MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 196/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 196         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 martie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

10/368/11. - Ordin al ministrului sănătătii, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea procedurii de avizare â produselor biocide care sunt plasate pe piată pe teritoriul României

 

367. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul si a modului de plată a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, precum si a modelului de contract de concesiune

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            4. - Ordin pentru modificarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 18/2007

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 10 din 8 ianuarie 2010

MINISTERUL MEDIULUI Sl PĂDURILOR

Nr. 368 din 17 martie 2010

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 11 din 4 martie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piată pe teritoriul României

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe din cadrul Ministerului Sănătătii nr. 188/2010,

având în vedere prevederile art. 92 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008* privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, al art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

ministrul sănătătii, ministrul mediului si pădurilor si presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă procedura de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piată pe teritoriul României.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, următorii termeni si expresii se definesc astfel:

a) aviz - act administrativ emis de către Comisia Natională pentru Produse Biocide (CNPB), prin care produsul biocid este avizat pentru plasare pe piată pe teritoriul României, pe baza unui referat de evaluare, în care sunt înscrise datele si caracteristicile produsului biocid plasat pe piată; domeniul de utilizare prevăzut în prezentul act are valoare indicativă si nu constituie o aprobare a folosirii produsului în domenii reglementate specific, cum ar fi cel medical, alimentar, veterinar, apa potabilă, apa de îmbăiere;

b) aviz de extindere - act administrativ emis de către CNPB în perioada de valabilitate a avizului definit la lit. a), pe baza completării dosarului tehnic al produsului biocid, pentru: modul de ambalare, domeniul si aria de utilizare, eficacitate, indicatii de utilizare, etichetare, categoria de utilizatori;

c) aviz de prelungire - act administrativ emis de către CNPB în perioada de valabilitate a avizului definit la lit. a), pe baza cererii depuse de către solicitant pentru prelungirea valabilitătii produsului biocid asupra căruia nu au intervenit modificări în compozitie sau modul de folosire;

d) referat de evaluare - document cu caracter justificativ intern întocmit de către expertii desemnati din partea autoritătilor prevăzute la art. 6 alin. (1), în care sunt înscrise datele privind identitatea solicitantului, a producătorului, încadrarea produsului biocid, substantele active, forma de conditionare si modul de ambalare, domeniul si indicatiile de utilizare, proprietătile fizico-chimice, date toxicologice, date ecotoxicologice si comportarea în mediu din fisa cu date de securitate si din documentatia care a stat la baza întocmirii acestei fise, date de eficacitate ale produsului biocid din rapoartele de testare sau echivalente, etichetarea si clasificarea produsului biocid si categoriile de utilizatori, conforme cu documentele continute în dosarul tehnic al produsului biocid, concluziile referitoare la riscul pe care îl reprezintă produsul pentru sănătate si mediu, precum si posibilitătile de control sau diminuare a acestuia;

e) dosar tehnic - documentatia prevăzută la art. 4 alin. (1);

f) solicitant- persoană juridică ce intentionează să plaseze pe piată în România un produs biocid.

Art. 3. - (1) Pentru obtinerea avizului, solicitantul depune la Institutul National de Sănătate Publică (INSP) - Secretariatul tehnic al CNPB un dosar tehnic însotit de o cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Pentru fiecare produs biocid dosarul tehnic se depune în 4 exemplare: 1 exemplar pe suport hârtie si 3 exemplare pe format CDROM/DVD.

(3) Pentru produsele biocide încadrate în tipurile de produs 3, 4, 5 si 20, solicitantul înregistrează cererea la INSP - Secretariatul tehnic al CNPB, unde depune cele 4 exemplare ale dosarului tehnic. Dosarul tehnic pe suport hârtie este înaintat de către Secretariatul tehnic al CNPB la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar.

Art. 4. - (1) Dosarul tehnic al produsului biocid supus avizării conform prevederilor prezentului ordin contine următoarele documente:

a) document de prezentare emis de solicitant, din care să rezulte următoarele informatii:

a.1. denumirea comercială;

a.2. tipul de produs biocid, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, cu modificările si completările ulterioare;

a.3. domeniul de utilizare corespunzător tipului de produs biocid, indicatiile de utilizare, concentratia si timpul de contact pentru fiecare utilizare (timpul de contact pentru utilizare să fie sustinut de concluzia raportului de testare);

a.4. forma de conditionare (de exemplu: concentrat lichid, granule, aerosoli, pulbere), modul de ambalare si cantitătile exprimate în unităti metrice;

a.5. compozitia chimică: identitatea fiecărei substante active (denumirea, nr. CAS, nr. CE) si concentratia în unităti metrice;

a.6. indicatii privind conditiile de păstrare, depozitare si de eliminare finală;

a.7. categoria de utilizări;

a.8.indicatii privind periculozitatea si măsuri de prim ajutor;

b) declaratia solicitantului privind identitatea substantei/substantelor active, respectiv: pentru substante chimice, numere de identificare CAS, CE, precum si concentratia în unităti metrice; pentru microorganisme, numele comun al organismului, numele taxonomic si tulpina, numărul de referintă al colectiei si culturii unde este depozitată această cultură;

c) fisa cu date de securitate a produsului, întocmită conform art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei Comisiei nr. 1.999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei nr. 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE si nr. 2000/21/CE ale Comisiei, în limba română, si copie de pe fisa cu date de securitate a producătorului si documentatia care a stat la baza întocmirii fisei cu date de securitate;

d) proiect de etichetă, cu text în limba română, care să cuprindă următoarele informatii:

d.1. identitatea fiecărei substante active si concentratia în unităti metrice;

d.2. tipul amestecului, cum ar fi: concentrat lichid, granule, pulberi, substante solide si altele;

