MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 342/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 342         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 mai 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

86. - Lege pentru înfiintarea comunei Racsa, judetul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Orasu Nou

 

510. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Racsa, judetul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Orasu Nou

 

515. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            472. - Hotărâre privind stabilirea duratei mandatului, a criteriilor si a conditiilor de numire si de revocare din functie, precum si a situatiilor de incompatibilitate pentru directorul general al structurii executive a organismului national de acreditare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            718. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic

 

            Rectificări la :

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.453/C/2008;
 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 648/C/2009;

  - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.236/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.237/C/2009;
 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009;
 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.635/C/2009;
 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009;
 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.783/C/2009;
 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.995/C/2009;
 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.429/C/2009;
 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.456/C/2009;
 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.530/C/2009;
 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.781/C/2009;

  - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.062/C/2009;

             - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.063/C/2009


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Racsa, judetul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Orasu Nou

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Racsa, judetul Satu Mare, având în componentă satele Racsa si Racsa-Vii, prin reorganizarea comunei Orasu Nou.

(2) Resedinta comunei Racsa se stabileste în satul Racsa.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Orasu Nou are în componentă satele Orasu Nou, Orasu Nou-Vii, Prilog, Prilog-Vii si Remetea Oasului.

(2) Resedinta comunei Orasu Nou rămâne în satul Orasu Nou.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Racsa, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritătile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Racsa.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Satu Mare si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Satu Mare si Consiliul Local al Comunei Orasu Nou, repartizează veniturile si cheltuielile bugetului pe anul 2010, precum si patrimoniul actual al comunei Orasu Nou între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Racsa se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2010, pe ansamblul judetului Satu Mare.

(3) Bugetul comunei Racsa pe anul 2010 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Satu Mare.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Orasu Nou si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Racsa.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei legi în bugetul de stat pe anul 2010 si în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 6. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Orasu Nou vor functiona în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. - Alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale în comuna nou-înfiintată potrivit prevederilor art. 1 se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 8. - Planul cadastral supus consultării populatiei prin referendum este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 9. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 13 mai 2010.

Nr. 86.

 


ANEXĂ*)

 

HARTA


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Racsa, judetul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Orasu Nou

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Racsa, judetul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Orasu Nou si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 510.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 302/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Plopeanu Florin Claudiu, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 515.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea duratei mandatului, a criteriilor si a conditiilor de numire si de revocare din functie, precum si a situatiilor de incompatibilitate pentru directorul general al structurii executive a organismului national de acreditare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitătii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitătii, durata mandatului, criteriile si conditiile de numire si de revocare din functie, precum si situatiile de incompatibilitate pentru directorul general al structurii executive a organismului national de acreditare, denumit în continuare asociatia.


Art. 2. - In aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 23/2009, ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite ordin de numire si, atunci când este cazul, de revocare din functie a directorului general al structurii executive a asociatiei, denumit în continuare director general.

Art. 3. - (1) Directorul general este numit în baza propunerilor înaintate de către Consiliul director al asociatiei ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

(2) Propunerile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie însotite de documente care să ateste îndeplinirea criteriilor si cerintelor de numire de către fiecare dintre persoanele nominalizate.

(3) În situatia în care informatiile din documentele prevăzute la alin. (2) nu sunt suficiente ori concludente pentru luarea deciziei de numire, ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri poate solicita prezentarea de informatii si/sau documente suplimentare ori transmiterea de noi propuneri.

(4) Directorul general este numit pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii.

Art. 4. - (1) Functia de director general poate fi exercitată de orice persoană fizică de cetătenie română care îndeplineste cumulativ următoarele cerinte minime:

a) are studii superioare tehnice sau economice, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;

b) cunoaste cel putin o limbă străină de circulatie internatională;

c) detine experientă de minimum 3 ani în domeniul evaluării conformitătii sau al acreditării;

d) dovedeste competentă managerială;

e) are referinte profesionale favorabile de la ultimul loc de muncă;

f) dovedeste abilităti de comunicare si reprezentare.

(2) În scopul dovedirii competentei prevăzute la alin. (1) lit. d), persoanele propuse pentru functia de director general prezintă proiecte de management ce se elaborează pentru o perioadă de 5 ani si care contin:

a) aprecieri privind problemele si oportunitătile identificate în activitatea de acreditare desfăsurată de structura executivă a asociatiei;

b) propuneri de obiective si directii de actiune pentru dezvoltarea si îmbunătătirea activitătii de acreditare si a actului managerial.

Art. 5. - Este incompatibilă cu functia de director general persoana care se află în una dintre următoarele situatii:

a) detine direct sau indirect părti sociale ori actiuni sau are calitatea de colaborator, manager ori administrator la organisme de evaluare a conformitătii, la entităti în structura cărora functionează astfel de organisme sau la entităti ce oferă consultantă în domeniul acreditării;

b) rudele ori afinii săi, până la gradul al II-lea inclusiv, sunt actionari, asociati semnificativi sau colaboratori ai organismelor acreditate, la entităti în structura cărora functionează astfel de organisme ori la entităti ce oferă consultantă în domeniul acreditării;

c) are mentiuni în cazierul judiciar cu privire la fapte săvârsite în exercitiul functiei;

d) a fost revocată sau retrogradată dintr-o functie de conducere detinută anterior din motive imputabile ei;

e) a fost dispusă trimiterea sa în judecată pentru o faptă penală.

Art. 6. - (1) Directorul general este revocat din functie în următoarele situatii:

a) nu execută sau execută defectuos si în mod repetat sarcinile ori obligatiile ce îi revin în relatia cu institutiile si organismele europene ce activează în domeniul acreditării, cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si celelalte autorităti cu functie de reglementare, cu solicitantii ori beneficiarii acreditării, precum si în relatia cu membrii asociatiei;

b) devine incompatibil cu ocuparea functiei de director general prin survenirea uneia dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la art. 5 lit. a), b) si d);

c) la propunerea justificată a Consiliului director al asociatiei.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b), decizia de revocare din functie a directorului general se ia prin consultare cu Consiliul director al asociatiei.

