecologică,

…………………………………………………………………..

(numele si prenumele/semnătura)

 

Nr...........din...................

 

CENTRALIZATORUL OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Perioada...........................................

 

Numele operatorului

Localitatea

Judetul

Adresa

Telefon/

Fax

Nr. fisei de înregistrare

Numele organismului de inspectie si certificare

Nr. contractului încheiat cu organismul de control

Tipul operatorului

U.M.

(ha, kg, buc, l, t, cap, fam.)

Productia vegetală

Productia animalieră

Produse procesate

Cultura

C1

C2

C3

Certificat ecologic

Categoria de animale

Modul de productie

Denumirea produsului

Cantitatea estimată

Total

Ecologic

Conversie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea Normei tehnice feroviare “Vehicule de cale ferată destinate transportului de călători. Usi exterioare si interioare actionate cu instalatii electrice, pneumatice si electropneumatice. Cerinte de proiectare”

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) din anexa nr. 2 “Regulamentul de organizare si functionare al Organismului Notificat Feroviar Român” la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma tehnică feroviară “Vehicule de cale ferată destinate transportului de călători. Usi exterioare si interioare actionate cu instalatii electrice, pneumatice si electropneumatice. Cerinte de proiectare”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile normei tehnice feroviare se aplică de către proiectantii vehiculelor feroviare destinate transportului de călători, constructorii acestor vehicule feroviare, precum si de către operatorii de transport feroviar, la întocmirea caietelor de sarcini pentru noile tipuri de vehicule feroviare si la modernizarea celor existente, precum si de către Autoritatea Feroviară Română - AFER în activitătile de avizare a documentatiei tehnice si de certificare/omologare/agrementare tehnică feroviară cu privire la proiectele instalatiilor electrice, pneumatice si electropneumatice de actionare a usilor exterioare si interioare ale vagoanelor de călători.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 15 iulie 2010.

Nr. 550.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ TEHNICĂ FEROVIARĂ

“Vehicule de cale ferată destinate transportului de călători. Usi exterioare si interioare actionate cu instalatii electrice, pneumatice si electropneumatice. Cerinte de proiectare”

Cod NTF 56-002

 

Norma tehnică feroviară are caracter obligatoriu.

 

PREAMBUL

Prezenta normă tehnică feroviară stabileste cerintele minime privind proiectarea usilor exterioare si interioare actionate cu instalatii electrice, pneumatice si electropneumatice care echipează vagoanele de călători pentru siguranta, confortul si sănătatea călătorilor. Instalatiile de actionare care se importă, precum si instalatiile fabricate în România vor fi agrementate, respectiv omologate dacă au cel putin performantele echivalente cu cerintele prezentei norme tehnice feroviare. Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se aplică de către proiectantii si constructorii vehiculelor feroviare destinate transportului de călători, la proiectarea si fabricarea usilor de acces si intercomunicatie, a usilor culoarului lateral si ale marilor compartimente, de către operatorii de transport feroviar la întocmirea caietelor de sarcini pentru noile tipuri de vehicule feroviare si la modernizarea celor existente, precum si de către organismele legal notificate în activitătile de avizare a documentatiei tehnice, certificare/omologare/agrementare tehnică si de inspectie tehnică feroviară.

La elaborarea normei tehnice feroviare s-au utilizat prevederile standardelor române care au preluat integral standardele europene si internationale si prevederile din fisele Uniunii Internationale a Căilor Ferate (UIC) precizate în anexa la prezenta normă tehnică feroviară.

De asemenea, s-au analizat si s-a constatat că prevederile STI nr. 164/2008 si STI nr. 920/2006 acoperă partial cerintele din sfera de aplicare a prezentei norme tehnice feroviare.

Prezenta normă tehnică feroviară este elaborată cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si respectarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare.

Cifrele din parantezele drepte din cuprinsul normei tehnice feroviare indică numărul de ordine al documentelor de referintă mentionate în anexă.

1. Generalităti 1.1. Scop

Prezenta normă tehnică feroviară stabileste conditiile minime de proiectare a usilor, dotate cu instalatii electrice, pneumatice si electropneumatice de actionare a acestora, de pe materialul rulant feroviar destinat transportului de călători.

Proiectarea instalatiilor electrice, pneumatice si electropneumatice de actionare a usilor trebuie să aibă în vedere, în principal, cerintele legate de securitate si utilizare. Suplimentar fată de aceste cerinte la proiectare trebuie avută în vedere asigurarea confortului, a unei ambiante si a unei fiabilităti crescute.

1.2. Domeniul de utilizare

(1) Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se aplică de către proiectantii si constructorii vehiculelor feroviare destinate transportului de călători, la proiectarea si fabricarea usilor de acces si intercomunicatie, a usilor culoarului lateral si ale marilor compartimente, precum si de către operatorii de transport feroviar, la întocmirea caietelor de sarcini pentru noile tipuri de vehicule feroviare si la modernizarea celor existente. Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se pot aplica si vehiculelor destinate transportului urban pe sine (metrou, tramvaie, vehicule feroviare usoare).

Usile la care se face referire în prezenta normă tehnică feroviară, dotate cu instalatii electrice, pneumatice si electropneumatice de actionare, sunt:

- usi exterioare:

- usi de acces;

- usi de intercomunicatie;

- usi interioare:

- usi ale culoarului lateral;

- usi ale marilor compartimente;

- usi pentru toalete si WC-uri.

Alimentarea cu energie electrică a instalatiilor electrice de actionare, precum si alimentarea cu aer sub presiune pentru actionarea usilor nu fac obiectul prezentei norme tehnice feroviare.

(2) Aplicarea prezentei norme tehnice feroviare la produsele legal comercializate în alt stat membru al Uniunii Europene este obiectul Regulamentului CE nr. 764/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice nationale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru si de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE. Prezenta normă tehnică feroviară nu împiedică aplicarea pe teritoriul României a specificatiilor de interoperabilitate si respectă principiul liberei circulatii a subsistemelor autorizate pe baza STI în cadrul Uniunii Europene, în conformitate cu art. 17 din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate.

