MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 351/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 351         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 mai 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

88. - Lege privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici si mijlocii din industria berii

 

519. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici si mijlocii din industria berii

 

89. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri

 

520. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri

 

93. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea si completarea Codului penal

 

524. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea si completarea Codului penal

 

97. - Lege pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

 

528. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

 

98 - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, precum si pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugata si al accizelor pentru unele cantităti de combustibili

 

529. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, precum si pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru unele cantităti de combustibili

 

99. - Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

530. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 406 din 13 aprilie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 

Decizia nr. 407 din 13 aprilie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 409 din 13 aprilie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            83/740. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea Normelor metodologice de agreare a expertilor evaluatori, membri titulari ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România, care desfăsoară activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii

 

            122. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind reorganizarea activitătilor de exploatare a autovehiculelor din dotarea unor structuri din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici si mijlocii din industria berii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se scutesc la plată obligatiile fiscale restante la data de 31 decembrie 2008 si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, reprezentând accize, impozit pe profit si TVA, datorate de întreprinderile mici si mijlocii din industria berii, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 3, cu exceptia obligatiilor cu retinere la sursă si a TVA datorate în vamă.

(2) Se scutesc la plată obligatiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi, penalităti si majorări de întârziere aferente obligatiilor fiscale scutite conform alin. (1), calculate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 2. - (1) Sumele care fac obiectul scutirii la plată, prevăzute la art. 1 alin. (1), sunt cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale competente.

(2) Sumele care fac obiectul scutirii la plată, prevăzute la art. 1 alin. (2), sunt cele cuprinse în certificatele de obligatii bugetare eliberate de organele fiscale competente pe baza rapoartelor de inspectie fiscală, în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării societătii în cauză.

Art. 3. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică întreprinderilor mici si mijlocii din industria berii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) au declarat până la data de 15 ianuarie 2009 că au capacitate de productie mai mică de 200 mii hl/an;

b) nu s-au aflat în procedură de faliment până la data intrării în vigoare a prezentei legi;

c) sunt întreprinderi mici si mijlocii, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) sunt întreprinderi mici si mijlocii care, potrivit legislatiei în vigoare, sunt considerate firme în dificultate;

e) au întocmit planurile de restructurare pentru restaurarea viabilitătii pe termen lung, potrivit prevederilor legale în vigoare;

f) se angajează la contributii financiare proprii minimale în cadrul planului de restructurare, de cel putin 40% din valoarea financiară totală a acestuia pentru întreprinderile mijlocii si, respectiv, de cel putin 25% pentru întreprinderile mici.

(2) Planurile de restructurare vor fi verificate si aprobate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în termen de 15 zile de la data depunerii acestora de către întreprinderile mici si mijlocii din industria berii care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1). Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale poate solicita ca planul de restructurare să fie vizat de o persoană fizică sau juridică autorizată în domeniul respectiv, care are în obiectul de activitate servicii de elaborare de studii de evaluare, fezabilitate si expertize tehnice pentru industria alimentară, în vederea certificării îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (1) lit. e) si f). Cheltuielile aferente acestei măsuri vor fi suportate de întreprinderile mici si mijlocii în cauză. Planul de restructurare poate să vizeze o perioadă de maximum 3 ani.

Art. 4. - (1) Facilitătile prevăzute la art. 1 îsi pierd valabilitatea în cazul în care, pe perioada aplicării planului de restructurare, beneficiarii procedează la:

a) mărirea capacitătii de productie peste capacitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a);

b) neimplementarea măsurilor din planul de restructurare la termenele stabilite;

c) neachitarea la termen a obligatiilor fiscale curente. În cazul în care debitorii nu achită la scadentă obligatiile fiscale curente, pot efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu obligatiile fiscale accesorii aferente. Până la data de 29 decembrie a fiecărui an fiscal, debitorii trebuie să aibă achitate toate obligatiile fiscale cu termen scadent în anul fiscal respectiv, împreună cu obligatiile fiscale accesorii aferente, după caz;

d) schimbarea actionariatului care detine controlul, sub orice formă, fără înstiintarea organului fiscal în a cărui rază teritorială îsi au domiciliul fiscal;