d.3. utilizările pentru care produsul biocid este autorizat, cum ar fi: conservarea lemnului, dezinfectie, biocid de suprafată, antidepunere etc;

d.4. indicatiile de folosire si dozaj pentru fiecare utilizare, conform conditiilor prevăzute în autorizatie, exprimate în unităti metrice;

d.5. detalii privind efectele adverse directe sau indirecte pentru sănătate si mediu care pot apărea si instructiuni de prim ajutor acolo unde este cazul;

d.6. sintagma „Cititi instructiunile atasate înainte de folosire", dacă produsul este însotit de un prospect;

d.7. instructiuni pentru eliminarea în sigurantă a produsului biocid si a ambalajului său, inclusiv o interdictie de refolosire a ambalajului pentru produsele biocide destinate publicului larg;

d.8. numărul sau denumirea lotului de fabricatie si data expirării în conditii normale de depozitare;

d.9. perioada de timp necesară pentru efectul biocid, intervalul care trebuie respectat între utilizările produsului biocid sau între prima aplicare si, acolo unde este cazul, informatii privind: următoarea aplicare pe materialul tratat ori primul acces al oamenilor sau animalelor în zone în care s-a folosit produsul biocid, inclusiv detaliile cu privire la metodele si măsurile de decontaminare si perioada de aerisire necesară pentru zonele tratate; detalii cu privire la curătarea corespunzătoare a echipamentelor; măsurile de precautie pe perioada utilizării, depozitării si transportului, de exemplu îmbrăcămintea si echipamentele de protectie ale personalului, măsuri de protectie împotriva incendiilor, acoperirea mobilierului, îndepărtarea alimentelor si hranei si indicatii pentru prevenirea contaminării animalelor si în functie de tipul de produs;

d.10. categoriile de utilizatori pentru care produsul biocid este restrictionat;

d.11. informatiile asupra oricărui risc specific pentru mediu, în special pentru protejarea organismelor care nu sunt vizate si pentru evitarea contaminării apei;

d.12. pentru produsele biocide microbiologice, cerintele de etichetare cu privire la protectia lucrătorilor împotriva riscurilor aferente expunerii la agenti biologici la locul de muncă;

d.13. se admite ca informatiile prevăzute la pct. d.4, d.5, d.7, si d.9 să figureze pe o altă parte a ambalajului sau să fie incluse în prospectul care însoteste produsul;

e) copie de pe eticheta pentru produsul biocid din tara de origine, acolo unde este cazul;

f) prospect cu text în limba română, în conformitate cu art. 69 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare;

g) rapoartele de testare pentru demonstrarea eficacitătii biocide în functie de tipul de produs, activitatea afirmată pe eticheta produsului si în recomandările de utilizare vor fi efectuate în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, conform unor metode elaborate de Organizatia Internatională de Standardizare (ISO), de Comitetul European de Standardizare (CEN). Rapoartele de testare efectuate prin standarde europene (EN) sunt acceptate cu conditia efectuării în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene. Pentru sustinerea activitătii produsului biocid asupra altor organisme decât cele pentru care sunt prevăzute standardele europene se acceptă rapoarte de testare efectuate prin metode asimilate, metode nationale sau metode individuale standardizate după dezbatere în cadrul CNPB, la propunerea evaluatorului;

h) dovada înregistrării/notificării/autorizării ca produs biocid în tara de origine sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, acolo unde este cazul;

i) un document emis si semnat de către firma producătoare prin care se autorizează firma solicitantă ca reprezentant pentru plasarea produsului pe piată pe teritoriul României.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copie de pe original si în traducere în limba română de un traducător autorizat conform art. 41 alin. (2.) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Documentele trebuie prezentate strict în ordinea prevăzută la alin. (1).


Art. 5. - (1) În termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea dosarului tehnic al produsului biocid, expertii si Secretariatul tehnic al CNPB verifică dosarul tehnic.

(2) În cazul în care sunt necesare completări ale dosarului tehnic, Secretariatul tehnic al CNPB înstiintează în scris solicitantul, în termenul prevăzut la alin. (1). Dacă dosarul a fost înaintat pentru evaluare la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, completările se solicită de către acesta, si nu de către Secretariatul tehnic al CNPB. Dacă dosarul cu date ecotoxicologice si comportare în mediu a fost înaintat pentru evaluare la Agentia Natională pentru Protectia Mediului, completările se solicită de către Agentia Natională pentru Protectia Mediului.

(3) În cazul în care solicitantul nu depune completările necesare în termen de 120 de zile de la data comunicării, cererea si dosarul tehnic al produsului biocid se anulează si se returnează solicitantului, care va fi înstiintat să îsi preia dosarul la adresa de contact mentionată în cerere. Dacă în termen de 30 de zile solicitantul nu preia cererea si dosarul tehnic anulate, acestea se distrug astfel încât să nu mai poată fi reconstituite.

(4) Termenul pentru evaluarea dosarului începe doar după ce dosarul este complet. Întocmirea referatului de evaluare si decizia asupra emiterii avizului se fac în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data acceptării dosarului complet pentru produsele biocide noi si, respectiv, de maximum 45 de zile pentru produsele biocide care detin aviz si pentru care se solicită aviz de extindere.

(5) CNPB stabileste criteriile de acceptare a produsului biocid si de emitere a avizului de plasare pe piată, în baza procedurii interne stabilite în prima sedintă a CNPB de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 6. - (1) Atributiile expertilor prevăzuti la art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, sunt următoarele:

a) expertii din cadrul INSP întocmesc referatele de evaluare cu datele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), cu exceptia datelor ecotoxicologice si comportării în mediu pentru tipurile de produse 1, 2 si 6-19, 21-23, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare;

b) expertii nominalizati de către Ministerul Mediului si Pădurilor si Agentia Natională pentru Protectia Mediului întocmesc referatele de evaluare cu datele prevăzute la art. 4 lit. c), cu exceptia datelor ecotoxicologice si comportării în mediu pentru tipurile de produse 3, 4, 5 si 20, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare;

c) expertii nominalizati de către Ministerul Mediului si Pădurilor întocmesc referatele de evaluare cu datele ecotoxicologice si comportarea în mediu prevăzute la art. 2 lit. d), pentru toate tipurile de produse prevăzute în anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Desemnarea expertilor, metodologia de întocmire a referatelor de evaluare si circuitul documentelor se fac prin ordin al conducerii institutiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Lista expertilor este adusă la cunostinta Ministerului Sănătătii, Ministerului Mediului si Pădurilor si Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, precum si CNPB.

