MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 754/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 754         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 noiembrie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.055 din 16 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (1) pct. A lit. c) si art. 15 alin. (2) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

Decizia nr. 1.144 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului

 

Decizia nr. 1.216 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, precum si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 

Decizia nr. 1.217 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale Legii nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri fn domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale Legii nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009 si ale Legii nr. 145/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.116. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru organizarea evenimentelor care vor marca miscarea anticomunistă din 15 noiembrie 1987

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

251. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate si a termenilor de referintă pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

252. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

865. - Decizie privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială “Union First Insurance Brokers” - S.R.L.

 

888. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale IDEEAINTERMED INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

889. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.055

din 16 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (1) pct. A lit. c) si art. 15 alin. (2) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (1) pct. A lit. c) si art. 15 alin. (2) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, exceptie ridicată de Lucian Eugen Sipoteanu si Magdalena Sipoteanu în Dosarul nr. 3.280/40/2008 al Curtii de Apel Suceava - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra înscrisurilor depuse la dosar.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, în acest sens, face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 345 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 24 octombrie 2003.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 6 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 3.280/40/2008, Curtea de Apel Suceava - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (1) pct. A lit. c) si art. 15 alin. (2) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, exceptie ridicată de Lucian Eugen Sipoteanu si Magdalena Sipoteanu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii exceptiei sustin că proprietarul particular de pădure care nu detine minimum 51% din suprafata unui fond de vânătoare este obligat, evident nelegal, să renunte la fondul său de vânătoare în favoarea gestionarului consacrat, încălcându-se prevederile art. 44 din Constitutie. Astfel, în mod abuziv, pădurile proprietate privată sunt incluse în cadrul fondului national de vânătoare. De asemenea, obligarea proprietarilor de a permite desfăsurarea actiunilor de vânătoare autorizate pe terenurile ce le detin sau apartin încalcă prevederile constitutionale referitoare la garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate.

Curtea de Apel Suceava - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Textul criticat constituie o materializare a prevederilor constitutionale, în baza cărora “dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”. Limitele aduse prin lege dreptului de proprietate, prin reglementarea obligatiei pentru orice titular al terenurilor incluse în fondurile de vânătoare de a permite desfăsurarea actiunilor de vânătoare autorizate pe terenurile ce le detin, se justifică tocmai în considerarea faptului că, potrivit art. 2 din Legea nr. 407/2006, legiuitorul a statuat în mod expres caracterul de bun public de interes national al faunei de interes cinegetic.

Avocatul Poporului arată că dispozitiile de lege criticate reprezintă optiunea legiuitorului si sunt în deplină conformitate cu prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (1) teza a doua, potrivit cărora continutul si limitele dreptului de proprietate se stabilesc prin lege. Ca atare, legiuitorul este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea principială conferită de Legea fundamentală, astfel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel niste limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (1) pct. A lit. c) si art. 15 alin. (2) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006. Alin. (2) al art. 4 a fost introdus prin articolul unic pct.1 din Legea nr. 197/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 13 iulie 2007. Art. 15 alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 215/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008.

Textele criticate au următorul continut:

- Art. 4 alin. (2): “(2) Detinătorii cu orice titlu ai terenurilor incluse în fondurile cinegetice au obligatia de a permite desfăsurarea actiunilor de vânătoare autorizate pe terenurile ce le detin sau apartin, în conditiile alin. (1).”;

- Art. 8 alin. (1) pct. A lît c): “(1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de administrator pe fonduri cinegetice, prin următoarele modalităti:

A. direct, pentru următoarele categorii de fonduri cinegetice: [...] c) fondurile cinegetice pentru care proprietarii, individual sau în asociatie constituită în scopul obtinerii dreptului de a gestiona fondurile cinegetice respective prin structură licentiată, nu au în proprietate minimum 51% din suprafata fiecărui fond si pentru cele care nu au fost atribuite în conditiile lit. a) si b). Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului consacrat, la cererea acestuia;”;

- Art. 15 alin. (2): “(2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, în conditiile art. 8 alin. (1) lit. A, precum si tariful de pornire la licitatie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitatie publică, în conditiile art. 8 alin. (1) lit. B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media numărului de exemplare aprobate a fi recoltate pe ultimele două sezoane de vânătoare încheiate, pe specii, si 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, înscrise în anexele nr. 1 si 2.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorii exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorii acesteia pornesc de la o premisă gresită, aceea că proprietarului suprafetei de teren, care poate face parte dintr-un fond cinegetic, îi apartin si exemplarele de faună sălbatică ce se află pe această suprafată de teren, devenind, astfel, proprietarul fondului cinegetic (fond de vânătoare - în redactarea anterioară a legii).

