MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 136/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 136         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 martie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            315. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

7. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

9. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

 

12. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

13. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă si diminuării somajului în anul 2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

50. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 20/2010 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv

 

131. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

8. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna martie 2010

 

Rectificări la :


 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Asi ale art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de recunostintă si apreciere pentru devotamentul exceptional dovedit în timpul executării unei misiuni de patrulare în teatrul de operatiuni din Afganistan, în timpul căreia si-a sacrificat viata,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul National Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război, sublocotenentului Bădiceanu Ion Florin.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 24 februarie 2010.

Nr. 315.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

Criza economico-financiară actuală din România a afectat mediul de afaceri, cu consecinta diminuării volumului investitiilor străine în economie. Este prioritară în acest context identificarea unor măsuri de stimulare a mediului de afaceri si în special a investitiilor străine care conduc la cresterea gradului de ocupare a fortei de muncă.

Tinând cont că actualul cadru legal în materia operatiunilor compensatorii răspunde numai partial solicitărilor venite din partea investitorilor străini si că neadoptarea unor măsuri concrete pentru atragerea de investitii de anvergură în economia românească va determina reorientarea investitorilor către economiile altor state din regiune,

luând în considerare că în perioada de timp imediat următoare se vor semna la nivel guvernamental o serie de întelegeri privind atragerea de investitii cu impact semnificativ în economia românească ce vor avea ca rezultat imediat generarea de noi locuri de muncă si o absorbtie sporită a personalului disponibilizat de operatorii economici afectati de recesiunea globală, se impune adoptarea în regim de urgentă a unei solutii legislative menite să permită, pe de o parte, stimularea investitiilor străine în anumite ramuri ale economiei prin luarea în considerare a efectelor de multiplicare în economie a acestor investitii, cu acordarea de multiplicatori de compensare, iar pe de altă parte identificarea de noi domenii prioritare a căror dezvoltare sa fie sustinută si prin legislatia în materia operatiunilor compensatorii.

Tinând cont de faptul că aceste elemente constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată si vizează interesul public,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:


1. La articolul 8, alineatul (13) se abrogă.

2. La articolul 23, alineatele (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(4) Angajarea si creditarea operatiunilor compensatorii realizate în avans se fac în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă. La creditarea operatiunilor compensatorii în avans se aplică multiplicatorii de compensare prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(5) Creditele acumulate în avans se mentin în contul firmei care Ie-a realizat pe o perioadă de maximum 7 ani de la creditare."

3. La articolul 23, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) si (7), cu următorul cuprins:

„(6) Pentru îndeplinirea obligatiei de compensare asumate prin contractul de achizitie, un contractant nu poate utiliza credite de compensare obtinute ca urmare a transferului de credite de compensare în avans de la terti în proportie mai mare de 30% din valoarea obligatiei de compensare asumate pentru acea categorie, cu exceptia cazului în care respectivele credite provin de la un tert care face parte din acelasi grup de companii cu contractantul.

(7) Un contractant, pentru îndeplinirea obligatiei de compensare asumate prin contractul de achizitie, nu poate utiliza pentru o categorie credite de compensare rezultate ca urmare a transferului sau a transformării de credite de compensare în avans, cumulat, în proportie mai mare de 50% din valoarea obligatiei de compensare asumate pentru fiecare categorie, cu exceptia cazului în care respectivele credite provin de la un tert care face parte din acelasi grup de companii cu contractantul."

4. După articolul 54 se introduce anexa „Domeniile prioritare care pot beneficia de operatiuni compensatorii în avans si ierarhizarea acestora prin multiplicatori de compensare" prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatoriireferitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonanta de urgentă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afacer

Adriean Videanu

Presedintele Oficiului de Compensare

pentru Achizitii de Tehnică Specială,

Robert Constantin lonescu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 februarie 2010.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002)

 

Domeniile prioritare care pot beneficia de operatiuni compensatorii în avans si ierarhizarea acestora prin multiplicatori de compensare

 

            Operatiuni compensatorii în avans

 

I. Investitii

 

 

a) Achizitia de actiuni, în cadrul procesului de privatizare, ale unui operator economic român

0,5-

-3,0

b) Achizitia de actiuni sau aportul în bani la capitalul social al unui operator economic român

0,5-

-3,0

c) Aport în natură la capitalul social al unui operator economic român

0,5-

-3,0

d) Achizitia de active corporale, numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

 

 

(i) societatea comercială achizitoare să fie persoană juridică română;

 

 

(ii) valoarea investitiei să depăsească echivalentul în lei a 5 milioane euro;

 

 

(iii) investitiile să fie realizate din surse externe si să fie mentinute pentru o perioadă de cel putin 5 ani de la realizarea acestora.

0,5-

-3,0

 

 

 

II. Cumpărare de produse realizate în România

 

 

a) Cumpărare de produse si servicii realizate în domeniul aerospatial;

0,5-

-1,4

b) Cumpărare de produse servicii si lucrări realizate în alte domenii care nu sunt incluse la lit. a).

0,5-

-1,3

 

 

 

III. Asistentă în marketing

 

 

- Efectuarea de cursuri de pregătire pentru formarea profesională a angajatilor unui operator economic român si acordarea de asistentă tehnică

0,5-

-1,5

 

NOTĂ:

Valorile multiplicatorilor de compensare vor fi stabilite de Oficiul de Compensare având în vedere importanta si complexitatea operatiunii compensatorii în avans propuse.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

 

Având în vedere:

- implementarea măsurilor anticriză initiate de Guvernul României pentru accelerarea gradului de absorbtie a fondurilor europene destinate României, având ca efecte antrenante cresterea productiei, scăderea somajului, îmbunătătirea nivelului de trai al populatiei si a standardelor de mediu;

- accelerarea gradului de absorbtie a fondurilor europene destinate României, prin facilitarea accesului beneficiarilor la instrumentele structurale si la mecanismele de finantare;

- dată fiind necesitatea adoptării unor măsuri urgente, care să ofere solutii pentru dificultătile întâmpinate de beneficiarii de proiecte finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene, implementate în domenii prioritare pentru economia românească, în vederea asigurării contributiei proprii la finantare;

- tinând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri în regim de urgentă ar conduce la blocarea/întârzierea implementării proiectelor deja aprobate, putându-se ajunge la rezilierea contractelor de finantare ca urmare a incapacitătii beneficiarilor de a asigura resursele financiare proprii necesare si, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate României;

- tinând seama de importanta absorbtiei fondurilor europene, care reprezintă o prioritate absolută pentru România, întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, având ca obiectiv facilitarea absorbtiei instrumentelor structurale, prin garantarea creditelor contractate de către beneficiarii acestor fonduri în vederea asigurării contributiei proprii la finantarea proiectelor.

Art. 2. - Beneficiarii Programului de sprijin pot fi unităti administrativ-teritoriale sau institutii de învătământ superior de drept public acreditate ori institutii de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate care implementează proiecte finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene si operatori regionali de servicii de alimentare cu apă si canalizare care implementează proiecte finantate în cadrul axei prioritare nr. 1 din Programul operational sectorial „Mediu", cu respectarea următoarelor conditii cumulative:

a) solicitantii sprijinului au încheiat un contract de finantare cu o autoritate de management sau un organism intermediar pentru proiectul pentru care solicită sprijin;

b) proiectele pentru care se solicită sprijin sunt promovate în următoarele domenii: infrastructura rutieră, infrastructura de energie, infrastructura de alimentare cu apă, canalizare si tratarea apelor uzate, infrastructura pentru managementul deseurilor, infrastructura destinată educatiei si cercetării-dezvoltării, infrastructura tehnologică de cercetare si dezvoltare stiintifică, infrastructura în domeniul sănătătii si infrastructura în domeniul asistentei sociale;

c) proiectele pentru care se solicită sprijin trebuie să prevadă realizare de lucrări si/sau achizitie de echipamente, într-o proportie de cel putin 50% din valoarea eligibilă a proiectului.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, si de la dispozitiile art. 61 alin. (3) si (5) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Ministerul Finantelor Publice este autorizat să mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. în vederea emiterii de garantii în numele si în contul statului în favoarea finantatorilor care acordă credite beneficiarilor eligibili prevăzuti la art. 2.