Cerintele prezentei norme tehnice feroviare nu se aplică produselor legal fabricate si/sau comercializate în alt stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori produselor legal fabricate într-un stat EFTA care este parte contractantă a acordului EEA.

1.3. Clasa de risc

Usile exterioare ale vagoanelor de călători fac parte din categoria produselor cu clasa de risc 1A, care prin defectare antrenează o pierdere a sigurantei si a securitătii transporturilor [1].

Usile interioare ale vagoanelor de călători fac parte din categoria produselor cu clasa de risc 2 A, care prin defectare determină o diminuare a calitătii conditiilor de transport, a protectiei mediului si sănătătii [1].

1.4. Definitii

Pentru scopul prezentei norme tehnice feroviare, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:

a) furnizor feroviar - orice operator economic autorizat si supravegheat din punct de vedere tehnic, care realizează si/sau furnizează produse si/sau servicii feroviare destinate a fi utilizate în activitatea de proiectare, fabricatie, întretinere, reparare si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare;

b) detinător al unui vehicul feroviar - operator economic care exploatează într-o manieră durabilă un vehicul feroviar, ca mijloc de transport, fie că este proprietarul vehiculului feroviar, fie că are drept de folosintă asupra lui (închiriere, leasing);

c) beneficiar final - detinător al unui vehicul feroviar care stabileste modalitătile de introducere în revizie/reparatie, precum si predarea si constatarea stării tehnice la încheierea lucrărilor de constructie sau reparatie;

d) fiabilitate - probabilitatea ca un produs să poată realiza functia cerută, în conditiile de functionare date (prescrise) pentru o perioadă de timp dată (t2-t-i);

e) mentenantă - ansamblul tuturor actiunilor tehnice si administrative, inclusiv cele de supraveghere, destinate mentinerii sau repunerii unui produs într-o stare ce îi permite să îndeplinească functiile cerute;

f) disponibilitate - capacitatea unui produs de a fi în stare să realizeze functia cerută, în conditii specificate, la un moment dat sau în orice moment al unui interval de timp prestabilit, presupunând că sunt asigurate resursele externe cerute;

g) confort - senzatie agreabilă percepută de o persoană referitor la mediul său climatic;

h) usi exterioare - usile care au contact permanent cu exteriorul;

i) usi interioare - usile care nu au contact cu exteriorul.

1.5. Simboluri si abrevieri

UIC - Uniunea Internatională a Căilor Ferate;

SR - standard român;

EN- normă europeană;

SR EN- standard român care preia o normă europeană;

ISO - Organizatia Internatională de Standardizare;

RIC - Regulamentul pentru utilizarea reciprocă a vagoanelor de călători în trafic international;

CEI - Comisia Internatională de Electrotehnică.

2. Conditii de mediu

Functionarea usilor exterioare si interioare si a subansamblurilor de actionare a acestora - echipamente electrice, electromecanice, pneumatice si electronice - trebuie să îndeplinească cerintele recomandate în [9].

Instalatiile electrice, pneumatice si electropneumatice de actionare a usilor exterioare si interioare trebuie ca, în conditiile de mediu specificate, să asigure:

- functionarea la parametrii proiectati, demonstrată prin încercări în conditiile cerute;

- calitatea protectiei anticorozive alese;

- capacitatea de a suporta nivelul de vibratii si socuri ales;

- încadrarea în valorile-limită ale sistemului de alimentare cu energie electrică si/sau cu aer sub presiune.

Pentru stabilirea claselor de conditii de mediu si a valorilor parametrilor de mediu se recomandă utilizarea următoarelor documente de referintă:

- încercări în conditii climatice [9], [10], [14];

- încercări la socuri si vibratii [10], [15];

- încercări la interferente electromagnetice [10], [16], [17], [18];

- încercări ale sistemului de alimentare [3], [10].

Pentru încercările în conditii climatice se recomandă utilizarea prevederilor din [33], [34].

3. Componenta usilor exterioare si interioare

Usile interioare si exterioare trebuie să aibă în componentă mecanisme electrice, pneumatice sau electropneumatice, care să permită deschiderea, închiderea, blocarea si deblocarea lor în mod automat sau manual, precum si închiderea telecomandată a usilor de acces, îndeplinind cerintele din [2]. Recomandările cuprinse în acest document de referintă si în prezenta normă tehnică feroviară sunt optionale în cadrul proiectării mecanismelor usilor.

Figura nr. 1 prezintă un exemplu de mecanism de actionare a usilor de culoar, iar figura nr. 2 prezintă un exemplu de mecanism de actionare a usilor de intercomunicatie.


4. Cerinte generale pentru usile exterioare si interioare

4.1. Cerinte privind securitatea transportului de călători:

a) subansamblurile din clasa de risc 1 A trebuie să îndeplinească cerintele pentru a garanta securitatea circulatiei la viteza maximă autorizată;

b) în pozitie închisă, usile de acces trebuie să fie dispuse în lungul peretelui lateral al vagonului si să poată fi încuiate mecanic;

c) usile de intercomunicatie trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de închidere care oferă securitate călătorului. Usile de intercomunicatie trebuie să fie prevăzute cu o încuietoare care poate fi manevrată, din interior si din exterior, cu o cheie pătrată, “mamă”, de tip RIC;

d) usa pentru culoarul lateral trebuie să aibă mânere de actionare pe ambele fete ale usii si se recomandă ca usa să fie prevăzută cu o încuietoare manevrabilă de pe ambele fete cu o cheie pătrată, “mamă”, de tip RIC;

e) usile interioare pentru vagoanele necompartimentate (marile compartimente sau saloane) trebuie să fie realizate în unul sau două canaturi, în sistem culisant, echipate cu un dispozitiv de deschidere automată. Dispozitivul trebuie conceput astfel încât usa să nu rănească călătorii si trebuie să permită închiderea temporizată si mentinerea în pozitie deschisă;

f) conceptia usilor, împreună cu dispozitivele de ghidare, de închidere si, după caz, dispozitivul de încuiere si de blocare, nu trebuie să permită aparitia unor defectiuni si dereglări care pot limita utilizarea vehiculului sau să compromită securitatea transportului;

g) materialele utilizate la fabricarea instalatiilor electrice, pneumatice si electropneumatice de actionare a usilor trebuie să fie cele prevăzute în documentatia tehnică de fabricatie valabilă, având modificările la zi, conform prevederilor reglementărilor în vigoare;

h) conceptia si proiectarea pieselor si a subansamblurilor având clasa de risc 1 A trebuie să asigure functionarea acestora în conditii de sigurantă cel putin până la următoarea reparatie planificată.

