MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 725/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 725         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBlLIARE

 

11/76. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/19/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

 

12/77. - Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

 

13/89. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

14/75. - Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/18/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

15/74. - Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/17/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii

 

16/72. - Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/15/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 665/2008

- Decretul nr. 905/2010

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 11 din 30 septembrie 2010

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 76 din 8 octombrie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/19/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

 

Având în vedere dispozitiile art. 126, 278, 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale prevederilor art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/19/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 12/19/2010

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

 

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 si 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(6) Semnificatia expresiei grup de clienti aflati în legătură este cea prevăzută de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii.”

2. La articolul 4 alineatul (1), litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) creante sau creante potentiale fată de institutii;”.

3. La articolul 5, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Valoarea ponderată la risc a expunerilor securitizate se calculează în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare.”

4. La articolul 4 alineatul (2), literele c) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) expunerea trebuie să fie parte a unui număr semnificativ de expuneri cu caracteristici similare, astfel încât riscurile asociate respectivei finantări să fie în mod substantial reduse; în acest sens, suma totală datorată institutiei de credit de către debitor sau de către grupul de clienti aflati în legătură din care acesta face parte nu depăseste 0,2% din valoarea întregului portofoliu de expuneri de tip retail1;

1 Valoarea întregului portofoliu de tip retail reprezintă suma brută (fără luarea în considerare a efectului tehnicilor de diminuare a riscului de credit) a expunerilor (împrumuturi si/sau angajamente) care în mod individual satisfac celelalte 3 conditii pentru încadrarea în clasa de expuneri de tip retail.


d) suma totală datorată institutiei de credit, societătii-mamă si filialelor institutiei de credit de către debitor sau de către grupul de clienti aflati în legătură din care acesta face parte, sumă care include si orice expunere restantă, dar exclude creantele ori creantele potentiale garantate cu proprietăti imobiliare locative care satisfac cerintele de calificare pentru tratamentul prevăzut de subsectiunea 9.1 din cap. II. Expuneri garantate cu ipoteci asupra proprietătilor imobiliare locative nu trebuie să depăsească echivalentul în lei a un milion euro, potrivit informatiilor detinute de institutia de credit. Institutia de credit trebuie să depună toate diligentele pentru a dobândi aceste informatii.

Titlurile nu pot fi încadrate în clasa expunerilor de tip retail.”

5. La articolul 5, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) si (8), cu următorul cuprins:

“(7) Cu exceptia expunerilor care determină elemente de pasiv precum cele mentionate la art. 4, art. 6 alin. (1) si art. 12 alin. (2) si (3) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare, Banca Natională a României poate, în conditiile mentinerii stabilitătii financiare, să excepteze de la cerintele prevăzute la alin. (1) expunerile unei institutii de credit fată de o contrapartidă care este societatea sa mamă, filiala sa, o filială a societătii-mamă sau o societate aflată în relatia prevăzută la art. 19 alin. (4) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, cu modificările ulterioare, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) contrapartida este o institutie sau o societate financiară holding, o institutie financiară, o societate de administrare a investitiilor sau o societate prestatoare de servicii auxiliare supuse unor cerinte prudentiale adecvate;

b) contrapartida este inclusă în aceeasi arie de consolidare ca si institutia de credit, potrivit metodei consolidării globale;

c) contrapartida face obiectul acelorasi proceduri de evaluare, de măsurare si de control al riscurilor ca si institutia de credit;

d) contrapartida este stabilită în acelasi stat membru ca si institutia de credit; si

e) nu există niciun impediment semnificativ actual sau previzionat de ordin practic sau legal în calea transferului imediat al fondurilor proprii sau a rambursării rapide a datoriilor de către contrapartidă institutiei de credit.

În acest caz, se aplică ponderea de risc de 0%.

(8) Cu exceptia expunerilor care determină elemente de pasiv precum cele mentionate la art. 4, art. 6 alin. (1) si art. 12 alin. (2) si (3) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările si completările ulterioare, Banca Natională a României poate, în conditiile mentinerii stabilitătii financiare, să excepteze de la cerintele prevăzute la alin. (1) expunerile fată de contrapartide care sunt membre ale aceleiasi scheme de protectie institutională ca si institutia de credit împrumutătoare, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) cerintele stabilite la alin. (7) lit. a), d) si e);

b) institutia de credit si contrapartida au încheiat un acord contractual sau statutar de stabilire a responsabilitătilor care le protejează si le garantează, în special, lichiditatea si solvabilitatea pentru a evita falimentul, în cazul în care devine necesar (denumit în continuare schemă de protectie institutională);

c) acordurile încheiate garantează că schema de protectie institutională va fi în măsură să acorde sustinerea necesară, potrivit obligatiilor care îi revin, din fonduri imediat disponibile;

d) schema de protectie institutională dispune de sisteme adecvate si uniformizate pentru monitorizarea si clasificarea riscului (oferind o imagine completă a situatiilor de risc ale tuturor membrilor, considerati individual, precum si a schemei de protectie institutională în ansamblul său), cu posibilitătile corespunzătoare de a-si exercita influenta; sistemele în cauză trebuie să asigure monitorizarea adecvată a expunerilor aflate în stare de nerambursare, în conformitate cu art. 160 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările si completările ulterioare;

e) schema de protectie institutională realizează propria analiză de risc, pe care o comunică membrilor;

f) schema de protectie institutională întocmeste si publică o dată pe an fie un raport consolidat care cuprinde bilantul, contul de profit si pierdere, raportul de situatie si raportul privind riscurile, cu privire la schema de protectie institutională în ansamblul său, fie un raport care cuprinde bilantul agregat, contul de profit si pierdere agregat, raportul de situatie si raportul privind riscurile cu privire la schema de protectie institutională în ansamblul său;

g) membrii schemei de protectie institutională sunt obligati să dea un preaviz de cel putin 24 de luni în cazul în care doresc să pună capăt aranjamentelor contractuale;

h) utilizarea multiplă a elementelor eligibile la calculul fondurilor proprii, precum si orice constituire inadecvată de fonduri proprii între membrii schemei de protectie institutională trebuie excluse;

i) schema de protectie institutională se bazează pe o largă participare a institutiilor de credit cu un profil de activitate predominant omogen; si

j) adecvarea sistemelor mentionate la lit. d) este aprobată si monitorizată la intervale regulate de către autoritătile competente.

În acest caz, se aplică ponderea de risc de 0%.”

6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Banca Natională a României recunoaste ca eligibilă o institutie externă de evaluare a creditului, pentru scopurile prevăzute la art. 5, numai dacă este încredintată că metodologia de evaluare utilizată de aceasta îndeplineste cerintele de obiectivitate, independentă, revizuire permanentă si transparentă si că ratingurile furnizate îndeplinesc cerintele de credibilitate si transparentă. În scopul recunoasterii eligibilitătii unei institutii externe de evaluare a creditului, Banca Natională a României va avea în vedere criteriile tehnice prevăzute la cap. IV în cazul în care o institutie externă de evaluare a creditului este înregistrată ca agentie de rating de credit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de credit, Banca Natională a României consideră că sunt îndeplinite cerintele de obiectivitate, independentă, revizuire permanentă si transparentă cu privire la metodologia sa de evaluare.”

7. La articolul 10, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care autoritătile competente ale unui stat tert care, în opinia Băncii Nationale a României, aplică reguli de supraveghere si de reglementare cel putin echivalente celor aplicate în cadrul Uniunii Europene, atribuie expunerilor fată de administratia centrală proprie si fată de banca centrală proprie, exprimate si finantate în moneda natională, o pondere de risc inferioară celei prevăzute la art. 9 alin. (1) si (2), institutiile de credit pot aplica pentru aceste expuneri ponderea de risc stabilită de respectivele autorităti competente.”

8. La articolul 12, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Fără a se aduce atingere prevederilor alin. (3), art. 13, 14 si 15, expunerilor fată de administratiile regionale si autoritătile locale li se aplică tratamentul prevăzut la sectiunea a 6-a, pentru expunerile fată de institutii. Tratamentul preferential pentru expunerile pe termen scurt, prevăzut la art. 25, respectiv art. 29 alin. (1), nu se aplică.”

9. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Expunerilor fată de autoritătile locale din România li se aplică acelasi tratament ca si expunerilor fată de administratia centrală a României, dacă între aceste expuneri nu există diferente în ceea ce priveste riscul de credit, datorită existentei competentelor specifice ale autoritătilor locale de colectare a veniturilor si datorită existentei unor acorduri institutionale specifice ce au ca efect reducerea riscului de nerambursare al acestora până la nivelul riscului de nerambursare al administratiei centrale.

(2) Banca Natională a României întocmeste si face publică lista autoritătilor locale din România care îndeplinesc conditiile pentru aplicarea prevederilor alin. (1).”

10. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

“Art. 131. - Institutiile de credit tratează expunerile fată de administratiile regionale si autoritătile locale din alte state membre ca expuneri fată de administratia centrală în jurisdictia căreia respectivele administratii regionale sau autorităti locale sunt stabilite, dacă aceste administratii regionale si autorităti locale sunt incluse în lista întocmită cu acest scop de către autoritătile competente din acele state membre.”

11. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - În cazul în care autoritătile competente ale unui stat tert, ce aplică, în opinia Băncii Nationale a României, reguli de supraveghere si de reglementare cel putin echivalente celor aplicate în cadrul Uniunii Europene, tratează expunerile fată de administratiile regionale sau autoritătile locale ca si expunerile fată de administratia centrală proprie, institutiile de credit pot să pondereze la risc în acelasi mod expunerile fată de aceste administratii regionale si autorităti locale.”

12. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Fără ase aduce atingere prevederilor alin. (2) si (3), expunerilor fată de entitătile din sectorul public li se aplică ponderea de risc de 100%.

(2) Cu aprobarea Băncii Nationale a României, institutiile de credit pot aplica expunerilor fată de entitătile din sectorul public tratamentul prevăzut la sectiunea a 6-a, pentru expunerile fată de institutii. Tratamentul preferential pentru expunerile pe termen scurt, prevăzut la art. 25, respectiv art. 29 alin. (1), nu se aplică.

(3) în situatii exceptionale, expunerile fată de entitătile din sectorul public din România pot fi tratate ca expuneri fată de administratia centrală a României dacă, în opinia Băncii Nationale a României, între aceste expuneri nu există nicio diferentă în ceea ce priveste riscul de credit, datorită existentei unei garantii corespunzătoare din partea administratiei centrale.

(4) în cazul în care autoritătile competente ale unui alt stat membru tratează expunerile fată de entitătile din sectorul public ca si expunerile fată de institutii sau ca si expunerile fată de administratia centrală în jurisdictia căreia sunt înfiintate respectivele entităti, institutiile de credit pot să pondereze la risc în acelasi mod expunerile fată de asemenea entităti.

(5) în cazul în care autoritătile competente ale unui stat tert ce aplică, în opinia Băncii Nationale a României, reguli de supraveghere si de reglementare cel putin echivalente celor aplicate în cadrul Uniunii Europene, tratează expunerile fată de entitătile sectorului public ca si expunerile fată de institutii, institutiile de credit pot să pondereze la risc în acelasi mod expunerile fată de asemenea entităti.”

13. Titlul sectiunii a 6-a se modifică si va avea următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 6-a

Expunerile fată de institutii

14. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Fără a se aduce atingere prevederilor art. 23-30, expunerile fată de institutiile financiare autorizate si supravegheate de autoritătile competente responsabile cu autorizarea si supravegherea institutiilor de credit si supuse unor cerinte prudentiale echivalente celor aplicate institutiilor de credit sunt ponderate la risc ca si expunerile fată de institutii.”

15. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Expunerilor fată de institutii pentru care nu este disponibil un rating furnizat de o institutie externă de evaluare a creditului nominalizată nu li se va atribui o pondere de risc mai mică decât cea aplicabilă expunerilor fată de administratia centrală a statului în jurisdictia căruia este înfiintată respectiva institutie.”

16. La articolul 24, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Expunerile fată de institutii cu o scadentă reziduală mai mare de 3 luni, pentru care este disponibil un rating furnizat de o institutie externă de evaluare a creditului nominalizată, li se atribuie ponderea de risc, conform tabelului nr. 3, asociată nivelului scalei de evaluare a calitătii creditului pe care se încadrează, conform corespondentei realizate de Banca Natională a României în baza art. 7.

 

Tabelul nr. 3

 

Nivelul scalei de evaluare a calitătii creditului

1

2

3

4

5

6

Pondere de risc (%)

20

50

50

100

100

150”

 

17. La articolul 25, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Expunerilor fată de institutii cu o scadentă reziduală de până la 3 luni, pentru care este disponibil un rating furnizat de o institutie externă de evaluare a creditului nominalizată, li se atribuie ponderea de risc conform tabelului nr. 4, asociată nivelului scalei de evaluare a calitătii creditului pe care se încadrează, conform corespondentei realizate de Banca Natională a României în baza art. 7.

 

Tabelul nr. 4

 

Nivelul scalei de evaluare a calitătii creditului

1

2

3

4

5

6

Pondere de risc (%)

20

20

20

50

50

150”

 

18. Articolul 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - Expunerilor sau părtii unei expuneri care, în opinia Băncii Nationale a României, sunt deplin garantate cu ipoteci de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea oricăror altor creditori asupra proprietătilor imobiliare locative care sunt sau vor fi locuite ori date cu chirie de către proprietari spre a fi locuite li se aplică ponderea de risc de 35%.”

19. La articolul 38, literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) valoarea proprietătii imobiliare nu depinde în mod semnificativ de riscul de credit al debitorului. Această cerintă nu include situatiile în care factori exclusiv de natură macroeconomică afectează atât valoarea proprietătii, cât si performanta împrumutatului;

b) riscul împrumutatului nu depinde în mod semnificativ de performanta în exploatarea proprietătii imobiliare sau a proiectului-suport, ci de propria capacitate a acestuia de a rambursa datoria din alte surse. Astfel, plata angajamentelor lunare, respectiv principalul si dobânda, decurgând din creditul garantat cu proprietate imobiliară locativă, nu este acoperită mai mult de 15% de fluxurile de numerar generate de respectiva proprietate.”

20. Articolul 39 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - În cazul în care autoritătile competente ale unui alt stat membru optează pentru aplicarea ponderii de risc de 35% expunerilor deplin garantate cu ipoteci asupra proprietătilor imobiliare locative situate pe teritoriul acelui stat membru, fără a fi îndeplinită conditia prevăzută la art. 38 lit. b), institutiile de credit din România pot aplica expunerilor respective ponderea de risc de 35% cu conditia ca ipotecile respective să fie de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea oricăror altor creditori.”

21. Articolul 40 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Pentru expunerile sau partea unei expuneri care, în opinia Băncii Nationale a României, sunt deplin garantate cu ipoteci asupra proprietătilor imobiliare comerciale situate pe teritoriul unui alt stat membru, cărora, potrivit reglementărilor aplicabile în acel stat membru, li se poate aplica ponderea de risc de 50%, institutiile de credit pot aplica expunerilor respective acelasi tratament (ponderea de risc de 50%), cu conditia ca ipotecile respective să fie de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea oricăror altor creditori.”

22. La articolul 43, literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) valoarea proprietătii imobiliare nu depinde în mod semnificativ de riscul de credit al debitorului. Această cerintă nu include situatiile în care factori exclusiv de natură macroeconomică afectează atât valoarea proprietătii, cât si performanta împrumutatului;

b) riscul împrumutatului nu depinde în mod semnificativ de performanta în exploatarea proprietătii imobiliare sau a proiectului-suport, ci de propria capacitate a acestuia de a rambursa datoria din alte surse. Astfel, plata angajamentelor lunare, respectiv principalul si dobânda, decurgând din creditul garantat cu proprietate imobiliară comercială, nu este acoperită mai mult de 15% de fluxurile de numerar generate de respectiva proprietate.”

23. Articolul 45 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - În cazul în care autoritătile competente ale unui alt stat membru optează pentru aplicarea ponderii de risc de 50% expunerilor deplin garantate cu ipoteci asupra proprietătilor imobiliare comerciale situate pe teritoriul acelui stat membru, fără a fi îndeplinită conditia prevăzută la art. 43 lit. b), institutiile de credit din România pot aplica expunerilor respective acelasi tratament (ponderea de risc de 50%), cu conditia ca ipotecile respective să fie de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea oricăror altor creditori.”

24. Articolul 47 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 47. - În scopul definirii părtii garantate a elementului restant, garantiile reale si personale eligibile sunt cele astfel considerate pentru scopul diminuării riscului de credit, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, cu modificările si completările ulterioare.”

