MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 198/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 198         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 martie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

 

            1. - Hotărâre pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 1 din Normele privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, aprobate prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 2/2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

213. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia

 

228. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

340. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti

 

418. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea componentei Comisiei de examinare a documentatiei, a Procedurii de avizare si a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societăti cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

 

859. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, pentru candidatul independent Oprescu Sorin Mircea - Presedintia României - alegeri 22 noiembrie 2009


 

HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 1 din Normele privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, aprobate prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 2/2006

 

Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La articolul 1 din Normele privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, aprobate prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 2/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 9 iunie 2006, cu modificările ulterioare, alineatul (2) se abroaă.

Art. II. - Normele privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, aprobate prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 2/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 9 iunie 2006, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului în sedinta comună din 22 martie 2010.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 22 martie 2010.

Nr. 1.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 3 iunie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu următorul cuprins:

„Art. 42. - Pentru actiunile realizate în anul 2010, prevăzute în Program, termenul-limită de depunere a cererii si a documentelor care o însotesc este 16 august 2010."

2. La articolul 10, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„(12) Pentru anul 2010, valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale este în limita sumei de 6.685.562,5 lei, conform prevederilor Deciziei Comisiei Europene din data de 17 august 2007, prin care s-a aprobat Programul national apicol pentru perioada 2008-2010 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului, precum si contributia financiară a Comisiei Europene la acesta."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 martie 2010.

Nr. 213.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (3), după litera e) se introduc trei noi litere, literele f), g) si h), cu următorul cuprins:

,,f) adeverintă eliberată de către unitatea de învătământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru toti elevii, cu exceptia elevilor clasei I;

g) adeverintă eliberată de către unitatea de învătământ din care să rezulte numărul de absente nemotivate din anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru toti elevii, cu exceptia elevilor clasei I;

h) adeverintă eliberată de către institutia de învătământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru toti studentii, cu exceptia studentilor din anul I."

2. La articolul 3, alineatul (6) se abrogă.

3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii si burselor sociale, precum si a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi si obligatii.

(2) în cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile si imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potentiale provenite din valorificarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, si a categoriilor de bunuri si criteriilor prevăzute în anexele nr. 4-6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006.

(3) în situatia în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de departajare vor fi în ordine: pentru elevi - media generală/calificativul si numărul de absente nemotivate din anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, iar pentru studenti - obtinerea a minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii."

4. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Membrii comisiei răspund disciplinar conform prevederilor legale."

5. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Membrii comisiei răspund disciplinar conform prevederilor legale."

6. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Membrii comisiilor constituite la nivelul fiecărei universităti răspund disciplinar conform prevederilor legale."

7. La articolul 11, alineatele (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Comisia de contestatii din cadrul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, respectiv din cadrul institutiei de învătământ superior analizează contestatiile primite de la elevi/studenti si le rezolvă în termen de 15 zile de la depunerea acestora. Pentru contestatiile admise solicită Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului fondurile aferente.

(4) La nivelul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului se constituie o comisie de contestatii, numită prin ordin al ministrului, care propune acestuia, dacă este cazul, suplimentarea de fonduri în limita fondurilor aprobate pentru finantarea programului."

8. La articolul 11, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins:

„(6) Membrii comisiei răspund disciplinar conform prevederilor legale.

(7) Autoritătile administratiei publice locale efectuează anchete sociale pentru verificarea veridicitătii declaratiilor de venit si a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar.

(8) Ancheta socială prevăzută la alin. (7) se desfăsoară în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, si prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(9) Personalul serviciului public de asistentă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoanele cu atributii în domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului, care efectuează ancheta socială prevăzută la alin. (7), răspund, în conformitate cu prevederile legale, pentru veridicitatea datelor înscrise în formularul de anchetă socială."

9. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

10. Anexa nr. 3 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 228.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

CALENDARUL

pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achizitionării de calculatoare începând cu anul 2010

 

Numirea Comisiei centrale, a comisiilor judetene, a comisiilor din unitătile si institutiile de învătământ

5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri

Depunerea cererilor

până la 21 aprilie

Efectuarea anchetelor sociale si evaluarea cererilor de către comisiile din unitătile si institutiile de învătământ împreună cu comisiile de anchetă socială

19 aprilie-19 mai

Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat

19 mai-28 mai

Afisarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului a listei de cereri eligibile

31 mai

Afisarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului a listei beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru

1 unie

Afisarea în fiecare unitate de învătământ a listei beneficiarilor

3 iunie, până la ora 18,00

Depunerea contestatiilor

5 zile de la afisarea listei beneficiarilor pe portalul dedicat

Rezolvarea contestatiilor

8 iunie-23 iunie

Afisarea rezultatului contestatiilor pe portalul dedicat si în fiecare unitate de învătământ

24 iunie, până la ora 18,00

Eliberarea bonurilor valorice

24 iunie-30 iulie

Achizitionarea de calculatoare

24 iunie-31 august

Depunerea copiilor de pe facturi si de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi si studenti

24 iunie-20 septembrie

Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi si de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia judeteană, respectiv la comisiile din institutiile de învătământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat

24 iunie-20 octombrie

Afisarea si actualizarea listei operatorilor economici înregistrati, împreună cu numărul de cereri primite (de către I.S.J./I.S.M.B.)

16 iulie-8 octombrie

Decontarea către operatorii economici

23 iulie-30 noiembrie


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

MODELUL*)

bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achizitionării de calculatoare**)

 

1

| GUVERNUL ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

1

| MINISTERUL

EDUCATIEI, CERCETĂRII

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII

| TINERETULUI SI SPORTULUI

 

TINERETULUI SI SPORTULUI

1

| BON VALORIC - 200 EURO

 

 

1

| AJUTOR FINANCIAR

 

BON VALORIC -200 EURO

1 ÎN VEDEREA

ACHIZITIONĂRII

 

 

1 UNUI

1 i

CALCULATOR

 

AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZITIONĂRII UNUI CALCULATOR

1

 

 

Numele si prenumele beneficiarului

 

 

 

 

 

| CNP......

 

 

 

CNP...............................

I Adresa ...

 

Falsificarea acestor

Adresa ............................

1

 

 

 

 

I Semnătură

Semnătură

bilete se

Dacă este cazul:

I de

persoană

pedepseste

Numele si prenumele minorului......

| primire

autorizată

conform

CNP...............................

 

L.S.

legilor

Adresa ............................

Semnătură persoană autorizată

L.S.

| Data .....

 

 

 

I Seria M.E.

C.T.S.

 

 

Seria M.E.C.T.S.

I Nr.

 

 

Nr.

NE TRANSMISIBIL Bonul valoric se va utiliza exclusiv conform destinatiei sale. Tipărit la C.N. Imprimeria Natională S.A.

 

*) Modelul bonului valoric este reprodus în facsimil.

**) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2010, este pe nuante de verde deschis.

 

NOTĂ:

Conform art. 1 pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 403/2006 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, si pentru aprobarea calendarului desfăsurării programului pe anul 2006, modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:

,,a) beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achizitionarea de calculatoare stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achizitionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului;

b) furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric către comisiile judetene/comisia constituită la nivelul municipiului Bucuresti, cât si comisiile constituite la nivelul institutiilor de învătământ superior, până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achizitionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului."


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti

Având în vedere Referatul de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor Publice nr. 1.189 din 12 martie 2010,

în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti, aflat în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 340.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2010

 

 

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2010

A

0

1

 

 

 

VENITURI TOTALE, din care:

01

19.024

I. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

18.624

a) Venituri din activitatea de bază*)

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cerceta re-dezvoltare

03

04

7.524

11.066

c) Alte venituri din exploatare

05

34

2. VENITURI FINANCIARE

06

400

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

-

II. CHELTUIELI TOTALE din care:

08

17.661

1.Cheltuieli de exploatare-total, din care:

09

17.561

a) Bunuri si servicii

b) Cheltuieli de personal, din care:

- cheltuieli cu salariile din care:

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

- drepturile salariale ale directorului (general)

- contributii de asigurări sociale de stat

- contributiile de asigurări de somaj

- contributii de asigurări sociale de sănătate

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

- contributii pentru concedii si indemnizatii

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

- contributii la fondul de pensii facultative

- alte cheltuieli de personal din care:

- tichete de masă

- deplasări, detasări

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru depreciere

d) Cheltuieli de protocol

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal

h) Alte cheltuieli

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3.263

10.340

7.375

153

80

1.534

36

383

20

63

18

-

678

366

240

3.500

28

-

-

148

282

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

100

- cheltuieli privind dobânzile

- alte cheltuieli financiare

32

33

100


3. Cheltuieli extraordinare

34

-

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

1.363

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

218

V. REZULTATUL NET

37

1.145

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

38

-

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

39

1.145

a) pentru cointeresarea personalului

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

40

41

42

229

687

229

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

43

8.178

1.Surse proprii

44

6.678

2.Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

45

-

3. Credite bancare pentru investitii

- interne

- externe

46

47

48

-

4. Alte surse

49

1.500

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

50

8.178

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

51

8.178

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

52

-

- interne

53

-

- externe

54

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

55

19.024

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

17.661

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

1.363

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

179

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

94

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut lei / persoană / lună

60

3.344

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare -dezvoltare lei / persoană / lună

61

3.096

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd56*100)

61

7,72

8 Rata rentabilitătii financiare (rd.37 x 100 / capital propriu)

63

4,73

10. Plăti restante

64

-

11. Creante de încasat

65

1.500

 

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului / Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt în sumă de 5.257 mii lei, încheiate până la data de 31.01.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 1.392 mii lei.

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea componentei Comisiei de examinare a documentatiei, a Procedurii de avizare si a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societăti cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. d) si ale art. 106 alin. (4) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, în temeiul:

- art. 4 alin. (1) lit. Apct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările ulterioare;

- art. 3 alin. (1) pct. 27 din Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările ulterioare;

- art. 5 lit. d) si art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă componenta Comisiei de examinare a documentatiei în vederea eliberării avizului pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societăti cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Procedura de avizare pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societăti cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul de aviz pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societăti cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Membrii Comisiei de examinare, prevăzută în anexa nr. 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 102/2005 privind Procedura de avizare pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societăti cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 13 iunie 2005, se abrogă.

Art. 7. - În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, registrul special prevăzut în art. 5 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 102/2005 si documentele aferente înregistrărilor efectuate în acest registru se vor preda prin proces-verbal de predare-primire comisiei prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 418.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comisiei de examinare a documentatiei în vederea eliberării avizului pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societăti cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

 

Presedinte: Cristina Ecaterina Savu - consilier juridic superior în cadrul Directiei pentru dezvoltarea activitătilor inovative pentru IMM si Cooperatie;

Membri: 1. Tudorita Enculescu - consilier superior I în cadrul Directiei pentru dezvoltarea activitătilor inovative pentru IMM si Cooperatie;

2. Cherata Carapit - consilier superior în cadrul Directiei mediu de afaceri;

3. Nicolae Voineag - consilier superior în cadrul Directiei mediu de afaceri;

4. Roxana Badea - consilier juridic superior în cadrul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii.

Secretariatul Comisiei este asigurat de Directia generală IMM-uri, cooperatie si mediul de afaceri.


ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA DE AVIZARE

pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societăti cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

 

Art. 1. - (1) Comisia de examinare a documentatiei în vederea eliberării avizului pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societăti cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, prevăzut de art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2005, functionează în cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si are ca atributii principale înregistrarea si analizarea cererilor însotite de documentele prevăzute la art. 2, precum si acordarea avizului pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societăti cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), consilierul juridic din cadrul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii - membru în cadrul comisiei de examinare - are ca atributie exclusivă acordarea avizului de legalitate.