4.2. Cerinte privind viata, sănătatea si confortul călătorilor:

a) fiecare usă de acces trebuie echipată cu mânere de actionare si cu un dispozitiv de blocare care să împiedice deschiderea neintentionată a usilor în parcurs;

b) usile care se deschid spre exterior trebuie să fie prevăzute cu dublă închidere realizată de două dispozitive distincte sau de unul singur care închide în doi timpi (preliminar si principal);

c) usile de acces laterale care se deschid spre exterior trebuie să fie proiectate, pe lângă mânere, si cu protectie împotriva blocării mâinilor pe mâner, iar pe cantul lor trebuie să fie montate garnituri elastice pentru evitarea rănirii mâinilor. Mânerele interioare si exterioare trebuie proiectate si realizate astfel încât să nu permită călătorilor să se sprijine de ele, după punerea în miscare a trenului. Se recomandă ca mânerul de închidere/deschidere să fie montat la înăltimea de cea 900 mm deasupra podelei;

d) fata internă a usilor de acces trebuie vopsită într-o culoare contrastantă fată de suprafetele învecinate, iar pe aceasta se va inscriptiona: “Nu deschideti înainte de oprirea trenului.” Inscriptia poate fi realizată în mai multe limbi de circulatie internatională si poate fi însotită de pictograme [35], [36];

e) usile exterioare trebuie concepute si realizate astfel încât să asigure etanseitate la curentii de aer, la efectele intemperiilor (ploaie, zăpadă) si un nivel de zgomot redus [2], [6];

f) pentru confortul călătorilor este recomandabil ca:

- usile de acces să fie concepute si echipate cu un dispozitiv de usurare a deschiderii lor;

- să se poată sesiza persoanele aflate în dreptul usilor;

- să existe un interval de timp după care trebuie să se închidă usa, ca urmare a actionării deschiderii ei si a trecerii unei persoane;

- să existe un semnal acustic (intermitent) si/sau luminos care să preceadă închiderea usilor;

g) la vagoanele de călători în serviciu, usile trebuie să fie dotate cu un dispozitiv de izolare a sistemelor electrice si pneumatice de actionare, montat la interior, pentru a permite deschiderea manuală a lor, din interior si din exterior, în caz de incendiu, deraiere sau tamponare violentă [3], [7], [8], [25];

h) usile de intercomunicatie trebuie să reziste la diferentele de presiune dinamică ce se exercită de o parte si de cealaltă a acestora la viteza maximă admisă pentru vehiculul respectiv;

i) usile de intercomunicatie trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv care împiedică deschiderea lor atunci când pasarela de trecere dintre vagoane este ridicată;

j) usa pentru marile compartimente (saloane) trebuie să fie prevăzută cu un sistem de deschidere de sigurantă, în cazul defectării sistemului automat de deschidere, prin actionarea unui buton sau a unei manete;

k) pentru protectia mediului se vor respecta prevederile legislatiei nationale specifice [29], [30].

4.3. Cerinte privind manevrarea si circulatia vagoanelor în caz de defectare a usilor:

a) usile trebuie să poată fi încuiate în pozitie închisă cu chei pătrate de tip RIC, din interior si din exterior. Încuietoarea trebuie să prezinte o crestătură care, în pozitie verticală, semnifică “descuiat”, iar în pozitie orizontală semnifică “încuiat”;

b) dispozitivele de închidere trebuie să fie concepute astfel încât să functioneze de o manieră sigură în timpul utilizării si să garanteze înzăvorârea sigură (fermă) care trebuie să împiedice orice tentativă de deschidere si siguranta blocării automate a închiderii în cazul sistemului autoblocant.

4.4. Cerinte previzionale privind fiabilitatea, mentenabilitatea si disponibilitatea

4.4.1. Fiabilitatea reprezintă probabilitatea ca un sistem să îndeplinească functiile pentru care a fost proiectat, pentru un interval de timp determinat, fără defectări. Fiabilitatea este dată în primul rând de parametrii de constructie, impunându-se ca sistemul să fie utilizat exact pentru ceea ce a fost proiectat. Cerintele privind fiabilitatea implică:

- analiza si previziunile fiabilitătii;

- planificarea fiabilitătii;

- culegerea si evaluarea datelor fiabilitătii.

4.4.2. Mentenabilitatea reprezintă capacitatea de a mentine un sistem în stare de functionare, existând posibilitatea de a fi reparat. Mentenabilitatea este conditionată de reconditionările făcute, de profesionalismul echipelor ce efectuează reparatiile, de modul în care sunt utilizate metodele si resursele prescrise pentru fiecare nivel.

Cerintele privind mentenabilitatea implică:

- analiza si previziunile despre mentenantă;

- planificarea mentenantei;

- evaluarea sustinerii logistice a mentenantei;

- culegerea si evaluarea datelor mentenantei utilizând documentatia specifică: documentele din faza pregătitoare si cele din faza de exploatare;

- analiza datelor pentru îmbunătătirea mentenantei.

4.4.3. Disponibilitatea unui sistem este reprezentată ca un parametru de performantă pe care acel sistem tehnic îl poate atinge în timpul ciclului de viată si poate fi exprimată ca un procent de timp la care sistemul functionează la parametrii corespunzători.

Cerintele privind disponibilitatea implică:

- analiza disponibilitătii;

- demonstrarea disponibilitătii la începutul functionării;

- culegerea si evaluarea datelor disponibilitătii;


- analiza datelor pentru îmbunătătirea si prevederea disponibilitătii.

La vagoanele de călători noi, precum si la cele la care s-au executat lucrări de modernizare si care au fost dotate cu instalatii de diagnoză tehnică automată trebuie să fie determinate si înregistrate starea tehnică a instalatiilor de închidere/deschidere a usilor, pozitia usilor, precum si afisarea pozitiei usilor (“închis”/”deschis”) pentru avertizarea călătorilor.