25. La articolul 52 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) expuneri fată de sau garantate de administratii centrale si bănci centrale din state terte, bănci multilaterale de dezvoltare, organizatii internationale ce se încadrează la primul nivel al scalei de evaluare a calitătii creditului, potrivit prezentului regulament, expuneri fată de sau garantate de entităti din sectorul public din state terte, administratii regionale si autorităti locale din state terte ce sunt ponderate la risc ca si expunerile fată de institutii sau administratii centrale si bănci centrale, potrivit art. 17 alin. (3) sau art. 14, si care se încadrează la primul nivel al scalei de evaluare a calitătii creditului, potrivit prezentului regulament, precum si expuneri de tipul celor enumerate în cadrul acestui alineat, ce se încadrează cel putin la al doilea nivel al scalei de evaluare a calitătii creditului, cu conditia ca aceste expuneri să nu depăsească 20% din valoarea nominală a obligatiunilor garantate ale institutiei emitente, rămase de rambursat;”.

26. La articolul 52 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) credite garantate cu proprietăti imobiliare locative sau cu părti în societătile finlandeze pentru domeniul locativ la care se face referire la art. 36, până la nivelul minimului dintre valoarea principalului ipotecilor aferente combinate cu oricare dintre tipurile de ipoteci anterioare si 80% din valoarea proprietătilor care fac obiectul garantiei ori garantate cu titluri cu rang senior emise de fondurile comune de creante franceze sau de entităti echivalente de securitizare, supuse legii unui stat membru si care securitizează expuneri garantate cu ipoteci asupra proprietătilor imobiliare locative. În situatia garantării cu astfel de titluri cu rang senior, supravegherea specială efectuată de autoritatea publică în scopul protejării detinătorilor de obligatiuni în sensul art. 52(4) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), trebuie să se asigure că:

(i) activele-suport aferente acestor titluri sunt, pe perioada în care sunt incluse în categoria activelor pentru acoperire (cover pool), compuse cel putin în proportie de 90% din ipoteci locative combinate cu oricare dintre tipurile de ipoteci anterioare, până la nivelul minimului dintre valoarea principalului datorată aferentă titlurilor, valoarea principalului aferentă ipotecilor si 80% din valoarea proprietătilor care fac obiectul garantiei;

(ii) că titlurile respective se încadrează la primul nivel al scalei de evaluare a calitătii creditului potrivit prezentului regulament; si

(iii) că valoarea acestor titluri nu depăseste 10% din valoarea nominală a emisiunii obligatiunilor garantate aflate în circulatie.

Expunerile generate de transmiterea si administrarea plătilor debitorilor sau de veniturile din lichidare, în cazul creditelor garantate cu ipoteci asupra proprietătilor imobiliare ce stau la baza titlurilor cu rang senior ori a titlurilor de creantă, nu sunt incluse în calculul limitei de 90%.”

27. La articolul 52 alineatul (1), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) credite garantate cu proprietăti imobiliare comerciale sau cu părti în societăti finlandeze pentru domeniul imobiliar comercial la care se face referire la art. 41, până la nivelul minimului dintre valoarea principalului ipotecilor aferente combinate cu oricare dintre tipurile de ipoteci anterioare si 60% din valoarea proprietătilor care fac obiectul garantiei, ori garantate cu titluri cu rang senior emise de fondurile comune de creante franceze sau de entităti echivalente de securitizare, supuse legii unui stat membru, si care securitizează expuneri garantate cu ipoteci asupra proprietătilor imobiliare comerciale, în situatia garantării cu astfel de titluri cu rang senior, supravegherea specială efectuată de autoritatea publică în scopul protejării detinătorilor de obligatiuni, în sensul art. 52(4) din Directiva 2009/65/CE, trebuie să asigure că:

(i) activele-suport aferente acestor titluri sunt, pe perioada în care sunt incluse în categoria activelor pentru acoperire (cover pool), compuse cel putin în proportie de 90% din ipoteci comerciale combinate cu oricare dintre tipurile de ipoteci anterioare, până la nivelul minimului dintre valoarea principalului datorată aferentă titlurilor, valoarea principalului ipotecilor si 60% din valoarea proprietătilor care fac obiectul garantiei;

(ii) titlurile respective se încadrează la primul nivel al scalei de evaluare a calitătii creditului potrivit prezentului regulament; si

(iii) valoarea acestor titluri nu depăseste 10% din valoarea nominală a emisiunii obligatiunilor garantate aflate în circulatie.

Banca Natională a României poate recunoaste ca eligibile creditele garantate cu ipoteci asupra proprietătilor imobiliare comerciale în conditiile în care valoarea împrumutului depăseste 60% din valoarea proprietătii, atingând nivelul de maximum 70% din valoarea proprietătii, cu conditia ca valoarea bunurilor aduse în garantie pentru obligatiunile garantate să depăsească cu cel putin 10% valoarea nominală a obligatiunilor garantate aflate în circulatie, iar drepturile detinătorilor de obligatiuni să îndeplinească cerintele pentru asigurarea legalitătii lor, prevăzute în cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Drepturile detinătorilor de obligatiuni asupra garantiei reale trebuie să aibă prioritate în fata drepturilor altor părti interesate.

Expunerile generate de transmiterea si administrarea plătilor debitorilor sau de veniturile din lichidare, în cazul creditelor garantate cu ipoteci asupra proprietătilor imobiliare ce stau la baza titlurilor cu rang senior sau a titlurilor de creantă, nu sunt incluse în calculul limitei de 90%.”

28. La articolul 52, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Până la data de 31 decembrie 2013, limita de 10%, stabilită la alin. (1) lit. d) si e) pentru titlurile cu rang senior emise de fondurile comune de creante franceze sau de entităti echivalente de securitizare, nu se aplică dacă:

(i) expunerile garantate cu proprietăti imobiliare locative sau comerciale, care au făcut obiectul securitizării, au fost initiate de un membru al aceluiasi grup de consolidare din care face parte emitentul obligatiunilor garantate ori au fost initiate de o entitate afiliată la aceeasi casă centrală ca si emitentul obligatiunilor garantate (apartenenta la acelasi grup de consolidare sau afilierea la aceeasi casă centrală trebuie determinată la momentul stabilirii titlurilor cu rang senior drept garantie pentru obligatiunile garantate); si (ii) un membru al aceluiasi grup de consolidare din care face parte emitentul obligatiunilor garantate sau o entitate afiliată la aceeasi casă centrală ca si emitentul obligatiunilor garantate păstrează integral transa care suportă prima pierdere (first loss) ce constituie suport pentru respectivele titluri cu rang senior.”

29. Articolul 56 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 56. - Valoarea ponderată la risc a expunerilor aferente pozitiilor din securitizare se determină în concordantă cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 18/16/2010.”

30. Titlul sectiunii a 14-a se modifică si va avea următorul cuprins:

“Expuneri fată de institutii si societăti cu rating pe termen scurt”

31. Articolul 57 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 57. - Expunerilor fată de institutii pentru care se aplică prevederile art. 24 si 25 si expunerilor fată de societăti, pentru care este disponibil un rating pe termen scurt furnizat de o institutie externă de evaluare a creditului nominalizată, li se atribuie ponderea de risc, conform tabelului nr. 6, asociată nivelului scalei de evaluare a calitătii creditului pe care se încadrează, conform corespondentei realizate de Banca Natională a României în baza art. 7.”

32. Articolul 70 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 70. - Rezervelor în aur păstrate în custodie, în limita sumelor acoperite cu pasive în aur, sau în tezaurele proprii li se aplică ponderea de risc de 0%.”

33. La articolul 72, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 72. - (1) în cazul în care o institutie de credit oferă protectie a creditului care acoperă un număr de expuneri (cos de expuneri) în conditiile în care al n-lea caz de nerambursare corespunzător expunerilor va atrage realizarea protectiei, acest eveniment conducând la lichidarea contractului, dacă produsul beneficiază de un rating furnizat de o institutie externă de evaluare a creditului eligibilă, se aplică ponderile de risc stabilite potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 18/16/2010.”

34. După articolul 72 se introduce un nou articol, articolul 721, cu următorul cuprins:

“Art. 721. - (1) Valoarea expunerii pentru operatiunile de leasing este reprezentată de valoarea actualizată a plătilor minime de leasing.

(2) în sensul alin. (1), plătile minime de leasing sunt acele plăti de-a lungul duratei contractului de leasing pe care locatarul este sau poate fi obligat să le efectueze, precum si orice plată ce poate decurge dintr-o optiune a locatarului cu privire la cumpărarea avantajoasă a bunului - în cazul în care exercitarea acestei optiuni este certă, într-o măsură rezonabilă.

(3) Orice valoare reziduală garantată care îndeplineste conditiile referitoare la eligibilitatea furnizorilor de protectie, prevăzute în art. 27-29 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cerintele minime pentru recunoasterea altor tipuri de garantii, prevăzute în art. 55-58 din cadrul aceluiasi regulament, trebuie, de asemenea, inclusă în plătile minime de leasing. Aceste expuneri vor fi încadrate în clasa de expuneri corespunzătoare, potrivit art. 4.

(4) în cazul în care expunerea reprezintă valoarea reziduală a proprietătilor care fac obiectul contractului de leasing, valorile ponderate la risc ale expunerilor se calculează după următoarea formulă:

1/t * 100% * valoarea expunerii,

unde t = max {1, valoarea întreagă cea mai apropiată de numărul de ani rămasi până la finalizarea leasingului}.”

35. Articolul 76 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 76. - O institutie de credit poate utiliza doar acele ratinguri furnizate de o institutie externă de evaluare a creditului eligibilă, la stabilirea cărora au fost avute în vedere toate sumele datorate institutiei de credit, atât ca principal, cât si ca dobândă.”

36. Articolul 107 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 107. - La calculul valorii ponderate la risc a expunerilor, pentru scopurile art. 10 alin. (1), până la 31 decembrie 2015, tuturor expunerilor fată de administratiile centrale si fată de băncile centrale ale statelor membre, exprimate si finantate în moneda natională a oricărui alt stat membru, li se aplică aceeasi pondere de risc ca si cum expunerile respective ar fi exprimate si finantate în moneda natională a statului respectiv.”

37. La anexă, categoria “Risc moderat”, a doua liniută se modifică si va avea următorul cuprins:

“- facilităti de credit neutilizate (angajamente de creditare, de achizitionare de titluri sau angajamente de furnizare de facilităti de garantare ori acceptare), cu o scadentă initială mai mică sau egală cu un an, care nu pot fi revocate neconditionat în orice moment fără notificare sau care nu atrag revocarea automată ca urmare a deteriorării bonitătii debitorului;”.

38. La anexă, categoria “Risc scăzut”, prima liniută se modifică si va avea următorul cuprins:

“- facilităti de credit neutilizate (angajamente de creditare, de achizitionare de titluri sau angajamente de furnizare de facilităti de garantare ori acceptare), care pot fi revocate neconditionat în orice moment fără notificare sau care atrag revocarea automată ca urmare a deteriorării bonitătii debitorului. Liniile de credit retail pot fi considerate ca fiind revocabile neconditionat dacă institutia de credit nu are, în limitele permise de prevederile legislatiei privind protectia consumatorului sau ale legislatiei conexe, niciun fel de restrictie în ceea ce priveste revocarea;”.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 12 din 30 septembrie 2010

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 77 din 8 octombrie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

 

Având în vedere dispozitiile art. 126, 130-134, 278, 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, 2 si art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 si 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Gabriela Anghelache

 

ANEXA

 

REGULAMENTUL Nr. 13/20/2010

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

 

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 si 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (10) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(10) Termenii si expresiile «securitizare» si «pozitie din securitizare» au semnificatia prevăzută de Regulamentul BNR - CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare.”

2. La articolul 1, alineatul (12) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(12) Semnificatia expresiei «grup de clienti aflati în legătură» este cea prevăzută de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii.”

3. La articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Clasa de expuneri prevăzută la lit. g) a art. 13 include valoarea reziduală a activelor în regim de leasing, dacă aceasta nu este inclusă în valoarea expunerii pentru operatiunile de leasing, asa cum este definită la art. 103 din cap. IV”

4. La articolul 22, alineatul (10) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(10) Valoarea ponderată la risc în cazul expunerilor securitizate si al expunerilor încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. f) se calculează în conformitate cu prevederile cap. II din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010.”

5. La articolul 23, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) în cazul în care expunerile sub forma titlurilor de participare detinute în organismele de plasament colectiv (OPC) îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 61 si 62 din

Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, cu modificările si completările ulterioare, si institutia de credit are cunostintă de toate sau de o parte din expunerile-suport ale OPC, institutia de credit trebuie să ia în considerare în mod direct aceste expuneri-suport în vederea calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor si a valorilor pierderii asteptate, în conformitate cu metodele prevăzute în prezentul regulament.”

6. La articolul 23, după primul alineat se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) Prevederile alin. (3) si (4) se aplică acelei părti din expunerile-suport ale OPC de care institutia de credit nu are cunostintă sau de care nu ar putea, în mod rezonabil, să aibă cunostintă.

(12) Prevederile alin. (3) si (4) se aplică, în special, în cazul în care luarea în considerare în mod direct a expunerilor-suport pentru scopurile calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor si valorilor pierderii asteptate, în conformitate cu metodele prevăzute în prezentul regulament, ar reprezenta un efort excesiv pentru institutia de credit.”

7. La articolul 23, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care institutia de credit nu îndeplineste conditiile pentru utilizarea metodelor prevăzute în prezentul regulament pentru toate sau pentru o parte din expunerile-suport ale OPC, valorile ponderate la risc ale expunerilor si valorile pierderii asteptate se calculează în conformitate cu următoarele abordări:

a) pentru expunerile încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. e), abordarea stabilită în art. 48-50 din cap. II. În cazul în care, pentru aceste scopuri, institutia de credit nu are capacitatea de a distinge între expuneri din investitii de tip private equity, expuneri din titluri de capital tranzactionate la bursă si expuneri din alte titluri de capital, aceasta trebuie să trateze respectivele expuneri ca expuneri din alte titluri de capital. Fără a aduce atingere prevederilor art. 2611, în cazul în care aceste expuneri, luate împreună cu expunerile directe ale institutiei de credit încadrate în clasa de expuneri respectivă, nu sunt importante în sensul art. 31, se pot aplica, cu aprobarea Băncii Nationale a României, prevederile art. 30;

b) pentru toate celelalte expuneri-suport, abordarea stabilită în cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, sub rezerva următoarelor modificări:

(i) pentru expunerile cărora li se aplică o pondere de risc specifică, aferentă expunerilor pentru care nu este disponibil un rating, sau care se încadrează la nivelul scalei de evaluare a calitătii creditului căruia îi este asociată cea mai ridicată pondere de risc pentru o clasă de expuneri dată, ponderea de risc trebuie înmultită cu un factor de 2, dar nu trebuie să fie mai mare de 1.250%;

(ii) pentru toate celelalte expuneri, ponderea de risc trebuie înmultită cu un factor de 1,1 si trebuie să fie de minimum 5%.”

8. La articolul 23, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Ca alternativă la aplicarea metodei descrise la alin. (3), institutiile de credit pot calcula ele însele sau pot recurge la o tertă parte pentru calcularea si raportarea valorilor medii ponderate la risc ale expunerilor, pe baza expunerilor-suport ale OPC, în conformitate cu abordările prevăzute la alin. (2), cu conditia să se asigure în mod adecvat corectitudinea calculării si a raportării.”

9. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - În cazul expunerilor securitizate, valoarea pierderii asteptate se calculează în conformitate cu prevederile cap. II din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010.”

10. La articolul 30 alineatul (1) litera d), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) expuneri fată de administratiile centrale ale statelor membre si fată de administratiile regionale, autoritătile locale si organele administrative ale acestora, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:”.

11. La articolul 30 alineatul (1), litera e) se modificasi va avea următorul cuprins:

,,e) expuneri ale unei institutii de credit fată de o contrapartidă care este societatea-mamă a acesteia, filiala sa ori o filială a societătii-mamă a acesteia, cu conditia ca respectiva contrapartidă să fie o institutie, o societate financiară holding, o institutie financiară, o societate de administrare a investitiilor sau o societate prestatoare de servicii auxiliare, supusă unor cerinte prudentiale adecvate, ori o entitate legată printr-o relatie în sensul art. 19 alin. (4) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, cu modificările ulterioare, si expuneri între institutii de credit care îndeplinesc cerintele prevăzute la art. 5 alin. (8) din Regulamentul BNR- CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare;”.

