MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 769/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 769         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 17 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

209. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru înfiintarea sectiilor de insolventă

 

1.089. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru înfiintarea sectiilor de insolventă

 

216. - Lege privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui bun aflat în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Siret, în vederea realizării obiectivului de investitii “Microhidrocentrală pe râul Moldova, în municipiul Roman, judetul Neamt”

 

1.096. - Decret pentru promulgarea Legii privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui bun aflat în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Siret, în vederea realizării obiectivului de investitii “Microhidrocentrală pe râul Moldova, în municipiul Roman, judetul Neamt”

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

96. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

1.042. - Hotărâre privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în domeniul public al comunei Schela si în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela, judetul Gorj

 

1.045. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

1.046. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în judetul Tulcea

 

1.077. - Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului

 

1.114. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Dolj de către domnul Sovăilă Cristian Marian

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.408. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în functie de competentă

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

910. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei

 

911. - Decizie privind sanctionarea domnului Moldovan Călin Lucian, administrator/conducător executiv la Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L., cu retragerea aprobării

 

913. - Decizie privind sanctionarea cu retragerea aprobării domnului Dinu Teodbreanu, director executiv la Societatea Comercială “Nord Asig Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

915. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale “Nord Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru înfiintarea sectiilor de insolventă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 1 din 20 ianuarie 2010 privind modificarea termenului pentru înfiintarea sectiilor de insolventă, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 209.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru înfiintarea sectiilor de insolventă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru înfiintarea sectiilor de insolventă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.089.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui bun aflat în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Siret, în vederea realizării obiectivului de investitii “Microhidrocentrală pe râul Moldova, în municipiul Roman, judetul Neamt”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, judetul Neamt, a unui bun aflat în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Siret, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, în vederea realizării obiectivului de investitii “Microhidrocentrală pe râul Moldova, în municipiul Roman, judetul Neamt”.


Art. 2. - Predarea-preluarea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 3. - Dreptul de administrare dobândit de Consiliul Local al Municipiului Roman, potrivit prevederilor art. 1, se revocă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului si Pădurilor, în cazul în care realizarea obiectivului de investitii nu începe în termen de 3 ani de la data predării-preluării bunului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 216.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Siret, al cărui drept de administrare se transmite Consiliului Local al Municipiului Roman

 

Locul unde este situat bunul

Persoana juridică de la care se transmite dreptul de administrare asupra bunului

Persoana juridică la care se transmite dreptul de administrare asupra bunului

Caracteristicile tehnice ale bunului

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Extravilanul municipiului Roman si al comunei Horia, judetul Neamt, la circa 250 m aval de puntea pietonală care face legătura între municipiul Roman si satul Cotu Vames, comuna Horia

Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Siret

Consiliul Local al Municipiului Roman

Suprafata terenului = 3.700 m2

101.394 (partial)

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui bun aflat în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Siret, în vederea realizării obiectivului de investitii “Microhidrocentrală pe râul Moldova, în municipiul Roman, judetul Neamt”

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui bun aflat în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Siret, în vederea realizării obiectivului de investitii “Microhidrocentrală pe râul Moldova, în municipiul Roman, judetul Neamt” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.096.


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

Având în vedere:

- analiza executiei bugetare a Ministerului Afacerilor Externe derulate pe parcursul primelor 5 luni ale anului 2010;

- necesitatea asigurării fondurilor pentru desfăsurarea activitătii normale a Centralei Ministerului Afacerilor Externe si a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale românesti din străinătate,

tinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea următoarele consecinte negative:

- nerespectarea sarcinilor ce revin Ministerului Afacerilor Externe potrivit Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră;

- imposibilitatea reducerii de cheltuieli prin relocarea spatiilor de lucru si locuintelor de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale românesti din străinătate care ar conduce la restrângerea activitătii Ministerului Afacerilor Externe,

având în vedere că toate aceste aspecte constituie o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - După alineatul (4) al articolului 8 din Ordonanta de urgentă nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1)-(4), sumele reprezentând garantiile care se recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Afacerilor Externe pentru contracte de închiriere privind spatiile de lucru si locuintele de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale românesti din străinătate se virează într-un cont de disponibil al Ministerului Afacerilor Externe si pot fi utilizate cu aceeasi destinatie pentru plata unor noi garantii. Angajarea, ordonantarea si plata garantiilor din contul de disponibil se fac în limita soldului acestuia.