e) comiterea, de către administratorii întreprinderilor mici si mijlocii din industria berii, a oricărei infractiuni cu privire la regimul fiscal, asupra căreia instantele judecătoresti competente s-au pronuntat prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, indiferent de data pronuntării;

f) înstrăinarea, sub orice formă, de mijloace fixe, active, fără înstiintarea organului fiscal în a cărui rază teritorială îsi au domiciliul fiscal, cu exceptia vânzărilor de active cuprinse în planul de restructurare;

g) neîndeplinirea conditiilor prevăzute de lege pentru a intra în categoria întreprinderilor mici si mijlocii.

(2) În cazul nerespectării a cel putin uneia dintre conditiile prevăzute la alin. (1), sumele ce au făcut obiectul scutirii la plată rămân în sarcina debitorului, care trebuie să le achite, împreună cu obligatiile fiscale accesorii, în termen de 30 de zile de la data constatării acesteia, sau vor fi recuperate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Urmărirea respectării de către întreprinderile mici si mijlocii din industria berii a conditiilor în care s-au acordat facilitătile prevăzute la art. 1 revine Ministerului Finantelor Publice, prin directiile generale ale finantelor publice teritoriale, iar pierderea valabilitătii acestora se comunică si Consiliului Concurentei.

Art. 5. - Sumele reprezentând obligatii de plată scutite în temeiul art. 1 se vor evidentia în contabilitatea societătilor comerciale beneficiare, în conturi extrabilantiere, până la data de 1 ianuarie 2011.

Art. 6. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale va întocmi, anual, un raport asupra modului de operare a schemei de ajutor de stat instituite prin prezenta lege, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materia ajutorului de stat.

Art. 7. - Orice modificare a planului de restructurare a unei societăti nu poate fi făcută decât cu aprobarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 8. - (1) Furnizorul si initiatorul ajutorului de stat vor întocmi documentatia corespunzătoare pentru a notifica schema de ajutor de stat la Comisia Europeană înainte de punerea ei în aplicare conform prevederilor privind procedurile nationale în domeniu.

(2) Nominalizarea societătilor care beneficiază de scutirea prevăzută la art. 1 se face prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului finantelor publice, după autorizarea ajutorului de stat de către autoritatea competentă, potrivit legii.

(3) Ordinul comun prevăzut la alin. (2) se emite în maximum 30 de zile de la data autorizării ajutorului de stat de către autoritatea competentă, potrivit legii.


Art. 9. - (1) Schema de ajutor de stat nu va putea fi pusă în aplicare decât după notificarea la Comisia Europeană si obtinerea autorizării schemei de ajutor de stat conform reglementărilor în domeniu ale Uniunii Europene.

(2) Obligatia notificării schemei de ajutor de stat apartine Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 21 mai 2010.

Nr. 88.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici si mijlocii din industria berii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici si mijlocii din industria berii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 519.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93 din 30 iunie 2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 1 iulie 2009, cu următoarele modificări:

1. La articolul 2 punctul 1, litera e) a alineatului (1) al articolului 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificatie, neînsotite de documentele prevăzute de lege care să justifice provenienta licită a acestora, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mărfii si a mijlocului de transport marfă utilizat în acest scop, dacă acesta apartine contravenientului sau dacă nu există contract legal de cărăusie."

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Veniturile rezultate din valorificarea bunurilor confiscate si ca urmare a aplicării sanctiunilor potrivit art. 1 si 2 constituie venituri la bugetul de stat.

(2) Ministrul administratiei si internelor si ministrul finantelor publice vor emite ordine în aplicarea dispozitiilor art. 1, 2 si art. 3 alin. (1)."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 21 mai 2010.

Nr. 89.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 520.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea si completarea Codului penal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198 din 4 decembrie 2008 privind modificarea si completarea Codului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 8 decembrie 2008, cu următoarea completare:

- La articolul unic, înaintea punctului 1 se introduc două noi puncte, punctele 1 si 2, cu următorul cuprins, iar actualele puncte 1-3 se renumerotează:

„1. La articolul 219, alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează distrugerea ori degradarea din culpă a unei conducte petroliere sau de gaze, a unei retele electrice, a echipamentelor si instalatiilor de telecomunicatii sau pentru difuzarea programelor de radio si televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apă si a conductelor magistrale de alimentare cu apă, dacă a avut ca urmare aducerea în stare de neîntrebuintare a acestora.»