12. Articolul 38 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - În cazul creantelor achizitionate fată de societăti, discounturile de achizitionare rambursabile, garantiile reale sau garantiile personale partiale care oferă protectie pentru prima pierdere în cazul pierderilor din nerambursare, pierderilor din diminuarea valorii creantei sau pierderilor provenind din ambele situatii pot fi tratate drept pozitii care suportă prima pierdere în aplicarea prevederilor aferente abordării bazate pe modele interne de rating din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010.”

13. La articolul 39, teza 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - În cazul în care o institutie de credit oferă protectie a creditului pentru un cos de expuneri, în conditiile în care aparitia stării de nerambursare de ordinul n aferentă expunerilor declansează plata si acest eveniment de credit conduce la încetarea contractului, dacă produsul respectiv beneficiază de o evaluare externă a creditului furnizată de o institutie externă de evaluare a creditului eligibilă, se aplică ponderile de risc prevăzute în cap. II din Regulamentul BNR- CNVM nr. 18/16/2010.”

14. Articolul 45 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - În cazul creantelor achizitionate, discounturile de achizitionare rambursabile, garantiile reale sau garantiile personale partiale care oferă protectie pentru prima pierdere în cazul pierderilor din nerambursare, pierderilor din diminuarea valorii creantei sau pierderilor provenind din ambele situatii pot fi tratate drept pozitii care suportă prima pierdere în aplicarea prevederilor aferente abordării bazate pe modele interne de rating din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010.”

15. La articolul 47, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Institutia de credit poate folosi metode diferite pentru portofolii diferite în cazul în care utilizează pe plan intern metode diferite. În acest caz, institutia de credit trebuie să demonstreze Băncii Nationale a României că alegerea este făcută de o manieră consecventă si coerentă si nu este determinată de consideratii legate de arbitrajul de reglementare.”

16. La articolul 51, alineatul (1) se abrogă.

17. Articolul 54 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 54. - (1) Valoarea ponderată la risc a expunerilor este pierderea potentială, înmultită cu 12,5, care corespunde expunerilor din titluri de capital ale institutiei de credit, asa cum este aceasta obtinută prin utilizarea unor modele interne valoare-la-risc (value-at-risk) cu un interval de încredere unilateral (one-tailed) de 99% pentru diferenta dintre randamentele trimestriale si o rată fără risc adecvată, calculată pentru o perioadă de esantionare (sample period) de lungă durată.

(2) Valorile ponderate la risc ale expunerilor la nivel de portofoliu de titluri de capital nu trebuie să fie mai mici decât totalul sumelor dintre valorile minime ponderate la risc ale expunerilor potrivit metodei bazate pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare (PD/LGD) si valorile corespunzătoare ale pierderii asteptate înmultite cu 12,5 si calculate pe baza valorilor probabilitătii de nerambursare prevăzute la art. 95 din cap. III si a valorilor corespunzătoare ale pierderii în caz de nerambursare prevăzute la art. 96 si art. 97 din cap. III.”

18. Articolul 56 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 56. - Valoarea ponderată la risc a expunerilor se calculează conform următoarei formule:

Valoarea ponderată la risc a expunerii = 100%* valoarea expunerii, cu exceptia cazului în care expunerea reprezintă o valoare reziduală a activelor în regim de leasing, situatie în care aceasta trebuie calculată după cum urmează:

[ 1 / t ]  *100%* valoarea expunerii,

unde t reprezintă maximul dintre 1 si cel mai apropiat număr întreg de ani aferenti duratei rămase a contractului de leasing.”


19. La articolul 60, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) în cazul în care Banca Natională a României a autorizat o institutie de credit să aplice, de o manieră generală, ponderi de risc preferentiale de 50% expunerilor din categoria 1 si, respectiv, de 70% expunerilor din categoria 2, pierderea asteptată (EL) ia valoarea 0% pentru expunerile din categoria 1 si 0,4% pentru expunerile din categoria 2.”

20.La articolul 65, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Discounturile aferente expunerilor bilantiere achizitionate atunci când acestea se află în stare de nerambursare, potrivit prevederilor art. 100 din cap. IV, trebuie tratate în aceeasi manieră ca ajustările de valoare.”

21. La articolul 73 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) obligatiunilor garantate, asa cum sunt definite la art. 52-54 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, le poate fi atribuită o valoare a pierderii în caz de nerambursare de 11,25%;”.

22. Articolul 80 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 80. - În cazul expunerilor din tranzactii cu instrumente financiare derivate, prevăzute în anexa la Regulamentul BNR- CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă, cu modificările si completările ulterioare, acoperite integral sau aproape integral cu garantii reale, si al expunerilor din tranzactii de creditare în marjă, acoperite integral sau aproape integral cu garantii reale, care fac obiectul unui acord-cadru de compensare, scadenta este media ponderată a scadentelor rămase ale tranzactiilor si nu poate fi mai mică de 10 zile. Pentru tranzactiile de răscumpărare sau operatiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut care fac obiectul unui acord-cadru de compensare, scadenta este media ponderată a scadentelor rămase ale tranzactiilor si nu poate fi mai mică de 5 zile. Pentru ponderarea scadentelor se utilizează valoarea notională a fiecărei tranzactii.”

23. La articolul 85 alineatul (1), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 85. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78-82, scadenta este de cel putin o zi pentru:”.

24. La articolul 100, teza a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

“Pentru activele achizitionate, diferenta dintre suma datorată si valoarea netă înregistrată în bilantul institutiilor de credit este numită discount, dacă suma datorată este mai mare, si, respectiv, primă, dacă aceasta este mai mică.”

25. Articolul 152 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 152. - Institutiile de credit trebuie să colecteze si să păstreze date cu privire la diverse aspecte referitoare la ratingurile lor interne, conform cerintelor prevăzute la art. 159-163 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 3 si 4 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 25/30/2006 privind cerintele de transparentă si de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii, cu modificările si completările ulterioare.”

26. Articolul 211 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 211. - Cerintele prevăzute la art. 212-219 nu se aplică în cazul garantiilor furnizate de institutii, administratii centrale sau bănci centrale, precum si de societăti care îndeplinesc cerintele stipulate la art. 27 lit. g) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, cu modificările si completările ulterioare, dacă institutia de credit a primit aprobarea de a aplica, pentru expunerile fată de astfel de entităti, regulile prevăzute în Regulamentul BNR- CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, în acest caz se aplică cerintele prevăzute la art. 2 alin. (6) pct. 1 si art. 3-10 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare.”

27. La articolul 243 litera b), teza a 3-a se modifică si va avea următorul cuprins:

“Asemenea examinări sunt efectuate de către o structură internă independentă.”

28. Articolul 258 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 258. - Auditul intern trebuie să examineze, cel putin anual, sistemele de rating ale institutiei de credit si functionarea acestora, inclusiv functia de creditare si estimarea probabilitătilor de nerambursare, pierderilor în caz de nerambursare, pierderilor asteptate si factorilor de conversie. Sfera de examinare trebuie să includă respectarea tuturor cerintelor minime aplicabile.”

29. Articolul 261 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 261. - Până la data de 31 decembrie 2012, valoarea medie ponderată în functie de expunere a pierderii în caz de nerambursare, pentru toate expunerile de tip retail garantate cu proprietăti imobiliare locative si care nu beneficiază de garantii din partea administratiilor centrale, nu trebuie să fie mai mică de 10%.”

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 31 decembrie 2010, cu exceptia prevederilor de la art. I pct. 21 si 29, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

*

Prezentul regulament transpune prevederile art. 1 pct. 3-5 din Directiva 2009/83/CE a Comisiei din 27 iulie 2009 de modificare a unor anexe la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 196 din 28 iulie 2009, ale art. 1 pct. 16 si 17 din Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2007/64/CE în ceea ce priveste băncile afiliate institutiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementările privind supravegherea, precum si gestionarea crizelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 17 noiembrie 2009, precum si ale art. 1 pct. 17 si anexa I pct. 3 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului de modificare a directivelor 2006/48 si 2006/49 în ceea ce priveste cerintele de capital pentru portofoliul de tranzactionare si resecuritizare, precum si procesul de supraveghere a politicilor de remunerare.

 


BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 13 din 30 septembrie 2010

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 89 din 25 octombrie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

Având în vedere dispozitiile art. 141, 142, 278, 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007 cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si al prevederilor art. 1, 2 si art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data de 31 decembrie 2010 se abrogă Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/110 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/21/2006 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 si 1.033 bis din 27 decembrie 2006.

Art. 4. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Gabriela Anghelache

 

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 14/24/2010

privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste modul în care se realizează monitorizarea, raportarea si supravegherea expunerilor mari.

(2) Prezentul regulament se aplică institutiilor de credit, persoane juridice române si sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte.

(3) Casele centrale sunt responsabile pentru reglementarea cadrului general aferent expunerilor mari ale cooperativelor de credit din cadrul retelelor cooperatiste. Reglementările emise vor avea în vedere prevederile prezentului regulament în ceea ce priveste expunerile mari ale cooperativelor de credit si nu vor putea stabili cerinte mai putin restrictive decât cele prevăzute de acesta. În acest sens reglementările emise de casa centrală vor fi transmise spre avizare Băncii Nationale a României.

(4) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător societătilor de servicii de investitii financiare, precum si societătilor de administrare a investitiilor, persoane juridice române, care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii. În acest sens, orice referire la Banca Natională a României se consideră a fi făcută, după caz, la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

(5) Prezentul regulament se aplică la nivel individual si, după caz, consolidat, în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, cu modificările ulterioare.

(6) Casele centrale sunt responsabile pentru aplicarea prezentului regulament la nivel de retea cooperatistă.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile folosite în cuprinsul prezentului regulament au semnificatiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în sensul prezentului regulament, termenul societate-mamă include o societate-mamă în sensul art. 7 alin. (1) pct. 19 lit. a)-e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice entitate care, în opinia Băncii Nationale a României, exercită efectiv o influentă dominantă asupra altei entităti (o filială).

(3) în sensul prezentului regulament, termenul filială include o entitate aflată în relatie cu o societate-mamă, în una dintre situatiile prevăzute la alin. (2), precum si orice entitate asupra căreia, în opinia Băncii Nationale a României, o societate-mamă exercită efectiv o influentă dominantă.

(4) Semnificatiile notiunilor institutii si firme de investitii este cea din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, cu modificările si completările ulterioare.

(5) în întelesul prezentului regulament, expresia grup de clienti aflati în legătură reprezintă:

a) două ori mai multe persoane fizice si/sau juridice care constituie, dacă nu se dovedeste altfel, un singur risc deoarece una dintre ele detine, direct ori indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau

b) două ori mai multe persoane fizice si/sau juridice între care nu există o relatie de control, asa cum este descrisă la lit. a), dar care trebuie să fie considerate ca reprezentând un singur risc deoarece sunt interconectate în asemenea măsură încât, în cazul în care una dintre acestea s-ar confrunta cu probleme financiare, în special dificultăti de finantare ori de rambursare, cealaltă sau toate celelalte ar întâmpina probabil dificultăti de finantare ori de rambursare;

(6) Termenii si expresiile bănci centrale, bănci multilaterale de dezvoltare, entităti din sectorul public au întelesul prevăzut de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, cu modificările si completările ulterioare.

(7) Semnificatiile expresiilor protectie finantată a creditului si protectie nefinantată a creditului sunt cele din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) în scopul prezentului regulament, expunerile reprezintă orice activ sau orice element din afara bilantului prevăzute în Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, fără aplicarea ponderilor de risc ori gradelor de risc prevăzute.

(2) Expunerile care provin din elementele prevăzute în anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă, cu modificările si completările ulterioare, trebuie calculate în conformitate cu una dintre metodele prevăzute de regulamentul respectiv. În scopul prezentului regulament, se vor aplica si prevederile art. 4 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Cu aprobarea Băncii Nationale a României, toate elementele acoperite integral de fonduri proprii pot fi excluse pentru scopul determinării expunerilor, cu conditia ca respectivele fonduri proprii să nu fie incluse în fondurile proprii ale institutiei de credit în sensul art. 126 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Regulamentul BNR- CNVM nr. 13/18/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau în calculul altor indicatori de monitorizare prevăzuti în alte reglementări.

Art. 4. - Expunerile nu vor include niciunul dintre următoarele elemente:

a) în cazul operatiunilor pe curs de schimb, expunerile înregistrate în cursul normal al decontării, pe durata celor două zile lucrătoare ulterioare plătii;

b) în cazul operatiunilor de cumpărare sau de vânzare de titluri, expunerile înregistrate în cursul normal al decontării pe durata a 5 zile lucrătoare ulterioare plătii sau livrării titlurilor, în functie de care dintre aceste operatiuni are loc mai devreme;

c) în cazul furnizării serviciilor de transfer de bani, inclusiv executarea serviciilor de plată, compensările si decontările în orice monedă, precum si operatiunile de corespondent bancar, sau în cazul compensărilor de instrumente financiare, decontărilor si serviciilor de custodie pentru clienti, finantări primite cu întârziere, expunerile rezultate din aceste activităti, precum si alte expuneri care decurg din operatiunile aferente clientilor si care nu durează mai mult de următoarea zi lucrătoare; sau

d) în cazul furnizării serviciilor de transfer de bani, inclusiv executarea serviciilor de plată, compensările si decontările în orice monedă, precum si operatiunile de corespondent bancar, expunerile din cursul zilei fată de institutiile care furnizează aceste servicii.

Art. 5. - Pentru a stabili existenta unui grup de clienti aflati în legătură, în ceea ce priveste expunerile mentionate la art. 4 alin. (1) lit. m), o) si p) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, în cazul în care există o expunere fată de active-suport, institutiile de credit trebuie să evalueze schema, expunerile-suport ale acesteia sau ambele. În acest scop, institutiile de credit trebuie să evalueze substanta economică si riscurile inerente structurii operatiunii.

Art. 6. - Pentru scopurile calculării valorii expunerii în conformitate cu prezentul regulament, termenul institutie de credit include si orice entitate publică sau privată, inclusiv sucursalele sale, care îndeplineste cerintele din definitia institutie de credit prevăzută la art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si care a fost autorizată într-un stat tert.


 

CAPITOLUL II

Expuneri mari

 

SECTIUNEA 1

Monitorizarea si raportarea expunerilor mari

 

Art. 7. - (1) Expunerea unei institutii de credit fată de un client sau fată de un grup de clienti aflati în legătură este considerată ca fiind expunere mare dacă valoarea sa este egală ori depăseste 10% din fondurile proprii ale institutiei de credit.

(2) Banca Natională a României poate stabili, diferit fată de institutia de credit, componenta unui grup de clienti aflati în legătură.

Art. 8. - (1) Institutiile de credit raportează Băncii Nationale a României următoarele informatii referitoare la fiecare expunere mare, inclusiv expunerile mari exceptate de la aplicarea art. 9:

a) identificarea clientului sau a grupului de clienti aflati în legătură fată de care institutiile de credit au o expunere mare;

b) valoarea expunerii înaintea luării în considerare a efectului diminuării riscului de credit, dacă este cazul;

c) în cazul în care se utilizează, tipul protectiei finantate sau nefinantate a creditului;

d) valoarea expunerii după luarea în considerare a efectului diminuării riscului de credit calculat pentru scopul art. 9.

(2) în cazul în care institutiile de credit fac obiectul prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările si completările ulterioare, respectivele institutii de credit pun la dispozitia Băncii Nationale a României, la solicitarea acesteia, informatii cu privire la cele mai mari 20 de expuneri determinate la nivel consolidat, cu exceptia celor excluse de la aplicarea art. 9.

(3) Raportarea expunerilor mari, asa cum este prevăzută la alin. (1), se va efectua trimestrial la nivel individual si semestrial la nivel consolidat.

(4) Banca Natională a României va implementa de la 31 decembrie 2012, împreună cu celelalte autorităti competente, formulare de raportare cu continut, frecvente si date de raportare uniforme, în conformitate cu ghidurile Comitetului Supraveghetorilor Bancari Europeni. Formularele de raportare vor fi proportionale cu natura, dimensiunea si complexitatea activitătilor institutiilor de credit.

(5) Institutiile de credit trebuie să analizeze, în măsura în care este posibil, expunerile fată de emitentii de garantii reale, furnizorii de protectie de credit nefinantată si fată de activele-suport, potrivit art. 5, pentru identificarea posibilelor concentrări si, după caz, să ia măsuri si să raporteze Băncii Nationale a României orice informatii semnificative.