(4) Referatele de evaluare întocmite si semnate de către experti, vizate de către seful de serviciu, se depun la INSP - Secretariatul tehnic al CNPB, care informează CNPB tinând cont de termene.

(5) Pentru exactitatea datelor înscrise în referatele de evaluare în raport cu documentele din dosarul tehnic al produsului biocid, expertii răspund în conformitate cu prevederile legale incidente.

Art. 7. - (1) Modelul de aviz al produsului biocid este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Termenul de valabilitate a avizului emis conform prevederilor prezentului ordin este 14 mai 2014, conform Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive, revizuită.

Art. 8. - (1) Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a avizului, solicitantul poate cere CNPB emiterea unui aviz de extindere.

(2) Extinderea se realizează în urma depunerii unei cereri de către solicitant la INSP - Secretariatul tehnic al CNPB si completării dosarului tehnic al produsului biocid cu documente justificative si întocmirii referatului de evaluare de către experti.

(3) În baza referatului de evaluare, CNPB decide emiterea unui aviz de extindere pentru produsul biocid respectiv, valabil pe termenul de valabilitate a avizului.

(4) Modelul de aviz de extindere este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 9. - Orice modificare a substantei active si a altor ingrediente din produsul biocid atrage anularea avizului.

Art. 10. - (1) Actele administrative eliberate pentru produsele biocide anterior datei publicării prezentului ordin si care se regăsesc în Registrul national al produselor biocide se prelungesc până la data de 14 mai 2014. După data de 14 mai 2010, produsele biocide existente pe piată si ale căror acte administrative sunt eliberate de alte autorităti decât CNPB sunt supuse procedurii de avizare prevăzute în prezentul ordin.

(2) Cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate înscris în actul administrativ eliberat de către CNPB, dacă asupra produsului biocid nu au intervenit modificări în compozitie sau modul de folosire, solicitantul poate depune la INSP - Secretariatul tehnic al CNPB cererea-tip completată, conform anexei nr. 4, pentru prelungirea valabilitătii actului administrativ emis anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, în baza căreia produsul este păstrat în Registrul national al produselor biocide.

Art. 11. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Adrian Streinu-Cercel,

secretar de stat

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Mircea Ioan Cotosman,

secretar de stat

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru

Siguranta Alimentelor,

Corneliu Ceică


* Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010.

 


ANEXA Nr. 1

 

Domnule Presedinte,

Firma...............................................................................................................................................,

în calitate de producător , reprezentant al producătorului , importator autorizat , solicit eliberarea avizului pentru plasarea pe piată în România a produsului biocid

......................................

(denumirea comercială)

 

Destinatia utilizării produsului biocid

 

Grupa principală*...................................Tipul de produs*:

Domeniul de utilizare

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Categorii de utilizatori: industriali , profesionali , populatie 

 

* În conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, cu modificările si completările ulterioare.

 

            Producător

 

Numele si adresa completă (inclusiv tara, telefon, fax si e-mail)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

 

Reprezentant sau importator autorizat

La prezenta cerere anexez dosarul tehnic cu documentatia produsului biocid conform art. 5 din Ordinul ministrului sănătătii, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piată pe teritoriul României.

 

Numele si adresa completă (inclusiv telefon, fax si e-mail)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Nr. de înregistrare la registrul comertului...............................................

Numele si adresa completă (inclusiv telefon, fax si e-mail) ale persoanei de contact din firmă

 

Data

................................

Semnătura si stampila

...................................

 

            Domnului presedinte al Comisiei Nationale pentru Produse Biocide


ANEXA Nr. 2

 

Antet

Data emiterii .......................

 

AVIZ

Nr.......BIO/TP...

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătătii, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/368/11/2010 si cu Ordinul ministrului sănătătii, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005, cu modificările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sedinta din data ......................., a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piată în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

 

 

 

            Alte denumiri comerciale, după caz

 

 

 

            II. date de identificare ale producătorului (numele, adresa, tara)

 

 

 

            III. date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, tara)

 

 

 

            IV. Încadrarea produsului biocid (în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, cu modificările si completările ulterioare)

 

A. Grupa principală

 

B. Tipul/Tipurile de produs

 

 

V. DATE PRIVIND SUBSTANTA ACTIVA/SUBSTANTE

A. Substante chimice

 

Nr. crt.

Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)

Nr. CE

Nr. CAS

Concentratia în unităti metrice

 

 

 

 

 

 

            B. Microorganisme

 

Nr. crt.

Numele

Denumirea taxonomică

Tulpina

Concentratia organismului

 

 

 

 

 

 

            VI. FORMA DE CONDITIONARE

 

 

 

            VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

 

 

 

            VIII. DOMENIUL SI ARIA DE UTILIZARE

 

A. Domeniul de utilizare

 

B. Aria de aplicare

 


AVIZ Nr.......BIO/TR.