Art. 7. - Exercitarea functiei de director general încetează prin:

a) revocare din functie, în situatiile prevăzute la art. 6;

b) expirare a mandatului prevăzut la art. 3 alin. (4);

c) imposibilitate de a-si îndeplini atributiile mai mult de 120 de zile consecutive, într-un interval de 140 de zile, din cauze imputabile lui;

d) condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

e) demisie;

f) deces.

Art. 8. - Directorul general poate contesta în instanta de contencios administrativ decizia ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri de revocare din functie, în conditiile legii.

Art. 9. - Propunerile Consiliului director al asociatiei, prevăzute la art. 3 alin. (1), formulate si prezentate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se transmit în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri ori în termen de 30 de zile de la data încetării exercitării functiei de director general, potrivit prevederilor art. 7, după caz.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Tudor Serban,

secretar de stat

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 472.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România,

în temeiul art. 74 lit. d) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare, si al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Răspunderea pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin revine Directiei politici si strategii în silvicultură din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor.

Art. 3. - Dosarele depuse în vederea atestării anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se analizează pe baza metodologiei în vigoare la data înregistrării cererii.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 88/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 20 februarie 2006, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lászlö Borbély

 

Bucuresti, 7 mai 2010.

Nr. 718.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. -Atestarea persoanelor fizice si juridice are drept scop asigurarea premiselor pentru realizarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare în vederea îndeplinirii cerintelor tehnice si calitative minimale prevăzute în normativele în vigoare.

Art. 2. - În întelesul prezentelor norme metodologice, lucrările de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic sunt lucrări complexe care se execută pe terenuri cu orice destinatie, în vederea asigurării protectiei acestora si a oricăror categorii de obiective fată de inundatii, alunecări de teren si eroziuni, pentru asigurarea protectiei lacurilor de acumulare împotriva colmatării, pentru asigurarea unui nivel corespunzător de umiditate a solului care să permită sau să stimuleze instalarea si dezvoltarea culturilor silvice, pentru realizarea ameliorării solurilor acide, sărăturate si nisipoase, precum si pentru asigurarea protectiei împotriva poluării. Acestea se realizează prin desecări, constructii hidrotehnice, măsuri pedoameliorative, împăduriri, crearea perdelelor forestiere de protectie si altele asemenea.

Art. 3. - Prin atestare se confirmă capacitatea tehnico-profesională a persoanelor fizice si juridice de a proiecta si de a executa lucrările de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic, care corespund normelor de calitate în vigoare.

Art. 4. - Atestarea capacitătii tehnico-profesionale se realizează prin verificarea performantelor profesionale si a posibilitătilor tehnice de executie ale persoanelor fizice si juridice care solicită atestarea, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.

 

CAPITOLUL II

Domenii si conditii de atestare

 

Art. 5. - Domeniile de atestare a persoanelor fizice si juridice pentru activitătile de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic sunt următoarele:

a) proiectare - efectuarea studiilor de teren si elaborarea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrările de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic;

b) executie - efectuarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic.

Art. 6. - Atestarea persoanelor fizice si juridice se face pentru domeniile de activitate prevăzute la art. 5 si se poate solicita pentru unul sau ambele domenii, cu respectarea conditiilor prevăzute în prezentele norme metodologice.

Art. 7. - Grupele de lucrări de îmbunătătiri funciare aferente domeniilor de activitate prevăzute la art. 5, pentru care Ministerul Mediului si Pădurilor acordă atestare, sunt următoarele:

a) amenajări de desecare si drenaj, care au drept scop prevenirea si înlăturarea excesului de umiditate de la suprafata terenului si din sol, în vederea asigurării conditiilor favorabile de utilizare a terenurilor cu destinatie forestieră sau destinate culturii speciilor forestiere. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport si de evacuare în emisar a apei în exces;


b) lucrări de combatere a eroziunii solului si de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanti, stingerea formatiunilor torentiale si stabilizarea nisipurilor miscătoare;

c) amenajări pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide si pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, pe haldele de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând si lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole si santuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente si îngrăsăminte, în scopul valorificării pentru silvicultură sau pentru cultura speciilor forestiere;

d) perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului;

e) alte lucrări realizate prin solutii tehnice si tehnologii noi, rezultate din activitatea de cercetare silvică.

Art. 8. - (1) Persoanele fizice care solicită atestarea pentru domeniul prevăzut la art. 5 lit. a) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să aibă studii superioare de lungă durată în una dintre specializările: silvicultură si exploatări forestiere, constructii hidrotehnice sau îmbunătătiri funciare;

b) să aibă o experientă de minimum 5 ani în proiectarea lucrărilor care fac obiectul atestării, în domeniul silvic;

c) să nu fi fost condamnate penal pentru săvârsirea cu intentie a unei infractiuni în legătură cu domeniul pentru care solicită atestarea.

(2) Persoanele fizice care solicită atestarea pentru domeniul prevăzut la art. 5 lit. b) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să aibă studii medii sau superioare în una dintre specializările: silvicultură si exploatări forestiere, constructii hidrotehnice sau îmbunătătiri funciare;

b) să aibă o experientă de minimum 5 ani în executarea lucrărilor care fac obiectul atestării, în domeniul silvic;

c) să nu fi fost condamnate penal pentru săvârsirea cu intentie a unei infractiuni în legătură cu domeniul pentru care solicită atestarea.

(3) Persoanele fizice care au studii medii sau superioare în specializarea silvicultură si exploatări forestiere pot obtine atestarea pentru toate grupele de lucrări prevăzute la art. 7, iar cele cu studii medii sau superioare în specializările constructii hidrotehnice sau îmbunătătiri funciare pot obtine atestarea numai pentru grupele de lucrări prevăzute la art. 7 lit. a) si b).

(4) Persoanele fizice străine care nu exercită activitatea de îmbunătătiri funciare în domeniul forestier cu titlu permanent în unul dintre statele membre si care solicită atestarea pentru această activitate în România trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la alin. (1), (2) si (3).

(5) Documentele necesare atestării persoanelor fizice prevăzute la alin. (4) se depun în limba română, traduse de un traducător autorizat.