Art. 4. - (1) Procedura si conditiile de acordare a garantiilor, de eligibilitate a institutiilor de credit si a categoriilor de beneficiari ai Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum si regulile de gestionare a garantiilor, inclusiv mecanismul de executare si recuperare a plătilor efectuate se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.

(2) Plafonul anual al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 3 se aprobă pentru fiecare exercitiu bugetar prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - Între Ministerul Finantelor Publice si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. se încheie o conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile părtilor în derularea programului.

Art. 6. - (1) În cazul în care beneficiarii finantărilor garantate în cadrul programului nu onorează la scadentă obligatiile de plată aferente împrumuturilor contractate în vederea asigurării contributiei proprii la finantarea proiectelor, institutiile de credit au obligatia de a informa în scris Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. în termen de 5 zile lucrătoare de la data scadentei.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informatiilor privind neachitarea obligatiei de plată la data scadentei, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. transmite Ministerului Finantelor Publice înstiintarea care va contine lista unitătilor administrativ-teritoriale si suma aferentă obligatiei neachitate la scadentă, în scopul sistării alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

(3) Până la achitarea integrală a obligatiilor de plată restante către institutia de credit sau până la executarea valorii garantate potrivit art. 7 alin. (1), cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, a căror alimentare a fost sistată în conditiile alin. (2), vor fi alocate bugetelor locale beneficiare numai pentru achitarea acestor obligatii.

Art. 7. - (1) Sumele rezultate din executarea garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. În numele si în contul statului se plătesc finantatorului de către Ministerul Finantelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, pe baza documentelor justificative prezentate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) ce urmează a fi recuperate sunt scadente începând cu ziua următoare datei efectuării plătii de către Ministerul Finantelor Publice.

Art. 8. - (1) Înscrisurile întocmite de directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda natională, constituie titluri de creantă si cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Creantele încorporate în aceste titluri sunt creante fiscale.

(2) În termen de 15 zile de la data efectuării plătilor prevăzute la art. 7 alin. (1), titlurile de creantă împreună cu dovada comunicării acestora se comunică organelor fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în vederea înscrierii debitului în evidente. În cadrul aceluiasi termen titlul de creantă se comunică debitorului, care are obligatia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 60 de zile de la data comunicării titlului de creantă.

(3) Titlul de creantă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 60 de zile prevăzut la alin. (2).

Art. 9. - (1) Pentru neplata la scadentă a sumei înscrise în titlul executoriu, beneficiarii prevăzuti la art. 2 datorează obligatii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei efectuării plătii de către Ministerul Finantelor Publice conform art. 7 alin. (1) si până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Cuantumul obligatiilor fiscale accesorii se calculează de către organele fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(2) În vederea recuperării creantelor fiscale, dacă la expirarea termenului de 60 de zile, mentionat în titlul de creantă, debitorul nu face dovada efectuării plătii, directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice va comunica organelor fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, din oficiu, titlurile executorii.

Art. 10. - (1) Recuperarea creantelor fiscale principale si accesorii rezultate din plătile efectuate de Ministerul Finantelor Publice conform art. 8 alin. (1) în contul finantatorilor pentru toate categoriile de beneficiari se efectuează potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de către organele fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în temeiul titlurilor executorii.

(2) Recuperarea creantelor fiscale datorate de unitătile administrativ-teritoriale se realizează cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - În cazul debitorilor aflati în procedura insolventei, înscrierea la masa credală pentru creantele bugetare rezultate din garantiile acordate si plătite în cadrul Programului de sprijin se efectuează de către organele competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 12. - Sumele încasate potrivit art. 10 constituie venituri ale bugetului de stat si se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.

Art. 13. - Acolo unde prezenta ordonantă de urgentă nu dispune, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul mediului si pădurilor,

Börbély Lászlo

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 9.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Tinând cont de faptul că:

- autoritătile române, în conformitate cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene, trebuie să întreprindă o serie de măsuri în scopul alinierii legislatiei nationale la acquis-ul din domeniul migratiei;

- prin Regulamentul (CE) nr. 1.931/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre si de modificare a dispozitiilor Conventiei Schengen se autorizează statele membre să încheie acorduri bilaterale cu statele terte vecine, în vederea punerii în aplicare a regimului specific micului trafic de frontieră, cu respectarea normelor stabilite prin regulamentul de referintă;

- regimul specific micului trafic de frontieră constituie o derogare de la regimul trecerii frontierelor externe ale Uniunii Europene de către cetătenii unui stat tert, supusi obligativitătii vizei, astfel că Uniunea Europeană va monitoriza România în ceea ce priveste instituirea acestui regim, în special în perioada preaderării la spatiul Schengen;

- la data de 13 noiembrie 2009, a fost semnat la Bucuresti Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, ratificat prin Legea nr. 10/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2010 (Acordul);

- Acordul intră în vigoare la data de 26 februarie 2010, devenind aplicabil de la aceeasi dată, autoritătile din Republica Moldova îndeplinind procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului si notificând în acest sens partea română la data de 26 noiembrie 2009, iar Ministerul Afacerilor Externe al României notificând, la data de 27 ianuarie 2010, Ambasada Republicii Moldova la Bucuresti cu privire la îndeplinirea de către partea română a procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului;

- aplicarea Acordului presupune, potrivit art. 17 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.931/2006, stabilirea unui regim sanctionator în legislatia română, aplicabil persoanelor care nu respectă conditiile regimului specific micului trafic de frontieră;

- lipsa unui regim sanctionator în legislatia română poate să determine exercitarea abuzivă a drepturilor specifice micului trafic de frontieră, aceste elemente constituind situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, reglementarea vizând interesul public si contribuind la îndeplinirea obligatiilor asumate de România, potrivit calitătii sale de stat membru al Uniunii Europene, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Cetătenilor străini titulari ai unui permis de mic trafic de frontieră li se permite intrarea pe teritoriul României fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) si c)."

2. După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul IM, alcătuit din articolele 161-165, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Regimul aplicabil micului trafic de frontieră

 

ARTICOLUL 161

Domeniu de reglementare

 

            Micul trafic de frontieră se desfăsoară potrivit acordurilor bilaterale încheiate de România cu state terte vecine în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) si art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.931/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre si de modificare a dispozitiilor Conventiei Schengen, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L405 din 30 decembrie 2006.

 

ARTICOLUL 162

Organele competente să elibereze permisul de mic trafic de frontieră

 

(1) Permisele de mic trafic de frontieră se eliberează de către misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în tările terte vecine cu care România a încheiat acordurile prevăzute la art. 161, în conditiile stabilite prin aceste acorduri.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se eliberează într-un termen de până la 60 de zile de la data depunerii cererii.

(3) În vederea aprobării cererilor pentru acordarea permiselor de mic trafic de frontieră, misiunile diplomatice si oficiile consulare solicită avizul Oficiului Român pentru Imigrări numai în cazurile stabilite prin protocol aprobat prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului administratiei si internelor.

