MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 200/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 200         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 martie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

44. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

362. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

209. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al judetului Iasi si în administrarea Consiliului Judetean lasi, respectiv darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publica a statului

 

210. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul public al judetului Iasi si în administrarea Consiliului Judetean Iasi, respectiv darea în administrarea Serviciului Român de Informatii a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 

211. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

221. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2008 pentru aprobarea participării României la Expozitia Mondială 2010 „Un Oras Mai Bun, O Viată Mai Bună", Shanghai, China

 

222. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2009

 

223. - Hotărâre privind revocarea si numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

70. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind pescuitul reproducătorilor vii de sturioni în vederea folosirii acestora în scopul reproducerii artificiale pentru obtinerea de puiet pentru acvacultura si popularea de sustinere a bazinelor piscicole naturale

 

258. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

1. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate

 

2. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului National al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 24/2009 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80 din 24 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 30 iunie 2009, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, litera d) a alineatului (3) al articolului 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) compensatie - suma pe care Fondul o plăteste fiecărui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, indiferent de numărul acestora, în limita plafonului de garantare si în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă;".

2. La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În situatia prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) Banca Natională a României poate institui măsura de administrare specială a institutiei de credit în cauză, prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, fiind aplicate în mod corespunzător."

3. La articolul I punctul 7, după alineatul (4) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru depozitele constituite în alte valute decât cele pentru care Banca Natională a României comunică cursurile de schimb valutar, echivalentul în lei al sumelor în valută care se iau în considerare la determinarea compensatiilor se calculează pe baza ultimului curs de schimb practicat de institutia de credit în cauză pentru valuta respectivă, anterior datei la care depozitele au devenit indisponibile."

4. La articolul I punctul 8, alineatul (5) al articolului 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Dacă un deponent garantat se află sub urmărire penală pentru infractiunea de spălare a banilor sau pentru o infractiune legată de spălarea banilor, la solicitarea organelor abilitate legal, Fondul suspendă plata compensatiei până la data la care primeste dovada scoaterii de sub urmărire penală, a încetării urmăririi penale, a achitării sau, după caz, a încetării procesului penal referitor la dosarul în cauză."

5. La articolul I punctul 9, alineatul (2) al articolului 61 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la sfârsitul fiecărui semestru, institutiile de credit participante raportează Fondului informatiile prevăzute la alin. (1), pe structura stabilită în reglementările emise de acesta."

6. La articolul I punctul 9, după alineatul (2) al articolului 61 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Suplimentar fată de raportările mentionate la alin. (2), Fondul, în exercitarea competentelor sale legale, poate solicita unei institutii de credit participante informatiile prevăzute la alin. (1)."

7. La articolul I punctul 15, alineatul (4) al articolului 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Prima contributie anuală datorată Fondului de către o institutie de credit nou-participantă se va calcula prin înmultirea cotei de 1/365 din contributia determinată conform prevederilor alin. (1) cu numărul de zile ce au trecut de la data obtinerii autorizatiei de functionare de la Banca Natională a României, respectiv de la data acceptării ca participant în cazul sucursalelor din state membre, până la sfârsitul anului. Prin exceptie de la această regulă, institutiile de credit nou-participante la Fond rezultate dintr-un proces de fuziune sau de divizare ori care achizitionează după constituire un portofoliu de depozite plătesc prima contributie anuală determinată conform prevederilor alin. (1). În cazul în care pentru o institutie de credit a fost pronuntată o hotărâre judecătorească de declansare a procedurii falimentului sau a început lichidarea institutiei de credit la initiativa actionarilor/membrilor acesteia potrivit dispozitiilor art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, ori ca urmare a hotărârii Băncii Nationale a României de retragere a autorizatiei, potrivit dispozitiilor art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, baza de calcul al contributiei pentru acel an se stabileste potrivit evidentelor institutiei de credit aferente ultimei zile a trimestrului precedent celui în care a fost pronuntată hotărârea judecătorească de declansare a procedurii falimentului, respectiv în care Banca Natională a României a confirmat încetarea valabilitătii autorizatiei institutiei de credit sau a hotărât retragerea autorizatiei acesteia. Contributia anuală care trebuie plătită se calculează prin înmultirea cotei de 1/365 din contributia determinată prin aplicarea cotei procentuale stabilite potrivit alin. (2) la baza de calcul stabilită în conditiile acestui alineat cu numărul de zile de la începutul anului până la data la care a fost pronuntată hotărârea judecătorească de declansare a procedurii falimentului, respectiv până la data la care Banca Natională a României a confirmat încetarea valabilitătii autorizatiei institutiei de credit sau a hotărât retragerea autorizatiei acesteia. Contributiile datorate si neachitate Fondului de către institutiile de credit intrate în faliment se recuperează de către acesta din averea respectivelor institutii de credit."