Art. 9. - Persoanele fizice care au titlul stiintific de doctor si/sau sunt de profesie inginer proiectant gradul I, cercetător stiintific gradul I sunt atestate la cerere, fără examinarea prevăzută la art. 16, pentru domeniile si grupele de lucrări corespunzătoare subiectului tezei de doctorat si/sau corespunzătoare domeniului în care îsi desfăsoară activitatea.

Art. 10. - (1) În vederea atestării, persoanele juridice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie constituite si să functioneze în conditiile legii;

b) să aibă înscris în statut obiectul de activitate corespunzător cu domeniile si grupele de lucrări în care solicită atestarea, conform art. 5, respectiv art. 7;

c) să aibă cel putin 2 angajati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, ambii atestati conform prezentelor norme metodologice, pentru domeniul si grupele de lucrări pentru care persoana juridică solicită atestarea;

d) pentru domeniul de atestare prevăzut la art. 5 lit. b), una dintre cele două persoane încadrate cu contract individual de muncă prevăzute la litera c) trebuie să aibă studii superioare de lungă durată în una dintre specializările: silvicultură si exploatări forestiere, constructii hidrotehnice sau îmbunătătiri funciare, după caz;

e) să detină mijloacele tehnice minime necesare pentru realizarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic pentru care solicită atestarea, după cum urmează:

1. pentru domeniul de atestare prevăzut la art. 5 lit. a), după caz: un calculator cu imprimantă si un teodolit/o statie totală/GPS;

2. pentru domeniul de atestare prevăzut la art. 5 lit. b), după caz: un tractor/un plug/un buldozer/un excavator/un compactor/un încărcător/o macara.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c), persoana juridică al cărei administrator/asociat este atestat ca persoană fizică pentru domeniul si grupele de lucrări pentru care aceasta solicită atestarea trebuie să aibă un singur angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, atestat conform prezentelor norme metodologice, pentru domeniul si grupele de lucrări pentru care persoana juridică respectivă solicită atestarea.

(3) Persoanele juridice străine care nu exercită activitatea de îmbunătătiri funciare în domeniul forestier cu titlu permanent în unul dintre statele membre si care solicită atestarea pentru această activitate în România trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la alin. (1) si (2).

(4) Documentele necesare atestării pentru persoanele juridice prevăzute la alin. (3) se depun în limba română, traduse de un traducător autorizat.

 

CAPITOLUL III

Documentele si procedura de atestare

 

Art. 11. - Atestarea persoanelor fizice si juridice este organizată si coordonată de directia competentă potrivit atributiilor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 12. - Atestarea persoanelor fizice si juridice se face de către Comisia de atestare formată din specialisti, numită prin ordin al ministrului mediului si pădurilor.

Art. 13. - Documentele necesare atestării persoanelor fizice sunt următoarele:

a) cerere-tip pentru atestare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) curriculum vitae;

c) lista de lucrări elaborate sau la care au fost coautoare, în domeniul proiectării si/sau executării lucrărilor de îmbunătătiri funciare, din care să rezulte experienta corespunzătoare domeniului si grupelor de lucrări pentru care solicită atestarea;

d) diploma de studii si, după caz, titlul stiintific, în copie;

e) extras de pe carnetul de muncă, în copie certificată de către angajator/detinător, sau un alt document din care să rezulte îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. b);

f) certificatul de cazier judiciar din care să rezulte că nu au fost condamnate în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instante judecătoresti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesională;

g) documentul care dovedeste achitarea tarifului stabilit pentru atestare, potrivit prevederilor art. 21. alin. (1) si (2).


Art. 14. - Documentele necesare în vederea atestării persoanelor juridice sunt următoarele:

a) cerere-tip pentru atestare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

b) memoriu de activitate care să contină: date cu privire la capitalul social si la valoarea patrimoniului, lista principalelor lucrări realizate în domeniu, experienta în proiectarea/executia lucrărilor, personalul tehnic si economic angajat si experienta acestuia;

c) declaratie pe propria răspundere a administratorului, din care să rezulte că persoana juridică nu se află în niciuna dintre situatiile prevăzute la art. 181 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

d) lista utilajelor si echipamentelor aflate în stare de functionare detinute, necesare pentru desfăsurarea activitătilor din domeniul si grupele pentru care se solicită atestarea, însotită de copii de pe documentele prin care se face dovada detinerii;

e) copii de pe documentele care dovedesc înfiintarea persoanei juridice, potrivit legii;

f) copie de pe contractul individual de muncă pe durată nedeterminată pentru angajatul atestat, conform prevederilor art. 10 alin (1) lit. c);

g) copia atestatului persoanei fizice care îndeplineste conditia de angajat/administrator/asociat la persoana juridică, conform prevederilor art. 10;

h) documentul care dovedeste achitarea tarifului stabilit pentru atestare, potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) si (2).

Art. 15. - (1) Dosarele de atestare se depun la sediul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură sau al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

(2) În cazul documentatiilor incomplete, Comisia de atestare informează solicitantii cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare.

(3) Dosarele prevăzute la alin. (1) sunt analizate periodic de către Comisia de atestare, în sedinte de lucru programate de presedintele acesteia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

(4) În urma analizării dosarelor, Comisia de atestare comunică solicitantilor, după caz, data la care este programată examinarea solicitantilor persoane fizice si juridice ale căror dosare au fost admise ca urmare a îndeplinirii conditiilor prevăzute în prezentele norme metodologice, respectiv motivul respingerii documentatiei depuse. Comunicarea datei pentru sesiunea de examinare se face cu cel putin două zile lucrătoare înainte de data sesiunii de examinare.

(5) Rezultatele analizării dosarelor se consemnează într-un registru de procese-verbale.

Art. 16. - Examinarea persoanelor fizice ale căror dosare au fost admise constă în prezentarea de către acestea în fata Comisiei de atestare cel putin a unei lucrări realizate, aleasă de candidati din lista inclusă în dosarul de atestare. Candidatii răspund întrebărilor puse de membrii Comisiei de atestare pentru verificarea experientei profesionale în legătură cu domeniul si grupele de lucrări solicitate.

Art. 17. - Examinarea activitătii persoanei juridice al cărei dosar a fost admis se face de către Comisia de atestare, în prezenta reprezentantului legal al persoanei juridice, care, la cerere, furnizează date suplimentare.

