MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 746/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 746         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 9 noiembrie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.276 din 12 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) teza finală din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.009. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorii de inventară unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

1.010. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.038. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase

 

1.064. - Hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum national, situate în intravilanul unor municipii, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în administrarea autoritătilor administratiei publice locale

 

1.068. - Hotărâre privind transmiterea partială a unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Zalău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, judetul Sălaj

 

1.069. - Hotărâre privind transmiterea unei părti de imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Lipova si în administrarea Consiliului Local al Orasului Lipova, judetul Arad

 

1.073. - Hotărâre privind aprobarea programului de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap “Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiintarea de servicii sociale alternative de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.570/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind definitivarea în functie si promovarea în grade profesionale a personalului de probatiune

5.217. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind organizarea si desfăsurarea probelor specifice sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone în vederea obtinerii mentiunii speciale “sectie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.276

din 12 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) teza finală din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Arcelormittal” - SA. Galatiîn Dosarul nr. 4.587/121/2009 al Tribunalului Galati - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 8 februarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 4.587/121/2009, Tribunalul Galati - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Arcelormittal” - S.A. Galati într-o cauză având ca obiect, printre altele, obligarea autorului exceptiei de a reduce programul de lucru pentru 34 de angajati alesi membri în organul de conducere al unei organizatii sindicale cu 5 zile pe lună.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se apreciază că textul de lege criticat instituie un privilegiu în favoarea membrilor organelor de conducere ale sindicatelor, întrucât acestora li s-a acordat dreptul de a lucra cu 3-5 zile lunar mai putin la locul de muncă, fără afectarea drepturilor salariale. Or, salariul este acordat pentru munca efectiv prestată si nu pentru desfăsurarea de activităti sindicale. Textul legal criticat încalcă si dreptul de proprietate al angajatorului, întrucât impune în sarcina acestuia plata unor drepturi salariale chiar si în situatia în care angajatul nu a prestat muncă în favoarea sa. Nici art. 53 din Constitutie nu poate justifica restrângerea dreptului de proprietate al angajatorului, ci, din contră, măsura legală criticată este lipsită de proportionalitate.

Tribunalul Galati - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate formulată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 35 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003. În realitate, din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constată că este contestată numai teza finală a acestui text legal, astfel încât, potrivit jurisprudentei sale, Curtea urmează să se pronunte numai asupra acesteia. Dispozitiile art. 35 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 au următorul cuprins:

“Art. 35. - (1) Membrii alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale, care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar cu 3-5 zile pentru activităti sindicale, fără afectarea drepturilor salariale.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 44 privind dreptul de proprietate privată si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile constitutionale pretins încălcate, Curtea constată următoarele:

Anterior adoptării Legii nr. 54/2003, cadrul juridic care privea sindicatele era reglementat de Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 7 august 1991. Acest din urmă act normativ, la art. 35 alin. (1), prevedea că “(1) Membrii alesi în organele de conducere ale sindicatelor, care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar cu până la 5 zile pentru activităti sindicale”. Prin urmare, Curtea observă că, fată de legea în vigoare în momentul de fată, vechea reglementare nu cuprindea teza referitoare la reducerea timpului de lucru “fără afectarea drepturilor salariale”.

În lipsa acestei sintagme, Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 130 din 4 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 22 august 2000, a constatat constitutionalitatea art. 35 alin. (1) din Legea nr. 54/1991, statuând că “acest text nu contravine art. 16 alin. (1) din Constitutie. Într-adevăr, membrii alesi în organele de conducere ale sindicatelor se află într-o situatie diferită fată de ceilalti salariati, în sensul că acestia trebuie să activeze pentru realizarea rolului sindicatelor, care, potrivit art. 9 teza a doua din Constitutie, «contribuie la apărarea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale salariatilor». În jurisprudenta sa constantă Curtea Constitutională a statuat că situatia diferită în care se află anumite categorii de cetăteni impune si tratamentul juridic diferentiat al drepturilor si obligatiilor acestora. Astfel, de exemplu, în Decizia nr. 49 din 10 martie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998, s-a retinut că «Principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, asa încât, dacă la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, în situatii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit».”

Curtea Constitutională a mai retinut că “textul de lege criticat nu cuprinde dispozitii referitoare ia plata salariului membrilor alesi în organele de conducere ale sindicatelor pentru perioada reducerii programului de lucru. Reglementarea expresă a acestei probleme presupune modificarea sau completarea dispozitiei legale, ceea ce excedează competentei Curtii Constitutionale, deoarece, asa cum prevede art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, «In exercitarea controlului, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului [...]». Această modificare sau completare este o atributie exclusivă a legiuitorului.”

Dispozitiile art. 35 din Legea nr. 54/1991 nu prevedeau obligatia angajatorului, pe perioada reducerii programului de lucru cu până la 5 zile lunar, de a plăti membrilor alesi în organele de conducere ale sindicatelor salariul în lipsa prestării unei munci efective în folosul său, iar prin decizia sus­mentionată Curtea Constitutională a constatat că acest continut normativ al art. 35 din lege este conform cu art. 16 din Constitutie.

Prin adoptarea Legii nr. 54/2003 s-a introdus însă si obligatia angajatorului de a nu afecta salariul membrilor alesi în organele de conducere ale sindicatelor pe perioada reducerii programului de lucru cu până la 5 zile lunar. Este evident că, pe perioada mentionată, angajatorul suferă o pierdere patrimonială, întrucât continuă să plătească drepturi salariale chiar dacă angajatul său nu prestează efectiv munca la care s-a angajat prin semnarea contractului individual de muncă. Astfel, în situatia de fată, cauza contraprestatiei din partea angajatorului lipseste, acesta suferind practic o diminuare a activului său patrimonial.

Curtea, prin Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a statuat că “salariul reprezintă o componentă a dreptului la muncă si reprezintă contraprestatia angajatorului în raport cu munca prestată de către angajat în baza unor raporturi de muncă. Efectele raporturilor de muncă stabilite între angajat si angajator se concretizează în obligatii de ambele părti, iar una dintre obligatiile esentiale ale angajatorului este plata salariului angajatului pentru munca prestată.”

Astfel, în lipsa muncii prestate, angajatorul nu poate fi obligat la plata unei remuneratii care să facă abstractie de această situatie concretă si obiectivă. În această situatie, Curtea retine că textul legal criticat afectează în esenta sa dreptul de proprietate al angajatorului, ceea ce contravine art. 44 din Constitutie.

Curtea constată că restrângerea operată asupra dreptului de proprietate nu poate fi justificată prin dispozitiile art. 53 din Constitutie, din moment ce măsura criticată nu este necesară într-o societate democratică. Totodată, Curtea nu poate retine nici faptul că solutia legislativă criticată a fost promovată pentru apărarea unui drept sau unei libertăti, întrucât, în lipsa ei, libertatea sindicală, ca formă de manifestare a dreptului la asociere, nu ar fi fost grav afectată (a se vedea, mutatis mutandis, Decizia Curtii Constitutionale nr. 139/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 21 decembrie 1994). O atare teză este sustinută si de dispozitiile art. 34 alin. (1) din lege, care prevăd că “membrii alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale, personalul de specialitate si administrativ din aparatul acestora pot fi salarizati din fondurile organizatiei sindicale sau în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă”, ceea ce înseamnă că, pe perioada în care aceste persoane desfăsoară activităti sindicale, ele pot fi remunerate din fondurile organizatiei sindicale. Astfel, textul de lege criticat creează premisele unei duble remunerări a aceleiasi activităti sindicale desfăsurate: pe de o parte, din fondurile sindicatului, pe de altă parte, din cele ale angajatorului. Or, dintr-o atare perspectivă, scopul reglementării, acela de a proteja activitatea sindicală, vine într-o evidentă coliziune cu interesele angajatorului, care este pus în situatia de a suporta o sarcină excesivă, de natură a-i afecta esenta dreptului de proprietate.

În consecintă, Curtea ajunge si la concluzia că textul legal criticat cuprinde o măsură care nu instituie un raport just de proportionalitate între mijloacele folosite si scopul legitim urmărit (întărirea libertătii sindicale prin limitarea dreptului de proprietate al angajatorului).

Fără a reveni asupra jurisprudentei sale si având în vedere cele de mai sus, Curtea constată că teza finală a textului art. 35 alin. (1) din Legea nr. 54/2003 încalcă art. 44 si 53 din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) teza finală din Legea sindicatelor nr. 54/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Arcelormittal” - S.A. Galati în Dosarul nr. 4.587/121/2009 al Tribunalului Galati - Sectia civilă, si constată că acestea sunt neconstitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Benke Károly


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 octombrie 2010.

Nr. 1.009.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care face obiectul actualizării inventarului bunurilor din domeniului public al statului

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care s-a transmis imobilul

Persoana fizică/ juridică la care s-a transmis imobilul

Caracteristicile imobilului

Valoarea contabilă

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Municipiul Bucuresti,

Aleea Privighetorilor nr. 3,

sectorul 1

Ministerul Administratiei si Internelor - U.M. 0465 Bucuresti

Ministerul Administratiei si Internelor - U.M.0260 Bucuresti

Imobil 45-106

Suprafata terenului = 34.039,79 im2

Suprafata construită = 2.791,913 m2

5.897.242,76

28.381

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000


pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale, care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrative-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii situate în municipiul Ploiesti, str. Ion Th. Grigore nr. 14, judetul Prahova, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 octombrie 2010.

Nr. 1.010.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării

 

Adresa imobilului

 

 

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale constructiilor care trec în domeniul privat al statului

Nr. Inventar M.F.P.

