MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 185/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 185         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 martie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            361. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Nationale

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 42 din 14 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (3) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            68. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată

 

            259/778/203. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            209. - Decizie privind revocarea măsurii de retragere a autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „Group Insurance Broker" - S.R.L.

 

            219. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale EVEREST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

            220. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

            4. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 3/2010 privind procedura de efectuare a controlului entitătilor care desfăsoară activităti în sistemul de pensii private


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 30 aprilie 2010, domnul general-maior cu două stele Pâlsoiu Filip Ion trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 18 martie 2010.

Nr. 361.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 42

din 14 ianuarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (3) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (3) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Smărăndita Bălănescu în Dosarul nr. 756/302/2009 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 8 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 756/302/2009, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Exceptia a fost ridicată de Smărăndita Bălănescu, într-o cauză având ca obiect o plângere contraventională.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul consideră că dispozitiile criticate reprezintă o încălcare a prevederilor constitutionale mentionate, întrucât se permite o aplicare abuzivă, în baza unei analize precare din partea agentilor de circulatie, a sanctiunilor prevăzute de lege si încălcarea dreptului de a conduce un autovehicul corespunzător pe drumurile publice. Autorul consideră că prin modul în care este formulat articolul criticat se aduce atingere drepturilor cetătenilor români, inclusiv dreptului de a conduce un autovehicul, drept dobândit în urma unor cursuri de conducere si promovării unui examen de circulatie. Atribuirea către agentii de circulatie a dreptului de a aplica sanctiuni în conditiile în care capacitatea de atentie la toate detaliile din trafic era diminuată ca urmare a numărului mare de autoturisme contravine dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Constitutie, prin încălcarea unui drept consacrat prin dispozitiile legale în vigoare. Prin atributiile conferite agentilor de circulatie care nu sunt obligati a proba contraventia pe care o sanctionează se încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si (2), situând agentii de circulatie mai presus de lege si de obligatiile ce revin tuturor părtilor în fata instantelor de a proba ceea ce sustin. Textul criticat încalcă si prevederile art. 21, încălcând dreptul la un proces echitabil.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 100 alin. (3) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 100 alin. (3) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, prevederi ce au următorul continut: „Constituie contraventie si se sanctionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârsirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: [...] lit. f) nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat în exercitarea atributiilor de serviciu;".

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 privind statul român, art. 15 privind universalitatea, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind dreptul la un proces echitabil si art. 124 alin. (2) privind înfăptuirea justitiei.

Examinând exceptia, Curtea constată că asupra dispozitiilor art. 100 alin. (3) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 287 din 11 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 7 aprilie 2008, constatând că sunt constitutionale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în decizia de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Curtea mai retine că procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se bucură de prezumtia de legalitate, însă, atunci când este formulată o plângere împotriva acesteia, este contestată chiar prezumtia de care se bucură. În acest caz, instanta de judecată competentă va administra probele prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal. Cel care a formulat plângerea nu trebuie să îsi demonstreze propria nevinovătie, revenind instantei de judecată obligatia de a administra tot probatoriul necesar stabilirii si aflării adevărului.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (3) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Smărăndita Bălănescu în Dosarul nr. 756/302/2009 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 ianuarie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările ulterioare, si al art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, prevăzută în anexa* care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 8 martie 2010.

Nr. 68.


* Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL COMUNICATIILOR Sl SOCIETĂTII INFORMATIONALE

Nr. 259 din 24 februarie 2010

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 778 din 11 martie 2010

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Sl PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 203 din 1 martie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

 

Având în vedere referatul de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale, protectiei sociale emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - SA, la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială „Romfilatelia" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială „Romfilatelia" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

ANEXĂ

 

Operatorul economic: Societatea Comercială „Romfilatelia" - S.A.

