MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 171/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 171         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 17 martie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 91 din 4 februarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (2) din OrdonantaGuvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 99 din 4 februarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 290 alin. 1 din Codul penal, art. 303 alin. 6 teza întâi din Codul de procedură penală, precum si art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Decizia nr. 170 din 2 martie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11, art. 13 alin. (l1) lit. a) si art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art.248 si art. 2481 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            191. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judetul Dolj

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            128. - Decizie privind numirea domnului Corvin Nedelcu în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

112/756. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

 

157/765/196. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Tipografia Filaret" - SA, filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

 

293. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizatiilor la schema comunitară de eco-management si audit (EMAS)

 

708/C.- Ordin al ministrului justitiei pentru modificarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare si desfăsurare a activitătii comisiilor de disciplină din Administratia Natională a Penitenciarelor si din unitătile subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.856/C/2004

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

            6. - Hotărâre privind convocarea Conferintei nationale anuale a Camerei Consultantilor Fiscali


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 91

din 4 februarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Lorenta Adriana Butnaru în Dosarul nr. 6.800/197/2006 al Tribunalului Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 22 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 6.800/197/2006, Tribunalul Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Lorenta Adriana Butnaru.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că, prin plângerea formulată, s-a contestat „vinovătia stabilită de către agentul constatator". Or, atât timp cât instanta nu s-a pronuntat definitiv si irevocabil cu privire la această chestiune, dispozitiile criticate sunt neconstitutionale, întrucât încalcă dreptul la un proces echitabil, „cealaltă parte implicată în accident având la îndemână promovarea unei actiuni în despăgubiri".

Tribunalul Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul criticat nu încalcă accesul liber la justitie, ci, dimpotrivă, instituie posibilitatea persoanei interesate de a se adresa instantei de judecată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 31 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, având următorul cuprins: „Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveste despăgubirea, iar cel căruia îi apartin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveste măsura confiscării."

Autorul exceptiei consideră că prin dispozitiile legale citate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 21 - Accesul liber la justitie, precum si ale art. 11 alin. (2) si art. 20 alin. (2), cu raportare la art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un recurs efectiv.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, se constată că aceasta este neîntemeiată si urmează a fi respinsă.

Astfel, contrar sustinerilor autorului exceptiei, textul de lege criticat dă expresie prevederilor constitutionale care consacră liberul acces la justitie, stabilind posibilitatea părtii vătămate prin procesul-verbal de contraventie de a face plângere în ceea ce priveste bunurile confiscate, respectiv a celui căruia îi apartin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, în ceea ce priveste măsura confiscării. Potrivit art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, sesizată cu plângerea formulată, instanta de judecată „ascultă pe cel care a făcut-o si pe celelalte persoane citate, dacă acestia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal, si hotărăste asupra sanctiunii, despăgubirii stabilite, precum si asupra măsurii confiscării", atât persoana contravenientă, cât si partea vătămată ori persoana căreia îi apartin bunurile confiscate, după caz, beneficiind de toate garantiile dreptului la un proces echitabil.


Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Lorenta Adriana Butnaru în Dosarul nr. 6.800/197/2006 al Tribunalului Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 februarie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 99

din 4 februarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 290 alin. 1 din Codul penal, art. 303 alin. 6 teza întâi din Codul de procedură penală, precum si art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 290 alin. 1 din Codul penal, art. 303 alin. 6 teza întâi din Codul de procedură penală, precum si art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Traian Gheti în ceea ce priveste art. 290 alin. 1 din Codul penal, respectiv de instanta de judecată, din oficiu, în ceea ce priveste celelalte dispozitii legale criticate, în Dosarul nr. 4.547/62/2007 al Curtii de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că, în ceea ce priveste art. 290 din Codul penal, critica este formulată prin compararea acestui text de lege cu dispozitiile art. 288 din Codul penal, iar, în ceea ce priveste celelalte texte legale, obiectiile sunt formulate din perspectiva necesitătii modificării lor.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 18 februarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 4.547/62/2007, Curtea de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 290 alin. 1 din Codul penal, art. 303 alin. 6 teza întâi din Codul de