Municipiul Ploiesti,

str. Ion Th. Grigore nr. 14

(fosta Soarelui nr. 14),

judetul Prahova

Ministerul Administratiei

si Internelor, prin Inspectoratul

Judetean de Politie Prahova

Pavilion 03 - magazie materiale

Sc - 396 m2; Sd = 396 m2

Valoare: 66.560,88 lei

Pavilion 04 - copertină si garaj

Sc - 260,90 m2; Sd = 260,90 m2

Valoare: 36.651,70 lei

Pavilion 05 - atelier

Se = 87 m2; Sd = 87 m2

Valoare: 33.983,20 lei

Pavilion 06 - atelier auto

Sc - 616,40 m2; Sd = 616,40 m2

Valoare: 215.449,62 lei

Pavilion 07 - depozit materiale

Sc - 206 m2; Sd = 206 m2

Valoare: 129.152,88 lei

Pavilion 08 - depozit materiale

Sc = 77m2;Sd- 198 m2

Valoare: 69.322,03 lei

Pavilion 09 - depozit materiale

Sc - 231 m2; Sd = 231 m2

Valoare: 13.641,87 lei

Pavilion 10 - platformă spălare auto

Sc - 50 m2; Sd = 50 m2

Valoare: 3.277,75 lei

Pavilion 11 - rampă auto

Sc - 52 m2; Sd - 52 m2

Valoare: 10.460,47 lei

Pavilion 14 - magazie lubrifianti

Sc - 50 m2; Sd = 50 m2

Valoare: 26.685,58 lei

Pavilion 16 - statie carburanti

Sc-10m2;Sd = 10m2

Valoare: 27.814,44 lei

Pavilion 17 - statie inspectie tehnică

Sc - 139,75 m2; Sd = 279,50 m2

Valoare: 193.108,85 lei

107.304 partial

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii se modifică si va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substante chimice”

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă Programul de măsuri împotriva poluării cu substante chimice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. În cuprinsul mentiunii privind transpunerea normelor comunitare, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) si i), cu următorul cuprins:

,,h) Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare si de abrogare a directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului si de modificare a Directivei 2000/60/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 348 din 24 decembrie 2008;

i) Directiva 2009/90/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a specificatiilor tehnice pentru analiza chimică si monitorizarea stării apelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L201 din 1 august 2009.”

4. Titlul anexei se modifică si va avea următorul cuprins:

“Program de măsuri împotriva poluării cu substante chimice”

5. La articolul 1 din anexă, alineatele (1)-(3) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezentul program de măsuri împotriva poluării cu substante chimice, denumit în continuare program, stabileste cadrul legal unitar si institutional necesar pentru:

a) aplicarea de măsuri de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase si reducerea treptată a poluării cauzate de substantele prioritare în vederea aducerii lor în limitele standardelor de calitate de mediu, denumite în continuare SCM, prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 2 la program, care sunt implementate până cel târziu la data de 22 decembrie 2027, fără a aduce atingere altor prevederi legale în domeniu, precum si aplicarea de măsuri pentru reducerea poluării cu poluanti specifici în vederea aducerii lor în limitele SCM, prevăzute în tabelul 2 din anexa nr. 2 la program;

b) aplicarea de măsuri în cazul în care SCM pentru substantele prioritare (tabelul 3 din anexa nr. 2 la program) sunt depăsite. SCM reprezintă cadrul legal unitar si institutional necesar cunoasterii si evaluării stării chimice a apelor si atingerii unei stări chimice bune a apelor interioare de suprafată, râurilor si lacurilor, apelor tranzitorii si costiere, potrivit dispozitiilor si obiectivelor prevăzute la art. 21 si 35 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Totodată, prezentul program stabileste specificatiile tehnice pentru analiza chimică si monitorizarea stării apelor prevăzute la alin. (1) si instituie criteriile minime de performantă pentru metodele de analiză care sunt aplicate pentru monitorizarea stării apelor, a sedimentelor si a biotei, precum si normele pentru demonstrarea calitătii rezultatelor analitice a datelor referitoare la SCM prevăzute la alin. (1).

(3) Domeniul de aplicare a programului vizează gestionarea apelor de suprafată si subterane prevăzute la alin. (1), precum si apele uzate industriale, epurate sau neepurate, evacuate în mod direct ori prin intermediul statiilor de epurare municipale sau a retelelor de canalizare în apele de suprafată, caracterizate prin substantele prioritare si poluantii specifici prevăzuti în anexa nr. 1 la program.

(5) Prezentul program nu vizează apele uzate menajere, provenite de la locuinte izolate neracordate la un sistem de canalizare si situate în afara zonelor de protectie sanitară, apele uzate continând substante radioactive si apele uzate evacuate în apele maritime prin conducte, care trebuie reglementate prin dispozitii speciale care să fie cel putin la fel de stricte ca si cele prevăzute în prezentul program.”

6. La articolul 1 din anexă, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

“(6) Autoritatea publică centrală în domeniul apelor este desemnată autoritatea responsabilă pentru promovarea si coordonarea prezentului program, denumită în continuare autoritate responsabilă, iar Administratia Natională «Apele Române» este desemnată autoritatea competentă pentru implementarea acestuia, denumită în continuare autoritate competentă.

(7) Autoritatea competentă pune în aplicare prevederile prezentului program în cadrul activitătilor sale de autorizare si control al folosintelor de apă, precum si de monitorizare a resurselor de apă, realizează raportările periodice necesare si elaborează propuneri de programe de măsuri în vederea eliminării si reducerii poluării apelor de suprafată cu substantele prioritare si cu alti poluanti specifici la nivel bazinal, prevăzute în anexa nr. 1 la program, după caz, pe care le înaintează spre aprobare autoritătii responsabile în acest sens.

(8) Finantarea activitătilor pentru implementarea prevederilor prezentului program se face de la bugetul de stat, prin bugetul anual al autoritătii responsabile, potrivit dispozitiilor si obiectivelor prevăzute la art. 35 si 852 din Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si din bugetul propriu al autoritătii competente.”


7. La articolul 2 din anexă, literele a), c) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“a) ape tranzitorii- corpuri de apă de suprafată aflate în vecinătatea gurilor râurilor, care sunt partial saline ca rezultat al apropierii de apele de coastă, dar care sunt influentate puternic de cursurile de apă dulce;

c) evacuare indirectă în apele subterane - introducerea în apele subterane a substantelor din anexa nr. 1 la program, după filtrare prin sol sau subsol;

e) poluanti specifici - substante, familii sau grupuri de substante care prezintă caracteristici de toxicitate, persistentă si bioacumulare foarte ridicate si care trebuie eliminate din apele de suprafată si subterane (lista I) si substante, familii ori grupuri de substante care conduc la un nivel destul de ridicat de poluare si care trebuie reduse din apele de suprafată si subterane (lista II);”.

8. La articolul 2 din anexă, literele b), f), g), j) si k) se abrogă.

9. La articolul 2 din anexă, după litera x) se introduc trei noi litere, literele y)-aa), cu următorul cuprins:

,,y) limita de detectie (LOD) - semnalul de iesire sau valoarea concentratiei peste care se poate afirma, cu un nivel de încredere indicat, că o probă este diferită de o probă-martor care nu contine respectivul analit;

z) limita de cuantificare (LOQ) - un multiplu definit al limitei de detectie pentru o concentratie a analitului care poate fi rezonabil determinată la un nivel acceptabil de acuratete si precizie. Limita de cuantificare poate fi calculată utilizând un standard adecvat sau o probă adecvată si poate fi obtinută din cel mai jos punct de pe curba de calibrare, excluzând proba-martor;

aa) incertitudinea de măsurare - valoarea absolută a parametrului care caracterizează dispersia valorilor cantitative atribuite analitului, pe baza informatiilor utilizate.”

10. După articolul 2 din anexă se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

“Art. 21. - Definitiile prevăzute la art. 2 se completează cu cele prevăzute la art. 8 si în anexa nr. 1 din Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.”

11. La articolul 3 din anexă, alineatele (1), (4), (5), (6) si (7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Autoritatea competentă aplică SCM stabilite în tabelul 2 si tabelul 3 - partea A din anexa nr. 2 la program pentru corpurile de apă de suprafată prevăzute la art. 1.

(4) SCM prevăzute la alin. (1) se aplică corpurilor de apă de suprafată în conformitate cu cerintele prevăzute în tabelul 3 - partea A din anexa nr. 2 la program; tabelul 3 - partea B punctul 3 din anexa nr. 2 la program poate fi modificat, pe baza expertizei tehnice si a rationamentului expertilor, după evaluarea rezultatelor monitorizării resurselor de apă.

(5) Optional, se poate alege să se aplice SCM pentru sedimente si/sau biota în locul celor stabilite în tabelul 3 - partea Adin anexa nr. 2 la program, pentru anumite categorii de corpuri de ape de suprafată, situatie în care:

a) se respectă:

- un SCM de 20 ug/kg pentru mercur si compusii săi;

- un SCM de 10 ug/kg pentru hexaclorbenzen;

- un SCM de 55 ug/kg pentru hexaclorbutadienă, aceste SCM se exprimă, în mod obligatoriu, în greutate umedă de tesuturi de probă; se alege cea mai adecvată matrice de monitorizare dintre matricile de peste, moluste, crustacee si alte biota, precum si indicatorul de monitorizat cel mai adecvat situatiei dintre aceste matrici, în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la program;

b) se stabilesc si se aplică SCM diferite de cele prevăzute la lit. a) pentru sedimente si/sau biota pentru substantele prevăzute la lit. a), cu obligatia ca aceste SCM să ofere cel putin acelasi nivel de protectie pentru mediul acvatic ca si SCM pentru apă, prevăzute în tabelul 3 - partea A din anexa nr. 2 la program;

c) se stabilesc, pentru substantele prevăzute la lit. a) si b), frecventele monitorizării biotei si/sau a sedimentului; frecventa minimă este de o dată pe an, exceptând cazurile în care situatia concretă a stării chimice a corpurilor de apă, cunostintele tehnice si opinia expertilor nu justifică un alt interval, care nu poate fi mai mare de un an. Criteriile aplicate pentru alegerea matricei optime de monitorizare sunt prevăzute în anexa nr. 4 la program.