8. La articolul I punctul 24, după alineatul (2) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În situatia în care depozitele au devenit indisponibile conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i), a fost instituită măsura administrării speciale si, ulterior, Banca Natională a României a dispus încetarea administrării speciale si reluarea activitătii institutiei de credit sub controlul organelor sale statutare, indisponibilizarea depozitelor încetează de la data la care Banca Natională a României a dispus reluarea activitătii institutiei de credit, aceasta, prin exceptie de la prevederile alin. (1), fiind obligată fată de Fond la plata imediată a sumei corespunzătoare plătilor efectuate de acesta pentru compensarea depozitelor garantate."

9. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu următorul cuprins:

„251. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 25. - Creantele deponentilor, altele decât cele plătite de Fond, vor fi compensate din averea institutiei de credit în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 278/2004.»"

10. La articolul I punctul 28, alineatul (3) al articolului 43 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Informatiile prevăzute la alin. (1) si (2) trebuie să fie disponibile la toate sediile institutiilor de credit, iar prezentarea acestora trebuie să fie formulată clar, fluent si usor de înteles, fără pasaje echivoce, potrivit reglementărilor elaborate de Fond."

11. La articolul I punctul 28, după alineatul (4) al articolului 43 se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

„(5) În scopul aplicării prevederilor alin. (4), la initierea unei relatii de afaceri sau a unei tranzactii ocazionale din care ar rezulta un depozit, institutiile de credit participante trebuie să obtină, de la reprezentantul legal al persoanei juridice sau din alte surse, informatii relevante pentru a putea stabili dacă respectiva persoană juridică se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici si mijlocii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Orice modificări în situatia unei persoane juridice care ar putea conduce la schimbarea încadrării mentionate la alin. (5) trebuie notificate în cel mai scurt timp posibil institutiei de credit de persoana juridică în cauză."

12. La articolul I punctul 29, articolul 44 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - Institutiile de credit participante la Fond nu vor pune la dispozitia deponentilor existenti si potentiali informatii referitoare la alte tipuri de depozite garantate sau la alte limite ale plafonului de garantare a depozitelor decât cele în vigoare conform prezentei ordonante, respectiv cele oferite de schema/schemele de garantare oficial recunoscută/recunoscute la care participă."

13. La articolul I, după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 301, cu următorul cuprins:

„301. Articolul 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 46. - Institutia de credit căreia i s-au aplicat sanctiunile prevăzute la art. 45 nu este exceptată de la plata obligatiilor corespunzătoare pentru exercitiul financiar în cursul căruia i s-au aplicat aceste sanctiuni.»"

14. La articolul I punctul 31, articolul 462 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 462. - (1) Încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1), referitoare la obligatia notificării incapacitătii de rambursare, si/sau ale art. 19 alin. (1), referitoare la obligatia transmiterii informatiilor către Fond, constituie infractiune si se pedepseste cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

(2) Fapta persoanei fizice care detinea atributii în asigurarea îndeplinirii obligatiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) si/sau la art. 19 alin. (1) si care nu Ie-a îndeplinit sau Ie-a îndeplinit defectuos constituie infractiune si se pedepseste cu închisoarea de la o lună la 6 luni sau cu amendă."

15. La articolul I punctul 33, după alineatul (2) al articolului 471 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Până la data de 31 decembrie 2010, termenul prevăzut la art. 61 alin. (2) este de 20 de zile calendaristice."

16. La articolul I, după punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 331, cu următorul cuprins:

„331. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 53, cu următorul cuprins:

«Art. 53. - (1) Orice intentie de modificare a prevederilor privind nivelul plafonului de garantare sau a dispozitiilor anexei cuprinzând lista depozitelor negarantate trebuie notificată Băncii Nationale a României, care informează Comisia Europeană si Comitetul Bancar European referitor la aceste intentii.

(2) Banca Natională a României informează Comisia Europeană si Comitetul Bancar European despre dificultătile întâmpinate de România în cooperarea cu alte state membre pe problema schemelor de garantare a depozitelor.»"

17. La articolul I punctul 34, punctele 11 si 14 din anexă se modifică si vor avea următorul cuprins:

„11. Depozitele la institutia de credit ale companiilor din grupul din care face parte institutia de credit

14. Depozitele întreprinderilor, persoane juridice, care nu intră în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici si mijlocii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare".