(4) Prin avizul Oficiului Român pentru Imigrări prevăzut la alin. (3) se constată îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 6 alin. (1)lit. e), g) si h).

(5) Oficiul Român pentru Imigrări emite avizul în termen de până la 30 de zile de la data primirii solicitării de la misiunile diplomatice si oficiile consulare.

 

ARTICOLUL 163

Regimul permisului de mic trafic de frontieră

 

(1) Permisul de mic trafic de frontieră, eliberat străinului în conditiile prezentei ordonante de urgentă, reprezintă documentul care dă dreptul rezidentilor din zona de frontieră să treacă frontiera de stat comună, în regim de mic trafic de frontieră, conform Regulamentului (CE) nr. 1.931/2006 si în baza acordurilor prevăzute la art. 161.

(2) Titularul permisului de mic trafic de frontieră are obligatia de a avea în permanentă asupra sa documentul, de a nu-l înstrăina si de a-l prezenta organelor autoritătilor competente ori de câte ori i se solicită aceasta.

(3) Titularul permisului de mic trafic de frontieră este obligat să anunte organele politiei de frontieră competente despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de mic trafic, în termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situatii.

(4) Străinului i se eliberează de către organele emitente prevăzute la art. 162 alin. (1) un nou permis de mic trafic de frontieră în locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus, după reluarea integrală a procedurii de eliberare.

(5) Forma si continutul permiselor de mic trafic de frontieră se stabilesc priri hotărâre a Guvernului. Ministerul Afacerilor Externe comunică Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene modelul de permis de trecere locală a frontierei.

(6) În temeiul art. 12 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.931/2006, evidenta permiselor de mic trafic de frontieră solicitate, eliberate, anulate sau revocate se tine la nivel national într-un registru central, în format electronic, de către Oficiul Român pentru Imigrări, care este desemnat si punct de contact national, responsabil cu gestionarea si furnizarea datelor cuprinse în acest registru. Registrul central se alimentează si se actualizează de către toate autoritătile cu atributii în domeniul micului trafic la frontieră.

 

ARTICOLUL 164

Anularea si revocarea permiselor de mic trafic de frontieră

 

(1) Permisul de mic trafic de frontieră poate fi anulat sau revocat în străinătate de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, iar în tară de către organele politiei de frontieră, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat, sau de către Oficiul Român pentru Imigrări atunci când străinii se află pe teritoriul statului român.

(2) Punerea în executare a măsurii anulării sau revocării permisului de mic trafic de frontieră se face de către organele politiei de frontieră ori, după caz, ale Oficiului Român pentru Imigrări.

(3) Autoritătile prevăzute la alin. (1) pot lua măsura anulării permisului de mic trafic de frontieră în următoarele situatii:

a) se constată ulterior că, la data solicitării permisului de mic trafic de frontieră, străinii nu îndeplineau conditiile prevăzute de acordurile care reglementează regimul juridic privind micul trafic la frontiera comună;

b) străinii au obtinut permisul de mic trafic de frontieră pe baza unor documente sau informatii false;

c) străinii au introdus sau au încercat să introducă ilegal în România alti străini ori au înlesnit transportul sau cazarea acestora;

d) străinii au încălcat reglementările vamale sau cele privind frontiera de stat;

e) străinii au intrat în România în perioada de interdictie dispusă anterior.

(4) Măsura revocării permisului de mic trafic de frontieră poate fi dispusă de către autoritătile prevăzute la alin. (1) în următoarele situatii:

a) străinii nu mai îndeplinesc conditiile cerute la acordarea permisului de mic trafic de frontieră;

b) după acordarea permisului de mic trafic de frontieră străinii au fost declarati indezirabili sau împotriva lor a fost dispusă măsura interzicerii intrării în România;

c) străinii recidivează în depăsirea zonei de frontieră prevăzută pentru micul trafic.

(5) Decizia de anulare sau, după caz, de revocare a permisului de mic trafic de frontieră, luată de autoritatea competentă conform alin. (1), se comunică străinului, în scris, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, de către:

a) misiunea diplomatică sau oficiul consular care a eliberat permisul de mic trafic de frontieră, atunci când solicitantul se află în străinătate;

b) de către organele politiei de frontieră, atunci când acesta se află în punctul de trecerea frontierei de stat;

c) de către Oficiul Român pentru Imigrări, atunci când cel în cauză se află în România, prin decizia de returnare prevăzută la art. 82 alin. (3) lit. a) pct. (ii), cu exceptia cazurilor în care permisul de mic trafic de frontieră a fost anulat potrivit alin. (3) lit. e) ori a fost revocat potrivit alin. (4) lit. b) sau c), situatii în care se va emite decizia de returnare sub escortă prevăzută la art. 82 alin. (5).

(6) De la data comunicării, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru viitor.

 

ARTICOLUL 165

Contraventii si sanctiuni

 

(1) În situatia în care titularul permisului de mic trafic de frontieră depăseste perioada de sedere stabilită prin acordul care reglementează regimul juridic privind micul trafic la frontiera comună, împotriva acestuia se dispune măsura sanctionării contraventionale cu amendă de la 600 lei la 1.200 lei si se emite decizia de returnare prevăzută la art. 82 alin. (3) lit. a) pct. (i).

(2) În situatia în care titularul permisului de mic trafic de frontieră depăseste zona de frontieră stabilită prin acordul care reglementează regimul juridic privind micul trafic la frontiera comună, împotriva acestuia se dispune măsura sanctionării contraventionale cu amendă de la 600 lei la 1.200 lei si se emite decizia de returnare prevăzută la art. 82 alin. (3) lit. a) pct. (i).

(3) În situatia în care titularul permisului de mic trafic de frontieră nu respectă obligatiile prevăzute la art. 163 alin. (2), împotriva acestuia se dispune măsura sanctionării contraventionale cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

(4) În situatia în care titularul permisului de mic trafic de frontieră nu respectă termenul de declarare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de mic trafic de frontieră, prevăzut la art. 163 alin. (3), împotriva acestuia se dispune măsura sanctionării contraventionale cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

(5) Împotriva titularului permisului de mic trafic de frontieră va fi dispusă măsura interzicerii intrării în România, după cum urmează:

a) pentru străinii prevăzuti la alin. (1):

(i) un an în cazul uneisederi ilegale de la 30 de zile la un an sau în cazul în care străinul nu a respectat decizia de returnare;

(ii) 2 ani în cazul unei sederi ilegale de peste un an;

b) 3 ani pentru străinii prevăzuti la art. 164 alin. (4) lit. c).

(6) Pentru străinii prevăzuti la art. 164 alin. (3) lit. e) si alin. (4) lit. b), interdictia va fi egală cu perioada de interdictie dispusă anterior, dar nu mai mică de 5 ani.

(7) Interzicerea intrării se dispune în conditiile prevăzute la art. 105.

(8) În cazurile prevăzute la alin. (5) lit. a), instituirea interdictiei se face cu aplicarea prevederilor art. 106 alin. (2).

(9) În temeiul art. 17 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.931/2006, evidenta tuturor cazurilor de utilizare abuzivă a regimului specific micului trafic de frontieră si a sanctiunilor aplicate se tine la nivel national într-un registru special, în format electronic, de către Oficiul Român pentru Imigrări, care este responsabil cu gestionarea si furnizarea datelor cuprinse în acest registru. Registrul special se alimentează si se actualizează de către toate autoritătile cu atributii în domeniul micului trafic la frontieră."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 februarie 2010.