(6) În cazul substantelor pentru care au fost stabilite SCM pentru sedimente si biota, altele decât cele prevăzute la alin. (5) lit. a), autoritatea responsabilă informează Comisia Europeană cu privire la: motivele si bazele pentru care s-a ales această abordare, SCM alternative care s-au stabilit, datele si metodologia pe baza cărora au fost obtinute SCM alternative, categoriile de corpuri de ape de suprafată cărora li s-au aplicat, frecventa monitorizării planificate, împreună cu justificarea frecventei alese.

(7) Autoritatea responsabilă ia măsurile necesare de monitorizare în vederea asigurării analizei tendintelor pe termen lung a concentratiilor substantelor prioritare prevăzute în tabelul 3 - partea A din anexa nr. 2 la program, care tind să se acumuleze în sedimente si/sau în biota, în mod special pentru substantele de la pozitiile(2), (5), (6), (9), (14), (17), (18), (19), (20), (22), (23), (28), (30) si (32), pe baza monitorizării stării apei efectuate, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare; pentru substantele din tabelul 3 din anexa nr. 1 la program, monitorizarea corpurilor de apă de suprafată asigură analiza prezentei acestora în vederea stabilirii si aplicării ulterioare de SCM, dacă acestea sunt necesare.”

12. La articolul 3 din anexă, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) si (9), cu următorul cuprins:

“(8) Autoritatea competentă ia toate măsurile necesare pentru a se asigura, în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, că aceste SCM nu cresc în mod considerabil în sedimentele si/sau în biota relevante/relevantă; pentru aceasta, autoritatea competentă stabileste frecventa monitorizării sedimentelor si/sau a biotei, astfel încât să se poată asigura si furniza suficiente date pentru o analiză fiabilă a tendintelor pe termen lung. Monitorizarea se efectuează anual pentru substantele prevăzute la alin. (7), exceptând cazurile în care cunostintele tehnice, bazele de date existente si rationamentul expertilor justifică o altă frecventă de monitorizare, care nu poate fi mai mare de 3 ani.

(9) SCM prevăzute la alin. (1) se aplică corpurilor de ape de suprafată afectate de evacuări de ape uzate din surse punctiforme, în mod combinat cu valorile-limită de emisie prevăzute în tabelul 1 din anexa nr. 2 la program, în cazul poluantilor specifici foarte toxici (lista I). Este interzisă evacuarea în retele de canalizare a apelor uzate ce contin poluanti specifici foarte toxici din lista I, cu exceptia cadmiului, a cărui valoare-limită de emisie respectă valorile prevăzute în tabelul 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările si completările ulterioare. Aceste prevederi se includ în toate avizele sau autorizatiile de gospodărire a apelor care prevăd evacuare de ape uzate cu continut de substante prioritare si poluanti toxici.”


13. La articolul 31 din anexă, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Autoritatea responsabilă informează periodic Comisia Europeană asupra stadiului implementării prevederilor prezentului program, în conformitate cu obligatiile de raportare potrivit dispozitiilor si obiectivelor prevăzute la art. 441 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, sub forma unui raport care se realizează pe baza unui chestionar transmis de către Comisia Europeană în termen de 6 luni înainte de finalizarea perioadei pentru care se face raportarea; transmiterea raportului se face în termen de maximum 9 luni de la finalizarea perioadei pentru care se face raportarea, cu exceptia cazului în care Comisia Europeană nu solicită alt termen.”

14. Articolul 4 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Orice evacuare directă sau indirectă în apele prevăzute la art. 1 alin. (1), care ar putea contine una sau mai multe dintre substantele prevăzute la art. 1 alin. (1), trebuie să fie autorizată si se stabileste prin autorizatia de gospodărire a apelor, emisă potrivit dispozitiilor legale.

(2) Autorizarea contine toate datele referitoare la:

a) valorile-limită de emisie pentru poluantii specifici foarte periculosi (lista I), prevăzuti în art. 1 alin. (1), specifice sectorului de activitate si tipului de produs prevăzute în anexa nr. 5 la program, exprimate atât ca si concentratie maximă admisibilă a substantei în emisie împărtită la factorul de dilutie, dacă există dilutie, cât si ca valoare a cantitătii maxime admisibile a substantei în evacuare pentru o perioadă de timp stabilită sau pe unitatea de capacitate instalată de produs;

b) valorile-limită de emisie medii zilnice, care sunt de maximum 4 ori mai mari decât valorile-limită de emisie medii lunare corespunzătoare prevăzute la lit. a); valorile-limită de emisie se aplică în mod normal în punctul în care apele uzate care contin substantele prevăzute în anexa nr. 1 părăsesc instalatia industrială sau în punctul în care apele uzate părăsesc statia de tratare, dacă aceste ape uzate se tratează în afara instalatiei industriale, într-o instalatie destinată eliminării acestor substante;

c) valori-limită de emisie mai stricte decât cele stabilite în tabelul 1 din anexa nr. 2, dacă resursele de apă receptoare prezintă sau ar putea prezenta un risc semnificativ de poluare. La stabilirea acestei valori se iau în considerare si concentratiile substantei în sedimente si/sau biota relevante/relevantă, precum si valorile de toxicitate, persistentă si bioacumulare drept cerinte minime pentru respectarea standardelor de calitate;

d) perioada de timp pentru care se acordă autorizarea, care este de până la maximum 4 ani. Autorizatia de gospodărire a apelor se reexaminează cel putin la fiecare 4 ani sau în cazul modificării valorilor-limită maxime de emisie;

e) standardele de calitate ale resursei de apă receptoare, în cazul în care această apă are o anumită utilizare care impune anumite standarde de calitate sau în cazul în care aceste standarde de calitate sunt considerate suficiente pentru eliminarea ori reducerea poluării cu substantele prevăzute la art. 1 alin. (1);

f) abordarea combinată a programului de monitorizare, dacă este cazul.

(3) Autorizatiile cuprind si procedurile de control adecvate fiecărei activităti autorizate, care includ:

a) prelevarea zilnică a unei probe de apă uzată evacuată, reprezentativă pentru o perioadă de 24 de ore, analiza probei compozite rezultate si măsurarea concentratiei substantei din probă;

b) măsurarea debitului total de apă uzată evacuată pe perioada respectivă, la care acuratetea necesară pentru măsurarea debitului este de minimum ± 20%.

(4) Fără a aduce atingere obligatiilor care rezultă din alin. (2) si (3), autorizatiile pentru instalatiile noi se acordă numai în cazul în care aceste autorizatii contin referinte care corespund celor mai bune mijloace tehnice disponibile pentru prevenirea evacuărilor substantelor prevăzute în tabelul 1 din anexa nr. 2 la program; în cazurile în care, din motive tehnice, măsurile preconizate nu sunt conforme cu cele mai bune mijloace tehnice disponibile, oricare ar fi metoda pe care o adoptă, autoritatea responsabilă furnizează Comisiei Europene, înainte de acordarea oricărei autorizatii, o justificare a acestor motive.

(5) Orice evacuare de ape uzate care contine poluanti specifici foarte periculosi (lista I) în retele de canalizare are valori limită de emisie «0».”

15. Articolul 5 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Pe baza informatiilor obtinute potrivit dispozitiilor prevăzute la art. 35 si 43 din Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, si în temeiul Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru European al emisiilor si transferului de poluanti si de modificare a directivelor 91/689/CEE si 96/61/CE ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 33/1 din 4 februarie 2006, precum si al altor date disponibile obtinute ca urmare a aplicării prevederilor din avizele si autorizatiile de gospodărire a apelor si avizele si autorizatiile de mediu, autoritatea responsabilă initiază si coordonează stabilirea unui inventar al emisiilor, evacuărilor si pierderilor pentru toate substantele prioritare si poluanti specifici prevăzute în anexa nr. 1 la program, pentru fiecare district de bazin hidrografic sau parte a unui district de bazin hidrografic. Inventarul se realizează de către autoritatea competentă pe baza liniilor directoare prevăzute în anexa nr. 6 la program. Pentru fiecare substantă din inventar se realizează si se atasează fisa de date, al cărei continut este prevăzut în anexa nr. 7 la program, si se specifică tipul de efect toxic specific, conform prevederilor anexei nr. 8 la program. Relevanta pentru fiecare poluant specific se stabileste pe baza studiilor de specialitate, elaborate conform liniilor directoare prevăzute în anexa nr. 9 la program si datelor de monitorizare a acestor substante în resursele de apă.

(2) Inventarul prevăzut la alin. (1) include si hărti ale emisiilor, evacuărilor si pierderilor pentru toate substantele prioritare si poluantii specifici caracteristici la nivel bazinal, concentratia acestor substante din sedimente si biota, după caz.

(3) Inventarul prevăzut la alin. (1) cuprinde si inventarul altor substante poluante relevante la nivel national sau la nivel de district de bazin hidrografic sau parte a districtului de bazin hidrografic respectiv, elaborat pe baza informatiilor adecvate obtinute. Schema logică de identificare a acestor substante poluante relevante nationale sau la nivel de bazin hidrografic este prevăzută în anexa nr. 10 la program.

(4) Perioada de referintă pentru estimarea concentratiilor de substante prioritare si poluanti specifici, înregistrate în inventarul prevăzut la alin. (1), este fixată la un an; oricare dintre anii din perioada cuprinsă între 2008 si 2010 poate fi luat în considerare pentru primul inventar. Pentru substantele prioritare care se regăsesc în Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare, datele luate în considerare se calculează ca fiind media anilor 2008-2010.

(5) Autoritatea responsabilă comunică Comisiei Europene, potrivit dispozitiilor si obiectivelor prevăzute la art. 441 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, inventarele întocmite si mentionează perioadele de referintă luate în considerare.


(6) Autoritatea responsabilă initiază actualizarea inventarelor Tn cadrul revizuirilor schemelor directoare, efectuate potrivit dispozitiilor prevăzute la art. 43 alin. (15) din Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(7) Perioada de referintă pentru determinarea valorilor înregistrate în inventarele actualizate o constituie anul precedent celui în care revizuirea schemelor directoare se încheie. Pentru substantele prioritare care se regăsesc în Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările si completările ulterioare, datele introduse se calculează ca fiind media celor 3 ani anteriori încheierii analizei.