 

SECTIUNEA a 2-a

Limite aplicabile expunerilor mari

 

Art. 9. - (1) Institutiile de credit nu trebuie să înregistreze, după luarea în considerare a efectului diminuării riscului de credit în conformitate cu art. 11-19, o expunere fată de un client sau un grup de clienti aflati în legătură a cărei valoare depăseste 25% din fondurile proprii.

(2) În cazul în care clientul este o institutie sau în cazul în care un grup de clienti aflati în legătură include una sau mai multe institutii, valoarea expunerii nu poate depăsi fie 25% din fondurile proprii ale institutiei de credit, fie echivalentul a 150 milioane euro, în functie de care dintre aceste valori este mai mare, cu conditia ca suma valorilor expunerilor fată de toti clientii aflati în legătură care nu sunt institutii să nu depăsească, după luarea în considerare a efectului diminuării riscului de credit în conformitate cu art. 11-19, 25% din fondurile proprii ale institutiei de credit.

(3) în cazul în care echivalentul a 150 milioane euro este mai mare decât 25% din fondurile proprii ale institutiei de credit, valoarea expunerii nu trebuie să depăsească, după luarea în considerare a efectului diminuării riscului de credit în conformitate cu art. 11-19, o limită rezonabilă raportată la fondurile proprii ale institutiei de credit. Această limită este stabilită de către institutiile de credit, în concordantă cu politicile si procedurile mentionate în art. 8 din Regulamentul BNR- CNVM nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora, cu modificările si completările ulterioare, pentru a aborda si controla riscul de concentrare si nu trebuie să depăsească 100% din fondurile proprii ale acestora.

(4) Pentru societătile de servicii de investitii financiare, în cazul în care clientul este o institutie sau în cazul în care un grup de clienti aflati în legătură include una sau mai multe institutii, nivelul valoric al expunerii stabilite la alin. (2) si (3) este echivalentul a 500.000 euro.

(5) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare poate modifica ulterior nivelul valoric al expunerii prevăzute la alin. (4).

(6) în scopul aplicării cerintelor prudentiale în domeniul expunerilor mari, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare poate stabili, la nivel individual, cerinte mai restrictive privind limita mentionată la alin. (4).

Art. 10. - (1) Institutiile de credit trebuie să respecte permanent limita relevantă prevăzută la art. 9. În cazul în care, într-o situatie exceptională, expunerile depăsesc limita respectivă, valoarea expunerii trebuie notificată fără întârziere Băncii Nationale a României, care, în cazul în care consideră a fi justificat, poate acorda institutiei de credit o perioadă limitată de timp pentru a se încadra în limita respectivă.

(2) în cazul în care echivalentul a 150 milioane euro, mentionat la art. 9, este aplicabil, Banca Natională a României poate permite, de la caz la caz, depăsirea limitei de 100% raportată la fondurile proprii ale institutiei de credit.

Art. 11. - (1) Pentru scopurile art. 12-19, termenul garantie personală include instrumentele financiare derivate de credit recunoscute potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, altele decât instrumentele de tipul credit linked note.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), în cazul în care recunoasterea protectiei de credit finantate sau nefinantate este permisă în temeiul art. 12-19, această permisiune este conditionată de respectarea cerintelor de eligibilitate si a altor cerinte minime stabilite în Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(3) în cazul în care institutiile de credit se bazează pe aplicarea art. 14, recunoasterea protectiei de credit finantate se supune cerintelor relevante prevăzute în Regulamentul BNR- CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Pentru scopul acestei sectiuni, institutiile de credit nu iau în considerare garantia reală mentionată la art. 23-25 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia cazului în care aceasta este permisă potrivit art. 16-17.

Art. 12. - (1) Următoarele expuneri sunt excluse de la aplicarea prevederilor art. 9:

a) elemente de activ reprezentând creante asupra administratiilor centrale sau băncilor centrale, cărora, în cazul în care sunt negarantate, li se aplică o pondere de risc de 0%, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) elemente de activ reprezentând creante asupra organizatiilor internationale sau băncilor de dezvoltare multilaterală, cărora, în cazul în care sunt negarantate, li se aplică o pondere de risc de 0%, potrivit Regulamentului BNR- CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare;

c) elemente de activ reprezentând creante garantate în mod explicit de administratii centrale, bănci centrale, organizatii internationale, bănci multilaterale de dezvoltare sau de entităti din sectorul public, atunci când creantelor negarantate asupra respectivelor entităti care furnizează garantia personală li se aplică o pondere de risc de 0%, potrivit Regulamentului BNR- CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare;

d) alte expuneri fată de sau garantate de administratii centrale, bănci centrale, organizatii internationale, bănci multilaterale de dezvoltare sau entităti din sectorul public, atunci când creantelor negarantate asupra entitătii fată de care expunerea este înregistrată sau de către care este garantată li se aplică o pondere de risc de 0%, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare;

e) elemente de activ reprezentând creante asupra autoritătilor regionale sau locale ale statelor membre, în cazul în care aceste creante primesc o pondere de risc de 0%, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si alte expuneri fată de autoritătile regionale sau locale respective ori garantate de acestea, în cazul în care aceste creante primesc o pondere de risc de 0% potrivit aceluiasi regulament;

f) expuneri fată de contrapartidele mentionate la art. 5 alin. (7) sau (8) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, în cazul în care primesc o pondere de risc de 0% potrivit aceluiasi regulament; expunerile care nu îndeplinesc criteriile respective, indiferent dacă sunt sau nu exceptate de la dispozitiile art. 9, se tratează ca expuneri fată de o parte tertă;

g) elemente de activ si alte expuneri garantate, în mod adecvat în opinia Băncii Nationale a României, prin garantii reale reprezentate de depozite de numerar (cash deposits) plasate la institutia de credit împrumutătoare sau la o institutie de credit care este societatea-mamă sau o filială a institutiei de credit împrumutătoare; numerarul încasat din instrumente de tipul credit linked note emise de institutia de credit, împrumuturile acordate de către o contrapartidă institutiei de credit si depozitele unei contrapartide păstrate la institutia de credit, care fac obiectul unui acord de compensare bilantieră recunoscut potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, se consideră a fi încadrate la această literă;

h) elemente de activ si alte expuneri garantate, în mod adecvat în opinia Băncii Nationale a României, prin garantii reale reprezentate de certificate de depozit emise de institutia de credit împrumutătoare sau de o institutie de credit care este societatea-mamă sau o filială a institutiei de credit împrumutătoare si încredintate oricăreia dintre acestea;

i) expuneri care decurg din facilitătile de credit neutilizate care sunt clasificate, potrivit anexei la Regulamentul BNR- CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, ca elemente din afara bilantului cu grad de risc scăzut si în legătură cu care există un acord încheiat cu clientul sau grupul de clienti aflati în legătură, în temeiul căruia facilitatea poate fi utilizată doar dacă se stabileste că utilizarea nu va cauza depăsirea limitei aplicabile potrivit art. 9.

(2) Pentru fiecare dintre expunerile de mai jos se va excepta de la aplicarea art. 9 partea calculată ca diferentă între valoarea expunerii respective si rezultatul înmultirii acesteia cu ponderea aferentă:

(i) pondere 0%:

a) elemente de activ care constituie creante asupra băncilor centrale sub formă de rezerve minime obligatorii detinute la aceste bănci centrale si care sunt exprimate în monedele lor nationale;

b) elemente de activ reprezentând creante asupra autoritătilor centrale sub formă de cerinte de lichiditate reglementate detinute în titluri de stat, exprimate si finantate în monedele lor nationale, cu conditia ca ratingul respectivelor autorităti centrale, furnizat de o institutie externă de evaluare a creditului nominalizată, să fie din categoria investment grade;

(ii) pondere 10%-obligatiunile garantate care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 55 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare;

(iii) pondere 20%:

a) elemente de activ reprezentând creante asupra administratiilor regionale sau autoritătilor locale ale statelor membre, în cazul în care acestor creante li se aplică o pondere de risc de 20%, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si alte expuneri fată de ori garantate de aceste administratii regionale sau autorităti locale, creante cărora li se aplică o pondere de risc de 20% potrivit aceluiasi regulament;

b) obligatiuni garantate prevăzute la art. 55 lit. b) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare;

c) elemente de activ reprezentând creante si alte expuneri fată de institutii, cu conditia ca expunerile respective să nu constituie fonduri proprii ale acestor institutii, scadenta să nu depăsească ziua lucrătoare următoare si să nu fie exprimate într-o monedă de tranzactionare importantă;

d) elemente de activ reprezentând creante si alte expuneri fată de institutiile de credit înregistrate de institutiile de credit care functionează pe bază neconcurentială, care acordă împrumuturi, în baza programelor legislative sau a statutului lor, pentru încurajarea anumitor sectoare ale economiei, în cadrul anumitor forme de supraveghere a administratiei publice si al anumitor restrictii privind utilizarea împrumuturilor, cu conditia ca respectivele expuneri să rezulte din asemenea împrumuturi care sunt transferate beneficiarilor prin intermediul altor institutii de credit;

(iv) pondere 50%:

a) obligatiuni garantate prevăzute la art. 55 lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) 50% din acreditivele documentare înregistrate în afara bilantului cu grad de risc moderat si din facilitătile de credit neutilizate înregistrate în afara bilantului cu grad de risc moderat, prevăzute în anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, si 80% din garantii, altele decât garantiile pentru credite care au un temei legal si care sunt acordate membrilor prin scheme de garantare mutuală având statut de institutii de credit.

Art. 13. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 15, la calcularea valorii expunerilor în scopurile art. 9, o institutie de credit poate utiliza “valoarea expunerii ajustată integral”, calculată potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, luând în considerare diminuarea riscului de credit, ajustările de volatilitate si orice decalaj de scadentă (E*).

Art. 14. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 15, institutiile de credit care, în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, au dreptul să utilizeze propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) si ale factorilor de conversie pentru o anumită clasă de expuneri pot, în cazul în care, în opinia Băncii Nationale a României, respectivele institutii de credit au capacitatea să estimeze efectele garantiilor financiare asupra expunerilor lor separat de alte aspecte relevante aferente LGD, să ia în considerare efectele respective la calcularea valorii expunerilor pentru scopurile art. 9.

(2) Pentru scopurile alin. (1), institutiile de credit trebuie să convingă Banca Natională a României cu privire la adecvarea estimărilor realizate în vederea diminuării valorii expunerii în scopul conformării cu cerintele prevăzute la art. 9.

(3) în cazul în care o institutie de credit are dreptul să utilizeze propriile estimări ale efectelor garantiilor financiare, aceasta le va utiliza de o manieră coerentă cu metoda adoptată pentru determinarea cerintelor de capital.

(4) Institutiile de credit care, în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, au dreptul să utilizeze propriile estimări ale LGD si ale factorilor de conversie pentru o anumită clasă de expuneri si care nu determină valoarea expunerilor prin metoda mentionată la alin. (1) pot utiliza metoda extinsă a garantiilor financiare sau metoda mentionată la art. 18 alin. (1) lit. b) pentru calcularea valorii expunerilor.

Art. 15. - (1) Institutiile de credit care utilizează metoda extinsă a garantiilor financiare sau care au dreptul să utilizeze metoda prevăzută la art. 14 pentru a calcula valoarea expunerilor în scopurile art. 9 trebuie să efectueze periodic simulări pentru situatii de criză privind concentrările de risc de credit, inclusiv în ceea ce priveste valoarea realizabilă a oricărei garantii acceptate.

(2) Aceste simulări periodice pentru situatii de criză iau în considerare riscurile provenite din modificările potentiale în conditiile pietei, care ar putea avea un impact negativ asupra adecvării fondurilor proprii ale institutiilor de credit, precum si riscurile provenite din valorificarea garantiilor în situatii de criză.

(3) Institutia de credit trebuie să demonstreze Băncii Nationale a României că simulările pentru situatii de criză pe care le derulează sunt adecvate pentru evaluarea riscurilor respective.

(4) în cazul în care o astfel de simulare pentru situatii de criză indică o valoare realizabilă a garantiei acceptate mai mică decât valoarea care ar putea fi luată în considerare prin utilizarea metodei extinse a garantiilor financiare sau, după caz, a metodei descrise la art. 14, valoarea garantiei care poate fi luată în considerare la determinarea valorii expunerilor în sensul art. 9 se reduce corespunzător.

(5) Institutiile de credit trebuie să includă următoarele elemente în strategia de administrare a riscului de concentrare:

a) politici si proceduri pentru administrarea riscurilor rezultate din decalajele dintre scadenta expunerii si scadenta protectiei creditului aferentă expunerilor respective;

b) politici si proceduri pentru cazurile în care o simulare pentru situatii de criză indică o valoare realizabilă a garantiei mai mică decât valoarea luată în considerare prin utilizarea metodei extinse a garantiilor financiare sau metodei descrise la art. 14; si

c) politici si proceduri privind riscul de concentrare ce rezultă în urma aplicării tehnicilor de diminuare a riscului de credit si, în special, expunerile mari indirecte, de exemplu expunerile fată de un emitent de titluri acceptate drept garantie.

Art. 16. - (1) Pentru scopurile prezentului regulament, în cazul expunerilor garantate cu ipoteci asupra proprietătilor imobiliare locative, institutiile de credit pot diminua valoarea expunerii cu până la 50% din valoarea proprietătii locative în cauză, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele conditii:

a) expunerea este garantată cu ipoteci asupra proprietătilor imobiliare locative sau prin părti detinute în societătile finlandeze din domeniul locativ care functionează în conformitate cu Legea finlandeză din 1991 privind societătile din domeniul locativ ori cu legislatia echivalentă ulterioară;

b) expunerea rezultă dintr-o operatiune de leasing potrivit căreia locatorul păstrează în totalitate dreptul de proprietate asupra proprietătii imobiliare locative ce face obiectul tranzactiei atât timp cât locatarul nu si-a exercitat optiunea de cumpărare.

(2) în aplicarea alin. (1), valoarea proprietătii se determină spre satisfactia Băncii Nationale a României, pe baza unor standarde prudente de evaluare stabilite prin lege, reglementări sau prevederi administrative. Evaluarea proprietătilor imobiliare locative se efectuează cel putin o dată la 3 ani.

(3) Pentru scopurile prezentului articol se aplică cerintele prevăzute la art. 41-45 si art. 121 din Regulamentul BNR- CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(4) în aplicarea prezentului articol, prin proprietate imobiliară locativă se întelege acel spatiu locativ care este sau va fi ocupat ori dat cu chirie de către proprietar.

Art. 17. - (1) Pentru scopurile prezentului regulament, în cazul expunerilor garantate cu ipoteci asupra proprietătilor imobiliare comerciale situate pe teritoriul unui alt stat membru, institutiile de credit pot diminua valoarea expunerii cu până la 50% din valoarea proprietătii comerciale în cauză numai în situatia în care autoritătile competente din statul membru în care este situată proprietatea comercială permit ca următoarelor expuneri să li se aplice ponderea de risc de 50%, în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare:

a) expunerile garantate cu ipoteci asupra spatiilor pentru birouri sau altor spatii cu destinatie comercială ori prin părti detinute în societătile finlandeze din domeniul locativ care functionează în conformitate cu Legea finlandeză din 1991 privind societătile din domeniul locativ sau cu legislatia echivalentă ulterioară, în ceea ce priveste spatiile pentru birouri ori alte spatii cu destinatie comercială; sau

b) expunerile rezultate din operatiuni de leasing imobiliar privind spatiile pentru birouri sau alte spatii cu destinatie comercială.

(2) în aplicarea alin. (1), valoarea proprietătii se determină spre satisfactia autoritătii competente din statul membru în care este situată proprietatea comercială, pe baza unor standarde prudente de evaluare stabilite prin lege, reglementări sau prevederi administrative. Proprietatea comercială trebuie să fie construită în totalitate, închiriată si să genereze un venit corespunzător din chirii.

Art. 18. - (1) în cazul în care o expunere fată de un client este garantată de o tertă parte sau printr-o garantie reală emisă de o tertă parte, institutiile de credit pot:

a) să trateze acea portiune a expunerii care este garantată ca fiind asumată de garant, si nu de client, cu conditia ca expunerea fată de garant, negarantată, să primească o pondere de risc egală sau mai mică decât ponderea de risc aferentă expunerii fată de client, negarantată, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) să trateze acea portiune a expunerii garantată cu valoarea de piată a garantiei reale recunoscute ca fiind asumată de terta parte, si nu de client, cu conditia ca expunerea să fie garantată cu garantie reală, iar partea garantată cu garantie reală a expunerii să primească o pondere de risc egală sau mai mică decât ponderea de risc aferentă expunerii negarantate fată de client potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Metoda prevăzută la alin. (1) lit. b) nu se utilizează de către o institutie de credit în cazul existentei unui decalaj între scadenta expunerii si scadenta protectiei.

