MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 784/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 784         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

208. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară

 

1.088. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

35. - Hotărâre privind numirea în functie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputatilor

 

36. - Hotărâre privind numirea în functie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.140. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 în administrarea Societătii Române de Radiodifuziune

 

1.141. - Hotărâre pentru aprobarea transferului managementului asistentei medicale a Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Oradea de la Consiliul Judetean Bihor la Consiliul Local al Municipiului Oradea

 

1.142. - Hotărâre privind desfiintarea Spitalului de Pneumoftiziologie “Sfântul Ilie” Pitesti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.322. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea reumatologie


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Expertiza tehnică efectuată din dispozitia organelor de urmărire penală, a instantelor judecătoresti sau a altor organe cu atributii jurisdictionale, de către expertul sau specialistul numit de acestea, în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei, constituie expertiză tehnică judiciară.”

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Expertiza tehnică efectuată la cererea persoanelor fizice sau juridice constituie expertiză tehnică extrajudiciară.”

3. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Examenul si interviul pentru atribuirea calitătii de expert tehnic judiciar si testarea profesională a specialistilor care efectuează expertize tehnice judiciare se organizează de către Ministerul Justitiei si se desfăsoară potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei.”

4. La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Calitatea de expert tehnic judiciar si specializarea acestuia se dovedesc cu autorizatia de expert tehnic judiciar, eliberată de Biroul central pentru expertize judiciare din Ministerul Justitiei.”

5. La articolul 12, literele a) si b) ale alineatului (1) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) persoana care a dobândit de la alte ministere sau institutii publice de specialitate autorizarea de a realiza lucrări în specializarea pentru care sustine interviul;

b) persoana care a dobândit calitatea cerută pentru desfăsurarea activitătii în acea specialitate, prevăzută în nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, în conditiile legii speciale ce reglementează organizarea si desfăsurarea unei activităti sau profesii si modul de acces în aceasta;”.

6. La articolul 12, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru înscrierea la examenul sau, după caz, interviul pentru dobândirea calitătii de expert tehnic judiciar, candidatii plătesc o taxă al cărei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justitiei. Sumele astfel colectate sunt evidentiate într-un fond distinct si sunt folosite pentru plata cheltuielilor ocazionate de desfăsurarea examenului sau interviului. Sumele nefolosite până la sfârsitul anului sunt reportate pentru anul următor cu aceeasi destinatie.”

7. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Expertii tehnici judiciari care au calitatea de salariati au dreptul la concediu fără plată pe timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare care le-au fost încredintate. Expertul beneficiază în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale.”

8. La articolul 161, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Suspendarea, respectiv încetarea suspendării calitătii de expert tehnic judiciar, se poate dispune de către Biroul central pentru expertize judiciare, la cererea motivată a expertului sau din oficiu, motivat.”

9. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Organul îndreptătit să dispună efectuarea expertizei judiciare numeste expertul sau, după caz, specialistul, indică în scris, prin încheiere sau prin ordonantă, obiectul expertizei si întrebările la care trebuie să răspundă acesta, stabileste data depunerii raportului de expertiză, fixează onorariul provizoriu, avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, si comunică biroului local pentru expertize tehnice judiciare numele persoanei desemnate să efectueze expertiza.

(2) La termenul la care a avut loc numirea expertului, organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei înstiintează partea despre suma ce trebuie avansată pentru expertiza dispusă în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare si îi pune în vedere să plătească această sumă în termen de 5 zile de la înstiintare.

(3) Adresa privind numirea expertului se comunică biroului local pentru expertize tehnice judiciare si expertului tehnic judiciar, după efectuarea plătii în conditiile alin. (2), si cuprinde următoarele:

a) denumirea si datele de contact ale organului cu atributii jurisdictionale care a dispus numirea;

b) numărul si obiectul dosarului în care a fost dispusă efectuarea expertizei tehnice judiciare;

c) numele sau, după caz, denumirea părtilor din dosar si datele de contact ale acestora: domiciliul sau, după caz, sediul acestora, precum si numărul de telefon, numărul de fax si adresa de e-mail, dacă acestea sunt cunoscute;

d) numărul si data încheierii sau ordonantei prin care a fost numit expertul;

e) obiectivele expertizei tehnice judiciare dispuse la care trebuie să răspundă expertul;

f) termenul stabilit pentru depunerea raportului de expertiză;

g) suma stabilită cu titlu de onorariu provizoriu; h) suma stabilită cu titlu de cheltuieli provizorii;

i) mentiunea că sumele provizorii, stabilite cu titlu de onorariu provizoriu si cheltuieli provizorii, au fost plătite în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare.