2. La articolul 239, alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Lovirea sau orice acte de violentă, săvârsite împotriva unui functionar public care îndeplineste o functie ce implică exercitiul autoritătii de stat, aflat în exercitiul functiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercitiul functiunii, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.»"

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 21 mai 2010.

Nr. 93.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea si completarea Codului penal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea si completarea Codului penal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 524.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - După alineatul (3) al articolului 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În cazul în care obiectul restituirii prevăzut la alin. (2) îl reprezintă colectii formate din mai multe bunuri culturale mobile aflate în procedură de clasare, acestea pot fi retrocedate proprietarilor, anual, pe părti din colectii, pe măsură ce acestea au fost clasate."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 21 mai 2010.

Nr. 97.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 528.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, precum si pentru stabilirea regimului taxei

pe valoarea adăugată si al accizelor pentru unele cantităti de combustibili

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 10 din 29 ianuarie 2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, precum si pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugata si al accizelor pentru unele cantităti de combustibili, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 21 mai 2010.

Nr. 98.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, precum si pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru unele cantităti de combustibili

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, precum si pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru unele cantităti de combustibili si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 529.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 24 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 3 zile de la data procurării, să se prezinte la organul de politie în a cărui rază de competentă se află domiciliul sau, după caz, resedinta acestuia, în vederea solicitării acordării permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este detinătorul."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 21 mai 2010.

Nr. 99.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 530.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 406

din 13 aprilie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, exceptie ridicată de Doru Georgean Tamas Georgescu si Dorina Tamas Georgescu în Dosarul nr. 21.324/3/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 21.324/3/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, exceptie ridicată de Doru Georgean Tamas Georgescu si Dorina Tamas Georgescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 20, art. 21 si art. 44 din Constitutie, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în măsura în care permit ca prin aplicarea lor să fie lipsite de dreptul lor de proprietate persoanele care au dobândit un imobil în conditiile legii, cu bună-credintă.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 480 din Codul civil, potrivit căruia „Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însă în limitele determinate de lege".

Dispozitiile constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 privind liberul acces la justitie si art. 44 privind dreptul de proprietate privată. Este invocată si încălcarea art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Examinând exceptia, Curtea constată că în această cauză nu sunt formulate veritabile critici de neconstitutionalitate, ci motivarea are în vedere aplicarea textelor de lege criticate la speta dedusă judecătii instantei, aspect care, în temeiul art. 2 alin. (2) si (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, excedează competentei instantei de contencios constitutional.

Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, „Sunt neconstitutionale prevederile actelor[...] care încalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei", iar în conformitate cu alin. (3) al aceluiasi articol, instanta de contencios constitutional „se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată [...]".

Curtea Constitutională a statuat că nu intră în atributiile sale cenzurarea aplicării legii de către instante, controlul judecătoresc realizându-se exclusiv în cadrul sistemului căilor de atac prevăzut de lege. În acest sens, potrivit art. 126 alin. (1) din Constitutie, „Justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege".

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, exceptie ridicată de Doru Georgean Tamas Georgescu si Dorina Tamas Georgescu în Dosarul nr. 21.324/3/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 aprilie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 407

din 13 aprilie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Bueno Panduri" - S.A în Dosarul nr. 1797.01/300/2008 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 30 martie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1797.01/300/2008, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Bueno Panduri" - S.A.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 21 si art. 24 din Constitutie, deoarece pot da nastere la interpretări diferite asupra sanctiunii perimării în cazul măsurii popririi.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă, conform căruia „Dispozitiile art. 387 si 389 nu se aplică în cazurile când legea încuviintează executarea fără somatie".

Dispozitiile constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 21 privind liberul acces la justitie si art. 24 privind dreptul la apărare.


