MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 354/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 354         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 mai 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            9. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 536 din 27 aprilie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 619 din 6 mai 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2151 din Codul penal

 

Decizia nr. 626 din 6 mai 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4) si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

48. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

 

126. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură

 

3.979. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.507/2009 privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat - 2010, a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat - 2010, precum si a Atributiilor membrilor comisiilor de bacalaureat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

15. - Hotărâre privind radierea din Registrul general si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare a Societătii Comerciale PLATINUM INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARĂ -S.A.

 

16. - Hotărâre privind radierea din Registrul general si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare a Societătii Comerciale INTESA LEASING IFN- S.A.

 

17. - Hotărâre privind radierea din Registrul general si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare a Societătii Comerciale MARA LEASING IFN - S.A.

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 275 din 23 mai 1992

 


HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 20 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. VII „Componenta Comisiei pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională", domnul senator Mîrza Gavril - Grupul parlamentar al Partidului Social-Democrat + Partidul Conservator - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Voicu Cătălin - Grupul parlamentar al Partidului Social-Democrat + Partidul Conservator.

2. La anexa nr. IX „Componenta Comisiei pentru învătământ, stiintă, tineret si sport", doamna senator Popa Mihaela - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei, în locul doamnei senator Boagiu Anca-Daniela - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

3. La anexa nr. XII „Componenta Comisiei pentru drepturile omului, culte si minorităti", domnul senator Voicu Cătălin - Grupul parlamentar al Partidului Social-Democrat + Partidul Conservator - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Rotaru Ion - Grupul parlamentar al Partidului Social-Democrat + Partidul Conservator.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 mai 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 26 mai 2010.

Nr. 9.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 536

din 27 aprilie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gheorghe Hurduzeu în Dosarul nr. 24.910/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 19 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 24.910/299/2009, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gheorghe Hurduzeu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată, în esentă, că procedura instituită de art. 581 din Codul de procedură civilă permite instantei să stabilească anumite măsuri fără a analiza fondul cauzei, în baza unui probatoriu insuficient si, uneori, fără citarea părtilor. Aceste măsuri pot prejudicia în mod grav interesele părtilor din proces, deoarece procedura nu permite analize temeinice si concrete ale situatiilor de fapt supuse judecătii si nu respectă principiul contradictorialitătii. Pe lângă caracterul sumar al procedurii, aceasta este si vădit inechitabilă, întrucât hotărârea instantei este executorie, astfel încât calea de atac care poate fi promovată are un caracter pur formal, ea înregistrându-se si solutionându-se mult după ce executarea se va fi produs. Asa fiind, autorul consideră că măsurile vremelnice si urgente reglementate de art. 581 din Codul de procedură civilă trebuie să se bazeze pe respectarea dreptului de proprietate garantat de prevederile art. 44 si art. 136 din Constitutie, nicidecum pe limitarea acestui drept.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti consideră neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 581 din Codul de procedură civilă, text de lege care are următorul continut: „Instanta va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Cererea de ordonantă presedintială se va introduce la instanta competentă să se pronunte asupra fondului dreptului.

Ordonanta va putea fi dată si fără citarea părtilor si chiar atunci când există judecată asupra fondului. Judecata se face de urgentă si cu precădere. Pronuntarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face în cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Ordonanta este vremelnică si executorie. Instanta va putea hotărî ca executarea să se facă fără somatie sau fără trecerea unui termen."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21, art. 24 si art. 44.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că s-a pronuntat în numeroase cauze asupra constitutionalitătii textului de lege criticat, prin raportare la aceleasi prevederi din Constitutie ca si cele invocate în cauza de fată. Astfel, prin Decizia nr. 244 din 4 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 14 aprilie 2008, Curtea a statuat că prin procedura de urgentă instituită de art. 581 din Codul de procedură civilă nu numai că nu se aduce vreo îngrădire dreptului oricărei persoane de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime, ci, dimpotrivă, se creează o posibilitate în plus pentru cel vătămat într-un drept legitim de a se adresa justitiei, prin cerere de ordonantă presedintială, si aceasta în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutiile deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gheorghe Hurduzeu în Dosarul nr. 24.910/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 aprilie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 619

din 6 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2151 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2151 din Codul penal, exceptie ridicată de Ioan Gurzău în Dosarul nr. 1.708/309/2008 al Judecătoriei Simleu Silvaniei.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, deoarece prin critica formulată autorul solicită modificarea textului contestat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 29 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.708/309/2008, Judecătoria Simleu Silvaniei a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2151 din Codul penal, exceptie ridicată de loan Gurzău în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii, ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) teza întâi privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 44 alin. (2) privind garantarea si ocrotirea în mod egal a proprietătii private, indiferent de titular, si ale art. 23 alin. (1) privind inviolabilitatea libertătii persoanei, deoarece modul de abordare actual al infractiunii de delapidare, pentru care operează principiul oficialitătii atât pentru părti vătămate persoane de drept public, cât si pentru părti vătămate persoane de drept privat creează o inegalitate de tratament a cetătenilor în fata legii si încalcă dreptul la un proces echitabil „în conditiile în care pentru unele infractiuni contra patrimoniului în ceea ce priveste proprietatea privată s-a instituit regula plângerii prealabile". Se mai arată că această formulare a textului intră în contradictie si cu prevederile art. 44 alin. (2) din Constitutie, întrucât garantarea proprietătii private si ocrotirea sa cuprinde si latura „liberei disponibilităti" a acesteia.

Asadar, „prin această garantare nu se poate substitui statul, titularul dreptului de proprietate privată, si în aceste conditii să exercite actiuni (în justitie) pentru apărarea patrimoniului privat, fără o prealabilă împuternicire/mandatare".

De asemenea, se mai arată că „prin mentinerea principiului oficialitătii pentru infractiunea de delapidare atunci când s-a produs o pagubă în patrimoniul unei persoane de drept privat se încalcă libertatea individuală a subiectului de drept privat în al cărui patrimoniu s-a produs prejudiciul."

Judecătoria Simleu Silvaniei opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2151 din Codul penal cu denumirea marginală Delapidarea, care au următorul continut:

„Însusirea, folosirea sau traficarea, de către un functionar, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 15 ani.

În cazul în care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că dispozitiile art. 2151 din Codul penal au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional, în raport cu critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 907 din 23 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 12 august 2009, Decizia nr. 672 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 23 octombrie 2007, si Decizia nr. 451 din 25 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 15 decembrie 2003, Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2151 din Codul penal, pentru considerentele acolo arătate. Cu acele prilejuri, Curtea a statuat că „legiuitorul român a optat pentru regula generală de urmărire, judecare si sanctionare din oficiu a infractiunilor, ca fapte antisociale. Este dreptul constitutional al legiuitorului de a stabili si anumite exceptii de la această regulă generală. Astfel, s-a prevăzut ca în anumite cazuri, datorită caracterului si continutului concret al faptelor, statutului special al autorului faptei ori al persoanei vătămate sau relatiilor speciale dintre făptuitor si persoana lezată, punerea în miscare a actiunii penale să fie conditionată de existenta plângerii prealabile a persoanei vătămate. Generalizarea acestei conditionări ar împiedica însă, în mod evident, protectia eficientă a societătii, a intereselor generale fată de faptele care prezintă pericol social, prevăzute de legea penală. [...]în cazul infractiunii de delapidare, legiuitorul are temeiuri serioase de politică penală să păstreze principiul oficialitătii, având în vedere calitatea de functionar a făptuitorului si relatiile de serviciu existente între el si persoana vătămată".

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziilor mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2151 din Codul penal, exceptie ridicată de loan Gurzău în Dosarul nr. 1.708/309/2008 al Judecătoriei Simleu Silvaniei.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 mai 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 626

din 6 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4) si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4) si art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie invocată de Societatea Comercială „Standard Snacks" - S.R.L. în Dosarul nr. 4.101/300/2009 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti si care formează obiectul Dosarului nr. 8.488D/2009 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 8.539D/2009, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (2) si art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie invocată de Societatea Comercială „Casito Transimpex" - S.R.L. În Dosarul nr. 4.371/243/2009 al Judecătoriei Hunedoara.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 8.488D/2009 si nr. 8.539D/2009, presedintele pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile pentru conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 8.539D/2009 la Dosarul nr. 8.488D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierea din 3 decembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 4.101/300/2009, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4) si art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie invocată de Societatea Comercială „Standard Snacks" - S.R.L.

Prin încheierea din 16 decembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 4.371/243/2009, Judecătoria Hunedoara a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (2) si art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie invocată de Societatea Comercială „Casito Transimpex" - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustin următoarele:

- dispozitiile art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 contravin art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (1) si art. 44 alin. (1) din Constitutie, „întrucât permit instantei de judecată să solutioneze cauza fără a-si exercita obligatia de aflare a adevărului, doar pe baza sustinerilor subiective ale creditoarei, fără ca debitoarea să poată administra probe în apărare";

- dispozitiile art. 4 alin. (2) încalcă art. 24 alin. (1) si art. 44 alin. (1) din Constitutie, „întrucât posibilitatea solutionării cererii creditorului numai pe baza actelor depuse si a explicatiilor date de părti împiedică exercitarea dreptului la apărare si asigurarea dreptului la un proces echitabil, iar emiterea unui titlu executoriu în urma unui proces sumar si executarea acestuia încalcă reglementarea constitutională a dreptului la proprietate";

- dispozitiile art. 6 alin. (1), (2) si (4) sunt contrare art. 24 alin. (1) si art. 44 alin. (1) din Constitutie, „având în vedere că înmânarea de îndată a ordonantei echivalează cu pronuntarea judecătorului înainte de a se administra orice probe", iar expresia „lămuriri si explicatii" prevăzută de textul criticat „este neclară si susceptibilă de îngrădirea dreptului la apărare";

- dispozitiile art. 8 alin. (1), (2) si (5) contravin art. 16, art. 24 alin. (1) si art. 44 alin. (1) din Legea fundamentală, întrucât nu precizează dacă cererea în anulare pe care o reglementează este sau nu o cale de atac, dacă face parte din procedura contencioasă sau, dimpotrivă, din cea necontencioasă; cu privire la alin. (5) al art. 8 se mai sustine că instituie o adevărată „dictatură a creditorilor" si permite acestora exercitarea unui eventual „abuz de drept".

Se mai sustine că „dispozitiile legale criticate îngrădesc nelegitim dreptul de a obtine un proces echitabil si o judecată impartială, precum si dreptul de a obtine un control judiciar real, obiectiv si efectiv, întrucât cererea de anulare se solutionează întotdeauna de către aceeasi instantă care a solutionat cererea de emitere a somatiei de plată. Lipsirea părtilor de posibilitatea de a formula o cale de atac împotriva hotărârii prin care a fost respinsă cererea în anulare contravine dreptului la un proces echitabil".

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti apreciază că exceptia invocată este neîntemeiată.

Judecătoria Hunedoara apreciază că exceptia invocată este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4) si art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, având următorul cuprins:

- Art. 1 alin. (1): „(1) Procedura somatiei de plată se desfăsoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege si care atestă drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestatii.";

- Art. 4 alin. (2): „În toate cazurile, pentru solutionarea cererii, judecătorul dispune citarea părtilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lămuriri, precum si pentru a stărui în efectuarea plătii sumei datorate de debitor ori pentru întelegerea părtilor asupra modalitătilor de plată.";

- Art. 6 alin. (1), (2) si (4): „(1) Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în conditiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lămuririlor părtilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4. [...]

(2) Când în urma examinării prevăzute la alin. (1), constată că pretentiile creditorului sunt justificate, judecătorul emite ordonanta care va contine somatia de plată către debitor, precum si termenul de plată. [...]

(4) Ordonanta se va înmâna părtii prezente sau se va comunica fiecărei părti de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.";

- Art. 8: „(1) Împotriva ordonantei prevăzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula cererea în anulare, în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.

(2) Cererea în anulare se solutionează de către instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă.

(3) Abrogat.

(4) Dacă instanta învestită admite cererea în anulare, aceasta va anula ordonanta, pronuntând o hotărâre irevocabilă. Prevederile art. 7 se aplică în mod corespunzător.

(5) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă."


În opinia autorilor exceptiei, prevederile de lege criticate contravin, în ordinea invocării lor, art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, art. 24 alin. (1) potrivit căruia „Dreptul la apărare este garantat", art. 44 alin. (1) potrivit căruia dreptul de proprietate si creantele asupra statului sunt garantate, continutul si limitele acestora fiind stabilite prin lege, si art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări. Se mai invocă dispozitiile constitutionale ale art. 126 privind instantele judecătoresti si ale art. 129 privind folosirea căilor de atac.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că asupra constitutionalitătii art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4) si a art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, prin raportare la aceleasi texte din Constitutie si cu o motivare asemănătoare celor din prezenta cauză, s-a pronuntat prin numeroase decizii, de exemplu Decizia nr. 348 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 27 noiembrie 2003, Decizia nr. 251 din 15 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004, Decizia nr. 274 din 24 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 10 august 2004, si Decizia nr. 162 din 25 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 13 aprilie 2010. Cu acele prilejuri, respingând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea a retinut, în esentă, că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 reglementează o procedură specială si accelerată, derogatorie de la normele procedurii civile, care urmăreste recuperarea într-un timp cât mai scurt a creantelor certe, lichide si exigibile, ce reprezintă obligatii contractuale de plată a unor sume de bani. Acest caracter special al procedurii a determinat limitarea mijloacelor de probă utilizabile la înscrisuri, în prima fază, completate ulterior cu explicatiile si lămuririle date de părti, limitarea fiind deopotrivă valabilă pentru ambele părti, în conditii identice pentru exercitarea dreptului la apărare. Celelalte aspecte ale raporturilor juridice dintre părti urmează a fi rezolvate conform reglementărilor din dreptul comun. Modul în care instantele judecătoresti admit sau resping cererile de probatiune reprezintă o problemă de aplicare, iar nu de constitutionalitate a textului de lege. Împotriva hotărârii de respingere a cererii în anulare debitorul poate declara recurs, care se judecă conform normelor dreptului comun, iar împotriva titlului executoriu poate formula contestatie la executare, de asemenea, potrivit normelor Codului de procedură civilă. Totodată, textele de lege criticate contin norme de procedură asupra cărora legiuitorul este suveran a legifera, evident cu respectarea drepturilor si libertătilor fundamentale.