(8) Autoritatea competentă include si publică inventarele actualizate în planurile actualizate de management al bazinelor hidrografice, organizate potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.”

16. Articolul 7 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Autoritatea responsabilă nu îsi încalcă obligatiile stabilite prin depăsirea limitei impuse de un SCM, în cazul în care poate demonstra că:

a) depăsirea a fost cauzată de o sursă de poluare din afara jurisdictiei nationale; pentru aceasta va furniza rezultatele monitorizării tuturor surselor de poluare relevante din interiorul jurisdictiei nationale, precum si rezultatele monitorizării corpului de apă afectat de sursele de poluare din afara jurisdictiei nationale;

b) din cauza unei astfel de poluări transfrontaliere nu a putut lua măsuri eficiente pentru a se conforma cu SCM-urile relevante; si,

c) a aplicat mecanismele de coordonare potrivit dispozitiilor si obiectivelor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, si, după caz, a recurs la prevederile prevăzute la art. 23-25 din aceeasi lege pentru corpurile de ape de suprafată afectate de poluarea transfrontalieră.

(2) Autoritatea responsabilă utilizează mecanismul potrivit dispozitiilor si obiectivelor prevăzute la art. 443 din Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, pentru a furniza Comisiei Europene informatiile necesare referitoare la situatiile prevăzute la alin. (1), precum si un rezumat al măsurilor adoptate în legătură cu poluarea transfrontalieră, în cadrul planului de management al bazinului hidrografic în cauză, în conformitate cu obligatiile de raportare potrivit dispozitiilor prevăzute la art. 441 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În vederea îndeplinirii prevederilor alin. (1) lit. a), sursele de poluare din interiorul jurisdictiei nationale sunt obligate să respecte prevederile art. 3 alin. (9), să realizeze auditul evacuărilor, să monitorizeze evacuările proprii de apă uzată, să tină un registru al rezultatelor acestei monitorizări, să raporteze autoritătii competente informatiile referitoare la apele uzate evacuate, la eficienta tehnologiilor de epurare utilizate si la materiile sau substantele provenite din procesele tehnologice, posibil a fi prezente în evacuări, să accepte monitorizarea de verificare si controlul din partea autoritătii competente.”

17. Articolul 8 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Autoritatea competentă desemnează zonele de amestec adiacente punctelor de evacuare, în care concentratiile uneia sau mai multor substante enumerate în tabelul 3 - partea A din anexa nr. 2 la program pot depăsi, în cadrul acestor zone de amestec, SCM din prezentul program, cu conditia ca aceste zone să nu afecteze conformitatea restului corpului de apă de suprafată cu aceste SCM.

(2) Autoritatea competentă care desemnează zonele de amestec include în planurile de management ale bazinelor hidrografice, întocmite potrivit prevederilor prevăzute la art. 6 alin. (3) din Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, o descriere a:

a) abordărilor si metodologiilor aplicate pentru a identifica si desemna aceste zone; si

b) măsurilor adoptate în vederea reducerii întinderii zonelor de amestec, care iau în considerare, printre altele:

1. dispozitiile pct. C lit. k) din anexa nr. 3 la Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare;

2. prevederile din avizele si autorizatiile de gospodărire a apelor, revizuite potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările ulterioare;

3. prevederile actelor normative specifice privind emiterea avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor;

4. criteriile stabilite potrivit dispozitiilor pct. C lit. g) din anexa nr. 3 la Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Ghidul tehnic care stă la baza revizuirii si emiterii avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor pentru substantele prevăzute în anexa nr. 1 la program se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

(4) La desemnarea zonelor de amestec, autoritatea competentă se asigură că suprafata oricărei astfel de zone este:

a) restrictionată la proximitatea punctului de evacuare;

b) proportională în raport cu concentratiile de substante la punctul de evacuare.

(5) Conditiile referitoare la emisiile de substante prioritare si poluantii specifici din avizele si autorizatiile de gospodărire a apelor, elaborate potrivit dispozitiilor si obiectivelor prevăzute la alin. (2)-(3) si potrivit prevederilor pct. C lit. g) din anexa nr. 3 la Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, si a oricărui alt act normativ relevant în vigoare, sunt în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile si respectă dispozitiile art. 28 din Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare; în caz contrar, avizele si autorizatiile mentionate se revizuiesc în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pentru conformarea cu aceste prevederi.”

18. Articolul 9 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Procedura si competentele de eliberare a avizelor, respectiv a autorizatiilor prevăzute la art. 3 alin. (9) si art. 6 se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

(2) Autorizatiile de gospodărire a apelor prevăzute la art. 3 alin. (9) si art. 6 se acordă pe o perioadă limitată la maximum 4 ani si pot fi reînnoite, modificate sau revocate în functie de rezultatele activitătilor de monitorizare a resurselor de apă de suprafată care stabilesc conformarea acestor ape cu SCM.”

19. Articolul 10 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) În corpurile de apă de suprafată monitorizate pentru stabilirea conformării cu SCM, pentru substantele prevăzute la art. 1 alin. (1), programul de monitorizare se extinde la sedimente si biota, după caz.

(2) În sectiunile monitorizate în care SCM a fost depăsit, autoritatea competentă monitorizează periodic si evacuările de ape uzate pentru a verifica respectarea conditiilor impuse de prevederile art. 3 alin. (9), de autorizatia de gospodărire a apelor si de prezentul program.


(3) Monitorizarea evacuărilor se realizează prin analize si măsurări, reprezentantul sursei de poluare asigurând toate conditiile prelevării corespunzătoare a probelor de apă uzată evacuată si analizarea acestora în laboratoare acreditate.

(4) În cazul evacuărilor susceptibile a contine substantele prevăzute la art. 1 alin. (1), prelevarea si sigilarea probelor se efectuează în prezenta reprezentantului sursei de poluare. În cazul confirmării prezentei acestor substante, costul analizelor este suportat de acesta ca beneficiar al autorizatiei de gospodărire a apelor.

(5) Metodele de analiză si măsurare aplicabile în vederea monitorizării apelor uzate evacuate sunt metode stabilite în standarde europene si internationale adoptate la nivel national, alese pe baza performantelor de acuratete si precizie, care nu pot fi mai mari de ± 50% fată de concentratia care reprezintă de două ori valoarea limitei de detectie a metodei alese. Limita de detectie minimă este:

a) în cazul apelor uzate evacuate, o zecime din concentratia cerută la punctul de evacuare;

b) în cazul apelor de suprafată care se supun standardelor de calitate:

1. pentru apele de suprafată interioare, o zecime din concentratia ce reprezintă standardul de calitate;

2. pentru apele costiere si apele marine teritoriale, o cincime din concentratia indicată în standardul de calitate pentru sedimente si biota, respectiv: 1/mg/kg probă uscată în cazul sedimentelor si 1/mg/kg probă umedă în cazul biotei.

(6) Toate metodele de analiză, inclusiv metodele de laborator, de teren si în flux continuu, utilizate pentru necesitătile programelor de monitorizare chimică efectuate în temeiul Legii nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, si a prezentei hotărâri, sunt validate si documentate în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025 sau cu alte standarde echivalente, acceptate la nivel international.

(7) O listă cu metode de analiză recomandate pentru substantele prevăzute în anexa nr. 1 la program este prevăzută în anexa nr. 11 la program. Pot fi utilizate orice alte metode de analiză recunoscute pe plan national sau international, dacă acestea respectă cel putin prevederile alin. (6).

(8) Laboratoarele sau părtile contractate de laboratoare care efectuează analizele de substante prevăzute în anexa nr. 1 la program aplică practicile sistemului de management al calitătii, în conformitate cu prevederile SR EN ISO/CEI 17025 sau alte standarde echivalente acceptate la nivel international.

(9) Laboratoarele sau părtile contractate de laboratoare îsi demonstrează competentele analizând indicatorii fizico-chimici sau substantele prioritare si poluantii specifici prin:

a) participarea, cel putin anual, la programe de testare a competentei; aceste programe acoperă metodele de analiză prevăzute la alin. (6)-(7) pentru oricare dintre substantele prevăzute la art. 1 pentru care efectuează analize, la nivele de concentratii reprezentative, comparabile cu standardele de calitate prevăzute în anexa nr. 2 la program, potrivit prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare;

b) analiza materialelor de referintă disponibile reprezentative pentru probele recoltate. Aceste materiale vor contine cantităti ale substantelor analizate la nivele de concentratii adecvate fată de standardele de calitate a mediului aplicabile, prevăzute la lit. a) si în anexa nr. 2 la program, si care să respecte prevederile art. 102 alin. (1).

(10) Programele de testare a competentei prevăzute la lit. a) sunt organizate de organisme acreditate ori recunoscute international sau national, care îndeplinesc cerintele SR EN ISO/CEI 17043:201 OEvaluarea conformitătii. Cerinte Generale pentru încercările de competentă sau ale altor standarde echivalente, acceptate la nivel international. Rezultatele participării la aceste programe se evaluează pe baza sistemelor de notare stabilite de SR EN ISO/CEI 17043:2010, ISO-13528, sau de alte standarde echivalente, acceptate la nivel international.

(11) Laboratoarele sau părtile contractate de laboratoare, care efectuează analizele de substante prevăzute în anexa nr. 1 la program, cunosc si aplică toate prevederile standardelor mentionate la alin. (6), (8) si (9).

(12) Monitorizarea si notificarea substantelor prevăzute în anexa nr. 1 la program, inclusiv a primei monitorizări si notificări efectuate până la data de 22 decembrie 2012 de către autoritatea competentă, potrivit prevederilor art. 35, 43 si art. 441 alin. (2) din Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.”

20. La articolul 101 din anexă, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) În privinta aplicării standardelor de calitate pentru biota, autoritatea competentă selectează speciile de pesti din apele de suprafată dulci care trebuie luate în considerare ca indicatori pentru analiză; pentru apele sărate, speciile selectate, dintre cele care trăiesc în ape litorale, pot cuprinde codul, merlanul, plătica, macroul, egrefinul si cambula si sunt capturate local sau se selectează pentru analiză alte elemente de biota decât pestele; o listă de elemente de biota alternative este prevăzută în anexa nr. 3 la program.”