(6) Soldul contului de disponibil rămas neutilizat la sfârsitul anului se va restitui la bugetul de stat, la titlul de cheltuieli bugetare 85 «Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent», până la data de 15 ianuarie a anului următor.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2010.

Nr. 96.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în domeniul public al comunei Schela si în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela, judetul Gorj

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în domeniul public al comunei Schela si în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela, judetul Gorj, în vederea utilizării acestora pentru crearea de noi locuri de muncă personalului disponibilizat.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 13 octombrie 2010.

Nr. 1.042.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în domeniul public al comunei Schela si în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela, judetul Gorj

 

Nr. crt.

Locul unde este situat bunul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite bunul

Persoana juridică la care se transmite bunul

Caracteristicile tehnice ale bunului

1.

Comuna Schela, judetul Gorj

Statul român, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Comuna Schela, în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela

Gheretă pază; Nr. inventar 1.047; Suprafata desfăsurată = 14,5 m2

2.

Comuna Schela, judetul Gorj

Statul român, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Comuna Schela, în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela

Lămpărie, baie, vestiare, sală apel; Nr. inventar 1.060 Suprafata desfăsurată = 443 m2

3.

Comuna Schela, judetul Gorj

Statul român, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Comuna Schela, în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela

Birouri; Nr. inventar 1.057; Suprafata desfăsurată = 198 m2

4.

Comuna Schela, judetul Gorj

Statul român, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Comuna Schela, în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela

Cantină; Nr. inventar 1.056; Suprafata desfăsurată = 78 m2

5.

Comuna Schela, judetul Gorj

Statul român, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Comuna Schela, în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela

Dispensar, statie salvare; Nr. inventar 1.063; Suprafata desfăsurată = 105 m2

6.

Comuna Schela, judetul Gorj

Statul român, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Comuna Schela, în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela

Magazie materiale Suprafata desfăsurată = 215 m2

7.

Comuna Schela, judetul Gorj

Statul român, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Comuna Schela, în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela

Statie compresoare; Nr. inventar 1.051; Suprafata desfăsurată = 72 m2

8.

Comuna Schela, judetul Gorj

Statul român, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Comuna Schela, în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela

Atelier mecanic; Nr. inventar 1.042; Suprafata desfăsurată = 250 m2

9.

Comuna Schela, judetul Gorj

Statul român, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Comuna Schela, în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela

Baracă-locuintă; Nr. inventar 1.048; Suprafata desfăsurată = 105 m2

10.

Comuna Schela, judetul Gorj

Statul român, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Comuna Schela, în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela

Baracă-locuintă; Nr. inventar 1.049; Suprafata desfăsurată = 105 m2

11.

Comuna Schela, judetul Gorj

Statul român, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Comuna Schela, în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela

Baracă-locuintă; Nr. inventar 1.052; Suprafata desfăsurată = 105 m2

12.

Comuna Schela, judetul Gorj

Statul român, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Comuna Schela, în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela

Baracă-locuintă; Nr. inventar 1.053; Suprafata desfăsurată = 105 m2

13.

Comuna Schela, judetul Gorj

Statul român, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Comuna Schela, în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela

Suprafata de teren aferentă bunurilor = 5.210 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 21 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat ai bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, înregistrat la pozitia cu nr. M.F.P. 60.400 (partial), reevaluat conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în judetul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 2 se face în vederea scoaterii din functiune si casării, în conditiile legii.

Art. 4. - După scoaterea din functiune si casarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2010.

Nr. 1.045.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care face obiectul actualizării inventarului domeniului public al statului

 

Adresa imobilului

Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul

Nr. cadastru intern

Valoarea actualizată a imobilului

- lei -

Numărul de înregistrare M.F.P.

Sinaia,

str. Drumul Cotei 1400 nr. 6,

judetul Prahova

Ministerul Administratiei si Internelor - Unitatea Militară 0849 Sinaia

45-39

6.058.994,89

60.400

 

ANEXA Nr.2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabilă

- lei -

Numărul de înregistrare al imobilului

depus la M.F.P.

