MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 777/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 777         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.103. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de modificare a Protocolului privind dispozitiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si la Tratatul de instituire a Comunitătii Europene aEnergiei Atomice, semnat la Bruxelles la 23 iunie 2010

 

1.104. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (“CEEPUS IM”), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.094. - Hotărâre pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Afacerilor Externe a unui imobil - Pavilionul României din Giardini della Biennale din Venetia (Italia)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

244/2.651. - Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) si ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

 

1.283. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitătile psihiatrie si psihiatrie pediatrică

 

2.697. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garantii de stat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

37. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2010

 

38. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 135 de ani de la nasterea Reginei Maria

 

1.039. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IFN FINGROUP CREDIT - S.A.

 

1.069. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IFN STERLING FACTOR - S.A.


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de modificare a Protocolului privind dispozitiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si la Tratatul de instituire a Comunitătii Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles la 23 iunie 2010

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 214 din 29 septembrie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul de modificare a Protocolului privind dispozitiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si la Tratatul de instituire a Comunitătii Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles la 23 iunie 2010, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.

Nr. 1.103.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (“CEEPUS IM”), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 231 din 28 octombrie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (“CEEPUS III”), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.

Nr. 1.104.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Afacerilor Externe a unui imobil - Pavilionul României din Giardini della Biennale din Venetia (Italia)

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) si al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministrului Afacerilor Externe a imobilului - Pavilionul României din Giardini della Biennale din Venetia (Italia), având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2010.

Nr. 1.094.

 

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile imobilului

Situatia juridică

Giardini della Biennale,

Via Recinto Espozitione dArte,

Venetia - Santa Elena, Italia

Ministerul Afacerilor Externe

Imobil înregistrat în 1939 la Cadastrul Primăriei din Venetia, sectiunea Ve, fig. 16, plan cadastral 5100, sub. 5, categoria cadastrală E/9, pe numele “Ambasadei României cu sediul la Roma, cod fiscal 96019070588, ca proprietar al întregului imobil”, înregistrat cu dosarul nr. 9665192 din 30 decembrie 1939, aprobat de Attilio Puppolin, seful Oficiului Patrimoniu din cadrul Primăriei din Venetia Suprafată utilă - 197 mzsi 21 m2 (hol) Valoare actualizată - 1.762.416 lei

Construire din fondurile Guvernului României


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 244 din 3 noiembrie 2010

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.651 din 9 noiembrie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) si ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

 

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21)si ale art. 761 alin. (1) lit. e)din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă metodologiile de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) si ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

a) Metodologia privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii ale unitătilor administrativ-teritoriale, prevăzută în anexa nr. 1;

b) Metodologia privind stabilirea indicatorilor cu privire la executia bugetelor locale, prevăzută în anexa nr. 2;

c) Metodologia privind macheta de aprobare a bugetului general consolidat al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 2. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Traian-Constantin Igas

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu

 

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIA

privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii ale unitătilor administrativ-teritoriale

 

1. Formula de calcul al gradului de realizare a veniturilor proprii (Grv) ale unitătilor administrativ-teritoriale este după cum urmează:

 

Grv = ( Încasări (t) - Suprasolviri (t) ) / D î(t) x 100

 

unde:

- Încasări(t) - încasările realizate în anul financiar (t), anterior anului de calcul (t+1);

- Suprasolviri(t) - sume achitate de contribuabil în plus fată de creantele pe care le datorează bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale, în anul (t), anterior anului de calcul (t+1);

- D î(t) - de încasat din venituri proprii (impozite si taxe locale, chirii, redevente, accesorii, sanctiuni contraventionale, despăgubiri, cheltuieli de judecată, exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) în anul (t), anterior anului de calcul (t+1), stabilite în baza materiei impozabile aflate în evidentă si a creantelor nerealizate din anii anteriori, precum si materia impozabilă suplimentară estimată a se încasa în anul (t), anterior anului de calcul (t+1).