Eficacitatea si eficienta lucrărilor de modernizare a vagoanelor vor fi stabilite pe baza indicatorilor de fiabilitate si disponibilitate calculati, utilizându-se informatiile despre defectele înregistrate înainte si după modernizare.

Pentru evidenta informatiilor referitoare la defecte si pentru calculul de verificare a indicatorilor de fiabilitate si a disponibilitătii previzionale a vagoanelor se recomandă utilizarea cerintelor minimale din [12] si [13].

Proiectantul instalatiilor electrice si pneumatice de actionare a usilor de acces si de intercomunicatie trebuie să calculeze următorii indicatori previzionali:

a) fiabilitate:

- rata de defect - Z (t),A;

- timp mediu de bună functionare - MTBF;

- timp mediu de defectare - MTD;

- functia de fiabilitate - R (t);

b) mentenabilitate:

- timpul mediu de reparare - m (MRT);

- timpul mediu de mentenantă (corectivă/preventivă) - MTTM;

- functia disponibilitătii - M (t);

c) disponibilitate:

- coeficientul de disponibilitate A0

 

A0 = (T0 / T0 + Tf ) sau A0 = (MTBF / MTBF + MTD )

 

unde:

T0 reprezintă timpul în care sistemul se află în stare de functionare;

Tf reprezintă timpul în care sistemul se află în standby;

- functia de disponibilitate - A(t).

Pentru specificarea cerintelor si determinarea indicatorilor de fiabilitate, mentenabilitate si disponibilitate se recomandă utilizarea prevederilor din [11], [12], [22], [23], [24], [38].

5. Cerinte privind caracteristicile tehnice ale usilor exterioare si interioare

5.1. Cerinte privind caracteristicile tehnice ale usilor exterioare

5.1.1. Cerinte generale pentru usile exterioare:

a) în pozitie deschisă, usile de acces a căror parte inferioară se găseste la mai putin de 1.050 mm deasupra căii, în pozitia cea mai de jos a tampoanelor (980 mm), pot depăsi cu 200 mm gabaritul redus al vehiculului;

b) instalatia electrică, pneumatică sau electropneumatică de actionare a usilor de acces trebuie să permită deschiderea/închiderea si blocarea automată a usilor. În lipsa alimentării cu aer comprimat si/sau a curentului electric trebuie să fie posibil să se execute manevrele de deschidere si închidere manual. Trebuie să existe, de asemenea, un dispozitiv pentru oprirea acestor usi în pozitia deschis. Figura nr. 3 prezintă un exemplu de schemă a unui mecanism electropneumatic pentru închiderea usilor pivotant-culisante (louvoyante-coulissante) care poate fi adaptat ca schemă a unui mecanism electropneumatic pentru închiderea usilor pivotant-pliante;

c) manevra de deschidere a usilor de către călător sau manevrant, atunci când trenul stationează, trebuie să se realizeze atât din interiorul, cât si din exteriorul vagonului.

Manevra de închidere si blocare automată se realizează din interior prin actionarea unui buton si/sau de către un dispozitiv care sesizează depăsirea vitezei de 5 km/h atunci când trenul este în miscare. Deblocarea automată a usilor trebuie să aibă loc înainte de oprirea trenului atunci când viteza scade sub 5 km/h;

d) comanda de deschidere automată nu trebuie să intre în actiune decât atunci când încuietoarea a fost descuiată. Se recomandă ca această descuiere să se declanseze fie manual, fie prin comandă de la un buton sau un mâner. În cazul când nu functionează deschiderea automată, usa trebuie să poată fi descuiată si deschisă manual;

e) în pozitie închisă usile de acces trebuie să fie prevăzute cu încuietori care fac posibilă încuierea lor, din interior si din exterior, cu o cheie pătrată de tip RIC. Crestătura aplicată pe încuietoare, în pozitie verticală, simbolizează “deschis” si invers, în pozitie orizontală, “închis”;

f) dacă usa este prevăzută cu mâner de deschidere trebuie să fie indicate pozitiile extreme: “deschis/închis”. Este recomandat ca această mentiune să fie făcută în mai multe limbi de circulatie internatională;

g) comanda blocării si a deblocării automate a usilor trebuie să fie independentă pentru fiecare vagon si se realizează de către un dispozitiv care sesizează depăsirea/micsorarea vitezei de 5 km/h atunci când trenul este în miscare;

h) la manevra de închidere, la întâlnirea unui obstacol, usa trebuie să se redeschidă si după o temporizare se închide în mod automat sau prin apăsarea unui buton la dispozitia călătorului, prin închidere telecomandată ori în mod automat de către un dispozitiv care sesizează depăsirea vitezei de 5 km/h;

i) după o comandă de deschidere a usilor de acces, se recomandă ca timpul de rămânere a usii în pozitia “deschis” să fie temporizat pentru diminuarea transmiterii aerului exterior către interior, în cazul temperaturilor scăzute si al intemperiilor;

j) se recomandă pentru usile de acces prevăzute cu mâner de deschidere să se monteze în interior, pentru închidere, un buton actionat de către călători, în apropierea acelei usi, pe un stâlp al usii, la înăltimea de aproximativ 900 mm deasupra podelei;

k) la usile de acces prevăzute cu buton de deschidere si de închidere, din interior, butonul trebuie montat pe stâlpul usii la înăltimea de aproximativ 1350 mm deasupra podelei, iar în exterior, respectivul buton trebuie montat pe peretele alăturat, la înăltimea de 1.550±30 mm deasupra sinei (figura nr. 4). Este admis a se renunta la butonul exterior de închidere dacă usa poate fi închisă manual, cu ajutorul unui mâner, de la nivelul peronului;

l) evitarea prinderii si rănirii în usă a călătorului, respectiv distrugerii bagajului, se realizează prin redeschidere automată si închidere, la întâlnirea obstacolului, după 15 secunde, sau prin neutralizarea închiderii timp de 10 secunde. În ambele cazuri efortul de închidere, măsurat pe cantul usii, trebuie să fie de maximum 15 daN;