Sinaia,

str. Drumul Cotei 1400 nr. 6,

judetul Prahova

Ministerul Administratiei si Internelor – Unitatea Militară 0849 Sinaia

1. Pavilion 45-39-13:

Suprafata construită = 20,00 m2

Suprafata desfăsurată = 20,00 m2

2. Pavilion 45-39-15: Suprafata construită = 80,00 m2 Suprafata desfăsurată = 80,00 m2

3. Pavilion 45-39-16: Suprafata construită = 25,74 m2 Suprafata desfăsurată = 25,74 m2

10.404,55

 

 

38.124,35

16.365,81

60.400

(partial)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în judetul Tulcea

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Judetean Tulcea nr. 70/2009, din administrarea Consiliului Judetean Tulcea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Unitatea Specială de Aviatie Tulcea, în vederea construirii sediului acesteia.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2010.

Nr. 1.046.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Consiliului Judetean Tulcea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Unitatea Specială de Aviatie Tulcea

 

Denumirea si locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul

Finantelor Publice

Imobil, tarla 21, parcela 179, extravilan,

comuna Mihail Kogălniceanu,

judetul Tulcea

Consiliul Judetean Tulcea

Ministerul Administratiei si Internelor - Unitatea Specială de Aviatie Tulcea

Suprafată teren = 6,5001 ha

CF nr. 30.090/UAT Mihail Kogălniceanu

Se va atribui.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului si în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vrancea a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2010.

Nr. 1.077.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vrancea

 

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea de inventar

- în lei -

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

în administrare/

folosintă/ concesiune

Concesiune/ închiriat/

Dat cu titlu gratuit

Tipul bunului

Sediu administrativ

Constructie

Suprafată construită = 95,05 (37,51 + 57,54) m2

Pe latura nordică: Primăria Panciu (str. N. Titulescu) Pe latura estică: Primăria Panciu Pe latura sudică: Nica Margareta Pe latura vestică: Primăria Panciu - casa scării

Orasul Panciu,

str. Nicolae Titulescu nr. 22, bl. 21, ap. 2, parter,

judetul Vrancea

2009

214.072

Contract de vânzare-cumpărare

nr. 5.340/ 29.12.2009

în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vrancea

 

Imobil

Teren

Teren: 49 m2

Pe latura nordică: Primăria Panciu (str. N. Titulescu) Pe latura estică: Primăria Panciu Pe latura sudică: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vrancea Pe latura vestică: Primăria Panciu

Orasul Panciu,

str. Nicolae Titulescu nr. 22, bl. 21, ap. 2, parter,

judetul Vrancea

2009

2.028

Contract de vânzare-cumpărare

nr. 5.340/ 29.12.2009

în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vrancea

 

Imobil


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Dolj de către domnul Sovăilă Cristian Marian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Dolj de către domnul Sovăilă Cristian Marian.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.114.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în functie de competentă

 

Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 11.918/2010 al Directiei asistentă medicală,

având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) în functie de competentă, spitalele se clasifică pe 5 categorii după cum urmează:

a) categoria I - nivel de competentă foarte înalt:

aa) categoria I;

ab) categoria I M;

b) categoria II - nivel de competentă înalt:

ba) categoria II;

bb) categoria II M;

c) categoria III - nivel de competentă mediu;

d) categoria IV - nivel de competentă bazai;

e) categoria V - nivel de competentă limitat.

(2) Clasificarea spitalelor din punctul de vedere al acordării asistentei medicale de urgentă si al îngrijirii pacientului aflat în stare critică se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgentă locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si umane si al capacitătii lor de a asigura asistenta medicală de urgentă si îngrijirile medicale definitive pacientilor aflati în stare critică.

(3) Clasificarea spitalelor în functie de competentă pe categoriile prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru toate spitalele publice din România.


Art. 2. - În întelesul prezentului ordin, termenii si notiunile folosite au următoarele semnificatii:

1. spitalul cu nivel de competentă foarte înalt este spitalul care:

a) are cel mai înalt nivel de dotare cu aparatură si echipamente medicale, precum si de încadrare cu resurse umane;

b) asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad de complexitate foarte înalt;

c) asigură asistenta medicală la nivel regional, deservind populatia judetului din aria sa administrativ-teritorială, precum si alte judete;

2. spitalul cu nivel de competentă foarte înalt din categoria I este spitalul care are competentă foarte înaltă extinsă si asigură servicii medicale în mai multe specialităti medico-chirurgicale;