2. Formula de calcul al indicatorului de încasat din venituri proprii (D î(t)) ale unitătilor administrativ-teritoriale este după cum urmează:

 

Dî(t) = Rî 31.12(t-1) + Dî(t curent) + I (IF) (t) + IS(t) + Acc(t) - Suprasolviri(t) - Crlitigiu(t) - Ins(t)

 


unde:

 

Rî 31.12(t-1) - rămăsite la data de 31 decembrie a anului financiar (t-1) precedent anului anterior anului de calcul (t+1), reprezentând: impozite/taxe locale, chirii/redevente, sanctiuni contraventionale, despăgubiri, cheltuieli de judecată etc. si accesorii aferente acestora, majorări de întârziere, penalităti de întârziere/dobânzi calculate până la data de 31 decembrie a anului (t-1);

Dî(t curent) - impozitele si taxele locale, chiriile, redeventele de încasat, stabilite pe baza inventarierii materiei impozabile la începutul anului (t), de încasat în anul (t), anterior anului de calcul (t+1)

I (IF) (t) - diferente de impozite si taxe locale, precum si accesoriile aferente acestor creante, stabilite ca urmare a inspectiei fiscale, prin decizii de impunere si comunicate contribuabililor, ale căror termene de plată expiră în anul (t), anterior anului de calcul (t+1), si programate a se încasa în anul (t);

IS(t) - impozite si taxe locale, stabilite suplimentar în cursul anului (t), anterior anului de calcul (t+1), ca urmare a dobândirii de materie impozabilă suplimentară (achizitionarea de autoturisme, edificarea de clădiri etc.) de către contribuabili si declarată de acestia organului fiscal, pentru care se emit decizii de impunere, iar termenele de plată ale impozitelor/taxelor locale stabilite suplimentar expiră în anul (t), anterior anului de calcul (t+1). Creantele stabilite suplimentar sunt programate a se încasa în anul (t), anterior anului de calcul (t+1);

Acc(t) - accesoriile (majorări de întârziere/dobânzi) datorate pentru neachitarea creantelor principale, calculate până la data de 31 decembrie a anului (t), anterior anului de calcul (t+1), atât pentru creantele principale din anul (t), cât si pentru cele din anii anteriori anului (t);

Suprasolviri(t) - sume achitate de contribuabil în plus fată de creantele pe care le datorează bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale, în anul (t), anterior anului de calcul (t+1);

Crlitigiu(t) - creante aflate în litigiu (inclusiv în situatia de insolventă), la finele anului (t), anterior anului de calcul (t), si care nu sunt certe, lichide si exigibile;

lns(t) - insolvabilitate - creantele principale si accesoriile (majorări de întârziere/dobânzi) înscrise în procesele-verbale privind insolvabilitatea, aprobate de conducătorul organului fiscal până la data de 31 decembrie a anului (t), anterior anului de calcul (t+1).

Anii de referintă (t+1), (t) si (t-1) se identifică, astfel:

(t+1) - anul în care se calculează gradul de realizare a veniturilor proprii ale unitătilor administrativ-teritoriale;

(t) - anul pentru care se calculează gradul de realizare a veniturilor proprii ale unitătilor administrativ-teritoriale si care este anul anterior anului în care se calculează gradul de realizare a veniturilor proprii ale unitătilor administrativ-teritoriale;

(t-1) - anul precedent anului anterior anului în care se calculează gradul de realizare a veniturilor proprii ale unitătilor administrativ-teritoriale.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIA

privind stabilirea indicatorilor cu privire la executia bugetelor locale

 

Indicatori

Nr. crt.

Venituri

1.

Gradul de realizare a veniturilor determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate si veniturile totale programate pentru perioada de raportare (Se calculează trimestrial.)

2.

Gradul de realizare a veniturilor proprii determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate si veniturile proprii programate pentru perioada de raportare (Se calculează trimestrial.)

3.

Gradul de finantare din veniturile proprii determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) si veniturile totale încasate (Se calculează trimestrial.)

4.

Gradul de autofinantare determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) si veniturile totale încasate (Se calculează trimestrial.)