21. După articolul 101 din anexă se introduce un nou articol, articolul 102, cu următorul cuprins:

“Art. 102. - (1) Metodele de laborator, de teren si în flux continuu, utilizate pentru necesitătile programelor de monitorizare chimică, prevăzute la art. 10, îndeplinesc următoarele cerinte cumulative:

a) criteriile minime de performantă pentru toate metodele de analiză aplicate se bazează pe o incertitudine de măsurare de maximum 50% (k = 2), estimată la nivelul standardelor de calitate a mediului aplicabile;

b) limita de cuantificare pentru toate metodele de analiză aplicate este de maximum 30% din valoarea standardelor de calitate a mediului aplicabile.

(2) În lipsa unei metode de analiză care să îndeplinească criteriile minime de performantă prevăzute la alin. (1), autoritatea competentă se asigură că monitorizarea este efectuată utilizând cele mai bune tehnici disponibile, care nu presupun costuri excesive.

(3) În cazul în care valorile indicatorilor fizico-chimici sau substantelor prioritare si poluantilor specifici analizate dintr-o probă dată sunt inferioare limitei de cuantificare, rezultatele măsurărilor utilizate pentru calcularea valorilor medii sunt stabilite ca jumătatea valorii limitei de cuantificare respective.

(4) În cazul în care valoarea medie calculată a rezultatelor măsurărilor prevăzute la alin. (1) este inferioară limitelor de cuantificare, valoarea este considerată «inferioară limitei de cuantificare (< LOQ)».

(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică pozitiilor care corespund sumelor totale ale unui grup dat de indicatori fizico-chimici sau substante prioritare si poluantii specifici si care includ metabolitii si produsii de degradare si de reactie corespunzători ai acestora. În aceste cazuri, rezultatele inferioare limitei de cuantificare a substantelor individuale sunt egale cu «0».”

22. La articolul 11 din anexă, alineatele (1), (2) si (6) se abrogă.

23. La articolul 11 din anexă, alineatele (5), (7) si (8) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(5) Programele specifice de eliminare a poluării pentru evacuările de mercur provenite din surse multiple, care nu sunt instalatii industriale si pentru care valorile-limită de emisie prevăzute în tabelul 1 din anexa nr. 2 la program nu se pot aplica, trebuie să stabilească măsurile si tehnicile cele mai


adecvate pentru a asigura substituirea, retinerea si reciclarea mercurului; eliminarea deseurilor de mercur se efectuează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare privind deseurile toxice si periculoase.

(7) Programele de reducere a poluării cuprind:

a) prevederi de înlocuire a solventilor clorurati utilizati în tratarea suprafetelor în industria chimică;

b) proceduri corespunzătoare de monitorizare a apelor uzate, prin care autoritatea competentă urmăreste respectarea valorilor-limită de emisie la evacuare;

c) situatia curentă a evaluării riscului si impactului asupra resurselor de apă de suprafată si subterane si a mediului acvatic pentru poluantii specifici din listele I si II si pentru substantele prioritare, conform unei metodologii specifice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substantelor periculoase din listele I si II si a substantelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic prin modelare matematică si a Metodologiei de evaluare a impactului substantelor periculoase din listele I si II si a substantelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice - alge verzi, Dafnia, pesti.

(8) În scopul stabilirii valorilor-limită de emisie aplicabile apelor uzate caracterizate de una sau mai multe dintre substantele prevăzute la art. 1 alin. (1) si anexa nr. 1 la program, în functie de SCM prevăzute în anexa nr. 2 la program, se iau în considerare următoarele elemente:

a) caracteristicile de toxicitate, persistentă si capacitatea de bioacumulare sau biodegradare ale substantelor analizate continute de fisa de date prevăzută în anexa nr. 7 la program;

b) tipul de activitate sau produsul realizat;

c) dezvoltarea recentă a celor mai bune tehnici disponibile corespunzătoare domeniului, impuse de cerintele de mediu;

d) conditiile stării de mediu din zonele respective;

e) cantitatea maximă de substantă permisă a fi evacuată în resursele de apă de suprafată, exprimată ca unitate de masă a poluantului pe unitatea elementului specific al activitătii poluatoare (kg/zi sau kg/an de poluant);

f) schema logică pentru stabilirea poluării apelor prevăzute în anexa nr. 12 la program, în cazul substantelor foarte toxice, persistente si bioacumulative.”

24. Articolul 13 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul program.”

25. Anexa A la program se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

26. Anexa B la program se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

27. Anexa C la program se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

28. Anexa D la program se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 12 la prezenta hotărâre.

29. Anexa E la program se abrogă.

30. Anexa F la program se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 9 la prezenta hotărâre.

31. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 si 4.

32. După anexa nr. 5 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 6-8.

33. După anexa nr. 9 se introduc două noi anexe, anexele nr. 10 si 11.

34. Anexele A, B, C, D si F se renumerotează si devin anexele nr. 1, 2, 5, 12 si, respectiv, 9.

Art. II. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Ordinele conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor prevăzute la art. 8 alin. (3) si art. 9 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substante chimice, cu modificările si completările ulterioare, se emit în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. IV. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor pct. 5, 19 si 21 ale art. I, care intră în vigoare la data de 21 august 2011.

(2) Autoritatea responsabilă transmite Comisiei Europene textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le emite în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

Art. V. - La data de 22 decembrie 2012, art. 6 alin. (11), art. 9 alin (2), anexa nr. 2 - tabel 1 si anexa nr. 5 la Programul de măsuri împotriva poluării cu substante chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. VI. - Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2010.

Nr. 1.038.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa A la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005)

 

LISTA

de substante prioritare si poluanti specifici

 

Tabel 1 - Lista substantelor prioritare

 

Nr.

Nr. CAS1

Nr. EC2

Denumirea substantei prioritare3

Identificată ca substantă prioritar periculoasă

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alaclor; 2-cloro-2,6-dietil-N-(metoximetil) acetanilidă

 

(2)

120-12-7

204-371-1

Antracen

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazin; 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazin-2,4-diamină; 2-cloro-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5-triazină

 

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzen

 

(5)

neaplicabil

neaplicabil

Difenileter bromurat4

X5

 

32534-81-9

neaplicabil

Pentabromodifenileter (numere de izomeri de pozitie 28, 47, 99,100,153 si 154), difenil eter, derivati pentabromurati; pentabromdifenil eter

 

(6)

7440-43-9

231-152-8

Cadmiu si compusii acestuia

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Cloro alcani C10-13; cloruri de alchil (C10-13)4

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Clorfenvinfos (ISO); fosfat de dietil si de 2-cloro-1-(2,4-diclorofenil) vinii

 

(9)

2921-88-2

220-864-4

Clorpirifos; tiofosfat de O, O-dietil si de 0,3,5,6-tricloro-2-piridil

 

(10)

107-06-2

203-458-1

Diclorură de etilen; 1,2-dicloroetan

 

(11)

75-09-2

200-838-9

Clorură de metilen; diclorometan

 

(12)

117-81-7

204-211-0

Ftalat de bis (2-etilhexil); ftalat de di-(2-etilhexil); DEHP

 

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron; 3-(3,4-diclorfenil)-1,1-dimetiluree

 

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan; sulfitde 1,2,3,4,7,7-hexacloro-8,9,10-trinorbom-2-en-5,6-ilene dimetile

X

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluoranten6

 

(16)

118-74-1

204-273-9

Hexaclorobenzen

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Hexaclorbutadienă

X

(18)

608-73-1

210-158-9

Hexaclorociclohexan

X

(19)

34123-59-6

251-835-4

Izoproturon; 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetiluree

 

(20)

7439-92-1

231-100-4

Plumb si compusii acestuia

 

(21)

7439-97-6

231-106-7

Mercur si compusii acestuia

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalină

 

(23)

7440-02-0

231-111-14

Nichel si compusii acestuia

 

(24)

25154-52-3

246-672-0

Nonil-fenoli

X

 

104-40-5

203-199-4

4-(para) nonilfenol

X

(25)

1806-26-4

217-302-5

Octil-fenoli

 

 

140-66-9

neaplicabil

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol

 

(26)

608-93-5

210-172-5

Pentaclorbenzen

X

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentaclorfenol

 

(28)

neaplicabil

neaplicabil

Hidrocarburi aromatice policiclice

X

 

50-32-8

200-028-5

Benzo (a) piren; benzo (def) crisen

X

 

205-99-2

205-911-9

Benz (b) fluoranten

X

 

191-24-2

205-883-8

Benz (g, h, i) perilen

X

 

207-08-9

205-916-6

Benzo (k) fluoranten

X

 

193-39-5

205-893-2

lndeno-(1,2,3-cd)-piren

X

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazin; 6-cloro-N, N-dietil-1,3,5-triazin-2,4-diamină

 

(30)

neaplicabil

neaplicabil

Compusi tributilstanici

X

 

36643-28-4

neaplicabil

Cation tributilstaniu

X

(31)

12002-48-1

234-413-4

Triclorbenzeni

 

(32)

67-66-3

200-663-8

Cloroform; Triclormetan

 

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin; a,a,a-trifluoro-2,6-dinitro-N, N-dipropil-p-toluidină

 


1 Nr. CAS - număr atribuit de “Chemical Abstract Service”.

2 Nr. EC - Inventarul european al substantelor chimice existente (EINECS) sau Lista europeană a substantelor chimice notificate (ELINCS).

3 Atunci când un grup de substante a fost selectat, se mentionează un reprezentant tipic al acestui grup, cu titlul de parametru indicativ (între paranteze si fără număr). Pentru aceste grupuri de substante, parametrul indicativ trebuie definit prin metoda analitică.

4 Aceste grupe de substante includ, în general, un număr mare de compusi individuali. Pentru moment, nu pot fi oferiti parametri indicativi adecvati.