Art. 2. - (1) Pentru eliberarea avizului prevăzut la art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2005, asociatiile sau uniunile judetene/nationale de societăti cooperative, prin reprezentantii lor, vor depune la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - Directia generală IMM-uri, cooperatie si mediul de afaceri o cerere de eliberare a avizului, însotită de următoarele documente:

a) statutul asociatiei sau al uniunii judetene/nationale de societăti cooperative, în copie si în original;

b) actul constitutiv al asociatiei sau al uniunii judetene/nationale de societăti cooperative, în copie si în original;

c) actul doveditor al sediului prevăzut în statut, în copie certificată de către membrul asociat împuternicit prin actul constitutiv al asociatiei/uniunii judetene/nationale de societăti cooperative să desfăsoare procedura de dobândire a personalitătii juridice, în conformitate cu art. 90 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2005;

d) declaratia pe propria răspundere privind existenta patrimoniului initial prevăzut în statut;

e) declaratia pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 103 din Legea nr. 1/2005, în cazul uniunilor judetene/nationale de societăti cooperative.

(2) Cererea de eliberare a avizului, precum si documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) si e) vor fi semnate de către membrul asociat împuternicit prin actul constitutiv al asociatiei/uniunii judetene/nationale de societăti cooperative să desfăsoare procedura de dobândire a personalitătii juridice, în conformitate cu art. 90 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2005.

(3) Documentele prezentate în original vor fi restituite, sub semnătură, persoanei prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), după certificarea documentelor depuse în copie si verificarea identitătii acesteia.

Art. 3. -în urma analizei documentatiei mentionate la art. 2, Comisia de examinare a documentatiei:

a) va emite avizul, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii si a documentatiei aferente, în cazul respectării de către solicitant a prevederilor Legii nr. 1/2005;

b) va solicita completarea documentatiei prevăzute la art. 2 în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în cazul în care documentatia nu este completă. În acest caz, termenul de 30 de zile prevăzut la lit. a) se va calcula de la data depunerii la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - Directia generală IMM-uri, cooperatie si mediul de afaceri a ultimului document solicitat;

c) va întocmi scrisoarea de refuz al avizului de conformitate a statutului asociatiei sau uniunii judetene/nationale de societăti cooperative, în cazul în care acesta nu corespunde prevederilor Legii nr. 1/2005.

Art. 4. - Avizul, adresa pentru completarea documentatiei si scrisoarea de refuz, după caz, vor fi semnate de ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri sau de secretarul de stat căruia i s-a delegat această competentă.

Art. 5. - Cererile de eliberare a avizelor vor fi înregistrate de Comisia de examinare a documentatiei într-un registru special.

Art. 6. -în scopul obtinerii avizului Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri pentru orice modificare/completare ulterioară a statutului asociatiei sau uniunii judetene/nationale de societăti cooperative sunt necesare:

a) cererea de eliberare a avizului din partea membrului asociat împuternicit prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale/congresului de modificare/completare a statutului;

b) hotărârea adunării generale/congresului, după caz, de modificare/completare a statutului, în original;

c) actul de identitate al persoanei împuternicite prin actul constitutiv al asociatiei/uniunii judetene/nationale de societăti cooperative să desfăsoare procedura de dobândire a personalitătii juridice sau prin hotărârea adunării generale/congresului de modificare/completare a statutului.


ANEXA Nr. 3

 

STEMA

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

AVIZ

pentru conformitatea statutului ..........................1) cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

 

Având în vedere Cererea înregistrată la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri sub nr. ....................../...............................2) în registrul special, prin care se solicită eliberarea avizului pentru conformitatea statutului cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, în urma analizării documentelor anexate, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri avizează favorabil statutul....................1), cu următoarele date de identificare:................................................3).

S-a eliberat prezentul aviz în vederea înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri îsi rezervă dreptul de a retrage prezentul aviz pentru următoarele motive:

1. când scopul asociatiei sau uniunii judetene/nationale de societăti cooperative a devenit ilicit sau contrar ordinii publice;

2. când atingerea scopului asociatiei sau uniunii judetene/nationale de societăti cooperative se realizează prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

3. când se urmăreste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit asociatia sau uniunea judeteană/natională de societăti cooperative;

4. când se constată modificări/completări ale statutului fără avizul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

 

Ministru,

....................................4)

 

L.S.