Sediul/Adresa: municipiul Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sectorul 5

Cod unic de înregistrare: 16184414

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

9165,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

9005,00

 

 

a)

din productia vândută

3

260,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

8714,00

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

31,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

160,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

80,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

80,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

9002,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

8932,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

230,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

119,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

2900,20

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

2670,30

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

1969,70

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

555,80

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

405,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

9,20

 

 

 

 

ch privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

105,80

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

35,80

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

144,80

 

 

 

 

d4.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

15,00

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

129,80

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanta

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

400,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

2042,50

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

570,00

 

 

 

i1) contract de mandat

39

204,00

 

 

 

i2) eh. de protocol, din care:

40

54,73

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) eh. de reclamă si publicitate, din care:

42

309,20

 

 

 

 

tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) eh. cu sponsorizarea

45

2,07

 

 

 

i5) eh, cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) eh, cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

70,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

8,00

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

62,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

163,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

24,78

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: **)

54

138,22

 

1

 

Rezerve legale

55

8,15

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

130,07

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

13,01

 

8

 

Minimim 50% vărsă minte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale st societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

65,04

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

52,03

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

452,03

 

1

 

Surse proprii

65

400,00

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

52,03

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

200,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

200,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

8,15

 

1

 

Rezerve legale

77

8,15

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

9165,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

9002,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

69,00

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

69,00

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

1969,70

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

1858,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

111,70

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2243,96

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

132826,00

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

132826,00

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

91

0,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 ={rd.16/rd.1)x1000

92

982,21

 

11

 

Plăti restante

93

0,00

 

 

a)

preturi curente

94

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

 

 

12

 

Creante restante

96

32,80

 

 

a)

preturi curente

97

32,80

 

 

b)

preturi comparabile

98

32,80


*) Preliminat 2009 = Realizările la 30.11.2009 + preliminat luna decembrie 2009.

**) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor OUG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare, fără reflectarea provizionului în realizări/program, constituit potrivit normelor contabile .

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind revocarea măsurii de retragere a autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „Group Insurance Broker" - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 23 februarie 2010, conform prevederilor art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. XII.418 din 16 februarie 2010, privind cererea de revocare a măsurii dispuse de retragere a autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „Group Insurance Broker" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Drumul Murgului nr. 4, bl. C4, se. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 3, J40/14074/1.09.2004, CUI 16724018, RBK-238/20.10.2004, reprezentată legal de domnul Sorin Adam, persoană semnificativă, s-a hotărât revocarea măsurii dispuse prin Decizia nr. 55 din 18 ianuarie 2010,

avându-se în vedere următoarele motive de fapt si de drept:

Autoritatea de supraveghere a dispus prin Decizia nr. 55 din 18 ianuarie 2010 retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „Group Insurance Broker" - S.R.L., conform prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, deoarece nu a fost încheiat si transmis, în copie, la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor contractul de asigurare de răspundere civilă profesională si nu au fost comunicate numele, functia si responsabilitătile stabilite pentru persoana din cadrul personalului propriu care să aibă responsabilităti în aplicarea si respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism.

Prin Adresa nr. 12 din 1 februarie 2010, completată cu Adresa nr. 14 din 1 februarie 2010, înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 3.409 din 1 februarie 2010 si nr. 4.208 din 5 februarie 2010, Societatea Comercială „Group Insurance Broker" - S.R.L. a comunicat copia politei de asigurare de răspundere civilă profesională cu seria Ml nr. 000310 cu valabilitate de la 10 august 2008 până la 9 august 2009 si copia politei de asigurare de răspundere civilă profesională cu seria PG nr. 090092148 cu valabilitate de la 10 august 2009 până la 9 august 2010, precum si copia Deciziei nr. 1 din 17 ianuarie 2010 prin care a fost desemnată persoana cu responsabilităti în aplicarea si respectarea prevederilor privind combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism, conform Normelor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Având în vedere aceste noi elemente intervenite, de natură să ducă la reconsiderarea măsurii dispuse, în temeiul art. 41 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât revocarea măsurii de retragere a autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „Group Insurance Broker" - S.R.L., dispuse prin Decizia nr. 55 din 18 ianuarie 2010,

drept care decide:

Art. 1. - În temeiul art. 41 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supraveghere a asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se revocă măsura retragerii autorizatiei Societătii Comerciale „Group Insurance Broker" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Drumul Murgului nr. 4, bl. C4, se. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 3,

J40/14074/1.09.2004, CUI 16724018, RBK-238/20.10.2004, reprezentată legal de domnul Sorin Adam, persoană semnificativă, dispusă prin Decizia nr. 55 din 18 ianuarie 2010.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 10 martie 2010.