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 19 martie 2010.

Nr. 44.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2010.

Nr. 362.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului

Administratiei si Internelor în domeniul public al judetului lasi si în administrarea Consiliului

Judetean lasi, respectiv darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat în comuna Holboca, judetul lasi, identificat potrivit anexei nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul Judetean de Jandarmi lasi, în domeniul public al judetului lasi si în administrarea Consiliului Judetean lasi în vederea realizării proiectului „Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi".

Art. 2. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru Inspectoratul General de Aviatie - Unitatea Specială de Aviatie lasi a unui imobil, situat în municipiul Iasi, judetul Iasi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Judetean lasi nr. 195 din 25 iulie 2006, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 172/2008.

(2) Consiliul Judetean lasi va asigura un drept de servitute pentru imobilul transmis potrivit alin. (1) prin imobilul cu nr. cadastral 16.885/1, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - La finalizarea lucrărilor de construire a aeroportului, pistele de decolare, aterizare, căile de rulare si platformele pentru îmbarcare-debarcare situate pe acestea, precum si terenurile pe care sunt amplasate intră în domeniul public al statului, potrivit legii, fiind încadrabile la pct. I.25 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicasi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 martie 2010.

Nr. 209.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si

Internelor, prin Inspectoratul Judetean de Jandarmi Iasi, în domeniul public al judetului lasi si în administrarea

Consiliului Judetean Iasi

 

Locul unde

este situat

imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Numărul de inventar

si codul de clasificare

conform Hotărârii Guvernului

nr. 1.705/2006

Extravilan, comuna Holboca, judetul Iasi

Statul român si din administrarea Ministerului

Administratiei si Internelor, prin

Inspectoratul Judetean

de Jandarmi Iasi

Judetul lasi

si în administrarea

Consiliului

Judetean Iasi

Suprafata construită -

1.635,09 m2 (12 constructii)

Suprafata terenului - 13,2 ha

Nr. cadastral 1.450

39.532

cod de clasificare:

8.29.10

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui imobil proprietate publică a statului care se dă în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

pentru Inspectoratul General de Aviatie - Unitatea Specială de Aviatie Iasi

 

Locul unde

este situat

imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Intravilan, municipiul lasi,

str. Moara de Vânt nr. 34,

judetul Iasi

Judetul lasi si din administrarea Consiliului Judetean Iasi

Statul român si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

pentru Inspectoratul General

de Aviatie - Unitatea Specială

de Aviatie Iasi

Suprafata terenului - 8,3 ha,

F 4 (4371/1) C.F. specială cu nr. 16.885/2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului

Român de Informatii în domeniul public al judetului lasi si în administrarea Consiliului Judetean

lasi, respectiv darea în administrarea Serviciului Român de Informatii a unui imobil trecut

în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil compus din teren si constructie, situat în comuna Holboca, judetul lasi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul public al judetului lasi si în administrarea Consiliului Judetean lasi, în vederea realizării proiectului „Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi".

Art. 2. - (1) Se aprobă darea în administrarea Serviciului Român de Informatii a unui imobil, situat în comuna Victoria, judetul Iasi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Judetean lasi nr. 88 din 8 martie 2010.

(2) Pentru imobilul prevăzut la alin. (1), Consiliul Judetean Iasi va suporta cheltuielile determinate de relocarea echipamentelor, asigurarea utilitătilor si amenajarea terenului (cheltuielile ocazionate de transport, conectarea la retelele de alimentare cu energie electrică si comunicatii, amenajarea căilor de acces, împrejmuiri etc).

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Serviciul Român de Informatii, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - La finalizarea lucrărilor de construire a aeroportului, pistele de decolare, aterizare, căile de rulare si platformele pentru îmbarcare-debarcare situate pe acestea, precum si terenurile pe care sunt amplasate intră în domeniul public al statului, potrivit legii, fiind încadrabile la pct. I.25 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicasi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George Cristian Maior

 

Bucuresti, 17 martie 2010.