IX. EFICACITATE

 

Activitatea

Metoda de testare/ Protocolul de testare

Specia

Concentratii

Timpi de actiune

 

 

 

 

 

 

            X. INDICATII DE UTILIZARE

 

Metoda de aplicare

Concentratia solutiei de lucru/doza de aplicare

Timpul de actiune

 

 

 

 

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

A. Produs biocid cu substante active - substante chimice

 

Simboluri si indicarea pericolului

 

Fraze de risc (R)

 

Fraze de prudentă (S)

 

 

            B. Produs biocid cu substante active – microorganisme

 

Simboluri si indicarea pericolului

 

Grupa de risc

 

 

            XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

 

 

 

            XIII. RECOMANDĂRI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SĂNĂTĂTII SI A FACTORILOR DE MEDIU

 

 

 

Avizul este valabil până la data de:..........................

Avizul contine - x - pagini.

 

Presedinte,

...............................

 

ANEXA Nr. 3

Antet

Data emiterii .......................

 

AVIZ DE EXTINDERE

 

În conformitate cu art.......din Ordinul ministrului sănătătii, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/368/11/2010, în baza documentelor depuse în completare la dosarul tehnic, CNPB, în sedinta din data  .........................., a decis că Avizul nr. ............ BIO/TP ...... pentru produsul biocid ........................................................................ se modifică/completează după cum urmează:

(denumirea comercială în România)

 

Extinderea este valabilă pe perioada valabilitătii avizului.

Documentul contine - x - pagini.

 

Presedinte,

...............................


 

ANEXA Nr. 4

 

Domnule Presedinte,

Firma ..................................................................................................................................................,

în calitate de producător , reprezentant al producătorului , importator autorizat , solicit prelungirea termenului de valabilitate a Avizului nr. ................. pentru plasarea pe piată în România a produsului biocid

.................................................................................................................................................

(denumirea comercială)

 

Declar pe propria răspundere că nu s-a efectuat nicio modificare în compozitia si modul de utilizare a produsului biocid ..................................

 

Destinatia utilizării produsului biocid

 

Grupa principală*...................................Tipul de produs*

Domeniul de utilizare

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Categorii de utilizatori: industriali , profesionali , populatie 

* În conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, cu modificările si completările ulterioare.

 

            Producător

 

Numele si adresa completă (inclusiv tara, telefon, fax si e-mail)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

Reprezentant sau importator autorizat

La prezenta cerere anexez Avizul nr. ...

 

Numele si adresa completă (inclusiv telefon, fax si e-mail)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare la registrul comertului...............................................

Numele si adresa completă (inclusiv telefon, fax si e-mail) ale persoanei de contact din firmă

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

Data

……………

Semnătura si stampila

…………………………………..

 

            Domnului presedinte al Comisiei Nationale pentru Produse Biocide


 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul si a modului de plată a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor- Romsilva, precum si a modelului de contract de concesiune

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 190.103/DAdin 10 februarie 2010 al Directiei păduri si dezvoltare forestieră, tinând cont de prevederile art. 130-136 si ale art. 138 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute, aprobată cu modificări prin Legea nr. 242/2003,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Redeventa pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului, aferente unor active vândute de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, se stabileste sub forma unui venit fix anual al concedentului egal cu valoarea concesiunii terenului, la care se aplică dobânda de referintă stabilită de Banca Natională a României.

(2) Redeventa prevăzută la alin. (1) se face venit la bugetul de stat.

(3) Pentru anul în care s-a încheiat contractul de concesiune, redeventa se calculează de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului până la sfârsitul anului respectiv.

(4) Plata redeventei este obligatorie până la data la care proprietarul activului semnează un contract de vânzare-cumpărare a activului sau până la data pierderii dreptului de proprietate asupra activului sau unei părti din activul de pe terenul forestier concesionat.

Art. 2. - (1) Valoarea concesiunii pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva se calculează conform formulei:

 

VAC = S x Cr x PML x (1 + N),

 

în care:

VAC - valoarea concesiunii, exprimată în lei;

S = suprafata terenului care se concesionează, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;

Cr - cresterea medie la exploatabilitate, exprimată în m3/ha, pentru mesteacăn, carpen si plop alb si negru de clasa a V-a de productie, în functie de etajul fitoclimatic în care este localizat terenul, conform anexei nr. 1;

PML - pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, corectat cu coeficientul 1,10 pentru speciile mesteacăn si carpen si 1,00 pentru plop alb si negru;

N - coeficientul rezultat prin însumarea notelor prevăzute în anexa nr. 2, atribuite terenului în cauză.

(2) Valoarea concesiunii terenurilor prevăzută la alin. (1) se calculează anual de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva sau de unitătile din structura acesteia care au vândut activul.

(3) Anual, prin act aditional la contract, valoarea redeventei se recalculează în functie de valoarea concesiunii stabilită în conditiile alin. (1) si (2), la care se aplică dobânda de referintă stabilită de Banca Natională a României, la data de 1 ianuarie.

Art. 3. - (1) În termen de 180 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul constituie o garantie în valoare de 5% din cuantumul redeventei calculate pentru 12 luni de folosintă a terenului forestier.

(2) În cazul în care concesionarul nu depune garantia, în cuantumul si până la data prevăzute în contractul de concesiune, acesta încetează de drept.

Art. 4. - (1) Plata redeventei se face semestrial la bugetul de stat, în contul deschis în acest scop de Ministerul Mediului si Pădurilor, astfel:

a) 40% până la 30 iunie;

b) 60% până la 31 decembrie.

(2) Neplata redeventei totală sau partială obligă concesionarul la plata redeventei cu penalităti de întârziere în valoare de 0,2% din valoarea totală a redeventei/zi de întârziere.

(3) Neplata redeventei totală sau partială cu o întârziere de până la 60 de zile de la termenul-limită conduce la încetarea de plin drept a contractului de concesiune, fără somatie prealabilă, precum si, după caz, la plata de daune.

Art. 5. - (1) Proprietarul unui activ amplasat pe terenul forestier proprietate publică a statului pe care îl foloseste în baza contractului de concesiune are obligatia de a aduce la cunostinta concedentului intentia de a înstrăina activul, cu 30 de zile înainte de demararea procedurilor legale privind vânzarea.