Nr. 209.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale EVEREST BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 2 martie 2010, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale EVEREST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială EVEREST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Constanta, bd. Tomis nr. 225, bl. TS12B, se. A, et. R ap. 4, judetul Constanta, nr. de ordine în registrul comertului J13/2482/13.11.2009, cod unic de înregistrare 26220883/16.11.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 martie 2010.

Nr. 219.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 2 martie 2010, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în orasul Otopeni, Str. Polonă nr. 18, bl. 1, se. 1, parter, ap. 3, judetul Ilfov, nr. de ordine în registrul comertului J23/2046/05.10.2009, cod unic de înregistrare 26067888/6.10.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 martie 2010.

Nr. 220.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 3/2010 privind procedura de efectuare a controlului entitătilor care desfăsoară activităti în sistemul de pensii private

 

În baza Notei de fundamentare nr. 205 din 11 martie 2010 a Directiei reglementare, prezentată în cadrul sedintei Consiliului din data de 17 martie 2010, si a Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere dispozitiile art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005, art. 102 alin. (6) si art. 121 alin. (11) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, art. 112 alin. (6) si art. 141 alin. (11) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (1), art. 21, art. 23 lit. c) si f) si art. 24 lit. m) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 3/2010 privind procedura de efectuare a controlului entitătilor care desfăsoară activităti în sistemul de pensii private, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia secretariat, directorul general adjunct si Directia reglementare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 17 martie 2010.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 3/2010

privind procedura de efectuare a controlului entitătilor care desfăsoară activităti în sistemul de pensii private

 

Având în vedere prevederile art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005, art. 102 alin. (6) si art. 121 alin. (11) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, art. 112 alin. (6) si art. 141 alin. (11) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 21, art. 23 lit. c) si f) si art. 24 lit. m) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă stabileste procedura de efectuare a controlului entitătilor care desfăsoară activităti în sistemul de pensii private.

(2) Controlul cuprinde ansamblul activitătilor care au ca scop verificarea realitătii, corectitudinii si conformitătii îndeplinirii obligatiilor prevăzute de legislatia în vigoare, verificarea legalitătii activitătilor si operatiunilor întreprinse de entitătile implicate în sistemul de pensii private, precum si activitătile de investigare si constatare a încălcării prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - Sunt supuse controlului Comisiei toate entitătile care desfăsoară activităti în sistemul de pensii private, respectiv:

a) administratorii de fonduri de pensii administrate privat si/sau fonduri de pensii facultative;

b) fondurile de pensii administrate privat si fondurile de pensii facultative;


c) depozitarii activelor fondurilor de pensii administrate privat si/sau fondurilor de pensii facultative;

d) agentii de marketing;

e) societătile comerciale cărora le-au fost externalizate activităti specifice sistemului de pensii private.

Art. 3. - (1) Controlul entitătilor implicate în sistemul de pensii private se exercită de către persoanele împuternicite de presedintele Consiliului Comisiei în acest scop.

(2) În vederea realizării obiectivelor Comisiei si în exercitarea atributiilor de serviciu, persoanele împuternicite să efectueze controlul colaborează cu celelalte structuri organizatorice din cadrul Comisiei, cu institutii si autorităti, în special de reglementare si supraveghere a pietelor financiare din România si din alte state, precum si cu institutiile de colectare si evidentă a contributiilor de asigurări sociale.

Art. 4. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatiile prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005, la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) controlul de fond - activitatea de verificare a operatiunilor desfăsurate de entitatea controlată si a îndeplinirii tuturor obligatiilor, pentru o perioadă de timp determinată;

b) controlul tematic - activitatea de verificare a uneia sau mai multor operatiuni desfăsurate de entitatea controlată si îndeplinirea uneia sau mai multor obligatii, pentru o perioadă de timp determinată.