(3) Pentru scopul prezentului regulament, institutiile de credit pot utiliza atât metoda extinsă a garantiilor financiare, cât si tratamentul prevăzut la alin. (1) lit. b) numai în cazul în care le este permisă utilizarea atât a metodei extinse a garantiilor financiare, cât si a metodei simple a garantiilor financiare în scopul aplicării art. 2 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 19. - În cazul în care o institutie de credit aplică prevederile art. 18 alin. (1):

a) dacă garantia este exprimată într-o monedă diferită de cea în care este exprimată expunerea, nivelul expunerii care se consideră a fi acoperită se calculează în conformitate cu prevederile referitoare la tratamentul aplicat neconcordantei de monede pentru protectia nefinantată a creditului din cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) decalajul între scadenta expunerii si scadenta protectiei trebuie tratat în conformitate cu prevederile referitoare la tratamentul decalajului de scadentă din cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare; si

c) protectia partială poate fi recunoscută potrivit tratamentului prevăzut de Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Sanctiuni, dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 20. - Până la data de 31 decembrie 2012, pentru elementele de activ reprezentând creante si alte expuneri fată de institutii, înregistrate înainte de 31 decembrie 2009, se va excepta de la aplicarea art. 9 partea calculată ca diferentă între valoarea expunerii respective si rezultatul înmultirii acesteia cu ponderea aferentă:

a) pondere 20% - elemente de activ reprezentând creante asupra institutiilor si alte expuneri fată de acestea a căror scadentă este de până la 3 ani. Aceste elemente nu pot constitui fonduri proprii ale institutiilor respective;

b) pondere 50% - elemente de activ reprezentând creante asupra institutiilor a căror scadentă este mai mare de 3 ani, cu conditia ca acestea să fie reprezentate de instrumente de creantă emise de o institutie si care, în opinia Băncii Nationale a României, sunt negociabile si cotate zilnic pe o piată creată de operatori profesionisti sau a căror emisiune a fost autorizată de autoritatea competentă din statul membru de origine al institutiei emitente. Aceste elemente nu pot constitui fonduri proprii ale institutiilor respective.

Art. 21. - Nerespectarea dispozitiilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor si/sau a sanctiunilor prevăzute la art. 226, 227, 229, precum si la art. 284 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 22. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 31 decembrie 2010.

*

Prezentul regulament transpune dispozitii cuprinse în directive ale Uniunii Europene, după cum urmează:

1. dispozitiile art. 4 pct. 12(b), 13(b) si 45, art. 106-117 din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitătii institutiilor de credit, accesul la activitate si desfăsurarea activitătii de către institutiile de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177 din 30 iunie 2006; si

2. dispozitiile art. 1 pct. 2(b), pct. 19-28 si pct. 37 din Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2007/64/CE în ceea ce priveste băncile afiliate institutiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementările privind supravegherea, precum si gestionarea crizelor.

 


BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 14 din 30 septembrie 2010

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 75 din 8 octombrie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/18/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

Având în vedere dispozitiile art. 11, 124, 126, 278, ale art. 345 alin. (4) si ale art. 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/18/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 si 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 15/18/2010

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 si 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Termenii si expresiile: securitizare, pozitie din securitizare, initiator, îmbunătătire a calitătii creditului au semnificatiile prevăzute în Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare.

(3) în întelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) participatie - detinerea unor drepturi în capitalul unei entităti, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legături durabile cu acea entitate, sunt destinate să contribuie la activitătile acesteia, ori detinerea, în mod direct sau indirect, a 20% ori mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entităti;


b) IFRS - Standardele Internationale de Raportare Financiară, incluzând Standardele Internationale de Contabilitate, si interpretările lor, în cea mai recentă versiune a acestora adoptată de Comisia Europeană în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate, care se aplică în conditiile prevăzute de Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările si completările ulterioare;

c) instrumente de capital hibride - instrumente prevăzute la art. 4 lit. c1) din prezentul regulament.”

2. La articolul 2, alineatul (4) se abrogă.

3. La articolul 4, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) capitalul social subscris în sensul prevederilor pct. 54 din Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul BNR nr. 13/2008, cu modificările si completările ulterioare, împreună cu primele de capital integral încasate, aferente acestuia, sau, după caz, capitalul de dotare pus la dispozitia sucursalei din România de către institutia de credit din statul tert, care acoperă în întregime pierderile în conditii de asigurare a continuitătii activitătii si care, în cazul falimentului sau lichidării institutiei de credit, are rang de prioritate inferior fată de toate celelalte creante. Sumele respective se iau în calcul în măsura în care sunt efectiv vărsate.

În cazul societătilor de servicii de investitii financiare, precum si al societătilor de administrare a investitiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii, acest element al fondurilor proprii de nivel 1 cuprinde capitalul, în sensul prevederilor reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, împreună cu primele de capital integral încasate, aferente acestuia. Sumele respective se iau în calcul în măsura în care sunt efectiv vărsate;”.

4. La articolul 4, litera b) se abrogă.

5. La articolul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) instrumentele, altele decât cele prevăzute la lit. a), care îndeplinesc cerintele stipulate în cadrul sectiunii 1.11 «Cerinte privind instrumentele de capital hibride», precum si pe cele mentionate la art. 15 lit. a), c)-e) si la art. 17 din prezentul regulament.”

6. La articolul 5, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) valoarea de înregistrare în contabilitate (cost de achizitie) a actiunilor proprii si a altor instrumente proprii de capital, detinute de institutia de credit;”.

7. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - În cazul unei institutii de credit care este initiatorul unei operatiuni de securitizare, câstigurile nete aferente activelor securitizate, recunoscute în conturile de rezerve si care contribuie la o îmbunătătire a calitătii creditului pentru pozitiile din securitizare, vor fi excluse de la calculul elementelor prevăzute la art. 4 lit. c).”

8. La capitolul II, după sectiunea 1.1 se introduce o nouă sectiune, sectiunea 1.11, intitulată “Cerinte privind instrumentele de capital hibride”, cuprinzând articolele 81-83, cu următorul cuprins:

“1.11. Cerinte privind instrumentele de capital hibride”

Art. 81. - Instrumentele de capital hibride, prevăzute la art. 4 lit. c1), trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute la art. 82si 83, precum si următoarele:

a) trebuie să fie emise pe durată nedeterminată sau să aibă scadenta, potrivit contractului initial, de cel putin 30 de ani.

Determinarea scadentei se face de la data includerii sumelor respective în calculul fondurilor proprii;

b) pot include una sau mai multe optiuni de cumpărare (caii options) la discretia exclusivă a emitentului, dar nu pot fi răscumpărate cel putin 5 ani de la data includerii sumelor aferente acestora în calculul fondurilor proprii;

c) dispozitiile care guvernează instrumentele emise pe durată nedeterminată pot să prevadă un stimulent de răscumpărare pentru institutia de credit doar dacă acesta se consideră a fi moderat si nu va interveni mai devreme de 10 ani de la data emiterii instrumentelor. Banca Natională a României va defini, pentru scopurile acestui regulament, notiunea de stimulent moderat de răscumpărare;

d) prevederile care guvernează instrumentele emise pe durată determinată nu trebuie să permită un stimulent de răscumpărare la o dată diferită de cea a scadentei;

e) instrumentele emise pe durată determinată si nedeterminată pot fi răscumpărate numai cu aprobarea prealabilă a Băncii Nationale a României;

f) prevederile care guvernează instrumentul trebuie să permită institutiei de credit să înceteze, atunci când este necesar, plata dobânzii sau dividendelor pentru o perioadă nelimitată de timp, pe bază necumulativă. Cu toate acestea, institutia de credit trebuie să înceteze aceste plăti dacă nu îndeplineste cerintele de capital prevăzute la art. 2 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investiti, cu modificările si completările ulterioare. Banca Natională a României poate solicita încetarea plătilor de dobânzi sau dividende, pe baza situatiei financiare si a solvabilitătii institutiei de credit. Banca Natională a României va reglementa criteriile avute în vedere la solicitarea încetării plătii de dobânzi/dividende de către institutia de credit;

g) prevederile care guvernează instrumentul trebuie să asigure, prin aplicarea unor mecanisme adecvate, că principalul, dobânda sau dividendul neplătite acoperă pierderile si nu împiedică recapitalizarea institutiei de credit. Banca Natională a României va reglementa modul în care trebuie să se deruleze aceste mecanisme;

h) în cazul falimentului sau lichidării institutiei de credit, instrumentele de capital hibride au rang de prioritate la plată inferior celui aferent elementelor prevăzute la art. 12 alin. (2) lit c).

Art. 82. - (1) Aprobarea prealabilă prevăzută la art. 81 lit. e) se poate obtine numai în conditiile în care cererea este făcută la initiativa institutiei de credit emitente si, în opinia Băncii Nationale a României, atât situatia financiară, cât si cea a solvabilitătii institutiei de credit nu sunt afectate în mod semnificativ. Banca Natională a României va reglementa conditiile în care se acordă aprobarea prealabilă pentru răscumpărarea instrumentelor de capital hibride de către institutia de credit.

(2) în contextul aprobării prealabile prevăzute la art. 81 lit. e), Banca Natională a României poate solicita institutiilor de credit să înlocuiască instrumentele de capital hibride cu elemente din categoriile celor prevăzute la art. 4 lit. a) sau c1), având aceeasi calitate sau o calitate mai bună.

(3) Banca Natională a României solicită suspendarea răscumpărării instrumentelor emise pe durată determinată în cazul în care institutia de credit nu îndeplineste cerintele de capital prevăzute la art. 2 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006, cu modificările si completările ulterioare. O astfel de solicitare poate fi adresată si în alte cazuri în functie de situatia financiară si cea a solvabilitătii institutiilor de credit.

(4) Banca Natională a României poate acorda în orice moment permisiunea pentru răscumpărarea anticipată a instrumentelor emise pe durată determinată si nedeterminată, în cazul în care regimul fiscal aplicabil sau clasificarea din punctul de vedere al reglementărilor prudentiale a respectivelor instrumente suferă o modificare ce nu a fost prevăzută la data emiterii acestora, având în vedere totodată si situatia financiară si cea a solvabilitătii institutiei de credit.

Art. 83. - (1) Orice încetare de plată de dobânzi sau dividende nu va aduce atingere dreptului institutiei de credit de a înlocui plata acestora cu o plată sub forma unui instrument mentionat la art. 4 lit. a), cu conditia ca orice astfel de mecanism alternativ de plată a dobânzilor/dividendelor să permită institutiei de credit păstrarea resurselor financiare.

(2) Banca Natională a României va reglementa conditiile specifice de derulare a mecanismelor alternative de plată a dobânzilor sau dividendelor.”

9. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Fondurile proprii de nivel 1 ale unei retele cooperatiste cuprind elementele prevăzute la art. 4 si la art. 6 alin. (1) din prezentul regulament, înregistrate la nivelul organizatiilor cooperatiste de credit.”

10. La articolul 11, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Capitalul initial al institutiilor de credit este constituit din suma elementelor mentionate la art. 4 lit. a)-c), din care se deduc valorile prevăzute la art. 5 lit. a), d) si e).”

11. La articolul 11, alineatul (11) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(11) Capitalul initial al unei case centrale este constituit din suma elementelor mentionate la art. 4 lit. a)-c), din care se deduc valorile prevăzute la art. 5 lit. a)-e).”

12. La articolul 15, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) rambursarea nu se poate efectua la initiativa detinătorului sau fără aprobarea prealabilă a Băncii Nationale a României. Aceste conditii trebuie îndeplinite si în cazul răscumpărării titlurilor de către institutia de credit sau de către filialele sale în vederea anulării lor. Rambursarea nu poate fi solicitată de institutia de credit în primii 5 ani de la data includerii sumelor respective în fondurile proprii. Ulterior acestui interval, Banca Natională a României acceptă rambursarea doar dacă este încredintată că, ulterior rambursării, atât situatia solvabilitătii, cât si nivelul si structura fondurilor proprii ale institutiei de credit rămân adecvate, cel putin pe o perioadă de 2 ani;”.

13. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), totalul elementelor prevăzute la art. 4 lit. c1) este supus următoarelor limite:

a) valoarea totală a instrumentelor care, prin contract, trebuie să fie convertite în timpul situatiilor de urgentă si care, la initiativa Băncii Nationale a României, pot fi convertite în orice moment, pe baza analizei situatiei financiare si a solvabilitătii institutiei de credit emitente, în elemente prevăzute la art. 4 lit. a), în limita unui număr maxim de astfel de instrumente, nu poate depăsi 50% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1, calculată potrivit art. 4, 5 si art. 6 alin. (1);

b) în situatia în care valoarea instrumentelor mentionată la lit. a) nu atinge limita prevăzută la această literă, în cadrul respectivei limite, toate celelalte instrumente nu pot depăsi 35% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1, calculată potrivit art. 4, 5 si art. 6 alin. (1);

c) în cadrul limitelor prevăzute la lit. a) si b), instrumentele emise pe durată determinată si instrumentele ale căror prevederi stipulează un stimulent de răscumpărare nu pot depăsi 15% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1, calculată potrivit art. 4, 5 si art. 6 alin. (1);

d) valoarea elementelor ce excedează limitelor prevăzute la lit. a)-c) este supusă limitării prevăzute în cadrul alin. (1).”

14. La articolul 21, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Banca Natională a României poate aproba, în situatii de urgentă, la cererea institutiei de credit, depăsirea temporară a limitelor prevăzute la art. 21 alin. (1) si (11).”

15. La articolul 22 alineatul (1), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) valorile expunerilor aferente pozitiilor din securitizare care primesc o pondere de risc de 1.250% în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 18/16/2010, cu exceptia cazurilor în care au fost luate în considerare la calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor în vederea determinării cerintelor de capital potrivit art. 126 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si art. 2 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006, cu modificările si completările ulterioare, după cum se mentionează în cadrul aceluiasi regulament;”.

16. La articolul 22 alineatul (1), litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) alte elemente deductibile stabilite în conformitate cu prevederile art. 23 din prezentul regulament.”

17. La articolul 26 alineatul (3), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) interesul minoritar, reprezentând partea ce revine actionarilor minoritari din rezultatele nete pozitive si activele nete ale unei filiale, în cazul utilizării metodei integrării globale. Orice instrumente prevăzute la art. 4 lit. c1), care dau nastere unor interese minoritare, trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute în cadrul sectiunii 1.11 «Cerinte privind instrumentele de capital hibride», precum si pe cele mentionate la art. 15 lit. a), c)-e), art. 17 si 21 din prezentul regulament;”.

18. După articolul 35 se introduc două noi articole, articolele 351 si 352, cu următorul cuprins:

“Art. 351. - (1) Institutiile de credit care până la data de 31 decembrie 2010 nu se conformează limitelor stabilite la art. 21 alin. (11) vor dezvolta strategii si procese cu privire la măsurile necesare rezolvării acestei situatii înainte de termenele stabilite la art. 352.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se verifică si se evaluează în temeiul art. 166 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 352. - Pentru instrumentele care până la data de 31 decembrie 2010 au fost considerate, în conformitate cu reglementările nationale, a fi echivalente cu elementele mentionate la art. 4 lit. a) si c) si la art. 6 alin. (1), însă nu intră sub incidenta prevederilor art. 4 lit. a) sau nu întrunesc cerintele stabilite în cadrul sectiunii 1.11 «Cerinte privind instrumentele de capital hibride», se va aprecia că acestea intră sub incidenta art. 4 lit. c1) până la data de 31 decembrie 2040, sub rezerva următoarelor limitări:

a) până la 20% din fondurile proprii de nivel 1, între 10 si 20 de ani după 31 decembrie 2010;

b) până la 10% din fondurile proprii de nivel 1, între 20 si

30 de ani după 31 decembrie 2010.”

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de

31 decembrie 2010.

- Prezentul regulament transpune prevederile art. 1 paragrafele 7-12, paragraful 37 primul si al doilea subparagraf din Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a Directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2007/64/CE în ceea ce priveste băncile afiliate institutiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementările privind supravegherea, precum si gestionarea crizelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 17 noiembrie 2009.