Din analiza dispozitiilor Legii nr. 407/2006, rezultă, potrivit art. 1 lit. i), că fondul cinegetic este reprezentat de unitatea de gospodărire cinegetică constituită din fauna de interes cinegetic si suprafata de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar si astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său. Exceptie fac suprafetele din intravilan, precum si zona strict protejată si zona-tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”.

Fauna de interes cinegetic, ce se constituie din totalitatea exemplarelor din populatiile speciilor de faună sălbatică prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la legea precitată, existente pe teritoriul României, reprezintă resursă naturală regenerabilă, bun public de interes national si international.

Asa fiind, Curtea observă că fauna de interes cinegetic reprezintă un element diferit de suprafetele de teren pe care se poate regăsi, cele două elemente fiind interdependente si numai împreună formând un fond cinegetic.

În ceea ce priveste atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, Curtea constată că aceasta poate fi realizată fie direct, fie prin licitatie publică. În cazul fondurilor cinegetice pe care proprietarii privati, persoane fizice sau juridice, au în proprietate o suprafată de teren care reprezintă minimum 51% din suprafata fiecărui fond cinegetic, individual sau într-o asociatie legal constituită, atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează direct în favoarea gestionarului propus de către persoana fizică sau juridică. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu indică gestionarul agreat, atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează direct în favoarea gestionarului consacrat, la cererea acestuia.

În cazul fondurilor cinegetice pentru care proprietarii, individual sau într-o asociatie legal constituită, nu au în proprietate minimum 51% din suprafata fiecărui fond, atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează direct în favoarea gestionarului consacrat, la cererea acestuia. Atunci când atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice nu se poate realiza cum s-a arătat mai sus, se trece la atribuirea prin licitatie publică.

Modul de atribuire a dreptului de gestionare a faunei cinegetice are ca scop, printre altele, si comasarea suprafetelor de teren în fonduri cinegetice viabile, care să asigure dezvoltarea durabilă în domeniul cinegetic, cu suprafete necesare pentru a asigura stabilitatea cât mai mare a faunei de interes cinegetic.

Pentru constituirea unui fond cinegetic trebuie să fie îndeplinite anumite criterii, prin întrunirea cărora se creează o suprafată considerabilă în care utilitatea si posibilitatea ocrotirii si exploatării faunei de interes cinegetic, conservarea biodiversitătii faunei sălbatice, mentinerea echilibrului ecologic si realizarea protectiei efective a vânatului să se realizeze în mod real. Fondurile cinegetice trebuie grupate în complexe cinegetice cu suprafete mari pentru un management integrat si durabil al speciilor de interes cinegetic.

Chiar si în aceste conditii, suprafata de teren rămâne în continuare în proprietatea persoanei fizice sau juridice care a detinut-o până în momentul constituirii fondului cinegetic. Chiar dacă în acest mod titularul dreptului de proprietate suferă o îngrădire în exercitarea atributelor dreptului său, având în vedere că, pe această cale, se asigură valorificarea fondului cinegetic si integritatea naturală a ecosistemelor forestiere si întrucât, potrivit art. 44 alin. (1) din Constitutie, stabilirea continutului si a limitelor dreptului de proprietate constituie atributul exclusiv al legiuitorului, reglementarea legală în sine nu relevă nicio contradictie cu textele constitutionale de referintă.

În continuare, Curtea retine că, pentru îndeplinirea obligatiilor prevăzute de textul criticat, detinătorii terenurilor sunt în drept să beneficieze, conform art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 407/2006, de venituri atrase din tarifele anuale de atribuire a gestionării fondurilor de vânătoare, iar în ceea ce priveste eventualele prejudicii care pot fi create în urma activitătilor de vânătoare, proprietarii terenurilor pe care se arondează asemenea fonduri au la dispozitie actiunea în justitie prin care îsi pot recupera paguba suferită, potrivit dreptului comun.