5.

Venituri proprii încasate percapita determinate ca raport între veniturile proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) si numărul de locuitori ai unitătii administrativ-teritoriale (Se calculează anual.)

NOTĂ:

Numărul de locuitori va fi cel avut în vedere la repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

6.

Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate determinat ca raport procentual între veniturile din impozite pe proprietate încasate si veniturile din impozite pe proprietate programate pentru perioada de raportare (Se calculează anual.)

NOTĂ:

Indicatorii care se vor avea în vedere sunt: impozitul si taxa pe clădiri, impozitul si taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport.

7.

Gradul de dependentă al bugetului local fată de bugetul de stat determinat ca raport procentual între încasările din surse primite de la bugetul de stat si total încasări. (Se calculează anual.)

NOTĂ:

Sursele sunt:

- sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată;

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

- subventii.

8.

Gradul de autonomie decizională determinat ca raport procentual între veniturile depersonalizate încasate si total încasări (Se calculează trimestrial.)

NOTĂ:

Veniturile depersonalizate reprezintă suma veniturilor proprii, inclusiv sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

9.

Estimatul anual (Evfl) din venituri fiscale locale (venituri fiscale din care se scad cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit - indicator 04.02 si sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată - indicator 11.02) se calculează conform următoarei proceduri:

a) Se calculează trimestrial coeficientul de realizare a veniturilor fiscale (yj) în anul anterior

(t-1) după următoarea formulă de calcul:

 

 

n

 

 

 

Σ

Încas. trim. i an (t-1)

 

yi =

i = 1

 

 

Încas. trim. an (t-1)

 

 

 

 

 

 

 

unde:

n - trimestrul de referintă (1, II sau III) pentru care se calculează coeficientul;

Σ Încas. trim. i an (t-1) - încasările trimestriale cumulate aferente veniturilor fiscale locale realizate până la finele trimestrului (n) al anului anterior (t-1) pentru care se calculează coeficientul;

(t-1) - an anterior anului de calcul;

Incas, an (t-1) - total încasări aferente veniturilor fiscale locale (venituri fiscale din care se scad cotele defalcate si sumele defalcate) realizate la finele anului anterior anului de calcul.

b) Se calculează trimestrial Estimatul anual (EVf|) din venituri fiscale locale (venituri fiscale din care se scad cotele defalcate si sumele defalcate), după următoarea formulă de calcul:

 

 

n

 

 

 

Σ

Încas. trim. i an (t)

 

Evfl(n)=

i = 1

 

 

yi

 

 

 

 

 

 

 

 

unde:

n - trimestrul de referintă (I, II sau III) în care se face estimarea;

Σ Încas. trim. i an (t) - Încasările trimestriale cumulate aferente veniturilor fiscale locale din care se scad cotele defalcate si sumele defalcate realizate până la finele trimestrului la care se calculează Estimatul (Eyf|);

(t) - anul de calcul al Estimatului anual (E^) din venituri fiscale;

Explicatie:

Estimatul anual (Evfl) din venituri fiscale locale (venituri fiscale din care se scad cotele defalcate si sumele defalcate), care are probabilitatea cea mai mare de realizare în anul curent (t) având în vedere istoricul încasărilor din anul anterior (t-1).

 

Indicatori

Nr. crt.

Cheltuieli

1.

Rigiditatea cheltuielilor se determină ca raport procentual între plătile aferente cheltuielilor de personal si total plăti

2.

Ponderea plătilor din sectiunea de functionare în total plăti (Se calculează trimestrial.)

3.

Ponderea plătilor din sectiunea de dezvoltare în total plăti (Se calculează trimestrial.)

4.

Ponderea serviciului datoriei publice locale în plăti totale efectuate (Se calculează anual.)

5.

Deficitul (excedentul) sectiunii de functionare determinat conform Legii nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare (Se calculează trimestrial.)

6.

Deficitul (excedentul) sectiunii de dezvoltare determinat conform Legii nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare (Se calculează trimestrial.)

Nr. crt.

Plăti restante

1.