 

Nr.....................................

Data eliberării: anul ................. luna ................. ziua .....................

 

 

NOTĂ:

Se vor înscrie:

 

1) denumirea asociatiei sau uniunii judetene/nationale;

2) numărul de înregistrare a cererii la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;

3) datele de identificare ale asociatiei sau uniunii judetene/nationale de societăti cooperative;

4) numele si prenumele ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si semnătura.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 14 iulie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 8, punctul 8 va avea următorul cuprins:

„8. plata, în perioada 1-9 aprilie 2010, a facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau a lucrărilor efectuate".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 martie 2010.

Nr. 859.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare Uniunea Sârbilor din România

 

Institutia/Persoana

Destinatia

Valoarea

Cotizanti

Cotizatii

269,95 lei

 

Nr. crt.

Institutia/Persoana

Destinatia

Valoarea

1.

Stoici Michael, persoană fizică de cetătenie română, nationalitate sârbă, C.N.P. 133019354757

Donatii pentru copiii sârbi fără posibilităti materiale

500 lei

2.

Sandici Liubomir, cetătean român, de nationalitate sârbă, C.N.P. 1471115020054, domiciliat în Timisoara

Donatie pentru tipărirea monografiei „Scoala din Gaiul de Arad"

260 lei

3.

Parohia Ortodoxă Sârbă Timisoara Cetate, cu sediul în Timisoara, CF. 6102590

Donatie pentru tipărirea cărtii „Procesul titoistilor"

700 lei

4.

Parohia Ortodoxă Sârbă Timisoara Mehala, cu sediul în Timisoara, CF. 6102581

Donatie pentru tipărirea cărtii „Procesul titoistilor"

500 lei

5.

Societatea Comercială „Bega TM" - S.R.L., cu sediul în Timisoara, CF. R15671071, persoană juridică română, de nationalitate română

Sponsorizare

500 lei

6.

Societatea Comercială „KDS Company" - S.R.L., cu sediul în Bucuresti, CF. RO14807893, persoană juridică română, de nationalitate sârbă

Sponsorizare

1.200 lei

7.

Societatea Comercială „Dren Company" - S.R.L., cu sediul în Bucuresti, CF. RO5990723, persoană juridică română, de nationalitate sârbă

Sponsorizare

1.000 lei

8.

Societatea Comercială „Agrirom" - S.R.L., cu sediul în Arad, CF. 9140172, persoană juridică română, de nationalitate sârbă

Sponsorizare

1.000 lei

 

Nr. crt.

Activitatea

Destinatia

Valoarea

1.

Vânzare cărti si publicatii

Alte surse de venituri

31.127,98 lei (ianuarie- decembrie 2009)

2.

Actiunea „Sfântul Sava - 2007"

Actiune culturală

7.646 lei

3.

Anunturi decese si comemorări

Alte surse de venituri

8.255 lei

4.

Sume privind 2% din impozitul pe venitul global destinate sustinerii entitătilor nonprofit

Alte surse de venituri

504,78 lei

 

Nr. crt.

Institutia/Persoana

Destinatia

Valoarea

1.

Ministerul Diasporei din Serbia (Str. Vase Carapica nr. 20 - Belgrad)

Subventie - proiecte etnoculturale

5.265 euro sau 22.072,46 lei la cursul Băncii Nationale a României din data de 18.05.2009 de 4,1923 lei/1 euro

2.

Ministerul Culturii din Serbia (Str. Vlajkoviceva nr. 3 - Belgrad)

Subventie - proiecte etnoculturale

3.187 euro sau 13.693,90 lei la cursul Băncii Nationale a României din data de 10.11.2009 de 4,2968 lei/1 euro

3.