(2) Prin contractul de vânzare-cumpărare a activului noul proprietar preia:

a) obligatiile si sarcinile aferente activului, existente la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare cu Regia Natională a Pădurilor - Romsilva;

b) obligatia de a încheia contractul de concesiune a terenului forestier strict aferent activului cumpărat;

c) obligatia plătii redeventei si a depunerii garantiei.


(3) Contractul de concesiune se încheie în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului.

(4) Plata redeventei se percepe de la data la care a fost cumpărat activul.

Art. 6. - (1) Partajarea unui activ de pe terenul forestier, cu scopul vânzării activului sau a unei părti a acestuia ori pentru iesirea din indiviziune a legatarilor, se efectuează numai după aprobarea Ministerului Mediului si Pădurilor, în baza avizului Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

(2) Pentru situatiile prevăzute la alin. (1) se încheie contracte de concesiune pentru fiecare parte de teren forestier rezultată din divizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data efectuării divizării.

(3) În cazul nerespectării obligatiei prevăzute la alin. (2), partajarea activului devine nulă de drept.

Art. 7. - (1) În situatia încetării contractului de concesiune, detinătorul activului de pe terenul forestier este obligat să vândă activul în termen de 60 de zile de la data încetării contractului.

(2) Nerespectarea obligatiei prevăzute la alin. (1) se sanctionează potrivit prevederilor art. 107 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

Art. 8. - Contractul de vânzare-cumpărare a activelor, care se încheie între Regia Natională a Pădurilor - Romsilva si cumpărător, cuprinde obligatoriu si următoarele clauze:

a) clauza privind modalitatea de recuperare a redeventei cuvenite si neachitate, inclusiv a penalitătilor de întârziere a plătii acesteia;

b) clauza prin care cumpărătorul este obligat să încheie contractul de concesiune a terenului aferent activului vândut, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului;

c) clauza prin care contractul de vânzare-cumpărare a activului devine nul de drept, în situatia în care nu se respectă clauza prevăzută la lit. b).

Art. 9. - (1) Contractele de concesiune pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor- Romsilva se încheie de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, conform modelului de contract de concesiune prevăzut în anexa nr. 3, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, contractele de concesiune aflate în derulare se modifică prin încheierea de acte aditionale, în concordantă cu prevederile prezentului ordin.

(3) Suprafata terenului forestier aferent activului care urmează să se concesioneze este suprafata unitătii amenajistice în care este amplasat obiectivul, stabilită conform amenajamentului silvic în vigoare.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 7/2005 pentru aprobarea modului de calcul si a modului de plată a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, precum si a modelului de contract de concesiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 27 ianuarie 2005, se abrogă.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Mircea loan Cotosman,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 martie 2010.

Nr. 367.

 

ANEXA Nr. 1

 

Cresterea medie anuală la exploatabilitate a arboretului total pentru speciile mesteacăn, carpen si plop alb si negru

 

 

 

- m3/an/ha -

Nr. crt.

Specia principală

Clasa de productie

Etajul fitoclimatic

 

 

V

 

0

1

2

3

1.

Mesteacăn *

3,4

FM1-FM3, FD4

2.

Carpen *

4,8

FD1-FD3

3.

Plop alb si negru *

4,3

CF, SS


* Volumele sunt stabilite conform lucrării „Modele matematico-auxologice si tabele de productie pentru arborete", editia 2004, la vârstele exploatabilitătii prevăzute în normele tehnice în vigoare pentru amenajarea pădurilor.


ANEXA Nr. 2

 

Criterii în baza cărora se determină coeficientul N utilizat la calculul valorii concesiunii (VAC)

 

Nr. crt.

Criterii

Nota acordată

0

1

2

3

1.

Categorii de arborete sau terenuri de împădurit pe tipuri functionale

Arboretele la care sunt interzise orice fel de interventii pentru extragerea de masă lemnoasă sau de alte produse nelemnoase, parcuri nationale, rezervatii naturale si stiintifice, monumente ale naturii, precum si terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul functional TI

15

Arboretele la care nu este permisă sau nu este posibilă decât executarea tăierilor de igienă sau a lucrărilor speciale de conservare, precum si terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul functional TII

10

Arboretele la care sunt permise tratamente intensive, cum sunt cele de codru grădinărit sau cvasigrădinărit, precum si terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul functional TIU

5

Arboretele la care sunt permise tratamente cu perioada de regenerare normală sau mai mare, dar cu restrictii în executarea tăierilor, precum si terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul functional TIV

3

Arboretele cu functii de productie si de protectie la care nu sunt restrictii privind tratamentele, precum si terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipurile functionale TV si TVI

2

Terenurile fără vegetatie forestieră

1

2.

Amplasarea terenului fată de localităti

2. A. Teren în intravilan si până la 2 km de la limita perimetrului construibil:

 

- municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice sau turistice

150

- municipii resedintă de judet, peste 100.000 de locuitori

120

- municipii resedintă de judet, sub 100.000 de locuitori

90

- municipii

60

- orase

40

- sate resedintă de comună

20

- sate

10

2. B. Între 2 si 10 km de la limita perimetrului construibil:

 

- municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice sau turistice

80

- municipii resedintă de judet, peste 100.000 de locuitori

60

- municipii resedintă de judet, sub 100.000 de locuitori

40

- municipii

30

- orase

20

- sate resedintă de comună

10

- sate

5

2. C. Peste 10 km de la limita perimetrului construibil:

 

- municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice sau turistice

40

- municipii resedintă de judet, peste 100.000 de locuitori

30

- municipii resedintă de judet, sub 100.000 de locuitori

20

- municipii

10

- orase

5

- sate resedintă de comună

3

- sate

1

3.