Total plăti restante înregistrate la sfârsitul perioadei de raportare, din care:

2.

sub 30 de zile

3.

peste 30 de zile

4.

peste 90 de zile

5.

peste 120 de zile

6.

către furnizori, creditorii din operatii comerciale

7.

fată de bugetul general consolidat

8.

fată de salariati

9.

împrumuturi nerambursate la scadentă

10.

dobânzi restante


ANEXA Nr. 31)

 

JUDETUL...............

Unitatea administrativ-teritorială

Formular 11

METODOLOGIA

privind macheta de aprobare a bugetului general consolidat al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe anul ....

 

 

 

Cod

rând

Bugetul local

Bugetul institutiilor

publice finantate din venituri proprii

si subventii din

bugetul local

Bugetul institutiilor

publice finantate

integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor

externe nerambursabile

Total

Transferuri

intre bugete**)

(se scad)

Total buget general

externe

interne

A

0

1

2

3

4

5

6

7=1+2+3+4+5+6

8

9=7-8

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri curente (rd .03+17)

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozit pa venit, profit si câstiguri din capital da la persoane juridice, din care:

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozit pe profil

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozit pe venit, profit si câstiguri din capital de 3a persoane fizice (rd 07+ rd.08). din care:

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal *)

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte impozite pe venit, profit si câstiguri dan capital

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozrte si laxe pe proprietate

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impozite si taxe pe bunuri si servicii {rd.12 la rd.15)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma defalcate din TVA

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte impozite si laxe generale pe bunuri si servicii

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxe pe servicii specifice

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăsurarea de activităti

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte impozite si taxe fiscale

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri nefiscale

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din capital

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatiuni financiare

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subventii (rd.21+22)

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subventii de la bugetul de stal

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subventii de Ca alte administratii

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sume primite de la UE în contul platilor efectuate

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHELTUIELI -TOTAL (rd.25+35+36+39+41)

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli da personal

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunuri si servicii

2?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobânzi

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subventii

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonduri de rezerva

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferuri inlre unităti ala administratiei publice

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte transferuri

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistenta sociala

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli de capital

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatiuni financiare (rd.37+38)

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impnjmuturi acordate

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambursări de credite externe si interne

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCEDENT(+)/DEFlClT(-) 1) (rd.0l-rd.24)

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE CAPITOLE:

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorităti publice si actiuni externe

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de functionare

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de dezvoltare

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte servicii publice generale

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de functionare

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de dezvoltare

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranzactii privind datoria publica sl împrumuturi

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de functionare

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de dezvoltare

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferuri cu caracter general Intre diferite nivele ale administratiei

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de functionare

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de dezvoltare

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apărare

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de functionare

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de dezvoltare

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine publica si siguranta nationala

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de functionare

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de dezvoltare

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irwatamant

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de functionare

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de dezvoltare

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sănătate

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de functionare

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de dezvoltare

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura, recreere si religie

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de functionate

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de dezvoltare

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări st asistenta sociala

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de functionare

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de dezvoltare

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de functionare

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de dezvoltare

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protectia mediului

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de functionare

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de dezvoltare

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiuni generate economice, comerciale si de munca

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de functionare

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de dezvoltare

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustibili si energie

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de functionare

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de dezvoltare

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de functionare

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de dezvoltare

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporturi

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de functionare

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de dezvoltare

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte actiuni economice

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de functionare

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea de dezvoltare

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) deficit finantat din excedentul anilor precedenti

*) Numai restante din anii precedenti

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugelul general centralizat

 

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitătile psihiatrie si psihiatrie pediatrică

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. 9.403 din 6 septembrie 2010,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă ghidurile de practică medicală pentru specialitătile psihiatrie si psihiatrie pediatrică, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, după cum urmează:

a) Ghid de farmacoterapie în schizofrenie si ghid de farmacoterapie în tulburarea depresivă - anexa nr. 1;

b) Ghiduri terapeutice pentru psihiatria pediatrică - anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele vor putea fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătătii, la adresa www.ms.ro, rubrica “Ghiduri clinice”.