 


BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 15 din 30 septembrie 2010

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 74 din 8 octombrie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/17/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii

 

Având în vedere dispozitiile art. 126, art. 134 lit. a) si ale art. 278, 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 lit. a) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, 2 si art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/17/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 si 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Gabriela Anghelache

 

ANEXA

 

REGULAMENTUL Nr. 16/17/2010

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii

 

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 1.034 si 1.034 bis din 27 decembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică institutiilor de credit, persoane juridice române, si sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte si stabileste tehnicile de diminuare a riscului de credit eligibile, cerintele minime ce trebuie respectate în vederea recunoasterii acestora, precum si modul în care calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor si, după caz, al valorilor pierderilor asteptate poate fi modificat.


(2) Casele centrale sunt responsabile pentru reglementarea cadrului general aferent tehnicilor de diminuare a riscului de credit eligibile si modificării calculului valorilor ponderate la risc ale expunerilor si, după caz, al valorilor pierderilor asteptate ca urmare a recunoasterii tehnicilor, al cooperativelor de credit din cadrul retelelor cooperatiste. Reglementările emise vor avea în vedere prevederile prezentului regulament în ceea ce priveste tehnicile eligibile de diminuare a riscului de credit, cerintele minime ce trebuie respectate în vederea recunoasterii acestora si modul în care calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor si, după caz, al valorilor pierderilor asteptate poate fi modificat pentru recunoasterea tehnicilor, la nivelul cooperativelor de credit, si nu vor putea stabili prevederi mai putin restrictive decât cele prevăzute de acesta. În acest sens, reglementările emise de casa centrală vor fi transmise spre avizare Băncii Nationale a României.”

2. La articolul 2, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Pentru scopurile prezentului regulament, termenii si expresiile institutie externă de evaluare a creditului, institutie externă de evaluare a creditului eligibilă, expunere, entităti din sectorul public, organisme de plasament colectiv, societăti, tranzactie de răscumpărare si rating au semnificatiile prevăzute de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Expresia operatiuni de dare sau luare cu împrumut de titluri sau mărfuri are semnificatia expresiei operatiuni de dare de titluri/mărfuri cu împrumut si operatiuni de luare de titluri/mărfuri cu împrumut, prevăzută de Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare.”

3. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) Expresiile risc de diminuare a valorii creantei, probabilitate de nerambursare, pierdere, pierdere în caz de nerambursare, factor de conversie si pierdere asteptată au semnificatiile prevăzute de Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările si completările ulterioare.”

4. La articolul 2 alineatul (6), punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. institutie de credit împrumutătoare - institutia de credit care are expunerea în cauză, fie că aceasta rezultă sau nu dintr-un credit;”.

5. La articolul 2 alineatul (6), punctul 8 se abrogă.

6. La articolul 2 alineatul (6), după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 12 si 13, cu următorul cuprins:

“12. burse recunoscute - burse recunoscute ca atare de către autoritătile competente si care îndeplinesc următoarele conditii:

a) functionează în mod regulat;

b) au reguli, emise sau aprobate de autoritătile adecvate din tara de origine a bursei, care stabilesc conditiile de functionare a bursei, conditiile de acces la bursă, precum si conditiile pe care trebuie să le îndeplinească un contract înainte de a putea fi efectiv negociat pe bursă; si

c) dispun de un mecanism de compensare potrivit căruia contractele prevăzute în anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă, cu modificările si completările ulterioare, fac obiectul unor cerinte zilnice de marjă care, în opinia autoritătilor competente, furnizează protectie adecvată;

13. functie de conducere - ansamblul atributiilor structurii de conducere reprezentate de directori, în cadrul sistemului unitar de administrare, si de către directorat, în cadrul sistemului dualist de administrare.”

7. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Institutiile de credit care utilizează abordarea standard în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR- CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR- CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, dar care nu folosesc estimări proprii pentru pierderea în caz de nerambursare si pentru factorii de conversie potrivit art. 22-29 din ultimul regulament mentionat, pot recunoaste tehnici de diminuare a riscului de credit, în conformitate cu prezentul regulament, în calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor pentru scopurile art. 2 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, cu modificările si completările ulterioare, sau, dacă este cazul, în calculul valorilor pierderilor asteptate pentru scopurile art. 14 alin. (3) si art. 22 alin. (1) lit. f) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare.”

8. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) în cazul protectiei finantate a creditului, pentru a fi eligibile pentru recunoastere, activele pe care aceasta se bazează trebuie să fie suficient de lichide, iar valoarea lor îndeajuns de stabilă în timp, astfel încât să confere un nivel adecvat de certitudine cu privire la protectia realizată împotriva riscului de credit, avându-se în vedere abordarea utilizată pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor si gradul de recunoastere permis. Activele eligibile sunt cele prevăzute de cap. II.”

9. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - În cazul protectiei nefinantate a creditului, pentru a fi eligibilă pentru recunoastere, partea care îsi asumă angajamentul trebuie să prezinte suficientă credibilitate, iar contractul de protectie trebuie să fie valabil din punct de vedere legal si executoriu în jurisdictiile relevante, astfel încât să confere un nivel adecvat de certitudine cu privire la protectia realizată împotriva riscului de credit, avându-se în vedere abordarea utilizată pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor si gradul de recunoastere permis. Furnizorii de protectie si tipurile de contracte de protectie eligibile sunt cele prevăzute de cap. II.”

10. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Pentru institutiile de credit care aplică metoda extinsă a garantiilor financiare prevăzută în cap. IV, efectele contractelor de compensare bilaterală ce acoperă tranzactii de răscumpărare, operatiuni de dare sau luare cu împrumut de


titluri sau mărfuri si/sau alte operatiuni ajustate la conditiile pietei efectuate cu o contrapartidă pot fi recunoscute.

(2) Fără a se aduce atingere prevederilor anexei II la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru a fi recunoscute, garantiile reale acceptate în garantie, precum si titlurile sau mărfurile luate cu împrumut în cadrul unor astfel de acorduri trebuie să îndeplinească cerintele de eligibilitate pentru garantiile reale prevăzute la art. 14-20.”

11. La articolul 15, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) titluri de creantă emise de acele entităti din sectorul public pentru care expunerile fată de acestea sunt tratate ca expuneri fată de administratia centrală în jurisdictia căreia sunt stabilite respectivele entităti, potrivit prevederilor art. 17 alin. (3) si (4) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare;”.

12. La articolul 17, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) sunt cotate la o bursă recunoscută;”.

13. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Dacă organismul de plasament colectiv nu este limitat la investirea în instrumentele care sunt eligibile pentru recunoastere potrivit prevederilor art. 16 si 17, titlurile de participare pot fi recunoscute cu valoarea activelor eligibile drept garantie reală sub ipoteza faptului că organismul de plasament colectiv a investit în active neeligibile la limita maximă permisă în cadrul mandatului său. În cazurile în care activele neeligibile pot avea o valoare negativă din cauza datoriilor sau datoriilor potentiale rezultând din dreptul de proprietate, institutia de credit trebuie să calculeze valoarea totală a activelor neeligibile si trebuie să reducă valoarea activelor eligibile cu cea a activelor neeligibile în cazul în care aceasta din urmă este negativă per total.”

14. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Dacă organismul de plasament colectiv nu este limitat la investirea în instrumentele care sunt eligibile pentru recunoastere conform prevederilor art. 16 si 17 si în elementele mentionate la alin. (1) lit. a), titlurile de plasament pot fi recunoscute cu valoarea activelor eligibile drept garantie reală sub ipoteza faptului că organismul de plasament colectiv a investit în active neeligibile la limita maximă permisă în cadrul mandatului său. În cazurile în care activele neeligibile pot avea o valoare negativă din cauza datoriilor sau datoriilor contingente rezultând din dreptul de proprietate, institutia de credit trebuie să calculeze valoarea totală a activelor neeligibile si trebuie să reducă valoarea activelor eligibile cu cea a activelor neeligibile în cazul în care aceasta din urmă este negativă per total.”

15. La articolul 22 alineatul (1), partea introductivă si litera a) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Proprietătile imobiliare locative care sunt sau vor fi locuite sau date cu chirie de proprietar sau de beneficiarul real (beneficial owner) în cazul societătilor pentru investitii personale (personal investment companies), precum si proprietătile imobiliare comerciale, respectiv birouri si alte spatii comerciale, pot fi recunoscute ca fiind garantii imobiliare eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) valoarea proprietătii nu depinde în mod semnificativ de calitatea creditului asociată debitorului. Această cerintă nu

priveste situatiile în care factori exclusiv de natură macroeconomică afectează atât valoarea proprietătii, cât si performanta împrumutatului; si”.

16. La articolul 22, alineatele (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(4) Banca Natională a României recunoaste drept garantie reală eligibilă o proprietate imobiliară locativă pentru care nu este îndeplinită conditia prevăzută la alin. (1) lit. b), situată pe teritoriul altui stat membru si recunoscută drept garantie reală eligibilă de către autoritatea competentă din acel stat membru în baza exceptării institutiilor de credit de la obligativitatea respectării prevederilor alin. (1) lit. b).

(5) Banca Natională a României recunoaste drept garantie reală eligibilă o proprietate imobiliară comercială pentru care nu este îndeplinită conditia prevăzută la alin. (1) lit. b), situată pe teritoriul altui stat membru si recunoscută drept garantie reală eligibilă în acel stat membru în baza exceptării institutiilor de credit de la obligativitatea respectării prevederilor alin. (1) lit. b).”

17. La articolul 23, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Creantele eligibile nu le includ pe cele asociate cu securitizarea, cu subparticipatiile sau cu instrumentele financiare derivate de credit si nici sumele de încasat de la entităti apartinând aceluiasi grup ca si institutia de credit împrumutătoare sau de la angajatii acesteia.”

18. La articolul 27, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) entităti din sectorul public, dacă expunerile fată de acestea sunt tratate ca expuneri fată de institutii sau administratii centrale potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare;”.

19. La articolul 27 litera g), subpunctul (ii) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(ii) în cazul institutiilor de credit care calculează valorile ponderate la risc ale expunerilor si valorile pierderilor asteptate potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, nu au un rating eligibil si sunt evaluate intern ca având o probabilitate de nerambursare echivalentă celei asociate ratingurilor ce corespund cel putin nivelului 2 al scalei de evaluare a calitătii creditului potrivit regulilor de ponderare a expunerilor fată de societăti prevăzute de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare.”

20. La articolul 30, literele c) si d) ale alineatului (1) si alineatul (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) furnizorul de protectie avea atribuit, la momentul la care protectia creditului a fost furnizată sau pentru orice perioadă ulterioară acestuia, un rating intern cu o probabilitate de nerambursare echivalentă sau inferioară celei asociate cel putin nivelului 2 al scalei de evaluare a calitătii creditului potrivit regulilor de ponderare la risc a expunerilor fată de societăti prevăzute de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare; si

d) furnizorul de protectie are atribuit un rating intern cu o probabilitate de nerambursare echivalentă sau inferioară celei asociate cel putin nivelului 3 al scalei de evaluare a calitătii creditului potrivit regulilor de ponderare la risc a expunerilor fată de societăti prevăzute de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare.


(2) Pentru scopurile acestui articol, protectia creditului furnizată de agentiile de creditare a exportului nu trebuie să beneficieze de efectul contragarantiilor explicite furnizate de o administratie centrală.”

21. La articolul 32, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru ca protectia creditului să fie recunoscută pentru scopurile prezentului regulament, în cazul în care o institutie de credit realizează o acoperire internă a riscului prin utilizarea unui instrument financiar derivat de credit - respectiv riscul de credit al unei expuneri neincluse în portofoliul de tranzactionare se acoperă prin utilizarea unui instrument financiar derivat de credit din portofoliul de tranzactionare - este necesar ca riscul de credit transferat în portofoliul de tranzactionare să fie externalizat uneia sau mai multor terte părti. În astfel de situatii, dacă transferul riscului se face cu respectarea cerintelor privind recunoasterea diminuării riscului de credit stabilite de prezentul regulament, se aplică regulile prevăzute de cap. IV-VII pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor si al valorilor pierderilor asteptate în cazul protectiei nefinantate a creditului.”

22. La articolul 33, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Institutiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Nationale a României că dispun de procese adecvate de administrare a riscurilor, care să le permită controlul riscurilor la care institutia este expusă ca urmare a utilizării de tehnici de diminuare a riscului de credit.”

23. La articolul 37, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Ca exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b), obligatiunile garantate emise de debitor ce îndeplinesc cerintele prevăzute la art. 52-54 din cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, pot fi recunoscute ca eligibile dacă acestea constituie garantie financiară pentru tranzactii de răscumpărare, cu conditia ca prevederile alin. (1) lit. a) să fie respectate.”

24. La articolul 39, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) institutiile de credit trebuie să implementeze proceduri si procese temeinice pentru controlul riscurilor decurgând din utilizarea de garantii reale - incluzând riscul nerealizării sau al realizării incomplete a garantei reale, riscurile de evaluare, riscurile asociate cu încetarea contractului de garantie, riscul de concentrare rezultând din utilizarea garantiei reale si interactiunea cu profilul general de risc al institutiei de credit;”.

25. La articolul 43, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - (1) Cerintele legate de monitorizarea valorilor proprietătilor imobiliare ce trebuie îndeplinite sunt următoarele:

a) valoarea proprietătii imobiliare trebuie monitorizată frecvent si cel putin o dată pe an pentru o proprietate imobiliară comercială si cel putin o dată la 3 ani pentru o proprietate imobiliară locativă. În situatia în care conditiile pietei suportă modificări semnificative, trebuie realizată o monitorizare mai frecventă;

b) metode statistice pot fi utilizate pentru monitorizarea valorii proprietătii imobiliare si pentru identificarea proprietătilor imobiliare care necesită reevaluare;

c) evaluarea unei proprietăti imobiliare trebuie revizuită de un evaluator independent când informatii indică faptul că valoarea respectivei proprietăti ar fi scăzut semnificativ comparativ cu nivelul general al preturilor de pe piată. Pentru creditele ce depăsesc echivalentul în lei a 3 milioane de euro sau 5% din fondurile proprii ale institutiei de credit, evaluarea proprietătii imobiliare trebuie revizuită de către un evaluator independent cel putin o dată la 3 ani.”

26. La articolul 51, literele d), f) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) politicile de creditare ale institutiei de credit cu privire la structura tranzactiei trebuie să stabilească cerinte corespunzătoare referitoare la garantiile corporale în ceea ce priveste valoarea expunerii, capacitatea de valorificare în timp util a garantiei reale, capacitatea de stabilire în mod obiectiv a unui pret sau a unei valori de piată, frecventa cu care valoarea poate fi cunoscută prompt, incluzând o expertiză sau o evaluare profesională, si volatilitatea sau o aproximare a volatilitătii valorii garantiei reale;

f) institutiile de credit trebuie să aibă dreptul de a inspecta fizic bunul adus în garantie; institutiile de credit trebuie să dispună de politici si proceduri care să prevadă exercitarea de către ele a acestui drept;

g) institutiile de credit trebuie să dispună de proceduri de monitorizare a faptului că bunul acceptat ca protectie este asigurat în mod corespunzător împotriva daunelor.”

27. La articolul 52, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) locatorul realizează o administrare riguroasă a riscului în ceea ce priveste utilizarea activului dat în leasing, vechimea si durata planificată de utilizare ale acestuia, incluzând monitorizarea corespunzătoare a valorii bunului;”.

28. La articolul 54, partea introductivă si literele a), d) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 54. - Pentru ca politele de asigurare de viată gajate în favoarea institutiei de credit împrumutătoare să fie recunoscute, trebuie îndeplinite toate conditiile următoare:

a) societatea care furnizează asigurarea de viată face obiectul Directivei 2002/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viată si al Directivei 2001/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 martie 2001 privind reorganizarea si lichidarea întreprinderilor de asigurare sau este supravegheată de o autoritate competentă a unui stat tert care aplică aranjamente de reglementare si supraveghere cel putin echivalente celor aplicate în Comunitate;

d) valoarea de răscumpărare este declarată de societatea care furnizează asigurarea de viată si nu poate fi redusă;

e) institutia de credit împrumutătoare are dreptul de a rezilia polita si de a primi valoarea de răscumpărare în cazul în care debitorul se află în stare de nerambursare;”.

29. La articolul 54, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) si j), cu următorul cuprins:

,,i) valoarea de răscumpărare trebuie plătită în timp util la cerere;

j) valoarea de răscumpărare nu poate fi solicitată fără acordul institutiei de credit.”