m) usile de acces trebuie să fie echipate cu sistem de închidere prin telecomandă utilizând cablul de sonorizare, alimentat cu o tensiune de 24 Vcc, fiind admis intervalul 18-^33 Vcc si tensiunea minimă de 15 Vcc, la o impedantă de intrare de 1.200 Q [4], [5], [11]. Figura nr. 5 prezintă un exemplu de schemă de comandă a închiderii usilor de acces prin telecomandă;

n) întrerupătorul de închidere prin telecomandă a usilor trenului trebuie să poată fi actionat cu o cheie pătrată, “mamă”, de tip RIC, cu manevrare prin rotire spre dreapta si revenire automată, situat în interior, la înăltimea de 500 mm deasupra podelei, astfel încât să poată fi manevrat de pe peron. Usa de ia care s-a dat comanda de închidere nu se va închide automat; închiderea acesteia este posibilă manual sau de la butonul utilizat de călători ori de la semnalul dispozitivului care sesizează cresterea vitezei peste 5 km/h;

o) usile de acces trebuie să fie echipate cu dispozitiv de blocare/deblocare, independent pe fiecare vagon. Se recomandă introducerea unui sistem de blocare centralizat, suplimentar, care trebuie să permită blocarea usilor opuse peronului la oprirea în statie si pe ambele părti la oprirea în linie curentă. În cazul în care se proiectează un nou sistem de închidere centralizată, care poate fi utilizat, acesta va functiona în paralel cu cel existent, pe acelasi vehicul;

p) blocarea usilor si un ordin de închidere, eventual neexecutat încă, trebuie să se poată anula actionându-se un dispozitiv de securitate. Trebuie să existe cel putin un dispozitiv de securitate, pe fiecare platformă a vagonului. Acesta trebuie să fie usor reperat de călători printr-o inscriptie: “Deblocarea usii”; “A nu se utiliza decât în caz de urgentă”, scrisă în mai multe limbi de circulatie internatională. De asemenea, trebuie să existe un dispozitiv cu actionare manuală pentru anularea efectului dispozitivului de securitate;

q) trebuie să existe o semnalizare optică sau acustică ce anuntă intrarea în actiune a dispozitivului de securitate si iesirea din actiune a dispozitivului de închidere si blocare automată;

r) la vagoanele care nu sunt prevăzute cu bară de urcare exterioară (mâini curente) si treaptă exterioară de manevră, agentul de manevră trebuie să dispună de o posibilitate de neutralizare a comenzii de închidere (întrerupător) si blocare, de la nivelul platformei vagonului;

s) întrerupătorul pentru comanda de închidere poate fi unul singur pe platforma vagonului, posibil de actionat atât de călători, cât si de agentul de manevră, fiind posibilă si solutia cu întrerupătoare separate. Întrerupătorul agentului de manevră trebuie să fie reperat printr-o inscriptie: “Usă de acces, deblocare de serviciu”. La actionarea cu cheie pătrată de către agentul de manevră trebuie să se declanseze o semnalizare acustică sau optică;

t) este recomandat ca întrerupătorul (maneta dispozitivului de securitate) să fie prevăzut cu un sigiliu, dar trebuie să fie posibil de utilizat de către agentul de manevră cu o cheie pătrată, “mamă”, de tip RIC, fără a deteriora sigiliul în cursul acestei operatii.

5.1.2. Cerinte pentru usile pivotant-pliante:

a) mânerul interior trebuie să fie protejat în asa fel încât să nu permită sprijinirea pe acesta, ceea ce ar provoca deschiderea intempestivă a usii. De asemenea, trebuie să aibă o cursă în gol, la deplasarea în sus, înainte de începerea cursei de coborâre pentru efectuarea deschiderii usii;

b) se recomandă indicarea sensului deschiderii/închiderii cu ajutorul unei săgeti si explicitarea cu textul: “deschisVJnchis”. Mânerul exterior trebuie realizat astfel încât călătorul să nu se poată atârna de acesta după punerea în miscare a trenului;

c) la vagoanele prevăzute cu mâini curente si treaptă care permite mentinerea călătorului în exteriorul usii, instalatiile de actionare a usilor trebuie să permită deschiderea din exterior, indiferent de viteza de mers, iar după închidere trebuie să se blocheze din interior si din exterior, în mod automat, la V>5 km/h si să se deblocheze automat la V<5 km/h;

d) la usile deschise sau partial deschise, la care sistemul de blocare a intrat în functiune, trebuie să fie posibilă închiderea, fără avarierea dispozitivului de închidere;

e) se recomandă pentru usile pivotant-pliante, care nu sunt prevăzute cu dispozitiv automat de închidere, ca anularea deblocării de securitate să se opereze în mod automat printr-un releu de timp.

5.1.3. Cerinte pentru usile pivotant-culisante (louvoyante-coulissante):

a) usa trebuie să mascheze treptele de urcare, cu exceptia treptei cea mai de jos;

b) la vagoanele care nu sunt prevăzute cu mâini curente si treaptă si fără posibilitatea de mentinere a călătorului în exteriorul usii, instalatiile de actionare a usilor trebuie să blocheze în mod automat usa, din exterior, la V>5 km/h si să se deblocheze automat la V<5 km/h;

c) atunci când usa se închide, nu trebuie să apară pericolul întepenirii sau rănirii călătorilor si nici avarierea bagajelor. La întâlnirea unui obstacol usa trebuie să se redeschidă automat, să se reînchidă după aproximativ 15 secunde sau să fie neutralizată actiunea de închidere timp de aproximativ 10 secunde după un timp prestabilit. În ambele cazuri forta de apăsare a cantului usii trebuie să fie de maximum 15 daN.