(4) Plata sumei provizorii către expertul tehnic judiciar numit se va efectua prin intermediul biroului local pentru expertize tehnice judiciare, după depunerea raportului de expertiză la organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei.”


10. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Partea interesată are dreptul să solicite ca pe lângă expertul tehnic judiciar numit să mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala acesteia, si un expert tehnic judiciar sau un specialist, nominalizat de aceasta si încuviintat de organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, în calitate de consilier al părtii, din categoria persoanelor prevăzute la art. 11-14.

(2) Expertul tehnic judiciar sau specialistul nominalizat de parte în conditiile alin. (1) trebuie să detină aceeasi specializare cu cea a expertului tehnic judiciar numit de organul judiciar pentru efectuarea expertizei. Dacă acest lucru nu este posibil, se va avea în vedere ca specializarea expertului tehnic judiciar care participă la efectuarea expertizei în calitate de consilier al părtii să fie înrudită cu cea a expertului tehnic judiciar numit si să apartină aceluiasi domeniu.

(3) Onorariul expertului tehnic judiciar sau al specialistului care participă la efectuarea expertizei în conditiile alin. (1) este stabilit de parte si de expert, de comun acord, în temeiul raporturilor contractuale dintre acestia, si este plătit acestuia de către partea care l-a nominalizat.

(4) Un exemplar original al documentului care face dovada relatiilor contractuale dintre parte si expertul tehnic judiciar sau specialistul care participă la efectuarea expertizei în conditiile prevăzute la alin. (1), precum si a sumelor datorate acestuia va fi depus la dosarul cauzei cu cel putin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea raportului de către expertul tehnic judiciar sau specialistul numit.”

11. La articolul 21, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) partea introductivă, în care se mentionează organul care a dispus efectuarea expertizei, data la care s-a dispus depunerea acesteia, numele si prenumele expertului sau ale expertilor, specialitatea acestuia/acestora, data întocmirii si finalizării raportului de expertiză, obiectul acesteia si întrebările la care expertul sau expertii urmează să răspundă, bibliografia pe baza căreia expertiza a fost efectuată si dacă părtile care au participat la aceasta au dat explicatii în cursul lucrărilor la care au fost convocate;”.

12. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Raportul de expertiză sau suplimentul la raportul de expertiză, însotit de nota de evaluare a onorariului si, dacă este cazul, de decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurnă sau al altor cheltuieli ocazionate de efectuarea expertizei si în strânsă legătură cu aceasta, se depune la organul cu atributii jurisdictionale care a încuviintat expertiza.

(2) La termenul la care se pronuntă asupra raportului de expertiză sau, după caz, asupra suplimentului la raport, depus de expertul tehnic judiciar numit, organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei se pronuntă si asupra sumei definitive solicitate de către expert, înstiintând biroul local pentru expertize tehnice judiciare despre suma definitivă aprobată la plată expertului.

(3) La termenul prevăzut la alin. (2), organul cu atributii jurisdictionale înstiintează partea despre suma rămasă de plată si pune în vedere acesteia să efectueze plata în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare în termen de 5 zile de la înstiintare.”

13. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

“Art. 221. - (1) Dacă expertul tehnic judiciar numit este înlocuit din motive imputabile acestuia, organele de urmărire penală, instantele judecătoresti sau alte organe cu atributii jurisdictionale pot dispune, odată cu înlocuirea, si restituirea în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare, în tot sau în parte, în termen de 30 de zile, a sumelor primite pentru activitatea de expertiză tehnică judiciară efectuată în cauza respectivă.