Art. 3. - Anexele nr. 1-2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii, unitătile sanitare publice si private, precum si personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitătile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 5 octombrie 2010.

Nr. 1.283.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garantii de stat

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si alepct. 3.2.1 lit. h), 4.1.6,4.2.1 si 4.2.2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garantii de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 2 februarie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă procedurile privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garantii de stat, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.”

2. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexa nr. 1, iar anexele nr. 3 si 4 se modifică si se înlocuiesc cu anexa nr. 2.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2010.

Nr. 2.697.


 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

emiterii scrisorii de garantie pentru contractarea de către operatorii economici a unui împrumut cu garantia statului de la bănci comerciale si/sau institutii financiare internationale (IFI) sau pe bază de acorduri bilaterale (de la guverne străine ori agentii guvernamentale)

 

1. Ministerul Finantelor Publice (MFP), prin directia de specialitate, efectuează evaluarea preliminară privind oportunitatea emiterii garantiei statului pentru sustinerea finantării unu[ program/proiect prioritar pentru economia românească. În functie de specificul proiectului, operatorul economic prezintă MFP solicitarea cu privire la acordarea garantiei, în cuprinsul căreia va fi fundamentată necesitatea măsurii de sprijin din partea statului, însotită de următoarele documente, dar fără a se limita la acestea:

- hotărârea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a surselor de finantare ale respectivului proiect, numai în cazul operatorilor economici care realizează obiective de investitii publice;

- scrisoare de sustinere din partea ministerului care coordonează sectorul de activitate al operatorului economic privind caracterul prioritar al proiectului (de exemplu, încadrarea proiectului/programului ca obiectiv prioritar, parte a unei strategii sectoriale, în măsura existentei acesteia);

- documentatie privind fundamentarea proiectului/ programului: plan de afaceri, studiu de fezabilitate (care va include si cash-flow aferent proiectului), surse de finantare, oferta de finantare indicativă, impact economico-social etc.

2. În cazul în care MFP emite un aviz de principiu favorabil privind acordarea garantiei statului, operatorul economic prezintă Băncii de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. documentatia si fundamentările necesare, în conformitate cu normele si procedurile de lucru ale acesteia, si solicită avizul Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări (CIFGA) privind emiterea garantiei de stat. După finalizarea analizei de risc, operatorul economic prezintă MFP avizul CIFGA.

3. MFP, împreună cu ministerul coordonator al operatorului economic, întocmeste si prezintă spre aprobare Guvernului si Presedintelui României un memorandum în care se prezintă rezultatul analizei de risc efectuate de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. si se solicită acordul de principiu pentru acordarea garantiei statului, precum si aprobarea mandatului de negociere.

Structura finantării garantate de stat, documentatia contractuală aferentă (acord de împrumut, scrisoare de garantie), termenii si conditiile financiare (maturitate, dobândă, perioadă de gratie etc.) se analizează de MFP, prin directia de specialitate, care participă la negociere, alături de împrumutat.

4. În cazul în care finantatorul este o institutie financiară internatională, la solicitarea acesteia, MFP transmite acordul de principiu privind sustinerea împrumutului cu garantia statului, după aprobarea memorandumului prevăzut la pct. 3.

5. Directia de specialitate din cadrul MFP va evalua măsura de sprijin sub forma garantiei de stat în vederea stabilirii aplicabilitătii reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.

În functie de rezultatul acestei evaluări, MFP, prin directia de specialitate, va prezenta măsura de sprijin spre consultare reprezentantilor Comisiei Europene (CE) prin intermediul Consiliului Concurentei.