De asemenea, cu privire la aceleasi critici ale dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, Curtea s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 116 din 16 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 20 martie 2006, si Decizia nr. 269 din 16 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 17 aprilie 2006. Prin deciziile pronuntate Curtea Constitutională a respins exceptiile de neconstitutionalitate ridicate, constatând, pentru motivele acolo retinute, că art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată nu încalcă liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil.

În acelasi sens este si Decizia nr. 1.148 din 4 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2008, în care Curtea a răspuns unor critici similare celor formulate în prezenta cauză. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată de Curte prin deciziile mentionate, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4) si art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie invocată de Societatea Comercială „Standard Snacks" - S.R.L. în Dosarul nr. 4.101/300/2009 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti, iar, cât priveste art. 6 alin. (1)si (2) si art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, de Societatea Comercială „Casito Transimpex" - S.R.L. în Dosarul nr. 4.371/243/2009 al Judecătoriei Hunedoara.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 mai 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 411 din 29 decembrie 2009, întocmit de Directia de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor prin Directia de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti prin laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 20/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce reglementează conditiile generale si specifice pentru autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 23 aprilie 2008.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 26 mai 2010.

Nr. 48.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor stabileste conditiile generale si specifice pe care trebuie să le îndeplinească laboratoarele în care se desfăsoară activităti de testare a produselor si activităti supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, pentru obtinerea autorizatiei de functionare, precum si procedura de autorizare a acestor laboratoare.

Art. 2. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, expresiile si termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) activităti supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor- activitătile desfăsurate în:

(i) unităti care colectează, produc, prelucrează, procesează, depozitează, transportă, distribuie, intermediază, comercializează, importă, exportă sau valorifică produse si subproduse de origine animală sau nonanimală;

(ii) unităti de crestere, de productie si de reproductie a animalelor, a albinelor si a viermilor de mătase, precum si cele de colectare si carantinare a animalelor;

(iii) unităti care testează produse medicinale veterinare si alte produse de uz veterinar pentru controlul oficial;

(iv) unităti care produc, testează, depozitează, distribuie si comercializează furaje sau materii prime furajere;

(v) unităti care colectează, transportă, procesează sau depozitează si gestionează deseuri de origine animală;

(vi) unităti care asigură asistentă sanitar-veterinară;

(vii) unităti de învătământ medical veterinar;

(viii) unităti de cercetare medical-veterinară sau alte unităti de profil în care se utilizează animale sau produse supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor;

(ix) laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor;

b) autorizare de functionare a laboratoarelor de testare si analize tehnice în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor - parcurgerea etapelor procedurale, conform prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, care au drept scop obtinerea autorizatiei de functionare a laboratoarelor de testare si analize tehnice în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor;

c) autorizatie de functionare a laboratoarelor de testare si analize tehnice în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor- documentul emis de autoritatea competentă care atestă că sunt îndeplinite conditiile generale si specifice de functionare prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor;

d) autoritate competentă - Directia de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, la nivel central, si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la nivel teritorial;

e) domeniu de activitate a laboratoarelor - aria de investigatii pentru care sunt specializate anumite laboratoare în care se desfăsoară activităti supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor. Acestea sunt: sănătatea si bunăstarea animalelor, siguranta alimentelor si produse medicinale veterinare si alte produse de uz veterinar;

f) laborator sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor judetean - structură organizatorică si functională din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, compusă din laboratoarele analitice pe domenii/profiluri de activitate;

g) alte laboratoare în care se desfăsoară activităti supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor - structuri organizatorice si functionale din cadrul laboratoarelor prevăzute la art. 3 alin. (2), care au înregistrat domeniul de activitate conform Ordinului presedintelui Institutului National de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN;

h) profil de activitate - activitatea de bază din cadrul unui laborator supus autorizării;

i) activităti din cadrul laboratoarelor supuse autorizării - activitătile care se desfăsoară în cadrul laboratoarelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor de stat sau private, supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor;

j) buletin de analiză - documentul oficial emis de un laborator sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor autorizat conform prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, care contine rezultatul unor analize efectuate pe una sau mai multe probe, privind siguranta acestora, prin utilizarea de metode validate/standardizate/ acreditate;

k) comisie de evaluare - grup de specialisti desemnati pe profiluri de activitate de autoritatea competentă să realizeze evaluarea unui laborator care solicită autorizarea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor;

l) conditii de evaluare - conditiile generale si specifice de functionare prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor în baza cărora se realizează evaluarea în vederea autorizării laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor;

m) procedura de evaluare - etapele de derulare a evaluării;

n) evaluare - aprecierea făcută de grupul de specialisti desemnati pe profiluri de activitate, constituiti în comisia de evaluare, cu privire la îndeplinirea conditiilor generale si specifice de functionare de către laboratoarele care solicită autorizarea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor;

o) produs de origine animală - produs alimentar de origine animală, inclusiv mierea si sângele, molustele bivalve, echinodermele, tunicatele si gasteropodele vii destinate consumului uman si alte specii de animale vii destinate preparării pentru a fi furnizate consumatorului final;

p) produs de origine nonanimală - produs alimentar de origine nonanimală - vegetal si produs vegetal: legume, inclusiv cartofi si sfeclă de zahăr, fructe proaspete sau conservate, seminte de leguminoase, oleaginoase, seminte pentru băuturi si dulciuri, cereale boabe, produse din cereale, condimente, alimente procesate, altele decât cele de origine animală, grăsimile si uleiurile de origine vegetală, băuturi alcoolice si nonalcoolice, guma de mestecat si orice altă substantă, inclusiv apa, încorporate intentionat în alimente în timpul producerii, pregătirii sau tratării acestora, suplimentele nutritive;

q) produse destinate hranei pentru animale - orice substantă sau produs, inclusiv aditivi, indiferent dacă sunt prelucrate, partial prelucrate sau neprelucrate, destinate hranei pentru animale;

r) produs medicinal veterinar - orice substantă sau combinatie de substante destinate tratării ori prevenirii bolilor la animale sau orice substantă ori combinatie de substante care poate fi utilizată sau administrată la animale pentru restabilirea, corectarea ori modificarea functiilor fiziologice, prin exercitarea unei actiuni farmacologice, imunologice sau metabolice, sau pentru a stabili un diagnostic medical;

s) spatiu pentru contraprobe - spatiu pentru păstrarea probelor în conditii de mediu care să evite deprecierea lor sub orice formă, în vederea efectuării unor eventuale retestări, ce poate fi reprezentat de încăperi/camere, frigidere sau congelatoare, după caz;

t) alte produse veterinare - orice produs care nu se încadrează la produsele medicinale veterinare, cum ar fi suplimente vitaminice, minerale, vitamino-minerale, produse cosmetice etc;

t) laborator sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor privat - este laboratorul în care se desfăsoară activităti de testare si analize tehnice supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, organizat în cadrul întreprinderilor si institutiilor private;

u) laborator sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor autorizat- laboratorul în care se desfăsoară activităti de testare si analize tehnice supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, care îndeplineste conditiile generale si specifice prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor si care a obtinut autorizatia de functionare;

v) laborator sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor oficial - laboratorul desemnat de autoritatea competentă în conformitate cu art. 12 din Regulementul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, cu modificările si completările ulterioare;

w) personalul auxiliar - personalul cu studii medii si pregătire profesională atestate prin diplomă si instruire în domeniul veterinar si pentru siguranta alimentelor.

 

CAPITOLUL II

Categoriile de laboratoare supuse autorizării sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

Art. 3. - (1) Functionarea laboratoarelor care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor este conditionată de autorizarea acestora de autoritatea competentă.


(2) Se supun autorizării sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor următoarele:

a) laboratoarele nationale de referintă aprobate prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

b) laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, altele decât laboratoarele nationale de referintă din cadrul institutelor veterinare;

c) laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;

d) laboratoarele organizate în cadrul unitătilor de învătământ medical veterinar superior de stat, în care se desfăsoară activităti supuse controlului sanitar-veterinarsi pentru siguranta alimentelor;

e) laboratoarele organizate în cadrul institutelor de cercetare de stat în care se desfăsoară activităti supuse controlului sanitar-veterinarsi pentru siguranta alimentelor;

f) laboratoarele organizate în cadrul unor ministere sau a unor institutii ale administratiei publice centrale, în care se desfăsoară activităti supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor;

g) laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor organizate în cadrul unitătilor de procesare, cunoscute sub denumirea de laboratoare uzinale în care se desfăsoară activităti sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor;

h) laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor private cu personalitate juridică, organizate ca structură proprie, în care se desfăsoară activităti sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor;

i) laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor organizate în cadrul unitătilor de învătământ medical veterinar superior privat, în care se desfăsoară activităti supuse controlului sanitar-veterinarsi pentru siguranta alimentelor;

j) laboratoarele organizate în cadrul institutelor de cercetare private în care se desfăsoară activităti supuse controlului sanitar-veterinarsi pentru siguranta alimentelor;

k) laboratoarele organizate în cadrul asociatiilor si fundatiilor profesionale din sectorul agro-alimentar.

(3) Prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor nu se aplică laboratoarelor de control care fac parte din structura unei unităti de fabricatie a produselor medicinale veterinare si care se autorizează odată cu aceasta, potrivit prevederilor titlului IV din Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 si 804 bis din 26 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - (1) Autoritatea competentă pentru autorizarea laboratoarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-f) si h)-j) este Directia de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Autoritatea competentă pentru autorizarea laboratoarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. g) si k) este directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, prin laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor din raza teritorială a unitătii care solicită autorizarea.

 

CAPITOLUL III

Documentatia necesară autorizării sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

Art. 5. - (1) În vederea autorizării sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, unitătile cu personalitate juridică în cadrul

cărora functionează laboratoarele prevăzute la art. 3 alin. (2) depun la Directia de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza căreia îsi desfăsoară activitatea, o documentatie care trebuie să cuprindă următoarele:

a) cererea de autorizare conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în original;

b) lista echipamentelor din dotare;

c) memoriul tehnic justificativ, în original; acesta trebuie să contină partea introductivă, prezentarea conditiilor generale, prezentarea conditiilor specifice de functionare pentru fiecare laborator în parte, lista matricilor, lista metodelor de analiză care sunt utilizate în cadrul laboratorului;

d) copia documentului privind dovada verificării periodice a echipamentelor si a aparaturii efectuate de unităti speciale acreditate;

e) copia contractului cu firme specializate în ridicarea si prelucrarea deseurilor;

f) copia schitei laboratorului, inclusiv detalierea fluxurilor analitice;

g) copia certificatului de înregistrare fiscală;

h) copia certificatului unic de înregistrare si a certificatului constatator emise de oficiul registrului comertului în cazul societătilor comerciale;

i) copia hotărârii judecătoresti de constituire, a certificatului de înscriere în registrul asociatiilor si fundatiilor si a statutului în cazul asociatiilor si fundatiilor profesionale din sectorul agro-alimentar;

j) copia planului de amplasare a laboratorului în cadrul unitătii;

k) dovada achitării tarifului de evaluare, prevăzut în anexa nr. 2;

l) copia actului de detinere/închiriere a spatiului;

m) copia autorizatiei de mediu a unitătii/laboratorului;

n) copia autorizatiei de securitate la incendii a unitătii/laboratorului.

(2) Tariful de evaluare prevăzut în anexa nr. 2 se plăteste pentru fiecare solicitare de autorizare sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor, anticipat, în contul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau, după caz, al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) Laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor aflate în subordinea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sunt scutite de plata tarifului de evaluare prevăzut în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de autorizare sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor si componenta comisiilor de evaluare

 

Art. 6. - (1) Autoritatea competentă înregistrează cererea persoanei juridice, verifică si solutionează cererea, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.

(2) În cazul în care documentatia de autorizare este incompletă, solicitantul este informat în scris asupra documentelor suplimentare necesare în vederea completării acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, conform art. 12 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România.


(3) Dacă în urma verificării documentatiei se constată că aceasta este completă si corect întocmită, comisia de evaluare prevăzută la art. 7 stabileste data evaluării la fata locului si comunică reprezentantului legal al laboratorului solicitant, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii, termenul de procesare a acesteia care cuprinde si data evaluării la fata locului, respectiv căile de atac disponibile.

Art. 7. - Evaluarea laboratoarelor de testare si analize tehnice în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, în vederea obtinerii autorizatiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, se realizează de comisia de evaluare, după cum urmează:

a) evaluarea laboratoarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) si b) se realizează de o comisie de evaluare compusă din reprezentanti ai Directiei de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală, precum si în functie de domeniul de activitate, reprezentanti ai directiilor de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

b) evaluarea laboratoarelor mentionate la art. 3 alin. (2) lit. c)-f) si h)-j) se realizează de o comisie de evaluare compusă din reprezentanti ai Directiei de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si personal de specialitate din cadrul institutelor veterinare/laboratoarelor de referintă;

c) evaluarea laboratoarelor mentionate la art. 3 alin. (2) lit. g) si k) se realizează de o comisie de evaluare compusă din reprezentanti ai laboratoarelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 8. - (1) Membrii comisiei de evaluare verifică îndeplinirea conditiilor generale si specifice de functionare a laboratorului care solicită autorizarea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor si completează fisa de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pentru fiecare domeniu de activitate si pentru fiecare categorie de laborator.

(2) Pe baza fisei de evaluare, comisia întocmeste referatul de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, în cuprinsul căruia se mentionează propunerea pentru autorizarea/neautorizarea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor unitătii evaluate.

(3) Pentru unitătile prevăzute la art. 3 alin. (2), care îndeplinesc conditiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor generale si specifice de functionare, conform prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, autoritatea competentă emite autorizatia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului de evaluare.

(4) Pentru unitătile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-f) si h)-j), autorizatia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor se emite de autoritatea competentă de la nivel central, iar pentru unitătile mentionate la art. 3 alin. (2) lit. g) si k), autorizatia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor se emite de autoritatea competentă de la nivel judetean, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(5) În cazul în care în urma verificării la fata locului de către comisia de evaluare se constată neîndeplinirea conditiilor generale si/sau specifice de functionare a laboratorului, conform prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, dosarul de autorizare se respinge în baza constatărilor efectuate si consemnate în referatul de evaluare, sub semnătura reprezentantului legal al unitătii evaluate. În vederea reevaluării, solicitantul va depune o nouă cerere de evaluare.

 

CAPITOLUL V

Conditii generale de functionare pentru autorizare sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

Art. 9. - (1) Laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c) trebuie să îndeplinească conditiile generale de functionare, conform prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, si să participe anual la teste de intercomparare organizate de laboratoarele de referintă de profil sau de laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor din cadrul institutelor veterinare.