 

CAPITOLUL II

Reguli privind controlul si procedura de efectuare a controlului

 

SECTIUNEA 1

Reguli privind controlul

 

Art. 5. - Urmărirea respectării de către entitătile care desfăsoară activităti specifice sistemului de pensii private a prevederilor legale în domeniu se realizează de către Comisie pe baza raportărilor transmise de acestea si prin verificări efectuate atât la sediul autoritătii, cât si la sediul entitătilor.

Art. 6. - Tipurile de control sunt:

a) controlul de fond;

b) controlul tematic.

Art. 7. - (1) În realizarea atributiilor, Comisia poate aplica următoarele metode de efectuare a controlului:

a) controlul anuntat, care reprezintă controlul desfăsurat cu anuntarea, în prealabil, a entitătii controlate;

b) controlul inopinat, care reprezintă controlul desfăsurat fără anuntarea, în prealabil, a entitătii controlate;

c) controlul încrucisat, care reprezintă controlul documentelor si operatiunilor unei entităti în corelatie cu documentele detinute de o altă entitate. Controlul încrucisat poate fi si inopinat.

(2) Metodele de control se aplică în functie de scopul, obiectivele si complexitatea activitătii desfăsurate.

(3) Controlul poate fi efectuat prin sondaj, prin selectarea operatiunilor si a documentelor ce urmează a fi verificate.

(4) Selectarea operatiunilor si a documentelor ce urmează a fi verificate se face de către persoanele împuternicite să efectueze controlul, în functie de ponderea si relevanta acestora în activitatea entitătii controlate.

Art. 8. - (1) Comisia poate efectua controlul fie la sediul său, fie la sediul entitătii.

(2) Comisia decide asupra tipului de control căruia entitatea îi va fi supusă.

Art. 9. - (1) La stabilirea perioadei de timp ce urmează a face obiectul unui nou control de fond se va avea în vedere perioada anterior controlată, astfel încât să se asigure continuitate în verificarea activitătii desfăsurate de entitate.

(2) În situatia în care, ulterior efectuării unui control, Comisia intră în posesia unor date si informatii suplimentare, aceasta poate decide reverificarea, integral sau partial, a perioadei controlate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de efectuare a controlului

 

Art. 10. - (1) Activitatea de control se organizează si se desfăsoară în baza unui plan anual al controlului de fond si, dacă se consideră necesar, a unor planuri trimestriale si/sau lunare ale controlului tematic, aprobate de Comisie.

(2) Comisia decide cu privire la entitătile ce urmează a fi supuse controlului.

(3) În afara controlului planificat, Comisia poate efectua control în scopul solutionării unor plângeri sau sesizări sau ori de câte ori consideră că este necesar. Controlul efectuat în scopul solutionării unor plângeri ori sesizări are prioritate fată de cel planificat.

(4) În cazul controlului efectuat în scopul solutionării unor plângeri ori sesizări, pot fi verificate si alte aspecte care se constată ca fiind încălcări ale legislatiei în vigoare în sistemul de pensii private.

Art. 11. - (1) Controlul se declansează în baza deciziei emise de către Comisie.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) cuprinde cel putin următoarele elemente:

a) denumirea institutiei;

b) temeiul legal al emiterii deciziei;

c) tipul controlului;

d) numele, prenumele si functia persoanelor împuternicite să efectueze controlul;

e) denumirea si adresa entitătii supuse controlului;

f) data declansării controlului;

g) operatiunile, documentele si perioadele ce urmează a fi supuse controlului, după caz;

h) semnătura presedintelui Comisiei; i) stampila Comisiei.

(3) În cazul controlului desfăsurat la sediul Comisiei, în decizie se mentionează data si ora la care reprezentantii entitătii se prezintă în vederea efectuării controlului.

(4) Decizia prin care se declansează controlul de fond este însotită de tematica aferentă.

(5) În cazul controlului la sediul entitătii, numărul si data deciziei sunt înscrise de către persoanele împuternicite cu efectuarea controlului în registrul unic de control al entitătii.


Art. 12. - (1) În cazul controlului anuntat, entitatea este notificată, printr-o adresă transmisă, după caz, prin postă si prin fax, e-mail, cu cel putin 7 zile lucrătoare înainte de data declansării controlului.