Ca urmare a rezultatului acestor consultări, MFP, prin directia de specialitate, va elabora, dacă este cazul, notificarea măsurilor de sprijin către CE în vederea obtinerii deciziei de autorizare în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007. Notificarea măsurilor de sprijin cuprinde, pe lângă proiectul de lege privind aprobarea emiterii garantiei de stat, date si informatii cu privire la proiectul de investitii, operatorul economic beneficiar al măsurii de sprijin, precum si conditiile de acordare a împrumutului (valoare împrumut, perioadă de rambursare, dobândă si costuri asociate) si conditiile de acordare a garantiei de stat care includ evaluarea comisionului la fondul de risc care urmează să fie plătit de către operatorul economic statului pentru emiterea scrisorii de garantie.

6. După parcurgerea demersurilor prevăzute la pct. 5, MFP prezintă spre aprobare Guvernului si Presedintelui României un memorandum de aprobare a raportului negocierilor.

7. MFP promovează spre aprobare proiectul de lege privind aprobarea emiterii garantiei de stat elaborat cu avizul/sau împreună cu ministerul coordonator al operatorului economic.

8. Directia de specialitate din cadrul MFP prezintă spre aprobare si semnare conducerii MFP scrisoarea de garantie împreună cu documentatia aferentă, în forma negociată si acceptată de finantator, precum si Conventia de garantare. Scrisoarea de garantie si Conventia de garantare vor contine clauze privind intrarea în vigoare a acestora numai după intrarea în vigoare a legii de aprobare a emiterii garantiei statului.

9. Conventia de garantare, avizată în prealabil de directiile de specialitate din cadrul MFP si de controlul financiar preventiv si delegat în conformitate cu legislatia în vigoare, se încheie între MFP, în calitate de garant, si operatorul economic, în calitate de garantat, si cuprinde o serie de prevederi cu privire la conditiile de garantare si de monitorizare a garantiei, inclusiv cele referitoare la plata comisionului la fondul de risc, dar fără a se limita la acestea, si anume:

- utilizarea împrumutului garantat în numele si în contul statului numai pentru destinatiile stabilite prin acordul/contractul de împrumut încheiat între operatorul economic si creditor;

- achitarea la scadentă a obligatiilor ce decurg din acordul de împrumut încheiat cu creditorul în favoarea căruia MFP a emis scrisoarea de garantie;

- plata, la scadentele si în conditiile prevăzute în Conventia de garantare, a comisionului la fondul de risc (primei de garantare), precum si a dobânzilor si penalitătilor de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a acestuia;

- înstiintarea în scris a MFP, cu 10 zile calendaristice înainte de data scadentei, asupra imposibilitătii constituirii partiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligatiilor care decurg din acordul de împrumut, cu motivatiile si fundamentările corespunzătoare;

- angajamente din partea operatorului economic pe durata împrumutului garantat (de exemplu, informarea MFP asupra intentiei de divizare, privatizare sau asupra oricăror modificări în statutul juridic si solicitarea avizului acestuia, după caz);

- prezentarea MFP a unor informări în legătură cu angajarea împrumutului garantat de stat si cu modul în care se derulează acesta, precum si cu privire la modul în care se efectuează plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a împrumutului contractat cu garantia statului, la termenele si în conditiile stabilite prin formularele de raportare aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice, cu modificările si completările ulterioare.

Enumerarea de la prezentul punct nu este limitativă.

10. Scrisoarea de garantie, avizată în prealabil de controlul financiar preventiv si delegat în conformitate cu legislatia în vigoare, se transmite în original operatorului economic după semnarea conventiei de garantare de către persoanele împuternicite ale celor două părti si înregistrarea în subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.


 

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

contractării de către unitătile administrativ-teritoriale de împrumuturi cu garantia statului de la institutii financiare internationale, bănci comerciale sau pe bază de acorduri bilaterale (de la alte guverne ori agentii guvernamentale)

 

1. În vederea asigurării finantării, integrale sau partiale, a unui program/proiect de investitii publice prioritar pentru economia românească prin contractarea unui împrumut cu garantia statului, unitatea administrativ-teritorială, prin Ministerul Administratiei si Internelor (MAI), în conformitate cu legislatia în vigoare, initiază si promovează un proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii.