Art. 18. - Rezultatul examenului de atestare - admis/respins - atât pentru persoanele fizice, cât si pentru cele juridice se consemnează în procesul-verbal de sedintă, se aduce la cunostinta candidatilor la încheierea sedintei de atestare si se afisează pe site-ul Ministerului Mediului si Pădurilor.

Art. 19. - În termen de 30 de zile de la data atestării, persoanele fizice si juridice îndreptătite primesc certificatul de atestare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 20. - Persoanele fizice atestate sunt obligate să îsi confectioneze parafa de atestat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, si să înainteze Ministerului Mediului si Pădurilor specimenul acesteia, cu declaratie pe propria răspundere.

Art. 21. - (1) Tariful pentru obtinerea certificatului de atestare este următorul:

a) 200 lei pentru persoane fizice;

b) 500 lei pentru persoane juridice.

(2) Persoanele care solicită atestarea si ale căror dosare au fost admise au obligatia de a depune valoarea tarifului, în numerar, la casieria Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, sau prin ordin de plată la prezentare, în contul deschis separat pentru această activitate, înainte de sustinerea examenului.

(3) Cheltuielile pentru functionarea Comisiei de atestare si editarea certificatelor de atestare se suportă de către Regia Natională a Pădurilor - Romsilva din tarifele încasate.

(4) Un cuantum în valoare de 50% din tarifele încasate se acordă membrilor Comisiei de atestare.

 

CAPITOLUL IV

Comisia de atestare si Comisia de solutionare a contestatiilor

 

Art. 22. - (1) Comisia de atestare îsi desfăsoară activitatea în cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si este formată din 7 membri, dintre care un presedinte si un vicepresedinte.

(2) Presedintele si vicepresedintele Comisiei de atestare sunt nominalizati din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor.

(3) Secretariatul Comisiei de atestare este asigurat de 2 membri ai acesteia, si anume: un reprezentant din directia competentă prevăzută la art. 11 si un reprezentant al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

(4) Comisia de atestare foloseste o stampilă proprie.

Art. 23. - (1) Atributiile presedintelui Comisiei de atestare sunt următoarele:

a) aprobă programarea sedintelor Comisiei de atestare;

b) conduce lucrările sedintelor Comisiei de atestare;

c) semnează certificatele de atestare si corespondenta Comisiei de atestare.

(2) Vicepresedintele Comisiei de atestare îndeplineste atributiile presedintelui în lipsa acestuia.

Art. 24. -Atributiile secretariatului Comisiei de atestare sunt următoarele:

a) planifică si organizează, împreună cu presedintele, activitatea Comisiei de atestare, stabilind periodic datele de întrunire a acesteia;

b) primeste dosarele de atestare si păstrează evidenta acestora;

c) asigură convocarea membrilor Comisiei de atestare si programarea solicitantilor pentru examinare;

d) păstrează si completează registrul cu procesele-verbale ale Comisiei de atestare;

e) redactează documentele Comisiei de atestare;

f) tine evidenta certificatelor de atestare si a celorlalte documente emise de Comisia de atestare;

g) păstrează stampila Comisiei de atestare.

Art. 25. - Comisia de atestare ia decizii cu privire la:

a) admiterea ori respingerea cererilor de atestare a persoanelor fizice sau juridice, în functie de îndeplinirea conditiilor prevăzute în prezentele norme metodologice;

b) admiterea ori respingerea, în urma examinării, a persoanelor fizice sau juridice;

c) suspendarea si/sau retragerea certificatului de atestare.


Art. 26. - (1) Comisia de atestare functionează în prezenta a cel putin 5 membri.

(2) Deciziile Comisiei de atestare se iau prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor acesteia.

Art. 27. - Contestatiile împotriva deciziilor Comisiei de atestare se depun în termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatelor si se adresează Comisiei pentru solutionarea contestatiilor, constituită conform prevederilor art. 28. Împotriva hotărârilor acestei comisii se poate formula plângere la instanta judecătorească competentă, potrivit legii.

Art. 28. - (1) Comisia pentru solutionarea contestatiilor este formată din 3 membri:

a) secretarul de stat care coordonează activitatea în domeniul pădurilor din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură - presedintele comisiei;

b) directorul directiei de control al regimului silvic;

c) un jurist din cadrul directiei care are în responsabilitate activitatea de reglementare în domeniul silvic - secretarul comisiei.

(2) Nominalizarea Comisiei pentru solutionarea contestatiilor se face prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 29. - Atributiile Comisiei pentru solutionarea contestatiilor:

a) analizează contestatia si verifică dacă aceasta este întemeiată, pe baza dosarului care a fost depus de petent pentru obtinerea certificatului de atestare si a prevederilor din prezentele norme metodologice;

b) admite sau respinge contestatia.

Art. 30. - Atributiile presedintelui Comisiei pentru solutionarea contestatiilor sunt:

a) conduce lucrările sedintelor Comisiei pentru solutionarea contestatiilor;

b) semnează hotărârile Comisiei pentru solutionarea contestatiilor;

c) dispune, în cazul admiterii contestatiilor, reluarea procedurilor legale.

Art. 31. - Atributiile secretarului Comisiei pentru solutionarea contestatiilor sunt:

a) organizează si planifică, împreună cu presedintele, sedintele Comisiei pentru solutionarea contestatiilor;

b) înregistrează si tine evidenta contestatiilor;

c) redactează documentele Comisiei pentru solutionarea contestatiilor;

d) comunică celor interesati hotărârile Comisiei pentru solutionarea contestatiilor.

 

CAPITOLUL V

Drepturile si obligatiile persoanelor fizice si juridice atestate

 

Art. 32. - În cadrul domeniilor si grupelor de lucrări în care au fost atestate, persoanele fizice si juridice au dreptul, după caz:

a) de a participa la licitatii;

b) de a încheia contracte;

c) de a acorda consultantă tehnică;

d) de a efectua studii de teren si de a elabora documentatii tehnico-economice pentru lucrările de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic;

e) de a executa lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic.

Art. 33. - Persoanele fizice si juridice atestate au următoarele obligatii:

a) să desfăsoare activitătile privind îmbunătătirile funciare din domeniul silvic numai în domeniul si grupele de lucrări pentru care au fost atestate, cu respectarea dispozitiilor legale, precum

si a metodologiilor, normelor si instructiunilor aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

b) să valideze numai acele lucrări care se încadrează în domeniul de activitate în care au fost atestate prin aplicarea parafei de către persoana fizică atestată.