(2) În cazul unui control inopinat, Comisia nu notifică entitatea cu privire la declansarea controlului.

Art. 13. - (1) La cererea temeinic justificată a entitătii, Comisia analizează motivele, apreciază si apoi poate dispune amânarea controlului, comunicând entitătii data reprogramării controlului.

(2) Entitatea supusă controlului poate solicita amânarea acestuia o singură dată, pentru motive justificate si pentru cel mult 5 zile lucrătoare.

(3) Solicitarea de către entitate de amânare a controlului se face în scris, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea adresei prin care se notifică actiunea de control, si trebuie să contină: denumirea entitătii, adresa sediului, invocarea adresei Comisiei prin care controlul este notificat, motivele pentru care se solicită amânarea controlului, eventualele justificări pentru sustinerea motivelor invocate si data până la care se solicită amânarea.

(4) Comisia comunică prin intermediul unei adrese respingerea sau acceptarea solicitării de amânare si data la care se reprogramează controlul, după caz.

(5) În cazul unui control inopinat, entitatea nu are dreptul de a solicita amânarea acestuia.

Art. 14. - (1) Comisia poate suspenda controlul, notificând entitatea cu privire la data de la care se suspendă derularea actiunilor si, ulterior, cu privire la data la care este reluat controlul.

(2) Controlul la sediul entitătii poate fi suspendat când este îndeplinită una dintre următoarele conditii si numai dacă neîndeplinirea acesteia împiedică finalizarea controlului:

a) necesitatea efectuării unuia sau mai multor controale încrucisate;

b) necesitatea obtinerii unui punct de vedere sau a unor informatii suplimentare de la alte institutii si autorităti, în special de reglementare si supraveghere a pietelor financiare din România si din alte state, precum si de la institutiile de colectare si evidentă a contributiilor de asigurări sociale;

c) necesitatea efectuării unei expertize;

d) necesitatea efectuării unor cercetări pe care Comisia le consideră relevante în vederea identificării si stabilirii realitătii unor activităti, operatiuni, tranzactii etc;

e) solicitarea suspendării de către entitate ca urmare a aparitiei unei situatii obiective care împiedică desfăsurarea controlului la sediul entitătii. Entitatea solicită Comisiei suspendarea controlului, în scris, temeinic justificat si doar o singură dată pe parcursul desfăsurării controlului.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2) lit. e), Comisia comunică prin intermediul unei adrese respingerea sau acceptarea solicitării de suspendare, precum si data până la care se suspendă controlul si data la care acesta se reia.

Art. 15. - (1) Documentele aferente controlului sunt predate persoanelor împuternicite să efectueze controlul în baza unui proces-verbal.

(2) În procesul-verbal se mentionează:

a) numele, prenumele si functia persoanelor împuternicite să efectueze controlul;

b) numele, prenumele si functia reprezentantului legal al entitătii controlate;

c) denumirea entitătii controlate;

d) toate documentele/situatiile întocmite la solicitarea persoanelor împuternicite, copiile de pe toate documentele si fisierele ridicate cu ocazia controlului, stampilate si semnate de reprezentantul legal al entitătii pentru conformitate cu originalul, după caz, cu semnătură electronică extinsă;

e) toate notele explicative date în scris de către reprezentantul legal al entitătii controlate si de personalul acesteia si asumate de către reprezentantul legal;

f) mentiunea că toate documentele în original puse la dispozitia persoanelor împuternicite să efectueze controlul au fost restituite;

g) alte documente, date si informatii pe care persoanele împuternicite să efectueze controlul le consideră relevante.

(3) Procesul-verbal se întocmeste în două exemplare, unul pentru persoanele împuternicite de Comisie să efectueze controlul si celălalt pentru reprezentantul legal al entitătii, si se semnează de ambele părti.

(4) Ambele exemplare ale procesului-verbal se înregistrează în registrul de intrări-iesiri al entitătii controlate, după caz, în registrul Comisiei, cu acelasi număr si aceeasi dată.

(5) În cazul în care reprezentantul legal al entitătii refuză semnarea procesului-verbal, acest fapt se consemnează în procesul-verbal care se înregistrează în registrul de intrări-iesiri al entitătii controlate, după caz, în registrul Comisiei.