Nr. 12.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă si diminuării somajului în anul 2010

 

Având în vedere persistenta efectelor crizei economico-financiare asupra pietei muncii din România si riscul ca nivelul ridicat al somajului să se mentină si să se transforme în somaj de lungă durată si inactivitate,

luând în considerare recomandările Uniunii Europene, Organizatiei Internationale a Muncii si ale altor foruri internationale si europene de a elabora si aplica măsuri de stimulare a ocupării fortei de muncă prin sprijinirea creării de locuri de muncă si de a mentine preocupările pentru diminuarea incidentei somajului, mai ales pentru evitarea somajului de lungă durată,

tinând cont de prioritătile asumate în Programul de guvernare 2009-2012 si de solicitările formulate de partenerii sociali,

întrucât aceste împrejurări vizează interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă si diminuării somajului.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Angajatorii care, în anul 2010, pe locurile de muncă nou-create stabilesc, în conditiile legii, raporturi de muncă cu persoane provenite din rândul somerilor aflate în evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă cu minimum 3 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de muncă potrivit prezentei ordonante de urgentă si pe care le mentin în activitate pe o perioadă de cel putin 12 luni beneficiază, pe o perioadă de 6 luni de la data încadrării, de scutire de la plata contributiilor de asigurări sociale pentru aceste persoane.

(2) Scutirea de la plata contributiilor de asigurări sociale nu se acordă:

a) angajatorilor care în ultimele 6 luni premergătoare datei stabilirii raporturilor de muncă potrivit prezentei ordonante de urgentă au mai avut raporturi de muncă stabilite cu persoanele prevăzute la alin. (1);

b) angajatorilor care stabilesc raporturi de muncă cu persoanele prevăzute la alin. (1), pe locuri de muncă devenite vacante, rezultate în urma încetării unor raporturi de muncă în ultimele 6 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de muncă potrivit prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. - (1) Scutirea de la plata contributiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă începând cu luna următoare lunii stabilirii raporturilor de muncă.

(2) În situatia în care stabilirea raporturilor de muncă se realizează începând cu data de întâi a lunii, scutirea de la plata contributiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă începând cu această dată.

(3) În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin notiunea de contributii de asigurări sociale se întelege contributia de asigurări sociale, contributia de asigurări pentru somaj, contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, contributia pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate, datorate, potrivit legii, de angajatori.

Art. 3. - În situatiile în care raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) încetează anterior perioadei de 12 luni, în temeiul art. 55 lit. b) sau al art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, angajatorii sunt obligati să plătească sumele de care au fost scutiti, reprezentând contributiile de asigurări sociale datorate pe perioada mentinerii în activitate, pentru fiecare persoană care a fost încadrată în baza prevederilor prezentei ordonantei de urgentă.

Art. 4. - Angajatorii care, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, au beneficiat de scutirea de la plata contributiilor de asigurări sociale si care, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si data expirării celor 12 luni prevăzute la art. 1 alin. (1), efectuează si alte concedieri, pentru motive care nu tin de persoana salariatului, sunt obligati să plătească contributiile de asigurări sociale de care au fost scutiti.

Art. 5. - (1) Perioada prevăzută la art. 1 alin. (1) constituie stagiu de cotizare fără plata contributiei angajatorului.

(2) Pentru stabilirea si calculul indemnizatiei de somaj prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată în vigoare în perioada prevăzută la art. 1 alin. (1) pentru care angajatorii au beneficiat de scutirea de la plata contributiilor de asigurări sociale. În situatia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (1) este corespunzător unei fractiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fractiunii de lună.

(3) Prin derogare de la dispozitiile art. 34 alin. (11 ) lit. a) si ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, perioada prevăzută la alin. (1), în care salariatii realizează stagiu de cotizare fără plata contributiei angajatorului, se ia în calcul la stabilirea perioadei de 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj, prevăzută la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si la realizarea stagiului minim de cotizare în sistemul asigurărilor pentru somaj.

(4) Pentru stabilirea si calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, se utilizează venitul brut realizat lunar la care asiguratul datorează contributia individuală de asigurări sociale.

(5) Pentru stabilirea si calculul indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la art. 1 alin. (1). În situatia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (1) este corespunzător unei fractiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fractiunii de lună.

Art. 6. - Prevederile din cuprinsul prezentei ordonante de urgentă se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 23 februarie 2010.

Nr. 13.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 20/2010 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 1.086 din 18 februarie 2010, în temeiul:

- art. 16, art. 23 alin. (2) si art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 317/2009;

- art. 8 pct. A lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare în pescuit si acvacultura,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 20/2010 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 2 februarie 2010, se modifică după cum urmează:

Art. 1. - Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale se face de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA)."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 25 februarie 2010.

Nr. 50.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe nr. CSA/1.746/2010,

în temeiul art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (4) si art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 6 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1A „Regulament de organizare si functionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii", la articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Sedintele comisiei se convoacă de către presedinte sau de către ministrul sănătătii si se desfăsoară numai în prezenta acestuia si a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor săi."

2. În anexa nr. 1A, la articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Comisia de specialitate se întruneste la sediul Ministerului Sănătătii sau într-o altă locatie stabilită de presedintele comisiei."

3. În anexa nr. 1A, la articolul 6, alineatul (2) se abrogă.

4. În anexa nr. 1A, la articolul 7, literele e) si I) vor avea următorul cuprins:

,,e) colaborează cu directiile din cadrul Ministerului Sănătătii pentru elaborarea programelor de pregătire profesională, organizarea si desfăsurarea activitătii de învătământ;

,,l) evaluează bolnavii pentru trimiterea la tratament în străinătate, în conformitate cu legislatia în vigoare;".

5. În anexa nr. 1A, la articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În situatia nerespectării termenului prevăzut la art. 7 lit. m), la propunerea motivată a secretarului general, ministrul sănătătii dispune înlocuirea din comisia de specialitate a persoanelor care se fac vinovate de neîndeplinirea atributiei."

6. În anexa nr. 1A, articolul 9 va avea următorul cuprins:

Art. 9. - Comisia de specialitate colaborează cu directiile din cadrul Ministerului Sănătătii pentru rezolvarea următoarelor probleme:

- definirea obiectivelor si activitătilor cuprinse în programele nationale de sănătate;

- estimarea necesarului de fonduri pentru organizarea si desfăsurarea programelor nationale de sănătate;

- elaborarea de criterii si standarde pentru evaluarea impactului, oportunitătii si eficientei programelor nationale de sănătate;

- analiza modului de aplicare a strategiilor terapeutice si de îndeplinire a obiectivelor programelor nationale de sănătate;

- elaborarea, în proiect, a listelor de medicamente si materiale sanitare ce urmează a fi achizitionate pentru programele nationale de sănătate."

7. În anexa nr. 1B „Regulament de organizare si functionare al Comisiei nationale de transparentă", articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Comisia natională de transparentă este formată din 6 membri, dintre care 5 personalităti reprezentative în domeniul sănătătii si un secretar.

(2) Secretariatul Comisiei nationale de transparentă este asigurat de reprezentanti ai Ministerului Sănătătii, desemnati prin ordin al ministrului sănătătii."