(2) La testele de intercomparare prevăzute la alin. (1) pot participa, pe cheltuială proprie, laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c).

(3) Pentru institutele de cercetare care nu emit buletine de analiză se acordă punctajul maxim stabilit în fisa de evaluare pentru teste de intercomparare si instruiri, specificându-se în autorizatia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor că nu au drept de emitere a buletinelor de analiză.

(4) Conditiile generale de functionare pe care trebuie să le îndeplinească laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor se referă la:

a) conditii de amplasare;

b) conditii privind constructia;

c) conditii privind utilitătile.

Art. 10. - (1) La verificarea conditiilor de amplasare se verifică dacă distanta imobilului în care este amplasat laboratorul fată de clădirile învecinate si drumurile publice respectă prevederile legale în vigoare privind protectia mediului, sănătatea publică, sănătatea animalelor si siguranta clădirilor.

(2) Referintele generale privind distantele nu se aplică laboratoarelor uzinale organizate în cadrul unitătilor de procesare, laboratoarelor organizate în cadrul asociatiilor si fundatiilor profesionale din sectorul agroalimentar si nici laboratoarelor situate pe nave de pescuit sau pe nave procesatoare a produselor rezultate din pescuit.

Art. 11. - Imobilul în care este amplasat laboratorul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor trebuie să îndeplinească normele generale de protectie a muncii, precum si următoarele conditii:

a) spatiul să fie adecvat pentru desfăsurarea activitătilor specifice profilului sau laboratorului în vederea respectării fluxului probelor;

b) să asigure conditiile pentru aplicarea măsurilor de igienizare si realizare a regimului termic;

c) să fie construit din materiale de constructie netoxice, impermeabile, netede, rezistente la uzură si coroziune si care să poată fi curătate usor;

d) pavimentele, peretii interiori, tavanele din spatiile de lucru, usile si ferestrele să fie construite din materiale netoxice, impermeabile, netede, rezistente la agenti fizici, chimici si biologici, care să permită igienizarea usoară si eficientă a acestora, precum si protectia termică si fonică. Tavanele din spatiile de lucru să fie situate la o înăltime corespunzătoare, adecvată specificului activitătii;

e) instalatiile electrice să respecte reglementările în vigoare;

f) corpurile de iluminat să fie amplasate astfel încât să asigure iluminatul adecvat, specific activitătii;

g) acoperisul să fie construit din materiale rezistente si impermeabile, acolo unde este cazul;

h) ventilatia să fie corespunzătoare în toate spatiile de lucru si administrative si să fie asigurată prin mijloace adecvate, prin sisteme generale si/sau autonome de climatizare; fac exceptie spatiile speciale în care se realizează activităti ce necesită presiune negativă sau alte mijloace de biosecuritate.


Art. 12. - (1) Laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor trebuie să îndeplinească următoarele conditii privind utilitătile:

a) să fie aprovizionate cu apă potabilă în cantităti suficiente pentru necesitătile pe flux si pentru procesul de igienizare;

b) apa potabilă să provină fie din reteaua de aprovizionare a localitătii/orasului, fie din sursă proprie;

c) apa potabilă să fie distribuită în toată reteaua sub presiune adecvată si continuă;

d) apa caldă să fie furnizată dintr-o instalatie centrală pentru încălzirea si distribuirea apei calde sau de la instalatii proprii;

e) tratarea apelor uzate, înainte de deversare în canalizarea publică, să se realizeze conform legislatiei privind protectia mediului;

f) să fie alimentate cu energie electrică adecvată aparaturii utilizate în cadrul laboratoarelor;

g) materialul patologic si deseurile rezultate în urma activitătilor din laborator să fie inactivate prin mijloace adecvate si preluate de o unitate specializată pentru denaturare;

h) reteaua de canalizare a laboratorului să fie racordată la reteaua de canalizare a localitătii/orasului;

i) apele uzate provenite din laborator să fie tratate specific pentru a se preveni diseminarea oricărui factor de risc, după caz;

j) spatiile de lucru din laboratoare în care se realizează activităti de necropsie să fie prevăzute cu guri de canal în functie de suprafata acestora si sifon de preluare a apei;

k) panta de înclinare a pavimentului să asigure scurgerea si drenarea corespunzătoare a lichidelor de igienizare, după caz;

l) de-a lungul părtii externe a sistemului de canalizare să fie amplasate guri de vizitare pentru curătenia curentă sau pentru deblocare în caz de accidente, astfel încât să nu constituie un pericol de contaminare pentru spatiile de lucru sau pentru zonele învecinate;

m) incinta institutiei/unitătii să fie dotată cu alei betonate sau asfaltate si prevăzută cu sistem de canalizare corespunzător;

n) laboratorul să fie dotat cu instalatii pentru asigurarea parametrilor de microclimat în spatiile de lucru, după cum urmează:

1. instalatii de captare si evacuare a unor factori nocivi din spatiile de lucru, acolo unde este cazul;

2. instalatii pentru mentinerea parametrilor de temperatură si umiditate în spatiile de lucru sau în cele în care este amplasată aparatura de lucru, în functie de aparatura si metoda utilizată, acolo unde este cazul;

o) vestiarele/dulapurile-vestiar să fie în număr suficient în functie de numărul de personal care lucrează în laborator, iar, după caz, dotate cu instalatie de apă rece si caldă, toalete si dusuri, astfel:

1. pentru laboratoarele în care activitatea se desfăsoară într-un singur amplasament este suficient doar un vestiar;

2. pentru laboratoarele în care activitatea se desfăsoară în mai multe amplasamente este necesar să fie vestiar în fiecare amplasament;

p) să existe sistematizare pe orizontală a incintei institutiei/unitătii pentru a asigura preluarea apei meteorice si a racordului acesteia la sistemul de tratare a apei uzate înainte de deversarea în canalizarea publică.

(2) Pentru managementul deseurilor rezultate din activitătile ce au loc în cadrul laboratoarelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, trebuie să se respecte reglementările legale în vigoare, precum si procedura operatională internă privind gestionarea deseurilor.

(3) Conditiile de deversare si indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate de laboratoarele mentionate la art. 3 alin. (2) trebuie să respecte parametrii, pentru această categorie de ape, prevăzuti de legislatia în vigoare.

(4) Sistemele de protectie antiseismic, antiterorist si contra dăunătorilor trebuie să fie corelate cu specificul activitătilor autorizate care se desfăsoară în laborator, iar în cazul în care se desfăsoară activităti cu risc biologic sau chimic, acestea să fie prevăzute cu sisteme de biosecuritate, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Conditii specifice de functionare pentru autorizare sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

Art. 13. - La stabilirea conditiilor specifice de functionare, pentru autorizare sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor a laboratoarelor se verifică dacă:

- dispun de reactivi, seturi pentru activitatea de laborator, medii de cultură, materiale specifice, consumabile de laborator;

- consumurile de reactivi, mediile de cultură, materialele specifice etc. sunt adecvate metodologiei analitice aplicate si sunt corelate cu volumul de probe analizate;

- dotarea cu echipamente si instrumentar asigură capacitatea analitică si desfăsurarea fluxului analitic în conditii optime.

Art. 14. - Conditiile specifice de functionare pe care trebuie să le îndeplinească laboratoarele se referă la:

a) spatiile de lucru si anexe;

b) dotarea cu aparatură si instrumentar;

c) personalul încadrat;

d) documente si înregistrări.

Art. 15. - Laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor trebuie să îndeplinească următoarele conditii privind spatiile de lucru si anexele acestora:

a) spatiile de lucru să fie suficiente, astfel încât să se evite intersectiile de flux analitic al probelor si a activitătilor desfăsurate, în functie de specificul laboratorului;

b) spatiile administrative pentru laboratoarele în care se desfăsoară activităti cu risc biologic să fie clar delimitate de spatiile în care se desfăsoară activităti specifice de laborator, accesul în spatiile de lucru să fie separat, iar persoanele neautorizate să nu aibă acces;

c) spatiile de lucru să fie usor igienizabile;

d) spatiul în care se efectuează analizele de laborator, pentru orice domeniu de activitate specificat în prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor trebuie să aibă în vedere, după caz, protectia împotriva conditiilor excesive, cum ar fi: temperatura, umiditatea, vibratiile, perturbatiile sau interferentele electromagnetice, si trebuie întretinut corespunzător, pentru a limita orice risc;

e) spatiul de lucru să fie dotat cu echipamente si surse de energie necesare pentru efectuarea analizelor, precum si cu aparatură pentru monitorizarea parametrilor de mediu ambiant;

f) accesul în zona unde se efectuează analize de laborator să fie controlat în ceea ce priveste intrarea persoanelor neautorizate;

g) să dispună de spatiu destinat receptionării probelor, evidentei probelor, documentării, elaborării si redactării buletinelor de analiză;

h) să dispună de spatiu pentru spălarea sticlăriei, spălarea si reconditionarea echipamentului de lucru, pregătirea materialelor sterile, acolo unde este necesar;

i) în functie de specificul activitătii, să dispună de spatiu corespunzător pentru păstrarea contraprobelor;

j) să dispună de spatiu corespunzător pentru păstrarea mediilor de cultură, reactivilor, seturilor pentru activitatea de laborator si materialelor specifice, consumabile de laborator, conforme;


k) să dispună de spatiu corespunzător pentru păstrarea mediilor de cultură, reactivilor, seturilor pentru activitatea de laborator si materialelor specifice, consumabile de laborator, neconforme;

l) să dispună de spatiu pentru sterilizarea deseurilor biologice;

m) să dispună de spatiu pentru cazarea animalelor de laborator, în conformitate cu legislatia în vigoare privind bunăstarea animalelor.

Art. 16. - Laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor trebuie să îndeplinească următoarele conditii privind dotarea:

a) să dispună de mobilier de laborator în functie de specificul activitătilor autorizate care se desfăsoară în acestea;

b) să dispună de aparatură specifică, corelată cu specificul activitătilor ce urmează să fie autorizate si care se desfăsoară în aceste laboratoare;

c) să fie prevăzute cu facilităti de comunicare adecvate;

d) să dispună de proceduri prin care să se asigure confidentialitatea probelor si a rezultatelor analizelor, pe întreg procesul analitic;

e) laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor cu profil de microbiologie, care detin tulpini de referintă cu risc major pentru sănătatea publică si sănătatea animalelor, să dispună de spatii special amenajate pentru păstrarea acestora, iar accesul în aceste spatii să fie controlat de o persoană instruită în acest sens.

Art. 17. - Laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor trebuie să îndeplinească următoarele conditii privind personalul:

a) activitătile să fie gestionate de personal calificat pe profil în functie de specificul activitătii ce urmează să fie autorizată si care se desfăsoară în laborator;

b) personalul de specialitate si personalul auxiliar, în functie de profil, să facă dovada unor cunostinte corelate cu profilul activitătii, atestate prin adeverinte/certificate sau alte documente care certifică instruirea de specialitate pentru profilul respectiv.

Art. 18. - (1) Personalul necesar desfăsurării activitătii din cadrul laboratoarelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor este următorul:

a) sef de laborator si/sau specialist cu studii superioare în domeniu, instruit pentru profilul respectiv;

b) personal tehnic cu studii medii;

c) personal auxiliar.

(2) Instruirea personalului laboratoarelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor din cadrul unitătilor din subordinea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor se efectuează în baza Programului national de instruire, elaborat conform legislatiei în vigoare.

(3) Laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor private îsi pot dimensiona necesarul de personal în functie de numărul si de complexitatea analizelor efectuate.

(4) Personalul din cadrul laboratorului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor de analize trebuie să fie în număr suficient raportat la numărul de probe si analize.

Art. 19. - (1) Laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor trebuie să detină următoarele documente si înregistrări:

a) registrul de primire a probelor, conform modelului utilizat în cadrul institutelor de referintă;

b) caietul sau fisele de lucru;

c) fise de evidentă/preparare/utilizare a reactivilor, etaloanelor, mediilor de cultură etc;

d) fise privind utilizarea si mentenanta aparaturii;

e) fise privind monitorizarea temperaturii si umiditătii, unde este cazul;

f) procese-verbale de recoltare a probelor pentru analiză si buletine de analiză emise conform modelelor utilizate în cadrul institutelor de referintă;

g) fise privind gestionarea deseurilor periculoase; h) arhivă.

(2) Evidenta documentelor se realizează pe suport hârtie si se păstrează minimum 3 ani.

 

CAPITOLUL VII

Categoriile de laboratoare care necesită îndeplinirea unor conditii specifice pentru a fi autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

 

Art. 20. - Laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor care au altă denumire decât cea mentionată la art. 21, dar care desfăsoară activităti ce se încadrează în profilurile enumerate sunt autorizate sub denumirea din structura organizatorică a institutiei/unitătii.

Art. 21. - Comisia de evaluare verifică respectarea conditiilor generale si specifice de functionare a următoarelor laboratoare din domeniul sănătătii si bunăstării animalelor:

a) laborator de analize paraclinice, cu următoarele profiluri:

(i) biochimie;

(ii) hematologie;

b) laborator de analize serologice, cu următoarele profiluri:

(i) serologie viroze;

(ii) serologie bacterioze;

(iii) serologie parazitoze;

c) laborator de morfopatologie, cu următoarele profiluri:

(i) anatomopatologie;

(ii) histopatologie;

(iii) medicină veterinară legală;

d) laborator de virusologie;

e) laborator de bacteriologie;

f) laborator de parazitologie;

g) laborator de biotehnologii de reproductie;

h) laborator de patologia reproductiei;

i) laborator de igienă si bunăstarea animalelor, cu următoarele profiluri:

(i) analize apă;

(ii) analize aer;

(iii) analize sol;

(iv) testare decontaminare microbiologică;

j) laborator de epidemiologie;

k) laborator de patologia animalelor acvatice;

l) laborator de patologia insectelor utile;

m) laborator de micologie, cu următoarele profiluri:

(i) micologie;

(ii) micotoxicologie;

n) laborator de toxicologie;

o) laborator de biologie moleculară si analiză genetică.