Amplasarea terenului fată de retelele de transport

3. A. Transport rutier (terenul este amplasat la o distantă de cel mult 2 km fată de calea de transport):

 

- autostrăzi si drumuri nationale europene

40

- alte drumuri nationale, străzi din intravilanul municipiilor

30

- drumuri judetene, străzi din intravilanul oraselor

20

- drumuri comunale, străzi din intravilanul comunelor, străzi din intravilanul satelor

10

- drumuri forestiere, industriale si altele asemenea

5

3. B. Transport feroviar (în cazul în care terenul se află la o distantă de cel mult 5 km fată de statie)

5

3. C. Transport fluvial (în cazul în care terenul se află la o distantă de cel mult 5 km fată de port)

5

3. D. Transport maritim (în cazul în care terenul se află la o distantă de cel mult 5 km fată de port)

5

4.

Alte utilităti

Retele de apă-canal până la 500 m

5

Retele de distributie a energiei electrice până la 500 m

5

Retele de distributie a gazelor naturale până la 1.000 m

5

5.

Ponderea suprafetei fondului forestier national în cadrul judetului

Până la 16%

50

16,1-20%

40

20,1-30%

30

30,1-40%

20

Peste 40%

10

 

NOTĂ:

1. Coeficientul N se determină ca sumă a notelor acordate pentru îndeplinirea tuturor criteriilor mentionate.

2. Pentru criteriul „Amplasarea terenului fată de localităti", în cazul în care diferenta dintre distanta fată de localitatea cea mai apropiată si distanta fată de o localitate încadrată la o categorie de importantă mai mare aflată în apropiere este mai mică de 10 km, se ia înconsiderare distanta fată de localitatea de cea mai mare categorie.

3. În cazul criteriului „Amplasarea terenului fată de retelele de transport" se cumulează, în functie de situatie, notele de la pct. 3. A, 3^B, 3. Csi 3. D.

4. În cazul pct. 3. Ase alege doar criteriul îndeplinit de obiectiv cu punctajul cel mai mare.

5. Pentru stabilirea criteriilor se iau în considerare distantele cele mai scurte, în proiectie orizontală.

ANEXA Nr. 3

 

CONTRACT DE CONCESIUNE

nr. .............. din ..............

pentru terenul forestier aferent activului ............................................................, vândut de Regia Natională a Pădurilor- Romsilva

 

În temeiul art. 11 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare, al Ordonantei Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute, aprobată cu modificări prin Legea nr. 242/2003, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007,

luând în considerare Contractul de vânzare-cumpărare nr. ........................., având ca obiect activul ..................................,

aflat pe terenul forestier proprietate publică a statului, s-a încheiat prezentul contract de concesiune pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, prin negocierea directă a părtilor.

 

CAPITOLUL I

Părtile contractante

 

Între Ministerul Mediului si Pădurilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 12, sectorul 5, reprezentat prin .................. , având functia de ministru, în calitate de concedent, pe de o parte, si..............., persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/ persoana juridică (actul constitutiv al operatorului economic) .........., cu sediul principal în ...................., reprezentată prin ..................., având functia de ................., în calitate de concesionar, pe de altă parte.


 

CAPITOLUL II

Obiectul contractului de concesiune

 

Art. 1. - Obiectul contractului îl constituie concesiunea terenului forestier proprietate publică a statului, strict aferent activului aflat în proprietatea concesionarului, situat în ............, identificat potrivit amenajamentului silvic (O.S., U.P., u.a.) ........., în suprafată de ....... ha.

Art. 2. - Valoarea concesiunii terenului ce face obiectul contractului de concesiune este de .............. lei.

 

CAPITOLUL III

Termenul

 

Art. 3. - (1) Durata concesiunii este de 49 de ani, începând de la data de .................

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit de drept pe o perioadă de 24 de ani si 6 luni, dacă la data expirării primei durate a concesiunii concesionarul continuă să folosească terenul concesionat. Părtile vor încheia în acest sens un act aditional la contract.

 

CAPITOLUL IV

Redeventa

 

Art. 4. - (1) Redeventa este de ............. lei pentru primul an si se varsă la bugetul de stat.

(2) Redeventa este anuală si se actualizează în functie de valoarea concesiunii terenului prevăzute la art. 2, la care se aplică dobânda de referintă stabilită de Banca Natională a României.

(3) Cuantumul redeventei se stabileste anual, prin act aditional la prezentul contract. Actul aditional este parte integrantă din prezentul contract de concesiune.

(4) Redeventa se plăteste semestrial, conform prevederilor prezentului contract de concesiune:

a) 40% până la 30 iunie;

b) 60% până la 31 decembrie.

 

CAPITOLUL V

Plata redeventei

 

Art. 5. - (1) Plata redeventei se face prin conturile:

- contul concedentului nr. ...............;

- contul concesionarului nr. ..............

(2) Neplata redeventei totală sau partială obligă concesionarul la plata redeventei cu penalităti de întârziere în valoare de 0,2% din valoarea totală a redeventei/zi de întârziere.

(3) Neplata redeventei totală sau partială cu o întârziere de până la 60 de zile de la termenul-limită conduce la încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune, fără somatie prealabilă, precum si, după caz, la plata de daune.

(4) Cuantumul penalitătilor se calculează de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor.

 

CAPITOLUL VI

Drepturile părtilor contractante

 

SECTIUNEA 1

Drepturile concesionarului

 

Art. 6. - Concesionarul are dreptul de a folosi, în mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul prezentului contract de concesiune.

Art. 7. - Concesionarul are dreptul să realizeze investitii prin care să extindă capacitatea activului cumpărat, fără a schimba categoria de folosintă a terenului existentă la data cumpărării activului de la Regia Natională a Pădurilor- Romsilva si numai după aprobarea concedentului, solicitată înaintea începerii proiectării investitiei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Drepturile concedentului

 

Art. 8. - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, verificând respectarea obligatiilor asumate de concesionar.