8. Anexa nr. 2A se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

9. Anexa nr. 2B se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 23 februarie 2010.

Nr. 131.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2A la Ordinul nr. 326/2009)

 

I. Comisiile de specialitate

1. Comisia de anestezie si terapie intensivă

2. Comisia de boli infectioase

3. Comisia de cardiologie

4. Comisia de dermato-venerologie

5. Comisia de diabet

6. Comisia de endocrinologie

7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie si toxicodependentă

8. Comisia de gastroenterologie si hepatologie

9. Comisia de genetică medicală

10. Comisia de geriatrie si gerontologie

11. Comisia de hematologie si transfuzii

12. Comisia de medicină de familie

13. Comisia de medicină de urgentă si dezastre

14. Comisia de medicină internă

15. Comisia de medicina muncii

16. Comisia de nefrologie

17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică

18. Comisia de oncologie

19. Comisia de pediatrie si neonatologie

20. Comisia de pneumologie, alergologie si imunologie clinică

21. Comisia de psihiatrie si psihiatrie pediatrică

22. Comisia de reabilitare, medicină fizică si balneologie

23. Comisia de reumatologie

24. Comisia de chirurgie cardiacă

25. Comisia de chirurgie vasculară

26. Comisia de chirurgie generală

27. Comisia de chirurgie microinvazivă

28. Comisia de chirurgie plastică si microchirurgie reconstructivă

29. Comisia de chirurgie toracică

30. Comisia de neurochirurgie

31. Comisia de obstetrică-ginecologie

32. Comisia de oftalmologie

33. Comisia de ortopedie si traumatologie

34. Comisia de otorinolaringologie

35. Comisia de urologie

36. Comisia de anatomie patologică

37. Comisia de epidemiologie

38. Comisia de medicină de laborator

39. Comisia de medicină legală

40. Comisia de radiologie-imagistică medicală si medicină nucleară

41. Comisia de sănătate publică

42. Comisia de specialităti medico-dentare

43. Comisia de promovare a sănătătii

44. Comisia de bioetică

45. Comisia de luptă anti-SIDA

46. Comisia de psihologie

II. Componenta comisiilor de specialitate

1. Comisia de anestezie si terapie intensivă

Presedinte: prof. dr. Dorel Săndesc – Timisoara

Vicepresedinte: prof. dr. Serban Marinescu – Bucuresti

Membri:

- conf. dr. Natalia Hagău - Cluj-Napoca

- prof. dr. Sanda Copotoiu -Târgu Mures

- conf. dr. Ioana Grintescu - Bucuresti

- conf. dr. Ioana Grigoras - Iasi

- prof. dr. Petru Octavian Teodorescu - Oradea

- prof. dr. Dan Tulbure - Bucuresti

- prof. dr. Nicolae Dobrovici Bacalbasa - Galati

Secretar: conf. dr. Daniela Filipescu - Bucuresti.

2. Comisia de boli infectioase

Presedinte: prof. dr. Adrian Streinu Cercel – Bucuresti

Vicepresedinte: conf. dr. Victoria Aramă – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Emanoil Ceausu - Bucuresti

- prof. dr. Virginia Zanc - Cluj-Napoca

- dr. Dan Otelea - Bucuresti

- prof. dr. Sorin Rugină - Constanta

- prof. dr. Carmen Dorobăt - Iasi

Secretar: dr. Sorin Petrea - Bucuresti

3. Comisia de cardiologie

Presedinte: prof. dr. Dragos Vinereanu – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Stefan losif Drăgulescu – Timisoara

Membri:

- prof. dr. Măria Dorobantu - Bucuresti

- prof.dr. Dan Dobreanu - Târgu Mures

- prof. dr. Cezar Macarie - Bucuresti

- prof. dr. Eduard Apetrei - Bucuresti

- prof. dr. Grigore Tinică - Iasi

- prof. dr. Mircea Cinteză - Bucuresti

- prof. dr. Dan Dominic lonescu - Craiova

- prof. dr. Carmen Ginghină - Bucuresti

Secretar: prof. dr. Dan Gaită - Timisoara

4. Comisia de dermato-venerologie

Presedinte: prof. dr. Călin Giurcăneanu – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Ioan Nedelcu – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Virgil Feier - Timisoara

- prof. dr. Zenaida Petrescu - Iasi

- prof. dr. Alexandru Tătaru - Cluj-Napoca

Secretar: prof. dr. George Sorin Tiplică - Bucuresti

5. Comisia de diabet

Presedinte: prof. dr. Amorin Popa – Oradea

Vicepresedinte: prof. dr. Constantin lonescu Târgoviste – Bucuresti

Membri:

- dr. Alina Nicolau - Bucuresti

- prof. dr. Ioana Miele - Timisoara

- prof. dr. Radu Lichiardopol - Bucuresti

- prof. dr. Mariana Graur - Iasi

- prof. dr. Măria Mota - Craiova

- conf. dr. Romulus Timar - Timisoara

- sef lucrări dr. Gabriela Roman - Cluj-Napoca

Secretar: dr. Rucsandra Dănciulescu - Bucuresti

6. Comisia de endocrinologie

Presedinte: prof. dr. Mihail Coculescu – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Ioana Zosin –Timisoara

Membri:

- prof. dr. Imre Kun - Târgu Mures

- prof. dr. Voichita Mogos - Iasi

- conf. dr. Daniel Grigorie - Bucuresti

- prof. dr. Simona Fica - Bucuresti

- conf. dr. Carmen Georgescu - Cluj-Napoca

- conf. dr. Corin Badiu - Bucuresti

Secretar: dr. Adriana Toma - Pitesti


7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie si toxicodependentă

Presedinte: acad. prof. dr. Victor Voicu – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Anca Buzoianu - Cluj-Napoca

Membri:

- prof.dr. Gheorghe Mermeze - Oradea

- conf. dr. Emese Sipos - Târgu Mures

- prof. dr. Mihai Nechifor- Iasi

- prof. dr. Gheorghe Tarălungă - Constanta

Secretar: asist. dr. Tudosie Mihai - Bucuresti

8. Comisia de gastroenterologie si hepatologie

Presedinte: prof. dr. Oliviu Pascu - Cluj-Napoca

Vicepresedinte: prof. dr. Mircea Diculescu – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Dan Olteanu - Bucuresti

- prof. dr. Coman Tănăsescu - Bucuresti

- prof. dr. Radu Voiosu - Bucuresti

- prof. dr. Tudorel Ciurea - Craiova

- prof. dr. Anca Trifan - Iasi

- conf. dr. Ciprian Brisc - Oradea

- prof. dr. Ligia Bancu -Târgu Mures

- prof. dr. Ioan Sporea - Timisoara

- conf. dr. Liana Gheorghe - Bucuresti

Secretar: conf. dr. Mircea Mănuc - Bucuresti

9. Comisia de genetică medicală

Presedinte: prof. dr. Ioan Victor Pop - Cluj-Napoca

Vicepresedinte: prof. dr. Marius Bembea – Oradea

Membri:

- prof. dr. Valerica Belengeanu - Timisoara

- prof. dr. Mircea Covic - Iasi

- conf.dr. Katalin Csep - Târgu Mures

Secretar: sef lucrări dr. Anca Popescu

10. Comisia de geriatrie si gerontologie

Presedinte: conf. dr. Luiza Spiru – Bucuresti

Vicepresedinte: sef lucrări dr. Gabriel Prada – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Olimpia Ghidrai - Cluj-Napoca

- conf. dr. Ioana Alexa - Iasi

- dr. Rodica Nicolescu -Timisoara

- dr. Carmen Stiru - Bucuresti

- dr. Oana Cuzino - Bucuresti

- conf. dr. Măria Georgescu - Bucuresti

Secretar: dr. Cristina Vâlcea - Bucuresti

11. Comisia de hematologie si transfuzii

Presedinte: dr. Aurel Rosin - Sfântu Gheorghe

Vicepresedinte: prof. dr. Marghit Serban –Timisoara

Membri:

- conf. dr. Adriana Colită - Bucuresti

- dr. Cristina Burcoveanu - Iasi

- dr. Emanoil Gheorghită - Brasov

- dr. Stana Jenariu - Timisoara

- dr. Valentina Uscătescu - Bucuresti Subcomisia de transfuzii:

- dr. Alina Dobrotă - Constanta

- dr. Doina Vuculescu - Bucuresti

- conf. dr. Ligia Burtă - Oradea

Secretar: dr. Florentina Vlădăreanu - Bucuresti

12. Comisia de medicină de familie

Presedinte: conf. dr. Matei Dumitru – Bucuresti

Vicepresedinte: dr. Sabin Oprea - Cluj-Napoca

Membri:

- asist. univ. dr. Daniela Mihaela Baltă - Bucuresti

- dr. Rodica Tănăsescu - Bucuresti

- dr. Doina Ileana Mihăilă - Bucuresti

- prof. dr. Viorela Enăchescu - Craiova

- dr. Paul Serban - Botosani

- dr. Ileana Brânză - Brăila

- dr. Simona Sopov - Tulcea

- dr. Loredana Piloff - Sibiu

- prof. dr. Pal Kikeli - Târgu Mures

- prof. dr. Rodica Petrovan - Iasi

Secretar: asist. dr. Adela Mihaela lancu - Bucuresti

13. Comisia de medicină de urgentă si dezastre

Presedinte: sef de lucrări dr. Raed Arafat - Târgu Mures

Vicepresedinte: dr. Hadrian Borcea – Oradea

Membri:

- dr. Vasile Popescu - Constanta

- dr. Leonida lancu -Timisoara

- dr. Bogdan Oprită - Bucuresti

- sef lucrări dr. Luciana Rotaru - Craiova

- dr. Nicolae George Moldovan - Cluj-Napoca

- dr. Alis Grasu - Bucuresti

- dr. Monica Puticiu - Arad

Secretar: dr. Ioana Dimitriu - Bucuresti

14. Comisia de medicină internă

Presedinte: prof. dr. Minerva Muraru – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Coman Tănăsescu – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Emilian Carasca - Târgu Mures

- prof. dr. Sorin Rugină - Constanta

- prof. dr. Mircea Grigorescu - Cluj-Napoca

- conf. dr. Ioana Dana Alexa - Iasi

- conf. dr. Florin Petrescu - Craiova

Secretar: conf. dr. Horia Bălan - Bucuresti

15. Comisia de medicina muncii

Presedinte: prof. dr. Eugenia Naghi – Bucuresti

Vicepresedinte: conf. dr. Elena Ana Păuncu –Timisoara

Membri:

- dr. Doina Popa - Iasi

- dr. Mihaela Stoia - Sibiu

- prof. dr. Marilena Oargă - Cluj-Napoca

- conf. dr. Lorand Szasz - Târgu Mures

- dr. Adriana Todea - Bucuresti

- prof. dr. Ion Toma - Craiova

Secretar: dr. Marina Otelea - Bucuresti

16. Comisia de nefrologie

Presedinte: prof. dr. Gabriel Mircescu – Bucuresti

Vicepresedinte: conf. dr. Grigore Dogaru -Târgu Mures

Membri:

- prof. dr. Adrian Covic - Iasi

- prof. dr. Alexandru Ciocâlteu - Bucuresti

- prof. dr. Mirela Gherman-Căprioară - Cluj-Napoca

- conf.dr. Gabriel Bako - Oradea

- conf. dr. Mircea Nicolae Penescu - Bucuresti

- dr. Ovidiu Sorin Golea - Timisoara

- conf. dr. Aurel Bizo - Cluj-Napoca

Secretar: asist. dr. Liliana Gârneată - Bucuresti

17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică

Presedinte: prof. dr. Ovidiu Alexandru Băjenaru – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Marina Ticmeanu – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Cristian Dinu Popescu - Iasi

- conf. dr. Dana Craiu - Bucuresti

- prof. dr. Szabolcs Szatmari - Târgu Mures


- prof. dr. Dafin Mureseanu - Cluj-Napoca

- prof. dr. Lăcrămioara Perju Dumbravă - Cluj-Napoca

- prof. dr. Ana Câmpeanu - Bucuresti

- prof. dr. Mihaela Simu - Timisoara

Secretar: asist. dr. Mihai Vasile - Bucuresti

18. Comisia de oncologie

Presedinte: conf. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca

Vicepresedinte: prof. dr. Rodica Anghel - Bucuresti

Subcomisia chirurgie oncologică

Presedinte: prof. dr. Irinel Popescu - Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Eugen Brătucu - chirurgie oncologică - Bucuresti

- conf. dr. Alin Rancea - chirurgie oncologică - Cluj-Napoca

- prof. dr. Nicola Trăilă - chirurgie oncologică - Timisoara

Subcomisia oncologie medicală

Presedinte: conf. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-Napoca

Membri:

- conf. dr. Ladislau Ritli - Oradea

- conf. dr. Lucian Miron - oncologie medicală - Iasi

- dr. Ciprian Aldea - oncologie medicală - Bucuresti

- conf. dr. Smaranda Arghirescu - oncologie medicală - Timisoara

Subcomisia radioterapie

Presedinte: prof. dr. Viorica Nagy - Cluj-Napoca

Membri:

- dr. Xenia Bacinschi - radioterapie - Bucuresti

- dr. Gabriel Kacso - radioterapie - Cluj-Napoca

- dr. Laura Rebegea - radioterapie - Galati Subcomisia oncohematologie

Presedinte: prof. dr. Anca Lupu – Bucuresti

Membri:

- dr. Galafteon Oltean - oncohematologie - Târgu Mures

- prof. dr. Hortensia lonită - oncohematologie - Timisoara

- dr. Mioara lonescu - anatomie patologică - citologie - Bucuresti

- dr. Ileana Condrea - anatomie patologică - Bucuresti

Subcomisia paliatie

Presedinte: dr. Daniela Mosoiu – Brasov

Membri:

- dr. Alexandru Grigorescu - paliatie - Bucuresti

- dr. Gabriela Miculschi - paliatie - Oradea

Secretar: dr. Mircea Dediu - Bucuresti

19. Comisia de pediatrie si neonatologie

Presedinte: prof. dr. Dumitru Orăseanu – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Constantin Arion – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Nicolae Miu - Cluj-Napoca

- prof. dr. Dan Moraru - Iasi

- prof. dr. Coriolan Ulmeanu - Bucuresti

- prof. dr. Eva Kiss - Târgu Mures

- prof. dr. Liviu Pop - Timisoara

Secretar: conf. dr. Silvia Stoicescu - Bucuresti

20. Comisia de pneumologie, alergologie si imunologie clinică

Presedinte - prof. dr. Miron Bogdan – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Voicu Tudorache – Timisoara

Membri:

- prof. dr. Florin Mihăltan - Bucuresti

- prof. dr. Victor Cristea - Cluj-Napoca

- prof. dr. Traian Mihăiescu - Iasi

- prof. dr. Gabriela Jimborean -Târgu Mures

- prof. dr. Diana Deleanu - Cluj-Napoca

- conf. dr. Florin Dan Popescu - Bucuresti

- conf. dr. Oana Arghir - Constanta

Secretar: sef lucrări dr. Dragos Bumbăcea - Bucuresti

21. Comisia de psihiatrie si psihiatrie pediatrică

Presedinte: prof. dr. Dragos Marinescu – Craiova

Vicepresedinte: prof. dr. Dan Prelipceanu – Bucuresti

Membri:

- conf. dr. Radu Mihailescu - Bucuresti

- prof. dr. Aurel Nirestean -Târgu Mures

- prof. dr. Delia Podea - Arad

- prof. dr. Ioana Miclutia - Bucuresti

Secretar: conf. dr. Cristinel Stefănescu - Iasi

22. Comisia de reabilitare, medicină fizică si balneologie

Presedinte: prof. dr. Mihai Berteanu – Bucuresti

Vicepresedinte: conf. dr. Ioan Onac - Cluj-Napoca

Membri:

- prof. dr. Roxana Sanda Popescu - Craiova

- prof. dr. Adriana Sarah Nica - Bucuresti

- prof. dr. Dan Nemes - Timisoara

- conf. dr. Anca lonescu - Bucuresti

- dr. Daiana Popa - Băile Felix

- dr. Zoe Irimie - Suceava

Secretar: conf. dr. Delia Cinteză - Bucuresti

23. Comisia de reumatologie

Presedinte: prof. dr. Horatiu Bolosiu - Cluj-Napoca

Vicepresedinte: prof. dr. Ruxandra lonescu – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Rodica Chiriac - Iasi

- prof. dr. Simona Rednic - Cluj-Napoca

- prof. dr. Lia Georgescu - Târgu Mures

- prof. dr. Paulina Ciurea - Craiova

- prof. dr. Măria Suta - Constanta

- conf. dr. Nicolae lagăru - Bucuresti

Secretar: dr. Cătălin Codreanu - Bucuresti

24. Comisia de chirurgie cardiacă

Presedinte: prof. dr. Radu Deac - Târgu Mures

Vicepresedinte: prof. dr. Mircea Bârsan - Cluj-Napoca

Membri:

- prof. dr. Grigore Tinică - Iasi

- conf. dr. Horatiu Suciu - Târgu Mures

- dr. Sorin Băilă - Bucuresti

Secretar: conf. dr. Horatiu Moldovan - Bucuresti

25. Comisia de chirurgie vasculară

Presedinte: prof. dr. Serban Rădulescu - Cluj-Napoca

Vicepresedinte: dr. Ionel Dorc – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Vlad IIiescu - Bucuresti

- prof. dr. Gaspar Marian -Timisoara

- sef lucrări dr. Radu Popa - Iasi

- dr. Ovidiu Jimboreanu - Târgu Mures

Secretar: dr. Horia Muresan - Bucuresti

26. Comisia de chirurgie generală

Presedinte: prof. dr. Mircea Beuran – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Traian Pătrascu – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Eugen Brătucu - Bucuresti

- prof. dr. Stefan Georgescu - Iasi

- prof. dr. Silviu Constantinoiu - Bucuresti

- prof. dr. Constantin Ciucea - Cluj-Napoca

- prof. dr. Vasile Sârbu - Constanta

- prof. dr. Constantin Copotoiu -Târgu Mures

- dr. Traian Adrian Duse - Oradea

Secretar: dr. Silviu Ciurea - Bucuresti


27. Comisia de chirurgie microinvazivă

Presedinte: prof. dr. Fulger Lazăr – Timisoara

Vicepresedinte: dr. Doru Filipescu – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Constantin Copotoiu - Târgu Mures

- conf. dr. Cătălin Vasilescu - Bucuresti

- dr. Cătălin Copăescu - Bucuresti

- dr. Eugen Nicolau - Bucuresti

- sef lucrări dr. Victor Tomulescu - Bucuresti

- sef lucrări dr. Victor Strîmbu - Bucuresti

- dr. Dan Ulmeanu - Bucuresti

Secretar: dr. Bogdan Serbănescu - Bucuresti

28. Comisia de chirurgie plastică si microchirurgie reconstructivă

Presedinte: prof. dr. Ioan Lascăr – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Ion Bordeianu – Constanta

Membri:

- prof. dr. Dan Enescu - Bucuresti

- prof. dr. Tiberiu Bratu - Timisoara

- prof. dr. Ioan Petre Florescu - Bucuresti

- prof. dr. Alexandru Georgescu - Cluj-Napoca

- prof. dr. Toma Mugea - Oradea

- prof. dr. Horia Parvenescu - Craiova

- prof. dr. Teodor Stamate - Iasi

- dr. Dan Chelariu - Bacău

- dr. Dorin Dorobantu -Târgu Mures

Secretar: sef lucrări dr. Dragos Zamfirescu - Bucuresti

29. Comisia de chirurgie toracică

Presedinte: prof. dr. Teodor Horvat – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Ioan Cordos – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Alexandru Constantin Nicodin -Timisoara

- dr. Dan Nicolau - Cluj-Napoca

- prof. dr. Alexandru Mihail Botianu -Târgu Mures

Secretar: asist. dr. Cezar Motas - Bucuresti

30. Comisia de neurochirurgie

Presedinte: prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Nicolae lanovici – Iasi

Membri:

- prof. dr. Stefan Florian - Cluj-Napoca

- prof. dr. Constantin Costea - Timisoara

- sef lucrări dr. Alexandru Lupsa - Târgu Mures

- conf. dr. Bogdan Davidescu - Constanta

- sef lucrări dr. Cornel Mihalache - Galati

Secretar: asist. dr. Corneliu Toader - Bucuresti

31. Comisia de obstetrică-ginecologie

Presedinte: prof. dr. Bogdan Marinescu – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Gheorghe Peltecu – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Doru Anastasiu - Timisoara

- prof. dr. Florin Stamatian - Cluj-Napoca

- prof. dr. Vlad Tica - Constanta

- prof. dr. Mircea Onofrescu - Iasi

- prof. dr. Bela Szabo - Târgu Mures

- conf. dr. Liana Antal - Oradea

- conf. dr. Daniel Muresan - Cluj-Napoca

- conf. dr. Nicolae Cernea - Craiova

Secretar: dr. Alexandru Filipescu - Bucuresti

32. Comisia de oftalmologie

Presedinte: prof. dr. Monica Pop – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Mihai Pop - Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Benone Cârstocea - Bucuresti

- prof. dr. Cristina Vlădutiu - Cluj-Napoca

- prof. dr. Dorin Chiselită - Iasi

- conf. dr. Doina Bărăscu - Craiova

- conf. dr. Mihnea Munteanu -Timisoara

Secretar: conf. dr. Cristian Celea - Bucuresti

33. Comisia de ortopedie si traumatologie

Presedinte: conf. dr. Cristian Ioan Stoica – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Ors Nagy - Târgu Mures

Membri:

- prof. dr. Dinu Antonescu - Bucuresti

- prof. dr. Gheorghe Burnei - Bucuresti

- prof. dr. Horia Vermesan -Timisoara

- prof. dr. Dan Barbu - Bucuresti

- prof. dr. Dan Lucaciu - Cluj-Napoca

- prof. dr. Paul Botez - Iasi

Secretar: dr. Alexandru Ulici - Bucuresti

34. Comisia de otorinolaringologie

Presedinte: prof. dr. Vasile Costinescu – Iasi

Vicepresedinte: prof. dr. Elena lonită – Craiova

Membri:

- prof. dr. Stan Cotulbea - Timisoara

- prof. dr. Silviu Albu - Cluj-Napoca

- prof. dr. Viorel Zainea - Bucuresti

- prof. dr. Cristian Popescu - Bucuresti

- conf. dr Gheorghe Muhlfay - Târgu Mures

- sef lucrări dr. Simona Serban - Bucuresti

- sef lucrări dr. Sorin Sabău -Târgu Mures

Secretar: prof. dr. Codrut Sarafoleanu - Bucuresti

35. Comisia de urologie

Presedinte: prof dr. Ioanei Sinescu – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Mihai Lucan - Cluj-Napoca