 

CAPITOLUL VI

Suspendarea si retragerea certificatului de atestare

 

Art. 34. - Nerespectarea conditiilor prevăzute la art. 10 de către persoanele juridice si la art. 33 de către persoanele fizice sau juridice atestate potrivit prezentelor norme metodologice poate atrage suspendarea ori retragerea certificatului de atestare.

Art. 35. - Suspendarea sau retragerea, după caz, a certificatului de atestare se dispune prin decizie a presedintelui Comisiei de atestare, în urma analizei din cadrul sedintei Comisiei de atestare, pe baza actelor de constatare încheiate de persoane împuternicite în conditiile legii sau, după caz, a documentelor din care rezultă neîndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 10, ori în temeiul punerii în miscare a unei actiunii penale împotriva persoanei atestate.

Art. 36. - Certificatul de atestare a persoanei fizice sau juridice se suspendă în următoarele cazuri:

a) când persoana elaborează sau realizează lucrări în domeniul si grupa de lucrări pentru care a fost autorizată fără să respecte metodologiile, reglementările si normele tehnice în vigoare. Perioada suspendării este de 6 luni sau, dacă ducerea la îndeplinire a măsurilor si termenelor dispuse prin actele de constatare prevăzute la art. 35 este mai mare de 6 luni, pe perioada necesară. Îndeplinirea măsurilor dispuse se constată prin încheierea unui nou act de constatare de către persoanele prevăzute la art. 35;

b) când persoana juridică nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 10. Perioada suspendării durează până când persoana juridică face dovada îndeplinirii conditiilor mentionate;

c) când împotriva persoanei atestate s-a pus în miscare o actiune penală în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată. În acest caz suspendarea certificatului de atestare se dispune până la solutionarea definitivă a cauzei.

Art. 37. - Certificatul de atestare a persoanelor fizice si juridice se retrage în următoarele cazuri:

a) când a fost suspendat de două ori în baza art. 36 lit. a), iar a treia oară se săvârsesc abateri similare celor pentru care s-au dispus suspendările anterioare ale acestuia;

b) când persoanele fizice si juridice atestate validează, prin semnătură si parafă, documente pentru domenii de activitate si grupe de lucrări în care nu au fost atestate sau îsi continuă activitatea în perioada de suspendare.

Art. 38. - (1) Suspendarea sau retragerea certificatului de atestare se comunică persoanelor fizice si juridice în cauză, în scris, de către Comisia de atestare.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi contestată, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, la ministrul mediului si pădurilor.

(3) Împotriva solutiei ministrului mediului si pădurilor se poate formula plângere la instanta judecătorească competentă, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 39. - (1) Valabilitatea certificatului de atestare a persoanelor fizice are o durată nelimitată, iar a certificatului de atestare a persoanelor juridice are durata de 5 ani, fiind conditionată de îndeplinirea continuă a cerintelor prevăzute la art. 10.

(2) Certificatele de atestare emise în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 681/2003


pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentatii tehnico-economice si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic si în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 88/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic sunt valabile până la expirarea acestora.

(3) Persoanele fizice care detin certificat de atestare emis anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice si solicită înainte de expirarea termenului de valabilitate a acestuia obtinerea unui nou certificat de atestare, pentru aceleasi domenii si grupe pentru care s-a emis cel anterior, primesc certificatul respectiv doar pe baza unei cereri scrise, fără a fi necesar să se depună celelalte documente prevăzute la art. 13 si fără sustinerea examenului prevăzut la art. 16.

(4) Corespondenta dintre grupele de lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic, pentru care au fost acordate certificatele de atestare prevăzute la alin. (2), este prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 40. - O persoană fizică poate desfăsura activităti în domeniul si grupele de lucrări pentru care a fost atestată, în cadrul a cel mult două persoane juridice.

Art. 41. - (1) La cerere, în cadrul aceleiasi sedinte de atestare, se pot examina atât persoana fizică sau persoana care se află în situatia prevăzută la art. 10 alin. (2), după caz, cât si persoana juridică în cadrul căreia este încadrată aceasta, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), examinarea persoanei juridice se realizează numai după ce Comisia de atestare a stabilit admiterea persoanei fizice.

Art. 42. - (1) Procedurile si formalitătile de autorizare prevăzute în prezentele norme metodologice pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România. Prevederile prezentului alineat se aplică în termen de 60 de zile de la data la care punctul de contact unic devine functional.

(2) În cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse în vederea autorizării, Comisia de atestare va contacta autoritătile competente din statul membru al Uniunii Europene, prin intermediul Sistemului de Informare în cadrul Pietei Interne (SIPI), în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009.

Art. 43. - Persoanele care exercită activitatea de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic cu titlu permanent în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pot presta în mod temporar sau permanent în România, după notificarea Comisiei de atestare.

Art. 44. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 45. - (1) Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare ori a parafei se declară, în scris, la Ministerul Mediului si Pădurilor, în termen de 48 de ore de la constatare si, totodată, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, de către cel în cauză.

(2) După publicarea anuntului, prevăzută la alin. (1), Comisia de atestare eliberează un duplicat al certificatului de atestare sau aprobă, după caz, confectionarea unei noi parafe, pe baza unei cereri scrise, însotită de copia anuntului din Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

CERERE

pentru atestarea persoanelor fizice

(model)

 

Domnule presedinte,

Subsemnatul, ......................................., având cetătenia ........., cu domiciliul în ......................................................................, (adresa completă si nr. de telefon, eventual nr. de fax, pentru comunicare eficientă) posesor al diplomei de inginer în specializarea ..................................................., eliberată de ..................................................din localitatea ....................................., promotia .........., tara ....................................., solicit atestarea, în calitate de persoană fizică, în domeniul  ................., conform art. 5, si grupele de lucrări ....................................., conform art. 7 din Normele metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 718/2010.