Modul de calcul al tarifului de gestionare pentru fondurile cinegetice, precum si procentul cuvenit proprietarilor suprafetelor de teren ce fac parte dintr-un fond cinegetic sunt prevăzute de textul art. 15 din Legea nr. 407/2006, fără a fi în contradictie cu prevederile art. 44 din Constitutie.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, Curtea constată că instanta de contencios constitutional, răspunzând unei critici asemănătoare, a statuat prin Decizia nr. 345 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 24 octombrie 2003, că obligatia proprietarilor terenurilor incluse în fondurile cinegetice de a permite desfăsurarea actiunilor de vânătoare autorizate pe terenurile ce le detin sau apartin instituie, în realitate, o sarcină care grevează terenurile pe care se arondează fonduri cinegetice si care constă în obligatia detinătorilor cu orice titlu ai acestor terenuri de a permite exercitarea vânătorii, fără a se încălca prevederile art. 44 din Legea fundamentală.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, alart. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (1) pct. A lit. c) si art. 15 alin. (2) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, exceptie ridicată de Lucian Eugen Sipoteanu si Magdalena Sipoteanu în Dosarul nr. 3.280/40/2008 al Curtii de Apel Suceava - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.144

din 28 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Jess Timber” - S.R.L. În Dosarul nr. 7802.01/301/2009 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă. În acest sens, arată că aspectele invocate de autorul exceptiei tind la modificarea solutiei legislative criticate, ceea ce excedează atributiilor Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 30 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 7802.01/301/2009, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Jess Timber” - S.R.L. Într-o cauză având ca obiect o contestatie la executare si la titlu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prin reglementarea criticată se încalcă dreptul la apărare, întrucât aceasta nu prevede posibilitatea debitorului de a formula opozitie la executare, întemeiată pe motivele de nulitate a cecului si pe dispozitiile prevăzute de regulamentele Băncii Nationale a României, în special Regulamentul nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti. Astfel, acesta consideră că prevederile legale criticate, care au fost adoptate în anul 1934 si la care s-au adus câteva modificări, nu sunt suficiente astfel încât să poată fi aplicate si în conditiile regulamentelor impuse de Banca Natională a României pentru buna functionare a sistemului bancar.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenta Curtii


Constitutionale în materie, si anume deciziile nr. 716/2007 si nr. 1.474/2009.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial nr. 100 din 1 mai 1934, potrivit cărora “în procesele pornite fie pe cale de actiune, fie pe cale de opozitie, la somatia de executare a cecului, debitorul nu va putea opune decât exceptiunile de nulitate a titlului prevăzut de art. 2, precum si cele care nu sunt oprite de art. 23.

Exceptiunile personale vor trebui să fie de grabnică solutiune si întotdeauna întemeiate pe o probă scrisă.

Exceptiunile trebuie invocate la primul termen de înfătisare.

Prin primul termen de înfătisare se întelege primul termen de la prima instantă, când procedura fiind îndeplinită, părtile pot pune concluzii în fond, chiar dacă pârâtul sau oponentul nu se prezintă.”

Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului si art. 24 care consacră dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că nu pot fi primite criticile autorului acesteia, deoarece, asa cum instanta de contencios constitutional a statuat prin Decizia nr. 716 din 13 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007, “procedura instituită prin art. 54 si art. 55 din Legea nr. 59/1934 este o procedură specială în materia executării creantelor, derogatorie de la dreptul comun, prin intermediul căreia se urmăreste recuperarea într-un timp cât mai scurt a acestor creante.

Specificul domeniului supus reglementării, si anume al regimului juridic al cecului ca instrument de plată, a impus adoptarea unor solutii diferite fată de cele din dreptul comun, legiuitorul având, conform atributiilor stabilite de art. 126 alin. (2) din Constitutie, dreptul exclusiv de a reglementa prin lege procedura de judecată, cu conditia respectării celorlalte dispozitii din Constitutie.”

În concret însă critica autorului exceptiei de neconstitutionalitate vizează o deficientă de reglementare a textului de lege criticat, deoarece, asa cum reiese din sustinerile acestuia, “prevederile art. 55 din Legea nr. 59/1934 sunt neconstitutionale întrucât lipsa de claritate si de uniformitate a textelor legale poate genera interpretări gresite, de natură să aducă atingere dreptului la apărare.”

Or, asemenea critici nu intră în competenta instantei de contencios constitutional, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Jess Timber” - S.R.L. în Dosarul nr. 7802.01/301/2009 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.216

din 5 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, precum si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

pentru perioada mai-decembrie 2009

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Toma - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, precum si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, exceptie ridicată de Sindicatul învătământului Preuniversitar Satu Mare în Dosarul nr. 2.699/83/2009 al Curtii de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.699/83/2009, Curtea de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, precum si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, exceptie ridicată de Sindicatul învătământului Preuniversitar Satu Mare într-o cauză având ca obiect drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 reprezintă un act adoptat împotriva vointei Parlamentului, emis fără consultarea Consiliului Economic si Social. Se arată că nu este motivată urgenta adoptării acestei ordonante, precum si că nu este precizată situatia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată. Autorul arată că ordonantele de urgentă ale Guvernului nr. 1/2009, nr. 31/2009 si nr. 41/2009 au adus modificări Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 în mod arbitrar, fără a tine cont de prevederile Legii nr. 221/2008, prin care a fost aprobată această ordonantă.