Examinând exceptia, Curtea retine următoarele: Prevederile art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale invocate si în prezenta cauză. Astfel, Curtea, prin Decizia nr. 936 din 19 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 1 februarie 2007, a retinut că aceste prevederi de lege constituie o exceptie de la regula generală stabilită în materia executării silite de art. 387 din acelasi cod, potrivit căruia, „în afară de cazurile în care legea prevede altfel, executarea poate începe numai după ce se va comunica debitorului o somatie [...]".

Această exceptie a fost reglementată de legiuitor în temeiul competentei sale instituite prin art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, potrivit căruia „Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege", fără a aduce însă atingere prevederilor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

Curtea a constatat că ratiunea acestei exceptii o constituie instituirea unei proceduri suple si rapide în vederea recuperării creditului pentru anumite cazuri în care este posibilă tergiversarea executării obligatiilor ce le incumbă debitorilor.

În ceea ce priveste încălcarea accesului liber la justitie si a dreptului la apărare, Curtea a retinut că, împotriva executării silite, indiferent că aceasta urmează emiterii unei somatii sau se face fără somatie, debitorul are deschisă calea contestatiei la executare, fn temeiul art. 399 din Codul de procedură civilă. Cu acest prilej poate formula toate apărările pe care le consideră necesare.

Considerentele si solutia acestei decizii sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Bueno Panduri" - S.A. În Dosarul nr. 1797.01/300/2008 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 aprilie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 409

din 13 aprilie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucuresti în Dosarul nr. 7222,2/120/2007 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 23 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 7222,2/120/2007, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia


comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă,

exceptie ridicată de Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 11, art. 20, art. 21 si art. 24 din Constitutie, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece exclud posibilitatea recuzării tuturor judecătorilor unei instante.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă, conform cărora „Nu se pot recuza toti judecătorii unei instante sau ai unei sectii a acesteia".

Dispozitiile constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 11 privind dreptul international si dreptul intern, ale art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 24 privind dreptul la apărare. Este invocată si încălcarea art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia, Curtea retine următoarele:

Art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă a mai făcut, în numeroase rânduri, obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală ca si în prezenta cauză, solutia adoptată fiind de respingere a criticilor ca neîntemeiate.

Astfel, prin Decizia nr. 390 din 19 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2009, si Decizia nr. 741 din 12 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 4 iunie 2009, Curtea a retinut că institutia recuzării în procesele judiciare este justificată de imperativul asigurării unei judecăti impartiale, în care părtile să fie protejate de posibila părtinire a judecătorului, cauzată de legătura de rudenie sau de afinitate cu una dintre părti ori de interesul personal pe care îl are în solutionarea acelei cauze sau alte asemenea împrejurări, expres prevăzute de lege. S-a mai statuat că recuzarea nu poate fi decât individuală, si nu colectivă, si ea nu poate conduce la împiedicarea tuturor judecătorilor unei instante să judece procesele cu care au fost învestiti în conditiile legii.

Pe de altă parte, Curtea a mai retinut că textele de lege criticate reprezintă norme de procedură prin intermediul cărora legiuitorul instituie cadrul legal pentru exercitarea dreptului procedural de recuzare, în deplin acord cu dispozitiile art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.

Totodată, s-a mai retinut că textele de lege criticate realizează o veritabilă protectie a justitiabilului împotriva încercărilor nejustificate de tergiversare a solutionării cauzei, restrângând posibilitătile părtilor de a solicita suspendarea judecării cauzei doar la acele situatii care se justifică rational.

Considerentele si solutia acestor decizii sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucuresti în Dosarul nr. 7222,2/120/2007 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 aprilie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 83 din 6 aprilie 2010

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 740 din 13 mai 2010

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de agreare a expertilor evaluatori, membri titulari ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România, care desfăsoară activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 90.306 din data de 12 martie 2010 al Directiei generale politici agricole,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale si ministrul mediului si pădurilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de agreare a expertilor evaluatori, membri titulari ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România, care desfăsoară activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti din subordinea acestuia, precum si inspectoratele teritoriale de regim silvic si vânătoare din subordinea Ministerului Mediului si Pădurilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 441/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de agreare a persoanelor fizice si juridice experti evaluatori autorizati de către Asociatia Natională a Evaluatorilor din România, care desfăsoară activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 10 iulie 2009, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Adrian Rădulescu,

secretar de stat

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Dan Cârlan,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