Nr. 210.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în

domeniul public al judetului lasi si în administrarea Consiliului Judetean Iasi

 

Locul unde

este situat

imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Numărul de inventar

si codul de clasificare

conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006

Imobil în extravilan,

comuna Holboca,

judetul Iasi

 

 

Statul român si din administrarea Serviciului Român de Informatii

 

 

Judetul Iasi

si în administrarea

Consiliului Judetean Iasi

 

 

Suprafata construită - 117,85 m2

35.565

cod de clasificare:

8.29.11

Suprafata terenului - 600 m2

35.566

cod de clasificare:

8.29.11

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui imobil proprietate publică a statului care se dă în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

Locul unde

este situat

imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Intravilan satul Sculeni, comuna Victoria, judetul Iasi

Judetul lasi si din administrarea Consiliului Judetean Iasi

Statul român si în administrarea Serviciului Român de Informatii

Suprafata terenului - 1.706 m2

Nr. cadastral 313/2

C.F.nr. 60.133

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului

Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) si al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Datele de identificare si valoarea de inventar ale bunului imobil înscris în domeniul public al statului, pozitia M.F.P. nr. 102.023, cod de clasificare nr. 8.29.10, din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

1. la coloana 4 „Descriere tehnică (pe scurt)": „suprafată de teren - 111.707 mp";

2. la coloana 8 „Valoarea de inventar (în lei)": „580.989,34 lei".

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului si având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Mihail Grigore Sturza" al Judetului Iasi în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu, judetul Iasi, pentru cultivarea cu plante furajere.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 martie 2010.

Nr. 211.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Administratiei

si Internelor - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Mihail Grigore Sturza" al Judetului Iasi în administrarea

Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu,

judetul Iasi

 

Denumirea

si locul unde este situat

imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Numărul de inventar

si codul de clasificare

conform Hotărârii Guvernului

nr. 1.705/2006

Comuna Holboca, judetul Iasi

Statul român si din administrarea

Ministerului Administratiei

si Internelor - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Mihail Grigore

Sturza" al Judetului Iasi

Statul român si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu, judetul lasi

Teren agricol extravilan, tarlaua nr. 36, parcela

711-111.707 m2

Valoarea de inventar -

580.989,34 lei

102.023

cod de clasificare:

8.29.10


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2008 pentru aprobarea participării

României la Expozitia Mondială 2010 „Un Oras Mai Bun, O Viată Mai Bună", Shanghai, China

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 595/2008 pentru aprobarea participării României la Expozitia Mondială 2010 „Un Oras Mai Bun, O Viată Mai Bună", Shanghai, China, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 11 iunie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Se autorizează MAE să obtină venituri din închirierea spatiului cu destinatia de alimentatie publică din cadrul pavilionului României, proprietate privată a statului, în suprafată de 352 m2.

(2) Închirierea spatiului prevăzut la alin. (1) se face prin licitatie publică. Licitatia publică se organizează pe baza unor norme interne aprobate prin ordin al ministrului afacerilor externe, care vor contine cel putin: modalitatea de publicitate a intentiei MAE de selectare a unui operator economic pentru spatiul cu destinatia de alimentatie publică, termenii de referintă pentru selectare, modelul de contract, numărul minim de operatori economici care trebuie să depună oferta, calendarul procedurii.

(3) Chiria încasată se virează integral la bugetul de stat."

2. La articolul 6, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) În urma închiderii expozitiei mondiale, bunurile de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar apartinând pavilionului României, inclusiv structurile de constructie si amenajare, se scot din functiune, se casează, se transferă la misiunile diplomatice, oficiile consulare si celelalte reprezentante ale României în străinătate, se donează, se repatriază sau se valorifică în China, după caz, cu respectarea legislatiei în vigoare."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează: Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 221.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile

de dezvoltare ale ONU pe anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2009, în sumă totală de 634.800 lei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele necesare plătii contributiilor prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează: Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 222.

 

ANEXĂ

 

Contributiile voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale ONU

pe anul 2009

 

Nr crt.

Program (fond) de dezvoltare al ONU

Contributia pe anul 2009  (lei)

1.

Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

400.000

2.

Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

42.800

3.

Centrul de Informare si Documentare al Natiunilor Unite

192.000

 

TOTAL:

634.800

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revocarea si numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 14 alin. (2) si al art. 15 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se revocă din functia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială doamna Elena Petrascu, reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

(2) Se numeste în functia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială doamna Alina Ioana Dincă, reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

Art. 2. - Pozitia nr. 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2009 privind revocarea si numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 19 noiembrie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. Alina Ioana Dincă - reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului".

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 223.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind pescuitul reproducătorilor vii de sturioni în vederea folosirii acestora

în scopul reproducerii artificiale pentru obtinerea de puiet pentru acvacultura

si popularea de sustinere a bazinelor piscicole naturale

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 1.954 din 19 martie 2010, în temeiul:

- art. 8, art. 12 alin. (6) si art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009;

- art. 8 lit. A pct. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului ordin îl constituie pescuitul reproducătorilor vii de sturioni în vederea folosirii acestora în scopul reproducerii artificiale pentru obtinerea de puiet pentru acvacultura si popularea de sustinere a bazinelor piscicole naturale.