2. În baza documentatiei prevăzute de legislatia în vigoare, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de posibil beneficiar al unui împrumut garantat de stat, obtine avizul favorabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, constituită în baza art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

3. Unitatea administrativ-teritorială prezintă Ministerului Finantelor Publice (MFP) solicitarea cu privire la acordarea garantiei statului, însotită de următoarele documente:

a) hotărârea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice;

b) fundamentarea întocmită de unitatea administrativ-teritorială, însusită de MAI, prin care se justifică prioritatea la nivel national/regional a programului/proiectului de investitii publice, principalele elemente privind selectarea finantatorului, valoarea împrumutului, a surselor de plată a serviciului datoriei publice aferent împrumutului, precum si a plătii oricăror impozite si taxe aferente realizării investitiei;

c) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

4. Pe baza avizului de principiu privind acordarea garantiei statului, emis de MFP prin directia de specialitate în baza documentelor prevăzute la pct. 3, unitatea administrativ-teritorială solicită avizul Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări (CIFGA) privind emiterea garantiei de stat, în baza unei cereri depuse în acest scop la Banca de Export-Importa României EXIMBANK - SA, însotită de documentatia si fundamentările necesare efectuării analizei, în conformitate cu normele si procedurile de lucru ale băncii. După finalizarea analizei de risc, unitatea administrativ-teritorială prezintă MFP avizul CIFGA.

5. MFP, împreună cu MAI, întocmeste si prezintă spre aprobare Guvernului si Presedintelui României un memorandum în care se prezintă rezultatul analizei de risc efectuate de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. si se solicită acordul de principiu pentru acordarea garantiei statului, precum si aprobarea mandatului de negociere. Structura finantării garantate de stat, documentatia contractuală aferentă (acord de împrumut, scrisoare de garantie), termenii si conditiile financiare (maturitate, dobândă, perioadă de gratie etc.) se analizează de MFP, prin directia de specialitate, care participă la negociere, alături de împrumutat.

6. În cazul în care finantatorul este o institutie financiară internatională, la solicitarea acesteia, MFP transmite acordul de principiu privind sustinerea împrumutului cu garantia statului, după aprobarea memorandumului prevăzut la pct. 5.

7. Directia de specialitate din cadrul MFP va evalua măsura de sprijin sub forma garantiei de stat si, în cazul în care aceasta intră sub incidenta reglementărilor în domeniul ajutorului de stat, MFP, în colaborare cu MAI, vor parcurge etapele prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 1 la ordin.

8. După parcurgerea demersurilor prevăzute la pct. 7, MFP împreună cu MAI prezintă spre aprobare Guvernului si Presedintelui României un memorandum de aprobare a raportului negocierilor.

9. MFP promovează spre aprobare proiectul de lege privind aprobarea emiterii garantiei de stat elaborat cu avizul/sau împreună cu MAI.

10. Directia de specialitate din cadrul MFP prezintă spre aprobare si semnare conducerii MFP scrisoarea de garantie împreună cu documentatia aferentă, în forma negociată si acceptată de finantator, precum si Conventia de garantare. Scrisoarea de garantie si Conventia de garantare vor contine clauze privind intrarea în vigoare a acestora numai după intrarea în vigoare a legii de aprobare a emiterii garantiei statului.

11. Conventia de garantare, avizată în prealabil de directiile de specialitate din cadrul MFP si de controlul financiar preventiv si delegat în conformitate cu legislatia în vigoare, se încheie între MFP, în calitate de garant, si unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garantat, si cuprinde o serie de prevederi cu privire la conditiile de garantare si de monitorizare a garantiei, inclusiv cele referitoare la plata comisionului la fondul de risc, dar fără a se limita la acestea, si anume:

- utilizarea împrumutului garantat în numele si în contul statului numai pentru destinatiile stabilite prin acordul/contractul de împrumut încheiat între unitatea administrativ-teritorială si creditor;

- achitarea la scadentă a obligatiilor ce decurg din acordul de împrumut încheiat cu creditorul în favoarea căruia MFP a emis scrisoarea de garantie;