NORMELE METODOLOGICE

de agreare a expertilor evaluatori, membri titulari ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România, care desfăsoară activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - În sensul prezentelor norme metodologice, prin expert evaluator se întelege membru titular al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România, denumită în continuare ANEVAR, care desfăsoară activităti de evaluare a proprietătilor imobiliare (EPI), potrivit prevederilor Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Prezentele norme metodologice au drept scop stabilirea de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, si Ministerul Mediului si Pădurilor, denumit în continuare MMP, a conditiilor si a procedurii de agreare a expertilor evaluatori.

(2) Agrearea expertilor evaluatori, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, conferă dreptul de a presta servicii în domeniul evaluării terenurilor forestiere si agricole, utilizând recomandările Standardelor Internationale de Evaluare, denumite în continuare SIE, adoptate de ANEVAR, aflate în vigoare la data evaluării, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Procedura de agreare a expertilor evaluatori se aplică de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti din subordinea MADR, denumite în continuare DADR, si de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare din subordinea MMP, denumite în continuare ITRSV.

Art. 4. - (1) Agrearea expertilor evaluatori se concretizează prin emiterea unui certificat de agreare cu valabilitate nelimitată, cu obligatia pentru titular să îndeplinească prevederile art. 12 alin. (1).

(2) Certificatul de agreare se emite de către conducătorii DADR si ai ITRSV, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Certificatul de agreare emis în conditiile alin. (2) se înscrie în registrul de evidentă al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 5. - Titularii certificatelor de agreare au următoarele drepturi si obligatii:

a) dreptul de a fi înscrisi în Lista expertilor evaluatori agreati de MADR si MMP;

b) dreptul de a fi informati asupra oricăror modificări ale conditiilor sau procedurii de agreare;

c) obligatia de a desfăsura activitătile pentru care au fost agreati, cu respectarea recomandărilor SIE;

d) obligatia de a depune documentele prevăzute de prezentele norme metodologice, cu respectarea termenelor legale.

 

CAPITOLUL II

Conditiile si procedura de agreare

 

Art. 6. - În vederea obtinerii agreării expertilor evaluatori, persoanele interesate trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor conditii de agreare:

a) să fie membri titulari ai ANEVAR care desfăsoară activităti de evaluare a proprietătilor imobiliare;

b) să aibă experientă de minimum 2 ani în practica evaluării terenurilor forestiere si agricole.

Art. 7. - (1) Persoanele care îndeplinesc conditiile de agreare prevăzute la art. 6 vor întocmi dosarul de prezentare, care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere de agreare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae al expertului evaluator, din care să reiasă pregătirea profesională si experienta dobândită în evaluarea terenurilor forestiere si agricole;

c) documentul care atestă calitatea de membru titular al ANEVAR, expert evaluator de proprietăti imobiliare (EPI);

d) portofoliul lucrărilor privind evaluarea terenurilor forestiere si agricole;

e) declaratie pe propria răspundere, din care să reiasă că, în vederea realizării rapoartelor de evaluare, se vor folosi exclusiv abordările, metodele si tehnicile recomandate de SIE.

(2) Dosarul de prezentare se depune si se înregistrează la DADR în raza cărora domiciliază persoanele interesate în obtinerea agreării.

Art. 8. - Procedura de agreare se desfăsoară în următoarele etape:

1. analizarea dosarelor de prezentare la sediul DADR:

a) cererea de agreare se înregistrează în registrul de evidentă a certificatelor de agreare;

b) la primirea dosarului de prezentare, persoana/comisia desemnată prin dispozitia conducătorului DADR verifică îndeplinirea conditiilor de agreare prevăzute la art. 6 si existenta documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-e);

c) dacă dosarul de prezentare îndeplineste conditiile de agreare prevăzute de prezentele norme metodologice, persoana/ comisia întocmeste certificatul de agreare în 3 exemplare originale si îl supune aprobării conducerii, în termen de 3 zile de la înregistrarea dosarului de prezentare;

d) după aprobarea si semnarea certificatului de agreare, o copie a dosarului de prezentare împreună cu cele 3 exemplare originale ale certificatului de agreare se transmit la ITRSV în al cărui teritoriu de competentă domiciliază persoana interesată în obtinerea agreării;