30. La articolul 55 alineatul (1), partea introductivă si punctele (ii) si (iii) ale literei c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 55. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 56, pentru ca protectia creditului decurgând dintr-o garantie personală sau dintr-un instrument financiar derivat de credit să fie recunoscută următoarele cerinte trebuie îndeplinite:

(ii) ar creste costul efectiv al protectiei ca rezultat al deteriorării calitătii creditului aferente expunerii acoperite; (iii) ar putea exonera furnizorul de protectie de obligatia de a plăti în timp util, în cazul în care debitorul initial nu efectuează vreo plată datorată; sau”.

31. La articolul 56 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) o bancă multilaterală de dezvoltare sau o organizatie internatională căreia, potrivit sau în temeiul prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, i se aplică pondere de risc de 0%.”

32. La articolul 56 alineatul (2), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) acoperirea este robustă si nimic din datele istorice nu sugerează faptul că protectia dată de contragarantie este mai putin decât echivalentă în mod efectiv celei aferente unei garantii directe furnizate de entitatea în cauză.”

33. La articolul 57, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) în caz de neîndeplinire culpabilă a obligatiilor contractuale si/sau orice eveniment de credit prevăzut si/sau neplată de către contrapartidă, institutia de credit împrumutătoare trebuie să aibă dreptul să se îndrepte, în timp util, împotriva garantului pentru orice sume datorate aferente creantei pentru care este furnizată protectia. Efectuarea plătii de către garant nu trebuie să fie conditionată de obligatia institutiei de credit împrumutătoare de a se îndrepta în prealabil împotriva debitorului. În cazul protectiei nefinantate a creditului furnizate pentru credite garantate cu ipoteci pe proprietăti imobiliare locative, cerintele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. c) pct. (iii) si în prezentul articol trebuie îndeplinite doar în timpul a 24 de luni;”.

34. La articolul 61 litera c), punctul (iii) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(iii) instrumente financiare derivate de credit de tipul nth to default, protectia obtinută este eligibilă în acest cadru numai dacă a fost obtinută si protectie eligibilă pentru starea de nerambursare (n-1) sau dacă s-a înregistrat deja starea de nerambursare în legătură cu (n-1) dintre activele din portofoliu. În acest caz, tratamentul trebuie aplicat acelui activ din portofoliu care are cea mai mică valoare ponderată la risc a expunerii;”.

35. Articolul 62 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 62. - Cu respectarea prevederilor cap. V-VII, în cazul în care prevederile cap. II si III sunt îndeplinite, calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor potrivit Regulamentului BNR- CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor si al valorilor pierderilor asteptate potrivit Regulamentului BNR- CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, pot fi modificate în conformitate cu prevederile prezentului capitol.”

36. Articolul 66 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 66. - Pentru expunerile ce fac obiectul unui acord cadru de compensare eligibil pentru tranzactii de răscumpărare si/sau operatiuni de dare sau luare cu împrumut de titluri sau mărfuri si/sau alte operatiuni ajustate la conditiile pietei, valoarea expunerii ajustată integral (E*) se determină, în conditiile utilizării abordării bazate pe ajustări de volatilitate reglementate sau a

abordării bazate pe estimări proprii ale ajustărilor de volatilitate, potrivit prevederilor art. 67-71.”

37. La articolul 67, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 67. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 73-80, la determinarea valorii expunerii ajustate integral (E*) pentru expunerile prevăzute la art. 66, ajustările de volatilitate ce trebuie aplicate se calculează utilizând fie abordarea bazată pe ajustări de volatilitate reglementate, fie abordarea bazată pe estimări proprii ale ajustărilor de volatilitate, asa cum sunt acestea prevăzute la art. 89-119, pentru metoda extinsă a garantiilor financiare.”

38. Articolul 68 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 68. - (1) Pozitia netă pe fiecare categorie de titluri sau pe fiecare marfă va fi determinată prin scăderea din valoarea totală a titlurilor sau a mărfurilor din categoria respectivă, date cu împrumut, vândute sau livrate în baza unui acord-cadru de compensare, a valorii totale a titlurilor din aceeasi categorie sau a mărfurilor respective luate cu împrumut, achizitionate sau primite în baza acordului.

(2) Pentru scopurile alin. (1), categorie de titluri înseamnă titluri emise de aceeasi entitate, având aceeasi dată de emisiune si aceeasi scadentă, care se supun acelorasi clauze contractuale si au aceeasi perioadă de detinere potrivit prevederilor art. 93-118.”

39. Articolul 72 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 72. - Utilizarea abordării bazate pe modele interne în scopul calculului valorii expunerii ajustate integral (E*) trebuie să se realizeze cu respectarea prevederilor art. 73-80.”

40. La articolul 73, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Cu aprobarea Băncii Nationale a României, institutiile de credit pot utiliza propriile modele interne si pentru tranzactiile de creditare în marjă, dacă acestea sunt acoperite de un acord-cadru de compensare bilaterală care îndeplineste cerintele prezentate în cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 20/25/2006, cu modificările si completările ulterioare.”

41. La articolul 75, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Institutiile de credit care nu au primit din partea Băncii Nationale a României aprobarea de a utiliza un astfel de model potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările si completările ulterioare, pot solicita aprobarea utilizării unui model intern de cuantificare a riscului pentru scopurile art. 72.”

42. La articolul 76, partea introductivă si literele a), b) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 76. - Aprobarea la care se face referire la art. 75 va fi acordată numai dacă institutia de credit demonstrează Băncii Nationale a României că sistemul implementat pentru administrarea riscurilor rezultate din tranzactiile si operatiunile acoperite de acordul-cadru de compensare este solid din punct de vedere conceptual si implementat cu integritate si, îndeosebi, că următoarele standarde calitative sunt îndeplinite:

a) modelul intern de cuantificare a riscurilor utilizat pentru determinarea volatilitătii potentiale a preturilor pentru tranzactii si operatiuni face parte integrantă din procesul zilnic de administrare a riscurilor si serveste ca bază pentru raportarea expunerilor la risc către organele cu functie de conducere ale institutiei de credit;


b) institutia de credit dispune de o unitate de control al riscurilor, independentă de unitătile ce desfăsoară activităti de tranzactionare si care raportează direct organelor cu functie de conducere. Unitatea în cauză trebuie să fie responsabilă cu configurarea si implementarea sistemului de administrare a riscurilor al institutiei de credit. Aceasta trebuie să producă si să analizeze rapoarte zilnice asupra rezultatelor produse de modelul de cuantificare a riscurilor si asupra măsurilor adecvate ce trebuie luate cu privire la limitele aferente unei pozitii;

g) institutia de credit derulează în mod frecvent un program riguros de simulare a conditiilor de criză, iar rezultatele acestor teste sunt examinate de către organele cu functie de conducere si sunt reflectate în politicile si în limitele pe care acestea le stabilesc;”.

43. La articolul 78, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Institutiile de credit pot utiliza corelatii empirice în cadrul categoriilor de riscuri si între categoriile de riscuri, dacă Banca Natională a României este convinsă că sistemul folosit de institutia de credit pentru cuantificarea corelatiilor este solid si implementat cu integritate.”

44. La articolul 81, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Pentru scopurile art. 5 din Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, valoarea expunerii ajustată integral E* determinată potrivit art. 67-80 este considerată valoarea expunerii pentru expunerea fată de contrapartidă, ce rezultă din tranzactiile si operatiunile acoperite de acordul-cadru de compensare.

(3) Pentru scopurile prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, valoarea expunerii ajustată integral E* determinată potrivit art. 67-80 este considerată valoarea expunerii pentru expunerea fată de contrapartidă, ce rezultă din tranzactiile si operatiunile acoperite de acordul-cadru de compensare.”

45. La articolul 83, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) O institutie de credit nu poate utiliza simultan metoda simplă a garantiilor financiare si metoda extinsă a garantiilor financiare decât pentru scopurile art. 133 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 8 si 30 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare; institutiile de credit trebuie să demonstreze Băncii Nationale a României că această aplicare cu caracter exceptional a ambelor metode nu este utilizată selectiv cu scopul de a obtine cerinte minime de capital reduse si nu conduce la arbitraj de reglementare.”

46. Articolul 84 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 84. - Potrivit metodei simple a garantiilor financiare, garantiei financiare recunoscute ca eligibilă pentru diminuarea riscului de credit i se atribuie o valoare egală cu valoarea sa de piată, determinată în conformitate cu prevederile art. 36.”

47. La articolul 85, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 85. - (1) Ponderea de risc care ar fi aplicată potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, dacă institutia de credit împrumutătoare ar fi avut o expunere directă la instrumentul ce constituie garantie financiară, se aplică acelor părti ale valorilor expunerilor garantate cu valoarea de piată a garantiei financiare recunoscute. În acest scop, valoarea expunerii pentru un element din afara bilantului prevăzut de anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, este de 100% din valoarea acesteia, si nu valoarea expunerii indicată în art. 3 alin. (1) si (2) din regulamentul mentionat.”

48. La articolul 85, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Ponderea de risc corespunzătoare părtii garantate este de cel putin 20%, cu exceptiile prevăzute la art. 86-88.

(3) Părtii rămase a valorii expunerii i se aplică ponderea de risc care s-ar aplica unei expuneri negarantate fată de contrapartidă potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare.”

49. La articolul 87 alineatul (3), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) titlurile de creantă emise de organizatii internationale cărora, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, li se aplică o pondere de risc de 0%.”

50. Articolul 90 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 90. - Cu respectarea tratamentului pentru neconcordantele de monede în cazul tranzactiilor pe piete nereglementate (OTC) cu instrumente financiare derivate prevăzut la art. 91, în cazul în care garantia financiară este exprimată într-o monedă diferită de cea în care este exprimată expunerea-suport, o ajustare care să reflecte volatilitatea monedei trebuie adăugată la ajustarea de volatilitate corespunzătoare garantiei financiare în conformitate cu prevederile art. 93-118.”

51. Articolul 91 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 91. - În cazul tranzactiilor pe piete nereglementate (OTC) cu instrumente financiare derivate acoperite de acorduri de compensare recunoscute de către Banca Natională a României conform prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 20/25/2006, cu modificările si completările ulterioare, în cazul în care există o neconcordantă între moneda în care este exprimată garantia financiară si moneda de decontare, trebuie aplicată o ajustare de volatilitate care să reflecte volatilitatea monedei. Indiferent de numărul monedelor implicate în tranzactiile acoperite de acordul de compensare, nu se aplică decât o singură ajustare de volatilitate.”

52. La articolul 92, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Valoarea ajustată în functie de volatilitate a expunerii care se ia în considerare se calculează după cum urmează:

EVA= E × (1+HE) si, în cazul tranzactiilor pe piete nereglementate (OTC) cu instrumente financiare derivate, Eva - E, unde:

- EVA este valoarea ajustată în functie de volatilitate a expunerii;

- E este valoarea expunerii asa cum ar fi aceasta determinată în urma aplicării prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau ale Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, după caz, dacă expunerea nu ar fi fost garantată;


- HE este ajustarea de volatilitate corespunzătoare expunerii (E), determinată conform art. 93-118.

(3) Valoarea expunerii ajustată integral, care tine cont atât de volatilitate, cât si de efectele de diminuare a riscului ale garantiei financiare, se calculează astfel:

E* = max{0, [EVA - CVAm]},

 unde:

- Cvam este Cva ajustată suplimentar pentru a tine cont de orice decalaj de scadentă, conform prevederilor cap. V;

- E* este valoarea expunerii ajustată integral, care ia în considerare volatilitatea si efectele de diminuare a riscului ale garantiei financiare.”

53. La articolul 92, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Pentru institutiile de credit care calculează valorile ponderate la risc ale expunerilor conform Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, valoarea expunerii pentru un element din afara bilantului prevăzut de anexa la acelasi regulament este de 100% din valoarea acesteia, si nu valoarea expunerii indicată la art. 3 alin. (1) si (2) din respectivul regulament.”

54. La articolul 92, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Pentru institutiile de credit care calculează valorile ponderate la risc ale expunerilor conform Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, valoarea expunerii pentru elementele prevăzute de art. 108-110 din regulamentul mentionat se calculează utilizând un factor de conversie de 100%, si nu factorii de conversie sau procentele prevăzute de respectivele dispozitii.”

55. La articolul 95, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) pentru alte operatiuni ajustate la conditiile pietei, perioada de detinere este de 10 zile lucrătoare.”

56. Articolul 96 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 96. - În cadrul tabelelor 1-4 la care se face referire în art. 94 si în cadrul art. 97-99, nivelul scalei de evaluare a calitătii creditului cu care ratingul unui titlu de creantă corespunde reprezintă nivelul scalei de evaluare a calitătii creditului cu care ratingul corespunde sub prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare. Pentru scopul prezentului articol se aplică si prevederile art. 19.”

57. La articolul 98, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 98. - (1) Pentru titlurile de participare eligibile în organismele de plasament colectiv, ajustarea de volatilitate este media ponderată a ajustărilor de volatilitate care s-ar aplica, luând în considerare perioada de detinere aferentă tranzactiei în conformitate cu art. 95, activelor în care fondul a investit.”

58. Articolul 99 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 99. - Pentru titlurile de creantă emise de institutii care nu au ratinguri si care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 17, ajustările de volatilitate sunt aceleasi ca cele pentru titlurile emise de institutii sau societăti cu un rating extern ce corespunde cu nivelul 2 sau 3 al scalei de evaluare a calitătii creditului.”

59. Articolul 101 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 101. - În cazul titlurilor de creantă care beneficiază de un rating eligibil echivalent sau superior ratingului aferent unei

investitii cu risc scăzut (investment grade), Banca Natională a României permite institutiilor de credit să calculeze o estimare a volatilitătii pentru fiecare categorie de titluri.”

60. Articolul 103 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 103. - În cazul titlurilor de creantă care beneficiază de un rating eligibil inferior ratingului aferent unei investitii cu risc scăzut (investment grade), precum si în cazul altor garantii financiare eligibile, ajustările de volatilitate trebuie calculate pentru fiecare element în parte.”

61. Articolul 107 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 107. - (1) Pentru tranzactiile de creditare garantate, perioada de detinere este de 20 de zile lucrătoare.

(2) Pentru tranzactiile de răscumpărare (cu exceptia celor care presupun transferul de mărfuri sau de drepturi garantate referitoare la proprietatea mărfurilor) si pentru operatiunile de dare ori luare cu împrumut de titluri, perioada de detinere este de 5 zile lucrătoare, iar pentru alte operatiuni ajustate la conditiile pietei, perioada de detinere este de 10 zile lucrătoare.”

62. Articolul 108 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 108. - Institutiile de credit pot utiliza valori ale ajustărilor de volatilitate calculate pe baza unor perioade de detinere mai lungi sau mai scurte, modificate în sensul măririi ori diminuării în functie de perioada de detinere stabilită la art. 107 pentru tipul de tranzactie respectiv, folosind următoarea formulă:

HM = HN x TM/TN,

unde:

- TM este perioada de detinere relevantă;

- HM este ajustarea de volatilitate corespunzătoare perioadei de detinere TM;

- HN este ajustarea de volatilitate calculată pe baza perioadei de detinere utilizate de institutia de credit, TN .”

63. Articolul 112 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 112. - Estimările de volatilitate trebuie să fie utilizate de către institutiile de credit în procesul zilnic de administrare a riscurilor, inclusiv în legătură cu limitele interne pentru expuneri.”

64. Articolul 114 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 114. - Institutia de credit trebuie să dispună de proceduri pentru monitorizarea si asigurarea conformitătii cu un set formalizat de politici si controale pentru operarea sistemului pentru estimarea ajustărilor de volatilitate si pentru integrarea acestor estimări în procesul de administrare a riscurilor.”

65. Articolul 115 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 115. - (1) în cadrul procesului de audit intern al institutiei de credit trebuie realizată cu regularitate o examinare independentă a sistemului pentru estimarea ajustărilor de volatilitate ale institutiei de credit.

(2) O examinare a sistemului global pentru estimarea ajustărilor de volatilitate si pentru integrarea acestor ajustări în procesul de administrare a riscurilor trebuie realizată cel putin o dată pe an si trebuie să abordeze în mod expres cel putin următoarele aspecte:


a) integrarea ajustărilor de volatilitate estimate în administrarea zilnică a riscurilor;

b) validarea oricărei modificări semnificative în procesul de estimare a ajustărilor de volatilitate;

c) verificarea coerentei, a caracterului oportun si a fiabilitătii surselor de date utilizate pentru operarea sistemului pentru estimarea ajustărilor de volatilitate, incluzând independenta acestor surse de date; si

d) acuratetea si adecvarea ipotezelor aferente volatilitătii.”