5.2. Cerinte privind caracteristicile tehnice ale usilor interioare:

a) usile de intercomunicatie pot fi realizate din două canate care se deschid spre exterior ori spre interior sau usi culisante din două canate ori usi culisante dintr-un singur canat. Se acceptă ca unul dintre cele două canate să actioneze asupra celui de al doilea la executarea manevrei de deschidere/ închidere;

b) instalatia de actionare a usilor de intercomunicatie trebuie să permită închiderea si deschiderea automată a usilor, iar, optional, initiere manuală a deschiderii si executare automată în continuare. În lipsa alimentării cu aer comprimat si a curentului electric, trebuie să fie posibilă manevrarea manuală a usilor;

c) manevra de deschidere a usilor de către călător se realizează prin actionarea unui buton sau de la mânerele usii, care se află de o parte si de cealaltă parte a usii. Este posibil să se utilizeze un singur mâner de manevră dispus numai pe un canat. Se recomandă ca mânerele să fie realizate în asa fel încât să nu permită trecerea mâinii călătorului prin mâner;

d) trebuie să existe, de asemenea, un dispozitiv pentru oprirea acestor usi în pozitia deschis;

e) mânerele de actionare a usilor vor fi montate la înăltimea de 1.2-M.4 m deasupra planseului platformei;

f) usile culisante trebuie să lase un pasaj de trecere de minimum 750 mm la deschidere si se recomandă de a se extinde până la 960 mm;

g) la întâlnirea unui obstacol, la manevra de închidere, usa trebuie să se redeschidă si după o temporizare trebuie să se închidă în mod automat, astfel încât să nu rănească călătorii sau să deterioreze bagajele;

h) rămânerea usii în pozitia “deschis” este temporizată pentru diminuarea transmiterii aerului exterior către interior, atunci când temperatura este scăzută, si a intemperiilor;

i) usile trebuie să fie prevăzute cu garnituri astfel ca la închiderea lor să asigure o etansare care să nu compromită functionarea instalatiilor de climatizare sau de încălzire a aerului, până la viteza maximă a vehiculului. Materialul pentru garnituri trebuie ales în asa fel încât acesta să garanteze o comportare corespunzătoare în caz de temperaturi joase, iar profilul acestuia nu trebuie să aibă adâncituri în care se poate acumula apa. Pentru îndeplinirea acestei cerinte se recomandă punerea în aplicare si a prevederilor din [28];

j) usile de intercomunicatie trebuie să fie echipate cu un dispozitiv care să împiedice deschiderea lor atunci când pasarela este ridicată, dar să permită rabaterea pasarelei din interior după cuplarea vagonului alăturat. Pentru executarea operatiei de coborâre a pasarelei este necesar ca usa dintr-un singur canat să se deschidă minimum 120 mm, iar cea din două canate minimum 150 mm si maximum 200 mm;

k) usile marilor compartimente (saloane) trebuie să ofere un pasaj de trecere de minimum 700 mm si se recomandă să se prevadă o lărgire la 800 mm;

l) se recomandă realizarea unei comenzi de deschidere automată pentru usile de WC si de toaletă spre interiorul cabinei,


astfel încât să se evite confuzia si călătorul să nu actioneze din greseală usa exterioară.

6. Cerinte privind executia si montajul instalatiilor electrice, pneumatice si electropneumatice pe vehicul

6.1. Cerinte privind executia instalatiilor:

a) materialele utilizate la fabricarea usilor trebuie să fie cele precizate în desenele de executie si vor fi însotite de certificate de calitate si de garantie;

b) reperele din cauciuc vor fi alese astfel încât durata lor de serviciu să fie egală cu durata dintre două reparatii succesive. Se recomandă utilizarea elastomerului etilenpropilic (EPDM) care respectă cerintele precizate de [31].

6.2. Cerinte privind montajul pe vehicul al instalatiilor:

a) montajul subansamblurilor va respecta cerintele din desenele de executie si din specificatia tehnică, precum si recomandările din [19], [26];

b) asigurarea închiderii ferme a usii;

c) asigurarea blocării usii;

d) asigurarea etanseitătii usii;

e) asigurarea fortei minime de deszăvorâre si deschidere pentru confortul si siguranta călătorilor.

7. Cerinte privind încercările si verificările instalatiilor electrice, pneumatice si electropneumatice de actionare a usilor

Pentru verificarea calitătii instalatiilor electrice si pneumatice de actionare a usilor materialului rulant feroviar destinat transportului de călători, se execută următoarele categorii de încercări:

- încercări de tip;

- încercări de serie;

- încercări pentru determinarea fiabilitătii, mentenabilitătii si disponibilitătii;

- încercări pentru verificarea aptitudinilor de functionare în exploatare.

Pentru stabilirea conditiilor de încercare, amplasarea punctelor de măsură, programul de încercări si metodele de efectuare a încercărilor de tip si de serie, se recomandă utilizarea prevederilor din [2], [6], [10], [20], [21], [27].

7.1. Încercări de tip

Încercările de tip se efectuează cu ocazia certificării/omologării tehnice a unor tipuri de instalatii si ori de câte ori se aduc modificări constructive, se înlocuiesc materiale, se înlocuiesc echipamente, care conduc la îmbunătătirea caracteristicilor tehnico-functionale si a performantelor instalatiilor. În cazul efectuării unor modificări se execută numai acele încercări care sunt cerute de modificările realizate.

Încercările pot fi efectuate de către Autoritatea Feroviară Română (AFER), de laboratoare autorizate de către AFER sau în laboratoare din alte state membre ale Uniunii Europene care îndeplinesc cerintele legale în acest sens. Rezultatele încercărilor sunt consemnate în rapoarte de încercări.

7.2. Încercări de serie

Încercările de serie se efectuează pe fiecare vehicul pe care se montează o instalatie. Încercările se efectuează în prezenta reprezentantului beneficiarului final, atunci când contractele de fabricatie a vehiculului contin prevederi în acest sens.

Rezultatele încercărilor sunt consemnate în rapoarte de încercări.

7.3. Încercări pentru determinarea fiabilitătii, mentenabilitătii si disponibilitătii

Aceste încercări au ca scop următoarele:

- verificarea indicatorilor previzionali de fiabilitate, mentenabilitate si disponibilitate;

- controlul periodic al conformitătii acestor indicatori cu valorile previzionate.

Încercările pentru determinarea fiabilitătii, mentenabilitătii si disponibilitătii se efectuează prin urmărirea comportării în exploatare a unui lot de instalatii si înregistrarea informatiilor referitoare la defectele apărute si modul lor de remediere [13], [21].