Curtea de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 si ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 este inadmisibilă, iar exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 si art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 este întemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă prevederile art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 11 noiembrie 2008, ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2009, precum si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009, având următorul continut:

- Art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008:

,Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

[...]

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 1. - (1) în cursul anului 2008 salariile de bază ale personalului didactic din învătământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, se majorează după cum urmează:

a) pentru functia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:

- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;

- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei;

- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei;

b) coeficientii de multiplicare prevăzuti pentru functiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate si pentru functiile didactice auxiliare se majorează cu 10% începând cu data de 1 ianuarie 2008, fată de nivelul din 31 decembrie 2007;

c) pentru functiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 si 3, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:

- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;

- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei;

- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 299,933 lei.

(2) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupă functii de conducere specifice, precum si indemnizatiile pentru îndeplinirea unor activităti specifice învătământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 si 5.»

3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

«Art. P. - (1) în cursul anului 2009 salariile de bază ale personalului didactic din învătământ, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 si 3, se majorează după cum urmează:

a) pentru perioada 1 ianuarie-28 februarie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;

b) pentru perioada 1 martie-31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de bază obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;

c) pentru perioada 1 septembrie-31 decembrie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b.

(2) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupă functii de conducere specifice, precum si indemnizatiile pentru îndeplinirea unor activităti specifice învătământului pentru anul 2009 sunt cele prevăzute în anexele nr. 4 si 5.»“;

- Art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009:

Art. 2: “La articolul 11 alineatul (1), literele a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 si în anul 2009 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

«a) pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;

b) pentru perioada 1 aprilie-31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de bază obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;».”

Art. 3: “ Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzute în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b si 3b la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se aplică corespunzător perioadelor stabilite la art. 2 din prezenta ordonantă de urgentă.”;

- Art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009: “Alineatul (1) al articolului V din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 si în anul 2009 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu  modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

«ai) pentru perioada 1-30 aprilie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;».

2. Litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

«b) pentru perioada 1 mai-31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de bază obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;».”;

- Art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009: “Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 si în anul 2009 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul V alineatul (1), litera a1) va avea următorul cuprins:

«a1) pentru perioada 1 mai-31 decembrie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;».

2. La articolul 11 alineatul (1), literele b) si c) se abrogă.

3. Anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b se abrogă.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (4) si (5) privind statul român, art. 41 alin. (2) referitor la muncă si protectia socială a muncii, art. 47 alin. (1) privind nivelul de trai, art. 61 alin. (1) referitor la rolul Parlamentului, art. 102 alin. (1) si (2) privind rolul si structura Guvernului, art. 115 alin. (4) si (6) referitor la delegarea legislativă si art. 141 privind Consiliul Economic si Social.

Curtea constată că prevederile art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 si cele ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 au fost declarate neconstitutionale prin Decizia nr. 842 din 2 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009, si, respectiv, prin Decizia nr. 989 din 30 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009. Asa fiind, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate a acestor prevederi legale urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

În ceea ce priveste prevederile art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 si pe cele ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009, Curtea constată că Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 si în anul 2009 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogată prin art. 48 pct. 16 al cap. VI - Dispozitii finale din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009. În aceste conditii, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009, ca acte normative modificatoare ale Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, sunt si ele abrogate.

Fată de această situatie, devin aplicabile dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora instanta de contencios constitutional se pronuntă asupra “unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dint-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare”. Ca atare, Curtea urmează să respingă, ca fiind inadmisibilă, si exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, precum si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, exceptie ridicată de Sindicatul învătământului Preuniversitar Satu Mare în Dosarul nr. 2.699/83/2009 al Curtii de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Toma


