MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 308/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 308         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 mai 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

713. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2010 - 14 mai 2011

 

1.803. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului 205 „Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit"

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL ALAUDIOVIZUALULUl

 

            488. - Decizie privind procedura de acordare, modificare si de prelungire a valabilitătii licentei si a deciziei de autorizare audiovizuală, cu exceptia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum si conditiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

356. - Decizie privind autorizarea functionării ca brokerde asigurare a Societătii Comerciale ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

357. - Decizie privind autorizarea functionării ca brokerde asigurare a Societătii Comerciale ASIDAV AGRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

358. - Decizie privind autorizarea functionării ca brokerde asigurare a Societătii Comerciale MASTER BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

371. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale MLR INTER- ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2010 - 14 mai 2011

 

Având în vedere Adresa Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 20.595 din 28 aprilie 2010,

tinând cont de Referatul de aprobare nr. 184.720/ISZ din 3 mai 2010,

în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) si art. 36 din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2010 - 14 mai 2011, prevăzute în anexele nr. 1-6.

Art. 2. - (1) Pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii situatiei epidemiologice a pestei porcine clasice se aprobă recoltarea la nivelul întregii tări a unui număr de 3.250 exemplare de purcei de mistret (cu vârsta până la un an), în afara cotelor de recoltă prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Recoltarea exemplarelor de purcei prevăzuti la alin. (1) poate fi realizată de către gestionarii fondurilor cinegetice în orice perioadă a anului.

(3) Repartizarea exemplarelor prevăzute la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 7, iar distribuirea acestora pe gestionari si fonduri cinegetice se realizează de către inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare împreună cu gestionarii fondurilor cinegetice.

Art. 3. - (1) Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pentru fiecare specie si pentru fiecare fond cinegetic de către gestionarii cărora Ie-a fost atribuit dreptul de a gestiona fauna cinegetică din fondurile cinegetice în cauză, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea si practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversitătii faunei cinegetice si păstrarea echilibrului ecologic.

(2) Cu respectarea cotelor de recoltă, numărul maxim de exemplare din speciile ciocârlie (Alauda arvensis) si prepelită (Coturnix coturnix) ce se pot recolta într-o zi de către fiecare vânător înscris în autorizatia de vânătoare este de 100, respectiv 50.

Art. 4. - În vederea obtinerii de venituri necesare unei bune gestionări a faunei cinegetice, institutiile de învătământ care au discipline de studiu vânatul si vânătoarea si institutiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifică în domeniul cinegetic pot realiza cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin, pentru fiecare specie si pentru fiecare fond cinegetic, în proportie de 50% si cu vânători, altii decât elevii si studentii, respectiv personalul tehnic de vânătoare angajat al acestor institutii, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea si practicarea vânătorii.

Art. 5. - Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafetele din fondurile cinegetice unde practicarea vânătorii este admisă potrivit legii.

Art. 6. - (1) În cazul modificării conditiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond cinegetic si a miscărilor naturale de efective, în cursul sezonului de vânătoare 2010-2011, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare analizează si aprobă, pe baza documentelor de constatare, reasezarea între fonduri cinegetice a cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin.

(2) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare vor înainta organismului de specialitate din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor, lunar, situatia actualizată a aprobărilor de reasezare a cotelor de recoltă, emise în baza prevederilor alin. (1).

Art. 7. - În cazul efectuării, în cursul sezonului de vânătoare 2010-2011, a unor actiuni de populare a fondurilor cinegetice cu exemplare ce apartin speciilor de vânat sedentar, în urma cărora să rezulte efective cel putin egale cu efectivele optime aprobate pentru specia în cauză, pe fondul cinegetic respectiv, Ministerul Mediului si Pădurilor analizează si aprobă, după caz, la propunerea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare, solicitările gestionarilor fondurilor cinegetice pentru suplimentarea cotelor de recoltă aprobate initial pentru speciile de vânat care au făcut obiectul actiunilor de populare.

Art. 8. - (1) Exemplarele de mistret care produc pagube culturilor agricole sau silvice se recoltează si în afara perioadei legale de vânare, la solicitarea scrisă a gestionarului, prin metoda la pândă, după cum urmează:

a) în baza aprobării inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare în raza căruia se află fondul cinegetic, în situatia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată;

b) în baza aprobării ministrului mediului si pădurilor, prin referat de aprobare, la propunerea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare, în situatia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată.

(2) Aprobările prevăzute la alin. (1) lit. a) si b)se acordă după verificarea în teren, de către personalul de specialitate al inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic, a pagubelor produse de mistreti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 9. - Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se asigură de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin structurile sale de specialitate.

Art. 10. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Mircea loan Cotosman,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 713.

*) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului 205 „Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit"

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 228 alin. (2) si alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul si continutul formularului 205 „Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/1, prevăzut în anexa nr. 1*).

(2) Formularul prevăzut la alin. (1) se completează si se depune conform instructiunilor prevăzute în anexele nr. 2-4.

(3) Formularul prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru declararea impozitului retinut prin stopaj la sursă aferent veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2009.

Art. 2. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularului prevăzut la art. 1 alin. (1) sunt stabilite în anexa nr. 5.