(2) Nerestituirea sumelor în termenul stabilit în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare constituie abatere disciplinară.”

14. La articolul 23, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Plata onorariului si a cheltuielilor solicitate prin decont, cuvenite expertului tehnic judiciar numit de către organele de urmărire penală, instantele judecătoresti sau alte organe cu atributii jurisdictionale în conditiile art. 17, pentru efectuarea expertizei, se efectuează numai prin biroul local pentru expertize tehnice judiciare.”

15. La articolul 25, partea introductivă a alineatului (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Sumele retinute potrivit alin. (1) se constituie si se utilizează, prin derogare de la alte dispozitii legale, la dispozitia Ministerului Justitiei, ca fond special pentru:”.

16. La articolul 25 alineatul (2), litera e) se abrogă.

17. La articolul 25, alineatul (3) se abrogă.

18. La articolul 32, literele b)-e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) ia măsurile necesare pentru întocmirea, actualizarea si publicarea pe pagina de internet a Ministerului Justitiei a tabelului nominal cuprinzând expertii tehnici judiciari, cu datele de identificare, pe specialităti si pe judete, respectiv pe municipiul Bucuresti, în functie de domiciliul acestora;

c) ia măsurile necesare pentru întocmirea tabelului nominal si a listei nominale cuprinzând expertii tehnici judiciari, respectiv specialistii care pot efectua expertize tehnice judiciare si pentru comunicarea acestora birourilor locale pentru expertize tehnice judiciare;

d) organizează desfăsurarea examenului si interviului pentru atribuirea calitătii de expert tehnic judiciar;

e) emite autorizatia de expert tehnic judiciar, în care se mentionează cel putin numele si prenumele expertului si specializarea acestuia;”.

19. La articolul 35, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în situatia în care împotriva expertului tehnic judiciar s-a pus în miscare actiunea penală pentru o infractiune care aduce atingere prestigiului profesiei, se dispune suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice până la solutionarea definitivă a cauzei.”

20. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu următorul cuprins:

“Art. 381. - (1) Dacă împotriva sa a fost pusă în miscare actiunea penală în vreo cauză penală sau dacă a fost condamnat definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni, expertul tehnic judiciar sau specialistul are obligatia de a comunica de îndată această situatie Ministerului Justitiei. Nerespectarea obligatiei de comunicare constituie abatere disciplinară.

(2) Instantele judecătoresti si parchetele de pe lângă acestea au obligatia de a comunica de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile de la emitere, directiei de specialitate din Ministerul Justitiei copii certificate ale documentelor prin care a fost dispusă punerea în miscare a actiunii penale sau condamnarea asupra unei persoane având calitatea de expert tehnic judiciar sau de specialist.”

Art. II. - (1) Legitimatiile de expert tehnic judiciar întocmite si eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile si fac dovada calitătii de expert tehnic judiciar si a


specializării până la înlocuirea acestora cu autorizatiile prevăzute la art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

(2) Biroul central pentru expertize tehnice judiciare va lua măsurile necesare pentru înlocuirea legitimatiilor prevăzute la alin. (1) cu autorizatii în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 208.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.088.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputatilor

În temeiul art. 223 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Gâspâr Istvân se numeste în functia de secretar general adjunct al Camerei Deputatilor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 23 noiembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2010.

Nr. 35.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputatilor

În temeiul art. 223 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Marian Enache se numeste în functia de secretar general adjunct al Camerei Deputatilor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 23 noiembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2010.

Nr. 36.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 în administrarea Societătii Române de Radiodifuziune

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 în administrarea Societătii Române de Radiodifuziune, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobilul prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La încetarea activitătii Societătii Române de Radiodifuziune, Ministerul Administratiei si Internelor - Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 urmează să redobândească dreptul de administrare asupra părtii din imobilul transmis.

Art. 4. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale,

Adrian Gurău

Presedintele Societătii Române de Radiodifuziune,

Andras Istvan Demeter

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.

Nr. 1.140.