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.217

din 5 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a  Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale Legii nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale Legii nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009 si ale Legii nr. 145/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Toma - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale Legii nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale Legii nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009 si ale Legii nr. 145/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de Corneliu Căileanu în Dosarul nr. 7.824/99/2009 al Tribunalului lasi - Sectia civilă - litigii de muncă.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, personal. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului a depus note de sedintă prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Având cuvântul, autorul exceptiei solicită admiterea exceptiei astfel cum a fost formulată. Arată că aceasta nu este inadmisibilă, întrucât a fost ridicată în fata instantei de judecată anterior iesirii din vigoare a dispozitiilor de lege criticate, sens în care depune si note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 10 februarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 7.824/99/2009, Tribunalul lasi - Sectia civilă - litigii de muncă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale Legii nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale Legii nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai- decembrie 2009 si ale Legii nr. 145/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de Corneliu Căileanu într-o cauză civilă având ca obiect drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 sunt neconstitutionale, prin raportare la Decizia Curtii Constitutionale nr. 989 din 30 iunie 2009, întrucât considerentele desprinse din cuprinsul deciziei amintite se aplică si în prezenta cauză.

Tribunalul lasi - Sectia civilă - litigii de muncă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă prevederile art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2009, precum si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009, având următorul continut:

- Art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009:

Art. 2: “Alineatul (1) al articolului P din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 si în anul 2009 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

«a1) pentru perioada 1-30 aprilie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;».

2. Litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

«b) pentru perioada 1 mai-31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de bază obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;».”

Art. 3: “Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzute în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b si 3b la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se aplică corespunzător perioadelor stabilite la art. 2 din prezenta ordonantă de urgentă.”

- Art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009: “Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 si în anul 2009 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul V alineatul (1), litera a1) va avea următorul cuprins:

«a1) pentru perioada 1 mai-31 decembrie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;».

2. La articolul 11 alineatul (1), literele b) si c) se abrogă.

3. Anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b se abrogă.”

De asemenea, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si Legea nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 13 iulie 2009, Legea nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 8 octombrie 2009, si Legea nr. 145/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 8 mai 2009.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (4) si (5) privind statul român, art. 41 referitor la muncă si protectia socială a muncii, art. 47 alin. (1) privind nivelul de trai, art. 61 alin. (1) referitor la rolul Parlamentului si art. 115 alin. (4) si (6) privind delegarea legislativă.

Curtea constată că Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 si în anul 2009 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogată în mod expres prin art. 48 pct. 16 al cap. VI - Dispozitii finale din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009. În aceste conditii, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009, ca acte normative modificatoare ale Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, sunt si ele abrogate.

Fată de această situatie, devin aplicabile dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora instanta de contencios constitutional se pronuntă asupra “unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dint-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare.” Ca atare, Curtea urmează să respingă, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009. Pentru aceleasi considerente, exceptia de neconstitutionalitate a legilor de aprobare a ordonantelor de urgentă ale Guvernului nr. 31/2009 si nr. 41/2009, respectiv Legea nr. 259/2009 si nr. 300/2009, urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

În ceea ce priveste pretinsa neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 145/2009, autorul exceptiei nu motivează în niciun fel modalitatea în care acestea contravin prevederilor Constitutiei României. Întrucât, în conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, “Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate”, exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 145/2009 urmează, de asemenea, să fie respinsă ca inadmisibilă.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, alart. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai- decembrie 2009, ale Legii nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale Legii nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009 si ale Legii nr. 145/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de Corneliu Căileanu în Dosarul nr. 7.824/99/2009 al Tribunalului lasi - Sectia civilă - litigii de muncă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru organizarea evenimentelor care vor marca miscarea anticomunistă din 15 noiembrie 1987

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 20 mii lei, la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, pentru Institutia Prefectului Judetului Brasov, în vederea finantării cheltuielilor necesare pentru organizarea evenimentelor care vor marca miscarea anticomunistă din 15 noiembrie 1987.

Art. 2. - Actiunile ce urmează a fi realizate pentru această aniversare se stabilesc si se aprobă de Institutia Prefectului Judetului Brasov, care va controla modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu celelalte dispozitii legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.116.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate si a termenilor de referintă pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

Văzând Referatul Directiei generale politici agricole nr. 74.859/2010,

având în vedere prevederile art. 1 si 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 105 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, ale art. 66 si art. 67 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, precum si ale art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-conditionării, a modulării si a sistemului integrat de gestionare si control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate si a termenilor de referintă pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 29 septembrie 2010, se modifică si va avea următorul cuprins:

- Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură întocmeste si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, până în data de 15 decembrie 2010, situatia centralizatoare cu efectivele eligibile la plata primelor pentru anul 2010, în vederea stabilirii nivelului primei pe exploatatie în functie de efectivele de bovine eligibile la plată.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2010.