Art. 22. - Comisia de evaluare verifică respectarea conditiilor generale si specifice de functionare a următoarelor laboratoare din domeniul sigurantei alimentelor:

a) laborator de microbiologia alimentelor, hranei pentru animale si apei, cu următoarele profiluri:

(i) microbiologia produselor si subproduselor animaliere si de origine animală;

(ii) microbiologia produselor de origine nonanimală;

(iii) microbiologia hranei pentru animale;

(iv) microbiologia apei;

b) laborator de analize fizico-chimice ale alimentelor, hranei pentru animale si apei, cu următoarele profiluri:

(i) analize fizico-chimice ale produselor si subproduselor animaliere si de origine animală;

(ii) analize fizico-chimice ale produselor de origine nonanimală;


(iii) analize fizico-chimice ale hranei pentru animale;

(iv) analize fizico-chimice ale apei;

c) laborator de analize pentru măsurarea radioactivitătii si determinarea tratării cu radiatii ionizante, cu următoarele profiluri:

(i) determinarea contaminării radioactive a produselor alimentare, furajelor si apei;

(ii) detectia tratamentului cu radiatii ionizante;

d) laborator de micologie, cu următoarele profiluri:

(i) micologie;

(ii) micotoxicologie;

e) laborator de toxicologie;

f) laborator de biologie moleculară si analiză genetică;

g) laborator pentru controlul reziduurilor, cu următoarele profiluri:

(i) control reziduuri de la animale vii;

(ii) control reziduuri de la produse animaliere si de origine animală;

(iii) control reziduuri de la produse de origine nonanimală;

(iv) control reziduuri din hrana pentru animale;

(v) control reziduuri din apă;

h) laborator de parazitologie, cu profilul parazitologia alimentelor si a hranei pentru animale.

Art. 23. - Comisia de evaluare verifică respectarea conditiilor generale si specifice de functionare a următoarelor laboratoare din domeniul produselor medicinale veterinare si al altor produse de uz veterinar:

a) laborator pentru control fizico-chimic, cu următoarele profiluri:

(i) control produse medicinale veterinare;

(ii) control biocide;

(iii) control furaje medicamentate, furaje complementare si furaje destinate scopurilor nutritionale speciale;

(iv) control aditivi si preamestecuri de aditivi furajeri;

(v) control alte produse veterinare;

b) laborator pentru controlul microbiologic, cu următoarele profiluri:

(i) control produse medicinale farmaceutice;

(ii) control aditivi furajeri;

(iii) control biocide;

(iv) control produse medicinale imunologice;

(v) control alte produse veterinare;

c) laborator pentru controlul biotoxicitătii, cu următoarele profiluri:

(i) control produse medicinale veterinare;

(ii) control biocide;

d) laborator pentru controlul seturilor folosite în activitatea de laborator;

e) laborator pentru controlul antigenelor si produselor revelatoare;

f) laborator de studii ale reziduurilor, cu următoarele profiluri:

(i) reziduuri de sulfamide;

(ii) reziduuri de antibiotice;

(iii) reziduuri de substante antiparazitare;

(iv) reziduuri de substante care actionează asupra sistemului nervos;

(v) reziduuri de hormoni;

(vi) reziduuri în produse medicinale veterinare imunologice;

g) laborator de studii de biodisponibilitate si/sau bioechivalentă:

(i) laborator de studii de farmacodinamie si/sau farmacocinetică;

(ii) laborator de studii paraclinice;

(iii) laborator de studii clinice.

Art. 24. - (1) În functie de profilul analizat, comisia de evaluare apreciază posibilitatea folosirii în comun a aparaturii de către mai multe profiluri apartinând aceluiasi laborator supus autorizării.

(2) Evaluarea laboratoarelor privind aparatura si instrumentarul utilizate în cadrul profilurilor de activitate se face în functie de metoda utilizată.

(3) Un specialist poate deservi mai multe profiluri, cu respectarea metodelor si procedurilor aferente si cu pregătire corespunzătoare pentru domeniul respectiv.

 

CAPITOLUL VIII

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de analize paraclinice

 

Art. 25. - Suplimentar conditiilor privind spatiile de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de analize paraclinice trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă un spatiu pentru analize biochimice;

b) să aibă un spatiu pentru analize hematologice.

Art. 26. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 25 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - proba de investigat;

b) metodologia aferentă determinărilor de efectuat.

Art. 27. - Laboratoarele de analize paraclinice, indiferent de profil, trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL IX

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de analize serologice

 

Art. 28. - Suplimentar conditiilor privind spatiile de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de analize serologice trebuie să detină spatii pentru analize specifice.

Art. 29. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 28 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - proba de investigat;

b) metodologia aferentă determinărilor de efectuat.

Art. 30. - Laboratoarele de analize serologice, indiferent de profil, trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL X

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de morfopatologie

 

Art. 31. - Suplimentar conditiilor privind spatiile de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de morfopatologie trebuie să detină:

a) o sală de necropsie;

b) spatii de lucru specifice.

Art. 32. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 31 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - proba de investigat;

b) metodologia aferentă determinărilor de efectuat.

Art. 33. - Laboratoarele care realizează teste pentru encefalopatia spongiformă transmisibilă trebuie să detină, pe lângă instrumentarul si aparatura prevăzute la art. 16 si 32, echipamente si aparatură specifice, precum si metodologia, procedura stabilită de standardele nationale si internationale aferente determinărilor de efectuat.

Art. 34. - Laboratoarele de morfopatologie, indiferent de profil, trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XI

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de virusologie

 

Art. 35. - Suplimentar conditiilor privind spatiile de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de virusologie trebuie să detină:

a) spatiu destinat efectuării analizelor de laborator, spatiu care să respecte conditiile de biosecuritate pentru protectia operatorilor si mediului, de nivel 1, 2, 3;

b) spatiu pentru prelucrarea primară a probelor - pentru seruri poate fi comun, iar pentru probe suspecte de a fi contaminate cu germeni vii este necesar spatiu separat;

c) spatiu de lucru pentru detectie de anticorpi, antigene, cu nivel de biosecuritate 1, 2, dependent de încadrarea germenilor pentru care se fac investigatii;

d) spatiu pentru izolare de virus - conditii de biosecuritate de nivel 2;

e) spatiu pentru prepararea culturilor de celule si a mediului de întretinere - dacă este cazul;

f) spatiu pentru inactivarea materialului patologic.

Art. 36. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 35 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - proba de investigat;

b) metodologia aferentă determinărilor de efectuat.

Art. 37. - Laboratoarele de virusologie trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XII
Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de bacteriologie

 

Art. 38. - Suplimentar conditiilor privind spatiile de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de bacteriologie trebuie să detină:

a) spatiu de lucru pentru lucrări primare: însământări, frotiuri directe, mojarări, prelevări si contraprobe;

b) spatiu de lucru pentru izolarea si identificarea germenilor patogeni pentru om si animale si pentru sterilizarea deseurilor biologice;

c) spatiu pentru pregătirea mediilor de cultură.

Art. 39. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 38 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - proba de investigat;

b) metodologia aferentă determinărilor de efectuat.

Art. 40. - Laboratoarele de bacteriologie trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XIII

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de parazitologie

 

Art. 41. - Suplimentar conditiilor privind spatiile de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de parazitologie cu profil zooparazitologie trebuie să detină:

a) spatiu destinat prelucrării primare a probelor;

b) spatiu pentru examen parazitologie.

Art. 42. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 41 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - proba de investigat;

b) metodologia aferentă determinărilor de efectuat.

Art. 43. - Laboratoarele de parazitologie, indiferent de profil, trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XIV

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de biotehnologii de reproductie

 

Art. 44. - Suplimentar conditiilor privind spatiile de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de biotehnologii de reproductie trebuie să detină:

a) spatiu pentru desfăsurarea activitătilor analitice speciale;

b) spatiu pentru aparatura generatoare de disconfort acustic si depozitarea containerelor cu azot lichid.

Art. 45. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 44 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - proba de investigat;

b) metodologia aferentă determinărilor de efectuat.

Art. 46. - Laboratoarele de biotehnologii de reproductie trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XV

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de patologia reproductiei

 

Art. 47. - Suplimentar conditiilor privind spatiul de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de patologia reproductiei trebuie să detină:

a) spatiu pentru desfăsurarea activitătilor analitice speciale;

b) spatiu pentru aparatura generatoare de disconfort acustic si depozitarea containerelor cu azot lichid.

Art. 48. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 47 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - proba de investigat;

b) metodologia aferentă determinărilor de efectuat.

Art. 49. - Laboratoarele de patologia reproductiei trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.


 

CAPITOLUL XVI

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de igienă si bunăstarea animalelor

 

Art. 50. - Suplimentar conditiilor privind spatiul de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de igienă si bunăstarea animalelor, indiferent de profil, trebuie să detină:

a) spatiu pentru prelucrarea primară a probelor;

b) spatiu de lucru, unde se va găsi si aparatură.

Art. 51. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 50 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - proba de investigat;

b) metodologia aferentă determinărilor de efectuat.

Art. 52. - Laboratoarele de igienă si bunăstarea animalelor, indiferent de profil, trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XVII

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de epidemiologie

 

Art. 53. - Suplimentar conditiilor privind spatiul de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de epidemiologie trebuie să detină:

a) cameră de lucru;

b) cameră pentru depozitarea hărtilor epidemiologice, videotecă, bibliotecă.

Art. 54. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele de epidemiologie trebuie să detină următoarele:

a) aparatură video;

b) bibliotecă;

c) copiatoare;

d) calculatoare;

e) dulapuri pentru depozitarea materialelor;

f) imprimante;

g) videotecă.

Art. 55. - Laboratoarele de epidemiologie trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XVIII

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de patologia animalelor acvatice

 

Art. 56. - (1) Suplimentar conditiilor privind spatiul de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de patologia animalelor acvatice trebuie să detină:

a) spatii delimitate pentru efectuarea examenelor virusologice, respectiv:

(i) spatiu pentru efectuarea examenului anatomopatologic, esantionare;

(ii) spatiu pentru prelucrarea probelor pentru virusologie si izolare de virus;

(iii) spatiu pentru prepararea culturilor de celule si mediului de întretinere, efectuarea testelor specifice;

(iv) spatiu pentru redactarea documentelor de laborator;

(v) spatiu pentru sterilizarea deseurilor cu risc infectios;

b) spatii delimitate pentru efectuarea examenelor bacteriologice, respectiv:

(i) spatiu pentru efectuarea examenului anatomopatologic, efectuarea de însământări primare, esantionare;

(ii) spatiu pentru efectuarea examenului bacteriologic;

(iii) spatiu pentru preparare medii de cultură bacteriologice;

(iv) spatiu pentru redactarea documentelor de laborator;

(v) spatiu pentru sterilizarea deseurilor cu risc infectios;

c) spatii delimitate pentru efectuarea examenelor parazitologice, respectiv:

(i) spatiu pentru efectuarea examenului anatomopatologic si parazitologic prin examen microscopic, esantionare;

(ii) spatiu pentru redactarea documentelor de laborator.

(2) În spatiile prevăzute la alin. (1) trebuie asigurate conditii de biosecuritate de nivel 2, pentru protectia operatorilor si a mediului.

Art. 57. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 56 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - proba de investigat;

b) metodologia aferentă determinărilor de efectuat.

Art. 58. - Laboratoarele de patologia animalelor acvatice trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XIX

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de patologia insectelor utile

 

Art. 59. - (1) Suplimentar conditiilor privind spatiul de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de patologia insectelor utile trebuie să detină:

a) spatii pentru efectuarea examenelor bacteriologice, respectiv:

(i) spatiu de lucru pentru prelucrarea primară a probelor, izolarea si identificarea germenilor patogeni;

(ii) spatiu de lucru pentru examinarea microscopică si redactarea documentelor de laborator;

(iii) spatiu pentru sterilizarea deseurilor biologice;

(iv) spatiu pentru pregătirea mediilor de cultură;

b) spatii pentru efectuarea analizelor micologice, respectiv:

(i) spatiu de lucru pentru prelucrarea primară a probelor, izolarea si identificarea fungilor patogeni;

(ii) spatiu de lucru pentru examinarea microscopică si redactarea documentelor de laborator;

(iii) spatiu pentru sterilizarea deseurilor biologice;

(iv) spatiu pentru pregătirea mediilor de cultură;

c) spatii pentru efectuarea analizelor parazitologice, respectiv:

(i) spatiu de lucru pentru prelucrarea primară a probelor si efectuarea analizelor de parazitologie;

(ii) spatiu de lucru pentru examinarea microscopică si redactarea documentelor de laborator.

(2) Spatiile prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure conditii de biosecuritate de nivel 2.

Art. 60. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 59 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - proba de investigat;

b) metodologia aferentă determinărilor de efectuat.


Art. 61. - Laboratoarele de patologia insectelor utile trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XX

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de micologie

 

Art. 62. - (1) Suplimentar conditiilor privind spatiile de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de micologie pentru domeniile de activitate sănătate animală si siguranta alimentelor trebuie să detină:

a) spatiu destinat prelucrării primare a probelor - pentru cadavre, secretii, excretii; acest spatiu poate fi comun cu spatiul pentru profilul bacteriologie; pentru furaje trebuie spatiu separat sau acelasi spatiu, dar după sterilizarea spatiului;

b) spatiu pentru examene micologice uzuale.

(2) Suplimentar conditiilor privind spatiile de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de micologie cu profil micotoxicologie trebuie să detină un spatiu pentru examen micotoxicologie, acesta putând fi comun cu spatiul pentru profilul micologie.

Art. 63. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 62 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - proba de investigat;

b) metodologia aferentă determinărilor de efectuat.

Art. 64. - Laboratoarele de micologie, indiferent de profil, trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XXI

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de toxicologie

 

Art. 65. - Suplimentar conditiilor privind spatiile de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de toxicologie pentru domeniile de activitate sănătate animală si siguranta alimentelor trebuie să detină:

a) cameră pentru prelucrarea primară a probelor;

b) cameră pentru aparatură;

c) spatiu pentru depozitarea sticlăriei, reactivilor, substantelor pentru uz curent si materialelor de lucru.

Art. 66. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 65 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - proba de investigat;

b) metodologia aferentă determinărilor de efectuat.

Art. 67. - Laboratoarele de toxicologie, indiferent de profil, trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XXII

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de biologie moleculară si analiză genetică

 

Art. 68. - (1) Suplimentar conditiilor privind spatiile de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de biologie moleculară si analiză genetică pentru domeniile de activitate sănătate animală

si siguranta alimentelor trebuie să detină un spatiu pentru efectuarea analizelor de biologie moleculară; acesta trebuie să cuprindă zone adecvate analizelor efectuate, delimitate fizic între ele, în functie de aparatura sau tehnicile folosite, astfel:

a) zonă destinată preparării amestecurilor de reactie necesare testelor PCR - Polymerase Chain Reaction - reactie de polimerizare în lant, denumit laborator pre-PCR sau cameră curată;

b) zonă destinată extractiei acizilor nucleici, denumit laborator de extractie a acizilor nucleici;

c) zonă destinată amplasării termociderelor si a altor echipamente folosite în testele PCR, denumit laborator de amplificare;

d) zonă destinată efectuării operatiilor de electroforeză si videodocumentare, denumit laborator de electroforeză si videodocumentare, acolo unde este cazul; conditiile de mai sus se referă strict la tehnicile PCR folosite în diagnosticul curent pentru astfel de activităti care necesită spatii de lucru si dotări suplimentare.