În sustinerea cererii anexez următoarele:

a) curriculum vitae;

b) lista lucrărilor realizate în domeniu si grupele de lucrări pentru care solicit atestarea;

c) acte de studii si, după caz, titluri stiintifice, în copie;

d) extras de pe carnetul de muncă în copie certificată de angajator/detinătorul carnetului;

e) certificatul de cazier judiciar.

Mentionez că îmi desfăsor activitatea la  ....................................., cu sediul în localitatea  ....................................., judetul/sectorul ......................................., str. .....................................nr. ......, telefon ........., fax ...................., unde am calitatea de .............. ................

Declar că am luat cunostintă de obligatiile ce îmi revin potrivit normelor metodologice mentionate mai sus.

 

Data...........................................

(semnătura)

 

Domnului presedinte al Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic.


 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

CERERE

pentru atestarea persoanelor juridice

Nr........................./.............................

(model)

Domnule presedinte,

.................................................................. (denumirea persoanei juridice) , având sediul în ..................................................................................................(adresa completă), înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu nr. .........................., cod fiscal nr. .............................., telefon ............................., fax ............................, reprezentată prin ....................................................., în calitate de ................................................., solicită atestarea în calitate de persoană juridică în domeniul ............................... si grupele de lucrări ......................................, conform prevederilor art. 5, respectiv art. 7 din Normele metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 718/2010.

În sustinerea cererii se anexează următoarele:

a) memoriu de activitate;

b) declaratie pe propria răspundere privind bonitatea societătii;

c) lista mijloacelor tehnice detinute;

d) copii de pe documentele de înfiintare ca persoană juridică;

e) copie de pe contractul individual de muncă pe durată nedeterminată pentru persoana fizică atestată*);

f) copia atestatului persoanei fizice.

Declarăm că am luat cunostintă de obligatiile ce ne revin potrivit prezentelor norme metodologice.

 

Data.........................................

(numele, prenumele, functia, semnătura si stampila)

 

Domnului presedinte al Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic.


*) Acest document poate lipsi în situatiile prevăzute la art. 10 alin. (2) din normele metodologice.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

CERTIFICAT DE ATESTARE

(model)

Nr.............................din......................

În baza Ordinului ministrului mediului si pădurilor nr. 718/2010 si în urma sustinerii examenului pentru atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic,

...............................................................................................................................(numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice), cu domiciliul/sediul în...................................................................................(adresa completă), înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr.......................................................................................(pentru persoanele juridice)  /CNP.....................................................................................(pentru persoanele fizice), este atestat în domeniile ...........................................................................................

Grupele de lucrări aferente domeniilor de activitate în care se acordă certificatul de atestare, conform art. 7 din Normele metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 718/2010, sunt următoarele:

Valabil de la data ............................... până la data ......................................... (pentru persoane juridice)

 

 

Presedintele Comisiei de atestare,

................................................

(numele si prenumele)

LS..................................

Secretariatul Comisiei de atestare

................................................

(numele si prenumele)


ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

PARAFA DE ATESTAT

(model)

 

 

*)..............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

ATESTAT

 

de către Ministerul Mediului si Pădurilor prin Certificatul de atestare nr. ...... din .......... să efectueze proiectarea si/sau să execute lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic.

 


*) Numele, prenumele si codul numeric personal ale persoanei fizice.

 

NOTĂ:

Dimensiunile parafei vor fi de 7 cm/4 cm.

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

CORESPONDENTA

dintre grupele de lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic, cuprinse în certificatele de atestare emise anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, si cele din certificatele care se emit în temeiul prezentelor norme

metodologice

 

Grupele de lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic, cuprinse în certificatele de atestare emise în temeiul Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 681/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentatii tehnico-economice si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic

Grupele de lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic, cuprinse în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 88/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul silvic, precum si grupele de lucrări corespunzătoare prezentelor norme metodologice

a) îndiguiri si regularizarea cursurilor de apă

-

b) amenajări de desecare si drenaj

a) amenajări de desecare si drenaj, care au drept scop prevenirea si înlăturarea excesului de umiditate de la suprafata terenului si din sol, în vederea asigurării conditiilor favorabile de utilizare a terenurilor cu destinatie forestieră. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport si de evacuare in emisar a apei in exces.

c) amenajări de combatere a eroziunii solului, în care se includ si lucrări pentru stingerea torentilor

b) lucrări de combatere a eroziunii solului si de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanti, stingerea formatiunilor torentiale, stabilizarea nisipurilor miscătoare.

d) lucrări si măsuri pedoameliorative, asociate cu cele de combatere a eroziunii solului pe terenuri sărăturate, acide, pe terenuri poluate, degradate antropic si pe alte terenuri care si-au pierdut, total sau partial, capacitatea de productie, precum si stabilizarea nisipurilor mobile

c) amenajări pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide si pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, pe haldele de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând si lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole si santuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente, precum si îngrăsăminte, în scopul valorificării pentru silvicultură sau pentru cultura speciilor forestiere

e) amenajări silvice de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie si a plantatiilor forestiere antierozionale

d) perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului

f) amenajări de îmbunătătiri funciare, constând în solutii si lucrări noi, rezultate din activitatea de cercetare si din tehnica noua

e) alte solutii tehnice si lucrări noi, rezultate din activitatea de cercetare silvică


RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.453/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 8 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 43, în loc: „43. Gututui Igor, fiul lui Gututui Gheorghe (născut la 1.01.1939 în localitatea Cupcini) si GronicAna, născut la data de 14 martie 1967 în localitatea Cupcini, raionul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cupcini, Str. 6 Martie nr. 65, raionul Edinet. (735/2006) Copii minori: Gututui Ana, născută la data de 13 decembrie 1992, si Gututui Mihail, născut la data de 23 octombrie 1999. "se va citi: „43. Gututui Igor, fiul lui Gututui Gheorghe (născut la 1.01.1939 în localitatea Cupcini) si Ana, născut la data de 14 martie 1967 în localitatea Cupcini, raionul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cupcini, Str. 6 Martie nr. 65, raionul Edinet. (735/2006) Copii minori: Gututui Ana, născută la data de 13 decembrie 1992, si Gututui Mihail, născut la data de 23 octombrie 1999."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 648/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 5 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 3, în loc de: „3. Amihalachioaie Gheorghe, fiul lui Petru (născut la 29.06.1920 în localitatea Molnita, raionul Herta, regiunea Cernăuti) si Elena, născut la data de 1 iunie 1949 în localitatea Molnita Glîboca, judetul Cernăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Kogălniceanu nr. 80, ap. 25. (3.102/2005)" se va citi: „3. Amihalachioaie Gheorghe, fiul lui Petru (născut la 29.06.1920 în localitatea Molnita, raionul Herta, regiunea Cernăuti) si Elena, născut la data de 1 iunie 1949 în localitatea Molnita, raionul Herta, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Kogălniceanu nr. 80, ap. 25. (3.102/2005)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.236/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 29 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 2, la pozitia 6, în loc de: „6. Cîrpaci David, fiul lui Toni si Marioara, născut la data de 19 august 1989 în localitatea Boulevard Doctor Chantenesse, Franta, cu domiciliul actual în România, localitatea Timisoara, str. Brasov nr. 2, ap. 3, judetul Timis. (1.315 bis/2007)"se va citi: „6. Cîrpaci David, fiul lui Toni si Marioara, născut la data de 19 august 1989 în localitatea Boulevard Doctor Chantemesse, Vals-pres-Le-Puy, Franta, cu domiciliul actual în România, localitatea Timisoara, str. Brasov nr. 2, ap. 3, judetul Timis. (1.315 bis/2007)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.237/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 84, în loc de: „84. Savin Veronica, fiica lui Alexandru (fiul lui Vera, născută la 1.01.1912 în localitatea Oxentea, raionul Dubăsari) si Maria, născută la data de 14 octombrie 1976 în localitatea Oxentea, judetul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Oxentea, raionul Dubăsari. (330/2004) Copii minori: Savin Veronica, născută la data de 12.08.2002." se va citi: „84. Savin Veronica, fiica lui Alexandru (fiul lui Vera, născută la 1.01.1912 în localitatea Oxentea, raionul Dubăsari) si Maria, născută la data de 14 octombrie 1976 în localitatea Oxentea, judetul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Oxentea, raionul Dubăsari. (330/2004) Copii minori: Savin Ana-Maria, născută la data de 12.08.2002."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 247, în loc de: „247. StanislavAnastasia, fiica lui Mititel Daniel (născut la 19.12.1927 în localitatea Olănesti, judetul Tighina) si Parascovia, născută la data de 22 ianuarie 1950 în localitatea Olănesti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 3, bl. 2, ap. 66. (1.018/2004) "se va citi: „247. Stanislav Anastasia, fiica lui Mititel Danii (născut la 19.12.1927 în localitatea Olănesti, judetul Tighina) si Parascovia, născută la data de 22 ianuarie 1950 în localitatea Olănesti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 3, bl. 2, ap. 66. (1.018/2004)"


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.635/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 23 iunie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 122*), în loc de: „122. Geisinger Moshe, fiul lui Seremetovici Doru (născut la 28.07.1950 în localitatea Ploiesti) si Shoshana, născut la data de 21 februarie 1978 în localitatea Ierusalim, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, localitatea Ierusalim, str. Em Habanim nr. 1. (3.037/2006)" se va citi: „122. Geisinger Moshe, fiul lui Doru (născut la 28.07.1950 în localitatea Ploiesti) si Shoshana, născut la data de 21 februarie 1978 în localitatea Ierusalim, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, localitatea Ierusalim, str. Em Habanim nr. 1. (3.037/2006)".


*) A se vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 18 noiembrie 2009.

 

- În anexa nr. 1, la pozitia 184*), în loc de: „184. Nită Vasile, fiul lui Ion (născut la 12.04.1927 în localitatea Peresencina, judetul Orhei) si Anastasia, născut la data de 8 decembrie 1964 în localitatea Peresecina, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Orhei, localitatea Peresecina, Str. Fîntînilornr. 114. (1.101/2008) Copii minori: Nita Gheorghe, născut la data de 19.08.1991."se va citi: „184. Nita Vasile, fiul lui Ion (născut la 12.04.1927 în localitatea Peresecina, judetul Orhei) si Anastasia, născut la data de 8 decembrie 1964 în localitatea Peresecina, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Orhei, localitatea Peresecina, Str. Fîntînilor nr. 114. (1.101/2008) Copii minori: Nita Gheorghe, născut la data de 19.08.1991."


*) A se vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2010.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 22 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 271, în loc de: „271. Vârlan Pavel, fiul lui Maxim si Ecaterina (născută la 28.11.1915 în localitatea Dănceni), născut la data de 4 noiembrie 1938 în localitatea Dănceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Universitătii nr. 2, ap. 10. (3.160/2008)" se va citi: „271. Vârlan Pavel, fiul lui Maxim si Ecaterina (născută la 17.11.1915 în localitatea Nimoreni), născut la data de 4 noiembrie 1938 în localitatea Dănceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Universitătii nr. 2, ap. 10. (3.160/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.783/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 15 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 69, în loc de: „69. Cibotari Elena, fiica lui IIie si Maria (fiica lui Stulivschi Maxim, născut la 2.04.1921 în localitatea Cioburciu), născută la data de 17 septembrie 1988 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Studentilor nr. 7. (691/2007)" se va citi: „69. Cibotari Elena, fiica lui IIie si Maria (fiica lui Stulovschi Maxim, născut la 2.04.1921 în localitatea Cioburciu), născută la data de 17 septembrie 1988 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Studentilor nr. 7. (691/2007)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.995/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 7 august 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 10, în loc de: „ 10. Balica Ecaterina, fiica lui Polerca Pantelimon (născut la 20.07.1914 în localitatea Cornesti, judetul Ungheni) si Elena, născută la data de 11 iunie 1944 în localitatea Cornesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Calea lesilor nr. 19, ap. 63. (352/2004)" se va citi: „10. Balica Ecaterina, fiica lui Polerca Panteleimon (născut la 20.07.1914 în localitatea Cornesti, judetul Ungheni) si Elena, născută la data de 11 iunie 1944 în localitatea Cornesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Calea lesilor nr. 19, ap. 63. (352/2004)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.429/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 7 octombrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 36, în loc de: „36. Bruma Dumitru, fiul lui Bruma lurie si Procopii Maria, născut la data de 26 februarie 1986 în localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Soroca, str. Kogălniceanu nr. 10, bl. 1. (2.230/2003)" se va citi: „36. Bruma Dumitru, fiul lui Bruma lurie si Bruma Maria, născut la data de 26 februarie 1986 în localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Soroca, str. Kogălniceanu nr. 10, bl. 1. (2.230/2003)";