(2) Speciile de sturioni la care face referire alin. (1) sunt:

a) viză (Acipenser nudiventris);

b) nisetru (Acipenser gueldenstaedt);

c) păstrugă (Acipenser steIIatus);

d) cegă (Acipenser ruthenus);

e) morun (Huso huso).

Art. 2. - (1) Capturarea unui număr limitat de reproducători vii de sturioni din speciile prevăzute la art. 1 alin. (2) prin metode de pescuit nedistructive se face în baza unei autorizatii speciale de capturare a reproducătorilor de sturioni emise de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA).

(2) Autorizatia specială de capturare a reproducătorilor de sturioni are caracter temporar, se eliberează de ANPA prin serviciul de specialitate si contine date referitoare la identificarea beneficiarului, la perioada de valabilitate, la zona/tronsonul de pescuit, cota alocată pe specii, datele de identificare a pescarilor profesionisti pe ambarcatiuni de pescuit.

(3) Modelul autorizatiei speciale de capturare a reproducătorilor de sturioni este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Pentru obtinerea autorizatiei speciale de capturare a reproducătorilor de sturioni, operatorii economici trebuie să detină licenta de acvacultura pentru producerea puietului de sturioni, instalatii de parcare, incubatie, predezvoltare si crestere pe familii, precum si personalul adecvat.

(2) La eliberarea autorizatiei speciale de capturare a reproducătorilor de sturioni, solicitantii trebuie să depună la sediul ANPA următoarele documente:

a) cerere, în care se va mentiona zona/tronsonul de pescuit;

b) dovada plătii taxei de autorizare, conform prevederilor legale în vigoare;

c) tabel nominal cu pescarii profesionisti care detin permise de pescuit comercial, tabel cu ambarcatiunile ce detin licentă de pescuit care vor desfăsura activitatea de capturare a reproducătorilor de sturioni si tabel cu numărul si tipul uneltelor de pescuit;

d) copia licentei de acvacultura pentru producerea puietului de sturioni;

e) nota de constatare întocmită de personalul cu drept de inspectie si control din cadrul filialei regionale ANPA, din care să reiasă că solicitantul detine instalatii de parcare, incubatie, predezvoltare si crestere pe familii, precum si personalul adecvat.

Art. 4. - (1) Anual, la recomandarea Autoritătii Stiintifice pentru Acipenseriforme, ANPA stabileste numărul de reproducători din fiecare specie de sturioni care va fi admis pentru pescuit.

(2) Numărul reproducătorilor de sturioni pe specii si sexe se va atribui de ANPA în functie de capacitatea statiei de reproducere.

(3) La capturare, se va completa fisa de captură a reproducătorilor de sturioni, în prezenta personalului cu drept de inspectie si control al filialei regionale ANPA, care va transmite o copie a acesteia la ANPA.

(4) Modelul fisei de captură pentru reproducători de sturioni este prevăzut în anexa nr. 2.

(5) Fiecare reproducător capturat va fi marcat cu cipuri de tip Passive Integrated Transporder - PIT si se va înscrie într-un registru special în care se vor mentiona toate etapele parcurse de reproducător, de la capturare până la reproducere.

(6) Modelul registrului de evidentă a reproducerii sturionilor este prevăzut în anexa nr. 3.

(7) La pescuitul reproducătorilor de sturioni se admite folosirea ohanelor cu mărimea ochiului de minimum 120 mm.

(8) Nu se admite retinerea altor specii de pesti si alte vietuitoare acvatice vii de către ambarcatiunile folosite la pescuitul reproducătorilor de sturioni.

(9) Se admite folosirea a maximum 5 ambarcatiuni proprii de pescuit pentru fiecare solicitant al autorizatiei speciale de pescuit reproducători de sturioni.

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctionează potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Bucuresti, 22 martie 2010.

Nr. 70.

 


ANEXA Nr. V)

 

SIGLA

 

AUTORIZATIE

specială pentru capturarea reproducătorilor de sturioni

 

Nr. ... din......

Valabilă de la .......până la

 

Statia de reproducere .............................

Adresa.....................................................

Înregistrare fiscală...................................

Licentă de acvacultura..............................

 

Poate practica pescuitul reproducătorilor de sturioni in zona/ zonele .............., cu un număr de........ambarcatiuni de pescuit si un număr de.............pescari.

 

Populatia de pescari/Efort de pescuit

 

Nr.

Numele si prenumele

BI/CI Seria/n r.

C.N.P.