(2) În zonele prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite următoarele conditii:

a) să se efectueze numai activitătile pentru care aceste zone au fost delimitate;

b) comunicarea trebuie să se realizeze indirect;

c) peretii si pardoseala trebuie să fie realizate din materiale care să poată fi usor curătate si decontaminate, pentru respectarea cerintelor de biosecuritate în cazul manipulării probelor de ADN si ARN, pentru evitarea aparitiei riscului de contaminare încrucisată;

d) conductele de ventilatie a aerului conditionat din spatiile în care se lucrează teste de biologie moleculară trebuie să fie complet independente, cu eliminare directă în exterior.

(3) Laboratorul de amplificare prevăzut la alin. (1) lit. c) poate fi amplasat într-un spatiu de lucru comun cu cel pentru aparatele destinate altor profiluri de activitate, numai în cazul în care se exclude riscul de contaminare încrucisată.

(4) În situatia în care probele biologice pentru testele de biologie moleculară se recoltează în acelasi loc si împreună cu alte probe destinate altor analize de laborator, se recomandă recoltarea cu prioritate a acestora, precum si utilizarea instrumentarului de unică folosintă pentru fiecare probă, cu respectarea tuturor măsurilor de biosecuritate pentru prevenirea contaminărilor încrucisate care ar putea conduce la obtinerea unor rezultate false.

Art. 69. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 68 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - proba de investigat;

b) metodologia aferentă determinărilor de efectuat;

c) conditiile de biosecuritate impuse de materialul supus analizei.

Art. 70. - Laboratoarele de biologie moleculară si analiză genetică, indiferent de profil, trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii, după caz; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.


 

CAPITOLUL XXIII

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de microbiologia alimentelor, hranei pentru animale si apei

 

Art. 71. - (1) Spatiul pentru depozitarea reactivilor este comun cu celelalte profiluri din acest domeniu de activitate.

(2) Laboratoarele de microbiologia alimentelor, hranei pentru animale si apei au următoarele profiluri:

a) microbiologia produselor si subproduselor animaliere si de origine animală;

b) microbiologia produselor de origine nonanimală;

c) microbiologia hranei pentru animale;

d) microbiologia apei utilizate în procesul tehnologic.

Art. 72. - Suplimentar conditiilor privind spatiul de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de microbiologia alimentelor si a hranei pentru animale trebuie să detină:

a) spatiu pentru lucrări curente si spatiu pentru pregătirea mediilor de cultură;

b) spatiu pentru termostatare si spatiu pentru interpretarea rezultatelor.

Art. 73. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 71 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - matricea de investigat;

b) metodologia, procedura stabilită de standardele nationale si internationale aferente determinărilor de efectuat.

Art. 74. - Laboratoarele de microbiologia alimentelor, hranei pentru animale si apei, indiferent de profil, trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare în domeniu;

b) cadre cu studii medii, după caz; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XXIV

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de analize fizico-chimice ale alimentelor, hranei pentru animale si apei

 

Art. 75. - Laboratorul de analize fizico-chimice ale alimentelor, hranei pentru animale si apei are următoarele profiluri:

a) analize fizico-chimice ale produselor si subproduselor animaliere si de origine animală;

b) analize fizico-chimice ale produselor de origine nonanimală;

c) analize fizico-chimice ale hranei pentru animale;

d) analize fizico-chimice ale apei utilizate în procesul tehnologic.

Art. 76. - Suplimentar conditiilor privind spatiul de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de analize fizico-chimice ale alimentelor, hranei pentru animale si apei trebuie să detină si un spatiu pentru analize specifice.

Art. 77. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 76 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - matricea de investigat;

b) metodologia, procedura stabilită de standardele nationale si internationale aferente determinărilor de efectuat.

Art. 78. - Laboratoarele de analize fizico-chimice ale alimentelor, hranei pentru animale si apei, indiferent de profil, trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii, după caz; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XXV

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de analize pentru măsurarea radioactivitătii si determinarea tratării cu radiatii ionizante din domeniul sigurantei alimentelor, hranei pentru animale si apei

 

Art. 79. - Laboratorul de analize pentru măsurarea radioactivitătii si determinarea tratării cu radiatii ionizante din domeniul sigurantei alimentelor, hranei pentru animale si apei are următoarele profiluri:

(i) determinarea contaminării radioactive a produselor alimentare, furajelor si apei;

(ii) detectia tratamentului cu radiatii ionizante.

Art. 80. - Suplimentar conditiilor privind spatiul de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de analize pentru măsurarea radioactivitătii si determinarea tratării cu radiatii ionizante din domeniul sigurantei alimentelor, hranei pentru animale si apei trebuie să detină un spatiu special destinat acestui profil de activitate.

Art. 81. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 80 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare în functie de:

a) produsul - matricea de investigat;

b) metodologia, procedura stabilită de standardele nationale si internationale aferente determinărilor de efectuat.

Art. 82. - Laboratoarele de analize pentru măsurarea radioactivitătii si determinarea tratării cu radiatii ionizante din domeniul sigurantei alimentelor, indiferent de profil, trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu instruire de specialitate atestată pe bază de certificat de instruire si, după caz, certificatul eliberat de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare;

b) cadre cu studii medii - pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XXVI

Conditii specifice de functionare privind laboratoarele pentru controlul reziduurilor

 

Art. 83. - Laboratorul control reziduuri are următoarele profiluri analitice:

a) control reziduuri de la animale vii;

b) control reziduuri de la produse animaliere si de origine animală;

c) control reziduuri de la produse de origine nonanimală;

d) control reziduuri din hrana pentru animale;

e) control reziduuri din apa utilizată în procesul tehnologic.

Art. 84. - (1) Laboratoarele pentru controlul reziduurilor de medicamente si hormoni controlează reziduurile de la:

a) animale vii;

b) produse animaliere si de origine animală;

c) hrana pentru animale;

d) apa utilizată în procesul tehnologic.

(2) Suplimentar conditiilor privind spatiile de lucru, prevăzute la art. 15, este necesar să detină si un spatiu pentru analize hormonale.

(3) Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la alin. (1) trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - matricea de investigat;

b) metodologia, procedura stabilită de standardele nationale si internationale aferente determinărilor de efectuat.


Art. 85. - (1) Laboratoarele pentru controlul reziduurilor de pesticide controlează reziduurile din:

a) produse animaliere si de origine animală;

b) produse de origine nonanimală;

c) hrana pentru animale;

d) apa utilizată în procesul tehnologic.

(2) Suplimentar conditiilor specifice generale privind spatiile de lucru este necesar un spatiu în care să se efectueze analizele de pesticide; acest spatiu trebuie să cuprindă cel putin două zone de lucru, delimitate între ele:

a) cameră pentru extractie si purificare;

b) cameră pentru analiza gaz-cromatografică.

(3) Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la alin. (1) trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - matricea de investigat;

b) metodologia, procedura stabilită de standardele nationale si internationale aferente determinărilor de efectuat.

Art. 86. - (1) Laboratoarele pentru controlul reziduurilor de metale grele macro si microelemente controlează reziduurile din:

a) produse animaliere si de origine animală;

b) produse de origine nonanimală;

c) hrana pentru animale;

d) apa utilizată în procesul tehnologic.

(2) Suplimentar conditiilor privind spatiile de lucru, prevăzute la art. 15, sunt necesare următoarele:

a) cameră pentru cuptoare si mineralizare umedă prevăzută cu nisă chimică - poate fi comună cu profilurile control reziduuri de pesticide si analize fizico-chimice;

b) cameră pentru analize metale grele, prelucrare si echipamente.

(3) Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la alin. (1) trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - matricea de investigat;

b) metodologia, procedura stabilită de standardele nationale si internationale aferente determinărilor de efectuat.

Art. 87. - (1) Laboratoarele pentru controlul reziduurilor de micotoxine controlează reziduurile din:

a) produse animaliere si de origine animală;

b) produse de origine nonanimală;

c) hrana pentru animale;

d) apa utilizată în procesul tehnologic.

(2) Suplimentar conditiilor privind spatiile de lucru, prevăzute la art. 15, sunt necesare următoarele:

a) spatiu pentru examen micotoxicologic - ELISA;

b) cameră pentru examen micotoxicologic - HPLC - High Performance Liquid Cromatography, dacă este cazul.

(3) Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la alin. (1) trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - matricea de investigat;

b) metodologia, procedura stabilită de standardele nationale si internationale aferente determinărilor de efectuat.

Art. 88. - Laboratoarele pentru controlul reziduurilor, indiferent de profil, trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XXVII

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de parazitologie

 

Art. 89. - Suplimentar conditiilor privind spatiile de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de parazitologie cu profil parazitologia alimentelor si a hranei pentru animale trebuie să detină:

a) spatiu destinat prelucrării primare a probelor;

b) spatiu pentru examen parazitologie din alimente si hrană pentru animale.

Art. 90. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 89 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - proba de investigat;

b) metodologia aferentă determinărilor de efectuat.

Art. 91. - Laboratoarele de parazitologie, indiferent de profil, trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XXVIII

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele pentru control fizico-chimic al produselor din domeniul produselor medicinale veterinare, produselor biocide si al altor produse de uz veterinar

 

Art. 92. - Laboratorul pentru control fizico-chimic al produselor din domeniul produselor medicinale veterinare, produselor biocide si al altor produse de uz veterinar are următoarele profiluri:

a) control produse medicinale;

b) control biocide;

c) control furaje medicamentate, furaje complementare si furaje destinate scopurilor nutritionale speciale;

d) control aditivi si preamestecuri de aditivi furajeri;

e) control alte produse veterinare.

Art. 93. - Suplimentar conditiilor privind spatiile de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele pentru controlul fizico-chimic al produselor din domeniul produselor medicinale veterinare, produselor biocide si al altor produse de uz veterinar trebuie să detină spatii pentru efectuarea analizelor fizico-chimice.

Art. 94. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 92 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - matricea de investigat;

b) metodologia, procedura stabilită de standardele nationale si internationale aferente determinărilor de efectuat.

Art. 95. - Laboratoarele pentru control fizico-chimic al produselor din domeniul produselor medicinale veterinare, produselor biocide si al altor produse de uz veterinar, indiferent de profil, trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XXIX

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele pentru controlul microbiologic al produselor din domeniul produselor medicinale veterinare, produselor biocide si al altor produse de uz veterinar

 

Art. 96. - Laboratorul pentru controlul microbiologic al produselor din domeniul produselor medicinale veterinare, produselor biocide si al altor produse de uz veterinar are următoarele profiluri:


a) control produse medicinale farmaceutice;

b) control aditivi furajeri;

c) control biocide;

d) control produse medicinale imunologice;

e) control alte produse veterinare.

Art. 97. - (1) Suplimentar conditiilor privind spatiile de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele pentru controlul microbiologic al produselor medicinale veterinare, produselor biocide si al altor produse de uz veterinar, prevăzute la art. 96, trebuie să detină următoarele spatii:

a) spatiu pentru lucrări curente si pregătirea mediilor de cultură;

b) spatiu pentru întretinerea si controlul microorganismelor-test.

c) spatiu pentru termostatare si interpretarea rezultatelor.

(2) Spatiul pentru depozitarea reactivilor este comun cu celelalte profiluri din acest domeniu de activitate.

Art. 98. - Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 96 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - matricea de investigat;

b) metodologia si procedura stabilite de standardele nationale si internationale aferente determinărilor de efectuat.

Art. 99. - Laboratoarele pentru controlul microbiologic al produselor medicinale veterinare, produselor biocide si al altor produse de uz veterinar, indiferent de profil, trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XXX

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele pentru controlul biotoxicitătii

 

Art. 100. - Laboratorul pentru controlul biotoxicitătii are profil de control al produselor medicinale veterinare.

Art. 101. - (1) Suplimentar conditiilor privind spatiile de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele pentru controlul biotoxicitătii trebuie să detină spatii destinate efectuării biotoxicitătii.

(2) Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la art. 100 trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - matricea de investigat;

b) metodologia si procedura stabilite de standardele nationale si internationale aferente determinărilor de efectuat.

Art. 102. - Laboratoarele pentru controlul biotoxicitătii trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XXXI

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele pentru controlul seturilor de diagnostic folosite în activitatea de laborator

 

Art. 103. - (1) Suplimentar conditiilor privind spatiul de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele pentru controlul seturilor de diagnostic trebuie să detină si un spatiu pentru teste serologice.

(2) Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele pentru controlul seturilor de diagnostic trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - matricea de investigat;

b) metodologia si procedura stabilite de standardele nationale si internationale aferente determinărilor de efectuat.

(3) Laboratoarele pentru controlul seturilor de diagnostic trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XXXII

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele pentru controlul antigenelorsi produselor revelatoare

 

Art. 104. - (1) Suplimentar conditiilor privind spatiul de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele pentru controlul antigenelorsi produselor revelatoare trebuie să detină si următoarele spatii:

a) spatiu destinat prelucrării primare a probelor;

b) spatiu de lucru pentru lucrări primare: însământări, frotiuri directe;

c) spatiu pentru teste serologice uzuale;

d) spatiu pentru examinare prin microscopie în câmp întunecat;

e) spatiu pentru sterilizarea deseurilor biologice.

(2) Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la alin. (1) trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - matricea de investigat;

b) metodologia si procedura stabilite de standardele nationale si internationale aferente determinărilor de efectuat.

(3) Laboratoarele pentru controlul antigenelor si produselor revelatoare trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XXXIII

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de studii ale reziduurilor

 

Art. 105. - (1) Suplimentar conditiilor privind spatiul de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de studii ale reziduurilor trebuie să detină si un spatiu pentru analize speciale.

(2) Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la alin. (1) trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - matricea de investigat;

b) metodologia si procedura stabilite de standardele nationale si internationale aferente determinărilor de efectuat.

(3) Laboratoarele de studii ale reziduurilor trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XXXIV

Conditii specifice de functionare pentru laboratoarele de studii de biodisponibilitate si/sau bioechivalentă

 

Art. 106. - (1) Suplimentar conditiilor privind spatiul de lucru, prevăzute la art. 15, laboratoarele de studii de biodisponibilitate si/sau bioechivalentă trebuie să detină si un spatiu pentru efectuarea analizelor de bioechivalentă.