Ministerul Culturii din Serbia (Str. Vlajkoviceva nr. 3 - Belgrad)

Subventie - proiecte etnoculturale

9.984 euro sau 42.777,56 lei la cursul Băncii Nationale a României din data de 12.10.2009 de 4,2776 lei/1 euro


CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, pentru candidatul independent Oprescu Sorin Mircea - Presedintia României - alegeri 22 noiembrie 2009

 

            Lista donatorilor persoane fizice si juridice care au făcut în anul fiscal 2009 donatii a căror valoare cumulată depăseste baremul de 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP/CUI

Cetătenia/Sediul

Felul donatiei

Valoarea - lei -

Data donatiei

1.

ANCAVASILE

CNP1450409272626

Română

lei

21325,00

16.11.2009

2.

ANDREESCU ALEXANDRU

CNP1740831433011

Română

lei

39000,00

11.11.2009

3.

ANDRIESCU ALEXANDRU

CNP1700111410012

Română

lei

30000,00

2.11.2009

4.

ARSENESCU ALEXANDRU

CNP1780823421541

Română

lei

38300,00

16.11.2009

5.

BACRIAVASILE

CNP1820729410137

Română

lei

39000,00

12.11.2009

6.

BACULA SORIN

CNP1761030131300

Română

lei

40000,00

12.11.2009

7.

BĂLAN MARIAN

CNP1680619212964

Română

lei

200000,00

16.12.2009

8.

BUCIOVEANU IRINA

CNP2740622424536

Română

lei

41000,00

11.11.2009

9.

BUCIOVEANU STELIAN

CNP1711208424523

Română

lei

39900,00

11.11.2009

10.

BUCUR GABRIELVIOREL

CNP1760726472511

Română

lei

42000,00

12.11.2009

11.

CARTU ANTON

CNP1700126463056

Română

lei

40000,00

12.11.2009

12.

CHIRITALIVIU MIHAI

CNP1760328424511

Română

lei

40000,00

12.11.2009

13.

CLIPA FELICIA

CNP 2700928075081

Română

lei

40167,00

30.10.2009

14.

COLOTELAMIRCEA

CNP1790614410012

Română

lei

40000,00

6.11.2009

15.

CONSTANTINESCU IULIA

CNP2670926423016

Română

lei

10000,00

2.11.2009

16.

COSMIN CAPATANEANU

CNP1750427440018

Română

lei

25000,00

2.11.2009

17.

CRUDU VIOREL

CNP1570330400250

Română

lei

25000,00

30.10.2009

18.

DARIE VLAD

CNP1750316384202

Română

lei

38216,50

13.11.2009

19.

DEMEZZO MĂRIO

CNP1770322284411

Română

lei

34074,60

13.11.2009

20.

DIMITRESCU FLORIN

CNP1800113450072

Română

lei

40000,00

6.11.2009

21.

DIMULESCU DOINA RUXANDRA

CNP2530925400065

Română

lei

10000,00

5.11.2009

22.

DINU FERDINAND

CNP1701213212973

Română

lei

50000,00

15.12.2009

23.

DRAGOI CARMEN ELISABETA

CNP2740412434522

Română

lei

38000,00

13.11.2009

24.

FICASIMONA

CNP2560101400245

Română

lei

40000,00

4.11.2009

25.

FRENT LUNG SABINA

CNP2881028430047

Română

lei

31600,00

13.11.2009

26.

GALEAAUREL CĂTĂLIN

CNP1651203264374

Română

lei

85400,00

13.11.2009

27.

GHILINTA DANIEL

CNP1740202293184

Română

lei

42700,00

13.11.2009

28.

GIURGIU CALIN DAN

CNP1690511035011

Română

lei

39960,64

10.11.2009

29.

GRAMAVICTORITA

CNP2740122390705

Română

lei

40000,00

5.11.2009

30.

IONESCU IONUT CĂTĂLIN

CNP1720224450015

Română

lei

38000,00

10.11.2009

31.

IONESCU LAURACOSMINA

CNP2780918410018

Română

lei

40310,81

10.11.2009

32.

LEFTER STEFAN

CNP1730805430012

Română

lei

59000,00

12.11.2009

33.

MARIUS LUPU

CNP1790420421517

Română

lei

42000,00

6.11.2009

34.