Art. 3. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 5. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 3 mai 2010.

Nr. 1.803.

 

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

DECLARATIE INFORMATIVĂ

privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit


ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 205 „Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/1

 

Declaratia se completează si se depune de către plătitorii de venit care au obligatia calculării, retinerii si virării impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursă, cu exceptia veniturilor de natură salarială si asimilate acestora, conform titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul asocierilor între persoane fizice si persoane juridice române, declaratia se completează si se depune de către persoana juridică română desemnată prin contractul de asociere, care are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul pe venitul microîntreprinderilor pentru asociatii persoane fizice*).

Declaratia se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistrati în evidenta fiscală, la termenele prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaratia depusă anterior, acesta completează si depune o declaratie rectificativă, situatie în care se va înscrie „X" în căsuta prevăzută în acest scop.

Plătitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Agentia Natională de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date prevăzute în anexa nr. 3. Suportul magnetic sau optic va fi însotit de borderoul centralizator prevăzute în anexa nr. 4, listat pe hârtie, semnat si stampilat, potrivit legii.

Programul de asistentă este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Borderoul se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal, împreună cu formatul electronic al declaratiei;

- copia se păstrează de către plătitorul de venit.

I. DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI DEVENIT

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit. În cazul în care acesta este plătitor de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO".

II. DATE PRIVIND NATURA VENITURILOR SI A IMPOZITULUI RETINUT

A. Natura veniturilor

Se bifează căsuta corespunzătoare naturii venitului plătit:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignatie;

c) venituri obtinute în baza unui contract de agent;

d) venituri obtinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial;

e) venituri din activităti de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară;

f) venituri din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil;

g) venituri din activităti independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică*);

h) câstiguri din transferul titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile;

i) câstiguri din transferul titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv;

j) venituri sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare;

k) venituri din dividende;

l) venituri din dobânzi;

m) câstiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală;

n) venituri din lichidare;

o) venituri din premii si jocuri de noroc;

p) venituri din pensii;

r) venituri din activităti agricole;

s) alte venituri.

Pentru fiecare categorie de venit se depune câte o declaratie informativă.

Căsuta „Câstiguri din transferul titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile" [lit. h)] si căsuta „Câstiguri din transferul titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv" [lit. i)] se bifează în cazul câstigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, pentru care beneficiarul de venit are obligatia stabilirii câstigului net anual/pierderii nete anuale si pentru care plătitorii de venit au obligatia calculării, retinerii si virării impozitului, în cursul anului, potrivit legii.

Potrivit art. 67 alin. (9) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, câstigurile realizate de persoanele fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, sunt venituri neimpozabile si intermediarii/plătitorii de venituri nu au obligatia declarării acestora.

Căsuta „Câstiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală" [lit. m)] se bifează în cazul câstigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare pentru care impozitul retinut de plătitorul de venit este final, potrivit legii.

În cazul câstigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului se au în vedere dispozitiile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice, emise de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în vigoare în anul de impunere.

Căsuta „Venituri sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare" [lit. j)] se bifează în cazul câstigului rezultat din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

Căsuta „Venituri din activităti agricole" [lit. r)] se bifează în cazul veniturilor din activităti agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obtinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Declaratia se completează si pentru persoanele fizice care au realizat venituri din activităti agricole [lit. r)] pentru care plătitorul de venituri nu a retinut impozit, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile bănesti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizarea ca atare, caz în care la col. 4 „Impozit retinut" se înscrie cifra „0".

Potrivit art. 67 alin. (2"") din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la termen si/sau instrumentele de economisire realizate începând cu data de 1 ianuarie 2009 inclusiv sunt venituri neimpozabile si plătitorii de venituri nu au obligatia declarării acestora.

B. Natura impozitului retinut

Se bifează căsuta corespunzătoare naturii impozitului pe venit retinut de plătitorul de venituri cu regim de retinere la sursă.

Căsuta „Plată anticipată în contul impozitului anual pe venit" se bifează de plătitorii de venituri pentru care impozitul retinut reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual pe venit.

Căsuta „Impozit final" se bifează de plătitorii de venituri pentru care impozitul retinut este final.

În cazul veniturilor prevăzute la lit. a)-f) de la sectiunea A „Natura veniturilor", pentru care impozitul retinut la sursă reprezintă plăti anticipate în contul impozitului anual, potrivit art. 52 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, plătitorii de venituri bifează căsuta „Plată anticipată în contul impozitului anual pe venit".

În cazul veniturilor prevăzute la lit. a)-f) de la sectiunea A „Natura veniturilor", pentru care beneficiarii veniturilor au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 78 si 79 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru care impozitul retinut este final, plătitorii de venituri bifează căsuta „Impozit final".

III. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL RETINUT LA SURSĂ PE BENEFICIARI DEVENIT

Col. 1 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit în parte, înscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice cărora li s-au efectuat plăti în cursul anului fiscal.

Col. 2 - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 - se înscrie suma reprezentând totalul venitului impozabil/câstigurilor realizate de fiecare beneficiar de venit, într-un an fiscal.