procedură penală, precum si art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Traian Gheti în ceea ce priveste art. 290 alin. 1 din Codul penal, respectiv de instanta de judecată, din oficiu, în ceea ce priveste celelalte dispozitii legale criticate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 290 alin. 1 din Codul penal sunt contrare Constitutiei, deoarece „infractiunea prevăzută de art. 288 din Codul penal este mai aspru pedepsită decât infractiunea prevăzută de art. 290 din Codul penal, iar prin art. 288 din Codul penal se ocrotesc interesele generale ale societătii, spre deosebire de art. 290 din Codul penal, prin care sunt ocrotite interesele private ale cetătenilor, astfel încât infractiunea prevăzută de art. 290 din Codul penal ar trebui să fie cercetată doar la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, si nu din oficiu, deoarece se încalcă dreptul persoanei vătămate de a exercita, de a retrage plângerea sau de a se împăca cu făptuitorul". În ceea ce priveste art. 303 alin. 6 teza întâi din Codul de procedură penală, precum si art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, instanta de judecată, care a ridicat din oficiu exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii legale, arată că încalcă dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil. Aceasta întrucât „solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate durează mai multe luni, se invocă de mai multe ori, astfel că durata procesului se prelungeste nejustificat prin suspendarea judecării cauzei"; „cauza rămâne în nelucrare mai multe luni de zile, fără a putea exista un remediu procesual legal, ceea ce reprezintă o depăsire a termenului rezonabil al solutionării cauzei si încălcarea dreptului la un proces echitabil". Se invocă jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului în materie.

Curtea de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată de Traian Gheti este neîntemeiată.


În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 290 alin. 1 din Codul penal, ale art. 303 alin. 6 teza întâi din Codul de procedură penală, precum si cele ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, având următorul cuprins:

- Art. 290 alin. 1 din Codul penal: „Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul din modurile arătate în art. 288, dacă făptuitorul foloseste înscrisul falsificat ori îl încredintează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.";

- Art. 303 alin. 6 teza întâi din Codul de procedură penală: „Instanta suspendă judecata, prin încheiere motivată, si în cazul în care a fost ridicată o exceptie de neconstitutionalitate, până la solutionarea de către Curtea Constitutională a exceptiei.";

- Art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992: „Pe perioada solutionării exceptiei de neconstitutionalitate judecarea cauzei se suspendă."

În sustinerea exceptiei se invocă dispozitiile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind dreptul la un proces echitabil si ale art. 20, cu raportare la art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, Curtea Constitutională constată că a mai examinat constitutionalitatea dispozitiilor art. 290 alin. 1 din Codul penal, în raport cu aceleasi dispozitii constitutionale si fată de critici similare. In acest sens este Decizia nr. 505 din 15 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 13 iulie 2006, prin care Curtea, pentru considerentele acolo retinute, a respins exceptia de neconstitutionalitate a acestui text legal, retinând totodată, fată de situatia că neconstitutionalitatea art. 290 din Codul penal este dedusă prin compararea acestuia cu art. 288 din acelasi act normativ, că „examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispozitiile constitutionale pretins încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele si raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparatie la dispozitii ori principii ale Constitutiei. Procedându-se altfel, s-ar ajunge inevitabil la concluzia că, desi fiecare dintre dispozitiile legale este constitutională, numai coexistenta lor ar pune în discutie constitutionalitatea uneia dintre ele".

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală, prin Decizia nr. 828 din 2 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 1 noiembrie 2007, Curtea Constitutională a retinut că acest text de lege nu încalcă dreptul la un proces echitabil, desfăsurat într-un termen rezonabil, întrucât suspendarea judecării cauzei în situatia sesizării Curtii Constitutionale, până la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, este menită să preîntâmpine acele situatii în care instantele judecătoresti ar pronunta hotărâri fundamentate pe dispozitii legale declarate neconstitutionale prin decizii ale Curtii Constitutionale, situatii care ar putea afecta stabilitatea raporturilor juridice existente între părti.

De asemenea, Curtea s-a mai pronuntat si asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, prin raportare la art. 21 alin. (3) din Constitutie, invocat si în prezenta cauză, si fată de o critică similară. Astfel, prin Decizia nr. 366 din 17 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 22 mai 2007, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a acestui text de lege, retinând că dispozitiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 sunt norme de procedură care instituie un caz de suspendare legală a judecătii în intervalul de timp cuprins între pronuntarea încheierii de sesizare a Curtii Constitutionale de către instanta de judecată sau de arbitraj comercial si repunerea pe rol a cauzei, după solutionarea exceptiei de către instanta de contencios constitutional. Acest fapt nu aduce însă atingere dreptului la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 290 alin. 1 din Codul penal, art. 303 alin. 6 teza întâi din Codul de procedură penală, precum si art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Traian Gheti în ceea ce priveste art. 290 alin. 1 din Codul penal, respectiv de instanta de judecată, din oficiu, în ceea ce priveste celelalte dispozitii legale criticate, în Dosarul nr. 4.547/62/2007 al Curtii de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 februarie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 170