 

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii dintr-un imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 în administrarea Societătii Române de Radiodifuziune

 

Locul unde este situat

imobilul

Codul de clasificare si numărul de identificare din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Valoarea imobilului transmis

Orasul Popesti- Leordeni,

str. Leordeni nr. 114, judetul Ilfov - în incinta Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 350

- cod de clasificare: 8.29.18

- nr. de identificare M.F.P – clădire 98.596

- nr. de identificare M.F.P. teren - 98.684

Statul român, din administrarea

Ministerului Administratiei si  Internelor – Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 350

Statul român, în administrarea

Societătii Române de Radiodifuziune

- clădire tip P

- se transmit numai 9,091% din clădirea C 4, respectiv tronsonul nr. 2 din “Magazia A1 termoizolată”, în suprafată construită de 1.105,38 m2, si terenul aferent în suprafată de 1.105,36 m2

Total:

779.516,56 lei, din care:

- constructii: 373.440,46 lei

- teren: 406.076,1 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea transferului managementului asistentei medicale a Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Oradea de la Consiliul Judetean Bihor la Consiliul Local al Municipiului Oradea

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 221 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul managementului asistentei medicale a Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Oradea de la Consiliul Judetean Bihor la Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Art. 2. - Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între autoritătile administratiei publice implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform modelului aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si autoritătile administratiei publice locale si Primăria Municipiului Bucuresti în vederea transferului managementului asistentei medicale al unitătilor sanitare publice, adaptat la conditiile specifice de realizare a transferului.

Art. 3. - La anexa nr. 2 “Lista unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti” la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare, numărul curent 48 se modifică si va avea următorul cuprins:

“48. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Oradea Consiliul Local al Municipiului Oradea.”

Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 decembrie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.

Nr. 1.141.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea Spitalului de Pneumoftiziologie “Sfântul Ilie” Pitesti

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiintarea Spitalului de Pneumoftiziologie “Sfântul Ilie” Pitesti, cu sediul în municipiul Pitesti, str. Negru Vodă nr. 53, ca unitate cu personalitate juridică, si preluarea structurilor acestuia de către Spitalul Judetean de Urgentă Pitesti.

(2) Structura organizatorică rezultată în urma preluării structurilor Spitalului de Pneumoftiziologie “Sfântul Ilie” Pitesti se înaintează de conducerea Spitalului Judetean de Urgentă Pitesti Consiliului Judetean Arges, care o transmite, spre avizare, Ministerului Sănătătii.

Art. 2. - Personalul de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar, tehnic-economic-administrativ si muncitorii, care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie “Sfântul Ilie” Pitesti, se preiau de către Spitalul Judetean de Urgentă Pitesti, cu încadrarea în normativul de personal, sau se redistribuie la alte unităti sanitare din reteaua Consiliului Judetean Arges.

Art. 3. - Patrimoniul Spitalului de Pneumoftiziologie “Sfântul Ilie” Pitesti, stabilit pe baza ultimelor situatii financiare întocmite, se preia de către Spitalul Judetean de Urgentă Pitesti, pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării si a celorlalte anexe întocmite potrivit metodologiei în vigoare, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.

Nr. 1.142.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea reumatologie

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A. 9.402 din 6 septembrie 2010, având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă ghidurile de practică medicală pentru specialitatea reumatologie, prevăzute în anexele nr. 1-8, după cum urmează:

a) Ghid de tratament al poliartritei reumatoide - anexa nr. 1;

b) Ghid de tratament în spondilita anchilozantă - anexa nr. 2;

c) Ghid de tratament în artropatia psoriazică - anexa nr. 3;


d) Ghid de tratament al vasculitelor primare sistemice - anexa nr. 4;

e) Ghid de tratament al lupusului eritematos sistemic - anexa nr. 5;

f) Ghid de tratament polimiozită, dermatomiozită - anexa nr. 6;

g) Ghid de tratament în sclerodermia sistemică - anexa nr. 7;

h) Ghid de tratament în artroză - anexa nr. 8.

Art. 2. - Anexele vor putea fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătătii, la adresa www.ms.ro, rubrica “Ghiduri clinice”.

Art. 3. - Anexele 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii, unitătile sanitare publice si private, precum si personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitătile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 18 octombrie 2010.

Nr. 1.322.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.