Baza de calcul al impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul asocierilor între persoane fizice si persoane juridice române, profitul/venitul cuvenit persoanei fizice se stabileste potrivit legislatiei privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor*).

Col. 4 - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit/câstig calculat si retinut cu ocazia plătilor efectuate în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit. Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul asocierilor între persoane fizice si persoane juridice române, care nu dau nastere unei persoane juridice, se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit calculat si retinut pentru fiecare asociat, persoană fizică, fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul al impozitului pe venitul microîntreprinderilor*).

Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite actionarilor sau asociatilor până la sfârsitul anului în care s-au aprobat situatiile financiare anuale, se cuprinde în declaratia aferentă perioadei în care a avut loc aprobarea situatiilor financiare anuale.

 

*) Începând cu 1 ianuarie 2010, dispozitiile titlului IV „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, îsi încetează aplicabilitatea.

ANEXA Nr. 3

 

INSTRUCTIUNI

pentru transmiterea pe cale electronică a Declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit, cod 14.13.01.13/1

 

Declaratia informativă 205 se depune la organul fiscal în format electronic, însotită de borderoul centralizator listat. Formatul electronic al declaratiei 205 se poate obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Agentia Natională de Administrare Fiscală si se transmite organului fiscal competent pe suport magnetic sau optic.

Programul de asistentă este distribuit contribuabililor gratuit de unitătile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Informatiile din declaratia informativă 205 vor fi transmise într-un fisier format text ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se termină cu „carriage return" si „linefeed". Separatorul dintre câmpuri va fi virgula.

Fisierul text contine două tipuri de înregistrări. Prima înregistrare va contine informatiile:

- codul de identificare fiscală al plătitorului de venit (13 caractere numerice);

- natura veniturilor codificată conform listei (2 caractere numerice);

- total impozit retinut de plătitor (12 caractere numerice). Următoarele înregistrări vor contine informatiile:

- codul numeric personal (13 caractere numerice);

- baza de calcul al impozitului (12 caractere numerice);

- impozit retinut (12 caractere numerice).


 

Lista veniturilor cu regim de retinere la sursă:

 

COD

01. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală

02. Venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignatie

03. Venituri obtinute în baza unui contract de agent

04. Venituri obtinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial

05. Venituri din activităti de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară

06. Venituri din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil

07. Venituri din activităti independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică

08. Venituri din dividende

09. Venituri din dobânzi

10. Venituri din premii si jocuri de noroc

11. Câstiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală

12. Venituri sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare

13. Câstiguri din transferul titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile

14. Venituri din pensii

15. Venituri din lichidare

16. Câstiguri din transferul titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv

17. Venituri din activităti agricole

18. Alte venituri

 

Numele fisierului text este format astfel:

D205xx_aaaa_nnnnnnnnnnnnn_ss.txt unde:

xx - prima pozitie l/R si a II-a pozitie A/F;

(I - initială, R - rectificativă, A - plată anticipată, F - impozit final);

aaaa - anul înregistrării venitului (>= 2009);

nnnnnnnnnnnnn - codul de identificare fiscală;

ss - natura veniturilor codificată conform listei.

 

Exemplu:

Fisierul cu numele D205IA_2009_2222_09.txt

(unde aaaa = 2009, I - initială, A - plată anticipată, nnnnnnnnnnnnn = 2222, ss = 09) si continutul:

- prima înregistrare

2222,09,779890

- următoarele înregistrări

1111111111126, 777777777777, 222222

1111111111134, 555555555555, 555555

1111111111150, 546546546, 2113

 

ANEXA Nr. 4

 

BORDEROU CENTRALIZATOR*)

de însotire a Declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit, pentru anul..........

 

Cod de identificare fiscală plătitor de venit:

Denumire/Nume si prenume:

Adresa:

Telefon:

 

Persoana de contact:

Telefon:

 

Natura veniturilor:

 

Număr beneficiari de venit

Declaratie informativă rectificativă**)

Venit bază de calcul

Impozit retinut

1

2

3

4

 

 

 

 

 

*) Datele se preiau din formularul 205 „Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit".

**) Se completează cu „x" în cazul depunerii declaratiei informative rectificative.


 

Nume, prenume:

Functia:

Semnătura si stampila plătitorului de venit:

 

Loc rezervat organului fiscal

Nr. Înregistrare........................

Data.........................................

 

ANEXA Nr. 5

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE SI DE PĂSTRARE A FORMULARULUI

 

1. Denumire: 205 „Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit".

2. Cod: 14.13.01.13/1.

3. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistentă asigurat gratuit de Agentia Natională de Administrare Fiscală.

4. Se utilizează la declararea impozitului retinut prin stopaj la sursă, pentru fiecare beneficiar de venit.

5. Se întocmeste în două exemplare, de plătitorul de venituri cu regim de retinere la sursă a impozitului.

6. Circulă:         - un exemplar pe suport magnetic sau optic, însotit de borderoul centralizator, la organul fiscal definit prin ordin;

                        - un exemplar la plătitorul de venit.

7. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de venit.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind procedura de acordare, modificare si de prelungire a valabilitătii licentei si a deciziei de autorizare audiovizuală, cu exceptia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum si conditiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,

în scopul stabilirii procedurii si a conditiilor de acordare a licentei audiovizuale si a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune,

tinând cont de necesitatea asigurării unui raport echilibrat între serviciile de programe cu acoperire natională si serviciile locale, regionale ori tematice,

în scopul protejării intereselor comunitătilor locale de a primi informatii din actualitatea locală si programe de interes pentru comunitătile din zona de difuzare pe teme sociale, economice, culturale si politice,

având în vedere obligatiile ce revin Consiliului National al Audiovizualului în asigurarea pluralismului surselor de informare a publicului si încurajarea liberei concurente,

în temeiul art. 10 alin. (3) lit. a)-fj, art. 17 alin. (1) lit. a) si d), art. 22, 24, art. 44 alin. (12) si (13), art. 48, art. 51, 52, 54 si 58 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta decizie stabileste procedura si conditiile de acordare, modificare si de prelungire a valabilitătii licentei audiovizuale si procedura de eliberare si de modificare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune, denumite în continuare servicii de programe.

(2) Serviciile de programe difuzate în sistem digital terestru nu fac obiectul prezentei decizii.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei decizii, termenii si expresiile de mai jos au următoarele întelesuri:

a) program local - stiri, informatii, reportaje, interviuri, dezbateri privind evenimente din viata economică, socială, culturală si politică a comunitătii din zona de acoperire a serviciului de programe si din regiunea unde radiodifuzorul îsi desfăsoară activitatea;

b) productie proprie - ansamblul programelor sau emisiunilor pentru care radiodifuzorul are calitatea de producător sau de coproducător, cu o contributie financiară la realizarea productiei de cel putin 25% din totalul costurilor;


c) reprezentant - reprezentantul legal sau orice persoană împuternicită de acesta să angajeze solicitantul în relatia cu Consiliul National al Audiovizualului.

(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevăzute la art. 1 si art. 44 alin. (12) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Procedura si conditiile de acordare/modificare a licentei audiovizuale

 

Art. 3. - Licenta audiovizuală se acordă prin concurs în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră, respectiv prin decizie a Consiliului National al Audiovizualului în cazul difuzării prin intermediul unei retele de comunicatii electronice.

Art. 4. - (1) Dosarul de solicitare, în functie de obiectul solicitării si de modalitatea tehnică de difuzare, va contine următoarele documente:

a) cerere, conform formularului-tip prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie;

b) avizul tehnic eliberat de Autoritatea Natională de Administrare si Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră;

c) acordul din partea unui distribuitor de servicii, numai în cazul în care solicitantul nu detine o retea proprie de comunicatii electronice;

d) proiectul editorial continând formatul de principiu al serviciului de programe, procentele rezervate operelor europene în conditiile precizate la art. 22 si 24 din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, procentul diferitelor genuri de programe informative, culturale, educative si de divertisment, sursele exterioare de programe, alte argumente ce pot fi utile în sustinerea proiectului editorial; în vederea asigurării dreptului fundamental la informare, serviciile de programe generaliste vor rezerva o pondere semnificativă componentei informative, cu respectarea exigentelor legale de informare corectă a publicului prevăzute în legislatia audiovizualului în vigoare;

e) proiectul tehnic continând dotarea tehnică a studiourilor si a grupurilor de editare, dotările pentru transmisiuni exterioare, alte argumente ce pot fi utile în sustinerea proiectului tehnic;

f) proiectul financiar continând sursele si planul de finantare, resursele publicitare si rentabilitatea previzionată, alte elemente care să permită aprecierea capacitătii de sustinere financiară a proiectului;

g) structura serviciului de programe, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie, însotită de grila de program pentru o perioadă de o săptămână;

h) elementele de identificare a serviciului de programe, în conditiile alin. (5);

i) lista publicatiilor editate de solicitant si lista celorlalte servicii de programe pe care acesta le difuzează;

j) declaratii notariale, eliberate la momentul solicitării, privind datele necesare în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 44 din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Solicitantul persoană română care are calitatea de comerciant va anexa la dosarul de solicitare si următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al asociatiei familiale autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie;

b) actul constitutiv, cu toate modificările si completările ulterioare, însotit de certificate de înscriere mentiuni, în copie, sau un certificat constatator eliberat în acest scop de către oficiul

registrului comertului cu cel mult 15 zile înainte de transmiterea notificării, în original;

c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului care să precizeze obiectul de activitate si structura actionariatului existent la momentul solicitării licentei audiovizuale, în original; în conditiile în care în structura actionariatului există actionari persoane juridice, direct sau indirect, se vor depune documente oficiale care să ateste actionariatul acestora până la ultima persoană fizică;

d) dovada calitătii de reprezentant legal al solicitantului a persoanei mentionate în formularul-tip prevăzut în anexă;

e) actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie.

(3) Solicitantul persoană juridică română care nu are calitatea de comerciant va anexa la dosarul de solicitare si următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum si certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor sau în Registrul federatiilor, după caz, în copie;

b) actul de înfiintare, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

c) dovada calitătii de reprezentant legal al solicitantului a persoanei mentionate în formularul-tip prevăzut în anexă.