din 2 martie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11, art. 13 alin. (1) lit. a) si art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 248 si art. 2481 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11, art. 13 alin. (1) lit. a) si art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 248 si art. 2481 din Codul penal, exceptie ridicată de Dan Gavrilescu în Dosarul nr. 2.174/95/2007 al Tribunalului Sibiu - Sectia penală.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei personal si asistat de apărătorii alesi Gheorghe Cosmin Dragu, din cadrul Baroului Gorj, si Vasile loan Vidrighin, din cadrul Baroului Sibiu, ambii cu delegatii la dosar. Se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul celor 2 reprezentanti ai autorului exceptiei, care reiau argumentele inserate în notele scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.174/95/2007, Tribunalul Sibiu - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11, art. 13 alin. (2) lit. a) si art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 248 si art. 2481 din Codul penal, exceptie ridicată de Dan Gavrilescu în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 248 si art. 2481 din Codul penal încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (2), prin aceea că nu fac nicio distinctie între proprietatea publică si cea privată, supunând aceleiasi ocrotiri speciale atât partea din patrimoniu care constituie proprietate publică, cât si pe cea care constituie proprietate privată. De asemenea, sunt afectate si dispozitiile art. 16 si art. 20 din Constitutie, întrucât se instituie o răspundere mai mare pentru functionarul public.

Dispozitiile art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 contravin prevederilor art. 24 alin. (1), art. 124 alin. (2), art. 16 si art. 131 alin. (3) din Constitutie, deoarece specialistul din cadrul directiei având calitatea de functionar public are, din cauza subordonării sale fată de procuror, o atitudine subiectivă, părtinitoare. Totodată, constatarea tehnico-stiintifică efectuată de un astfel de specialist capătă valentele unui veritabil mijloc de probă. În plus, textul excedează

dispozitiei constitutionale a art. 131 alin. (3) prin aceea că procurorul conduce, supraveghează si exercită un control nemijlocit asupra specialistilor care au calitatea de functionari publici, dar care nu apartin politiei judiciare.

În ceea ce priveste prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) si art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, este de observat că autorul exceptiei s-a limitat la a critica textele din perspectiva unor ratiuni de oportunitate, fără a mentiona in terminis care este temeiul constitutional afectat si în ce constă această critică.

Tribunalul Sibiu - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) lit. a) si art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, precum si a dispozitiilor art. 248 si art. 2481 din Codul penal este nefondată.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, instanta opinează că este întemeiată, deoarece prin modalitatea de numire a specialistilor din cadrul directiei se creează de la început o prezumtie de impartialitate a acestora în solutionarea constatărilor tehnico-stiintifice si expertizelor efectuate. Această împrejurare este de natură a afecta dreptul la apărare al inculpatilor, precum si prezumtia de nevinovătie. De asemenea, legea creează o situatie discriminatorie a acestor specialisti fată de celelalte categorii de gen, neasigurând suficiente garantii si conditii de impartialitate si obiectivitate. Acest neajuns este de natură a afecta, în opinia instantei, dispozitiile art. 124 alin. (2) si art. 16 din Constitutie.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îi constituie, potrivit dispozitivului încheierii de sesizare a Curtii Constitutionale, dispozitiile art. 11, art. 13 alin. (12) si art. 13 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si dispozitiile art. 248 cu denumirea marginală Abuzul în serviciu contra intereselor publice si ale art. 2481 cu denumirea marginală Abuzul în serviciu în formă calificată din Codul penal. În realitate, având în vedere notele scrise ale autorului exceptiei, precum si considerentele încheierii de sesizare a instantei de contencios constitutional, obiect al exceptiei nu îl constituie art. 13 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, ci art. 13 alin. (1) lit. a) din acelasi act normativ, fiind evident că în dispozitiv s-a strecurat o eroare materială. Prin urmare, dispozitiile legale criticate au următorul continut:

- Art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002: „(1) în cadrul Directiei Nationale Anticoruptie sunt numiti, prin ordin al procurorului sef al acestei directii, cu avizul ministerelor de resort, specialisti cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum si în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală.

(2) Specialistii prevăzuti la alin. (1) au calitatea de functionar public si îsi desfăsoară activitatea sub directa conducere, supraveghere si control nemijlocit al procurorilor din Directia Natională Anticoruptie. Specialistii au drepturile si obligatiile prevăzute de lege pentru functionarii publici, cu exceptiile mentionate în prezenta ordonantă de urgentă. De asemenea, specialistii beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Constatarea tehnico-stiintifică efectuată din dispozitia scrisă a procurorului de specialistii prevăzuti la alin. (1) constituie mijloc de probă, în conditiile legii.