2. analizarea dosarelor de prezentare la sediul ITRSV:

a) cererea de agreare se înregistrează în registrul de evidentă a certificatelor de agreare;

b) la primirea dosarului de prezentare, persoana/comisia desemnată prin dispozitia conducătorului ITRSV verifică îndeplinirea conditiilor de agreare prevăzute la art. 6 si existenta documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-e);

c) dacă dosarul de prezentare îndeplineste conditiile de agreare prevăzute de prezentele norme metodologice, persoana/comisia supune aprobării si semnării cele 3 exemplare originale ale certificatului de agreare si procedează după cum urmează:

(i) exemplarul nr. 1 al certificatului de agreare, împreună cu copia dosarului de prezentare, rămâne si se arhivează de ITRSV;

(ii) exemplarul nr. 2 al certificatului de agreare se transmite în termen de 3 zile de la data semnării acestuia către DADR si se anexează la dosarul de prezentare;

(iii) exemplarul nr. 3 al certificatului de agreare se comunică în termen de 3 zile de la data semnării acestuia persoanei interesate în obtinerea agreării.

Art. 9. - După încheierea procedurii de agreare, DADR comunică directiei coordonatoare din cadrul MADR informatiile privitoare la numele si prenumele expertilor evaluatori agreati, coordonatele de contact ale acestora, precum si numărul si data certificatului de agreare.

Art. 10. - În termen de 5 zile de la primirea informatiilor referitoare la expertii evaluatori agreati, directia coordonatoare din cadrul MADR îndeplineste formalitătile de întocmire si publicare pe site-ul MADR a Listei expertilor evaluatori agreati de MADR si MMP si o transmite către ANEVAR, în scopul centralizării acesteia.

Art. 11. - (1) ANEVAR transmite către MADR datele de identificare ale persoanei înscrise în Lista expertilor evaluatori agreati de MADR si MMP căreia i-a fost aplicată una dintre sanctiunile disciplinare referitoare la suspendarea calitătii de membru sau excluderea din asociatie în conformitate cu prevederile Statutului ANEVAR, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a sanctiunii, în vederea suspendării certificatului de agreare.

(2) Dacă împotriva sanctiunii definitive aplicate de ANEVAR persoana sanctionată formulează plângere la instanta judecătorească competentă, suspendarea certificatului de agreare operează până la rămânerea definitivă si irevocabilă a hotărârii judecătoresti prin care s-a dispus anularea sanctiunii aplicate de ANEVAR.

Art. 12. - (1) Pentru mentinerea valabilitătii certificatului de agreare, titularul este obligat ca, până cel târziu în data de 31 a lunii ianuarie a fiecărui an, să depună la DADR în raza căreia domiciliază copia legitimatiei anuale de membru titular.

(2) Nerespectarea obligatiei prevăzute la alin. (1) atrage anularea certificatului de agreare, iar DADR comunică directiei coordonatoare din cadrul MADR datele de identificare a persoanei al cărei certificat de agreare a fost anulat, în vederea excluderii acesteia din Lista expertilor evaluatori agreati de MADR si MMP.

(3) În luna martie a fiecărui an se actualizează Lista expertilor evaluatori agreati de MADR si MMP si se transmite către ANEVAR.


 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 13. - (1) Documentele prevăzute la art. 7 pot fi transmise electronic sub formă de copii scanate, cu obligatia ca DADR să înregistreze cererea de agreare si să comunice solicitantului numărul de înregistrare.

(2) Certificatul de agreare poate fi comunicat electronic sub formă de copie scanată, la cererea solicitantului.

(3) Adresele electronice se regăsesc pe site-ul MADR: http://www.madr.ro/pages/teritoriu. php?self= 17.