(4) Solicitantii persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European vor anexa la dosarul de solicitare si următoarele documente:

a) documentele echivalente celor prevăzute la alin. (2) lit. a) si b) sau la alin. (3) lit. a) si b), după caz;

b) desemnarea unei persoane împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în relatia cu Consiliul National al Audiovizualului si adresa de contact aleasă a acesteia de pe teritoriul României.

(5) Elementele de identificare a serviciului de programe sunt, după caz:

a) pentru serviciile de programe de televiziune - sigla postului prezentată grafic sau înregistrată pe suport electronic;

b) pentru serviciile de programe de radiodifuziune - semnalele de identificare înregistrate pe suport electronic.

Art. 5. - (1) Consiliul National al Audiovizualului anuntă public concursurile de acordare a licentelor audiovizuale pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră; anuntul se publică în presă, pe pagina de internet a Consiliului National al Audiovizualului, la adresawww.cna.ro, si se afisează la sediul institutiei.

(2) La concurs pot participa numai solicitantii care se încadrează în prevederile art. 43 alin. (1) si ale art. 47 din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, si care au obtinut avizul tehnic eliberat de ANCOM, în conditiile stabilite de aceasta.

(3) Pentru înscriere la concurs, solicitantii vor respecta termenele si conditiile stabilite prin decizie a Consiliului National al Audiovizualului.

Art. 6. - În cazul serviciilor de programe difuzate prin retele de comunicatii electronice, dezbaterea publică a solicitării are loc în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului de solicitare; solicitantii vor fi informati cu privire la data dezbaterii.

Art. 7. - La concurs, respectiv la dezbaterea publică solicitantii vor fi reprezentati de o echipă formată din cel mult 5 persoane împuternicite să furnizeze membrilor Consiliului National al Audiovizualului explicatii în aspecte referitoare la:

a) statutul persoanei solicitante, situatia juridică, structura de capital, alte aspecte manageriale;

b) formatul de principiu al serviciului de programe, structura programelor, alte aspecte specifice departamentului editorial;


c) capacitătile de productie prevăzute, realizarea si echiparea studioului, alte aspecte specifice departamentelor tehnic si editorial; capacitatea de sustinere financiară a proiectului.

Art. 8. - (1) După audierea solicitantilor, Consiliul National al Audiovizualului va decide asupra acordării licentei audiovizuale, tinând cont si de următoarele criterii generale:

a) respectarea interesului public;

b) asigurarea unui raport echilibrat între serviciile de programe nationale, regionale si locale, exceptie făcând situatia prelungirii din 9 în 9 ani a licentelor audiovizuale, potrivit legii;

c) evitarea abuzului de pozitie dominantă si a practicilor care împiedică libera concurentă;

d) experienta si competenta în domeniul audiovizual, după caz;

e) oferta de programe si continutul acestora, prezentate în proiectul editorial.

(2) De asemenea, Consiliul National al Audiovizualului decide asupra prelungirii valabilitătii licentei audiovizuale, luând în considerare si următoarele criterii de apreciere a structurii si formatului de principiu ale serviciului de programe:

a) respectarea drepturilor fundamentale ale omului si protectia minorilor;

b) respectarea pluralismului politic si social, diversitatea culturală, lingvistică si religioasă, informarea, educarea si divertismentul publicului;

c) promovarea culturii si protejarea limbii române, a culturii si a limbilor minoritătilor nationale;

d) durata totală cotidiană de difuzare a serviciului de programe;

e) genul, orarul si durata de difuzare si de redifuzare a emisiunilor;

f) situatia exploatării celorlalte licente pe care le detine solicitantul, dacă este cazul;

g) situatia sanctiunilor aplicate, raportarea la acestea si măsurile luate privind intrarea în legalitate, acolo unde este cazul;

h) procentul alocat programelor locale, în cazul licentelor audiovizuale regionale si locale difuzate pe cale radioelectrică terestră.

Art. 9. - (1) La acordarea licentelor audiovizuale sau, după caz, prelungirea valabilitătii licentelor audiovizuale pentru difuzarea serviciilor de programe de televiziune, Consiliul National al Audiovizualului va tine cont în mod obligatoriu atât de criteriile mentionate la art. 8, cât si de angajamentele solicitantului în ceea ce priveste procentele rezervate operelor europene, în conditiile precizate la art. 22 si 24 din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sunt exceptate de ia obligatiile privind procentele rezervate operelor europene, prevăzute la art. 22 si 24 din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, serviciile de programe de televiziune care îndeplinesc simultan următoarele conditii:

a) au o audientă potentială de până la 3% din populatia recenzată a tării;

b) nu difuzează filme artistice de lung metraj si seriale pentru televiziune;

c) continutul serviciului de programe este exclusiv de interes local.

(3) Serviciile de programe de televiziune difuzate în baza unei licente acordate pentru municipiul Bucuresti sunt exceptate de la obligatiile privind procentele rezervate operelor europene, prevăzute la art. 22 si 24 din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, dacă îndeplinesc simultan următoarele conditii:

a) nu difuzează filme artistice de lung metraj si seriale pentru televiziune;

b) continutul serviciului de programe este exclusiv de interes local.

