MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 756/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 756         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 12 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.025. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale unor societăti comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

1.092. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor Prutului si Dunării, semnat la Chisinău la 28 iunie 2010

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor Prutului si Dunării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.461. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

23. - Ordin al Băncii Nationale a României privind raportarea expunerilor mari de către institutiile de credit


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale unor societăti comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale unor societăti comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzute în anexele nr. 1-10*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale societătilor comerciale reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) în cazul în care în cursul executiei bugetare se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportionale cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se efectuează cu respectarea legislatiei în vigoare la data efectuării acestora.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Autoritătii pentru

Valorificarea Activelor Statului,

Aurelian Popa

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2010.

Nr. 1.025.


 

ANEXA Nr. 1

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Operatorul economic: S.C. ORLATEX -S.A

Sediul/Adresa: str. Avram lancu nr. 714, localitatea Orlat

Cod unic de înregistrare: RO 777580

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

284

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

284

 

 

a)

din productia vândută

3

51

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

4

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

 

 

d)

producea de imobilizări

8

0

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

229

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

0

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

 

 

c)

din dobânzi

13

0

 

 

d)

alte venituri financiare

14

0

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

280

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

280

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

10

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

14

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

3

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

148

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

105

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

43

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

33

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

1

 

 

 

 

eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

8

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

0

 

 

 

 

d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

0

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

0

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

0

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

0

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

0

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

9

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

36

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

60

 

 

 

i1) contract de mandat

39

52

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

0

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

0

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

0

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

0

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

0

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

4

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

4

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

0

 

1

 

Rezerve legale

55

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de leqe

59

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 si 59.

60

0

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

0


 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

 

9

 

Profitul ne repartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

0

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

0

 

1

 

Surse proprii

65

0

 

2

 

Alocatii de la buget

66

0

 

3

 

Credite bancare

67

0

 

 

a)

- interne

68

0

 

 

b)

- externe

69

0

 

4

 

Alte surse

70

0

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

0

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

0

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

0

 

 

a)

interne

74

0

 

 

b)

externe

75

0

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

0

 

1

 

Rezerve legale

77

0

 

2

 

Rezerve statutare

78

0

 

3

 

Alte rezerve

79

0

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

284

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

280

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

9

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

9

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

109

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

105

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

4

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

972

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/nersoanâKrd.81/84)

89

31556

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană|(rd.81/84 x ICP)

90

31556

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

0

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =frd.16/rd.1ix1000

92

986

 

11

 

Plăti restante

93

0

 

 

a)

preturi curente

94

0

 

 

b)

preturi comparabile

95

0

 

12

 

Creante restante

96

41

 

 

a)

preturi curente

97

41

 

 

b)

preturi comparabile

98

41


ANEXA Nr. 2

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Operatorul economic: S.C. BTT - S.A.

Sediul/Adresa: Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, tronson 6, et. 12, sectorul 1, Bucuresti

Cod unic de înregistrare: RO 1573170

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2010 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

18.521

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

12.420

 

 

a)

din productia vândută

3

1.833

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

 

 

d)

productia de imobilizări

8

0

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

10.587

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

6.101

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

 

 

c)

din dobânzi

13

700

 

 

d)

alte venituri financiare

14

5.401

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

16.372

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

11.462

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

109

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

105

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

1.366

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

1.026

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

307

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

232

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

6

 

 

 

 

eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

66

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

3

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul.din care:

28

32

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

0


 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

0

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

32

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

0

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

0

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

700

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

798

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

8.385

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

6

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

0

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

0

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

0

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

0

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

4.910

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

4.910

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

2.149

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

0

 

1

 

Rezerve legale

55

60

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

2.089


 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 si 59.

60

0

 

7

 

Participarea salariatilor Ia profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

0

 

8

 

Minimum 50%, 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

0

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

700

 

1

 

Surse proprii

65

700

 

2

 

Alocatii de la buget

66

0

 

3

 

Credite bancare

67

0

 

 

a)

- interne

68

0

 

 

b)

- externe

69

0

 

4

 

Alte surse

70

0

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

0

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

0

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

0

 

 

a)

interne

74

0

 

 

b)

externe

75

0

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

90

 

1

 

Rezerve legale

77

90

 

2

 

Rezerve statutare

78

0

 

3

 

Alte rezerve

79

0

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

0

 

1

 

Venituri totale

81

18.521

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

16,372

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

31

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

31

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

1.026

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

1.020

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

6


 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.742

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

597.452

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

597.452

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

0

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1)x1000

92

884

 

11

 

Plăti restante

93

0

 

 

a)

preturi curente

94

0

 

 

b)

preturi comparabile

95

0

 

12

 

Creante restante

96

0

 

 

a)

preturi curente

97

0

 

 

b)

preturi comparabile

98

0


ANEXA Nr. 3

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Operatorul economic: S.C. INAR -S.A. Sediul/Adresa: Str. Poienelor nr. 5, Brasov

Cod unic de înregistrare: 1114208

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr rd.