5 Numai difenileter, derivat pentabromurat (nr. CAS 32534-81-9).

6 Fluorantenul figurează pe listă ca indicator al altor hidrocarburi aromatice policiclice mai periculoase.


 

Tabel 2 - Familii si grupe de substante de poluanti specifici

1.1. Compusi organohalogenati si substante care pot forma astfel de compusi în mediul acvatic

1.2. Compusi organofosforici

1.3. Compusi organostanici

1.4. Substante cu proprietăti carcinogene, mutagene sau teratogene

1.5. Uleiuri minerale persistente si hidrocarburi petroliere1

1.6. Cianuri2, substante sintetice persistente care pot pluti, rămâne în suspensie, se pot scufunda sau pot interfera cu orice utilizare a apei

1.7. Metale si compusii lor

1.8. Biocide si produse de protectie a plantelor

1.9. Substante care au un efect dăunător asupra gustului si/sau mirosului apelor subterane sau a produselor mediului acvatic destinate consumului uman (asupra proprietătilor organoleptice) sau care pot duce la formarea acestui gen de substante, făcându-le nepotrivite consumului uman

1.10. Compusi organici toxici sau persistenti de siliciu si substante care pot duce la formarea acestui gen de substante în apă, cu exceptia celor care, din punct de vedere biologic, nu sunt dăunătoare sau care în apă sunt transformate rapid în substante lipsite de pericol

1.11. Compusi anorganici de fosfor si fosfor elementar

1.12. Fluoruri, uleiuri minerale si hidrocarburi petroliere nepersistente3

1.13. Substante care pot contribui la fenomenul de eutrofizare (în special azotatii si fosfatii)

1.14. Materii în suspensie

1.15. Substante care pot avea o influentă nefavorabilă asupra balantei oxigenului si care pot fi determinate folosind indicatori cum ar fi consumul chimic de oxigen (CCO) si consumul biochimic de oxigen (CBQ5)

Lista indicatoare de substante care corespund familiilor si grupelor de substante mentionate în tabelul 2 cuprinde:

 

Nr. CAS

Substanta

1

2

71-55-6

meti Icloroform; 1,1,1 -tricloretan

79-34-5

1,1,2,2-tetracloretan

79-00-5

1,1,2-tricloretan

76-13-1

1,1,2-triclor-trifluor-etan

75-34-3

1,1-dicloretan

75-35-4

1,1-dicloretilenă; clorură de viniliden

95-94-3

1,2,4,5-tetraclorbenzen

106-93-4

1,2-dibrometan

95-50-1

1,2-diclorbenzen

540-59-0

1,2-dicloretilenă

78-87-5

1,2-diclorpropan; diclorură de propilen

96-23-1

1,3-diclor-2-propanol

541-73-1

1,3-diclorbenzen

542-75-6

1,3-diclorpropenă

106-46-7

1,4-diclorbenzen; p-diclorbenzen

97-00-7

1-clor-2,4-dinitrobenzen

90-13-1

1-clor-naftalină

78-88-6

2,3-diclorpropenă; 2,3-diclorpropilenă

93-76-5

2,4,5-T; acid 2,3,4-triclorfenoxi-acetic

neaplicabil

2,4-D săruri si esteri

120-83-2

2,4-diclorfenol

94-75-7

2,4-D; acid 2,4-diclorfenoxiacetic

95-85-2

2-amino-4-clorfenol

615-65-6

2-clor-4-metilanilină

95-51-2

2-cloranilină

107-07-3

etilenclorhidrină; 2-cloretanol


1 Pentru ape subterane se vor considera “uleiuri minerale si hidrocarburi”.

2 Pentru ape de suprafată se va considera în lista II.

3 Se vor considera numai pentru apele de suprafată.

 


1

2

88-73-3

2-nitrozoclorbenzen

95-57-8

2-clorfenol

95-49-8

2-clortoluen

108-42-9

3-cloranilina

121-73-3

3-nitrozoclorbenzen

108-43-0

3-clorfenol

108-41-8

3-clortoluen

92-87-5

benzidină; 1,1-bifenil-4,4-diamină; 4,4-diaminobifenil; bifenil-4,4-ilendiamină

89-63-4

4-clor-2-nitroanilină

89-59-8

4-clor-2-nitrotoluen

59-50-7

clorcrezol; 4-cloro-m-crezol; 4-cloro-3-metilfenol

106-47-8

4-cloranilină

100-00-5

1-clor-4-nitrobenzen

106-48-9

4-clorfenol

106-43-4

4-clortoluen

107-05-1

3-clorpropenă; clorură de alil

98-87-3

clorură de benziliden; a,a-diclortoluen

7440-36-0

antimoniu (stibiu)

7440-38-2

arsen si compusi

1327-53-3

trioxid de diarsen; trioxid de arsen

2642-71-9

azinfos-etil; ditiofosfat de O, O-dietil si de 4-oxobenzotriazin-3-il-metil

86-50-0

azinfos-metil; ditiofosfat de O, O-dimetil si de 4-oxobenzotriazin-3-il-metil

7440-39-3

bariu

25057-89-0

bentazon; 2,2-dioxid de 3-izopropil-2,1,3-benzotiadiazin-4-onă

56-55-3

benzo (a) antracen

100-44-7

clorură de benzii; a-clorotoluen

7440-41-7

beriliu

92-52-4

difenil; bifenil

7440-42-8

bor

57-74-9

clordan; 1,2,4,5,6,7,8,8-octacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden

6164-98-3

clordimeform; N2-(4-cloro-o-tolil)-N1, N1-dimetilformamidină

79-11-8

acid cloracetic

108-90-7

clorbenzen

25586-43-0

clor-naftalină

neaplicabil

clor-nitrotoluen

126-99-8

cloropren; 2-cloro-1,3-butadienă;

7440-47-3

crom

7440-48-4

cobalt

7440-50-8

cupru

56-72-4

cumafos; tiofosfat de 0-3-cloro-4-metilcumarin-7-il si de O, O-dietil

126-75-0

demeton-S; tiofosfat de dietil si de S-2-etiltioetil

919-86-8

demeton-S-metil; tiofosfat de S-2-etiltioetil si de dimetil

301-12-2

oxidemeton metil; tiofosfat de O, O-dimetil si de S-(2-etilsulfiniletil)

683-18-1

clorură de dibutil

818-08-6

oxid de dibutil

neaplicabil

sare de dibutil

27134-27-6

dicloranilină (toti izomerii)

neaplicabil

diclor-diamino-difenil

108-60-1

diclor-di-izo-propil-eter


1

2

neaplicabil

diclor-nitrobenzen (toti izomerii)

120-36-5

diclorprop; 2,4-DP; acid 2-(2,4-diclorofenoxi) propionic

62-73-7

diclorvos; fosfat de 2,2-diclorovinil si dimetil

109-89-7

dietilamină

60-51-5

dimetoat; ditiofosfat de metilcarbamoil metil si de O.O-dimetil

124-40-3

dimetilamină

298-04-4

disulfoton; ditiofosfat de O.O-dietil si de 2-etiltioetil

106-89-8

epiclorhidrină; 1-cloro-2,3-epoxipropan

100-41-4

etilbenzen

122-14-5

fenitrotion; tiofosfat de O.O-dimetil si de O-4-nitro-m-tolil

55-38-9

fention; tiofosfat de O.O-dimetil si de 0-(4-metiltio-m-tolil)

76-44-8

heptaclor; 1,4,5,6,7,8,8-heptacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7metanoinden

67-72-1

hexacloretan

98-82-8

cumen

330-55-2

linuron; 3-(3,4-diclorfenil) -1-metoxi-1-metiluree

121-75-5

malation ; ditiofosfat de 1,2-bis(etoxi-carbonil)etil si de O.O-dimetil

94-74-6

MCPA; 2,4-MCPA; acid 4-cloro-o-toliloxiacetic

93-65-2

mecoprop si săruri de mecoprop; acid 2-(4-cloro-2-metilfenoxi) propionic

10265-92-6

metamidofos; tiofosforamidat de O.S-dimetil

7786-34-7

mevinfos; fosfat de 2-metoxicarbonil-1-metilvinil si dimetil

7439-98-7

molibden

1746-81-2

monolinuron ; 3-(4-clorofenil)-1-metoxi-1-metiluree

1113-02-6

ometoat; tiofosfat de O.O-dimetil si de S-metilcarbamoilmetil

56-38-2

paration; tiofosfat de 0,0-dietil si de O-4-nitrofenil

298-00-0

metil-paration (ISO); tiofosfat de O.O-dimetil si de O-4-nitrofenil

1336-36-3

PCB; policlorodifenili; difenili clorurati

85-01-8

fenantren

126-73-8

fosfat de tributil

14816-18-3

foxim; a-(dietoxifosfinotioilimino) fenilacetonitril

709-98-8

propanil; 3,4-dicloroproprioanilidă

7782-49-2

seleniu

7440-22-4

argint

13494-80-9

telur

1461-25-2

tetrabutilstaniu

7440-28-0

taliu

7440-31-5

staniu

7440-32-6

titaniu

108-88-3

toluen

24017-47-8

triazophos; tiofosfat de 0,0-dietil si de 0-(1-fenil-1H,2,4-triazol-3-il)

52-68-6

triclorfon; 2,2,2-tricloro-1-hidroxietil fosfonat de dimetil

neaplicabil

triclorfenol

900-95-8

acetat de fentin; acetat de trifenilstaniu

639-58-7

clorură de trifenilstaniu

76-87-9

hidroxid de fentin; hidroxid de trifenilstaniu

7440-61-1

uraniu

7440-62-2

vanadiu

75-01-4

clorură de vinii; cloretilenă

1330-20-7

xilen (suma de o-, m-, p-)

7440-66-6

zinc


Tabel 3 - Lista de substante susceptibile de a deveni substante prioritare sau substante prioritar periculoase

 

Nr. CAS

Nr. EC

Denumirea substantei

1066-51-9

-

AM PA

25057-89-0

246-585-8

bentazon (ISO); 2,2-dioxid de 3-izopropil-2,1,3-benzotiadiazin-4-onă

80-05-7

 

4,4-izopropilidendifenol; bisfenol A

115-32-2

204-082-0

dicofol (ISO); 2,2,2-tricloro-1,1-bis(4-clorofenil)etanol

60-00-4

200-449-4

EDTA

57-12-5

 

cianură liberă

1071-83-6

213-997-4

glifosat (ISO); N-(fosfonometil)glicină

7085-19-0

230-386-8

mecoprop (ISO) si săruri de mecoprop; acid 2-(4-cloro-o-toliloxi) propionic; (RS)-acid 2-(4-cloro-o-toliloxi) propionic;

81-15-2

201-329-4

xilen de mosc

1763-23-1

 

sulfanat de perfluorooctan (PFOS)

124495-18-7

-

quinoxifen; 5,7-dicloro-4-(p-fluorofenoxi) chinolină

 

 

dioxine

 

 

PCB-uri

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa B la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005)

 

VALORI-LIMITĂ

de emisie în ape de suprafată si standarde de calitate de mediu (SCM)

 

Tabel 1 - Valori-limită de emisie în ape de suprafată pentru poluanti specifici foarte toxici, persistenti si bioacumulativi (lista I)

 

Nr. crt.