(2) Suplimentar conditiilor privind dotarea, prevăzute la art. 16, laboratoarele prevăzute la alin. (1) trebuie să detină aparatura si instrumentarul necesare, în functie de:

a) produsul - matricea de investigat;

b) metodologia si procedura stabilite de standardele nationale si internationale aferente determinărilor de efectuat.


(3) Laboratoarele de studii de biodisponibilitate si/sau bioechivalentă trebuie să aibă încadrate următoarele categorii de personal:

a) cadre cu studii superioare - sef de laborator/specialist cu pregătire corespunzătoare;

b) cadre cu studii medii; acestea trebuie să aibă pregătire profesională atestată prin diplomă si instruire în domeniu.

 

CAPITOLUL XXXV

Autorizatie sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

Art. 107. - (1) Pe baza fisei de evaluare si a referatului de evaluare, întocmite de comisia de evaluare, directorul Directiei de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală sau, după caz, directorul executiv al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, emite autorizatia de functionare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Laboratorul uzinal autorizat sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor poate efectua analizele pentru toate subunitătile apartinând aceleasi unităti.

(3) Laboratoarele autorizate sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor conform prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor au obligatia să notifice, în regim de urgentă, autoritătii competente care a emis autorizatia de functionare rezultatele analizelor de laborator neconforme cu legislatia în vigoare, pentru probe din produsele destinate direct consumatorului final, care pot reprezenta un risc pentru sănătatea publică sau sănătatea animalelor. În baza principiului confidentialitătii, personalul din cadrul autoritătii competente are obligatia să adopte si să asigure pe parcursul întregii perioade până la confirmarea rezultatelor probelor de laborator măsuri de protectie a datelor cu privire la unitătile implicate.

Art. 108. - (1) În cazul în care, în urma verificării la fata locului, comisia de evaluare constată neîndeplinirea conditiilor generale si specifice de functionare a laboratorului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, în baza constatărilor efectuate si consemnate în referatul de evaluare, sub semnătura reprezentantului legal al unitătii evaluate, se acordă acestuia un termen de remediere a deficientelor constatate, potrivit art. 117 alin. (7).

(2) Dacă după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) se constată că nu au fost remediate deficientele si, în continuare, nu sunt îndeplinite conditiile generale si specifice de functionare a laboratorului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, prevăzute de legislatia în vigoare, dosarul va fi respins, iar unitatea supusă controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor va relua procedura de autorizare.

 

CAPITOLUL XXXVI

Rezolvarea contestatiilor privind rezultatele analizelor de laborator

 

Art. 109. - (1) Atunci când se contestă rezultatul analizelor de laborator obtinute într-un laborator autorizat conform prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, contraprobele/probele de referintă se analizează în cadrul unui laborator acreditat pentru metoda respectivă sau în laboratorul national de referintă. În cazul în care nu există un laborator acreditat pentru metoda respectivă sau nu este desemnat un laborator national de referintă, probele se trimit pentru testare la un laborator acreditat comunitar.

(2) Atunci când se contestă rezultatul analizelor de laborator obtinute într-un laborator sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor prevăzut la art. 3 alin (2) lit. b) si c), contraprobele/probele de referintă se analizează în cadrul laboratorului national de referintă, iar în cazul în care nu există un laborator national de referintă pentru metoda respectivă, probele se trimit pentru testare la un laborator acreditat comunitar.

 

CAPITOLUL XXXVII

Dispozitii finale

 

Art. 110. - (1) Laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor autorizate potrivit legislatiei anterioare intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor solicită în scris autoritătii competente, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, reevaluarea acestora; în cazul în care se constată neîndeplinirea unor conditii generale si specifice de functionare, prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, se aplică procedura prevăzută la art. 108.

(2) Autorizatia de functionare a laboratoarelor mentionate la alin. (1) îsi încetează valabilitatea în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

(3) Dacă laboratorul nu remediază deficientele constatate si, în continuare, nu îndeplineste conditiile generale si specifice de functionare prevăzute de legislatia în vigoare sau nu notifică autoritatea competentă în termenul prevăzut la alin. (2), desi are autorizatie emisă pe baza legislatiei anterioare prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, se emite de către autoritatea competentă ordonanta privind interzicerea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

(4) La emiterea noii autorizatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, autorizatia emisă pe baza legislatiei anterioare prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor se anulează.

(5) În cazul în care laboratorul nu este autorizat sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, sunt interzise desfăsurarea tuturor activitătilor de testare si analiză tehnică si emiterea buletinelor de analiză până la obtinerea autorizatiei de functionare.

Art. 111. - Autoritătile competente responsabile de autorizare întocmesc si mentin un registru de evidentă a laboratoarelor autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 112. - Laboratoarele autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. h) si k) raportează anual autoritătii competente pe teritoriul căreia îsi desfăsoară activitatea sinteza rezultatelor obtinute, în format electronic si pe suport hârtie, si situatia analizelor efectuate pe domenii de activitate si profiluri.

Art. 113. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, au obligatia de a transmite lunar Directiei de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală lista laboratoarelor autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor de către acestea.

Art. 114. - Directia de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală centralizează si actualizează lista laboratoarelor autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor si face publică această listă pe site-ul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 115. - Orice modificări ulterioare de flux analitic datorită modificării profilului laboratorului se autorizează conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinară si pentru siguranta alimentelor.


Art. 116. - Autorizatia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor este valabilă atât timp cât sunt îndeplinite conditiile generale si specifice de functionare prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

 

CAPITOLUL XXXVIII

Controale, măsuri si sanctiuni

 

Art. 117. - (1) Laboratoarele si activitătile prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor sunt supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor efectuat de către autoritatea competentă.

(2) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor monitorizează laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor pentru care au competentă de autorizare; reactualizează, ori de câte ori este nevoie, lista acestora prevăzută în registrul de evidentă si notifică Directiei de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor modificările apărute în aceste liste, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(3) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, raportează anual Directiei de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor situatia analizelor efectuate pe domenii de activitate si profiluri, potrivit prevederilor art. 21, cu rezultatele obtinute de laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. h) si k).

(4) După autorizare, autoritătile competente efectuează semestrial sau ori de câte ori situatia o impune controale la laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, potrivit planului de control. Autoritătile competente pot, de asemenea, să efectueze controale în sistem randomizat pentru oricare dintre laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

(5) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de autoritătile competente, se constată că nu mai sunt îndeplinite conditiile legale de functionare prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, se completează nota de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, prin care se notifică institutiei/unitătii în care functionează laboratorul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor controlat neconformitătile constatate si se dispun, după caz, următoarele măsuri:

a) sanctionarea contraventională potrivit legislatiei în vigoare;

b) suspendarea activitătii până la remedierea neconformitătilor;

c) interzicerea desfăsurării activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

(6) În cazul în care laboratorul autorizat în baza prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor nu mai respectă conditiile generale si specifice de functionare, reprezentantii autoritătii competente consemnează în nota de constatare întocmită la sediul laboratorului motivatia tehnică a sanctionării contraventionale conform legislatiei în vigoare sau a suspendării activitătii si emite ordonanta privind suspendarea activitătii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(7) Perioada stabilită pentru remedierea deficientelor începe de la data notificării institutiei/unitătii si poate fi cuprinsă între 1-12 luni.

(8) În cazul în care neconformitătile sunt remediate în termenul stabilit prin nota de constatare, institutia/unitatea, prin reprezentantul legal al acesteia, notifică autoritatea competentă în vederea reevaluării, în cazul în care comisia de evaluare constată remedierea tuturor deficientelor mentionate în nota de constatare, se anulează ordonanta privind suspendarea activitătii si institutia/unitatea functionează în continuare după autorizatia emisă anterior suspendării.

(9) În cazul în care neconformitătile nu sunt remediate în termenul stabilit prin nota de constatare, autoritatea competentă anulează autorizatia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor pentru activitatea pentru care nu sunt îndeplinite conditiile generale si specifice de functionare, emitând ordonanta privind interzicerea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. Autoritatea competentă notifică, în termen de 3 zile de la data emiterii acesteia, oficiului registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul laboratorul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor sau judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială îsi are sediul respectivul laborator interzicerea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

(10) În cazul în care la controalele efectuate de autoritătile competente se constată că laboratorul nu are resurse umane si capacitate tehnică sau analitică de a efectua toate analizele care reies din copiile buletinelor de analiză emise de către acestea si din calculul stocului de reactivi/medii de cultură utilizate, autoritatea competentă întocmeste o notă de constatare la fata locului si dispune interzicerea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu aplicarea prevederilor alin. (9).

(11) Reluarea activitătilor pentru care a fost emisă ordonanta de interzicere a activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor se efectuează, la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al institutiei/unitătii, după remedierea neconformitătilor, prin parcurgerea unei noi proceduri de autorizare, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

(12) În situatia în care se constată că laboratorul pentru care s-a dispus ordonanta de suspendare a activitătii desfăsoară în continuare aceste activităti, se emite ordonanta privind interzicerea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, dispunându-se în prealabil si alte măsuri de sanctionare potrivit legislatiei în vigoare.

(13) În cazul în care se constată că laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor supuse autorizării functionează fără autorizatie sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor, autoritatea competentă aplică măsurile sanctionatorii corespunzătoare potrivit legislatiei în vigoare si notifică acest fapt oficiului registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul laboratorul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor sau judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială îsi are sediul respectivul laborator, după caz.

(14) În cazul în care se constată că laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor nu informează directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, cu privire la rezultatele probelor neconforme legislatiei în vigoare din produsele destinate direct consumatorului final, care pot reprezenta un risc pentru sănătatea publică sau sănătatea animalelor, se emite ordonanta privind interzicerea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 118. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.


 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

 

Institutia........................................................

CUI ...............................................................

Adresa ..........................................................

Telefon/fax....................................................

Nr. de înregistrare...........din data..............

 

CERERE

privind autorizarea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

Subsemnatul,  ........................................., reprezentant legal al ..............................., cu sediul social în ........................., adresa...................................................................., telefon ........................................, fax ...................................................., cod fiscal .................................., posesor al BI/CI seria ........... nr. .................., CNP......................................., eliberat/eliberată de ............................ la data ..............................., prin prezenta solicit evaluarea în vederea autorizării sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor a laboratorului sanitar-veterinarsi pentru siguranta alimentelor situat în......................................., pentru următoarele activităti si profiluri: ......................................................................................., cod CAEN............

La prezenta cerere anexez următoarele documente:

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

 

.............................................................................................

(nume, prenume, semnătura si stampila)

 

            Data................................

 

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

TARIFUL

pentru evaluarea în vederea autorizării laboratoarelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

Nr. crt.

Denumirea laboratorului conform legislatiei specifice

Tarif de evaluare

- lei -

1.

Laborator sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor........................

300 lei

 

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

FISA DE EVALUARE

a laboratorului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

 

Conditii generale si specifice

Punctaj maxim

Punctajul comisiei

Respectă sau nu conditiile de autorizare

CONDITII DE AUTORIZARE SANITAR-VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

200

 

 

I. Conditii generale

100

 

 

A. Conditii de amplasare

10

 

 

1. conform documentatiei aferente dosarului

10

 

 

B. Conditii pentru constructie

45

 

 

1. spatiu pentru desfăsurarea proceselor de lucru

4,5

 

 

2. pavimente

4,5

 

 

3. pereti

4,5

 

 

4. tavane

4,5

 

 

5. usi

4,5

 

 

6. ferestre

4,5

 

 

7. echipamente de iluminare

4,5

 

 

8. echipamente de ventilatie

4,5

 

 

9. protectia antiseismică

4,5

 

 

10. sisteme de protectie contra dăunătorilor

4,5

 

 

C. Conditii pentru utilităti

45

 

 

1. aprovizionarea cu apă potabilă rece si caldă (cantitativ si calitativ)

4

 

 

2. alimentarea cu energie electrică adecvată

4

 

 

3. asigurarea conditiilor de microclimat: instalatii de captare si evacuare noxe

4

 

 

4. asigurarea conditiilor de microclimat: instalatii de mentinere a parametrilor de temperatură si umiditate

4

 

 

5. grupuri sanitare

3

 

 

6. managementul deseurilor de laborator

4

 

 

7. sistemul de canalizare racordat la reteaua orasului/localitătii

3

 

 

8. prezenta gurilor de vizitare la sistemul de canalizare

3

 

 

9. sistemul de epurare a apelor uzate

4

 

 

10. aprovizionarea cu gaze naturale

3

 

 

11. conditii de biosecuritate*

5

 

 

12. conditii de protectie antiteroristă

4

 

 

II. Conditii specifice

100

 

 

1. conditii privind spatiile de lucru

20

 

 

a) desfăsurarea activitătilor în conditii corespunzătoare

5

 

 

b) delimitarea spatiilor cu risc biologic

5

 

 

c) asigurarea fluxului

5

 

 

d) aparatură pentru monitorizarea parametrilor de microclimat

5

 

 

2. conditii privind dotarea:

35

 

 

a) cu mobilier de birou

7

 

 

b) cu aparatură si instrumentar specific

13

 

 

c) facilităti de comunicare (telefon, PC, optional fax si scanner)

8

 

 

d) confidentialitatea probelor

7

 

 

3. conditii privind resursele umane

20

 

 

a) cadre cu studii superioare

13

 

 

(i) sef de laborator si/sau specialist/specialisti

8

 

 

(ii) instruire în domeniu atestată

5

 

 

b) cadre cu studii medii si personalul auxiliar*

7

 

 

(i) tehnicieni veterinari/asistenti/laboranti

3

 

 

(ii) instruire de profil

4

 

 

4. testare interlaboratoare

5

 

 

5. documente

20

 

 

a) registru de primire a probelor

3

 

 

b) caiet sau fise de lucru

3

 

 

c) fise de evidentă/preparare/utilizare a reactivilor, etaloanelor, mediilor de cultură etc.

2

 

 

d) fisă privind utilizarea si mentenanta (pentru fiecare aparat)

2

 

 

e) fisă privind monitorizarea temperaturii si umiditătii*

2

 

 

f) evidenta privind procesele-verbale de recoltare a probelor pentru analiză si buletinele de analiză si a rezultatelor analizelor pe suport de hârtie

3

 

 

g) fisă privind gestionarea deseurilor periculoase

2

 

 

h) arhivă

3

 

 


* Unde este cazul.