Nr. 251.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 

În baza prevederilor Referatului de aprobare al Directiei generale politici agricole nr. 95.022 din 4 noiembrie 2010,

în conformitate cu prevederile art. 28 pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, cu modificările si completările ulterioare,


în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - La articolul 2 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, alineatul (11) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(11) Pentru anul 2010, operatorii - persoane fizice, a căror activitate este înregistrată la directiile pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti si care îsi schimbă forma de organizare potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, în scopul accesării ajutorului specific acordat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, cu modificările si completările ulterioare, pot să solicite reînregistrarea activitătii, prin depunerea unei noi fise de înregistrare, însotită de certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, în copie, până la data de 15 noiembrie 2010.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltam rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 252.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială “Union First Insurance Brokers” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 31 august 2010, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. X. 1.242 din 26 august 2010, s-a hotărât suspendarea desfăsurării activitătii de broker de asigurare, pe o perioadă de 3 ani, a Societătii Comerciale “Union First Insurance Brokers” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Str. Marinarilor nr. 23-25, bl. 5/2, sc. B, parter, ap. 11, sectorul 1, număr de ordine în registrul comertului J40/6349/22.07.2002, cod unic de înregistrare 14767586/23.07.2002, înmatriculată în Registrul brokerilorde asigurare cu nr. RBK-462, reprezentată legal pe perioada desfăsurării controlului de către domnul Marian Gales, conducător executiv.

În conformitate cu atributiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în baza Deciziei de control nr. 557 din 21 iulie 2010, directia de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a efectuat un control inopinat la Societatea Comercială “Union First Insurance Brokers” - S.R.L. Controlul a avut ca obiect “verificarea situatiei financiare a societătii, în vederea aprobării suspendării activitătii la cerere, conform prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia”.

Constatările echipei de control au fost consemnate în Procesul-verbal, semnat fără obiectiuni, înregistrat la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 24.964 din 9 august 2010.

Avându-seîn vedere solicitarea Societătii Comerciale “Union First Insurance Brokers” - S.R.L. din data de 30 iunie 2010, transmisă si înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 20.691 din 30 iunie 2010, privind “suspendarea activitătii”, precum si analizarea constatărilor cuprinse în Nota nr. X.1.242 din 26 august 2010, în sedinta din data de 31 august 2010 Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât aprobarea suspendării activitătii Societătii Comerciale “Union First Insurance Brokers” - S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) si art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - Se suspendă, la cerere, activitatea de broker de asigurare desfăsurată de Societatea Comercială “Union First Insurance Brokers” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Str. Marinarilor nr. 23-25, bl. 5/2, sc. B, parter, ap. 11, sectorul 1, număr de ordine în registrul comertului J40/6349/22.07.2002, cod unic de înregistrare 14767586/23.07.2002, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-462, reprezentată legal pe perioada desfăsurării controlului de către domnul Marian Gales, conducător executiv, pe o perioadă de 3 ani, în conformitate cu revederile art. 5 lit. g) si art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de suspendare a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, societătii comerciale prevăzute la art. 1 i se interzic desfăsurarea activitătii de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistentă înainte si pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, precum si desfăsurarea oricăror altor operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Societatea Comercială “Union First Insurance Brokers” - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea Comercială “Union First Insurance Brokers” - S.R.L are obligatia să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentele din care să rezulte următoarele:

a) rezilierea contractelor cu societătile de asigurare;

b) achitarea debitelor către acestea;

c) restituirea documentelor cu regim special.

Art. 4. - (1) Cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea Comercială “Union First Insurance Brokers” - S.R.L. este obligată să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fie reluarea activitătii de asigurare, fie încetarea activitătii de broker de asigurare.

(2) Reluarea activitătii Societătii Comerciale “Union First Insurance Brokers” - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2010.

Nr. 865.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURARILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale IDEEAINTERMED INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 19 octombrie 2010, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale IDEEA INTERMED INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială IDEEA INTERMED INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în comuna Chiajna, satul Rosu, Str. Viitorului nr. 23C, et. 1, camera 10, judetul Ilfov, nr. de ordine în registrul comertului J23/2204/18.08.2010, cod unic de înregistrare 27290542, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2010.

Nr. 888.

 


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 19 octombrie 2010, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Str. Buzesti nr. 63-69, bl. A3, et. 2, ap. 5, sectorul 1, nr. de ordine în registrul comertului J40/8256/31.08.2010, cod unic de înregistrare 17755861, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2010.

Nr. 889.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.