Art. 10. - Decizia de acordare a licentei audiovizuale se aduce la cunostintă publică.

Art. 11. - În cazul serviciilor de programe difuzate pe cale radioelectrică terestră, titularul licentei audiovizuale acordate în urma concursului va solicita ANCOM eliberarea licentei de emisie în termenul si în conditiile stabilite de aceasta.

 

CAPITOLUL III

Procedura de eliberare/modificare a deciziei de autorizare audiovizuală

 

Art. 12. - (1) Difuzarea serviciului de programe audiovizuale poate începe numai după obtinerea deciziei de autorizare audiovizuală si în conditiile stabilite în licenta audiovizuală.

(2) Titularul licentei audiovizuale are obligatia să solicite Consiliului National al Audiovizualului eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexă, în următoarele conditii:

a) în termen de maximum 60 de zile de la obtinerea autorizatiei tehnice de functionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră;

b) cu cel putin 15 zile înainte de data împlinirii termenului prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, în cazul difuzării prin retele de comunicatii electronice.

(3) În situatii justificate, titularul unei licente audiovizuale poate solicita prelungirea termenului prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare. Cererea de prelungire va fi însotită de documente care să sustină solicitarea si trebuie transmisă în termenul prevăzut la alin. (2) lit. b).

Art. 13. - (1) Titularul licentei audiovizuale va prezenta spre avizare la Serviciul licente autorizări al Consiliului National al Audiovizualului dosarul de solicitare a deciziei de autorizare, care va contine, în functie de modalitatea tehnică de difuzare, următoarele documente:

a) cerere, conform formularului-tip prevăzut în anexă;

b) autorizatia tehnică de functionare a statiei de emisie/aviz de retransmisie, în original si în copie;

c) licenta de emisie, în original si în copie, în cazul difuzării pe cale radioelectrică, sau licenta de utilizare a frecventelor cu includerea serviciului de programe în grupul de utilizatori, în cazul difuzării prin retele de comunicatii electronice;

d) contractul privind conditiile de difuzare, încheiat cu furnizorul autorizat de retele de comunicatii electronice, în copie autentificată, dacă difuzarea nu este asigurată direct de către radiodifuzor;

e) lista echipamentelor si schita spatiilor redactionale si de productie;

f) copia contractului de închiriere sau a actului de proprietate pentru spatiile destinate realizării serviciului de programe;

g) lista persoanelor responsabile de conducerea societătii comerciale si a celor care îsi asumă, în principal, responsabilitatea editorială, numerele de telefon si adresa la care pot fi contactate.

(2) Dosarul avizat va fi înregistrat la Serviciul secretariat si registratură al Consiliului National al Audiovizualului.

Art. 14. - (1) În termen de 15 zile de la avizarea dosarului de solicitare, Consiliul National al Audiovizualului decide asupra acordării deciziei de autorizare, în baza verificării la sediul radiodifuzorului a îndeplinirii conditiilor tehnice si editoriale declarate.


(2) Verificarea la sediul radiodifuzorului va fi realizată de împuterniciti desemnati de Consiliul National al Audiovizualului.

Art. 15. - Serviciul de programe poate functiona provizoriu pentru o perioadă limitată de timp, dacă titularul licentei audiovizuale a îndeplinit cumulativ următoarele conditii:

a) a depus la Consiliul National al Audiovizualului dosarul de solicitare a deciziei de autorizare audiovizuală;

b) a adus la cunostinta Consiliului National al Audiovizualului intentia de începere a functionării provizorii cu cel putin 72 de ore înainte, precizând intervalul orar zilnic de difuzare.

Art. 16. - Difuzarea serviciului de programe trebuie să înceapă în cel mult de 30 de zile de la obtinerea deciziei de autorizare audiovizuală

Art. 17. - (1) Radiodifuzorii au obligatia să notifice Consiliului National al Audiovizualului orice modificare apărută în datele cuprinse în licenta audiovizuală.

(2) Fac exceptie de la dispozitiile alin. (1) datele precizate la art. 54 alin. (1) lit. b) si e) din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru modificarea cărora trebuie solicitat acordul Consiliului National al Audiovizualului cu cel putin 30 de zile înainte.

(3) Schimbarea denumirii serviciului de programe, precum si a elementelor grafice si/sau sonore asociate acesteia se poate face numai după obtinerea aprobării Consiliului National al Audiovizualului.

(4) Solicitarea de modificare va fi însotită de formularul-tip completat conform anexei.

Art. 18. - (1) În cazul serviciilor de programe de radiodifuziune pe cale radioelectrică terestră, în localităti cu o populatie de peste 50.000 de locuitori, radiodifuzorii care au obtinut licente audiovizuale au obligatia de a realiza si difuza zilnic un program local în sensul prevăzut la art. 2 alin (1) lit. a), în intervalul orar 06,00-24,00.

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), serviciile tematice de programe, de tip muzical, religios, sportiv, cultural, cele dedicate copiilor, consacrate ca atare prin licentă audiovizuală, precum si posturile străine licentiate si în România nu au obligatia de a realiza si difuza program local.