 

Conditiile minime de autorizare sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor sunt:

I. conditii generale - minimum 80 p.;

II. conditii specifice - minimum 90 p.

 

 

Comisia de evaluare

.....................................

 

 

 

            Data evaluării: ...............................

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

Sl PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR

Directia de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.......................

 

REFERAT DE EVALUARE

în vederea autorizării sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor a laboratorului..................................................

Nr. ............ data ....................

 

Subsemnatii, ...................................................., constituiti în comisia de evaluare, având în vedere documentatia înregistrată la ................................... sub nr. ......................... din data de ........................ privind solicitarea evaluării în vederea emiterii autorizatiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor pentru laboratorul apartinând institutiei/unitătii ................................, cu sediul în ............................, CUI ..................., cod postal ..................., telefon ................., fax .................., e-mail ........................, reprezentată prin .......................................................................................................................................,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 48/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, am verificat documentatia si am controlat institutia/unitatea solicitantă în vederea îndeplinirii conditiilor generale si specifice de functionare pentru autorizarea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor.

În urma evaluării, laboratorul a întrunit un punctaj de ............

Laboratorul îndeplineste cerintele pentru autorizarea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor, pentru activitătile si profilurile:.................................................

Laboratorul nu îndeplineste cerintele pentru autorizarea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor, pentru activitătile si profilurile solicitate, din următoarele considerente:..................................................................................................

 

Comisia de evaluare

.......................................................

Reprezentantul legal al unitătii,

.......................................................

(semnătura si stampila oficială)

 

            Adresa …………………………………………………………………………………………………………..

 

 

ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

 

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA

Sl PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR

Directia de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor..........................

 

AUTORIZATIE SANITAR-VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR

Nr. ....... din .............

 

Directorul Directiei de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor/Directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ............, având în vedere cererea si documentatia înregistrată la  ................. nr. .................din data de ....................... ale solicitantului ............................, adresa ...................................................................................................,

în baza Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 48/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, si a referatului de evaluare nr. ................., întocmit de comisia de evaluare compusă din ............................................................, în temeiul prevederilor legislatiei mentionate în referatul de evaluare,

EMITE:

autorizatia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor* (fără drept de emitere buletine de analiză - valabil pentru laboratoarele de cercetare) pentru laboratorul (uzinal cu drept de emitere buletine de analiză pentru produsele proprii) ........................................., din localitatea .............................., str. ................ nr. ......................., sectorul/judetul .........................., codul ....................................., apartinând .................................................., pentru următoarele activităti si profiluri**:...............................

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităti ori profiluri atrage, după caz, suspendarea temporară sau interzicerea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si sanctionarea contraventională potrivit legislatiei în vigoare.

 

* Parantezele se elimină după caz.

** Se înscriu toate activitătile si profilurile pentru care se acordă autorizatia conform normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor în vigoare.

 

Director/Director executiv,

……………………………………..

(nume, prenume, semnătură si stampilă)

 

            Adresa .......................................................................................................................................................................................

 

 

ANEXA Nr. 6

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

REGISTRU

de evidentă a laboratoarelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor autorizate

 

Nr. crt.

Data depunerii/înregistrării

cererii si a documentatiei

Denumirea institutiei

Adresa sediului social,

telefon, fax

Denumirea laboratorului conform legislatiei

specifice

Adresa punctului de lucru, telefon, fax

Activităti supuse evaluării

Nr./data autorizării sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 7

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

 

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

DIRECTIA SANITAR-VETERINARÂ SI PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR..................................

 

Directia de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală

 

Nr. ....... din ..........

 

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ....................

Nr. ....... din ..........

 

Institutia/Unitatea ..........................

 

 

 

 

Nr. ....... din ..........

 

NOTA DE CONSTATARE

încheiată astăzi, .............., ora ...........

 

Subsemnatii, ......................................, membri ai comisiei de evaluare în cadrul Directiei de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală a Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor/Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ....................., în urma controlului efectuat în unitatea .............................., cu sediul în ................................................, unitate apartinând, ..................................................cu sediul în ................................................. .............................................................., am efectuat evaluarea obiectivului, ................................

În vederea  .........................., în prezenta domnului/doamnei ......................................................, având calitatea de ..................................... al institutiei/unitătii .........................................................................

I. Constatări: .............................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................

II. Măsuri si recomandări, după caz: ...........................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................

III. Concluzii: ..............................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................

 

Reprezentantul Directiei de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală**,

 .................................................................................................................................................................................................

 

Reprezentantul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor**,

 .................................................................................................................................................................................................

 

Reprezentantul legal al unitătii**,

.....................................................................

 

* Se vor detalia toate deficientele si neconformitătile constatate.

** Numele, prenumele, semnătura si stampila.

 

Adresa ............................................................................................………………..

 

 


ANEXA Nr. 8

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

Sl PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR

Directia de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor............................

 

ORDONANTĂ

privind suspendarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

Nr. ............... din ....................

 

Directorul Directiei de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor/Directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si

pentru Siguranta Alimentelor............, având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 48/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinarsi pentru siguranta alimentelor si nota de constatare înregistrată la .......... sub nr. ..... din data de ..............., întocmită de ..........., în baza verificării efectuate la laboratorul ............., adresa laboratorului:

 

DISPUNE:

 

            suspendarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor prevăzute în Autorizatia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor nr. .......... din data de ................, începând cu data de ................ până la data de ........, pentru profilurile

Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sanctionarea contraventională, conform prevederilor legale în vigoare. Prezentul act se atasează la autorizatia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor.

 

Director/Director executiv,

....................................................................

(semnătura si stampila oficială)

            Adresa ..........................................................................................................................................................................

 

 

ANEXA Nr. 9

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ..........................

ORDONANTĂ

privind interzicerea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

Nr. ............................ din .......................

 

Directorul Directiei de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor/Directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ............, având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 48/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor si nota de constatare înregistrată la .................. sub nr. ..... din data de ..............., întocmită de ........................................., în baza verificării efectuate la laboratorul ................................................., adresa laboratorului: .............................................,

 

DISPUNE

 

începând cu data de ........................., interzicerea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor prevăzute în Autorizatia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor nr. .................. din data de ......................

Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sanctionarea contraventională, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Director/Director executiv,

....................................................................

(semnătura si stampila oficială)

 

Adresa ..........................................................................................................................................................................

 

 


 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 72.813/2010 întocmit de Directia generală politici agricole,

în temeiul art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură si al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile specifice de implementare si control, precum si formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 26 mai 2010.

Nr. 126.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURI SPECIFICE

de implementare si control, precum si formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură

 

Art. 1. - (1) Cantitătile maxime de motorină cu acciză redusă ce se pot achizitiona anual pentru lucrări mecanizate în agricultură, respectiv în sectoarele vegetal, zootehnic si îmbunătătiri funciare, pentru care se acordă ajutorul de stat sub formă de rambursare, sunt cele prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură.

(2) Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare si reprezintă diferenta dintre acciza standard si acciza redusă în limita cantitătilor prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - (1) Beneficiarii ajutorului de stat prevăzut la art. 1 sunt beneficiarii prevăzuti în cuprinsul dispozitiilor art. 3 lit. a)-d) si art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010.

(2) Prevederile prezentelor proceduri specifice nu se aplică beneficiarilor prevăzuti la alin. (1) dacă sunt considerati persoane aflate în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate în dificultate, respectiv persoane care constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare.

Art. 3. - Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli mentionati la art. 2 care îndeplinesc următoarele conditii, în functie de sectoarele vegetal, zootehnic si/sau îmbunătătiri funciare în care îsi desfăsoară activitatea:

a) să fie înscrisi în evidentele Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură cu suprafetele de teren pe care le exploatează sau în Registrul agricol, Registrul plantatiilor viticole, alte evidente funciare;

b) să fie înregistrati în Registrul national al exploatatiilor (RNE) al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor cu efectivele de animale sau să detină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru păsări/familii de albine/viermi de mătase;

c) suprafetele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafata parcelei agricole să fie de cel putin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minimă a parcelei trebuie să fie de cel putin 0,1 ha;

d) să exploateze/să detină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obtinerii productiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;

e) să utilizeze instalatii de irigat actionate cu motoare termice.

Art. 4. - (1) Pentru obtinerea ajutorului de stat, beneficiarii completează o cerere de acord prealabil pentru finantare prin rambursare pentru motorina cu acciză redusă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, pe care o depun la centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură sau al municipiului Bucuresti, pe raza cărora sunt situate exploatatiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde au depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafată.

(2) Cererea de acord prealabil pentru finantare prin rambursare se depune însotită de:

a) anexele nr. 4, 5 sau 6, după caz, privind: lista suprafetelor si a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat si/sau efectivul mediu anual de animale/păsări/familii de albine/cutii viermi de mătase si/sau cantitatea de apă pentru irigatii;

b) copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

c) declaratie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;


d) copie de pe documentul din care rezultă înregistrarea exploatatiei în RNE, după caz;

e) copie de pe documentul din care rezultă înregistrarea sau autorizarea sanitară veterinară, după caz;

f) dovada că este membru în organizatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii sau alte organizatii de îmbunătătiri funciare, după caz;

g) copie de pe contractul de irigatii/furnizare a apei, după caz.

(3) Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma „conform cu originalul", vor fi semnate si stampilate.

Art. 5. - (1) Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil pentru finantare prin rambursare pentru motorina cu acciză redusă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, întocmesc si depun cereri pentru determinarea trimestrială a cantitătii de motorină pentru care se aplică ajutorul de stat sub formă de rambursare.

(2) Cererile trimestriale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, se depun însotite de următoarele documente, după caz:

a) situatia centralizatoare a cantitătilor de motorină achizitionate, aferente trimestrului pentru care se face solicitarea;

b) situatia centralizatoare a cantitătilor de apă pentru irigatii;

c) copii de pe facturile de cumpărare a motorinei emise de furnizori pe numele solicitantului, aferente trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat pentru sectoarele declarate în cererea de acord prealabil;

d) anexa/anexele nr. 4, 5, 6 corectate/completate, numai dacă au intervenit modificări în structura acestora;

e) copii de pe facturile de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar aferent trimestrului respectiv;

f) situatia suprafetelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat;

g) dovada că este membru în organizatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii sau în alte organizatii de îmbunătătiri funciare, după caz;

h) copie de pe contractul de irigatii/furnizare a apei; i) declaratie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; j) dovadă cont trezorerie.

(3) Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma „conform cu originalul", vor fi semnate si stampilate.

(4) Cantitatea de motorină aprobată anual în urma cererilor trimestriale nu poate depăsi cantitatea de motorină prevăzută în acordul prealabil de finantare prin rambursare.

Art. 6. - (1) Cererea de acord prealabil si cererile de solicitare trimestrială a ajutorului de stat pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, împuternicirea este emisă de către titularul cererii privind ajutorul de stat si este însotită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

(2) Cererea de acord prealabil pentru finantare prin rambursare se depune în cursul lunii decembrie pentru anul următor; prin exceptie, cererea pentru anul 2010 se depune în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 408/2010.

(3) Acordul prealabil pentru finantare prin rambursare se emite de către centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură sau al municipiului Bucuresti, în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finantare prin rambursare.

(4) Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finantare depun cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat până la sfârsitul lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea.

Art. 7. - Reprezentantii centrelor judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură sau al municipiului Bucuresti:

a) primesc, înregistrează si verifică cererile de acord prealabil si documentele justificative anexate, urmărind corectitudinea datelor înscrise în acestea;

b) stabilesc necesarul de motorină conform datelor din cerere si cantitătilor de motorină cu acciză redusă care se pot achizitiona anual în baza cererii de acord prealabil pentru finantare prin rambursare depuse de către beneficiar si emit acordul prealabil pentru finantare prin rambursare;

c) acordurile prealabile pentru finantare prin rambursare se emit în ordinea depunerii cererilor prealabile pentru finantare prin rambursare de către beneficiari completate conform art. 4 alin. (1) si (2), în functie de data si ora înregistrării cererii la centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură sau al municipiului Bucuresti, în limita cantitătii de motorină alocate anual;

d) cererea trimestrială de rambursare a ajutorului de stat nu poate depăsi 40% din cantitatea totală stabilită conform acordului prealabil de finantare prin rambursare;

e) verifică la fata locului, în prezenta beneficiarilor, corectitudinea înscrisurilor din cerere si documentele anexate, în cazul contestatiilor, sesizărilor, reclamatiilor sau altele asemenea.

Art. 8. - (1) Centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură sau al municipiului Bucuresti întocmesc, pe baza solicitărilor formulate de beneficiari, si transmit Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură situatiile centralizatoare cu beneficiarii si sumele aferente cantitătii de motorină achizitionate în limita cantitătii de motorină determinate si achizitionate, conform modelului prevăzut în anexele nr. 8a), 8b) si 8c).

(2) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură întocmeste centralizatorul cu sumele aferente cantitătilor de motorină determinate si celor achizitionate cu acciză redusă conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 si îl transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale care întocmeste centralizatorul justificativ al sumelor cuvenite cantitătilor de motorină determinate si celor achizitionate cu acciză redusă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.

(3) După aprobarea sumelor reprezentând ajutor de stat si alimentarea contului de subventii al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, se alimentează conturile de subventii ale centrelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, care virează sumele reprezentând contravaloarea diferentei de accize pentru fiecare beneficiar.

Art. 9. - Beneficiarii ajutorului de stat prin rambursare a diferentei de acciză au următoarele obligatii:

a) să utilizeze cantitătile de motorină achizitionate cu accize reduse strict în scopul destinat conform prevederilor legale;

b) să participe, împreună cu reprezentantii centrelor judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură sau al municipiului Bucuresti, la verificarea la fata locului;

c) să notifice în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, centrelor judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură sau al municipiului Bucuresti unde au depus cererea de acord prealabil pentru finantare prin rambursare si cererile trimestriale orice modificare a structurii de culturi (în cazul în care cantitatea de motorină per ha este diferentiată) si a suprafetei totale, modificarea efectivului de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase sau a cantitătii de apă sau cazurile exceptionale apărute ca urmare a efectelor unor circumstante naturale pentru care s-au solicitat determinarea si acordarea ajutorului de stat

Art. 10. - În baza prevederilor prezentelor proceduri specifice, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură elaborează manuale de proceduri, care vor fi aduse la cunostinta beneficiarilor prin afisare la centrele locale/judetene si pe site-ul institutiei.

Art. 11. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele proceduri specifice.


 

ANEXA Nr. 1

la procedurile specifice

 

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judetean.......................