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului si în prezenta reprezentantilor legali ai acestuia sau a împuternicitilor acestora.

(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national/local sau ca urmare a modificării legislatiei în vigoare, prin act aditional notificat concesionarului.

 

CAPITOLUL VII

Obligatiile părtilor

 

SECTIUNEA 1

Obligatiile concesionarului

 

Art. 9. - (1) Concesionarul este obligat să asigure folosirea în regim de continuitate si de permanentă a terenului care face obiectul concesiunii si să folosească activul de pe teren potrivit destinatiei avute la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului.

(2) Concesionarul este obligat să folosească în mod direct terenul care face obiectul concesiunii, păstrând si asigurând respectarea categoriei sale de folosintă pe toată durata concesiunii.

(3) Concesionarul nu poate subconcesiona terenul forestier care face obiectul prezentului contract.

(4) Concesionarul este obligat să nu vândă activul de pe terenul forestier care face obiectul prezentului contract decât după o prealabilă notificare a concedentului cu privire la intentia de vânzare, cu 30 de zile înainte de demararea procedurilor legale privind vânzarea.

(5) Concesionarul este obligat să încheie câte un contract de concesiune pentru fiecare suprafată de teren forestier rezultată din divizarea activului, numai în cazul în care a solicitat si a obtinut acordul concedentului pentru divizarea activului de pe terenul forestier care face obiectul prezentului contract de concesiune.

(6) Concesionarul este obligat să nu înceapă lucrări de investitii pentru extinderea capacitătii activului cumpărat fără avizul prealabil al concedentului.

(7) Concesionarul este obligat să plătească sumele reprezentând redeventa si eventualele penalităti de întârziere, precum si daunele interese cauzate concedentului, asa cum este prevăzut în prezentul contract de concesiune si în actele aditionale ulterioare.

(8) În termen de 180 de zile de la data încheierii prezentului contract de concesiune, concesionarul este obligat să depună o garantie în sumă de...........lei, reprezentând 5% din cuantumul redeventei calculate pentru 12 luni de folosintă a terenului forestier.

(9) Concesionarul este obligat să transmită concedentului copii de pe toate documentele de plată a oricăror sume privind executarea prezentului contract, în termen de 5 zile de la data vizei băncii la care s-a ordonat efectuarea plătii.

(10) Concesionarul este obligat să folosească terenul în noile conditii stabilite de concedent în mod unilateral, potrivit art. 8 alin. (3), fără a putea solicita încetarea prezentului contract de concesiune.

(11) La încetarea prezentului contract de concesiune, concesionarul predă terenul cu aceleasi caracteristici pe care Ie-a avut la momentul încheierii contractului de concesiune administratorului pădurilor statului, în prezenta unui reprezentant al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(12) Concesionarul este obligat să permită inspectarea terenului forestier care face obiectul prezentului contract de concesiune de reprezentantii concedentului si să desemneze un reprezentant care va participa la actiunea de inspectie.

(13) Prezentul contract de concesiune nu îl exonerează pe concesionar de obligatiile ce decurg din lege pentru obtinerea de avize, acorduri, licente, autorizatii, în desfăsurarea activitătii sale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile concedentului

 

Art. 10. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral prezentul contract de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege sau de art. 8 alin. (3).

(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului aparitia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

(4) Concedentul este obligat să notifice concesionarului intentia de a inspecta terenul forestier care face obiectul prezentului contract.

 

CAPITOLUL VIII

Încetarea contractului de concesiune

 

Art. 11. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situatii:

a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă nu intervine prelungirea de drept a contractului în conditiile art. 3 alin. (2);

b) în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina concedentului. Modul de plată si cuantumul despăgubirilor vor fi stabilite de concedent si concesionar de comun acord, iar în cazul în care nu cad de comun acord, instanta judecătorească va hotărî în această privintă;

c) în cazul denuntării unilaterale de către concesionar, în situatii de fortă majoră sau caz fortuit;

d) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

e) dacă activul proprietatea concesionarului a încetat să mai existe;

f) în cazul vânzării activului, situatie în care concesionarul trebuie să notifice concedentului intentia sa de vânzare cu 30 de zile înainte de demararea procedurilor legale privind vânzarea;

g) dacă activul de pe teren si-a schimbat proprietarul printr-o procedură de succesiune din care rezultă mai multi proprietari în indiviziune, caz în care se va încheia alt contract de concesiune, în termen de 10 zile lucrătoare de la data finalizării succesiunii, cu succesorul care a dobândit cea mai mare parte din active, iar în cazul egalitătii părtilor succesorale, prin desemnarea de către majoritatea succesorilor a unui reprezentant;

h) în cazul în care concesionarul nu a plătit redeventa la termenele prevăzute în prezentul contract;

i) dacă activul de pe terenul forestier a fost divizat, cu aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza avizului Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, urmând a se încheia contracte de concesiune pentru fiecare parte de teren forestier rezultată din divizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării divizării;

j) dacă concesionarul nu a plătit redeventa anuală la termenul prevăzut în contract sau în actele aditionale ulterioare;

k) alte cauze de încetare a prezentului contract de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor si conditiilor reglementate de lege.

(2) În cazul încetării contractului de concesiune din cauzele mentionate la alin. (1) lit. a-e si h), concesionarul este obligat să vândă activul de pe teren în termen de 60 de zile calendaristice de la data încetării contractului de concesiune.

(3) În cazul încetării contractului de concesiune din cauzele mentionate la alin. (1) lit. f) si g), iar detinătorul sau detinătorii activelor nu încheie contractul de concesiune la termenul prevăzut pentru aceste situatii, concesionarul poate initia procedura de executare silită, în baza unei hotărâri judecătoresti, a vânzării activului cu o prealabilă notificare a detinătorului sau detinătorilor activului.