3. spitalul cu nivel de competentă foarte înalt din categoria IM este spitalul care:

a) are competentă foarte înaltă restrânsă la domeniul său de activitate si asigură servicii medicale într-o specialitate în conexiune cu alte specialităti complementare;

b) poate desfăsura activitate de învătământ si cercetare stiintifică-medicală, de îndrumare si coordonare metodologică pe domeniul său de activitate, precum si de educatie medicală continuă;

4. spitalul cu nivel de competentă înalt este spitalul care:

a) are nivel înalt de dotare cu aparatură si echipamente medicale, precum si de încadrare cu resurse umane;

b) asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad mare de complexitate;

c) deserveste populatia judetului din aria sa administrativ-teritorială, precum si din judetele limitrofe;

5. spitalul cu nivel de competentă înalt din categoria II este spitalul care are competentă înaltă extinsă si care asigură servicii medicale în mai multe specialităti medico-chirurgicale;

6. spitalul cu nivel de competentă înalt din categoria IIM este spitalul care:

a) are competentă înaltă restrânsă la domeniul său de activitate si care asigură servicii medicale într-o specialitate în conexiune cu alte specialităti complementare;

b) poate desfăsura activitate de învătământ si cercetare stiintifică-medicală, precum si de educatie medicală continuă;

7. spitalul cu nivel de competentă mediu este spitalul care deserveste populatia judetului din aria administrativ-teritorială unde îsi are sediul si, doar prin exceptie, din judetele limitrofe, pentru afectiuni cu grad mediu de complexitate;

8. spitalul cu nivel de competentă bazai este spitalul care deserveste populatia pe o rază administrativ-teritorială limitată, pentru afectiuni cu grad mic de complexitate;

9. spitalul cu nivel de competentă limitat este spitalul care asigură, după caz, următoarele servicii medicale:

a) servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici;

b) servicii medicale într-o singură specialitate (TBC, boli infectioase, psihiatrie, de recuperare si altele);

c) servicii paleative.

Art. 3. - Criteriile care stau la baza clasificării spitalelor în functie de competentă sunt următoarele:

a) structura organizatorică a spitalului, aprobată în conditiile legii;

b) tipul serviciilor medicale furnizate;

c) personalul de specialitate medico-sanitar încadrat la nivelul spitalului;

d) continuitatea asistentei medicale;

e) dotarea cu echipamente si aparatură medicală;

f) activitate de îndrumare si coordonare metodologică pe domeniile lor de activitate;

g) activitate de învătământ si cercetare stiintifică-medicală, precum si de educatie medicală continuă;

h) proportia bolnavilor internati care au domiciliul în alte judete;

i) proportia bolnavilor externati care se reinternează în alt spital, pentru patologie de acelasi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare;

j) proportia bolnavilor externati care se reinternează în acelasi spital, pentru patologie de acelasi tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară;

k) proportia bolnavilor transferati într-un alt spital, pentru patologie de acelasi tip, într-un interval de 48 de ore de la internare.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ministerul Sănătătii elaborează metodologia privind clasificarea spitalelor în functie de competentă, precum si criteriile minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 5. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie, precum si spitalele publice vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2010.

Nr. 1.408.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 31 august 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.1.259 din 30 august 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 26, ap. 11, judetul Cluj, J12/2629/19.12.2002, cod fiscal 15106779, RBK-147/04.10.2003,

a constatat următoarele:

1. Nu există niciun indiciu prin care să poată fi identificată locatia sediului la care Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L. îsi desfăsoară activitatea, aceasta nedesfăsurându-si activitatea la sediul social declarat, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. De la data de 1 ianuarie 2010, Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a făcut dovada detinerii unui contract valabil de răspundere civilă profesională, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) si ale art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a transmis situatiile financiare aferente anului 2009 si raportările aferente trimestrului I 2010, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. I si III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, si cu prevederile pct. 12 alin. (1) din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010. Faptele constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Pentru perioada ianuarie-iunie 2009, Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L. datorează suma de 92,02 lei, reprezentând taxa de functionare, conform raportărilor transmise de societate, fără ca aceasta să poată fi verificată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, fiind astfel încălcate prevederile art. 36 alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L. a notificat cu întârziere Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu privire la persoana desemnată cu responsabilităti în aplicarea normelor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si nu a transmis procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de evaluare si gestionare a riscurilor, pentru a preveni si împiedica implicarea lor în operatiuni suspecte de spălare a banilor si finantare a actelor de terorism, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (10) si art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008. Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 31 august 2010, sanctionarea Societătii Comerciale “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - Se sanctionează Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 26, ap. 11, judetul Cluj, J12/2629/19.12.2002, cod fiscal 15106779,  RBK-147/04.10.2003, cu retragerea autorizatiei de functionare, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L. va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor dovada rezilierii contractelor de intermediere care mai sunt în vigoare, precum si a faptului că nu mai are datorii sau documente cu regim special nepredate.