66. La articolul 117, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Posibilitatea prevăzută la alin. (1) nu este disponibilă institutiilor de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne prevăzută la art. 73-80.”

67. La articolul 117 alineatul (3), literele a) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) entitătile mentionate la art. 14 lit. b), fată de care expunerilor li se aplică o pondere de risc de 0% potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare;

c) alte societăti financiare (inclusiv societătile de asigurări), fată de care expunerilor li se aplică o pondere de risc de 20% potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau fată de care expunerile, în cazul institutiilor de credit care calculează valorile ponderate la risc ale expunerilor si valorile pierderilor asteptate potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, nu au un rating eligibil, dar sunt evaluate intern ca având o probabilitate de nerambursare echivalentă celei asociate ratingurilor ce corespund cel putin nivelului 2 al scalei de evaluare a calitătii creditului potrivit regulilor de ponderare a expunerilor fată de societăti conform Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare;”.

68. La articolul 119, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în cazul utilizării abordării standard, E*, determinată potrivit art. 92, se consideră ca fiind valoarea expunerii pentru scopurile art. 5 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19//2006, cu modificările si completările ulterioare. Pentru elementele din afara bilantului prevăzute de anexa la acelasi regulament, E* este valoarea la care se aplică procentele prevăzute de regulamentul mentionat la art. 3 alin. (1) pentru a obtine valoarea expunerii.”

69. La articolul 121, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 121. - (1) Proprietatea imobiliară trebuie evaluată de către un evaluator independent la valoarea de piată sau la o valoare mai mică decât aceasta. În cazul în care sunt stabilite, prin legi sau reglementări, criterii riguroase de evaluare a valorii de garantare a creditului ipotecar, proprietatea poate fi evaluată de evaluatorul independent la o valoare mai mică sau egală cu valoarea de garantare a creditului ipotecar.”

70. La articolul 125, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Dacă raportul dintre valoarea garantiei reale (C) si valoarea expunerii (E) este inferior pragului C* (nivelul minim de acoperire cu o garantie reală, pentru o anumită expunere), prezentat în tabelul nr. 5, valoarea LGD* va fi cea prevăzută pentru LGD (pierderea în caz de nerambursare) de Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru expuneri negarantate fată de contrapartidă. În acest scop, valoarea expunerii elementelor mentionate în art. 108-110 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, se calculează folosind un factor de conversie sau un procent de 100%, si nu factorii de conversie sau procentele indicate în articolele respective.”

71. Articolul 127 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 127. - În situatiile în care autoritătile competente ale unui stat membru permit institutiilor de credit pe care le supraveghează să atribuie, în anumite conditii, ca alternativă la tratamentul prevăzut la art. 125 si 126, o pondere de risc de 50% acelei părti de expunere integral garantate cu proprietăti imobiliare locative sau comerciale situate pe teritoriul acelui stat membru, Banca Natională a României poate autoriza institutiile de credit din România să aplice ponderea de risc de 50% în cazul expunerilor garantate cu proprietăti imobiliare locative sau comerciale situate pe teritoriul acelui stat membru, cu respectarea acelorasi conditii care se aplică în statul membru respectiv.”

72. Articolul 130 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 130. - (1) în conditiile îndeplinirii cerintelor prevăzute la art. 54, părtii de expunere garantate de valoarea de răscumpărare curentă a protectiei creditului care se înscrie în conditiile prevăzute la art. 26 alin. (2):

a) i se aplică ponderile de risc indicate la alin. (3), dacă expunerea este supusă prevederilor Regulamentului BNR- CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare; sau

b) i se atribuie o LGD (pierdere în caz de nerambursare) de 40%, dacă expunerea este supusă prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, dar nu propriilor estimări ale LGD (pierderea în caz de nerambursare) ale institutiei de credit.

(2) în cazul unei neconcordante de devize, valoarea de răscumpărare curentă se reduce conform art. 133, valoarea protectiei creditului fiind valoarea de răscumpărare curentă a politei de asigurare de viată.

(3) Pentru scopurile alin. (1) lit. (a), următoarele ponderi de risc se atribuie pe baza ponderii de risc atribuite unei expuneri de rang prioritar negarantate fată de societatea care furnizează asigurarea de viată:

a) o pondere de risc de 20% în cazul în care expunerii de rang prioritar negarantate fată de societatea care furnizează asigurarea de viată i se aplică o pondere de risc de 20%;

b) o pondere de risc de 35% în cazul în care expunerii de rang prioritar negarantate fată de societatea care furnizează asigurarea de viată i se atribuie o pondere de risc de 50%;

c) o pondere de risc de 70% în cazul în care expunerii de rang prioritar negarantate fată de societatea care furnizează asigurarea de viată i se atribuie o pondere de risc de 100%;


d) o pondere de risc de 150% în cazul în care expunerii de rang prioritar negarantate fată de societatea care furnizează asigurarea de viată i se atribuie o pondere de risc de 150%.”

73. Articolul 135 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 135. - În cazul în care institutia de credit transferă o parte a riscului aferent unui credit în cadrul uneia sau mai multor transe, se vor aplica regulile stabilite prin art. 3-13 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare. Pragurile de semnificativitate ale plătilor, praguri sub nivelul cărora nu se va face nicio plată în cazul unei pierderi, sunt considerate ca fiind echivalente cu pozitii păstrate care suportă primele pierderea (first loss positions) si ca dând nastere unui transfer de risc segmentat pe transe.”

74. Articolul 136 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 136. - Pentru scopurile art. 5 din Regulamentul BNR- CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, g este ponderea de risc ce se atribuie unei expuneri a cărei valoare (E) este protejată integral cu protectie nefinantată (Ga), unde:

- E este valoarea expunerii în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare; în acest scop, valoarea expunerii pentru un element din afara bilantului prevăzut de anexa la acelasi regulament este de 100% din valoarea acesteia, si nu valoarea expunerii indicată la art. 3 alin. (1) si (2) din respectivul regulament;

- g este ponderea de risc a expunerilor fată de furnizorul de protectie în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare; si

- GA este valoarea lui G* asa cum a fost aceasta calculată conform art. 133, ajustată în continuare pentru orice decalaj de scadentă potrivit prevederilor cap. V”

75. La articolul 137 alineatul (2), definitia lui E se modifică si va avea următorul cuprins:

“- E este valoarea expunerii în conformitate cu art. 3 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare. În acest scop, valoarea expunerii pentru un element din afara bilantului prevăzut de anexa la regulamentul mentionat este de 100% din valoarea acesteia, si nu valoarea expunerii indicată la art. 3 alin. (1) si (2) din respectivul regulament;”.

76. Articolul 139 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 139. - (1) Pentru partea garantată a valorii expunerii (E) (având în vedere valoarea ajustată a protectiei creditului GA), probabilitatea de nerambursare (PD) pentru scopurile cap. III din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, poate fi probabilitatea de nerambursare a furnizorului de protectie sau o probabilitate de nerambursare situată între cea a împrumutatului si cea a garantului, dacă o substituire integrală nu este considerată justificată.

(2) în cazul expunerilor subordonate si protectiei nefinantate cu rang prioritar, valoarea LGD (pierderea în caz de nerambursare) care se aplică pentru scopurile cap. III din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, poate fi cea asociată unei creante cu rang prioritar.”

77. Articolul 140 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 140. - Pentru orice parte negarantată a valorii expunerii (E), probabilitatea de nerambursare (PD) este cea aferentă împrumutatului, iar pierderea în caz de nerambursare (LGD) este cea aferentă expunerii-suport.”

78. Articolul 141 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 141. - (1) GA este valoarea lui G* asa cum este aceasta calculată conform art. 133, ajustată în continuare pentru orice decalaj de scadentă conform prevederilor cap. V.

(2) Eeste valoarea expunerii în conformitate cu prevederile cap. IV din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare; pentru acest scop, valoarea expunerii pentru elementele prevăzute de art. 108-110 din regulamentul mentionat se calculează folosind un factor de conversie sau un procent de 100%, si nu factorii de conversie sau procentele indicate în articolele respective.”

79. La articolul 151, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 151. - (1) în cazul în care protectia creditului obtinută de o institutie de credit pentru un ansamblu de expuneri prevede că prima nerambursare care survine în cadrul respectivului ansamblu declansează plata si că acest eveniment de credit conduce la încetarea contractului, institutia de credit poate să modifice, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, calculul valorii ponderate la risc si, dacă este cazul, al pierderii asteptate pentru expunerea care, în absenta protectiei creditului, ar avea cea mai mică valoare ponderată la risc potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau, după caz, ale Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare.”

80. Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică si va avea următorul cuprins:

“Prezentul regulament transpune prevederile art. 4 pct. (30)-(32), (35) si (47), ale art. 91-93 si ale anexei nr. VIII la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitătii institutiilor de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177 din 30 iunie 2006.”

Art. II. - Art. I pct. 13, 14, 28, 29, 31, 45, 47, 53, 70-72 si 74-78 intră în vigoare la data de 31 decembrie 2010.

 

Prezentul regulament transpune prevederile art. 1 paragrafele 6-8 din Directiva 2009/83/CE a Comisiei din 27 iulie 2009 de modificare a unor anexe la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 196 din 28 iulie 2009.

 


BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 16 din 30 septembrie 2010

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 72 din 8 octombrie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/15/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului

Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate,

al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă

 

Având în vedere dispozitiile art. 126, 134, 278, art. 340 alin. (1), art. 384, 385 si ale art. 421 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale prevederilor art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/15/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/114/2006, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/114/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 si 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Gabriela Anghelache

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 17/15/2010

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor

Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare

derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor

cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă

 

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/114/2006, publicat în Monitorul Oficial al


României, Partea I, nr. 1.034 si 1.034 bis din 27 decembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Expresiile «risc operational» si «formalizare» au semnificatiile prevăzute de Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru riscul operational ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare.”

2. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Expresiile «institutie externă de evaluare a creditului» si «institutie externă de evaluare a creditului eligibilă» au semnificatiile prevăzute de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, cu modificările si completările ulterioare.”

3. La articolul 2 alineatul (5) punctul 5, după teza a 2-a se introduce o nouă teză, teza a 3-a, cu următorul cuprins:

“Pentru scopurile Metodei modelului intern, descrisă în cap. VI, toate seturile de compensare cu aceeasi contrapartidă pot fi tratate ca un singur set de compensare dacă, la estimarea expunerii asteptate, valorile de piată simulate negative ale seturilor de compensare individuale sunt stabilite la zero.”

4. La articolul 2 alineatul (5), după punctul 31 se introduc trei noi puncte, punctele 32-34, cu următorul cuprins:

“32. Structura de conducere reprezintă organele de administrare si de conducere ale unei institutii de credit stabilite potrivit actelor constitutive, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, care asigură îndeplinirea functiei de supraveghere si a functiei de conducere în cadrul institutiei de credit.

33. Functia de supraveghere reprezintă ansamblul atributiilor de supraveghere/control exercitate asupra organelor cu functie de conducere, care revin consiliului de administratie, în cadrul sistemului unitar de administrare, si consiliului de supraveghere, în cadrul sistemului dualist de administrare.

34. Functie de conducere reprezintă ansamblul atributiilor structurii de conducere reprezentate de directori, în cadrul sistemului unitar de administrare, si de către directorat, în cadrul sistemului dualist de administrare.”

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) în situatia în care o institutie de credit este cumpărător de protectie prin intermediul unor instrumente financiare derivate de credit în vederea acoperirii unei expuneri din afara portofoliului de tranzactionare sau a unei expuneri la riscul de credit al contrapartidei, aceasta poate calcula cerinta de capital pentru activul acoperit potrivit art. 132-141 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, cu modificările si completările ulterioare, sau, cu aprobarea Băncii Nationale a României, în conformitate cu art. 34 ori cu art. 211-219 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările si completările ulterioare. În aceste situatii si dacă nu se face uz de optiunea prevăzută în pct. 11 teza a 2-a din anexa nr. II la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare, valoarea expunerii la riscul de credit al contrapartidei aferent acestor instrumente financiare derivate de credit este zero.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), pentru scopurile calculării cerintelor de capital pentru riscul de credit al contrapartidei, institutia de credit poate alege să includă în mod consecvent toate instrumentele financiare derivate de credit neincluse în portofoliul de tranzactionare si cumpărate ca protectie în vederea acoperirii unei expuneri din afara portofoliului de tranzactionare sau a unei expuneri la riscul de credit al contrapartidei, în cazurile în care protectia creditului este recunoscută, după caz, potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, Regulamentului BNR-CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare sau ale prezentului regulament.”

6. Articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Există un singur set de acoperire a riscului pentru fiecare emitent al unui titlu de creantă de referintă, suport al unui instrument de tip credit default swap. Un instrument de tip nth to default basket credit default swap trebuie tratat după cum urmează:

a) dimensiunea unei pozitii de risc pe un titlu de creantă de referintă dintr-un cos suport al unui instrument de tip nth to default credit default swap este produsul dintre valoarea notională efectivă a titlului de creantă de referintă si durata modificată a instrumentului financiar derivat de tip nth to default în legătură cu o modificare a marjei de credit (credit spread) a titlului de creantă de referintă;

b) există un singur set de acoperire a riscului pentru fiecare titlu de creantă de referintă dintr-un cos suport al unui instrument de tip nth to default credit default swap dat; pozitiile de risc care rezultă din instrumente de tip nth to default credit default swap diferite nu trebuie incluse în acelasi set de acoperire a riscului;

c) multiplicatorul aferent riscului de credit al contrapartidei aplicabil fiecărui set de acoperire a riscului creat pentru unul dintre titlurile de creantă de referintă ale unui instrument financiar derivat de tip nth to default este 0,3%, în cazul titlurilor de creantă de referintă cu o evaluare a creditului furnizată de o institutie externă de evaluare a creditului recunoscută ca eligibilă, evaluare care să corespundă unui nivel al scalei de evaluare a calitătii creditului situat în intervalul 1-3 si, respectiv, 0,6%, în cazul altor titluri de creantă.”

7. La articolul 34, alineatul (4) se abrogă.

8. La articolul 49 alineatul (3), litera (c) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(c) să raporteze direct organelor cu functie de conducere ale institutiei de credit.”

9. Articolul 52 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 52. - (1) Structura de conducere a institutiei de credit trebuie să fie implicată activ în procesul de control al riscului de credit al contrapartidei si trebuie să îl considere un aspect esential al activitătii, căruia trebuie să îi fie alocate resurse semnificative.

(2) Organele cu functie de conducere trebuie să cunoască limitele si ipotezele aferente modelului utilizat, precum si impactul pe care acestea pot să îl aibă asupra fiabilitătii rezultatelor.

(3) Organele cu functie de conducere trebuie să tină cont, de asemenea, de incertitudinile aferente conditiilor de piată si de problemele operationale si să aibă cunostintă de modul în care acestea sunt integrate în model.”


10. La articolul 54, teza a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

“Limitele de creditare si de tranzactionare trebuie să se coreleze cu modelul institutiei de credit de cuantificare a riscului într-o manieră coerentă în timp si care să fie bine înteleasă de către administratorii de credite, de către personalul care tranzactionează si de către organele cu functie de conducere.”

11. La articolul 56, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Rezultatele acestor simulări de criză trebuie să fie examinate periodic de către organele cu functie de conducere si să se reflecte în politicile si în limitele privind riscul de credit al contrapartidei, stabilite de către structura de conducere.”

12. La articolul 58, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) integritatea sistemului de informare a structurii de conducere;”.

13. La articolul 87 tabelul 6, titlul coloanei “Contracte pe cursul de schimb” se modifică si va avea următorul cuprins: “Contracte pe cursul de schimb si pe aur”.

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 31 decembrie 2010.

 

Prezentul regulament transpune prevederile art. 1 pct. 39 din Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2007/64/CE în ceea ce priveste băncile afiliate institutiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementările privind supravegherea, precum si gestionarea crizelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 17 noiembrie 2009.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală si pe portiuni a căilor navigabile interioare ale României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 4 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la nr. crt. 2.9, în loc de:

 

“2.9.

Canal Mila 34

De la Mm 34 până la confluenta cu bratul Chilia”

 

se va citi:

“2.9.

Canal Mila 36

De la Mm 36 până la confluenta cu bratul Chilia”

 

La Decretul nr. 905/2010 privind conferirea unor ordine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 16 septembrie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 5 prima liniută, în loc de: “- domnului Gabriel Gheorghe Sicoe ...”se va citi: “- domnului Gabriel Gherasim Sicoe...”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.