Art. 19. - (1) Radiodifuzorii detinători de licente audiovizuale pentru servicii de programe de radiodifuziune pot introduce în cadrul serviciului de programe, prin retransmisie sau preluare, programe ale unui alt radiodifuzor, în limita unei durate cumulate de maximum 6 ore zilnic.

(2) În aplicarea dispozitiilor alin. (1), Consiliul National al Audiovizualului va avea în vedere criteriile prevăzute la art. 8 alin. (2).

Art. 20. - (1) Licenta audiovizuală a cărei durată de valabilitate expiră de drept poate fi prelungită potrivit legii la cererea titularului, din 9 în 9 ani. Fac exceptie licentele audiovizuale analogice de televiziune cu difuzare terestră, a căror prelungire se face în conditiile art. II alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 333/2009.

(2) Cererea de prelungire se depune la Consiliul National al Audiovizualului cu cel putin 15 zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licentei si va fi însotită de următoarele documente, în original:

a) licenta audiovizuală;

b) decizia de autorizare;

c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2)-(4), după caz, în functie de statutul juridic al solicitantului, precum si documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. j).

(3) În situatia în care în acelasi an calendaristic un radiodifuzor solicită prelungirea valabilitătii mai multor licente, declaratiile notariale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. j) se depun numai la prima solicitare. Pentru următoarele solicitări se va depune o declaratie pe propria răspundere care să ateste că nu au intervenit modificări în legătură cu documentele depuse initial.

(4) Consiliul va decide asupra prelungirii valabilitătii licentei audiovizuale, tinând cont de criteriile prevăzute la art. 8.

Art. 21. - Încălcarea de către radiodifuzori a prevederilor prezentei decizii se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 90 si 91 din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 22. - Până la data de 31 decembrie 2010, titularii mai multor licente audiovizuale de radiodifuziune trebuie să opteze, în functie de acoperirea teritorială a acestora, fie pentru reunirea lor într-o licentă regională sau natională, fie pentru operarea lor în sistem de licentă locală.

Art. 23. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 403/2005 privind aprobarea procedurii si conditiilor de acordare a licentei audiovizuale si a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 11 iulie 2005, Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 191/2008 pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 403/2005 privind aprobarea procedurii si conditiilor de acordare a licentei audiovizuale si a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 25 martie 2008, si Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 10 iulie 2008.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Răsvan Popescu

 

Bucuresti, 29 aprilie 2010.

Nr. 488.

 

ANEXĂ

 

ATENTIE ! Cererea se completează pe calculator sau se va dactilografia.

 

Nr. de înregistrare CNA

 

Cerere de eliberare/modificare a licentei audiovizuale/deciziei de autorizare audiovizuală

 

Către

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

Persoana juridică/fizică ................................................................................................. solicită eliberarea/modificarea licentei audiovizuale/deciziei de autorizare audiovizuală nr. ........... din data de ................................, eliberată la data de .......................

pentru serviciul de programe cu denumirea .........................................................................................


 

1. Datele furnizorului de servicii de programe:

Nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului ......................................... din .................................

Certificatul de înregistrare nr./actde identitate: ....................................................................................

Sediul social: ..................................................................................................................................

Nr. de telefon: .................................................................................................................................

Nr. de fax: ........................................................................................................................................

Adresă de e-mail: ............................................................................................................................

Site internet: ...................................................................................................................................

Structura actionariatului: ..................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Lista publicatiilor editate de solicitant:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Datele reprezentantului legal:

Numele: ...................................

Adresa: ...................................

Nr. de telefon: .........................

Nr.fax: ....................................

Adresă de e-mail: ....................

Numele persoanelor responsabile de conducerea societătii:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Numele persoanelor care îsi asumă, în principal, responsabilitatea editorială:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

2. Date despre serviciul de programe:

a) Tipul serviciului de programe: ...........................................................................................................................................

b) Modalitatea de difuzare: ...................................................................................................................................................

c) Localitatea: .........................................................................................................................................................................

d) Zona de difuzare: ................................................................................................................................................................

(Pentru fiecare categorie se vor mentiona tările, regiunile, localitatea/localitătile de receptie a programelor.)

e) Licenta audiovizuală: nr............................din data de....................................., eliberată la data de.............................

f) Frecventa/Canalul: ............................................................................................................................................................

g) Denumirea serviciului de programe: .................................................................................................................................

h) Elemente de identificare (pentru serviciile de programe de televiziune - sigla postului prezentată grafic sau pe suport

electronic, iar pentru serviciile de programe de radiodifuziune sonoră - semnalele de identificare înregistrate pe suport electronic):

- se vor anexa prezentei.

i) Decizia de autorizare audiovizuală: nr............................din data de........................, eliberată la data de......................

j) Amplasament sursă de program: ........................................................................................................................................

(Pentru fiecare categorie se vor mentiona tările, regiunile, localitatea/localitătile de receptie a programelor.)

k) Amplasament statie emisie: ................................................................................................................................................

l) Licenta de emisie (titular/furnizor de servicii media): nr...........................................din data de.....................................

m) Autorizatia tehnică de functionare (titular/furnizor de servicii media): nr.........................din data de.............................