Nr. permisului de pescuit

comercial

Nr. fisierului

Marcajul exterior

 

 

 

 

 

 

 

 

Cota alocată nr. reproducători/kg icre/kg lapti

 

m

o

r

u

n

 

 

 

 

f

e

m

e

l

ă

 

 

 

buc.

 

i

c

r

e

 

 

 

kg

 

 

 

 

m

o

r

u

n

 

 

 

 

m

a

s

c

u

l

 

 

 

buc.

 

1

a

p

t

i

 

 

kg

n

i

s

e

t

r

u

 

 

f

e

m

e

l

ă

 

 

 

buc.

 

i

c

r

e

 

 

 

kg

 


Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

SIGLA

 

n

i

s

e

t

r

u

 

 

m

a

s

c

u

l

 

 

 

buc.

 

l

a

p

t

i

 

 

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p

ă

s

t

r

u

g

ă

 

f

e

m

e

l

ă

 

 

 

buc.

 

i

c

r

e

 

 

 

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p

ă

s

t

r

u

g

ă

 

m

a

s

c

u

l

 

 

 

buc.

 

l

a

p

t

i

 

 

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

e

g

ă

 

 

 

 

 

f

e

m

e

l

ă

 

 

 

buc.

 

i

c

r

e

 

 

 

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

e

g

ă

 

 

 

 

 

m

a

s

c

u

l

 

 

 

buc.

 

l

a

p

t

i

 

 

kg

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura,

.................................................................

 

ANEXA Nr. 2

 

FISA DE CAPTURA

pentru reproducători de sturioni

 

Seria.........nr. 000001

Statia de reproducere artificială

Administrator.............................

Vizat

Inspector piscicol

Numele si prenumele................

Nr. mărcii..........

Semnătura

Nr.........data..............

 

Numele si prenumele pescarului

Nr. permisului

Nr. autorizatiei

Marcajul exterior al ambarcatiunii

Tipul uneltei de pescuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona/locul unde a fost capturat.............

 

Caracteristicile exemplarelor capturate:

Specificatia

UM

 

Denumirea speciei

 

 

Sex

M/F

 

Lungime

cm

 

Greutate

kg

 

Marca aplicată

 

 

 

Semnătura de predare:

 

Am primit

Numele si prenumele ..........................

1...................................

2...................................

Semnătura

...................................

 

L.S.

 

ANEXA Nr. 3

 

REGISTRU

de evidentă a reproducerii sturionilor

 

Statia de reproducere artificială ...........................

Administratorul statiei..........................................

Nr. crt.

Specificatie

Data capturării/

nr. fisei de captură

Data

extragerii

icrelor/laptilor

Cantitatea de icre/

lapti extras

 

 

Data

obtinerii

de icre

embrionate/

cantitatea

Data

eclozării/

nr. de alevini

Data/

cantitatea

de pui

predezvoltati

Data/locul

eliberării

reproducătorilor

în mediul

natural

Observatii/ Semnătura

Specia/ Marca

Greu­tatea

Sexul

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele sefului statiei de reproducere

.....................................

Semnătura

................................

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor

în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010

 

Văzând aprobarea Referatului Directiei politici si strategii sectoriale nr. 3.693 din data de 22 martie 2010,

având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013,

tinând seama de prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofitde interes general, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de selectare si finantare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 225/2009 privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 15 mai 2009.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

Ioana Mihaela Lese

 

Bucuresti, 22 martie 2010.

Nr. 258.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

de selectare si finantare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010

 

Art. 1. - Proiectele finantate de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, denumită în continuare Autoritate, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu această destinatie, vor respecta obiectivele Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 „Sanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2005.

Art. 2. - (1) Pot primi fonduri necesare finantării proiectelor organizatii neguvernamentale cu activitate în domeniul protectiei persoanelor cu handicap, precum si Autoritatea.

(2) Proiectele depuse de organizatii neguvernamentale cu activitate în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat.

(3) Bugetul alocat finantării proiectelor va fi repartizat astfel:

a) 95% pentru finantarea proiectelor organizatiilor neguvernamentale;

b) 5% pentru finantarea proiectelor proprii ale Autoritătii.

Art. 3. - Autoritatea finantează proiecte care corespund următoarelor obiective specifice:

1. Asigurarea serviciilor de sprijin familial

Activităti eligibile:

1.1. Dezvoltarea serviciilor sociale de tip centre de zi, locuinte protejate, centre de tip respiro/centre de criză, servicii la domiciliu, altele, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap.