MARZAVAN THEODORA

CNP2821022410012

Română

lei

20000,00

12.11.2009

35.

MIRON PANAITACHE

CNP1690808390671

Română

lei

30200,00

23.11.2009

36.

MOTOIU IOAN

CNP1380217131269

Română

lei

29000,00

10.11.2009


37.

NICOLAE FLORIN

CNP1761229433048

România

lei

42000,00

9.11.2009

38.

ONACAADRIAN FRANSOA

CNP1720408434517

Română

lei

38500,00

11.11.2009

39.

OPRESCU ILINCA

CNP2790225414517

România

lei

40000,00

4.11.2009

40.

OPRESCU MIRCEASORIN

CNP1780818410012

România

lei

40000,00

4.11.2009

41.

PANEACRISTINAAURA

CNP2610707400185

România

lei

10000,00

6.11.2009

42.

PAVAL GHEORGHE

CNP1621111334993

România

lei

63825,00

30.10.2009

43.

PAVELESCU CRISTINA

CNP2790426410018

România

lei

63997,50

6.11.2009

44.

PRUNESCU SORIN

CNP1840927410178

Română

lei

41000,00

12.11.2009

45.

ROTARU SORIN LEON

CNP1670927323928

Română

lei

34124,00

17.11.2009

46.

RUSUANCARAMONA

CNP2810515044429

Română

lei

42700,00

13.11.2009

47.

SC AC DEVELOPMENTTEAN - S.R.L.

R017356240

Română

lei

21104,45

23.11.2009

48.

SCAGROSPAR -S.R.L.

RO20547666

Română

lei

400000,00

30.11.2009

49.

SC BETATRADING AND INVESTM

RO23438108

Română

lei

600000,00

19.11.2009

50.

SC CASA GRUP -S.R.L.

R017836583

România

lei

43000,00

29.10.2009

51.

SC DACRIS CONSULT

R016452789

Română

lei

598080,00

10.11.2009

52.

SC DIMAB DISTRIBUTION

R016824858

Română

lei

37800,00

17.11.2009

53.

SCEUROSPEED -S.R.L.

R013069275

România

lei

350000,00

27.10.2009

54.

SC GROUP CONSTRUCT BUCOVINA

R024226324

Română

lei

40000,00

29.10.2009

55.

SC MEDIA COMPANYADV

R016000449

Română

lei

278000,00

9.11.2009

56.

SC MICA IND SI PREST SERV

R0856668

România

lei

45000,00

3.11.2009

57.

SC RHINO GROUP TECHNOLOGY

RO25719304

Română

lei

600000,00

19.11.2009

58.

SCTERRADENT -S.R.L.

R012444473

Română

lei

21500,00

16.11.2009

59.

SC TRANSEB LOGISTICS

R024925535

Română

lei

50000,00

28.10.2009

60.

SC WEBMARKET - S.R.L.

R016666812

Română

lei

63250,00

13.11.2009

61.

TARTAARSENE EUGEN

CNP1721103411523

Română

lei

36252,50

16.11.2009

62.

TITACU LUANAMADALINA

CNP2860512430011

Română

lei

40517,50

16.11.2009

63.

TIVADAR SIMONA CAMELIA

CNP2610813120678

România

lei

10000,00

5.11.2009

64.

TUDOSE MARIUS DANUT

CNP1701205443028

România

lei

42500,00

6.11.2009

65.

VĂDUVA CĂTĂLIN OVIDIU

CNP1770624424534

Română

lei

40000,00

12.11.2009

66.

VALCEANU MIRCEA

CNP1740322463020

Română

lei

21450,00

11.11.2009

67.

VARBIU CĂTĂLIN

CNP1731225463011

Română

lei

21309,50

11.11.2009

68.

VIVIAN BALANOIU

CNP1740409293121

Română

lei

42655,00

17.11.2009

69.

ZIMICA NICOLAE

CNP1880210450030

Română

lei

40000,00

12.11.2009

70.

Alte sume primite sub plafonul legal

 

România

lei

31500,00

12.11.2009

TOTAL:

5.389.220 lei

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.