(6) În cazul refuzului reprezentantului legal al entitătii de a semna procesul-verbal cu ocazia controlului la sediul Comisiei, acesta se transmite entitătii printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data primirii de către aceasta constituind data comunicării.

(7) Numărul si data procesului-verbal aferent controlului desfăsurat la sediul entitătii sunt înscrise de către persoanele împuternicite în registrul unic de control al acesteia.

Art. 16. - (1) La finalizarea controlului, persoanele împuternicite să efectueze controlul întocmesc raportul privind controlul efectuat.

(2) În raport se consemnează, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:

a) data si locul încheierii raportului;

b) perioada în care s-a desfăsurat controlul;

c) numele, prenumele si calitatea celor care îl încheie;

d) decizia Comisiei în baza căreia a fost declansat controlul;

e) datele de identificare a entitătii controlate si reprezentantul legal al acesteia;

f) descrierea pe scurt a momentelor actiunii, în conformitate cu tematica aferentă;

g) procesul-verbal prevăzut la art. 15;

h) descrierea documentelor sau a obiectelor care au fost verificate;

i) constatări privind respectarea sau nerespectarea prevederilor legale, precum si orice aspecte relevante.

(3) Raportul privind controlul efectuat se transmite entitătii prin unul dintre mijloacele prevăzute la art. 12 alin. (1).

(4) Entitatea controlată are dreptul de a formula obiectiuni la raportul de control, sub semnătura reprezentantului legal.


(5) Entitatea controlată are obligatia de a formula obiectiile la raportul de control în scris si de a le transmite în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.

Art. 17. - (1) Pe baza raportului privind controlul si a observatiilor la acesta, prin decizie, Comisia poate aplica sanctiuni potrivit legislatiei si/sau dispune măsuri în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situatii care prejudiciază interesele participantilor si beneficiarilor la fondurile de pensii private.

(2) Entitatea controlată poate formula plângere prealabilă împotriva deciziei Comisiei prin care sunt aplicate sanctiuni sau dispuse măsuri, în conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Drepturile si obligatiile persoanelor împuternicite să efectueze controlul si ale entitătilor supuse controlului

 

SECTIUNEA 1

Drepturile si obligatiile persoanelor împuternicite să efectueze controlul

 

Art. 18. - În exercitarea atributiilor ce le revin, persoanele împuternicite să efectueze controlul au următoarele drepturi:

a) să aibă acces în spatiile în care entitatea îsi desfăsoară activitatea, precum si în spatiile unde se află documentele si sistemele informatice de evidentă si prelucrare a datelor;

b) să efectueze verificări în prezenta reprezentantului legal al entitătii sau a persoanei desemnate să le însotească în orice sediu si incintă în care entitatea îsi desfăsoară activitatea, inclusiv în sediile societătilor cărora le-au fost externalizate activităti specifice sistemului de pensii private;

c) să solicite prezenta la sediul Comisiei a reprezentantului legal al entitătii si a altor persoane cu competente în vederea furnizării de informatii si de note explicative scrise, precum si a prezentării de documente, înscrisuri, registre si evidente contabile;

d) să solicite si să verifice, în totalitate sau prin sondaj, orice informatii, documente, fisiere, înscrisuri, registre si evidente contabile care pot avea legătură cu activitatea entitătii, inclusiv cu activitătile externalizate de aceasta, după caz, precum si sistemele informatice de evidentă si prelucrare a datelor;

e) să ridice orice documente/situatii întocmite si copii ale oricărui document, fisier, înscris, registru si înregistrare contabilă;

f) să solicite verbal sau în scris toate informatiile si explicatiile referitoare la actiunile si operatiunile desfăsurate de entitatea supusă controlului;

g) să solicite note explicative scrise reprezentantului legal al entitătii, tuturor angajatilor acesteia, precum si reprezentantului oricărei alte societăti căreia i-au fost externalizate activităti specifice sistemului de pensii private;

h) să stabilească si să prezinte Comisiei concluziile, sanctiunile si măsurile ce se consideră necesar a fi dispuse;

i) să verifice modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Comisie ca urmare a controlului efectuat.