- În anexa nr. 1, la pozitia 149, în loc de: „149. Onciu-Gorodnicenco Maria, fiica lui Mihail si Tatiana, născută la data de 20 aprilie 1950 în localitatea Alexeevca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 54, bl. 1, ap. 4. (17.060/2003)" se va citi: „149. Onciu-Gorodnicenco Maria, fiica lui Mihail si Tatiana, născută la data de 20 aprilie 1950 în localitatea Alexeuca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 54, bl. 1, ap. 4. (17.060/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.456/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 29 septembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 97, în loc de: „97. Onofrei Vitalie, fiul lui Vasile si Tatiana, născut la data de 2 august 1989 în localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Durlesti, str. Petru Rares nr. 1A. (16.965/2003)" se va citi: „97. Onofrei Vitalie, fiul lui Vasile si Tatiana, născut la data de 2 august 1989 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Durlesti, str. Petru Rares nr. 1A. (16.965/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.530/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 septembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 2, la pozitia 4, în loc de: „4. Diacon Vasile, fiul lui Simion si Anastasia, născut la data de 6 august 1956 în localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, satul Suruceni. (3.583/2003) Copii minori: Diacon Dan, născut la 27.02.2007." se va citi: „4. Diacon Vasile, fiul lui Simion si Anastasia, născut la data de 6 august 1956 în localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, satul Suruceni. (3.583/2003) Copii minori: Diacon Cristian, născut la 17.09.2003."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.781/C/2009 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexă, la pozitia 2, în loc de: „2. Abboud Ibrahim Hussein, fiul lui Hussein si Fatme MaIIah, cetătean libanez, născut la data de 3 ianuarie 1974 în localitatea Bazourie, Liban, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, aleea Deleni nr. 2, bl. T66, se. 2, apt. 59, sectorul 2. Copii minori: Abboud Fatme, născută la data de 4 mai 2003, si Abboud Celine, născută la data de 14 februarie 2005. (619/2009)" se va citi: „2. Abboud Ibrahim, fiul lui Hussein si Fatme MaIIah, cetătean libanez, născut la data de 3 ianuarie 1974 în localitatea Bazourie, Liban, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, aleea Deleni nr. 2, bl. T66, se. 2, ap. 59, sectorul 2. Copii minori: Abboud Fatme, născută la data de 4 mai 2003, si Abboud Celine, născută la data de 14 februarie 2005. (619/2009)";

- În anexă, la pozitia 20, în loc de: „20. Kachkouche Hassan, fiul lui Kachkouche Yehya si Meke Almaza, cetătean libanez, născut la data de 2 ianuarie 1968 în localitatea Kaakaiye El Jesr, Liban, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Murguta nr. 3, bl. 10, se. 1, apt. 1, sectorul 6. Copii minori: Kachkouche Yeha, născut la data de 27 septembrie 2004, si Kachkouche Aii, născut la data de 31 martie 1997. (1.279/2009)" se va citi: „20. Kachkouche Hassan, fiul lui Kachkouche Yehya si Meke Almaza, cetătean libanez, născut la data de 2 ianuarie 1968 în localitatea Kaakaiye El Jesr, Liban, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Murguta nr. 3, bl. 10, se. 1, ap. 1, sectorul 6. Copii minori: Kachkouche Yehya, născut la data de 27 septembrie 2004, si Kachkouche AH, născut la data de 31 martie 1997. (1.279/2009)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.062/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 12 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 51, în loc de: „51. Cojocaru Natalia, fiica lui Petcov Vasile si Petcova Olga, născută la data de 10 iunie 1979 în localitatea Nemirovscoe, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Speia, str. Dacia nr. 6. (7.829/2003) Copii minori: Cojocaru Adriana, născută la data de 16 mai 2002."se va citi: „51. Cojocaru Natalia, fiica lui Petcov Vasile si Petcova Olga, născută la data de 10 iunie 1979 în localitatea Nemirovscoe, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Speia, str. Dacia nr. 6. (7.829/2003) Copii minori: Cojocaru Adriana, născută la data de 16 mai 2002."


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.063/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 54, în loc de: „54. Cosîntev Ivan, fiul lui Vladimir si Anastasia, născut la data de 20 august 1967 în localitatea Donskoie, Kazahstan, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Schinoasa nr. 24. (15.249/2003)" se va citi: „54. Cosîntev Ivan, fiul lui Vladimir si Anastasia, născut la data de 20 august 1967 în localitatea Donskoe, Kazahstan, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Schinoasa nr. 24. (15.249/2003)";

- În anexa nr. 1, la pozitia 68, în loc de: „68. Dusmanean Denis, fiul lui lurie si Ludmila, născut la data de 29 ianuarie 1992 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrân nr. 10, ap. 69. (3.078/2004)"se va citi: „68. Dusmanean Denis, fiul lui lurie si Ludmila, născut la data de 29 ianuarie 1991 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrân nr. 10, ap. 69. (3.078/2004)";

- În anexa nr. 1, la pozitia 91, în loc de: „91. Goncearov Veronica, fiica lui Vasile si Nina, născută la data de 24 aprilie 1960 în localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Dobrogea, str. Luceafărul nr. 5, ap. 63. (15.397/2003)" se va citi: „91. Macovei Veronica, fiica lui Vasile si Nina, născută la data de 24 mai 1960 în localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Dobrogea, str. Luceafărul nr. 5, ap. 63. (15.397/2003)";

- În anexa nr. 1, la pozitia 93, în loc de: „93. Gulpe Evghenii, fiul lui Ivan si Nina, născut la data de 12 mai 1984 în localitatea Noua Sulită, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Noua Sulită, satul Marsinita. (16.278/2003)" se va citi: „93. Gulpe Evghenii, fiul lui Ivan si Nina, născut la data de 12 mai 1984 în localitatea Marsinita, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Noua Sulită, satul Marsinita. (16.278/2003)".

 

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.