Nr. de înregistrare...........................

Data...........................................

CERERE

de acord prealabil pentru finantare prin rambursare pentru motorina cu acciză redusă

 

Număr de înregistrare în Registrul fermierilor (ID) RO .........................................................................................................

Număr de înregistrare a cererii de plată unică pe suprafată (SAPS) ......................................................................................

Codul ANSVSARO ................................................................

Nr. de înregistrare sau nr. autorizatiei sanitare veterinare....................................................................................................

Denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/ familiale ..................................................................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare (CUI) .....................................................................

Numele si prenumele administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului .......................................................................,

CNP ...............................

Sediul: judetul/sectorul ................................................................., localitatea .......................................................................

Str. ........................................................nr. ...................

Banca ..........................................................., Filiala .................................................................

Cont IBAN ..............................................................

În baza Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010, a Hotărârii Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură si a Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 126/2010 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, solicit acordul prealabil pentru finantare prin rambursare a contravalorii diferentei de acciză pentru cantitatea de motorină anuală de .............. litri, rezultată din următoarele:

1. suprafata totală de ............................................... ha si structura culturilor;

2. specia porcine/bovine/ovine/caprine/păsări/, respectiv .................... UVM;

3. număr ......................... familii de albine/număr ...................... cutii viermi de mătase;

4. cantitatea de ........................... mc apă aferentă suprafetei de ............. ha.

Anexez la prezenta următoarele documente*): .........................................................

- declaratia pe propria răspundere

- anexele nr. 4, 5, 6 la procedurile specifice**), după caz: cu structura culturilor pentru care solicită ajutorul de stat si/sau efectivul mediu anual de animale si/sau cantitatea de apă pentru irigatii

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Data

................................

Numele si prenumele

.............................................................

Functia (administrator, reprezentant legal)

.............................................................

Semnătura si stampila

.............................................................

 


*) Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul si data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură împuternicit cu verificarea si avizarea solicitării.

**) Anexele se întocmesc folosind capul de tabel al acestora, înscriindu-se numai pozitiile pentru care se solicită ajutorul de stat.


 

ANEXA Nr. 2

la procedurile specifice

 

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judetean.......................

Nr. de înregistrare...........................

Data...........................................

ACORD PREALABIL

pentru finantare prin rambursare pentru motorina cu acciză redusă

 

În baza cererii de acord prealabil pentru finantare prin rambursare nr. ................../........................., depusă de: ................

Număr de înregistrare în Registrul fermierilor (ID) RO ................................................................................................................

Număr de înregistrare a cererii de plată unică pe suprafată (SAPS) .....................................................................................

Codul ANSVSARO .........................................................

Nr. de înregistrare sau nr. autorizatiei sanitare veterinare ...................................................................................................

Denumirea persoanei juridice sau fizice autorizate/întreprinderii individuale/familiale ...........................................................

Codul unic de înregistrare (CUI) .....................................................................

Numele si prenumele administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului ..................................................................,

CNP .....................................................................

Sediul: judetul/sectorul ....................................................., localitatea ........................................................................................

Str. ...............................................................nr. ...................

Banca ..................................................................., Filiala.................................................................

Cont IBAN .............................................................

se constată următoarele:

1. Sectorul vegetal:

- suprafata totală declarată este ............ ha;

- cantitatea de motorină determinată este ................ litri.

2. Sectorul zootehnic:

- efectiv mediu anual de animale/păsări/albine/viermi de mătase ............. UVM/familie/cutie

- cantitatea de motorină determinată este ................ litri.

3. Sectorul îmbunătătiri funciare:

- volumul de apă declarat a fi consumat ..................... mc;

- cantitatea de motorină determinată este ................ litri.

            În baza Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010, a Hotărârii Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură si a Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 126/2010 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, puteti beneficia de ajutorul de stat prin rambursare a contravalorii diferentei de acciză pentru cantitatea de ............... litri motorină dacă depuneti cererea/cererile de solicitare a ajutorului de stat prin rambursare si îndepliniti conditiile legale prevăzute.

 

Directorul centrului judetean,

.............................................................

Sef serviciu,

.............................................................

Întocmit

.............................................................


 

ANEXA Nr. 3

la procedurile specifice

 

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judetean.......................

Nr. de înregistrare...........................

Data...........................................

CERERE

pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferentei de acciză pentru motorina utilizată în agricultură

 

Trimestrul ..............................

Număr de înregistrare în Registrul fermierilor (ID) RO ..........................................................................................................

Număr de înregistrare a cererii de plată unică pe suprafată (SAPS) ......................................................................................

Codul ANSVSARO ..........................................................

Nr. de înregistrare sau nr. autorizatiei sanitare veterinare ...................................................................................................

Denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/ familiale .....................................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare (CUI) .....................................................................

Numele si prenumele administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului .......................................................................,

CNP .....................................................................

Sediul: judetul/sectorul ........................................., localitatea ...........................................................

Str. ...........................................................nr. ...................

Banca ..................................................................., Filiala .................................................................

Cont IBAN .............................................................

În baza Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010, a Hotărârii Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, a Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 126/2010 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură si a acordului prealabil pentru finantare prin rambursare nr. ...........din .................. pentru cantitatea totală anuală de .............. litri motorină: .................... litri motorină sector

vegetal, .............. litri motorină sector zootehnic, ................... litri motorină sectorul îmbunătătiri funciare, solicit ajutor de stat prin rambursare în sumă de ............................. lei reprezentând ................. litri motorină cu acciză redusă achizitionată în perioada

.................................., conform centralizatorului facturilor anexat, după cum urmează:

1. Sectorul vegetal:

- suprafata ............ ha;

- cantitatea de motorină ................ litri.

2. Sectorul zootehnic:

- efectiv mediu de animale/păsări/albine/viermi de mătase .......UVM/familii/cutii;

- cantitatea de motorină ................ litri.

3. Sectorul îmbunătătiri funciare:

- volumul de apă consumat ..................... mc;

- cantitatea de motorină ................ litri.

Anexez la prezenta următoarele documente, după caz*):

1. centralizatorul facturilor de motorină;

2. centralizatorul facturilor de apă

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

            Data ......................

 

Numele si prenumele

.............................................................

Functia (administrator, reprezentant legal)

.............................................................

Semnătura si stampila

.............................................................


*) Se înscriu toate documentele depuse, conform art. 5 alin. (2) din procedurile specifice, indicându-se distinct tipul documentului, numărul si data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură împuternicit cu verificarea si avizarea solicitării.


 

SC/PFA/ÎI/ÎF ................................

CUI .....................................

Sediul ..................................

Localitatea ...................... Judetul .....................

CENTRALIZATORUL

facturilor de achizitionare a motorinei cu acciză redusă

 

Perioada.............................

 

Nr. crt.

Furnizorul

Nr. facturii fiscale

Data facturii fiscale

Cantitatea de motorină (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

            Data ......................

 

Numele si prenumele

.............................................................

Functia (administrator, reprezentant legal)

.............................................................

Semnătura si stampila

.............................................................

 

 

SC/PFA/ÎI/ÎF................................

CUI .........................

Sediul .............................

Localitatea ......................

Judetul ..........................

 

CENTRALIZATORUL

facturilor de apă pentru irigatii

 

Perioada .............................

 

Nr. crt.

Furnizorul

Nr. facturii fiscale

Data facturii fiscale

Cantitatea de apă (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

            Data ......................

 

Numele si prenumele

.............................................................

Functia (administrator, reprezentant legal)

.............................................................

Semnătura si stampila

.............................................................


 

ANEXA Nr. 4

la procedurile specifice

 

Sectorul vegetal

 

SC/PFA/ÎI/ÎF................................

CUI.........................

Sediul.............................

Localitatea......................

Judetul..........................

 

LISTA

suprafetelor si a structurii culturilor în anul..............

(Se vor completa numai pozitiile pentru care se solicită ajutorul de stat.)

 

Categoria

Consum (l/ha)

Subcategoria conform SAPS

Cod SAPS

UAT/ COD

Suprafata (ha)

Cantitatea de motorină (I)

Cereale

78,00

 

101

 

 

 

 

500

 

 

 

Orez

96,00

Orez

111

 

 

 

Leguminoase boabe      

78,00

PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU BOABE)

 

 

 

Mazăre pentru boabe

151

 

 

 

Fasole pentru boabe

152

 

 

 

Linte

153

 

 

 

Bob

154

 

 

 

Lupin

155

 

 

 

Alte leguminoase pentru boabe (năut)

156

 

 

 

Oleaginoase

78,00

PLANTE INDUSTRIALE SI MEDICINALE

 

 

 

Floarea-soarelui

201

 

 

 

Rapită

202

 

 

 

Soia

203

 

 

 

In pentru ulei

204

 

 

 

Alte oleaginoase

205

 

 

 

In pentru fibră

206

 

 

 

Cânepă pentru fibră

207

 

 

 

Tutun si hamei

140,00

Tutun

208

 

 

 

Hamei

750

 

 

 

Plante medicinale si aromatice

100,00

Alte plante medicinale si aromatice

213

 

 

 

Alte plante industriale

214

 

 

 

Arahide

215

 

 

 

Mac

216

 

 

 

Ricin

217

 

 

 

Susan

218

 

 

 

Sofrănel

219

 

 

 

Fenicul

209

 

 

 

Levăntică

210

 

 

 

Mentă

211

 

 

 

Anason

212

 

 

 

Cicoare

805

 

 

 


Categoria

Consum (l/ha)

Subcategoria conform SAPS

Cod SAPS

UAT/ COD

Suprafata (ha)

Cantitatea de motorină (I)

Cartof

150,00

PLANTE TUBERCULIFERE

 

 

 

Cartofi timpurii

251

 

 

 

Cartofi semitimpurii

252

 

 

 

Cartofi târzii

253

 

 

 

Alte culturi de cartofi

254

 

 

 

Sfeclă de zahăr

139,00

PLANTE RĂDĂCINOASE

 

 

 

Sfeclă de zahăr

301

 

 

 

Sfeclă furajeră

302

 

 

 

Legume cultivate în câmp

148,00

LEGUME PROASPETE; PEPENI

 

 

 

 

Legume proaspete (altele decât tomatele destinate procesării)

351

 

 

 

Tomate destinate procesării

353

 

 

 

Pepeni verzi si galbeni

150,00

Pepeni verzi si galbeni

352

 

 

 

Căpsun, alti arbusti fructiferi

65,00

CĂPSUN

803

 

 

 

ARBUSTI FRUCTIFERI

 

 

 

Zmeur

801

 

 

 

Coacăz

802

 

 

 

Alti arbusti fructiferi

804

 

 

 

Flori si plante ornamentale

100,00

FLORI SI PLANTE ORNAMENTALE

400

 

 

 

Păsuni naturale, fânete naturale, pajisti temporare

30,00

PAJISTI TEMPORARE

450

 

 

 

PAJISTE PERMANENTĂ

 

 

 

Păsuni naturale

601

 

 

 

Fânete naturale

602

 

 

 

Păsuni comunale utilizate în comun

603

 

 

 

Plante de nutret + însilozare

30,00

PLANTE DE NUTRET

451

 

 

 

Livezi

130,00

CULTURĂ PERMANENTĂ

 

 

 

Meri

651

 

 

 

Peri

652

 

 

 

Pruni

653

 

 

 

Caisi si zarzări

654

 

 

 

Piersici

655

 

 

 

Ciresi si visini

656

 

 

 

Gutui

657

 

 

 

Duzi

658

 

 

 

Alti pomi fructiferi

659

 

 

 

 

 

CASTANI, NUCI, ALUNI SI ALTE SPECII ÎNRUDITE

 

 

 

Castani

701

 

 

 

Nuci si aluni

702

 

 

 

Alte specii

703

 

 

 

Pepiniere pomicole, viticole, plantatii portaltoi, altele

40,00

PEPINIERE

 

 

 

Pepiniere viticole si plantatii portaltoi

901

 

 

 

Pepiniere pomicole

902

 

 

 

Pepiniere forestiere

903

 

 

 

Alte pepiniere

904

 

 

 

Teren în pregătire pentru livezi, vii, alte culturi permanente

150,00

ALTE CULTURI PERMANENTE

 

 

 

Teren în pregătire pentru livezi

950

 

 

 

Teren în pregătire pentru vii

951

 

 

 

Teren în pregătire pentru alte culturi permanente

952

 

 

 

Vita-de-vie

125,00

VIE

 

 

 

Vii pe rod cu struguri nobili pentru vin

961

 

 

 

Vii pe rod cu struguri de masă

962

 

 

 

Vii tinere neintrate pe rod

963

 

 

 

Vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin

964

 

 

 

TOTAL:

X

 

 

 

            Data ......................

 

Numele si prenumele

.............................................................

Functia (administrator, reprezentant legal)

.............................................................

Semnătura si stampila

...........................................................


ANEXA Nr. 5

la procedurile specifice

 

Sectorul zootehnic

SC/PFA/ÎI/ÎF................................

CUI.........................

Sediul.............................

Localitatea......................

Judetul..........................

 

CANTITĂTILE MAXIME

de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul zootehnic în anul..............

 

Specificare

Consum specific (U.M.)

Efectiv mediu anual (UVM)

Cantitatea de motorină (I)

Păsări

39 litri/UVM

 

 

Porcine

6 litri/UVM

 

 

Bovine

56 litri/UVM

 

 

Ovine, caprine

6,75 litri/UVM

 

 

Albine si viermi de mătase

18 litri/familie/cutie

 

 

 

            Ratele de conversie a animalelor în unităti vită mare (UVM)

 

Tauri, vaci si alte bovine de mai mult de 2 ani

1,0 UVM

Bovine între 6 luni si 2 ani

0,6 UVM

Bovine de mai putin de 6 luni

0,4 UVM

Ovine

0,15 UVM

Caprine

0,15 UVM

Scroafe reproducătoare > 50 kg

0,5 UVM

Alte porcine

0,3 UVM

Găini ouătoare

0,014 UVM

Alte păsări *)

0,003 UVM

*) Această rată de conversie poate fi mărită pe baza unor dovezi stiintifice care trebuie explicate si justificate temeinic în programele de dezvoltare rurală.

 

            Determinarea anuală a cantitătii de motorină

 

Specia

Rata de conversie

(UVM)

Efectiv mediu

anual de animale/păsări

Transformare conform ratei de conversie

(UVM)

Găini ouătoare

0,014

 

 

Alte păsări

0,003

 

 

Total păsări

X

X

 

Scroafe reproducătoare > 50 kg

0,5

 

 

Alte porcine

0,3