(4) Constatările tehnico-stiintifice si expertizele pot fi efectuate si de alti specialisti sau experti din institutii publice sau private române sau străine, organizate potrivit legii, precum si de specialisti sau experti individuali autorizati sau recunoscuti, potrivit legii.";

- Art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002: „(1) Sunt de competenta Directiei Nationale Anticoruptie infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările si completările ulterioare, săvârsite în una dintre următoarele conditii:

a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro ori o perturbare deosebit de gravă a activitătii unei autorităti publice, institutii publice sau oricărei alte persoane juridice ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infractiunii de coruptie este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 de euro;";

- Art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002: „(12) Directia Natională Anticoruptie este competentă să efectueze urmărirea penală, dacă s-a cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, în cazul infractiunilor prevăzute la art. 215 alin. 1, 2, 3, si 5, art. 246, 247, 248 si 2481 din Codul penal, al infractiunilor prevăzute la art. 175, 177 si 178-181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările si completările ulterioare, si în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.";

- Art. 248 din Codul penal: „Fapta functionarului public, care, în exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiintă, nu îndeplineste un act ori îl îndeplineste în mod defectuos si prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei institutii ori al unei alte unităti din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.";

- Art. 2481 din Codul penal: „Dacă faptele prevăzute în art. 246, 247 si 248 au avut consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional, prin raportare la critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 767 din 24 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 30 iulie 2008, Curtea Constitutională a respins ca nefondată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 248 si art. 2481 din Codul penal, statuând că referirea la producerea unei pagube în patrimoniul subiectelor pasive ale infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice sau de abuz în serviciu în formă calificată nu are semnificatia înzestrării acesteia cu o dublă natură juridică, si anume cea de infractiune de serviciu si cea de infractiune contra patrimoniului, fapta rămânând, evident, o infractiune de serviciu sau în legătură cu serviciul, ci descrie una dintre cele două urmări imediate alternative prevăzute de lege - prima fiind „o tulburare însemnată a bunului mers" al organului, institutiei sau unitătii - pentru ca fapta să constituie infractiune. De altfel, chiar admitând că prin art. 248 din Codul penal se urmăreste si apărarea proprietătii, se constată că textul nu face nicio diferentiere între proprietatea publică si cea privată, abuzul functionarului public pedepsindu-se la fel, indiferent dacă are ca urmare producerea unei pagube în patrimoniul public sau în proprietatea privată a unei unităti dintre cele prevăzute de art. 145 din Codul penal.

De aceea, nu poate fi primită critica formulată în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, în sensul că, prin continutul său, art. 248 din Codul penal contravine principiului constitutional al ocrotirii egale a proprietătii private, indiferent de titular.

De asemenea, prin Decizia nr. 910 din 16 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 20 octombrie 2008, Curtea Constitutională a respins ca nefondată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, retinând în esentă că „partea putea să ia cunostintă de existenta constatării tehnico-stiintifice - mijloc de probă efectuat de specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - odată cu prezentarea materialului de urmărire penală, în conditiile art. 250-254 din Codul de procedură penală. Asadar, partea poate formula obiectiuni la raportul de constatare sau poate contesta în fata instantei de judecată, în conditii de contradictorialitate, mijlocul de probă respectiv".

Pe de altă parte, Curtea a constatat că „o reglementare similară cu cea criticată este cuprinsă în art. 112 din Codul de procedură penală, potrivit căruia, în anumite cazuri, organul de urmărire penală poate folosi cunostintele unui specialist sau tehnician, dispunând, din oficiu sau la cerere, efectuarea unei constatări tehnico-stiintifice, care se efectuează, de regulă, de către specialisti sau tehnicieni care functionează în cadrul ori pe lângă institutia de care apartine organul de urmărire penală, dar care poate fi efectuată si de către specialisti sau tehnicieni care functionează în cadrul altor organe".

De asemenea, Curtea a retinut că „în procesul deliberării judecătorul verifică si evaluează materialul probator si îsi fundamentează solutia pe întregul probatoriu administrat în cauză, prin coroborarea si aprecierea probelor, iar nu prin raportarea exclusivă la constatările tehnico-stiintifice întocmite de specialistii prevăzuti de textele de lege criticate. Asadar, judecata se desfăsoară de către o instantă independentă si impartială, în conditii de publicitate, oralitate si contradictorialitate, iar judecătorul îsi fundamentează solutia pe întregul probatoriu administrat, verificând, evaluând si coroborând probele, astfel că informatiile continute în constatările tehnico-stiintifice nu pot crea în mod concret riscul unui abuz de procedură".


Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziilor mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În ceea ce priveste critica referitoare la art. 13 alin. (1) lit. a) si art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă, deoarece autorul exceptiei s-a limitat la a critica textele din perspectiva unor ratiuni de oportunitate, fără a mentiona in terminis care este temeiul constitutional afectat si în ce constă aceasta. Or, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, sesizările adresate Curtii „trebuie făcute în formă scrisă si motivate". De aceea, simpla enuntare a coliziunii unui text cu Legea fundamentală nu este suficientă pentru a răspunde rigorilor referitoare la actul de sesizare, instanta de contencios constitutional neputându-se substitui autorului pentru a evidentia în mod concret care este viciul de constitutionalitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 248 si art. 2481 din Codul penal, exceptie ridicată de Dan Gavrilescu în Dosarul nr. 2.174/95/2007 al Tribunalului Sibiu - Sectia penală.

2. Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) lit. a) si art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 martie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 cu suma de 800 mii lei, pentru judetul Dolj, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Calafat, judetul Dolj, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 191.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Corvin Nedelcu în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret

 

Având în vedere avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 141/2010 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, precum si al art. 12 lit. b), art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Corvin Nedelcu se numeste în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 16 martie 2010.

Nr. 128.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 112 din 1 februarie 2010

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 756 din 8 martie 2010

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

 

Având în vedere prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013",

în temeiul:

- art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare;


- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 4 februarie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) să fie efectiv plătită de către beneficiar/partener/parteneri de la data intrării în vigoare a contractului de finantare/deciziei de finantare sau de la data mentionată în contractul de finantare/decizia de finantare;".

2. Anexa nr. 3 „Regulile de eligibilitate privind cheltuielile aferente managementului si implementării POSDRU" se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ministrul finantelor publice,

Mihai Constantin Seitan

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 3/185/2008)

 

REGULILE DE ELIGIBILITATE

privind cheltuielile aferente managementului si implementării POSDRU

 

Normă generală

1.1. Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale suportate de către angajat si angajator, ale personalului de conducere si de executie încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă partială sau întreagă de lucru, având atributii în procesul de gestionare a POSDRU încadrat în următoarele structuri:

a) Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane;

b) organism intermediar regional pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Nord-Est;

c) organism intermediar regional pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Sud-Est;

d) organism intermediar regional pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Sud Muntenia;

e) organism intermediar regional pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Sud-Vest Oltenia;

f) organism intermediar regional pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Vest;

g) organism intermediar regional pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Nord-Vest;

h) organism intermediar regional pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Centru;

i) organism intermediar regional pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Bucuresti-Ilfov;

j) organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

k) organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

l) organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Centrul National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic;

m) structuri din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu rol de control si/sau audit.

1.2. Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale suportate de către angajat si angajator, ale personalului încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă partială sau întreagă de lucru, pentru activitătile adiacente de natură tehnică, financiară, contabilă, juridică sau audit încadrat în structurile precizate la pct. 1.1.

1.3. Cheltuielile de personal prevăzute la pct. 1.1 si 1.2 se decontează conform contractului de muncă sau proportional cu procentul prevăzut în fisa postului/foaia de prezentă aferent atributiilor specifice gestionării POSDRU sau activitătilor adiacente gestionării POSDRU.

1.4. Sunt considerate eligibile cheltuielile privind interventiile expertilor si ale altor participanti la reuniunile comitetelor de monitorizare, inclusiv participanti provenind din state membre, în cazul în care presedintele acestor comitete consideră necesară prezenta acestora (cazare, transport si diurnă/onorarii).

1.5. Sunt considerate eligibile cheltuielile detaliate în anexa nr. 7.

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR Sl INFRASTRUCTURII

Nr. 157 din 24 februarie 2010

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 765 din 10 martie 2010

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Sl PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 196 din î martie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Tipografia Filaret" - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Tipografia Filaret" - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială „Tipografia Filaret" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

*) Anexa este reprodusă în facsimil.


ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială „Tipografia Filaret" - S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5, municipiul Bucuresti

CIF RO 14547106, RC J40/2564/2002

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2010 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE(rd.2 +10+15)

1

4.854,00

 

1

 

Venituri din exploatare - total, din care:

2

4.854,00

 

 

a)

productia vândută

3

4.618,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

236,00

 

 

 

 

subventii, cf. preved.legale în vigoare

6

236,00

 

 

 

 

transferuri, cf. preved.legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia imobilizată

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

 

 

2

 

Venituri financiare - total,din care:

10

 

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

venituri din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+47+50)

16

4.827,93

 

1

 

 

Cheltuieli de exploatare - total,din care:

17

4.827,93

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

535,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

318,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

2.801,93

 

 

 

d1

- ch. cu salarii

22

2.140,00

 

 

 

d2

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

23

634,93

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

461,76

 

 

 

 

ch. privind contributia de asigurări pt. somaj

25

11,10

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

134,31

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

27,76

 

 

 

d3

- alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

27,00

 

 

 

 

d.3.1) chelt. sociale prevăzute la art.21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care:

29

27,00

 

 

 

 

- tichete de cresă (cf. art.3 din Legea nr. 193/2006)

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

31

 

 

 

 

 

d3.2) - tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) - tichete de vacantă

33

 

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit

34

 

 

 

f)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

620,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

460,00

 

 

 

hi)

alte chelt. cu serv exec de terti

38

140,00

 

 

 

h2)

ch. cu alte impozite, taxe

39

160,00

 

 

 

h3)

despăgubiri, amenzi, penalităti

40

 

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

41

93,00

 

 

 

i1)

contract de mandat

42

80,00

 

 

 

i2)

- cheltuieli de protocol, din care:

43

1,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif.si complet. ulterioare

44

 

 

 

 

i3)

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

45

12,00

 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

46

 

 

 

 

 

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

47

 

 

 

 

i4)

- cheltuieli cu sponsorizarea

48

 

 

 

 

i5)

- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

49

 

 

 

 

i6)

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

50

 

 

2

 

 

Cheltuieli financiare - total, din care:

51

 

 

 

a)

 

- cheltuieli privind dobânzile

52

 

 

 

b)

 

- alte cheltuieli financiare

53

 

 

3

 

 

Cheltuieli extraordinare

54

 

III.

 

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

55

26,07

IV.

 

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

56

11,00

V.

 

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

57

15,07

 

1

 

 

Rezerve legale

58

5,00

 

2

 

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

59

10,07

 

3

 

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

60

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi extern*

61

 

 

5

 

 

Alte repartizări prevăzute de lege

62

 

 

6

 

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd 54,55,56,57 si 58

63

 

 

7

 

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

64

 

 

8

 

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, oridividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

65

 

 

 

9

 

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

66

 

VI.

 

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

67

620,00

 

1

 

 

Surse proprii

68

620,00

 

2

 

 

Alocatii de la buget

69

 

 

3

 

 

Credite bancare

70

 

 

 

 

 

- interne

71

 

 

 

 

 

- externe

72

 

 

4

 

 

Alte surse

73

 

VII.

 

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

74

620,00

 

1

 

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

75

620,00

 

2

 

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

76

 

 

 

a)

 

- interne

77

 

 

 

b)

 

- externe

78

 

VIII.

 

 

 

REZERVE, din care:

79

 

 

1

 

 

Rezerve legale

80

 

 

2

 

 

Rezerve statutare

81

 

 

3

 

 

Alte rezerve

82

 

IX.

 

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

83

 

 

1

 

 

Venituri totale

84

4.854,00

 

2

 

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

85

4.827,93

 

3

 

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

86

92

 

4

 

 

Nr. mediu de salariati total

87

100

 

5

 

 

Fond de salarii, din care:

88

2.140,00

 

 

a)

 

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

89

2.116,00

 

 

b)

 

alte cheltuieli cu personalul

90

24,00

 

6

 

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

91

1.763,33

 

7

 

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.81/84 - în preturi curente)

92

48.540,00

 

8

 

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.81/84 - în preturi comparabile)

93

48.540,00

 

9

 

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

94

 

 

10

 

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x 1000] =(rd.l6/rd.l)x 1000

95

994,63

 

11

 

 

Plăti restante - total

96

2.257,20

 

 

 

 

- preturi curente

97

2.257,20

 

 

 

 

- preturi comparabile

98

2.257,20

 

12

 

 

Creante restante - total

99

1.399,50

 

 

 

 

- preturi curente

100

1.399,50

 

 

 

 

- preturi comparabile

101

1.399,50

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizatiilor la schema comunitară de eco-management si audit (EMAS)

 

În temeiul art. 5 pct. II. 13 si al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizatiilor la schema comunitară de eco-management si audit (EMAS), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (1), literele d), e), f) si j) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) 2 reprezentanti ai autoritătii publice centrale pentru economie, comert si mediul de afaceri;

e) un reprezentant al autoritătii publice centrale pentru transport si infrastructură;

f) un reprezentant al unui organism de certificare a sistemelor de management de mediu;

j) 3 reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale care desfăsoară activităti în domeniul protectiei mediului."