Art. 14. - Conducătorii DADR si cei ai ITRSV desemnează persoana/comisia care se ocupă de analizarea si solutionarea dosarelor de prezentare depuse de către persoanele interesate în obtinerea agreării.

Art. 15. - Directia generală politici agricole este directia coordonatoare din cadrul MADR care se ocupă de îndeplinirea formalitătilor de întocmire, actualizare si publicarea pe site-ul MADR a Listei expertilor evaluatori agreati de MADR si MMR

Art. 16. - MMP preia informatiile privitoare la expertii evaluatori agreati din Lista expertilor evaluatori agreati de MADR si MMP, postată pe site-ul MADR.

Art. 17. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CERTIFICAT DE AGREARE

 

- Model -

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

a Judetului............................................./Municipiului Bucuresti

(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail)

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare

.................................................................................

(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail)

 

CERTIFICAT DE AGREARE

Nr.....................din........................

 

Conducătorii Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului ................./Municipiului Bucuresti si Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare ...................................., având în vedere Cererea nr. .........../.............., în temeiul prevederilor:

- art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 4 alin. (2) din Normele metodologice de agreare a expertilor evaluatori, membri titulari ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România, care desfăsoară activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si pădurilor nr. 83/740/2010, eliberează dnei/dlui ............................................................. (numele si prenumele expertului evaluator) următorul:

 

CERTIFICAT DE AGREARE

pentru desfăsurarea activitătii de evaluare a terenurilor agricole si forestiere supuse exproprierii, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 198/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Ministerul Mediului si Pădurilor nu îsi asumă răspunderea cu privire la rezultatul evaluării propuse de titularul prezentului certificat, aceasta apartinând în exclusivitate semnatarului raportului de evaluare, întocmit conform Standardelor Internationale de Evaluare, Codului deontologic si declaratiilor de conformitate solicitate în activitatea de evaluator, si nici cu privire la veridicitatea documentelor emise în nume propriu sau de către entitătile locale.

Prezentul certificat are valabilitate nelimitată, iar titularul său este obligat să îndeplinească obligatiile prevăzute la art. 6 si art. 12 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si pădurilor nr. 83/740/2010.

 

Director coordonator,

DADR a Judetului ............................ /Municipiului Bucuresti

Numele si prenumele ...........................................................

Semnătura ..........................................................................

Stampila .............................................................................

Director coordonator,

ITRSV ................................................................................

Numele si prenumele ............................................................

Semnătura ...........................................................................

Stampila ..............................................................................

 

ANEXA Nr. 2

 la normele metodologice

 

REGISTRUL DE EVIDENTĂ

a certificatelor de agreare

 

- Model -

 

Nr. crt.

Data înregistrării cererii de agreare

Numele si prenumele expertului evaluator

Coordonatele de contact*

Numărul certificatului de agreare/din data de

Data suspendării/anulării certificatului de agreare**

Observatii

1

2

3

4

5

6

7


* Adresa postală, adresa electronică, numerele de telefon/fax.

** În situatia nerespectării prevederilor art. 11 si 12 din Normele metodologice de agreare a expertilor evaluatori, membri titulari ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România, care desfăsoară activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si pădurilor nr. 83/740/2010.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

CERERE DE AGREARE

 

- Model -

 

Către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

- Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală ............

Domnului director coordonator ...................

Către Ministerul Mediului si Pădurilor

- Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Domnului director coordonator.........................

 

Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................., domiciliat(ă)în localitatea ............................., str. ............................ nr. ..........., telefon/fax .............................., e-mail ............................................judetul/sectorul ........................, tara .........................., având cetătenia .................................., posesor/posesoare al/a legitimatiei de membru titular al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România nr. ........... din data de ..................................., vă rog să-mi aprobati agrearea si eliberarea certificatului de agreare,

în vederea desfăsurării activitătii de evaluare a terenurilor agricole si forestiere supuse exproprierii, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare.

 

Data .......................................

…………………………….