 

2.1. Formatul de principiu al serviciului de programe, generalist sau tematic, cu precizarea domeniului:

......................................................................................................................................................


 

2.2. Orarul de difuzare:

Luni: ...............................................................................................................................................................................;

Marti: .............................................................................................................................................................................;

Miercuri: .........................................................................................................................................................................;

Joi: ................................................................................................................................................................................;

Vineri: ............................................................................................................................................................................;

Sâmbătă: ........................................................................................................................................................................;

Duminică: .......................................................................................................................................................................;

 

2.3. Structura programelor după surse de provenientă (Total - 100%):

- Productie proprie: ...................%

- Productii audiovizuale ale altor producători: ................%

- Programe retransmise: .............%

(cu nominalizarea serviciului de programe retransmis si anexarea contractului/acordului pentru serviciul de programe respectiv)

- Programe preluate (cu nominalizarea acestora): ....................%

 

2.4. Procente rezervate operelor audiovizuale românesti si europene:

- Procent rezervat operelor audiovizuale românesti: .......................%

- Procent rezervat operelor audiovizuale europene: ....................%

- Procent rezervat operelor audiovizuale europene create de producători independenti: ....%,

din care opere recente: ............................%

 

2.5. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni (Total - 100 %):

- Programe de informare: ...........%

- Programe educative, culturale, religioase: ..............%,

din care:           -educative: .........%

                        - culturale: .........%

                        - religioase: .........%

- Filme: (de fictiune, de animatie, documentare, seriale): ...............%

- Programe de divertisment si alte tipuri de programe: ................%

- Publicitate si teleshopping: ..............%,

din care:           - publicitate: .........%

                        - teleshopping: .........%

 

2.6. Date privind categoriile de informatii difuzate în paginile de teletext/videotext (dacă este cazul):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

2.7. Mentiuni speciale:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Data

.....................................

Semnătura reprezentantului

Stampila

Avizat

Serviciul licente autorizări

 

 

Avizat

Serviciul juridic


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 27 aprilie 2010, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, Str. Libertătii nr. 10, judetul Dolj, nr. de ordine în registrul comertului J16/183/11.02.2010, cod unic de înregistrare 26508852/11.02.2010, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/16.07.2007 privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2010.

Nr. 356.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ASIDAV AGRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 27 aprilie 2010, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale ASIDAV AGRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. -Societatea Comercială ASIDAV AGRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în satul Gighera, comuna Gighera, Str. Principală nr. 200, judetul Dolj, nr. de ordine în registrul comertului J16/1018/22.05.2008, cod unic de înregistrare 23924124/22.05.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2010.

Nr. 357.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale MASTER BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 27 aprilie 2010, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale MASTER BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială MASTER BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Str. Escalei nr. 25, sectorul 2, nr. de ordine în registrul comertului J40/2846/17.03.2010, cod unic de înregistrare 26666127/18.03.2010, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2010.

Nr. 358.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale MLR INTER- ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezenta legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 27 aprilie 2010 în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. VI.1.749 din 30 martie 2010, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea Comercială MLR INTER- ASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Constantin Brâncusi nr. 5, bl. D13, se. 1, et. 6, ap. 28, sectorul 3, nr. de ordine în registrul comertului J40/15885/04.10.2004, CUI 16812780, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-254/15.12.2004,

a constatat următoarele:

Societatea Comercială MLR INTER- ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a înregistrat la Oficiul Registrului Comertului Hotărârea Adunării generale a asociatilor nr. 1 din 4 noiembrie 2009 referitoare la cesiunea de părti sociale, revocarea/numirea administratorului si schimbarea sediului social, fără aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Prin înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a unor mentiuni fără aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, societatea comercială a încălcat prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) si (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a), c) si q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 27 aprilie 2010, sanctionarea Societătii Comerciale MLR INTER- ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la transmiterea de către societate a documentelor mentionate la art. 1 al prezentei decizii,

drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează Societatea Comercială MLR INTER- ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Constantin Brâncusi nr. 5, bl. D13, sc. 1, et. 6, ap. 28, sectorul 3, nr. de ordine în registrul comertului J40/15885/04.10.2004, CUI 16812780, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-254/15.12.2004, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la transmiterea la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a următoarelor documente:

- Hotărârea Adunării generale a asociatilor în care să se mentioneze dacă domnul Laufer Manuel Zigmund Robert rămâne în functia de director executiv sau se revocă;

- în cazul revocării domnului Laufer Manuel Zigmund Robert din functia de director executiv, Societatea Comercială MLR INTER- ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. are obligatia de a depune documentele prevăzute de Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea conducătorului executiv;

- proiect act constitutiv actualizat;

- copia contractului de comodat sau închiriere înregistrat la administratia financiară, după caz, pentru sediul social;

- cazier judiciar, cazier fiscal si CV pentru domnul Asghar Ghulam;

- declaratie autentificată, pe propria răspundere, dată de domnul Asghar Ghulam si domnul Amouri Firas din care să rezulte că Societatea Comercială MLR INTER- ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. Îndeplineste prevederile art. 2 lit. f) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială MLR INTER- ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 371.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.