Membri:

- conf. dr. Orsolya Martha - Târgu Mures

- prof. dr. Gheorghe Bumbu - Oradea

- prof. dr. Petrisor Geavlete - Bucuresti

- prof. dr. Viorel Bucuras - Timisoara

- conf. dr. Costică Novac - Iasi

- conf. dr. Dan Mischianu - Bucuresti

Secretar: conf. dr. Gabriel Gluck - Bucuresti

36. Comisia de anatomie patologică

Presedinte: prof. dr. Măria Sajin – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Carmen Ardelean – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Elena Lazăr - Timisoara

- prof. dr. Doina Rădulescu - Iasi

- prof. dr. Cristiana Simionescu - Craiova

- conf. dr. Doinita Crisan - Cluj-Napoca

- prof. dr. Imre Egyed - Târgu Mures

- prof. dr. Elena Rosea - Oradea

- dr. Teodora Vlădescu - Bucuresti

Secretar: conf. dr. Sabina Zarac - Bucuresti

37. Comisia de epidemiologie

Presedinte: conf. dr. Geza Molnar - Cluj-Napoca

Vicepresedinte: conf. dr. Alexandru Rafila – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Doina Azoicăi - Iasi

- dr. Carmen Sima - Baia Mare

- dr. Camelia Truică - Călărasi

- dr. EIIa Marialaki -Târgu Mures

- dr. Adriana Pistol - Bucuresti

- dr. Florin Popovici - Bucuresti

Secretar: sef lucrări Daniela Pitigoi - Bucuresti


38. Comisia de medicină de laborator

Presedinte: prof. dr. Marian Negut – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Olga Dorobăt – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Liuba Petrov - Cluj-Napoca

- prof. dr. Simona Rută - Bucuresti

- prof. dr. Roxana Moldovan -Timisoara

- prof. dr. Luminita lancu - Iasi

- conf. dr. Minodora Dobreanu - Târgu Mures

- conf. dr. Alexandru Rafila - Bucuresti

- conf. dr. Elod Nagy - Târgu Mures

Secretar: sef lucrări dr. Gabriel lonescu - Bucuresti

39. Comisia de medicină legală

Presedinte: prof. dr. Dan Dermengiu – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Vasile Astărăstoae – Iasi

Membri:

- prof. dr. Roxana Zăvoi - Craiova

- prof. dr. Alexandra Enache - Timisoara

- conf. dr. Gabriel Mihalache - Oradea

- conf. dr. Ladislau Hecser - Târgu Mures

- conf. dr. Cristian Curcă - Bucuresti

- conf. dr. Gabriela Beatrice Ioan - Iasi

- conf. dr. Silviu Morar - Sibiu

- conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca

Secretar: asist. dr. Cătălin Dogăroiu - Bucuresti

40. Comisia de radiologie-imagistică medicală si medicină nucleară

Presedinte: prof. dr. Gheorghe lâna – Bucuresti

Vicepresedinte: conf. dr. Florin Bârsăsteanu – Timisoara

Membri:

- prof. dr. Radu Badea - Cluj-Napoca

- prof. dr. Zoia Stoica - Craiova

- prof. dr. Constantin Zaharia - Bucuresti

- prof. dr. Mircea Buruian - Târgu Mures

- prof. dr. Sorin Dudea - Cluj-Napoca

- conf. dr. Dragos Negru - Iasi

Secretar: dr. Ruxandra Vlădescu - Bucuresti

41. Comisia de sănătate publică

Presedinte: prof. dr. Cristian Vlădescu – Bucuresti

Vicepresedinte: conf. dr. Carmen Domnariu – Sibiu

Membri:

- prof. dr. Petru Armean - Bucuresti

- prof. dr. Corneliu Amariei - Constanta

- conf. dr. Cristina Borzan - Cluj-Napoca

- conf. dr. Mugur Ghelase - Craiova

- sef lucrări dr. Alexandra Cucu - Bucuresti

- sef lucrări dr. Zoe Bitea - Oradea

Secretar: dr. Adina Bucur - Timisoara

42. Comisia de specialităti medico-dentare

Presedinte: prof. dr. Dragos Stanciu – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Alexandru Bucur – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Alin Serbănescu - Cluj-Napoca

- prof. dr. Teodor Trăistaru - Bucuresti

- prof. dr. Norina Forna - Iasi

- prof. dr. Ioan Sîrbu - Bucuresti

- prof. dr. Virgil Cârligeriu -Timisoara

- prof. dr. Dezso Kovacs - Târgu Mures

- prof. dr. Ecaterina lonescu - Bucuresti

- dr. Alexandru Brezoiescu - Bucuresti

Secretar: dr. Delia Barbu - Timisoara

43. Comisia de promovare a sănătătii

Presedinte: sef lucrări dr. Adriana Vasile – Bucuresti

Vicepresedinte: asist. dr. Eugenia Bratu – Bucuresti

Membri:

- dr. Măria Căiescu - Piatra-Neamt

- dr. Mariana Popa - Râmnicu Vâlcea

Secretar: sef lucrări dr. Daniela Mănuc - Bucuresti

44. Comisia de bioetică

Presedinte: prof. dr. Radu Palade – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Vladimir Belis – Bucuresti

Membri:

- conf. dr. Ioan Zanc - Cluj-Napoca

- conf. dr. Mugurel Stefan Ghelase - Craiova

- conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca

- dr. Cristina Gavrilovici - Iasi

- dr. Carmen Pantis - Oradea

Secretar: dr. Carmen Sălăvăstru - Bucuresti

45. Comisia de luptă anti-SIDA

Presedinte: prof. dr. Adrian Streinu Cercel – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Augustin Cupsa – Craiova

Membri:

- prof. dr. Doina Tătulescu - Cluj-Napoca

- dr. Liviu Prisăcariu - Iasi

- dr. Mariana Mărdărescu - Bucuresti

- conf. dr. Carmen Chiriac - Târgu Mures

- prof. dr. Lucian Negrutiu -Timisoara

- conf. dr. Elisabeta Otilia Benea - Bucuresti

- conf. dr. Dan Duiculescu - Bucuresti

Secretar: conf. dr. Alexandru Rafila - Bucuresti

46. Comisia de psihologie

Presedinte: prof. dr. Ioan Bradu lamandescu – Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Mihaela Minulescu – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Daniel David - Cluj-Napoca

- prof. dr. Ion Dafinoiu - Iasi

- conf. dr. Ion Duvac - Bucuresti

- lector dr. Bogdan Ion - Bucuresti

Secretar: psiholog pr. Marinela Nicula - Bucuresti

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2B la Ordinul nr. 326/2009)

 

COMISIA NATIONALĂ DE TRANSPARENTĂ

 

Presedinte: prof. dr. Radu Lichiardopol Membri:

- prof. dr. Gheorghe Mermeze

- prof. dr. Pal Kikeli

- conf. dr. Emese Sipos

- Farm. Gabriela Banciu Secretar: farm. Elena Minea

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna martie 2010

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna martie 2010, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 7,25% pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 8.

 

RECTIFICĂRI

 

            La Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 839/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 si 797 bis din 23 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

            - În anexa nr. 6, la pct. 7, în loc de: „... În baza prevederilor aii. 28 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 ..." se va citi: „... În baza prevederilor aii. 26 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 ...".


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.