(numele, prenumele, semnătura)

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind reorganizarea activitătilor de exploatare a autovehiculelor din dotarea unor structuri din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) În scopul optimizam utilizam mijloacelor de transport, prin eliminarea curselor neeconomicoase, reducerea rulajelor si a consumurilor de carburanti, utilizarea la capacitate maximă a timpului de lucru si reducerea orelor suplimentare efectuate de conducătorii auto, pentru misiunile de transport ale aparatului propriu al unor structuri detinătoare de parc auto din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, se reorganizează activitatea de exploatare a autovehiculelor alocate, prin înfiintarea unui dispecerat auto, cu atributii în gestionarea si coordonarea misiunilor de transport, pentru directiile, serviciile, birourile si compartimentele subordonate.

(2) Dispeceratul prevăzut la alin. (1) se constituie la nivelul unitătilor specializate cu atributii de asigurare logistică (Serviciul administrativ, bază de logistică sau similar) care deservesc:

a) Inspectoratul General al Politiei Române;

b) Inspectoratul General al Politiei de Frontieră;

c) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;

d) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), activitatea de exploatare a autovehiculelor alocate executării misiunilor sefilor/comandantilor si adjunctilor acestora, respectiv care deservesc componentele operative si de control ale structurilor prevăzute la alin. (2), se realizează prin mentinerea sistemului de exploatare prevăzut în Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 599/2008.

Art. 2. - (1) Dispeceratul va functiona începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Prin dispozitie a sefului/comandantului structurii mentionate la art. 1 alin. (2), se stabilesc următoarele:

- programul zilnic de functionare a dispeceratului;

- autoturismele care se retrag din utilizare si cele puse la dispozitia dispeceratului;

- dacă este cazul, măsurile necesare privind redistribuirea personalului cu atributii de conducător auto;

- alte precizări considerate necesare pentru optimizarea utilizării mijloacelor de transport.

Art. 3. - (1) Până la data functionării dispeceratului, prin grija unitătilor de asigurare logistică prevăzute la art. 1 alin. (2) se vor elabora procedurile de lucru privind utilizarea autovehiculelor în sistem dispecerat, care vor fi transmise spre luare la cunostintă personalului structurilor asigurate din punctul de vedere al transportului.

(2) Fără a se limita la următoarele prevederi, procedurile de lucru stabilesc aspecte referitoare la:

a) măsurile adoptate pentru utilizarea eficientă a autovehiculelor;

b) modalitatea de solicitare a transportului de către compartimentele beneficiare;

c) asigurarea conducătorilor auto pentru transporturile efectuate la nivel local, precum si posibilitatea conducerii autovehiculelor de către personalul cu drept de conducere, în conditiile reglementărilor în vigoare, pentru diminuarea costurilor curselor de lungă durată, efectuate în teritoriu;

d) persoanele de contact la nivelul dispeceratului si al compartimentelor beneficiare;

e) sediile si locurile de parcare/garare a autovehiculelor care asigură transportul în sistem dispecerat si regulile privind asigurarea securitătii si integritătii acestora pe timpul parcării;

f) obligatiile persoanei care utilizează autovehiculul - beneficiarul cursei - privind prezentarea la ora stabilită, respectarea itinerarului aprobat, completarea si semnarea foii de parcurs;

g) obligatiile dispecerului privind preluarea solicitărilor de transport în registrul special constituit, consemnarea datelor de contact ale beneficiarului, verificarea modului de completare a foilor de parcurs, replanificarea curselor care nu pot fi efectuate din motive obiective etc;

h) obligatiile conducătorului auto privind informarea dispeceratului asupra plecării/sosirii în/din cursă prin mijloacele de comunicatii specifice, respectarea traseului aprobat, completarea foii de parcurs corespunzător rulajelor efectuate si prezentarea acesteia spre confirmare prin semnătura beneficiarului, parcarea autovehiculului în sigurantă si numai în locuri autorizate sau special amenajate etc;

i) alte dispozitii relevante prevăzute de Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 599/2008.

Art. 4. - În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, structurile mentionate la art. 1 alin. (2) vor transmite la Directia logistică analiza modului de desfăsurare a acestui sistem, concluziile si propunerile pentru îmbunătătirea acestuia. Măsurile de urmat se stabilesc prin dispozitie a directorului Directiei logistică.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 26 mai 2010.

Nr. 122.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.