Art. 3. - Societatea comercială mentionată la art. 1 are obligatia să îsi notifice clientii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare la data emiterii prezentei decizii, si va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor dovada acestei notificări.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2010.

Nr. 910.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea domnului Moldovan Călin Lucian, administrator/conducător executiv la Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L., cu retragerea aprobării

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 31 august 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.1.259din 30 august 2010 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 26, ap. 11, judetul Cluj, J12/2629/19.12.2002, cod fiscal 15106779, RBK-147/04.10.2003,

a constatat următoarele:

1. Nu există niciun indiciu prin care să poată fi identificată locatia sediului la care Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L. Îsi desfăsoară activitatea, aceasta nedesfăsurându-si activitatea la sediul social declarat, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. De la data de 1 ianuarie 2010, Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a făcut dovada detinerii unui contract valabil de răspundere civilă profesională, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) si ale art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a transmis situatiile financiare aferente anului 2009 si raportările aferente trimestrului I 2010, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. I si III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, si cu prevederile pct. 12 alin. (1) din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010. Faptele constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2)si m3)din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Pentru perioada ianuarie-iunie 2009, Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L. datorează suma de 92,02 lei, reprezentând taxa de functionare, conform raportărilor transmise de societate, fără ca aceasta să poată fi verificată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, fiind astfel încălcate prevederile art. 36 alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L. a notificat cu întârziere Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu privire la persoana desemnată cu responsabilităti în aplicarea normelor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si nu a transmis procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de evaluare si gestionare a riscurilor, pentru a preveni si împiedica implicarea lor în operatiuni suspecte de spălare a banilor si finantare a actelor de terorism, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (10) si art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008. Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 31 august 2010, sanctionarea cu retragerea aprobării acordate a domnului Moldovan Călin Lucian, administrator/conducător executiv la Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) si ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) si ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu retragerea aprobării acordate domnul Moldovan Călin Lucian, administrator/ conducător executiv la Societatea Comercială “Napoca Broker de Asigurare” - S.R.L., cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, str. Ana Aslan nr. 23, judetul Cluj.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii domnul Moldovan Călin Lucian poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2010.

Nr. 911.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu retragerea aprobării domnului Dinu Teodoreanu, director executiv la Societatea Comercială “Nord Asig Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 28 septembrie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.1.358 din 23 septembrie 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercială “Nord Asig Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Brasov, Str. 15 Noiembrie nr. 102, sc. A, ap. 3, judetul Brasov, J24/1117/22.07.2004, RBK-225/24.09.2004, reprezentată legal prin domnul Dinu Teodoreanu, director executiv, si doamna Marcela Aldea, administrator,

a constatat următoarele:

1. Societatea Comercială “Nord Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. nu îsi desfăsoară activitatea la adresa sediului social si nici la punctul de lucru.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Situatiile financiare aferente anului 2009 au fost transmise cu întârziere si incomplet.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale pct. 3 lit. d) si e) si pct. 12 alin. (1) lit. e), f) si h) din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Raportările aferente semestrului I 2010 au fost transmise cu întârziere în format letric.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale lit. A pct. 3 din Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2010.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Raportările trimestriale aferente trimestrului II 2009 au fost transmise cu întârziere în format letric, cele aferente trimestrului III 2009 au fost transmise cu întârziere în format letric si nu au fost transmise în format electronic, cele aferente trimestrului IV 2009 au fost transmise cu întârziere în format letric si completate gresit, cele aferente trimestrului I 2010 au fost transmise cu întârziere si completate gresit, iar cele aferente trimestrului II 2010 au fost transmise cu întârziere în format letric.


Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (3) si art. 3 pct. III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Normele si procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de contra intern, de evaluare si gestionare a riscurilor, pentru a preveni si împiedica implicarea lor în operatiuni suspecte de spălare de bani si finantare a actelor de terorism, au fost transmise cu întârziere si incomplete.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (3) si (10) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) si art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu retragerea aprobării acordate domnul Dinu Teodoreanu, director executiv la Societatea Comercială “Nord Asig Broker de Asigurare” - S.R.L., cu domiciliul în municipiul Brasov, str. Alexandru cel Bun nr. 5, bl. E2, sc. B, ap. 1, judetul Brasov, CNP1480922080078, Bl seria BV nr. 347382, eliberat la data de 3 iunie 2004 de P.M. Brasov.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii domnul Dinu Teodoreanu poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2010.

Nr. 913.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale “Nord Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, Bucuresti, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 28 septembrie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.1.358 din 23 septembrie 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercială “Nord Asig Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Brasov, Str. 15 Noiembrie nr. 102, sc. A, ap. 3, judetul Brasov, J24/1117/22.07.2004, RBK-225/24.09.2004, reprezentată legal prin domnul Dinu Teodoreanu, director executiv, si doamna Marcela Aldea, administrator,

a constatat următoarele:

1. Societatea Comercială “Nord Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. nu îsi desfăsoară activitatea la adresa sediului social si nici la punctul de lucru.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Situatiile financiare aferente anului 2009 au fost transmise cu întârziere si incomplet.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale pct. 3 lit. d) si e) si pct. 12 alin. (1) lit. e), f) si h) din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Raportările aferente semestrului I 2010 au fost transmise cu întârziere în format letric.


Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale lit. A pct. 3 din Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2010.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Raportările trimestriale aferente trimestrului II 2009 au fost transmise cu întârziere în format letric, cele aferente trimestrului III 2009 au fost transmise cu întârziere în format letric si nu au fost transmise în format electronic, cele aferente trimestrului IV 2009 au fost transmise cu întârziere în format letric si completate gresit, cele aferente trimestrului I 2010 au fost transmise cu întârziere si completate gresit, iar cele aferente trimestrului II 2010 au fost transmise cu întârziere în format letric.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (3) si art. 3 pct. III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Normele si procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de control intern, de evaluare si gestionare a riscurilor, pentru a preveni si împiedica implicarea lor în operatiuni suspecte de spălare de bani si finantare a actelor de terorism, au fost transmise cu întârziere si incomplete.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (3) si (10) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. În sedinta din data de 28 septembrie 2010, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât retragerea aprobării domnului Dinu Teodoreanu, director executiv ia Societatea Comercială “Nord Asig Broker de Asigurare” - S.R.L.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu interzicerea temporară a activitătii, până la data aprobării unui nou director executiv, Societatea Comercială “Nord Asig Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Brasov, Str. 15 Noiembrie nr. 102, sc. A, ap. 3, judetul Brasov J24/1117/22.07.2004, RBK-225/24.09.2004.

Art. 2. - În termen de 15 zile de la primirea deciziei, Societatea Comercială “Nord Asig Broker de Asigurare” - S.R.L., prin reprezentantul său legal, doamna Marcela Aldea, administrator, va transmite la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor următoarele:

- situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2009, asa cum sunt prevăzute în Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010:

- note explicative, situatia fluxurilor de trezorerie, raportul administratorului, declaratie de conformitate, copie de pe codul unic de înregistrare, raportul expertului contabil, procesul-verbal al adunării asociatilor si balanta de verificare, sintetică si analitică, pentru 31 decembrie 2009;

- forma letrică a contului de profit si pierdere pentru 31 decembrie 2009;

- forma rectificată (electronic si letric ) a anexelor A3, A6 si A7 din raportările trimestriale pentru trimestrele IV 2009, I si II 2010, asa cum sunt prevăzute în Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare;

- normele si procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de control intern, de evaluare si gestionare a riscurilor, pentru a preveni si împiedica implicarea lor în operatiuni suspecte de spălare de bani si finantare a actelor de terorism, completate cu procedurile de analiză pe bază de risc si clasificarea clientilor în minimum 3 clase de risc - modul/criteriile de clasificare si de trecere dintr-o clasă în alta, asa cum sunt prevăzute de art. 5 alin. (3) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, în format electronic.

Art. 3. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale “Nord Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Nord Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2010.

Nr. 915.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.