(4) În cazul încetării contractului de concesiune din cauza prevăzută la alin. (1) lit. i), iar noii detinători ai activelor rezultate din divizare nu încheie la termenul prevăzut pentru această situatie contractul de concesiune, aprobarea divizării activului devine nulă de drept.

 

CAPITOLUL IX

Răspunderea contractuală

 

Art. 12. - (1) Părtile semnatare ale prezentului contract de concesiune se angajează să execute de bună-credintă prevederile acestuia.

(2) Nerespectarea de către părtile contractante a obligatiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părtilor în culpă, contraventională si penală.

Art. 13. - (1) Forta majoră si cazul fortuit exonerează de răspundere partea care o/îl invocă.

(2) Invocarea fortei majore sau a cazului fortuit se notifică de către oricare dintre părti celeilalte în termen de 24 ore de la producere prin orice mijloc de comunicare si în termen de 5 zile printr-un înscris înregistrat la registratura părtii destinatare a notificării.

(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la data încetării fortei majore sau a cazului fortuit, reprezentantii părtilor vor analiza situatia executării prezentului contract de concesiune, continuarea sau încetarea acestuia.

 

CAPITOLUL X

Litigii

 

            Art. 14. - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt supuse solutionării instantei competente.

 

CAPITOLUL XI

Definitii

 

Art. 15. - (1) Prin fortă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se întelege o împrejurare externă cu caracter exceptional, independentă de vointa părtilor, invincibilă si imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se întelege acele împrejurări care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implică vinovătia părtilor, dar care nu întrunesc caracteristicile fortei majore.

 

CAPITOLUL XII

Alte clauze

 

Art. 16. - (1) Prevederile prezentului contract de concesiune se completează cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Codului civil, după caz.

(2) Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

Concedent,

Ministerul Mediului si Pădurilor

……………………………….

ministru

Concesionar,

..........................


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 18/2007

 

Având în vedere prevederile art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 18/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 si 15 bis din 9 ianuarie 2008, se modifică potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situatiile financiare periodice întocmite de către institutiile financiare nebancare pentru data de 31 martie 2010, cu exceptia prevederilor mentionate la pct. II paragrafele 2 si 3 din anexă, care se aplică începând cu situatiile financiare periodice întocmite de către institutiile financiare nebancare pentru data de 31 decembrie 2009.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Bancn Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 19 martie 2010.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI

ale modelelor situatiilor financiare periodice si ale normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare

 

I. În cuprinsul textului, referirile la provizioane (pentru depreciere) se vor citi ca referiri la ajustări pentru depreciere, iar referirile la RON se vor citi ca referiri la lei.

II. Capitolul II „Dispozitii referitoare la modelele si regulile de întocmire si depunere a situatiilor financiare periodice" se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1.2. La întocmirea situatiilor financiare periodice de către institutiile financiare nebancare se au în vedere prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008, cu modificările si completările ulterioare, prezentele norme metodologice, precum si oricare alte reglementări în materie în vigoare."

2. La punctul 3.1 paragraful 1, liniuta a treia se modifică si va avea următorul cuprins:

„ - În termenul de depunere la Banca Natională a României a situatiilor financiare anuale publicabile, prevăzut de Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008, cu modificările si completările ulterioare, situatiile financiare cu termen de depunere anual."

3. La punctul 3.1, paragraful 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„În cazul în care informatiile prezentate în situatiile financiare cu termen de depunere trimestrial sau semestrial, întocmite pentru sfârsitul exercitiului financiar, înregistrează modificări în perioada cuprinsă între data încheierii exercitiului financiar si data aprobării situatiilor financiare anuale, institutiile financiare nebancare vor retransmite respectivele situatii financiare în termenul de depunere la Banca Natională a României a situatiilor financiare anuale publicabile, prevăzut de Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008, cu modificările si completările ulterioare, împreună cu situatiile financiare, aferente exercitiului financiar curent, transmise până la data aprobării situatiilor financiare anuale."

III. La capitolul III „Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora", punctul 6 „Indicatori de activitate - mod 5090" se modifică după cum urmează:

1. Primele două teze ale paragrafului „Fraude" se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Cuprinde numărul fraudelor constatate intern în perioada de raportare, precum si valoarea totală în lei a prejudiciilor suportate de institutia financiară nebancară, ca urmare a producerii fraudelor respective, informatiile fiind defalcate pe linii după cum urmează: total, fraude interne si fraude externe. Raportarea fraudelor la data constatării acestora corespunde cu momentul înregistrării în contabilitate, indiferent dacă la această dată a fost sau nu identificat autorul fraudei.

Pentru clasificarea fraudelor în «fraude interne» si «fraude externe» se vor avea în vedere prevederile din anexa nr. 3 «Clasificarea evenimentelor de pierdere» la Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006."

2. Paragraful „Soldul creditelor afectate de restante" se modifică si va avea următorul cuprins:

„Cuprinde întreaga valoare a creditelor (atât a părtii curente înscrise la pozitiile 102-150 si 350 din formularul mod 5000 «Situatia patrimoniului», cât si a părtii restante înscrise la pozitiile 185 si 360 din formularul mod 5000 «Situatia patrimoniului»), în conditiile în care se înregistrează restante la plată, fie de principal, fie de dobândă.

Acest indicator va cuprinde valorile la nivel de contract de credit/leasing financiar (care înregistrează restante la plată, fie de principal, fie de dobândă) si nu la nivel de client, principiul contaminării nefiind aplicat.

Restantele decurgând din TVA si servicii diverse rezultate din derularea contractelor de leasing financiar nu afectează indicatorul «Soldul creditelor afectate de restante»."


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.