2. La articolul 11, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Comisia de acreditare îndeplineste functiile organismului national de acreditare a verificatorilor de mediu si de supraveghere a activitătii acestora si este constituită din

17 membri cu experientă în domeniul protectiei mediului, sistemelor de management de mediu si al auditului de mediu, după cum urmează:

a) 3 reprezentanti din cadrul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

b) 2 reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;

c) un reprezentant al Gărzii Nationale de Mediu;

d) 2 reprezentati ai autoritătii publice centrale pentru economie, comert si mediul de afaceri;

e) un reprezentant al unui organism patronal al industriei românesti;

f) 2 reprezentanti ai institutelor de cercetare relevante;

g) 2 auditori de mediu cu experientă în auditul sistemelor de management de mediu;

h) un reprezentant al institutiilor de învătământ superior;

i) 3 reprezentanti, persoane fizice sau juridice, care au drept, potrivit legii, să realizeze lucrările prevăzute la art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Bucuresti, 3 martie 2010.

Nr. 293.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare si desfăsurare a activitătii comisiilor de disciplină din Administratia Natională a Penitenciarelor si din unitătile subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.856/C/2004

 

În conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, republicată,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind modul de constituire, organizare si desfăsurare a activitătii comisiilor de disciplină din Administratia Natională a Penitenciarelor si din unitătile subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.856/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Poate fi desemnat presedinte al comisiei de disciplină un functionar public definitiv care îndeplineste următoarele conditii:

a) are gradul profesional de cel putin subcomisar de penitenciare;

b) are, de regulă, studii superioare juridice;

c) se remarcă prin probitate si integritate morală, precum si prin competentă profesională;

d) nu se află în una dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la art. 6 alin. (2).

(2) Prin exceptie, în situatia în care nu există ofiteri cu gradul profesional de cel putin subcomisar de penitenciare, presedinte al comisiei de disciplină poate fi desemnat un ofiter cu grad profesional mai mic."

2. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Comisiile de disciplină sunt structuri deliberative, fără personalitate juridică, independente în exercitarea atributiilor ce le revin, care au competenta de a efectua cercetarea faptelor ce pot constitui abateri disciplinare si de a propune, dacă se constată vinovătia, una dintre sanctiunile disciplinare prevăzute de lege.

(2) Activitatea comisiilor de disciplină are la bază următoarele principii:

a) prezumtia de nevinovătie, conform căreia se prezumă că functionarul public este nevinovat atât timp cât vinovătia sa nu a fost dovedită;

b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaste dreptul functionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa si de a fi asistat;

c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia comisiei de disciplină de a proceda fără întârziere la solutionarea cauzei,

cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevăzute de lege si de prezentul regulament;

d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitătii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină;

e) proportionalitatea, conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele săvârsirii acesteia si sanctiunea disciplinară propusă a fi aplicată;

f) legalitatea sanctiunii, conform căreia comisia de disciplină nu poate propune decât sanctiunile disciplinare prevăzute de lege;

g) unicitatea sanctiunii, conform căreia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sanctiune disciplinară;

h) obligativitatea opiniei, conform căreia membrii comisiei de disciplină au obligatia de a se pronunta motivat pentru fiecare sesizare aflată pe rolul comisiei de disciplină."

3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Comisia de disciplină are următoarele atributii principale:

a) cercetează faptele pentru care a fost sesizată, ce pot constitui abateri disciplinare, prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată;

b) propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată;

c) întocmeste referate cu privire la fiecare cauză pentru care a fost sesizată, pe care le înaintează conducătorului unitătii."

4. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Sesizarea îndreptată împotriva unui functionar public se adresează comisiei de disciplină competente, conform Legii nr. 293/2004, republicată.

(2) în cazul în care comisia de disciplină sesizată constată că nu este competentă să efectueze cercetarea, va transmite sesizarea către comisia de disciplină căreia îi revine această competentă.


(3) Atunci când sesizarea este adresată altei structuri decât comisia de disciplină, conducătorul acesteia are obligatia să o transmită de îndată comisiei de disciplină competente.

(4) în situatiile prevăzute la alin. (2) si (3), persoana care a făcut sesizarea va fi înstiintată cu privire la demersurile efectuate."

5. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Comisia de disciplină poate fi sesizată de:

a) ministrul justitiei;

b) directorul general si directorii generali adjuncti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

c) conducătorul unitătii unde este numit functionarul;

d) conducătorul structurii în care este numit functionarul;

e) orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui functionar public.