- plata, la scadentele si în conditiile prevăzute în Conventia de garantare, a comisionului la fondul de risc (primei de garantare), precum si a dobânzilor si penalitătilor de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a acestuia;

- înstiintarea în scris a MFP, cu 10 zile calendaristice înainte de data scadentei, asupra imposibilitătii constituirii partiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligatiilor care decurg din acordul de împrumut, cu motivatiile si fundamentările corespunzătoare;

- prezentarea MFP a unor informări în legătură cu angajarea împrumutului garantat de stat si cu modul în care se derulează acesta, precum si cu privire la modul în care se efectuează plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a împrumutului contractat cu garantia statului, la termenele si în conditiile stabilite prin formularele de raportare aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice, cu modificările si completările ulterioare.

Enumerarea de la prezentul punct nu este limitativă.

12. Scrisoarea de garantie, avizată în prealabil de controlul financiar preventiv si delegat în conformitate cu legislatia în vigoare, se transmite în original unitătii administrativ-teritoriale sau creditorului, după semnarea conventiei de garantare de către persoanele împuternicite ale celor două părti si după înregistrarea în subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2010

 

În baza dispozitiilor art. 5 si art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor art. 15, 16 si 17 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 octombrie- 23 noiembrie 2010, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 1,61% pe an, pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 1,02% pe an, pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 0,46% pe an, pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2010.

Nr. 37.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 135 de ani de la nasterea Reginei Maria

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 15 noiembrie 2010, o monedă din aur dedicată aniversării a 135 de ani de la nasterea Reginei Maria.

Art. 2. - Caracteristicile monedelor din aur sunt următoarele:

- valoare nominală: 100 lei;

- metal: aur;

- titlu: 900%o;

- formă: rotundă;

- diametru: 21 mm;

- greutate: 6,452 g;

- calitate: proof;

- margine: zimtată.

Aversul prezintă, de sus în jos, inscriptia în arc de cerc “ROMÂNIA”, stema României, valoarea nominală a monedei “100 LEI”, un medalion cu portretul Reginei Maria; sub medalion, urmând conturul acestuia, inscriptia “REGINA MARII UNIRI”; la exterior, o cunună de lauri.

Reversul prezintă, în centru, portretul Reginei Maria purtând coroana cu care a fost încoronată la Alba Iulia, la stânga si la dreapta, anii: “1875” - anul de nastere al reginei si “2010” - anul de emisiune a monedei; sub portret, inscriptia în arc de cerc “REGINA MARIA A ROMÂNIEI MARI”.

Art. 3. - Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ si certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Art. 4. - Monedele din aur din emisiunea numismatică “Aniversarea a 135 de ani de la nasterea Reginei Maria” au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a acestor monede din aur se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2010.

Nr. 38.


 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IFN FINGROUP CREDIT - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IFN FINGROUP CREDIT - S.A., formulată, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, prin Scrisoarea nr. 294 din 23 septembrie 2010, precum si respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 7 alin. (2) din Legea nr. 93/2009,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IFN FINGROUP CREDIT - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, tronson V, et. 7, sectorul 1, înregistrată în registrul comertului sub nr. J40/653/2006, cod unic de înregistrare nr. 18296422, înscrisă în Registrul general al institutiilor financiare nebancare la sectiunea a) “Credite de consum” sub nr. RG-PJR-41-010006.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2010.

Nr. 1.039.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IFN STERLING FACTOR - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IFN STERLING FACTOR - S.A., formulată, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) dinLegea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, prin scrisorile nr. 19.153 din 5 august 2010, 20.515 din 23 august 2010 si 23.810 din 5 octombrie 2010, precum si respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 7 alin. (2) din Legea nr. 93/2009,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IFN STERLING FACTOR - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Săvinesti nr. 2, sectorul 4, înregistrată în registrul comertului sub nr. J40/3922/2004, cod unic de înregistrare 16227590, înscrisă în Registrul general al institutiilor financiare nebancare la sectiunea k) “Activităti multiple de creditare” sub nr. RG-PJR-41-110110.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2010.

Nr. 1.069.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.