Art. 4. - Autoritatea poate avea calitatea de solicitant, în nume propriu, pentru proiecte proprii care corespund următoarelor obiective specifice:

1. Cresterea capacitătii institutionale si administrative

Activităti eligibile:

1.1. Coordonarea procesului de transformare a institutiilor existente din unităti pasive, de internare si supraveghere medico-socială, în institutii cu o politică activă de integrare socială a persoanelor cu handicap.

Art. 5. - (1) Finantarea nerambursabilă a proiectelor se face exclusiv pe baza selectiei publice de proiecte, organizată de către Autoritate.

(2) Solicitantii interesati participă la selectia publică de proiecte, care cuprinde următoarele etape:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finantărilor nerambursabile;

b) publicarea anuntului de participare;

c) publicarea pe site-ul propriu de către Autoritate a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect;

d) depunerea propunerilor de proiecte la registratura Autoritătii;

e) verificarea conformitătii administrative, a eligibilitătii si îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiară;

f) evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al ofertei tehnice si financiare;

g) efectuarea vizitelor de precontractare;

h) comunicarea rezultatelor;

i) încheierea contractelor de finantare nerambursabilă;

j) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabilă.

Art. 6. - (1) Autoritatea publică anuntul de participare la selectia publică de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian central si pe site-ul propriu, www.anph.ro. În anuntul de participare este mentionată data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

(2) Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este de 30 de zile calendaristice de la data publicării anuntului de participare.

Art. 7. - (1) Numărul de solicitanti la sesiunea de selectie publică de proiecte nu este limitat.

(2) Autoritatea va repeta procedura de selectie de proiecte în cazul în care există un singur participant.

(3) În cazul în care, în urma repetării procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, Autoritatea are dreptul de a atribui contractul de finantare nerambursabilă acestuia, în conditiile legii.

Art. 8. - (1) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect este aprobată prin ordin al presedintelui Autoritătii si cuprinde în principal următoarele informatii:

a) informatii generale privind Autoritatea;

b) cerinte minime de calificare solicitate de Autoritate si documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerintelor respective;

c) termeni de referintă;

d) instructiuni privind datele-limită care trebuie respectate si formalitătile care trebuie îndeplinite;

e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;

f) informatii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabilă.

(2) în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 258/2010 privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010, Autoritatea publică pe site-ul propriu documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

Art. 9. - Autoritatea are dreptul, prin corrigendum, să completeze documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect si este obligată să comunice prin postarea pe site-ul propriu orice astfel de completare, ultima fiind postată cu maximum 8 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

Art. 10. - Propunerile de proiecte se depun la sediul Autoritătii din municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, la data-limită prevăzută în anuntul de participare, cu respectarea cerintelor din documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

Art. 11. - (1) Componenta nominală a comisiei de evaluare a proiectelor, denumită în continuare comisie, se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritătii.


(2) Presedintele Autoritătii poate solicita altor institutii cu competente în domeniul asistentei sociale desemnarea unui reprezentant, ca membru în cadrul comisiei.

(3) Proiectele depuse sunt selectate de comisie în termen de 20 de zile calendaristice de la data deschiderii propunerilor de proiect

(4) În cazuri temeinic motivate, Autoritatea poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile.

(5) În cadrul procesului de selectare, comisia poate solicita clarificări de la solicitanti.

(6) Departajarea propunerilor de proiecte se realizează în baza punctajului obtinut conform criteriilor aplicate pentru atribuirea contractuluide finantare nerambursabilă, cuprinse în documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

(7) Comisia întocmeste si înaintează presedintelui Autoritătii, spre aprobare, raportul în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabilă, precum si cuantumul finantării ce urmează a fi acordat fiecărui proiect/în limita fondurilor publice alocate în acest sens.

(8) Rezultatul selectiei se comunică în scris solicitantilor, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului comisiei, cu precizarea motivelor respingerii.

(9) Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei se poate face în cel mult 7 zilecalendaristice de la data publicării acestora, urmând ca Autoritatea să le solutioneze în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii.

(10) Pentru fondurile necontractate, Autoritatea poate initia o nouă selectie publică de proiecte.

Art. 12. - (1) Contractele de finantare nerambursabilă se încheie între Autoritate, în calitate de finantator, si solicitant, în calitate de beneficiar, si se semnează în termen de cel putin 11 zile calendaristice de la comunicarea privind selectia propunerilor de proiecte.

(2) Modelul-cadru de contract de finantare nerambursabilă se constituie anexă la documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

(3) Contributia minimă a beneficiarului la realizarea proiectului este de minimum 10%, în bani, din valoarea finantării nerambursabile solicitate de la Autoritate.