(2) Sesizarea se formulează în scris si trebuie să cuprindă:

a) numele, prenumele, locul de muncă si functia detinută de persoana care a formulat sesizarea; prin exceptie, în cazul persoanelor care nu lucrează în sistemul penitenciar este necesară si mentionarea domiciliului;

b) numele, prenumele si, dacă este posibil, compartimentul în care îsi desfăsoară activitatea functionarul public a cărui faptă este sesizată;

c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării;

d) dovezile pe care se sprijină sesizarea;

e) data si semnătura."

6. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) în cazul în care comisia de disciplină constată că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 22 alin. (2), sesizarea se clasează."

7. La articolul 24, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Functionarului public a cărui faptă constituie obiectul sesizării i se comunică, sub sanctiunea nulitătii, o copie de pe sesizarea îndreptată împotriva sa si de pe înscrisurile pe care se sprijină aceasta."

8. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Functionarul public a cărui faptă este cercetată are obligatia de a se prezenta personal la solicitarea comisiei de disciplină."

9. La articolul 27, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Refuzul functionarului public de a se prezenta la audiere sau de a formula declaratii referitoare la abaterile disciplinare imputate se consemnează într-un proces-verbal; în astfel de cazuri, sanctiunea disciplinară poate fi aplicată."

10. La articolul 28, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (2) formulează obiectii, acestea vor fi analizate de comisia de disciplină în termenul fixat de presedinte, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea lor; comisia de disciplină poate să admită sau să respingă obiectiile, în tot ori în parte."

11. La articolul 30, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Referatul comisiei de disciplină cu privire la cauza cu care a fost sesizată trebuie să contină următoarele elemente:

a) numărul si data de înregistrare a sesizării;

b) numele si prenumele functionarului public a cărui faptă a fost cercetată, precum si compartimentul în care acesta îsi desfăsoară activitatea;

c) numele si prenumele persoanei care a sesizat fapta, precum si ale persoanelor audiate;

d) prezentarea faptei sesizate si a circumstantelor în care aceasta a fost săvârsită;

e) probele administrate;

f) propunerea privind sanctiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, de clasare a cauzei;

g) motivarea propunerii;

h) numele, prenumele si semnătura presedintelui, ale membrilor comisiei de disciplină, precum si ale secretarului acesteia;

i) data întocmirii referatului."

12. La articolul 31, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) în cazul în care comisia de disciplină propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, aceasta procedează si la individualizarea ei."

13. La articolul 33, alineatul (2) se abrogă.

14. Articolul 331 va avea următorul cuprins:

„Art. 331. - (1) Sanctiunea disciplinară se aplică în maximum 90 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii la comisia de disciplină, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.

(2) Cursul termenelor prevăzute la alin. (1) se suspendă în toate cazurile de suspendare a raporturilor de serviciu, potrivit legislatiei în vigoare.

(3) După încetarea suspendării, termenele prevăzute la alin. (1) îsi reiau cursul, socotindu-se si timpul curs înainte de suspendare."

15. Articolul 34 se abrogă.

16. Articolul 35 se abrogă.

17. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - Documentele rezultate din activitatea de cercetare desfăsurată de comisia de disciplină au caracter confidential si se păstrează de secretarul acesteia, în conditiile legii."

18. La articolul 39, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Rapoartele de activitate prevăzute la alin. (1) se înaintează conducătorului unitătii în cadrul căreia este constituită comisia de disciplină."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 8 martie 2010.

Nr. 708/C.

 


ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind convocarea Conferintei nationale anuale a Camerei Consultantilor Fiscali

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) si ale art. 16 din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 4 februarie 2010, hotărăste:

Art. 1. - Se convoacă Conferinta natională anuală a Camerei Consultantilor Fiscali în data de 23 aprilie 2010.

Art. 2. - La lucrările conferintei pot participa consultantii fiscali înscrisi în evidenta Camerei Consultantilor Fiscali, care si-au îndeplinit toate obligatiile fată de Cameră, la termenele stabilite prin hotărâri ale acesteia, respectiv: depunerea declaratiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultantă fiscală, achitarea cotizatiilor fixe si variabile, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă si achitarea taxei aferente.

Art. 3. - Pentru o bună organizare a lucrărilor conferintei, membrii Camerei cu drept de vot sunt rugati să confirme participarea până la data de 15 aprilie 2010, pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali sau prin e-mail (conf2010@ccfiscali.ro).

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 6.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.