7.4. Încercări pentru verificarea aptitudinilor de functionare în exploatare

Aceste încercări sunt efectuate pe baza unui program de urmărire în exploatare a unei instalatii sau a unui lot stabilit, ca număr, prin caietul de sarcini/specificatia tehnică.

Programul trebuie să cuprindă cel putin următoarele elemente:

- lista încercărilor si verificărilor ce urmează să fie efectuate;

- conditiile de exploatare;

- durata programului (timp sau km);

- mărimea lotului;

- planul de mentenantă, cu specificarea documentatiei aferente;

- planul de inspectie (frecventa, scopul si numărul acestora);

- criteriile pentru aprecierea defectiunilor tolerabile în exploatare si impactul acestora asupra programului;

- informatiile care urmează să fie incluse în raportul încercărilor în exploatare;

- datele de identificare ale operatorului responsabil cu urmărirea în exploatare si cu întocmirea raportului.

Încercările trebuie să fie realizate într-un mod corespunzător, astfel încât să fie verificate cerintele functionale, acoperind toti parametrii si caracteristicile tehnice. Încercările, în functie de locatia unde se efectuează, se împart în două categorii:

- încercări la post fix;

- încercări în linie curentă (în exploatare).

Încercările la post fix trebuie să certifice că produsul este suficient de sigur să efectueze încercările în linie curentă, conform planului de încercări.

Încercările în linie curentă (în exploatare) au ca scop verificarea produsului în conditii de functionare, clar definite, pe vehiculul pe care a fost montat. Pentru verificarea compatibilitătii electromagnetice a vehiculelor feroviare cu sistemele din cale se recomandă aplicarea cerintelor din [37].

Încercările la post fix:

 

Nr. crt.

Denumirea încercării/verificării

Tipul încercării

de tip

de serie

1.

Verificări dimensionale si de gabarit

X

X

2.

Verificarea masei

X

 

3.

Încercări climatice

X

 

4.

Verificarea de etanseitate (proba de ploaie)

X

X

5.

Verificarea sistemului pneumatic

X

X

6.

Verificarea sistemului electric

X

X

7.

Verificarea la întrerupere si la salturi de tensiune

X

 

8.

Verificarea sistemului de comandă

X

X

9.

încercarea izolatiei electrice

X

 

10.

Verificarea circuitelor de protectie si sigurantă

X

X

11.

Verificarea la vibratii si socuri*

X

 

12.

Verificarea functionării si a aptitudinii privind mentenanta

X

 

13.

încercări de andurantă

X

 

 

* Verificările pot fi executate si pe subansamblurile componente

 

Încercările în linie curentă (în parcurs):

 

Nr. crt.

Denumirea încercării/verificării

Tipul încercării

de tip

de serie

1.

Verificarea caracteristicilor functionale

X

X

2.

Verificarea performantelor si influentei asupra confortului

X

X

3.

încercarea sistemelor de protectie

X

 

4.

Verificarea furnizării energiei sistemului de alimentare electrică si pneumatică

X

 

5.

Verificarea compatibilitătii electromagnetice

X

 

6.

încercarea sistemului de telecomandă

X

X

 

8. Cerinte privind asigurarea calitătii procesului de proiectare

8.1. Elemente de intrare ale procesului de proiectare

Beneficiarul final al vehiculului construit si dotat cu o instalatie de actionare a usilor exterioare si interioare trebuie să stabilească si să comunice proiectantului următoarele elemente:

a) tipul vehiculului pe care se montează instalatia, cu precizarea caracteristicilor constructive care pot influenta instalatia (structura de rezistentă, alimentarea cu energie, materiale utilizate, spatiile disponibile etc);

b) destinatia vehiculului feroviar;

c) aria geografică de utilizare;

d) cerintele privind realizarea instalatiei:

- componenta instalatiei;

- caracteristici tehnice si functionale;

- performante;

- conditii de executie;

- conditii privind fiabilitatea, mentenabilitatea si disponibilitatea;

- conditii privind amplasarea subansamblurilor;

e) cerinte privind comunicarea pe durata elaborării proiectului:

- analiza solutiilor adoptate;

- modificări si îmbunătătiri aduse proiectului;

- modul de participare a beneficiarului la validarea proiectului sau a părtilor de proiect în diverse etape.

8.2. Elemente de iesire ale procesului de proiectare

a) contractul pe baza căruia se poate trece la fabricarea/modernizarea instalatiei de actionare a usilor exterioare si interioare;

b) planul proiectului (etapele de elaborare, de verificare si de validare);

c) documentatia proiectului (scrisă si desenată):

- specificatia tehnică ce trebuie să cuprindă: caracteristici, cerinte (pentru materiale, pentru executie, de mediu, de confort, de sigurantă etc), încercări, metode de încercare, cerinte de admisibilitate;

- desene de executie;

- breviare de calcul (alimentare cu energie, fiabilitate previzională etc);

- lista furnizorilor ansamblurilor si subansamblurilor componente si a serviciilor;

d) planul mentenantei preventive:

- tipul reviziilor/inspectiilor si al reparatiilor planificate;

- intervalul de timp/km parcursi la care se execută revizia/reparatia;

- planul de etalonare sau reglare;

e) manualul pentru mentenanta preventivă:

- lista ansamblurilor, subansamblurilor si a pieselor critice;

- lista pieselor de schimb care se repară;

- lista pieselor de schimb care nu se repară (se înlocuiesc cu altele noi, similare) si duratele de timp la care se înlocuiesc;

- schemele electrice, pneumatice si hidraulice;

- schema de ungere;

- nomenclatorul de lucrări pentru tipurile de revizie/reparatie si pentru depanare;

- proceduri/instructiuni de lucru pentru demontare/montare, reparare, reglare, securitatea personalului;

- lista dispozitivelor de măsură si control;

- lista activitătilor si a personalului care necesită autorizatii speciale, însotite de certificatele specifice;

- modelele rapoartelor de încercare/verificare;

- documentele pentru înregistrarea activitătilor de mentenanta;

f) manualul de exploatare:

- instructiuni de punere în functiune;


- instructiuni de exploatare;

- modelul documentului pentru înregistrarea informatiilor privind defectele;

- diagrame control (MTBF, MRT, cauză-efect);

- planul de ungere.