BVC2010 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd-2+10+15)

1

1010,00

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

1009,5

 

 

a) productia vânduta

3

1007,5

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

0

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

 

 

subventii, cf.preved.legale in vigoare

6

0

 

 

transferuri, cf.preved.legale in vigoare

7

0

 

 

d) productia de imobilizări

8

0

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

2

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

0,5

 

 

a) venituri din imobilizări financiare

11

0

 

 

b) venituri dm alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

 

 

c) venituri din dobânzi

13

0,1

 

 

d) alte venituri financiare

14

0,4

 

3

Venituri extraordinare

15

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

1000

 

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

999,75

 

 

a) cheltuieli materiale

18

39,75

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

19

70

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

0

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care;

21

534

 

 

d1 - ch. cu salariile

22

404

 

 

d2 - cheltuieli cu asigurările si protectia sociala si alte obligatii legale, din care:

23

130

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

97

 

 

cheltuieli privind contributia de asigurări pt.somaj

25

3

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

28

 

 

ch.privind contributia la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

2


 

 

d3 - alte cheltuieli cu personalul.din care;

28

0

 

 

d3 1) cheltuieli sociale prevăzute prin ait.21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif.si complet.ulterioare.din care:

29

0

 

 

tichete de cresa pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modif.si completările ulterioare

30

0

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

31

0

 

 

d3 2) tichete de masa

32

0

 

 

d3 3) tichete de vacanta

33

0

 

 

e) ch. cu plătile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

 

 

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

35

0

 

 

g) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

116

 

 

h) ch.cu prestatiile externe

37

40

 

 

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

200

 

 

i1) contract de mandat

39

51

 

 

i2) cheltuieli de protocol, din care:

40

0.05

 

 

tichete cadou pentru protocol potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

0

 

 

i3) cheltuieli de reclama si publicitate,din care:

42

0

 

 

tichete cadou pentru ch. de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0

 

 

tichete cadou pentru campanii de marketing .studiul pietei, promova re a pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările si completările ulterioare

44

0

 

 

i4) ch.cu sponsorizarea

45

0

 

 

i5) ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

 

 

i6) ch.cu redeventa din concesionarea bunurilor

47

0

 

2

Cheltuieli financiare , din care:

48

0,25

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

49

0

 

 

- alte cheltuieli financiare

50

0,25

 

3

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

10

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

53

1,6

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

8,4

 

1

Rezerve legale

55

0,4

 

2

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

56

0


 

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

8

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

58

0

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 si 59

60

0

 

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta

61

0

 

8

Minimum 50%, 90% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul soc etatilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiie prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

63

0

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

116

 

1

Surse proprii

65

116

 

2

Alocatii de la buget

66

0

 

3

Credite bancare

67

0

 

 

a) interne

68

0

 

 

b) extene

69

0

 

4

Alte surse

70

0

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care;

71

116

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului

72

116

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

0

 

 

a)- interne

74

0

 

 

b)externe

75

0

VIII

REZERVE, din care:

76

1333,04

 

1

Rezerve legale

77

0,338

 

2

Rezerve statutare

78

0,701

 

3

Alte rezerve

79

1332

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

80

0

 

1

Venituri totale

81

1010

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1000

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

25

 

4

Nr.mediu de salariati total

84

28


 

5

Fond de salarii, din care:

85

404

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

86

400

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul (indemniz. AGA, cenzori)

87

4

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

88

1190

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.81/84 - În preturi cu rente)

89

36071

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoana)(rd.81/84 -in preturi comparabile)

90

36071

 

9

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

0

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000| =(rd.16/rd.1)x1000

92

990,10

 

11

Plati restante

93

80

 

 

a)preturi curente

94

80

 

 

b) preturi comparabile

95

80

 

12

Creante restante

96

160

 

 

a) preturi curente

97

160

 

 

b)preturi comparabile

98

160


ANEXA Nr. 4

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Operatorul economic: S.C. CNM PETROMIN - S.A.

Sediul/Adresa: Incinta Port, Poarta 2, Constanta

Cod unic de înregistrare: 1888004

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2010 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

4627

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

4556

 

 

a)

din productia vândută

3

3695

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

 

 

d)

productia de imobilizări

8

0

 

 

e)