Art. 19. - În exercitarea atributiilor ce le revin, persoanele împuternicite să efectueze controlul au următoarele obligatii:

a) să se identifice prezentând entitătii controlate actul de identitate;

b) să prezinte entitătii controlate decizia de efectuare a controlului;

c) să cunoască si să aplice corect prevederile legislatiei în vigoare în sistemul de pensii private;

d) să păstreze confidentialitatea asupra datelor si informatiilor obtinute cu ocazia controlului;

e) să efectueze controlul în asa fel încât să afecteze cât mai putin activitatea curentă a entitătii supuse controlului;

f) să utilizeze eficient timpul alocat controlului;

g) să respecte programul de lucru al entitătii. Controlul se poate desfăsura si în afara programului de lucru al entitătii, cu acordul scris al entitătii;

h) să propună măsuri acolo unde se constată încălcarea legislatiei aplicabile în sistemul de pensii private, măsuri care au rolul de a remedia si înlătura deficientele constatate, precum si de a sanctiona.

 

SECTIUNEA a 2-a

Drepturile si obligatiile entitătii controlate

 

Art. 20. - Pe durata desfăsurării controlului entitatea are următoarele drepturi:

a) să fie notificată asupra declansării controlului, cu exceptia situatiei în care controlul are caracter inopinat;

b) să solicite amânarea controlului;

c) să solicite suspendarea controlului;

d) să beneficieze de asistentă de specialitate sau juridică pe durata controlului;

e) să beneficieze, din partea persoanelor împuternicite să efectueze controlul, de un tratament just si echitabil;

f) să fie prima căreia i se solicită furnizarea de informatii, documente, date si explicatii pentru clarificarea si justificarea activitătilor si operatiunilor întreprinse;

g) să fie informată cu privire la rezultatele controlului efectuat; h) să formuleze obiectiuni la raportul privind controlul

efectuat;

i) să conteste măsurile si sanctiunile dispuse prin actele Comisiei.

Art. 21. - Pe durata desfăsurării controlului entitatea are următoarele obligatii:

a) să permită accesul persoanelor împuternicite să efectueze controlul în spatiile în care se desfăsoară activitatea pentru care a fost autorizată/avizată, precum si în spatiile unde se află documentele aferente activitătii si sistemele informatice utilizate;

b) să răspundă, prin reprezentantii săi legali, la solicitarea Comisiei de a se prezenta la data si locul stabilite pentru efectuarea controlului;

c) să permită si să asigure efectuarea în bune conditii a controlului si să acorde sprijinul necesar desfăsurării acestuia;

d) să pună la dispozitia persoanelor împuternicite să efectueze controlul toate documentele, informatiile, fisierele, înscrisurile, registrele si evidentele contabile aferente activitătii pe care o desfăsoară, ca urmare a solicitării persoanelor împuternicite să efectueze controlul;

e) să pună la dispozitia persoanelor împuternicite să efectueze controlul documentele în original, copiile certificate ale acestora, precum si traducerea lor în limba română, după caz;


f) să colaboreze pe întreaga perioadă de desfăsurare a controlului în vederea determinării stărilor de fapt, prin prezentarea în întregime a faptelor cunoscute si a tuturor documentelor doveditoare;

g) să formuleze în scris obiectii la raportul de control, sub semnătura reprezentantului legal;

h) să pună la dispozitia persoanelor împuternicite să efectueze controlul date si informatii complete si conforme cu realitatea.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 22. - Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se vor prelungi până la sfârsitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 23. - Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni:

a) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului persoanelor împuternicite să efectueze controlul sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate;

b) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice formă a accesului persoanelor împuternicite să efectueze controlul;

c) nerespectarea celorlalte obligatii prevăzute în prezenta normă.

Art. 24. - Săvârsirea de către persoana fizică sau juridică a vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 23 se sanctionează conform prevederilor art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k), alin. (2)-(10) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, si, respectiv, art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2)-(10) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 25. - Controalele în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentei norme se vor continua potrivit acesteia, actele întocmite anterior rămânând valabile.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.