Documentele enumerate la lit. d), e) si f) se vor prezenta cu ocazia omologării finale a usilor sau a vagonului.

Atunci când beneficiarul final solicită ca procesul de proiectare să se realizeze în sistemul de management al calitătii, se recomandă utilizarea prevederilor din [32].

 

ANEXĂ

la norma tehnică feroviară

 

DOCUMENTE DE REFERINTĂ

 

Aplicarea standardelor cuprinse în această listă reprezintă o modalitate recomandată pentru asigurarea conformitătii cu cerintele din norma tehnică feroviară.

[I] Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.068/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor si/sau serviciilor destinate utilizării în activitătile de construire, modernizare, întretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 18 noiembrie 2004.

[2] Fisa UIC nr. 560 OR: editia 12, ianuarie 2002. Usi, platforme de urcare, ferestre, trepte, manete de actionare si mâini curente ale vagoanelor de călători si ale vagoanelor de marfă.

[3] Fisa UIC nr. 550 OR: editia 11, aprilie 2005. Instalatii pentru alimentarea cu energie electrică a materialului rulant pentru călători.

[4] Fisa UIC nr. 550-1 OR: editia 1, ianuarie 1990. Dulapuri cu aparataj electric la bordul materialului rulant pentru transport de călători.

[5] Fisa UIC nr. 558 OR: editia 1, ianuarie 1996. Linii de telecomandă si informatizare. Caracteristici tehnice unificate pentru echipamentele vagoanelor de călători în regim RIC.

[6] Fisa UIC nr. 561 OR: editia 8, ianuarie 1991. Dispozitive de intercomunicatie dintre vagoanele de călători.

[7] Fisa UIC nr. 564-2 OR: editia 3, ianuarie 1991. Reguli relative la protectia si lupta împotriva incendiului în vehiculele feroviare din serviciul international, de transport de călători sau vehicule similare.

[8] Fisa UIC nr. 567 OR: editia 2, noiembrie 2004. Dispozitii generale cu privire la vagoane de călători.

[9] SR EN 50125-1:2003 Aplicatii feroviare. Conditii de mediu pentru echipamente. Partea 1: Echipament la bordul materialului rulant.

[10] SR EN 60721-3-0:1997 Clasificarea conditiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de agenti de mediu si a gradelor de severitate ale acestora. Introducere.

[II] SR EN 50128:2003 Aplicatii feroviare. Sisteme de semnalizare, telecomunicatii si de prelucrare de date. Software pentru sisteme de comandă si de protectie feroviare.

[12] SR EN 13460:2003Mentenantă. Documente pentru mentenantă.

[13] SR EN 50126:2003 Aplicatii feroviare. Specificarea si demonstrarea fiabilitătii, disponibilitătii, mentenabilitătii si a sigurantei (FDMS).

[14] SR EN 60721-3-5:2004 Clasificarea conditiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de agenti de mediu si a gradelor de severitate ale acestora. Sectiunea 5: Instalatii pe vehicule terestre.

[15] SR EN 61373:2002 Aplicatii feroviare. Echipament pentru material rulant - încercări la socuri si vibratii.

[16] SR EN 50121-3-2:2003 Aplicatii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 3-2: Material rulant - Aparatură.

[17] SR EN 50121-3-1:2003 Aplicatii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 3-1: Material rulant - Trenuri si vehicule complete.

[18] SR EN 50121:2003 Aplicatii feroviare. Compatibilitate electromagnetică.

[19] SR EN 50155:2002 Aplicatii feroviare - Echipamente electronice utilizate pe materialul rulant.

[20] SR EN 50215:2003 Aplicatii feroviare. Încercări pe materialul rulant după terminarea constructiei si înainte de punerea în functiune.

[21] SR CEl60300-3-2:2005 Managementul sigurantei în functionare. Partea 3. Ghid de aplicare. Sectiunea 2: Culegerea datelor privind siguranta în functionare în conditiile de exploatare.

[22] SR CEI 60300-3-4:2001 Managementul sigurantei în functionare. Partea 3. Ghid de aplicare. Sectiunea 4: Ghid pentru specificarea cerintelor sigurantei în functionare.

[23] SR CEI 60706-2:1998 Ghid de mentenabilitate a echipamentului. Partea 2: Sectiunea 5 - Studii de mentenabilitate în timpul fazei de proiectare.

[24] SR CEI 60863:1998 Prezentarea rezultatelor previziunii caracteristicilor de fiabilitate, mentenabilitate si disponibilitate.

[25] SR EN 50153:2004 Aplicatii feroviare. Material rulant. Măsuri de protectie referitoare la riscurile electrice

[26] SR EN 50261:2002 Aplicatii feroviare. Montajul echipamentelor electronice.

[27] SR EN 60077-1:2003 Echipament electric pentru material rulant. Partea 1: Conditii generale de functionare si reguli generale.

[28] SR EN 13129-1:2004 Aplicatii feroviare. Aer conditionat pentru material rulant de lung parcurs. Partea 1: Parametri de confort.

[29] Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare.

[30] Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006.

[31] STAS 3230-84 Garnituri de cauciuc de uz general pentru ferestre si usi de autovehicule si vagoane. Conditii tehnice generale de calitate.

[32] SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitătii. Cerinte.

[33] SR EN 60068-2-1+A1+A2:1996 încercări de mediu. Partea 2: încercări - Încercarea A: frig.

[34] SR EN 60068-2-2+A1+A2:1997 încercări de mediu. Partea 2: încercări - Încercarea B: căldură uscată.

[35] Fisa UIC nr. 413 O: editia 9, decembrie 2000. Măsuri pentru facilitarea călătoriilor pe calea ferată.

[36] Fisa UIC nr. 580 OR: editia 6, ianuarie 1990. Inscriptii si mărci, plăci de itinerar si de numerotare care se aplică pe vagoanele de călători în trafic international.

[37] SR EN 50238: 2006 Aplicatii feroviare. Compatibilitatea între materialul rulant si sistemele de detectare a trenurilor.

[38] SR EN 62308: 2007 Fiabilitatea echipamentelor. Metode de evaluare a fiabilitătii.


Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.