(4) Existenta unor surse de finantare, altele decât cele ale Autoritătii si ale solicitantului, îl obligă pe solicitant la mentionarea explicită a acestora, a destinatiei fondurilor si a cuantumului resurselor atrase.

(5) Pentru aceeasi activitate, un solicitant nu poate contracta decât o singură finantare nerambursabilă de la Autoritate în decursul unui an fiscal.

Art. 13. - (1) Autoritatea are obligatia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunt de atribuire a contractului sau a contractelor de finantare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii.

(2) Finantarea nerambursabilă se efectuează în raport cu realizarea activitătilor proiectului si cheltuielilor aferente.

(3) Atunci când, pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul achizitionează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achizitie este cea prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Plata finală de 10% se acordă după îndeplinirea de către beneficiarul finantării a tuturor obiectivelor prevăzute în proiect, prezentarea si validarea raportului final de activitate, prezentarea si validarea raportului financiar final, dovada folosirii contributiei angajate prin contractul de finantare nerambursabilă si finalizarea de către Autoritate a etapelor de monitorizare.

Art. 14. - Monitorizarea implementării proiectelor si verificarea rapoartelor financiare referitoare la fondurile alocate pentru fiecare proiect din cadrul finantării nerambursabile în domeniul protectiei persoanelor cu handicap se asigură de către Autoritate.

Art. 15. - Finantarea acordată pentru derularea proiectelor se suspendă sau se sistează, după caz, în situatia în care Autoritatea constată că fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în contractele de finantare încheiate.

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI

ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR

SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate

 

Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, coroborat cu prevederile art. 26 alin. (1)-(4) din Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, aprobat prin Hotărârea Adunării generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 1/2009,

Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România,

întrunit în sedinta din data de 12 martie 2010, a emis următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se stabilesc următoarele taxe, precum si cuantumul acestora pentru eliberare duplicate, după cum urmează:

a) taxă pentru eliberare duplicat pentru certificat de participare la curs de educatie continuă - 5 lei;

b) taxă pentru eliberare duplicat pentru certificat de membru - 50 lei.

Art. 2. - Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România (OAMGMAMR) eliberează duplicate ale certificatelor de membru si ale certificatelor de participare la cursurile de educatie continuă, emise de către acesta, care au fost pierdute, furate, distruse complet sau deteriorate partial, în situatiile în care în arhiva institutiei există alte documente din care să rezulte existenta actului respectiv.

Art. 3. - Pentru eliberarea duplicatului certificatului de membru, solicitantul va întocmi un dosar care va cuprinde următoarele:


a) cerere pentru eliberare duplicat adresată conducerii filialei OAMGMAMR al cărei membru este;

b) declaratie scrisă a titularului, în care sunt cuprinse elemente necesare pentru identificarea actului si împrejurările în care a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat partial;

c) copie de pe actul pierdut (dacă există);

d) chitanta reprezentând dovada plătii pentru eliberare duplicat;

e) copia actului de identitate al titularului;

f) dovada publicării în Monitorul Oficial al României*, Partea a III-a, a pierderii, furtului, distrugerii, deteriorării actului respectiv sau dovada publicării anuntului într-un cotidian de largă circulatie.

Art. 4. - Duplicatul se eliberează, de regulă, o singură dată.

Art. 5. - Dacă se solicită duplicate ale mai multor acte, atunci solicitarea de duplicat se va face separat pentru fiecare act, iar taxele se vor plăti separat pentru fiecare duplicat.

Art. 6. - Duplicatul exemplarului original va avea înscrise pe fată mentiunea „Duplicat", pe verso „Document cu valoare de original", stampila si semnătura presedintelui filialei care îl eliberează.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucuresti, 12 martie 2010.

Nr. 1.


* Pentru publicarea pierderii unui act, titularul acestuia se va adresa Regiei Autonome „Monitorul Oficial" (http://www.monitoruloficial.ro).

 

ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR

SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului National al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 24/2009 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

 

Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, coroborat cu prevederile art. 26 alin. (5) lit. I) din Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, aprobat prin Hotărârea Adunării generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 1/2009,

Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România,

întrunit în sedinta din data de 12 martie 2010, a emis următoarea hotărâre:

Art. I. - Articolul 1 din Hotărârea Consiliului National al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 24/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România (OAMGMAMR) care exercită profesia de asistent medical generalist, moasă sau asistent medical au obligatia de a plăti lunar cotizatia de membru în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază."

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucuresti, 12 martie 2010.

Nr. 2.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.