Substanta

Valori-limită de emisie

mg/n

g/t capacitate productie (valori medii lunare)

1

mercurP

0,05

0,7 (la productie de clor sau clorură de vinii)

2

cadmiup

0,2

-

3

hexaclorociclohexanP

3

12

4

hexaclorobenzenP

1

10

5

hexaclorbutadienăP

1,5

1,5

6

1,2-dicloretanP

2

2,5

7

tricloretilenă

0,54

2,5

8

triclorbenzen (suma)P

0,05

0,5

9

tetraclorură de carbon

0

0

10

pentaclorfenolP

0

0

11

percloretilenă

0,52

2,5

12

cloroformP

0

0

13

DDT (suma), din care 4,4-DDT

03

0

14

aldrin

0

0

15

diedrin

0

0

16

endrin

0

0

17

isodrin

0

0


1 La < 10 kg/an substantă periculoasă evacuată se aplică proceduri simplificate de monitorizare si control; în cazul substantelor volatile si semivolatile limita este de < 1 kg/an.

2 Pentru evacuări ce provin de la degresarea metalelor, valoarea este de 0,1 mg/l.

3 Se referă la evacuările directe.

4 Pentru evacuări ce provin de la degresarea metalelor, valoarea este de 0,1 mg/l.

p Substante prioritare pentru care se consideră restrictiile valorilor-limită de emisie aplicabile substantelor din lista I.

 


Tabel 2 - Standarde de calitate de mediu (SCM) pentru poluanti specifici toxici, persistenti si bioacumulativi (lista II)

 

Nr. CAS

Substanta

SCM (media anuală - ug/l)

SCM

(media anuală- ug/l)

Ape dulci

Ape sărate

1

2

3

4

71-55-6

metilcloroform; 1,1,1-tricloretan

10

3

79-34-5

1,1,2,2-tetracloretan

10

3

79-00-5

1,1,2-tricloretan

10

3

76-13-1

1,1,2-triclor-trifluor-etan

10

3

75-34-3

1,1-dicloretan

10

3

75-35-4

1,1-dicloretilenă; clorură de viniliden

10

3

95-94-3

1,2,4,5-tetraclorbenzen

10

3

106-93-4

1,2-dibrometan

2

0,001

95-50-1

1,2-diclorbenzen

10

3

540-59-0

1,2-dicloretilenă

10

3

78-87-5

1,2-diclorpropan; diclorură de propilen

10

3

96-23-1

1,3-diclor-2-propanol

10

3

541-73-1

1,3-diclorbenzen

10

3

542-75-6

1,3-diclorpropenă

10

3

106-46-7

1,4-diclorbenzen; p-diclorbenzen

10

3

97-00-7

1-clor-2,4-dinitrobenzen

5

1

90-13-1

1-clor-naftalină

10

3

78-88-6

2,3-diclorpropenă; 2,3-diclorpropilenă

10

3

93-76-5

2,4,5-T; acid 2,3,4-triclorofenoxi-acetic

0,1

0,001

neaplicabil

2,4-D săruri si esteri

0,1

0,001

120-83-2

2,4-diclorfenol

10

3

94-75-7

2,4-D; acid 2,4-diclorfenoxiacetic

0,1

0,001

95-85-2

2-amino-4-clorfenol

3

0,3

615-65-6

2-clor-4-metilanilină

3

0,3

95-51-2

2-cloranilină

3

0,3

107-07-3

etilenclorhidrină; 2-cloroetanol

10

3

88-73-3

2-nitrozoclorbenzen

10

3

95-57-8

2-clorfenol

10

3

95-49-8

2-clortoluen

1

0,1

108-42-9

3-cloranilină

1

0,1

121-73-3

3-nitrozoclorbenzen

1

0,01

108-43-0

3-clorfenol

10

3

108-41-8

3-clortoluen

10

3

92-87-5

benzidină; 1,1-bifenil-4,4-diamină; 4,4-diaminobifenil; bifenil-4,4-ilendiamină

1

0,1

89-63-4

4-clor-2-nitroanilină

3

0,3

89-59-8

4-clor-2-nitrotoluen

10

3

59-50-7

clorcrezol; 4-cloro-m-crezol; 4-cloro-3-metilfenol

10

3

106-47-8

4-cloranilină

0,05

0,005

100-00-5

1-clor-4-nitrobenzen

10

3

106-48-9

4-clorfenol

10

3

106-43-4

4-clortoluen

1

0,1

107-05-1

3-clorpropenă; clorură de alil

10

3


1

2

3

4

98-87-3

clorură de benziliden; a,a-diclorotoluen

10

3

7440-36-0

antimoniu (stibiu)

0,0001

0,0001

7440-38-2

arsen si compusi

7,2

1,2

1327-53-3

trioxid de diarsen; trioxid de arsen

3,6

0,6

2642-71-9

azinfos-etil; ditiofosfat de 0,0-dietil si de 4-oxobenzotriazin-3-il-metil

0,1

0,001

86-50-0

azinfos-metil; ditiofosfat de 0,0-dimetil si de 4-oxobenzotriazin-3-il-metil

0,1

0,001

7440-39-3

bariu

200

-

25057-89-0

bentazon; 2,2-dioxid de 3-izopropil- 2,1,3-benzotiadiazin-4-onă

-

-

56-55-3

benzo(a)antracen

0,01

0,05

100-44-7

clorură de benzii; a-clorotoluen

10

3

7440-41-7

beriliu

0,05

0,01

92-52-4

difenil; bifenil

1

0,1

7440-42-8

bor

10

3

57-74-9

clordan; 1,2,4,5,6,7,8,8-octacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden

0,003

0,0001

6164-98-3

clordimeform; N2-(4-cloro-o-tolil)-N1,N1-dimetilformamidină

0,1

0,001

79-11-8

acid cloracetic

10

3

108-90-7

clorbenzen

1

0,1

25586-43-0

clor-naftalină

0,01

0,01

neaplicabil

clor-nitrotoluen

1

0,1

126-99-8

cloropren; 2-cloro-1,3-butadienă

2

0,2

7440-47-3

crom

2,5

1

7440-48-4

cobalt

0,7

0,2

7440-50-8

cupru

1,3

0,13

56-72-4

cumafos; tiofosfat de 0-3-cloro-4-metilcumarin-7-il si de 0,0-dietil

0,07

-

126-75-0

demeton-S; tiofosfat de dietil si de S-2-etiltioetil

0,1

-

919-86-8

demeton-S-metil; tiofosfat de S-2-etiltioetil si de dimetil

0,1

-

301-12-2

oxidemeton metil; tiofosfat de 0,0-dimetil si de S-(2-etilsulfiniletil)

0,1

-

683-18-1

clorură de dibutil

0,01

0,001

818-08-6

oxid de dibutil

0,01

0,001

neaplicabil

sare de dibutil

0,01

0,001

27134-27-6

dicloranilină (toti izomerii)

1 (fiecare)

0,1 (fiecare)

neaplicabil

diclor-diamino-difenil

1

0,1

108-60-1

diclor-di-izo-propil-eter

0,1

0,001

neaplicabil

diclor-nitrobenzen (toti izomerii)

10

3

120-36-5

diclorprop; 2,4-DP; acid 2-(2,4-diclorofenoxi) propionic

0,1

0,0001

62-73-7

diclorvos; fosfat de 2,2-diclorovinil si dimetil

0,01

0,0001

109-89-7

dietilamină

10

3

60-51-5

dimetoat; ditiofosfat de metilcarbamoil metil si de 0,0-dimetil

0,1

0,0001

124-40-3

dimetilamină

10

3

298-04-4

disulfoton; ditiofosfat de 0,0-dietil si de 2-etiltioetil

0,004

0,0001

106-89-8

epiclorhidrină; 1-cloro-2,3-epoxipropan

10

3

100-41-4

etilbenzen

10

3

122-14-5

fenitrotion; tiofosfat de 0,0-dimetil si de O-4-nitro-m-tolil

0,02

0,0002

55-38-9

fention; tiofosfat de 0,0-dimetil si de 0-(4-metiltio-m-tolil)

0,03

0,03


1

2

3

4

76-44-8

heptaclor; 1,4,5,6,7,8,8-heptacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden

0,0002

0,0002

67-72-1

hexacloretan

10

3

98-82-8

cumen

10

3

330-55-2

linuron; 3-(3,4-diclorfenil) -1-metoxi-1-metiluree

0,1

0,01

121-75-5

malation; ditiofosfat de 1,2-bis (etoxi-carbonil) etil si de 0,0-dimetil

0,0002

0,0002

94-74-6

MCPA; 2,4-MCPA; acid 4-clor-o-toliloxiacetic

0,1

0,01

93-65-2

mecoprop si săruri de mecoprop; acid 2-(4-cloro-2-metilfenoxi) propionic [2

0,1

0,01

10265-92-6

metamidofos; tiofosforamidat de O, S-dimetil

0,1

0,001

7786-34-7

mevinfos; fosfat de 2-metoxicarbonil-1-metilvinil si dimetil

0,0002

0,0002

7439-98-7

molibden

3,6

1,2

1746-81-2

monolinuron; 3-(4-clorofenil)-1-metoxi-1-metiluree

0,1

0,001

1113-02-6

ometoat; tiofosfat de 0,0-dimetil si de S-metilcarbamoilmetil

0,1

0,001

56-38-2

paration; tiofosfat de 0,0-dietil si de O-4-nitrofenil

0,0002

0,0002

298-00-0

metil-paration; tiofosfat de 0,0-dimetil si de O-4-nitrofenil

0,0002

0,0002

1336-36-3

PCB; policlordifenili; difenili clorurati

0,0004 (suma de 7)

0,0004 (suma de 7)

85-01-8

fenantren

0,03

0,03

126-73-8

fosfat de tributil

-

-

14816-18-3

foxim; a-(dietoxifosfinotioilimino) fenilacetonitril

0,1

0,001

709-98-8

propanil; 3,4-diclorproprioanilidă

0,1

0,001

7782-49-2

seleniu

0,07

0,07

7440-22-4

argint

-

-

13494-80-9

telur

-

-

1461-25-2

tetrabutilstaniu

0,001

0,001

7440-28-0

taliu

2

2

7440-31-5

staniu

2,2

0,22

7440-32-6

titaniu

-

-

108-88-3

toluen

10

3

24017-47-8

triazophos; tiofosfat de 0,0-dietil si de 0-(1 -fenil-1 H,2,4-triazol-3-il)

0,03

0,003

52-68-6

triclorfon; 2,2,2-tricloro-1-hidroxietil fosfonat de dimetil

0,002

0,002

neaplicabil

triclorfenol

3,6

0,12

900-95-8

acetat de fentin; acetat de trifenilstaniu

0,0001

0,0001

639-58-7

clorură de trifenilstaniu

0,0001

0,0001

76-87-9

hidroxid de fentin; hidroxid de trifenilstaniu

0,0001

0,0001

7440-61-1

uraniu

-

-

7440-62-2

vanadiu

1,2

1,2

75-01-4

clorură de vinii; cloretilenă

2

0,2

1330-20-7

xilen (suma de o-, m-, p-)

10 (fiecare)

0,1 (fiecare)

7440-66-6

zinc (pudră, praf, piroforică)

100

100

 

NOTĂ:

În cazul metalelor, SCM se referă la concentratia de substante dizolvate, respectiv la faza dizolvată a unui esantion de apă obtinut prin filtrarea cu ajutorul unui filtru de 0,45 um sau prin orice altă tratare anterioară echivalentă acestui tip de filtrare. În afara metalelor, celelalte SCM sunt exprimate în concentratii totale în întregul esantion de apă. În evaluarea rezultatelor monitorizării în raport cu SCM, trebuie să se tină cont de concentratiile de fond natural pentru metale, în cazul în care acestea nu permit încadrarea în valoarea SCM.


 

Tabel 3 - Standarde de calitate (SCM) pentru substante prioritare

PARTEA A - VALORI ALE SCM

 

Nr.

Denumirea substantei

Numărul CAS1

MA-SCm2

Ape interioare de suprafată3

pg/i

MA-SCm2

Alte ape de suprafată

pg/i

CMA-SCM4 Ape interioare de suprafată3

pg/i

CMA-SCM4

Alte ape de suprafată

pg/i

1

2

3

4

5

6

7

(1)

alaclor; 2-cloro-2,6-dietil-N(metoximetil) acetanilidă

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

(2)

antracen

120-12-7

0,1

0,1

0,4

0,4

(3)

atrazin; 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazin-2,4-diamină; 2-cloro-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5-triazină

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

(4)

benzen

71-43-2

10

8

50

50

(5)

difenileter bromurat5

Pentabromodifenileter (numere de izomeri de pozitie 28,47, 99, 100, 153 si 154) difenil eter, derivati pentabromurati; pentabromdifenil eter

32534-81-9

0,0005

0,0002

neaplicabil

neaplicabil

(6)

cadmiu si compusii săis

7440-43-9

0,08 (clasa 1)

0,08 (clasa 2)

0,09 (clasa 3)

0,15 (clasa 4)

0,25 (clasa 5)

0,2

0,45 (clasa 1)

0,45 (clasa 2)

0,6 (clasa 3)

0,9 (clasa 4)

1,5 (clasa 5)

0,45 (clasa 1)

0,45 (clasa 2)

0,6 (clasa 3)

0,9 (clasa 4)

1,5 (clasa 5)

(7)

tetraclorură de carbon

56-23-5

12

12

neaplicabil

neaplicabil

(8)

cloralcani C10-13; cloruri de alchil (C10-13)4

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

(9)

clorfenvinfos; fosfat de dietil si de 2-cloro-1-(2,4-diclorofenil) vinii

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

(10)

clorpirifos; tiofosfatde 0,0-dietil si de 0,3,5,6-triclor-2-piridil

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

(11a)

pesticide ciclodiene:

Aldrin7

Dieldrin7

Endrin7

Isodrin7

 

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

 

 

Σ = 0,01

 

 

Σ = 0,005

 

 

neaplicabil

 

 

neaplicabil

(11b)

DDT Total7,8

neaplicabil

0,025

0,025

neaplicabil

neaplicabil

 

 

para-para-DDT7

50-29-3

0,01

0,01

neaplicabil

neaplicabil

(12)

1,2-dicloretan

107-06-2

10

10

neaplicabil

neaplicabil

(13)

diclormetan

75-09-2

20

20

neaplicabil

neaplicabil

(14)

ftalat de bis (2-etilhexil); ftalat de di-(2-etilhexil); DEHP

117-81-7

1,3

1,3

neaplicabil

neaplicabil

(15)

diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

(16)

endosulfan; sulfitde 1,2,3,4,7,7-hexacloro-8,9,10-trinorbom-2-en-5,6-ilene dimetile

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

(17)

fluoranten

206-44-0

0,1

0,1

1

1


1 Nr. CAS - număr atribuit de “Chemical Abstract Service”.

2 Acest parametru reprezintă standardul de calitate a mediului exprimat ca valoare medie anuală (MA-SCM); cu exceptia unor dispozitii contrare, acesta se aplică sumei concentratiei totale a tuturor izomerilor.

3 Apele interioare de suprafată cuprind râurile si lacurile, precum si corpurile de apă conexe, artificiale sau puternic modificate.

4 Acest parametru reprezintă standardul de calitate a mediului exprimat sub formă de concentratie maximă admisibilă (SCM-CMA). În cazul în care SCM-CMA sunt indicate ca fiind “neaplicabile”, valorile SCM-MA sunt considerate a asigura protectia si împotriva nivelurilor maxime de poluare pe termen scurt în cazul evacuărilor continue, deoarece acestea sunt net inferioare valorilor definite pe baza toxicitătii acute.

5 Pentru grupul de substante prioritare “difenileteri bromurati” (pozitia nr. 5), mentionat în Decizia 2.455/2001/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 noiembrie 2001 de stabilire a unei liste de substante prioritare în domeniul apei si de modificare a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 noiembrie 2001 de stabilire a unei liste prioritare în domeniul apei si de modificare a Directivei 2000/60/CE, s-a stabilit un SCM doar pentru izomerii de pozitie cu numerele 28, 47, 99, 100, 153 si 154.

6 Pentru cadmiu si compusii acestuia (pozitia nr. 6), valorile pentru SCM variază în functie de duritatea apei, exprimată în mg/l carbonat de calciu, astfel cum a fost definită în functie de următoarele 5 clase:

- clasa 1: < 40 mg CaC03/l;

- clasa 2: 40 până la < 50 mg CaC03/l;

- clasa 3: 50 până la < 100 mg CaC03/l;

- clasa 4: 100 până la < 200 mg CaC03/l

- clasa 5: >200 mg CaC03/l.

7 Această substantă nu este substantă prioritară, ci unul dintre ceilalti poluanti specifici foarte toxici (lista I).

8 DDT total cuprinde suma izomerilor:

- 1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorfenil)etan (nr. CAS 50-29-3); nr. EC 200-024-3);

- 1,1,1-tricloro-2(o-clorfenil)-2-(p-clorfenil)etan (nr. CAS 789-02-6); nr. EC 212-332-5);

- 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorfenil) etilen (număr CAS 72-55-9; număr EC 200-784-6);

- 1,1-diclor-2,2bis (p-clorfenil) etan (număr CAS 7254-8; număr EC200-783-0).

 


1

2

3

4

5

6

7

(18)

hexaclorobenzen

118-74-1

0,019

0,019

0,05

0,05

(19)

hexaclorbutadienă

87-68-3

0,19

0,19

0,6

0,6

(20)

hexaclorociclo-hexan

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

(21)

izoproturon; 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilureena

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

(22)

plumb si compusii acestuia

7439-92-1

7,2

7,2

neaplicabil

neaplicabil

(23)

mercur si compusii acestuia

7439-97-6

0,059

0,059

0,07

0,07

(24)

naftalină (4(para) nonilfenol)

91-20-3

2,4

1,2

neaplicabil

neaplicabil

(25)

nichel si compusii acestuia

7440-02-0

20

20

neaplicabil

neaplicabil

(26)

nonil-fenoli (4(para) nonilfenol)

104-40-5

0,3

0,3

2,0

2,0

(27)

octil-fenoli (4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol)

140-66-9

0,1

0,01

neaplicabil

neaplicabil

(28)

pentaclorbenzen

608-93-5

0,007

0,0007

neaplicabil

neaplicabil

(29)

pentaclorfenol

87-86-5

0,4

0,4

1

1

(30)

hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)10

neaplicabil

neaplicabil

neaplicabil

neaplicabil

neaplicabil

 

benzo[a]piren; benzo[def]crisen

50-32-8

0,05